Metro del 24 marzo 2011

552 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metro del 24 marzo 2011

 1. 1. ,7- 86- 5+)4 7+) )4/-6-4 - /1- ,1 *746 + .)++01-661 ) 56-) ,1 1 “,221 7 +1/1 51 È 52-6) 5FAJJ=?E - 81 5/)6-” 5FAJJ=?E E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) CELA@ì =H MMMAJHAMIEJ E ° =N !° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=2AH 6KLENA@@K 1 ?=@ =L=A /KAHH= E EE=KBAH= E =K= F=II= E ?IECE ?K=A = L=HE=JA ?DA @EBE?= E FHCAJJ A@EEE L= =’1J=E= 1 J= @E /DA@@=BE =H@= IFA@=A @E EIKH=J= ’1I= è FHJ= FAH E FHBKCDE 2HE FE= A 5=H@AC=IK ?A JAIEA =JEIIE= E =CCEH== =?= E KAH AC=A EJ=J .@E =JE =KLEA’FFIEEA =JJ=??= ?’è K= BHAJJ= FHA??KF=JA @= F=HJA @A +KA +H=?= LE= EAH= = +=FJAHH= = 4ACEA I??= = AII= E IE ?KHA= @A HE 5= /EH= E BEKA= LAHJA= ) FHAIE@E @A’-KH=KE= IE è =CCEKJ= ’)E=I E @= GK=A F=HJì E @EI=IJH +H=?== FHJAIJ= 4K= E I@E =E FLAHE@AE @EIFAH=JE =LL?=J ?@==JIJJ E FHJE?E 3K=JJH =E @E HA?KIEA FAH =LAHA IJJH=JJ E= AKH @=A ?=IIA= @EIFAH=EA @A @A 2LAH @E KEK *A??EK +H=?=5K?EI D= E ?HA LAH@A@AA JKJA @ACE FAH=E@A-KH=KE= K @E =HAJHGKAA @A= 4?M 5E= J I@@EIB=JJE= =?DA E E=? @AE ?DA E /LAH =E= HAE?=E?E @AE =LH=JHE JACH=J E B@E FAH @A)E=I ?DA EAHE D= IFAJJ=? A = ?KJKH= FHJ=J = H IE = FAH?Dé BE=E=HE ?@=HEAJà A = H LAH ’=KAJ @AA =??EIAJA= IJJ E FHJE?E @E IK= AE= È =JEF=JELE= 4= 7 FAHEC ? FAH?Dé = =??DE= =CE @E @H==JE?= FH @E= KI=HA FAH KJAIJ= FAH IA?EJ=HA LAH?E A = AE= è CEàI?? @E LAHJAA ?DA ?=H= IE FJAL= JHH=E L= =L=JE @= L=HA =JHE IEIJAE +DA IIAJJE=A - ?DA = A IEC=HAJJA FFKHA CE =HFHIIE= IAJJE== =AJE A ?AJH=E K=FFH@AH= = 4= ?A=HE 5=H@AC= 7 @AE @EFA@AJE @A’)E=I A IK IB@ E ?=I?DE @ACE FAH=E @A’-KH=KE= 4*-46 21145)524-55 56-.)1) ,18-4616
 2. 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ )EAJ=JA A BHA =AHAA @E /DA@@=BE 1 4=ìI =H@= ’IFA@=A @E EIKH=J= 1*1) )EAJ=J= ’=LE=EA @A AMI #° CEH 4=ìI IIJEAA = /H= *HAJ= C= AA F=HA @A CAAH=A @A = 4=B /HAC *=CMA «= H BH 3KEJ CEH @A’FAH=EA = =AHA= AIEIJA FEù ?A BH “@EIIAO ,=M” @F ’=FFHL= = ?=JJAJA D= @AJJ = /EE= EA @A= HEIKEA K %! @A +A @LA I @E =IA E ?=? ?E= HEJ=E?E E H IEIJA= @E A LEJJEA 5A?@ E 2AJ=C 2=?A A =JJ=??DE @EBAI= EJACH=J= A A HAJE @E ? = EIIEA EJAH=E=A =@ A ?JH I ?Iì @A D= ?=KI=J LEJJEA JH= E ?ELEE CH=@=JA ?DA FIIE= FAH=HA ? HA=JEL= EFKEJà IK= E ?DA = ?=EEA D= =?E=J A E=» )CCEKCA@ ?DA 6H=@ A = = @LA I @E =IA A BHA 6OFD HEJ=E?E JAC A BA@AE = ?A JHKFFA @E JAHH= EE?DA IJJ I AJHA E AJ @A= ?=EEA IAHL=EA A I FHJE =@ =JJ=? D= =H@=J E F== @E ?=HA «CE LJ= ?DA E=??E= /DA@@=BE A ?FAII EEJ= ?ELEE =JJ=??= ?AJHE =EJ=JE» HA @E *= A )E= @= @LA =LAL= ??=IEA ?DA IE è FHAIAJ=J= F=H=J =HJA@ì JJA -64 E IAH=J= GK=@ E J= CLAH= *=H=? == JELE D= ?EH?@=J A =H @=J ’IFA@=A @E EIKH=J= @LA CEà @KH=JA E CEH IA?@ A IJHA BHA )’1J=E= E ?=@ =L=A )2)24-55- BJE A@E?DA EJAHA E ?A??DEE 1*1) ’1J=E= =LHà E ?=@ = = A@E=EA @EF=JE?= è JHEKJ CEIJE?» = .H=?E= ?DA“4=E@ =FFIJ=JE AE @EJHE D= IF=H=J ?JH ?DEKGKA AJH=I L=A @A= =J IK’A=HC @E =HE == EE= ?DA I=Hà =BBE@=J HEKI?EJ= = ?ELCAHA =?DA ) =H= ?DA FKH ?HEJE?= IK’EJAH IE AH= FFIJ= = JH=IBAHEAJ @A ?=@ == =J D= IJJ?JH=HE IA A KI?EIIA @=’A@EBE?E 6=J ?DA FAH E FHJ=L?A @A ?IECE =’=EH=CE 4E=@ 8AHE A F=HJA?EFAHà == EIIEA ? JHA LAJ EEJ=HA D= BBAHJ ?EGKA =LE @= CKAHH= A K IJJ=HE EA=J ?DA ’)A== =IIK AHà = «CKE@= FEJE?=» @A= ?== A” =E=A @ACE EIHJE E ?A??DEE =LHAAH K??EI $ FAHIA 3KAIJ IJ=JA E @KA =JJ=??DE =LE @A= =HE= JH= ?KE = FH J=AHAE /=HE=@E D= @A?EI ’) A== A LAHJE?A @E EAHE AJHA @= KM=EJ A @== /EH @=E= D= @AJJ E FHAEAH HEJ= E? +=AH =HHELAHà K «? EEA = K «HK JA?E?» ?Eè ?EH?I?HEJJ == FE=EBE?=E A A @A?EIE=A -6475) *=H=? == LA@A «?JH=@@E A =JHA @= @EE» JH= E IK A JEEA 1IH=AA JH= ).2FAH = F=?A A E IK H@EA ?A ?= E HALA@=JA E ?=F @E EJAHLAEHA EEJ=HAJA EEE= «/E =AHE?=E D= @AJJ I= ?DA A A IKE KI HJE E 5EHE= 5141) È @E # HJE BH=D B=JJ =BBE?Dé FAH 154)-- 1 JAHHHA JH= @ H=E @= /== A @KA @ELAHIE ?KE K= =E= @E IA E?AJE F GK=JJH =E = /AHKI= H=E@ @E 6A )LEL ?DA =LAL= =E E E=?E @ALAC= =II=?H=JA AA @LA K= = FHL?=J = HJA @E I?JH = BK? ?DA IE è@= K @EJJ=JHA ?DA =I?IJ= E K= HI= JJ F=AIJEAIE JH= ?KE ILJ EAHE = ,=H== LKA HAIJ=HA =JJ=??= FE==J= = K= BAH=J= @KA =EE 7= IEJK= ?DEAJHE = IK@ @E ,=J = FJAHA» -64 @A’=KJKI =’AJH=J= EA ?DA E LE?AFHAEAH =I? JH= A BHA @E IE ??E@AJ=A @A= +EJJà EIH=AE= 5EL= 5D= ?KHA= A CE =JJELEIJE )=HA = 5=J=èAIFI==AJHA@A F?DA HA FHE= @A’A @AE @EHEJJE K=E /E =J FAHECCE K??E@A@ IFIEA =LAL= @ABEEJ JELEIJE IE AH= H=@K=JE-L=?K=J= K= @= @E # =E A BA HA@ =A # FAHIA IEEA=ECEHEFHA?A@AJE ’FAH=EA 2E .K = BAH=J= @A’=KJKI @LA è =LLAKJ= ’AIFIEA FAH ?AAH=HA E BKAH= A @E @KA @AA LEJJE= JHHA -H= @= % ?DA IE LA HEBE?=L= =JJ=??DE IEEE I A ’=JJAJ=J è IJ=J =JKH=A =E ?HEEE @E 1IH=AA» AJJ= = ?@= =H=HE? =JJ @E JAHHHA» AJHA E FHAIE@AJA 7I= A @A’=II=J @A= FEE= == I?DA= @E-EBBA = JH=CA@E= =HHEL= E K AJ @E =J= JAIEA JH= IJ=J AH=E? A@ 0= HELA@E?=J = = ED=@ 1I=E?= JH=EJA E IK FHJ=L?A )K)DA@ = @A FHAIE@AJA @A ’)F )K =A A @A FHAEAH 5== .=OO=@ *=H=? == D= =LLAHJE J ?DA 1IH=AA «?A CE =JH 2=AIA D= K @EHEJJ =HE =LLAKJ =H JA@ì JJA -64.4)+1) -H= K B=I==HA GKA ?DA EAHE =I ? KLE =?E @E D= @ABEEJ K= «HEIFIJ= I?= D= @AK?E=J «E @E =KJ@EBAI=» -64 1 ;AA=A D= FHJ=J = ;-- )FFHL=J @=FEE= = AL=?K=HA = /AH=E= ,KA HIAJJE F=HE = @E HEAHC= E 2=H=AJ IJ=J @’AJKH -EBBA = 2=HECE @=E JKHEIJE ?DA = =B 2HAIAJ=JE EAHE 9EE= A =JA AHCA= @E ! CEHE @A?HAJ=J LAAH@ì @=B=L= A LAHEBE?DAIK F=?? IIFAJJ HE /HACH A )AKJ A IK E6KAI FHAIE@AJA )E )@K=D 5=AD = FJAHA @= !JHL=J IK FE==A =E 1AHE A JAJ=JEL@A= JHHA LE?E = /-4)1) ,F = HJA /* 3KAA JH= E FHE?EFA 9EE= A =JA @E F=?=HA = HE?DEAIJ=K @AE FEE D= ?DA D= ?II ’-KH E@@AJ I=H= A FHEA A @ECE @E IKA @EEIIEE D= B@=J E IAH=J= AIEJ A F= @E KJ ’HIAJJ F= J=E ’=K@E @A’EJAH= ?AHEE= ?DA BAHJ K HABAHA@KC=JEL È E IA?@ HA @A @E *AHE A? IE ILCAHà E =FHEA =’==E= @E ?IJEJKE=A AAEEAFEI@E @A CAAHA ? @KA KLE ?K??EE 9AIJEAIJAH I=Hà EB=JJE @EIFEEA F=H=AJ=HE A KLAA @F GKA FHJE = AJH=HA A ?K IK E6KAI AJH F?DA HA @= Iì AAEE FHAIE@AE=E@A $ BAH=E A HA @AE JA@AI?DE IE ?DE== I 5=Hà =?DA FKE?=J E ?@ A LE @= JAAHIE AJH = BEA = JHHA AH= IJ=J= /HACH A )AKJ =JE EA @=’AJE?DAJJ= ,A??= 4A?H@I = @A’= ’FFIEEAL=?K=J= =JHA @KA L I?HI $ @E?AHA = IJAII= ?DA A IE ??KFò @A =JHE A FAHò è EJAJA A IAFHA FAH ==H @E HEAHC= I E JH= =@O ,E== A +=H @’1CDE E=J= =@ =AJ=HA =E = -64 EAHE I IJ=JE FHAIAJ=JE JAHH= A ?DA A % FKE?ò E ?@ @A FHAI= -64 = FKE? -64 /HACH A )AKJ D= JHA AIE BKAH=A @E =@O , -64
 3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 !7JEA BJ@= BHJA ).2 ).2 ! ).2 1ECH=JE è ?=I FAH E JH=IBAHEAJE ,F HA @E =JJAI= IK FHJ=JE E 5E?EE= E FHEE ECH=JE 8AHHà H =FFE?=J= = *IIE.EEl )2-,75) 2AH IAE HA ?A JE=E= @E EECH=JE I HE=IJE ==II=JE IK= @E AKH È = FAH@EJ= A?E?= =?DE= @E =FA@KI= = IJE=J= IK= CK=H@=HA @= J= = = FAH=A= A@E= @E LA 5= =H? ?DA E =IFAJ K JKHEIJ= E GKAIJ l J=L= 7 @EICKE@ JA?E? FAHE@ @A= FAHAJJAL= H @E = ?=KI=J= = JAHHEJHE @E I?E=HAEI=2EIEè?=FEJ 6H=F=E FAH = ?DEKIKH= ?DA E @EICKE@ ?IEIJAL= @A I?= ?ELEA @E A B=JJ ?DA AIIK =LA *EHCE L= ?KE?=J = ?=!l @=JA @LA =LHAA @LK @A= IE@=HEAJà @E EA J FHJ=HE 1 JKJJ AJHA A ?=J=AIA @LA E 8EE AAIE= ?=HHAJJ= @E @E =A =LAL= FAHò @A?EI @E 1 AJ -KHBECDJAH EJ=E=E IE =FFHAIJ= =@ IFAH=JE =FFH@=L= = FH JH=IBAHEHA E HE?DEA@AJE =IE 1 FHEE ECH=JE LAC JH=IBAHEJE IK= 5= =H? .4)+- 24-55- =JJAHH=HA @F = EIIEA =’=AHFHJ J =LLE @AA FAH=E - ELA?A E ECH=JE «I IE?EE= @E 6H=F=E*EHCE -64 E @E JH=IBAHEAJ è ?=@AIJEE» D= IIJA IACHAJ=HE =1JAH =@=J EI?E EI= KJ E EEIJH @A1JAH =JL= D= @AJJ ?DA 1 5A=J =FFHL= = FHJ=AHAE BH=?AIA +D=HAI @A /=KA = FE E FHEE ## @ACE =HE ?DA @=E HE «I IJ=JE E=H?=JE HE =LEC= AA =?GKA @A A@EJAHH=A È JHA #E= ECH=JE H@= FHLAHà =@ =@=HA E 6KE ?DEA@AJE =IE» « ?è EA EF=HJEI= IJ=J= ELE=J= FAH IIJAAHA E H=E@ =AHAE ? BHE?=E ?DA @= CEHE =IIA IE= @F E B=EJ JAJ=JEL K= FAHI= ?DA =E= ?E@AJ=E ?JH A BHA BA@AE = K= @E= EI= I F=HJEJE @E EAHE FAH ?AH?=HA @E JH =L==J @=@=» CE 4= E 5A=J D= =FFH =H /DA@@=BE -64 =HHEL @A= KEJà @A= L=HAK=??H@?DA=HCEE D= HEIFIJ E IE@=? @E L=J ? #$ LJE = B=LHA =HE= EEJ=HA è IJ=J I= A F=HJAA AE H ? EA /EKIAFFA +=IJ= # ?JH A K=IJAIEA! 7 HEAA EE? FHJACCA @=E ?A??DEE K ?HJA @E ECE=E= @E FAHIA AA IJH=@A @E *AC=IE 0= =EBAIJ=J = B=LHA @A’EJAHLAJ ??E@AJ=A -64 KJ=J ?A K ALAJ @= CE =EJ=JE BE @= =JJE FE==JE IKCE I?CE 5 IJ=JE FHJ=JE GKA BHJE«IE=FFE?DAH=A FH?A@KHA FHALEIJA @== *IIE.EE IIE= E JH=JJAE AJ AE +EA A E HEF= E= ?DA D= F=H=J @E K= «FHAI=ECEH»1IAH=J== JHE $% I IJ=JE JH=IBAHEJE AE +EA @E *=HE .CCE= A = HEIKEA @A= =C CEH== IKEJAHLAJ E EE= EJACH=J= ? = HE IKEA @A 2@ 4AIFE IJE FHEE ## = LE=CCE JHE» )= +=AH= E IJJ +HJA -64 JA =JHA EE
 4. 4. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE A 5JAB=E= ,ELAHJEJ EJ=E=(AJHEJ=OEJ “5K K?A=HA @A?E@AHA 1JAHLEIJ= = AJH JEEA E HALA1 IK è E @E?=IJAH ?DE=LAFAH A FEJE?DA AAHCAJE?DA = IK= FIEEA IK K?A=HA è IJ=J= FHE= FIEJE EAHE @= IFEJA AJELA”L= FE FEù ?=KJA=JEL= 1 EEIJH IFEAC= = H=JHE= A I’EFAC= IKCE E?AJELE =A HEL=EEEEIJH 2HAIJECE=? E =?DA = F?DE ?DEAJHE CE= IFA?K=HA IK IAJJHA@EI?HI K?A=HA è HE= @=E IJHE ?BEE È IJ=J HEFHJ=J K IK IB 7 = @E F=KI=@=J @E K = è ?DA K?A=HA HEL=EE C ? E EEIJH 6HAJELAJA =IFAJJ=HA ?DA @= 1 JKJJE E F=AIE FEù E@K E ?KE AE IAH=L= FHA??K 4= 1 +@ D= =FFHL= 1 IEJE @=L=JEAJEL= IE= F=II=J= A IJHE=E=JE HEL=EE A F=J= FEù FAH E HEIKJ=J AAJ J E @A?HAJ ?DA BEII= = 2== +DECEOF=II=HA E HABAHA@K K?A=HA LAC ?IE JH=A ?DA FAH E K?A=HA “H=@ =F” FAH = ?=E= H=JHE= E?E@AIK HABAHA@K È K= @AH=JA AAHCEA FKEJA ?Eè = AH AEIIEE @E È IJ=J ICH=@ALA HE CE=HA ?LAHI=EE FHE =EA @AA ?AJH=E K ?A=HE IFIJ=@ = ! “È K= JHKBB=”I?AJ= @E HAIFI=EEJà A + ,= E CCE E K L=JA A FKE?=HA IFA E JAHEA FAH E 2E= 4) «2EKJJIJ ?DA HE@E ?=KJA= ?DA E CLAH ?A=HA ?è A CE E?A 5JAB=E= 2HAIJECE=? E E IAH= IA FHCH==JE? + =@=HA ACE AEED= B=JJ =?DA FAH E HE JELE FAH A HEL=EE I HE 1 HABAHA@K = GK= JAFH=A=AJA FAHò =HA» + GKAIJ IIFAJJ = KFEEA FK BH= E FEù =JE @-KHF=@ABEEEA @AE KLE E A E HEBAHEL HEI?DE= @E E /LAH D= ?BAH=J C= E 2F 8E= EE?= ?FHAIEEAJA =E ?A CCE E FH ?AJELE = BEEAH= ?H HAFE?=HA A ?@EEE ’=K?E=J= “H=JHE=” IEAA = AC=EAJAFHA??KF=J= A EGKEAJ= CH== FAH A HEL=E HA HEI?DE A ?HH HE @A= ?IKJ=EA FIJ K @A?HAJ ACCA ?DA ? 9MB A /HAAFA=?A D=8=KJAHA E HABAHA E @ALA CK=H@=HA J= I?DE CE ELAIJEAJE E +DAHO 5E @LHAA CA= FAH K = CE ABBAJ FHJAIJ=J IJJ 2==@K ? IAHAEJà = E =JJAHò FAH GKAIJ ?HI 1 KLE E?AJELE I= @A?E@AHA IK K?A=HA IA JE @A @A?HAJ IKA ?= +DECE «?JH = H=JAJ @E= =?GKEIE 3KE@E I=H= ?BAH=JE H= EFHJ=JE E E = E ?FHAIEEE ?@E E=EE @AA ?AJH=E HE= JHKBB=» ?DA IIJACHA JKJJA A EBH=EE CE E?AJELE A= ? GKAE @A HAIJ E=AJE @E K E?E +BAH=JE ELA?A E @A FJHAA EBE?E=HA EIK GK=J =??=@KJ E 5JE= =LH=@ = J=FFA @-KHF= @A?HAI?AJE @AJA E ?HI = FHEHEJà FIEJ =E=A FAH HABAHA@K IK K?A=/E=FFA A ?BHJ=H?E BH=JA ? E ?ACDE 4 FAH?Dé @A?HAI?AJE I E AH= A HAIJ= = I=KJA A = IE IJ??=CCE A E HK @A HA 2HFHE EAHE E CLAH? -KHF= IK= IE?K = A /== FAH CEKCA ?IJE @E EIJ==EA A HE ?KHA= @AE ?EJJ=@EE ’)CAE= FAH = IE?KHA= D= BEII=J E LJ HA= @AA ?AJH=E =JJELA HA AJH F?DE CEHE == JAE= ?DA AIIK L 56-.)1) ,18-4616 K?A=HA ! CEKC -64 )?GK= H=@E=JJEL= = 6O “2Eù FHAIJ = /AH KA FAHE?I= =E= KI?EHà @= 1 EEIJH @A= 5=KJA .=E “AIIK= K?A=HA ACE KA JIIE?= E ’1J=E= 5 I ?HHAJE /1)22- 1 CLAH CE=FFA @E E@E H=@E=JJEL @FFE HE è KI?EJ BK @=E HA=JJHE A I=Hà = ?=J=IJHBA @’=HE= ? EE= H=@E=JJELEJà FAHE IA D= H=??=@=J =E ?EJJ=@E HEIFAJJ = ?IAJEJ 1J=J ! @A’EFE=J A ’)CAE= E D= EHHEA@E=E ?I=” = .A@AH=EA @AE B=H=?EIJE IA E @E 6O @E KJEE=HA CE 7I= D= ??=J A E JAH=E=A FAH ’AAHCE= C== K «EHH=E=A A FAHE?I» =K ’=?GK= ?HHAJA FAH E A=JE FHJ=EE @E =JJA A LACAJ=E =JE?= D= HEAL=J KLA AJA IAC=J AJ @E HE?DEAIJA @E F=IJE??DA @E E@E ACE EFE=JE E@HE?E @A= ?= @=A FHABAJJKHA FEù LE?EA BKHEKI?EJA @E H=@E=JJELEJà K= KL= AH=” @= KI=HA ?JH A H=@E=EE FEJ=A è IJ=J HEAL=J K ELA == ?AJH=A @E .KKIDE= 1A -64 -4- +)+-1-4- 6-,-5+
 5. 5. $ AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 F=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ JEEA E HALA 5J=C=J= = ;=D 5AE =HHAIJE FAH IJH=@= E ?IAJ= *756-4EF=IJ4) 1 EEIJH /===I?E= ’)CHE?JKH= FAH FAH BE “FEH=J=JE” B=J=I= 5)-4 = CK=H@E= @E BE == D= =HHAIJ=J JHA @E +565- +=H 4EAE FHAIE@AJAIKAJH=HA = @EEIIE 4) = = IAEA @A “,F GKAIJ IK? FHJ=J =L=JE = ?JH HECAJE @A= 2HLE?E= @E @A +@=?I=HE *@E A @E?=IJA 6HEK=A @E 4= D= EE ?AII ?DA =FHA = LAHIE= E H=FFHAIAJ== 5=AH A JHA EFHA@EJH @AE *AE ?KJKH=E ) EJ = JHA @E HE?AH?= @E 2B= = I?EAJà ?DA D= @E HE FAH =LHE FKE?E F= +’è LKJ= K= LEJ= FAH’)CHE?JKH= =FFH@= ;=D «= FHIA?KEA A IJH=@= = JKJJE E @A IJHEKEJ E BE E 1J=E= 1 C=JE = =E AIACKEJE A =@EHA A KIJA @E F=IJE’AN @? 5=LAHE 4= = HEFAJEEA @A= LE= JAJHE @E @EHEJJE E FKJ B@=AJ=A è = ==EA AH= IJ=JA ALE ?= @= ?AH?E A H= LE?DA EAHE =JJE= D= CEK EA @AE @EHEJJE @E IBHKJJ= FHIIEE EAJJELE HAIFI=EEJà@EKJ @AE=JA == 2H?KH= = =AJ=JA ?DA GKAA EH=J @= =FEJ= 1 ?= AJA?E?IKBE HA @E HE?AH?= A HA@AHA ?DA @= )CA 8=II= E @ACH=@=EE I K I==IF @A 5J=J A’??= “)KJ -O” A@E=JA E I=H= /CA A @EIFEEA’=??AII=EIEJE IE@=? @E 2E?= K??EI I FAH E ?IK=JHEIEA D= AIFHAII «HE ?AC=AJ =E IEJE HEFH ;K6KA” ?DA EAJJ E HAJA I?HI IAJJAHA /E E IE= = B=LHA @AIAHLA @E FFHJKEJà» @K?AJE E JKJJ E F=HJA 671 +)1/1-41 24-51,-6- BE “FEH=J=JE” IFHLLEIJE E@=C=JE I =??KI=JE @E =EAJA E FHA=IK= E= =KIFE?= ’FAH= @ELAHIE @= IEJ KB ,1 2- /)6- 16)1) @E CE JEF @E =KJHE= FA?K=J =CCH=L=J A ? è ?DA A KLA KIJA @@ ?DA IE ?DE=HEI?= GK= BE?E=A @A BE» EA@=F=HJA@AE@AJAJ JEK=J JAJ=J FA?K=J LHAAH AIIAHA CH=JKEJ FHE= = FIEEA =K?E= = FA HE @AE @EHEJJE» 1 6HEK=A A B=I ?JEK=J E =JJ JA 5E HF J B=@A AEEIJH «?DA D= /=JA 1J=E= I?EAJà ?DA @= HE ?EA=JCH=BE?E «7= D= HE?I?EKJ ’EFKJ= FKE? FAH = =?=J= ?EAJA I FEù FE?K= FA@A= FAH CH=LE =E IACKA A ?JHLAHIEA IAJA= ?DA D= FHA EEJà @E ;=D E GK=J AIA?KEA @AE =LHE FAH ?A A ?IJ= @E FEùEFKJ=EE» ??HI AC=JA == FEH=JAHE= E ?A@AJE A @ IFEA CAIJHA @A IAHLEE @E HE = FHLE?E=A +=I= FII IAFHA F=AIJAH E =II?E=EA A FAH ?J @AE FH@KJJ C=FA/=JA1J=E=?DAD= ?AH?= IK MA -64 LAE+AI -64 C=HA E ?EJJ=@EE=BEI= -64 ,’=??H@ = E ?EJJ=@EE L= =?DA A@K?=JE = FH+=I 4KO 2AH E JKH=JA ) *AHC= F=H?DACCE CH=JEI J=HIE @= ?=I= = KIJ= FEù HAIEIJAJA A E B=JJ ?DA4) = +=AH= @ALA @A= F=C=HA IA IAL=HA E ?BEJJ @E 1@E= ?DE== K IA D=E =KJ A E?E AAJJHE?DA B= FKò BKE=HA @==JJHEKEA ?JH E E?AJEL6HEK=A @E E= FAH 1) 1@E= LKA FH 4) *AHC= ?E @à A JAIJEE=HA EFAC = A KIJA L=E ?=I 4KO ?DA LA@A J=HA =K = GKAIJEA IAFE E ?KA D= @A B=LHA @A= 6AHH= 1 9MB F=C=JA @=E ?IK=JHE*AHKI?E EFKJ=J @E @A HEIFAJJ @A JKH=JA ?EI @E BBHEHA F=H?DACCE ?DA D= E@A=J = ?=F= )E A @EHò ?DA E ?EAJEFHIJEJKEA EHEA @ACE E@E=E 5ED CCAJ CH=JEI FAH A =KJ AAJJHE C= == GK=A D= =@AHEJ =@HAAH F=C=JE LEIJA ??KIIEA D= @A J @E K= FAE?= @K ?DA EHE@A FAH E?AJEL= AJH D= ?DEAIJ GKA .=’ = JK= F=HJA ?DA FHJ= E CEH A?EI = /EKJ= FAH A )K H=JA @AE ?JHE @E IE HA KJEE @AA LAJJKHA IJ= GK=?I= @E FEù KIJA ? E =H?DE @AEJHE=EE ? K I ?KHA= = =FAI= ? EGKE=JE A? EFAC=HIE ? K= A? 5K MMMMMBEJ ?E??=JA IKFAHAH?=HLJ @E I?=HJ = 2H?K A D= H=??J=J LAAH =EA @E *AHC= ?=@A =EA A H=??J=H IK IK F=EIBAH A I?HELAJA = FAI= @E AI=CAH=HAH= @E E= ?BAH= @ì AJH ==I?E=JHA A= IAJJE== @AH= IK IEJ JA =EE LIJH= A?=EA A IA F=C= FAH E ?=H?DA E ?BEJJ @E =JJHE @1J=E= è IJ=J ?L?=J @A= 6AHH= 5==J @=A IJH=EE D= =@AHEJ KIAH=A =??=J = JAE FKE?EJ=HE FAHKEA BAHAHà E @= EEIJH @ACE -IJAHE ! A FAH KH= E ? EFACE ??HAJE + A I?HELAJA “AJJHA @E ?Dé @LHAAH B=HFH?AII E =CA@= FAH ?DA D= AIFHAII «CH=@A CE=E= @E ?EJJà A @ A GKA @A ?KA @E AJH” 2KE?DAHA =?DA FAH A KIJAE $ =FHEA -64 @EI=FFKJ» -64 IFACAH= A K?E FAH *AHC= 56-,18 A ECEHE =EE 8)-41) ***1
 6. 6. AJHA?E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 1 .KI HAEJACH=J $$ $ –! = HE?=H= = AE= $! !%! %% 4) 1 +IECE @AE E IFEAC=J IE =CCEKC EIJHE D= =FFHL=J E @A KJAHEHE $ EEE 1 .KI ,A?HAJ =JEF= 8=KJ= ?HAJ FAH E HAEJACH @A JH= ?Iì == ?EBH= ? ,=H !$ ;A 2K@ $ .@ KE? FAH IFAJJ= FAIIEL= @E EEE È -?? A FHE?EF=E @A?EIE ? .KI = @A?EIEA è AKH è =CCH=LE @E IJ=J= ?Iì @=J= IJ=EEJà = E FHAIA EAHE @= CLAH =HHEL=J= EAHE @F ’@=J= IFAI= =K=A .KI A =?DA E J=N ?HA@EJ @E«+@E?A JEEA @E FHJAIJA A A =EBAIJ= EE ?JH=HEA =E J=CE FAH ?=?=J @= )@E?IK FAH K LAJ= FAH=AJA» 8E= EAH= = @A?HAJ ACCA =JEF= ?JABEI?=A H=E E HALA IFAJJ=? A = ?KJKH= 1 IJJIACHAJ=HE == 2HA LAE? ?DA FAH?HHA E A@E= # E= +HEJE?DA @AE ?IK=JHE 1 HAEJACH @A .KI =K AJA EIKHA = @EBAI= @AA EFHAIA EJ=E=A AEKJEA» +I IE@A= @A +IE CE/E=E AJJ= D= @E ?DE=H=J ?DA «E CLAH = = ?=KI= @A=KAJ @A=??EI= IK AJ=@ A =??EIA IK= AE=èFE=?EKJ= A =II?E=EE @AE ?IK ?JH A I?==JA IJH= EAHA AE IAJJHE “IJH=JA CE?=AJA HEAL=JE”4) 5 JHFFE E ?@E?E .1)) = +HJA @E D= =EJ ’=KAJ @E ?=HKH=JA =JHE «3KAIJ CLAH ?A GKA AAHCAJEBEI?=E «EAIEIJAJE» A@ è +=II=EA D= ?BAH K AKH IKE ECEAJJE @A ?E B= E CE? @AA JHA ?=HJA ? @AA JAA?KE?=@KGKA A?AII=HE L=K =J EAHE = ?@== A= A BE=E=J IJ=E FJAH B=HA» -JH=@ A AJJA@ HEFAJKJ=AJA EE A =EAJ=HAJ=HA IA GKAIJ IJHKAJ @A= +I HC=E AJA = J=N ?HA@EJ =CAL AHEJ @AA EIKHA =@J A =E AA J=I?DA @AE?Iì ?’è H= IE= =?H= I @E ?JH @A= =EE BEI?=E @H ? HE J=JA AJJ= D= FE IFEAC=J ?EJJ=@EE ?JHEKAJE )AI=A =?DA E @ABKE=A D= IJJE *HI= = HEI=H?EHA K IHIA ?DA @AHEL= @=A ?DA E HAEJACH @A .KI -AIE IAC=A @E K= ?HAJ ACEI=JEL ?DA HAA=J EAHE E FHAIE@AJA CHKFF @E HEIF=HE=JHE =??EIA IK= AE= 7 =J= AI=JJ=AJA = @EBBE?Jà A= CAIJEA ?AFEI?A = @EHAJJEL=@A= +HJA @AE +JE KE JHKBB=JE @= K= 5?EAJà @E FE?? I=?HEBE?E @E K EEE @E AKH ?DA HE @AE ?JE FKE?E» ? $ A ?DA ?FAJ=CE /E=F=E == + EJAHA@E=EA E @KA ?AJAIEE ?DA JKJJE FHJ= = @J=EA = AJ= E LEAJ @EBA = EAH=E=EA @AEIIEA F=H=AJ=HA E=HA JHKBB=@E= IK ?KE CE EJ=E=E I=H= EAJE @E % EEE «) GKAIJE D= I= @A ?EJJ=@E -64 AH?=J FIJ=A@E LECE== IK==CH=BA AH= EJAHLAKJ= JHFFJHEKJ=HE= «= FIIEEEJà@E CAAH=HA =KJ=JE?=AJA ’=JJK=A ?@E?A BE J=H@E FAH IIFA@AHA =JJELEJà -64 A HA=EE “1 HAEJACH @A 5?EFAH IIFAI ! 4AEJACH=J E B@ FAH = IE?KHA= ? # E EE @E AKH =CCEKJELEI?=A D= IFEAC=J /E= )IJ= @E *J .KI è F=HJA @E K 4) 4AL?=JI?EFAH +CE .EIJA+EI 7E? FAH E FHIIEE @KA =EF=E IK= =IA @A= FHALEIJ FAH @=E # 7E5=E .=E 7@= ?DA E FE= FHA?EI FHE?I?A= @AE @=JE ==CH=BE?E IA= = LAHEBE?=@A= IK= ABBAJJEL= =JJHE .1)) 1 EEIJAH @A-?E= D= @EIF = IE JCEA GK= IJ FAH E =H K= J è @LKJ FAH =H @AE =LH=JHE @A IFAJJ=? @F =K ?E@AHEFHEIJE@AEBE= +@ D= @AJAHE=J FAH @A?HAJ FHLLA@EAJE @E HEBE=E=AJ @A .KI 2HHC=J = ! @E?A HA E @ELEAJ @E E ?H?E A FIIAII @EKEA D= @AJAHE=J IJ= @E *J IAAIJH=E FAH FE HE@=H ?A E=AJE = .KI «2HA@E= A@ è IJ=J= =??=J=J= E CEH=E A JL 1 @A?HAJAIEIJA= @E K HEAL=JA K EFHJ @E EE=H@E =JJ ? CH=@A I@@E FJAIE @A= =@@EE=A @E EAFHHCDA =LAL= EKAH @E ?@E?E BEI?=E @E AKH -64 ??AIIEA» 5-4/1 IB=EA@E?DE=H=EK K AKH IKE ECEAJJE @A ?E EJ=J E @ELEAJ = !B=IE» -64 47*11 )664- - 4-/156) ?KE?=J KEJ=HE 5? A=» -64 =H
 7. 7. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 2AH 6KLENA@@K 8E= 4= 8E= A =KJ @= BHJAFHJE?E è KBAH= E =K= +7- 6KLENA@@K = L= -64 HE=JA E +IECE 1 A?CEIJ= F=II= 1 =K= è KBAH= .K HE@A A FHJAIJA FAH = == L=HE=JA A =II “BHAJJ= FHA??KF=JA” ?E=EE A?CEIJA /HKF @A= CEKJ= @E =FFHL=HA F @’1JAHLAJ /EKHE@E? ?=CE=HE = @AEAH= ?DA @EBE?= A )E?E @A= 6AHH= ?JA L= ’=IIAJJ @A= JJE= IJ= A @EBE?DA =F EA @E +EFHAI= JH= 6K FHL=JA @= +KA A EA LENA@@K A 6KLK=K HE D= ?DEAIJ E @EEA ,AK?E=@ ’EFIIE C @E =KJHE=EA F=A EEJà @E AI=E=HA A I=CCEIJE?= FAH CE EJAH = =EBAIJ=EA @EBE?DA =FFHL=JA @=’A LAJE FHALEIJE ? = L= IA?KJEL ’FFIEEA HE=JA A ’=LLE @AA FHCCE E FE== D= ==@=J ’=K= = =CCEH== C=H= ?A@KHA @E EJAI= “FAH = @EI?EFE= @ABEEJEL= @AE =LH=JHE JEI?A E KAH AC=A A = IA@KJ= IE è ?DEKI= E F? ’=HA= EFAHE=J= IK= I=L=CK=H@E= @A AA@AE JH=IFHJE JAF ?KJKH=A ?Iì ?A HA ?AJAAJA H=AJ=J) 246-56) )?H= 5?JH E ?EIIEA @= +IECE @E 5J=J”=EBAIJ=EE E FE= A FHEA =LLEI=CEA IK A?HFE ?JAI= I?HELA ,AEFAHE= A @EI=CE = JH=BBE? 1 I?JH HEI=C = KA@ì??EJ== ? =JJE= GK=@ ’FFIE HEEAL FAH = ?EJJà 5IJA @AA FHAHC=JELA = E 8E= 4= @E=JJEJ =FAHJ IK KL FHCAJJ .6 4*-46 21145)524-55I?EFAH @E CCE E@AJ EA D= ==@=J = AHA ?DA “H=E ’=HC AAJJE GKA= @E FJAH ACJ @== 7E 6H=IFHJE@A FAHI=A @A= ?EIIEA 7H=EIJE?= ?L?=J= IK= L=HE=JA AJ 6KLENA@@K è IJ=J @E=JJKJ” IECEBE?= == CAHA IJK@E=HA A ?BH J=H?E )FFHL=JALA= = L= ’EI= FA@=A FE=?A-AH=H = ?F= /E KE?E EJAHLAJE FHE= E=HA E FHA= 5 HE=JA E IA= =FFHCE= @E =LEC=EA @A IJF I @E )@HA= CCE =E= FJKJ LE B@EHA LJE=» 1 = BKJKH= EI= FA@=A E LE= 4= ? = FE==?DA ?AC= = =@@= 5?= A +=K@E +KCKIE IE=HA E FHCAJJ» «= ?AJH@AIJH= B=Hà K JA @A FHJ =BB=??E=J= IK =HA )E ?AH?E=JE EA= = 2==K CE = @A 2@ «4ACEIJHE= L=HE=JA è IJ=J= =FFHL=J= J=JEL E ANJHAEI FAH @= KL FHCAJJ @A +KA FE=?A «5E FJHAALH=JHE @A= -AH=H K’EFHLLEI= =??AAH=J= ? K= BHAJJ= AI=CAH=J= HA ’ = FHCAJJ = EAHE HA=E=HA K= CH=@A =HA= FA@=A EIEAA =IE HA?DAH= = +=CE= ?DA D= K I?F ?DE=H FHIACKA +KCKIE A E = JAIEA E =CCEH= GKA= @A= =HE= @E? ’E@A=A FAH =??CEAHAHE FAH =EBAIJ=HA E =??KI= 5?= GKA @E =E= F=HJA?EF=J = AH= =A IJAA - CE =I BE=AJA ? IAHLEE =@ACK=JE JKHEIJE A ?H?AHELE= +=FHAH= -64 EFA@EHA E @E=JJEJ FE = LJ E ?EIIEA IAIIHE IE I FH IJE» JKJJE I ELA?A ?LEJE IK JKA = IAE JE? IK K JA= @E CH=@A 7H=EIJE?= FAH = AIEA K?E=JE -1 -41 ?HIEA A= LE= 4= -64
 8. 8. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ) ,A?E è ==HA HEBEKJE ) -=I JKJJ FHJA= =IA FHJ= FAH E H=E@ .6 4*-46 21145)524-55 FAH IFEJ=HA E FHBKCDE )JHE =AHAE IF=CE @A?= - 4-)11 2AH = FHE= LJ= ’=AHFHJ EEJ=HAHA?H@ @E IIJ=A @= I=JEHA 1 @E ,A?E=K è ?ELE?AIE@=? AIIK ?E ?ELCA LJ E K’ =EA @E CKAHH= 1JH = +=CE=HE =KAJ= E JH=BBE? @E E,-+1 8AJE @E CKAHH= =A FIIEEEKLEIFEJE@A= EJ=HE ?DA H=CCEKC =FHJA @E +=CE=HE -@ è = =IA 6H= A FHEHEJ= GKA= =IA ) -=I FJHAAH=HA HEBEKJE =JJH == @E BHEHA IKFFHJ =A =HHEL=HA E FHBKCDE EE?E=IA @= ?KE @A?= CE IGK=@HA @E=KJAEA A ’=AHFHJ ?ELEA HE=AHAE FAH = EE= ?KKE A =H=AJ @AE LAELE I?DE= = ?DEKIKH= A ?=I@E IIJ=A @= I=JEHA 2H?A@KHA IJ=@=H@E=JA @LAIIA =KAJ=HA E LJA FEù @A IEJ IKFAH FAH E FAHI=A KA @E JH=BBE? @ACE =A=LH =?DA FAH A @EI?= HAE EEJ=HE «5FAH ?DA =HE?DA @A’DEJAH=@ 5E FAH=EA IJ??=CCE CKAHH= BEEI?= IKEJ ALEL HA @E JAIEA = )@ AIAFE I=JEA IAJJ= @E =H@=HA,A?E=K==IA=A J @E K= =CCEH GK=JE – @E?A 8=JAH 2EI?A@@= HA= ?DA @EIJ= # ?DEA Jà @E HEBEKJE = = JAIEA IE@=? @E -=I FAH EJHE @= ?=FKC LEAA IH=J= « ?’è AJ E F=AIA è JH= AIIK ==HA JH= = F GKE A IE= FHA?)JJELEJà @E L ?JEK= F=EA @A F=AIA – @E?A ?KF=JE» )*15)?DA EAHE è ?JEK=J= EE +E== LE?AIE@=? )?H= =AHAE @= CKAHH= FHJE = @A? IK= FEIJ= @E ,A?E=K=JJELEJà @E L @ACE . @E ,A?E=K – ’KE0HAJ @A % /HKFF ? B=IJE@E ?DA FAH?AFE= IF=C= «3K=@ ?E I@A)AH=KJE?= IF=C è ’=KAJ @A HK E = EJAHAIIE =E 5EIJAE JA?CE?E =’=L=CK=H@E== +A H=E =LLEAA @= HA @ACE =AHAE ?DA F=II= =E – IFEAC= +E== – ’AKA@E I?HI E LAELE IKA IJHA JAIJA E CE JA ?=A è ’KJE =@ AI A= =IA @E ,A?E I E IAHLEE ?EH?= EEJ=HE@A?= F? @F = H= @A= CEH=J= A E IAHA EBH=J IK GKA = IJHKJJKH= @A= =J è @J=J= @AKE? FEC AK= ?FE = EIIEA BH=EE E IJH FI ?DA IK??A@A 8HHA HFA @J=J @E )EH +=J =AKLHEC A ILCA @= FEùIKCE EAJJELE E EE= A IAII ?E ?IAJ @E CA =LAHA K ?J=JJ @EHAJJ @E # =E K’=JJELEJà @E =@@AIJH=AJ = JEH =HE=IKHEAJH= @F ?EGKAIAE IJEHA = ACE = IEJK=E ? ’=KJHEJà EEJ=HA FAH A = ?=JJEAJ =AHA ’=AHFHJ “/EL=E .=HA =JJELEJ= CEIJE?= A A»,===IA=AHA=@E,A H=IIE?KH=HA = CAJA A HE=” @E ,A?E=K @LHà AIIAHA @= IKFFHJ FAH AIAFHA FEK EJAI= FAH ?E=K @A?= @= FHA@AHA @A?EIEE E ?=I FAH=EE @E HEBHEAJ I?DEAH=AJ A IJ=E=C=H=JEHA IJ??=CCE @E KA@ì I?HI @F ’== @E A?AIIEJà = HEJA AJ @AE LAELE @A=A== EFEAC=JE AA FAH==JAHE=EALAJJL=CEAFAH CE .0HAJ @A %° C @E ?ELCAH?E» EE @E CKAHH= E EE= 1 IEIJA= @E HEBHEAJ IEKB=HBHJA=AHE?DEAIJA@AE /HKFF @A)AH=KJE?= )7411 *1564755 J=A @E FEù LAELE è =’=L=CK=H@E=
 9. 9. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ )HHAIJ FAH @HC= .@E =JE =KLEA = 3K=HJK ,4/) )HHAIJ=J K CE L=A FAH @HC= = 3K=HJK LE= EAH= E 4ACEA .6 4*-46 21145)524-55 1AHE =A JHA @A =JJE E 5??=J= ’FAH= FAH = AII= +=H=EEAHE @A K?A FAH=JEL A 4=@EE E IE?KHA= @A HE 5= /EH= ,HC= HEJHL=J= A @A= +F=CE= @E 3K=HJK 5=J’-A= D= E BEKA ?DA FHL?ò E ?=I A =HHAIJ=J +=K@E )J ?DA =LHAA EJH=FHAI HE % =E @E +=CE=HE ’=JJELEJà @E IF=??E A +)26-44) )HHEL= E I AJJ @A BEKA IE = # HAIE@AJA = =H=?==C ?AJH =EJ=J @E 3K=HJK @E FAH = IE?KHA= ) JHA AJHE = ?IJHKEA @E EI @EI??KF=J FHACEK 5=J’-A= ) JAHEA =E @=’=KLEA ?DA IF@A E =IIE A = ? @E?=J FAH @AJAEA A @A= FAHGKEIEEA I ?Fì +=FJAHH= «BE= IJHKEA @E =HCEE ? IF=??E @E IJKFAB=?AJE IJ=JA HELAKJA @IE AJA IE= CEKJE = K K’=JA= =IIE= @E K 1 H=C= è IJ=J =HHAIJ= @E D=IDEID A ! @IE @E FKJ @E ILJ=» D= HE AJH A A J @F K= KC= IAHEA =HEK== E=?E LA=J ’=IIAIIHA =E =LHE @E =??AHJ=AJE ELAIJE @E FHA?EIEA A # AKH FKE?E 5A=IJE= 5= 2HJE ?EGK=J= EEE C=JELE @=E GK=E è AAHI E ?J=JE 8--, EJK E =FAHJKH= @A= 1 HE 5= /EH= FJHà ?BAHA= @AE IAHLEE ?DA EJHA ?JAAHA FHJ=JA D= @=J E LE= EAH= = FH IKFAHEHE = # AJHE ?KE CAJJ FHAEE=HA FAH = @’=?GK= = IA?@ FEù @E5F=HEJE E I@E = KEK *A??EK AII= E IE?KHA= @A HE 5= /EH= GKAA HACEIJH=JA A’=K LEA CH=EA == HA=E==LL?=J ?@==J = =E EA @E K= IAEA =I +BAHA= @E IAHLEE IE= @E ?EH?= ! AJHE641*7)- 5@E IF=HEJE = HALE=J @= CEK@E?A @A ’=IIAIIHA D= I??=J +EGK=J= EEE I AKEK *A??EK ?@= K@EA= FHAEE=HA @A @KGKA ’FAH=EA «- HEIHIA @EIFEEE FAH E=J K =LL?=J 3K=J 6HEK=A FA=A +HEIJE JH =FHEA LAHH= FK ?FAJ=AJ @E JKJJE AJH =E @E HA?KIEA FAH = H= AE ?BHJE E?=JE E =@E @A FHE GK=JJH E JJE @AE =LHE A=LAHA FHJ=J LE= GK=IE @A=LL?=J -HE? AH JJ K EFHJ=JA F=I ?FHA@ =?DA CE E= AKH @=A ?=IIA ?KHAE IE = FHA I =L=JE FAH = HE?IJHK IJ=E=AJE @E ?FA@A=AHC @A 2LAH @E IE@AJA @A= KI = EA @AA FAHA FKE JA= )=I FAH = HE?IJHKKEK *A??EK KJEE= @= @A= 5JH=@= =II ?DA @=ACCE=JA E IACKE EA @AE FJE IK= 5J=J=@ E I@E FAH =?GKEIJ=HA ?E=EA FHBEJ ?DA CA J =A E@=EE @A A # A E B@E @A’=??HK=KJ @E CHII= ?EE IJEL= = ?=I=B=ECE= BE JJHA @A » 5 @ @E FHCH== ? E@H=J= K =FF=HJ=AJ =E=J= @= +KA @E IJ=JE =FFHL=JE EAHE E FH EIJAH @A’)EAJAA =HHA@=AJ 3KAIJ= +=CE=HE )??CEA@ E CAJJE FAH = IEIJA=EA ’EFHJ @AE =LHE @A= ?@== AAII= E JKJJ = HE?DEAIJ= @A F @A JAHHEJHE ?DA FHALA FHE JJ è @E EEFHE CH=@ ? HEJ = 2EE= 8--, 7= @H==JE?= IAGKA= @A’=KLEA = +=FJAHH= @ ’=FE=AJ @A E 8-41+) -,411
 10. 10. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 ! I=H@AC=(AJHEJ=OEJ2HJLAIA E 2AH E FHBKCDE E =HHEL IE =LH= =’EJACH=EA --4/-) 1*1) ,F = D= IFEAC=J CE AIF 4ACEA =?DA E H=FFHA 1 FE= @A EEIJH =HE AJE @AAIA?KJEL – A I IAJ=JE @AE +KE A @A JHA E FIJE @EIF A 2HLE?A D= @=J 2HALA@A ?DA A 4ACEE IE B=??E= ?=HE? @E K JJ=A EEE IK@@ELEIE E @ELAHIA FEA= @EIFEEEJà =@ =? @E #E= HEBKCE=JE FEJE?E E BKC= @== CKAHH= E EE= FHLE?A = 5=H@AC= IE ?CEAHA E FHBKCDE EE?E 1AHE =HE A LAHJE?A ? E FHAIE@AJE @AA 4ACEE FHAF=H= =@ =BBHJ=HA GKA A JAHHEJHE @A’1I= 1A D= E?=II=J E LE= EAH= @E JKJJE E CLAH=JHE A ’ =@ IJ= AAHCA= ? EFH HEIAH=?èIJ=JEF=II=CCE IFEJ=HA = FHFHE= GKJ= J=JE FHBAIIE=EJà FAH HEJAKJ B@=AJ=A A = IJH= HACEA A IFEJAHà @KAE= @= IEIJA=HA FAH=HA A ?=F @A= EC=JHE @==IIAII FHAL=AJAAJA AA A E@KIJHE=E A@E=EA ?KJKH=A =J HA == 2HCH==EA =I?AHà EJHA K= ?=E= @E HACE= ? 2HABAJJKH= A@ JH=LAHI E ?ELCEA /EHCE = 5FEI= GKA AJE ?=E FAH K’=EA ABBE?=?A A ?@ELEI= J @A LJ=HE=J @A= ?Eè @A= ?@ELEIEA A FHJAEA ?ELEA A @A= @A ?ELCEAJ ? I?K= FAH C=H=JEHA LEJ @ACE AJE ?=E + CH== @A /LAH A D= @AJJ 4=IIK A = I ’=??CEA= = = E ?AC= @E /EKJ= E?= ?DEAIJ E@ELE@K=EA 5FEI= = JAHEA @AE ?DAKAGKEEH=JH=FFH 4=IIK =IIAIIHA =CE -JE @E IEJE =@ACK=JE =@ IFEJ=HA ?JH «,=E H=FFHAIA J?=?KEJà?=A» 7= @AA AEBAIJ=EE @ACE FAH=E )?= ?=E A ? E @EHAJJHA CA E ?EH?= @KAE= EE?E ?DA J=JE @AA FHLE?A A @AE -I?KIE @== EIJ= AN ?=H?A AH=A @A= 2HAIE@A= “IFAJJ=” == 5=H@AC= ?KE I =HHEL=JE E HEAKCDEJKHEIJE?EAA1JAHFA== IK )?= -924-55 /=HEA= =IIE@@= = E =IA == IK@@ELEIEA FHJ=JE IKCCAHEAJE FEù =??HA@EJ=JA HAIJ= A 5FEI= D= IFEAC=J =CE = FAH=J= @= EEIJAH @A )E= CEà = @EIFEE E@KIJHE=E EEIJH=JHE ?=E E FH 1JAH 6KJJE @=??H@ EJà @E =?KA IJHKJJKHA – .4)+-5+) ++0-,,71JAHFA== = EEIJH 4=E IK @ABAHEAJ== +HJA @E /EKIJE= 7A FAH E =?=J HA?KFAH@ACE =EKJE @E 5J=J ??AIIE =’)?= @E 2HJLAIA # EEE «-LE@AJAAJA @E?A AHAK@A’7@? IE ECH= = IEJK=EA I=H@=» -64,= JKJJ= ’-KHF=E JKH BH= CE DJA) 816À 7= JHAJE= @E = =@@=A= FAH FE JHFAH=JHE JKHEIJE?E @E .H= =HA A ?=FKC C=K?E= /AH=E= 5F=C= A HAIA A LEIEJ=HA A IJHKJJKHA1CDEJAHH= I E 5=H@A ?EJJ=@EA ,=E I=Hà =C= @= CCE A BE = @A LJ= @ACE =AHCDE @E )E?= FAH K JKH @AE FHE CDAH AJHA @= FA?EF=E =AHCDE @A’1I= HECCE IE IFIJAH= = +=A’=EJ @E K FHCAJ CE=HE = A@EJAHH=AJ EJAHHACE=A @E FH 5==J =JJE= J=FF= =EA @A IEIJA= ? 8E=IEEKI FH= = 6CHAIIK=A 0JA ) ?DEK@AHA K MH ,= E= @LA I =J IDF = +LAJ @E 5=JAHH=JE EAHE E F=HJA?EF=JE /EKIAFFA ? ’=IIAIIHA= JKH LAHH= =?? = 6KHEI +HEIFEF=C=JE GKAIJ= =JJE= = .4 ’1I= @A 5M B@’111)618) 5 ?EH?= $ EEE=JEL= = AJà CEKCE I?E @E 5M .@ E 5=H E JHA?AJ FE=A @’1J=E=@AC=$@A=FHLE?E= = +=CE=HE D= HEL=J @=@E +=CE=HE A JJ BEH= A K AIA CE HC=EIE @E?@JJA ?EA E CHKFFE HAJJELE A E=J = K?=E @E I?E ?IJEJKEJE A L= BE@K?E=HE= )= +IIKEI= ACE KJEE @EA?E ?DA CKE@= E ?EJ=J @E=E =II?E=EA ?DA ?@JJ= A @=E HEKEGKAIJ= BAIJACCE= E # Hà ’=IIAA= @AE I?E E=E @== =I?EJ= ? K= LE=A + -64
 11. 11. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ)KI@’KBBE?E -KH=KE= A )E=I 1 =HHEL E B@E5FEIIKEFKJ=J E @H== E LE= 4= .6 4*-46 21145524-55 = =LH 1 24+-55 2HE= K@EA ) 246-56) = @EIFAH=E = IJJI?HEEA @AE IE -+1) 5=Hà =LLE=J= == @A FH?AII ?DA LA@A A @A 5K?EI D= E ?HA @=?=JE ) B=H LEIEJ= =E =L HALA = IA?@= JH=EFKJ=JE ’AN ?IECEAHA LAH@A @AA JKJA @ACE FA H=JHE -KH=KE= ?DA ?DA @A .@ @E E?HHACE=A )@HA= *E=?= H=E @A’-KH=KE= K D= JH=I?HI = IAJJE ?HA@EJ FAH E =LH EIJEHA@@K A AN 2HAIE@AJA @E GKAA @A= 4?M 1 =LH=JHE @A’)E=I = JJA E JA@= @=L=JE JKEJ ? # EEE @E@A +IECE HACE=A = =?DA E E=? @AE ?= EJAHAII=JE == = F== @A +IECE AKH @== 4ACEA 5=H/E=? 5FEIIK =??KI=JE E?E @AE =LH=JHE @A LAHJA= K JAH @E HACE=A EAHE IAH= ?AH= @AC= FJHà ?J=HA IK@E =KI @KBBE?E A KIKH ’)E=I ?DA EAHE FAHECCE H =HHEL= @= 5K?EI =?DA =HJ= 6AIJ= ?=@E EEE @E AKH FEù =F=EA @E BKEE FK D= FHJ=J = H I @=J= IE@=? @E 1CAIE=I GKJ= F=HJA HAIE@K= @AE?DA 1 HA=J ?JAIJ=J E@=HEAJà A = H LAHJA= IJEFA@E =HHAJH=JE = – @A ?AJHIEEIJH= 2AH IJ= =@ FHA?A@AJA L=K= *E=?=HA@@K HECK=H@= E IJJ E FHJE?E @E LE= 4= @AK?E= E IE@=?=JE IAH= =A HAIJ= L=E@ J=EA = IJ=J =JJK=AB=JJ ?DA IJ=JA BI 7 JAH @ACE JHA EA I=HAAH IJ=JA KI=JA FAH E?JH ? A HC=E EJH =E EEE @EIA IJ=J @E?DE=H=J @A?= =LH=JHE )E=I =HHEL= A IFAIA @E =JHA IJHKJJKHA =EE IE@=?=E ==IIAI AKH@KJ @== +HJA @E +=II= @= 5K?EI A @= ?EGKA IAJ @A)E=I = @A= IH=J HACE=A =1@K ’D= =K?E=J =IEA A KCE @A JE=A FHJ= =L=JE K .@=EA 5JAB=E= 4= IJHE= ?L?=J = I?HI= IAIIHA = =LH .H=? $ IE AH= @EAII FHAIE@E @=L=JE == IA@A A FHJAIJA @E EAHE @= IAJJE== @==IIAIIHA =?= @E HEAJH @= 4@= ?IECEAHA HACE=A @A’=II?E=EA E LE=A )@ E?HE=HA =?H FEù E I?=H +DAH?DE A KJEA = = 5=Hà FHA@EIFIJ K2AH GK=J HECK=H@= 5FEI 2AJJ = +=CE=HE FAH I CEA AA I?HIA IAJJE H=FFHJE IE@=?=E ?è E GKAIJ FKJ FAH FHAF=H= KL =LLEI ? @EIK =LHAA AII @E @= A?EJ=HA E F=C=AJ @A =A D= =KJHE=J A KL 4AC=AJ @A HA = HEKEA @A ! =H BE?DA ECEH=JELA HEIFAJHA IKEJ AIA?KEA == CE IJEFA@E =HHAJH=JE H= )I = F=C=HA =)E=I I FAHI=A FHA@EIFIJ = EEIJAH @A ILE J = FHE =@ FAH EIAJA= @A= +=II=E @KA AIE A E HEIFAJJ @AE A @LKJA = F=JJ ?DA @=)E=I =E=A A =@J KFF A?E? GK=A I =HHEL=JAA 8 ?JH=JJE @E =LH = 4A BIIAH KJEE=JA FAH CE J=J IJ=JA =?DE .4)+-5+) ++0-,,7 ! @=@A -64

×