Ì È Ý× × Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò
ËÙÔ ÖÓ Ø× ÐÝ Ä ÑÓÒ Ø ÂÙÔ Ø Ö
Ö Ò×
Ò Ö× Ë Ò Ö
Ñ Ö ¾¾¸ ½
×ØÖ Ø
È Ý× × Ð Ñ Ø× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ...
¼ Ð ××Ö ×ÓÙÖ × Ö Ò ØÓ ×Ù×Ø ÒØ Ò ¸ ÙØÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ½ ÓÑ × ÑÙ
ÑÓÖ Ö Ð × Ð Ò Ø Ð Ñ Ø× ØÓ Ø× Ü ×Ø Ò Ö Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÓÑÔÙØ Ò
×Ý×Ø Ñ Ø ...
Ì Ò Ú Ù Ð ÓÑÔÙØ Ò Ð Ñ ÒØ× Ò Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ø× Û ÐÐ Ú ¬Ò Ø × Þ ¸
Û × Ð Ñ Ø Ý Ø Ð Û× Ó Ô Ý× ×º Ì × ÔÐ × Ò ÙÔÔ Ö Ð Ñ Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ¹
×...
Û Ø Ø ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ô Ý× Ð ÛÓÖÐ º Ì × ÓÒ×ØÖ ÒØ× Û ÐÐ ÒÓØ ÐØ Û Ø
Ö ¸ ÙØ Ö Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ÛÓÖØ ÓÒ× Ö Ò º
¿ Ò× ØÝ
Ì Ò× ØÝ Ó...
Ò ÓÐ Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö Ý Ù× Ò « Ö ÒØ ÒÙ Ð ¸ ×Ù × Ø ×Ø Ð Ö ÓÒ
×ÓØÓÔ × ½¾ Ò ½¿ ÐÐÓÛ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× Ø × ÙÔ ØÓ ½¼¾ Ø×» Ñ¿¸ ÖÓÙÒ
× ...
Ø ×Ô Ó Ð Øº ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÑÔÓ× Ó ÓÒ ÐÓ Ö Ñ Ó Ô ÓØÓÒ× ´ ¡ ½¼½
Â Ó Ñ ××¹ Ò Ö Ýµ ÓÒ¬Ò ØÓ ÓÒ Ð Ø Ö Ø Ñ Ü Ñ Ð Ô ØÝ × ¾ ½¿¡½¼¿½ Ø׺...
Ì ×Ô Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ð Ñ Ø Ý Ø ÒÙÑ ÖÓ ØÖ Ò× Ø ÓÒ×Ø ×Ý×Ø Ñ Ò
Ô Ö ÓÖÑ Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Û Ø ÓÙØ Ö Ò ÓÛÒº Ì × Ò Ò Ö Ð Ô Ò × ÓÒ Ø
Ú ...
Ì ÓÙÒ Ò ¿ × ØÓÖ ¾ ÐÒ¾ ½ ¾¿Ð Ö ÖØ Ò Ø ÓÙÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ
ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ×Ý×Ø Ñ׺
È Ö Ô× Ø ÙÐØ Ñ Ø Ð Ñ Ø ØÓ ×Û Ø Ò ÛÓÙÐ Ø ÈÐ Ò Ø Ñ ¸ ¡...
Ö ÓÛÒ Û ÐÐ Ó ÙÖ Û Ò Ð ¡´È Ö Ø Æµ ¸ Û Ú × È Ö Ø Ð¿¸ È Ö Ø
½ ¡½¼½½ ƻѾº
Ì ÔÖ ××ÙÖ Ò× ×Ô Ö Ð Ó Ý Ó ÓÒ×Ø ÒØ Ò× ØÝ ×
È
¾ ¾Ê¾
¿...
ÓÒ Ø ÙÒ Ö× Ó ×Ô ×Ø Ø ÓÒ Û Ö Ø ×ØÖ Ñ × Ö Ö Ø ÓÛÒÛ Ö ×
Ù× Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø ¬ Ð × ´ Ò Ò ¸ Ý ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØÙѸ Ò Ù ×
Ò Ø ÓÖ ...
Ø Ø Ø Ö × Ø Ò ØÓ ÙÑÙÐ Ø ÓÒ Ø ×ÙÖ × Ó Ô ÖØ Ð ×µ¸ Û ÓÖ ×
Ø Ù× Ó ×Ñ ÐÐ Ö ÙÒ Ø׺ ÌÖÙÐÝ ÜØÖ Ñ ¬ Р׸ ×Ù × Ø Ó× Ò ×× ÖÝ ØÓ ÔÖ Ú ...
Û Ö ×¸ ÔÖÓ Ù Ò Ø ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ú Ú Ö× º ÓÖ Ò ØÓ
Ø × ÓÒ Ð Û Ó Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × Ø ÒÒÓØ ×× Ô Ø Øº
Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ú Ö× Ð ÓÔ Ö Ø...
ÁØ Ø Ù× ÔÔ Ö×Ð ÐÝ Ø Ø Ð Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ Ú ØÓ Ù× Ò Ö ÝØÓ Ó
ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ¸ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ØÓ Ó Ô Ý× Ð ÛÓÖ ...
Ì × Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÔÓ×× Ð × Þ × Ó ÓÐ Ö Ò׸ Û Ù× Ö Ú Ö× Ð ØÝ ØÓ
Ø ÙÐÐ ×غ Ì Ñ Ü Ñ Ð Ö Ù× Ö × × × Ì Ò Ö × × ÙÔ ØÓ Ì Ö Ø ¿
´ ÓÖ...
Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ó ÓÒÐÝ Ô ×× Ú ÓÓÐ Ò µ ØÓ Ó Ò Ø ¿ à ÐÚ Ò ÛÓÖ Ò Ø Ñ¹
Ô Ö ØÙÖ º
ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÚ Ð Ñ Ø× ÐÐ ××ÙÑ ×Ô Ö Ð Ö Ø ...
Ì × ÐÐÛ ÐÐ ÓÑ Ù× Ð ×× Ø Ú ÖÝÐ Ö Ö Ù×× Ò Ø Û ÐÐ Ò ÖÐÝ ×ÓØ Ö¹
Ñ Ð Û Ø Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ò ÒÓ ÛÓÖ Ò ÜØÖ Ø º ×Ñ ÐÐ Ö × ÐÐ
Û ÐÐ Ð×Ó Ö ...
××Ø ÐÐÐ Ñ Ø ¸ Ø ÔÔ Ö×ÕÙ Ø Ð ÐÝØ ØÔÖÓ Ù Ò ÒÓÙ Ò Ö Ý Ú Ò ÓÖÚ ÖÝ
Ñ Ø ÓÙ× ÔÖÓ Ø× × ÔÓ×× Ð
ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
ÁÐ ÖÒ ÑÙ ÓÙØØ ÒØ Øݳ×× Ò...
ÓÖ Ò ÓÑÓÖÔ ×¸ Ð Ý× Ð Ñ Ø Ø Ô Ý× Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ ÔÖÓ¹
×× × Ø Ý Ö ØÓÓ Ö Ô Öظ Ø Ò ÛÓÙÐ Ú ØÓ ×ÐÓÛ ÓÛÒ Ø× Ö Ø Ó
×Ù ...
¾Ñ ¾
´¾ µ
Ø Ò Û Ø Ó ¾ ¡½¼¾¼ ػ׺ ÐØ ÓÙ Ø × Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÑÔÐÝ
Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ò Û Ø ¸ Ø ÑÔÐ × ÖÓÛ Ò ×ÓÙÖ Ó ÒÓ × º Ò × Ò Ø
Ò...
Ø Ø × Ò Û Ø ¸ ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ ÓÑ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ø Û Ú Ð Ò Ø Ó
Ò Ú Ù Ð ÕÙ ÒØ ÓÑ × Ð ×× Ø Ò Ø Ö Ë Û ÖØÞ Ð ¹Ö Ù׺
ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø...
º½ ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö×
Ï Ú Ñ ÒÐÝ ××ÙÑ Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò × ÓÒ Ù× Ò Ð ×× Ð
ÌÙÖ Ò Ñ Ò ×º Á ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ø Ò ÒØÓ ÓÙ...
Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ø º Î Ö ÓÙ× ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ø × Ú
Ò ÔÖÓÔÓ× ¸ ×Ù × Ò­Ù Ò Ò Ø Ü Ø Ø ÓÒ ×Ø Ø × Ó ØÓÑ× Ù× Ò ÜØ Ö¹...
º¿ ÏÓÖÑ ÓÐ ×
Ò Ö Ð Ö Ð Ø Ú ØÝ Ø Ð ×Ø Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÐÐÓÛ× ÛÓÖÑ ÓР׸ ØÙÒÒ Ð× Ø Ø ÓÒÒ Ø
Ö ÑÓØ Ô ÖØ× Ó ×Ô ¹Ø Ñ Û Ø × ÓÖØ ÙØ× ¾ º ...
Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÓÙÐ ÓÒ Ò Ç´½µ Ø Ñ º ÁÒ ÓÒ× ×Ø ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ×´Ö Ú ÖÓÑ
Ø ÙØÙÖ ¸ × Ò ·½µ ÛÓÙÐ ÓÖ Ò ÓÙØ× ÖÖÓÖ ´×Ù × ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ
ÒÓ × ...
Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò Ó × ÑÔÐ ÓÙÒØ Ö ÓÙÒØ Ò ÙÔÛ Ö ×
Ø µº ÁÒ Ø Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ × Ö ÙÑÚ ÒØ Ý Ú Ò
Ø Ò Ö Ý Ù× Ò...
Ì × × ØÓÐÓ Ð × Ò Ö Ó× Ð Û Ø Û Ø ÔÔ Ö× ØÓ Ø ÙÐØ Ñ Ø ÔÖÓ ¹
Ð Ñ× Ó ÐÓÒ ¹Ð Ú ¸ Ú ÖÝ Ú Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ׺ Ø ÔÖ × ÒØ Ø Ý Ö Ñ Ò Ñ ÒÐÝ...
½¼ ÔÔ Ò Ü Ì Ö ËÙÔ ÖÓ Ø×
½¼º½ ÂÙÔ Ø Ö Ö Ò Ù×
Ù× × Ö ¼¼¼ Ñ ×Ô Ö Ó Ò ÖÐÝ ×ÓÐ ÑÓÒ Ó ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ñ ÒÐÝ Ó
Ö Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØÙÑ ÓØ Ö Ù...
×Ý×Ø Ñ Ø Ö Ø Ö ×Ø Ø Ñ × Ð × Ö ¼ ¼¿ ׺
Á Ø Û ÓÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÐ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ã ÐÚ Ò¸ Ø Ò Ø Ò Ö Ø
Û Ý ½¼½¼ Ï ÒØÓ Ø ×ÙÖÖÓÙÒ Ò ¿...
ÍÖ ÒÓ× ØÓ Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ÔÓ× ØÓÖ × Ò Ø Ý×ÓÒ × ÐÐ Ø× Ð ÓÖ ÔÖÓ ××¹
Ò º
Ì Ñ Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÍÖ ÒÓ× × Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ñ ØØ Ö¸ Ò ...
ÒÓ׸ ÙØ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ Ø ÒÓØ ÛÓÖØ Ø Ó×غ Ì Ò Ö Ý Ñ Ò × Ö
ÜØÖ Ñ ¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ×Û ÖÑ Ó ½¼ ½ Ð ÓÐ × ÓÒÚ ÖØ Ò Ñ ØØ Ö
ØÓ Ò Ö Ý...
The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg
The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg
The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg
The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg

5,853 views
5,775 views

Published on

Physics limits information processing, and hence the possible forms of
intelligent beings and their civilizations. In this review I discuss physical
limitations on density, speed, size, energy dissipation and communication, sketching the constraints on very powerful information processing objects.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The physics of information processing superobjects daily life among the juptiter brains by anders sandberg

 1. 1. Ì È Ý× × Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò ËÙÔ ÖÓ Ø× ÐÝ Ä ÑÓÒ Ø ÂÙÔ Ø Ö Ö Ò× Ò Ö× Ë Ò Ö Ñ Ö ¾¾¸ ½ ×ØÖ Ø È Ý× × Ð Ñ Ø× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ¸ Ò Ò Ø ÔÓ×× Ð ÓÖÑ× Ó ÒØ ÐÐ ÒØ Ò × Ò Ø Ö Ú Ð Þ Ø ÓÒ׺ ÁÒ Ø × Ö Ú Û Á × Ù×× Ô Ý× Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÓÒ Ò× Øݸ ×Ô ¸ × Þ ¸ Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ¸ × Ø Ò Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ Ú ÖÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ó Ø׺ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ì Ð Û× Ó Ô Ý× × ÑÔÓ× ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ Ø Ø Ú Ø × Ó ÒØ ÐÐ ÒØ Ò × Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ׸ ÙÐØÙÖ ÓÖ Ø ÒÓÐÓ Ýº × ÒØ ÐÐ ÒØ Ð Ò× ØÓ ÜØ Ò Ø× ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÓÖ ¸ ÔÖÓ ×× Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Û ÐÐ ÓÑ ÜØÖ Ñ ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ ÁØ × Ò Ö Ù Ø Ø Ú Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ö ÐÐÝ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹Ð Ñ Ø Ò Ø Ø Ú ÖÝØ Ò ÒØ ÐÐ ÒØ Ò × Ó¸ÒÓØ Ù×ØØ Ò ¹ Ò ÙØ Ð×Ó ÓÒÓÑݸ ÖØ Ò ÑÓØ ÓÒ¸ Ò Ú Û × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ¸ Ôº ¼ º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø Ô Ý× × Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ÑÔÓ× × Ð Ñ¹ Ø× ÓÒ Û Ø Ò Ú Ý ÒÝ Ú Ð Þ Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Á Û ÐÐ ÐÓÓ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Ó Ú ÖÝ Ð Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Ì Ý Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÜØÖ Ñ × Ó Û Ø Ò Ò Ú Ù Ð Ò ÓÖ ÙÐØÙÖ Ò ÓÑ º ÖÓÛ Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ò ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º Á Ø Ö × ÒØ ÖÒ Ð ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ Ó ÒÝ Ò ÓÖ Ö ×ÓÙÖ ¸ Ø Ò Ø Ö Û ÐÐ ×ØÖÓÒ Ò ÒØ Ú ÓÖ ÜÔ Ò× ÓÒ ØÓ Ò Ö × Ø ×ÙÔÔÐݸ Ø ÔÐ ÒÒ ÑÓÚ ¸ Ñ Ö Ø ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Ù×Ø × ØÖÓÔ ×Ѻ Ë Ò ÐÐ Ò × Ó ÖÓÛØ Ò Ü ×Ø Ò ÓÒ×ÙÑ Ö ×ÓÙÖ × ´ Ø Ñ Ø Ð¸ × Ð ÓÒ¸ Ò Ö Ý¸ Ñ ÑÓÖÝ ×Ô ÓÖ ØØ ÒØ ÓÒµ Ò Ø Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ ØÓ ÜÔ Ò ÙÒØ Ð ÐÐ Ó Ò × ¬ÐÐ ¸ ÔÓ× Ø Ú ÐÓÓÔ Ñ Ö × × Ô ÖØ× Ó Ú Ð Þ Ø ÓÒ ÓÑÔ Ø ÓÖ Ð Ñ Ø Ö ×ÓÙÖ ×¸ ÜÔ Ò Ø Ö Ö ¸ ÖÓÛ ÙÒØ Ð Ø Ý ¬ÐÐ Ø Ú Ð Ð Ò Ò ×Ô ÛÒ Ò Û ÖÓÛØ Ý Ø Ò Û Ñ Ò × Ö Ø Ý Ø Ö ÜÔ Ò× ÓÒ ´ Ò ÐÙ Ò «ÓÖØ× ØÓ ¬Ò Ò Û Ö ×ÓÙÖ × ÓÖ Ò × Ò Ù Ý × Ö Øݵº Ì × Ð × ØÓ Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÖÓÛØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ¸ ÙÒØ Ð Ø Ö × Ø Ð Ñ Ø× × Ø Ý Ô Ý× Ð Ð Û Ò Ø ÒÓÐÓ Ý ÓÖ ÒØ Ö× ÒØÓ ÒÓØ Ö Ö Ñ ¿ º ÅÓÖ ×Ô ¬ ÐÐݸ Ø ÔÔ Ö× Ú ÒØ ÓÙ× ÒØ ÖÑ×Ó ­ Ü Ð ØÝ Ò Æ Ò Ý ÓÖ Ò Ú Ù Ð Ò × ØÓ Ü ×Ø × ×Ó ØÛ Ö Ö Ø Ö Ø Ò ´ ÓÐÓ Ðµ Ö Û Ö ¸ ¸ ½
 2. 2. ¼ Ð ××Ö ×ÓÙÖ × Ö Ò ØÓ ×Ù×Ø ÒØ Ò ¸ ÙØÓ ÚÓÐÙØ ÓÒ½ ÓÑ × ÑÙ ÑÓÖ Ö Ð × Ð Ò Ø Ð Ñ Ø× ØÓ Ø× Ü ×Ø Ò Ö Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ Ø Ü ×Ø× Ò Ö Ø Ö Ø Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ó Ý × Ø ÒÓÐÓ Ý Ú Ò × Ø Ò Û ÐÐ ÜØ Ò ØÓÓº ÁØ × ÕÙ Ø ÔÖÓ Ð Ø Ø ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ× ÑÙ ×Ø Ö¸ Ò× Ö Ò Ð Ö Ö Ø Ò ÒÝ Ò Ø ÐÐÝ ÚÓÐÚ Ò ÓÙÐ Ù Ðغ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØ ØÝ ´ Ò ÓÑÓÖÔ ¾µ Ò ÚÓÐÚ Ò Ø ÓÒ Ø Ñ × Ð × Ð Ñ Ø ÓÒÐÝ Ý Ø ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ Ø × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò¸ Û Ð Ô Ý× Ð Ò × Ö Ø Ö ×Ø Ø Ñ × Ð Ð Ñ Ø Ý Ø× × Þ Ò ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ´Û × Ò Ø ÖÑ Ò Ý Ú Ð Ð Ñ Ø Ö Ð× ÓÖ ÓÐÓ Ð ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø Ò ³× ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ô ×Ø Ö Ø Ö Ø Ò Ø× ÓÛÒ Ó Ð×µº Ì Ù× Û × Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø× Ñ ÒÝ Ö ×ÓÒ× ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ó Ú ÖÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ ÙØ Û Ø Ö Ø Ð Ñ Ø× ØÓ Ø Ñ ÓÖ Ò ØÓ ÒÓÛÒ Ô Ý× × Ì × Ô Ô Ö Û ÐÐ Ö Ú Û Ô Ý× Ð Ð Ñ Ø× Ó Ð Ö × Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º Ë ¹ Ø ÓÒ ¾ × Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ø Ø Û ÐÐ ×ØÙ º Ë Ø ÓÒ ¿ Ð× Û Ø ÓÙÒ × ÓÒ Ø Ò× ØÝ Ó Ñ ÑÓÖÝ ×ØÓÖ Ò ØÓ ×ÓÑ ÜØ ÒØ ÔÖÓ ×× Ò Ð ¹ Ñ ÒØ× Ô Ò Ò ÓÒ Ú Ð Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö Ð× Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ô Ý× Ð Ð Ñ Ø׺ Ë Ø ÓÒ ÓÒ× Ö× Ø ×Ô Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ÓÛ ×Ø Ð Ñ ÒØ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ×Ø Ø ¸ Ñ ÒÐÝ × ÓÒ Ú Ð Ð Ò Ö Ý Ò× Ø ×º Ë Ø ÓÒ ÓÒ× Ö× Ú ÖÝ Ð Ö ×Ý×Ø Ñ× Ò Û Ý× Ó ×Ù×Ø Ò Ò Ø Ñ Ò×Ø Ø ÓÖ Ó Ö Ú Øݺ Ë Ø ÓÒ Ð× Û Ø Ø Ñ Ò ÓÖ ÒØÖÓÔÝ ×× Ô Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ׸ Û ÔÐ ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ò ÓÖ Ò Ö Ý ØÓ ÖÙÒ Ø ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒ× Ò Ø ×× Ô Ø ÓÒ Ò ×× Öݺ Ë Ø ÓÒ × Ù×× Ð Ñ Ø× ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ù × Ð Ý׸ Ò Û Ø Ò ÒÓ × º Ë Ø ÓÒ ÓÒ× Ö× Û Ø ÜÓØ Ô Ý× × ×Ù × ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ò ¸ Ð ÓÐ ÓÑÔÙØ Ò ¸ ÛÓÖÑ ÓÐ × Ò Ô Ý× Ð × ØÓÐÓ Ý¸ Û Ö Ñ Ò Ø ÓÖ Ø Ð ÓÖ ×Ô ÙÐ Ø Ú ÙØ ÔÓ×× Ð ÛÓÙÐ Ò¹ Ð Ú ÖÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ׺ ÁÒ Ò ÔÔ Ò Ü Ø Ö Ð Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ× Ö × Ø × Ü ÑÔР׺ ¾ Ì Å Ò ØÓÖ× Ó Î ÖÝ Ä Ö Ë Ð ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ×ØÓÖ ¸ ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ò ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ Ó Ñ Ò Ò ÙÐ Ô ØØ ÖÒ× Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ó Ò Ô Ý× Ð ×Ý×Ø Ñº Ï Ø ÓÒ×Ø ØÙØ × Ñ Ò Ò ÙÐ Ô ØØ ÖÒ× × Ó ÓÙÖ× Ó × ÖÚ Ö¹ ÓÖ Ù× Ö¹ Ô Ò Òظ ×Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Á Û ÐÐ ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ× ÔÖÓ ×× Ò Ò Ö Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô Ø¹ Ø ÖÒ× Û Ø ÒÓ Ö Ö ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ó Ø × Ô ØØ ÖÒ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖÓ ×× Ò × ÓÒ×ØÖ Ò ×Ó Ø Ø Ñ ÔÔ Ò × Ó ÓÒ Ñ Ò Ò ÙÐ Ô ØØ ÖÒ ØÓ ÒÓØ Ö × ÔÓ×¹ × Ð ¸ Û Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ö Ð Ô ØØ ÖÒ× Ñ Ò× Ø Ø Ò Ö Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × × Ð Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ñ Ô ÓÒ Ö ØÖ ÖÝ ×ØÓÖ Ô ØØ ÖÒ ÒØÓ ÒÓØ Ö Û Ø Ö Ð Ð Øݺ ÁÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ý× Ð ØÓÖ× Ø Ø Ð Ñ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ö ½º ÈÖÓ ×× Ò Ò Å ÑÓÖÝ Ò× ØÝ ½ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó ÒØ ÐÐ ÒØ Ò × Ö Ø Ý Ø Ñ Ò×Ø Ó Ò ØÙÖ Ð × Ð Ø ÓÒº¾Ì Ø ÖÑ ÓÖ Ò ÐÐÝ Ó Ò Ý ÖÐ × ÈÐ ØØ Ò Ì Ë Ð ÓÒ Å Ò ½ ½ ¾
 3. 3. Ì Ò Ú Ù Ð ÓÑÔÙØ Ò Ð Ñ ÒØ× Ò Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ø× Û ÐÐ Ú ¬Ò Ø × Þ ¸ Û × Ð Ñ Ø Ý Ø Ð Û× Ó Ô Ý× ×º Ì × ÔÐ × Ò ÙÔÔ Ö Ð Ñ Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ¹ ×× Ò Ò Ñ ÑÓÖÝ Ò× ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ¾º ÈÖÓ ×× Ò ×Ô Ì ×Ô Ø Û Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ý ÔÖÓ ×× ÓÖ Ö ØÖ Ú ÖÓÑ Ñ ÑÓÖݺ × Û Û ÐÐ × ¸ Ø Ö Ö Ñ ÒÝ Ò × Ó Ð Ñ Ø× ÓÒ ÓÛ ×Ø ÓÑÔÙØ Ò Ð Ñ ÒØ Ò ÓÑ ¸ ÑÓ×ØÐÝ × ÓÒ Ø Ò ØÙÖ Ð Ø Ñ × Ð × Ó Ô Ý× Ð ÔÖÓ ×× ×º ¿º ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð Ý× Ë Ò ÒÓØ Ò Ò ÓÑÑÙÒ Ø ×Ø Ö Ø Ò Ð Ø Ø Ö Û ÐÐ Ð Ý× ØÛ Ò « Ö ÒØ Ô ÖØ× Ó Ò ÜØ Ò ×Ý×Ø Ñº Ì ×Ø Ö Ø ÔÖÓ ×× Ò ×Ô Ó ×Ý×Ø Ñ¸ Ø ÐÓÒ Ö Ø Ð Ý× Û ÐÐ ÔÔ Ö ÖÓÑ Ò ÒØ ÖÒ Ð ×Ù Ø Ú Ú Ûº ÌÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø Ð Ý× Ø ×Ý×Ø Ñ × ØÓ × Ô Ý× ÐÐÝ ×Ñ ÐÐ × ÔÓ×× Ð ÓÖ ÚÓ Ø Ò ÓÖ ÐÓÒ ¹Ö Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº º Ò Ö Ý ËÙÔÔÐÝ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ´ Ü ÔØ ÓÖ Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒµ Ö ÕÙ Ö × Ò Ö Ý Ò ×× Ô Ø × Ø ÓØ Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ò Ò ÔÖ Ø º Ò Ú Ò Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ð Ñ¹ Ø Ý Ø Ò ÓÖ ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÔØ ÓÒ ¿ º Ì × ÓÙÖ ØÓÖ× Ò­Ù Ò Ø × Ô Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÔÓ×× Ð ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×¹ Ø Ñ׺ ØÓÖ ½ Ò ¾ × ÓÛ Ø Ø Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ Ø × ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ Ö Ø Ú Ö ÑÓÖ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ò Ú Ù Ð ÔÖÓ ××ÓÖ× Ò×Ø ÒØ ÐÐ Ò × ØÓ ØÙÖÒ ØÓÛ Ö × Ô Ö ÐÐ Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ö Ñ ÒÝ Ð Ñ ÒØ× ÛÓÖ ØÓ Ø Ö ´Ø ÙÑ Ò Ö Ò Ò ØÐÝ ÑÓÒ×ØÖ Ø × Ø Ø Ú Ò ÖÐÝ ×ÐÓÛ Ò Ò Æ ÒØ Ð Ñ ÒØ× Ò ÔÖÓ Ù Ú ÖÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñµ¿º ØÓÖ ¿ ÑÔÐ × Ø Ø × Û ÑÓÚ ØÓÛ Ö × ×Ø Ö Ò ×Ø Ö ×Ý×Ø Ñ× Ø Ý Ú ØÓ ÓÑ ×Ñ ÐÐ Ö ØÓ ÚÓ Ü ×× Ú Ð Ý׸ ÙÔ ØÓ Ø Ð Ñ Ø× × Ø Ý ØÓÖ× ½ Ò ¾º Ø Ö Ø Ø¸ ÜØ Ò× ÓÒÓ Ø ×Ý×Ø ÑÛ ÐÐ Ò Ö × Ð Ý×Û Ú ØÓ Ò Ð Ò ÓØ Ö Û Ý× Ø Ò Ö Û Ö º Ã Ô Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÒ ÒØÖ Ø Û ÐÐ ÐÔ¸ × Û ÐÐ ÑÓ ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒº ÇÒ ÒØ Ö ×Ø Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × Ø ÒØ ÐÐ ÒØ ×ÙÔ ÖÓ Ø ´Ø ÂÙÔ Ø Ö Ö Ò µ¸ ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ ÓÒ Ø ÔÐ Ò Ø ÖÝ × Ð ÓÖ ÝÓÒ º ØÓÖ ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø Ú Ò Ú ÖÝ Ú Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ× Û ÐÐ Ú ØÓ ÔÖÓ¹ Ù Ò Ö Ý ×ÓÑ ÓÛ Ò ×× Ô Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ø ´Û Ñ Ø Ñ Ø Ø Ø Ð µº ÓÒ ÒØÖ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × × Ö ØÓ ×ÙÔÔÐÝ Û Ø Ò Ö Ý¸ ÙØ Ö ¹ ÑÓÚ Ò Û ×Ø Ø ÓÑ × ÒÓÒØÖ Ú Ð¸ Û Ð ÑÓÖ ×ØÖ ÙØ ×ØÖÙ ØÙÖ × × Ö ØÓ ÓÓÐ ÙØ Ð×Ó Ò Ù × × Ò Ð Ð Ý× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ø Ø¹ Ò Ø Ñ ×× ÓÒ× × Ò ×Ù ×Ø × ÓÒ ÔÔÖÓ Ó Ø Ø Ò Ø Ú Ø × Ó Ð Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ× ¾ ¸ ¾ º ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø ×Ó ØÛ Ö Ð Ñ Ø× Ò Ø ÓÒ ØÓ Ø Ô Ý× Ð Ð Ñ Ø׸ ×Ù × Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ð Ñ Ø× Ó ÌÙÖ Ò Ñ Ò ×¸ Ð Ñ Ø× Ù ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑÔÐ Ü Øݸ Ø Ð ØÝ ØÓ Ö Ø Æ ÒØ Ò ÓÖÖ Ø ×Ó ØÛ Ö Ò Ð Ñ Ø× ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ × Ø ÓÒ Ð Øݺ Ð×Ó¸ Ø Ö Ö Ð Ñ Ø× ØÓ Ø Ð ØÝ ØÓ ÒØ Ö Ø ¿ÁØ × Ò Ö Ù Ò ½ Ø Ø Ô Ö ÐÐ Ð Þ Ø ÓÒ × Ö Ð Ú ÒØ Ñ ÒÐÝ Û Ò Ò Ö Ý × Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ú ÒÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ö¸ Ò ÓÖ ÓÑÔ Ø ÓÑÔÙØ Ö× × Ö Ð ÔÖÓ ×× Ò ÓÑ × ÑÓÖ Æ ÒØ × Ò ¹ Ò Ö Ý ÕÙ ÒØÙÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ù× º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÔÖ Ø Ð Ð Ñ Ø× ØÓ Ò Ö Ý Ò× Øݸ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×Ô Ò Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ø × ÔÔÖÓ ¸ × × Ù×× Ò × Ø ÓÒ ¿¸ Ò º Ì Ø ÖÑ Ð ÐÝ ÓÖ Ò Ø Ý È ÖÖÝ Å ØÞ Öº ¿
 4. 4. Û Ø Ø ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ô Ý× Ð ÛÓÖÐ º Ì × ÓÒ×ØÖ ÒØ× Û ÐÐ ÒÓØ ÐØ Û Ø Ö ¸ ÙØ Ö Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ÛÓÖØ ÓÒ× Ö Ò º ¿ Ò× ØÝ Ì Ò× ØÝ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÔÖÓ ×× Ò ´Ø ÒÙÑ ÖÓ ÔÖÓ ××ÓÖ׸ Ø ×¸Ö ×Ø Ö× ÓÖ Ø× Ô Ö ÙÒ Ø ÚÓÐÙÑ µ × Ð Ñ Ø Ý × Ú Ö Ð ØÓÖ׸ ÖÓÑ Ø Ö Ò Ó Ñ Ø Ö Ð× Ø Ø Ö Ú Ð Ð ØÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ô Ý× ×º ÆÓÖÑ ÐÐÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò Ó Ò ×ÓÐ Ñ ØØ Ö × Ò Ø × × Ö ÐÝ ×Ø Ð ¸ ÐØ ÓÙ Ø ÓÑÔÐ Ø ×Ý×Ø Ñ Ó × ÒÓØ Ú ØÓ ×ÓÐ ØÓ ÔÖÓ ×× ÓÖ ×ØÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ð Ò ØÛÓÖ × ½¿ Ò Æ Ò× ¿ Ö Ô Ð Ó Ò¹ Ö Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ä ÕÙ ×Ý×Ø Ñ× Ö ×ÓÑ Û Ø Ð Ñ Ø × Ò Ø × Ò Ð ×Ô × Ø ÖÑ Ò Ý «Ù× ÓÒ ÙÒÐ ×× ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖ ¹×Ô ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò ÐÙ ¸ Ò Ò Ø Ø × Ø Ö Ð Ú ÒØ Ô ÖØ× Ö ×Ø ÐÐ ×ÓÐ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ù×× ÓÒ Ñ ÒÐÝ ×ÓÐ ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ ÓÒ× Ö º ¿º½ ÅÓÐ ÙÐ Ö Å ØØ Ö ÅÓÐ ÙÐ Ö Ñ ØØ Ö × Ò× ØÝ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½ Ñ» Ñ¿ Ò ÓÒ× ×Ø× Ó ÑÓÐ ÙÐ × × Ô Ö Ø Ý ÒØ ÖÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÖ ×º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ó × Ô ØØ ÖÒ× Ó ÑÓÐ ÙР׸ ÓÖ Ò Ø ×Ø Ø Ó ÑÓÐ ÙР׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ý Ø× ÓÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÖ Ý Ø × ÕÙ Ò Ó ×Ù ÙÒ Ø× × Ò Æ ´ Ò ÔÙÖ Æ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× ØÝ × ¿¾ ØÓÑ× Ô Ö Øµº Ì ×Ø Ð ÑÓÐ ÙÐ Ö ×Û Ø × Ö Ò ¾ Ù× × Ù×Ø ¾ ØÓÑ× ØÓ Ò Ó Øº ÓÖ Ò ØÓ ¸ Ö Ó ÓÔ× Ò¹ × Ó¹ÓÔØ Ð Ñ ÑÓÖ × ÓÙÐ Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ Ô¹ ÔÖÓ ½¼½¾ Ø» Ñ¿ Ò Ò ÔÖ Ø Ñ Ý ½¼½¼   ½¼½½ Ø» Ñ¿ Ò Ø Ò Ö ÙØÙÖ º ÁÒ Ø × Ñ ÑÓÖ × Ð Ö ÒÙÑ Ö× Ó Ö Ó ÓÔ× Ò ÑÓÐ ÙÐ × Ö Ù× ØÓ ÓÐ × Ò Ð Ø Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÑÓÐ ÙÐ ÓÙÐ ÓÐ ÓÒ Ø¸ ÙØ ×× ÛÓÙÐ ÙÑ Ö×ÓÑ Ò Ø ÖÑ Ð ÒÓ × ÛÓÙÐ Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ×Ø Ñ Ø × ÖÓÑ Ò ÒÓØ ÒÓÐÓ Ý ¾ ×Ù ×Ø Ø Ø ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ñ Ý Ò¹ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ­ÙÓÖ Ò Ø ÔÓÐÝ Ø Ò ÑÓÐ ÙР׸ Û Ö Ø × Ñ Ö Ý Ø ÔÖ × Ò Ó Ý ÖÓ Ò ÓÖ ­ÙÓÖ Ò ÓÒ ÖØ Ò Ö ÓÒ ØÓѺ Ì Ò ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Ò ÓÖ Ö Ò Ú × Ò Ô Ò ¸ Ö ÜÐ Ö ÖÖ Ú × Ø Ò ×Ø Ñ Ø Ó ÖÓÙÒ ½¼ ØÓÑ× Ô Ö Ø¸ Û ÛÓÙÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ¡½¼¾½ Ø×» Ñ¿ ÑÓÒ Ó Ò× Ø × Û Ö ØÓ Ö º ¿º¾ Ò Ö Ø Ò ÆÙ Ð Ö Å ØØ Ö Ì Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× ØÝ Ó Ò ÒÓØ ÒÓÐÓ Ý × Ð Ñ Ø Ý Ø ÔÖÓÔ ÖØ ×Ó ÑÓÐ ¹ ÙÐ Ö Ñ ØØ Öº Ò× Ö ÓÖÑ× Ó Ñ ØØ Ö Ö Ð Ú ØÓ Ü ×ظ ×Ù × Ø Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö Ò Û Ø Û Ö ×Ø Ö× ´Û Ø Ò× ØÝ ÙÔ ØÓ ½¼ Ñ» Ñ¿µ Ò Ø ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö Ò Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö× Û Ø Ò× ØÝ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼½ Ñ» Ñ¿ ½ º Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö ÓÒ× ×Ø×Ó Ð ØØ Ó ÒÙ Ð ×ÙÖÖÓÙÒ Ý Ò Ö Ø Ð ¹ ØÖÓÒ × Ø × Ð Ú ØÓ ×Ø Ð Ú Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ×Ù × ½¼¼¸¼¼¼Ãº ÁÒ Ò ØÙÖ ÐÐÝ Ú ÐÓÔ Û Ø Û Ö ×Ø Ö× Ø Ñ Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ ÛÓÙÐ Ö ÓÒ Ò »ÓÖ ÓÜÝ Ò ÒÙ Ð Ò Ð ØØ ½ ¸ Ôº º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙÐ ×ØÓÖ
 5. 5. Ò ÓÐ Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö Ý Ù× Ò « Ö ÒØ ÒÙ Ð ¸ ×Ù × Ø ×Ø Ð Ö ÓÒ ×ÓØÓÔ × ½¾ Ò ½¿ ÐÐÓÛ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× Ø × ÙÔ ØÓ ½¼¾ Ø×» Ñ¿¸ ÖÓÙÒ × Ü ÓÖ Ö× Ó Ñ Ò ØÙ ÑÓÖ Ø Ò Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ ØØ Öº Ï Ø Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÓÒ × Ð ×× Ó Ú ÓÙ× ÓÒ ÔÓ×× Ð ØÝ Ñ Ø ØÓ ÖÖ Ò ÒÙ Ð ØÓ Ø × ÕÙ ÒØÙÑ ÓØ ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ ØÓÒ ´× Ñ Ð Ö ØÓ µ Û Ö ÒÙ Ð Ö ×Ô Ò × Ù× Ò×Ø Ó Ð ØÖÓÒ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒº ÆÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö ÓÒ× ×Ø× Ó ÖÓÒ× ×ÕÙ Þ ØÓ Ø Ö¸ ÔÓ×× ÐÝ ÓÖÑ Ò ×¸ ×ÙÔ Ö­Ù ÓÖ ÖÝ×Ø ÐÐ Ò Ñ ØÖ Üº Ì ÙÐ Ó Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö× × Ð Ú ØÓ ×ÙÔ Ö­Ù ½ ¸ Ñ Ò Ø ÙÒ×Ù Ø Ð × Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÓÖ Ñ ÙѺ ÎÓÖØ Ü Ò ­ÙÜ ØÙ × Ø ÖÓÙ Ø ×ÙÔ Ö­Ù Ñ Ø ×Ø Ð ÒÓÙ ØÓ ×Ù×Ø Ò Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ×ØÓÖ Ò ÔÖÓ ×× Ø Ø ÖÓÙ Ú Ö ÓÙ× Û Ú ÑÓ × Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ×Û Ø ÓØ Ö¸ ÙØ Ø Ò× ØÝ ÔÔ Ö× ØÓ ÖÐÝ ÐÓÛº ÁØ × Ò ×Ù ×Ø Ø Ø ÕÙ Ö Ñ ØØ Ö¸ Ñ ØØ Ö ÓÒ× ×Ø Ò Ó ×ÓÙÔ Ó ÕÙ Ö ×¸ ÓÙÐ Ó¹ Ü ×Ø Û Ø ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö Ò Ñ Ü Ô × Ò Ø ÓÖ × Ó Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö× º Ì × ÛÓÙÐ Ö ×ÙÐØ Ò ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ö ÓÖ ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Û Ø × Ú Ö Ð « Ö ÒØ Ô × × ÓÒ× ×Ø Ò Ó ÖÓÔÐ Ø׸ ÖÓ × Ò × Ø× Ó ÕÙ Ö Ò ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö ¿ º ÒÓØ Ö ÔÓ×× Ð ØÝ × Ø Ø ÔÙÖ ÕÙ Ö Ñ ØØ Ö × ×Ø Ð Ú Ò Ò Ú ÙÙÑ º ÁØ × Ò ØÙÖ Ð ØÓ × Ø × Ò Ó Ú ÖÝ Ò× Ñ ØØ Ö Ò Ù× ØÓ ×Ù×Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º Ì ÖÙ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ × Û Ø Ö ×Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö ÔÓ×× Ð º Ì × × ÙÖÖ ÒØÐÝ ÙÒ ÖØ Ò¸ × Ø Ô Ò × ÓÒ ÓØ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ø Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÕÙ Ö ¹ ÖÓÒ Ñ ÜØÙÖ ×¸ Û Ö ÙÒ ÒÓÛÒº Ì Ö ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÔ Ö×ÔÖÓÑ × Ò ¸ ÙØ Ó ×Ò³ØÔÖÓÚ Ø Ø×Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò Ü ×Ø´ Ø ÓÙÐ Ø Ø ÕÙ Ö Ñ ØØ Ö × Ù×Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÐÓÔ Ó ÕÙ Ö ×¸ ÐØ ÓÙ Ü Ø ×Ø Ø × Ñ Ý ÔÖÓÚ Ò Û Ð Ý Ö Ó ÓÑÔÐ Ü Øݵº ÅÓ×Ø ×ØÙ × Ó ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö ××ÙÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ×¸ ÙØ ÐÓÛ¹Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö Ñ Ý Ú Ú ÖÝ « Ö ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Á ×Ø Ð ÒÙ Ð Ö Ò× ØÝ ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò Ü ×ظ Ø Ò Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ð Ñ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÓÖ ÛÓÙÐ Û ÕÙ Ö × ÓÖ ÖÓÒ× Ô Ö Ø¸ Ö ×ÙÐØ Ò Ò Ò ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× ØÝ Ó ½¼ ¼ Ø×» Ñ¿º ¿º¿ Ì ÓÖ Ø Ð Ä Ñ Ø× Ì ÖÑÓ ÝÒ Ñ × ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ó Ñ ÑÓÖÝ Ø Ø Ò ×ØÓÖ Ò ×Ý×Ø Ñ Ó Ú Ö Ò Ö Ý × ½ Á Ì ÐÒ¾ ·ÐÓ ¾   Ì ´½µ Û Ö Ì ×Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ ÓÐØÞÑ ÒÒ³× ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ø « Ö ÒØ Ò Ö Ý ×Ø Ø ×º Á Ø ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ × Ú Û × ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ × Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ô ÖØ Ð × Û Ø ØÓØ Ð Ò Ö Ý Ò ÚÓÐÙÑ Î ¸ ½ Ö Ú × Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ò Ö Ý × Á ¿ÐÒ¾ ¾ÖÎ ¿¼ ¿ ¿ ½ ¿ ´¾µ Û Ö Ö È Ð ÖÐ Ò ÖÐ ×Ø ÒÙÑ ÖÓ Ô ÖØ Ð ×» ÒØ Ô ÖØ Ð × ÒÔ ÖØ Ð ×Ô × Ð Ø Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ׸ ¾ Ø ÈÐ Ò ¹ Ö ÓÒ×Ø ÒØ Ò
 6. 6. Ø ×Ô Ó Ð Øº ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÑÔÓ× Ó ÓÒ ÐÓ Ö Ñ Ó Ô ÓØÓÒ× ´ ¡ ½¼½ Â Ó Ñ ××¹ Ò Ö Ýµ ÓÒ¬Ò ØÓ ÓÒ Ð Ø Ö Ø Ñ Ü Ñ Ð Ô ØÝ × ¾ ½¿¡½¼¿½ Ø׺ ÉÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × ÔÐ × Ð Ñ Ø ÓÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ×ØÓÖ Ò Ò ×ÓÐ Ø ¬Ò Ø Ö ÓÒ Ó ×Ô Û Ø ¬Ò Ø Ò Ö Ý ÓÒØ Òظ Ø ×Ó¹ ÐÐ Ò×Ø Ò ÓÙÒ º Ë Ò Ø Ö ÓÒ Ò Ø× Ò Ö Ý ÓÒØ ÒØ × ÓÙÒ ¸ Ø Ô × ×Ô Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ö ÓÒ × ÓÙÒ º ÙØ Ù ØÓ ÕÙ ÒØÙÑ ÙÒ ÖØ ÒØݸ Ø Ô × ×Ô ÒÒÓØ Ú ÒØÓ Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ Ô ÖØ Ø ÓÒ× ´ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ× Ö ØÓÓ ¬Ò ¸ Ø Ý Û ÐÐ ÑÔÓ×× Ð ØÓ ×Ø Ò Ù × Ò Ø Ù× ÒÒÓØ Ò Ó ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒµ¸ Ò ÒÙÔÔ Ö ÓÙÒ ÓÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ ÒØ Ò Ö Ú º ÓÖ Ò ØÓ ¾¸ ÔÔ Ò Ü Û Ø Á ¾ Ê ÐÒ¾ ´¿µ Û Ö Á × Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Òظ × Ø Ò Ö Ý Ó Ø ÚÓÐÙÑ Ò Ê × Ø Ö Ù׺ Ì × Ò Ð×Ó ÛÖ ØØ Ò × Á ÅÊ ´ µ Û Ö Å × Ø Ñ ×× Ò Ø Ö ÓÒ Ò × ¾ ÐÒ¾ ¾ ¡½¼ ¿ Ø×»´Ñ µº ÓÖ Ø ÒØ Ö ×ÓÐ Ö ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ´Å ¾ ¡ ½¼¿¼ ¸ Ê ¿ ¡ ½¼ ѵ ¿ ¡ ½¼ ¿ Ø׺ ÇÒ Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ¸ Ý ÖÓ Ò ØÓÑ Ñ Ø Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ Ò Ó ¡ ½¼ Ø׸ Ò ÔÖÓØÓÒ ÓÒÐÝ Ø× ´ µº ÁÒ Ñ ÙÑ Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ò× Øݸ Ø ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ó Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð ØÓ Ô Ò ×Ô Ö × Ð × × Ê º ÒÓØ Ö Ð Ñ Ø Ø ÓÒ ÓÒ ´Ù× Ùе Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× Ø × × Ð ÓÐ ÓÖÑ Ø ÓÒº Á Ø Ö ÓÒ × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ¾ Å ¾ ´Û Ö × Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ö Ú Ø Ø ÓÒ ÓÒ¹ ×Ø Òص Ø Ò Ð ÓÐ ÓÖÑ׸ ÑÔÐÝ Ò Ò Ú ÒØ ÓÖ ÞÓÒ ÐÓ× Ò Ó« Ø Ö ÓÒ ÖÓÑ ØÛÓ¹Û Ý ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº Ï Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÙÒ ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× ØÝ Á Î ÖÓÑ Ø × Ò ÕÙ Ø ÓÒ ¿ ½ ¾ ½ Å ´ µ ÖÓÑ Ø × Û × Ø Ø Û Ð Ø ×ØÓÖ Ô ØÝ Ó Ú ÖÝ Ò× ×Ý×Ø Ñ× ÖÓÛ× × Ø ×Ý×Ø Ñ × ÜØ Ò ¸ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× ØÝ Ú ÒØÙ ÐÐÝ × ØÓ Ö × × Ò Ø Ô Ò ÒÒÓØ ØÓÓ Ö Ø ÓÖ Ø Û ÐÐ ÓÐÐ Ô× Ø Ö × ÐÛ Ý× Ò ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø × Þ Ó ÓÒ×Ø ÒØ Ò× ØÝ ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø Û ÐÐ ÓÐÐ Ô× º Ç ÓÙÖ× ¸ Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ð ×Ø ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ó Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Òظ Ò Ø Ô Ý× Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ Ð×Ó Ð Ñ Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò× Øݺ ÁÒ ÔÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¾ × ÑÙ ×ØÖÓÒ Ö ÓÙÒ Ø Ò Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ º ËÔ ÒÝÓÒ Ò ÛÖ Ø Ø ÓÒ Ò Ô Ò Ò Ô Ö×Ù ÝÓÙ ÓÚ Ö ÐÙÒ Ø Ø Ø ÑÔÓ× × ÙÒ Ñ ÒØ ÐÐ Ñ Ø ÓÒØ ÔÓÛ Ö¹ Ð ÝÔÖÓ Ù Øº Ì ØÖÓÙ Ð Ò× Û Ò Ô ÓÔÐ ÔÙ Ð × Ø Ö Ò Ô Ò׺ ß ÊÓÐ Ä Ò Ù Ö
 7. 7. Ì ×Ô Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ð Ñ Ø Ý Ø ÒÙÑ ÖÓ ØÖ Ò× Ø ÓÒ×Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Û Ø ÓÙØ Ö Ò ÓÛÒº Ì × Ò Ò Ö Ð Ô Ò × ÓÒ Ø Ú Ð Ð Ò Ö Ý ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ò ÓÛ ×ØÖÓÒ Ø Ò Ö Ý ÖÖ Ö× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ö º ÙÖÖ ÒØ´½ µ× Ñ ÓÒ Ù ØÓÖ Ö Ù Ø×× ÓÛ×Û Ø Ò Ø Ñ × ÓÛÒØÓØ Ò ÒÓ× ¹ ÓÒ × Ð ¸ Ò ÅÇË Ì Ú × Ú ÑÓÒ×ØÖ Ø º Ô Ó× ÓÒ ×Û Ø Ò º Ì Ñ Ò Ð ÖÓ ¹ÐÓ × Ö Ý ¾ × ×Û Ø Ò Ø Ñ × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Ò ÒÓ× ÓÒ ×¸ Ò Ø Ö× × ÑÙÐ Ø Ý ¿ Ò ÖÓØ Ø Ø Ö Ø × ÙÔ ØÓ ½¼¼ ÀÞº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × × Ñ Ò Ð ×Ý×Ø Ñ¸ Ò Ð Ñ Ø Ý Ø ×Ô Ó ×ÓÙÒ Ò Ø Ù Ð Ò Ñ Ø Ö Ð ´ÁÒ Ö ÜÐ Ö³× × Ò ÑÓÒ ¸ ½ Ñ»×µº Í× Ò Ð ØÖÓÑ ¹ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ× ÓÑÔÙØ Ò Ð Ñ ÒØ Ò Ò ×Ø Ø Ú Ò ×Ø Ö¸ Ð Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÐÐÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø Ó Û Ö ÔÖ Ø ØÓ ×Ø Ð Þ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Ô Ó× ÓÒ ×º ÅÓÐ ÙÐ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ð Ñ Ø Ý ÓÒ Ò Ö ×¸ ÓÚ ½¼½ ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ô Ö × ÓÒ Ø Ò Ö Ý ÒÚÓÐÚ ÓÑ × Ö Ø Ò Ø ÓÒ Ò Ö × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ø ÖØ× ØÓ Ö ÙÔ º ËÓ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÑÔÙØ Ö× ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÛÓÖ Ò Ø ÑØÓ× ÓÒ Ö Ò ÓÖ ×ÐÓÛ Öº ×Ý×Ø Ñ Ù× Ò ÒÙ Ð Ö Ö Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ Ú Ö Ø Ö ×Ø Ø Ñ × Ð ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ×ØÖÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ׸ ÖÓÙÒ ¡½¼ ¾ × ÓÒ × ´ ÑÔ ¾µº À Ö ÕÙ ÒØÙÑ « Ø× ÓÑ Ö Ð Ú Òظ Ò ØÓ Ô ÖÖÓÖ× Ò ×Û Ø Ò Ø Ñ ÓÛÒ Ø Ò Ö Ý ÒÚÓÐÚ Ò ×Û Ø × ØÓ Ö Ù ØÓ Ø À × Ò Ö ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ö Ð Ø ÓÒ ¡ ¡Ø ´ Ø Ò Ö Ý × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ¡Ø ÕÙ ÒØÙÑ ­Ù ØÙ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ÓÑ Ð Ö ÖØ Ò Ø ÒÔÙØ × Ò ÐµºÁÒ Ø ÒÙ Ð ÖÑ ØØ Ö × Ø Ö ÕÙ Ö ×Û Ø Ò Ò Ö Ý × ØÓ Ð Ö Ö Ø Ò ¿ ¡½¼ ¾¼ Â Ô Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒº ÆÓØ Ø ØØ × Ò Ö Ý Ó ×Ò³Ø Ú ØÓ ×× Ô Ø ¸ Ø × Ù×ØÒ ×× ÖÝØÓÔÖ Ú ÒØ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÓ × ÖÓÑ ×ÖÙÔØ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÉÙ ÒØÙÑÑ Ò ×ÔÐ ×ÓØ ÖÐ Ñ Ø Ø ÓÒ×ÓÒ ÓÛÕÙ ÐÝ ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ×Ø Ø º ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ú Ö Ò Ö Ý ÓÚ Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ø ÖÑ Ò × Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÑÙØÙ ÐÐÝ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ×Ø Ø × Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ô ×× Ø ÖÓÙ Ô Ö ÙÒ Ø Ó Ø Ñ ØÓ ¾ ¿ º Ì × Ò Ö Ý × Ò ×× ÖÝ Ú Ò Ò Ø ØÓØ Ð × Ò Ó ÒÓ × º × Ñ Ð Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø ×Û Ø Ò Ø Ñ Ò × ÓÒ Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ ×Û Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ× Ò ÒÔÙØ Ø× ÒØÓ Ò ÓÙØÔÙØ Ø׸ Ø Ò Ø ×Û Ø × ØÓ Ð Ö Ö Ø Ò Ê Ò ÐÒ¾ ¾ ½ ´ µ Û Ö × Ø Ò Ö Ý Ò× Ø ×Û Ø ¸ Ù×Ø ØÓ ÓÒØ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ë Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒÐÝ ØÖ Ò×Ñ ØØ Ø Ð Ø×Ô ¸ Ø Ø Ñ Ø Ø × ÓÖ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ø× ØÓ ÑÓÚ ÓÚ Ö Ø ×Ø Ò Ê ØÓ Ø Ò ÜØ ×Û Ø ´Û × ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ý Ð Ò Ø Ñ ÒÓÖ Ò Ø ×Û Ø Ò Ø Ñ µ × Ø Ò ÐÒ¾ ¾ ½ ´ µ Á Û ××ÙÑ Ò ¾ Ø× Ò ×Û Ø Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ¸ Ø Ò ÓÖ Ò Ö × Ð ×× Ø Ò ¡½¼ Â Ô Ö ×Û Ø Ø × ÓÙÒ Ð Ñ Ø× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ÒÓØ ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ú Øݺ
 8. 8. Ì ÓÙÒ Ò ¿ × ØÓÖ ¾ ÐÒ¾ ½ ¾¿Ð Ö ÖØ Ò Ø ÓÙÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ØÛÓ¹ Ø ×Ý×Ø Ñ׺ È Ö Ô× Ø ÙÐØ Ñ Ø Ð Ñ Ø ØÓ ×Û Ø Ò ÛÓÙÐ Ø ÈÐ Ò Ø Ñ ¸ ¡ ½¼  × ´ Ô µ¸ × Ò Ø Ø × × Ð ×Ô Ø Ñ ÔÔ Ö× ØÓ ÐÓÓ× Ø× ×ÑÓÓØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ò Ø Ñ ÓÑ × Ö ØÓ ¬Ò º Ø Ø × ×Û Ø Ò ×Ô ¸ Ø ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ö Ð ¹ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ý ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Ø ÈÐ Ò Ò Ö Ý ´ Ô µ¸ ¿ Â Ô Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒº 10 −20 10 −10 10 0 10 10 10 20 10 −70 10 −60 10 −50 10 −40 10 −30 10 −20 10 −10 10 0 Energy (J) Radius(m) Bekenstein Bound Planck Scale Black hole formation Allowed region ÙÖ ½ ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ Ø Ö Ù× Ó ØÛÓ¹ Ø ×Ý×Ø Ñº Ë Þ Á Û × Ú Ò ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø Ø Ë Ñ Ò ÔÙÐ Ø Û ÓÐ × Ò × Ò Ø ÓÙ Ø ×Ý×Ø Ñ× × Á Ñ Ø ×ØÖ Ò ÛÓÖ × ÒØÓ × ÒØ Ò º ÙØ À Ö ³× ÒØ Ò ×³ Û Ö × Ù Ò ÔÖÓ ÓÙÒ × Ø ÙØØ Ö Ò × Ó Ø ÙÒ ¹ Ú Ö× Ø× Ð º ß Ú Ò Ðи Æ Ú ÖÒ ×× ËÓ Ö¸ Û Ú ÓÒÐÝ ÐÓÓ Ø Ø Ð Ñ Ø× Ó Ø Ô ÖØ× Ñ Ò ÙÔ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ¸ ÒÓØ Ø ÒØ Ö ×Ý×Ø Ñ × Û ÓÐ º × ÐÓÒ × Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ñ Ðи Ø× × Þ Ó ×Ò³Ø Ñ ØØ Ö ÑÙ ¸ ÙØ Ð Ö Ö ×Ý×Ø Ñ× Ó Ú ÓÙ×ÐÝ Ö ÕÙ Ö ×Ô Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× Ù ØÓ × Ò Ð Ð Ý׸ Ñ ×× Ò Ø ÖÑ Ð ×× Ô Ø ÓÒº Á ÐÓÒ Ö × Ò Ð Ð Ý× Ö ÔØ Ð Ø ×Ý×Ø Ñ Ó × ÒÓØ Ú ØÓ ÓÒ Ò¹ ØÖ Ø ØÓ × Ò Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ø × Ò Ò Ñ ÑÓÖ Ö Ðݺ Á Ð Ý× Ö Ó×ØÐݸ ×Ù × Ò Ú ÖÝ ×Ø ×Ý×Ø Ñ× ´Û Ö ÐÓØ Û ÐÐ ÔÔ Ò Û Ð Ø × Ò Ð ×Ò Ð× ÖÓ×× ×Ô µ¸ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ØÓ Ù ÐØ × Ò× ÐÝ × ÔÓ×× Ð º ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ö ×Ý×Ø Ñ× Ø × Û ÐÐ ÑÔÓ× ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ù ØÓ Ö Ú Øݺ ×Ô Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ Ó ÑÓÒ ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö Ñ Ø Ö Ð Ð ØÓ Ø Ö Ý ÓÚ Ð ÒØ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÒ × Û ÐÐ ÓÑ ÙÒ×Ø Ð Ø ÔÖ ××ÙÖ × Ò× Ø Ü Ø Ò Ò ×ØÖ Ò Ø Ó Ø ÓÒ × ´ ¡ ½¼ ½ » ÓÒ µº ÖÓÙ ×Ø Ñ Ø Ó Ø Ñ Ü Ñ Ð ÔÖ ××ÙÖ Ø ÖÝ×Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Û ÐÐ ÓÐÐ Ô× Ø ÛÓÖ ÓÒ Û Ò ÑÓÚ Ò ØÓ Ø Ö ØÛÓ ØÓÑ× × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÓÒ Ò Ö Ýº ××ÙÑ Ò Ù Ð Ð ØØ ¸ Û Ø ½ о Æ ØÓÑ׻Ѿ Û Ö Ð × Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ó ½ ÔѺ
 9. 9. Ö ÓÛÒ Û ÐÐ Ó ÙÖ Û Ò Ð ¡´È Ö Ø Æµ ¸ Û Ú × È Ö Ø Ð¿¸ È Ö Ø ½ ¡½¼½½ ƻѾº Ì ÔÖ ××ÙÖ Ò× ×Ô Ö Ð Ó Ý Ó ÓÒ×Ø ÒØ Ò× ØÝ × È ¾ ¾Ê¾ ¿ ¿ ž Ê ´ µ ËÓ ÓÑÔ Ø ÑÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÛÓÙÐ Ú Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ù× ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ¼ Ѹ ×ÓÑ Û Ø Ð Ö Ö Ø Ò Ø ÖØ º À ÐÚ Ò Ø Ò× ØÝ ÓÙ Ð × Ø ÔÓ×× Ð Ö Ù× Ò ÕÙ ÖÙÔÐ × Ø Ñ ×׸ Û ×Ù ×Ø× ØÖ ¹Ó« ØÛ Ò ÒØ ÖÒ Ð Ð Ý× Ò ØÓØ Ð ÓÑÔÙØ Ò ÔÓÛ Öº ÐØ ÓÙ Ö Ö Ñ Ø Ö Ð× Ö ÔÓ×× Ð ¸ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÒ × Ö Ó Ø × ÓÖ Ö Ó Ñ Ò ØÙ ×Ó Ð Ö Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Û ÐÐ ÒÓØ ÛÓÖ ÙÒÐ ×× Ø Ý Ö ×Ø Ð Þ Ý ÓØ Ö ÓÖ ×º ÁÒ Ø × Ñ Û Ý Ø × ÒÓÛÒ ½ Ø Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö ÓÑ × ÙÒ¹ ×Ø Ð Ø Ø Ò Ö × Ö Ð Ñ Ø ´½º ×ÓÐ Ö Ñ ×× ×µ Ò ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö Ø Ø Ä Ò Ù¹ÇÔÔ Ò Ñ Ö¹ÎÓÐ Ó« Ð Ñ Ø ´×ÓÑ Û Ö ØÛ Ò ¾ ÓÖ ¿ ×ÓÐ Ö Ñ ×× ×¸ Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ×Ø Ø Ó ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö µº Ì Ñ Ü ÑÙÑ × Þ Ó Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö× Ò × Ñ Ð Ö Ó Ø× × ×Ñ ÐÐ ´ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ÐÓÑ Ø Ö×µ Û Ð Ø ×Ñ ÐÐ × Þ Ò Ò× ØÝ × ÔÓ× Ø Ú ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ø Ð Ñ Ø× ÓÒ Ñ ×× Ð Ñ Ø× Ø ØÓØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ØÝ ØÓ ÖÓÙÒ ½¼ ¼ Ø׺ ÓÖ ÓØ ×Ô Ö × Ó Ò Ö Ø Ñ ØØ Ö Ò Ò ÙØÖÓÒ ÙÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ÊÅ ÓÒ×Ø ÒØ ÓР׸ Ñ Ò Ð Ý× × ÓÖØ Ö × Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÑ × Ò× Öº Ì ÙÐØ Ñ Ø Ð Ñ Ø ØÓ × Þ × Ó ÓÙÖ× Ö Ð Ø Ú ×Ø ÓÐÐ Ô× ÒØÓ Ð ÓÐ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ð Ö Ñ ×× × ×ØÓÖØ ×Ô Ø Ñ ×Ó ÑÙ Ø Ø ÒÓØ Ò Ò ÑÓÚ ÓÙع Û Ö × Ò Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ú Ò × × Ò Ò Ú ÒØ ÓÖ ÞÓÒº ÓÖ ÒÓÒ¹ÖÓØ Ø Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Û Ø Ñ ×× Å Ø × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ë Û ÖØÞ Ð Ö Ù× Ö× ¾ Å ¾ ´ µ Û Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Û Ø Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ä Ò Ö É × Ö Ø Ð Ö Ù× ´ÁÒ Ø Æ ÛÑ Ò Ñ ØÖ µ Ö Ñ · Ô Ñ¾   ¾   ¾ ´½¼µ Û Ö Ñ Å ¾¸ Ä Å ¸ É ¯¼ ¾º Ì × ÓÖÑÙÐ ×Ù ×Ø ØÛÓ Ñ Ò× Ó Ò Ö × Ò Ø Ñ ×× Ó Ø Ó Ø Û Ð ×Ø ÐÐ Ô Ò Ø ×Ø Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ö º ÖÓØ Ø Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò ÓÑ Ð Ö Ö Ø Ò ×Ø Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ × Ò Ø ÔÖ ××ÙÖ × Ô ÖØ ÐÐÝ Ð Ò Ý ÒØÖ Ù Ð ÓÖ × ´× Ò Ð ×× ÐÐݵ Ò Ó Ø Û Ø ×ÙÆ ÒØÐÝ Ð Ö Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÖ Ö Ò Ð×Ó × Ô ÓÑ Ò Ð ÓÐ º Ï Ð Ø Ó Ú ÓÙ× ×ÓÐÙØ ÓÒ × ØÓ ÖÓØ Ø Ø ÒØ Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö Ó Ý¸ ×Ù ØÐ Ö ÔÓ×× Ð ØÝ × ØÓ Ù× ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙѺ ÁØ × Ò ÔÖÓÔÓ× ¾¸ ¿ Ø Ø ×ØÖ Ñ× Ó Ñ Ò Ø Ô ÐÐ Ø× ÓÖ Ö× ÓÙÐ Ù× ØÓ Ù Ð ÝÒ Ñ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖ ×Ô ×׺ Ì × ØÓ Ð Ö Ø ×ØÖ Ñ Ó Ô ÐÐ Ø× Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÐÐÝ ÖÓÑ Ø ÖÓÙÒ ¸ × Ò Ø ØÓÛ Ö × Ö Ú Ö
 10. 10. ÓÒ Ø ÙÒ Ö× Ó ×Ô ×Ø Ø ÓÒ Û Ö Ø ×ØÖ Ñ × Ö Ö Ø ÓÛÒÛ Ö × Ù× Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø ¬ Ð × ´ Ò Ò ¸ Ý ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØÙѸ Ò Ù × Ò Ø ÓÖ ÓÒ Ø ×Ø Ø ÓÒ Ô Ò Ø ÐÓ Ø ×Ô Ø Ò ×Ø Ø Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø ÖÓÙÒ µ Ò ¬Ò ÐÐÝ Ö Ú Ù× Ò ÒÓØ Ö ×Ø Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÖÓÙÒ × Ò Ò Ø Ñ ØÓ Ø Ð Ö ØÓÖº Space Station Ground Station Downward pellet stream Upward pellet stream ÙÖ ¾ ×Ô ÓÙÒØ Ò ×Ý×Ø Ñº Å Ò Ø Ô ÐÐ Ø× Ö × ÓØ ÖÓÑ ÖÓÙÒ ×Ø Ø ÓÒ ØÓÛ Ö × ×Ô ×Ø Ø ÓÒ Û Ö Ø Ý Ö ­ Ø ÓÛÒÛ Ö × ØÓ Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø ÓÒº Ì Ò Ø Ö ×ÙÐØ × Ô ÐÐ Ö Ð ÙÔ Ý ÑÓÑ ÒØÙÑ ØÖ Ò× Öº Ì × ×Ý×Ø Ñ ÑÔ ÖØ× Ò Ø ÓÖ ÓÒ Ø ×Ø Ø ÓÒÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ ÐØÓ Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ó Ø Ô ÐÐ Ø ×ØÖ Ñ¸ Ò ÓÙÐ Ù× Ò ÑÓ ¬ ÓÖÑ ÓÖ Ô ÐÐ Ö× ¸ Ñ× Ò Ö × Ò Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ØÛÓ Ö ÙÐ Ö ×ØÖ Ñ× ÑÓÚ Ò Ò ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ×´ØÓ ÔØ Ò Ø Ò ÙÐ ÖÑÓÑ ÒØÙÑÞ ÖÓµ ÖÓÙÒ Ø ÕÙ ØÓÖ Ó ×Ô Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÙÐ ÙÒ Ø ÓÒ × Ò Ö ÓÒ Û ÓØ Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÙÐ ØØ Ù× Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø ¬ Р׺ × Ø ÐÓ Ò Ö × ¸ ÑÓÖ ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÙÐ ØÓ Ô ÙÔ Û Ø Ø ×ØÖ ×× ×º Ì ÔÖ Ø Ð Ð Ñ Ø× ØÓ Ø × Ò Ó ÝÒ Ñ ×ØÖÙ ØÙÖ × Ñ ØÓ Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ò ÓÛ Û ÐÐ Ø ÓÖ × ÖÓÑ Ø ¬ Ð × Ò ×ØÖ ÙØ Ò Ø ØÓØ Ð ÚÓÐÙÑ Ó Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì Ð Ö Ø ÓÒ× Ó Ø Ô ÐÐ Ø× Û ÐÐ ÔÖÓ Ù Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ¸ Ð Ò ØÓ Ò Ö Ý ÐÓ×× × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Ð Ö Ø ÓÒº ÊÓØ Ø ÓÒ Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø ×Ñ Ñ × Û ÐÐ Ò ×Ø Ð Þ Ò ÙÐØÖ ¹ ÚÝ ×ØÖÙ ØÙÖ ×º ÁÒ Ø Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö × ¸ ×ØÖÓÒ Ñ Ò Ø ¬ Ð Ñ Ý ½¼ Ò Ö × Ø Ñ Ü Ñ Ð Ñ ×× Û Ø ÙÔ ØÓ ½¿¹¾ ± ÓÑÔ Ö ØÓ ÒÓÒÑ Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÁÒ Ø × × Ø ¬ Ð × ÒØ Ö Ø Û Ø ×Ô Ø Ñ Ò ÓÑÔÐ Ü Û Ý ØÓ ×Ø Ð Þ Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û ÓÙÐ ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ Ù× Ý ÒØ ÐÐ ÒØ Ð º ÑÓÖ × × ÒÛÓÙÐ ØÓ Ú ÓÑÔÓÒ ÒØÓ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ð ØÖ Ö Ð Ö ÒÓÙ ØÓ ÓÙÒØ Ö Ø Ø ØØÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ö Ú ØÝ × Ò ÓØ ¬ Ð × × Ð × Ö ¾ Ø × Ò ×× ÒØ ÐÐÝ Ò ÙØÖ Ð Þ Ö Ú ØÝ ØÛ Ò × Ñ Ð ÖÐÝ Ö Ó Ø׺ÇÒ Ó Ø Ñ ÒÔÖÓ Ð Ñ×Û Ø Ø × × Ò ×Ø ØØ ×ØÖÙ ØÙÖ Û ÐÐØ Ò ØÓ ØØÖ Ø ÓÔÔÓ× Ø ÐÝ Ö Ô ÖØ Ð × ÖÓÑ Ó×Ñ Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×ÓÐ Ö Û Ò ×ÓÑ ÓÖÑ Ó × Ð Ò ÓÖ Ò ÙØÖ Ð Þ Ò × Ö Ò Ò × Ò ×× Öݺ ÒÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ × Ø Ø Ø ¬ Ð × ÓÑ ×ØÖÓÒ ÒÓÙ Ø Ð ØÖ Ð Ö ÔÙÐ× ÓÒ ØÛ Ò Ø ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ Ô ÖØ Ð × Ó Ø ÙÒ Ø× Û ÐÐ Ò ØÓ Ö Ø Ñ ÙÔ ´ÒÓØ ØÓ Ñ ÒØ ÓÒ ½¼
 11. 11. Ø Ø Ø Ö × Ø Ò ØÓ ÙÑÙÐ Ø ÓÒ Ø ×ÙÖ × Ó Ô ÖØ Ð ×µ¸ Û ÓÖ × Ø Ù× Ó ×Ñ ÐÐ Ö ÙÒ Ø׺ ÌÖÙÐÝ ÜØÖ Ñ ¬ Р׸ ×Ù × Ø Ó× Ò ×× ÖÝ ØÓ ÔÖ Ú ÒØ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÐÐ Ô× ÒØÓ Ð ÓÐ ×¸Û ÐÐ Ð×Ó×Ù« Ö ÖÓÑÔ ÖÔÖÓ Ù Ø ÓÒÛ Ò Ñ¾ ¿ Ò Ð ÐÝ Ö ÓÛÒ Ò Û Ý× Ñ Ð ÖØÓ Ø Ð ØÖ ¬ Ð × ÖÓÙÒ Ð ÓÐ × × Ö Ò º Ì × ÊÙ ÓÐ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ù×Ø ÒØ Ø Û Ø Ò ÓÒ Ý Ö ÙÐÐÝ Ð Ò Ò « Ö ÒØ ÓÖ × Ò×Ø ÓØ ÖºÌ Ö ÓÒ³Ø× ÑØÓ ÒÝÔ Ý× Ð Ð Ñ Ø× ØÓ Ø × Þ Ó Û ÐÐ Ð Ò ×Ý×Ø Ñ׸ ÐØ ÓÙ Ð Ó Ö Û Ñ Ø Ö Ð׸ × ÙÖ ØÝ ÓÒ ÖÒ× Ò Ò Ö ÝÛ ÐÐ ÝÒ ×× ØÝÐ Ñ Ø Ø Ö× Þ º Ò ×Û Û ÐÐ × ¸ Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × ÔÐ ×ÓØ Ö Ð Ñ Ø× ÓÒ Ø × Þ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ð Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Ò Ö Ý ÇÒ Ó Ø ÑÓ×Ø × Ò Ø Ò Ú ÐÓÔÑ ÒØ× Ò ÑÓ ÖÒ Ô Ý× × × Ø Ð Ò ØÛ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ ×º ÁÒ Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × ÒØÖÓÔÝ × Ñ ×ÙÖ Ó ×ÓÖ Ö¸ ÓÖ Ö Ø Ö Ø ÐÓ Ö Ø Ñ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ×× Ð ×Ø Ø × Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙÐ Ò Ø Ø Ö ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø Ó × ÖÚ Ñ ÖÓ× ÓÔ ×Ø Ø ¸ Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø Ø Ö Ð Û Ó Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × ÒØÖÓÔÝ ÐÛ Ý× Ò Ö × ×º Á Û ÐÓÓ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø Ø Ö × × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ×Ù × × ØØ Ò Ö ×Ø Ö ØÓ Þ ÖÓ¸ Û Ö × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ×× Ð ×Ø Ø × ´ÔÖ Ú ÓÙ× Ú ÐÙ × Ó Ø Ö ×Ø Öµ ØÓ ÓÒ ×Ø Ø ´Þ ÖÓµº Ì × ÛÓÙÐ Ö × Ø ÒØÖÓÔÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û × ÒÓØ ÐÐÓÛ ß ÙÒÐ ×× Ø ÒØÖÓÔÝ Ó ×ÓÑ ÓØ Ö ×Ô ØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ × Ð×Ó Ò Ö × ØØ × Ñ Ø Ñ ºÌ ÖÑÓ ÝÒ Ñ ×Ð ×ØÓ Ø Ò ÓÖ Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ ØÓ Ö × Ø× Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ý × ×× Ô Ø ÒØÓ Ø ØÓ Ø Û Ý Ø ÒØÖÓÔÝ Ò Ö × º Ì Ó×Ø Ó Ö × Ò ÓÒ Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý Ö ÐÐÓÙ Ò³× Ò ÕÙ Ð ØÝ ¡ ÐÒ¾Ì ´½½µ Û Ö ¡ × Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò Ö Ý ÜÔ Ò ¸ × Ø ÓÐØÞÑ ÒÒ ÓÒ×Ø Òظ Ì × Ø ×ÓÐÙØ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Ø ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø × Ó×Ø × ¾ ¡½¼ ¾½ ¸ Û Ð Ø ¿ à ´Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ µ Ø × Ö × ØÓ ¾ ¡ ½¼ ¾¿ º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ØÓ Ð ØÓ ÔÖÓ ×× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÐÝ Ø ×Ý×Ø Ñ × ÓÙÐ Ú ÖÝ ÓÐ ¸ ÙØ Ø Ø Ñ Ý Ö ÕÙ Ö ÜØ Ò× Ú ÓÓÐ Ò º Ì Ù× Ø Ö Û ÐÐ ÜØ Ò× Ú Ñ Ò × ÓÖ Ò Ö Ý Ò Ð Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Î ÖÝ Ò× Ò ×Ø ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ ×× Ô Ø Ù ÑÓÙÒØ× Ó Ò Ö Ý ××ÙÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø ½¼½¾ Ø×» Ñ¿ Ò ×Û Ø Ò ×Ô Ó ½¼½ ÀÞ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ò Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ó ¾ ¡ ½¼ Ï» Ñ¿¸ Û ÛÓÙÐ Ó Ú ÓÙ×ÐÝ Ú ÔÓÖ × Ø Ñ Ø Ö Ðº º½ Ê Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ò ÁØ Ñ Ý ÔÓ×× Ð ØÓ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Û Ø ÓÙØ Ú Ò ØÓ ÜÔ Ò Ò Ö Ý Ø ÐÐ ÒÓ Ø× Ö Ö × ¸ ×Ó ÐÐ Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÁÒ ÐÓ ÐÐÝ Ö Ú Ö× Ð ÔÖÓ ×× Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ò ÐÓ ÐÐÝ Ö ØÖ Ú ÖÓÑ ÓØ Öº Ô Ý× ÐÐÝ Ö Ú Ö× Ð ÔÖÓ ×× × ÒÓØ Ù×Ø ÐÓ ÐÐÝ Ö Ú Ö× Ð ¸ ÙØ Ø Ò ÖÙÒ ½½
 12. 12. Û Ö ×¸ ÔÖÓ Ù Ò Ø ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ú Ú Ö× º ÓÖ Ò ØÓ Ø × ÓÒ Ð Û Ó Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × Ø ÒÒÓØ ×× Ô Ø Øº Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ú Ö× Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö ÓÔÝ Ò Ö ÓÖ Ò Ø× ÒÚ Ö× ¸ ³ Ò¹ ÐÐ Ò ³ Ö ÓÖ Û Ø Ò ÒØ Ð Ö ÓÖ Ø Ý Ö ÒÓÛÒ ØÓ ÒØ Ðº Ò ØÛÓ ÒÙÑ Ö× × Ö Ú Ö× Ð × ÐÓÒ × Ö ÓÖ Ó ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ× × Ôغ ÄÓ ÐÐÝ Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ö× ÓÙÐ Ù ÐØ ÖÓÑ Ö Ú Ö× Ð Ö Ù Ø× ¿¾ ÓÖ Ø Ö Ú Ö× Ð ÌÙÖ Ò Ñ Ò º È Ý× Ð Ö Ú Ö× Ð ØÝ Ò Ú Ù× Ò Ö Ú Ö× Ð ÐÓ Ð Ö Ù Ø× ¸ Ñ Ò Ð ÐÓ ÓÖ Ý Ù× Ò ÕÙ ÒØÙÑ Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ Û Ý Ø× Ò ØÙÖ × Ö Ú Ö× Ð ´× × Ø ÓÒ º½µº ÁØ × Ò × ÓÛÒ Ø Ø ÒÝ ÖÖ Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ØÙÖÒ ÒØÓ Ö ¹ Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û Ø ×Ð Ø Ò Ö × Ò Ñ ÑÓÖÝ Ò Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø Ø Ñ Ò × Ì Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ Ñ Ò Ë¸ Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ð ÙÐ Ø Ö Ú Ö× ÐÝ Ò Ø Ñ Ð Ò Ö Ò Ì Ò ×Ô Ó Ø ÓÖ Ö Ç´ËÌ µ¸ Û Ö Ò Ñ Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ Ðк ÁØ × Ð×Ó ÔÓ×× Ð ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø Ö Ú Ö× ÐÝ ¿ ØÛ Ò ØÛÓ Ö Ú Ö× Ð Ñ Ò ×º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ö Ö Ð Ñ Ø× ØÓ Ø Ù× ÙÐÒ ×× Ó Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ × Ý Ò ×× ØÝ ÖÖ Ú Ö× Ð ´× Ú Ö Ð ÖÖÓÒ ÓÙ× ×Ø Ø × Ö Ñ ÔÔ ØÓ × Ò Ð ÓÖÖ Ø ×Ø Ø µ¸ Ò Ò Ò × ÖÖ Ú Ö× Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ì Ö × ØÖ Ó« ØÛ Ò ×× Ô Ø ÓÒ Ò Ö × Ò Ø Ö × Ó ÙÒ Ø Ø Ø ÖÖÓÖ× Ý Ù× Ò ÖÖÓÖ¹ ÓÖÖ Ø Ò Ó × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö × ´ Ò Ò Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÖÖÓÖ×µ ÙØ ÑÓÖ Ò ÓÖÖ Ø º ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ö × Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ÖÖÓÖ× × ØÓ Ñ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Û ÐÐ× Ó Ø Ö ×Ø Ö× Ô Ö Ø × Ñ × Ø Ð ×× Ð ÐÝ Ø Ø Ø ÖÑ Ð ÒÓ × ÓÖ ÓÙØ× ÒØ Ö Ö Ò ´×Ù × Ó×Ñ Ö Ý×µ Û ÐÐ Ø ÖÓÛ Ø Ö ×Ø Ö ÖÓÑ ÓÒ ×Ø Ø ØÓ Ø ÓØ Öº Á Ø Ö ×Ø Ö × × Ñ Ð Ö ØÓ ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ¸Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÖÑ ÐÒÓ × × ØÓÙØÓ Ø ÙÖÖ ÒØÔÓØ ÒØ ÐÛ ÐÐÓ Ø ×ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ   Ì ¸ Ò Ò Ñ Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ Ý Ò Ö × Ò º ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø ÔØ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð Û ÐÐ Ó × ÒÓØ Ñ ØØ Ö ÓÖ Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ×Ó ÙÖ Ò ÖÖÓÖ¹ Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ö Ý × ØÓ ×× Ô Ø Ú Ò Û Ò × Ð Ö ¸ Ò ÓÖÖ Ø Ò Ø ÖÖÓÖ ÓÒÐÝ Ö ÕÙ Ö × Ì ÐÒ¾ ÂÓÙÐ × Ô Ö Øº Á Ø Ö Ö Ò Ø× Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ò Ø ØÓØ Ð Ò Ö ÝØ Ø ×ØÓ ×× Ô Ø ÓÖ ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ×× » Ò ÐÒ¾ Ì   Ì ´½¾µ Û Ö × × ÕÙ ÐÝ Û Ò ÖÓÛ׺ Ï × Ø Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø Ö Ð Ð ×ØÓÖ Ò Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ô¸ ×Ø Ð ÔÓØ ÒØ ÐÛ ÐÐ× Ö Ò ×× ÖÝ ÓÖ ÒÝ ×Ý×Ø Ñº ÅÓÐ ÙÐ Ö ÓÒ × ÔÖÓÚ ÓÒ ×ÓÙÖ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Û ÐÐ׸ Û Ø ÔØ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ½ ¸ Û Ñ × Ø Ñ ×Ø Ð ÙÔ ØÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Û Ø ÓÙ× Ò Ö × Ã ÐÚ Òº ÆÙ Ð Ö ÓÒ × Ö ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ½¾ ¸ Û Ñ × Ø Ñ ×Ø Ð ÙÔ ØÓ ½¼½¼ ú Ì Ö Ö Ð×Ó ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÖ Ö Ú Ö× Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ò Ð Ò Û Ø Ø Ö ×Ø Ó Ø ÙÒ Ú Ö× ¸ Û × ÐÝ ÖÖ Ú Ö× Ð Ò ×ÓÖ Ö º Ì Ö × ÒÓ Ù Ö ÒØ Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÖÓÑ Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ÙÒ ÓÒ ØÓ Ò×ÙÖ Ö Ú Ö× Ð ØÝ × Ò Ø ÓÙØ× ÛÓÖÐ Ò × ÙÒÔÖ Ø ÐÝ ¿ º Ú ÖÝ Ð Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ×Ý×Ø Ñ¸ Ð ÔÐ Ò Ø ÖÝ × Þ ×ÓÐ ×Ø Ø Ú Ð Þ Ø ÓÒ Ñ Ý Ó ÓÙÖ× ÓÓ× ØÓ ÒÓÖ Ø ÓÙØ× ÛÓÖÐ ÓÑÔÐ Ø Ðݸ ÙØ Ø × Ò ×× ÖÝ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø Ò Ö Ý × ØÓ ×× Ô Ø º ½¾
 13. 13. ÁØ Ø Ù× ÔÔ Ö×Ð ÐÝ Ø Ø Ð Ö ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ Ú ØÓ Ù× Ò Ö ÝØÓ Ó ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ¸ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ØÓ Ó Ô Ý× Ð ÛÓÖ ´×Ù × Ö Ô Ö Ò Ñ µ¸ ÙØ Ø Ò Ö Ý Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÑÓ ×غ º¾ ØØ Ò Ê Ó À Ø Á Ø ×Ý×Ø Ñ ×× Ô Ø × Ò Ö Ý Ø Û ÐÐ Ú ØÓ Ö Ø Û Ý Ø Ö ×ÙÐØ Ò Øº Á Ø ×Ý×Ø Ñ × ×Ô Ö Ð Ð Ó Ý Û Ø ×× Ô Ø ÓÒ × È Û ØØ׻ѿ¸ ËØ Ò³× Ð Û Ó Ð Ó Ý Ö Ø ÓÒ Ú × Ù× Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ì ÖÈ ¿ ½ ´½¿µ Ë Ò Ø ÚÓÐÙÑ ÖÓÛ× Û Ø Ø Ù Ó Ø Ö Ù× Û Ð Ø ÓÓÐ Ò Ö ÓÒÐÝ ÖÓÛ× × Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Ö Ù׸ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ö × × × Ø ×Ý×¹ Ø Ñ ÖÓÛ× º Á Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÐÐÓÛ Ð Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ÌÑ Ü¸ Ø Ñ Ü ÑÙÑ × Þ ÓÑ × ÖÑ Ü ÖÑ Ü ¿ ÌÑ Ü È ´½ µ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ ØØ Ö¸ ÌÑ Ü ÛÓÙÐ ÔÖÓ ÐÝ Ó Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ñ ÐØ Ò ÔÓ ÒØ ´ÓÖÓÒ ÓÖÑÓÖ ÓÖ Ö×ÐÓÛ Ö Ø Ö Ö Ö Ð ×Ù ×Ý×Ø Ñ×µ¸ ÖÓÙÒ ½¼¼¼ÃÓÖ×Ó ´Ø × ¬Ø× Û Ø Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ×Ó ¿ ¸ Û ×Ù ×Ø×Ø Ø Ò ÒÓÑ Ò Ð Ö× Ñ Ý Ò ØÓ Ð Ø ¼¼ß½¼¼¼Ã µº Ì × Ú × Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ù× Ó ½ ¼»È Ñ ´ Ø ¼¼Ã Ð Ñ Ø × Ó× Ò¸ Ø Ö Ù× Û ÐÐ Ù×Ø ¾¾»È ѵº Ì × Þ Ó È Û ÐÐ Ô Ò ÓÒ ÓÛ ÑÙ ÖÖ Ú Ö× Ð Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ó ÙÖ¸ Û × Ú ÖÝ Ö ØÓ ×Ø Ñ Ø ¸ ÙØ Ø × Ó Ú ÓÙ× Ø Ø Ú Ò ÕÙ Ø ÐÓÛ ×× Ô Ø ÓÒ Ò× Ø × ÔÐ × Ð Ñ Ø Ò Ø ×Ø ÖÓ × Þ Ö Ò ÓÖ ÓÖ × ×ØÖ Ø Ö Ø ÓÒ Ò Ó ×× Ô Ø ÓÒº ÒÓØ Ö Ù× ÙÐ Ñ ×ÙÖ × Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ¸ Û Ò ÓÙÒ Ý Ö Ú Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½½ ´ Á ص ´ ص ½ ¼ ¡½¼¾¿ Ì Ø ×Ï ´½ µ Á Û ÔÐÙ Ø ÒØÓ ËØ Ò³× Ð Û¸ Û Ø ´ Á ص ´ ص ÐÒ¾ Ì¿Ö¾ ´½ µ Ì × ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ÖÓÛ× × Ì¿ Ñ Ü Ò Ö¾º Á Û ××ÙÑ Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÒÐÝ Ò × Ò Ö Ý ÓÖ ÓÖÖ Ø Ò ÖÖÓÖ׸ Ò ÐÐ ÖÖÓÖ× Ö Ó Ø ÖÑ Ð Ò ØÙÖ ¸ Ø Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò × Þ Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ý Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½¿ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½¾ ´Û Ø Ø Ò× ØÝ µ Ö ¿ ÐÒ¾ Ì¿ Ì ´½ µ Ì × Ö ÙÑ ÒØ Û × ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ ÒØ ÓÙØ ØÓ Ñ Ý ÔÓ×Ø Ö ÓÒ Ø ÜØÖÓÔ Ò× Ñ Ð Ò Ð ×Ø Ò ½ ½¿
 14. 14. Ì × Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÔÓ×× Ð × Þ × Ó ÓÐ Ö Ò׸ Û Ù× Ö Ú Ö× Ð ØÝ ØÓ Ø ÙÐÐ ×غ Ì Ñ Ü Ñ Ð Ö Ù× Ö × × × Ì Ò Ö × × ÙÔ ØÓ Ì Ö Ø ¿ ´ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ Ö Ñ ØØ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¾ ¼¼ ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ò ÖÖÓÖ Ö Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ  ¿ ¼ ¼ µ¸ Ò Ø Ò ÖÓÛ× × Ì¿ ÝÓÒ Ø Øº ÁÒ Ø ÓÐ Ö ÓÒ Ð Ö ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÓ×× Ð × Ò Ø Ý Ú Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ ÐÓÛ Ö Ø Ó ÖÖÓÖ׸ ÚÓ Ò Ø Ò ÓÖ × Ð Ø Ò Ý ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÓØ Ö ÓÒ ÓÚ Ì Ö Ø ÖÖÓÖ× Ö ×Ó ÓÑÑÓÒ Ø Ø × Ð ¹ Ø Ò ÖÓÑ ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ × × Ò ¬ ÒØ Ò Ø Ð Ñ Ø Ò ØÓÖ Ó × Þ º ÝÓÒ ÌÑ Ü » Ø × ÙÒÐ ÐÝ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ ×Ø Ð ¸ × Ø Ø ÖÑ Ð ÒÓ × ÖÓÛÒ× ÓÙØ ÐÐ ×ØÓÖ º Ç Ú ÓÙ×ÐÝ Ò Ø × × ¸ Ø ÓÔØ Ñ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ × ØÓ Ô × ÓÐ × ÔÓ×× Ð º Á Û ××ÙÑ Ò Ø ÓÒ Ð ÖÖÓÖ Ö Ø Ô Ö Ø ¯ Ò Ô Ò ÒØ Ó Ì¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó×Ñ Ö Ý× ÓÖ Ù × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÖÑÙÐ ½ ÓÑ × Ö ¿ ÐÒ¾ Ì¿ ¯ ·   Ì ´½ µ ÍÒÐ Ø ÔÙÖ ÐÝ Ø ÖÑ Ð ×Ý×Ø Ñ Ø × ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ Ð Ñ Ü ÑÙÑ Ø Ì£ × Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ø Ì Ö Ø ¯ ¼ ¼¼½ ÖÖÓÖ× Ô Ö × ÓÒ º Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ì£ Ø ×Ý×Ø Ñ × ÓÑ Ò Ø Ý Ø Ò Ó Ö ÑÓÚ Ò Ø Ø ÖÓÑ Ø ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ð ÖÖÓÖ׸ Ò Ø Ö Ù× ÖÓÛ× Ð Ì¿º ÓÚ Ì£ Ø ÖÑ Ð ÖÖÓÖ× ÓÑ ÑÓÖ × Ò ¬ ÒØ Ò Ø Ö Ù× × ØÓ Ö × ØÓ Ô Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÓÐ ÒÓÙ ¸ ÙÒØ ÐÌ Ö ØºÌ ××Ù ×Ø×Ø Ø ÓÖ ÑÔ Ö Ø ÙØÒ ÖÐÝÖ Ú Ö× Ð ×Ý×Ø Ñ× Ô Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ì£ Ñ Ü Ñ Þ × Ø ÔÓ×× Ð ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ð Ñ ÒØ׺ 10 1 10 2 10 3 10 4 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 Temperature Radius ÙÖ ¿ Å Ü Ñ Ð Ö Ù× Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÛÓÖ Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ´ × Ô Ö ÕÙ Ø ÓÒ ½ ¸ Û Ø ½¼½ Ø׻ѿ ¸ ½¼ ½ Â Ò ¯ ½¼  µº ÁÒ Ø Ö ÓÒ ÓÚ Ø ÙÖÚ Ò ¬ ÙÖ ¿¸ Ø ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ Ø Ò ØÓ Ø ÙÔ ´ º º ÑÓÚ ØÓ Ø Ö Øµ¸ Ò Ø Ö ÓÒ ÐÓÛ Ø ÙÖÚ Ø ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ ÓÓÐ ÓÛÒ ´ º ÑÓÚ ØÓ Ø Ð Øµº ÓÖ Ú Ò Ö Ù× Ø Ö Ñ Ý Ü ×Ø × Ò Ð ÓÖ ØÛÓ ×Ø Ð ×Ø Ø ×¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ÓÐ ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø × ×× Ô Ø ×Ø Ö Ø Ò Ø × Ò Ö Ø ´Ø Ö Ò Û Ö Ì Ì£µ¸ ÓÖ ÓØ ×Ý×Ø Ñ Û Ö ÑÙ Ò Ö Ý × Ù× ÓÖ ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ ´Ø Ö Ò Û Ö Ì Ì Ö Øº Ì ÓÚ Ð ÙÐ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ø Ò Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ö Ø ÓÒ ÒØÓ ¹ ÓÙÒØ Ø × Ñ × Ø ÙÖÚ Ð Ú Ð ÓÙØ ÓÖ ×Ñ ÐР̸ Ò Ñ × Ø ÑÔÓ×× Ð ´ Ú Ò ½
 15. 15. Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ó ÓÒÐÝ Ô ×× Ú ÓÓÐ Ò µ ØÓ Ó Ò Ø ¿ à ÐÚ Ò ÛÓÖ Ò Ø Ñ¹ Ô Ö ØÙÖ º ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÚ Ð Ñ Ø× ÐÐ ××ÙÑ ×Ô Ö Ð Ö Ø Ò ×ÙÖ¹ ¸ Û × Ô ×× Ñ Ðº ÑÓÖ Ö ×ÓÒ Ð ×Ý×Ø Ñ ÛÓÙÐ ÜØ Ò Ö ØÓÖ× Ö ÙÐ Ø Ò ÓÓÐ Ò ×Ù ×Ø Ò ÒØÓ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ò Ö Ø Ò Û Ý Ø Ø ÒØÓ Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ ¸ ÓÖ Ø Ð Ý× ÓÙÐ Ñ Ò ¸ ×ØÖ ÙØ ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø ØÓØ Ð ×ÙÖ Ö ÛÓÙÐ ÓÑ ÑÙ Ð Ö Öº ÔÐ Ò Ø ÖÝ× Þ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÙÐ ÓÖ Ø Ý Ö Ð Ó Ð Ö Ö ØÓÖ× Ð× Ò Ø Ó×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× ´ Ö ÖÓ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× µ ÓÖ Ø ÜØ Ò Ò ÓÒÒ Ø Ò Ô Ô × ÓÛÒ ØÓ Ø ÖÓÙÒ º Ý ÜÔ Ò Ò ÒÓÙ Ò Ö Ý¸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÓÓÐ Ø× Ð ÓÛÒ ØÓ ÒÝ ¬Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ Ò ÐÙ Ò ÐÓÛ Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º ÇÒ ÒØ Ö ×Ø Ò Ô ×× Ú ÓÓÐ Ò Ú Ø Ø × Ò ×Ù ×Ø Ý Ï × ØÓ Ù× Ð Ö Ð ÓÐ × × Ò Ø À Û Ò Ö Ø ÓÒ Ö × × Û Ø Ò Ö × Ò Ñ ×׸ Ì ¿ Å ´½ µ Ø Ý Ò ÓÑ ÜØÖ Ñ ÐÝ ÓÐ ´ ×ÓÐ Ö Ñ ×× Ð ÓÐ ÛÓÙÐ Ú Ø ÑÔ Ö¹ ØÙÖ Ó ½¼  õ Ø Ý Ö ÔÖ Ú ÒØ ÖÓÑ Ö Ø Ò Ò¹ ÐÐ Ò Ñ Ø Ö Ðº ÇÒ ÔÓ×× Ð ØÝ ÛÓÙÐ Ò ÒÚ Ö× Ý×ÓÒ × ÐÐ ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ø Ð ÓÐ º º¿ Ò Ö Ý ËÓÙÖ × ÒÓØ Ö Ñ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ × Û Ö ØÓ Ø Ø Ò Ö Ý ØÓ ×× Ô Ø Ò Ø ¬Ö×Ø ÔÐ º ÓÖ×Ñ ÐÐ¹× Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ö Ý × ÔÐ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö¹ ÖØ ×Ô Ø Ö × ÐÛ Ý× ÖÓÙÒ ½¼¼¼ ϻѾ Ó ×ÓÐ Ö Ò Ö Ý¸ Û × Ú ÖÝ ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÖ × Ø ÐÐ Ø × Ò Ô× Ø Ó×Ô Ö ÖÙÒÒ Ò º Ì ØÖÓÙ Ð Ò× Û Ò Ø Ò Ö Ý Ò × ÓÑ Ð Ö Öº ÇÒ Ð ×× ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × Ö Ñ Ò Ý×ÓÒ³× ÔÖÓÔÓ× Ð ¾ ¸ ¾ ØÓ Ò ÐÓ Ø ×ÙÒ Û Ø ×ÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ׺ Ì × Û Ý Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð Ò Ö Ý ÓÙØÔÙØ Ó ¡ ½¼¾ Ï ÓÙÐ Ù× ØÓ Ó ÛÓÖ ¸ ×Ù × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º Ì Ö × ÒÓÙ Ñ Ø Ö Ð Ò Ø ×ÓÐ Ö ×Ý×Ø Ñ ØÓ Ù Ð ÓÑÔÐ Ø × ÐÐ ¸ Ò Ø × ÓÙÐ ÓÖÑ Ø × × ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ö ×ØÖ ÙØ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ö Û ×Ø Ø ÛÓÙÐ ÙÑÔ ÒØÓ Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ ÓÒ Ø ÜØ Ö ÓÖ¸ Ò × Ò Ð× × ÒØ Ø ÖÓÙ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ø × Ðк Ì ØÓØ Ð ÔÓÛ Ö Ó Ò Ö Ý ×ØÖ Ò Ø × ÐÐ × Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø× Ö Ù׸ ÙØ × Ø × ÐÐ Ø× ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ö Ý ­ÙÜ ÓÑ × Ð Ö Ö Ò Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Æ Ò Ý ÓÑ × ØØ Öº Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø × ÐÐ ´ ××ÙÑ Ò Ø ØÓ Ð Ó Ý Ò Ø Ø Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ö Ø ÓÒ × Ø ÌÙ ¿ à ÐÚ Òµ × Ì× ÐÐ Ö¾ ·ÌÙ ½ ´¾¼µ Ì Æ Ò Ý ÓÑ × Ì× ÐÐ  ÌÙ Ì× ÐÐ ´¾½µ Û Ö × × ÑÓÒÓØÓÒÓÙ×ÐÝ × Ø × ÐÐ ÓÑ × Ð Ö Öº ½
 16. 16. Ì × ÐÐÛ ÐÐ ÓÑ Ù× Ð ×× Ø Ú ÖÝÐ Ö Ö Ù×× Ò Ø Û ÐÐ Ò ÖÐÝ ×ÓØ Ö¹ Ñ Ð Û Ø Ø Ó×Ñ ÖÓÙÒ Ò ÒÓ ÛÓÖ Ò ÜØÖ Ø º ×Ñ ÐÐ Ö × ÐÐ Û ÐÐ Ð×Ó Ö ÕÙ Ö Ð ×× Ñ Ø Ö Ð ØÓ Ù Ð ¸ ÙØ ÑÙ×Ø Û Ø ×Ø Ò Ö Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × Ø ÐÓ Ð ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÛÓÙÐ Ø ØÐÝ ¬ØØ Ò × ÐÐ Ù×Ø ÓÚ Ø ÖÓÑÓ¹ ×Ô Ö ¸ ÓÖ Ú Ò ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ø ×Ø ÐÐ Ö ÓÖ ×Ù ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò Ù Ðغ ÙØ Ø × ÛÓÙÐ Ö ÕÙ Ö ÜØ Ò× Ú ÓÓÐ Ò ¸ × Ò Ø Ó×Ø Ó Ö × Ò Ø× × Ð × × Ìº ÁÒ Ø¸ Ø ÓÔØ Ñ Ð Ö Ù× ÓÖ × ÐÐ ÓÓÐ ×ÓÐ ÐÝ Ý Ð Ó Ý Ö Ø ÓÒ Û Ò Ñ Ü Ñ Þ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò × Ö Ø Ö Ð Ö ¸ × Ò Ø Ø¹ Ö ×ÙÖ Ó×Ø × ØÓ Ð Ò Ò×Ø Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Æ Ò Ý Ø Ñ Ü Ñ Ð ÑÓÙÒØ Ó Ø× Ø Ø Ò Ö × Ô Ö × ÓÒ × Á » ´½ Ì× Ðе´½   ÌÙ Ì× Ðе Û Ö Ø ¬Ö×Ø ØÓÖ × Ù ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½½ Ò Ø × ÓÒ Ø Æ Ò Ý Ó ÕÙ Ø ÓÒ ¾½º Ì Ñ Ü ÑÙÑ Ó ÙÖ× Û Ò Ì× ÐÐ ¾ÌÙ¸ Ø Ö Ù× Ó ÖÁÑ Ü Ö ¼ ½ ̾٠´¾¾µ ÁÒ Ø × Ó Ø ×ÙÒ Ø × ÛÓÙÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ÖÁÑ Ü ¡½¼½ Ѹ Ò ÑÑ Ò× × ÐÐ ¾ Рع ÓÙÖ× ÖÓÑ Ø ×ÙÒ¸ Û Ø Ø Ô ØÝ ØÓ Ö × ½ ¾¡½¼ ¼ Ø× Ô Ö × ÓÒ º Ì × × Ó Ú ÓÙ×ÐÝ Ö ØÓÓ Ð Ö ØÓ ÔÖ Ø Ð Ù ØÓ Ñ Ø Ö Ð Ö ÕÙ Ö ¹ Ñ ÒØ× Ò × Ò Ð Ð Ý׺ Ì × ×Ù ×Ø× Ø Ø × Ð Ý×ÓÒ × ÐÐ× ´ Ø Ý Ð Ö Ò ÓÐ ÓÖ ×Ñ ÐÐ Ò Óص Ø Ö Ù× ÑÓ×Ø Ó Ø Ö Ò Ö Ý ÓÖ ÓÓÐ Ò ¸ ÓÖ Ñ Ø ÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ö Ý ÓÙØ ØÓ ÜØ ÖÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ××ÓÖ׺ ËØ Ö× Ö Ü ÐÐ ÒØ ×ÓÙÖ × Ó Ò Ö Ý¸ ÙØ ÕÙ Ø Ò Æ ÒØ ÑÓ×Ø Ó Ø ÙÐ × ÒÓØ Ù× ÓÖ Ò Ö Ý ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ø Ñ Ò Ø ×Ø ÐÐ Ö Ð Ý Ð º Ù× ÓÒ × Ð ÖÐÝ Ø ÑÓ×Ø ÔÓÛ Ö ÙÐ Ò × ÐÝ ×× Ð Ò Ö Ý ×ÓÙÖ Ò Ø ÔÖ × ÒØ Ö Ý ÖÓ Ò Ò Ð ÙÑ Ö Ø ÑÓ×Ø ÔÐ ÒØ ÙÐ Ð Ñ ÒØ׸ Ò Ò ÖÚ ×Ø ÖÓÑ × ÒØ ÔÐ Ò Ø× ÓÖ ×Ø Ö× ÓÖ ÔÖ Ø Ð Ù× ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ý ×Ø Ö Ð Ø Ò × ×Ù ×Ø Ý ¾¿ µº Ú Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ× Ñ Ý ×Ô Ò× Û Ø ×Ø Ö× ÐØÓ Ø Ö¸ Ö ÐÝ Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ÖØ ¬ Ð Ù× ÓÒ ÔÓÛ Ö Ò Ô Ò Ò Ø ÓÓÐ ÒØ Ö×Ø ÐÐ Öº ÒÓØ Ö ÔÓ×× Ð ´ ×ÓÑ Û Ø ×Ô ÙÐ Ø Ú µ Ò× ØÝ Ò Ö Ý ×ÓÙÖ ÛÓÙÐ Ñ ØØ Ö¹ Ò Ö Ý ÓÒÚ Ö× ÓÒº ÁØ × Ò Ö Ù ¾¾ Ø Ø Ú Ò Ú Ð Þ ¹ Ø ÓÒ× ÓÙÐ Ö Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ Ð ÓÐ × Ù× Ò ÒØ Ö× Ø Ò Ñ× Ó ÜØÖ Ñ ÐÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ ÑÑ Ö Ø ÓÒ Ù×Ø ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× º Ð ÓÐ × Ö Ø À Û Ò Ö Ø ÓÒ Û Ø ÔÓÛ Ö Ó È ½¼¾ ¿ ¾ ½ ž ¼ ¡½¼¿½ ž Ï ´¾¿µ Û Ö Å × Ø Ñ ×׺ ÇÒ Ö Ø ¸ ×Ñ ÐÐ Ð ÓÐ ÓÙÐ ÔØ ×Ø Ð Ý ÓÒ×Ø ÒØ ×ÙÔÔÐÝ Ó Ñ ØØ Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø× Ö Ø ÓÒ ÐÓ×× ´Ø Ò Ö ØÓ ÚÓ Ñ Ò Ø ØÓÓ ×Ñ Ðи Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ú ÔÓÖ Ø ÓÒ¸ ÓÖ ØÓÓ Ð Ö ¸ Û ÛÓÙÐ Ñ Ø Ð ×× Æ Òصº Ø Ö Ò Ø ÒØ Ò× Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ù× ÙÐ Û Ý × Ð Ø × Ò Ü Ö × ÓÖ Ø ÔÓ×Ø ÙÑ Ò Ò Ò Ö ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Ø Ö Ø Ò ÓÐ ÓÙÐ ×ÙÖÖÓÙÒ Ý ×ÓÑ Ø Ò × Ñ Ð Ö ØÓ Ý×ÓÒ × Ðк Ì ÙÐØ Ñ Ø Ð Ñ Ø× Ó Ò Ö Ý ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ø Ó×ÑÓÐÓ Ð × Ð ¸ ×Ù × ÜØÖ Ø Ò × Ö Ò Ö Ý ÖÓÑ ÓÐÐ Ô× Ò ×Ô Ø Ñ ¸ ¾ × Ù×× Ò × Ø ÓÒ º º ÐØ ÓÙ Ø ØÓØ Ð ÑÓÙÒØ Ó Ò Ö Ý Ø Ø Ò ÜØÖ Ø Ò ¬Ò Ø Ö ÓÒ Ì × Ó ×Ù Ñ Ö Ý×ÓÒ × ÐÐ× × Ù ØÓ Æ ËÞ Óº ½
 17. 17. ××Ø ÐÐÐ Ñ Ø ¸ Ø ÔÔ Ö×ÕÙ Ø Ð ÐÝØ ØÔÖÓ Ù Ò ÒÓÙ Ò Ö Ý Ú Ò ÓÖÚ ÖÝ Ñ Ø ÓÙ× ÔÖÓ Ø× × ÔÓ×× Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÁÐ ÖÒ ÑÙ ÓÙØØ ÒØ Øݳ×× Ò× Ó À Ö× Ð º ÑÓÓÒ¹ Ö Ò¸ Ø × Ñ ¸ Û × Ø ÓÒ Ò ×Ð Ò Ó ÓÒ× ÓÙ×Ò ×× Ò Ô ÖØ Ó Ø Ö Ø Ö Û ÓÐ º Ò ÑÓÓÒ ÓÙÐ ×Ù Ú Ò ÓÑÔ ÖØÑ ÒØ Ð¹ Þ Ø Ò ÒØÓ ×Ñ ÐÐ Ö Ò ×Ñ ÐÐ Ö ÙÒ Ø׸ ØÖ ÐÐ ÓÒ× Ó ÙÒ Ø× Ó ÒØ Ð¹ Ð Ò Ø Ö Ò Ò × Ø Ò Ð ÐÓÙ × Ó × Ò º ß Ú Ò Ðи Æ Ú ÖÒ ×× Ì × Ð Ñ Ø× Ø Ø ÔÔÐÝ ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø ¬Ò Ø ×Ô Ó Ð Ø¸ ÒÓ × Ò Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Ò ¬Ò Ø Ò Û Ø ×º º½ Ð Ý× Ì ¬Ò ØÙ Ó Ð Ø×Ô Ò Ú Ø ÐÝ ÒØÖÓ Ù × Ð Ý× Ò Ø × Ò Ð× × ÒØ ÖÓ×× Ò ÜØ Ò ×Ý×Ø Ñ Ú Ò ÓÖ ØÓ Ý³× ÓÑÔÙØ Ö× Ø × ÙÒ ØÓ Ò­Ù Ò Ø × Òº Ñ ×ÙÖ Ó ÓÛ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð Ý× Ö Ð Ø ØÓ Ø × Þ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ë ´Ð Ò Ø µ ´×Ô µ´Ø Ñ µ ´¾ µ Û Ö Ø Ø Ñ × Ø Ø Ñ ÓÖ ÓÒ ÐÓ Ý Ð ÓÖ ÓØ Ö Ö Ø Ö ×Ø ØÖ Ò× ¹ Ø ÓÒ¸ Ø ×Ô × Ø ×Ô Ó × Ò Ð× × ÒØ Ø ÖÓÙ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ð Ò Ø Ø Ö Ø Ö ×Ø Ð Ò Ø × Ð Ó Ø ×Ý×Ø Ñº Ì Ö Ø × Ö Ø Ó ×¸ Ø ÑÓÖ ÐÓ Ý Ð × Û ÐÐ Ó ÙÖ ÙÖ Ò Ø Û Ø ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÓÖ Ð× Û Ö Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ò Ò Ð Ö Ö ×Ù Ø Ú Ð Ýº ÁÒ Ø × Ó ÙÑ Ò׸ Ø Ò ÙÖ Ð Ý Ð Ò Ø Ñ × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ¿ ׸ Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ô ÖÓÙÒ ½¼¼ Ñ»× Ò Ø Ð Ò Ø × Ð ¼º½ Ѹ Û Ú × Ë Ú ÐÙ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½º ÓÖ ×Ø Ò Ö Ñ ÖÓÔÖÓ ××ÓÖ Ë × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ¾   ½¼ ¿ Û ÑÔÐ × Ø Ø Ñ ÖÓÔÖÓ ××ÓÖ× ÙÖÖ ÒØÐÝ Ó ÒÓØ Ú ØÓ Û Ø ÐÓÒ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓØ Ö Ô ÖØ× Ó Ø Ô ´ × Ó ½ ¸ ÙØ Ø ÔÖÓ Ð Ñ × Ð ÖÐÝ ÖÓÛ Ò µº Ì Ñ Ò Ð Ò ÒÓ ÓÑÔÙØ Ö Ò ¾ Ú Ë ½¼ ¾º Ì ÁÒØ ÖÒ Ø × × Þ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ Ѹ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÐÓ× ØÓ Ð Ø×Ô Ò ÒØ Ö ÓÒØ Ò ÒØ Ð Ð Ý× ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ÙÒ Ö × Ó Ñ ÐÐ × ÓÒ × Ë ÓÑ × ÖÓÙÒ ¿¸ ×Ð ØÐÝ Ö Ø Ò Ø ÙÑ Ò Ñ Ò º Ì ×Ù Ø Ú « Ø× Ó Ë Ô Ò × ÓÒ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ö ØÖ Ú Ð Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ¸ Ø Ù×Ø Ö Ø × ×Ù Ø Ú Ð Ý Û Ñ Ý ÓÖ Ñ Ý ÒÓØ ÔØ Ð ´ Ð Ý Ó Ñ ÒÙØ Ò Ð Ú Ö Ò Ò ¹Ñ Ð × Ù×Ù ÐÐÝ ÔØ Ð ÓÒ ¹Ñ ÒÙØ Ð Ý Ò Ð Ú Ö Ò Ö Ñ Ó Ú Ó × ÒÓØ ÔØ Ð µº ËÙ ¹ Ø Ú ×Ø Ò × Ò Ö × ÓÖ Ú ÖÝ ×Ø Ñ Ò × ÓÖ ÒØ Ø × ÜÔÐÓ Ø Ò Ò ÒÓ× ÓÒ Ø Ñ × Ð × Ø Ø ×Ô Ó Ð Ø ×Ø Ò × Ó ÒØ Ñ Ø Ö× Ö × Ò ¬ Òظ ÓÖ Ñ¹ ØÓ× ÓÒ ÒØ Ø × Ñ ÖÓÑ Ø Ö× Ò ÓÖ ÒÙ Ð Ö ÒØ Ø × ÑØÓÑ Ø Ö׺ ËØÖÙ ØÙÖ × Ð Ö Ö Ø Ò Ø × Û ÐÐ Ð Ö ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÔÖÓ ×× × Ø Ø Ó Ò Ø Ñº ½
 18. 18. ÓÖ Ò ÓÑÓÖÔ ×¸ Ð Ý× Ð Ñ Ø Ø Ô Ý× Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ ÔÖÓ¹ ×× × Ø Ý Ö ØÓÓ Ö Ô Öظ Ø Ò ÛÓÙÐ Ú ØÓ ×ÐÓÛ ÓÛÒ Ø× Ö Ø Ó ×Ù Ø Ú Ø Ñ Ò ÓÖ ÖØÓ Ô ×ÝÒ ÖÓÒ Þ º Ú Ò Ø ÔÖÓ ×× Ò × Ò¬Ò Ø ÐÝ ×Ø Ð Ø×Ô Ð Ñ Ø× Ø ×Ô Ó Ò ÓÑÓÖÔ × Ø Ý Û × ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø ÓÙØ× ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø ÖØ Ò Ö Ø × Ò Ø ÙÑ Ò Ñ Ò Ø× × Û ÓÐ ÓÒ Ø Ñ × Ð Ó ÙÒ Ö × Ó Ñ ÐÐ × ÓÒ ×¸ ÙÑ Ò¹Ð Ò ÓÑÓÖÔ ÖÙÒÒ Ò Ø ÒÓÖÑ Ð ×Ô ÛÓÙÐ Ø ÑÓ×Ø Ð ØÓ ÜØ Ò ¿¼¸¼¼¼ ÐÓÑ Ø Ö× ÓÖ Ø Ð Ý× ×Ø ÖØ ØÓ Ð Ñ Ø Ø× ×Ô º ÀÓÛ Ò ÙÑ Ò× Ö Ø ÕÙ ÐÝ Û Ò Ø Ö Ö Ò× × Û ÓÐ Ö ×Ó ×ÐÓÛ Ì Ò×Û Ö Ð × Ò ÑÓ ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ×Ý×Ø Ñ× Ó ÑÓ×Ø Ó Ø × ÔÖÓ ×× Ò ÕÙ ÐÝ Ò Ó Ø Ò Ñ Ò ÑÓ×Ø Ó Ô Ö ÔØ ÓÒ Ò Ú ÓÖ ÓÒ Ø Ö ÓÛÒ ×ÐÓÛ Ö Ö Ð Ú Ð ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ñ ÒÝ ÐÓÛ¹Ð Ú Ð ×Ý×Ø Ñ× ×Ø Ô Ò ØÓ Ö ÙÐ Ø ÐÓÛ Ö Ð Ú Ð× Û Ò Ò º Ì ÑÓ×Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ×Ô Ø Ó Ø × × Ø Ø Ø ÓÒ¹ × ÓÙ× Ñ Ò ÓÒ× ×Ø ÒØÐÝ× Ñ× ØÓ Ñ × ØØÖ ÙØ Ú ÓÖ Ò Ô Ö ÔØ ÓÒ ØÓ Ø× Ð ¸ Ú Ò Û Ò Ø Ý Ö ÓÒ Ý ÐÓÛ Ö Ð Ú Ð× Ò Ó ÙÖ × Ú Ö Ð ÙÒ Ö Ñ ÐÐ × ÓÒ × ÓÖ Ø Ý ÓÑ ÓÒ× ÓÙ× ¸ º ÁÒ Ø × Ñ Û Ý Ø ÓÒ× ÓÙ× Ñ Ò Ü¹ Ô Ö Ò × Ø× Ð × ÙÒ Ø Öݸ ×Ô Ø ÐÐ ÒØ ÖÒ Ð Ð Ý× ÓÖ Ú Ò Ö ÑÓÚ Ð Ó ÒØÖ Ð ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ× × Ø ÓÖÔÙ× ÐÐÓ××ÙѺ Ì × ×Ù ×Ø× Ø Ø Ñ Ò Ñ Ý Ü ×Ø ÓÒ Û Ö Ò Ó Ø Ñ × Ð ×º ÇÒ Ñ Ý ÓÒ ØÙÖ Ø Ø × Ñ Ð Ö Ö Ö Ð ÑÓ ÙÐ Ö Þ Ø ÓÒ× Û Ø Ú Ò ÑÓÖ Ð Ú Ð× Ö ÔÓ×× Ð ¸ Û ÛÓÙÐ Ò Ð ÑÙ Ð Ö Ö Ñ Ò × Û Ø ÐÓÒ Ö ÒØ ÖÒ Ð Ð Ý× Û Ø ÓÙØ ÐÓÓ× Ò Ø Ö ¹Ð Ú Ð ÙÒ Øݺ Ý Ò ×× Øݸ Ø ×Ø Ð Ú Ð× ÛÓÙÐ ÑÙ ×ÐÓÛ Ö Ø Ò ÐÓÛ Ö Ð Ú Ð׸ ÙØ Ø × ÛÓÙÐ ÒÓØ × Ò ¬ ÒØÐÝ ÑÔ Ö Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ò ÑÓ×Ø Ó Ø ÛÓÙÐ Ø ÔÐ Ø Ø ÕÙ Ö ÐÓÛ Ö Ð Ú Ð׸ Ò Ø Ö Ð Ú Ð× ÛÓÙÐ ÜÔ Ö Ò Ø × Ø Ý Û Ö Ó Ò Ø Ò × Ò Ö ÐØ Ñ ×Ô Ø Ø Ö ×ÐÓÛÒ ×׺ º¾ Ò Û Ø Ì Ö × Ò ÓÐ Ò ØÛÓÖ × Ý Ò Ò Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Ò ÙÖ Û Ø ÑÓÒ Ýº Ä Ø Ò Ý ÔÖÓ Ð Ñ× Ö Ö Ö Ù× Ø ×Ô Ó Ð Ø × ¬Ü º ÓÙ Ò³Ø Ö Ó º ß Ú Ð Ö ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò × ÒØ ÓÚ Ö Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÒ Ð × Ð Ñ Ø º ÓÖ Ò ØÓ Ø ÆÝÕÙ ×Ø Ø ÓÖ Ñ¸ Ø ×Ø × Ò Ð Ö Ø Ø Ø Ò ÖÖ ÓÚ Ö ÒÒ ÐÛ Ø Ò Û Ø Ï ÀÞ × ¾Ï Ø×»× ÓÒ º Ý Ù× Ò ÑÙÐØ Ð Ú Ð × Ò Ð Ò ¾Ï ÐÓ ¾ Ÿ Û Ö Å × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×¹ Ö Ø × Ò Ð Ð Ú Ð׸ ÙØ Ø ÑÓÖ Ð Ú Ð× Ò Ø × Ò Ð¸ Ø ÑÓÖ ÒÓ × ¹× Ò× Ø Ú Ø ÓÑ ×º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓÖ Ò Ô Ý× Ð ÕÙ ÒØ ØÝ ÒØÓ ÓÒ Ó ¾ ÔÓ×× Ð Ö Ò × × Ñ× ØÓ ¾ × Ö × ÓÖ Ò Ø ÒØÓ ÓÒ Ó ØÛÓ Ö Ò ×¸ Ö Ø Ö Ø Ò Ù×Ø Ø Ñ × × Ö º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ò ÖÝ × Ò Ð× Ø ÖÓÙ Ø ÒÒ Ðº Í× Ò Ö Ò Ö Ö ÕÙ Ò × Ó Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø ×Ô ØÖÙÑ ÜØÖ Ñ ÐÝ × Ò Ð Ö Ø × Ò × ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒÒ Ö¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ù× Ò Ð × Ö׺ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝØ Ö Ö ×ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ× ÒÚÓÐÚ Û Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ Ö ÕÙ Ò × Ù ØÓ Ô ÖÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ò Ø ÔÖ × Ò Ó ÒÓØ ÖÔ ÖØ Ð ÓÖ ¬ Ð ¸ Ø ÑÑ ¹ Ö Ý Ô ÓØÓÒ Ñ Ý ×ÔÐ Ø ÙÔ ÒØÓ Ô Ö× Ó Ð ØÖÓÒ× Ò ÔÓ× ØÖÓÒ׺ Ì × Ó ÙÖ× Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ó ½
 19. 19. ¾Ñ ¾ ´¾ µ Ø Ò Û Ø Ó ¾ ¡½¼¾¼ ػ׺ ÐØ ÓÙ Ø × Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÑÔÐÝ Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ò Û Ø ¸ Ø ÑÔÐ × ÖÓÛ Ò ×ÓÙÖ Ó ÒÓ × º Ò × Ò Ø Ò Ö × Ó Ò Ú Ù Ð ÕÙ ÒØ ÓÑ Ö¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ÒØ Ô Ö Ï ØØ × Ò Ð¹×ØÖ Ò Ø Ö × ×¸ Ð Ò ØÓ Ò Ö × Ò ÒÓ × ´× ÐÓÛµº Ð×Ó¸ Ø Ö × Ò ÙÔÔ Ö Ð Ñ Ø ØÓ Ø Ö Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò × ÒØ Ù× Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ú Ò Ú Ö Ò Ö Ý ½ ¸ ¾ ½¾ ½¾½ ¿ ¾ Ø Ö ¾ ¿ ½ ´¾ µ Û Ö Ø Ò Ö Ö Ø Ö × Ó Ø Ø ØÖ Ò×Ñ ØØ Ö Ò Ö Ú Ö Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ø Ö ×Ø Ò Ò Ø ÔÓÛ Ö Ó Ø ØÖ Ò×Ñ ØØ Öº ÓÖ ØÖ Ò×Ñ ØØ Ö Ò Ö Ú Ö ÓÒ ×ÕÙ Ö Ñ Ø Ö ÓÒ Ñ Ø Ö Ô ÖØ Ò Û Ø ½ Â»× Ò Ö Ý Ù Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ø × ½ ½¡½¼¾½ Ø× Ô Ö × ÓÒ º Ì Ö Ø × Ð × × ¿ º Ì ÓÔØ Ñ Ð ×Ô ØÖÙÑ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ð Ó Ý Ö Ø ÓÒ¸ ÙØ Ø Ö Ú Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ò Ö Ý Ò Ø Ñ Ò Ó ÖÖ Ú Ò Ô ÓØÓÒ× Ø ×Ô ØÖÙÑ Ò×Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ×Ô ØÖÙÑ Ó Ð Ó × Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÛÓÖÐ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÑ × ¾ ¿ ½ ¾ ´¾ µ Û × Ò Ô Ò ÒØ Ó ØÖ Ò×Ñ ØØ Ö Ò Ö Ú Ö Ö Ò ×Ø Ò º ÓÖ Ò ½ Â»× Ò Ö Ý Ù Ø Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÑ × ¾ ¼¿¡½¼½ º ÇÒ Ó Ú ÓÙ× Û Ý ØÓ Ö ÙÑÚ ÒØ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ × Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó Ò ×Ñ ÐÐ Ô × Ó Ñ ØØ Ö Ø ×Ô º Ì Ò Ö Ý Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ö ÑÙ Ð Ö Ö Û Ò Ð Ø×Ô × ÔÔÖÓ ¸ ×Ó Ø Ò Ö Ý Æ Ò Ý È Ñ ´­  ½µÑ ¾ ¾ Ô ½ Ú¾ ¾ ½  Ô ½ Ú¾ ¾ ´¾ µ ´Û Ö È × Ø Ò Ö Ý Ù× ØÓ Ð Ö Ø Ø Ñ ØØ Ö¸ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ô Ö ÐÓ Ö Ñ Ò Ú × Ø ¬Ò Ð ×Ô µ Ö × × ØÓÛ Ö × Þ ÖÓº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø Æ Ò Ý ÓÖ Ú ÖÝ ÐÓÛ ×Ô × × ¸ ÙØ × Ð Ò Ý Ø ÐÓÒ Ö Ð Ý׺ × ÐÛ Ý׸ Ò×Ø Ò³× ÓÙÒ ÒØÖÓ Ù × ÓÒ×ØÖ ÒØ ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ­ÓÛº Ì Ñ ×× ÒÒ Ð Ò Ú Û × Ò Ó Ö ÓÒ× Ó × Þ Ê ÓÒØ Ò Ò Ò Ö Ý ¸ Ò Û Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ­ÓÛ× ÖÓÑ ÓÒ ØÓ Ø Ò ÜØ Ò Ø Ñ Ê ´ ××ÙÑ Ò Ð Ø¹×Ô ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒµº Ì × Ú × Ò Û Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ¾ ÐÒ¾ Ê ´Ê µ ¾ ÐÒ¾ ´¾ µ ÓÖ ÖÓÙÒ ¡½¼¿ Ø»´× µº Ê Ö Ð ×× Ó Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò Ö Ý Ù× Ò ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Ò ¹ Ø ÓÒ Ð Ð Ñ Ø × Ø ÈÐ Ò Ò Û Ø Ï ¾ Ô ¾¡½¼ ¿ Ø × ´¿¼µ ½
 20. 20. Ø Ø × Ò Û Ø ¸ ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ ÓÑ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ø Û Ú Ð Ò Ø Ó Ò Ú Ù Ð ÕÙ ÒØ ÓÑ × Ð ×× Ø Ò Ø Ö Ë Û ÖØÞ Ð ¹Ö Ù׺ ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÚ Ð Ñ Ø× ÔÔÐÝ ØÓ × Ò Ð ÒÒ Ð× Ý Ù× Ò × Ú Ö Ð ÒÓÒ ÒØ Ö Ø Ò ÒÒ Ð× Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ Ò Ò Ö × ÙÖØ Öº º¿ ÆÓ × ÁÒ Ö Ð ØÝ¸Ø ÒÒ Ð Ô ØÝ × ×ÓÑ Û Ø ÐÓÛ Ö Ù ØÓ ÒÓ × º Ë ÒÒÓÒ ÑÓÒ¹ ×ØÖ Ø Ø Ø Ø Ñ Ü Ñ Ð ÒÒ Ð Ô ØÝ ´ Ð×Ó ÐÐ Ø ÖÖÓÖ¹ Ö Ô Øݵ Ò Ø ÔÖ × Ò Ó ÒÓ × × Ï ÐÓ ¾´½· Ë Æ µ ´¿½µ Û Ö Ë × Ø × Ò Ð ÔÓÛ Ö Ò Æ Ø ÒÓ × ÔÓÛ Öº Ë ÒÒÓÒ Ð×Ó ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ø × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø ÖÖÓÖ¹ Ö Ô Øݸ Ø Ò Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ù× ×Ù Ø Ð Ó Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÚÓ ÖÖÓÖ׺ Á Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ × ÒÓ ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ø Ò ÒÓ × Ò ÒÓÖ º ÇØ ÖÛ × ¸ Ø Ò Û Ø Û ÐÐ Ø Ð ×Ø ÖÓÛ × Ø ÐÓ Ö Ø Ñ Ó Ø ÔÓÛ Ö Ù× º ÆÓ × Ð × ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ò Ö Ý × ØÓ ÜÔ Ò Ò × Ò Ò Ø Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒº ÁÒ ÒÓ × Ð ×× ÒÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò × ÒØ Û Ø ÓÙØ ×× Ô Ø ÓÒ ¿ ¸ ÙØ Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ò Ö Ý Ô Ö ÙÒ Ø Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ØÓ ØÖ Ò×Ñ Ø Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÒÒ Ð Û Ø « Ø Ú ÒÓ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ì × Ø ×¬ × Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ Á Ì ´¿¾µ × × ÓÛÒ Ý º Ì ×× Ô Ø ÓÒ Û ÐÐ ´Ìµ ¸ Û Ö ´Ìµ × Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÔÓ×× Ð Ò Ö Ý ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ú Ò ÒØÖÓÔÝ ÒÓØ ÐÐ Ò Ö Ý Ù× Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Û ÐÐ ÐÓ×غ ÓÖ ÜØÖ Ñ ÐÝ Ò× Ò ¹ Ò Û Ø ×Ý×Ø Ñ× Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ ÖÓÑ Óѹ ÑÙÒ Ø ÓÒÛ ÐÐÐ ÐÝÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØÖÓÐ ¸ ÖÓÐ Ø Ø ÒÒÓØ × ÐÝ Ö Ùѹ Ú ÒØ Û Ø Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ò º Ì Ü Ø ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ù× × ÓÛ Ú ÖÚ ÖÝ Ö Ø ØÙÖ Ô Ò Òظ Ö Ò Ò ÖÓÑ Ò ÖÐÝÒÓÒ Ò Ô ×× Ú Ö ÔÓ×¹ ØÓÖ × Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ê Ò ¿ ¹×ØÖÙ ØÙÖ × Û Ö Ú ÖÝ ÒÓ ÓÑÑÙÒ Ø × Û Ø Ú ÖÝ ÓØ Ö ÒÓ º ÜÓØ ÒÝ×ÙÆ ÒØÐÝ Ú Ò Ø ÒÓÐÓ Ý × Ò ×Ø Ò Ù × Ð ÖÓÑÑ º ß ÖØ ÙÖ Ð Ö ËÓ Ö Û Ú ÐÓÓ Ñ ÒÐÝ Ø Û Ø Ñ Ý ÔÓ×× Ð ÓÖ Ò ØÓ Ð ×× Ð Ô Ý× ×º Á Û ØÙÖÒ ØÓÛ Ö × ÔÙÖ ÐÝ ÕÙ ÒØÙÑ Ô ÒÓÑ Ò ÓÖ ÑÓÖ ×Ô ÙÐ Ø Ú Ö ×¸ Ò Û ÔÓ×× Ð Ø × Ñ Ö ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ ¾¼
 21. 21. º½ ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ï Ú Ñ ÒÐÝ ××ÙÑ Ø Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò × ÓÒ Ù× Ò Ð ×× Ð ÌÙÖ Ò Ñ Ò ×º Á ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ø Ò ÒØÓ ÓÙÒظ Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÔÓÛ Ö ÖÓÛ× × Ò ¬ ÒØÐݺ ÓÖÑ ÐÐݸ ÔÖÓ Ö Ñ× Ö Ü ÙØ ÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ý Ø ÙÒ Ø ÖÝ ÚÓÐÙ¹ Ø ÓÒ Ó Ò ÒÔÙØ Ø Ø × Ú Ò Ý ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñº Ì × ÓÖÑ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ù× × Ø ÓÙÒØ Ö ÒØÙ Ø Ú ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ Ð ÔÐ Ò Ø× Ò ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ× Ó ¼ Ò ½¸ Ù× Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÙÒ ÖØ ÒØÝ ØÓ Ò Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÒÙѹ Ö× Ò Ö Ø Ò ×Ø Ø × Ø Ø Ü Ø ÔÙÖ ÐÝ ÕÙ ÒØÙÑ¹Ñ Ò Ð ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ¿½ º ÑÓÙ× Ö ×ÙÐØ Ý × ÓÛ ÓÛ ØÓÖ Ò Ò Ú Ò ÔÓÐÝÒÓ¹ Ñ Ð Ø Ñ ÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö¸ Ø × × Ö × Ò ÓÒ Ò Ç´ÔÒµ Ø Ñ ¿¿ Ò Ñ Òݹ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ò ÖÙÒ Û Ø Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ò Ö × Ò ×Ô ½½ º ÁØ × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ö Ð Þ Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ö ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÐÝ ÑÓÖ ÔÓÛ¹ Ö ÙÐ Ø Ò Ð ×× Ð ÓÑÔÙØ Ö׸ ÒÓØ Ù×Ø ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú ÐÝ ØØ Öº Ì Ý Ö Ø Ð ×Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ÔÖÓ Ð ×Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò ×¸ Ò ÔÓ×× ÐÝ ÑÓÖ ÔÓÛ Ö ÙÐ ½ ¸ ÐØ ÓÙ Ø Ý ÒÒÓØ ×ÓÐÚ Ò Ö Ð Æȹ ÓÑÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ× º ÁØ × ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ø Ø Ò ÑÙÐ Ø ÐÐ ÓØ Ö ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ù×Ø × ÙÒ Ú Ö× Ð ÌÙÖ Ò Ñ Ò × Ò ÑÙÐ Ø ÐÐ ÓØ Ö ÌÙÖ Ò Ñ ¹ Ò × ¾ º ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ö Ú Ö× Ð Ü ÔØ ÓÖ Ø ÖÖ Ú Ö× Ð Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ×Ø Ô Û Ò Ø ×Ø Ø Ó Ø ÓÑÔÙØ Ö × Ñ ×ÙÖ Ñ ÖÓ× ÓÔ ÐÐݺ Ì × × Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö ÐÐ ÙÒ Ø ÖÝ ´ Ò Ò ÐÓ ÐÐÝ Ö Ú Ö× Ð µº Ø ¬Ö×Ø Ø × ×Ù ×Ø× Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Û ÐÐ ÙÒÙ× Ð Ò Ö Ð Øݸ × Ò Ø Ý ÛÓÙÐ Ð ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ¸ ÙØ Ø × × ×ÙÖÔÖ × Ò ÐÝ ÒÓØ ØÖÙ º Ý ×ÔÐ ØØ Ò Ø × Ò Ð ÖÓ×× × Ú Ö Ð ÒÒ Ð× Û Ø Ô ÖØ Ð ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ñ Ö Ò Ø Ñ¸ ÖÖÓÖ¹ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ò Ú ¼ º ÁØ × Ð×Ó ÔÓ×× Ð ØÓ Ñ Ø ×Ý×Ø Ñ ÙÐØ ØÓÐ Ö ÒØ ×Ó Ø Ø ÖÖÓÖ× ÙÖ Ò ÖÖÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ò ÚÓ ¾ º Ø ÓÖ Ñ × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ë ÒÒÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÓÐ × ÓÖ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÒ Ð× ¸ ÐØ ÓÙ ÕÙ ÒØÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØÖÓ Ù × ×ÓÑ Ò Û ÓÑÔÐ Ü Ø × ¿ º ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð×Ó Ö Ð Ø × ØÓ Ø ¬ Ð Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý¸ Ø Ù× Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð « Ø× ØÓ ØÖ Ò×Ñ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Û Ý Ø Ø ÒÒÓØ Ú × ÖÓÔÔ ¸ Ú Ò Ò×Ø Ò Ú Ö× ÖÝ Û Ø ÙÒÐ Ñ Ø ÓÑÔÙØ Ò ÔÓÛ Öº Ì × × ØÓ ÜÔÐÓ Ø Ø Ü ×Ø Ò Ó Ô Ö× Ó ÓÒ Ù Ø ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ Û Ö ÓÒ ÒÒÓØ Ñ ×ÙÖ Û Ø ÓÙØ ×ØÙÖ Ò Ø ÓØ Ö Ø Ú × ÖÓÔÔ Ö Ò¹ ÒÓØ ÚÓ ×ØÙÖ Ò Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÉÙ ÒØÙÑ¹× ÙÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ × ÐÖ Ý Ò ÑÓÒ×ØÖ Ø ½ ¸ ½ Ò Û ÐÐ Ð ÐÝ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ô ÖØ Ò × ¹ ÙÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÛÓÖÐ Û Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÁØ Ñ Ø ÔÓ×× Ð Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ú × Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× ÓÙÐ Ú × ÖÓÔ Ø × Ò Ó ÒÒ Ð¸ ÙØ Ø × ÐÝ ÙÒ ÖØ ÒºÏ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ý¹ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × × ¹ ÙÖ ¸ ÔÓ×ع ÓÐ ¹Û Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ××Ù × ØÛÓ¹Ô ÖØÝ× ÙÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ´Û Ö ÓØ Ô ÖØ× Û ÒØ ØÓ ÒÓÛ Ø Ò×Û Ö ÙØ ÒÓØ Ö Ú Ð Ø Ö Ø µ Ú Ò × ÓÛÒ ØÓ Ö Ð ½ º ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ö× Ö Ø Ò ØÙÖ Ð Ó Ó ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ×ÓÒØ Ò ÒÓ× Ð ´ Ò Ú Ò ÑÓÖ ×Ó ÓÒ Ø ÑØÓ× Ð µº Ô Ý× Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö × Ó¹ Ö Òظ ÓÒØÖÓÐÐ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Û Ú ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ð ×Ø ÙÒØ Ð Ø ÓÑÔÙØ ¹ ¾½
 22. 22. Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ø º Î Ö ÓÙ× ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ø × Ú Ò ÔÖÓÔÓ× ¸ ×Ù × Ò­Ù Ò Ò Ø Ü Ø Ø ÓÒ ×Ø Ø × Ó ØÓÑ× Ù× Ò ÜØ Ö¹ Ò Ð Ð ØÖÓÑ Ò Ø ¬ Ð × ÓÖ Ð × Ö ÔÙÐ× ×¸ ÒØ Ö Ø Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÓØ× ¸ ¿½ ÓÖ Ø ÖÓÔÓÐÝÑ Ö× ¼ º ÈÖÓØÓØÝÔ × Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ø × × ÓÒ ÒÙ Ð Ö Ñ Ò Ø Ö ×ÓÒ Ò Ò ÙÐ Ð ÕÙ × Ú ØÙ ÐÐÝ Ò Ñ ØÓ ÛÓÖ ¾¼ ¸ Û Ø ÙÔ ØÓ × Ú Ò Õ Ø× ¼ º ÁØ × Ö ØÓ Ø ÐÐ Û Ø ÑÔÓÖØ Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ú Ò Ú ÖÝ Ð Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ×Ý×Ø Ñ× Ü ÔØ ÓÖ Ø Ó Ú ÓÙ× ×Ô ¸ Ò× Øݸ × ÙÖ ØÝ Ò Óѹ ÔÐ Ü ØÝ ÔÓÛ Ö Ú ÒØ ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ × Ø Ö « Ö Ò Ò ÔÓÛ Ö ØÛ Ò Ñ Ò × Ù× Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ Ò × Ù× Ò Ð ×× Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×Ô ÙÔ× Ò ÔÓ×× Ð ØÝ Ó × ÑÙÐ Ø Ò Ô Ý× Ð ×Ý×Ø Ñ× Æ ÒØÐÝ ÔÔ Ö× ØÓ Ö Ø Ú ÒØ ¸ ÙØ Ö Ø Ý Ò Ö ÐÐÝ Ù× ÙÐ ÓÖ Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º¾ Ð ÀÓÐ × Á Ð ÓÐ × Ó ÒÓØ ×ØÖÓÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ´Ø × × ÙÖÖ ÒØÐÝ ÓÒØÖÓÚ Ö× Ðµ¸ Ø Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÖ ÔÔ Ò× Û ÐÐ Ö Ð × Ø ÖÓÙ À Û Ò Ö Ø ÓÒ¸ Ò Ø Ý Ú ÔÓÖ Ø ÙÒ Ø Ö ÐÝ Ø Ý Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ù× × ÔÖÓ ×× Ò Ð Ñ ÒØ× × ×Ù ×Ø Ò ½ º ÓÑÔÙØ Ò ×Ý×Ø Ñ ÓÑÔÖ ×× ØÓ Ø Ë Û ÖØÞ Ð Ö Ù× ÛÓÙÐ Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒØ ÒØ Ó Á Ѿ ÐÒ¾ ´¿¿µ Ú Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ¹Ñ Ò Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÓÒ ×Ø Ø ¹×Û Ø Ò Ò × Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ø Ø × ØÓ ­ Ô Ø × Ø Ð Ô ¾ Á ¾Ê ÐÒ¾ ´¿ µ Û ÕÙ Ð× Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ø Ø × ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÖÓÑ ÓÒ × Ó Ø ÓÐ ØÓ Ø ÓØ Öº Ì ØÓØ Ð Ð Ø Ñ Ó Ø ÓÐ ÛÓÙÐ ØÐ ¾Å¿ ¿ ´¿ µ Û Ö × ÓÒ×Ø ÒØ Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð ×Ô × Û Ø Ñ ×× × Ð ×× Ø Ò Ì ÓÖ Ø ÓÐ º ÓÖ Ç´½¼½ ß ½¼¾µ ×Ô × × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ¿ß ½¼ ¾º ÓÖ ÓÒ ÐÓ Ö Ñ Ð ÓÐ Ø Ð Ø Ñ ÛÓÙÐ ÖÓÙÒ ½¼ ½ ׸ ÙÖ Ò Û ½¼¿½ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ ½¼½ Ø׺ ÁÒ ÓÒ × ÓÒ ¸ Ø × ÛÓÙÐ ÔÖÓ Ù ½¼ ¼ ÓÔ Ö Ø ÓÒ׸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ¹Ñ Ò Ð Ñ Ü ÑÙÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ö Ø Ó ÓÒ ÐÓ Ö Ñ Ó Ñ ØØ Öº Ì × ÛÓÙÐ ÐÝ × Ö Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ¸ × Ò Ð ÓÐ × ÒÒÓØ Ô Ú ÖÝ ÐÓ× Ðݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ý Ö Ò Ø Ð ÓÐ × ×Ó Ø Ø Ø Ý ÓÑ ÜØÖ Ñ Ê ××Ò Ö¹ÆÓÖ ×ØÖÓÑ Ð ÓÐ × Ø Ñ Ø ÔÓ×× Ð ØÓ Ö Ø Ò× ÚÓÐÙÑ Ó Ð ÓÐ ÔÖÓ ××ÓÖ× Û Ö Ø Ö ÑÙØÙ Ð ØØÖ Ø ÓÒ × Ð Ò Ý Ð ØÖ Ð Ö ÔÙÐ× ÓÒ ´ ÙØ × µº Ï Ø Ò Ó Ñ Ò ×Ñ× ÛÓÙÐ Ò ×× ÖÝ ØÓ Ö Ø Ø ÓÐ × Ò × Ò »Ö Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ñ Ö Ñ Ò× Ö Ø Ö ×Ô ÙÐ Ø Ú º ¾¾
 23. 23. º¿ ÏÓÖÑ ÓÐ × Ò Ö Ð Ö Ð Ø Ú ØÝ Ø Ð ×Ø Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÐÐÓÛ× ÛÓÖÑ ÓР׸ ØÙÒÒ Ð× Ø Ø ÓÒÒ Ø Ö ÑÓØ Ô ÖØ× Ó ×Ô ¹Ø Ñ Û Ø × ÓÖØ ÙØ× ¾ º ÅÓÖÖ × Ò Ì ÓÖÒ ½ Ú ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø ×Ø Ø ¸ ØÖ Ú Ö× Ð ÛÓÖÑ ÓÐ × ÓÖÑ ÐÐÝ ÔÓ×× Ð ¸ × ÐÓÒ × Ø ÛÓÖÑ ÓÐ Ø ÖÓ Ø ×Ø Ö Û Ø ×ÙÆ ÒØÒ Ø Ú Ò Ö Ý Ò× Ø ×´×Ù × ×Ñ Ö ÓÖ × ØÛ Ò ÓÒ Ù Ø Ò ×Ô Ö Ð ÔÐ Ø ×µº ÏÓÖÑ ÓÐ × Ø Ø Ó ÒÓØ Ú ÓÐ Ø Ø Ò Ö Ý ÓÒ Ø ÓÒ× Ò × Ð ¹ Ñ ÒØ Ò ÛÓÖÑ ÓÐ × Ñ Ø Ú Ò ÔÓ×× Ð ¿ ºÇÒØ ÓØ Ö Ò ¸Ø ØÓÔÓÐÓ Ð Ò×ÓÖ× ÔØ ÓÖ Ñ ½ ÔÔ Ö× ØÓ ÓÖ ÛÓÖÑ ÓÐ ØÓÔÓÐÓ ×º Ì Ø ÓÖ Ñ × × ÓÒ Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ó ÐÓ ÐÐÝ ÝÔ Ö ÓÐ ×ÝÑÔØÓØ ­ Ø ×Ô Ø Ñ Û Ö Ø Ú Ö ÒÙÐÐ Ò Ö Ý ÓÒ Ø ÓÒ ÓÐ × ´Ø Ú Ö Ò Ö Ý ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ Ó ×Ô Ø Ñ × ÔÓ× Ø Ú µ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× Ó ÒÓØ ÓÐ ÓÖ Ò Ö ÙÑÚ ÒØ ¸ Ø Ò ÛÓÖÑ ÓÐ × Ñ Ø ÔÓ×× Ð º Ï Ø Ö ×Ù ÛÓÖÑ ÓÐ × Ò Ü ×Ø Ò Ù ÐØ Ò ÔÖ Ø × ÙÒ ÖØ Ò¸ ÙØ Ø Ý Ö ÔÓ×× Ð ÛÓÖÑ ÓÐ × ÛÓÙÐ ÜØÖ Ñ ÐÝ Ù× ÙÐ ÓÖ ÐÓÒ ¹Ö Ò Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ׺ ×Ý×Ø Ñ ÓÙÐ ×ØÖ ÙØ ÖÓ×× Ø ÙÒ Ú Ö× Ò ×Ø ÐÐ Ö Ñ Ò Ó × Ú ÙÒ Ø Û Ø × ÓÖØ ÒØ ÖÒ Ð Ð Ý× Ý Ù× Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ø ÖÓÙ Ò ØÛÓÖ Ó ÛÓÖÑ ÓÐ × Ø Ð Ñ Ø× ØÓ × Þ × Ù×× Ò ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ Ö ÙÑÚ ÒØ º ÏÓÖÑ ÓÐ ××Ø ÐÐ Ú ×ÓÑ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ×ºË Ò Ø Ò Ø Ú Ò Ö Ý Ò× Ø × ÖÓ×× Ø Ø ÖÓ Ø Ú ØÓ Ð Ö ÖØ Ò Ö Ø ÐÚ ÐÙ ¸Ø ÑÓÙÒØÓ Ñ ××» Ò Ö ÝØ Ø Ò × ÒØØ ÖÓÙ Ø ÛÓÖÑ ÓÐ ×Ð Ñ Ø × Ò ØÔ ÖØ ÐÐÝ Ò Ð×Ø Ò Ø Ú Ò Ö Ý ÙÖ Ò Ø×Ô ×× ºÁØ × Ð×ÓÐ ÐÝØ Ø Ò Ò ÐÓ Ù ØÓ Ò×Ø Ò³× ÓÙÒ ÓÐ × ÓÖ ÛÓÖÑ ÓР׸ Ð Ñ Ø Ò Ø Ò Û Ø ÖÓ×× ÛÓÖÑ ÓÐ º ××ÙÑ Ò ´Ò Ø Ú µ ÛÓÖÑ ÓÐ Ñ ×× ÕÙ Ð ØÓ × Ñ Ð ÖÐÝ × Þ Ð ÓÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ó Ø × Ñ ÓÖ Ö × Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ ¸ Ø Ñ Ü Ñ Ð Ò Û Ø ÖÓ×× Ø ÛÓÖÑ ÓÐ ÛÓÙÐ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Ê Ê¾ ¾ ´¿ µ ÓÖ ÓÒ Ñ Ø Ö ÛÓÖÑ ÓÐ ¸ × ½ ¡½¼ ػ׺ ÓÖ Ò ÒÓÑ Ø Ö ÛÓÖÑ ÓÐ × ½ ¡½¼ ػ׸ ×Ó Ø × Ð ÐÝ Ø Ø ÓØ Ö Ò Û Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÓÑ Ö Ð Ú ÒØ ÐÓÒ ÓÖ Ø ÛÓÖÑ ÓÐ × × ØÙÖ Ø º ÒÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø ÛÓÖÑ ÓÐ × × Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ó Ø Ñ ØÖ Ú Ð Ý ÑÓÚ Ò ÓÒ Ò Ó Ø ÛÓÖÑ ÓÐ Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ×Ô Ø Ñ « Ö ÒØ Ð ÓÙÐ Ö Ø ¸ ×Ó Ø Ø × Ò Ð× × ÒØ ÒØÓ ÓÒ Ò ÛÓÙÐ ÔÔ Ö Ò Ø ÙØÙÖ ÓÖ Ô ×Ø × × Ò ÖÓÑ Ø ÓØ Ö Ò º Ï Ø Ö ×Ù ÐÓ× Ø Ñ Ð ÙÖÚ × ´ Ì ×µ Ò Ü ×Ø × Ø ÐØ ÓÙ Ø Ý Ñ Ø ÐÐÓÛ Ý Ô Ý× × Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó × Ð ¹ ÓÒ× ×Ø Ò Ý ÓÐ × ½ ¸ ÑÓ×Ø Ô Ý× ×Ø× Ø Ò Ø Ö Û ÐÐ Ò×ÓÖ Ò « Ø× ´Ø ÖÓÒÓÐÓ Ý ÈÖÓØ Ø ÓÒ ÓÒ ØÙÖ Ó ¿ µ¸ ×Ù × Ø ÕÙ ÒØÙѹ¬ Ð Ù Ð ¹ÙÔ ×Ù ×Ø Ý º Á Ø Ý ÓÐ ¸ Ø Ö ÛÓÖÑ ÓÐ × ÒÒÓØ Ö Ø ¸ ÓÖ Ø Ý Û ÐÐ ÓÖ ØÓ ÓÖÑ Ò ØÛÓÖ × Ø Ø Ó ÒÓØ ÐÐÓÛ Ø Ñ ØÖ Ú Ðº ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø ÒÓÒ×Ø Ò Ö Ù× Ð ØÝ × ÐÐÓÛ ¸ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ××¹ Ò ÓÙÐ ØÙÖÒ ÜØÖ Ñ ÐÝ ×ØÖ Ò º Ì ÐØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙÐ ×ÓÐÚ Ò ÐÐ Ø ÓÑÔÙØ Ö ÛÓÙÐ × ÑÔÐÝ Ö ÔÓÖØ Ø Ö Ú × Ò Ð ÖÓÑ Ø ÙØÙÖ ÓÖ ÒÓظ Ò Ø Ò ×Ø ÖØ ÖÙÒÒ Ò Ø ÔÖÓ Ö Ñº Á Ø ÔÖÓ Ö Ñ ÐØ׸ Ø ÓÑÔÙØ Ö Û ÐÐ × Ò × Ò Ð Ò Ø Ñ ØÓ Ø× Ð º ¾¿
 24. 24. Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÓÙÐ ÓÒ Ò Ç´½µ Ø Ñ º ÁÒ ÓÒ× ×Ø ÒØ ÔÖÓ Ö Ñ×´Ö Ú ÖÓÑ Ø ÙØÙÖ ¸ × Ò ·½µ ÛÓÙÐ ÓÖ Ò ÓÙØ× ÖÖÓÖ ´×Ù × ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ ÒÓ × ÓÖ Ö Ù Ø Ö ÓÛÒµ ØÓ Ô Ø ÙÒ Ú Ö× ÓÒ× ×Ø Òغ º È Ý× Ð × ØÓÐÓ Ý Ì ÙÐØ Ñ Ø Ð Ñ Ø× Ó ÓÑÔÙØ Ò ÓÚ ÖÐ Ô Û Ø Ø ¬ Ð Ó Ô Ý× Ð × ØÓй Ó Ý ¸ Ø ×ØÙ Ý Ó Ø ÔÓ×× Ð ÐÓÒ Ø ÖÑ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ñ ØØ Ö Ò Ð Ò Ø ÙÒ Ú Ö× ¸ ÓÖ Ò ÐÐÝ Ú ÐÓÔ Ý Ö Ñ Ò Ý×ÓÒ ¿¼ Ò Ö Ò Ì ÔÐ Ö ¸ ¾ º Ì Ý ÔÖÓÔÓ× ØÛÓ « Ö ÒØ × Ò Ö Ó× Û Ö Ð ´ ÒØ ÖÔÖ Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ×µ Ò ×ÙÖÚ Ú ÓÖ Ú Ö Ý ÔØ Ò ØÓ Ò ÑÓ Ý Ø ÙÒ Ú Ö× ´Ø Ò Ð ÒØ ÖÓÔ ÈÖ Ò ÔÐ µ¸ × Û ÐÐ × Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ò ×ØÓÖ Ú Ö Ò ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ Ø Ý×ÓÒ × Ò Ö Ó Ø ÙÒ Ú Ö× × ÓÔ Ò Ò Ö Ù ÐÐÝ ÓÓÐ Ò ¸ ÙØ Ð ×ÙÖ¹ Ú Ú × Ý ÜÔ Ò Ò Ð ×× Ò Ð ×× Ò Ö Ý Ò ÛÓÖ Ò ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ×ÐÓÛÐݺ ÁÒ Ø Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó Ø ÙÒ Ú Ö× × ÐÓ× ÙØ ÜÔ Ö Ò × Ò Ò ×ÓØÖÓÔ ÓÐÐ Ô× Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ù× Ð × Ö Ò Ö Ý ÖÓÛ× ×Ø Ö Ø Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÐÐÓÛ× Ú Ö Ò Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò º Ì ×Ù Ø Ú Ø Ñ ´ × Ñ ×ÙÖ Ý Ø ÖÓÛØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒµ Ó Ð Ó × ØÓ Ò¬Ò ØÝ × Ø ¬Ò Ð × Ò ÙÐ Ö ØÝ × ÔÔÖÓ ºÏ Ð Ò Ø Ý×ÓÒ× Ò Ö ÓÐ ØÖ ×Ø Ñ ÓÖ Ò Ö Ý¸ ÒØ Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó Ð ØÖ × Ò Ö Ý ÓÖ Ø Ñ º Ì ÔÐ Ö Ö Ú × Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ ÖÓÑ Ø Ö ÐÐÓÙ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ ´ ÕÙ Ø ÓÒ ½½µ Ø Ø Ø ÖÑ Ò × Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ÔÖÓ ×× ØÛ Ò ÒÓÛ Ò Ø ¹ ÓÙÒ ÖÝ Ó ×Ô Ø Ñ Ø Øª Á ت ØÒÓÛ Á Ø Ø ½ ÐÒ¾ ت ØÒÓÛ Ì´Øµ ½ Ø Ø ´¿ µ ÁÒ ÓÔ Ò Ó ­ Ø ×Ô Ø Ñ × Ø Ö Ø Ò × Ò Ú Ö Ú Ò Ø ØÓØ Ð Ò Ö Ý Ù× ØÛ Ò ØÒÓÛ Ò Øª × ¬Ò Ø ¸ × Ò Ì´Øµ ¼º ÁÒ ÐÓ× ÙÒ Ú Ö× × Ì´Øµ » ½ ʴص » Ø ½ ¿ Û Ö Ê´Øµ × Ø ÙÒ Ú Ö× Ð × Ð ØÓÖº ÁÒ Ø × × ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ò Ö Ý × ØÓ Ù× ØÓ ÓÙÒØ Ö Ø Ø Ö × Ò Øº Ì ÔÐ Ö Ð ÙÐ Ø × Ø Ø Ø ØÓØ Ð Ú Ð Ð × Ö Ò Ö Ý Ò Ð Ø Ô × × Ó Ø ÓÐÐ Ô× Û ÐÐ » Ø ½¸ Ú Ò Ø » Ø ¾ Ò Á Ø ¾Ø ½ ¿ Ø » Ø ¾ ¿ ´¿ µ Û Ú Ö × ×Ø ¼º Ì × × ÓÛ×Ø Ø Ø Ö × Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ ÒÓÙ Ò Ö Ý ÓÖ Ò Ò¬Ò Ø ÑÓÙÒØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ÓØ ÓÔ Ò¸­ Ø Ò ÐÓ× × Ö¹ ÓÑ Ò Ø Ò ×ÓØÖÓÔ ÙÒ Ú Ö× ×ºÆ Ø Ö Ó Ø × Ò Ö Ó× × ÔÙ Ð × Ø ×Ö Ú Ö× Ð Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ ÒØÓ ÓÙÒظ ×Ó Ø Ö × Ú Ò ×Ð Ø «ÓÖ Ò Ò ÓÐ ÙÒ Ú Ö× ×º Ý×ÓÒ Ó ×Ò³Ø ××ÙÑ Ð Û ÐÐ ×ÔÖ ÝÓÒ ¬Ò Ø Ö ÓÒ¸ Û Ð Ñ Ø× Ø Ú Ð Ð ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ×× Ð ×Ø Ø × Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò× Ø Ö ÓÒ Û ÐÐ Ò ×× Ö ÐÝ Ò ØÓ Ö Ô Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø Ø × ´Û Ì ÔÐ Ö ¾ ÐÐ× Ì Ø ÖÒ Ð Ê ØÙÖÒ µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ú ÐÓÔ Ò ¬Ò Ø ÐÝ Ò Û Ø ÓÙØ Ö Ô Ø Ø ÓÒ Ð ÑÙ×Ø ÜÔ Ò Ø Ö ÓÒ Ø Ò Ø× Ò Ô × ×Ô ×Ø Ö Ø Ò ÐÓ ´Øµ ´Ø × × Ý Ö Ú Ò Ø Ò×Û Ö Ò Ø Ò Ó Ò Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ø ×ÓÑ ÙØÙÖ Ø Ñ ¾
 25. 25. Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò Ó × ÑÔÐ ÓÙÒØ Ö ÓÙÒØ Ò ÙÔÛ Ö × Ø µº ÁÒ Ø Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ × Ö ÙÑÚ ÒØ Ý Ú Ò Ø Ò Ö Ý Ù× Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÓÖ Ò Ö × ×Ø Ö Ø Ò Ø Ö Ù× Ó Ø ÙÒ Ú Ö× × Ö Ò ×¸ ÐÐÓÛ Ò ×ØÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ú Ö × Ø Øªº ÁÒ Ø Ý×ÓÒ × Ò Ö Ó¸ Ñ ÑÓÖÝ ÔÔ Ö× ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÒ×ØÖ Òغ ÀÓÛ ØÓ Ö Ø ÑÓÖ Ñ ÑÓÖÝ × Ø × Ò Û Ð Ñ Ò Ñ Þ Ò Ò Ö Ý Ù× × × Ö ÓÙ× ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ò ¬Ò Ø ×ÙÖÚ Ú Ðº Ý×ÓÒÔÖÓÔÓ× ×Ø Ù× Ó Ò ÐÓ Ñ ÑÓÖݸ ÙØ × Û Ú × Ò Ø Ò×Ø Ò ÓÙÒ × ×Ø ÐÐ Ð Ñ Ø Ð × ÓÒ¬Ò Ò× ¬Ò Ø Ö ÓÒ Ò¸ Ð ÑÙ×Ø ×ÔÖ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð ØÓ ÚÓ Ø Ø ÖÒ Ð Ê ØÙÖÒº ØØ × Ñ Ø Ñ ¸ ÐÓÒ Ö Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò ÒÓÔ ÒÙÒ Ú Ö× Ö ÕÙ Ö Ò Ö Ý × Ò Ø Ö × Ø ÐÓÛ Ö× Ø Ò Ö Ý Ó × Ò Ð× × ÒØ ØÛ Ò « Ö ÒØ ×Ý×Ø Ñ× Ø Ó×Ø Ó × Ò Ò × Ò Ð × Ñ× ØÓ Ö × ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐݺ Ð Ò Ò Ø × ØÛÓ ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ò×Ø ÓØ Ö Ñ Ý Ú ÖÝ Ö ¸ ÐØ ÓÙ Ý×ÓÒ Ð ÙÐ Ø × Ø Ø Ý ×ÐÓÛ Ò ÓÛÒ Ø Ü Ò Ó × Ò Ð× ÒÓÙ Ò ¬Ò Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÙÔ Ð º ÁÒ Ø Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × ×ØÓÖ Ò ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ò Ö Ø Ô ÖØ Ð × Ò ÓÖ ÖØÓ ÔÖ Ú ÒØ Ø ÖÓÑ Ò ÐÓ×Ø Ò Ø Ø ÖÑ Ð ÒÓ × ºÌ × Ñ Ò× Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó Ô ÖØ Ð ×Ø Ø × × ØÓÓ ÐÓÛ¸ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÒÓØ ÖÓÛ Ò ¬Ò Ø Ðݸ Ò Ø × ØÓÓ Ø × Ö Ò Ö Ý Û ÐÐ ÑÔ Ò Ý Ø ×ÔÓÒØ Ò ÓÙ× Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ö Ý Ô ÖØ Ð ×º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Æ ¸ Û Ö Æ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð ×Ø Ø ×¸ Ú Ö ×¸ ÙØ × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÓÙÒ Ý ¾º Ì × × Ø ×Ø Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ø × Ò Ö Óº ÇÒ Ó Ø Ñ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÖ Ø Ì ÔÐ Ö × Ò Ö Ó × ÓÛ ØÓ ÚÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖ ÞÓÒ× Ø Ø Ð Ñ Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò ØÓ Ø Ô Ø × Ö Ò Ö Ý Ó ×Ô Ø Ñ º À ÔÓ ÒØ× ÓÙØ Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ð Ø Ú ØÝ ÐÐÓÛ× ÓØ ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ Ò Ý Ö ÙÐÐÝ Ð Ò Ò Ø ÓÐÐ Ô× Ð Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ø ØÓ ÚÓ ÓÖ ÞÓÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ Ü Ñ Þ × Ö Ò Ö ÝÔÖÓ Ù Ø ÓÒ¸ ÙØ Ü ØÐÝ ÓÛØ × ×ØÓ ÓÒ Ò ÔÖ Ø × Ð Ø ÓÔ Òº Ì Ø Ñ × Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ØØ Ö × ÔÓ×× Ð × Ò × ÓÛÒ Ý Ý×ÓÒ ¿¼ ¸ ÙØ Ø Ø Ø Ò ×× ÖÝ ÔÐ ÒÒ Ò Ò ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ò Ú ÖÓ×× Ø ÙÒ Ú Ö× Ö Ñ Ò× ØÓ × Òº ÒÓØ Ö¸ ÑÓÖ × Ú Ö ÔÖÓ Ð Ñ¸ × Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ Û Ø Ö ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Û ÐÐ ÔÖ Ú ÒØ Ø Ò ¬Ò Ø ÓÐÐ Ô× ××ÙÑ Ò Ø ÓÚ Ð ÙÐ Ø ÓÒ׺ Á Ø ÓÐÐ Ô× Ö ÓÙÒ × ÓÖ Ò × Ö Ø Ö ×Ø × Ø Ø ÈÐ Ò × Ð ÓÖ ÝÓÒ ¸ Ø Ò Ø × Ò Ö Ó Û ÐÐ Ú ØÓ Ö Ú × Ò Ñ Ý ÒØ Ö ÐÝ ÑÔÓ×× Ð º Ö ÓÚ Ò Ó×ØÖÓÑ ¾½ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ð Ö ×ÙÐØ× ×Ù ×Ø Ò Ø Ü ×Ø Ò Ó Ð Ö ÔÓ× Ø Ú Ó×ÑÓÐÓ Ð ÓÒ×Ø ÒØ Ñ Ý Ø ×Ø Ø Ö Ø ØÓ Ø × Ò Ó × Ò Ö Ó׺ Á Ø Ó×ÑÓÐÓ Ð ÓÒ×Ø ÒØ × Ð Ö ¸ Ø Ò Ø ÙÒ Ú Ö× Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÒØ Ö Ò Ö Ó ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÜÔ Ò× ÓÒ Û Û ÐÐ Ð ÐÝ Ñ ÒÝ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Þ ×ØÖÙ ØÙÖ ÑÔÓ×× Ð Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ Ù ØÓ Ø ÔÔÖÓ Ó ÓÖ ÞÓÒ× Ò Ò Ö × Ó ÒØÖÓÔÝºÌ ÓÒÐÝ Û ÝÓ ÙÔ ÓÐ Ò Ø Ò Ð ÒØ ÖÓÔ ÈÖ Ò ÔÐ Ò Ø × × × ØÓ ÜÔÐÓ Ø Ø ³Ä Ò Ë Ò Ö Ó³ ÓØ Ò­ Ø ÓÒ Ó ÙÖ׸ Ø Ò Ø Ö × ÓÙÐ Ü ×Ø Ò Ò¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó « Ö ÒØ Ò­ Ø ÓÒ ÓÑ Ò× Û Ö Ð ÓÙÐ Ü ×ظ Ò ÒØ ÐÐ ÒØ Ð ÓÙÐ Ò ÔÖ Ò ÔÐ × Ô ÖÓÑ Ý Ò ÓÑ Ò ØÓ ÒÓØ Ö Ù× Ò ÛÓÖÑ ÓÐ × ÓÖ ÔÓ×× ÐÝ Ý Ö Ø Ò Ý ÙÒ Ú Ö× × ½¾¸ ¾¾ º Ì ÔÐ Ö ¾ × Ö Ø Þ Ø × × Ô × Ò Ö Ó ÓÒ Ø ÖÓÙÒ × Ø Ø Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ò ØÖ Ò× ÖÖ ØÛ Ò ÓÑ Ò ÓÖ ÒØÓ Ø Ý ÙÒ Ú Ö× × ¬Ò Ø ¸ Û Ñ Ò× Ø ÒÒÓØ ÖÓÛ Ò ¬Ò Ø ÐÝ × Ò ØÓ ÚÓ Ø Ø ÖÒ Ð Ê ØÙÖÒº ¾
 26. 26. Ì × × ØÓÐÓ Ð × Ò Ö Ó× Ð Û Ø Û Ø ÔÔ Ö× ØÓ Ø ÙÐØ Ñ Ø ÔÖÓ ¹ Ð Ñ× Ó ÐÓÒ ¹Ð Ú ¸ Ú ÖÝ Ú Ò Ú Ð Þ Ø ÓÒ׺ Ø ÔÖ × ÒØ Ø Ý Ö Ñ Ò Ñ ÒÐÝ Ò Ø ÓÑ Ò Ó ×Ô ÙÐ Ø ÓÒ¸ ÑÓ×ØÐÝ Ù× Ø Ý Ù×Ø × Ö Ò ×× ÖÝ ÓÒ¹ Ø ÓÒ× ÓÒ Ó×ÑÓÐÓ Ð ÑÓ Ð× ØÓ ×Ù×Ø Ò Ð Ò ¬Ò Ø ÐÝ × ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ó Ó×ÑÓÐÓ Ý Ú Ò ×¸ Ø × Ú ÖÝ Ð ÐÝ Ø Ø Ø × ÑÓ Ð× Ò × Ò ¬ ÒØÐÝ Ö ¹ ¬Ò Ò ÔÓ×× ÐÝ Ú Ò ÜÔÖ ×× ×ÔÖÓÓ ×Ó ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒÖ Ø ÖØ ÒÒ ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× × Û Ú × Ò¸ Ø ÒÓÛÒ Ð Û× Ó Ô Ý× × ÐÐÓÛ ÜØÖ Ñ ÐÝ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Ï Ø Ö Ø × Ñ Ý Ù ÐØ Ò ÔÖ Ø × Ó ÓÙÖ× ÙÒ ÒÓÛÒ¸ ÙØ Ñ ÒÝ Ó Ø Ñ ÔÔ Ö Û Ø Ò Ø Ö Ó Ò Ú Ò Ø ÒÓ¹ ÐÓ Ð Ú Ð Þ Ø ÓÒ ¾ ¸ ¿¼ º Ï Ø Ò Ø × Ú ÖÝ ÖÓ Ð Ñ Ø× ØÖ Ñ Ò ÓÙ× Ú Ö× ØÝ × ÔÓ×× Ð ÔÖ Ø ÐÐÝ ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÖ ×ØÖ ÙØ ¸ ÓØ ÓÖ ÓÐ ¸ Ø ÒÝ ÓÖ ÒØ ¸ ×Ø ÓÖ ×ÐÓÛ ×Ý×Ø Ñ× ÔÔ Ö ÔÓ×× Ð Ò ÔÖ Ò ÔÐ º Ì Ö Ü Ø Ù× × ÒÒÓØ ÔÖ Ø ¸ × Ò Ø Ý Û ÐÐ ÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø Ò × ÓÖ × Ö × Ó Ø Ö Ù Ð Ö׸ Û Ó Û ÐÐ ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Ø Ñ× ÐÚ × ÔÓ×Ø ÙÑ Ò ´ÓÖÔÓ×Ø Ð Òµ Ò ×ºÌ Ý ÔÔ ÖØÓÔÖÓÚ Ò Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÒØ ÐÐ ÒØ Ð ØÓ Ú ÐÓÔ Ò Ú Ö× Ý Òº ÁÒ Ø × Ö Ú Û ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ù ØÓ ×Ó ØÛ Ö ÓÖ Ø Ñ Ø Ñ Ø × Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò × ÒÓØ Ò ÓÒ× Ö ÑÙ ¸ Ù×Ø Ö Ø ÓÑÔÙØ Ò ÔÓÛ Öº ÁÒ ÙÐÐ ØÖ ØÑ ÒØÓ Ø ×Ù ØØ × ÑÙ×Ø Ò ÐÙ ¸ ÓØ ÙÒ Ñ ÒØ ÐÐ Ñ Ø××Ù × Ð Ñ Ø× Ó ÓÑÔÙØ Ð ØÝ Ò ÔÖ Ø Ð Ð Ñ Ø× ØÓ Ð ÖÒ Ò ¸ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ×Ó ØÛ Ö Ö Ð Ð Øݺ Ì Ý Ñ Ø ÔÖÓÚ ÑÓÖ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÖ Ò×ÙÖÑÓÙÒع Ð ÖÖ Ö× ØÓ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ø Ò Ô Ý× ×¸ Ò Ñ ×ÓÑ ÓÖÑ× Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×ÙÔ ÖÓ Ø× ÙÒ ÓÒÓÑ Ð Ú Ò Ø Ý Ö Ô Ý× ÐÐÝ × Ð º ÁØ × ÑÝ ÓÔ Ø Ø Ø × ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö Ú Û Ó Ø ×Ù Ø Û ÐÐ ×Ø ÑÙÐ Ø ÓØ Ö× ØÓ ÑÓÖ Ø Ð Ò ×ØÖ Ò ÒØ ×ØÙ × Ó Ø Ø ÒÓÐÓ Ð Ð Ñ Ø× Ó Ø Ó٠غ º½ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ× Á ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Å Ø ÈÓÖØ Ö ÓÖ Ñ ÒÝ ÐÔ ÙÐ ÓÑÑ ÒØ׸ Ï ÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ÓÙØ Ñ ÓÖÑ ×Ø ¸ÊÓ Öغ Ö ÙÖÝ ÓÖ ×ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ø ÜØÖÓ¿¸ × ÓÑÑ ÒØ× Ò ÓÖ Ú Ò Ñ ×× ØÓ × ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ô Ô Ö׸ Ò Ø Ñ ÒÝ Ø Ö×ÓÒØ ÜØÖÓÔ Ò׸ØÖ Ò× ÙÑ Ò ×Ø Ò ÔÓÐÝÑ Ø Ð ×Ø×Û Ó Ú ÔÖÓÚ Ñ Û Ø Ñ ÒÝ ÓÓ ×º Ì ÒÓÒÝÑÓÙ× Ö Ú Û Ö× Ú Ñ ÒÝ ÐÔ ÙÐ ÓÑÑ ÒØ× Û Á Ø Ò Ú Ñ¹ ÔÖÓÚ Ø Ô Ô Öº Á ÛÓÙÐ Ð×Ó Ð ØÓ Ø Ò ÊÓ Ò À Ò×ÓÒ ÓÖ × Ô Ø Ò Û Ø ÑÝ ×ÐÓÛ Ö Ú × ÓÒº ¾
 27. 27. ½¼ ÔÔ Ò Ü Ì Ö ËÙÔ ÖÓ Ø× ½¼º½ ÂÙÔ Ø Ö Ö Ò Ù× Ù× × Ö ¼¼¼ Ñ ×Ô Ö Ó Ò ÖÐÝ ×ÓÐ ÑÓÒ Ó ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ñ ÒÐÝ Ó Ö Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØÙÑ ÓØ Ö Ù Ø× Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö ×ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ׺ ËÙÖÖÓÙÒ Ò Ø ÒØÖ Ð ×Ô Ö × ÓÒ ÒØÖ × Ð ÔÖÓØ Ø Ò Ø ÖÓÑ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÐ Ò Ö ØÓÖ× ØÓ ×× Ô Ø Ø ÒØÓ ×Ô º Ò Ö Ý × ÔÖÓÚ Ý Ù× ÓÒ Ö ØÓÖ× ×ØÖ ÙØ ÓÙØ× Ø × Ð º Ì ØÓØ Ð Ñ ×× × ÖÓÙÒ ½¼¾ ¸ ½º Ø Ñ × Ø ÖØ ³× Ñ ×׺ Ì × ÑÓÙÒØ Ó Ö ÓÒ ÓÙÐ Ø Ö ÖÓÑ × ÒØ ÓÖ × ÓÖ Ø ÖÓÙ ×Ø Ö Ð Ø Ò ¾¿ º Ì ÐÓÒ ¹Ö Ò ÒØ ÖÒ Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ× Ö ÓÔØ Ð¸ Ù× Ò ¬ Ö ÓÔØ ×»Û Ú Ù × ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ð × Ò Ð× × ÒØ Ø ÖÓÙ Ú ÙÙѺ ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò Ð Ñ ÒØ Ò »ÓÖÑ ÑÓÖÝ ×ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ ××ÙÑ ØÓ Ø × × Ñ ¹ Ò Ô Ò ÒØ ÙÒ Ø Û Ò× ÖØ Ð Ø×Ô ¸ ×Û Ø Ò ×Ô ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó Ô Ó× ÓÒ × Ò × Ö Ë ½ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ¾ Û Ø Ñ Ø Ö Ó ¿¡½¼  Ñ ÓÖ Ø ÒÓ ×º Ì ÓÒÒ Ø Ú ØÝ ØÛ Ò Ø ÒÓ × × ××ÙÑ ØÓ ×Ñ ÐйÛÓÖÐ Ò ØÛÓÖ ×ØÖÙ ØÙÖ Û ÐÐÓÛ× ×Ô Ö× ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Û Ö ØÛÓ Ö ØÖ ÖÝ Ó× Ò ÒÓ × Û ÐÐ ÓÒÒ Ø Ý × ÓÖØ × Ö × Ó ÒØ ÖÑ ÖÝ Ð Ò ×º ÔÖÓ ×× Ò ÒÓ ´Ó Û Ø Ö Ö Æµ Û ÐÐ Ú ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò × ÐÓ ´Æµ ØÓ ÓØ Ö ÒÓ ×¸ ÑÓ×ØÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ Ò ÓÖ Ò ÒÓ × ÙØ Û ´Ô ¼ ¼½µ ØÓ Ö ÑÓØ ÒÓ ×º Ì ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò × × Æ ¾¸ ÙØ ÓÒÐÝ Ô Æ ¾ Û ÐÐ ÐÓÒ ¹Ö Ò Ò Ø ÙÔ × Ò ¬ ÒØ ×Ô º ××ÙÑ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ò × Ó ÓÒ×Ø ÒØ ÖÓ×× × Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ø » Ö Ò ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ × » Ö¿¸ Ø ØÓØ Ð ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × Î ÓÑÑ » Ô Ö º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ú Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÐÓÛ Ø ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ ÓÑ Ò Ø Ý Ø ÚÓÐÙÑ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ò ×º Ë Ò Ø ÔÖÓ ×× Ò »Ñ ÑÓÖÝ ÒÓ × Ò ØÓ ÐÓ× ØÓ ÓØ Ö Ù ØÓ Ø Ñ ÒÝ × ÓÖØ¹Ö Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ׸ Ø ÔÓ×× Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö Ø Ö ÒØÖ Ð ÓÖ ×ÙÖÖÓÙÒ Ý ÓÒÒ Ø ÓÒ׸ ÓÖØ Ü Û Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ× Ø ÖÓÙ Ø ÒØ Ö ÓÖ¸ ÓÖ ×ØÖ ÙØ ÐÙ×Ø Ö× Ó ÒÓ × Ò Ø ÒØ Ö ÓÖº Ç Ø × Ø ÓÖØ Ü ÑÓ Ð × ÑÓ×Ø ÚÓÐÙÑ ¹ Æ Òظ Ò Ø Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ø Ù× × ÓÖ Ò Þ Ò Ø × Ñ Û Ýº ÁÒ ÒØ ÐÐݸ Ø Ð×Ó ÔÖÓÚ × Ø × ÑÔÐ ×Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÓÓÐ Ò Û ××ÙÑ Ø Ø Ñ ÒÐÝ Ø ÒÓ × ÔÖÓ Ù Û ×Ø Øº Ì Ú Ö ×Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ö Ò ÓÑÔÓ ÒØ× Ò ×Ô Ö × ´¿ ¿ µÖ Ò Ø Ú Ö ÓÖ ØÛ ÒØÛÓÔÓ ÒØ×ÓÒØ ×ÙÖ ½ ¿¿Ö ¸ÔÖÓ Ù Ò ØÓØ ÐÚÓй ÙÑ Ó ÐÓÒ ¹ ×Ø Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ× Ó ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ö Î ÓÑÑ Ô´½ ¿¿Ö µ Æ ¾º Ì ØÓØ Ð ÚÓÐÙÑ Ó ÒÓ × × ÎÒÓ ÚÆ Ò ×ÓÑ ÒÙÑ Ö׸ ½¼ ½ Ѿ¸ Ô ¼ ¼½¸ ½¼¼¸ Ú ¾ ¡ ½¼ ½½ Ñ¿ Û Ø Ö Ø Ó ØÛ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò ÒÓ ÚÓÐÙÑ × ¾¾¼¼¸ º º Ú ÖÝ Ø Ò Ð Ý Ö ´½¿ ¼ Ñ Ø Ö×µ Ó ÒÓ × ÓÒ ØÓÔ Ó Ò ÒØ Ö ÓÖ ¬ÐÐ Û Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ö Ö ¡ ½¼¿ ÒÓ × Ò Ù× Ø Ý ÐÐ Û Ö ×ØÓÖ ÓÒÐݸ Ø Ô ØÝ ÛÓÙÐ ÙÔ ØÓ ½¼ Ø׺ Ì ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô Ö × ÓÒ Ø Ý Û Ö ÐÐ × Ò Ð ÔÖÓ ××ÓÖ× ÛÓÙÐ ÙÔ ØÓ ½¼ ´× Ò Ø Ñ Ø Ö × ÑÙ Ð Ö Ö Ø Ò Ø Ò ÒÓ ÓÑÔÙØ Ö× × Ù×× Ò ¾ Ø Ý ÛÓÙÐ ÑÓ×Ø Ð ÐÝ ÐÙ×Ø Ö× Ó Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ ××ÓÖ׸ Ò Ø × ×Ø Ñ Ø × ÙÔ ØÓ ½¾ ÓÖ Ö× Ó Ñ Ò ØÙ ØÓÓ ÐÓÛµº ÌÓØ Ð Ë ÛÓÙÐ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ¡ ½¼½¼ ÓÖ Ø ÒÓ ×¸ × ÓÛ Ò Ø Ø Ð Ø Ò × ÓÖ Ö ÑÓØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ú ÖÝ Ð Ö ÓÑÔ Ö ØÓ Ø Ö ×Ô º ÓÖ Ø Û ÓÐ ¾
 28. 28. ×Ý×Ø Ñ Ø Ö Ø Ö ×Ø Ø Ñ × Ð × Ö ¼ ¼¿ ׺ Á Ø Û ÓÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÐ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ã ÐÚ Ò¸ Ø Ò Ø Ò Ö Ø Û Ý ½¼½¼ Ï ÒØÓ Ø ×ÙÖÖÓÙÒ Ò ¿ à ÐÚ Ò ÙÒ Ú Ö× º Ì × Ò Ö Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ¾ ¡½¼¿¾ Ø Ö ×ÙÖ × Ô Ö × ÓÒ º Ì ÖÑ Ð ÖÖÓÖ× Ù ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½¾ Ø Ø × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ × ÐÓÒ × Ø Ò Ö Ý ÖÖ Ö× Ö Ð Ö Ö Ø Ò ½¼ ¾½Âº Ì × ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø Ñ ÓÖ ×ÓÙÖ Ó ÖÖÓÖ× Û ÐÐ ÒÓÒØ ÖÑ Ð ÖÖÓÖ× ×Ù × Ó×Ñ Ö Ý× Ø × Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÔØÚ ÖÝÐÓÛØ ÖÓÙ Ø × Ð Ò ´ Ü ÔØ ÓÖ Ò ÙØÖ ÒÓ× ÓÛ Ú Ö Ø Ý Ó ÒÓØ ÔÔ Ö ØÓ ÓÒØÖ ÙØ × Ò ¬ ÒØ ÑÓÙÒØ Ó ×× Ô Ø ÓÒ Ù ØÓ Ø Ö Ú ÖÝ ÐÓÛ ÒØ Ö Ø ÓÒµº Ñ ÓÖ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Û ÐÐ Ð ÐÝ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÕÙ ¹ Ø ÓÒ ¿¾ × ÓÛ× Ø Ø × Þ Ð ÑÓÙÒØ Ó Ò Ö Ý Ò × ØÓ Ö ÙÐ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ù×Ø ØÓ Ò Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ×× Ô Ø ÓÒ Û ÐÐ Ð ÐÝ Û ÓÖ Ö× Ó Ñ ¹ Ò ØÙ Ð ×׸ ÙØ Ú Ò Ò × Ò Ò Û Ø Ù× ÛÓÙÐ Ö ÕÙ Ö Ù« Ö Ò Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ö Ýº Ì « Ø Ú ÒÓ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ò × × Ð ÐÝ Ã¸ ÙØ × Ò Ø Ö Ö ¾ ¡½¼¿ Ð Ò × Ø Ñ Ü Ñ Ð Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¹ Ò Û Ø ÔÖÓ Ù Ø ´Û Ø ½¼½¼ Ï Ù Øµ ÓÑ × ¾ ¡½¼  à Ø×»× ÓÒ º Á Ø Ò Û Ø Ô Ö ÒÒ Ð × ÑÓ ×Ø ½¼ Ø׻׸ Ø ÒÓ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ØÓ Ð ×× Ø Ò ½¼ ½¿ ú Ø Ú Ò ×× Ô Ø ÓÒ ÔÓÛ Ö¸ Ø Ö × ØÖ ¹Ó« ØÛ Ò Ø Ö ×ÙÖ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×× Ô Ø ÓÒº Ì Ò ØÓ Ø Ö¸ Ù× × Ò Ü ÑÔÐ Ó ÓÐ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×ÙÔ ÖÓ ¹ غ Ì Ñ Ò Ð Ñ Ø Ò ØÓÖ× Ò Ø × × Ò × Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ö ÓÒ¸ Ø Ñ Ø Ö Ð ×ØÖ Ò Ø Ó ÑÓÒ Ò Ø Ò Ó Ô Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÓк ½¼º¾ Ý×ÓÒ Ö Ò ÍÖ ÒÓ× ÍÖ ÒÓ× Ö Ù ÐÐÝ Ñ Ö Û Ò Ø Ñ ØØ Ö Ó ×ÓÐ Ö ×Ý×Ø Ñ Û × ÓÒÚ ÖØ Ý ÒØ ÐÐ ÒØ Ð ÒØÓ Ý×ÓÒ ×Ô Ö ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ø× ×ÙҹР×Ø Ö Ø ×Ø Ò Ó ½ ͺ ÁØ ÓÒ× ×Ø× Ó ÒÙÑ ÖÓÙ× Ò Ô Ò ÒØÐÝ ÓÖ Ø Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ×¸ Ö Ò Ò ÖÓÑ Ð Ö ´ ÙÒ Ö × Ó ÐÓÑ Ø Ö×µ×ÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ×ØÓ Ñ ÖÓ× Ð Ú ×ÑÓÚ Ò ØÛ Ò Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÖ Ö Ô Ö Ò Ù×ØÑ Òغ Ì Æ Ò Ý Ó ÓÒÚ ÖØ Ò ×ÓÐ Ö Ò Ö Ý ØÓ ÛÓÖ × ÖÓÙÒ ¿¼±¸ Ú Ò ¿¡½¼¾ Ï ØØ Ó Ú Ð Ð Ò Ö Ýº Ì ÛÓÖ Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÖ Ò ÙÒ× Ð Ó Ø Ò Ò ½ Í ÓÖ Ø × ¿ ú Ì ÒÙÑ Ö Ó Ø¹ Ö ×ÙÖ × Ø Ø Ò Ú ÙÒ Ö Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× × ¡½¼ Ø×»× ÓÒ º Ì ØÓØ Ð ÑÓÙÒØ Ó Ñ ØØ Ö Ú Ð Ð Ò Ø ×ÓÐ Ö×Ý×Ø Ñ ´ ×Ö Ö Ò Ý ÖÓ Ò Ò Ð Ùѵ × Ø ×ÙÒ × ½ ¡ ½¼¾ º Á Ø Ò Ö Ý ÓÐÐ Ø Ò ×Ý×Ø Ñ × ××ÙÑ ØÓ ÓÐ ÖÐÝ Ñ ÒÓÖ Ö Ø ÓÒ ´½±µ Ó Ø ØÓØ Ð Ñ ×׸ Ò ××ÙÑ Ò ÑÓÐ ÙÐ Ö Ò× Ø ×¸Ø ÒÍÖ ÒÓ× Ò ÓÒØ ÒÙÔØÓ½¼ ¾ Ø׺ ××ÙÑ Ò ÔÖÓ ×× Ò ÒÓ ×Ó Ø × Ñ ØÝÔ × Ù×¸Û Ø½¼¿ ÒÓ × Ò ½¼ ½ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô Ö × ÓÒ º Ì ÒØ ÖÒ Ð Ð Ý× ØÛ Ò ×Ø ÒØ ÒÓ × Ö ÓÒ Ú Ö ¼× ÓÒ ×º ××ÙÑ Ò Ø × Ñ Ô Ó× ÓÒ ×Û Ø Ò × Ò Ù× Ú × Ë ¡ ½¼½ ¸ ×Ù ×Ø Ò Ú Ò Ð ×× ×ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ Ø Ò Ù׺ Ï Ö ÍÖ ÒÓ× Ö ÐÐÝ ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ× Ù× × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ» ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø Ò Ö Ý Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ñ × Ø ÔÓ×× Ð ØÓ ×× Ô Ø ½¼¾¾ Ø Ñ × × Ñ ÒÝ Ø× × Ù׺ ÁØ Ñ Ø Ñ × Ò× ØÓ Ô Ù׹Р×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ÓÖ Ø ÓÙØ× ¾
 29. 29. ÍÖ ÒÓ× ØÓ Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ÔÓ× ØÓÖ × Ò Ø Ý×ÓÒ × ÐÐ Ø× Ð ÓÖ ÔÖÓ ××¹ Ò º Ì Ñ Ò Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÍÖ ÒÓ× × Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ñ ØØ Ö¸ Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ò Ö Ý Ø Ø Ò ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ø ×ÙÒº ½¼º¿ Æ ÙØÖÓÒ ÙÑ Ö Ò ÖÓÒÓ× ÖÓÒÓ× Û × ÓÖ Ò ÐÐÝ Ö Ø Ý Ø Ö ÙÐÐÝ ÓÖ ×ØÖ Ø ÓÐÐ Ô× Ó ÐÓ Ù¹ Ð Ö ÐÙ×Ø Öº Ý Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ø ÓÖ Ø× Ó Ø ×Ø Ö× Ò ÓÖ Ò Þ Ò ÐÓ× Ò ÓÙÒ¹ Ø Ö× Ð Ó Ø ×Ø Ö× Û Ö Ø ÖÓÑ Ø ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ÓØ Ö Ð ÖÓÔÔ ÒØÓ Ø ÓÖ º ÙÖ Ò Ø × ÔÖÓ ×× ×Ø Ö Ð Ø Ò Û × Ù× ¾¿ ØÓ Ö ×ØÖ ÙØ Ñ ×× Ò ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓ Ù Ñ Ü Ñ Ð ÑÓÙÒØ Ó ÖÓÒº Ì ÖÓÒ Û × Ñ Ö Û Ø ÒØÖ Ð Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö ÔØ ×Ø Ð Ý ×ØÖÓÒ Ñ ×× ­ÓÛ׺ ÁÖÓÒ Û × Ù× ØÓ ÚÓ Ò Ù Ò Ù× ÓÒ Ö Ø ÓÒ׸ Ò Ð Ø Ö ÑÓÚ Ò× Û Ö Ò ÙØÖÓÒ Ö Ô Ò Ú Ò¹ ØÙ Ð ÓÒÚ Ö× ÓÒ ØÓ ÕÙ Ö Ñ ØØ Ö Ó ÙÖ º Ò Ö Ý ÓÖ Ø Ñ Ö Ò ÔÖÓ ×× Ò ÓÓÐ Ò Û × ×ÙÔÔÐ Ý Ø Ñ ØØ Ö¹ Ò Ö Ý ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ò × Ö × Ó Ñ ÖÓ¹ Ð ÓÐ × ×ÙÖÖÓÙÒ Ý Ý×ÓÒ ×Ô Ö ×º Ì Ö ×ÙÐØ × Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ Ñ ×× Ú Ó Ý Ð Ø ÐÝ Ð Ò ØÛ Ò Ö Ú ØÝ Ò ÖÓØ Ø ÓÒ¸ ×ÙÖÖÓÙÒ Ý Ù ×Ý×Ø Ñ Ó ×ÙÔÔÓÖØ ×Ý×Ø Ñ׺ ÆÓØ Ø Ø Û Ø ÓÙØ×Ø Ð Þ Ò Ø ×Ý×Ø ÑÙ× Ò Ð Ö ÑÓÙÒØ×Ó Ò ÙÐ ÖÑÓÑ Ò¹ ØÙѸ Ù×Ø ÓÑ Ò Ò ÐÐ Ú Ð Ð Ñ ×× ÒØÓ × Ò Ð ×Ý×Ø Ñ Ó × ÒÓØ Ñ Ü Ñ Þ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ÚÓ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÐÐ Ô× Ø Ò× ØÝ × ØÓ Ö × × ÑÓÖ Ñ ØØ Ö × ¸ Ò ÝÓÒ ÖØ Ò ÔÓ ÒØ Ø × Ö Ð ÒÙ Ð Ö Ò× Ø × Ö ÒÓ ÐÓÒ Ö Ú Ð Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ý× Ö ÔØ Ð ¸ ×ÔÖ Ò ÓÙØ Ø Ñ ×× ÒØÓ ÒÙÑ Ö Ó Ò ÙØÖÓÒ ÙÑ ×Ô Ö × ÓÖ Ø Ò ÓØ Ö ÛÓÙÐ Ò Ð ØØ Ö Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ö ×ÙÖ Ö Ø º ××ÙÑ Ò Ò ÓÖ Ò Ð Ñ ×× Ó ½¼¿ ¸ Ð Ó Ø Ò × ÙÔ Ò Ø ÓÖ º Ë Ò Ò× ØÝ Ó ½¼¾¼ »Ñ¿ ÔÖÓ Ù × ½¼¼ ÐÓÑ Ø Ö ×Ô Ö Ó ÕÙ Ö Ñ ØØ Öº Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ×ØÓ Ñ Ü ÑÙÑ ¡½¼ ½ Ø× Ó ÔÓØ ÒØ Ð ×ØÓÖ Ô Øݸ ÐØ ÓÙ Ò ÔÖ Ø ÓÒÐÝ Ô ÖØ Ó Ø × Ú Ð Ð Ù ØÓ Ø Ò Ó Ù× Ò × Ò ¬ ÒØ ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ×× ÓÖ ×ÙÔÔÓÖظ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò ÔÖÓ ×× Ò º Ú Ò Ø Ø Ñ × Ð Ó ÒÙ Ð Ö Ö Ø ÓÒ׸ ÖÓÒÓ× ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô Ö × ÓÒ º Ì Ë Ú ÐÙ ÓÑ × ¿¡½¼¾¼¸ Ñ Ò Ø Ú ÒÑÓÖ ×Ô Ö× Ø Ò Ù× Ò ÍÖ ÒÓ× ×Ô Ø Ø××Ñ ÐÐ Ö× Þ ºËÙ ÙÒ Ø×Û Ø Ë ½ ÛÓÙÐ Ù×Ø ¿¡½¼ ½ Ñ Ø Ö× ÖÓ×׺ Ì × ×Ù ÙÒ Ø× ÖÓÙ ÐÝ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ÓÒ ÓÖ Û Ø× Ó ×ØÓÖ ¸ ×Ó Ö Ø Ö Ø Ò ÔÖÓ ××ÓÖ ÐÙ×Ø Ö× × Ò Ù× Ò ÍÖ ÒÓ× Ø Ý ÛÓÙÐ Ð ÐÝ Ò Ú Ù Ð ÔÖÓ ××ÓÖ× Ò ÖÓÒÓ׺ Ë Ò ÒÙ Ð Ö ÓÒ × Ö ×Ø Ð ÙÔ ØÓ ÖÓÙÒ ½¼ ø ÖÓÒÓ× Ò ÓÔ Ö Ø Ò Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö ÓÒº Á Ø ×× Ô Ø × Ò Ö Ý Ø ÖÓÙ Ð Ó Ý Ö Ø ÓÒ¸ Ø ÓÙÐ Ú ÔÓÛ Ö ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ½¼¿ ϸ × Ñ Ð Ö ØÓ ÕÙ × Öº Ì × ÛÓÙÐ ÓÖ¹ Ö ×ÔÓÒ ØÓ ¡½¼ ¿ Ø Ö ×ÙÖ × Ô Ö × ÓÒ º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓØ Ö ×ÓÙÖ × Ó ×× Ô Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ó Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ ­ÓÛ× Ô Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ð × Ò Ø × ­ÓÛ× ÛÓÙÐ ÐÝ Ö Ð Ø Ú ×Ø ×× Ô Ø ÓÒ ÐÓ×× × ÛÓÙÐ Ð ÐÝ Ø Ñ× ÐÚ × Ú ÒÓØ Ð Ñ ××¹ ÕÙ Ú Ð Òغ Ì Ñ ÓÖ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ó ÖÓÒÓ× × Ø Ò Ø Ð ÑÓÙÒØ Ó Ñ ×× Ò Ø ÐÓ ÙÐ Ö ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ×ØÖ Ò Ø Ó ÒÙ Ð Ö ÓÒ ×º ÖÓÒÓ× ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ× Ù× Ò ÍÖ ¹ ¾
 30. 30. ÒÓ׸ ÙØ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ Ø ÒÓØ ÛÓÖØ Ø Ó×غ Ì Ò Ö Ý Ñ Ò × Ö ÜØÖ Ñ ¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ×Û ÖÑ Ó ½¼ ½ Ð ÓÐ × ÓÒÚ ÖØ Ò Ñ ØØ Ö ØÓ Ò Ö Ý Ø Ö Ñ Ò Ò Ñ ×× Ó Ø ÐÓ ÙÐ Ö ÐÙ×Ø Ö ÛÓÙÐ Ü Ù×Ø Ø Ö Ñ ÐÐ ÓÒ Ý Ö׺ ×Ñ ÐÐ Ö ×Ô Ö Ó ÒÙ Ð Ö Ñ ØØ Ö Ð ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ Ø× Ð ÛÓÙÐ Ú ØØ Ö Æ Ò Ý Ò ÓÒÚ ÖØ Ò ÔÓÛ Ö ÒØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ê Ö Ò × ½ Ù ÓÙÞ ¸ º¸ Ò Á×Ö Ð¸ º Ì Ñ Ö ØÐ × Ó ×ØÖÓÒÓÑݺ ѹ Ö ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ º ¾ Ú Ö Ñ¸ º¸ Ð Ñ ÒØ ¸ º¸ ÙÔ٠׸ ź¸ Ò Ö Þ Ð¸ º º Ѻ Ѻ ËÓ º ´½ ¼µº ¿ ÖÒÙѸ Àº¸ Æ Ð× Ò¸ ź¸ Ò Ë ÙÑ Ö¸ º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒØÖ Ò×Ñ ×¹ × ÓÒ Ø ÖÓÙ ÒÓ ×Ý ÕÙ ÒØÙÑ ÒÒ Ðº ØØÔ »»ÜÜܺРÒк ÓÚ» ×»ÕÙ ÒØ¹Ô » ¼¾¼ ¸ ½ º ÖÖÓÛ¸ º¸ Ò Ì ÔÐ Ö¸ º Ì ÒØ ÖÓÔ Ó×ÑÓÐÓ Ð ÈÖ Ò ÔÐ º ÇÜ ÓÖ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ º Ò×Ø Ò¸ º È Ý× Ê Ú ¾¿ ¾ ´½ ½µº ÒÒ Øظ º Ì Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ × Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ß Ö Ú Ûº ÁÒØ Âº Ì ÓÖ Øº È Ý× ¾½ ´½ ¾µ¸ ¼ ß ¼º ÒÒ Øظ º Ì Ñ »×Ô ØÖ ¹Ó«× ÓÖ Ö Ú Ö× Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ËÁ Šº ÓÑÔÙغ ½ ¸ ´ Ù Ù×Ø ½ ¼µ¸ ß º ÒÒ Øظ º¸ ÖÒ×Ø Ò¸ º¸ Ö ×× Ö ¸ º¸ Ò Î Þ Ö Ò ¸ ͺ ËØÖ Ò Ø × Ò Û Ò ×× ×Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ò ¸½ º ÕÙ ÒØ¹Ô » ¼½¼¼½¸ ØØÔ »» ÝÒÑ Òº×Ø Ò ÓÖ º Ù»Õ ÓÑÔ» ÒÒ Øع×ØÖ Ò Ø ×» Ò Üº ØÑк Ö ¸ ʺ ÈÖÓØ Ò¹ × ÓÑÔÙØ Ö׺ Ë ÒØ ¬ Ñ Ö Ò ¾ ¾ ´Å Ö ½ µº ß ½º ½¼ Ó Õ٠ظ ź¸ ÓÒ ÞÞÓÐ ¸ ˺¸ ÓÙÖ ÓÙÐ ÓÒ¸ º¸ Ò ÆÓÚ ¸ º ÊÓØ Ø Ò Ò ÙØÖÓÒ ×Ø Ö ÑÓ Ð× Û Ø Ñ Ò Ø ¬ Ð º ×ØÖÓÒº ×ØÖÓÔ Ý׺ ¿¼½¸ ´½ µº ½½ Ó Ó× Ò¸ º¸ Ò Ì ÝÐÓÖ¸ Ϻ Ë ÑÙÐ Ø Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × ÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Öº ÜÔ Ò Ú Ö× ÓÒ Ó Ø Ð Ú Ò Ý ÏÌ Ø Ø È Ý× ÓÑÔ ³ ÓÒ Ö Ò ¸ ͸ Ó×ØÓÒ Å ¸ ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¸ ÕÙ Òع Ô » ¼½¼½ ¸ ½ º ØØÔ »» º× ×× º Ø» ×»ÕÙ ÒØ¹Ô » ¼½¼½ º ½¾ ÓÖ ¸ º¸ ÌÖÓ Ò¸ ź¸ Ò Î ×Ô Ø ¸ ̺ Ö Ø ÓÒ Ò ×ØÖÙ ¹ ØÙÖ Ó Ý ÙÒ Ú Ö× × Ò ÑÓÒÓÔÓÐ ÓÐÐ × ÓÒ׺ È Ý×ºÊ Úº ´½ µº ØØÔ »»ÜÜܺРÒк ÓÚ» ×» Ö¹Õ » ¼ ¼ º ½¿ Ö Ý¸ º ÈÖÓØ Ò ÑÓÐ ÙÐ × × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ð Ñ ÒØ× Ò Ð Ú Ò ÐÐ׺ Æ ØÙÖ ¿ ´¾ ÂÙÐÝ ½ µ¸ ¿¼ ß¿½¾º ¿¼

×