News enginyers xina2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

News enginyers xina2

on

 • 457 views

 

Statistics

Views

Total Views
457
Views on SlideShare
430
Embed Views
27

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 27

http://alumni.upc.edu 27

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

News enginyers xina2 News enginyers xina2 Document Transcript

 • NEWS ENGINYERS2013 // ABRIL - MAIG XINA “IF YOU ARE PLANNING FOR A YEAR, SOW RICE; IF YOU ARE PLANNING FOR A DECADE, PLANT TREES; IF YOU ARE PLANNING FOR A LIFETIME, EDUCATE PEOPLE” GUAN ZHONG. 720-645 BC
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Catherine Sherry d’AiB Traductors i Intèrprets. Equip de corresponsals: Eduard Carreira – Shanghai, Cristina Castillo – Shanghai, Sergi Escorihuela – Shanghai, Irene Fiol – Shanghai, Guillem Pagès – Shanghai, Gil Serra – Shanghai, Alexis Roig – Shanghai, Àlex Quintieri – Hong Kong, Marc Boix – Kai- ping, Albert Ferrari – Kaiping, Raül Guerra – Hong Kong, Sara Fusté – Guangzhou, Roger Sallent – Guangzhou, John Waller – Beijing, Xavier de Vicente – Shenzhen, Girbal Balart – Jiangmen, Pablo Trujillo – Hong Kong, Santi Codina – Suzhou i Leire Mancisidor – Kunshan (Shanghai). Maquetació i Disseny Gràfic: WEB DEVELOPMENT & GRAPHIC DESIGN Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més celebració de jornades, cursos i altres activitats de Catalunya tenen interès que aquest NEWS de 10.000 enginyers i s’envia per correu elec- que puguin ser del teu interès, per la qual cosa funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats trònic a tots els/les enginyers/res que hagin podran ser comunicades a terceres entitats per per les quals s’ha creat, però no es fa respon- manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les al compliment de les finalitats esmentades. sable del contingut, exactitud i actualització assistents/tes de les jornades que s’han orga- de la informació que prové d’altres persones nitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Entenem que les dades personals facilitades físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni Xina i ens donin la corresponent autorització. són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis s’identifica amb els comentaris i opinions in- També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de qualsevol modificació. Pots exercitar els teus closos en els articles d’opinió. la UPC a través d’UPC-ALUMNI. En tot cas, drets d’accés, oposició, rectificació i cancel· d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desem- lació de les dades personals de forma gratuïta Pots enviar comentaris, suggeriments, subs- bre, de Protecció de Dades de Caràcter Perso- remetent sol·licitud expressa, juntament amb cripcions o la indicació de no voler rebre el nal, t’informem que les teves dades personals una còpia del teu DNI, per un dels mitjans se- NEWS per correu electrònic a l’adreça següent: s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial güents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, i de l’Associació d’Enginyers Industrials de per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per es- Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, crit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi 39, de Barcelona. Les dades seran usades per Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de a les finalitats pròpies de les entitats com ara Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. l’enviament d’informació, prestació de serveis, El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials xina@mail.eic.cat Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat
 • SUMARI NEWSENGINYERSXINACORRESPONSALS 4EDITORIAL 6CALENDARI 2013 10NOTÍCIES 12INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ 14VIURE I TREBALLAR A LA XINA 32THIS IS XINA 35BORSA DE TREBALL 37LINKS D’INTERÈS 39
 • 4 NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG ENGINYERS A LA XINA CORRESPONSALS
 • Alexis SergiRoig EscorihuelaSHANGHAI SHANGHAI GuillemLeire PagèsMancisidor SHANGHAIKUNSHAN(SHANGHAI) Eduard Carreira SHANGHAI Gil Serra SHANGHAI Irene Fiol SHANGHAIÀlexQuinteri CristinaHONG KONG Castillo SHANGHAIPabloTrujillo JohnHONG KONG Waller BEIJING Raül Guerra HONG KONG Girbal Balart JIANGMEN Sara Fusté GUANGZHOU Roger Sallent GUANGZHOU Xavier de Vicente Albert SHENZHEN Ferrari KAIPING Marc Boix KAIPING Santi Codina SUZHOU 5
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG EDITORIAL C atalunya ha estat de vista econòmic, educatiu i realitat com un fet que condici- sempre oberta al universitari, turístic o cultural. ona i marca les noves pautes de món. Des del Govern les relacions internacionals. de la Generalitat s’ha Àsia-Pacífic ha esdevingut ja treballat per situar Catalunya avui la zona de més vitalitat El Govern es planteja ara, més en un lloc destacat, a l’alçada econòmica del món. Segons que mai, abordar les relacions de les seves potencialitats, ex- dades del Banc Asiàtic de Des- amb la Xina des de múltiples portant les nostres riqueses i envolupament (ADB en an- eixos clau per no deixar passar valors, que ens configuren com glès), a mitjans del segle actual, les oportunitats que ens ofe- a europeus, com a societat mo- la regió asiàtica representarà la reix, com a país, com a socie- tora, plural, acollidora i solidà- meitat de l’economia global i tat, com a cultura. Sens dubte, ria. I també per acollir allò que el PIB del continent asiàtic en es continuaran reforçant les el món ens aporta, amb ciuta- el seu conjunt passarà dels 16 relacions institucionals al més dania d’altres països, estudi- bilions USD l’any 2010 als 148 alt nivell, claus per una cul- ants i investigadors estrangers, bilions USD l’any 2050. tura que valora les relacions i creació i obra cultural i llaços els contactes personals. És de empresarials i emprenedors I en aquest marc, la Xina és ja destacar que, conscients d’ai- sòlids i profitosos. Però és espe- avui la segona potència mun- xò, tots els presidents de la Ge- cialment en moments de crisi dial, per darrera només dels neralitat han realitzat visites econòmica i dificultats que cal Estats Units; es parla també de oficials a la Xina d’alt contin- treballar per una Acció Exteri- la Xina com la primera potència gut institucional i econòmic, or forta, que reforci ponts amb industrial del món, per primera incloent el viatge que preveu altres països i regions, creant vegada per davant dels Estats realitzar en aquesta legislatura oportunitats i llaços produc- Units. Segons previsions del el president Artur Mas. tius. Fons Monetari Internacional, en tan sols cinc anys la Xina ja Des del Govern es dóna també El Govern ha tingut al llarg dels superarà els Estats Units com suport tant a la nostra presèn- anys la mirada posada en Àsia- primera economia mundial. cia empresarial a la Xina com Pacífic, conscient del paper que a possibles inversions xineses havia de desenvolupar. Fora Són xifres que ens fan adonar a Catalunya, ja sigui a través del context euromediterrani, de quin és el nostre lloc al món de les tres oficines d’ACC1Ó al prioritat estratègica òbvia per avui, com a europeus, i sobretot país (Beijing, Shanghai i Hong nosaltres, Àsia-Pacífic constitu- d’on hem de posar l’atenció i els Kong), potenciant nous sectors eix un eix d’actuació de primer esforços. El món ha esdevingut d’oportunitat com la innova- ordre per Catalunya. Treballem un escenari molt diferent del ció, les noves tecnologies, les des de fa anys per al nostre po- que havíem conegut fins ara, i infraestructures o les energies sicionament a la regió, i per la Xina n’és indubtablement la renovables, o amb els serveis constituir una porta d’entrada nova protagonista. Les noves que ofereix Invest in Catalo- al sud d’Europa, des del punt generacions ja viuran aquesta nia. La Xina ja és, a data d’avui,6
 • Roger Albinyana Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya. primer soci comercial del Port claus per al futur de les nostres de Barcelona, amb una potent relacions i per al futur de molts inversió de Hutchison al nos- dels nostres joves. tre país que potencia la nostra posició portuària. A més, a Bei- Avui més que mai, cal treballar jing comptem també amb la per contribuir a les relacions presència de l’Agència Catalana internacionals amb la Xina de Turisme, clau per captar un amb una perspectiva renova- mercat emissor en permanent da, ambiciosa, eficaç i útil per creixement. no deixar escapar oportunitats que ens enriqueixin econòmi- Un altre eix és potenciar els cament, culturalment, educati- recursos que contribueixen a vament i turísticament. acostar les cultures catalana i xinesa, ja sigui a través de les comunitats catalanes existents a la Xina, la formació i la mobi- litat en educació superior i re- cerca, o el paper d’institucions a Catalunya com la Casa Àsia o l’Institut Confuci. Catalunya té, avui, una especial vinculació amb la Xina per la comunitat xinesa resident aquí, primera comunitat asiàtica estrangera a Catalunya en nombre, amb més de 50.000 ciutadans, em- presaris i estudiants xinesos vi- vint a les nostres ciutats. Amb tot, cal seguir treballant perquè la Xina deixi de ser llunyana. Cal fer-ho a través de relacions comercials però també des de la vessant so- cial, educativa i cultural, for- mant-nos mútuament sobre els nostres països, les nostres llengües i les nostres cultures, 7
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG EDITORIAL English Version C atalonia has always to southern Europe for all sorts of this fact and of the ensuing been open to the of purposes: economic, educa- new ground rules for interna- rest of the world. tional and academic, tourism tional relations. The Government of or culture. Catalonia has worked to se- Now, more than ever, the Gov- cure Catalonia’s rightful role The Asia-Pacific is already the ernment of Catalonia intends with international prominence world’s most vigorous eco- to address its ties with China on to match its potential by ex- nomic region. According to many key dimensions to seize porting our wealth and our the Asian Development Bank every opportunity it has to offer values, which define us as Eu- (ADB), by the mid-21st cen- for our country, our society, our ropeans, as a driving force, as a tury the Asian region will make culture. Institutional relations society that is plural, welcom- up half the global economy will continue to be strength- ing and caring. We have also and total Asian GDP will grow ened at the highest level – they welcomed input from the rest from US$16 trillion in 2010 to are crucial in a culture that val- of the world: foreign students, US$148 trillion by 2050. ues relationships and personal researchers and other citizens contact. All presidents of Cata- of foreign countries, cultural Moreover, China is already the lonia have been aware of this works and creations, and solid, world’s second largest econo- and have made official visits to profitable ties of entrepreneur- my after the United States and China, focusing particularly on ship and business. However, is also considered the world’s institutional and economic is- it is particularly in difficult strongest industrial power- sues. President Artur Mas also times and recessions that we house, ahead of the United has a trip planned during his must strive for a strong foreign States for the first time. Inter- present term of office. presence, strengthening ties to national Monetary Fund pro- other countries and regions, jections have China overtaking The Government of Catalonia building opportunities and the United States as the world’s supports Catalan businesses productive partnerships. topmost economy just five in China as well as potential years from now. Chinese investments in Cata- Over the years, our Govern- lonia via its ACC1Ó offices in ment has looked to the Asia- These figures tell us where we Beijing, Shanghai and Hong Pacific region, aware of its stand as Europeans in today’s Kong, by fostering new op- future role. Beyond the Euro- world and where we need to portunities in areas such as Mediterranean region – an focus our attention and ef- innovation, new technologies, obvious strategic priority – the forts. The world has become infrastructure or renewables, Asia-Pacific region is Catalo- a very different place from as well as through the services nia’s chief sphere of foreign ac- the world we grew up in, and offered by Invest in Catalonia. tion. We have striven for years China is its new leading ac- China has already become to secure a good position and tor. Our younger generations the Port of Barcelona’s main become that region’s gateway will grow up in full awareness trading partner, with major8
 • Roger Albinyana Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya. Hutchison investments bol- Today, more than ever, we must stering our position in ship- strive to take a renewed, ambi- ping. Additionally, the Catalan tious, effective, meaningful ap- Tourist Board’s Beijing office is proach to our foreign relations a foothold in a key location for with China so that we can seize securing this constantly grow- every opportunity to move for- ing outbound tourism market. ward our economies, cultures, education and tourism. Another line of action consists of boosting all resources that can bring Catalan and Chinese culture together – whether this involves Catalan communi- ties living in China, education and mobility for research and higher education, or the role of local institutions such Casa Àsia and Institut Confuci. We have particularly strong ties to China today owing to the size of the Chinese commu- nity: with over 50,000 Chinese citizens, it is the largest Asian community in Catalonia, and includes both businesspeople and students who have settled in our towns. That said, we must keep up our efforts to bring China closer. We must achieve this through trade, but also through social, educational and cultural ac- tion, by educating each other about our countries, languages and cultures, which hold the key to our future relations and to the individual futures of many of our young people. 9
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG Yearly Calendar 2013 January February S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 March April S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 May June S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 July August S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 September October S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 29 30 27 28 29 30 31 November December S M T W Th F Sa S M T W Th F Sa 1 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 Chinese public holidays Working weekend Weekend Womens Day (normally its half-working day holiday for women, but it is not a compulsory holiday)10
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG NOTÍCIES SELECCIÓ DEL BUTLLETÍ D’ECONOMIA DE CASA ÀSIA L’economia xinesa va créixer el 2012 de la situació laboral a la Xina i al nou La Xina-Europa-Espanya: El desper- al ritme més lent en 13 anys model de desenvolupament de l’eco- tar de la inversió d’empreses xineses El producte interior brut (PIB) de la nomia xinesa. a Europa i Espanya Xina va créixer un 7,8% l’any passat, Informació en el Observatorio de Article d’Ivana Casaburi i Adrián fins als 6,24 bilions d’euros, el ritme Política China Blanco Estévez sobre el creixent in- més lent dels últims 13 anys. El ge- terès de les empreses xineses per gant asiàtic s’ha vist castigat per la Xangai demana que els bancs xi- Europa que s’ha concretat en un fort debilitat dels mercats exteriors, tot nesos siguin més internacionals i increment de la inversió en els últims i que les dades de l’últim trimestre proposa la primera zona de lliure anys. Mentre el 2009 el flux d’inversió mostren que la segona economia del comerç de la Xina xinesa cap a Europa va ser de només món s’està recuperant. El vicealcalde econòmic de Xangai, 66 milions d’euros, el 2012 es va dis- Informació en El País Tu Guangshao, ha demanat als bancs parar fins als 3.192 milions d’euros. Informació en South China xinesos que tinguin una presència Informació en Esade Morning Post més internacional per fer de Xan- gai un dels centres econòmics més La debilitat del ien pot tenir impacte importants del món. A més la ciutat sobre la Xina La Xina es converteix en el major planeja construir en els pròxims tres productor mundial de telèfons in- Anàlisi a Expansión sobre la caiguda anys la primera zona de lliure comerç del ien japonès, que fa que el ren- tel · ligents del país, sota un programa pilot. minbi xinès es mogui en la direcció La Xina ja s’ha convertit en el major Informació en South China contrària. Des de principis d’octubre, productor mundial de «smartpho- Morning Post la moneda japonesa ha perdut nes» amb un total de 224 milions prop d’un 17% enfront del dòlar. La Informació en Expansión d’unitats venudes el 2012. La signatu- divisa xinesa, per la seva banda, està ra d’investigació amb base a Pequín, guanyant terreny. Anàlisi Internacional, va augurar ACS inicia a Macau les obres del seu major projecte a Àsia per 164 Informació en Expansión que el 2015 el mercat en línia per a telefonia mòbil a la Xina arribarà als milions d’euros Anàlisi de l’alentiment de l’econo- 429.600 milions de iuans (68.190 mi- Leighton, filial de la constructora ale- mia xinesa lions de dòlars). manya Hochtief, controlada al seu L’expansió econòmica de la Xina Informació en ABC torn per ACS, ha estat seleccionada l’any 2012 va ser del 7,8 per cent, l’any com a oferta preferent per construir el més lent des de 1999, i per sota del centre de jocs en el complex hoteler i 9,3 per cent el 2011 i del 10,4 per cent Estratègies pràctiques per superar d’oci de Wynn Resorts a Macau (Xina) els obstacles reglamentaris a la Xina el 2010. No obstant això, el fet que el per 164 milions d’euros. Aquest serà creixement del PIB s’hagi alentit no Document pràctic de la consultora el major projecte emprès per Leigh- vol dir que el creixement de l’econo- Interchina sobre com els inversors es- ton Àsia i un dels més importants del mia xinesa hagi arribat a la seva fi. trangers poden superar els Obstacles grup d’oci Wynn. reguladors a la Xina, i esborrar la idea Informació en INSEAD Knowledge Informació en Invertia que el marc legal xinès és un obstacle insuperable. Components d’automoció a la Xina Nova Circular de simplificació del Amb unes previsions que apunten als Informació en Interchina control de canvis sobre operacions 20 milions de cotxes venuts el 2012, Consulting d’IED a la Xina la Xina s’ha convertit en el principal Garrigues explica la “Circular 59” pro- mercat per al sector de l’automoció i Xina: de treballadors a consumi- mulgada per la State Administration fabrica ja gairebé el doble de vehicles dors of Foreign Exchange de la Xina, que que els Estats Units. Article de Xulio Ríos sobre el ressor- va entrar en vigor el 17 de desembre. Informació en El Exportador giment de les tensions laborals en els La norma busca millorar el marc d’in- últims anys de la dècada de Hu Jintao versions estrangeres al país per inten- La Xina invertirà més de 19.000 (2002-2012), qui el novembre passat sificar la internacionalització del iuan milions de dòlars en infraestructu- va cedir la secretaria general del Par- i eliminar restriccions de control de res de transport tit Comunista de la Xina (PCX) a Xi canvis. El Ministeri de Finances xinès ha Jinping, posant l’accent en els dèficits Informació en Iberoasia anunciat que destinarà 120.000 mi-12
 • GlobalTaixuelions de iuans (19.110 milions de Delegació empresarial catalana a de Ciència i Tecnologia i el Minis-dòlars) a la construcció d’infraes- la Xina teri d’Indústria i Tecnologies de latructures de transport locals el 2013, Informació de la República Popularamb l’objectiu de millorar les princi- Del 5 a l’11 de maig tindrà lloc de la Xina, així com dels governs depals xarxes d’autopistes i les carrete- la propera edició de la missió la ciutat de Shanghai i de les pro-res rurals, inversió que va en línia de empresarial internacional de re- víncies de Zhejiang, Jiangsu, Hubeil’aposta del govern per la despesa per ferència en l’àmbit de l’R+D a la i Guangdong, sent una oportunitatimpulsar el creixement. Xina, organitzada bianualment única per a les pimes catalanes que pel govern xinès i l’empresa cata- participen en aquesta delegacióInformació en Pueblo en Línea lano-xinesa GlobalTaixue, especi- completament de franc. alitzada en el desenvolupament Els assistents compartiran ponèn-La Xina espera créixer un 7,5% de projectes d’R+D+i en el paísaquest any cies i debats amb els majors experts asiàtic. del sector i tindran ocasió d’entre-El primer ministre sortint de la Xina, En aquesta edició hi participaranWen Jiabao, espera que l’economia vistar-se amb alts càrrecs del go- una delegació d’empreses biotec- vern, així com fer contactes amb lesdel gegant asiàtic creixi un 7,5% el nològiques en el marc de la China2013. Si es confirma, aquest seria el empreses xineses i internacionals Biopharma R&D and CRO Confe- líders en els respectius sectors, delmenor ritme de creixement del país rence i una d’empreses TIC i logís-des de 1990. El país ja va registrar el renom d’Almirall, Ferrer, Esteve, tiques en l’àmbit del China Smart Sinopharm, AstraZeneca, Europe-2012 una expansió del 7,8%, la menor Logistics Summit, en torn a les tec-en tretze anys. El pressupost també an CRO Federation o Mindray, en nologies intel·ligents al servei de la l’àmbit biotecnològic, o SinoTrans,contemplarà un augment de mig indústria logística.punt percentual del dèficit fiscal, fins DHL, Lufthansa, HP o vTradeEx, en L’esdeveniment es caracteritza per els sector dels smart logístics.al 2% del PIB. disposar de la total esponsoritzacióInformació en Bloomberg econòmica per part del MinisteriCobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com
 • 14 NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG INFORMACIÓ
 • I ARTICLES D’OPINIÓ 15
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG LAS MANERAS DE HU JINTAO Xulio Ríos. Director del Observatorio de la Política China y autor de “China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping” (Icaria editorial). H u Jintao cedió en marzo la presiden- PCCh no solo definió las bases del consenso que cia de China a favor de Xi Jinping. Tras debe guiar el país en los próximos años, sino que, el XVIII Congreso del Partido Comu- sobre todo, reafirmó las componentes de su pe- nista (PCCh) celebrado en noviembre culiar institucionalidad con reglas, públicas y no pasado, prácticamente desapareció de la escena tanto, llamadas a garantizar la estabilidad en las pública, al igual que buena parte del anterior transiciones, sentando precedentes de cierto al- equipo dirigente del país, con la sola excepción cance. de Li Keqiang y el propio Xi Jinping. Tal es el ritual del poder en China. La principal representación Naturalmente, esto no resuelve por arte de magia formal de la autoridad y la soberanía, atribuida a las contradicciones que habitan en su interior, las asambleas populares a todos los niveles y al- pero si facilita mecanismos aceptables y acepta- canzando a la propia Presidencia del país, restau- dos que eluden los peligros de antaño caracteri- rada en 1982, cede ante la evidencia del auténtico zados por la manipulación social hasta extremos poder, asociado inevitablemente a la omnipre- inverosímiles en aras de satisfacer las ambiciones sencia y magisterio del PCCh. de los diferentes grupos de poder. Este riesgo, su- frido en el pasado en reiteradas ocasiones, cons- Desde noviembre, los siete integrantes del nuevo tituye el mayor remordimiento y peligro para la Comité Permanente del Buró Político, algunos a estabilidad del PCCh y por ende de China. la espera de plaza en las principales instituciones del estado (Asamblea Popular Nacional o Confe- Hu Jintao cedió en noviembre no solo la secreta- rencia Consultiva Política del Pueblo Chino), ga- ría general del PCCh sino incluso la presidencia naron protagonismo y visibilidad en detrimento de la Comisión Militar Central, el único órgano de los líderes vigentes, aun en pleno uso de sus donde no existe límite temporal de mandatos y competencias. A diferencia de lo que ocurre en clave en la estructura del poder en el sistema po- las democracias occidentales, aquí las transici- lítico chino. Ese afán por transmitir indicios de ones son “previas” y no “post”, y el periodo “en normalidad institucional debió sonrojar tanto a funciones”, el que media entre las decisiones del su antecesor, Jiang Zemin, el más personalista de congreso del PCCh y los acuerdos de las asamble- los líderes chinos de los últimos tiempos y refe- as populares que las legitimarán, se labra inter- rente del llamado clan de Shanghái, que en enero namente. solicitó bajar en el orden del protocolo oficial pa- sando a ser “un jubilado más”. Otro tanto podríamos decir de la Administración, empezando por el propio Consejo de Estado, Estas manifestaciones del modus operandi de la donde el primer ministro Wen Jiabao se difuminó nomenklatura china, comprometida con el asen- ante las nuevas estrellas ascendentes, en especial tamiento de una regularidad que reduzca los ri- Li Keqiang, llamado a sucederle en el cargo. esgos de división en momentos de especial ten- sión como los que rodean siempre el cambio en Esta singularidad del sistema político chino, ver- el liderazgo central, incorporan datos positivos y tebrado a través de la primera dinastía orgánica revelan avances que no deben minusvalorarse, si de la milenaria historia del país, ha dado mues- bien plantean serias dudas respecto a su ulterior tras en los últimos meses de una capacidad de voluntad democratizadora en relación al conjun- maniobra importante en un entorno plagado de to de la sociedad. desafíos y controversias. Al final, a pesar de la Con un Estado subsumido e instrumentalizado gravedad del caso Bo Xilai, el XVIII congreso del por el PCCh, los avances democráticos dependen16
 • en extremo de la democratización de dicho cuer- proceso de transformación. Ese desafío es difícilpo orgánico, que aglutina en torno al 7 por cien- de integrar por quien ha interiorizado la premi-to de la población total del país. Por otra parte, sa de que la preservación de su especial fuero esel predominio de tal conceptualización, que ha condición sine qua non para la estabilidad y elganado mucho terreno en los últimos años frente progreso del país.a las tesis de la separación Estado-Partido de losaños ochenta del pasado siglo, limita considera-blemente la autonomía de los poderes legislati-vos y ejecutivos a todos los niveles, constreñidosa rendir cuentas no ante la sociedad sino antelos órganos del PCCh, quienes disponen sobre laidentidad de los funcionarios más relevantes pri-vilegiando la cooptación sobre la selección públi-ca, y determinan las estrategias fundamentales,multiplicando su enorme capacidad tentacular.El proceder manifestado por Hu Jintao viene aexaltar las bondades de la colegialidad y la habili-tación de procedimientos para resolver las tensi-ones y controversias sin que el estado se resientaen un tiempo en que el PCCh, a cien años vistade su fundación, debe reconstruir, creativamente,las bases de su legitimidad. Esta virtuosidad delPCCh sería positivamente valorada por una soci-edad que aprecia el buen ejercicio burocrático delmandarinato pero no le convierte en protagonis-ta sino en beneficiaria, o sufridora llegado el caso,de dichas tendencias. A la postre, son mecanis-mos alternativos a una democratización profun-da, objetivo lejano a día de hoy.Sin duda este proceder es uno de los elementosmás destacados del legado de Hu Jintao. Sin líde-res carismáticos, sin el aval de haber sido prota-gonistas de una revolución que hoy usufructúan,su legitimidad, en entredicho por los sinsaboresde la reforma, tiene que construirse desde dentro.Ya no basta con mejorar los índices económicos,superando los problemas creados por una mo-dernización que tanto ha mejorado la situacióndel país como agravado sus déficits en numero-sos planos, sino que el PCCh debe demostrar sucapacidad de liderazgo político ante una soci-edad exigente que reclama ser sujeto activo del 17
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG SOS TENIBILITAT A LA XINA ENERGIES RENOVABLES (I) Roger Sallent i Sara Fuste. Consultors en sostenibilitat a SD Projects M entre a casa nostra les energies re- En menys d’una dècada el país s’ha posicio- novables estan vivint una autèntica nat entre els primers del món tant en potència demonització per part de un siste- instal·lada com en desenvolupament tecnològic. ma energètic absolutament oligo- Actualment, la Xina es líder mundial en energia polístic i cobdiciós, a la Xina el govern s’ha adonat hidroelèctrica, solar i eòlica, tant en potència que el suport a les energies renovables ja no es tan instal·lada com en producció energètica i alhora sols una qüestió de principis si no una autèntica és la seu de algunes de les empreses més impor- aposta de futur a nivell social, ambiental i sobre- tants d’aquests sectors. tot, econòmic. EL MIX ELÈCTRIC XINÈS Durant l’última dècada la Xina ha passat de desenvolupar un rol merament productor (de Actualment, el pes de les energies renovables en baix cost) a esdevenir un autèntic mercat per a el mix energètic nacional encara és discret. Du- les inversions en energies renovables. Regula- rant el 2011 el 82,6% de la demanda elèctrica del cions com la Renewable Energy Law (2005), o país (3.897 TWh) es va satisfer amb fonts ener- el Medium and Long-Term Development Plan gètiques convencionals, segons dades del China for Renewable Energies (2007) han ajudat a es- Electricity Council. El país continua tenint una tablir objectius, sectors prioritaris, polítiques i gran dependència de les fonts convencionals a mesures per al desenvolupament de les renova- l’hora de produir electricitat, principalment del bles fins a l’any 2020, mentre que l’últim XII Pla carbó, degut en part a les grans reserves de les Quinquennal 2011-2015 ha marcat el full de ruta que històricament disposava. a curt termini. Mix energètic en la generació elèctrica anual a Xina (2011)18
 • Tot i així, la creixent demanda energètica hacomportat que la Xina no pugui fer front a laseva ingent demanda mitjançant recursos pro-pis, raó per la qual ha passat paulatinament aser un país importador de petroli (a partir de1992), gas natural (2007) i carbó (2009) segonsla U.S. Energy Information Administration. Caltenir present que mentre la Xina és el principalconsumidor energètic a nivell mundial, l’ener-gia primària consumida per càpita es situa alvoltant del 40% de la dels països de la OCDE(dades de 2009), i és inclús inferior a la mit-jana mundial. Aquest fet ens fa constatar lanecessitat que té el país a l’hora d’articular unsistema energètic sòlid que pugui fer front a lacreixent demanda que es preveu per a les prò-ximes dècades. Comparativa dels principals productorsDavant dels actuals problemes de contamina- d’energia solar FV a nivell mundial (Pció atmosfèrica que pateix el país, les energies acumulada a finals de 2011).renovables ocupen cada cop un rol més impor-tant en l’agenda política. Durant el passat 12de gener, a la ciutat de Pekín es van enregistrar El govern està intentant posar en pràctica me-concentracions de PM2,5 (partícules de dimen- sures per incentivar el mercat local fotovoltaic isions inferiors a 2,5 μm - es consideren les més reduir la dependència internacional, amb l’objec-nocives per a la salut humana) superiors a 990 tiu de fer front a la sobreproducció i a la corres-μg/m3 segons dades oficials, molt per sobre ponent caiguda de preus que ha viscut el mercatdels 25 μg/m3 que recomana la organització mundial durant els últims anys. En aquest marc,mundial de la salut. Fets com aquest, que mal- i segons declaracions de la National Energy Ad-auradament es repeteixen sovint, han fomen- ministration, el país intentarà instal·lar al voltanttat que el govern s’hagi marcat com a objectiu de 10 GW durant el 2013. Per al 2015 es preveu te-aconseguir que el 11,4% del consum nacional nir instal·lats 20GW, si bé aquest objectiu ha sigutd’energia primària provingui de recursos no ampliat varies vegades. Per tal d’incentivar aquestfòssils per al 2015 i el 15% per al 2020. creixement, el govern ha aplicat diverses mesures com el sistema de primes establert al 2011, o pro-ENERGIA SOLAR grames de subvencions com el BIPV Programme o el Golden Sun.La Xina ocupa una gran posició de lideratgeen l’aprofitament d’energia solar. Té la major Durant el proper News s’analitzaran altres energi-capacitat productiva a nivell mundial en ter- es renovables: eòlica, hidroelèctrica, bioenergia,mes de solar fotovoltaica i tèrmica. Alhora, és geotèrmica i oceànica.el principal país en quan a generació d’energiasolar tèrmica (s’estima que durant el 2011 la su-perfície de captació arribava als 200 milions dem2) i, any rere any, millora posicions en la foto-voltaica (només durant el 2012 s’han instal·latun total de 1,2GW, i actualment ja té un totalde 3GW ).La disposició de rics recursos minerals (terresrares) entre d’altres motius han permès a la Xinaocupar una posició molt privilegiada en el sectorfotovoltaic. Aquesta és una de les raons que ha ca-tapultat empreses xineses com LDK Solar, Yingli,Trina, o JA Solar a liderar la producció de plaquesfotovoltaiques. 19
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG LA XINA CAP A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT POT LA XINA INNOVAR? Alexis Roig. Eginyer Industrial. Fundador i director general de GlobalTaixue Co, Ltd. Innovation has become the new buzzword in fermament el seu compromís amb la innovació i el China when referring to its economic develop- coneixement i està decidida a marcar la diferència. ment in the 21st century. The country has start- ed its own journey towards a knowledge-based UNA APOSTA CLARA PER LA INNOVACIÓ economy, leaving the cheap manufacturing be- hind. However, the West’s perception of the Asian En els darrers anys s’ha teixit un consens unànime giant still relies on the old “Made in China” cliché. dins del Partit Comunista Xinès per fer de la inno- Western countries must prepare for the challeng- vació el principal eix de creixement i reorganitzar, es and opportunities that the upcoming tsunami entorn a aquest concepte, l’estructura industrial i of Chinese innovation will entail. els patrons de desenvolupament per fer de la Xina un país de primer ordre científic el 2020. L a Xina i Innovació són dues paraules que no solen anar plegades en el nostre ima- De fet, l’anomenada innovació “nadiua”o “prò- ginari col·lectiu. La concepció tan estesa pia” (自主!!创新, zizhu chuangxin) és la nova expressió d’un “Made in China” basat en còpies de de moda entre la classe dirigent xinesa des que el productes occidentals a baix preu i qualitat, dista 2006 el Comitè Central del Partit va elevar el con- molt de les actuals tendències de la societat i mer- cepte a un nivell estratègic del mateix ordre que cat xinesos. Tot i no poder negar l’existència de la precedent i igualment omnipresent política de males pràctiques i de regulacions de vegades poc “reforma i obertura” (改革!!开放, gaige kaifang) impulsa- severes en el respecte a la propietat intel·lectual, da per Deng Xiaoping. la Xina té un esplendorós passat innovador i un avenir prometedor en aquest camp. La voluntat política per fer de la Xina una potèn- cia innovadora s’ha evidenciat en els dos darrers Seria injust no reconèixer que la societat xinesa ha Plans Quinquennals del govern xinès. Si en l’11è estat profundament interessada en el desenvolu- Pla Quinquennal (2006-2010) s’emfatitzava la pament del coneixement i el descobriment cien- importància de la innovació i la recerca per al tífico-tecnològic durant mil·lennis. Invencions creixement econòmic del país, el 12è Pla Quin- revolucionàries com la brúixola, el paper, la im- quennal (2011-2015) actualment en vigor encara premta o la pólvora –els anomenats “quatre grans va més enllà. En aquest, es descriuen els esforços invents” (四大发??明, si da faming)– van canviar el curs per promocionar la innovació nadiua en un ampli de la humanitat, però la llista és molt més llarga. ventall d’indústries emergents de caràcter estra- El sistema decimal, els primers sensors sísmics, el tègic en els camps de les noves energies, protecció ferro colat o un enorme desenvolupament en les mediambiental, biotecnologia, nous materials, enginyeries civil, mecànica, hidràulica i agrícola, TIC de nova generació, vehicles d’energies netes i la navegació marítima, l’astronomia o les ciènci- tecnologia aeroespacial. Més enllà dels propòsits, es naturals, per citar només alguns exemples, són tot aquest pla va acompanyant d’un finançament aportacions de l’Antiga Xina al coneixement cien- multimilionari i de noves estratègies per a de- tífic, que no van arribar o van ser “redescoberts” a senvolupar el talent local, arribant a l’extrem de Europa fins molts segles més tard. concretar com a objectiu assolir la fita de les 3,3 patents per cada 10.000 habitants l’any 2015. Ha passat molt de temps des d’aquest esplendor científic de l’Imperi xinès i, si bé pot semblar que Totes aquestes polítiques tenen conseqüències darrerament la innovació ha estat més aviat un constatables especialment en el camp de la recer- actiu escàs al gegant asiàtic, la situació sembla re- ca. El passat 2012, la Xina va arribar a invertir 1 bilió vertir-se a un ritme de vertigen. La Xina ha reprès de iuans en R+D, representant un 2% del seu PIB,20
 • partint de l’1,1% del 2002, dada encara més impres- LA INNOVACIÓ XINESA HA ARRIBAT PER QUE-sionant considerant l’enorme creixement del PIB DAR-S’HIdurant aquest període, i amb l’objectiu d’assolir el2,5% el 2020. Cal tenir en compte que l’actual inver- No són poques les empreses innovadores líderssió a la Unió Europea és igualment del 2%, front a en el mercat xinès, que destaquen per haver sor-l’1,65% de Catalunya i l’1,3% d’Espanya. git de models de negocis calcats d’occident (Ten- cent QQ d’ICQ, Weixin de Talkbox, Taobao d’eBay,XINNOVACIÓ: INNOVACIÓ A LA XINESA Alipay de Paypal, etc.) però que avui dia, després de moltes millores i adaptacions a les peculiari-Tot i els esforços i l’enorme inversió, és evident tats del mercat local, disposen de productes únicsque la Xina no és encara una potencia de primer i innovadors que en molts casos són millors queordre en recerca científica. Cal, però, posar en els seus homòlegs de l’oest.context la innovació que s’hi duu a terme per en-tendre’n el seu abast i magnitud. Però tota aquesta xinnovació ja es troba entre nos- altres, molt més del que potser en som conscients.El més interessant sobre la innovació xinesa és Durant el recent MWC 2013 que vam tenir l’ocasióque es tracta d’un tipus d’innovació eminent- d’acollir un any més a Barcelona, es feia patent lament dirigida al mercat i a enginyar noves opor- destacada presència dels gegants xinesos de la tec-tunitats de negoci més que no pas d’una innova- nologia mòbil Huawei i ZTE que han entrat ambció estrictament tècnica. En gran mesura, el tipus força al mercat europeu, i que es situen ja en la ter-d’innovació que es duu a terme a la Xina lliga cera i cinquena posició en el rànquing mundial demolt amb la seva tradició i cultura. Es tracta, de vendes de telèfons intel·ligents. La llista d’empre-fet, d’un tipus d’innovació molt basada en la ex- ses xineses innovadores a escala global no acabavaperimentació pràctica i que requereix iteracions aquí: el fabricant d’ordinadors Lenovo, d’ençà quei recombinacions, molt orientada a resultats i no va comprar el 2005 la divisió d’ordinadors perso-tant a la creativitat. nals d’IBM, va esdevenir el primer fabricant d’or- dinadors del món, i el fabricant de cotxes Chery,És per això que se sol referir a la innovació xine- amb destacats models de cotxes elèctrics i híbrids,sa com a una innovació incremental, en contrast creix a xifres increïbles a l’Europa de l’Est i l’Amèri-a una innovació primordialment radical que es ca Llatina. El mateix es podria dir del fabricant depractica a l’occident, molt més basada en la re- dispositius mèdics Mindray o de Haier en el campcerca científica. La innovació incremental sol de l’electrònica de consum. La Xina té grans em-prendre innovacions existents com a punt de par- preses innovadores que comencen a posicionar-setida i a base de millores graduals i molt enfocades en el mercat internacional amb determinació i pera les necessitats del mercat es fa evolucionar el a qui competir a occident exclusivament en costosconcepte fins a arribar a quelcom realment nou és ja una cosa del passat.i innovador. UNA NOVA ECONOMIA BASADA EN EL CONEI-La Xina destaca doncs per sobre dels altres països XEMENTper innovar a través de la comercialització, en llocd’aplicar una recerca encaminada a millorar les Com va succeir en el seu moment amb el Japóbases tècniques. Quan les empreses xineses con- o Corea, els respectius “Made in” dels quals vanceben un potencial producte o servei el proven passar d’etiquetar productes barats a ser una re-directament al mercat, sense tenir cap inconve- ferència en ciència i tecnologia punta, la Xina hanient en haver de fer diverses rondes de comerci- enfilat amb força el camí cap a la innovació. Laalització fins a perfeccionar el concepte, a l’hora protecció de la propietat intel·lectual o les sin-que treballen en paral·lel en buscar què agrada gularitats d’un sistema educatiu que no incenti-al consumidor i com adaptar-s’hi. Mentre que va prou la creativitat són alguns dels reptes ambles empreses occidentals dediquen la mateixa els que el país es troba en aquesta fita. Per a lesquantitat de temps –i molts cops més diners– en empreses i governs occidentals, subestimar larecerca, anàlisi i validació abans d’intentar treure capacitat d’innovació procedent de la Xina o noun producte innovador al mercat. No hi ha dubte aprofitar les oportunitats que el gegant asiàtic pu-que es tracta d’una manera innovadora d’innovar, gui generar en aquest camp pot comportar per-que s’adequa perfectament a les canviants i dinà- dre el tren de l’economia del coneixement que demiques economia i societat xineses, i que encara ben segur liderarà el desenvolupament econòmiccosta d’entendre des de l’òptica occidental. mundial de les properes dècades. 21
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG LA NOVA GESTIÓ DE DUANES A LA XINA “PAPERLESS CUSTOMS CLEARANCE” Versión original en castellano Cristina Castillo. Enginyera de Camins, Canals i Ports. Investigadora associada de la càtedra de logística del Port de Barcelona en el CEIBS (1) L es duanes xineses han implementat una sat en fer la declaració de duanes per la via elec- sèrie de canvis legislatius que impacten trònica ha de realitzar en primera instància la sol directament en la seva gestió. Aquestes · licitud a través de la plataforma central de dua- mesures se centren en endurir les ins- nes de la Xina, Xina E-Port. El conjunt d’aques- peccions i la intenció de millora dels processos tes companyies només representen entre un 2% per mitjà de la declaració de duanes electrònica. - 3% del total registrades en duanes. La majoria A partir del dia 1 d’agost de 2012 es va posar en d’empreses té un nivell de risc major i es diferen- marxa un programa pilot en 12 duanes anomenat cia amb grau B. Segons Deloitte, a Xangai hi ha “Paperless customs clearance”. empreses amb grau B a les quals se’ls permet fer la declaració de manera electrònica. Els criteris La funció principal de duanes és assegurar la cor- per a determinar el grau de risc són diversos. Al recta declaració de béns i cobrar les taxes perti- butlletí 45 de l’Administració General de Duanes nents. Són conscients que han de gestionar cor- de la Xina explica algunes mesures que s’han pres rectament els riscos que poden sorgir derivats de per afavorir les empreses amb nivell de risc B. El l’elevat creixement de la quantitat de béns en els problema és que gran part de les classificades seus ports. Per això s’incrementaran les inspecci- dins del nivell B compleixen amb les regulacions ons in situ a companyies i van a auditar tràmits, però els és complicat aconseguir el grau A. Per com ara la verificació de preus. En duanes de exemple perquè el volum de negoci no arriba a Xangai, Shenzhen i altres regions ja han establert complir el criteri mínim requerit. equips dedicats a dur a terme les inspeccions es- pecials in situ. De tota manera les empreses han de ser proacti- ves i tenir la iniciativa d’aplicar per a una millora Aquest nou mètode de gestió, on s’ha passat de la seva qualificació (ràting). Per pujar de grau d’una gestió en paper a una gestió electrònica, cal complir amb tots els estàndards específics ha permès reduir costos administratius, millo- del nivell per al qual s’està aplicant. Un cop ob- rar l’eficiència en la declaració i la possibilitat tingut aquest nou grau no es permet aplicar a un de connectar duanes amb els sistemes ERP de altre superior fins que no hagi transcorregut un les empreses. Encara queden molts reptes per any. És a dir, com a mínim has romandre un any superar. Un exemple clar és la insuficient flexi- en cada nivell. bilitat del procés. Per exemple, un cop enviada la documentació és molt difícil realitzar canvis, En cas d’incompliment durant inspeccions o irre- només s’admeten canvis un cop els béns han es- gularitats en el pagament de taxes l’empresa pot tat alliberats. baixar la seva classificació en la valoració i veure com augmenta el seu nivell de risc. Fet que tindrà El govern atorga a cada empresa un grau que re- conseqüències negatives. En el pitjor dels casos, presenta el seu nivell de risc és de menor a major les operacions de l’empresa poden quedar total- risc AA, A, B, C, L, D. Només aquelles empreses ment interrompudes. amb un nivell de risc baix, denominades grau AA o A gaudeixen d’un tracte preferencial i se’ls per- Una altra qüestió molt important és escollir bé met passar duanes pel nou procés electrònic. Per l’agent de duanes (Custom broker). L’elecció d’un això, no només l’empresa sinó també els agents bon agent de duanes i la seva contínua monitorit- de duanes implicats en el procés hauran de pos- zació, ens pot estalviar molts problemes, ja que si seir qualificació AA o A. A més, tot aquell interes- el comportament del broker fora inapropiat i ha-22
 • gués algun problema durant la declaració duane- Les empreses han de prestar atenció a les novesra, el principal responsable és l’empresa. A més, si normes i assegurar el seu compliment. Actual-el broker és penalitzat per haver comès algun er- ment, el reglament relacionat amb duanes “Theror en les nostres operacions o les d’altres clients i Regulation of the People ‘s Republic of Xina onté una disminució en el rànquing, també afectarà Customs Audit” està sent revisat per GAC (Ge-a la nostra empresa. És a dir, un cas hipotètic pot neral Administration of Customs) i s’espera queser que la valoració del nostre customs broker ha s’implementi al llarg de 2013.baixat i nosaltres no ho sabem. A partir d’aquestmoment ens trobem que el nombre d’inspecci-ons visuals de les nostres mercaderies augmentanotablement i no sabem quin és el motiu. Doncsel motiu és que duanes confia menys en el nostreintermediari i com a conseqüència confia menys Càtedra de logística del Port de Barcelona alen nosaltres. És a dir, com a empresa haurem de CEIBS (1)pagar aquests sobrecostos. Per això, recomanem (1) La Càtedra de Logística del CEIBS es va cre-no només incloure en el contracte amb el customs ar l’any 2000 i està esponsoritzada per l’Autoritatbroker l’obligació de notificar qualsevol canvi en Portuària del Port de Barcelona. L’equip actualla seva valoració sinó a més mantenir estreta co- està format per: Prof. Jaume Ribera, investigado-municació amb ell. Hi ha una associació anome- ra associada Cristina Castell, i investigadors as-nada “Xangai Customs Brokers Association” on hi sistents Doris Ma, Miquel Pérez, Rubén García iha informació de les valoracions de cada broker. Alexandre Ariza.“ELS HÀBITS DE CONSUM DE LA GENT GRAN A LA XINA: REPTES I OPORTUNITATS”Roger Nierga. Consultor especialitzat en estratègies de Social Media pel mercat xinès.Fundador i CEO de Fengling. (http://www.fengling.es)C om a resultat de la rígida planificació edat. Entendre les necessitats dels individus que familiar promoguda pel govern amb la formen aquest mercat emergent pot afegir valor a política del fill únic i de l’increment de la nostra oferta i donar-nos un avantatge compe- l’esperança de vida, la població xinesa titiu. Només un 10% dels productes i serveis queestà vivint un procés d’envelliment ràpid i alar- compren els ciutadans sèniors a la Xina s’estimamant. Avui la Xina és ja el país del món amb més que estan específicament adreçats a aquest col·persones grans, i es preveu que cap a l’any 2020 el lectiu, per tant, les possibilitats de creixement sónnombre de persones per sobre dels 60 anys asso- molt grans.lirà la xifra de 400 milions. Un estudi pioner sobre la percepció de l’edat en-Aquest envelliment imparable de la població su- tre els consumidors xinesos de més de 50 anysposarà la necessitat d’augmentar la despesa pú- publicat a la revista Journal of Family and Econo-blica en prestacions socials, i obre la porta a opor- mic Issues de la Universitat de Michigan constatatunitats de negoci en sectors tan diversos com els que la majoria de xinesos enquestats se sentenplans de pensions privats o els tractaments anti- més joves de l’edat que tenen. Consideren que 23
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG arribar ara als 50s és com abans arribar als 30s, online número ú a la Xina, sobre les tendències quan es tenia la sensació d’haver complert la mei- de consum dels seus usuaris sorprèn descobrir tat de la vida. que els nascuts abans de 1960 són el segment de- mogràfic que més diners gasta online amb una Segons l’estudi, els enquestats defugen les campa- mitjana anual d’uns 31.000 iuan (3.832 euros) per nyes de publicitat que els representen amb cabells persona. Una xifra que representa aproximada- canosos o com a persones poc actives. Se senten ment vuit vegades més que la mitjana de despesa vius i volen viure la vida plenament i amb qualitat. dels nascuts després de 1990. L’estudi també diu que les persones que guanyen o havien guanyat més diners són les que se senten Tenint en compte que el mercat del comerç elec- més joves i que la proporció de dones que se senten trònic a la Xina està previst que es tripliqui en els més joves del que són és major que la d’homes. propers tres anys, sembla raonable no subestimar el poder de compra d’aquest segment de pobla- Què hauríem de tenir en compte, llavors, per atrau- ció, i començar a invertir recursos en adaptar els re aquests consumidors? Per exemple, podríem des- canals de venda electrònica (des de moneders tacar la seva experiència com a base per a construir virtuals per a mòbil fins a portals de C2C) a les un futur ple d’èxits a l’àmbit familiar o de l’empresa, necessitats i gustos de les persones grans. podríem ajudar-los a promoure uns hàbits saluda- bles per mirar d’aconseguir “la joventut eterna” i Així sembla que ho ha entès la marca Volkswagen millorar així la seva qualitat de vida, o també podrí- creant una divertida campanya anomenada “Se- em tornar-los a posar en el centre del nucli familiar, nior Rebels” per promocionar el seu nou model posició que malauradament han anat perdent últi- de Beetle, on apareixen un grup d’avis practicant mament amb el frenètic ritme de la vida actual i la activitats normalment associades a gent jove com pèrdua gradual dels valors tradicionals. pintar graffitis o fer skateboard. En un altre estudi publicat a principis d’aquest Enllaç al vídeo de la campanya: any per l’empresa Alipay, el sistema de pagament http://vimeo.com/57147960 LIFE AFTER “MADE IN CHINA” Victor Urruchi. Director of International Logistics and Transport Arola Comercio Internacional S Faced with the greatest economic crisis in ince the 1980s, we have seen the relent- living memory, we have reduced production less delocalisation and outsourcing of in- costs to such an extent that any relocation dustrial production (in particular manu- process is difficult to fathom. Despite this, facturing) to countries with lower labour the return of some production from countries costs, a process that has been accelerated by such as China to advanced economies would China’s accession to the World Trade Organiza- appear to be a phenomenon in its infancy. But tion. Transport companies such as ours used to is it a trend, or another option provided by the export machines and import products that had global economy? been manufactured by these same machines,24
 • Wenbin Peng, Chen Yin, and Victor Urruchibut at per minute costs that were as low as 5% centre, and that the value of exports is rising whileof our own. at the same time the size of orders has fallen.Little consideration was given to other costs asso- These two phenomena can be attributed to weakciated with this type of production, such as a lack demand in the US and Europe. However, someof business culture, the adjustment of personnel, Chinese firms no longer manufacture in China,logistics costs, and, above all, transport costs, with some relocating their operations to coun-which rose relentlessly. Shipping companies in- tries with lower costs (such as Vietnam and Thai-creased their import capacity several times over, land) or that are closer to sources of raw materialsplaced new orders with shipbuilders in response (such as countries in Africa). Aware of this new sit-to the boom in orders, and rapidly increased the uation, the terminal is working to become a hubsize of their fleets using “Fast Steam” services, en- that connects the Middle East, Asia, the Americas,abling supplies from China, by that time the fac- and Europe, so that it can attend to and consoli-tory of the world, to reach them sooner. date the increasingly fragmented international chain of production and Chinese companies thatHowever, rising labour costs, the appreciation of are ceasing their manufacturing operations to be-the yuan, and the increase in transport costs as come international traders.a result of higher oil prices mean that “Made inChina” is now a less attractive option: some com- Statistics on trade between Catalonia and Chi-panies are relocating production to their home na would appear to indicate the wisdom of thismarkets, a scenario that was unthinkable as re- course of action: in the first three quarters ofcently as five years ago. The useful life of products 2012, imports from China fell by 16% in terms ofis becoming shorter and shorter, the number of volume and value on a year earlier. However, inSKUs is growing at a rapid rate, and there is a de- the same period the number of orders rose 5%.mand for a greater ability to respond to stock outs We are placing more but smaller orders in termsin supply. of volume and value, reducing stock costs, mak- ing more use of groupage “LCL services”, and in-To learn about this situation first-hand, we trav- creasing the risk of fraud through its freight andelled to the busiest port in China (and the world) associated costs that always rise during economicin terms of volume: the Yang Shan Container Ter- crises.minal in Shanghai Port. Ms. Chen Yin, the Direc-tor-General of Foreign Affairs, confirmed to us At the same time, Catalonia’s imports from Mo-that exports have fallen relative to imports, that rocco rose 28% and those from Tunisia, 15%. InChina is less of a factory and more of a shopping terms of relative importance, imports from Mexi- 25
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG co rose 97%, while those from Laos rose 247% and course of action would be to continue to manufac- those from Armenia and Belarus, 100%. While ture in China and exploit the niche of short pro- the increase in imports from some countries has duction runs and proximity to service the market been in raw materials, imports from Morocco, with more potential than any other in the world, Laos, and Tunisia are for the most part manufac- while in others cases it would be best to return tured products that compete directly with goods production to the country of origin to respond to from China, such as metals, textiles, and furni- changes in demand in a more timely manner, as ture. Imports of all of these products rose more we have seen in the toy manufacturing sector, and than 100% in 2012. even in the neglected textiles sector. Thus, the fall in imports from China cannot be at- The range of possibilities is opening up at just tributed solely to weak demand or the delocalisa- as the opportunities to do business in different tion of production. It is also due to the increasingly markets are also growing. Perhaps players in this fragmented chain of production, and the fact that new scenario will have to play by rules that are what was once a stunning success in global dis- just as hard as those that existed before. For this tribution is perhaps no longer such a success for reason, transport and logistics must be able to small- and medium-sized companies, with their provide two essential ingredients: flexibility and different volume range and, as in the case of man- the ability to adapt to change, which in many ufacturing, the need to seek out further cost reduc- cases becomes the engine that drives change tions. In other cases, it would seem that the best forward. LA XINA, UNA MIRADA OBLIGADA Isabel Gimeno i Altarriba. Consultora per als Mercats d’Àsia Pacífic. Àrea d’Expansió Internacional d’ACC1Ó L a gran fàbrica del món ha estat i continua Abans d’afrontar qualsevol estratègia a la Xina, és sent la cara més coneguda de la Xina, i important conèixer els principals trets que defi- experimentada per moltes empreses. neixen la seva economia. En primer lloc, la veri- Però ja fa temps que el gegant asiàtic table dimensió i diversitat del país. Sovint, quan està emergint com una gran potència econòmica parlem de la Xina, es pensa en un únic mercat mundial. De fet s’ha convertit en la segona eco- força homogeni, però cal tenir en compte que nomia mundial i segons les previsions no trigarà la Xina té gairebé 1.500 milions d’habitants i se massa a ser la primera del món. l’ha d’entendre com un gran conjunt de mercats, tremendament heterogenis, en quant a gustos i Per tant, en aquest context, la Xina és o hauria de preferències. ser una prioritat estratègica per a les empreses catalanes en el seu procés d’internacionalització. També cal assenyalar que un dels principals fac- Malgrat la seva complexitat, es cert que les em- tors que està transformant l’economia xinesa és preses estrangeres a través d’una adequada plani- el seu procés d’urbanització. El trasllat de la mà ficació i d’una adequada estratègia poden arribar d’obra de la població del camp a les ciutats ha es- a tenir un considerable èxit en aquest mercat. devingut un dels principals motors de creixement26
 • de la Xina en els darrers anys. Avui dia, prop del com una indústria capaç de desenvolupar en de-50% de la població xinesa ja viu en zones urbanes terminades ocasions tecnologies molt avançades.El nombre de ciutats va passar de 250 l’any 1990 a Podem trobar competidors de baixa qualitat que600 ciutats en l’actualitat i es preveu que hi haurà es dediquen bàsicament a una producció mas-prop d’un miler l’any 2025. siva i basada en el preu però també competidors que comencen a tenir avantatges tecnològiquesPer tant, és importantíssim considerar la dimensió pròpies.del mercat a l’hora d’escollir les zones objectiu. Sibé, les zones més fàcils per a l’entrada són les grans En quant a la indústria, la Xina està decidida aciutats com Beijing o Xangai, on els gustos estan desenvolupar indústries capaces de competirmés sofisticats, més desenvolupats, no s’ha de per- en el mercat internacional, i amb algunes d’ellesdre de vista que la Xina no tan sols són aquestes està apostant fortament amb una sèrie de polí-ciutats superiors. Bona part del creixement i de la tiques que a vegades poden limitar el desenvo-riquesa en el futur es produirà a les ciutats de se- lupament de competidors estrangers en el país.gon i tercer nivell i a altres ciutats de primer ordre i Així doncs, tot i que es pot pensar que el pano-per tant s’ha de pensar bé on el nostres productes rama que ofereix la indústria xinesa de cara a leso serveis poden tenir millor èxit. oportunitats de les empreses industrials cata- lanes podria resultar poc encoratjador, la veritatPer altra banda, la Xina ja està preparada per es que sí que existeixen importants oportunitatsal desenvolupament de les classes mitjanes. pel que fa al desenvolupament de la indústriaEl boom del consum intern en les últimes dè- auxiliar o bé en determinats productes amb altcades s’ha desenvolupat gràcies a l’emergència valor tecnològic i amb una alta especialitzaciód’una incipient classe mitja i especialment una en un determinat nínxol concret.classe adinerada. En aquest sentit, una de lesprioritats del Govern en el seu Pla Quinquen- Existeixen productors industrials del nostre paísnal 2011-2015 se centra amb l’augment de la que estan sent capaços de competir amb èxit endemanda del consum domèstic. El més impor- el mercat xinés perquè ofereixen un productetant, doncs, es veure com una classe mitjana/ que els xinesos encara no són capaços de real-mitjana-baixa de 100 milions d’habitants que itzar o que degut a l’important creixement quehi ha a l’actualitat passarà l’any 2020 a 500-600 tenen, no han estat capaços de poder atendre enmilions de potencials consumidors per a les l’actualitat.marques occidentals. És cert que des del punt de vista de considera-Durant tota aquesta etapa de desenvolupament cions estratègiques, la Xina presenta dificultats.econòmic, la indústria ha tingut un pes supe- Un dels principals problemes en què s’enfrontarior al 50% de l’estructura productiva del PIB. l’empresa estrangera és la gran descentralitzacióAixò mostra que la Xina és eminentment un que existeix, l’entramat de relacions que es pro-país industrial, fet que es nota quan un viatge dueixen entre els poders públics i el sector em-pel país, sobretot per tota les regions de la costa presarial recentment privatitzat i que exigeix es-de la Xina occidental. Tot el seu creixement s’ha tar preparats a l’hora d’accedir al mercat. I aixòbasat especialment en el sector industrial. No passa per tenir bons enllaços de connexió ambobstant això, les autoritats són conscients que els governs locals i la millor manera per fer-hola propera etapa, el que manca per completar és a través d’una localització, és a dir tenir unai on estan duent a terme importants politiques base a la Xina que permeti gestionar aquestespubliques és en el desenvolupament del sector relacions.serveis. Abans, però, d’establir-se físicament de formaPerò no tan sols el gran creixement que ha experi- permanent, és necessari conèixer quina és la re-mentant la Xina durant els últims 30 anys s’ha ba- sposta real del mercat i com s’haurà d’adaptarsat exclusivament en la incorporació de mà d’obra el producte/servei a les peculiaritats del mercatbarata. Tot i que l’ocupació ha estat rellevant, les xinés, així com valorar el nivell de competènciafonts de creixement també s’han de buscar en existent respecte a altres productes estrangersla incorporació d’inversió en infraestructures, o fins i tot amb empreses locals les quals, comla inversió en educació i també la productivitat. hem comentat abans, ja són capaces de competirLa Xina és l’economia que més està invertint en intensament en un mercat que s’ha obert a unarecerca i desenvolupament, i cal contemplar-la economia ja globalitzada. 27
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG En aquest sentit, les oficines d’ACC1Ó la Xina Com a conclusió, podem dir que la Xina ofereix im- disposen de diversos serveis per poder donar portants oportunitats per a tots els productes, no po- suport local a les empreses que volen abordar dem parlar especialment de sectors d’oportunitats, aquest mercat, ja sigui a través de la identificació sinó més aviat d’oportunitats per aquelles empreses de clients i/o distribuïdors locals, de la recerca que tinguin un producte de qualitat, un producte de partners locals per arribar a acords de trans- innovador, i per tant que ofereixi valor, sent un dels ferència tecnològica o bé, en una fase més avan- principals mercats, i passant a ser una de les princi- çada, l’assessorament in situ en quant a projectes pals economies del món, evidentment la Xina és un d’implantació. mercat que cal considerar. EL NOU CONVENI ENTRE ESPANYA I HONG KONG: UN PONT PER A EMPRESES ESPANYOLES D’ENDINSAR-SE AL MERCAT XINÈS Sara Mallo Álvarez i Tomás Lamarca. NET- CRAMAN Abogados y Asesores Fiscales del tracte favorable a les societats constituïdes a Hong Kong en el que a tributació per l’impost de societats es refereix, sent del 16,5% el tipus gene- ral a Hong Kong (podent ser fins i tot eximits si la societat obté el conegut “règim offshore”). OBTENCIÓ DEL RÈGIM OFFSHORE I PRIN- CIPALS AVANTATGES QUE ES DERIVEN DEL CONVENI PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ (CDI). Hong Kong preveu la possibilitat per determina- des empreses d’obtenir el règim offshore, en lloc P er fi ha arribat el dia: Des de l’1 d’abril de pagar el tipus general del 16,5%. D’aquesta de 2013 les disposicions contingudes en forma determinades societats residents a Hong el conveni per evitar la doble imposició Kong podran acollir-se a aquest règim fiscal entre el Regne d’Espanya i la Regió Ad- especial i d’aquesta manera tributar al 0% pels ministrativa Especial de Hong Kong subscrit el beneficis generats provinents d’activitats realit- passat 1 d’abril de 2011 i que va entrar en vigor zades en l’exterior d’aquest territori. el passat 14 d’abril de 2012, desplegaran tots els seus efectes. Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni, aques- ta plaça deixarà d’ostentar la consideració de paradís fiscal a ulls de la Hisenda espanyola i per fi, inversors espanyols a la Xina o en gene- ral del sud-est asiàtic, podran beneficiar-se dels avantatges fiscals que el mateix presenta. A més28
 • A més dels avantatges del règim “off shore” o se”) o la JV (“Joint Venture”) seran els vehiclesd’exempció en la tributació dels beneficis ge- ideals per implantar-se a la Xina.nerats per una companyia a Hong Kong, tambéhem de destacar els avantatges que ens ofereix Tenint en compte la possibilitat per a les empre-el CDI. En aquest sentit assenyalar que: (I) Hong ses espanyoles que utilitzen una societat cons-Kong deixa de ser considerat paradís fiscal per tituïda a Hong Kong com a simple vehicle per aa Espanya i (II) un mateix fet imposable només les seves operacions o inversions a la Xina, quetributarà en una jurisdicció: a Espanya o a Hong els sigui concedida l’exempció fiscal en aquestKong. territori, unida als avantatges derivats del con- veni per evitar la doble imposició entre EspanyaTanmateix, d’acord amb la Llei Espanyola de i Hong Kong que ha desplegat els seus efectesl’Impost de Societats, serà possible beneficiar-se l’1 d’abril, fan de Hong Kong una plaça més quede l’exempció per evitar la doble imposició in- atractiva per articular les seves inversions a tra-ternacional de dividends, en seu de la matriu es- vés d’aquest territori.panyola que tingui una filial a Hong Kong, quanaquesta tingui activitat econòmica i compleixi Convé que les empreses que estiguin implan-determinats requisits. tades a la Xina revisin les seves estructures ju- rídiques per aprofitar l’economia d’opció queINVERSIÓ A LA XINA MITJANÇANT HONG l’entrada en vigor del CDI entre Espanya i HongKONG Kong ens permet, triant el règim fiscal menys onerós. I les empreses que vegin la Xina o, enÉs necessari que cada empresa planifiqui cor- general, tot el sud-est asiàtic com un mercat onrectament la seva entrada en el gegant asiàtic, internacionalitzar el seu producte han d’estu-depenent de l’activitat econòmica i operati- diar la possible reestructuració del seu negoci ava de cada empresa i, sobretot, dels interessos través de Hong Kong per aprofitar al màxim elsd’aquestes. Així doncs, el CDI ens permetrà defi- seus beneficis.nir diferents tipus d’estructures amb la finalitatd’aprofitar els beneficis del propi conveni i així Altres motius no fiscals fan així mateix de Hongmateix reduir els costos fiscals de les empreses. Kong una plaça òptima per al desenvolupamentA títol d’exemple: de la seva activitat. Temes com a seguretat jurí- dica i sistema financer estable fan de Hong KongDepenent de cada model de negoci i de les ne- un centre internacional de negocis àgil i favora-cessitats de les empreses, aquestes es decanta- ble per a l’empresari. A més, no podem oblidarran per una o una altra forma jurídica al terri- que és el centre logístic més important d’aques-tori de la República Popular de la Xina. Segons tes latituds, sense obviar les magnifiques relaci-el tipus de negoci, l’oficina de representació, la ons entre el port de Barcelona i el de Hong KongWFOE (“Wholly Foreign Owned Enterprise”), la que de ben segur afavoriran l’interès comercialFICE (“Foreign Invested Commercial Enterpri- de les empreses. 29
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG EU CHINA RELATIONS Enrique Buatas Costa. Antic funcionari de la Comissió Europea O ne fifth of the world’s population lives achieve progress in various areas of their bilateral in China. The rapid growth accomplis- and multilateral external relations. Since the es- hed since the opening of its economy tablishment of EU-China diplomatic relations in in 1978 has contributed to reduce the 1975, these have evolved towards a partnership poverty of more than 500 million people, beco- that takes account of the duality nature of Chi- ming the third largest economic power after the na: on the one hand, it still remains a developing EU and USA, and has transformed global trade country with more than 170 million people living and production flows. under the poverty line, and on the other hand, it has become a significant global player in econo- China has successfully moved from low to midd- mic and political terms. le income status by applying a state-led model of growth. It is a growth model based on abundant Regarding the structure of the EU-China part- low cost manpower, government led investment nership, it is steered by the annual summit of the and a financial system geared towards public en- heads of government and is developed through terprises. According to the 2012 EUCCC Position more than 50 sectoral dialogues. It is based on Paper, this model is showing signs of inefficiency three pillars: the high-level economic and trade and diminishing returns on investment and to dialogue started in 2007, the strategic dialogue sustain its development, China needs to rebalan- from 2010, and the high-level people to people di- ce it. alogue of 2012. Supporting this partnership, there is a EU cooperation programme providing assis- Indeed, China’s economic achievement has also tance to China’s reform programme in the areas led to substantial income and regional disparities covered by the dialogues as well as in areas of glo- as well as a high degree of environmental degra- bal concern such as the environment, energy or dation. Thus, while China is already the largest climate change. urban nation in human history, with 600 million people living in urban areas, it is forecasted that One of the recent developments in this partners- by the year 2030 there could be 350 million more. hip is the decision taken in the September 2012 The challenges of this huge migration from rural summit to prepare for the negotiations of an in- areas to urban centres in such short time span vestment treaty that would consolidate into a cannot be underestimated. They go from the single framework the existing 25 bilateral agre- supply of basic physical infrastructure and social ements between China and EU member States. services to managing the environmental impact Such treaty would provide a level playing field for of this singular urbanisation process. companies and improve investors’ access to the Chinese market. Aware of the weaknesses of its growth model, the Chinese 12th five year development plan - that The September summit also concluded a joint covers the period 2011-2015 - proposes to reba- declaration on the launching of the innovati- lance its model towards a more sustainable one on dialogue . This dialogue aims at deepening by promoting domestic demand, a lower carbon the cooperation on innovation by creating a intensity, moving industries up the value chain platform to facilitate exchanges and involving and developing a modern service sector. industries, universities and research institu- tes. The focus is placed on addressing challen- Moreover, China is an increasingly active mem- ges of common interests, for example, on low ber of the international community; it is therefore carbon energy systems, energy efficiency, he- crucial for the EU to strengthen its cooperation to althy ageing, information and communication30
 • technologies, maritime issues or disaster ma- tivities and structures that the UE is making avai-nagement. lable to enterprises, universities, research centres and public organisations to strengthen the coo-In the context of the sectoral dialogues, a part- peration for mutual benefit.nership to cooperate on urbanisation was signedin May 2012. The unprecedented speed and sca-le of the urbanisation process in China calls forstepping up efforts and involving all stakeholders EUCCC: EU Chamber of Commerce in China; see position pa- 1from the relevant public organisations to archi- per at http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-tects and businesses. In this connection, a vast position-paper-2012-2013array of initiatives are being organised to assistin the development of smart cities. This partners- 2 http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/joint-declaration-en-hip process is steered through the urbanisation glish.pdfforum, which next annual meting will take placein May 2013. 3 http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_coopera- tion/china/doc/20120503_eu_china_joint_declaration_urbani-The EU is the biggest trading partner for China sation_en.pdfand the latter is the second one for the EU afterthe USA. To facilitate these economic flows, the 4 http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/sustaina-EU designed the ECUTP cooperation project that ble_urbanisation/sustainable_urbanisation.htmaims to support China’s economic, trade and in-vestment reform. The project provides technical 5 http://www.euctp.org/index.php/downloads/finish/7-euctp-assistance in the areas of the service industries, information/1264-3rd-annual-work-plan.htmlquality infrastructure and technical barriers totrade, agriculture and food safety, customs, and http://www.eusmecentre.org.cn 6other trade related issues. The project assistanceand economic sectors involved are detailed in theannual work plan .Nevertheless, in spite of the huge potential of theChinese market, many EU enterprises - particu-larly the small and medium-sized (SMEs) - feelunprepared to grab the business opportunities.To assist them, the EU has funded the creationin Beijing of the EU SME centre. Its mission is tohelp them assess the potential and risks of inves-ting as well as establishing and developing com-mercial activities.In a globalised world, the UE shares the sameboat than the one fifth of the world populationthat resides in China; it shares its journey towardsa better society as well as its fate. This article haspresented some aspects of the EU-China part-nership and has illustrated with examples the ac- 31
 • 32 NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG VIURE A LA XINA I TREBALLAR
 • SANTI CODINA. Enginyer IndustrialETOW-TOOLVaig viatjar per primera vegada conseqüència de les inversions tats aquàtiques. També hi ha una la Xina a l’any 2002 en busca estrangeres i del propi govern, llac artificial a la zona industrialde proveïdors de motlles de in- està provocant un canvi d’esce- del SIP de 7 km2 al voltant deljecció de plàstics i des de ales- nari per les empreses industrials qual s’ha urbanitzat amb granshores ha estat un continu anar i com la nostra on s’està perdent edificis d’oficines i habitatgesvenir. Normalment, cada any vi- competitivitat degut a l’aug- ple de restaurants i locals d’oci.atjo a la Xina cinc o sis vegades ment del costos però, per altra En la gastronomia de la zona do-i la durada del viatge és de dues banda, el mercat local és cada minen els plats dolços i duranto tres setmanes. Posteriorment cop més gran i atractiu. Cal dir, els mesos de novembre a febrera l’any 2006, una vegada ja co- però, que una cosa és invertir és l’època de menjar crancs.neixent bé el terreny, ens varem o comprar a la Xina i una altra Com passa en totes les ciutatsdecidir per invertir en una plan- ben diferent és vendre-hi. L’im- grans de la Xina, a banda delsta de fabricació d’injecció de pacte cultural és nota molt més restaurants i la cuina tradicional,plàstics que és un negoci paral· en aquesta segona i, per aquest hi ha una gran oferta de restau-lel i amb moltes sinergies a la motiu, la nostra estratègia està rants internacionals.construcció de motlles. Ens và- en desenvolupar el mercat localrem decidir per ubicar la fabrica però focalitzant-los en empre- Durant la setmana, estic aa Suzhou per la seva proximitat ses occidentals instal·lades en Suzhou i els caps de setmanesamb Shanghai i perquè era una la nostra àrea de proximitat. els passo a Shanghai ja que hizona molt desenvolupada per tinc amics i la ciutat ofereix mésempreses de Singapur que van Suzhou també té forces atractius possibilitats d’oci. Cada cap deser els primers a instal·lar-s’hi turístics, i una llarga història. setmana s’organitzen partitsi estava molt ben equipada en Són famosos els Jardins Clàssics de futbol on hi acudeixen tantquant a serveis, parc de prove- que son patrimoni de la huma- expatriats com xinesos. Es moltïdors, comunicacions etc. Amb nitat i la ciutat té molts canals i, curiós veure com tothom por-el tren ràpid, s’arriba al centre per aquest motiu, es coneguda ta la samarreta de l’equip que lide Shanghai o bé a l’aeroport de com la Venècia de la Xina. La pa- agrada més, Manchester, Barça,Honqiao en només 35 minuts. goda Tiger Hill és famosa ja que etc... fins i tot últimament s’hanCom moltes de les empreses té problemes en els fonaments i posat de moda entre els xinesosestrangeres ens vam instal·lar està inclinada de forma similar la de la selecció espanyola de-a la Xina amb l’objectiu de ser a la torre de Pisa. El llac Taihu, gut als últims èxits. Jo personal-competitius i exportar cap oc- de 2250 km2 queda a l’oest de ment, vaig amb l’arlequinadacident. Amb els anys, i degut al Suzhou i és una zona on es po- del Sabadell, i es clar, tothom emràpid creixement del país com a den practicar tot tipus d’activi- pregunta de quin equip és. 33
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG JOHN WALLER. John Waller John Burton Ltd. Consulting Engineers SHEPHERDS AND SHEEP IN CHINA Every time I have a chance to Those who are responsible for Then there are Westerners who talk with colleagues who have running a team, have no choice perform their work as part of a not lived or worked in China, but to act as a shepherd, what team without dependents. Ac- the same question always arises: means that they will always cording to this theory, these how is it working in China? And have to closely and continu- peers can only take the role my answer is usually also the ously monitor their “flock”. He of sheep and follow the shep- same: it is different. It is not that or she will have to explain the herd. The manager, director or I do not want to explain myself tasks again and again even responsible for the area where and satisfy the curiosity of my though the work is frequently our western partner works will colleagues, but it is difficult to repeated, he or she will have to take the roll of shepherd (if we avoid stereotyping and the truth “pursue his/hers sheep” to en- consider that the “shepherd” is is that it is different in the broad- sure they will follow the guide- Chinese, control and monitor- est sense of the word. lines set and they will not “mis- ing will be more intense and lead” the path to be followed. It exhaustive) leaving little room A few days ago, regarding the will be necessary to ensure, one for suggestions, new ideas or drafting of this short essay, I by one, that all the “sheep” have changes. The “shepherd” will had a chat with some Westerner understood their tasks, because control every action of each friends in Beijing on our working even though they do not under- member of the “herd”, not giv- experience in China and I found stand the “shepherd’s” guide- ing to our Western “sheep” a funny and partially true theory lines, they will hardly ask or many options for autonomy, developed by one of them, the show their unawareness. Like- individual work and person- theory of the shepherd and its wise, the “shepherd” will have al contribution. The rest of herd. In my friend’s opinion, tel- to pay attention to all outsiders “sheep” members of the “flock” ecommunication engineer with that may affect his “sheep” as will provably follow shepherd’s 10 years experience in Shanghai, they do not usually go beyond directions with little criti- Westerners working in China the tasks they have been as- cal thinking, considering the have to adopt the role of shep- signed and the unexpected can changes proposed by the West- herd or sheep depending on the make “the migration” not to be ern “sheep” needless. type of work we have. carried out.34
 • DIA INTERNACIONAL DE LA Hi ha una manca general del cul- I no només feixuc sinó un motiu im- THIS IS XINADONA, EL 8 DE MARÇ tura de seguretat viària i respecte portant de col·lapses en el trànsit. a les normes de trànsit més bàsi- En cada incident que es produeixi,A la Xina es viu aquest dia d’una ques (cinturó de seguretat, parlar ningú pot tocar res a efectes mate-forma especial i diferent del que pel mòbil mentre es condueix, rials excepte atendre les persones is’acostuma a fer al nostre àmbit. anar amb moto sense casc, avan- s’ha d’esperar que la Policia arribiLluny de centrar-se en celebrar l’as- çar per qualsevol lloc, no respectar perquè es faci l’informe del mateix.soliment dels drets econòmics, po- preferències d’accés a vies princi- Això vol dir que un petit incidentlítics i socials, el Dia de la Dona es- pals, conduir contra direcció, etc.) en que començaríem per moure elsdevé simplement en una ocasió pels sense tenir en compte jornades vehicles per no dificultar el trànsit,homes d’expressar la seva estima excessives al volant o els efectes ja siguin motos o cotxes, a laXinad’una manera que és com una com- de l’alcohol. es deixen tal com han estat desprésbinació entre Sant Valentí i el Dia de l’incident i s’espera el tempsde la Mare, festes aquestes que ja es A més, tenim que hi ha una infini- que calgui a l’arribada de la policiacelebren en algunes ciutats xineses tat de tipus de vehicles diferents, encara que hi hagi un col·lapse deimportades del món occidental. mal mantinguts i alguns estarien trànsit immens.Per exemple, a molts restaurants prohibits de circular en el nostrees prepara un menú especial per entorn per la manca de condici- Si un dels involucrats és estranger,aquest dia tan assenyalat com es ons mínimes de seguretat a ban- a banda de la barrera idiomàtica,pot veure en la fotografia adjunta. da de la mala qualitat en que es el més probable és que acabis a la construeixen les infraestructures comissaria més propera i perdis tot en general. un matí per resoldre el tema enca- ra que hagi estat un petit toc en un A diferència del què passa a casa aparcament. nostra que qualsevol incident que representa majoritàriament només danys al vehicle però que no im- pedeixen la seva mobilitat, acabem apartant els vehicles i “fent el parte”, a la Xina es converteix en un tràmit molt feixuc.ACCIDENTS DE TRÀNSITUn dels temes més sorprenents rela-tius als accidents de trànsit o millordit dels milers d’incidents de trànsitdiaris que passen a la Xina, és quedesprés d’ell no es pot tocar res.Crec que podríem dir que no hi hacap dia en que en un trajecte de 30minuts un no pugui viure en directeo passar pel costat d’un incident detrànsit. 35
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG THIS IS XINA EL TRANSPORT DE MERCADERIES sant ambdós vehicles confrontats per l’accés a la càrrega. En el transport de mercaderies a laXina, cal tenir en compte alguns Com podeu veure en la fotografia temes importants si volem evitar adjunta, veure com tenen les caixes reclamacions desagradables dels en un camió dedicat al transport de nostres clients o si volem no tenir mercaderies posa els pels de punta. mal de caps en reclamacions a pro- veïdors. També, et pots trobar que quan obres un contenidor per vaixell, la No hi ha una cultura d’escollir i pen- càrrega et caigui a sobre per la mala sar l’embalatge adequat per cada qualitat de la preparació dels palets producte i a més no es pot controlar i la pròpia disposició en el mateix, o la cadena del transport, per no dir que s’hagin trencat els palets com- que reclamar danys pel transport plets i hagis de treure la càrrega “cai- esdevé una tasca titànica. xa a caixa”. Molts cops quan hi ha hagut un in- Per tant, cal definir molt bé les es- cident per tema de danys a la mer- pecificacions de l’embalatge als caderia, t’acabes trobant que a mig proveïdors tant pel transport per camí s’ha fet un traspàs entre ca- carretera com per contenidor, i mions a peu de carretera sense les també per cobrir el maltracte que condicions adients per manipular la no podrem controlar quan enviem càrrega o les caixes, simplement po- la mercaderia als clients.36
 • BORSA DE TREBALLJIANGSUPRODUCTION, OPERATIONS ANDR+DTHE COMPANY • Establish and maintain healthy community rela-Our client is a leading supplier of paints, coatings and tions and foster well-trained and motivated staffservices to commercial vehicle, automotive plastics and • Management of the complete site total qualitycar repair markets around the world. With its operations managementin more than 60 countries, our client is part of one of • Being fully responsible to meet all company pro-the world’s largest chemical manufacturers, and dis- duction goals (machine capacity, production,tinguishes itself as a leading innovator of product and training, safety, purchasing, human resources,color technology in the vehicle refinishes market, as planning)well as the Automotive Plastic Coatings and OEM com- • Develop and manage the site budget and preparemercial vehicles markets. The company positions itself PnL projections, and review production costs, ma-as a full business partner to its customers, with business chine and labor usage for efficiencystrategies and management practices that are designedto deliver sustainable business success to all parties. In REQUIREMENTSorder to support their growth plans and secure the at-tainment of strategic goals, our client is seeking to ap- • A Bachelor or Master’s degree in Engineeringpoint a Site Manager to set up a new site in China. • At least 10 years manufacturing experience from which: 5 years in overall management, and 3 yearsFUNCTIONS in site managementThe appointed Site Manager will contribute in setting • Strong experience in the paint & coatings industryand building up a new site in the startup period, and • Strong experience in greenfield plant building, oper-design a strategic roadmap to support the site reaching ations and maintenance from scratch to completionits regional organization goals. Your responsibilities in- • Experienced in creating and interpreting financialclude, but are not limited to: reports and spreadsheets • Fluency in English and Mandarin• Managing the overall operations and maintenance of the site Contact: a.auguet@vektorteam.com• Ensure that all manufacturing goals, deadlines and budgets are met• Identify and prioritize risk reduction opportunities• Establish and enforce safe site policies and proce- dures and ensure that the overall operation is or- ganized, clean and running to its utmost capabili- ties at all times• Directing and coordinating the site operations within the company policies and procedures 37
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG EMPRESA DE VÍDEOJUEGOS BUSCA DIRECTOR GENERAL EN CHINA La empresa TribePlay busca un Director General para trabajar en China. Será responsable de la definición, de- sarrollo y lanzamiento de nuevos juegos de alta calidad. Se asegurará de que los niños (edad 3 a 6) de todo el mundo obtengan la mejor experiencia posible tras jugar a los juegos de esta compañía. Responsabilidades: • Dirigir a los programadores, artistas, animadores, diseñadores de juegos y probadores del estudio de Chengdu. • Optimización de la producción de juegos mediante el establecimiento de metas concretas y directrices, y la gestión de flujo de trabajo basado en los altos objetivos de nivel de negocio. • Mejorar la eficiencia del desarrollo mediante la implementación de las operaciones efectivas de gestión de proyectos. • Coordinar el equipo de ingeniería para la gestión del día a día de las cuestiones de desarrollo, e identificar e impulsar soluciones creativas para los problemas que surjan. • Trabajar con los diferentes departamentos. • Ampliación de la plantilla del equipo en Chengdu. Requisitos: • Pasión por crear los mejores productos, y de una alta calidad. • Fuertes habilidades interpersonales. • Una mentalidad innovadora, creativa y de resolución de problemas. • Un título universitario. Ciudad: Chengdu Nivel de chino: no requerido. Interesados, contactar: a.auguet@vektorteam.com38
 • LINKS D’INTERÈSCentre d’Internacionalització Federació de la Indústria de la MaquinàriaEmpresarial ACC1Ó a la Xinawww.acc10.cat http://jjw.mei.gov.cn/english/index.html http://cmif.mei.gov.cnCasa Àsiawww.casaasia.es CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News ServiceChina International Machine Tool www.china-briefing.comwww.cimtshow.com BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGEICEX (Instituto Español www.bswomenb.comde Comercio Exterior)www.icex.es CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair OnlineChina Daily http://www.cantonfair.org.cn/en/www.chinadaily.com.cn ACC10 Invest in CataloniaCasa de España . Shanghai www.investincatalonia.comcasaespanashanghai.com China Association for ScienceSinalunya and Technologywww.sinalunya.com www.cast.org.cnCasal Català de Shanghai ROCA JUNYENT Departament Asian Deskwww.wix.com/casalshanghai/ccshanghai# www.rocajunyent.comInstitut Confuci (Barcelona)www.confuciobarcelona.esChina Yiwu International MachineryIndustry Fairwww.jixie-expo.comCHINE PLUS. La revue de pressewww.chine-plus.com 39
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG REFERÈNCIES HISTÒRIQUES ANY XINA EUROPA I CATALUNYA Reis d’Aragó i de Castella Dinastia Ming. Divisió de 1300-1644 Descobriment d’Amèrica per l’imperi en províncies Colom 1a Guerra Sino-Japonesa entre la Dinastia Qing i l’Imperi 1894-1895 Revoltes a Cuba i Filipines Japonès Fundació de la Universitat La Xina al Consell Nacional de Politècnica de Catalunya 1971 la ONU. Nixon visita la Xina Primera sessió de l’Assamblea de Catalunya40
 • AMB EL PATROCINI DE: La Mutua dels EnginyersAMB LA COL·LABORACIÓI EL SUPORT DE:
 • NEWS ENGINYERS XINA 2013 // ABRIL - MAIG