Yliopistokeskukset Suomessa

453 views

Published on

Yliopistokeskuksia on Suomessa yhteensä kuusi ja niiden tavoitteena on edistää ja koordinoida tutkimusta ja yliopistokoulutusta alueellaan.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yliopistokeskukset Suomessa

 1. 1. YLIOPISTO-KESKUKSETVirtaa ja virikkeitäPienistäoivalluksistamerkittäviininnovaatioihin
 2. 2. YLIOPISTO-KESKUKSET>
 3. 3. Yliopisto-keskuksissatehdään tieteellisestikorkeatasoista,alueen vahvuuksiinpohjautuvaatutkimusta.Yliopistokeskuksettukevat yrityksiä jayhteisöjä tutkimus- jakehitystyössä.Yliopistokeskuksetovat verkostomaisiaorganisaatioita:ne yhdistävät alueellatoimivat yliopistot.Yliopisto-keskuksissatarjotaan yliopisto-opintoja erityisestiaikuisväestölle.3
 4. 4. NORJARUOTSIVENÄJÄItämeriSuomenlahtiPohjanlahtiKAJAANIKOKKOLASEINÄJOKIPORIMIKKELILAHTITallinnaPietariYliopistokeskuksia onSuomessa yhteensä kuusija niiden tavoitteenaon edistää ja koordinoidatutkimusta ja yliopisto-koulutusta alueellaan.4
 5. 5. SisältöYliopistokeskukset 2Kajaanin yliopistokeskus 6 Liikunta ja kaivosteollisuus tutkimuksen aiheina Kajaanissa 8 Onnistujan opintie 10Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 12 Aikuisen opiskelu vaatii joustoa 14 Kokkolassa kehitettiin omaleimainen sosiaalityön maisteriohjelma 16 Lahden yliopistokeskus 18 Parempaa elämää iäkkäille 20 Urbaaniekspertit tulevat Lahdesta 22Mikkelin yliopistokeskus 24 Puhtaus ja turvallisuus pääosassa 26 Mikkeli on digitaalisen arkistoinnin keskus 28Porin yliopistokeskus 30 Tohtoriksi asti Porissa 32 Korkeatasoista, alueellista kehitystä palvelevaa tutkimusta 34Seinäjoen yliopistokeskus 36 Kuluttajatiedolla uusia tuotteita ja terveellisiä ruokatottumuksia 38 Kasvuyrityksen maisterikoulutus Seinäjoella 40Julkaisusta 42Yliopistokeskusterveisin 43
 6. 6. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto noin 11 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 130• Opiskelijoita noin 2400, joista noin 220 tutkinto-opiskelijaa
 7. 7. Kajaanin yliopistokeskusKajaanin yliopistokeskus on Kainuussa toimivien yliopisto-toimijoiden keskus. Oulun yliopiston koordinoimassa Ka-jaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän jaLapin yliopistot sovituilla vastuu-alueilla. Kajaanin yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueen-sa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämänpalveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta.Yhteistyöyliopistoilla on omat vastuualueensa:• Oulun yliopisto: Yliopistokeskuksen toiminnan koordi- nointi, sähkö- ja tietotekniikka, biotekniikka, tietojenkäsittely- tiede, lääketiede ja aikuiskoulutus• Itä-Suomen yliopisto: Mittaustekniikka ja optiikka, biotekniikka ja elintarviketutkimus• Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteet• Lapin yliopisto: Oikeustieteet ja yhteiskuntatieteetwww.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/7
 8. 8. Liikunta ja kaivosteollisuustutkimuksen aiheina KajaanissaKajaanin yliopistokeskuksen tutkimus keskittyy mittaustek-niikkaan ja liikuntateknologiaan. Tutkimuksen pääpaino-alue on biotalous. Kainuussa on vahvaa kaivannaisteollisuutta. Siksi alan tutki-mus korostuu myös Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikköCEMIS-OULUn tutkimuksessa. Anturi- ja sensoritekniikan tut-kimus ei rajoitu kuitenkaan vain tälle alalle, vaan sitä tutkitaanmyös liikunnan ja ympäristötutkimuksen aloilla. Erityisestispesifiset, määrättyä yhdistettä monitoroivatsensorit ovat kehitystyön alla. Vuokatti on Suomen parhaimpia talvi-liikuntakohteita. Siksi talviliikuntaanliittyvä tutkimus on tärkeä tekijä alueenkehityksessä. Jyväskylän yliopistotutkii Vuokatissa liikuntateknologiaaja -biologiaa. Yhteistyökumppaneitaon ympäri Suomen ja maailman,muun muassa Vuokatin urheiluopistoja Oulun yliopisto.Haasta meidätkehittämäänuutta osaamista!9
 9. 9. Onnistujan opintieKainuussa innostutaan aikuis- ja täydennyskoulutuksista jayhdessä tekemisestä. AIKOPAssa voi opiskella sekä Kajaa-nin ammattikorkeakoulun että Oulun yliopiston Kajaanin yliopis-tokeskuksen aikuiskoulutusyksiköiden koulutuksissa. Parhaat tu-lokset saadaan, kun yhdistetään AIKOPAlaisten taito suunnitellaja toteuttaa koulutuksia ja kehittämistä ja asiakkaan asiantunte-mus omasta työstään ja tarpeistaan. Yhdessä tekeminen tuo voi-maa ja vertaistukea. AIKOPAn työelämän tarpeisiin suunniteltuja, korkeakoulu-tasoisia palveluita voivat käyttää Kainuun, Ylä-Savon ja Koillis-maan alueen yritykset ja yksityishenkilöt. Laadukkailla koulutus-,asiantuntija- ja tutkimus-palveluilla on kysyntäämyös kansallisesti jakansainvälisesti.Oletko sinäseuraava yhteistyö-kumppanimmevai tuletkoopiskelemaan?10
 10. 10. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto noin 7,5 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 100• Opiskelijoita noin 3000, joista noin 200 tutkinto-opiskelijaa
 11. 11. Kokkolan yliopisto-keskus ChydeniusKokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivat Jyväsky-län, Oulun ja Vaasan yliopistot. Yliopistokeskuksen koulu-tus ja tutkimus keskittyvät näiden yliopistojen erityisaloille, joi-ta ovat kasvatustiede, tietotekniikka, yhteiskunta- ja aluetieteet,kauppatieteet sekä kemia. Kokkolan yliopistokeskus on erikoistunut aikuiskoulutuk-seen. Maisteriopinnot on suunnattu aikuisopiskelijoille, joilla onopiskelualaltaan aiempia opintoja ja työkokemusta. Avoin yli-opisto toimii väylänä maisteriopintoihin. Yliopistokeskuksessatehtävä tutkimus palvelee ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan yri-tysten, kuntien ja muiden yhteisöjen kehitystarpeita.Yliopistokeskus on saanut nimensä Kokkolassa eläneestä AndersChydeniuksesta (1729–1803), joka oli Ruotsi-Suomen ja koko Euroo-pan varhaisimpia vapauden ja demokratianpuolestapuhujia ja elinkeinovapaudenesitaistelija.www.chydenius.fi13
 12. 12. Aikuisen opiskeluvaatii joustoaOpiskelu Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Kokkolanyliopistokeskuksessa on tehty aikuisopiskelijalle mahdol-lisimman helpoksi: riippumattomaksi ajasta ja paikasta, työn japerhe-elämän ohessa tehtäväksi. Opiskelussa yhdistetään lähi-opetusta ja verkkotyöskentelyä. Iso osa luennoista välitetään suo-rina videoluentoina, jolloin opiskelija voi seurata niitä kotonaantai työpaikallaan. Verkkoluentoja myös tallennetaan, jotta opiske-lija voi valita itselleen parhaiten sopivan ajan luennon seuraami-seen tai kerrata opetettua asiaa myöhemmin. Myös verkkotentti tekee opiskelunentistä joustavammaksi. Yliopisto-keskuksessa kehitetään verkkotentinpedagogisia ratkaisuja. Tavoitteenaon edistää muun muassa ymmärtä-vää oppimista, asiantuntijalle omi-naisia tiedonrakentamisen taitojasekä opintojen työelämälähtöisyyttä. Yliopistokeskus panostaa myös opinto-ohjaukseen.Opiskelijat saavat valintansa mukaan ohjausta jokohenkilökohtaisesti opintoneuvojan vastaanotolla taiverkko-ohjauksena.Kasvatustiedettäja tietotekniikkaayhdistämällä on löydettyaikuisopiskeluunuusia keinoja.14
 13. 13. Tiesitkö, ettäsosiaalityöntekijöistä onpula valtakunnallisesti?Kokkolassa koulutetaanlisää osaajia.
 14. 14. Kokkolassakehitettiin omaleimainensosiaalityön maisteriohjelmaPätevistä sosiaalityöntekijöistä on pula valtakunnallisesti.Kokkolan seudun kaupungit ja kunnat tarttuivat ongelmaanja osoittivat rahoitusta sosiaalityön opetukseen Kokkolan yliopis-tokeskuksessa. Yliopistokeskuksessa kehitettiin omaleimainen, aikuisil-le suunnattu maisterikoulutus. Siihen voi hakea aiemmin suo-ritetun amk-tutkinnon tai avoimen yliopiston opintojen pohjal-ta. Opiskella voi työn ohessa, sillä maisterikoulutus on yhdistel-mä lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja itseopiskelua.Opinnoissa otetaan huomioon aikuisopiskelijan työ- ja elämän-kokemus ja painotetaan sosiaalityön käytännöstä nousevia osaa-misen tarpeita. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi eurooppa-laista ALLISW-verkostoa, jossa luodaan sosiaalityön ai-kuisopiskeluun soveltuvia opetusmenetelmiä. Verkostossakehitetään myös aikuisopiskelijoiden elämäntilanteeseen so-veltuvia kansainvälisen liikkuvuuden muotoja.17
 15. 15. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto noin 12 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 160• Opiskelijoita noin 4000, joista noin 450 tutkinto-opiskelijaaLahden yliopistokeskusHelsingin yliopiston koordinoima Lahden yliopistokeskusprofiloituu monitieteiseen tutkimukseen ja kehittämistoi-mintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja alueen elinkei-noelämän kehittymisen tukemiseen. Tutkimuksen painopistealo-ja ovat ympäristö, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja hy-vinvointi. Läpileikkaavia periaatteita ovat mm. Living Lab -ajatte-lun tehokas hyödyntäminen ja kestävä kehitys. Lahden yliopisto-kampus on kiinteä osa metropolialueen yliopistokampusten ver-kostoa ja innovaatioympäristöä.18
 16. 16. Yliopistot ja niiden painopisteet Lahdessa:• Aalto-yliopisto: kaksi teollisen muotoilun professoria yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taide- instituutin kanssa sekä ympäristötekniikan tutkimushankkeita.• Helsingin yliopisto: painopisteet kestävän kehityksen näkökulmasta kaupunkiympäristön luonnontieteellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten ratkaisuhakuinen tutkimus ja opetus.• Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti School of Innovation: tutkimus keskittyy käytäntölähtöisen innovaatio- toiminnan ilmiön, menetelmien, vaikutusten ja toteuttamista- pojen tarkasteluun. Keskeiset koulutusalat kauppatieteet ja tuotantotalous.Lisäksi yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa:• Korkeakoulujen yhteiskirjasto• Oppimiskeskus Fellmannia• Laboratoriokokonaisuus Alma Labwww.lahdenyliopistokeskus.fi19
 17. 17. Parempaa elämää iäkkäilleKukapa meistä ei haluaisi aktiivisia eläkepäiviä, lisää itsenäi-siä elinvuosia ja parempaa elämänlaatua vanhanakin? Tä-hän tähtää Päijät-Hämeessä Ikihyvä-hanke, jossa tutkittiin ikään-tyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lahden yliopistokeskuk-sen Ikihyvä keräsi ainutlaatuista tietoa iän karttumisesta, kun seseurasi samoja ihmisiä kymmenen vuoden ajan. Tutkimuksenavulla löydettiin terveyden edistämiseen useita keinoja, joita jal-kautettiin Päijät-Hämeen alueella. Monen haaveena on asua itsenäisesti kotona pitkään. Ikihy-vässä kehitetyn toimintamallin avulla tunnistetaan aikaisemminhenkilöt, joita uhkaa toimintakyvyn menetys. Heille tarjotaantoimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviäpalveluita. Ikihyvä-elintapaohjaus-mallia käytetään Suomessa ja maail-malla muun muassa Australiassadiabeteksen ehkäisytyössä. Ikihyvä-hankkeen toteuttivatvuosina 2002–2012 Helsingin yli-opiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaja yhteiskuntapolitiikan laitos, LAMK:n, Terveyden jahyvinvoinnin laitos sekä PHSOTEY ja alueen kunnat.Ikihyvänelintapojenohjausmalli on levinnytympäri maailmaa.20
 18. 18. Urbaaniekspertittulevat LahdestaJo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja mää-rä kasvaa edelleen. Kaupungistuminen tuo mukanaan sekäglobaaleja että paikallisia ympäristöongelmia. Ongelmiin vastaaLahdessa toimivien yliopistojen yhteinen UrbanEnviro-hanke, jo-ka keskittyy kaupunkien ympäristöasioihin ja kansainvälistymi-seen. UrbanEnviro-hanke on lisännyt englanninkielistä yliopistota-soista opetusta Lahdessa ja tarjoaa aivan uusia, viimeisimpääntutkimukseen perustuvia opintoja. Lahdessa koulutetaan urbaa-nieksperttejä, jotka ymmärtävät kaupungistumisen ympäristö-ongelmia ja osaavat lieventää niitä. MURE-maisteriohjelmassa(Master’s Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Ur-ban Environmental Issues) aloitti jo toinen vuosikurssi opiskeli-joita syksyllä 2012. On myös tarjottu sivuainekokonaisuus Urban Environmen-tal Ecology, Tampereen teknillisen yliopiston sivuaine Materialsand the environment, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kurs-sit sekä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ja Koulutus- jakehittämiskeskus Palmenian kanssa kehitetyt kurssit. Myös Lah-den yliopistokeskuksen henkilöstöä on koulutettu.www.urbanenviro.fi23
 19. 19. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto 19 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 200• Opiskelijoita noin 4900, joista noin 250 tutkinto-opiskelijaa
 20. 20. Mikkelin yliopistokeskusMikkelin yliopistokeskuksessa yhdistyvät luonto, ympäris-tö, tekniikka, yrittäjyys ja digitointi. Näillä aloilla tarjotaankoulutusta ja tutkimusta sekä erilaisia kehittämis- ja neuvonta-palveluja muun muassa yrityksille. Yliopistokeskuksen tavoitteena on laajentaa, vakinaistaa ja li-sätä yliopistollista toimintaa Mikkelissä, lisätä yliopisto-opinto-jen tarjontaa sekä vahvistaa yliopistollista tutkimusta alueella.Yliopistokeskus myös kehittää alueella toimivien yliopistojen yh-teistyötä, jotta alueen kehitystä voidaan vahvistaa yhdessä elin-keinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa.Mikkelissä toimivat:• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International business -kandidaattiohjelma• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus• Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti• Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Savo Sustainable Technologieswww.muc.fi25
 21. 21. Pääosassapuhtaus ja turvallisuusSaimaan sinessä sijaitsevassa Mikkelissä eletään keskellä puh-dasta luontoa. Yliopistokeskuksessa tehdään töitä sen eteen,että tulevaisuudessakin mahdollisimman moni pääsee nautti-maan saastumattomasta ja turvallisesta ympäristöstä ympärimaailman. Puhdas vesi, turvallinen ruoka ja mahdollisimman vä-hän saastuttava energia ovat kriittisiä asioita tulevaisuuden kan-nalta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo SustainableTechnologies -yksikössä keskitytään kestävän teknologian rat-kaisuihin, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja materiaaleja,käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja, eivät saastuta ympäristöäsuoraan tai epäsuorasti ja ovat kierrätettävissä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa keskitytään puhtaaseenruokaan ja maaseudun elin-keinojen kehittämiseen. Instituut-ti muun muassa tutkii luomua jaluonnonvaroja. Aalto-yliopistonkauppakorkeakoulun Pienyritys-keskus puolestaan on Suomen mer-kittävin yliopistollinen yrittäjyyden kouluttaja.Tiesitkö, että Aalto-yliopiston kauppa-korkeakoulun InternationalBusiness-ohjelmassa onopiskelijoita 15 erimaasta?26
 22. 22. 27
 23. 23. 28
 24. 24. Mikkelion digitaalisen arkistoinnin keskusMitä Kauppalehden etusivulla uutisoitiin yli sata vuotta sit-ten? Vuoden 1909 marraskuun lehden etusivulla keskus-teltiin tietenkin yliopisto-opetuksesta. Juttu on kenen tahansa lu-ettavissa, kiitos Mikkelissä sijaitsevan Suomen kansalliskirjas-ton Digitointi- ja konservointikeskuksen. Keskuksessa muute-taan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtiaineistoa digitaali-seen muotoon meidän kaikkien käyttöön. Mikkelin yliopistokeskukseenkuuluva Digitointi- ja konser-vointilaitos ei ole ainoa Mikke-lin seudulla toimiva muisti-organisaatio. Kaupunki on ollutjo pitkään Suomen merkittävim-piä arkistokaupunkeja, ja sen roolisuomalaisen tiedon arkistoinnissa tulee vieläkasvamaan, kun Arkistolaitoksen keskusarkistorakennetaan Mikkeliin. Nykyään Mikkelissä arkistoidaan, kunnostetaan aineistoja jakonservoidaan niitä, tehdään mikrokuvausta ja digitointia sekäsäilytetään mikrofilmejä ja muita aineistoja. Kaupungissa tutki-taan ja kehitetään ratkaisuja sähköiseen arkistointiin ja digitaali-sen aineiston vastaanottoon.Selaile digitoitujaKansalliskirjastonaineistoja osoitteessahttp://digi.kansalliskirjasto.fi/29
 25. 25. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto 15 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 180• Opiskelijoita noin 3800, joista noin 1600 tutkinto-opiskelijaa
 26. 26. Porin yliopistokeskusPorin yliopistokeskuksen vireässä, monitieteisessä tiede- ja tai-deyhteisössä opiskelee 3 800 opiskelijaa ja työskentelee 180asiantuntujaa. Tampereen teknillisen yliopiston koordinoima Porinyliopistokeskus sijaitsee idyllisessä miljöössä vanhassa Porin Puu-villan kiinteistössä kaupungin keskustassa. Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevätoman tieteenalaansa tutkimusta sekä tarjoavat akateemista koulu-tusta kulttuurin, liiketalouden, merenkulun, sosiaalitieteiden, tai-teen ja median sekä tekniikan aloilla.• Aalto-yliopisto: taide ja media• Tampereen teknillinen yliopisto: tietotekniikka ja tuotantotalous• Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet ja sosiaalityö• Turun yliopisto: Kauppakorkeakoulu Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, Shortsea Promotion Centre• OpetusterveyskeskusVuoden 2012 loppuun mennessä Porin yli-opistokeskuksesta on valmistunut yhteensä1700 maisteria sekä 80 lisensiaattia ja tohtoria.www.ucpori.fi31
 27. 27. Tiesitkö, että Porinyliopistokeskuksessaopiskelee tutkintotavoitteisestinoin 1600 henkilöä, täydennys-koulutuksessa 1400 ja avoimessayliopistossa 700 henkilöä?
 28. 28. Tohtoriksi asti PorissaMaisteri ja diplomi-insinööri ovat Satakunnassa yhä yleisem-piä titteleitä, sillä ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-taneiden nuorten osuus on kasvanut Satakunnassa 2000-luvul-la maan keskiarvoa nopeammin. Valmistuneet ovat työllistyneethyvin, ja yliopistokeskuksen vaikutuksesta Satakuntaan on syn-tynyt uusia työpaikkoja varsinkin palvelusektorille. Porin yliopistokeskuksen opiskelijaryhmissä ei kuitenkaantitteleitä tuijotella, sillä samoissa opiskelijaryhmissä voi olla tut-kinto-opiskelijoita, avoimen yliopiston opiskelijoita, tutkinnonosien suorittajia sekä täydennyskoulutettavia. Opiskelijat voivatmyös tehdä hyppyjä muiden yliopistoyksiköiden opetuksen pa-riin omasta pääaineestaan ja opiskella yhden yliopiston sijaanneljässä. Lisää kansainvälisyyttä tuovat vaihto-opiskelijat, jotkatulevat Poriin yksiköiden yhteisen vaihto-opiskeluohjelman, PoriInterdisciplinary Exchange Programme in Technology, Businessand Culture -ohjelman kautta. Alueen elinkeinoelämän tarpeet vaikuttavat koulutuksen si-sältöihin. Esimerkiksi ydinvoima-, turvallisuus- ja offshore-alo-jen koulutukset on toteutettu elinkeinoelämän tarpeiden pohjal-ta. Alueen toimijoiden rahoittaman yrittäjyysprofessuurin kaut-ta kehitetään akateemista yrittäjyyttä ja edistetään opiskelijoidentyöelämäyhteyksiä.33
 29. 29. Korkeatasoista,alueellista kehitystä palvelevaatutkimustaPorin yliopistokeskuksessa tehdään korkeatasoista tutkimustakansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Vuon-na 2012 valmistui 250 tieteellistä julkaisua, 128 tieteellistä artik-kelia ja käynnissä oli noin 65 tutkimushanketta. Kansainvälinentoiminta painottuu kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, tohtori-opintoihin sekä opettaja- ja tutkijavaihtoon.Tutkimus Porissa keskittyy:• Teollisten verkostojen uusiin liiketoimintamalleihin• Yksityisen ja julkisen talouden raja- pintoihin ja yhteistyömuotoihin• Kestäviin uusiin energia- ratkaisuihin• Digitaalisuudesta saatavaan kilpailukykyyn• Käyttäjälähtöisiin palveluihin ja palvelumuotoiluunTutustuyliopistokeskuksessatoteutettuihin tutkimus-hankkeisiin, julkaisuihinja asiantuntijoihinhttp://delta.ucpori.fi34
 30. 30. TUNNUSLUKUJA• Liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa• Henkilöstöä noin 90• Opiskelijoita noin 4000, joista noin 500 tutkinto-opiskelijaa36
 31. 31. SeinäjoenyliopistokeskusTampereen yliopiston koordinoima Seinäjoen yliopistokes-kus (UCS) on viiden suomalaisen yliopiston toimintaa. Mu-kana ovat Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, Tampe-reen teknillinen yliopisto sekä Taideyliopiston Sibelius-Akate-mia. Yliopistojen läsnäolo alueella vahvistaa työ- ja elinkeinoelä-män osaamista. Toiminta on painottunut tutkimukseen, jonka tuottamalla tie-dolla on kytkentä alueen kehittymiseen ja kansainvälistymiseen.Koulutus on aikuiskoulutusta, missä yliopistojen osaaminen jatyöelämän osaaminen kohtaavat. Painoalat tutkimuksessa ja ai-kuiskoulutuksessa ovat: • Liiketoimintaosaaminen • Elintarvikkeet ja hyvinvointi • Tuoteprosessit ja tuotannon järjestelmät • Alueet ja kulttuuriKansainvälistyminen ja tiivis kumppanuuselinkeinoelämän kanssa ovat menestymisenkulmakiviä.www.ucs.fi/37
 32. 32. Kuluttajatiedollauusia tuotteita jaterveellisiä ruokatottumuksiaMiten meidät saadaan syömään entistä terveellisemmin?Tarvitaan uutta tietoa ja uudenlaista viestintää. Seinäjoen yliopistokeskuksen Terveelliset valinnat – räätälöi-dyt syömisen ja liikkumisen mallit -hankkeen tutkimuksessa sel-visi, että selkeästi kohderyhmittäin suunnatut viestit esimerkiksiterveysuhasta otettiin parhaiten vastaan ja muun muassa suhtau-tuminen kevyttuotteisiin saattoi muuttua myönteisemmäksi. Viestejä räätälöitiin sen mukaan, mihin kuluttajaryhmään ku-kin henkilö kuului. Kuluttajaryhmiä on viisi erilaista: terveystie-toiset liikkujat, rennot nautiskelijat, ihmisläheiset rationalistit,perhekeskeiset hoivaajat sekä itsekeskeiset menestyjät. Havainto oli osa tutkimusta, jossa selvitettiin eteläpohjalais-ten kuluttajien ruokaan ja syömiseen liittyviä ajatus- ja käyttäy-tymismalleja. Työtä tekee Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-professori Harri Luomala. Hänen tutkimusryhmänsä on osa mo-nitieteellistä tiedeyhteisöä Etelä-Pohjanmaalla, joka kehittää uu-denlaisia ruokaratkaisuja kansainvälistyville markkinoille.38
 33. 33. Oletko terveys-tietoinen liikkujavai rentonautiskelija?
 34. 34. Kasvuyrityksenmaisterikoulutus SeinäjoellaKauppatieteiden maisteri Tiina Kivikanto oli etsinyt jo jonkinaikaa mahdollisuutta suorittaa yliopistotutkinto työn ohel-la. Koulutusta ei kuitenkaan löytynyt, kunnes Kivikanto tutustuiSeinäjoella toteutettavaan Kasvuyrityksen maisterikoulutukseen. – Tiesin heti, että tässä on minun juttuni, Kivikanto kertoo.Motiivi ja halu osallistua maisteriohjelmaan oli Tiinalle niin sel-vä, ettei matka Helsingistä Seinäjoelle tuntunut pitkältä. Lähi-opetusta olisi voinut olla enemmänkin. – Verkostoituminen eri aloilla toimivienopiskelijakollegoiden kanssa, kurinalaisuusopiskeluplanin noudattamisessa, Vaasanyliopiston joustavuus, mahdollisuus hyö-dyntää eri yliopistojen opintoja täydentä-vinä opintoina, graduprosessi ja moni-muoto-opinnot, luettelee Kivikanto maisteri-koulutuksen helmiä. – Hain koulutuksesta laajempaa näkemystä jaosaamista tutkinnon lisäksi, enkä koskaan ajatellutkaan, että kou-lutuksesta pitäisi helpolla päästä. Yliopisto-opinnoista saatu teo-reettinen tausta syvensi ja laajensi ajattelukykyäni: ymmärränisoja kokonaisuuksia, asioiden yhteyksiä ja erilaisia vaihtoehtoja.Tiesitkö, ettäopinnot onmahdollistasuorittaa työnohessa?41
 35. 35. JulkaisustaTämä julkaisu syntyi Suomen kuuden yliopistokeskuksen yh-teistyönä. Yliopistokeskukset ovat usean yliopiston muodos-tamia yhteenliittymiä, jotka tarjoavat yliopistollisia tutkimus- jakoulutuspalveluja. Keskuksia pidetään organisatorisina innovaatioina. Jokaisenkeskuksen toimintaprofiilissa korostuvat ympäröivän yhteiskun-nan ja alueen erityispiirteet ja -tarpeet. Yliopistokeskusten koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyötätehdään vuorovaikutuksessa ympäröivän alueen kanssa. Tämänjulkaisun caset kertovat käytännön toiminnasta. Toiminnassa näkyvät myös emoyliopistojen vahvuudet japrofiili. Yliopistokeskusten avulla voidaan parantaa laadukkai-den yliopistollisten palvelujen saatavuutta, joka korostuu tieto-yhteiskunnassa.Julkaisija: Suomen yliopistokeskuksetToimittaja: Päivi Piispa, Positivo OyUlkoasu: Päivi Veijalainen, Mainostoimisto HuhtikuuPaino: Teroprint Oy, 2013Painosmäärä: 3000 kpl42
 36. 36. Yliopistokeskus-terveisinVesa Virtanen, johtajaKajaanin yliopistokeskusTanja Risikko, johtajaKokkolan yliopistokeskusSenja Jouttimäki, pääsihteeriLahden yliopistokeskusMatti Malinen, pääsihteeriMikkelin yliopistokeskusHarri Peltoniemi, johtajaPorin yliopistokeskusJuha Alarinta, tutkimusjohtajaSeinäjoen yliopistokeskus
 37. 37. KAJAANIN YLIOPISTOKESKUSwww.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskusKOKKOLAN YLIOPISTOKESKUSwww.chydenius.fiLAHDEN YLIOPISTOKESKUSwww.lahdenyliopistokeskus.fiMIKKELIN YLIOPISTOKESKUSwww.muc.fiPORIN YLIOPISTOKESKUSwww.ucpori.fiSEINÄJOEN YLIOPISTOKESKUSwww.ucs.fi

×