Ufs Expert Sheet Financiering

881 views
802 views

Published on

Kunt u de meest optimale financiering voor uw organisatie realiseren?

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ufs Expert Sheet Financiering

 1. 1. EXPERT SHEET UPHANTIS FINANCIAL SERVICES Financiering KUNT U DE MEEST OPTIMALE FINANCIERING VOOR UW ORGANISATIE REALISEREN? Financiering in de praktijk Hiervoor dient een financiële strategie ontwikkeld Elke onderneming of instelling heeft om te te worden, welke voor de onderneming de meest ondernemen financiële middelen ter beschikking optimale financiering zal opleveren. Er zal binnen nodig. Dit kan zijn ter aanwending van het een financieringsstrategie altijd een afweging gemaakt werkkapitaal of voor investeringsbehoeften in moeten worden tussen rendement en risico. De activa. Om deze middelen ter beschikking te krijgen ervaring leert dat bij financieringsvraagstukken zijn er diverse mogelijkheden. Eigen vermogen is meerdere afdelingen binnen een organisatie betrokken hierbij de meest voor de hand liggende. Maar, is zijn en belast worden. Vaak zijn daarbij niet alle niet in alle gevallen voorhanden. Bovendien hoeft expertisegebieden intern voorhanden. Ook zijn dit dit niet altijd de meest optimale vorm van processen die naast de primaire taken aandacht financiering te zijn. Denk hierbij aan behoeven, waardoor de kans bestaat dat de essentiële balansstructurering, door een juiste mix aan te thematiek wellicht niet volledig doorgelicht wordt; dit houden tussen eigen en vreemd vermogen. Deze terwijl er wel permanente druk is om zowel structurering is van belang om de ratio’s, waar de toegevoegde waarde, als verantwoording over elke analisten een onderneming op beoordelen, gunstig beslissing te leveren. te houden. Daarnaast wordt een financiering ook fiscaal beoordeeld en dient deze binnen de (internationale) regelgeving afgesloten te worden. Vóór en tijdens het aangaan van een financiering zijn er nog (enkele) aspecten die in ogenschouw “Economische ontwikkelingen en regelgeving genomen dienen te worden. vereisen een kritische blik om succesvolle investeringstrajecten mogelijk te maken” Rendement en risico Ondernemingsfinanciering of “corporate finance” is één van de primaire taken van de Treasury. De “Uphantis Financial Services realiseert Treasury zal binnen de onderneming opereren een integraal traject en geeft vorm aan vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt, Treasury. Door het stellen van een kader waarvandaan men het kapitaal zou kunnen komt het uiteindelijke doel, “Realisatie en aantrekken. Vanuit het oogpunt van de Implementatie van een financiering” onderneming, zal de Treasury zich een beeld binnen handbereik.” moeten vormen van de mogelijkheden binnen de vermogensmarkt en daarop dienen in te spelen. C Connecting our future
 2. 2. Optimale vermogensstructuur Stappenplan – Het tot stand brengen van een financiering De Treasury is de toegangspoort tot de vermogensmarkt en communiceert met deze Door meerdere organisaties is Uphantis Financial vermogensmarkt. Deze communicatie vindt op Services gevraagd het gehele, of gedeeltelijke diverse wijzen plaats met verschillende partijen die financieringstraject te begeleiden. Dit kan zijn voor op de vermogensmarkt actief zijn met eigen diverse een asset financiering, een specifieke project- belangen en informatiewensen. financiering of werkkapitaalfinanciering. Tevens zal de Treasury de vermogensstructuur Wij gaan in het begin van dergelijke trajecten in zodanig inrichten dat de financieringskosten voor overleg met de relatie om na te gaan wat voor haar de onderneming het meest gunstig zijn. Het situatie de best toepasbare mogelijkheid is en behalen van de meest optimale vermogensstructuur welke insteek voor het verkrijgen van een is het doel van de Treasury binnen “corporate financiering het beste resultaat zou kunnen finance”. Dit zal in de meeste gevallen dan ook sorteren. Wij zijn samen met onze relaties tot zeer bewerkstelligd worden door een combinatie van inventieve oplossingen gekomen om voor eigen vermogen en vreemd vermogen. bijvoorbeeld een asset financiering een insteek te maken via de werkkapitaalbehoefte. Dit om de Aan de vermogensstructuur ligt een gedegen hoogte van een eventuele financiering en ook de financiële strategie ten grondslag. De strategische looptijd hiervan te verlagen c.q. te verkorten. De financiering, wat de taak is van de Treasury, bestaat haalbaarheid om tot financiering te komen, wordt uit: hierdoor vergroot.  het analyseren van mogelijke investerings- en financieringsvraagstukken Vermogensbehoefte in kaart  het uitvoeren van een financiële planning door het voorspellen van de toekomstige Uphantis Financial Services heeft hiervoor een cashflows en deze door te berekenen op methode ontwikkeld, welke al deze mogelijkheden de financiële consequenties  investeringsselectie: het beslissen welke aan het licht brengt. Tevens hebben wij een mathematisch model ontwikkeld, waarin wij de van de alternatieven gekozen moet vermogensbehoeften over de gehele looptijd van de worden, gezien het mogelijke effect op de financiering en over de volledige kasstromen en de daarbij behorende afschrijvingsperiode in kaart kunnen brengen. In dit risico's. model hebben wij variabelen ingebracht waarop uw organisatie kan sturen. Dit ter reflectie van onder Door de tijd heen is gebleken dat het verkrijgen van andere verbeteringsslagen die in een onderneming de juiste financiering niet zo eenvoudig is als het in doorgevoerd kunnen worden en die de eerste instantie wellicht lijkt. Tevens is het in de financieringsbehoefte en/of terugbetaalperiode huidige tijd waarin de kredietcrisis een belangrijke kunnen reduceren. rol speelt in de economische teruggang steeds minder eenvoudig een financiering los te krijgen. Indien dit wel haalbaar blijkt te zijn, geldt in vele gevallen een hogere kredietopslag dan voorheen. Het financiële proces dient nu meer dan voorheen transparant te zijn voor alle betrokkenen binnen het traject. Desgewenst is deze per onderdeel of fase, in een eenvoudig toegankelijk rapport leesbaar en wordt deze gepresenteerd aan zowel de “stake- houders”, als in toenemende mate de aandeelhouders. Externe finance expertise kan een synergie met het interne senior management binnen het financieringstraject vormen, om strategische uitvoering mogelijk te maken. 2 Connecting our future
 3. 3. Financieringstraject als bijlagen toevoegen (bijv. betalingsverkeer en Het financieringstraject dat wij aanbevelen, kunnen cashmanagement). De richtlijnen waarbinnen een wij indelen in enkele hoofdaspecten. Hieronder financiering aangeboden dient te worden, heeft de geven wij hiervan enkele stappen weer. organisatie veelal vastgelegd in het Treasury Statuut. Hierin kan o.a. een onderscheid gemaakt  Overleg met de relatie over de behoefte van worden tussen financieringsbeleid en financiering en daarbij nagaan hoe tot deze renterisicobeleid. Binnen een financieringstraject behoefte is gekomen en op welke basis van de heeft Uphantis Financial Services ook meerdere beschikbare informatie besluiten zijn genomen. malen dit Treasury Statuut beoordeeld en her- of Deze fase zou omschreven kunnen worden als geschreven. Dit statuut is in veler gevallen een “De Situatieschets - Waar staan we en waar gaan onderdeel van de RFP. we toe?”  Aanlevering van de RFP aan de geselecteerde  Indien optimalisatie van de financiële financiële partijen en bij ontvangst van de offertes onderbouwing nodig is, verzamelen we alle evaluatie hiervan en afstemming met de relatie. voorhanden zijnde cijfermatige informatie, Vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve analyse brengen dit in het mathematische model in, om volgt een “Balance-Scorecard”, waaruit een daarmee de financieringsbehoefte en de gewogen afweging ter vergelijk tussen de partijen, economische haalbaarheid van deze financiering ter voorbereiding op de gesprekken met de verschillende partijen, wordt afgeleid. te kunnen bepalen. Daarna gaan  De presentatie door de financiële wij samen met de relatie door dit “RFP Evaluatie - Evaluatie van en partijen, of syndicaten hiervan, kan model heen om optimalisatie door Uphantis Financial Services binnen de financieringsbehoefte het stellen van prioriteiten aan de begeleid worden. Op deze wijze aan te brengen. Hierbij kan gedacht reacties van de financiële wordt een optimalisatie aangebracht worden aan bijvoorbeeld instellingen, om vast te stellen om de mogelijkheden op financiering haalbaarheid van het doorvoeren welke partij of partijen te realiseren. Na deze “bankenronde” van werkkapitaaloptimalisatie of het juiste kader hebben volgt er interne afstemming met de geïntegreerd credit management. weergegeven om de gewenste relatie. Keuzes kunnen gemaakt Tevens kunnen “off-balance” financieringsdoelstellingen te worden voor een diversificatie in de constructies besproken worden, financiële partijen en optimalisatie zoals leasing en factoring. waarborgen.”  van de offertes. Eventuele In overleg met de relatie bespreken vervolgrondes met deze partijen zijn wij waar de voorkeur ligt van welke partijen de financiering zouden kunnen verstrekken. vooraf in de RFP aangegeven.  Wanneer een keuze gemaakt gaat worden voor een Huisbankiers kunnen bijvoorbeeld de voorkeur van de relatie hebben. Daarnaast wordt gekeken naar financiering en daarbij de implementatie van het financiële geldverstrekkers die specifiek financiering rentebeleid, eventueel door middel van derivaten of verstrekken aan de branche waarin de relatie actief afgeleide producten, wordt hiervoor in is. Ook wordt gekeken naar andere aspecten die samenwerking met de relatie een voorstel interessant zouden kunnen zijn voor financiers, geschreven, dat binnen de organisatie wordt zoals het betalingsverkeer en Treasury transacties. gepresenteerd en besproken. Dit speelt vaak op CFO Uphantis Financial Services kan door middel van en/of Raad van Bestuur niveau. Hieruit dient al dan een “Balance-Scorecard” een gewogen overweging niet een akkoord te volgen.  Nadat het besluit aan de betreffende financiële aandragen om specifieke partijen aan te schrijven voor financiering. partijen is teruggekoppeld, dient intern een bredere  Het in kaart brengen van de financieringsbehoefte, communicatie opgezet te worden. Uphantis in lijn met het meerjaren businessplan van de Financial Services biedt indien gewenst ook organisatie, met daarbij de richtlijnen waarbinnen ondersteuning bij de implementatie binnen de een financiering aangeboden dient te worden, organisatie. wordt gevangen in een “RFP – Request For Proposal ”. Hierbij gaat het in het kort om de Om u te begeleiden met uw financieringsbehoefte, vraag: “Welke service en welke variabelen dient de zowel op deelgebieden als ook binnen uw gehele bank te leveren?” Financiering is hoofddoel van een financieringstraject is binnen Uphantis Financial RFP. Eventueel aangeboden aanvullende Services gedegen kennis en ervaring voorhanden. dienstverlening kunnen de uitgenodigde financiers 3 Connecting our future
 4. 4. Positionering van een financiering binnen uw organisatie Rond een financieringsvraagstuk is het belangrijk Zowel kapitaal als vermogen bestaat uit drie om bewust te zijn van de positie die hierover wordt onderdelen: ingenomen. Er kan sec gekeken worden naar een asset financiering of naar een  Vaste activa en passiva; werkkapitaalfinanciering, op basis van de cashflow  Vaste kern van vlottende activa en passiva; behoefte over de looptijd van de  Het fluctuerende deel van de vlottende activa financieringsperiode. Om de slagingskans voor de en passiva. meest optimale financiering te kunnen waarborgen worden de volgende aspecten belicht: Men kan beide componenten aan elkaar koppelen maar een alternatief is de zogenoemde De levensfasen van een onderneming “hedgingstrategie”. Hierbij wordt de koppeling losgelaten. Een onderneming kan nu flexibeler  Pioniersfase: in deze fase gaat het in vele omgaan met fluctuaties in de vermogensbehoefte. gevallen om relatief geringe Tevens kan een rentevoordeel worden behaald. De investeringsbedragen. Externe financiering is in aspecten die hierbij in ogenschouw kunnen worden de meeste gevallen niet eenvoudig en tegen genomen zijn: redelijke kredietopslag te verkrijgen.  Groeifase: in deze fase is de  Onderkapitalisatie en overkapitalisatie. financieringsbehoefte optimaal. Er kunnen in Respectievelijk te weinig en te veel eigen veel gevallen nog geen middelen aangetrokken vermogen; worden via externe beleggers. Financiering is  Optimalisering van de balans. “Off-company” derhalve niet eenvoudig. “Informal investors” en “Off-balance”. en participatiemaatschappijen eisen vaak invloed op de bedrijfsuitoefening of een Een optimalisering van de balans leidt tot een aandeel in de onderneming. rentevoordeel en een betere solvabiliteit.  Consolidatiefase: in deze fase beschikt de onderneming in de meeste gevallen over stabiele kasstromen. Veelal is er behoefte aan vervangingsinvesteringen. Leningen met een “Door focus aan te brengen op de wijze van hoge kredietopslag ziet men vaak afgelost financiering, kan op interne discrepanties worden. Een eventuele beursgang (IPO - Initial worden geanticipeerd. De slagingskans, Public Offering) zou in deze fase opportuun om tot optimale financiering te komen, kunnen zijn. wordt hiermee verhoogd!” Investeringsselecties Investeren is het vastleggen van vermogen, waarmee men hoopt meer inkomsten te generen. Om dit te kunnen beoordelen, dienen de toekomstige kasstromen te worden bepaald. Men houdt hierbij rekening met de tijdruimtelijke verdeling van de kasstromen en de onzekerheid van deze kasstromen. Tevens dient een schatting van de “vermogenskostenvoet” te worden gemaakt. Aan de hand van de geraamde omzet en de overeengekomen betalingscondities kunnen de inkomsten worden gepland. 4 Connecting our future
 5. 5. Aan welke financieringsmogelijkheden kan worden gedacht? Elke onderneming heeft behoefte aan een specifieke bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld vorm van financiering. Enkele vormen hiervan in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. komen aan de orde. In principe zijn er twee De maximale zekerheid die u kunt bieden, kan financieringsmogelijkheden: Eigen vermogen en echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt vreemd vermogen. lenen. In voorkomende situaties kan de Staat dan borg staan voor een deel van het vermogen dat via Eigen vermogen de financiële instelling wordt aangetrokken. Deze vorm van garantiestelling komt onder andere in Eigen vermogen bestaat uit die middelen die de voorkomende gevallen voor binnen de publieke ondernemer zelf in de onderneming ter beschikking sector. stelt. Dit kan bestaan uit liquide middelen of “Off Balance Sheet” financiering goederen. Het eigen vermogen leent zich uitermate voor de financiering van de vaste activa (inventaris, transportmiddelen, machines), daar het in principe Hierboven worden de zogenaamde voor onbeperkte duur ter beschikking aan de balansfinanciering genoemd. Ook is het mogelijk onderneming gesteld wordt. De inbreng van eigen financieringsposities buiten de balansverhouding te liquide middelen kan belangrijk zijn voor het houden. Hieronder geven we ter verduidelijking verkrijgen van een kredietlijn via een externe partij. enkele mogelijkheden, die we kunnen segmenteren Dit verlaagt het risico dat de externe partij loopt op onder de noemer “Off Balance Sheet” financiering. de onderneming door het genereren van  overwaarde. Tevens straalt het vertrouwen uit dat Leasing  de ondernemer stelt in de eigen onderneming. Factoring Vreemd vermogen Leasing Vreemd vermogen zijn de liquide middelen die via Leasing is een vorm van korte tot middellange een derde partij aangetrokken zijn om aan de financiering voor bedrijfsgoederen. Ook kunnen volledige financieringsbehoefte van de onderneming onroerende zaken voor leasing in aanmerking te kunnen voldoen. Vormen hiervan, waar niet in komen. Een toegepaste vorm hiervan is eventueel eerste instantie aan wordt gedacht zijn: het verkopen van onroerende zaken om deze daarna te leasen (sale-and-lease-back). Er bestaan Private Equity financiering derhalve verschillende vormen van leasing. Onderhandse leningen kunnen onder andere Bij “Financial Lease” wordt het object vrijwel worden verkregen via “private equity” instellingen. geheel in termijnen betaald en na afloop kan de Vaak wordt hiervoor vraag en aanbod gebruiker (lessee) tegen een van tevoren bepaalde bijeengebracht bij geld- en kapitaalmarktpartijen, prijs eigenaar worden. die de benodigde liquiditeit tegen de best mogelijke condities kunnen aanbieden. Geld- en Bij “Operational Lease” is er een vergelijk te kapitaalmarktbedrijven kunnen onder andere trekken richting huur en verhuur. Hier kunnen dan toegang bieden tot prijzen voor lange en korte eventueel ook operationele kosten, zoals termijn financiering, commercial paper, certificates onderhoud of assurantie, meegefinancierd worden. of deposit, obligaties, medium term notes, Na afloop van de vooraf overeengekomen onderhandse leningen en derivaten. leaseperiode, vervalt hetgeen is geleased weer aan de eigenaar (lessor). De verschuldigde interest is bij Aantrekken van financiering onder aanvang van de lease overeengekomen voor de garantiestelling gehele looptijd en is verdisconteerd in de leasetermijnen. Het vermogen dat een bank in uw bedrijf steekt moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. De 5 Connecting our future
 6. 6. Factoring Voordelen van factoring zijn: Factoring is een vorm van commerciële financiering, waarbij een onderneming haar debiteurenpositie  De onderneming is niet langer afhankelijk van verkoopt tegen een discount aan een de conversie van de debiteurenpositie naar factormaatschappij. Onder een liquide middelen door de daadwerkelijke factoringovereenkomst, komt een betaling van de klanten. financieringsmaatschappij overeen de  De onderneming heeft het voordeel dat zij debiteurenportefeuille van de onderneming over te direct liquide middelen tot haar beschikking nemen en zij behoudt de gelden die zij tijdens het heeft door de directe uitbetaling van de innen van de uitstaande vorderingen collecteert; dit factormaatschappij voor de volledige vordering, in ruil tegen een directe uitbetaling van alle minus de factoring-kosten. uitstaande vorderingen aan de onderneming.  Factoring wordt aangemerkt als een “off Gebruikelijk is dat er drie partijen betrokken zijn, balance sheet financiering”, waardoor het niet wanneer een factuur ter factoring wordt als een vorm van schuld of activa wordt aangeboden: aangemerkt.   Voor vele ondernemingen is factoring derhalve De verkoper van het product of de dienst die de beter bereikbaar dan traditioneel bankkrediet of factuur heeft uitgegeven. equity financiering. Ook kan factoring een extra  De debiteur, die de klant is van de verkoper (ter financieringsmogelijkheid zijn naast reeds verduidelijking: de ontvanger van de factuur, die getrokken banklijnen. tevens is overeengekomen en derhalve de  Vermindering van het risico van non-betaling, verplichting heeft de factuur onder de vooraf daar de factormaatschappij het risico van overeengekomen voorwaarden te voldoen). dubieuze debiteuren overneemt (dit slechts in  De factormaatschappij. het geval dat óók het regresrecht wordt overgenomen door de factormaatschappij).  De verkoper behoeft zelf geen collectieteam te “De interne belasting verlaagt en onderhouden, daar dit door de de CFO blijft in control door het factormaatschappij wordt overgenomen. financieringstraject samen met  Optimalisatie van het Werkkapitaal Uphantis Financial Services in te gaan.” Management. We onderscheiden twee vormen van factoring:  Full service finance (bekendmaking): De debiteuren zijn bekend met de financieringsfaciliteit, daar de factormaatschappij in de meeste gevallen de credit & control functie voor haar rekening neemt. Hieronder waaronder wordt verstaan: het incasseren van de uitstaande vorderingen.  Invoice finance (geen bekendmaking): onder invoice finance (ook bekend onder confidential of non-notification factoring), wordt de factoring faciliteit niet bekend gemaakt aan derden en tevens, in de meeste gevallen, blijft de verkoper de credit & control functie uitoefenen. In dit geval neemt de factormaatschappij slechts het risico van non- betaling over. 6 Connecting our future
 7. 7. Overige mogelijkheden om financiële middelen te genereren Ook binnen de onderneming zelf kan men Crediteuren kunnen vervolgens op hun beurt weer optimalisatieslagen inzetten om “Financial kritisch de relatie herzien, indien zij niet binnen de Excellence” te bewerkstelligen binnen de “Financial afgesproken termijn worden voldaan. Dit kan tot Supply Chain”. Hierbij valt te denken aan gevolg hebben dat er verstoringen plaatsvinden in Werkkapitaal Management en Geïntegreerd Credit de noodzakelijke inkopen, wat vervolgens de Management. voortgang van het productieproces in gevaar kan brengen. Hierdoor kan de onderneming uiteindelijk Werkkapitaalmanagement niet aan de marktvraag voldoen. Werkkapitaal is de verhouding tussen kortlopende Sturing kan gegeven worden op aspecten binnen de activa en kortlopende passiva. Door optimalisatie de “Financial Supply Chain”, om de “Cash-to- van het werkkapitaal zijn additionele optimale Cash” cyclus te verkorten. Hierdoor ontstaat de financieringsmogelijkheden voorhanden. situatie, dat er dit minder beslag op het Als een onderneming haar interne processen werkkapitaal nodig is, het rendement verbetert en rondom debiteuren, crediteuren en voorraden niet minder externe financiering behoeft aangetrokken te op orde heeft, dan zal zich dat uiten in het worden. werkkapitaal. Liquide middelen die geïnvesteerd zijn in voorraden of debiteuren kunnen niet worden ingezet om bijvoorbeeld de crediteuren af te lossen of worden gebruikt voor nieuwe investeringen. Shortening Optimizing Production Just in time Outsourcing & production inventory policies & delivery delivery networking processes and logistics on demand Suppliers credit Production & Straight through Shortening Payment Payment Stretching inventory Processing AR-process conditions conditions AP-time financing of billing Trade financing Het bovenstaande model (Financial Value Chain) geeft inzicht in de productie, de financiële processen en de verhoudingen ten opzichte van elkaar. Vanuit de organisatie is de bedrijfsvoering een continu proces van opeenvolgende werkkapitaalprocessen, waarbij deze elkaar kunnen versterken of verzachten. 7 Connecting our future
 8. 8. Financiele indicatoren Geïntegreerd Credit Management Meetbare financiële ratio’s die inzicht geven in optimalisatie van het werkkapitaal zijn “Return of Vertraging van te late betalingen leidt tot verlaging Equity (ROE)”, “Economic Value Added (EVA)”, van de netto marge. Het betalingsproces dient “Return on Investment (ROI)” en “Return on net geïntegreerd te worden binnen uw verkoopproces, Assets (RONA)”. Hierin ligt de sleutel om de juiste waardoor de kredietwaardigheid vooraf kan worden waarde te bepalen welke relevant is om de financiële gecontroleerd. Hierdoor ontstaat meer zekerheid dat indicatoren aan te sturen. Dit kan bewerkstelligd geselecteerde, gezonde afnemers repeterend beter worden door een integrale business analyse, waaruit uw uitstaande vorderingen op hen voldoen. Een een strategie wordt bepaald waarbij de uitkomst verhoging van de opbrengst, een gezondere hiervan kan worden gemaximeerd. Het doel is een debiteurenportefeuille en dus ook lagere voldoende beschikbaarheid aan liquide middelen te financieringsbehoefte en –kosten is hiervan het verkrijgen om de huidige financiële verplichtingen na gevolg. te komen tegen minimale kosten. De fysieke productie/dienstverlening is hierin altijd Geïntegreerd Credit Management wordt binnen alle leidend, echter de financiële elementen kunnen bedrijfsprocessen meegenomen (verkoop, productie hierin beter geïntegreerd worden. en administratie), waarbij telkens een overweging wordt gemaakt hoe maximale kredietvoorziening aan de relaties toe te kennen. Het bovenstaande model geeft inzicht in de aspecten die rond Geïntegreerd Credit Management plaatsvinden. 8 Connecting our future
 9. 9. Invloeden die betrekking hebben op uw Op deze wijze ontstaat een verbeterde creditmanagement zijn onder meer: klantenbinding, waaruit als neveneffect juist meer sturing gegeven kan worden aan de behoefte van de Marktontwikkeling, betaal- en incassoproces en de afnemers. Dit kan indirect weer leiden tot hogere economische omgevingsfactoren. Men dient tevens afzetmogelijkheden, waardoor een verkorting van na te gaan hoe deze factoren zich binnen uw betaaltermijnen ontstaat. Het is dan minder organisatie verhouden en richting uw “peer group”. noodzakelijk het werkkapitaal aan te spreken en Bij Geïntegreerd Credit Management is het derhalve minder financiering benodigd. essentieel dat hiervan bewustwording is binnen de gehele organisatie en dat degene die hiermee intern Overige financieringsmogelijkheden is belast, toegang (en een (functionele) hiërarchie) heeft, tot alle aspecten binnen het bedrijfsproces. Een andere mogelijkheid om vermogen uit de markt te halen is door de uitgifte van waardepapieren. Bij traditioneel creditmanagement werd de focus Naast bijvoorbeeld het uitgeven van aandelen kan gericht op debiteurenfacturen en het incasseren van ook gedacht worden aan het uitgeven van al dan deze uitstaande vorderingen. Door middel van een niet convertibele obligaties. In tegenstelling tot een geïntegreerde aanpak, waarbij niet achteraf, maar aandeel, dat voor de investeerder dividend kan juist vooraf wordt bepaald met welke geselecteerde genereren, geeft een obligatie een vast rentende afnemers zaken wordt gedaan, is hierbij het vergoeding. Wanneer deze obligatie converteerbaar management erop gericht vanuit een reactieve is in aandelen, kan het rentecomponent, bij uitgifte houding naar een proactieve houding te sturen. hiervan, tegen een lagere niveau plaatsvinden. Dit, daar er een hefboomeffect richting het verkrijgen van het bezit van aandelen in de achterliggende onderneming, onder bepaalde voorwaarden, open staat. Dit in tegenstelling tot een meer “traditionele” financiering. Integrated Credit Management Credit Management focuses on: focuses on: production Het bovenstaande model geeft inzicht in het onderscheid tussen traditioneel en geïntegreerd credit management. 9 Connecting our future
 10. 10. Risicobeperking door middel van Rente Risico Management Binnen een financiering is het vaak wenselijk direct Risicomanagement houdt ook in dat de organisatie het renterisico af te dekken over zowel de looptijd vaststelt hoeveel risico zij aan wil gaan en in welke als de afschrijvingsperiode van de lening. mate het aangaan van risico’s geoorloofd is (Treasury Statuut). De aangegane Fixatie van de rente op middellange termijn wordt in hedgingverplichtingen moeten uiteraard op effectiviteit de meeste gevallen direct bij het aangaan van de worden beoordeeld en procedureel juist worden financiering overeengekomen. Prolongatie na deze ingevoerd en toegepast. periode genereert een renterisico voor de onderneming. Door het onderbouwen van de rentevisie op lange termijn, dat volgt uit het Wat kan Uphantis Financial Services toegestane rentebeleid van de onderneming, kan rond financiering voor u betekenen? rente risicobeperking overwogen worden door middel van een rentederivaten structuur of afgeleide Uphantis Financial Services heeft voor diverse producten, op basis van het dan geldende organisaties een financieringsproject begeleid, marktniveau. Hierbij dient een afweging gemaakt te hieromtrent advies gegeven en tevens voor volledige worden tussen rente en risico’s, die hiermee inrichting zorg gedragen. Wij bieden ondersteuning gepaard gaan. in de selectie en daadwerkelijke financiering voor uw organisatie. Alle hierboven genoemde aspecten kan Rente Risico Management Uphantis Financial Services voor u bewerkstelligen, daar wij beschikken over ervaren finance Een risicostrategie en een duidelijk risicobeleid zijn professionals die u kunnen ondersteunen met het noodzakelijk om in de toekomst financieel gezond te bereiken van Financial Excellence door middel van blijven. Fluctuaties kunnen de winstcijfers en de het aangeven en invoeren van pragmatische investeringsmogelijkheden zowel positief als oplossingen rond financieringsvraagstukken. Onze negatief beïnvloeden. Naast het bedrijfsresultaat experts beschikken over een bewezen achtergrond kunnen rentefluctuaties tevens een significante in o.a. Accounting, Audit, Controlling, Treasury, invloed hebben op de liquiditeitspositie van de Trading en Banking. onderneming. Door een actief risicobeleid te voeren, bijvoorbeeld door derivaten en afgeleide producten, naast actief “balance sheet management”, kunnen Contact renterisico’s worden beperkt. Renteproducten en risicomanagement zijn inherent aan de Wilt u meer weten over de aanpak op dit onderwerp financieringsstructuur geldend voor de voor uw organisatie, neem dan contact op met de onderneming. experts van Uphantis Financial Services: Door hedging kan het financiële risico verminderd Ton Verbeek worden en heeft men derhalve een minder grote Corporate Finance Director eigen vermogen buffer nodig om de financiële Uphantis Financial Services positie veilig te stellen. Het zorgt dus voor een E ton.verbeek@uphantis.com grotere vreemd vermogen capaciteit. Er zal altijd T +31(0)6 2149 9053 naar de financieringsstructuur gekeken worden om te bepalen wat de financiële behoeftes zijn en Martijn de Oude hoeveel risicotolerantie voor een organisatie Senior Consultant acceptabel is. Het gebruik van hedging Uphantis Financial Services instrumenten behoeft niet per definitie tot het E martijn.deoude@uphantis.com gewenste resultaat te leiden. Om deze op een juiste T +31(0)6 2149 9079 wijze in te kunnen zetten, moet de organisatie in eerste instantie de juiste doelen vaststellen. Tevens moet helder zijn welke risico’s de organisatie loopt en hoe daarmee omgegaan dient te worden. 10 Connecting our future
 11. 11. Over Uphantis Postbus 2007 Het dienstenaanbod van Uphantis is gericht op het 6710 CA Ede leveren van totaaloplossingen. De dienstverlening is ondergebracht in de volgende onderdelen die E info@uphantis.com samen het totale gebied van toegepaste informatie I www.uphantis.com technologie beslaan:  Management Consultancy Ede  Service Center  SAP Services Pascalstraat 15  Logistics Integration 6716 AZ Ede  Financial Services T +31 (0)318 439 780  Network Solutions F +31 (0)318 439 781  High-Tech Solutions  Products Maastricht  Document Services Australiëlaan 1 6199 AA Maastricht T +31 (0)43 365 3588 F +31 (0)43 365 4318 Amsterdam Paasheuvelweg 50 B 1100 BJ Amsterdam T +31 (0)20 45 26 330 F +31 (0)20 45 26 331 ’s-Hertogenbosch Vughterweg 47 L 5211 CK 's-Hertogenbosch T +31 (0)73 610 4490 F +31 (0)73 612 1506 11 Connecting our future

×