Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng

on

 • 2,295 views

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng ...

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Statistics

Views

Total Views
2,295
Views on SlideShare
2,295
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Document Transcript

 • B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S : 02/2014/TT- BXD Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s Căn c Ngh ñ nh s 62/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 cu Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ñô th ; Căn c Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u và bi n pháp thi hành Lu t X lý vi ph m hành chính; Căn c Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ; Theo ñ ngh c a Chánh Thanh tra B ; B trư ng B Xây d ng ban hành Thông tư quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP c a Chính ph . ði u 1. V th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng quy ñ nh t i ði m a Kho n 3 ði u 4 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Th i ñi m bàn giao, ñưa vào s d ng ñư c xác ñ nh như sau: a) ð i v i công trình s d ng v n nhà nư c là ngày ch ñ u tư ký biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình, công trình xây d ng ñ ñưa vào s d ng ho c ngày ch ñ u tư ký biên b n bàn giao công trình cho ch qu n lý, ch s d ng công trình; 1
 • b) ð i v i công trình s d ng v n khác là ngày công trình, h ng m c công trình ñư c ñưa vào s d ng. 2. ð i v i d án có nhi u công trình, h ng m c công trình thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính ñư c tính ñ i v i t ng công trình, h ng m c công trình. ði u 2. V áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu bu c phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m 1. Vi c áp d ng quy ñ nh t i Kho n 10 ði u 13, ði m d Kho n 8 ði u 16, ði m b Kho n 2 ði u 42, ði m b Kho n 4 ði u 46, ði m b Kho n 5 ði u 49, ði m b Kho n 4 ði u 53 và ði m b Kho n 6 ði u 55 c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP theo trình t như sau: a) Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính, ngư i có th m quy n quy ñ nh t i ði u 59 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có trách nhi m l p biên b n như sau: hành vi vi ph m hành chính ñang ñư c th c hi n thì l p biên b n theo M u biên b n s 01, hành vi vi ph m hành chính ñã k t thúc thì l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trong th i h n 24 gi k t khi l p biên b n, t ch c, cá nhân v n ti p t c th c hi n hành vi vi ph m thì ngư i có th m quy n quy ñ nh t i ði u 17, ði u 20 và ði u 21 Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP có trách nhi m ban hành quy t ñ nh ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m theo Ph l c II, Ph l c III và Ph l c IV ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP; c) Trong th i h n 07 ngày k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính (tr trư ng h p v vi c ph c t p theo quy ñ nh c a Lu t X lý vi ph m hành chính), ngư i có th m quy n x ph t hành chính có trách nhi m ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính theo M u quy t ñ nh s 02 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u và bi n pháp thi hành Lu t X lý vi ph m hành chính. Ngư i có th m quy n x ph t có trách nhi m g i quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính cho t ch c, cá nhân vi ph m theo quy ñ nh t i ði u 70 Lu t X lý vi ph m hành chính; d) H t th i h n quy ñ nh t i ði u 73 Lu t X lý vi ph m hành chính mà t ch c, cá nhân vi ph m không ch p hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính thì ngư i có th m quy n x ph t ban hành quy t ñ nh cư ng ch thi hành quy t ñ nh x ph t theo M u quy t ñ nh s 06 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP, ñ ng th i thông báo cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Trong th i h n 01 ngày k t ngày nh n 2
 • ñư c thông báo, Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d ; ð i v i công trình xây d ng thu c th m quy n c p gi y phép xây d ng c a y ban nhân dân c p huy n ho c S Xây d ng thì ngư i có th m quy n x ph t g i h sơ ñ n Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ñ ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Trong th i h n 02 ngày k t ngày nh n ñư c h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . 2. Trư ng h p hành vi vi ph m hành chính ñã h t th i hi u x ph t vi ph m hành chính theo quy ñ nh t i ði u 4 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP thì x lý như sau: a) Ngư i có th m quy n l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này và chuy n ngay ñ n Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi có công trình vi ph m. Trong th i h n 05 ngày (ñ i v i công trình không ph i l p phương án phá d ), 12 ngày (ñ i v i công trình ph i l p phương án phá d ) k t ngày l p biên b n mà ch ñ u tư không hoàn thành vi c phá d công trình vi ph m thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d tr trư ng h p quy ñ nh t i ði m b Kho n này; b) ð i v i công trình xây d ng thu c th m quy n c p gi y phép xây d ng c a y ban nhân dân c p huy n ho c S Xây d ng, ngư i có th m quy n l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong th i h n 02 ngày k t ngày l p biên b n, y ban nhân dân c p xã nơi có công trình vi ph m ph i chuy n h sơ lên Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ñư c h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d công trình xây d ng vi ph m, chuy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n. 3. Trong th i h n 07 ngày k t khi h t th i h n quy ñ nh t i Kho n 1, Kho n 2 ði u này mà Ch t ch y ban nhân dân c p xã không ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d thì Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i b x lý vì không ban hành quy t ñ nh k p th i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. Trong th i h n 07 ngày k t khi h t th i h n quy ñ nh t i Kho n 1, Kho n 2 ði u này mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n không ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d thì Chánh Thanh tra S Xây d ng ban hành 3
 • quy t ñ nh cư ng ch phá d . Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i b x lý vì không ban hành quy t ñ nh k p th i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. 4. Quy t ñ nh cư ng ch phá d l p theo m u t i Ph l c V ho c Ph l c VI ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. 5. Hành vi vi ph m t i các khu v c ngoài ñô th , thì trong các m u quy t ñ nh ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m, quy t ñ nh cư ng ch phá d công trình xây d ng vi ph m b ch “ðô th ”. ði u 3. V x lý công trình xây d ng gây lún, n t, hư h ng công trình lân c n, có nguy cơ làm s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n quy ñ nh t i Kho n 2, Kho n 4 ði u 13; Kho n 2, Kho n 5 ði u 27 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. T ch c, cá nhân có hành vi t ch c thi công xây d ng vi ph m quy ñ nh v xây d ng gây lún, n t, hư h ng công trình lân c n (bao g m c công trình h t ng k thu t); có nguy cơ làm s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy ñ nh t i Kho n 2, Kho n 4 ði u 13; Kho n 2, Kho n 5 ði u 27 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP, ñ ng th i b ng ng thi công xây d ng ñ b i thư ng thi t h i theo quy ñ nh t i ði u 15 Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP theo trình t , th t c như sau: a) Sau khi biên b n vi ph m hành chính ñư c l p, n u bên vi ph m và bên b thi t h i không t th a thu n ñư c và m t bên có ñơn yêu c u thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch trì vi c th a thu n m c b i thư ng thi t h i gi a bên vi ph m và bên b thi t h i. H t th i h n 07 ngày k t ngày th a thu n l n ñ u không thành ho c bên b thi t h i v ng m t t i bu i th a thu n l n ñ u mà không có lý do chính ñáng, Ch t ch U ban nhân dân c p xã t ch c th a thu n l n hai. T i bu i th a thu n l n hai mà bên b thi t h i ti p t c v ng m t không có lý do chính ñáng thì bên vi ph m ñư c ti p t c thi công xây d ng sau khi chuy n kho n ti n tương ñương m c thi t h i gây ra vào tài kho n b o lãnh t i ngân hàng. Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m c ti n b o lãnh căn c vào yêu c u c a bên b thi t h i, có xem xét ñ n ñ ngh , gi i trình c a bên vi ph m; b) Trư ng h p th a thu n l n hai không thành, hai bên th ng nh t m i m t t ch c ñ c l p, có tư cách pháp nhân ñ xác ñ nh m c ñ thi t h i làm cơ s b i thư ng. Trong th i h n 07 ngày mà hai bên không th ng nh t ñư c 4
 • vi c m i t ch c ñ giám ñ nh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m i m t t ch c ñ giám ñ nh, chi phí do bên vi ph m chi tr ; c) Trong th i h n 07 ngày mà m t trong các bên không th ng nh t v i k t qu do t ch c giám ñ nh ñưa ra, bên ñó có quy n m i m t t ch c khác và t chi tr chi phí. K t qu giám ñ nh này là căn c ñ xác ñ nh m c b i thư ng. Trư ng h p bên còn l i không th ng nh t v i k t qu l n hai, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m c b i thư ng theo m c trung bình c a k t qu giám ñ nh l n 1 và k t qu giám ñ nh l n 2; d) Sau 30 ngày mà t ch c giám ñ nh không cung c p k t qu giám ñ nh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh s d ng k t qu giám ñ nh ban ñ u làm cơ s xác ñ nh b i thư ng thi t h i. Bên gây thi t h i có trách nhi m m tài kho n ti n g i t i ngân hàng và chuy n ñ y ñ s ti n b i thư ng theo k t qu giám ñ nh vào tài kho n ñó. Sau khi bên gây thi t h i ñã chuy n ñ s ti n vào tài kho n t i ngân hàng, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh cho phép ti p t c thi công xây d ng công trình. 2. Trư ng h p bên b thi t h i không th ng nh t v i m c b i thư ng thì có quy n kh i ki n t i Tòa án. 3. Trư ng h p bên gây thi t h i không b x ph t vi ph m hành chính thì v n áp d ng quy ñ nh t i các ði m a, ði m b, ði m c, ði m d và ði m ñ Kho n 1 ði u này ñ gi i quy t vi c b i thư ng thi t h i. 4. Trư ng h p công trình xây d ng có nguy cơ s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n thì Ch ñ u tư có trách nhi m h tr ti n di chuy n và thuê ch t m th i cho bên b thi t h i trong th i gian gi i quy t. ði u 4. V x ph t hành vi xây d ng sai thi t k quy ñ nh t i ði m b Kho n 3 ði u 15 và Kho n 7 ði u 16 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hành vi quy ñ nh t i ði m b Kho n 3 ði u 15 áp d ng ñ i v i xây d ng công trình không ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình và thu c trư ng h p ph i làm th t c xin c p gi y phép xây d ng. 2. Hành vi quy ñ nh t i Kho n 7 ði u 16 áp d ng ñ i v i xây d ng công trình ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình và thu c trư ng h p ph i làm th t c xin c p gi y phép xây d ng. 5
 • ði u 5. V x ph t vi ph m hành chính ñ i v i nhà th u tư v n qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình quy ñ nh t i ði u 20 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Trư ng h p ch ñ u tư thành l p ban qu n lý d án thì áp d ng các ñi u kho n x ph t ch ñ u tư ñ x ph t ñ i v i ban qu n lý d án trong ph m vi nhi m v ñư c giao. 2. Trư ng h p ch ñ u tư thuê nhà th u tư v n qu n lý d án qu n lý m t ph n ho c toàn b d án thì áp d ng các ñi u kho n x ph t ch ñ u tư ñ x ph t ñ i v i nhà th u tư v n qu n lý d án trong ph m vi n i dung h p ñ ng ñã ký k t. ði u 6. V x ph t hành vi xây d ng sai phép quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hành vi xây d ng sai phép quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ñư c hi u là xây d ng sai m t trong các n i dung c a gi y phép xây d ng và các b n v thi t k ñư c cơ quan c p gi y phép xây d ng ñóng d u kèm theo gi y phép xây d ng ñư c c p. 2. Vi c xây d ng nhà riêng l thu c m t trong các trư ng h p sau ñây thì không coi là hành vi xây d ng sai phép: a) Thay ñ i thi t k bên trong công trình mà không nh hư ng ñ n vi c phòng cháy ch a cháy; môi trư ng; công năng s d ng; k t c u ch u l c chính ho c ki n trúc m t ngoài công trình; b) Gi m s t ng so v i gi y phép xây d ng ñ i v i nh ng khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ho c thi t k ñô th ñã ñư c phê duy t. ði u 7. V x ph t vi ph m hành chính ñ i v i hành vi quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Sau khi ngư i có th m quy n l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i hành vi quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5, Kho n 6, Kho n 7 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP mà t ch c, cá nhân vi ph m v n ti p t c th c hi n hành vi vi ph m thì l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i t ch c, cá nhân ñó v hành vi quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP. Trong th i h n 02 ngày k t ngày l p biên b n, biên b n ñó ph i ñư c chuy n ñ n ngư i có th m quy n x ph t ñ ban hành quy t ñ nh x ph t hành chính. 6
 • 2. M c ph t 500.000.000 ñ ng ñư c áp d ng ñ i v i vi c xây d ng công trình không yêu c u ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình; m c ph t 1.000.000.000 ñ ng áp d ng ñ i v i vi c xây d ng công trình yêu c u ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình. ði u 8. V xác ñ nh giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t quy ñ nh t i Kho n 9 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Kho n 9 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ch ñư c áp d ng ñ i v i trư ng h p khi ngư i có th m quy n phát hi n hành vi vi ph m hành chính thì hành vi này ñã k t thúc, công trình xây d ng ñã ñư c hoàn thành, ñưa vào s d ng. 2. Giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t ñư c xác ñ nh như sau: a) ð i v i công trình ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, l p d án ñ u tư xây d ng công trình ho c công trình xây d ng khác tr nhà riêng l : - Trư ng h p xây d ng công trình nh m m c ñích kinh doanh ñư c tính b ng s m2 sàn xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 theo h p ñ ng ñã ký. - Trư ng h p xây d ng công trình không nh m m c ñích kinh doanh ñư c tính b ng s m2 sàn xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 theo d toán ñư c duy t. b) ð i v i nhà riêng l ñư c tính b ng s m2 xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 xây d ng t i th i ñi m vi ph m c ng v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 ñ t do y ban nhân dân c p t nh ban hành h ng năm, trong ñó giá tr ñ t ñư c xác ñ nh theo nguyên t c sau: - T ng 1(ho c t ng tr t) tính b ng 100% giá ti n 1m2 ñ t t i v trí ñó nhân v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m. - T t ng 2 tr lên tính b ng 50% giá ti n 1m2 ñ t t i t ng 1 nhân v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m. 3. Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính quy t ñ nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c xác ñ nh giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t. 7
 • ði u 9. V áp d ng hình th c x ph t b sung tư c quy n s d ng gi y phép xây d ng quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hình th c x ph t b sung quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ñư c áp d ng như sau: a) Tư c quy n s d ng Gi y phép xây d ng t 3 tháng ñ n 6 tháng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 3 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/NðCP; b) Tư c quy n s d ng Gi y phép xây d ng t 6 tháng ñ n 12 tháng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/NðCP. 2. Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính có áp d ng hình th c x ph t b sung ph i ñư c g i cho T trư ng t dân ph ho c Trư ng thôn ñ thông báo cho nhân dân t i ñ a bàn ñư c bi t, ñ ng th i g i cho y ban nhân dân c p xã và cơ quan c p gi y phép xây d ng. ði u 10. V áp d ng bi u m u x ph t vi ph m hành chính 1. ð i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP c a Chính ph mà không quy ñ nh áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu là phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m thì biên b n vi ph m hành chính ñư c l p theo M u biên b n s 01 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP. 2. Nh ng bi u m u khác trong x ph t vi ph m hành chính áp d ng theo quy ñ nh c a Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP. ði u 11. V các trư ng h p áp d ng chuy n ti p quy ñ nh t i ði u 70 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. ð i v i hành vi vi ph m hành chính ñư c phát hi n, l p biên b n và ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh cư ng ch phá d trư c ngày Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có hi u l c thi hành nhưng ñ n ngày Ngh ñ nh này có hi u l c mà chưa thi hành và còn trong th i h n thi hành thì ti p t c thi hành tr trư ng h p quy ñ nh t i Kho n 3 ði u này. 2. ð i v i hành vi vi ph m hành chính x y ra trư c ngày Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có hi u l c thi hành mà sau ngày Ngh ñ nh này có hi u l c thi hành m i b phát hi n (mà còn trong th i hi u x ph t vi ph m hành 8
 • chính) ho c phát hi n trư c ñó nhưng chưa ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính và còn th i h n ban hành quy t ñ nh x ph t, n u áp d ng Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có l i cho t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m ñó thì áp d ng Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP. 3. Hành vi xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c phê duy t, sai quy ho ch xây d ng ho c thi t k ñô th ñư c duy t mà ñã ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh cư ng ch phá d theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP nhưng chưa th c hi n, n u xét th y vi c xây d ng không vi ph m ch gi i xây d ng, không gây nh hư ng công trình lân c n, không có tranh ch p, xây d ng trên ñ t thu c quy n s d ng h p pháp và trong quy ho ch ñ t này ñư c phép xây d ng thì ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính xem xét, quy t ñ nh: a) H y quy t ñ nh cư ng ch phá d ; b) Ban hành quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu thu h i s l i b t h p pháp có ñư c b ng 40% giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép ñ i v i công trình là nhà riêng l và b ng 50% giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c phê duy t, sai quy ho ch xây d ng ho c thi t k ñô th ñư c duy t ñ i v i công trình thu c d án ñ u tư xây d ng công trình ho c công trình ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. ð i v i trư ng h p theo quy ñ nh ph i có gi y phép xây d ng, cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m ñi u ch nh ho c c p gi y phép xây d ng sau khi ch ñ u tư ch p hành ñ y ñ quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu . Quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu l p theo M u quy t ñ nh s 01 ban hành kèm theo Thông tư này. ði u 12. ði u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 02 tháng 4 năm 2014, thay th Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng quy ñ nh chi ti t thi hành m t s n i dung c a Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s . 9
 • 2. Các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân các c p, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ñ ngh ph n ánh k p th i v B Xây d ng ñ xem xét, gi i quy t./. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ð ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP; - HðND, UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban c a ð ng; - Văn phòng T ng Bí thư; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ñ ng dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - TANDTC, VKSNDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTƯ M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan TƯ c a các ñoàn th ; - Các S Xây d ng, S Quy ho ch-Ki n trúc; - VPCP, C ng TTðT Chính ph , Công báo; - C c KTVB - B Tư pháp; - Website B Xây d ng; - Lưu: VT, TTr. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG (ñã ký) Nguy n Tr n Nam 10
 • PH L C M T S BI U M U TRONG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 02 /2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 c a B trư ng B Xây d ng) TT M u biên b n s 01 M u biên b n s 02 M u quy t ñ nh s 01 M u bi u Biên b n vi ph m hành chính và yêu c u ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m. Biên b n vi ph m hành chính và yêu c u t phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m. Quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu . 11
 • M u biên b n s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /BB-VPHC ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày……tháng……… năm …… BIÊN B N Vi ph m hành chính và yêu c u ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m (ð i v i công trình ñang thi công xây d ng) Hôm nay, h i…...gi ……ngày……tháng……năm……., t i……………. Chúng tôi g m: 1. Ông/Bà: ......................................................... Ch c v : ........................... 2. Ông/Bà: ...................................................... Ch c v : ............................. V i s ch ng ki n c a: 1. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ........................... 2. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ............................ Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i: Cá nhân/T ch c:……………………………………. ............................... ð i di n:…………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh:………………………Qu c t ch:………………….. ð a ch : ......................................................................................................... Gi y CMND(H chi u)/Quy t ñ nh thành l p ho c ñăng ký kinh doanh:… C p ngày:………………………………Nơi c p:………………………… ðã có các hành vi vi ph m hành chính:…………………………………… Quy ñ nh t i:…………………………………………………………......... Cá nhân/T ch c b thi t h i (n u có):…………………………………..... 12
 • Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c ho c ngư i ñ i di n cá nhân/t ch c vi ph m:……………………………………………………………………….….. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c b thi t h i:………………………..... Chúng tôi yêu c u .................................................................. : 1. Ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m. 2. T phá d công trình xây d ng, b ph n công trình vi ph m. Trong th i h n 24 gi k t khi l p biên b n này, ông (bà)/t ch c………………………………. không th c hi n các yêu c u nêu trên thì b ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m. Biên b n l p xong h i…….gi ……ngày…..tháng……năm……, g m…..t , ñư c l p thành……b n có n i dung, giá tr như nhau; ñã ñ c l i cho nh ng ngư i có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dư i ñây; giao cho ông (bà)/t ch c/ ñ i di n cá nhân (t ch c) vi ph m 01 b n. Ông (bà)/t ch c có quy n g i văn b n yêu c u ñư c gi i trình tr c ti p ñ n………………………trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày l p biên b n này ho c g i văn b n gi i trình cho………………………… trong th i h n không quá 05 ngày k t ngày l p biên b n này. H t th i h n này, coi như ông(bà)/t ch c…………………….không có yêu c u gi i trình. Ghi chú: Biên b n v n có hi u l c thi hành trong trư ng h p cá nhân/t ch c vi ph m v ng m t ho c không ký vào biên b n. T CH C/CÁ NHÂN VI PH M HO C ð I DI N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N NHÀ TH U THI CÔNG XÂY D NG (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N CHÍNH QUY N PHƯ NG, XÃ (N u có) (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) 13
 • M u biên b n s 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /BB-VPHC ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày………. tháng…….. năm …… BIÊN B N Vi ph m hành chính và yêu c u t phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m (ð i v i công trình ñã k t thúc thi công xây d ng) Hôm nay, h i…...gi ……ngày……tháng……năm……., t i……………. Chúng tôi g m: 1. Ông/Bà: ......................................................... Ch c v : ........................... 2. Ông/Bà: ...................................................... Ch c v : ............................. V i s ch ng ki n c a: 1. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ........................... 2. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ............................ Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i: Cá nhân/T ch c:……………………………………. ............................... ð i di n:…………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh:………………………Qu c t ch:………………….. ð a ch : ......................................................................................................... Gi y CMND(H chi u)/Quy t ñ nh thành l p ho c ñăng ký kinh doanh:… C p ngày:………………………………Nơi c p:………………………… ðã có các hành vi vi ph m hành chính:…………………………………… Quy ñ nh t i:…………………………………………………………......... Cá nhân/T ch c b thi t h i (n u có):…………………………………..... 14
 • Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c ho c ngư i ñ i di n cá nhân/t ch c vi ph m:……………………………………………………………………….….. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c b thi t h i:………………………..... Chúng tôi yêu c u .................................................................. : H t th i h n……………..ngày k t ngày l p biên b n ho c k t ngày nh n quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính mà ông (bà)/t ch c ………………………………………………..……………..không th c hi n các yêu c u nêu trên thì b cư ng ch phá d theo quy ñ nh c a pháp lu t. Biên b n l p xong h i…….gi ……ngày…..tháng……năm……, g m…..t , ñư c l p thành……b n có n i dung, giá tr như nhau; ñã ñ c l i cho nh ng ngư i có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dư i ñây; giao cho ông (bà)/t ch c/ ñ i di n cá nhân (t ch c) vi ph m 01 b n. Ông (bà)/t ch c có quy n g i văn b n yêu c u ñư c gi i trình tr c ti p ñ n………………………trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày l p biên b n này ho c g i văn b n gi i trình cho………………………… trong th i h n không quá 05 ngày k t ngày l p biên b n này. H t th i h n này, coi như ông(bà)/t ch c…………………….không có yêu c u gi i trình. Ghi chú: Biên b n v n có hi u l c thi hành trong trư ng h p cá nhân/t ch c vi ph m v ng m t ho c không ký vào biên b n. T CH C/CÁ NHÂN VI PH M HO C ð I DI N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N NHÀ TH U THI CÔNG XÂY D NG (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N CHÍNH QUY N PHƯ NG, XÃ (N u có) (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) 15
 • M u quy t ñ nh s 01 TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /Qð-KPHQ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày………. tháng…….. năm …… QUY T ð NH Áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu Căn c ði u 28 Lu t X lý vi ph m hành chính; Căn c Biên b n vi ph m s ngày….. tháng…. năm ……; ……./……….. do……………… l p Căn c Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính s ……./……… ngày …./……/….. c a ……………….; Tôi………………….Ch c v :…………………. ðơn v :………………... QUY T ð NH: ði u 1. Áp d ng b sung ñ i v i ông (bà)/t ch c………………………..……………bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây:……………………………………………………………………………..… Th i h n th c hi n:……………………………………k t ñư c Quy t ñ nh này. ngày nh n ði u 2. Quy t ñ nh này là m t ph n b sung c a Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính s ……/…….. ngày……/……./……. c a……………………. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày……tháng…….năm…….. ði u 3. Quy t ñ nh này ñư c giao cho: 1. Ông (bà)/t ch c……………………………………….ñ thi hành. Ông (bà)/t ch c…………………………….ph i ch p hành quy t ñ nh này. N u quá th i h n quy ñ nh t i ði u 1 mà không ch p hành s b cư ng ch thi hành. 16
 • Ông (bà)/t ch c………………………có quy n khi u n i ho c kh i ki n hành chính ñ i v i Quy t ñ nh này theo quy ñ nh c a pháp lu t. 2…………………………………ñ t ch c th c hi n Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: - Như ði u 3; - Lưu: H sơ. NGƯ I RA QUY T ð NH (Ký tên, ñóng d u, ghi rõ h tên, ch c v ) 17