Những chàng trai xấu tính nguyễn nhật ánhtruonghocso.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Những chàng trai xấu tính nguyễn nhật ánhtruonghocso.com

on

 • 839 views

 

Statistics

Views

Total Views
839
Views on SlideShare
839
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Những chàng trai xấu tính nguyễn nhật ánhtruonghocso.com Những chàng trai xấu tính nguyễn nhật ánhtruonghocso.com Document Transcript

  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1...............................................................................................................2 Chûúng 2...............................................................................................................5 Chûúng 3...............................................................................................................9 Chûúng 4.............................................................................................................14 Chûúng 5.............................................................................................................22 Chûúng 6.............................................................................................................27 Chûúng 7.............................................................................................................31 Chûúng 8.............................................................................................................38 Chûúng 9.............................................................................................................45 Chûúng 10...........................................................................................................49 Chûúng 11...........................................................................................................53 Chûúng 12...........................................................................................................56 Chûúng 13...........................................................................................................64 Chûúng 14...........................................................................................................70 Chûúng 15...........................................................................................................74 Chûúng 16...........................................................................................................77 Chûúng 17...........................................................................................................82 Chûúng 18...........................................................................................................85 Chûúng 19...........................................................................................................91 Chûúng 20...........................................................................................................94 Chûúng 22.........................................................................................................100 Chûúng 23.........................................................................................................103http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 CHÛÚNG 1 Höì búi hònh chûä L, chiïìu daâi nhêët chûâng hai mûúi lùm meát.So vúái caác höì búi nöíi tiïëng trong thaânh phöë thò àêy laâ höì búi thuöåcloaåi nhoã nhûng buâ laåi noá coá veã xinh xùæn, saåch seä. Quanh höì laâ möåt khoaãng àêët röång baây raãi raác nhûäng bùng àaáàïí khaách ài búi vûâa nghó chên vûâa coá thïí nhêëm nhaáp möåt thûá gò àoáàûúåc phuåc vuå tûâ cùng-tin taåi chöî. Vûâa bûúác qua khoãi cöíng, Biïìn àaä buöåt miïång khen: - Àeåp quaá ! Töi gêåt guâ taán àöìng: - ÛÂ, caái höì naây tröng xinh thêåt ! Töi tûúãng nghe töi a dua, Biïìn seä khoaái chñ tûã. Naâo ngúâ noálùæc àêìu: - Tao khöng noá i caái höì. Töi chûng hûãng: - Chûá maây baão caái gò àeåp? Biïìn chó tay vïì phña cuöëi höì: - Maây nhòn caái chöî caái duâ xanh kia kòa! Töi nhòn teo tay chó cuãa noá, miïång haá höëc: - Caái duâ àeåp? Biïìn hûâ muäi: - Caái duâ xêëu hoùæc chûá àeåp gò! Dûúái caái duâ múái àeåp! - YÁ maây noái caái... caán duâ? Biïìn coá veã ngaán ngêîm trûúác sûå ngöëc nghïëch cuãa töi. Nhònmùåt noá, töi àoaán chùæc noá àang höëi hêån vò àaä lúä kïët baån vúái töi. Töinghe noá thúã daâi thûúân thûúåt: - Tao chûa thêëy ai ngu nhû maây! Maây coá thêëy ai ngöìi dûúái caáiduâ xanh kia khöng? Bõ chûãi nùång, töi bùæt àêìu múái vúä leä:http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 3 - AÂ, teá ra maây noái con nhoã àoá! Biïìn nhïëch meáp: - Chûá chùèng leä tao noái thùçng cha La Kim Buång kia! Töi laåi tröë mùæt: - La Kim Buång naâo? La Kim Phuång chûá? Biïìn tùåc lûúäi: - La Kim Phuång laâ ngûúâi mêîu thúâi trang! Coân úã àêy laâ LaKim... Buång! Chaã kia kòa! Bêy giúâ töi múái nhòn thêëy ngûúâi àaân öng Biïìn noái. Öng tamùåc quêìn tùæm, buång to nhû thuâng nûúác leâo, àang àûáng khúãi àöångtrïn búâ höì. Öng ta nhuán nhêíy, vùån veåo thên hònh tröng thêåt buöìncûúâi. Möåt söë ngûúâi àang búi dûúái höì cuäng ngûúác mùæt nhòn lïn chöîöng vaâ haâo hûáng chó troã. Nhûng ngûúâi àaân öng vêîn tiïëp tuåc àongàûa caái thuâng nûúác leâo cuãa mònh. Thêåt laâ möåt keã phúát àúâi àaángphuåc! Trong khi töi àang ngêín ngûúâi ra nhòn ngûúâi àaân öng noå thòBiïìn keáo tay töi: - Thöi, ài! Thùçng cha "ngûúâi mêîu" naây uöën eáo hoaâi cuängchûâng àoá kiïíu, coá gò àêu maâ coi! Töi ngoan ngoaän ài theo Biïìn. Nhûng noá khöng dêîn töi túáichöî phoâng thay quêìn aáo maâ tiïën thùèng túái caái duâ xanh. Phaát hiïånra àiïìu àoá, töi ruåt tay laåi: -Ài àêu àêy? Biïìn cûúâi cûúâi: - Ài... laâm quen. - Thöi ài! - Töi nhùn nhoá - Laå hoùæc laå huú maâ laâm quen caái gò! - Thò laå hoùæc tao múái laâm quen, nïëu àaä biïët nhau röìi thò laâmquen chi nûäa! Lyá leä cuãa Biïìn khiïën töi cûáng hoång, mùåt maây cûá àûåc ra. Biïìngiêåt tay töi: - Thöi àûâng coá trú mùæt ïëch ra nûäa! Theo tao leå lïn! Töi liïëm möi: - Thïë coân chuyïån... ài búi?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 - ÖËi daâo! Búi thò luác naâo búi chaã àûúåc! - Biïìn voâ àêìu - Coá aidúâi caái höì ài cöî khaác àêu maâ súå! Caäi khöng laåi noá, cuöëi cuâng töi àaânh phaãi gêåt àêìu: - ÛÂ thò ài! Töi tûúãng Biïìn seä tûúi hún húán. Naâo ngúâ noá laåi thúã daâi: - Bêy giúâ thò muöån röìi thùçng ngöëc aå! - Sao kia? - Töi khöng hiïíu. - Sao laåi vúái trùng! - Biïìn bûåc doåc - Àúåi cho maây "duyïåt" xongcaái khoaãn laâm quen hay khöng, con nhoã àoá àaä biïën mêët tûâ taámhoaánh röìi! Töi giêåt mònh liïëc laåi chöî caái duâ xanh. Quaã nhiïn con nhoã àoáàaä boã ài àùçng naâo. Ngöìi chïîm chïå dûúái caái duâ bêy giúâ laâ möåt thùçngcha to nhû höå phaáp, rêu ria xöìm xoaâm. Lúá ngúá laåi "laâm quen" vúáichaã, chaã goä cho beåp àêìu! Töi nhòn xuöën höì: - Hay noá xuöëng nûúác röìi! - Coá thïí! - Biïìn cheáp miïång. - Vêåy mònh xuöëng nûúác mònh... laâm quen! - Töi noái gioångchuöåc löîi. Biïìn khöng theâm àïí yá àïën saáng kiïën cuãa töi. Noá bôu möi: - Tao khöng thñch laâm quen kiïíu àoá! Xaáp laåi dûúái nûúác,khöng kheáo baão vïå höì seä toám cöí! Hoå tûúãng tao laâ... Trû Baát Giúái! Töi nheo mùæt: - Maây laâ Trû Baát Giúái chñnh hiïåu chûá gò nûäa! Biïìn khöng noái gò, chó nhe rùng cûúâi hò hò. Khi cûúâi, mùæt noáhñp laåi, nom giöëng hïåt Laäo Trû.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 5 CHÛÚNG 2 Noái cho àuáng, Biïìn khöng phaãi laâ thùçng mùæt leá. Con nhoã maânoá chêëm xinh àaáo àïí. Theo töi thò con nhoã àoá coá möåt khuön mùåthònh traái xoan, mùåc duâ töi chûa thêëy traái xoan lêìn naâo. Töi khöngroä traái xoan coá ùn àûúåc hay khöng, chûá mùåt con nhoã àoá maâ "cùæn"möåt miïëng thò "àaä" phaãi biïët! Muäi thùèng, cao, mùæt to nhû hai mùætnai, möi höìng nhûng chaã thêëy cûúâi bao giúâ, vò vêåy töi khöng biïëtnoá coá bõ suán rùng hay khöng. Nïëu haâm rùng noá àïìu àùån nhûrùng... töi thò noá àuáng laâ möåt ngûúâi àeåp toaân diïån. Toác noá àen, daây, xoäa ngang lûng. Biïìn ngùæm maái toác noá, múmaâng: - Heân gò ngûúâi ta baão laâ "suöëi toác"! Töi khõt muäi: - Maây laâm thú àêëy haã? Biïìn thúã daâi: - Tao coác khoaái laâm thú. Tao chó muöën laâm... quen thöi. Töi laâm böå ngúâ nghïåch: - Nhûng maâ àaä ba ngaây röìi, maây vêîn chûa coá caách naâo laâmquen àûúåc? - ÛÂ, chûa àûúåc! - Biïìn thêåt thaâ caãm thaán. - Coá nghôa laâ maây muöën laâm quen vúái noá nhûng noá laåi khöngtheâm laâm quen vúái maây? Bõ töi "khïìu nheå", Biïìn àoã mùåt: - Àûâng àuång chaåm tûå aái anh em, maây! Khöng phaãi laâ noákhöng theâm! Vêën àïì laâ tao chûa "tiïëp cêån" noá àûúåc! - Liïëc böå mùåtàêìn àöån cuãa töi, Biïìn tùåc lûúäi giaãi thñch - Laâm quen dûúái nûúác thòtao khöng muöën, laâm quen trïn búâ thò bõ "caãn àõa". Toám laåi laâ chûagùåp thúâi cú... Löëi ùn noái cuãa Biïìn khiïën töi phò cûúâi: - Nghe maây noái cûá tûúãng nhû baân chuyïån laâm ùn! Taán gaáimaâ cuäng baây àùåt thúâi cú!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 - Maây ngu boã xûâ! - Biïìn sêìm mùåt -Bûäa naâo caái bùng ghïë noángöìi cuäng khöng coân möåt chöî tröëng. Hai ba thùçng cûá bu quanh, taochen vö quaái thïë naâo àûúåc? - Mêëy thùçng àoá chùæc cuäng thuöåc doâng hoå Trû giöëng maây! Biïët töi caâ khõa, Biïìn ngoá lú, buöng thoäng: - Ai biïët! Tûå dûng töi thêëy töåi noá beân hiïën kïë: - Vêåy thò chiïìu mai mònh ài súám, vö chiïëm chöî trûúác! Hïåtnhû bûäa ài xem àaá boáng vêåy! Töi noái dûát cêu, Biïìn àaä quay phùæt laåi, mùæt saáng rúä: - Hay, hay! Khöng ngúâ caái àêìu oác baä àêåu cuãa maây lêu lêucuäng nghô ra àûúåc möåt "àöåc chiïu" ! Töi khöng biïët Biïìn khen thêåt hay khen "xoã". Nhûng töi giaãtaãng, buång ruãa thêìm "Nïëu oác tao laâ baä àêåu thò maây laâ baä... mña!Muöën laâm quen vúái "em" maâ cuäng chùèng biïët caách, cûá loay hoaynhû gaâ mùæc toác! Chó gioãi taâi boác pheát!" Têët nhiïn Biïìn khöng biïët töi chûãi thêìm noá. Noá cûúâi toe toeátluön miïång. Chùæc noá khoaái chñ nghô àïën chuyïån giaânh chöî do töivûâa baây cho noá. Chiïìu höm sau, y kïë hoaåch, chuáng töi àïën höì búi súám húnmoåi lêìn khoaãng hai mûúi phuát. Biïìn mûâng rún khi thêëy caái bùng ghïë dûúái chiïëc duâ xanhtrong tònh traång... vùæng chuã. Noá cêìm tay töi keáo chaåy vuân vuåt, laâmnhû chó cêìn túái trïî nûãa bûúác caái bùng ghïë seä chêåt nûác ngûúâi vêåy. Túái núi, hai àûáa buöng phõch ngûúâi xuöëng ghïë, thúã höín hïín.Töi vûâa vuöët ngûåc vûâa traách: - Maây laâm gò nhû thïí xung phong vaâo àöìn giùåc vêåy! Biïìn cûúâi hò hò: - Àêy khöng phaãi laâ àöìn giùåc. Àêy laâ hang coåp. Ngûúâi xûa coácêu: khöng vaâo hang coåp sao bùæt àûúåc coåp con! - Con nhoã àoá laâ coåp caái chûá khöng phaãi coåp con àêu! Biïìn tûå tin: - Coåp caái hay coåp con gò tao cuäng bùæt tuöët! Hïî coåp laâ tao bùæt!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 7 Chuáng töi ngöìi taán gêîu chûâng mûúâi phuát thò "con coåp" loâ doâtúái. Biïìn "àaánh húi" ra trûúác. Noá bêëm kheä tay töi: - Con "nha àêìu" túái röìi! Chuêín bõ! Thñch ngûúâi ta maâ daám goåi laâ "nha àêìu", caái thùçng "tiïíu tûã"naây! Töi bêët maän nhuã buång vaâ liïëc ra cöíng. Bûäa nay con nhoã "chúi"chiïëc quêìn gin buåi, aáo thung technicolor, tay àung àûa tuái xaáchthïí thao, tröng cûá xinh nhû minh tinh Hollywood. Töi khöng neánàûúåc tiïëng xuyát xoa: - Bûäa nay con coåp àeåp quaá haã maây! Biïìn khöng buöìn àïí yá àïën lúâi khen thûâa cuãa töi. Mùæt noá cûánhòn trûâng ra phña trûúác hïåt nhû ra àa àang baám theo tïn lûãa diàöång cuãa àöëi phûúng, miïång thò thaâo: - Maây xñch ra ngoaâi ròa ài chûâa chöî tröëng úã giûä cho noá! Mùæt vêîn khöng rúâi con coåp, töi lï cùåp möng ra saát meáp ghïë,suyát nûäa teá lêåt goång xuöëng àêët. Gioång Biïìn vêîn liïn tuåc bïn taytöi, cùng thùèng, dûát khoaát, hïåt nhû khêíu lïånh chiïën àêëu: - Coân mûúâi lùm bûúác! Coân mûúâi bûúác! Têët caã sùén saâng! Tûúimùåt lïn! Cûúâi lïn, cûúâi! Töi phaá lïn cûúâi sùçng sùåc. Biïìn rñt lïn giêån dûä: - Mñm möi laåi, àûâng coá nön thöëc nön thaáo ra nhû thïë, thùçngngu! Nhûng töi khöng taâi naâo nhõn cûúâi àûúåc. Khi noá hö "cûúâi lïn,cûúâi", tûå dûng töi liïn tûúãng àïën mêëy öng thúå chuåp hònh, thïë laâ töiöm buång cûúâi sùåc suåa. Töi cûúâi àïën chaãy caã nûúác mùæt nûúác muäi. Traâng cûúâi khuãng khiïëp cuãa töi laâm kinh àöång àïën con coåpcuãa Biïìn. Àang lûäng thûäng tiïën àïën chöî tuåi töi, böîng noá cau mùåtlaåi vaâ reä sang hûúáng khaác. Nuå cûúâi vûâa veä ra trïn möi Biïìn lêåp tûác tùæt ngêëm. Noá hêåmhûåc quay sang töi, mùæt long lïn: - Maây laâm caái troâ gò vêåy, àöì phaá bônh? Töi chuâi nûúác mùæt, nhùn nhoá: - Taåi tao tûác cûúâi quaá, khöng caách chi kïìm àûúåc!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 - Tûác cûúâi caái àêìu maây! - Biïìn gêìm gûâ - Thiïëu gò luác khöngcûúâi, nheâ ngay luác vaán sùæp àoáng thuyïìn laåi nöíi lïn cûúâi nhû phaátröì! Maây cöë tònh "haåi" tao haã? - Àûâng nghô xêëu anh em, maây! Tao maâ cöë tònh haåi maây, laátnûäa xuöëng búi, haâ baá ruát cùèng tao liïìn! Thêëy töi thïì àöåc, Biïìn khöng theâm hoaånh hoåe nûäa. noá chó"hûâ" möåt tiïëng röìi lùång leä nhòn xuöëng höì. Mùåt maây noá buöìn xo khiïën töi aáy naáy dïî súå. Töi xñch laåi gêìnnoá, ruåt reâ hoãi: - Con coåp àêu röìi? Biïìn cöåc löëc: - Bïn tay traái. Töi ngoaãnh mùåt sang bïn traái, trïn chiïëc ghïë caách chöî töi vaâBiïìn mûúâi thûúác, nûä minh tinh Hollwood àang treáo gioâ ngöìi "kïnhkiïåu" dûúái chiïëc duâ ba maâu. Khöng hiïíu do mùåt noá kïnh kïnh haytaåi vûâa bõ Biïìn "ruãa xaã", tûå dûng töi thêëy con nhoã àoá höm naytröng ngûáa con mùæt quaá chûâng. Töi khöng buöìn traách Biïìn vïì löëiùn noái "du cön" khi naäy nûäa. Biïìn noái àuáng. Noá laâ caái thaá gò maâkhiïën hai àûáa töi giêån lêîy vúái nhau chûá, caái con "nha àêìu" naây!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 9 CHÛÚNG 3 Nhûng tuåi töi chûa kõp lïn tiïëng thò con nha àêìu àaä lïn tiïëngtrûúác. Quaã laâ chuyïån bêët ngúâ. Chaã laâ höm àoá Biïìn daåy töi búi ngûãa vaâ búi ïëch. Biïìn baão: - Theo saách vúã thò búi trûúân sêëp laâ kiïíu búi phaát triïín toaândiïån nhêët. Maây biïët búi toaân diïån khöng? Töi baão khöng. Biïìn nhuán vai: - Thïë laâ maây chïët nûãa àúâi ngûúâi. Töi khöng muöën chïët nûãa àúâi ngûúâi, liïìn nùn nó Biïìn daåy.Biïìn laâ àûáa khoaái laâm thêìy thiïn haå. Noá quaãng caáo kiïíu búi trûúânsêëp chó cöët àïí töi baái noá laâm sû phuå. Vò vêåy nghe töi cêìu caånh, mùåtnoá tûúi roái: - Àûúåc thöi! Nhûng phaãi coá möåt chêìu ra mùæt! Töi liïëm möi: - Maây hoåc thoái höëi löå cuãa ai vêåy? Biïìn cûúâi hïì hïì: - Àêy khöng phaãi höëi löå maâ laâ lïî baái sû. Böå mùåt trêng traáo cuãa Biïìn tröng giöëng hïåt sû... höí mang.Tön noá laâm thêìy chùæc àúâi töi naát beát. Nhûng vò ham phaát triïín cúbùæp toaân diïån, töi àaânh phaãi bêëm buång vêng theo: - Thöi àûúåc, baái sû thò baái sû! Bêy giúâ maây daåy tao búi trûúácài! Laát nûäa lïn búâ tao "chung àöå" sau! - Neâ, neâ, àûâng coá duâng caái tûâ chung àöå böi baác kia nghenmaây! Tao àêu phaãi dên caá cûúåc! Thêëy Biïìn cûúâi giêån döîi, súå noá khöng theâm daåy töi nûäa, töibeân cûúâi giaã laã: - Thöi, cho tao xin löîi! Tao lúä lúâi! Biïìn coá veã khoaái traá trûúác sûå haå mònh cuãa töi. Noá nheo nheomùæt: - Laát nûäa maây àõnh baái sû bùçng möåt chêìu gò vêåy?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Töi gaäi muäi: - Chêìu... traâ àaá! - Deåp maây ài! Traâ àaá thò chó coá hoåc mön búi choá! Töi khõt muäi: - Vêåy thò àaá chanh! Biïìn böí sung trùæng trúån: - Baánh mò öëp-la nûäa! Caái thùçng, chûa daåy àûúåc miïëng naâo àaä giúã troâ boác löåt! Töiàaânh phaãi bêëm buång gêåt àêìu: - ÛÂ, thò öëp-la! Giaãi quyïët xong caái khoaãn thûåc àún, Biïìn bùæt àêìu daåy töi búi.Búi saãi cuäng chùèng coá gò khoá, nhêët laâ àöëi vúái möåt ngûúâi àaä coá "cùnbaãn" nhû töi. Têåp chûâng nûãa tiïëng, töi àaä búi thuêìn thuåc. Chó khöílaâ nûúác xöåc vö löî muäi cay xeâ. - Àûúåc röìi! - Biïìn nhêån xeát - Noái chung maây cuäng khöng döëtlùæm! Hoåc thïm àûúåc möåt kiïíu búi, töi àêm ra dïî tñnh. Khöng theâmàïí yá kiïíu khen trõch thûúång cuãa noá. Töi vuöët nûúác trïn mùåt, hoãi: - Coân kiïíu búi naâo nûäa khöng? - Hïët röìi. - Chó coá ba kiïíu thöi haã? - ÛÂ. - Nhû vêåy laâ tao àaä búi àûúåc têët? - Chûá sao! Maây laâ àïå tûã chên truyïìn cuãa tao maâ! Töi chûa kõp hoãi tiïëp thò böîng coá möåt ngûúâi búi ngang chöî töivaâ Biïìn àûáng. Gêìn nûãa ngûúâi cuãa anh ta nhö lïn huåp xuöëng, haitay dang röång, àêåp nûúác nghe êìm êìm. Töi ngaåc nhiïn ngoá Biïìn: - Hùæn búi kiïíu gò vêåy? Biïìn êëp uáng : - AÂ, aâ... àêy laâ kiïíu búi bûúám. - Búi bûúám?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 11 - ÛÂ. - Sao khi naäy maây baão chó coá ba kiïíu búi? Biïìn liïëm möi: - Khi naäy tao... quïn. Thaái àöå luáng tuáng cuãa Biïìn khiïën töi àêm ra ngúâ vûåc. Töidoâm noá lom lom: - Maây biïët búi bûúám khöng? Bõ töi hoãi gùång möåt höìi, Biïìn àêm ra caáu. Noá xùèng gioång: - Búi bûúám coá quaái gò maâ khöng biïët! Höìi nhoã tao búi hoaâi! Töi vêîn chûa tin hùèn: - Vêåy thò maây búi thûã ài! - Coi neâ! Biïìn heát lïn tûác töëi. Vaâ dang hai tay nhû caánh bûúám, noá chuáiàêìu xuöëng laân nûúác xanh. Nhûng Biïìn chó giöëng bûúám àûúåc luácàêìu. Nhö lïn huåp xuöëng vaâi caái, Biïìn hoáa thaânh con... chuöìnchuöìn. Noá búi chùèng giöëng anh chaâng khi naäy tñ ti naâo. Ngûúâi tanhö nûãa caã ngûúâi lïn mùåt nûúác, noá gùæng lùæm múái cuäng chó loá àûúåccoá caái àêìu. Ngûúâi ta àêåp tay àêåp chên tröng khñ thïë, nûúác vùng êìmêìm. Àùçng naây tay chên noá àuöëi àú, lùån huåp cûá nhû ngûúâi chïëtàuöëi. Trûúác veã mùåt hoang mang cuãa töi, Biïìn quay laåi cûúâi haáchdõch: - Thêëy tao búi bûúám chûa? Töi àúá lûúäi chùèng biïët noái sao. Chï thò khöng daám, maâ khenthò aáy naáy vúái lûúng têm. Töi nghô laâ Biïìn khöng nhòn thêëy noá búi.Nïëu noá coá taâi phên thên nhû Tön Ngöå Khöng, taách ngûúâi ra àïíngùæm mònh "búi bûúám", chùæc noá khöng daám tuyïn böë haách xò xùçngnhû vêåy. Thêëy töi trú mùæt ïëch ra doâm, khöng chõu "ca tuång" noá, Biïìnnöíi àoáa: - Laâm gò maâ àûåc ra nhû phöîng vêåy! Maây thêëy "sû phuå" maâybúi bûúám coá ùn àûát thùçng cha höìi naäy khöng? Töi êëp uáng chûa kõp àaáp thò trïn búâ böîng vang lïn möåt chuöîicûúâi khuác khñch. Hai àûáa giêåt mònh ngoá lïn. Nûä minh tinhHollywood ngöìi trïn bùng ghïë saát búâ höì, mùæt húâ hûäng nhòn rahttp://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12trûúác mùåt, miïång nûãa cûúâi nûãa nghiïm. Töi vaâ Biïìn liïëc nhau. Mùåcduâ khöng noái ra nhûng hai àûáa àïìu tûå hoãi khöng biïët coá phaãi connhoã àoá vûâa cûúâi "laånh leäo" hay khöng. Liïëc con nhoã àoá möåt caái nûäa,vêîn khöng coá dêëu hiïåu gò khaã nghi, Biïìn quay sang töi vaâ nönnoáng trúã laåi àïì taâi cuä. Lêìn naây noá giúã gioång "duå khõ": - Maây àaäi tao thïm möåt chêìu nûäa, tao seä daåy maây búi bûúám! - Caái àoá laâ búi ïînh ûúng chûá àêu phaãi búi bûúám! Lêìn naây, roä raâng möåt gioång nûä úã trïn búâ voåt traã lúâi thay töi.Mùåt Biïìn lêåp tûác àoã bûâng, khöng hiïíu vò ngûúång hay vò giêån. Noália mùæt lïn búâ, hïåt nhû ngûúâi ta lia tiïíu liïn. Töi cûá tûúãng con nhoãàoá seä truáng "àaån" ngaä lùn quay. Nhûng khöng, may quaá, noá vêînngöìi tónh ruåi, mùåt kïnh kïnh. Biïìn nghiïën rùng: - Naây cö kia! Cö vûâa noái caái gò àoá? Nûä minh tinh liïìn hûâ muäi: - Anh noái chuyïån vúái ai vêåy? Biïìn gêìm lïn nhû sû tûã: - Vúái cö chûá vúái ai! Nûä minh tinh bôu möi: - Nhûng töi laåi khöng thñch noái chuyïån vúái anh! Suyát chuát xñu nûäa Biïìn oái maáu loang caã mùåt höì. Noá cöë nuöëtcuåc giêån vaâo buång möåt caách khoá khùn, hïåt nhû àang nuöët traái bûúãiBiïn Hoâa coân caã voã lêîn cuöëng. Nuöët xong, noá noái, biïët gùåp phaãikònh àõch nïn gioång àaä nhuän nhùån hún: - Cö baão cö khöng thñch noái chuyïån vúái töi, sao khi naäy cö laåimúã miïång "choåc quï" töi? Nûä minh tinh nhuán vai: - Töi àêu coá choåc quï anh. Töi chó choåc quï con ïînh ûúng. Thi àêëu chûa hïët hiïåp thûá nhêët, Biïìn àaä bõ "nöëc ao". Miïånglûúäi con nhoã àoá coá sûác taân phaá khöng thua gò möåt cuá àêëm moác cuãaMohames Ali. Biïìn nghiïën rùng nghe roä tiïëng "ken keát": - Haäy àúåi àêëy!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 13 - Töåi nghiïåp Biïìn! - Töi tùåc lûúäi. Tûúãng sao, noá àem phimhoaåt hònh Liïn Xö ra huâ àöëi thuã cuãa mònh. Trong khi choaáng vaángàêìu oác, noá quïn rùçng khi con soái trong phim baão "Haäy àúåi àêëy" coánghôa laâ noá sùæp gùåp phaãi möåt thêët baåi múái, coân thï thaãm hún thêëtbaåi cuä gêëp möåt trùm lêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 CHÛÚNG 4 Khöng biïët hïn hay xui cho Biïìn, khi hai àûáa töi leo lïn búâthò con nhoã quó quaái noå chaåy ài àêu mêët. Biïìn giêån lùæm. Noá hùm he: - Lêìn sau gùåp nhau, tao seä cho noá biïët thïë naâo laâ lïî àöå! Töi cûúâi tuãm tóm: - Maây muöën laâm quen vúái noá maâ chûa àûúåc, bêy giúâ noá chuãàöång laâm quen, leä ra maây phaãi caám ún noá chûá! - Caám ún caái coác khö! Laâm quen kiïíu àoá, öng àêëm cho vúämöìm! Nhòn böå mùåt saát khñ àùçng àùçng cuãa Biïìn, tûå nhiïn töi súå chotñnh maång con nhoã àoá quaá chûâng. Töi khöng ngúâ con ngûúâi ta coáthïí chuyïín tûâ yïu thûúng sang thuâ hêån nhanh choáng nhû vêåy. Biïìn khöng noái khöng rùçng, lùång leä ài vaâo phoâng thay àöì. Töitñnh choåc noá thïm vaâi cêu chúi nhûng thêëy baãn mùåt lêìm lò hùæc aám,töi àaânh laâm thinh leäo àeäo ài theo noá. Höím raây trúâi noáng bûác nïn ngûúâi ài búi khaá àöng. Caác phoângthay quêìn aáo àïìu chêåt cûáng, töi vúái Biïìn phaãi chung vaâo möåtphoâng. Nûúác tûâ voâi sen mûa xuöëng maát rûúåi. So vúái trong naây nûúácngoaâi höì noáng hún nhiïìu. Töi vûâa voâ àêìu vûâa liïëc Biïìn, xem thûãnhûäng gioåt nûúác maát coá laâm dõu àûúåc chuát naâo nöîi êëm ûác trongloâng noá khöng. Nhûng mùåt Biïìn vêîn bùng nhû àaá cuåc. Coá leä noákhöng ngúâ cuöåc "gùåp gúä" àêìu tiïn vúái noá vaâ ngûúâi àeåp maâ noá àõnhlaâm quen laåi diïîn ra ngoaâi kïë hoaåch nhû thïë. Àau hún nûäa, noá bõcon nhoã àoá laâm cho beä mùåt trûúác sûå chûáng kiïën cuãa töi, ngûúâi vöënxûa nay vêîn tin tûúãng noá gêìn nhû tuyïåt àöëi. Nöîi àau àoá chùæc êm ónhûác nhöëi ghï lùæm nïn khi mùåc quêìn aáo xong xuöi, chuêín bõ bûúácra, noá coân lêìm bêìm uêët ûác: - Tao seä khöng boã qua chuyïån naây àêu! Con nha àêìu àoá noá seäbiïët tay tao! Miïång thùçng Biïìn laâ caái miïång ùn mùæm ùn muöëi. Noá vûâanhùæc túái con nhoã àoá laâ con nhoã àoá hiïån ra ngay.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 15 Vûâa àêíy cûãa bûúác ra, böën con mùæt cuãa hai àûáa lêåp tûác trúåntroân. Nûä minh tinh àang àûáng sùm soi trûúác têëm kiïëng vuöng treoúã phoâng ngoaâi. Thoaáng thêëy hai àûáa töi hiïån ra trong kiïëng, noá húisûãng söët nhûng liïìn àoá laåi nhe rùng cûúâi. Nuå cûúâi cuãa noá àeåpkhöng thua gò àaám yïu quaái àöång Baân Tú. Khöng cêìm loâng àûúåc, töi àõnh nhe rùng cûúâi laåi, nhûng doâmsang Biïìn thêëy noá trú trú, töi àaânh ngêåm miïång laâm mùåt cö höìn. Thêëy hai àûáa töi khöng löå veã thên thiïån, con nhoã àoá khöngtheâm cûúâi nûäa. Noá thu höìi laåi hai luám àöìng tiïìn trïn maá khiïën töitiïëc huâi huåi. Biïìn vêîn àûáng bêët àöång bïn caånh töi. Noá noái noá seä cho connha àêìu biïët tay nhûng töi vêîn chûa thêëy noá nhuác nhñch. Coá leä noáàang quan saát, thùm doâ àöëi thuã vaâ chúâ cho con nhoã àoá sú húã, noá seänhaãy ra "xin tñ huyïët". Con nhoã kia ngu úi laâ ngu! Chùèng biïët maãy may vïì yá àõnh"saát nhên" trong àêìu Biïìn, noá cûá àûáng eåo qua eåo laåi trûúác têëmkiïëng, thêåp phêìn lú laâ caãnh giaác. Soi gûúng chaán, noá bûúác laåi chöîbuåc cûãa söí, luåc tòm caái quó gò àoá trong tuái xaách. Luåc loåi möåt höìi, coáleä khöng tòm ra caái muöën tòm, noá laåi cuái lom khom àaão mùæt khùæpnïìn xi-mùng. Àuáng luác àoá, Biïìn bùæt àêìu chuyïín àöång. Noá chêåm raäi tiïën vïìphña àöëi thuã. Con nhoã àoá maäi luái huái doâm doâm doã doã, chùèng biïëtnguy cú àang àïën gêìn vaâ tñnh maång noá giúâ àêy chó coân treo lú lûãngtrïn àêìu súåi toác zuâ lú. Töi höìi höåp khöng hiïíu Biïìn àõnh laâm gò.Möåt cuá karate vaâo gaáy àöëi thuã chùng? Quaã nhiïn, Biïìn tûâ tûâ giú tay lïn. Töi àõnh heát lïn nhûngchùèng hiïíu sao cöí hoång khan cûáng. Töi beân choån caách nhùæm tõtmùæt laåi àïí khoãi nhòn thêëy "aán maång" xaãy ra trûúác mùåt. Loâng thêëp thoãm, töi chúâ möåt tiïëng theát thaãm thiïët, hay beátnhêët cuäng laâ tiïëng thên ngûúâi àöí "huyåch". Nhûng àúåi möåt höìichùèng thêëy gò laå, töi heá mùæt ra doâm. Hoáa ra Biïìn giú tay lïn... gaäiàêìu. Noá gaäi thêåt lêu, tûúãng nhû coá haâng ngaân con chñ àang boâ trïnàoá. Tûã khñ trïn mùåt noá àêu mêët. Thay vaâo àoá laâ veã böëi röëi cuãa möåtthùçng hoåc troâ àöåi söí bõ kïu lïn traã baâi. Töi nghe tiïëng noá êëp uánghoãi "cö giaáo": - Cö tòm gò vêåy?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 Con nhoã àoá chùèng toã veã gò ngaåc nhiïn trûúác sûå "thùm hoãi"cuãa Biïìn. Noá àaáp, chùèng buöìn ngêíng àêìu lïn: - Töi tòm súåi thun buöåc toác. Röìi khöng cêìn biïët thaái àöå Biïìn ra sao, noá "sai" luön: - Anh tòm giuâm töi ài! Töi dúã khoác dúã cûúâi khi thêëy Biïìn tuên lïånh "keã thuâ" rùmrùæp. Con nhoã àoá múái baão möåt tiïëng, noá àaä chuái muäi xuöëng àêët hïåtnhû choá àaánh húi, mùæt múã thao laáo nhû àeân pha xe taãi. Thêåt töichûa thêëy thùçng naâo biïën baån thaânh thuâ röìi biïën thuâ thaânh baån leånhû thùçng quó naây! Khi naäy noá doåa dùém huâng höí bao nhiïu thò bêygiúâ noá cam phêån töi àoâi cuäng hùng haái bêëy nhiïu! Vêåy maâ mùåtmaây noá tröng hñ ha hñ hûãng, tûác khöng chõu àûúåc! Töi chó nhuã thêìm trong buång, tõnh khöng thöët möåt tiïëng. Töikhöng muöën can thiïåp vaâo chuyïån "tònh thuâ ên oaán" cuãa Biïìn. Töicuäng khöng roä töi tûác Biïìn vò thaái àöå àï heân cuãa noá trûúác con nhoãnoå hay tûác vò noá giaânh mêët caái võ trñ "töi àoâi" àaáng ao ûúác kia! Lui cui möåt höìi khùæp caác xoá xónh, Biïìn àûáng thùèng ngûúâi lïn,cheáp miïång: - Khöng coá! Cö chúâ töi möåt chuát, àïí töi ra ngoaâi kia töi lêëy! Röìi khöng àúåi con nhoã àoá àöìng yá hay khöng, Biïìn phoáng vöåira cûãa. Noá cuâng chùèng theâm liïëc qua töi. Hïî thêëy con gaái laâ noá boãrúi baån beâ ngay tûác khùæc, khöng theâm "see you again" lêëy möåttiïëng. Biïìn xûa nay vêåy. Töi quen röìi nïn cuäng khöng chêëp nhêët. Coân laåi hai ngûúâi, con nhoã àoá quay sang "doâ baâi" töi: - Anh àoá laâ baån anh haã? - ÛÂ. - AÃnh tïn gò vêåy? - Tïn Biïìn. - Tïn gò dúã vêåy! Con nhoã àoá àöåt ngöåt "phaán" möåt cêu laâm töi cûáng hoång. Sûåbêët ngúâ khiïën töi àûáng sûäng nhû trúâi tröìng. Thùçng Biïìn möìm meápmaâ gùåp "vöë" naây cuäng caâ lùm ba nùm chûa hïët, huöëng höì gò àûáachêåm chaåp nhû töi.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 17 Àöëi phûúng dûúâng nhû chùèng theâm àïí yá àïën veã mùåt thêëtthêìn cuãa töi, noá tónh bú bònh phêím tiïëp: - Nhûng duâ sao hùæn ta cuäng töët buång. Töi hoãi nhû ngûúâi möång du: - Cö noái ai? Nûä minh tinh khõt muäi: - Con ïînh ûúng chûá ai! Möåt lêìn nûäa töi laåi ngêåm böì hoân. Miïång töi nhû coá daán bùngkeo. Töi cêìu trúâi cho Biïìn mau trúã vö àïí thay maång töi tiïëp chuyïånngûúâi àeåp cuãa noá. Nhûng Biïìn mêët tùm mêët tñch nhû soãi neámxuöëng höì. Trong khi àoá, con nhoã kia nhêët quyïët khöng cho töingêåm miïång cêìu hoâa. Noá hoãi tiïëp: - Coân anh? Töi nuöët nûúác boåt: - Töi sao? Con nhoã cûúâi khoe luám àöìng tiïìn: - Anh tïn gò? "Àöìng tiïìn" laâm töi loáe mùæt, quïn hïët súå haäi: - Töi tïn Tûúãng. Noái xong, töi vïính tai chúâ àöëi phûúng phaán "Tïn gò giúã eåc".Nhûng lêìn naây töi àûúåc tha böíng. Nûä minh tinh chó thñch "caâ khõa"Biïìn. Vúái töi, noá toã ra tûã tïë: - Anh Tûúãng neâ! - Gò? - Anh Biïìn ài àêu lêu quaá vêåy? Töi khöng biïët Biïìn ài àêu àaânh noái àaåi: - Chùæc noá chaåy àêu ra ngoaâi höì. Nûä minh tinh nhñu maây: - Ra ngoaâi höì sao lêu quaá vêåy? - Töi cuäng chùèng hiïíu.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 Vûâa noái vúái töi vûâa lùæc àêìu. Nûä minh tinh böîng buöng tiïëngthúã daâi: - Thöi, töi khöng cêìn dêy thun cuãa baån anh nûäa àêu! Noái xong, noá quay mònh ài liïìn. Töi khöng kõp phaãn ûáng, chóuá úá: - Neâ, neâ... Con nhoã khöng theâm ngoaãnh laåi, cûá tiïëp tuåc raão bûúác vïì phñaphoâng thay quêìn aáo. Töi khöng daám àuöíi theo, chó biïët dûúng cùåpmùæt lo êu nhòn noá. Laát nûäa, Biïìn quay laåi, khöng thêëy con nhoãàêu, chùæc noá chûãi töi tùæt bïëp. Töi coân laå gò gioång àiïåu àöåc àõa cuãanoá. Chùæc chùæn noá seä baão töi laâ àöì vö tñch sûå, giûä chên möt con nhaäimaâ cuäng khöng biïët caách, lúán lïn chó coá nûúác ài ùn maây! Nhûng duâsao, höm nay cuäng khöng phaãi laâ ngaây xêëu nhêët cuãa töi. Con nhoãàoá chûa kõp chaåm tay vaâo cûãa thò Biïìn tûâ ngoaâi chaåy xöåc vaâo, mùåtmaây noá húát ha húát haãi vaâ möì höi möì kï nhïî nhaåi, trïn tay öm möåtbõch dêy thun to tûúáng. Chûa kõp lêëy húi, chúåt thêëy con nhoã sùæpbiïën sau ngaách cûãa, Biïìn röëi rñt kïu lïn: - Neâ, neâ! Dêy thun neâ! Con nhoã giêåt mònh quay laåi. Bõch dêy thun trïn tay Biïìn àêåpvaâo mùæt noá khiïën noá phaãi chúáp lia chúáp lõa vaâ buöåt miïång sûãng söët: - Àêu ra vêåy? - Mua chûá àêu! - Biïìn höín hïín - Tòm quanh khöng coá, töiphaãi chaåy ra phöë mua! Con nhoã nhòn Biïìn nhû nhòn möåt con quaái vêåt: - Anh khuâng haã? Biïìn khöng ngúâ àöëi phûúng laåi noái nhû vêåy. Noá cûúâi thaãmnaäo: - Trúâi úi, töi chaåy ài mua dêy thun cho cö muöën àûát húi, bêygiúâ cö laåi baão töi khuâng! Con nhoã thoaáng veã xuác àöång. Nhûng noá nghiïm mùåt laåi ngay: - Anh khöng khuâng, nhûng maâ húi àiïn àiïn! Töi chó cêìn möåtsúåi thöi, ai baão anh mua caã múá nhû vêåy! - Thò mua àïí daânh! - Biïìn khõt muäi - Mai möët àûát súåi naây coânsúåi khaác, cö khoãi phaãi mêët cöng kiïëm kiïëm tòm tòm nûäa!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 19 Vûâa noái Biïìn vûâa chòa bõch dêy thun vïì phña con nhoã, miïångmúã möåt nuå cûúâi cêìu taâi. Nhûng con nhoã cûá tónh bú. Noá khöng buöìnàúä bõch "lïî vêåt" trïn tay Biïìn. Noá chó thoâ hai ngoán tay nhoán möåtsúåi thun trong bõch, cûúâi noái: - Caãm ún nghen! Biïìn chûng hûãng: - Sao cö chó lêëy coá möåt súåi vêåy? Coân caái bõch naây? - Anh cêìm vïì ài! - Trúâi àêët, töi cêìm vïì laâm chi? - Biïìn la lïn. Con nhoã nhuán vai: - Cêìm vïì chúi! - Chúi! Töi àêu coá phaãi con nñt àêu maâ chúi dêy thun? Con nhoã nheo nheo mùæt: - Nhûng anh cuäng chùèng ngûúâi lúán lùæm àêu, anh Biïìn aå! Töi àûáng bïn caånh, nghe con nhoã àöëp chaát vúái Biïìn maâ ngûúâicûá muöën run lïn. Töi tûúãng bõ "haå nhuåc" cúä àoá, hùèn Biïìn seä löìnglïn nhû coåp suát chuöìng. Nhûng Biïìn chùèng toã veã gò phêîn nöå. Noá coáveã ngaåc nhiïn vò bõ àöëi phûúng kïu tïn hún. - UÃa sao cö biïët tïn töi? - Töi àoåc thêëy trïn baáo. Biïìn ngú ngaác: - Laâm gò coá chuyïån àoá! Cö àoåc trïn baáo naâo? Con nhoã hùæng gioång: - Baáo Cöng An, muåc "Nhûäng gûúng mùåt àen". Biïìn cûúâi nhû mïëu: - Cö chó àuâa! - Röìi noá liïëc töi - Chùæc tïn naây töë caáo vúái cö chûágò? Con nhoã khöng traã lúâi thùèng cêu hoãi cuãa Biïìn, maâ móm cûúâi: - Nhûng töi biïët tïn anh thò coá gò laâ quan troång maâ anh cûágùång túái gùång lui thïë! - Dô nhiïn laâ khöng quan troång! - Biïìn gêåt guâ - Nhûng töivêîn thêëy êëm ûác!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 Nghe Biïìn noái vêåy, töi ngaåc nhiïn khöng hiïíu noá êëm ûácchuyïån gò. Con nhoã kia cuäng thïë. Mùæt noá troân xoe: - Sao laåi êëm ûác? Biïìn cûúâi gian manh: - Taåi cö biïët tïn töi maâ töi chûa biïët tïn cö! Veã mùåt laáu caá cuãa Biïìn khiïën töi phò cûúâi. Tûâ höìi "àuång àöå"con nhoã àoá túái giúâ, àêy laâ lêìn àêìu tiïn Biïìn chûáng toã àûúåc "phongàöå". Mêëy lêìn trûúác, Biïìn cûá nhû con meâo ûúát, bõ àöëi phûúng "kï"cho vaâi cêu laâ möìm cûá ngoång ngaâ ngoång nghõu. Bêy giúâ noá múái trúãlaåi laâ noá. Nûä minh tinh coá veã bõ bêët ngúâ trûúác àoân phaãn cöng cuãa Biïìn.Nhûng thoaáng möåt caái, noá kõp thúâi trêën tônh vaâ hûâ gioång: - Muöën biïët tïn ngûúâi khaác thò phaãi múã miïång ra hoãi! Chùèngleä gùåp mùåt anh, töi phaãi tûå giaác khai tïn ra? Trûúác con nhoã baãn lônh kinh ngûúâi naây, sûå laáu lónh cuãa Biïìnvûâa loáe lïn vuåt tùæt ngêëm. Gioång noá trúã nïn sûúång suâng: - Thò bêy giúâ töi hoãi! Con nhoã nhïëch meáp: - Bêy giúâ thò muöån röìi. Khöng cêìn anh hoãi töi cuäng noái. Töitïn Quyânh Dao. Noái xong, khöng buöìn gêåt àêìu chaâo hai àûáa töi, con nhoã àoáquay lûng laåi vaâ lêåp tûác biïën mêët sau caánh cûãa. Khöng thïí àûáng lúá ngúá trûúác phoâng thay àöì nûä giúái àûúåc, töivöåi keáo tay Biïìn: - Thöi mònh vïì! Biïìn vêîn chûa hïët baâng hoaâng. Noá ngúá ngêín hoãi: - Vïì haã? Töi ngaåc nhiïn: - Thò vïì chûá sao! Chùèng leä mònh àûáng hoaâi úã àêy? Biïìn khöng noái gò, lùång leä ài theo töi, tay vêîn öm keâ keâ bõchdêy thun. Tûå nhiïn töi àêm ra töåi nghiïåp Biïìn. Cêët cöng chaåy tuöëtra phöë mua dêy thun vïì cho ngûúâi àeåp, khöng hûúãng àûúåc lúâi ngoåthttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 21ngaâo naâo maâ coân bõ ngûúâi àeåp "buáa" cho mêëy cêu àïën thöån mùåt ranhû phöîng. Nghô vêåy, töi liïìn lïn tiïëng an uãi: - Duâ sao höm nay mònh cuäng thùæng lúåi... Töi noái chûa hïët cêu, Biïìn àaä naåt ngang: - Thùæng lúåi caái con khó möëc! Röìi noá lêìm bêìm: - Thêåt tao chûa thêëy ai lúåi haåi nhû con nha àêìu naây! Töi cöë vúát vaát: - Nhûng cuöëi cuâng mònh cuäng biïët àûúåc tïn noá! - Chùæc gò àoá laâ tïn thêåt cuãa noá! - Biïìn quaåu quoå - Bûäa nay noálaâm tao miïång möìm cûá cûáng àú, chùèng noái àûúåc cêu naâo ra höìn! Biïìn than vaän àïën töåi. Kïí tûâ khi chúi thên vúái Biïìn, lêìn naâylaâ lêìn àêìu tiïn töi thêëy noá thûâa nhêån thêët baåi trûúác phaái àeåp.Trûúác nay, duâ thêët thïë mûúâi mûúi noá vêîn cûá gên cöí caäi chaây caäicöëi. Nhûäng luác àoá, caäi khöng laåi caái miïång ba hoa cuãa noá, buång töitûác anh aách, cûá thêìm mong noá bõ truáng gioá meáo miïång ài cho röìi.Vêåy maâ bêy giúâ nghe noá múã miïång chõu thua con nhoã kia, khönghiïíu sao töi laåi thêëy buöìn buöìn. Trong khi töi àang thaã höìn theo nhûäng yá nghô vêín vú thòBiïìn chúåt noái: - Duâ sao höm nay tao cuäng chûa àïën nöîi thua trùæng tay!Cuäng coân möåt thùæng lúåi nho nhoã! Gioång àiïåu tûúi tónh cuãa Biïìn khiïën töi vui lêy: - Thùæn g lúåi gò vêåy? Biïìn cûúâi hïì hïì: - Baánh mò öëp-la! Vûâa noái Biïìn vûâa keáo töi laåi chöî quêìy phuåc vuå. Nuå cûúâi vûâanúã trïn möi töi àöåt nhiïn meáo xeåo. Töi liïëc Biïìn, thiïíu naäo: - Maây tñnh "thua me gúä baâi caâo" haã?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 22 CHÛÚNG 5 Chiïìu höm sau, quyïët chñ phuåc hêån, Biïìn ruã töi àïën chöî búisúám hún thûúâng lïå caã tiïëng àöìng höì. Khi chuáng töi vaâo, höì búi coânthûa ngûúâi. Ngûúâi mêîu La Kim Buång cuäng chûa thêëy xuêët hiïån.Hai àûáa lûäng thûäng bûúác laåi chöî bùng ghïë dûúái chiïëc duâ xanh. Saukhi àaä an toåa, Biïìn vöî vai töi, gioång tûå tin: - Bûäa nay tao seä phuåc thuâ. - Phuåc thuâ bùçng caách sao ? Biïìn guåc gùåc àêìu: - Laát nûäa maây seä biïët! Tao seä "dêåp" con nhoã Quyânh Dao àoángay tûâ àêìu ! Töi giêåt thoát: - Maây "uyánh" noá ? - Maây ngu quaá ! - Biïìn khõt muäi - "Dêåp" úã àêy coá nghôa laâ"àêëu khêíu". Lêìn naây tao seä khöng àïí noá múã möìm trûúác. Tao seä têëncöng öì aåt. Röìi maây coi, noá seä bõ tao quay nhû dïë ! Höìi nhoã töi vöën mï troâ àaá dïë. Trûúác khi àêíy dïë lïn voä àaâi,boån nhoác tò chuáng töi thûúâng lêëy toác buöåc noá laåi vaâ vung tay quayvuâ vuâ. Bõ quay moâng moâng, con dïë nöíi àiïn, khi àûúåc thaã ra liïìnxöng lïn àuång àêu cùæn àoá, bêët kïí söëng chïët. Thùçng Biïìn àoâi quayQuyânh Dao nhû vêåy, khöng kheáo con nhoã àoá phaát khuâng, noá "xûåc"luön töi thò nguy ! Töi chó nghô trong buång chûá khöng daám noái ra,súå Biïìn mùæng töi laâ àöì "tham sinh uáy tûã". Lêu thêåt lêu, Quyânh Dao múái túái. Mùæt thùçng Biïìn y nhû mùætcuá voå, boáng Quyânh Dao vûâa thêëp thoaáng ngoaâi cöíng, noá àaä veáo töimöåt caái àau àiïëng: - Thêëy gò chûa ? Töi nhòn ra cöíng, kheä rïn: - Thêëy röìi. Maây buöng tay ra ài ! Biïìn buöng tay ra. Cuäng may laâ lêìn naây noá khöng baão töi"cûúâi lïn, cûúâi" nhû höm trûúác.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 23 Quyânh Dao kheä liïëc vïì chöî hai àûáa töi vaâ thong thaã bûúác laåi.Mùåt noá tónh bú, veã nhû khöng quen biïët. Biïìn nhïëch meáp thòthêìm: - Noá giaã böå laâm lú ! Töi maãi chiïm ngûúäng thên hònh thon thaã vaâ dõu daâng cuãaQuyânh Dao nïn êåm ûâ khöng àaáp. Mùåc duâ töi vaâ Biïìn ngöìi eáp saát vaâo nhau, chûâa möåt chöî khaáröång trïn bùng ghïë nhûng Quyânh Dao khöng maâng àïën võ trñ "beáobúã" àoá. Noá keáo möåt chiïëc ghïë mêy bïn caånh, àiïìm nhiïn ngöìixuöëng. Trûâ cuá àûa mùæt àêìu tiïn úã... cûå li xa, trûúác sau Quyânh Daovêîn khöng theâm nhòn mùåt hai àûáa töi. Noá ngöìi àoá, laånh luâng, bònhthaãn, mùæt nhòn ra phña trûúác. Biïìn giúã gioång chêm choåc: - Böå tñnh laâm mùåt laå haã ? Thêëy Biïìn bùæt àêìu "múã maáy", töi höìi höåp ngoá Quyânh Dao.Nhûng noá vêîn thaãn nhiïn, laâm nhû khöng nghe thêëy cêu noáikhiïu khñch cuãa Biïìn. Khöng lûúâng trûúác àûúåc tònh huöëng naây, Biïìn húi luáng tuáng.Ngêìn ngûâ möåt thoaáng, noá laåi hùæng gioång: - Súåi dêy thun höm qua cö coân giûä khöng? Khöng coá tiïëng traã lúâi. Biïìn nöíi àoáa: - Böå höm nay cö aá khêíu haã ? Dûúâng nhû khöng chõu nöíi, Quyânh Dao cau mùåt laåi. Röìikhöng noái khöng rùçng, noá àûáng vuåt dêåy xaách tuái ài thùèng vaâophoâng thay àöì. Biïìn ngoá theo lêím bêím: - Bûäa nay con nha àêìu naây noá laâm sao vêåy haã ? Töi cuäng ngaåc nhiïn khöng keám gò Biïìn. Höm qua mùåc duâQuyânh Dao cho Biïìn "ào vaán" daâi daâi nhûng ñt ra noá coân chõu múãmiïång, thónh thoaãng coân cûúâi nûäa. Höm nay khöng hiïíu sao mùåtmaây noá laånh ngùæt nhû àöìng. Töi ngoá Biïìn: - Chùæc con nhoã naây noá bõ "maát"! - Tao khöng nghô vêåy! - Biïìn ngêm - Chùæc noá biïët höm naytao chuêín bõ phaãn cöng nïn cöë tònh traánh neá. Noá súå bõ no àoân!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 24 Biïìn noái vúái gioång tûå tin. Töi khöng caäi Biïìn nhûng töi nghôkhaác. Töi cho rùçng Quyânh Dao laâm lú àïí dùçn mùåt Biïìn. Anh laâ caáithaá gò maâ daám ùn noái böî baä vúái töi. Höm qua töi "sai" anh tòm dêythun nïn àaânh phaãi múã miïång noái chuyïån vaâi cêu. Bûäa nay thòàûâng hoâng! Chùæc Quyânh Dao nghô trong buång nhû vêåy vaâ trongkhi nguyïìn ruãa hùèn noá khöng quïn chûãi thêìm Biïìn laâ "àöì ïînhûúng"! Töi giêëu tõt nhûäng yá nghô cuãa töi, súå Biïìn buöìn. Ngoaâi mùåt,töi laâm böå a dua: - ÛÂ, chùæc noá súå maây ! Biïìn phöìng muäi: - Coân phaãi noái ! Vaâ àïí chûáng toã sûå huâng duäng cuãa mònh, khiQuyânh Dao mùåc aáo tùæm tûâ trong phoâng thay àöì ra vaâ àang lêìn laåichöî cêìu thang oã goác höì, Biïìn heát tûúáng: - Quyânh Dao ! Tiïëng kïu khuãng khiïëp cuãa Biïìn hïåt lûåu àaån nöí. Böën, nùmngûúâi ngöìi chung quanh nhêët loaåt quay àêìu nhòn vïì phña chuáng töikhiïën töi ngûúång àoã mùåt. Riïng Biïìn vêîn tónh ruåi, mùåt noá lò ranhû taãng àaá maâi. Quyânh Dao kheä giêåt mònh. Noá àûa mùæt nhòn "taãng àaá maâi",mùåt cau laåi. Töi thoáp buång vö hai têëc, chúâ seát àaánh xuöëng àêìu.Nhûng khöng, sau möåt khùæc im lùång àêìy chïët choác, Quyânh Daogùçn gioång buöng tûâng tiïëng möåt: - Töi khöng phaãi laâ Quyânh Dao. Töi laâ Quyânh Nhû. Trong khi Biïìn ngöìi àûåc ra nhû möåt thùçng ngöë, chûa kõp coáphaãn ûáng gò, Quyânh Nhû (hay Quyânh Dao ?) àaä lao mònh xuöëngdoâng nûúác xanh nhû möåt muäi tïn. Möåt muäi tïn têím thuöëc àöåc, vúáiBiïìn. Biïìn "nhiïîm àöåc" àuáng saáu phuát mûúâi taám giêy múái bùæt àêìunhuác nhñch. Vûâa höìi tónh sú sú, noá àaä vùng tuåc: - Meå kiïëp! - Gò vêåy maây ? - Töi giêåt thoát. - Àöì Súã Khanh! Biïìn böìi thïm möåt cuá khiïën töi haá höëc möìm:http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 25 - Tao laâm gò maâ maây chûãi tao ? - Tao àêu coá noái maây ! - Biïìn gêìm gûâ - Tao noái con nha àêìukia kòa ! - Trúâi àêët! - Töi kïu lïn - Noá laâ con gaái maâ ! Biïìn hûâ muäi: - Con gaái con trai gò cuäng vêåy ! Hïî lûâa gaåt laâ Súã Khanh tuöët! Biïìn laâ thùçng aác ön. Ngûúâi ta baão khöng nïn àaánh phuå nûä,duâ chó bùçng möåt caânh hoa. Vêåy maâ noá núä mùæng moã con ngûúâi tataân maåt. Gheáp con nhoã àoá vaâo töåi Súã Khanh coá khaác naâo àem noá raxûã bùæn. Tûå dûng töi caãm thêëy thûúng haåi "naån nhên" cuãa Biïìn quaáchûâng, beân lïn tiïëng kïu bïnh vûåc: - Noá coá lûâa gaåt gò maây àêu ! Biïìn sûãng cöì: - Khöng nhûäng noá lûâa gaåt tao maâ coân lûâa gaåt caã maây ! Tïn noálaâ Quyânh Nhû, höm qua noá noái gaåt laâ Quyânh Dao, vêåy maâ tao vaâmaây cûá tin lêëy tin àïí ! Noá biïën tuåi mònh thaânh möåt troâ cûúâi, maâykhöng thêëy sao ? Gioång Biïìn liïìn böëc lûãa. Nûúác boåt noá vùng veâo veâo hïåt nhûhoãa diïåm sún àang phun. Töi àoáng vai Thiïët Phiïën cöng chuáa, phephêíy quaåt Ba Tiïu: - Chó coá tao bõ lûâa chûá maây àêu coá bõ ! Höm qua maây àaä nghiQuyânh Dao laâ tïn giaã röìi kia maâ ! Troâ nõnh noåt bao giúâ cuäng cöng hiïåu nhû thêìn. Töi múái àimöåt àûúâng têng böëc, saát khñ trïn mùåt Biïìn lêåp tûác tiïu tan. Noácûúâi tûúi nhû hoa ny-löng treo doåc àûúâng Hai Baâ Trûng: - ÛÂ heán! Nhûng Biïìn múái tûúi lïn chuát xñu àaä xòu ngay xuöëng. Nöîiàau ban naäy chûa kõp rúâi khoãi loâng noá. Noá noái vúái gioång húân giêånkhön nguöi: - Nhûng duâ sao bûäa nay noá cuäng laâm tao tûác chïët ài àûúåc,Tûúãng úi ! Töi chûa thêëy ai chïët vò tûác. Nhûng duâ sao cêín thêån vêîn hún.Nghô vêåy, töi xui Biïìn:http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 26 - Maây xuöëng tùæm trûúác ài ! Nûúác höì seä göåi saåch nöîi ûu phiïìntrong loâng maây ! Töi thuyïët giaáo nhû möåt àïå tûã nhaâ Phêåt vaâ tûúãng tûúång nûúáchöì àêìy caáu gheát kia laâ nûúác Cam Löì. Gùåp ngaây thûúâng chùæc Biïìnchûãi töi tùæt bïëp. Nhûng bêy giúâ, traáng khñ tiïu tan, töi xuái bêåy cúänaâo noá cuäng nghe theo rùm rùæp. Noá àang muöën àïí nöîi sêìu tröitheo doâng nûúác. Noá khöng muöën "tûác chïët". Nhêët laâ "chïët" khichûa traã àûúåc thuâ. Nhòn Biïìn thêët thu xaách tuái àöì ài vïì phña caánh cûãa coá haângchûä "gentleman", tûå nhiïn töi thêëy thûúng noá ghï. Nïëu khöng gùåpQuyânh Nhû, hùèn noá laâ ngûúâi töi thûúng nhêët!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 27 CHÛÚNG 6 Töi ngöìi trïn búâ, cùng mùæt nhòn xuöëng höì. Töi thêëy "con ïînhûúng" àang lùån huåp quanh quêín úã meá bïn kia. Noá àang laâm böålaâm tõch vúái mêëy con nhoã múái xuöëng nûúác lêìn àêìu. Húán húã hïåt nhûTrû Baát Giúái bõ sa vaâo tay yïu quaái, noá giûúng vêy khoe meä, biïíudiïîn caác kiïíu búi. Têët nhiïn laâ trûâ búi bûúám. Nöîi sêìu àúâi cuãa noáhùèn chòm xuöëng àaáy höì vaâ nguã luön dûúái àoá. Nhûng töi khöng buöìn quan saát Biïìn. Noá chùèng àaáng àïí töingùæm nghña. Töi àaão mùæt tòm àoáa quyânh cuãa töi. Töi nhúá khi naäyQuyânh Nhû mùåc aáo tùæm maâu hoa tñm. Nhûng chiïìu nay coá möåt taácon gaái cuäng baây àùåt mùåc aáo maâu tñm hoa àïí laâm khöí töi. Doâm daáodaác caã buöíi, töi múái phaát hiïån Quyânh Nhû àang thong thaã búi doåcmeá höì, saát vïì phña töi. Noá búi ïëch, nhö lïn huåp xuöëng, toác bïët vaâovai. Nhûäng lêìn noá tröìi àêìu lïn, gûúng mùåt àêîm nûúác cuãa noá loangloaáng dûúái nùæng chiïìu tröng xinh tïå. Quyânh Nhû dïî thûúng nhûthïë, traách naâo thùçng Biïìn chùèng khoaái ài theo... xaách deáp cho noá. Trûúác nay töi chuyïn ài theo Biïìn, àoáng vai taâ-loåt. Noá laâm gòtöi laâm nêëy. Noá vui, töi vui keá. Noá buöìn, töi buöìn theo. Nhûng hïîthûúng con nhoã naâo, noá bùæt töi àûáng xa xa, khöng àûúåc thûúnggiuâm. Lêìn naây, töi mùåc xaác Biïìn. Chùèng leä noá biïët thûúng biïëtnhúá, coân traái tim töi bùçng bï töng cöët theáp? Hún nûäa, höm nayQuyânh Nhû àêu coá theâm ngoá túái mùåt Biïìn. Noá chó àïí yá... töi. Töi tûúãng tûúång lung tung, khöng deâ truáng phoác. Quyânh Nhûcoá taâi "thêìn giao caách caãm". Àang búi loäm boäm dûúái nûúác, chúåt àoåcàûúåc yá nghô tuyïåt diïåu trong àêìu töi, noá vöåi vaä leo lïn búâ vaâ saukhi nhòn quanh quêët, noá raão bûúác vïì phña töi. Röìi hïåt nhû trong nhûäng cêu chuyïån thêìn tiïn coá hêåu cuãaAndersen, Quyânh Nhû nheå nhaâng ngöìi xuöëng caånh töi, lùång leävuöët toác. Töi böîng thêëy ngöåp thúã nhû àang lùån dûúái àaáy höì. Phaãi cöëlùæm múái ngùn mònh àûâng hùæt xò húi. - Anh Tûúãng neâ ! Möåt êm diïåu du dûúng bêët ngúâ vang lïn, dõu daâng khöng thïítaã. Töi tûúãng nhû töi àang nghe tiïëng chim hoát... trong buåi mêångai. Töi quay laåi vaâ bùæt gùåp Quyânh Nhû àang móm cûúâi nhòn töi.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 28Nïëu töi nhúá khöng lùçm thò tûâ naäy àïën giúâ Quyânh Nhû chûa hïì bancho Biïìn möåt nuå cûúâi laâm vöën. Noá chó nhòn Biïìn nhïëch meáp khinhbó. Thïë maâ bêy giúâ noá "cûúâi tònh" vúái töi. Rùng noá laåi khöng suánnhû töi nghô. Rùng noá àeåp mï höìn. - Gò vêåy Quyânh Nhû ? Töi hoãi gioång coân trûä tònh coân hún Romeáo. - Baån anh êëy maâ ! - Biïìn êëy haã ? - ÛÂ. - Biïìn sao ? Töi hoãi maâ buång giêåt thon thoát, cûá súå Quyânh Nhû nhúâ töilaâm mai Biïìn cho noá. Dûúâng nhû Quyânh Nhû àoåc thêëy nöîi lo trong mùæt töi nïn noáphaán möåt cêu nghe maát loâng maát daå: - AÃnh ùn noái sao nghe söî saâng quaá chûâng! Töi thúã phaâo möåt húi vaâ khoaái chñ "àïë" thïm: - ÛÂ, caái thùçng àoá xûa nay vêåy ! Tñnh noá thö löî cuåc suác lùæm ! Noái xong, töi böîng giêåt mònh. Töi nhúá ra möìm meáp cuãaQuyânh Nhû àêu coá thua gò Biïìn, thêåm chñ coân coá phêìn lêën lûúát.Höm qua chùèng phaãi noá àaä "xûåc" Biïìn töëi tùm mùåt muäi àoá sao ? Noá baão tïn biïìn dúã eåc. Noá so saánh Biïìn vúái ïînh ûúng. Nïëuxeát vïì àùèng cêëp "söî saâng" vaâ "thö löî", noá xûáng àaáng laâ sû phuå Biïìn.Vêåy maâ khi naäy töi quïn beáng. Töi huâa theo chûãi Biïìn túi taã. Nhûng hïåt nhû sao bùng, nöîi aáy naáy chó hiïån lïn coá möåt chuátxñu. Röìi tùæt phuåt. Loâng töi bêy giúâ traân ngêåp aánh trùng rùçm rûåc rúäcuãa tònh yïu. Vaâ dûúái aáng saáng dõu daâng àoá, töi tha thûá cho QuyânhNhû têët caã. Töi àoáng vai quan toâa kiïm luêåt sû baâo chûäa. Vaâ töituyïn böë noá... trùæng aán. Thùçng Biïìn söî saâng vúái phuå nûä, àem treocöí laâ àaáng töåi. Quyânh Nhû laåi khaác. Noá laâ con gaái, laåi xinh àeåp. Vòvêåy noá àûúåc quyïìn... söî saâng vúái àaân öng. Miïîn laâ noá trûâ töi ra. Quyânh Nhû trûâ töi ra thêåt. Töi khöng hiïíu sao khi noáichuyïån vúái Biïìn, noá àöëp chaát thêëy khiïëp maâ khi "têm sûå" vúái töi,noá thuã thó thuâ thò nhû möåt con meâo con. Taåi sao vêåy? Taåi sao laåi coásûå "phên biïåt àöëi xûã" naây ? Taåi sao noá quay Biïìn nhû dïë maâ àöëi vúáihttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 29töi, noá rêët mûåc nhuän nhùån dõu daâng? Nïëu khöng vò tònh yïu thò vòcaái quaái quyã gò ? Töi sung sûúáng tûå traã lúâi: Chó coá tònh yïu thöi ! Caâng nghô ngúåi töi caâng xao xuyïën. Vaâ khöng ngùn àûúåc nöîixuác àöång àang traâo dêng nhû luä luåt, töi hùm húã àûáng dêåy: - Quyânh Nhû àúåi chuát xñu nghen! Röìi khöng àúåi Quyânh Nhû kõp thùæc mùæc, töi lao àêìu vïì phñaquêìy giaãi khaát caånh cöíng vaâo, huâng höìn kïu hai ly cam vùæt. Ngaâythûúâng töi chó daám uöëng àaá chanh. Nhûng höm nay töi chúi "xöåp".Töi múâi Quyânh Nhû cam vùæt àïí noá ngoåt ngaâo vúái töi. Uöëng àaáchanh, noá chanh chua thò khöën. Phêìn chanh chua àïí daânh chothùçng Biïìn. Biïìn khöng chó laänh phêìn chanh chua. Loâng noá coân traânngêåp bao cay àùæng. Noá tùæm dûúái höì nhûng chó chòm coá nûãa ngûúâi.Caái àêìu noá tröìi lïn khoãi mùåt nûúác loã mùæt nhòn töi vúái veã baânghoaâng tûác töëi. Tûâ khi Quyânh Nhû leo lïn búâ laåi ngöìi caånh töi, Biïìn khöngbuöìn ngoá ngaâng túái mêëy con nhoã chung quanh nûäa. Noá chaán laâmTrû Baát Giúái. Bêy giúâ noá muöën laâm yïu quaái àïí ùn thõt töi. Àöëi vúáiBiïìn luác naây, thõt töi coân ngon hún thõt Àûúâng Tùng gêëp tó lêìn. Dônhiïn, Biïìn khöng boã soát nhêët cûã nhêët àöång naâo cuãa hai àûáa "töi".Tûâ xa, Biïìn khöng nghe roä töi vaâ Quyânh Nhû noái vúái nhau nhûänggò nhûng chùæc noá nhòn thêëy nuå cûúâi raång rúä Quyânh Nhû "daânhriïng" cho töi cuäng nhû nhûäng cûã chó êu yïëm cuãa töi tònh tûá àùåtvaâo tay Quyânh Nhû ly cam vùæt thay cho... lúâi cêìu hön! Uöëng xong ly nûúác cam, Quyânh Nhû "xin pheáp" töi trúã xuöënghöì. Töi dïî daäi gêåt àêìu nhû möåt ngûúâi tònh röång lûúång vaâ kheä liïëcvïì phña Biïìn. Töi thêëy àöi mùæt noá long lïn nhû muöën xoi thuãngngûåc töi. Trong möåt thoaáng, töi chúåt nhúá àïën baâi haát "Nhûäng àöimùæt mang hònh viïn àaån" cuãa Trêìn Tiïën vaâ ruâng mònh quay mùåtài chöî khaác. Nhûng Biïìn nhêët àõnh khöng àïí töi yïn. Quyânh Nhû vûâa rúâigoát laâ noá toát ngay lïn búâ, huâng höí bûúác laåi chöî töi ngöìi. - Sao maây khöng xuöëng búi ? - Biïìn "haåch" töi. - Bûäa nay tao mïåt! - Töi àaáp, khöng nhòn noá. - Àûâng coá xaåo! - Biïìn nhïëch meáp - Mïåt maâ noái chuyïån vúái emcaã buöíi!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 30 Töi chùèng biïët traã lúâi sao, àaânh nhe rùng cûúâi hò hò. Biïìn tûáclùæm. Nhûng chùèng laâm gò töi àûúåc, noá beân quay sang "xóa xoái"Quyânh Nhû: - Thêåt tao chûa thêëy ai "àöíi maâu" leå nhû con nha àêìu naây!Höm qua múái nhêån dêy thun cuãa tao, bûäa nay laåi hñ ha hñ hûãngnhaâo vö uöëng nûúác cuãa maây! Àuáng laâ àöì khöng biïët ngûúång! Thêëy Biïìn maåt saát Quyânh Nhû khöng tiïëc lúâi, töi noáng mùåtcûå laåi: - Tao múâi thò noá uöëng, coá gò àêu maâ ngûúång! Sûå bïnh vûåc cuãa töi khiïën Biïìn caâng sûãng cöì. Noá gùæt töi: - Coân maây nûäa! Búi khöng lo búi, cûá ngöìi choác ngoác trïn búâ!Lêìn sau tao khöng theâm ài chung vúái maây nûäa àêu! Lúâi doåa dêîm cuãa Biïìn khiïën töi hïët daám hoá heá. Töi súå giêånquaá hoáa liïìu, noá khöng theâm ruã töi ài búi nûäa thò khöën. Buång tûácanh aách, töi àaânh tûå an uãi: Thöi, chêëp nhêët laâm gò vúái caái thùçng...thö löî cuåc suác nhû noá!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 31 CHÛÚNG 7 Ngaây höm sau, chuã nhêåt hai àûáa úã nhaâ. Chiïìu thûá hai, Biïìngheá töi trïî hoùæc. Töi ra cöíng ngöìi chúâ caã buöíi, uöëng hïët... ba chaiTribeco múái thêëy noá vaác mùåt túái. - Trïî dûä vêåy ? - Töi hoãi, húi coá yá traách. Biïìn hêìm hêìm: - Chûá túái súám laâm chi ? Biïët noá chûa "tiïu hoáa" xong nöîi àau höm trûúác, töi khönghoãi nûäa, chó lùèng lùång leo lïn xe ngöìi im thin thñt. Gûãi xe xong, hai àûáa lûäng thûäng vaâo höì. Vûâa bûúác qua khoãicöíng, töi nhêån ra ngay caái bùng àaá quen thuöåc dûúái chiïëc duâ xanhàaä bõ hai thùçng ön dõch naâo àoá chiïëm mêët. Khöng hai thùçng nhaäinaây coá "êm mûu" gò vúái Quyânh Nhû "cuãa töi" hay khöng maâ böå tõchcuãa chuáng tröng dûúng dûúng tûå àùæc, hïåt nhû khöng phaãi chuángàang ngöìi trïn bùng ghïë thêëp leâ teâ maâ àang ngöìi trïn àónhHymalaya choát voát vêåy. Khaác vúái töi, Biïìn khöng theâm liïëc mùæt vïì phña chiïëc duâxanh nhû moåi lêìn. Quyânh Nhû vûâa cho noá "de" àïí trao choån traáitim cho töi, noá khöng coân buång daå naâo lên la laâm quen vúái "connha àêìu" àoá nûäa. Nhû möåt keã coi àúâi laâ con söë khöng, Biïìn lêìm luäicùæm àêìu ài thùèng möåt maåch vïì phña phoâng thay àöì úã cuöëi höì. Böîng möåt tiïëng goåi giêåt vang lïn saát bïn tai töi vaâ Biïìn: -Ï! Hai àûáa töi ngú ngaác quay laåi. Quyânh Nhû àang ngöìi caånhchiïëc baân àaá troân kï dûúái haâng cêy um tuâm. Chöî noá ngöìi nùçm ngaykhuác ngoùåt, laåi húi thuåt vaâo, nïn khi ài ngang qua chuáng töi khöngnhòn thêëy. Quyânh Nhû chöëng hai tay lïn meáp ghïë, ngûúâi húi chöìmvïì phña trûúác. Noá àang nhõp nhõp chên vaâ móm cûúâi nhòn hai àûáatöi, veã laáu lónh. Tröëng ngûåc àêåp thònh thõch, töi àang tñnh nhe rùng ra tùångnoá möåt nuå cûúâi duyïn daáng àïí àaáp lïî nhûng noá àaä àûa mùæt sangBiïìn khiïën töi vöåi ngêåm miïång, súå laäng phñ.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 32 Trong luác àoá, Biïìn cûá ngêín ngûúâi ra. Noá hoaân toaân bêët ngúâtrûúác tònh huöëng naây. Chiïìu nay, noá àaä tûå dùån loâng khöng àûúåcdñnh daáng gò túái Quyânh Nhû nûäa. Trûúác khi bûúác chên vaâo àêy, noáàaä khñ khaái ca baâi thöi laâ hïët chia ly tûâ àêy bùçng möåt gioång ngêåmnguâi rêët àaåt vaâ thïì seä khöng bao giúâ ngoá mùåt con nhoã àoãng àaãnhkia nûäa. Vêåy maâ bêy giúâ con nhoã àoá böîng nhiïn "ï" noá, baão noákhöng sûäng súâ sao àûúåc! Biïìn luáng tuáng nhû gaâ mùæc dêy toác. Ài khöng núä, úã khöngyïn, noá àûáng nhû chön chên taåi chöî, miïång êåm aâ êåm ûâ nhûäng gòkhöng ai nghe roä. Quyânh Nhû dûúâng nhû khöng quan têm lùæm àïën veã khoá xûãcuãa Biïìn, noá hêët haâm, gioång thaãn nhiïn: - Cho töi möåt thanh ài ! - Thanh gò ? - Biïìn ngaåc nhiïn. - Chewing-gum. Biïìn laånh luâng: - Töi khöng coá thoái quen nhai chewing-gum! Quyânh Nhû nheo nheo mùæt: - Khöng nhai chewing-gum sao anh cûá uá a uá úá nhû ngêåm caosu trong miïång thïë ? Miïång lûúäi con nhoã naây àöåc hún rùæn rïët. Noá ra àoân àöåt ngöåtkhiïën Biïìn töëi tùm mùåt muäi. Biïìn khöng thïí naâo ngúâ sau möåt buöíichiïìu u aám nhû chiïìu thûá baãy tuêìn trûúác, Quyânh Nhû laåi tiïëp tuåclaâm tònh laâm töåi noá möåt caách khöng thûúng tiïëc. Biïìn xaåm mùåt laåi: - Cö... cö... Biïìn "cö, cö" möåt höìi vêîn chûa noái àûúåc. Quyânh Nhû toã veãthûúng tònh móm cûúâi nhùæc: - Cö Quyânh Dao. - Quyânh Dao caái möëc xò! - Biïìn cau coá - Töi khöng phaãi thùçngngu maâ cö cûá bõp túái bõp lui hoaâi! Veã nhùn nhoá cuãa Biïìn khöng khiïën Quyânh Nhû àöång têm.Noá nhuán vai: - Nïëu súå töi bõp thò anh ài chöî khaác chúi ài! Àûáng àoá, töi bõpnûäa, röìi laåi kïu trúâi!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 33 Bõ Quyânh Nhû àuöíi cöí, Biïìn giêån run ngûúâi. Noá sêìm mùåt boãài möåt maåch. Nhûng Biïìn giêån möåt, töi giêån mûúâi. Biïìn bõ Quyânh Nhûtrïu tûác, nhûng ñt ra noá cuäng troâ truyïån vúái ngûúâi àeåp àûúåc dùmba cêu. Coân töi trûúác sau khöng àûúåc Quyânh Nhû "hoãi thùm sûáckhoãe" lêëy nûãa tiïëng. Thoaåt àêìu, noá coân liïëc mùæt nhòn töi àûúåc möåtcaái. Nhûng kïí tûâ luác àoá, noá chùèng theâm àïëm xóa gò àïën töi nûäa. Maânaâo coá lêu la gò, chó múái caách àêy hai ngaây noá coân xaáp laåi bïn töithêìm thò thên mêåt àïën nöîi thùçng Biïìn phaát ghen, suyát chuát nûãangaåt thúã chïët àuöëi dûúái höì. Vêåy maâ bêy giúâ noá coi töi chùèng ra caáicoác khö gò. Biïìn noái àuáng. Noá baão chûa thêëy ai "àöíi maâu" leå nhûcon nha àêìu naây. Khöng ngúâ caái àûáa "thö löî cuåc suác" nhû Biïìncuäng àöi khi nhêån xeát sêu sùæc ghï! Töi mang têm traång nùång nïì àoá nhû mang möåt khöëi chò,chên leäo àeäo theo Biïìn. Hai àûáa töi luác naây tröng giöëng nhû haicon gaâ ruâ. Biïìn lïëch thïëch ài trûúác. Tö lïëch thïëch ài sau. Tuái quêìnaáo nùång chõch trïn tay, nhiïìu luác töi cûá muöën vûát meå noá ra giûäahöì. Loâng ngöín ngang trùm möëi, hai àûáa töi chùèng ai noái vúái aitiïëng naâo, cûá lêìm lêìm lò lò nhû hai thùçng keã cûúáp. Maäi àïën khi rakhoãi phoâng thay àöì, Biïìn múái quay sang truát nöîi caáu kónh lïn àêìutöi: - Taåi maây têët! - Ú, thùçng naây laå ! - Töi kïu lïn - Tao laâm gò maâ maây baão taåitao ? - Taåi maây àûáng saát raåt bïn caånh tao, noá gheát caá i baãn mùåt cuãamaây, noá gheát lêy qua tao ! Biïìn laâ thùçng baån khöën naån. Quyânh Nhû vúân noá nhû meâovúân chuöåt, noá chùèng biïët àûúâng àúä, cûá quay moâng moâng. Noá chógioãi taâi bùæt naåt töi. Nïëu noá noái cañ gioång àoá caách àêy hai ngaây, töiseä chùèng chõu ngêåm miïång laâm thinh. Nhûng höm nay roä raângQuyânh Nhû khöng theâm troâ chuyïån vúái töi. Coá leä Quyânh Nhû"gheát" caái baãn mùåt cuãa töi thêåt. Noá laâ con nhoã àöìng boáng, luácthûúng luác gheát, chùèng laâm sao lûúâng trûúác àûúåc. Töi chùèng àaáp lúâi Biïìn, lùång leä phoáng mònh xuöëng laân nûúácxanh. Chùèng chuát haâo hûáng, töi búi ò aåch nhû möåt con võt queâ.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 34Biïìn cuäng chùèng hún gò töi. Noá thaã nguãa ngûúâi trïn mùåt nûúác, bêåpbïình nhû möåt chiïëc laá rúi. Quyânh Nhû bò boäm phña bïn kia. Thónh thoaãng laåi búi ngangtrûúác mùåt hai àûáa töi nhû muöën choåc tûác. Lêìn naâo laåi gêìn, noá cuängvung tay àêåp êìm êìm khiïën nûúác vùng tung toáe. Biïìn hûâ muâi,khöng noái gò. Coân töi chó biïët lùæc àêìu hïët yá kiïën. Möåt laát, chõu hïët nöíi, Biïìn keáo tay töi: - Tuåi mònh lïn búâ quaách! Töi ngaåc nhiïn: - Múái búi coá chuát xñu maâ ! - Àúåi con nha àêìu kia lïn, tuåi mònh xuöëng búi tiïëp! - Biïìnhêåm hûåc - Noá lûúån qua lûúån laåi trûúác mùåt tao ngûáa mùæt quaá ! Nhûng hai àûáa töi múái leo lïn búâ ngöìi coá chuát xñu, QuyânhNhû àaä loát toát lïn theo. Noá àuãnh àónh bûúác laåi chöî töi vaâ Biïìn,thaãn nhiïn ngöìi xuöëng bùng ghïë kïë bïn, hùæng gioång: -Ï! Trûúác thaái àöå xêëc xûúåc cuãa Quyânh Nhû, Biïìn mñm möi ngöìiim. Chó coá töi laâ quay àêìu laåi, thêëp thoãm chúâ pheáp laå cuãa tuêìntrûúác xuêët hiïån. Nhûng dûúâng nhû höm nay thûúång àïë ài vùæng.Quyânh Nhû chó àaáp laåi nhiïåt tònh cuãa töi bùçng möåt caái nhaáy mùætngùæn nguãi röìi vêîn tiïëp tuåc hûúáng muåc quang vïì phña Biïìn, khiïukhñch: - ÏÎnh ûúng! Duâ sao Biïìn cuäng laâ ngûúâi trêìn mùæt thõt. Noá khöng phaãi laâöng thaánh. Vò vêåy, noá quay phùæt laåi, gêìm gûâ nhû muöën ùn tûúinuöët söëng àöëi phûúng: - Taåi sao cö cûá theo "aám" töi hoaâi thïë ? Cö coá biïët lõch sûå laâ gòkhöng? Coá veã nhû Quyânh Nhû rùæp têm choåc giêån Biïìn. Thêëy Biïìnnöíi khuâng, noá khoaái lùæm, nghinh nghinh mùåt: - Anh nïn tûå hoãi mònh cêu àoá thò àuáng hún! Chó coá ngûúâi bêëtlõch sûå múái cöë tònh laâm ngú khi phuå nûä goåi ! Biïìn nghiïën rùng: - Nhûng tïn töi khöng phaãi laâ "Ï"!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 35 - Tïn anh cuäng àêu phaãi laâ "ÏÎnh ûúng", sao anh laåi quaysang sûâng söå töi ? Quyânh Nhû bùæt beã kiïíu àoá, Biïìn bñ rõ. Noá khöng biïët laâm gòhún laâ àûa tay bõt hai tai laåi vaâ quay mùåt ài chöî khaác. Coá veã nhûnoá àaä sùén saâng àêìu haâng vaâ quyïët àõnh khöng theâm nghe thïmbêët cûá möåt lúâi chêm choåc naâo cuãa àöëi phûúng. Töi ngöìi giûäa laâm khaán giaã, trûúác tònh hònh cùng thùèng naâychùèng biïët phaãi múã miïång daân hoâa nhû thïë naâo, àaânh giaã ngöëcngöìi im, trong buång thêìm mong möåt khi thùçng Biïìn àaä "phongtoãa" thñnh giaác cuãa noá röìi, ùæt Quyânh Nhû seä phaãi quay sang troâchuyïån cuâng töi vaâ biïët àêu töi seä àûúåc thûúãng thûác laåi caái gioångnoái thuã thó thên thiïët ngaây naâo. Nhûng Quyânh Nhû laâ caái con nhoã vö têm chñnh hiïåu. Noáchùèng theâm tòm hiïíu xem aánh mùæt chaáy boãng cuãa töi àang "noái"vúái noá nhûäng gò, cuäng chùèng buöìn tûå hoãi taåi sao chöëc chöëc töi laåinhoeãn miïång cûúâi vúái noá maâ khöng theâm cûúâi vúái thùçng baån töi lêëymöåt caái. Luác naây, Quyânh Nhû chó thñch choåc gheåo Biïìn. Thêëy Biïìn cûákhû khû öm lêëy hai tai hoaâi, noá tùåc lûúäi, noái tröíng tröíng: - Moãi tay chïët! Biïìn vêîn ngöìi bêët àöång. Quyânh Nhû laåi khõt muäi: - Con trai gò maâ... - Maâ sao ? - Biïìn bêët thêìn lïn tiïëng, tay vêîn öm chùåt hai tai. - Tröng khöng giöëng ai hïët! - Kïå töi! - Biïìn nhêëm thùèng - Töi giöëng töi laâ àûúåc röìi! Quyânh Nhû bôu möi: - Anh cuäng chùèng giöëng anh nûäa! Höm trûúác anh laáu caá lùæmchûá àêu coá gaâ ruâ nhû bûäa nay! - Taåi töi súå cö quaá röìi... Quyânh Nhû nheo mùæt: - Súå sao coân mua dêy thun cho töi ? Biïìn hûâ muäi: - Luác àoá töi chûa biïët cö!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 36 - Bêy giúâ chùæc gò anh àaä biïët töi! - Quyânh Nhû nhuán vai. - Biïët! - Biïìn lùçm bùçm - Cö laâ möåt con quó! Quyânh Nhû thaãn nhiïn: - Nhûng laâ möåt con quó dïî thûúng! Lêìn thûá hai, Biïìn "tùæt àaâi". Noá khõt muäi "hûá" möåt tiïëng vaâtiïëp tuåc... ngöìi im. - Neâ! - Quyânh Nhû laåi goåi, coá veã nhû noá chûa chõu boã yá àõnh"laâm khöí" Biïìn. Biïìn khöng ûâ khöng hûã. Bêy giúâ coá cho vaâng noá cuäng khöngdaám múã miïång. Nhûng Quyânh Nhû nhêët quyïët khöng chõu thua.Noá tiïëp tuåc khiïu khñch: - Anh sao vêåy ? Bõ viïm hoång röìi haã ? Mùåc cho Quyânh Nhû choåc tûác, Biïìn cûá lò ra nhû viïn gaåchtheã. Veã chõu àûång cuãa Biïìn tröng múái thaãm naäo laâm sao! Töi ngöìibïn caånh ngao ngaán chûáng kiïën vúã haâi kõch hiïån àaåi trong àoá conchoá soái töåi nghiïåp bõ cö beá quaâng khùn àoã bùæt naåt vaâ haânh haå möënvaäi caã ra quêìn. Thêåt laâ chuyïån khöng mú thêëy nöíi! Trûúác thaái àöå uâ lò cuãa Biïìn, Quyânh Nhû bùæt àêìu àêm chaán.Con ngûúâi ta chó hùng haái giao phong trûúác möåt àöëi thuã cêìm cûåtûúng àöìng. Coân vúái möåt keã chûa àaánh àaä àêìu haâng nhû Biïìn,ngûúâi ta chó biïët lùæc àêìu thûúng haåi. Quyânh Nhû cuäng vêåy. Noá thúãdaâi: - Anh nhêët àõnh khöng chõu boã tay xuöëng phaãi khöng? Biïìn chùèng "phaãi" cuäng chùèng "khöng". Noá cûá trú trú. Quyânh Nhû àûáng dêåy: - Töi hoãi anh möåt lêìn choát... Quyânh Nhû cöë tònh ngûâng laåi àïí lúâi àe doåa àuã thúâi giúâ ngêëmtûâng maåch maáu cuãa Biïìn röìi múái thuãng thónh tiïëp: - Anh dûát khoaát khöng theâm noái chuyïån vúái töi phaãi khöng? Gioång Quyânh Nhû vang lïn raânh reä vaâ quyïët liïåt, y nhû lúâiphaán quyïët cuãa toâa aán. Töi tûúãng trûúác sûå doåa dêîm ngang ngûúåccuãa àöëi phûúng, Biïìn seä toã ra laâ möåt ngûúâi khùèng khaái, khöng chõuluâi bûúác trûúác bêët cûá möåt thaách thûác naâo. Naâo ngúâ vûâa nghehttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 37Quyânh Nhû "huâ" möåt phaát, noá àaä vöåi vaâng boã tay xuöëng, quyánhquñu: - Noái, noái! Hïåt nhû Tam Taång luác niïåm chuá kim cö, mùåt Quyânh Nhûtûúi hún húán: - Noái phaãi khöng? - ÛÂ. - Vêåy noái gò noái ài! Biïìn gaäi àêìu: - Àïí töi nghô àaä! Veã luáng tuáng cuãa Biïìn tröng àïën töåi. Nhûng Quyânh Nhûchùèng töåi noá chuát xñu naâo. Noá chuám chñm: - Vêåy anh ngöìi àoá nghô ài! Töi ài vïì àêy! Noái xong, chùèng àïí cho Biïìn kõp múã miïång, noá quaây quaã boãài möåt maåch. Biïìn vaâ töi chó coá nûúác haá höëc miïång, ngöìi nghïín cöítröng theo.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 38 CHÛÚNG 8 Töi tûúãng Biïìn seä giêån Quyânh Nhû têån xûúng tuãy. Giêån àïëngiaâ. Nhûng traái hùèn vúái suy nghô trong àêìu töi, lêìn naây Biïìn chùèngtoã veã gò cay cuá. Noá tónh bú. Thêåm chñ, coân cûúâi. Thaái àöå cuãa Biïìn khiïën töi ngaåc nhiïn. - Vêåy maâ cûúâi? - Chûá chùèng leã khoác? - Nïëu laâ tao, tao seä khoác! Noá chùèng coi maây ra caái coác gò caã! Biïìn chùèng chõu rúi vaâo troâ khñch tûúáng cuãa töi. Noá thaãnnhiïn nhuán vai: - Kïå noá. Töi cheáp miïång: - Noá coi maây nhû cuåc àêët seát! - Kïå noá. Töi tiïëp tuåc "ly giaán": - Noá coi maây khöng bùçng caái ngoán chên uát noá! - Kïå noá. Biïìn tónh ruåi khiïën töi àiïn tiïët: - Noá coi maây nhû... thùçng ngu! Lêìn naây, Biïìn khöng kiïn nhêîn "kïå noá" nûäa. Noá nhaãy dûånglïn: - Maây cêm caái möìm cuãa maây laåi cho tao nhúâ coi! Veã hung haän cuãa Biïìn khiïën töi bêët giaác xñch tuöët ra xa.Nhûng Biïìn khöng theâm chöìm túái boáp cöí töi. Noá chó nhïëch meáp,gioång keã caã: - Coá maây ngu thò coá! - Tao? - Töi troã tay vaâo ngûåc mònh.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 39 - Chûá coân ai! - Biïìn khinh khónh - Nïëu Quyânh Nhû noá khöngcoá tònh yá gò vúái tao, khöng bao giúâ noá laâm "khöí" tao nhû vêåy! Veã tûå tin cuãa Biïìn khiïën töi àiïëng ngûúâi. Trûúác nayå, töi cûátûúãng noá laâ thùçng thö löî cuåc suác, luác naâo cuäng khoaái "choaãng" nhauvúái thiïn haå. Tuêìn trûúác, luác múái "àuång àöå" vúái Quyânh Nhû, noá àaäthïì söëng thïì chïët laâ seä "nhai xûúng" con nha àêìu khöën kiïëp àoá.Naâo ngúâ chó caách coá mêët ngaây maâ noá àaä "trûúãng thaânh" ghï gúám.Bêy giúâ noá nhêîn nhuåc coân hún Haân Tñn úã Hoaâi Êm. Noá khöngtheâm rúi vaâo kïë ly giaán cuãa töi. Noá biïët toãng Quyânh Nhû "khoaái"noá. Thïë múái khöí cho töi. Töi tuyïåt voång kïu lïn: - Ai baão maây vêåy? - Cêìn gò ai baão! - Gioång Biïìn hiu hiu tûå àùæc - Yïu nhau lùæmcùæn nhau àau, tuåc ngûä chùèng baão thïë laâ gò! Biïìn àem tuåc ngûä ra "tröå" töi, mùåt töi taái meát. ÛÂ, Quyânh Nhûchaã theâm "cùæn" töi. Noá chó thñch "cùæn" Biïìn. Suöët buöíi chiïìu nay,noá chùèng buöìn múã miïång noái vúái töi möåt tiïëng. Noá coi töi nhû rúmraác ngoaâi àûúâng. Biïìn biïët roä àiïìu àoá. Heân gò töi choåc tûác noá, noá cûánhe rùng cûúâi. Chó coá töi laâ khöng cûúâi nöíi. Rêìu rô, töi noái: - ÛÂ, noá khoaái maây! Biïìn laâ caái àûáa àûúåc àùçng chên laåi lïn àùçng àêìu. Töi xûãnhuän àïën vêåy maâ noá chùèng vûâa loâng. Noá hïëch mùåt: - Khöng phaãi laâ khoaái! Maâ laâ yïu! Caái gioång kïnh kiïåu cuãa Biïìn khiïën töi gheát cay gheát àùæng.Nhûng ngoaâi mùåt, töi vêîn phaãi cûúâi gûúång gaåo: - ÛÂ, thò yïu! Thêëy töi a dua, Biïìn sûúáng lùæm. Noá túãn lïn: - Ngaây mai tao seä noái vúái noá. Töi giêåt thoát: - Maây noái gò? Biïìn nhaáy mùæt: - Thò nhû möåt ngûúâi con trai noái vúái möåt ngûúâi con gaái!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 40 - Nghôa laâ... hoãi mûúån möåt ñt tiïìn? Biïìn cuåt hûáng, quùæc mùæt: - Àûâng phaá bônh! Muöët biïët tao noái gò, chiïìu mai maây cûá ài toâtoâ theo tao! - Röìi Biïìn vöî vai töi, cûúâi hïì hïì - Tai doãng lïn, maây seähoåc àûúåc khöëi thûá! Biïìn gioång lûúäi trõch thûúång nhûng khöng phaãi laâ vö cùn cûá.Quyânh Nhû àaä baão noá "noái gò noái ài". Baão vêåy khaác naâo bêåt àeânxanh cho Biïìn röì ga phoáng túái. Ngaây mai noá seä tha höì huyïn thiïnkhoaác laác. Noá seä "nöí" vung xñch choá. Chó coá töi laâ ngêåm miïång chêìuròa. Chó coá töi öm möëi tònh cêm. Nhòn böå tõch thêët thêìn cuãa töi, Biïìn hiïíu ngay cúá sûå. Noá giúãgioång bïì trïn: - Maây àûâng buöìn! Àúâi coân thiïëu gò con gaái! Töi àoã mùåt: - Maây noái gò tao khöng hiïíu! - Àûâng giaã vúâ! - Biïìn nheo mùæt - Tao biïët maây "mïët" QuyânhNhû. Nhûng taång maây khöng húåp vúái Quyânh Nhû. Noá chó thñchnhûäng àûáa "cûáng cûåa" nhû tao. Chúâ tao "kïët thuác" xong vuå naây,tao seä kiïëm cho maây möåt con nhoác hiïìn laânh, ngoan ngoaän... Biïìn noái nhû thïí noá laâ cha töi. Nhûng töi khöng buöìn caäi, töicuäng chùèng giêån húân. Búãi duâ sao ài nûäa, Quyânh Nhû cuäng chùèngthïí thñch töi. Biïìn noái àuáng, töi khöng phaãi laâ àûáa "cûáng cûåa". Töichó laâ caái boáng cuãa Biïìn. Chiïìu höm sau, Biïìn khöng theâm ài súám. Nhû keã àaä boã sùénthùæng lúåi trong tuái, noá cûá àuãng àa àuãng àónh. Töi àaä coi mònh laâ keãngoaâi cuöåc nïn mùåc xaác noá, khöng buöìn giuåc. Biïìn bûúác qua cöíng vúái daáng àiïåu cuãa keã vö khaãi hoaân mön.Lûng thêåt thùèng, noá bûúác nhûäng bûúác daâi, trêìm tônh vaâ vûäng chaäi.Ngûúâi mêîu La Kim Buång àang uöën lûúån bïn meáp höì vúái baâi têåpthïí hònh vônh cûãu chùèng khiïën Biïìn quan têm nûäa. Bùng ghïë àaádûúái chiïëc duâ xanh luác nhuác nhûäng tïn keã cûúáp cuäng chùèng laâmBiïìn chau maây. Noá keáo töi ngöìi xuöëng möåt chiïëc ghïë tröëng kïë göëcdûâa vaâ kïu hai ly caâ phï àaá vúái böën àiïëu Con Meâo. Biïìn caâng haâo phoáng, töi caâng uã ruä. Töi bûng ly caâ phï uöëngûâng ûåc, nöëc luön caã àaá cuåc. Töi rñt thuöëc àïën boãng möi. Vêåy maâ nöîibuöìn vêîn chùèng chõu vúi tñ ti öng cuå naâo.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 41 Biïìn chùèng hïì àïëm xóa àïën keã tûã àaåo ngöìi bïn caånh. Noá ungdung àaão mùæt tòm ngûúâi àeåp cuãa noá. Chùæc höm qua noá thûác trùængàïm thïu dïåt nhûäng lúâi hay leä àeåp chöëc nûäa àêy noá seä phun ra. Vaâtöi seä phaãi doãng tai lïn àïí hoåc têåp vaâ aáp duång cho... kiïëp sau. - Em lïn kòa! Tiïëng Biïìn àöåt ngöåt reo lïn, àêìy phêën khúãi. Töi ngoaãnh nhònvïì phña cêìu thang dêîn xuöëng höì. Nhû möåt naâng tiïn caá thûá thiïåt, Quyânh Nhû àang loáp ngoápleo lïn búâ. Tim töi bêët giaác giêåt thon thoát. Mònh mêíy loaáng nûúác,Quyânh Nhû tröng àeåp ruâng rúån. Tûâ khi phaát hiïån noá thuöåc vïìngûúâi khaác, töi caâng thêëy noá àeåp. Thïë múái khöí! Quyânh Nhû bûúác nhûäng bûúác thong thaã. Noá raão laåi phña tuåitöi nhûng mùæt laåi nhòn vïì hûúáng khaác. Coá leä noá khöng hay biïët haiàûáa töi ngöìi àêy "chiïëu tûúáng" noá naäy giúâ. Àuáng vaâo luác Quyânh Nhû tung tùng ngang qua trûúác mùåt,Biïìn cöë tònh àùçng hùæng möåt tiïëng thêåt to vaâ kheä nhaáy mùæt vúái töi. Biïìn liïåu viïåc nhû thêìn. Nghe tiïëng àùçng hùæng, Quyânh Nhûgiêåt mònh ngoaái laåi vaâ mùæt noá böîng saáng lïn khi tröng thêëy haiàûáa töi ngöìi chêìu chûåc trïn bùng ghïë hïåt nhû hai àûáa treã àangtröng meå ài chúå vïì, miïång àûáa naâo àûáa nêëy cöë nùån ra möåt nuå cûúâicêìu caånh tröng àïën töåi. - Öi, anh Tûúãng! Sao anh coân ngöìi àêy? Quyânh Nhû kïu lïn, gioång mûâng rúä. Trong möåt thoaáng, töinhû khöng tin vaâo nhûäng gò vûâa nghe thêëy. Thoaåt àêìu töi ngúäQuyânh Nhû goåi nhêìm. Nhûng khöng, àöi mùæt àeåp nhêët trêìn ài cuãanoá àang hûúáng vaâo töi. Coá veã nhû noá khöng biïët Biïìn laâ ai. Buång aáy naáy, töi kheä liïëc sang bïn caånh. Töi tûúãng mùåt Biïìnseä sûng lïn nhû chiïëc baánh bao. Nhûng mùåt noá vêîn nhún nhún.Thêåm chñ noá coân cûúâi toe toeát. Thaái àöå cuãa Biïìn khiïën töi kinhngaåc. Nhûng röìi töi hiïíu ngay. Töi nhúá cêu höm qua Biïìn noái vúáitöi. Nïëu Quyânh Nhû khöng tònh yá gò vúái tao, khöng bao giúâ noá laâmkhöí tao nhû vêåy. Hoáa ra Quyânh Nhû giaã vúâ hoãi chuyïån töi àïí "laâmkhöí" Biïìn chúi. Quyânh Nhû chó coi töi nhû caái cúá. Töi laâ chiïëc baânàaåp àïí noá dêåm nhaãy, laâ chiïëc àinh gó àïí noá moác aáo. Vêåy maâ khinaäy töi hñ hûãng tûúãng mònh laâ hoaâng tûã. Töi tûúãng bûäa nay töi seächo thùçng biïìn "vïì núi gioá caát". Thêåt haäo huyïìn.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 42 Thêëy mùåt töi thoùæt nhiïn daâu daâu, Quyânh Nhû bûúác laåi, loêu hoãi: - Anh laâm sao vêåy? Sûå quan têm cuãa Quyânh Nhû chùèng khiïën töi xuác àöång chuátxñu naâo. Cûá nghô àïën chuyïån noá "vúân" töi àïí "têën cöng" Biïìn, loângtöi caâng thïm buöìn bûåc. Töi húâ hûäng àaáp: - Töi coá laâm sao àêu! Quyânh Nhû vêîn nhòn töi àùm àùm: - Nhêët àõnh anh võ truáng gioá röìi! Mùåt anh xanh thêëy ghï! Quyânh Nhû àêu coá biïët töi xaåm mùåt vò tûác. Noái xong, noá àûatay lïn súâ traán töi. Haânh àöång cuãa Quyânh Nhû bêët thêìn àïën mûáctöi khöng kõp coá möåt phaãn ûáng naâo, àaânh ngöìi yïn nhû phöîng,ngûúâi tï ài. Trong nöîi àï mï àûúåc trúâi "chiïu àaäi" àoá, töi nghe roä traái timtöi àang nhaãy loi choi trong löìng ngûåc, thiïëu àiïìu muöën raåch aáochui ra. Thuá thêåt, nïëu coá ai aáp lïn traán töi möåt miïëng vaâng böën söë9 hay möåt höåt xoaân 24 ca-ra chùæc cuäng khöng laâm töi xuác àöång àïënbaâng hoaâng nhû thïë. Töi mï man àïën mûác Quyânh Nhû àaä boã ài röìi maâ töi cûá ngúäbaân tay mïìm maåi cuãa noá coân àùåt trïn traán töi. Töi nñn thúã ngöìi imnhû hoåc troâ bõ phaåt, khöng daám nhuác nhñch möåt maãy, cho àïën khiBiïìn caáu tiïët kïu lïn: - Múã mùæt ra ài, thùçng ngu! Noá coá coân àûáng àoá àêu maâ maâylim dim cêìu nguyïån! Töi múã mùæt ra, vaâ bùæt gùåp gûúng mùåt àùçng àùçng seát khñ cuãaBiïìn. Veã phúát tónh cuãa noá biïën àêu mêët, thay vaâo àoá laâ nhûäng neáthung dûä cuãa quyã Satan. Quyã Satan nhe nanh: - Diïîm phuác quaá heán? Biïët Biïìn noái khaáy, töi im re. Töi chùèng biïët phaãi an uãi Biïìnnhû thïë naâo. Töi rêët muöën noái möåt cêu vúá vêín gò àoá àïí xoa dõu nöîiuêët ûác cuãa noá nhûng nghô maäi khöng ra. Àaânh rùçng Quyânh Nhûgiaã vúâ trïu tûác noá nhûng trïu nhû thïë naây, noá seä tûác àïën vúä maåchmaáu mêët. Nhêët laâ chñnh mùæt noá thêëy töi "ngöìi maát ùn baát vaâng",chùèng boã cöng sûác gò laåi hûúãng hïët "hoa lúåi" cuãa noá. Töi chùèng chõukhöí aãi tñ xñu naâo, cûá ngöìi tuãm tóm cûúâi ruöìi, böîng chöëc àûúåc ngûúâiàeåp rúâ àêìu rúâ cöí. Trong khi noá bõ laâm tònh laâm töåi àuã àiïìu, bêìmhttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 43dêåp te tua nhû caái mïìn raách laåi chùèng súâ àûúåc caái meáp aáo cuãaQuyânh Nhû, baão noá khöng thuâ töi sao àûúåc! Nhûng dûúâng nhû Biïìn chûa tûác chïët, Quyânh Nhû chûa haãdaå. Cho nïn àaä ài röìi, noá böîng quay trúã laåi. Lêìn naây, noá cêìm theomöåt chai dêìu gioá. Coá leä noá múái chaåy vïì luåc tòm trong tuái xaách. Trong khi Biïìn trúå troân mùæt, miïång haá höëc nhû muöën nuöëtchûãng chai dêìu chïët tiïåt kia thò Quyânh Nhû thaãn nhiïn ngöìixuöëng bïn töi, dõu daâng noái: - Àïí töi xûác dêìu cho anh nghen! Vûâa noái, noá vûâa àöí dêìu ra mêëy ngoán tay vaâ nheå nhaâng thoalïn traán vaâ hai bïn thaái dûúng töi. Möåt lêìn nûäa, töi laåi mï man. Töi chùèng truáng gioá caái coác gònhûng khi nhûäng ngoán tay thon thaã cuãa Quyânh Nhû boâ lïn mùåttöi, töi tin laâ töi truáng gioá thêåt. Tim töi thoaåt tiïn àõnh nhaãy voåt rangoaâi, nhûng röìi khöng nhaãy àûúåc noá àiïn tiïët nùçm im, khöng chõuàêåp nûäa. Ngûúâi töi cûá xóu dêìn. Nhûng töi cöë giûä cho mònh àûângngêët ài. Töi maâ ngêët ài, thùçng Biïìn seä nhaãy vaâo xeá xaác töi khöngthûúng tiïëc. Vò vêåy, Quyânh Nhû xûác dêìu xong, vûâa ruåt tay laåi, töi àaä múãmùæt ra ngay. Lêìn naây, töi khöng tröng thêëy gûúng mùåt Satan gúámghiïëc cuãa Biïìn nûäa. Maâ kïì cêån bïn töi laâ möåt dung nhan cûåc kyâdiïîm lïå. Chûa bao giúâ töi àûúåc chiïm ngûúäng Quyânh Nhû úã cûå lygêìn nhû vêåy, tûúãng chó cêìn chöìm túái möåt chuát xñu laâ maá kïì maá,möi kïì möi ngay lêåp tûác. Nhûäng yá nghô khinh maån trong àêìu töichûa kõp trúã nïn töìi tïå hún, Quyânh Nhû àaä móm cûúâi, ên cêìn dùån: - Anh coân mïåt, àûâng xuöëng nûúác! Cûá ngöìi nghó ài! Trûúác khi quay laåi phña búâ höì, noá coân cûúâi thïm vúái töi haicaái nûäa, tònh tûá hïåt nhû chuáng töi àaä yïu nhau àêu tûâ thúâi coân àïíchoãm. Nhûäng diïîn biïën naây, àuáng laâ coá taâi thaánh múái hoâng nghôra. Àang àûåc mùåt nhòn theo goát sen thoùn thoùæt, àêìu oác coânngêín ngú cöë àoaán xem sûå kiïån vûâa xaãy ra laâ mú hay thûåc, töi böîngnghe bïn caånh àaánh "chaát" möåt tiïëng. Ngoaãnh laåi múái hay Biïìnvûâa àêëm hai tay vaâo nhau. Buång run lïn, töi sûåc nhúá tûâ naäy àïëngiúâ, Quyânh Nhû tõnh khöng noái vúái noá möåt tiïëng. Caã möåt caái liïëcmùæt cuäng khöng.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 44 Vûâa mûâng vûâa súå, töi len leán nhòn tröåm Biïìn. Mùåt noá ngêìunhû àang... sùn bùæt cûúáp. Töi nghe noá gêìm gûâ: - Àaáng chïët, àaáng chïët! Thêåt laâ àaáng chïët! Biïìn noái khöng nhòn töi nhûng saát khñ trïn mùåt noá vêîn laâmtöi kinh súå. Töi khöng hiïíu noá baão ai àaáng chïët, töi hay QuyânhNhû. Hay noá muöën chñnh noá chïët quaách àïí khoãi tröng thêëy sûå êuyïëm Quyânh Nhû daânh cho töi. Töi bùn khoùn trong daå nhûng khöng daám hoãi. Biïìn cuängchùèng buöìn nhiïëc moác töi. Ngöìi lùèng lùång möåt höìi, noá vuåt baão: - Thöi, vïì! - Vïì? - Töi kïu lïn kinh ngaåc. - ÛÂ, vïì! - Tuåi mònh chûa búi maâ! Biïìn hûâ muäi: - Khoãi búi nûäa! Mùåc duâ Biïìn àaä ra lïånh bùçng möåt gioång chùæc hún àinh àoángcöåt, töi vêîn caãm thêëy bùn khoùn: - Thûåc ra tao àêu coá... truáng gioá! - Thöi àûâng noái löi thöi nûäa! - Biïìn sêìm mùåt - Maây khöngtruáng nhûng tao truáng! Töi bùæt àêìu vúä leä. Hoáa ra maân khiïu khñch cuãa Quyânh Nhûcoá taác duång khöng thua gò möåt liïìu thuöëc àöåc. Trong möåt thúâi gianngùæn, tûâ möåt keã tònh si àêìy ùæp hoaâi baäo, Biïìn àaä nhanh choáng biïënthaânh möåt gaä chaán àúâi. Búi löåi múái ngaây naâo coân laâ möåt mön thïíthao laânh maånh, bêy giúâ vúái noá chùèng qua laâ möåt troâ vö böí, phuâdu. Nghô vêåy, töi chùèng noái chùèng rùçng, chó lûäng thûäng xaách tuáiài theo noá. Hai àûáa luâ luâ ra cöíng cêm nñn nhû cö höìn khiïën tay gaáccöíng vöåi vaä daåt qua möåt bïn ra chiïìu uáy kõ.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 45 CHÛÚNG 9 Nïëu hùm böën giúâ àöìng höì àuã laâm thay àöíi cuöåc àúâi cuãa möåtngûúâi àaân baâ thò quaäng thúâi gian ngùæn nguãi àoá cuäng thûâa sûác biïëncaãi têm höìn cuãa möåt ngûúâi àaân öng. Töi phaát hiïån ra chên lyá àoáhoaân toaân tònh cúâ khi sau möåt ngaây töìi tïå nhû vêåy, Biïìn laåi dêînxaác túái ruã töi ài búi, mùåt maây tûúi tónh nhû thïí trúâi chûa tûâng sêåpxuöëng àêìu noá bao giúâ. Laå hún nûäa, trong tuái xaách cuãa noá laåi thoâ ra möåt caái goái chïëttiïåt gò àoá boåc giêëy hoa sùåc súä nom "àiïåu" khöng chõu àûúåc. - Thûá quyã gò vêåy? - Töi chó tay vaâo caái quaái vêåt àoá. Biïìn húán húã nhe nanh: - Quaâ. - Quaâ? - Töi khöng hiïíu. - ÛÂ. Töi liïëm möi: - Àem cho tao haã? Biïìn chòa cuâi choã: - Cho caái naây neâ! Thaái àöå cuãa Biïìn thêåt dïî xa nhau. Nhûng àang toâ moâ, töichùèng lêëy thïë laâm phêåt yá. Maâ thaãn nhiïn hoãi tiïëp: - Chûá maây àõnh cho ai? Biïìn nhaáy mùæt, veã gian manh: - Coân ai nûäa ngoaâi con nha àêìu àoá! Töi hïët höìn: - Quyânh Nhû! Biïìn khöng àaáp, chó tuãm tóm cûúâi. Töi vêîn chûa hïët ngaåcnhiïn: - Maây thuâ noá lùæm maâ! Biïìn cûúâi khaâ khaâ:http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 46 - Höm qua thò nhû vêåy. Nhûng töëi nùçm gaác tay lïn traán, taoseä kõp nghô laåi. Quyânh Nhû súã dô "êu yïëm" maây chùèng qua laâ àïíthùm doâ phaãn ûáng cuãa tao. Chûâng naâo tao chûa toã baây tònh yá vúáinoá, noá seä coân "nùæn gên" tao daâi daâi. Thïë laâ tao nghô ra chuyïån tùångquaâ cho noá. Cuãa tin goåi möåt chuát naây, haâ haâ! Biïìn ñt cûúâi haâ haâ. Noá thûúâng chó cûúâi hïì hïì. Möåt khi noá àaä"haâ haâ" coá nghôa laâ loâng noá àang khoaái traá töåt àónh. Hai àûáa yïumöåt ngûúâi, noá caâng khoaái traá töi caâng buöìn rêìu nêîu ruöåt. Töikhöng ngúâ möåt àûáa cuåc suác nhû noá cuäng chó thónh thoaãng nghôàûúåc lùæm troâ hay ho nhû thïë. Bïn caånh sûå thöng minh àöåt xuêët, Biïìn coân laâ àûáa ham laâmchuyïån aác nhún aác àûác. Thêëy mùåt töi uã ruä nhû baánh àa nhuánhnûúác, noá ra tuöìng thñch thuá, "àïë" thïm: - Hún nûäa, tao daåi gò chui àêìu vaâo thoâng loång cuãa maây. Ngaâynaâo maâ maây chùèng cêìu trúâi khêën phêåt mong cho tao vaâ QuyânhNhû trúã mùåt àïí maây nhaãy vö xñ phêìn. Caái yá àöì lùm le "thûâa nûúácàuåc thaã cêu" cuãa maây phaá saãn röìi, Tûúãng úi! Biïìn noái huyåch toeåt têm sûå cuãa töi khiïën töi hoaãng vña, chöëiàêy àêíy: - Àêu coá ! Maây àûâng coá suy buång ta ra buång ngûúâi! Biïìn cûúâi hïì hïì: - Thò chñnh nhúâ suy buång tao ra buång maây, tao múái khaámphaá ra êm mûu thêm àöåc cuãa maây chûá! Buång tao vaâ buång maây coákhaác nhau caái quaái gò àêu! Biïìn noái kiïíu àoá, töi chó biïët lùæc àêìu chaâo thua. Töi àûa mùætnhòn goái quaâ, gûúång gaåo hoãi: - Gò trong àoá vêåy? - Saách. - Tiïíu thuyïët haã? - Khöng, saách hoåc tiïëng Anh. - Múã ra tao coi thûã! - Khöng àûúåc! - Biïìn tûâ chöëi - Tao àaä goái laåi cêín thêån röìi, múãmang hoãng hïët! Tûác mònh, töi bôu möi:http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 47 - Yïu nhau ai laåi tùång saách tiïëng Anh! - Maây ngöëc quaá! Yïu nhau laâ phaãi biïët lo lùæng àïën chuyïånhoåc têåp cuãa nhau! Töi nhuán vai: - Chùæc gò Quyânh Nhû àang hoåc tiïëng Anh! Biïìn húi chöåt daå. Nhûng noá vêîn cöë giûä veã tûå tin: - Tao thêëy bêy giúâ moåi ngûúâi àïìu àua nhau hoåc tiïëng Anh.Quyânh Nhû chùæc khöng phaãi laâ ngoaåi lïå. Töi truâ eão: - Nïëu noá laâ ngoaåi lïå thò sao? Nhûng Biïìn chùèng toã veã gò nao nuáng. Noá gêåt guâ: - Ngoaåi lïå cuäng chùèng sao! Tao chó cêìn Quyânh Nhû àoåc thêëynhûäng cêu thú tao viïët trong saách! Töi tröë mùæt: - Tûúáng maây maâ laâm thú? - Khöng phaãi tao laâm. Thú cuãa ngûúâi khaác. Hay lùæm! - Biïìnlim dim mùæt. - Noá húåp vúái têm traång cuãa tao möåt caách khuãngkhiïëp! Töi nuöët nûúác boåt: - Maây àoåc nghe coi! Biïìn hùæng gioång, mùæt vêîn khöng chõu múã: Tònh anh laâ cêy àïì hai nhaánh Möåt nhaánh xanh tûúi, möåt nhaánh sêu Tònh anh laâ àaåi baâng hai caánh Möåt caánh bay cao, caánh löån nhaâo Ngûåc anh hai vïët thûúng àêm thuãng Möåt vïët laânh röìi, möåt vïët àau... Töi coác biïët gò thú thêín, nhûng nhûäng cêu Biïìn àoåc cûá khiïëntöi tùåc lûúäi ngêín ngú. Quaã àuáng nhû noá quaãng caáo, nhûäng cêu thúhay tuyïåt. Laåi húåp vúái Biïìn sao! Mêëy bûäa nay, Biïìn bõ Quyânh Nhûàem ra chúi troâ tung hûáng nïn têm thêìn thoaåt vui thoaåt buöìn,niïìm vui vaâ nöîi khöí xen keä nhau nhû kem vaâ baánh xöëp. Bêy giúâ,http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 48khöng biïët noá kiïëm úã àêu ra baâi thú "lúåi haåi" naây, Quyânh Nhû àoåcxong hùèn xuác àöång têån têm can. Hùèn Quyânh Nhû seä thöi haânh haåBiïìn. Tònh Biïìn seä xanh tûúi nhû coã muâa xuên. Àúâi noá seä chùæpcaánh bay cao nhû con taâu vuä truå. Chó coá töi laâ löån nhaâo, àêìu quayxuöëng àêët, cùèng chöíng lïn trúâi. Nhaánh tònh sêìu, Biïìn seä quùèng lïnvai töi cho töi àúâi àúâi vaác nùång. Nhû gaä Quasimodo vaác chiïëc lûngguâ àuöíi theo naâng Esmeralda trong möëi tònh tuyïåt voång. Caânh nghô ngúåi, mùåt töi caâng xõu xuöëng. Biïìn chúi vöë naây, töiquaã hïët àûúâng thoåc gêåy baánh xe. Töi chó hy voång Quyânh Nhûkhöng theâm nhêån quaâ cuãa Biïìn. Quyânh Nhû seä nhòn Biïìn khuámnuám vúái goái quaâ trïn tay bùçng aánh mùæt khinh bó. Thêåm chñ noá seägiùçng lêëy goái quaâ vûát toäm xuöëng höì nhû vûát... möåt con ïînh ûúngbêín mùæt. Biïìn khöng biïët töi àang nguyïìn ruãa noá. Noá tñ túãn: - Hay khöng? - Hay! - Töi buöìn rêìu thuá nhêån. Mùåt Biïìn núã hoa: - Laát nûäa tao seä gûãi cho noá! - ÛÂ, maây gûãi ài! Röìi àïí xem chuyïån gò seä xaãy ra! - Töi noái,gioång àe doåa. - Chuyïån gò laâ chuyïån gò? - Biïìn nhïëch meáp. Töi cûá lêìm lò: - Röìi seä biïët! Noái xong, töi lûâ lûâ leo lïn yïn xe, ngöìi sau lûng noá.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 49 CHÛÚNG 10 Töi hùm Biïìn "röìi seä biïët". Nhûng chùèng coá gò ghï gúám xaãyra caã. Quyânh Nhû chùèng vûát goái quaâ cuãa Biïìn ra giûäa höì nhû töimong moãi. Noá cuäng chùèng nhòn Biïìn cûúâi khi dïí. Khi Biïìn ngêåp ngûâng chòa goái quaâ cho noá, noá cûúâi tûúi roái: - Quaâ caáp biïëu xeán haã? Biïìn àaä sùæp àùåt sùén trong àêìu möåt vaâi cêu àûúåm veã trûä tònhnhûng chûa kõp àem ra ûáng duång àaä bõ thaái àöå tûng tûãng, thiïëunghiïm trang cuãa Quyânh Nhû laâm cho tõt mêët. Noá àaânh gêåt àêìu"ûâ" möåt tiïëng goån loãn. Quyânh Nhû chùèng àïëm xóa àïën veã thêët voång cuãa Biïìn, noáxoay ngang xoay doåc goái quaâ cuãa Biïìn möåt laát röìi nhûúáng mùæt hoãi: - Gò trong naây vêåy? Biïìn khõt muäi: - Saách. - Xeá ra coi nghen! Biïìn nhûäng tûúãng Quyânh Nhû seä nêng niu öm goái quaâ vaâoloâng röìi thêån troång gòn giûä àem vïì túái têån nhaâ múái múã. Naâo ngúâQuyânh Nhû àoâi boác ra taåi chöî nhû boác möåt goái mò ùn liïìn Miliketvûâa mua ngoaâi chúå. Biïìn nghe xoát caã daå nhûng chùèng biïët noái sao,àaânh cûúâi trûâ: - ÛÂ, múã ra ài! Chó àúåi coá vêåy, Quyânh Nhû cûúâi toe toeát, tay boác giêëy söåtsoaåt. Khi nhûäng cuöën saách löå ra, Quyânh Nhû liïìn hñ hûãng reo lïn: - ÖÌ, saách hoåc tiïëng Anh! Hay quaá! Röìi noá nhòn Biïìn, hên hoan hoãi: - Sao anh biïët töi àang hoåc tiïëng Anh hay vêåy? Khöng ngúâ ngûúâi àeåp laåi thñch thuá vúái moán quaâ cuãa mònhnhû thïë, Biïìn sung sûúáng: - Töi chó àoaán vêåy thöi!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 50 - Anh gioãi ghï! - Quyânh Nhû vui veã - Vêåy maâ trûúác nay töi cûátûúãng ïînh ûúng khöng coá trñ thöng minh! Nïëu nhû caách àêy mêëy höm, nghe Quyânh Nhû xoã xiïn nhûvêåy, Biïìn àaä nhe nanh muáa vuöët, beát ra mùåt noá cuäng sêìm laåi nhûtrúâi keáo mêy àen. Nhûng thaâ bõ Quyânh Nhû mùæng nhiïëc hún laâ bõngûúâi àeåp laâm lú. Vò vêåy noá khöng àaáp, chó nhùn rùng cûúâi hïìnhhïåch. Quyânh Nhû chúåt hoãi: - Anh tùång quaâ cho töi chi vêåy? Biïìn khöng nghô Quyânh Nhû laåi hoãi cùæc cúá nhû vêåy. Mùåc duâlaâ àûáa mau mùæn, noá cûá àûáng böëi röëi thuöîn mùåt ra. Quyânh Nhû böîng reo lïn: - A, töi hiïíu röìi! Anh àõnh tùång quaâ sinh nhêåt cho töi chûá gò! Nhû quan tham vúá phaãi aán treo, Biïìn mûâng quyánh. Noákhöng ngúâ chuyïån tùång quaâ cuãa noá laåi tònh cúâ truâng húåp vúái dõpsinh nhêåt Quyânh Nhû. Àuáng laâ coá trúâi xui àêët khiïën! - ÛÂ, ûâ àuáng röìi! Àêy laâ quaâ sinh nhêåt! - Biïìn raång rúä. - Sinh nhêåt ai? - Gioång Quyânh Nhû àûúåm veã chïë giïîu. Biïìn bêët giaác chöåt daå. Noá êëp uáng, mêët hùèn tûå tin: - Thò sinh nhêåt... Quyânh Nhû. Trûúác nay, Biïìn vêîn goåi Quyânh Nhû laâ "cö", àêìy veã thuâ àõch.Bêy giúâ lñu lûúäi, noá böîng dûng buöåt miïång kïu tïn. Quyânh Nhûquùæc mùæt: - Àûâng goåi töi laâ Quyânh Nhû! Nïëu muöën, cûá goåi laâ Quyânh! Luác bùæt kïu laâ Quyânh Nhû, luác Quyânh Dao, luác laåi laâ Quyânh,con nhoã naây noá haânh Biïìn coân hún laâ haânh nö lïå. Nhûng àang chúáivúái, Biïìn chùèng coân têm trñ àêu maâ phaãn khaáng. Noá xuåi lú: - ÛÂ, thò Quyânh. Quyânh Nhû nhuán vai, tiïëp tuåc gêy khoá dïî: - Nhûng Quyânh hay Quyânh Nhû thò höm nay cuäng àêu phaãilaâ sinh nhêåt töi! Biïìn nhùn nhoá, möì höi tuön ûúát traán: - Sao khi naäy Quyânh baão...http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 51 Quyânh Nhû hûâ muäi cùæt ngang: - Töi noái gò kïå töi, ai baão anh nghe! Anh chùèng baão töi haylûâa bõp laâ gò! Nghe Quyânh Nhû nhùæc laåi trong cêu noái khaáy cuãa mònh hömtrûúác, Biïìn biïët mònh thêët thöë, beân taái mùåt laâm thinh. Dûúâng nhû thaái àöå cam chõu cuãa Biïìn khiïën Quyânh Nhûàöång loâng. Àang laâm mùåt ngêìu, mùåt noá cûúâi toe: - Nhûng khöng phaãi quaâ sinh nhêåt cuäng khöng sao! Hïî coá aitùång quaâ laâ töi thñch röìi! Mùåt Biïìn lêåp tûác daän ra. Nhûng biïët Quyânh Nhû laâ àûáa quóquaái, Biïìn khöng daám múã miïång vöåi. Ngûåc phêåp phöìng, Biïìn hïëtnhòn gûúng mùåt tûúi tónh cuãa Quyânh Nhû laåi liïëc xuöëng nhûängcuöën saách àang nùçm im thin thñt trïn tay noá, chúâ xem noá coân àõnhhoaåch hoåe gò mònh nûäa khöng. Nhûng Quyânh Nhû coá veã àaä chaán troâ meâo vúân chuöåt. Noá cuáiàêìu lùång leä lêåt saách ra xem. Caã töi lêîn Biïìn àïìu nñn thúã nhònchoâng choåc vaâo nhûäng ngoán tay nuöåt naâ cuãa noá. Vaâ Biïìn böîng runlïn khi thêëy Quyânh Nhû lêåt àuáng trang àêìu. Khöng àuã can àaãm chûáng kïën giêy phuát ruâng rúån àoá, Biïìnvöåi vaä quay mùåt ài chöî ài chöî khaác. Coá leä cheáp ra nhûäng cêu thútònh tûá naây, Biïìn khöng lûúâng àûúåc chuyïån Quyânh Nhû giúã ra xemngay trûúác mùåt noá. Noá quay ài maâ mùåt àoã túái mang tai. Töi khaác.Mònh vö can, töi cûá trú mùæt ra nhòn Quyânh Nhû, xem thûã khi àoåcthêëy nhûäng lúâi toã tònh trùæng trúån kia, noá coá seä ngoaác miïång chûãicho Biïìn tùæt bïëp hay khöng. Nhûng töi hoaân toaân thêët voång. Quyânh Nhû chùèng toã veã gòmuöën gêy hêën vúái Biïìn. Chùèng nhûäng khöng löìng löån lïn, noá coânchúáp chúáp mùæt ra àiïìu caãm àöång. Noá vûâa cùæn moáng tay, mùåt ûãnghöìng tröng xinh tïå. Veã e theån cuãa Quyânh Nhû khiïën töi vö cuâng ngaåc nhiïn. Töikhöng ngúâ möåt àûáa gai goác àêìy mònh nhû noá àöi khi cuäng toã rathuây mõ túån. Noá nhêím àoåc nhûäng vêìn thú chïët tiïåt kia àïën caã chuåclêìn, mùåt löå veã xao xuyïën. Phaát hiïån àoá khiïën töi ngêín ngú. Bêëtgiaác töi quay nhòn Biïìn, bùçng aánh mùæt khêm phuåc pha lêîn ghen tõ.Noá quaã laâ möåt nhaâ chiïën lûúåc àaåi taâi. Nhûäng cêu thú lúåi haåi cuãa noáquaã nhiïn hiïåu nghiïåm nhû thêìn. Böîng dûng töi àêm ra tiïëc huâihuåi. Trûúác nay, töi àinh ninh con gaái chó thñch kem, xirö, yaout, boâhttp://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 52bña... Ai ngúâ nhûäng têm höìn ùn uöëng cuäng baây àùåt thñch thú khiïënthùçng Biïìn bûäa nay àöåt nhiïn truáng maánh. Chó coá töi laâ thúã vùænthan daâi. Quyânh Nhû trêìm ngêm lêu thêåt lêu. Maäi möåt luác noá múáingûúác mùåt lïn khoãi trang saách nhòn Biïìn móm cûúâi noái: - Anh tòm úã àêu nhûäng cêu thú hay vêåy? Biïìn àang chúâ àúåi möåt lúâi chûãi xeáo. Nghe Quyânh Nhû hoãivêåy, noá nhû möåt tûã tuâ vûâa àûúåc ên xaá, mûâng quyánh àaáp: - Töi cheáp úã trong saách. Quyânh Nhû laåi cûúâi, tûúi nhû hoa. Töi àau khöí nhêån ra chûabao giúâ Quyânh Nhû cûúâi vúái Biïìn nhiïìu nhû vêåy. Vûâa cûúâi noá vûâanheo mùæt hoãi: - Ngûåc anh bõ thuãng chöî naâo àêu? Biïìn khöng ngúâ Quyânh Nhû laåi hoãi oaái oùm nhû vêåy, noá beânàoã mùåt àûáng im. Veã ngûúång ngêåp cuãa Biïìn khiïën Quyânh Nhû àêmtöåi nghiïåp. Noá àûáng dêåy, thúã möåt húi daâi: - Anh khöng muöën noái thò thöi! Noái xong, noá àiïìm nhiïn boã ài. Chó àúåi coá vêåy, töi raão bûúác laåiphña bùng àaá, ngöìi phõch xuöëng. Tûâ naäy àïën giúâ. Chó coá möîi QuyânhNhû tónh bú an toåa. Töi vaâ Biïìn àûáng chêìu àïën ruåc caã chên.Nhûng àiïìu àoá khöng khiïën töi khöí têm bùçng thaái àöå cuãa QuyânhNhû àöëi vúái töi bûäa nay. Tûâ àêìu àïën cuöëi, noá khöng buöìn hoãi thùmsûác khoãe cuãa töi lêëy möåt tiïëng trong khi, chó múái chiïìu höm quaàêy thöi, noá coân lo lùæng àïën "bïånh tònh" cuãa töi nhiïåt thaânh àïënmûác phaãi may mùæn lùæm thùçng Biïìn múái khöng bõ röëi loaån cú tim.Hïî thêëy quaâ laâ loáa mùæt, thêåt töi chûa thêëy ai "thûåc duång" nhû caáicon nha àêìu naây!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 53 CHÛÚNG 11 Trïn àûúâng vïì, Biïìn tñu ta tñu tñt. Miïång huïnh hoang chûaàaä, tay noá vung loaån xaå lïn àïí phuå hoåa. Caã chuåc lêìn, tay laái noásuyát àêm sêìm vaâo baánh ö tö. Töi àoáng vai keã thêët tònh, gaác chuyïånsöëng chïët ngoaâi tai nïn cûá thêîn thúâ ngöìi im thin thñt, mùåc xaác noámuöën laâm gò thò laâm. Ba hoa chñch choâe möåt höìi, thêëy töi khöng lïn tiïëng hûúãngûáng, Biïìn thuác cuâi choã ra sau: - Têíy chay tao haã maây? Töi nghiïën rùng chõu àau, mñm möi khöng àaáp. Biïìn thuác möåt caái nûäa: - Maây thêëy naây giúâ tao noái coá àuáng khöng? Töi caáu kónh: - Àuáng caái con khó möëc! Biïìn cûúâi hïình hïåch: - Ùn khöng àûúåc, àaåp àöí haã? - Vö duyïn! - Töi hûâ muäi. - Tao maâ vö duyïn! - Biïìn trêng traáo - Vö duyïn sao QuyânhNhû laåi yïu tao? - Yïu caái möëc xò! - Töi noái vaâ nghe maáu noáng döìn lïn mùåt. - Khöng yïu sao noá nhêån quaâ cuãa tao? - Biïìn vùåc laåi, gioång tûåàùæc. Töi bôu möi: - Nhêån quaâ laâ möåt chuyïån, coân yïu laâ möåt chuyïån! Hai thûáàoá àêu coá dñnh daáng gò vúái nhau! Biïìn cûúâi ha haã: - Tao chûa thêëy ai ngu nhû maây! Nïëu khöng yïu thò tuåi congaái chùèng bao giúâ nhêån quaâ! Khöng tin ngaây mai maây àem quaâtùång Quyânh Nhû thûã coi, xem noá coá nhêån khöng!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 54 Thûåc ra töi khöng coá yá àõnh chöëng laåi Biïìn. Trong thêm têm,töi tin rùçng noá noái àuáng, nhêët laâ chñnh mùæt töi nhòn thêëy veã mùåtbêng khuêng cuãa Quyânh Nhû luác àoåc nhûäng cêu thú böåc löå têm sûåcuãa noá. Nïëu khöng coá tònh caãm vúái Biïìn, khöng bao giúâ QuyânhNhû coá thaái àöå khaác laå nhû vêåy. Nhûng tûâ naäy àïën giúâ, böå tõch hñhûãng vaâ gioång àiïåu khoaác laác cuãa Biïìn khiïën töi ngûáa tai gai mùætkhöng chõu àûúåc. Töi caãm tûúãng nhû noá cöë tònh nhúãn nhú àuâa cúåttrïn nöîi àau khöí cuãa töi. Àaä vêåy, bêy giúâ noá coân giúã gioång khiïukhñch nghe muöën ûáa gan. Tûå aái döìn dêåp, töi àöí liïìu: - Àûúåc röìi! Ngaây mai maây chöëng mùæt lïn maâ coi! Lúâi hùm he cuãa töi vûâa thöët ra, Biïìn phaát cûúâi sùçng sùåc.Traâng cûúâi nhaåo baáng cuãa noá chùèng khaác naâo nhûäng muäi dao nhoånthuác vaâo traái tim vöën àaä rûúám maáu cuãa töi. Töi nghiïën rùng laåi.Cho àïën khi Biïìn chúã töi àïën têån nhaâ, töi bûúác xuöëng xe maâ khöngnoái vúái noá möåt tiïëng naâo. Töëi àoá, khi nöîi êëm ûác lùæng xuöëng, töi nùçm gaác tay lïn traán vaâkinh hoaâng nghô àïën lúâi tuyïn böë àiïn röì cuãa mònh. Höìi chiïìu,"thaânh tñch" cuãa Biïìn quaã àaä laâm töi mêët bònh tônh vaâ töi àaä daåidöåt àïí loâng tûå aái dêîn mònh ài quaá xa. Xa àïën mûác bêy giúâ muöënquay laåi thò àaä muöån. Töi chó coân caách nhùæm mùæt nhùæm muäi àêmsêìm túái trûúác. Nhûng khöí nöîi, gan töi laâ gan thoã àïë. So vúái sûå baåo daån cuãaBiïìn, töi chó laâ àom àoám àûáng caånh mùåt trúâi. Tùång quaâ cho möåtngûúâi con gaái àaä laâ chuyïån ngoaâi têìm tay cuãa töi. Huöëng chi laâ möåtngûúâi con gaái múái hên hoan nhêån quaâ cuãa möåt ngûúâi con trai khaáccaách àêy chûa àêìy hai mûúi böën tiïëng àöìng höì. Bêy giúâ muöëi mùåtduái quaâ vaâo tay noá coá khaác chi nöíi àiïn ài toã tònh vúái möåt phuå nûämúái lêëy chöìng. Töi loay hoay, trùçn troåc suöët àïm chùèng nghô àûúåckïë gò thoaát hiïím. Nïëu tûå àöång ruát lui thò vûâa heân vûâa nhuåc, nhêëtngön lúä kyá xuêët tûá maä phaãi nan truy. Nhûng cûá khùng khùng thûåchaânh yá àõnh, nhiïìu phêìn chùæc Quyânh Nhû khöng nhêån, coá khi töicoân ùn guöëc vaâo àêìu. Thao thûác maäi àïën gêìn saáng, töi thiïëp ài giûäa trùm nöîi daâyvoâ. Loâng chêët ngêët ûu phiïìn, trong cún mú töi thêëy Quyânh Nhûngöìi caånh bïí búi, mùåt maây hùæt aám. Khi töi ruåt reâ bûúác laåi, chûa kõptùång quaâ cho noá, noá àaä phêíy tay xua töi nhû ngûúâi ta àuöíi ruöìihttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 55àuöíi muöîi. Trong khi töi aá khêíu, ngûúâi ngúåm cûáng àú thò thùçngBiïìn nêëp sau lûng Quyânh Nhû nhö àêìu lïn nhòn töi cûúâi hùæc hùæc. Cún aác möång chïët tiïåt àoá aám aãnh töi suöët caã buöíi saáng hömsau. Buöíi trûa töi boã cúm, lang thang ra phöë. Ài voâng veâo chaán,àêìu oác chùèng naãy ra tñ meåo vùåt naâo àaáng giaá, töi gheá vaâo möåt cûãahiïåu bïn àûúâng thêîn thúâ hoãi dùm cuöën saách... Anh vùn. Röìi cuängnhû Biïìn, töi hñ hoaáy cheáp lïn trang àêìu cuöën saách nhûäng cêu thútöi hoåc moát cuãa noá. Cuäng àaåi baâng hai caánh. Cuäng ngûåc thuãng dùmba löî. Nhûng töi khaác Biïìn. Ngûåc töi trùm vïët thûúng àêm thuãng.Chùèng vïët naâo laânh, chó coá àau! Sau khi nhúâ cö haâng boåc giêëy hoa cêín thêån, töi thong dongkeåp naách mang vïì. Töi cuäng chùèng hiïíu töi laâm nhûäng troâ sao cheápmaåt haång àoá àïí laâm gò. Nhû ngûúâi möång du, töi khöng yá thûác àûúåchaânh àöång cuãa mònh. Töi chó biïët möîi möåt àiïìu laâ chiïìu nay töibuöåc phaãi tùång Quyânh Nhû möåt caái gò àoá, bêët kïí àoá laâ caái gò.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 56 CHÛÚNG 12 Àuáng böën giúâ chiïìu, tiïëng coâi xe tin tin cuãa Biïìn vang lïnngoaâi cöíng trûúác. Ngaây naâo noá cuäng àïën trûúác nhaâ töi nhêën keâninh oãi nhû vêåy. Tiïëng keân coá nghôa "Àïën giúâ ài búi röìi! Leå lïnTûúãng úi!". Nhûng höm nay, nay, êm thanh quen thuöåc àoá àöëi vúáitöi böîng trúã nïn ruâng rúån vaâ mang möåt nöåi dung hoaân toaân khaác.Töi tûúãng nhû àang nghe lúâi thuác giuåc: "Àïën giúâ ra phaáp trûúângröìi, Tûúãng úi!". Sau möåt höìi nêën naá möåt caách vö voång, töi buöìn rêìu nhêëc àöichên nùång nhû chò thêët thïíu bûúác ra. Biïìn ngöìi trïn xe, móm cûúâi nhòn töi bùçng aánh mùæt thùm doâlöå liïîu. Vûâa nhaác thêëy bõch quaâ keâ keâ trïn tay töi, noá buöåt miïånghoãi ngay: - Gò trong àoá vêåy ? Noá hoãi töi hïåt nhû höm trûúác töi hoãi noá. - Saách! - Töi nhïëch meáp. - Laåi saách? - Biïìn troân xoe mùæt. - ÛÂ. - Saách gò vêåy ? Töi thaãn nhiïn: - Saách hoåc tiïëng Anh. - Trúâi àêët! - Biïìn la rêìm - Sao maây bùæt chûúác y tao vêåy ? Töi nhuán vai: - Taåi tao thñch thïë. - Thñch kiïíu gò kyâ vêåy ? - Biïìn vûâa trúån mùæt vûâa xua tay lialõa - Tònh yïu laâ duy nhêët, khöng nïn rêåp khuön theo ngûúâi khaác! - Nhûng tao thñch rêåp khuön thò sao ? - Töi bûúáng bónh. - Thò Quyânh Nhû seä cûúâi vaâo muäi maây chûá sao! - Biïìn cûúâikhaãy - Tao coá yá töët muöën khuyïn maây, maây khöng nghe thò raángchõu!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 57 Khöng phaãi töi khöng hiïíu nhûäng àiïìu Biïìn noái. Noá khöngnoái, töi cuäng thûâa biïët haânh àöång cuãa mònh laâ cûåc kyâ daåi döåt. Khithêëy töi coáp-pi Biïìn möåt caách löë bõch, chùæc chùæn Quyânh Nhû seänhòn töi nhû möåt keã bõ bïånh têm thêìn, hoùåc ñt ra cuäng nhû möåtthùçng ngöëc. Thoaåt tiïn nghe noá quúã töi bùæt chûúác, miïång töi tuy noái cûángnhûng buång daå àaä thêåp phêìn nao nuáng. Trong möåt thoaáng, töi àaänghô àïën chuyïån vûát quaách goái quaâ úã nhaâ vaâ tuyïn böë boã cuöåc. Thaâchõu leáp thùçng Biïìn coân hún mang nhuåc vúái Quyânh Nhû. Àang phên vên, chúåt nghe Biïìn giúã caái gioång tûâ bi baác aái, raàiïìu ta laâ Àûác Phêåt khuyïn rùn phöí àöå chuáng sanh, töi àêm caáuvaâ thêëy laâ caái yá àõnh ruát lui vûâa chúám lïn àaâ tûác khùæc bay veâo. Töixùèng gioång: - Tao coác cêìn nhûäng lúâi khuyïn cuãa maây! Tûå tao, tao biïëtphaãi laâm gò! Biïìn gêåt guâ: - Tao cuäng bêåy. Tûå tao, tao cuäng biïët maây phaãi laâm gò! - Maây xoã xiïn gò tao àoá? - Töi quùæc mùæt. - Xoã xiïn gò àêu! - Biïìn cûúâi hïì hïì - Tao chó muöën noái laâ taocoá thïí thêëy trûúác nhûäng viïåc seä saãy ra chiïìu nay! - Hûâ! - Àûâng "hûâ"! - Biïìn nhòn töi ra veã thûúng haåi - Maây tûác giêånvúái tao cuäng chùèng cûáu vaän àûúåc gò! Àùçng naâo chiïìu nay cuäng seäxaãy ra lùæm chuyïån hoaåt kï. Seä coá möåt con lûâa hùm húã chúã quaâ raài röìi laåi luãi thuãi chúã quaâ ra vïì... - Coá maây laâ con lûâa thò coá! - Töi hêåm hûåc cùæt ngang - Maây cûáchöëng mùæt lïn maâ coi! Àang bûåc mònh, töi quïn phùæt laâ höm qua töi àaä baão noá"chöëng mùæt lïn" möåt lêìn röìi. Nhûng lúâi doåa dêîm cuãa töi dûúâng nhûchùèng coá hiïåu lûåc gò vúái noá caã. Ngay caã töi, töi cuäng khöng tin vaâosûå thaách thûác cuãa mònh, huöëng gò möåt àûáa quyã quyïåt nhû Biïìn. Noákhöng noái gò, chó coá cùåp mùæt aánh lïn veã giïîu cúåt. Khöng theâm àïëm xóa dïën thaái àöå thuâ àõch cuãa Biïìn, töi lùènglùång leo lïn ngöìi sau lûng noá. Nïëu trïn tay töi khöng phaãi laâ goáiquaâ maâ laâ möåt cuåc gaåch, töi àaä nïån vaâo gaáy noá möåt phaát àïí noá "àûáthttp://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 58boáng" quaách cho röìi. Suöët doåc àûúâng àïën höì búi, yá nghô àoá cûá laâmtöi tiïëc huâi huåi. Maãi mï vúái nhûäng êm mûu àen töëi, xe túái höì búi luác naâo töichùèng hay. Cho àïën khi Biïìn dùæt xe ài gûãi, töi múái biïët rùçng ài töiàaä túái söë. Caánh cöíng maâu trùæng quen thuöåc àêåp vaâo mùæt khiïënbuång töi bêët giaác run lïn. Túái luác naây, khi sùæp sûãa bûúác lïn àoaånàêìu àaâi, töi múái biïët súå laâ gò. Chûa nhaãy xuöëng höì maâ rùng töi àaäàaánh vaâo nhau cöìm cöåp. Trong loâng töi bêy giúâ chó coân möåt hy voångduy nhêët laâ bûäa nay Quyânh Nhû nghó búi. Mùåc duâ thûúng noákhöng àïí àêu cho hïët nhûng trong giêy phuát hiïím ngheâo naây töiàaânh phaãi gaác tònh riïng qua möåt bïn àïí cêìu mong noá bõ truáng gioá,nhûác àêìu, söët xuêët huyïët, hoùåc choá cùæn, xe töng gò cuäng àûúåc, miïînlaâ noá ài àêu cho khuêët mùæt àïí thùçng Biïìn khoãi bùæt töi thûåc hiïån lúâihûáa ngu ngöëc cuãa mònh. Khöí nöîi, Quyânh Nhû coá veã nhêët àõnh thuöåc tñp phuå nûä "khoãevaâ àeåp". Noá chùèng theâm bõnh hoaån gò sêët. Vûâa loá àêìu qua khoãicöíng, töi àiïëng ngûúâi khi thêëy noá ngöìi luâ luâ dûúái chiïëc duâ xanh,mùåt tûúi roi roái nhû thïí noá ngöìi àúåi töi àêu tûâ saáng súám. Biïìn liïëc töi, xoã ngoåt: - Cûúâi lïn ài chûá! Ài tùång quaâ cho ngûúâi yïu sao mùåt maâymeáo xeåo vêåy ? Buång tûác thùçng Biïìn anh aách nhûng töi khöng daám cûúâi. Töibiïët töi caâng cûúâi caâng meáo. Nghiïm nghõ, möi mñm chùåt, töi àilûúát qua Quyânh Nhû, àõnh tiïën thùèng vaâo phoâng thay àöì. Thêëy töi lúâ tõt, khöng coá veã gò muöën laâm troâ cûúâi cho noá, Biïìntuám lêëy khuyãu tay töi: - Laåi tùång quaâ cho em ài chûá! Böå tñnh chuöìn haã? - Chuöìn caái khó möëc! Thaã tay tao ra! - Töi gùæt. Biïìn buöng tay, nhûng miïång vêîn leáo nheáo: - Khöng chuöìn nhûng maâ tröën chûá gò? - Ai maâ theâm tröën! - Töi hûâ muäi - Nhûng tao khöng muöëntùång bêy giúâ. Laát nûäa búi xong tao múái àûa cho noá. Biïìn cûúâi hö höë: - Maây muöën ruát lui thò noái àaåi cho röìi! Tùång quaâ cho em maâcuäng baây àùåt muöën vúái khöng muöën!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 59 Gioång cûúâi khaã öë cuãa thùçng Biïìn vang lïn àöåt ngöåt, töi muöënngùn maâ khöng kõp. Quyânh Nhû naäy giúâ vêîn chûa nhòn thêëy haiàûáa töi, bêy giúâ bõ khinh àöång, liïìn ngoaãnh laåi. Hoaãng vña, töi cogioâ voåt leå nhûng Quyânh Nhû àaä kõp tröng thêëy. - Anh Tûúãng! - Noá goåi giêåt. Tiïëng kïu àêìy uy quyïìn cuãa Quyânh Nhû khiïën töi buãn ruãncaã tay chên. Ngûúâi töi cûáng àú nhû bõ ghim xuöëng àêët. Vaâ töichùèng thïí laâm gò khaác hún laâ thúã daâi quay mùåt, mùåt maây meáoxïåch. Coá leä böå tõch sùæp chïët àïën núi cuãa töi nom thaãm haåi ghï lùæm.Nïn Quyânh Nhû tröë mùæt nhòn töi àùm àùm: - Anh laâm sao vêåy ? Töi gûúång cûúâi: - Töi coá laâm sao àêu! Cêu traã lúâi cuãa töi chùèng laâm Quyânh Nhû thoãa maän. Noá laåithùæc mùæt: - Anh chaåy ài àêu vêåy ? Khöng biïët àaáp sao cho xuöi, töi àaânh êëp uáng giúã mûãng cuä: - Töi coá chaåy ài àêu àêu! - Töi thêëy anh chaåy roä raâng! Töi gaäi cöí: - Töi chaåy ài tùæm! Töi tûúãng noái vêåy cho qua truöng. Naâo ngúâ nghe töi noái xong,àöi mùæt Quyânh Nhû laåi múã to hún: - Ài tùæm maâ chaåy ? Túái àêy thò töi tùæc tõ. Mùåt nghïåt ra, töi loay hoay moi oác cöënhúá xem trong lõch sûã loaâi ngûúâi coá ai "ài tùæm maâ chaåy" nhû töikhöng nhûng chùèng taâi naâo nhúá nöíi. Trong khi àoá thùçng Biïìn àûángbïn caånh nhòn Quyânh Nhû tuãm tóm ra caái àiïìu "cö noái chuyïån vúáithùçng àiïn àoá laâm caái gò cho moãi miïång". Nhòn noá àûáng nhõp chên,töi biïët noá àang núã tûâng khuác ruöåt khi thêëy töi lêm vaâo tònh caãnhkhöën cuâng. Thêåt töi chûa tûâng thêëy àûáa naâo sung sûúáng trûúác tainaån cuãa baån beâ möåt caách trùæng trúån nhû noá. Töi àûáng, àûáng hoaâi vaâ àinh ninh mònh seä hoáa thaânh naângTö Thõ thûá hai thay thïë cho naâng Tö Thõ thûá nhêët vûâa bõ quênhttp://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 60gian "xoáa höå khêíu" úã Àöìng Àùng thò Quyânh Nhû chúåt nhòn thêëygoái giêëy trïn tay töi. Noá chúáp mùæt: - Goái gò trïn tay anh vêåy ? Tûúãng noá giaãi vêy cho töi, ai ngúâ noá hoãi cêu naây coân hoác buáahún cêu "ài tùæm maâ chaåy" khi naäy. Töi nuöët nûúác boåt: - Goái quaâ. Quyânh Nhû ngu úi laâ ngu. Noá khöng biïët nöîi khöí têm cuãatöi, laåi hoãi: - Ài tùæm maâ anh àem theo quaâ laâm chi vêåy ? Töi ngoá chöî khaác: - Àem tùång chûá chi! Noái xong töi múái biïët mònh daåi. Sûåc nhúá àïën chuyïån hömqua, töi biïët Quyânh Nhû chùèng ngu tñ naâo. Höm qua, Biïìn àaä xaáchquaâ vaâo têån höì búi àïí tùång cho noá. Vaâ noá àaä hñ hûãng chöåp lêëy caáimùæc toi àoá. Vêåy maâ bêy giúâ noá giaã böå hoãi túái hoãi lui. Hoãi lui xong,noá laåi hoãi túái: - Tùång cho ai ? Àïën nûúác naây thò töi khöng thïí luâi àûúåc nûäa. Töi lêm vaâotònh huöëng binh phaáp cöí goåi laâ thïë "böëi thuãy". Trûúác mùåt laâ àõch,sau lûng laâ söng, muöën söëng chó coân caách liïìu lônh xöng lïn phñatrûúác. Thïë laâ töi tùåc lûúäi "xöng lïn": - Tùång cho ... Quyânh Nhû chûá ai! Noái xong, töi thúã ra möåt húi daâi vaâ ngùæm tõt mùæt laåi, chúâ seátàaánh xuöëng àêìu. Da töi vöën moãng, tñnh laåi hêåu àêåu, möîi lêìn quanhïå vúái àiïån, àiïån thûúâng khöng ûa, hay giêåt töi teá nhuãi. Nïëu seátchúi aác, quyïët têm goä truáng àêìu töi, chùæc töi tan taânh xaác phaáo.Nhûng töi thoát buång àûáng àúåi caã buöíi vêîn chùèng nghe àöång tônhgò. Öng Sêëm baâ Chúáp bûäa nay laâm nhû bêån ài ùn giöî têån àêu àêu. Cöë neán höìi höåp, töi len leán heá mùæt ra nhòn vaâ ngaåc nhiïn khithêëy Quyânh Nhû chùèng toã veã gò muöën ùn tûúi nuöët söëng töi. Ngûúåclaåi, noá coân móm cûúâi nhòn töi xinh xùæn tïå. Vaâ tûâ trong haâm rùngtrùæng àïìu nhû haåt bùæp cuãa noá, möåt gioång noái ïm aái vang lïn: - Anh muöën tùå ng quaâ cho töi sao coân nhùæm mùæt àûáng àoá ?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 61 Töi bêët giaác ngêín ngûúâi ra vaâ caãm thêëy tai uâ ài. Töi khöngdaám tin höm nay laâ ngaây àeåp nhêët trong àúâi töi. Baâng hoaâng nhûAlice laåc xûá thêìn tiïn, töi "tröi" vïì phña trûúác nhû ngûúâi möång du.Röìi nûãa mï nûãa tónh, töi bêìn thêìn àùåt goái quaâ vaâo tay Quyânh Nhû,loâng nheå nhoäm nhû vûâa truát xong möåt gaánh nùång têm höìn. TönNgöå Khöng luác thoaát khoãi naån nuái àeâ chûa chùæc àaä phúi phúái nhûtöi bêy giúâ. - Caãm ún anh nghen! Vêîn vúái gioång dõu daâng, Quyânh Nhû tiïëp tuåc roát mêåt ongnguyïn chêët vaâo tai töi. Mêåt ong tuy àaåi ngon àaåi böí nhûng khöngnïn uöëng nhiïìu. Keã naâo tham lam nöëc lêëy nöëc àïí seä say quùæc cêìncêu. Luä gêëu to xaác nñch mêåt ong coân say be say beát, huöëng chi loaâingûúâi nhoã beá. Khöí nöîi, Quyânh Nhû khöng biïët àiïìu àoá. Nïëu noá cûátiïëp tuåc ngoåt ngaâo vúái töi thïm vaâi cêu nûäa, chùæc töi teá nùçm thùèngcùèng. Töi àang lo lùæng thò Biïìn àaä kõp thúâi can thiïåp: - Quyânh Nhû múã ra coi ài! Hoáa ra thùçng Biïìn múã miïång chó cöët àïí phaá thöëi. Naäy giúâ noáàûáng bïn caånh "chöëng mùæt lïn maâ xem" , chúâ chûáng kiïën caãnh töingaä ngûåa. Naâo ngúâ caâng xem, noá caâng sêìm mùåt xuöëng. Noá khöngtûúãng tûúång àûúåc Quyânh Nhû vûâa múái tñ túãn nhêån quaâ cuãa noá hömqua, nay laåi tiïëp tuåc vui veã nhêån quaâ cuãa töi. Nhûäng dûå liïåu cayàöåc cuãa noá röët cuåc àêm hoãng beát. Nhûng Biïìn quaã laâ tïn aác tùåc àïå nhêët, hoãng mûu naây noá liïìnbaây mûu khaác. Noá xuái Quyânh Nhû múã goái quaâ cuãa töi ngay àûúngtrûúâng hoâng laâm töi beä mùåt. Thêëy töi bùæt chûúác Biïìn mua saách ychang, cheáp thú y choác, Quyânh Nhû seä biïët ngay töi ùn cùæp "mêîumaä" cuãa Biïìn. Noá seä xïëp tònh cuãa töi vaâo loaåi "haâng gian haâng giaã"khöng àaáng möåt xu teng. Noá seä khöng theâm ngoåt ngaâo vúái töi nûäa.Tïå haåi hún, noá seä neám thûác ùn thiu vaâo thuâng raác. Nghô túái àêu, buång töi giêåt thon thoát túái àoá. Khöng biïët töiàang lo söët voá, quyânh Nhû móm cûúâi ngoá töi: - Múã ra nghen! "Nghen caái con khó möëc!", töi ruãa thêìm trong buång vaâ caãmthêëy chaán ngaán. Thêåt chûa coá ai ngöëc nhû con nhoã naây. Noá bõthùçng Biïìn àaåi gian aác kia xoã muäi maâ khöng biïët, cûá tûúãng nhû taàêy thöng minh lùæm.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 62 - Heán? - Thêëy töi cûá thöån mùåt ra, Quyânh Nhû laåi nhùæc. Nhòn veã mùåt àùm àùm chúâ àúåi cuãa noá, töi dúã cûúâi dúã khoác,àaânh nhùn nhoá gêåt àêìu. Biïìn àûáng bïn caånh nhïëch möi cûúâi àïíu caáng. Böå tõch hñhûãng cuãa noá khiïën töi noáng gaáy, cûá muöën liïång ngay noá xuöëng höì.Nhûng coá Quyânh Nhû trûúác mùåt töi khöng daám phaát taác, chó bùåmmöi àûáng im. Quyânh Nhû múã goái quaâ cuãa töi lêu thêåt lêu, ñt ra töi cuängcaãm thêëy nhû thïë. Tiïëng giêëy söåt soaåt khöng ngûâng vang lïn bïntai töi nhû nhûäng tiïëng xeá loâng vaâ töi tûúãng caái êm thanh nhûácnhöëi àoá seä keáo daâi khöng bao giúâ dûát. Nhûng cuöëi cuâng nhûäng cuöën saách phaãn chuã kia cuäng phaãichûúâng mùåt ra ngoaâi. Khi thêëy Quyânh Nhû toâ moâ lûúát mùæt quamêëy tûåa saách, caã töi lêîn Biïìn àïìu àinh ninh noá seä kïu lïn nhûängtiïëng ngaåc nhiïn nhûng sûå thïí trûúác mùæt laåi chùèng coá veã gò nhûvêåy caã. Quyânh Nhû chó nhoeãn miïång cûúâi: - ÖÌ, saách hoåc tiïëng Anh, hay quaá heán! Töi nhû keã chïët àuöëi vúá àûúåc coåc, mùåt maây bùæt àêìu lêëy laåihuyïët sùæc. Nhûng töi chûa vöåi mûâng vò cuäng nhû höm qua, QuyânhNhû laåi nöíi hûáng giúã saách ra coi. Vaâ noá böîng troân xoe mùæt khi bùætgùåp baâi thú Biïìn àaä cheáp tùång noá. Trong khi töi chïët àûáng thò Biïìn húán húã ra mùåt. Noá ngoånguêåy àêìu, tai doãng lïn, chúâ möåt tiïëng theát kinh hoaâng tûâ àöi möixinh àeåp cuãa Quyânh Nhû. Töi cuäng chúâ àúåi nhû Biïìn, dô nhiïn vúái têm traång ngûúåc laåi.Töi súå khi thêëy töi "sao y baãn chaánh" cuãa Biïìn, maâ laåi "chung tùångmöåt ngûúâi", Quyânh Nhû seä tûúãng töi lùng-xï möët múái, hö haâo "cöíphêìn hoáa tònh yïu". Tai haåi hún, noá seä tûúãng töi àuâa vúái traái timtrong trùæng cuãa noá. Vaâ chùæc chùæn, noá seä khöng theâm nhòn mùåt möåtàûáa "ma cö ma caåo" nhû töi nûäa. Nhûng hoáa ra töi chó lo haäo. Quyânh Nhû khöng giöëng chuát gònhû töi nghô. Noá baãn lônh vaâ àöå lûúång hún nhiïìu. Trûúác nhûäng cêuthú sao cheáp vuång vïì cuãa töi, Quyânh Nhû chó thoaáng chuát kinhngaåc. Nhûng röìi noá nhanh choáng lêëy laåi veã thaãn nhiïn vaâ nhòn töi,laâm nhû khöng coá gò xaãy ra: - Thú hay ghï heán?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 63 - ÛÂ! - Töi liïëm möi, buång giêåt thoát, khöng hiïíu thaái àöå vúâ võtcuãa Quyânh Nhû laâ nhùçm giûä thïí diïån cho töi hay nhùçm xiïn xoã. Quyânh Nhû laåi hoãi, gioång tónh khö: - Nhûäng cêu thú naây anh cheáp úã trong saách ra phaãi khöng? Töi biïën sùæc: - ÛÂ, ûâ ... úã trong saách. Luác naây, sûå lo lùæng cùng thùèng khiïën töi àöí liïìu. Töi chúâQuyânh Nhû hoãi tiïëp "saách cuãa anh Biïìn chûá gò?" àïí gêåt àêìu quaáchcho röìi. Nhûng Quyânh Nhû laâ möåt con chöìn àaä thaânh tinh. Bao giúânoá cuäng thñch laâm traái vúái yá nghô cuãa ngûúâi khaác. Nhû luác naâychùèng haån, noá böîng cûúâi tûúi tùæn: - Khi naâo coá nhûäng cêu thú hay hay, anh cheáp tùång töi nûäaheán? Gioång noái ïm aái cuãa Quyânh Nhû ngêëm vaâo ngûåc töi nhû möåtlúâi heån hoâ nuäng nõu laâm töi thöët nhiïn ngêín ngú. Mùåt töi nghïåt ranhû möåt tïn ba àúâi kiïët xaác böîng bõ ai chúi nghõch duái vaâo tuái möåtnùæm tiïìn vaâng. Cöí ngheån laåi, töi nghe gioång töi lùæp ba lùæp bùæp: - ÛÂ, höm naâo ... töi seä cheáp. Trong cún thaãng thöët, töi buöåt miïång hûáa àaåi. Noái xong, töiböîng nghe laånh toaát söëng lûng vaâ àûa mùæt liïëc tröåm khuön mùåtàang xuå xuöëng nhû möåt àöëng gieã raách cuãa Biïìn, loâng hoang mangtûå hoãi khöng biïët mai möët noá coá tòm àêu ra nhûäng cêu thú "hayhay" nhû thïë àïí töi rònh moâ "sao y baãn chaánh" nûäa khöng!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 64 CHÛÚNG 13 Lõch sûã vùn minh nhên loaåi àaä cho thêëy, nhûäng khaám phaáquan troång bao giúâ cuäng taác àöång rêët lúán àïën sûå thay àöíi nhêånthûác cuãa con ngûúâi. Nguyïn lyá Archimeâdes, àõnh luêåt Newton,thuyïët tûúng àöëi cuãa Einstein sau khi ra àúâi àaä buöåc con ngûúâi taphaãi nhòn laåi thïë giúái bùçng möåt con mùæt khaác. Sûå kiïån xaãy ta taåihöì búi chiïìu nay àöëi vúái töi vaâ Biïìn cuäng coá möåt yá nghôa na naá nhûvêåy, dô nhiïn têìm cúä coá keám hún möåt chuát búãi caái thïë giúái maâchuáng töi phaãi "quan niïåm laåi" qui mö chó coá ... ba ngûúâi. Tûâ khi phaát hiïån ra möåt ngûúâi con gaái coá thïí nhêån cuâng möåtthûá quaâ giöëng nhau cuãa hai ngûúâi con trai khaác nhau (töi àeåp traihún Biïìn!) maâ nöåi vuå chó xï xñch trong voâng ngaây trûúác ngaây sau,Biïìn caãm thêëy mùåt àêët àang lúã tûâng maãng lúán dûúái chên noá. Hömtrûúác noá khoe hai vïët thûúng trïn ngûåc noá coá möåt vïët àaä laânh thòbêy giúâ caái chöî laânh àoá àaä bõ thuãng trúã laåi, toaác hoaác nhû miïång höëbom. Àêìu oác röëi búâi, coäi loâng tan naát, Biïìn chùèng buöìn nhaåo baánghay aám haåi töi nûäa. Noá chó buöìn rêìu bònh luêån: - Con nhoã àoá àiïn! Veã thêîn thúâ cuãa Biïìn khiïën loâng töi bêët giaác nao nao. Nhûänggiêån húân àöëi vúái noá trûúác nay bay veâo àêu mêët. Nöîi haã hï vò àûúåccuöåc qua ài nhanh choáng, bêy giúâ töi laåi àêm ra thûúng haåi Biïìn.Töi àùåt tay lïn vai noá: - Quyânh Nhû khöng àiïn nhû maây tûúãng àêu! - Khöng àiïn nhûng maâ khuâng! - Biïìn cay àùæng. - Noá cuäng khöng khuâng! - Töi nghiïm nghõ - Noá chó laâ möåtngûúâi tïë nhõ! Biïìn nhùn mùåt: - Tïë nhõ àïën mûác yïu hai àûáa mònh cuâng möåtluác? Töi phò cûúâi:http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 65 - Yïu àêu maâ yïu! Maây luác naâo cuäng möåt têëc àïën trúâi! Àêychó laâ chuyïån nhêån quaâ thöi! Nhûng noá nhêån quaâ cuãa maây laâ do yáthñch, coân noá nhêån quaâ cuãa tao thò chó vò loâng töët maâ thöi! - Vò loâng töët? - Biïìn tröë mùæt. Biïìn vöën thöng minh nhanh nhaåy hún töi, nhûng tûâ khi lêmvaâo àûúâng tònh aái noá toã ra àêìn àöån kinh khuãng. Töi àaânh phaãi tùåclûúäi giaãi thñch: - Chûá coân sao nûäa! Àaä nhêån quaâ cuãa maây, têët nhiïn noákhöng muöën nhêån quaâ cuãa tao. Nhûng noá khöng núä tûâ chöëi, súå taobeä mùåt. Khi nhòn thêëy mêëy cuöën saách vaâ nhûäng cêu thú tao cheáp,noá thûâa biïët tao ùn cùæp mêîu maä cuãa maây nhûng noá cöë tònh lúâ ài.Noá súå noá "hï" lïn, tao xêëu höí àêm àêìu xuöëng höì khöng theâm tröìilïn thò khöën! Àoá chñnh laâ sûå tïë nhõ cuãa noá, hiïíu chûa thùçng ngu ? Trûúác nay chó coá Biïìn chûãi töi ngu vaâ vò caãm thêëy nïëu mònhkhöng ngu thò caái àêìu baä àêåu cuãa mònh cuäng chùèng úã caách xa chöîàoá laâ bao nïn töi thûúâng im thin thñt. Höm nay lúåi duång cú höåi noáàang luá lêîn àöåt xuêët, töi tranh thuã chûãi noá cho boä gheát. Quaã nhûtöi nghô, Biïìn chùèng coân loâng daå naâo àïí yá àïën sûå traã thuâ thö bó cuãatöi. Nghe töi phên tñch, noá thöån mùåt ra: - Nhû vêåy laâ Quyânh Nhû chùèng coá tònh yá gò vúái maây ? - Tònh yá caái coác khö! Nïëu tònh yá vúái tao thò trûúác àoá noá àaä vûátgoái quaâ cuãa maây vaâo soåt raác röìi! Biïìn bùæt àêìu tûúi tónh trúã laåi. Noá gêåt guâ lêím bêím: - Maây noái cuäng coá lyá! Möåt àûáa chêåm chaåp vaâ lú laáo nhû maâylaâm sao loåt vaâo mùæt xanh cuãa tuåi con gaái àûúåc! Biïìn quaã laâ möåt thùçng baån khöën kiïëp. Töi múái vûâa an uãi noá,àûa tay keáo noá lïn khoãi buân lêìy, lïn xong noá laåi co cùèng àaåp töixuöëng. Töi tñm mùåt nhûng chûa kõp ngoaác möìm chûãi noá, noá böînglùæc àêìu buöåt miïång: - Khöng àuáng! Khöng àuáng! Töi ngaåc nhiïn: - Caái gò khöng àuáng? - Maây noái khöng àuáng! - Biïìn tiïëp tuåc nguác ngoùæc àêìu -Quyânh Nhû thûåc sûå thñch caã tao lêîn maây!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 66 - Thñch caã hai àûáa ? - Töi kïu lïn - Maây coá noái "ngoång"khöng? - Khöng ngoång nghõu chuát naâo caã! Biïìn noái, gioång trêìm ngêm- Tao àaä nhúá laåi röìi. Khöng chó chuyïån nhêån quaâ höm nay maâtrûúác àêy Quyânh Nhû vêîn thónh thoaãng löå veã quan têm àïën maây.Höm noá xûác dêìu cho maây, thêåt tröng tònh àïën khiïëp! Töi nhuán vai: - Maây chùèng baão noá laâm vêåy àïí trïu tûác maây laâ gò ! Biïìn thúã daâi: - Thoaåt àêìu thò tao nghô vêåy. Nhûng bêy giúâ "nghiïåm" laåi, taothêëy giaã thuyïët àoá khöng vûäng. Nïëu thûåc sûå muöën trïu tûác, noá chó"haânh" tao khi tao chûa chõu toã löå tònh yá vúái noá. Àùçng naây tao àaä"quaâ caáp biïëu xeán" cho noá àêìy àuã, laåi "àñnh keâm" thú thêín àaânghoaâng, sao chiïìu nay noá coân trïu gan tao ? Töi nheo mùæt: - Maây àuáng laâ yïu quaá hoáa ngu. Luác naäy tao àaä noái súã dôchiïìu nay quyânh Nhû chõu nhêån quaâ cuãa tao chñnh vò noá muöën cûáutao "möåt baân thua tröng thêëy", chûá àêu phaãi àïí choåc tûác maây! - Coá maây ngu thò coá! - Biïìn sêìm mùåt - Muöën cûáu maây thò noácûá viïåc cûáu, taåi sao noá laåi khöng theâm múã miïång noái chuyïån vúái tao? Biïìn "vùån be sûúân" töi möåt cuá quaá hoác hiïím. Töi àaânh caâlùm: - Thò taåi noá... bêån! - Khöng phaãi noá bêån àêu! Biïìn nhòn töi, cûúâi bñ hiïím - Maâybiïët taåi sao khöng? - Taåi sao ? - Töi gaäi cöí. Biïìn nhïëch meáp: - Taåi höm nay laâ ngaây cuãa maây! - Ngaây cuãa tao ? - ÛÂ! Töi haá höëc möìm: - Nghôa laâ sao ?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 67 - Nghôa laâ coá nhûäng ngaây cuãa maây vaâ coá nhûäng ngaây cuãa tao. Töi thúã hùæt ra: - Maây cûá àöë meåo tao hoaâi, tao khöng hiïíu gò hïët! - Coá gò àêu khöng hiïíu! - Biïìn liïëm möi, maây nhúá laåi ài, coáphaãi tûâ khi gùåp maây àïën giúâ, Quyânh Nhû noá àöëi xûã vúái maây möîingaây möîi khaác khöng? Töi nhñu maây: - Hònh nhû vêåy! - Roä laâ nhû vêåy chûá coân "hònh nhû" vúái "coá leä" gò nûäa! Hïîngaây naâo noá vöìn vaä vúái tao thò noá coác theâm nhòn maây. Coân hömnaâo noá quan têm àïën maây thò laåi chùèng buöìn ngoá caái baãn mùåt àeåptrai cuãa tao... Töi "xñ" möåt tiïëng nhûng Biïìn phúát tónh, tiïëp tuåc dêîn giaãi: - Vaâ nhûâng ngaây naây luön xen keä vúái nhau. Nïëu nhû tao nhúákhöng lêìm thò hai tû saáu laâ ngaây cuãa tao, coân ngaây cuãa maây laâ banùm baãy. Maây nhúá laåi coi, xem tao noái coá àuáng khöng! Thoaåt àêìu thêëy Biïìn hùng haái phên tñch, töi cûúâi thêìm trongbuång. Töi nghô chùæc höìi chiïìu bõ möåt vöë àau nïn noá phaát röì, àêìu oáctûúãng tûúång lung tung. Nhûng àïën khi noá noái xong vaâ kïu töi nhúálaåi, töi böîng ruâng mònh. Vaâ caâng nhúá töi caâng thêëy úán laånh nhû àang lïn cún söët reát.Quaã àuáng nhû Biïìn nhêån xeát, trong tuêìn leä saáu ngaây, trûâ ngaâychuã nhêåt chuáng töi khöng ài búi, thò ba ngaây chùèn Quyânh Nhû"riïng tùång" cho Biïìn, coân ba ngaây leã noá laåi thên thiïån vúái töi. Têët nhiïn töi khöng ngu àêìn àïën mûác khöng nhêån ra sûåkhaác biïåt àoá. Nhûng töi vêîn nghô Quyânh Nhû súã dô thónh thoaãnggêìn guäi vúái töi chùèng qua laâ àïí thùm doâ phaãn ûáng cuãa Biïìn. Do àoá,töi chùèng nghô ngúåi gò sêu xa vaâ cuäng chùèng àïí yá àïën quy luêåt "haitû saáu - ba nùm baãy" Biïìn vûâa khaám phaá. Bêy giúâ, khi hònh aãnhcuãa nhûäng ngaây qua lêìn lûúåt taái hiïån trong àêìu töi nhû möåt cuöënphim quay chêåm, töi múái nhêån thêëy têët caã veã kyâ quaái cuãa noá. Töi hoang mang nhòn Biïìn: - ÛÂ, sao laå quaá hen maây ? Biïìn cûúâi khaãy:http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 68 - Vò vêåy tao múái baão noá thñch caã hai. Möîi ngaây noá thñch möåtàûáa. Lêìn naây töi khöng baão Biïìn "noái ngoång" nûäa, maâ thêîn thúâhoãi: - Maây coá biïët taåi sao vêåy khöng? Biïìn nhñu maây, veã àùm chiïu: - Chuyïån naây khoá hiïíu lùæm! Röìi noá nhòn töi, gioång ngêåp ngûâng: - Coá thïí do àöìng höì sinh hoåc! - Àöìng höì sinh hoåc? - ÛÂ. - Laâ caái quaái gò ? Biïìn tùåc lûúäi: - Tao thêëy trong saách noái tinh thêìn cuãa con ngûúâi thay àöíitheo möåt chu kyâ nhêët àõnh. Àoá laâ àöìng höì sinh hoåc, möîi ngûúâi àïìucoá möåt caái, khöng ai giöëng ai. Àöìng höì cuãa con nha àêìu naây cûá sauhùm böën giúâ vui laåi túái hùm böën giúâ buöìn. Khi vui, noá àuâa cúåt vúáitao, khi buöìn noá thuã thó vúái maây! Lêìn àêìu tiïn töi nghe möåt chuyïån laå nhû vêåy, nïn khöngkhoãi nghi hoùåc: - Thêåt khöng maây ? - Tao àña maây laâm gò! Khöng tin, höm naâo tao àem cuöën saáchtúái cho maây coi! Nghe Biïìn noái chùæc nhû àinh àoáng cöåt, buång töi àaä búát ngúâ.Nhûng töi khöng khoãi thùæc mùæc: - Nïëu quaã nhû vêåy, sao "àöìng höì" cuãa maây laåi chaåy lung tungthïë ? - Lung tung gò àêu ? - Biïìn tröë mùæt. Töi àùçng hùæng: - Thoaåt vui thoaåt buöìn maâ khöng lung tung? Coá khi maây laåicaáu lïn nhû möåt tïn taáo boán, tröng chùèng giöëng con giaáp naâo hïët! - Coá thïí àöìng höì tao chaåy sai! - Biïìn liïëm möi.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 69 - Àöìng höì sinh hoåc maâ sai ? - Sai chûá! - Biïìn guåc gùåc àêìu - Thóng thoaãng noá cuäng bõ... vönûúác giöëng nhû àöìng höì àeo tay vêåy! Bõ töi chêët vêën, Biïìn cöë laâm ra veã ung dung nhûng khi buöåcphaãi giaãi thñch, noá khöng giêëu àûúåc sûå luáng tuáng. Nghe caái luêånàiïåu "àöìng höì sinh hoåc cuäng vö nûúác" cuãa noá, niïìm tin cuãa töi àaägiaãm túái chñn phêìn mûúâi. Doâm sùæc diïån töi, Biïìn biïët ngay töi àang nghô gò. Noá hùænggioång àõnh thanh minh gò àoá nhûng röìi coá leä khöng nghô ra àûúåc yátûúãng naâo àaáng giaá, noá liïìn ngêåm miïång laâm thinh. Bûäa àoá, cho àïën luác chia tay, caã töi lêîn Biïìn chùèng àûáa naâogiaãi thñch àûúåc taåi sao Quyânh Nhû laåi "caã gan" chúi troâ "hai mùåt"vúái chuáng töi nhû vêåy. Vaâ thêåt ra thò noá coá àiïn hay khöng?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 70 CHÛÚNG 14 Suöët àïm höm àoá vaâ caã buöíi saáng höm sau, töi chó "àêìu tû"vaâo möîi chuyïån laâ nghô ngúåi xem Quyânh Nhû coá phaãi laâ möåt ngûúâicon gaái bònh thûúâng nhû nhûäng ngûúâi con gaái khaác hay khöng. Nhûng àuáng nhû Biïìn nhêån xeát, töi bêím sinh laâ möåt àûáachêåm chaåp, àêìu oác töi nhû huä nuát. Chuyïån àún giaãn hún gêëp trùmlêìn töi nghô coân khöng xong, huöëng gò laâ chuyïån phûác taåp naây.Loay hoay caã buöíi, oác chùèng loáe àûúåc tñ aánh saáng coâm naâo àaä àaânh,àêìu töi laåi nhûác nhû buáa böí, cûá chûåc nöí tung. Nïëu theo caái àaâ naây,töi chûa kõp phaát hiïån ra Quyânh Nhû coá bïånh têm thêìn hay khöngthò ngûúâi ta àaä chúã töi vö nhaâ thûúng àiïn Chúå Quaán tûå ài kiïëpnaâo röìi. Nhûng söë töi àuáng laâ söë hïn. Nhû öng baâ noái, töi úã hiïìn nïngùåp laânh lia lõa. Töi sùæp sûãa nhòn chêåu sûúng röìng trûúác hiïnthaânh con ngûåa vaâ chuêín bõ cúãi lïn noá thò Biïìn túái. Töi chûa múã miïång, noá àaä cûúâi toe: - Tao tòm ra nguyïn nhên röìi ! Biïët noá noái chuyïån Quyânh Nhû, töi höìi höåp hoãi: - Nguyïn nhên gò ? - Nguyïn nhên ùn uöën g ! - Caái gò ? - Töi tûúãng mònh nghe lêìm. Biïìn khõt muäi: - Tao àaä noái röìi. Nguyïn nhên ùn uöëng. Töi nhòn Biïìn chùm chùm. Trong möåt thoaáng töi ngúä rùçng noácuäng giöëng nhû töi, trñ oác laâm viïåc quaá sûác nïn àêm ra muå mêîm.Töi àang àõnh lïn tiïëng doâ hoãi thò noá böîng nhe rùng cûúâi: - Laâm gò maâ maây nhòn tao nhû nhòn quaái vêåt vêåy ! Chuyïånnaây tao àoåc àûúåc úã trong saách àaâng hoaâng chûá coá phaãi tao bõa raàêu ! - Laåi saách ! - Töi bôu möi - Caái vuå "àöìng höì sinh hoåc" maâ ycuäng àoåc àûúåc oã trong saách vêåy !http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 71 - Nhûng chuyïån àoá tao àoåc lêu röìi, chó nhúá mang maáng ! -Biïìn cûúâi hïì hïì - Coân caái vuå "ùn uöëng" naây thò tao múái vûâa xem tûácthò. Noái xong, Biïìn ruát tûâ trong tuái ra möåt túâ taåp chñ huú qua huúlaåi trûúác mùåt töi. Thêëy lêìn naây noá "noái coá saách maách coá chûáng" roäraâng, töi àaä búát ngúâ vûåc. - Ngûúâi ta noái gò trong àoá vêåy ? - Töi toâ moâ hoãi. - Theo nhû möåt baâi baáo trong naây thò àöì ùn thûác uöëng coá aãnhhûúãng rêët lúán àïën hoaåt àöång cuãa con ngûúâi ! - Biïìn vûâa luái huái lêåtsaách vûâa gêåt guâ giaãng giaãi. Chûa àoåc thêëy baâi baáo, chó múái nghe noá noái, töi àaä "thöng"ngay. - Baâi baáo hay ghï ! - Töi buöåt miïång khen - ngûúâi ta úã xa lùæcxa lú maâ noái truáng phoác trûúâng húåp cuãa tao ! - Trûúâng húåp maây sao ? Thêëy Biïìn quan têm, töi haâo hûáng khoe: - Hïî höm naâo tao ùn mñt laâ höm àoá tao bõ Taâo Thaáo rûúåt mïåtnghó ! Trùm lêìn nhû möåt khöng sai ! Dêîn chûáng cuãa töi khiïën Biïìn vöåi vaâng àûa tay bõt muäi. Mùætnoá long soâng soåc: - Maây ngu boã xûâ ! Hoaåt àöång cuãa maây laâ... hoaåt àöång baâi tiïët,ai maâ theâm viïët baáo laâm gò ! Coân hoaåt àöång ngûúâi ta àïì cêåp úã àêylaâ hoaåt àöång tinh thêìn, nhûäng têm traång vui buöìn sêìu khöí... Biïët mònh húá, töi im thin thñt, hïët daám lïn tiïëng phuå hoåa.Khöng àïëm xóa àïën veã ngûúång nguâng cuãa töi, Biïìn chó tay vaâo baâibaáo noá àaánh dêëu, hùæng gioång: - Ngûúâi ta viïët roä raâng àêy naây ! Maây àoåc ài ! Töi chuái muäi vaâo ngoán tay Biïìn chó. Vaâ sau khi lûúát mùæt quanhûäng doâng chûä chi chñt vaâ àêìy veä baác hoåc kia, töi múái hay rùçngniïìm vui vaâ nöîi buöìn cuãa möåt con ngûúâi hoáa ra coá liïn quan mêåtthiïët vúái nhûäng thûá maâ ngûúâi àoá toång vaâo möìm. Taác giaã baâi baáobaão rùçng caái chêët serotonin quyã quaái gò àoá laâ möåt kñch thñch töëgiuáp con ngûúâi ta vui veã, hoaåt baát. Vaâ vò chêët àoá thûúâng nêëp trongquaã chuöëi nïn ai khoaái xúi chuöëi, bêët kïí laâ chuöëi giaâ, chuöëi cau haychuöëi sûá, chuöëi xiïm, àïìu chùèng biïët phiïìn muöån sêìu naäo laâ gò,http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 72suöët ngaây tung tùng ca haát mïåt nghó. Ngûúåc laåi, ai khoaái ùn thõt,nhêët laâ "kïët mö-àen" vúái múä àöång vêåt, seä dïî trêìm uêët, ûu sêìu, hïåthöëng tim maåch hoaåt àöång chùèng ra caái coác gò ! Thêëy mùæt töi cûá daán chùåt vaâo trang saách, coá veã àang say sûanghiïn cûáu, Biïìn àùæc yá hoãi: - Bêy giúâ thò maây tin chûa ? - Tin. Töi noái tin laâ tin Biïìn khöng doác töí. Quaã laâ coá baâi baáo nhû noánoái. Chûá vúái nhûäng àiïìu ngûúâi ta viïët trong àoá, loâng töi vêîn coânbaán tñn baán nghi. Töi nhaâ ngheâo, ñt àûúåc ùn thõt nïn khöng roä caácmoán thõt hêìm thõt quay maâ möîi khi nghô túái töi theâm nhoã daäi kiacoá thêåt khi chui vaâo bao tûã noá seä khiïën con ngûúâi ta sêìu muöån haykhöng. Khöng hiïíu sao töi vêîn àinh ninh chñnh nhûäng ngûúâikhöng coá tiïìn mua thõt ùn múái laâ nhûäng ngûúâi sêìu muöån húnnhiïìu. Töi nghô trong buång nhû vêåy nhûng khöng tiïån noái ra. ThùçngBiïìn luác naâo cuäng lùm le aát gioång töi. Hiïån nay noá laåi àang coá "taâiliïåu chûáng tûâ" trong tay, töi maâ hoá heá, noá chùån ngang hoång liïìn. Àang phên vên, sûåc nhúá àïën "chuã àïì" chñnh, töi vuåt hoãi: - Nhûng baâi baáo naây thò ùn nhêåp gò àïën chuyïån Quyânh Nhû ? - Sao laåi khöng ùn nhêåp ? - Biïìn nhïëch meáp - Chñnh nhúâ xembaâi baáo naây, tao múái hiïíu do àêu Quyânh Nhû àöëi xûã vúái tuåi mònhnhû nhûäng ngaây qua. Biïìn uáp uáp múã múã, töi chùèng hiïíu gò raáo: - Chùèng leä noá thñch caã tao lêîn maây laâ do noá ùn uöëng... bêåy baå? Biïìn cûúâi hïì hïì: - Bêåy baå thò khöng bêåy baå, nhûng coá leä chïë àöå ùn uöëng cuãa noákhöng thuêìn nhêët nïn tñnh tònh múái khi mûa khi nùæng. Túái àêy, töi múái bùæt àêìu vúä leä: - YÁ maây muöën noái têm tñnh Quyânh Nhû súã dô kyâ cuåc laâ domöåt ngaây noá ùn chuöëi möåt ngaây noá xúi thõt ? - Àaåi khaái vêåy ! - Biïìn gêåt àêìu - Töëi naâo noá xúi nguyïn caã naãichuöëi thò ngaây höm sau noá tñ túãn vúái tao, coân bûäa naâo noá hùm húã"xûåc" thõt thò y nhû rùçng chiïìu höm sau noá lïët laåi caånh maây !http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 73 Caách giaãi thñch cuãa Biïìn khiïën töi ngêín ngú: - Laâm gò coá chuyïån Quyânh Nhû xúi nguyïn caã naãi chuöëi ! - Sao laåi khöng ? - Biïìn quùæc mùæt - Nhòn thên hònh thon thaãcuãa noá, tao biïët ngay laâ noá theo möåt chïë àöå ùn uöëng rêët nghiïmngùåt. Maâ phaâm àïí giûä gòn veã àeåp cuãa thên thïí, ngûúâi ta phaãi cheánthêåt nhiïìu traái cêy. Saách baão vêåy. Do àoá, nïëu con nha àêìu àoá ùnchuöëi möåt tuêìn ba lêìn, möîi lêìn möåt naãi, thêåm chñ möåt buöìng, cuängchùèng coá gò laâ laå ! Töi tñnh caäi laåi Biïìn nhûng nghe noá huâ "saách baão vêåy", töiliïìn cêm nhû thoác. Thêëy mùåt töi löå veã bêët phuåc, Biïìn nhe nanh: - Maây khöng tin phaãi khöng ? Töi êëp uáng: - Khöng phaãi laâ khöng tin, nhûng... - Khöng coá nhûng nhõ gò caã ! - Biïìn noáng naãy cùæt ngang - Taoseä chûáng minh cho maây thêëy ! Töi giûúng mùæt ïëch: - Chûáng minh caách sao ? Biïìn nhïëch meáp: - Bñ mêåt quên sûå ! Thaái àöå lêëp lûãng cuãa Biïìn khiïën töi lo lùæng vö ngêìn. Töi runrun hoãi: - Chùèng leä maây àõnh hoãi thùèng noá ? - Ai laåi hoãi thùèng ! - Biïìn nhuán vai - Chó coá thùçng ngöëc múái àilaâm chuyïån àoá ! - Chûá maây àõnh ài laâm chuïån gò ? - Töi vêîn chûa hïët lo êu. - Bñ mêåt quên sûå ! Biïìn khöng buöìn traã lúâi töi, maâ lùåp laåi cêu noái khi naäy. Khinoái caái cêu chïët tiïåt àoá, mùåt noá tröng thêm trêìm êm hiïím dïî súå.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 74 CHÛÚNG 15 Biïìn laâ caái àûáa khoaái laâm ra veã ta àêy coá nhiïìu mûu sêu kïëàöåc. Noá cûá uáp uáp múã múã tröng gai mùæt khöng chõu àûúåc. Theo doâhoãi noá mêëy ngaây liïìn chùèng coá kïët quaã gò, töi àêm naãn khöng theâmthùæc mùæc nûäa. Trong khi àoá, töi vêîn khöng ngûâng àïí yá àïën thaái àöå cuãaQuyânh Nhû vaâ caâng ngaây töi caâng nhêån thêëy noá quaã àaä àöëi xûã vúáitöi vaâ Biïìn bùçng hai "chïë àöå" khaác nhau roä rïåt. Trûúác àêy do chùènglûu têm doâ xeát, Töi coân múâ múâ vïì "chñnh saách" laá mùåt laá traái cuãanoá. Bêy giúâ sûå khaác biïåt kia baây ra trûúác mùæt roä möìn möåt. Cûá möåtngaây Biïìn, möåt ngaây töi, röìi möåt ngaây töi, möåt ngaây Biïìn, sûå xenkeä kyâ quùåc àoá diïîn ra chñnh xaác vaâ àïìu àùån khöng thua bêët cûá möåtloaåi àöìng höì tuyïåt haão naâo. Do vêåy, duâ khöng hoaân toaân tin tûúãng vaâo caách giaãi thñch cuãaBiïìn, töi vêîn mong noá súám chûáng minh caái giaã thuyïët sùåc muâi ùnuöëng àoá, miïîn laâ àûâng ngu ngöëc tòm hiïíu trûåc tiïëp núi àûúng sûå vïìnhûäng gò àûúng sûå àaä töëng vaâo daå daây trûúác àoá nïëu khöng muöënùn nûúác boåt vö mùåt. Trong khi töi noáng ruöåt muöën chïët, Biïìn laåi cûá lûâ lûâ. Maäi àïënngaây thûá ba, noá múái chõu múã miïång. Töi àang say sûa lùån huåp úãgoác höì, böîng thêëy noá nhoaâi túái: - Tûúãng neâ! - Gò? - Bûäa nay laâ "ngaây cuãa maây" phaãi khöng? Töi nhúá àïën nuå cûúâi niïìm núã Quyânh Nhû múái tùång töi luácnaäy liïìn vöåi vaä gêåt àêìu. - Vêåt laát nûäa maây thûåc hiïån kïë hoaåch cuãa tao àûúåc röìi ! -Biïìn cûúâi cûúâi nhòn töi. - Caái gò? - Töi giêåt thoát - Sao laåi laâ tao? Biïìn nheo mùæt: - Thò soaån thaão kïë hoaåch laâ phêìn tao, coân thûåc hiïån kïë hoaåchlaâ phêìn maây!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 75 Töi àúá ngûúâi ra chûa kõp phaãn ûáng, Biïìn khõt muäi noái thïm: - Laâm saáng toã caái "vuå" naây laâ traách nhiïåm cuãa caã hai àûáa chûácoá phaãi cuãa riïng tao àêu! Àõnh tûâ chöëi, chúåt nghe Biïìn àem "tinh thêìn traách nhiïåm" ranhaá, töi liïìn nñn thin, súå noá chï töi heân nhaát, caá nhên chuã nghôa. - Maây chõu röìi heán? - Biïìn tiïëp tuåc gaå gêîm. Töi laâu baâu: - Nhûng maâ tao phaãi laâm gò? - Dïî thöi! - Biïìn vuöët toác - Laát nûäa búi xong, maây ruã QuyânhNhû ài ùn! - Ài ùn? - ÛÂ. - Ùn gò? - Ùn phúã. Töi liïëc Biïìn: - Sao maây khöng ruã maâ phaãi tao? Biïìn thúã daâi: - Bûäa nay Quyânh Nhû àêu coá theâm nhòn mùåt tao. Biïìn lùæc àêìu: - Khöng àûúåc! Ngaây mai noá laåi trúã thaânh möåt àûáa chua ngoaàanh àaá, khoá bïì lay chuyïín! Bûäa nay noá hiïìn thuåc, dïî "duå khõ"hún! "Dûå baáo thúâi tiïët cho àïm nay vaâ ngaây mai" cuãa Biïìn chùæcchùæn laâ chñnh xaác hún ti-vi. Töi àaânh cheáp miïång: - Nhûng taåi sao phaãi ùn phúã? Ùn thûá khaác khöng àûúåc sao? Biïìn hûâ muäi: - Maây ngöëc quaá! Phúã nhiïìu thõt! Mònh seä duâng thõt àïí "ïëmbuâa" noá. Chêët serotonin trong chuöëi noá ùn töëi nay seä bõ "naåm gêìu"phaá naát. Ngaây mai noá seä rúi vaâo traång thaái trêìm uêët. Noá seä coáckhoaái caâ khõa vúái tao maâ chó thñch ruã ró ruâ rò vúái maây. Töi deâ dùåt: - Lúä khöng àuáng vêåy thò sao?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 76 - Maây àûâng coá noái xui! Khöng thïí "lúä" àûúåc! - Biïìn trúån mùæt -Têm tñnh thêët thûúâng cuãa noá dûát khoaát laâ do ùn uöëng. Nïëu muöën"chùæc cuá", maây kïu thïm möåt cheán nûúác beáo vaâ lûâa thïë àöí caã vaâo töcuãa noá! Kïë hoaåch cuãa Biïìn sao nghe giöëng phûúng phaáp cuãa boån hùæcàaåo chuyïn boã thuöëc mï. Cöí töi ruåt laåi nhû cöí ruâa: - Thöi, thöi, tao khöng laâm theo lúâi xuái bêåy cuãa maây àêu! - Caái gò maâ xuái bêåy? - Biïìn sûãng cöì. Töi vêîn khùng khùng: - Tao nhêët àõnh khöng laâm! Tao seä khöng ruã Quyânh Nhû àiàêu hïët! Thöët xong lúâi "vônh biïåt", töi quaây quaã löåi vaâo búâ, boã mùåtBiïìn àang trên tröëi nhòn theo bùçng àöi mùæt toáe lûãa. Hùèn noá àangthuâ töi têån xûúng tuãy. Nhûng töi biïët laâm thïë naâo àûúåc khi noámûu toan duâng töi laâm vêåt hy sinh trong caái kïë hoaåch quyã quaáicuãa noá. Töi maâ daåi döåt nghe lúâi xuái bêåy cuãa Biïìn, uåp nguyïn cheánnûúác beáo vaâo tö cuãa Quyânh Nhû, biïët àêu Quyânh Nhû chùèng nöíiquaåu uåp nguyïn tö phúã cuãa noá vaâo... mùåt töi. Luác àoá, chûa chûángminh àûúåc sûå liïn quan giûäa ùn uöëng vúái tònh tònh àaä phaãi tröë mùætlïn nhòn sûå liïn quan giûäa ùn uöëng vaâ tai hoåa. Töët hún hïët laâ àûângcoá dêy vaâo nhûäng troâ phuâ pheáp cuãa Biïìn, mùåc noá muöën laâm gò thòlaâm! Nghô vêåy, töi luãi tuöët vaâo phoâng khaách. Thay quêìn aáo xong xuöi, töi len leán ài voâng sau lûng QuyânhNhû, thùèng ra cöíng möåt leâo ra baäi gûãi xe, àûáng àoá àúåi Biïìn.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 77 CHÛÚNG 16 Nïëu trïn àúâi coá möåt thûá gò laånh hún cuåc àaá thò àoá laâ gûúngmùåt cuãa Biïìn luác chúã töi vïì. Moåi khi bûåc mònh, Biïìn caáu kónhtröng thêëy. Nhûäng luác nhû vêåy, noá thûúâng chûãi àöíng hoùåc caâunhaâu nhû möåt laäo giaâ mêët nguã. Lêìn naây noá laånh tanh, mùåt "hònhsûå" khöng thïí taã. Nöîi oaán húân cuãa noá daânh cho töi chiïìu nay chùæccao ngang ngoån Everest. Nïëu lao xe vaâo göëc cêy maâ chó gaäy cöíngûúâi ngöìi phña sau, coân keã ngöìi trûúác an nhiïn vö sûå, hùèn Biïìn àaäluãi vö göëc me to töí böë trïn àûúâng Phuâng Khùæc Khoan luác vûâa rakhoãi höì búi röìi! Luác noá vûát töi trûúác cûãa nhaâ cuäng vêåy, "hai ngûúâi chia taysao chùèng noái àiïìu chi" y hïåt baâi haát cuãa Vuä Hoaâng. Luác àoá, töiböîng lo súå tûâ nay àïën giaâ Biïìn seä khöng theâm nhòn mùåt thùçng baånnhaát caáy laâ töi nûäa. Töi súå Biïìn seä àöåt nhiïn phaát hiïån ra rùçngchúi vúái möåt àûáa cuâ lêìn nhû töi thêåt chùèng thuá võ gò vaâ biïët àêu noálaåi chùèng ên hêån vò sûå phaát hiïån muöån maâng àoá! Giaá nhû àiïìu àoá coá xaãy ra, töi cuäng chùèng traách moác gò Biïìn.Nïëu noá phaá hoãng kïë hoaåch cuãa töi giöëng nhû töi àaä phaá hoãng kïëhoaåch cuãa noá, chùæc töi cuäng chùèng buöìn nhòn nhoãi gò àïën noá nûäa. Nhûng Biïìn tûã tïë hún töi nhiïìu. Sau möåt vuå xñch mñch dïî xanhau nhû vêåy, höm sau noá vêîn luâ luâ dêîn xaác túái vaâ àûáng trûúáccöíng nhaâ töi boáp coâi "tin tin". Töi bûúác ra vaâ mûâng rúä khi thêëy mùåt noá chùèng löå veã gò hùæcaám. - Hïët giêån tao röìi chûá? - Töi cûúâi cêìu taâi. Biïìn lûúâm töi: - Ai theâm giêån maây cho mïåt oác! Töi ngöìi lïn xe, Biïìn röì ga, noái : - Tao coác cêìn maây nûäa! Chiïìu nay tao seä ruã Quyânh Nhû àiùn! Töi cûúâi: - Phúã Pasteur haã?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 78 - Àöì ngöëc! - Biïìn thuác cuâi choã ra sau - Phúã laâ "vuä khñ" cuãangaây höm qua. Höm nay tao phaãi "ïëm" noá bùçng chuöëi. Töi öm ngûåc, nhùn nhoá: - Ai laåi múâi phuå nûä ài ùn chuöëi. Biïìn laách möåt chiïëc xe àaåp: - Tao seä ruã noá ài ùn cheâ. Cheâ chuöëi, thùçng ngu aå! Quyânh Nhû àoán töi bùçng möåt nuå cûúâi thoaãng qua. Caái nhïëchmöi cuãa noá mú höì àïën mûác töi khöng roä noá coá nhòn thêëy töi haykhöng. Coá khi noá cûúâi vúái con ruöìi naâo àoá àang vo ve trûúác mùåt.Duâ vêåy, töi khöng buöìn maãy may. Töi biïët höm nay khöng phaã i"ngaây cuãa töi". Höm naây laâ thûá tû, Biïìn "thay ca" cho töi. Chiïìuhöm qua töi khöng àuâng àuâng boã vïì, Quyânh Nhû khöng bõ dêìu àöåcbùçng ... chêët beáo nïn kñch thñch töë serotonin trong ngûúâi noá chùæccoân nguyïn taác àuång. Töi thêëy noá ngöìi kïë göëc mñt cûúâi àuâa tñ toeátvúái Biïìn, caã hai anh chõ tröng coá veã phúã lùæm. Tûâ ngaây Biïìn cheáp thú toã tònh, Quyânh Nhû àaä búát aác khêíuvúái noá. Vêîn ûúng bûúáng, àöëp chaát, trïu choåc nhûng khöng àïën nöíiBiïìn phaãi àûa tay bõt tai laåi nhû ngaây naâo. Nhûng nhû vêåy khöngcoá nghôa laâ noá sùén saâng nhêån lúâi ài ùn cheâ vúái Biïìn. Lao àêìu xuöëngnûúác röìi, töi vêîn chûa yïn têm vúái yá tûúãng bi quan àoá. Laát sau Biïìn xuöëng. Töi hoãi: - Noá chõu ài khöng? - Ài àêu? - Ài ùn cheâ chûá ài àêu! - Tao chûa ruã. - Trúâi àêët! Chûá naäy giúâ maây laâm gò trïn àoá lêu vêåy? Biïìn cûúâi hò hò: - Tuåi tao hön nhau. Töi khua cùèng dûúái nûúác: - Hön caái àêìu göëi tao àêy neâ! Biïìn nhùn mùåt. Röìi coá leä súå sau caái àêìu göëi, töi ngûáa miïångnoái bêåy sang caái khaác nïn noá lêëy laåi veã nghiïm trang: - Laát nûãa tao múái ruã.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 79 - Laát nûãa laâ chûâng naâo? - Trûúác khi vïì. Töi khöng kïìm àûúåc thùæc mùæc: - Sao phaãi àúåi àïën luác àoá? Ruã bêy giúâ khöng àûúåc sao? Biïìn cûúâi khónh: - Ruã bêy giúâ nùn ùn nùm thua! Àúåi noá búi xong, buång àoáimeo, luác àoá mònh "hï" möåt tiïëng laâ noá theo liïìn! Töi phuåc Biïìn saát àêët. Noá quaã laâ möåt tay àaåi laáu caá. Nghe noáphên giaãi, töi múái biïët noá àaä tñnh caã túái sûå co giaän daå daây àöëi thuã,chi tiïët àïën tûâng milimet vuöng. Taâi caán Gia Caát bêët quaá cuängngang cúä noá, khöng hún. An loâng vúái dûå liïåu cuãa Biïìn, töi nhoaâi ra giûäa höì, àêåp tayàêåp chên vung vñt. Biïìn cuäng phúã chñ phoáng theo töi. Chen chuác vaâluöìn laách giûäa nhûäng thên hònh àuã kñch cúä, troân lùén vaâ trún tuöåt,hai àûáa keáo nhau lûúån àuöíi quanh höì. Túái voâng búi thûá tû, tay chên töi cùng cûáng, moãi nhûâ. Trongkhi àoá , bao tûã laåi xeåp leáp. Quyânh Nhû khöng biïët àaä àoái meo chûachûá töi gan ruöåt cûá cöìn caâo. Töi baám hai tay vaâo meáp höì, thúã döëc: - Lïn ài, Biïìn úi! Chùæc thùçng Biïìn chùèng khaá gò hún töi. Töi vûâa múái giuåc, noáàaä chöëng tay vaâo buåc xi mùng saát meáp höì, phoác thùèng lïn búâ, mùåckïå thùçng baån noá àang loi ngoi dûúái nûúác. Àïën khi töi loáp ngoáp boâlïn thò noá àaä biïën mêët trong phoâng thay àöì khiïën töi phaã àêëm cûãaàïën raä tay. Nùm phuát sau, baãnh bao nhû Viïåt kiïìu vïì nûúác kiïëm vúå, töivaâ Biïìn ngöìi treáo chên trïn bùng ghïë àaá dûúái chiïëc duâ xang, ungdung àúåi Quyânh Nhû. Quyânh Nhû búi lêu lùæc. Hai àûáa lïn búâ ngöìi caã buöíi röìi maâ noávêîn coân tung tùng búi lûúån dûúái kia. Biïìn rung àuâi: - Noá khoãe ghï! - ÛÂ, noá búi hoaâi maâ khöng biïët mïåt! - Töi a dua. - Ö kòa! - Biïìn chúåt la hoaãng. - Gò vêåy?http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 80 Biïìn chó tay xuöëng höì: - Coá möåt Trû Baát Giúái! Töi nhòn vïì phña Quyânh Nhû. Quaã coá möåt anh chaâng àanglûúån lúâ quanh noá. Anh chaâng naây àen thuãi àen thui, khöng trùængtreão àeåp trai nhû hai àûáa töi. Töi loã mùæt quan saát àõch thuã möåt höìi,bêåt kïu: - Hoáa ra laâ hùæn! - Ai? - Biïìn nön noáng. - Laäo La Kim Buång. Luác naây "thuâng nûúác leâo" cuãa La Kim Buång àang chòm dûúáinûúác nïn Biïìn khöng nhêån ra laäo. Nhûng maái toác àinh vaâ súåi dêychuyïìn trïn cöí laâo chùèng xa laå xa gò vúái töi. Biïìn nghiïën rùng kenkeát: - Tao seä cho con dï giaâ naây vaâo lêíu. Tao seä ngêm rûúåu ngoåcdûúng. Töi cûúâi: - Maây àêu biïët nhêåu. Biïìn hêìm hêìm: - Tao seä têåp. Nhûng may cho Biïìn. Noá àang coá nguy cú trúã thaânh möåt búåmnhêåu tûúng lai thò Quyânh Nhû àaä boã lïn búâ. - Coá thïë chûá! - Biïìn khoaái traá - Yïu möåt luác hai ngûúâi coân coáthïí baão laâ do ùn uöëng, chûá yïu thïm möåt ngûúâi nûäa chó coá chaåmdêy thêìn kinh! Nghe Biïìn nhùæc chuyïån ùn uöëng, töi liïëm möi, thêëp thoãm: - Maây tin laâ ruã àûúåc noá khöng? - Yïn chñ ài! Tao baão àûúåc laâ àûúåc! Thêëy töi chûa thûåc buång tin noá, Biïìn húi gùæt goãng. Nhûngtraán noá chûa kõp cau laåi àaä vöåi vaâng daän ra. Quyânh Nhû tûâ xaàang tiïën laåi. Vêîn aáo thuång technicolor, tay luãng lùèng tuái Aàidas,löång lêîy nhû möåt baâ hoaâng. - Chûa vïì sao ?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 81 Quyânh Nhû ngoá hai àûáa töi, hoãi tröíng. Nhûng töi biïët chùæcchùæn cêu hoãi àoá khöng daânh cho töi. "Ca" cuãa töi àaä qua röìi. - Chûa! - Biïìn cûúâi cêìu taâi - Tuåi naây ngöìi àêy àúåi Quyânh! Tûâ daåo bõ Quyânh Nhû sûãa gaáy, Biïìn khöng daám hoåc doâi töigoåi thùèng tïn ngûúâi àeåp nûäa. Noá chó goåi laâ Quyânh. Riïët thaânhquen. - Àúåi töi chi vêåy? - Quyânh Nhû hoãi maâ gioång chùèng chuát ngaåcnhiïn. Noá laâm nhû chuyïån tuåi töi ngöìi chêìu noá laâ nghôa vuå àaä ghisùén trong... hiïën phaáp vêåy. - Coá chuyïån naây chuát! - Biïìn noái, cöí khö cûáng. Quyânh Nhû chúáp mùæt, nghõch ngúåm: - Quaâ caáp biïëu xeán nûäa haã? Biïìn khöng coân laâ Biïìn. Noá àoã mùåt: - Tuåi naây àõnh ruã Quyânh ài ùn cheâ. - Anh coá àiïn khöng? Quyânh Nhû àöåt ngöåt chuyïín "töng" khiïën Biïìn chïët cûángtrïn ghïë. Caã buång töi cuäng thoáp vö nûãa têëc. Bêìu khöng khñ àangvui veã àöåt nhiïn nùång nhû chò. Möì höi ûúát traán, töi khöng daám thúã maånh. Cuäng khöng daámngoá Biïìn. Töi súå gùåp aánh mùæt cuãa töi, Biïìn seä àêåp àêìu vö bùng àaángay tûác khùæc. Loâng töi tûå dûng ngöín ngang trùm möëi. Töi khöngngúâ cho àïën giúâ phuát naây. Biïìn àaä böåc baåch nöîi loâng cuãa mònh böënnùm höm röìi, Quyânh Nhû coân núä xûã tïå vúái noá nhû thïë. Nhûng diïînbiïën tiïëp theo caâng khiïën töi khöng ngúâ hún. Àang nghiïm mùåt, Quyânh Nhû böîng haå cùåp löng mi àennhaánh xuöëng vaâ nhoeãn miïång cûúâi: - Quen nhau tûå höm naão höm naâo maâ àïën bêy giúâ anh múáichõu múã miïång múâi töi ài ùn cheâ, töi noái anh àiïn vêåy coá àuángkhöng haã? Nghe Quyânh Nhû nhaåi gioång phim Höìng Köng löìng tiïëngViïåt y hïåt, àang xuå mùåt töi vaâ Biïìn cuäng phaãi phò cûúâi.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 82 CHÛÚNG 17 Quyânh Nhû chaåy möåt mònh, cuáp nûä hoaâng àoã choái. Biïìn chúãtöi, dêîn àûúâng. Xe chaåy xuöëng àûúâng Nguyïîn Thõ Minh Khai, queåoCao Thùæng. Trûúác khi ài, Biïìn baão töi trïn àûúâng Cao Thùæng xeáoraåp Àaåi Àöìng coá quaán cheâ chuöëi. Nhûng túái raåp Àaåi Àöìng, Biïìn voåtluön. Àaão mùæt hai bïn àûúâng chùèng thêëy gò, töi àoaán quaán cheâBiïìn noái coá leä àaä deåp tiïåm nïn khöng hoãi. Xe tuön thùèng xuöëng àûúâng Ba Thaáng Hai túái nhaâ Haát HoâaBònh röìi theo àûúâng Lï Höìng Phong lïn Ngaä Baãy. Quyânh Nhû ngoaãnh qua: - Ài ùn cheâ úã sao Hoãa haã? - Sùæp túái röìi! - Biïìn noái. - Doåc àûúâng thiïëu gò quaán cheâ, sao khöng gheá, ài loâng voângchi cho cûåc xaác? - Quyânh Nhû thùæc mùæc. - Quaán naây quen! Biïìn àaáp àaåi. Noá khöng thïí noái roä laâ nhûäng quaán cheâ kia chócoá àêåu trùæng, àêåu xanh, àêåu àoã baánh loåt nïn khöng vaâo àûúåc. Noámuöën àaäi Quyânh Nhû cheâ chuöëi kia. Biïìn laåi tha töi boåc buâng binh Ngaä Baãy, queåo ngûúåc trúã laåiÀiïån Biïn Phuã, Quyânh Nhû caâu nhaâu: - Khuâng úi laâ khuâng! Biïìn khöng noái gò, bùåm möi röì ga. Àöåt ngöåt noá thùæng kñt, têëpvaâo lïì traái: - Túái röìi! Quaán àaâng hoaâng, saåch seä. Caã khöëi nûä sinh aáo trùæng àangsau sûa "hoaåt àöång". Biïìn dùæt xe lïn lïì. Töi vûâa àuãng àónh bûúáctheo àaä bõ noá àaá möåt cuá vaâo öëng quyïín: - Laåi dêîn xe cho em, thùçng àêìn! Töi bûúác vïì phña Quyânh Nhû, mùåt nhùn laåi vò àau: - Àïí töi giuáp cö!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 83 - Caãm ún anh! - Quyânh Nhû nhòn töi cûúâi thên thiïån. Trong "ngaây cuãa Biïìn" maâ Quyânh Nhû nhe rùng cûúâi vúái töi,quaã laâ chuyïån khöng mú thêëy nöíi. Tim àêåp thònh thõch, töi buångbaão daå: sùæp àûúåc ùn cheâ nïn noá àêm ra "röång raäi" vúái töi chùng? Nhûng Quyânh Nhû vêîn khöng trao tay laái cho töi. Noá chócûúâi khoe luám àöìng tiïìn röìi thaãn nhiïn dùæt xe lïn lïì, mùåt töi luöëngcuöëng sau lûng. Quaán baán àuã thûá. Ngoaâi cheâ chuöëi, coân àuã loaåi thêåp cêímkhaác nûãa, loaåi naâo cuäng hêëp dêîn. Vò vêåy, khöng àïí Quyânh Nhû kõp"kiïën nghõ", Biïìn àaä ra oai trûúác: - Cho ba àôa cheâ chuöëi ài! Töi höìi höåp liïëc tröåm Quyânh Nhû. Ruãi noá cùæc cúá "töi chuáagheát cheâ chuöëi" thò hoãng beát. Nhûng Quyânh Nhû khöng toã veã gòphaãn àöëi. Noá chó ngöìi yïn nhòn Biïìn, aánh mùæt tònh tûá tröng phaátghen lïn àûúåc. Àïí traánh nhûäng haânh àöång khinh xuêët, töi cöë trêën tônh cuáixuöëng àôa cheâ cö chuã quaán vûâa bûng ra trûúác mùåt, hung hùng nuöëtlêëy nuöët àïí. Bïn caånh töi, Biïìn vûâa ùn vûâa canh chûâng Quyânh Nhû. Àôacheâ cuãa Quyânh Nhû vûâa múái vúi phên nûãa, noá àaä heát toaáng: - Ba àôa nûäa! Tiïëng heát khuãng khiïëp cuãa Biïìn khiïën nhûäng taâ aáo trùængchung quanh nhêët tïì quay laåi. Nhûäng aánh mùæt àöí döìn vaâo Biïìn,lom lom, nghi hoùåc. Ngûúâi ta ngúä noá laâ ngûúâi rûâng múái söíng xuöëngthaânh phöë. Chó coá Quyânh Nhû laâ tónh khö. Laåi coân cûúâi: - Thïm àôa nûäa thò àûúåc! Biïìn kñn àaáo nhaáy mùæt vúái töi, yá noái "Maây thêëy chûa! Tao àaäbaão noá laâ chuyïn gia tiïu thuå chuöëi maâ!". Sau àôa thûá hai, Biïìn coân muöën eáp Quyânh Nhû "tiïu thuå"thïm möåt àôa nûäa nhûng lêìn naây ngûúâi àeåp lùæc àêìu: - Thöi, no lùæm röìi!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 84 Biïìn khöng daám naâi nó thïm, súå êm mûu baåi löå, àaânh kïutñnh tiïìn. Luác ra cûãa, töi khöng ngoaái laåi nhûng vêîn thêëy nhöåtnhöåt sau lûng. Tuåi quyã kia àang nhòn theo. Hai xe laåi chaåy chung thïm möåt àoaån. Quyânh Nhû noái: - Cheâ ngon ghï! - Möët ài ùn nûäa! - Biïìn duå khõ. Thúâi gian cuãa Biïìn laâ thúâi gian cuå thïí. Noá cöë tònh noái "möët"maâ khöng noái "mai". Quyânh Nhû khöng hiïíu àûúåc sûå tñnh toaánranh ma cuãa Biïìn. Nïn vui veã: - Àïí coi àaä! Nhòn vö kiïëng chiïëu hêåu, töi àoåc thêëy veã tinh quaái trïn mùåtBiïìn. Noá àang cûúâi tuãm tóm, dûúâng nhû àõnh giùng thïm möåt caáibêîy naâo àoá. Nhûng Biïìn chûa kõp thûåc hiïån êm mûu, Quyânh Nhûàaä reä ngoùåt vaâo àûúâng Baâ Huyïån Thanh Quan möåt caách àöåt ngöåt.Àïën khi hai àûáa töi àõnh thêìn laåi thò Quyânh Nhû chó coân laâ möåtchêëm nhoã cuöëi àûúâng vúái tiïëng noái vùèng mú höì trong gioá: - Mai gùåp laåi!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 85 CHÛÚNG 18 Biïìn khöng chúã töi vïì nhaâ ngay. Maâ têëp vaâo möåt quaán caâ phïbïn àûúâng. - Vö àêy chi ? - Töi nhùn nhoá. Ùn mûâng thùæng lúåi. Töi bôu möi: - Khó möëc ! Biïìn kïnh kiïåu: - Àïí röìi coi ! Noá buöng ngûúâi xuöëng ghïë vaâ haâo hûáng goåi hai ly caâ phï sûäaàaá vúái nûãa goái Con Meâo. Trong khi töi ngöìi trêìm ngêm nhòn phin caâ phï àang ró raãtûâng gioåt thò Biïìn àöët thuöëc, phun khoái muâ mõt: - Hai àôa cheâ chuöëi bûäa nay chui vö buång noá cuäng giöëng nhûTön Ngöå Khöng chui vö buång Thiïët Phiïën cöng chuáa. Chêëtserotonin seä mùåc sûác tung hoaânh. Laát nûäa vïì nhaâ noá coá cheán caã kyáthõt quay cuäng vö haåi... Biïìn caâng noái caâng hùng: - Ngaây mai seä tiïëp tuåc laâ "ngaây cuãa tao". Thöi "trêìm uêët",Quyânh Nhû seä thöi luön baãn mùåt ngú ngaáo cuãa maây. Nïëu noá ùnchuöëi quanh nùm, maây chó coá nûúác chêìu ròa nhòn tao cùåp tay noá àichúi Súã Thuá. Vaâ chûâng möåt nùm sau, tao seä nhúâ maây bûng khay àitheo phuâ rïí cho tao. Töi ngöìi nghe, khñ huyïët nhöån nhaåo. Noá chó múái tûúãng tûúångsú sú, töi àaä thêëy maáu noáng döìn lïn mùåt. Noá taã kyä, chùæc töi àaátung caái baân trûúác mùåt ra àûúâng. Töi àau. Nhûng töi khöng giêån Biïìn, chó tiïëc huâi huåi. Noá àaäxui töi ruã Quyânh Nhû ài ùn phúã àïí phuåc "mï höìn hûúng" nhûng töikhöng daám. Nïëu töi baåo gan, ngaây naâo cuäng laâ "ngaây cuãa töi", coânkhuya múái túái lûúåt Biïìn.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 86 Buång laâm daå chõu, töi chó biïët traách töi. Vaâ hy voång möîi möåtàiïìu: töëi nay Quyânh Nhû seä xúi thêåt nhiïìu thõt, cheán thêåt nhiïìumúä, nhiïìu gêëp àöi ngaây thûúâng, àïí chiïìu mai noá vêîn tiïëp tuåc thêncêån vúái töi. Àuáng theo tuêìn tûå trûúác nay noá àaä hoaâi cöng sùæp xïëp. Tiïëng Biïìn tiïëp tuåc vang lïn bïn tai töi, gioång àùæc thùæng: - Khi tao àaä "hoáa giaãi" àûúåc "cöng phu" cuãa noá röìi, chùæc chùænnoá seä thuöåc vïì tao... Veã haã hï cuãa Biïìn khiïën töi muöën löån ruöåt. Noá laåi khöngchõu "töëp";, cûá laãi nhaãi suöët. Töi döëc nguyïn huä àûúâng trïn baân vaâoly caâ phï, uöëng vêîn thêëy àùæng ngùæt. Ba hoa xñch àïë àaä àúâi, Biïìn múái chõu chúã töi vïì nhaâ. Trûúáckhi chia tao, noá coân nheo mùæt "laâm thú": - Ngaây mai seä laâ möåt ngaây kyâ diïåu ! Àïm àoá, töi trùæng mùæt. Coá leä töi cuäng nön nao chúâ àúåi caáingaây kyâ diïåu àoá khöng keám gò Biïìn. Töi muöën biïët hai àôa cheâchuöëi trïn àûúâng Àiïån Biïn Phuã kia coá quaã thûåc khiïën QuyânhNhû thay àöíi thoái quen tònh caãm khöng. Vaâ noá seä quyïët àõnh söëphêån töi nhû thïë naâo àïí töi khoãi àêm àêìu suöëng höì theo tiïëng goåicuãa Haâ Baá. Chiïìu höm sau, loâng thêëp thoãm, töi leäo àeäo theo Biïìn vaâo höìbúi. Thûúâng thûúâng vaâo nhûäng "ngaây cuãa töi", Biïìn coá thoái quen àituåt laåi phña sau àïí khoãi chûáng kiïën caãnh töi vaâ Quyânh Nhû "êuyïëm" chaâo hoãi nhau. Nhûng bûäa nay noá hùm húã xöng lïn trûúác."Gaâi" hai àôa cheâ vö bao tûã Quyânh Nhû nhû àùåc cöng "gaâi" mòn.Biïìn cho pheáp mònh xung phong aâo aåt. Quyânh Nhû àaä túái trûúác tûå bao giúâ. Noá mùåc àöì tùæm ngöìi bïnmeáp höì, thoäng chên xuöëng nûúác, toác dñnh bïët vaâo vai, coá leä vûâa tûâdûúái höì lïn. Quyânh Nhû ngöìi nghiïng nïn khöng hay biïët sûå di àöång aápsaát cuãa Biïìn. Biïìn túái sau lûng Quyânh Nhû, roán reán ngöìi xuöëng vaâsau khi ranh maänh nhaáy mùæt vúái töi, noá kheä hùæng gioång: - Quyânh ! Biïìn goåi kheä nhûng cuäng àuã laâm Quyânh Nhû giêåt bùæn ngûúâi: -A!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 87 Quyânh Nhû sûãng söët kïu lïn vaâ quay phùæt laåi. Biïìn cûúâi hïìhïì: - B chûá khöng phaãi laâ A ! Tïn töi laâ Biïìn maâ laåi ! Biïìn àõnh giúã thoái ùn noái àöëp chaát quen thuöåc maâ "QuyânhNhû cuãa noá" àùåc biïåt ûa thñch. Nhûng chûa kõp àùæc yá vïì cêu vùånveåo thöng minh cuãa mònh, Biïìn àaä taái mùåt khi Quyânh Nhû caumaây thöët: - Vö duyïn ! Taåt xong gaáo nûúác laånh vaâo mùåt Biïìn, Quyânh Nhû nhaãy toämxuöëng höì, lùån ài mêët, boã mùåc Biïìn ngöìi laåi möåt mònh vúái nöîi trútreän khöng biïët giêëu ài àêu. Töi àûáng àùçng xa, thêëy caãnh tûúång nhû thïë, buång mûâng rúnnhûng khöng daám laåi gêìn. Töi mon men bûúác túái, Biïìn theån quaáhoáa khuâng, noá co cùèng àaåp töi xuöëng nûúác thò khöën. Töi cûá àûáng, coân Biïìn thò cûá ngöìi y hai öng phöîng àaá, lêuthêåt lêu. Noá chûa nhuác nhñch, töi àêu daám cûåa quêåy. Chó coáQuyânh Nhû laâ sûúáng. Noá búi lûúån nhúãn nhú, quaåt nûúác êìm êìm. Maäi möåt luác, ï möng. Biïìn múái u oaãi chöëng tay vaâo àuâi lomkhom àûáng dêåy vaâ thêët thïíu ài caâ nhùæc vïì phña töi. Ai khöng roächuyïån, nhòn böå mùåt thiïíu naäo cuãa noá, cûá tûúãng noá vûâa bõ chaáynhaâ. Thêëy Biïìn vêët vûúãng bûúác laåi, töi khöng noái khöng rùçng. Töikhöng núä àûa noá vaâo ngoä cuåt. Hai àûáa lùèng lùång laåi ngöìi trïn ghïëdaá, nghe roä tiïëng ruöìi bay. Biïìn noái trûúác. Khi nöîi sûúång suâng àaä lùæng búát, noá cheáp cheápmiïång: - Hoãng röìi, Tûúãng úi ! Súå noá buöìn, töi khöng hoãi laåi, chó êåm ûâ ra veã húâ hûäng. Biïìn laåi noái: - Tao àoaán sai röìi ! Töi laåi ûâ aâ. Biïìn tùåt lûúäi: - Têm tñnh thêët thûúâng cuãa con nhoã naây khöng phaãi do ùnuöëng, maây aå !http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 88 Höm trûúác chñnh noá khùèng àõnh tònh caãm hai mùåt cuãaQuyânh Nhû laâ do ùn uöëng, bêy giúâ cuäng chñnh noá baão khöng phaãido ùn uöëng. Gùåp luác khaác, töi khöng boã lúä cú höåi choåc cho noá àoãmùåt tña tai chúi. Nhûng bûäa nay khöng hiïíu sao töi chùèng coá haâohûáng gò vúái chuyïån àoá. Töi chó thúã daâi: - Vêåy thò do caái gò ? Biïìn trêìm ngêm àaáp: - Chùèng do caái gò caã ! Do chñnh noá thöi ! - Do chñnh noá ? - Töi ngú ngaác - Nghôa laâ sao ? Biïìn cûúâi àau khöí: - Nghôa laâ noá coi tao vaâ maây nhû möåt thûá àöì chúi. Noá àemtònh caãm cuãa tuåi mònh ra tiïu khiïín àïí giïët thò giúâ. Noá vúân tao vaâmaây nhû meâo vúân chuöåt... Gioång Biïìn möîi luác möåt ai oaán, rêìu rô. Chùæc noá àang tûúãngtûúång noá laâ con chuöåt beá boãng trong böå phim hoaåt hònh Tom andJerry. - Nhûng noá laâm nhû vêåy àïí laâm gò ? - Töi lïn tiïëng cùæt ngangbaâi "vùn tïë" cuãa Biïìn. - Thò tao àaä noái röìi ! Àïí tiïu khiïín ! - Biïìn àêm gùæt - Luác thònoá giaã böå "mïët" tao, khi thò laåi ra veã thñch maây, noá muöën tao vaâmaây giïët nhau... Àang hùng tiïët, Biïìn böîng im bùåt. Töi ngoá ra, thêëy QuyânhNhû àang yïíu àiïåu lûúát ngang. - Sao anh coân ngöìi àêy, chûa chõu xuöëng búi ? - Khi ài quabùng ghïë töi vaâ Biïìn ngöìi, Quyânh Nhû nhòn töi móm cûúâi hoãi. - ÚÂ, úâ, tuåi töi xuöëng ngay bêy giúâ ! Vûâa àaáp töi vûâa nhòn lom lom vaâo mùåt Quyânh Nhû, xem noácoá phaãi laâ muå phuâ thuãy giaã daång hay khöng ? Nhûng Quyânh Nhûchùèng giöëng tñ teåo naâo vúái baãn aán àanh theáp cuãa Biïìn. Mùåt noá xinhnhû hoa vaâ gioång noái vêîn thên mêåt dõu hiïìn nhû ngaây naâo. "Khaãosaát" muå phuâ thuãy möåt höìi, töi chùèng thêëy gò khaác laå, ngoaâi nöîi xaoxuyïën thêìm kñn trong loâng. Quyânh Nhû ài xa caã... mûúâi cêy söë röìi maâ töi cûá thöån mùåtngêín ngú.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 89 - Thùçng ngu ! - Biïìn thoi vaâo lûng töi möåt cuá àau àiïëng - Böåmaây quïn hïët nhûäng gò tao noái röìi haã ? - Caái gò ? - Töi giêåt mònh, bêìn thêìn hoãi laåi. - Noá laâ möåt con quyã ! - Biïìn nghiïën rùng - Möåt con quyã, maâyhiïíu chûa ? - Chûa hiïíu ! - Töi thêåt thaâ. Biïìn gêìm gûâ: - Àöì con lûâa ! Thêëy Biïìn mùæng nhiïëc sa saã, töi ruåt reâ phên trêìn: - Tao thêëy noá chùèng coá veã gò laâ con quyã caã ! Noá vêîn... dïîthûúng nhû höìi naâo àïën giúâ ! Trûúác nay, möîi khi Biïìn nöíi noáng, bao giúâ töi cuäng laâm thinhchõu trêån. Bûäa nay, töi àöåt nhiïn toã ra bûúáng bónh. Biïìn caâng söigiêån. Noá nhòn töi, mùæt toáe lûãa: - Cuát ài, thùçng daåi gaái ! Nïëu maây thêëy noá dïî thûúng thò àitheo maâ baám vaáy noá, ngöìi àêy laâm chi cho chêåt ghïë ! Lêìn thûá ba trong voâng nùm phuát, Biïìn chûãi töi. Hai lêìn àêìu,theo thoái quen nñn nhõn. Nhûng lêìn naây noá chûãi taân maåt, laåi muöëntöëng cöí töi ài. Noá baão töi chó àaáng baám vaáy àaân baâ, àaä vêåy töi phaãicho noá saáng mùæt ra ! Nghô laâ laâm, töi hêìm hêìm àûáng dêåy: - Vêåy thò tao ài ! Biïìn khöng ngúâ töi giêån döîi. Noá sûãng söët: - Maây ài àêu ? - Ài theo Quyânh Nhû chûá ài àêu ! - Gioång töi laånh bùng -Maây chùèng baão tao laâ thùçng daåi gaái laâ gò ! Biïìn haá höëc möìm, nhûng trûúác khi noá kõp ngêåm miïång laåi,töi àaä boã ài möåt maåch. Töi tiïën vïì phña quêìy giaãi khaát, núi Quyânh Nhû àang ngöìinhêm nhi ly àaá chanh trïn chiïëc ghïë mêy kï caånh haâng raâo dêmbuåt ngùn àöi khoaãng sên nhoã vúái khu vûåc höì búi. Töi cuäng khöngroä khi gùåp Quyânh Nhû töi seä noái gò hoùåc laâm gò. Töi chûa hònhdung àûúåc haânh àöång tiïëp theo cuãa mònh, chó cêët bûúác nhû ngûúâimöång du, vúái nöîi húân giêån mï man àêìu oác.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 90 Töi chûa biïët phaãi noái gò nhûng Quyânh Nhû biïët. Khi töi vûâatrúâ túái, noá noái möåt cêu tuyïåt diïåu: - Anh ngöìi àêy ài ! Uöëng nûúác xong röìi hai àûáa xuöëng búi ! Töi nhû khöng tin vaâo tai mònh. Gioång noái dõu daâng vaâ tònhtûá cuãa Quyânh Nhû khiïën töi chûa xuöëng nûúác àaä ngöåp thúã. Töibaâng hoaâng ngöìi xuöëng chiïëc ghïë bïn caånh noá, cöë hñt maånh möåt húidaâi giuáp maáu huyïët lûu thöng vaâ hoang mang tûå hoãi: Phaãi chùngàoá laâ caách giïët ngûúâi töëi tên cuãa nhûäng muå phuâ thuãy thúâi hiïån àaåi?http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 91 CHÛÚNG 19 Chñnh vò caái chûä "hai àûáa" maâ Quyânh Nhû vö tònh buöåtmiïång trong buöíi chiïìu àõnh mïånh kia, töi caâng cûúng quyïët "têíychay" nhûäng lúâi caãnh giaác cuãa Biïìn. Thûá ba thûá nùm thûá baãy,nhûäng "ngaây cuãa töi", töi tiïëp tuåc lên la troâ truyïån vúái Quyânh Nhû.Bêy giúâ, ngay caã khi xuöëng nûúác, töi cuäng tòm caách mon men laåigêìn noá. Caâng gêìn guäi Quyânh Nhû, töi caâng nhêån thêëy noá àaáng yïukhuãng khiïëp. Töi chûa tûâng thêëy àûáa con gaái naâo thuây mõ nhû noá.Töi cuäng chùèng thêëy möåt chuát giaã traá naâo trong caách noá àöëi xûã vúáitöi. Tònh yá cuãa noá daânh cho töi thêåt nheå nhaâng àùçm thùæm. Töi chócêìn coá vêåy. Coân thò töi bêët chêëp. Töi chûa bao giúâ gùång hoãi taåi saomöîi tuêìn noá chó thên thiïët vúái töi coá ba ngaây, nhûäng ngaây coân laåinoá thñch ài àêëu hoát vúái Biïìn. Töi khöng hoãi vaâ cuäng khöng lêëy thïëlaâm phiïìn muöån. Thónh thoaãng nghô àïën chuyïån àoá, töi cho rùçng Quyânh Nhûbaãn tñnh vui veã, hoaåt baát, khi cêìn àuâa cúåt lïëu laáo ùæt noá phaãi tòmàïën Biïìn àïí giaãi khuêy. Noá khöng thïí vaâ cuäng khöng núä trïu gheåo,àöëp chaát vúái möåt àûáa khuâ khúâ chêåm chaåp nhû töi. Nhûng noá muöën laâm gò mùåc noá, miïîn laâ khi trúã vïì bïn caånhtöi, noá thu moáng vuöët laåi àïí trúã thaânh möåt con meâo hiïìn laânhngoan ngoaän laâ àuã khiïën töi caãm thêëy möåt tuêìn lïî vêîn nguyïn veånbaãy ngaây. Biïìn khoá chõu ra mùåt khi thêëy töi phúát lúâ moåi khuyïën caáocuãa noá. Nhûäng ngaây àêìu, thêëy töi cûá leäo àeäo ài theo Quyânh Nhû,noá nhòn töi bùçng nûãa con mùæt, veã khinh bó. Nhûng röìi thêëy töi cûá trú ra vaâ khöng ngûâng quêën quyátQuyânh Nhû, noá àêm tiïëc reã, laåi nhaâo vö. Töi choåc: - Maây laåi chúi vúái quyã aâ ? Biïìn cûúâi hïình hïåch: - Tao khöng núä àïí maây chõu naån möåt mònh. Tao seä dang ra,nïëu maây cuäng vêåy !http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 92 - Khöng àúâi naâo! Biïìn gêåt guâ: - Nïëu vêåy tao phaãi tiïëp tuåc àeo àuöíi àïí em coá caái maâ so saánh,choån lûåa ! - Röìi noá nhòn töi, veã hùm doaå - Hiïån nay thò em san seãtònh caãm àöìng àïìu cho tao vaâ maây, nhûng röìi coá àûáa seä phaãi "giaätûâ vuä khñ". Nhû chuyïån Sún Tinh Thuãy Tinh vêåy. Maây liïåu thêìnhöìn àêëy ! - Tao chùèng viïåc gò phaãi lo ! - Töi hûâ muäi - Tao laâ Sún Tinh ! - Sún Tinh caái khó möëc ! Maây laâ yïu tinh thò coá ! Biïìn cûúâi lïn hö höë, röìi boã ài. Töi àûáng nhòn theo, tûác muöënnöí àom àoám mùæt. Kïí tûâ höm àoá, töi vaâ Biïìn khöng heån maâ cuâng ngêëm ngêìmthi àua vúái nhau. Àûáa naâo cuäng muöën chiïëm ngûúâi àeåp laâm cuãariïng, cho àûáa kia ra ròa. Hai tû saáu, Biïìn diïåu voä dûúng oai. Banùm baãy, töi phö trûúng thanh thïë. Röìi thêëy têën cöng bùçng nûúác boåt khöng ùn thua. Biïìn laåi giúãmûãng cuä. Noá "quaâ caáp biïëu xeán" hoâng lêëy loâng ngûúâi àeåp. Töikhöng chõu leáp, hïî höm trûúác Biïìn tùång Quyânh Nhû moán gò, hömsau töi àaáp lïî bùçng moán khaác liïìn. Noá tùång têåp thú Xuên Diïåu, töitùång têåp thú Nguyïîn Bñnh. Noá mua höåp baánh Trung Quöëc, töi muabõch keåo Thaái Lan. Noá "nöåp" loå nûúác hoa, töi "nöåp" loå keo xõt toác... Biïìn con nhaâ giaâu, tiïìn baåc ruãng rónh, yïu kiïíu hao töën nhûthïë naây noá coá thïí yïu cuâng luác vaâi chuåc àûáa. Töi kinh tïë khoá khùn,àua theo noá vaâi lêìn, àöì àaåc trong nhaâ àaä muöën biïën ài hïët raáo.Nhûng àaä troát vöî ngûåc xûng tïn laâ Sún Tinh, töi àaânh saåt nghiïåpvò yïu chûá khöng mùåt muäi naâo boã cuöåc nûãa chûâng. Biïìn caâng ngaây caâng "vung tay quaá traán" khiïën cuöåc chiïëntranh tònh caãm giûäa töi vaâ noá coá nguy cú biïën thaânh cuöåc chiïëntranh kinh tïë. Töi meáo mùåt nhòn noá khïå nïå khiïng nöåp cho QuyânhNhû chiïëc àöìng höì löìng trong quaã cêìu baåc löång lêîy vaâ to àuâng.Nhòn moán tùång vêåt sang troång trïn tay Biïìn töi khöng hiïíu noámua ngoaâi phöë Lï Lúåi hay thoá úã nhaâ àem túái. Nhûng duâ gò thò gò,sau khi ra xeát kyä lûúäng khaã nùng taâi chñnh cuãa mònh, töi hiïíu rùçnglêìn naây traái tim moãng maãnh cuãa töi seä bõ chiïëc àöìng höì vô àaåi cuãaBiïìn caán beåp dñ.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 93 Trong khi töi buöng möåt tiïëng thúã daâi thûn thûúåt vaâ chuêín bõkeáo c trùæng àêìu haâng thò may sao, Quyânh Nhû bêët ngúâ tûâ chöëi moánlïî vêåt hêåu hônh cuãa Biïìn: - Anh àem vïì ài ! Nhûäng thûá àùæt tiïìn nhû thïë naây töi khöngnhêån àêu ! Biïìn taái mùåt: - Sao Quyânh laåi... Quyânh Nhû khöng àïí Biïìn noái hïët cêu. Noá nghiïm mùåt: - Àöëi àaäi vúái nhau cöët úã tònh caãm chûá khöng úã giaá trõ vêåtchêët! Anh cûá nghe lúâi töi, cêìm vïì ài ! Thaái àöå cuãa Quyânh Nhû nghiïm khùæc vaâ trõnh troång. Biïìnkhöng daám naâi nó. Tiu nghóu nhû meâo bõ cùæt tai, noá ngûúång ngêåpnheát chiïëc àöìng höì vaâo laåi trong tuái xaách. Töi haã hï chûáng kiïën caãnh Quyânh Nhû haå nhuåc Biïìn. Noá xûãsûå nhû möåt öng quan liïm khiïët khiïën töi bêët giaác sinh loângngûúäng möå. Nïëu bûäa nay noá khöng kõp thúâi ngùn chùån, têët nhiïnBiïìn seä chiïëm thûúång phong trong cuöåc thi marathon vïì biïëu xeánnaây vaâ töi, nïëu khöng tûå lûúång sûác mònh, cûá ngoan cöë ganh àua vúáiBiïìn, chùèng choáng thò chêìy seä rúi vaâo caãnh núå nêìn chöìng chêët, taángia baåi saãn, àïm àïm vaác chiïëu ra vóa heâ nùçm àuöíi muöîi. Qua sûå tûâ khûúác cuãa mònh, dûúâng nhû Quyânh Nhû coân ngêìmbaão töi rùçng trong tònh yïu àñch thûåc, chuyïån giaâu ngheâo chùèng laâcaái coác gò caã, àûâng vò leä àoá maâ daåi döåt ruát lui, xin anh cûá maånh daåntiïën lïn !http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 94 CHÛÚNG 20 Töi maånh daån tiïën lïn nhûng Biïìn cuäng chùèng chõu ruát lui.Noá tiïën lïn song song vúái töi. Sau vuå àûa höëi löå thêët baåi, Biïìn so rachùèng ûu thïë hún töi laâ bao. Cuöåc chiïën tranh trúã nïn búát hao töënvaâ dêìn dêìn trúã laåi thïë cên bùçng. Vaâ mùåc duâ àûáa naâo cuäng cöë giaânhphêìn thùæng vïì mònh, hai àûáa töi khöng coá cú höåi chaåm traán nhaubúãi Quyânh Nhû àaä xïëp "lõch" möåt caách cên nhùæc, àêìy khoa hoåc, vaâchuáng töi tûå nguyïån tuên theo sûå sùæp xïëp cuãa noá nhû haâng triïåunùm nay traái àêët vêîn tûå nguyïån quay chung quanh mùåt trúâi,khöng daám caäi laåi möåt tiïëng. Suöët möåt tuêìn, cuöåc chiïën tranh laånh giûäa töi vaâ Biïìn cûá nhònhùçng, dùçng dai, bêët phên thùæng baåi. Hùçng ngaây, Biïìn vêîn àïënchúã töi ài búi nhûng cuöåc troâ chuyïån giûäa chuáng töi àaä bùæt àêìunhuöëm veã khiïu khñch. Biïìn noái: - Höm qua em baão em khöng thïí söëng xa tao! Töi cûúâi: - Quyânh Nhû cuäng noái vúái tao y nhû vêåy. Biïìn laåi hùæng gioång: - Em baão em khöng chõu nöíi nhûäng àûáa khuâ khúâ! - Vúái tao, em laåi noái khaác! - Töi khõt muäi - Em baão em gheátnhêët nhûäng àûáa beãm meáp! Cûá thïë, ngaây naâo töi vaâ Biïìn cuäng tòm caách cöng kñch nhaunhû nhûäng tïn lûu manh haång beát. Nhûng tònh hònh cuäng chùèngsaáng suãa tñ teåo naâo, cûá töëi moâ moâ nhû baát quaái trêån. Chùèng àûáanaâo biïët àûúåc thûåc ra thò con nha àêìu kia choån mònh hay choånthùçng tònh àõch laâm böë thùçng Teâo tûúng lai, chó thêëy noá cûá ngaä bïnnaây möåt tñ, nghiïng bïn kia möåt tñ vaâ hoaâi hoaâi nhû vêåy, tröng söëtcaã ruöåt. Möåt höm, khöng neán nöíi, Biïìn hêåm hûåc: - Tao phaãi laâm cho ra leä!http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 95 Àaä tûâng chûáng kiïën Biïìn ài hïët thêët baåi naây àïën thêët baåikhaác nïn töi chùèng mùån maâ gò vúái lúâi tuyïn böë hùm húã cuãa noá. Khöng àïëm xóa àïën veã thúâ ú cuãa töi, Biïìn huâng höí tiïëp: - Chiïìu mai maây ài vúái tao! - Ài àêu ? - Ài búi chûá ài àêu! Töi tröë mùæt: - Ngaây mai laâ chuã nhêåt maâ! - Thò chuã nhêåt! Biïët àêu con nha àêìu kia chùèng coá mùåt úã àoá! Töi chúáp mùæt: - Chuyïån àoá coá liïn quan gò àïën mònh ? - Sao laåi khöng liïn quan! - Biïìn hûâ gioång - Trûúác nay noá "àaäingöå" tao vúái maây ngang nhau, maây "laänh" ba nùm baãy, tao "laänh"hai tû saáu, do vêåy tó söë cûá 3-3 hoaâi. Bêy giúâ tao vúái maây thûã ài búingaây chuã nhêåt, xem noá seä daânh caái ngaây àùåc biïåt naây cho àûáa naâo! Biïìn quaã saáng laáng hún töi nhiïìu. Chó möîi kïë coãn con vêåy maâtöi nghô khöng ra. Tûâ trûúác àïën giúâ chuáng töi vêîn úã nhaâ ngaây chuãnhêåt vaâ quïn khuêëy ài mêët rùçng úã caác höì búi ngûúâi ta vêîn lao àêìuxuöëng nûúác bêët kïí höm àoá coá phaãi laâ ngaây nghó hay khöng. Ngaâymai dêîn xaác àïën àoá, coá thïí chuáng töi seä gùåp Quyânh Nhû. Chùæcchùæc noá phaãi baây toã thaái àöå vaâ qua àoá chuáng töi seä biïët tyã söë 4-3nghiïng vïì àûáa töët phûúác naâo trong chuáng töi. Thêëy töi trêìm ngêm nghô ngúåi, Biïìn noáng loâng hoãi: - YÁ maây sao ? - Àûúåc thöi! Tao seä ài! Töi àaáp, cöë neán phêåp phöìng. Töi seä ài. ÛÂ thò hùèn nhiïn töi seäài, nhûng ài àïën búâ haånh phuác hay ài lûu àaây têån núi hoang maåcxa xùm, töi chùèng thïí naâo biïët àûúåc. Chöën naâo töi àïën, thiïnàûúâng hay àõa nguåc, trïn thïë giúái naây chó coá möåt ngûúâi hiïíu roä. Àoálaâ Quyânh Nhû. Vaâ ngaây mai duâ muöën duâ khöng noá cuäng phaãi chóra. Chûúng 21 Töi vaâ Biïìn höìi höåp tiïën vïì phña caánh cöíng maâu trùæng... tangtoác. Nhû hai thñ sinh lêìn àêìu ài thi àaåi hoåc, mùåt àûáa naâo àûáa nêëyhttp://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 96cùng thùèng àïën töåi. Töi nhaát caáy, phêëp phoãng àaä àaânh. Biïìn gan lòhún töi, sao böå tõch noá chùèng tûå tin gò hún töi trûúác giúâ thûã thaách. Vûâa bûúác ra qua khoãi cöíng, töi àaä hêëp têëp ngoá quanh. Chiïìuchuã nhêåt ngûúâi ài búi àöng nghõt. Nhûng sau möåt höìi laáo liïn doâmdoã, töi chùèng thêëy Quyânh Nhû àêu. Töi queát mùæt doåc búâ höì, chóthêëy nhaâ lûåc sô thïí hònh La Kim Buång àang höìn nhiïn nhuán nhêíy.Lia mùæt xuöëng nûúác, toaân nhûäng myä nhên ngû laå hoùæc lùån huåpnhúãn nhú. Töi chûa kõp thúã phaâo võ sûå vùæng mùåt kyâ diïåu cuãa võ "nûägiaám khaão" têm àõa khoá lûúâng naây thò àaä giêåt bùæn ngûúâi vò cuáhuyách cuãa Biïìn: - Noá kòa! - Àêu ? - Töi nghe buång mònh thoáp laåi. - Àùçng cùng-tin! - Röìi khöng àïí cho töi kõp trêën tônh, Biïìncêìm tay töi keáo ài - Tao vúái maây laåi àoá! Quyânh Nhû àûáng tûåa vai vaâo buåc göî trûúác quêìy giaãi khaát,àang noái gò àoá vúái cö gaái ngöìi phña trong. Coá leä noá vûâa múái túái, trïnngûúâi vêîn mùåc böå trang phuåc technicolor. Nhòn chiïëc aáo sùåc súäquen mùæt naây, töi khöng roä noá coá haâng trùm chiïëc nhû thïë hay chócoá möîi möåt chiïëc duy nhêët. Chó biïët tûâ khi quen noá, noá chó mùåc àöåcmöåt maâu sùæc vaâ kiïíu daáng àoá thöi. Trong khi töi àang nghô ngúåi vêín vú thò Quyânh Nhû thònhlònh quay ngûúâi laåi. Nhaác thêëy hai àûáa töi, mùåt noá löå veã sûãng söët. Töi móm cûúâi duyïn daáng vaâ vïính tai chúâ tiïëng reo "Öi, anhTûúãng" quen thuöåc. Sau möåt thoaáng ngaåc nhiïn, Quyânh Nhû reolïn thêåt. Nhûng möîi tiïëng reo cuãa noá nhû möîi nhaát buáa goä vaâo àêìutöi: - Öi, ïînh ûúng maâ cuäng ài búi ngaây chuã nhêåt! Trúâi sùæp mûaröìi! Thïë laâ hïët! Töi tuyïåt voång nhuã thêìm. Caái chûä "ïînh ûúng"trûúác àêy Quyânh Nhû duâng àïí goåi xaách meá Biïìn sao bêy giúâ noá cêëtlïn nghe ngên nga vaâ ïm tai quaá thïí. Nïëu khöng nùång tònh vúáiBiïìn, gioång àiïåu cuãa "con nha àêìu" naây seä khöng àûúåm mûâng vuiàïën thïë. Thïë maâ höìi naâo àïën giúâ töi cûá tûúãng búã. Töi ngúä QuyânhNhû chó àïí yá àïën töi, coân noá troâ chuyïån vúái Biïìn chùèng qua àïí...http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 97giaãi lao cho àúä buöìn, thay vò chúi brickgame hay haát karaoke nhûnhûäng keã ham vui khaác. Töi àûáng chön chên taåi chöî coá àïën mûúâi lùm phuát, mùåt thêëtthêìn nhû nhaâ ngheâo mêët cuãa. Chùèng ai buöìn àïí yá àïën töi, Biïìn vaâQuyânh Nhû dñnh nhau nhû nam chêm huát sùæt, àûáng tñu tñt caã buöíichaã biïët ngûúång möìm. Maäi möåt luác lêu, chúåt nhêån ra sûå thûâa thaäi vö võ cuãa mònh,töi lïëch thïëch boã ài vïì phña phoâng thay àöì. Röìi cö àún, sêìu muöån,khöng muåc àñch, hïåt nhû vua Lia vûâa tûâ boã ngai vaâng, töi nhùæmmùæt gieo mònh xuöëng nûúác... búi ài. Töi khöng quanh quêín trong höì nhû con caá töåi nghiïåp bõ böënbïì giùng lûúái, loâng khöng nguöi thöín thûác. Nhûng nûúác maát nhûmöåt ngûúâi meå hiïìn hïët loâng vöî vïì töi. Ngêm mònh trong nûúác möåthöìi, loâng töi àaä thöi húân tuãi. Nhûng cûá möîi lêìn nhúá àïën cêu thú"ngûåc anh hai vïët thûúng àêm thuãng, möåt vïët laânh röìi möåt vïëtàau", töi khöng khoãi ngêåm nguâi. Hai vïët thûúng trong tim töikhöng nhûäng khöng laânh maâ coân bõ Quyânh Nhû luåi thïm möåt nhaátthûá ba sêu hoùæm nhû miïång nuái lûãa Veásuve. Àang "buâi nguâi tûå truyïån", töi böîng nhúán nhaác nhòn theo möåtboáng ngûúâi vûâa búi ngang. Àuáng laâ Quyânh Nhû röìi, khöng thïí lêìmàûúåc! Töi lêím bêím vaâ nghe tim àêåp thònh thõch. Tó söë 4-3 àaänghiïng vïì phña Biïìn roä rïåt maâ khöng hiïíu sao vûâa nhaác thêëyQuyânh Nhû töi böîng böìi höìi quaá thïí. Töi nhòn quanh xem Biïìn lêín quêët úã àêu nhûng chùèng thêëytùm húi noá. Quyânh Nhû luác naây àang búi ngûúåc laåi. Noá cùæc cúánhùæm ngay chöî töi, lao túái y nhû thïí trïu ngûúi. Töi lêåt àêåt neáp saátvaâo meáp höì. Àïí noá uãi àêìu vaâo ngûåc tùång thïm vïët thûúng thûá tû,töi coá nûúác ài chêìu öng vaãi súám. Töi tûúãng Quyânh Nhû seä búi lûúát qua töi. Nhûng khöng, túáitrûúác mùåt töi, noá tröìi àêìu lïn, móm cûúâi ruã: - Hai àûáa búi thi ài! Quyânh Nhû laâm töi dúã cûúâi dúã khoác. Àïën giúâ naây noá coânnhêîn têm duâng caái tûâ "hai àûáa" ngoåt ngaâo kia. Hay laâ noá muöënvúân töi ngêët ngû trûúác khi ùn thõt ? - Búi thi ? - Töi bêìn thêìn hoãi laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 98 - ÛÂ! - Quyânh Nhû baám tay vaâo búâ höì, miïång vêîn cûúâi thênmêåt. - Thêåt khöng ? - Töi laåi ngêín ngú hoãi. - Thêåt khöng chuyïån gò ? - Chuyïån búi thi êëy! Quyânh Nhû troân mùæt nhòn töi: - Anh laâm sao vêåy ? - Töi coá laâm sao àêu! - Töi nhùn nhoá vaâ nhû khöng kïìm àûúåc,nhûäng cay àùæng trong trong loâng bêåt tuön ra - Sao Quyânh Nhûkhöng chúi vúái Biïìn, xuöëng àêy ruã töi búi thi laâm gò ? Khi naäyQuyânh Nhû coá theâm noái chuyïån vúái töi àêu! Khi thöët ra nhûäng lúâi traách moác nùång nïì àoá, töi àinh ninhQuyânh Nhû nïëu khöng àoã mùåt vò xêëu höí thò ñt ra noá cuäng tòm caáchthanh minh. Nhûng laå laâm sao noá vêîn tónh bú, mùåt khöng hïì biïënsùæc. Àúåi töi truát xong húân giêån, noá giúã gioång tinh nghõch àaáp: - Thò Quyânh Nhû vêîn àang àûáng chúi vúái anh Biïìn àoá chûá! Trong khi töi àang ngú ngaác vò cêu noái bñ hiïím àoá thò QuyânhNhû bêåt cûúâi khanh khaách vaâ chó tay lïn chöî quêìy giaãi khaát: - Anh nhòn kòa! Töi ngaåc nhiïn nhòn theo tay chó cuãa Quyânh Nhû vaâ bêët giaácruâng mònh àûa tay duåi mùæt. Trong möåt thoaáng, töi tûúãng töi àangnùçm mï vaâ coá ai àoá àang aáp caã taãng bùng lïn söëng lûng töi laånhtoaát. Bïn quêìy giaãi khaát, Biïìn vêîn àûáng nguyïn chöî cuä, tay vungloaån xaå, àang say sûa troâ chuyïån vúái... Quyânh Nhû. Sûåc nhúá ra àiïìu gò, töi höët hoaãng quay phùæt laåi. Töi súå QuyânhNhû vûâa troâ chuyïån vúái töi laâ aão giaác. Nhûng töi chó lo haäo. Muåphuå thuãy mùåc aáo tùæm àûáng bïn caånh töi àuáng laâ "ngûúâi thêåt viïåcthêåt". Noá àang cûúâi vúái töi bùçng aánh mùæt ranh maänh: - Anh hïët giêån döîi röìi chûá ? Giêån thò töi quaã àaä hïët giêån röìi, nhûng töi vêîn khöng kïìmàûúåc thùæc mùæc: - Vêåy chûá ai àûáng trïn àoá vêåy ? - Àoá laâ Quyânh Dao, chõ sinh àöi cuãa töi! - Quyânh Nhû nheonheo mùæt, laáu lónh àaáp.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 99 Töi vûâa caáu vûâa buöìn cûúâi. Heân gò trûúác àêy Quyânh Dao baãotïn noá laâ Quyânh Dao, töi vaâ Biïìn cûá tûúãng noá chúi troâ àöë vui àïí...gheåo. Hai chõ em giöëng nhau nhû àuác, tûâ aánh mùæt laân möi àïën caãcaách ùn mùåc haâng ngaây, hai àûáa töi coá taâi thaánh múái khoãi tröng gaâhoáa cuöëc! Quyânh Dao vaâ Quyânh Nhû chó khaác nhau úã möîi chöî tñnhnïët thò thùçng Biïìn böåp chöåp kia khöng phên nïëp teã àaä vöåi "quykïët" laâ do ùn uöëng khiïën bao nhiïu maân kõch diïîn ra àêìy àuã caã bihaâi. Töi nhòn Quyânh Nhû, traách: - Vêåy laâ hai àûáa töi bõ chõ em Quyânh Nhû cho vaâo xiïëc daâidaâi! Quyânh Nhû ruåt cöí: - Anh àûâng traách oan töi! Toaân böå chuyïån naây laâ do chõQuyânh Dao baây ra hïët! - Nhûng taåi sao hai ngûúâi laåi thay phiïn nhau ài búi maâkhöng ài chung nhû bûäa nay ? Cöë yá laâm cho tuåi naây hoa mùæt chûágò? - Khöng phaãi àêu! - Quyânh Nhû móm cûúâi - Hai chõ em àïìu àihoåc thïm ngoaåi ngûä vaâo buöíi chiïìu. Nhûng khaác trung têm. ChõQuyânh Dao hoåc ba nùm baãy, töi hoåc hai tû saáu, laâm sao ài búichung vúái nhau àûúåc! Töi khöng hoãi nûäa. Vaâ cuäng khöng cêìn hoãi, möåt khi vúáinhûäng gò vûâa biïët àûúåc, töi àaä coá thïí tûå tay veán lïn bûác maân nghivêën vêîn bao phuã con ngûúâi Quyânh Nhû trûúác nay, tûâ viïåc "noá"ngang nhiïn nhêån thû toã tònh cuãa caã hai àûáa àïën viïåc "noá" bõ caãmöåt sû àoaân serotonin trong hai àôa cheâ chuöëi cuãa Biïìn têën cöngmaâ khöng hïì suy suyïín. Vêng, hoãi laâm gò möåt khi tó söë 4-3 àangnghiïng vïì phña Biïìn böîng dûng biïën thaânh möåt trêån hoâa 1-1tuyïåt diïåu vaâ nhêët laâ tûâ nay vïì sau töi àaä coá thïí yïn têm QuyânhNhû cuãa töi chùèng quan têm gò àïën caái baãn mùåt cuãa Biïìn. Thùçng Biïìn khöng biïët têët caã nhûäng àiïìu àoá nïn vûâa tûâtrong phoâng thay àöì lún tún bûúác ra noá àaä àûáng ngay caán cuöëc,miïång haá höëc, khi nhòn thêëy con nhoã Quyânh Nhû múái troâ chuyïåntònh tûá vúái noá àùçng cùng-tin kia giúâ àaä laåi saát caánh bïn töi mûúâiphêìn êu yïëm.http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 100 CHÛÚNG 22 Hoâa bònh àaä àûúåc vaän höìi, caác baãn tin thúâi sûå thûúâng noái vêåyàïí chó nhûäng loâ lûãa chiïën tranh vûâa bõ dêåp tùæt. Qua sûå kiïån vûâaröìi, töi vaâ Biïìn àaä trúã laåi laâ nhûäng ngûúâi baån vö cuâng töët. Töët àïënmûác Lûu Bònh Dûúng Lïî söëng laåi cuäng phaãi xaám mùåt vò ghen tõ. Vaâ khi moåi ngûúâi àaä söëng töët àeåp vúái nhau thò chùèng coânchuyïån gò àïí kïí nûäa. Nhûng keåt möåt nöîi, sau tuêìn lïî hoâa bònh àêìutiïn àûúåc lêåp laåi thò chõ em Quyânh Nhû àuâng möåt caái kïët thuác luönkhoáa hoåc tiïëng Anh. Kïí tûâ höm àoá, hai chõ em dung dùng dung deãdùæt tay vaâo höì búi möîi ngaây khiïën töi vaâ Biïìn tha höì lêîn löån.Chùèng thaâ hai ngûúâi àeåp xïëp lõch àïí phên phöëi tònh caãm nhû trûúácàêy thò duâ möîi tuêìn töi vaâ Biïìn chó hûúãng haånh phuác coá ba ngaâ ynhûng phêìn àûáa naâo ra phêìn àûáa àoá. Àùçng naây, ngaây naâo cuäng gùåp nhûng laåi phaãi àûáng xa xanhòn chùm bùèm vaâo mùåt möåt höìi múái xaác àõnh àûúåc con nhoã xinhxinh àoá coá phaãi laâ "ngûúâi yïu" cuãa mònh hay khöng. Gùåp nhû thïëthêåt khöí hún laâ khöng gùåp. Cûá nhû caác baâ nöåi trúå àûáng nghiïn cûáutêëm baãng giaá ngoaâi chúå àïí àoaán àõnh xem mònh coá seä bõ húá haykhöng. Nhûng tó mó têín mêín nhû thïë maâ naâo coá chùæc ùn. Töi vaâ Biïìnthi nhau nhêìm lêîn lung tung. Chïët möåt nöîi daåo naây tònh caãm giûäatöi vaâ Quyânh Nhû cuäng nhû giûäa Biïìn vaâ Quyânh Dao àaä tiïën túáichöî coá thïí cêìm tay nhau möåt caách thên mêåt. Thïë laâ chuyïån àeã rachuyïån. Lùæm höm thùçng Biïìn bõ Quyânh Nhû "sûãa gaáy" àïën ï mùåtvò caái thoái nhanh nhêíu àoaãng. Coân töi cuäng khöng ñt khi seám bõQuyânh Dao cho ùn guöëc vaâo àêìu. Maäi mêëy ngaây sau, töi múái tònh cúâ khaám phaá ra àiïím dõ biïåtgiûäa hai tó muöåi nhaâ naây. Höm àoá, töi búi phña sau Quyânh Nhû.Hai àûáa töi vêîn "búi thi" nhû thïë. Thûúâng thò möîi khi chuái àêìuxuöëng nûúác töi àïìu nhùæm tõt mùæt laåi, súå cay. Hïn laâm sao, bûäa àoácoá möåt thûá vaãy bêín naâo àoá chui vaâo mùæt töi, xöën quaá thïí. Töi buöåcphaãi múã mùæt ra chúáp chúáp cho buåi bêín tröi ài. Chúáp lêìn àêìu khöngthêëy gò. Chúáp lêìn thûá hai, töi thêëy hai chên Quyânh Nhû àang quaåtnûúác nhû con ïëch ngay trûúác mùåt. ÚÃ höì búi, chên cùèng phuå nûä phúihttp://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 101àêìy, chuyïån àoá chùèng coá gò àaáng noái. Àiïím àaáng "ghi nhêån" úã àêylaâ töi bêët chúåt nhòn thêëy úã chöî àêìu göëi noá, meá bïn trong, coá möåt caáibúát maâu xanh. Luác naây duâ buåi bêín àaä tröi ra röìi, töi vêîn hùng haái chúáp mùætthïm möåt caái nûãa. Sau khi àaä xaác àõnh mònh khöng tröng lêìm, töiquaây quaã leo lïn búâ, ngoùæt Biïìn: - Lïn àêy! Coá chuyïån quan troång! Khi Biïìn moâ lïn túái núi, töi hñ hûãng "baáo caáo thaânh tñch" vúáinoá. Biïìn cûúâi tñ toeát: - Hay lùæm, àïí tao xuöëng kiïím tra coi! - Khoãi! - Töi nñu tay Biïìn - Tao àaä tröng kyä röìi! Töi caãn Biïìn vò khöng muöën noá nhòn chùçm chùçm vaâo chêncùèng cuãa ngûúâi yïu töi. Àêìu göëi cuãa Quyânh Dao, noá muöën "kiïímtra" thò cûá tha höì. Khöng ngúâ töi tñnh giaâ laåi hoáa non. Töi quïn dûå liïåu rùçngtrûúác khi phên biïåt àûúåc cö gaái ngöìi trûúác mùåt laâ ai thò caã töi lêînBiïìn àïìu phaãi chuá muåc vaâo caái võ trñ àùåt biïåt àoá, hïåt nhû muöënphên biïåt ti-vi JVC vaâ ti-vi National ngûúâi ta phaãi nhòn vaâo nhaänhiïåu vêåy. Nhûng duâ sao thò cuäng nhúâ phûúng phaáp àoá maâ töi vúái Biïìnàaä traánh àûúåc biïët bao nhêìm lêîn tai haåi. Vaâ hai àûáa töi cûá àinhninh caái kyä thuêåt àöåc mön àoá seä maäi maäi nùçm trong voâng bñ mêåtcho àïën ngaây hai chõ em Quyânh Nhû theo chuáng töi ai vïì nhaâ nêëy.Luác àoá thò khoãi phaãi mêët thò giúâ phên biïåt löi thöi. Ai ngúâ moåichuyïån àang suöng seã böîng àêm ra àöí bïí. Àêìu àuöi laâ taåi thùçng Biïìn. Höm àoá noá phaát röì hay sao maâlaåi "kiïím tra" àêìu göëi cuãa Quyânh Nhû möåt caách quaá àaáng. Noá nhònchoâng choåc àïën mûác Quyânh Nhû bêët giaác caãm thêëy nhöåt nhaåt vaâkhi ngûúác mùåt lïn Quyânh Nhû bùæt gùåp ngay aánh mùæt hau haáu cuãanoá. Sau àoá, Quyânh Nhû ngêåp ngûâng thuã thó vúái töi: - Anh Biïìn aãnh sao sao êëy! - Sao sao êëy laâ sao ? Quyânh Nhû àoã mùåt: - Luác naäy aãnh nhòn em kyâ cuåc ghï!http://ebooks.vdcmedia.com
  • Nguyïîn Nhêåt AÁnh 102 Thúâi gian gêìn àêy, Quyânh Nhû àaä chuyïín qua xûng "em" vúáitöi vaâ luác naây gioång noái cuãa noá vêîn dõu daâng nhoã nheå nhûng töinghe nhû seát nöí bïn tai. Quyânh Nhû khöng noái roä nhûng töi hiïíunoá àaä phaát giaác ra haânh àöång cuãa Biïìn. Chùæc noá nghô thùçng Biïìntuöíi Muâi vaâ möîi ngaây xûåc möåt caái lêíu dï. Khöng núä àïí baån mang tiïëng oan, töi àaânh böëi röëi thuá thêåt: - Khöng phaãi aãnh kyâ kyâ àêu! Chñnh vò aãnh muöën biïët em laâQuyânh Nhû hay Quyânh Dao thöi! Thêëy Quyânh Nhû troân mùæt ngú ngaác, töi móm cûúâi giaãi thñch: - ÚÃ chên em coá möåt caái búát. Töi vûâa noái xong, Quyânh Nhû theån thuâng kheáp chùåt àuâi laåivaâ àêëm thuâm thuåp vaâo lûng töi: - Mêëy anh naây neâ! Em noái chõ Quyânh Dao nghó chúi mêëy anhra luön! Töi cûúâi hò hò: - Nghó chúi thò àaânh chõu thöi, chûá nïëu khöng laâm vêåy thò aibiïët ai laâ ai! - Khoá gò àêu! - Quyânh Nhû dêíu möi - Ngaây mai em seä àeoböng tai. Hïî ngûúâi naâo àeo böng tai laâ em! Töi thuêåt laåi vúái Biïìn. Biïìn khen Quyânh Nhû thöng minhxuêët chuáng. Ngaây höm sau, chuáng töi quaã àaä thoaát khoãi tònh traångbúä ngúä nhúâ àöi böng lêëp laánh trïn tai Quyânh Nhû nhû ngöi saosaáng dêîn àûúâng. Nhûng khi xuöëng nûúác lïn thò moåi chuyïån laåi röëi rùæm y nhûcuä. Toác Quyânh Nhû bïët vaâo maá, chön kñn àöi böng trong àoá àöìngthúâi chön luön sûå phêën khúãi múái chúám cuãa töi vaâ Biïìn. Thïë laâ àöimùæt thêåt thaâ cuãa hai àûáa töi àaânh phaãi chuyïín têìm quan saát tûâtrïn àêìu xuöëng laåi dûúái chên. Töi baây toã nöîi khöí têm vúái Quyânh Nhû. Noá cûúâi khuác khñch: - Dïî úåt! Ngaây mai em seä àeo möåt súåi dêy chuyïìn! Con gaái àuáng laâ thöng minh hún con trai gêëp möåt triïåu lêìn.Caách giaãi quyïët cuãa Quyânh Nhû lêìn naây quaã laâ dïî úåt thêåt. Nhûngtrûúác khi ra vïì töi vêîn cêín thêån dùån Quyânh Nhû nhúá choån súåi dêychuyïìn ngùæn ngùæn möåt chuát, caâng ngùæn caâng töët. Àïí thùçng Biïìn coánhòn thò nhòn vaâo cöí, thay vò haå têìm quan saát xuöëng thêëp hún.http://ebooks.vdcmedia.com
  • NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 103 CHÛÚNG 23 Chuyïån tònh cuãa böën àûáa töi coá thïí chó àûúåc xem nhû múáibùæt àêìu nhûng cêu chuyïån chung quanh caái höì búi tuyïåt diïåu naâyàïën àêy coi nhû kïët thuác. Nïëu coá àiïìu gò cêìn noái thïm thò àoá laâchuyïån riïng cuãa töi vaâ Biïìn. Tûâ ngaây thûúång àïë run ruãi cho haiàûáa töi gùåp phaãi hai naâng tiïn xinh nhû möång vaâ giöëng nhau nhûàuác naây, chuáng töi àöìng thúâi nhiïîm luön caái têåt hïî ngöìi trûúác mùåtphuå nûä laâ cûá tröë mùæt nhòn vaâo àuâi hoå. Dô nhiïn àoá laâ möåt haânhàöång vö thûác, do thoái quen vaâ mùåc duâ àûúåc Quyânh Nhû duâng súåidêy chuyïìn chónh àöën laåi taác phong, caái thoái quen bêët nhaä àoá quaãthêåt khoá dûát boã trong möåt súám möåt chiïìu. Suöët möåt thúâi gian daâi, hïî ngöìi trûúác mùåt chuáng töi thò y nhûrùçng, chó möåt chöëc sau, caác baâ caác cö laåi la rêìm lïn nhû bõ kiïën àöët.Vaâ úã sau lûng hai àûáa töi, moåi ngûúâi thi nhau xò xaâo bïu riïëu àuãthûá chuyïån. Töi khöng nghe nhûng maâ töi biïët hïët. Biïìn cuäng biïët.Noá caáu sûúân noái: - Mùåc kïå hoå! Hoå baão mònh xêëu tñnh thò àaä sao! Têët nhiïn Quyânh Nhû vaâ Quyânh Dao chùèng bao giúâ nghô xêëuvïì hai chaâng trai cuãa hoå. Nhûng àïí cho thiïn haå àöìn àaäi nhû thïëxeát ra cuäng chùèng hay ho gò. Thïë laâ töi quyïët boã. Vaâ röìi cuäng boãàûúåc, duâ cuäng húi tiïng tiïëc. Riïng Biïìn thò töi khöng roä noá àaä"cai" àûúåc caái têåt àoá chûa. Thónh thoaãng gùåp töi, noá khoe laâ noá àaäthöi àûúåc caái cuãa núå àoá röìi nhûng nhòn cùåp mùæt laáo liïn nhû thùçngtröåm gaâ cuãa noá, coá thaánh múái tin nöíi. Gêìn àêy, nghe àêu noá ài àoáng phim àoáng phiïëc gò àoá. Dêîubaãn mùåt noá thò chó àûúåc múâi àoáng vai phuå, nhûng úã caái chöën möîingaây phaãi tiïëp xuác vúái haâng chuåc nûä minh tinh treã àeåp naây, noá maâkhöng tuyïåt giao àûúåc vúái caái thoái chïët tiïåt àoá, chùèng hiïíu ngûúâi taseä àuöíi cöí noá luác naâo. Cêìu trúâi cho caái ngaây àoá chùèng bao giúâ xaãyra!http://ebooks.vdcmedia.com