29.04.2013 Reiselivsseminar, May Britt Hansen

479 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Obersvasjoner:Tilskudd fra kommunen utgjør en betydelig større (gjennomsnittlig) andel av inntekten for bedrifter som tjener under 1 mill enn for dem som tjener over 1 mill. Salg av tjenester til bedriftene, kommersielt salg, og andre inntektskilder er ikke en inntektskilde for bedriftene med inntekt under en million, disse 5 bedriftene rapporterer alle 0 kroner i inntekt fra disse kildene.
 • 29.04.2013 Reiselivsseminar, May Britt Hansen

  1. 1. Trøndelag Reiseliv as
  2. 2. Statistikk fra Trøndelag 2012Ang. gjestedøgn %-vis endring %-vis-endring %-endringjan-des 2012 2011-2012 nordmenn utlendingerTrøndelag 2.380.000 8% 6,6% 7,6%Sør-Trøndelag 1.736.078 8,2% 8,4% 7,1%Nord-Trøndelag 651.961 3,3% 2,2% 8,9%LandetTrøndelagsfylkene vinner markedsandeler kontra resten avlandet nasjonalt og internasjonalt.SOMMER Ang. gjestedøgn %-vis endring %-vis-endring %-endringFylke jan-aug 2012 211-2012 nordmenn utlendingerSør-Trøndelag 1248259 5,90 % 6,10 % 5,40 %Nord-Trøndelag 498114 3,20 % 2,00 % 8,40 %Landet 2,10 % 2,10 % -0,90 %
  3. 3. Regioner i TrøndelagSamlet kommersieltmarked etternasjonalitet og typeovernattingJanuar - desember 2012og 2011Antall overnattinger Endring fra 2011 til 2012 Markedsandel (%)Velg 2012 Prosent 2012region I alt HotellCamping/ I alt Hotell Camping/ I alt Hotell Camping/i celle F10hyttegrend hytte hytteLandsdelNr Region MarkedOvernattinger i2007Overnattinger i2005 Endring volumEndringprosentMarkedsandel i2007Markedsandel i2005### 16 Trondheim .I alt . . 972 766 . . . . 11,9 . . . . 4,91 . .### 16 Oppdal .I alt 195 208 103 478 91 730 1,1 -2,7 5,9 0,66 0,52 0,94### 17 Namdal .I alt 161 792 72 876 88 916 -2,7 10,6 -11,5 0,55 0,37 0,91### 17 Innherred .I alt 177 349 100 909 76 440 -3,5 -3,2 -3,9 0,60 0,51 0,78###17 Værnesregion .I alt 363 383 194 771 168 612 6,0 4,1 8,4 1,23 0,98 1,73### 16 Røros-region .I alt 268 945 111 686 157 259 -2,8 2,9 -6,5 0,91 0,56 1,61###16 Orkdal-region .I alt 65 372 30 782 34 590 -1,6 2,9 -5,3 0,22 0,16 0,35### 16 Fosen .I alt 74 296 34 361 39 935 32,7 63,3 14,3 0,25 0,17 0,41###16 Hitra/Frøya-region .I alt 79 773 25 217 54 556 8,9 13,0 7,1 0,27 0,13 0,56
  4. 4. TRØNDELAG SOMREISEMÅLTrondheim39%Oppdal9%Namdal8%Innherred8%Værnes15%Røros12%Orkdal3%Fosen3%Hitra/Frøya3%Samlede overnattinger fordelt på region
  5. 5. Kartlagt Trøndelag omreiselivssamarbeid 3 nivåer1. Hos og mellomreisemålsselskapene, eks; Visit Trondheim, VisitInnherred og Stjørdal Næringsforum2. Hos reiselivsaktørene i Trøndelag;Eks; overnattingssteder, serverdigheter, aktitvitetsbedrifter ogtransportører3. Kommunene i Trøndelag
  6. 6. Svar fra reisemålsselskapene
  7. 7. Om undersøkelsen• Trøndelag Reiseliv AS og destinasjonene i Trøndelag har et fellesmål om å finne en organisering som bidrar til best mulig samordningog utnyttelse av eksisterende ressurser (kompetanse, tid og penger)til beste for næringen. Hensikten har vært å få en oversikt overdagens organisering, ressursbruk og finansiering.• Undersøkelsen er gjennomført som webintervju ved hjelp avanalyseverktøyet Questback.• Det ble sendt ut skjema til 15 deltagere. 13 deltagere besvarteundersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 87 %.• Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 7. - 25. juni 2012.• Ansvarlig for undersøkelsen er Menon Business Economics vedAnniken Enger.
  8. 8. Rangering av organisasjonene etterantall faste årsverk1. Trøndelag Reiseliv * 62. Destinasjon Røros * 5,53. Visit Trondheim AS * 54. Kystriksveien Reiseliv AS * 2,55. Innherred Reiseliv * 1,56. Stjørdal Næringsforum * 17. Prosjekt Sylan * 18. Meråker Utvikling AS * 19. Foreningen Namdalskysten * 010. Kystkulturvegen/Hitra Kommune* 011. Midtre Namdal Samkommune Utvikling * 012. Midtre Gauldal Kommune * 013. Selbu Næringsforum * 0
  9. 9. Organisasjonsform• AS er den mest brukteorganisasjonsformen, etterfulgt avmedlemsorganisasjon• Det var ingen avrespondentene somsvarte atorganisasjonsform varBA(andelslag), stiftelse, IKS (interkommunaltselskap), eller annet.01234567AntallrespondenterOrganisasjonsform
  10. 10. Antall eiere/medlemmer iorganisasjonen651 1012345670-20 21-100 185 260AntallrespondenterAntall eiere/medlemmer• Antalleteiere/medlemmer iorganisasjonen variererfra en bedrift som oppgir0, til en bedrift som oppgir260.• Gjennomsnittet ligger på57 eiere/medlemmer.
  11. 11. Antall offentlige eiere1341 100.511.522.533.544.50 1 3 6 22AntallrespondenterAntall offentlige eiere/medlemmer• Antallet offentlige eiere iorganisasjonen varierer fraen bedrift som oppgir 0, tilen bedrift som oppgir 22.• Det mest vanlige er 3offentlige eiere, mengjennomsnittet trekkes opptil 8,6 offentlige eiere pga.Trøndelag reiseliv som har22 offentlige eiere.
  12. 12. Organisasjonenes totale inntekt643012345670 - 0,85 2,9 - 5,5 10,5 - 11,5AntallrespondenterTotale inntekter – i mill NOK• Inntektene grupper seg i3inntektskategorier, medflest organisasjoner iintervallet 0-850’ NOK.• Gjennomsnittsinntektenligger på 3,9 mill NOK.
  13. 13. GjennomsnittsorganisasjonensinntektskilderKom-mersieltsalg - motmarkedet, 27%Tilskudd -fylkeskom-munen, 19%Inn-betalingerbedriftene, 15%Tilskudd -kommunen, 15%Salg avtjenestertilbedriftene, 13%Andreinntekts-kilder, 7%Tilskudd -off. virke-middelapparat, 3%Gjennomsnittsorganisasjonensinntekter fordelt på …• Den største andelen av inntektene til engjennomsnitts organisasjon, kommerfra kommersielt salg mot markedet (27%), etterfulgt av tilskudd frafylkeskommunen (19 %).• Innbetalinger fra bedriftene og tilskuddfra kommunene står for like storeandeler (15 %).• Organisasjonene i Trøndelag skiller segfra den nasjonale undersøkelsen ved åha høyere inntektsandel frakommersielt salg, langt høyere andeltilskudd fra fylkeskommunen ogvesentlig lavere tilskudd frakommunene. Trøndelag har også noelavere andel innbetalinger fraeiere/medlemmer.
  14. 14. Inntektsspesifisering for bedrifter medhhv. over og under 1 million.0%10%20%30%40%50%60%Bedrifter med over 1 mill i inntektBedrifter med under 1 mill i inntekt• Tilskudd fra kommunenog fylkeskommunenutgjør en betydeligstørre (gjennomsnittlig)andel av inntekten forbedrifter som tjenerunder 1 mill. enn fordem som tjener over 1mill.• Salg av tjenester tilbedriftene, kommersieltsalg, og andreinntektskilder er eninntektskilde kun for deorganisasjonene medover 1 mill i inntekt.
  15. 15. Tidsbruk – ulike aktivitetergjennomsnittsorganisasjonen0%Innsalg moteiere/medlemmer11%Innsalg motkommune/fylkes-kommune10%Intern adm21%Operativemarkeds-aktiviteter26%Vertskaps-oppgaver15%Produkt-utvikling/kvalitets-heving11%Annet6%• Organisasjonene bruker 26 % av tidensin på operative markedsaktiviteter.Dette er lavere enn man fantnasjonalt; der gjennomsnittsbedriftenbrukte 39 % av tiden sin på detsamme.• Intern administrasjon og innsalg(kommuner, fylkeskommuner ogeiere), tar begge 21 % av tiden.Organisasjonene i Trøndelag brukersåledes like mye tid på internadministrasjon, men mindre tid påinnsalg enn det man fant nasjonalt.• Vertskapsoppgaver bruker man 15 %av tiden på, mens kun 11 % av tidengår med til å jobbe medproduktutvikling og kvalitetsheving.
  16. 16. Hvordan oppleves samarbeidet?Mellom Reisemålsselskap024681012Godt samarbeid Samarbeidet kunne vært bedre Ikke aktuelt å samarbeide
  17. 17. Antall som svarer at samarbeidetfungerer godt:• Det områdetorganisasjonene ermest fornøyd medsamarbeidet er påmessedeltakelse, profilering ogmarkedsføring, næringspolitikk ogsalg/booking. Herer mellom 7 og 8organisasjonerfornøyd.87 7 75 54 421 10 0 0 0 0 00123456789Godt samarbeid
  18. 18. 8a. Gjennomsnittlig score for de ulikeutsagnene (skala fra 1 helt enig til 7 heltuenig)• Høy enighet om alleorganiseringsutsagnene, bortsettfra ett – og der går argumentet imotsatt retning; at færreorganisasjoner vil svekke lokalforankring og legitimitet.• Ingen ulikheter i holdningen tilhvorvidt Trøndelag skalorganiseres somkonsern/datterselskap eller størreorganisasjon med lokale filialer.4.263.12.872.772.722.641 2 3 4 5 6 7Færre org - svekker lokal forankringog legitimitetTemabasert samarbeid viktigere enndestinasjonsarbeidetFordel med større geografiskeenheterFor mange organisasjonerLandsdelsselskap -konsern/datterselskapFordel med større org med lokalefilial/kontorAlle4 =indifferent
  19. 19. Svar fra reiselivsaktørene
  20. 20. Kort ombedrifts/medlemsundersøkelsen• Hovedundersøkelse basert på 154 svar• I tillegg en egen undersøkelse med 17respondenter fra Trondheim.• Ni bedrifter er med i begge undersøkelsene• Flertallet av bedriftene kommer fraovernattingssektoren, noen også fra opplevelseog servering. En bedrift er fraformidlingssektoren• Omsetning fra kr 5 000 – 320 millioner
  21. 21. Aktuelt å samarbeid omI synkende rekkefølgeTrondheim• konseptuering/pakking• Profilering/markedsføring• Fasiliteter knyttet til natur• Markedskunnskap• Servicefasiliteter• Arrangement• Annen formidling• Booking/salg• KompetansehevingHele Trøndelag• Profilering/markedsføring• Internett/sosiale medier• Turistinfo• Markedskunnskap• Kompetanse• Næringspolitikk• Booking/salg• Reklame/messer• Konseptuering/pakking
  22. 22. Ikke aktuelt å samarbeide omTrondheim• Messedeltakelse• Turistinformasjon• Interntransport• Reklamemateriell• Næringspolitikk• Varesalg• Atmosfære• Internett/sosiale medierHele Trøndelag• Interntransport• Varesalg• Servicefasiliteter• Atmosfære• Arrangement• Fasiliteter knyttet til natur• Annen formidling• Konseptuering/pakking
  23. 23. Viktige områder der samarbeidetkan forbedresTrondheim• Markedskunnskap• Servicefasiliteter• Konseptuering/pakking• Profilering/markedsføring• Booking/salg• kompetansehevingHele Trøndelag• Kompetanseheving• Reklamemateriell• Arrangement• Turistinformasjon• Profilering/markedsføring• Internett/sosiale medier
  24. 24. Holdninger til organiseringTrondheim Hele Trøndelag-1 1 3 5 7Hvis det blir færreorganisasjoner ireiselivsnæringen, vil det…For min bedrift ertemabasert samarbeidviktigere enn oppgavene…Det ville være en fordel medstørre organisasjoner somhar lokale filial/kontor i…Det er for mangeorganisasjoner ireiselivsnæringen i dagDet vil være en fordel atorganisasjonene inngår istørre geografisk enheter…I den nye reiselivsstrategien”Destinasjon Norge” stårdet: ”Det etableres et…4.263.12.872.772.722.641 2 3 4 5 6 7Færre org - svekker lokalforankring og legitimitetTemabasert samarbeidviktigere enn…Fordel med større geografiskeenheterFor mange organisasjonerLandsdelsselskap -konsern/datterselskapFordel med større org medlokale filial/kontorA…
  25. 25. Kommune undersøkelsen
  26. 26. Markert med rødt de kommunene som ikke har svart:1 Agdenes Kommune2 Bjugn Kommune3 Flatanger Kommune4 Fosnes Kommune5 Frosta Kommune6 Frøya Kommune7 Grong Kommune8 Hemne Kommune9 Hitra Kommune10 Holtålen Kommune11 Høylandet Kommune12 Inderøy Kommune13 Klæbu Kommune14 Leka Kommune15 Leksvik Kommune16 Levanger Kommune17 Lierne Kommune18 Malvik Kommune19 Meldal Kommune20 Melhus Kommune21 MeråkerKommune22 Midtre GauldalKommune23 NamdalseidKommune24 Namsos Kommune25 NamsskoganKommune26 Nærøy Kommune27 Oppdal Kommune28 Orkdal Kommune29 Osen Kommune30 OverhallaKommune31 RennebuKommune32 Rissa Kommune33 Roan Kommune34 Røros Kommune35 Røyrvik Kommune36 Selbu Kommune37 Skaun Kommune38 Snillfjord Kommune39 Snåsa Kommune40 Steinkjer Kommune41 Stjørdal Kommune42 TrondheimKommune43 Tydal Kommune44 Verdal Kommune45 Verran Kommune46 Vikna Kommune47 Ørland Kommune48 Åfjord Kommune
  27. 27. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag27Hvilken av selskapene nedenfor har kommunen engasjement i?1 Midtre NamdalSamkommuneUtvikling2 KystriksveienReiseliv AS3 Destinasjon Oppdal4 Grong Fritid5 Destinasjon Røros6 Prosjekt Sylan7 SelbuNæringsforening8 Innherred Reiseliv9 Innherred Reiseliv10 Visit Trondheim11 ForeningenNamdalskysten12 StjørdalNæringsforum13 Hitra kommune14 Meråker utvikling15 Trøndelag ReiselivNDenne undersøkelsen 29
  28. 28. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag284. Som aksjonær 1 ja2 nei3 hvis ja, oppgieierandel i prosent:NDenne undersøkelsen 31
  29. 29. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag295. Som styremedlem: 1 Ja2 NeiNDenne undersøkelsen 29
  30. 30. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag306. Gir årlige tilskudd(rammeavtale):1 Ja2 Nei3 Hvis ja, hvor stor erårlig tilskudd?:NDenne undersøkelsen 30
  31. 31. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag317. Årlig tjenestekjøp(rammeavtale):1 Ja2 Nei3 Hvis ja, hvor stor erdet årligetjenestekjøpet?:NDenne undersøkelsen 30
  32. 32. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag328. Finansierer enkeltprosjekter1 Ja2 Nei3 Hvis ja, nevn gjernenoen eksempel:NDenne undersøkelsen 30
  33. 33. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag339. Driver helårig turistinformasjon1 Ja2 NeiNDenne undersøkelsen 31
  34. 34. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag3410. Driver sesongbasertturistinformasjon:1 Ja2 NeiNDenne undersøkelsen 21
  35. 35. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag3514. Hvor viktig mener dere at følgende kommunale roller og virkemidler er forreiselivet i kommunen? (1=ikke viktig, 5= svært viktig)1 Økonomiskeressurser2 Kompetanse3 Rollen somprodukteier4 Rollen somrammesetter(herunderplanlegging)5 Rollen somutviklingspartner ogpådriver6 Rollen som vertskapNØkonomiske ressurser 37Kompetanse 37Rollen som produkteier 37Rollen som rammesetter (herunderplanlegging)37Rollen som utviklingspartner og pådriver 37Rollen som vertskap 35
  36. 36. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag3615. Hva er kommunens tre viktigste begrunnelser for å engasjere seg ireiselivet i regionen? (velg de 3 viktigste):1 Stimulere næringensutvikling (aktivpådriver, biståaktørene)2 Påvirkemarkedsføringen avkommunen utad(profilering/skapepositivt bilde)3 Ha tilsyn til at dekommunale pengenesom bevilges brukesfornuftig4 Være en "nøytralpart" som passer påat ingen blirforfordelt5 Bidra med planer ogstrategier som fåralle til å trekke isamme retning6 Politisk forankretsatsningsområde fornæringsutvikling7 Kommunen har ikkereiseliv somsatsningsområde8 Annet, beskriv hva:NDenne undersøkelsen 37
  37. 37. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag3716. I hvor stor grad prioriteresreiselivet i kommuneplanen?1 1 (svært lavprioritet)2 23 34 45 5 (svært høyprioritet)NDenne undersøkelsen 36
  38. 38. 09.01.2013 18:30www.questback.comKartlegging av kommunal satsning påreiselivet i Trøndelag3819. Vil reiselivet være en prioritet i budsjettet for 2013?1 Ja2 Nei3 Hvis ja – anslagsvishvor mye vilavsettes til reiseliv ibudsjettet for 2013?:NDenne undersøkelsen 38
  39. 39. Hvilke oppgaver er aktuelle/ikke aktuelle forsamarbeid med Trøndelag Reiseliv?47.20%50%54.30%61.10%63.90%65.70%66.60%66.70%66.70%66.70%68.60%72.20%75%75%75%77.80%80.60%19.40%16.70%11.40%13.90%11.10%8.60%8.30%5.60%8.30%5.60%5.78.30%2.80%02.80%2.90%00% 20% 40% 60% 80% 100%Interntransport (N=36)Utvikling og vedlikehold av servicefasiliteter…Varesalg (N=36)Gjennomføre arrangement (N=36)Atmosfære (N=36)Utvikling og vedlikehold av fasiliteter knyttet…Messedeltakelse (N=36)Utforming, trykking og distribusjon av…Konseptuering/pakking (N=36)Annen formidling av informasjon (N=36)Booking og salg av reiselivstjenester (N=36)Turistinformasjon(N=36)Internettside/sosiale medier (N=36)Tiltak knyttet til kompetanseheving (N=36)Markedskunnskap (N=36)Profilering og markedsføring (N=36)Næringspolitikk overfor kommuner og…Aktuelt å samarbeid om Ikke aktuelt å samarbeide om
  40. 40. 21.12.2012 18:00www.questback.comKartlegging av kommunal satsningpå reiselivet i Trøndelag4021. I hvilken grad er kommunen enig/uenigi følgende utsagn (skala fra 1 til 5):1 2 3 4 5Hvis det blir færre organisasjoner ireiselivsnæringen, vil det svekke lokal forankring oglegitimitet (N=36)Det er for mange organisasjoner ireiselivsnæringen i dag (N=36)Temabasert samarbeid er viktigere enn oppgavenesom utføres på destinasjonen (N=36)I den nye reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge”står det: «Det etableres et landsdelsselskap forhvert landsdelsområde. Det er et mål at disse gis…Det ville være en fordel med større organisasjonersom har lokale filial/kontor i stedet for småselvstendige organisasjoner (N=36)Det vil være en fordel at organisasjonene inngår istørre geografiske enheter enn det som er tilfelle idag (N=36)
  41. 41. Kapitteldeler – kan gjerne ha ulikefarger (standard grønn)1.0

  ×