Session 31 Annika Nilsson

239 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Forskningsprojekt finansierat av Vägverket Samarbete VTI & Trivector Start maj 2009, slut dec. 2011 (pågår 2,5 år)
 • Vad mäter ni idag och varför? Helsingborg: Besökare vid evenemang och på sikt grönområden Örebro: 2008 GIH: enkäter där man ritar in pendlingsväg  färdlängd Alla: Resvaneundersöknngar På vilket sätt och hur ofta? Gående mäts manuellt, men ej regelbundet ocj kontinuerligt Egna resvaneundersökningar görs
 • Session 31 Annika Nilsson

  1. 1. Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Annika Nilsson, Trivector Traffic (Stockholm) Forskningsprojekt finansierat av Vägverket Samarbete VTI & Trivector Start maj 2009, slut dec. 2011 (pågår 2,5 år)
  2. 2. Vikten av gång och cykling <ul><li> Mål </li></ul><ul><li> Satsningar: </li></ul><ul><ul><li>Nationella </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunala </li></ul></ul><ul><ul><li>Europeiska </li></ul></ul><ul><li>som behöver följas upp! </li></ul>
  3. 3. Projektets upplägg <ul><li>Etapp 1: kartläggning av dagens tillvägagångssätt vid uppskattning av resandet med gång och cykel (pågår) </li></ul><ul><li>Etapp 2: kvalitetsbedömning av befintligt dataunderlag (våren 2010) </li></ul><ul><li>Etapp 3: förslag till en harmoniserad metod för att skatta cykel- respektive gångtrafikens andel av det totala resandet (klar höst -10) </li></ul><ul><li>Etapp 4: föreslagna metoden utvärderas och förbättras, genom praktisk tillämpning i några svenska tätorter + kompletterande datainsamling </li></ul><ul><li>Referensgrupp som följer, bidrar till och påverkar projektets inriktning </li></ul>
  4. 4. Kartläggning av dagens metoder och behov <ul><li>Sverige i huvudsak, i andra hand Europa, i viss mån utanför Europa </li></ul><ul><li>Syfte och mål: </li></ul><ul><ul><li>Få överblick över befintliga metoder och behov, men även pågående utveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Få underlag för utveckling av harmoniserad metod </li></ul></ul><ul><li>Metoder: </li></ul><ul><ul><li>Diskussionsseminarium </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuer med svenska kommuner </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakter, litteratursstudier </li></ul></ul>
  5. 5. Mätmetoder för gång- och cykeltrafik <ul><li>Resvaneundersökningar (RVU:er) </li></ul><ul><li>RES på nationell nivå </li></ul><ul><li>Regionala och lokala RVU:er </li></ul><ul><li>Mäter i befolkningen </li></ul><ul><li>Flödesräkningar/-mätningar </li></ul><ul><li>Maskinella ─ långtidsmätning </li></ul><ul><li>Manuella ─ korttidsmätning </li></ul><ul><li>Mäter i trafiken </li></ul>
  6. 6. Viktigt att fundera igenom mått och mål! <ul><li>Politiska mål om andel är ”svåra”: </li></ul><ul><ul><li>Måste veta det totala resande, alla färdslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Resandet ökar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilresandet ökar fortare än gc </li></ul></ul><ul><li>Mått ska vara kommunicerbara, ”meningsfulla (fånga förändringar) </li></ul><ul><li>Definitioner och avgränsningar är viktiga </li></ul><ul><li>Metod enkel & användbar & billig </li></ul>Hållbart resande Mål Mått Metod
  7. 7. Rättvisa jämförelser <ul><li>Definition av resa </li></ul><ul><li>kopplat till ärende (delresa) eller unikt färdsätt (reselement)? </li></ul><ul><li>Avgränsningar av resor </li></ul><ul><li>i trafikmiljö/utanför? </li></ul><ul><li>transportsyfte/ även motion/rekreation/lek? </li></ul><ul><li>endast arbets- och skolresor? </li></ul><ul><li>resor av en viss längd? /inom (till/från) tätort? </li></ul><ul><li>alla åldersgrupper eller avgränsning? </li></ul><ul><li>årsmedelvärde/ säsong? hela veckan eller vardagar? </li></ul>
  8. 8. Diskussionsseminarium Synpunkter med fokus på fotgängare <ul><li>Varför mäta gång- och cykeltrafik? </li></ul><ul><ul><li>Gångmätning behövs ej för planering och projektering, standardmått oavsett flöde… </li></ul></ul><ul><ul><li>Viktigt pga hälsoeffekter, exponering, synliggörande (ej glömma bort), överflyttning cykel  gång på vintern </li></ul></ul><ul><li>Hur definiera en resa? </li></ul><ul><ul><li>Definiera lägre gräns på gångresan </li></ul></ul><ul><li>Vilka resor är intressanta? </li></ul><ul><ul><li>Ta med rekreationsresor (utan ärende i målpunkt) för att få helhetsbild </li></ul></ul><ul><li>Vilket är det viktigaste måttet? </li></ul><ul><ul><li>Antal fotgängare i trafikmiljön viktigare än andelen </li></ul></ul>
  9. 9. Diskussionsseminarium Slutsatser & kommunernas erfarenheter <ul><li>Vad har ni för erfarenheter av era mätningar? </li></ul><ul><ul><li>Det är svårt att mäta gång- och cykeltrafik och därmed dra slutsatser, särskilt om färdmedelsandelar </li></ul></ul><ul><ul><li>Det är svårt att slå ihop data från olika typer av mätningar/undersökningar </li></ul></ul><ul><ul><li>… andelar blir sanningar…, …siffror utan sammanhang… </li></ul></ul><ul><li>Hur ska mått och mätmetodik vara utformade? </li></ul><ul><ul><li>Centrala riktlinjer ökar chans för politiskt gehör för mätningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Det får inte bli för komplicerat </li></ul></ul><ul><ul><li>Det kommer ändå inte att bli aktuellt i mindre kommuner </li></ul></ul><ul><li>Mål och mått måste hänga ihop! </li></ul>
  10. 10. Intervjuer med svenska kommuner <ul><li>Behov: </li></ul><ul><li>Inte självklart att vilja följa upp gång, däremot viktigt att följa upp cykel </li></ul><ul><li>Gång också viktigt, men upplevs svårare att mäta </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>Alla har mål för cykel, några för gång och cykel tillsammans, få har mål för gångtrafiken. Bil  cykel. </li></ul><ul><ul><li>Göteborg: Andelen fotresor ska öka </li></ul></ul><ul><ul><li>Lund: Antalet fotgängare per invånare ska öka </li></ul></ul><ul><li>Mått: </li></ul><ul><li>Antal eller andel beroende på syfte </li></ul><ul><li>Reslängd intressant men svårt, antal resor viktigare </li></ul>
  11. 11. Mätningar av fotgängare <ul><li>De flesta kommuner har genomfört en resvaneundersökning relativt nyligen </li></ul><ul><li>Endast enstaka kommuner gör systematiska räkningar av gående </li></ul><ul><li>Västerås: </li></ul><ul><ul><li>räkningar i 12 punkter, 2h/dygn </li></ul></ul><ul><ul><li>test med strålar g+c </li></ul></ul><ul><li>Lund: </li></ul><ul><ul><li>manuell räkning sedan 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>20 punkter 4*15 min som räknas upp till halvdygnsvärden </li></ul></ul><ul><ul><li>5 punkter i 12 timmar </li></ul></ul><ul><ul><li>sept/okt, tisdag - torsdag </li></ul></ul>
  12. 12. Rekommendationer för flödesmätningar saknas för fotgängare <ul><li>Vägverkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden: </li></ul><ul><ul><li>Långtidsmätning/korttidsmätning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidpunkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Val av utrustning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Val av plats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vädrets betydelse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omfattning </li></ul></ul></ul><ul><li>Motsvarande för fotgängaremätning: </li></ul><ul><ul><li>Kräver ökad kunskap om fotgängarflödets variation </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer testad utrustning </li></ul></ul>
  13. 13. Fotgängare, kl 7-19, i Lund 15 400 fotgängare 13 200 4 300 Övriga 2 800 – 3 400
  14. 14. Automatisk gåendemätning <ul><li>Exempel på fotgängare och cyklister som räknas, i båda riktningarna, Cognimatics </li></ul><ul><li>Automatisk videoanalys </li></ul><ul><ul><li>Särskiljer gående från cyklister med storlek och hastighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Foton lagras inte vilket tillåter obemannad filmning </li></ul></ul><ul><ul><li>Problem vid snöfall, sol och mörker </li></ul></ul><ul><ul><li>Test i Malmö på 3 platser </li></ul></ul><ul><li>Infraröd stråle för mätning av gående och cyklister </li></ul>
  15. 15. Utveckling för fotgängare <ul><li>Gåendeprogram börjar komma allt mer </li></ul><ul><ul><li>Fokus på stråk </li></ul></ul><ul><li>Annat synsätt: </li></ul><ul><ul><li>Anslutningsresor till kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Den goda staden, stadsmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Platsutnyttjande och tid viktigare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antal fotgängare per timme eller kvadratmeter, ej flöden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Viktigt kunna koppla mätning till plats </li></ul></ul><ul><li>Andra intressenter: näringsliv och arkitekter </li></ul>
  16. 16. Förslag till en harmoniserad metod för att skatta cykel- respektive gångandel <ul><li>Tänkbart scenario: </li></ul><ul><ul><li>information ifrån rikstäckande resvaneundersökningar (som RES) kompletteras med lokala resvane-undersökningar samt långtids- och korttidsmätningar av gång- och cykeltrafiken på ett antal strategiskt valda punkter i exempelvis en tätort </li></ul></ul><ul><li>Mer kunskap om relationen mellan: </li></ul><ul><ul><li>RES - lokala/regionala RVU:er </li></ul></ul><ul><ul><li>resor - trafik </li></ul></ul><ul><ul><li>mätningar - räkningar </li></ul></ul>
  17. 18. Regionala resvaneundersökningar <ul><li>Egen undersökning bl a i Skåne 2007 och Väster-norrland med omnejd 2009 </li></ul><ul><ul><li>Undersökning vår/höst </li></ul></ul><ul><ul><li>Post-/(web-)enkät </li></ul></ul><ul><ul><li>Mätnivå: delresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultat särredovisas för vardagar och helgdagar </li></ul></ul><ul><ul><li>Motion ingår ej </li></ul></ul><ul><li>Alt. tilläggsurval ur RES </li></ul><ul><li>Visar tydligt att resandet i regioner är sammanflätat </li></ul>
  18. 19. Erfarenheter <ul><li>England </li></ul><ul><li>Obligatoriskt med lokala transportplaner </li></ul><ul><li>Uppföljning med 2 gc-relaterade indikatorer </li></ul><ul><ul><li>Antal cykelresor (index) </li></ul></ul><ul><ul><li>Färdmedel till skolan </li></ul></ul><ul><li>Sustrans data på nationella cykelnätet </li></ul><ul><ul><li>Mätning i 430 stationära och automatiska punkter </li></ul></ul>Schweiz

  ×