Session 29_2 Torbjørn Tronsmoen

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Regulering av kjøreprosessen Bilkjøring – en selvregulert oppgave – balansere atferd mellom oppfattet risiko (og vanskelighetsgrad) og subjektiv førerdyktighet Subjektiv førerdyktighet spiller en rolle i denne reguleringen og kalibreringen av kjøreprosessen Relevans for regulering av kjøre-prosessen: Situasjon: En vanskelig sving og løs grus på vegen Hvordan tenker en bilfører? “ Jeg er bedre enn gjennomsnittet så dette går bra” eller Fokus på situasjonen og umiddelbar opplevelse av hva som må til og egen mulighet til å løse den Hold fast ved den siste
 • Det neste spørsmålet var jo hvilke forskjeller vi kan finne mellom formell og uformell opplæring. Sammenhengen viste seg å være at uformell opplæring bidrar til økt selvtillit, dårligere sikkerhetsholdninger, og mer risikoatferd. Likevel vet vi fra før at privat øvingskjøring bidrar positivt til økt sikkerhet. Det kommer nok av kjøreerfaringen, som medvirker til økte ferdigheter på både lavt nivå (manøverferdighet) og høyere nivå (strategiske og taktiske ferdigheter).
 • Session 29_2 Torbjørn Tronsmoen

  1. 1. Torbjørn Tronsmoen: Forskjeller mellom formell og uformell praktisk føreropplæring i Norge Transportforum, Linköping 13. januar 2010
  2. 2. Hensikt med prosjektet <ul><li>Prosjektet har undersøkt forskjeller mellom formell og uformell praktisk føreropplæring/øvingskjøring </li></ul><ul><li>dvs. at jeg har prøvd å finne ut hva trafikk-lærere (formell opplæring) og ledsagere/ foreldre/ venner (uformell opplæring) gjør forskjellig, og hvilke konsekvenser det har for viktige sikkerhetsvariabler </li></ul>
  3. 3. Viktige spørsmål: <ul><li>Er formell og uformell opplæring like på måter som gjør at uformell opplæring kanskje kan erstatte formell opplæring? </li></ul><ul><li>Er det deler av læreplanen som ikke læres gjennom praktisk, privat mengdetrening, og som derfor må henvises til formell opplæring? </li></ul>
  4. 4. Forskjeller formell og uformell opplæring <ul><li>Det er ganske opplagt at det finnes forskjeller på hva trafikklærere gjør og hva ufaglærte ledsagere legger vekt på i sin instruksjon </li></ul><ul><li>Men det er lite kunnskap om hva forskjellene består i </li></ul><ul><li>Dette er viktig fordi det gir oss mulighet til å vite hva som må henvises til formell opplæring – og hva vi kan forvente at blir dekt gjennom uformell opplæring </li></ul>
  5. 5. Innhold: <ul><li>Forholdet mellom opplæringsform og sikkerhetsrelaterte variabler som selvvurdering, holdninger og atferd </li></ul><ul><li>Forholdet mellom disse variablene og ulykker </li></ul><ul><li>Forholdet mellom opplæringsform og viktige innholdselementer i opplæringa (slik det blir oppfattet og rapportert av de som får opplæring) </li></ul><ul><li>Hvilke didaktiske forhold påvirker resultatene av opplæringa? </li></ul>
  6. 6. Unge førere og ulykker –hvorfor? <ul><li>Unge førere har en helt uakseptabel ulykkesrisiko – hvorfor? </li></ul><ul><li>- Urealistisk selvvurdering av egne ferdigheter? </li></ul><ul><li>- Ikke-ideelle holdninger? </li></ul><ul><li>- Ikke-ideell atferd? </li></ul><ul><li>Hvordan påvirkes disse av opplæring? </li></ul>
  7. 7. Viktige spørsmål: <ul><li>Hvordan måler vi egentlig sammenhenger mellom praktisk opplæring og ferdighets-relaterte og sikkerhetsrelaterte kompetanser som selvvurdering, sikkerhetsholdninger og risikoatferd? </li></ul><ul><li>Og er disse variablene relatert til ulykker? Kan de tenkes å kunne brukes i stedet for ulykker som et mål på sikkerhetseffekter av opplæring? </li></ul>
  8. 8. En tverrsnittstudie - spørreskjemaundersøkelse <ul><li>4000 personer trukket fra det norske førerkortregisteret AUTOSYS </li></ul><ul><li>18-20 år gamle – og med førerkort klasse B </li></ul><ul><li>Svarprosent med en skriftlig purring: N = 1419, dvs. 37 % </li></ul>
  9. 9. Selvvurdering – første studie
  10. 10. Kroppslig dimensjon - viktig del av selvvurdering <ul><li>Utgangspunktet: Følelsen av hva som er mulig og ikke mulig på vegen </li></ul><ul><li>Forutsetter: Opplevelse av bilen som en del av kroppen </li></ul><ul><li>Teori: </li></ul><ul><li>- Merleau-Ponty </li></ul><ul><li>- Gibson og Crooks </li></ul><ul><li>I dette tilleggsperspektivet ligger spiren til en kroppslig dimensjon i selv-evaluering av ferdighet i bilkjøring </li></ul>
  11. 11. Selvevaluering -forts <ul><li>Fire dimensjoner, hvorav to nye: </li></ul><ul><ul><li>Generell førerdyktighet (Cronbach’s α: 0.845) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikkerhetsorientering (α: 0.704) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroppslig dimensjon (α: 0.788) </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesifikke oppgaveferdigheter (α: 0.764 ) </li></ul></ul>
  12. 12. Noen viktige variabler å sammenlikne
  13. 13. Hvordan henger disse variablene sammen med praktisk kjøretrening? <ul><li>Formell opplæring (kjøretimer) er assosiert med ideelle holdninger, lite risikoatferd, kritisk selvvurdering </li></ul><ul><li>Uformell opplæring, dvs. mengdetrening (og også kjøreerfaring) er assosiert med ikke-ideelle holdninger, risikoatferd, positiv selvvurdering </li></ul>
  14. 14. Kan de forklare ulykker? <ul><li>Selvvurdering, sikkerhetsholdninger og risikoatferd forklarte hver for seg over 80 % av den systematiske variasjonen av ulykker. </li></ul><ul><li>For å sammenlikne alle dimensjonene i disse variablene kjørte jeg en stor analyse (regresjonsanalyse, negativ binomial) og korrigerte for kjøreerfaring: </li></ul>
  15. 15. Viktigste forklaringsvariabler <ul><li>kjøreerfaring målt som antall måneder med førerkort (P<0.001) </li></ul><ul><li>sikkerhetsorientering (selvvurdering) (P<0.001) </li></ul><ul><li>kroppslig dimensjon (selvvurdering) (P<0.001) viktigst, dvs. to av selvvurderingsdimensjonene. </li></ul><ul><li>regelbruddsatferd (violation behaviour), var også viktig (P<0.01) </li></ul><ul><li>sikkerhetsholdninger (safety attitudes) bidro ikke signifikant til å forklare variasjonen i ulykker </li></ul>
  16. 16. Konklusjon <ul><li>Selvvurdering viktigere enn sikkerhets-holdninger og selvrapportert atferd for å forklare varians i ulykker blant ferske, unge førere </li></ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul>
  17. 17. Mengdetrening og kjøreerfaring bidrar til ”kalibrering” av kjøreprosessen <ul><li>Synet på egen ferdighet justeres, og øker trolig i takt med faktisk ferdighet </li></ul><ul><li>Også holdninger og atferd justeres i tråd med det som er trafikal normalatferd, og indikerer mer romslige holdninger og mer romslig atferd. </li></ul><ul><li>Dette virker ikke negativt inn på sikkerheten. </li></ul>
  18. 18. Hva i opplæringa er det som virker?
  19. 19. Flere viktige funn <ul><li>Store forskjeller mellom kjørelærere og ledsagere når det gjelder innhold </li></ul><ul><li>Miljøvennlig kjøring er det opplæringselementet som har lavest skåre av 25 læreplanrelaterte elementer!! </li></ul><ul><li>Kjørelærere og ledsagere utfyller hverandre </li></ul>
  20. 20. Temaer med størst forskjell på L og trafikklærer <ul><li>1 = ikke nevnt 5 = Sterkt vektlagt </li></ul>P<.001 4.28 3.67 Viktighet av forut- sigbar kjøring P<.001 3.59 2.76 Akselerasjonsfelt P<.001 4.41 3.81 Trafikkregler P<.001 4.47 3.71 Oppdage risiko P<.001 3.90 3.00 Feltskifte P<.001 3.98 2.78 Forbikjøring Signifikans Trafikk-lærer L Tema
  21. 21. Mengdetrening <ul><li>1 = ikke nevnt 5 = Sterkt vektlagt </li></ul>
  22. 22. Profesjonell opplæring <ul><li>1 = ikke nevnt 5 = Sterkt vektlagt </li></ul>
  23. 23. Viktige funn <ul><li>Ledsagere unngår de vanskelige delene av opplæringa og har en ”sikkerhetsmargin-strategi” </li></ul><ul><li>Privat øvingskjøring gir kjøreerfaring med høy sikkerhet og bidrar til utvikling av viktige ferdigheter </li></ul><ul><li>Kjørelærere dekker de vanskelige delene av opplæringa og bidrar positivt i forhold til læreplanens mål på holdninger og selvvurdering </li></ul>
  24. 24. Kjøreskoletimer <ul><li>Gjennomsnitt: 14,26 kjøretimer + obligatorisk opplæring </li></ul>
  25. 25. Timer med ledsager <ul><li>Gjennomsnitt: 114,77 timer med ledsager </li></ul>
  26. 26. Regresjonsanalyse <ul><li>En regresjonsanalyse ble gjennomført for å finne ut hvilke aspekter ved opplæringa som påvirket resultatene på effektvariablene </li></ul>
  27. 27. Didaktisk modell
  28. 28. Funn <ul><li>Det viste seg at de ulike aspektene ved opplæringa i svært liten grad bidro til å forklare varians i effektvariablene sikkerhetsholdninger, selvrapportert atferd og selvvurdert førerkompetanse </li></ul><ul><li>En av dimensjonene (spesifikke ferdigheter) i selvvurderingsinstrumentet var likevel til en viss grad påvirket (31 % av variansen lot seg forklare med variabler innafor de didaktiske kategoriene) </li></ul>
  29. 29. Læreforutsetninger <ul><li>Kjønn: Gutter har høyere spesifikke ferdigheter </li></ul><ul><li>Utdanningsnivå er også assosiert med spesifikke ferdigheter </li></ul><ul><li>Tidligere erfaring med motorsykkelkjøring </li></ul><ul><li>Ser ferdigheter som viktige for sikkerheten </li></ul>
  30. 30. Rammefaktorer <ul><li>Omfang av opplæring: </li></ul><ul><li>- Stort omfang på privat kjøretrening er assosiert med høye egenvurdering av spesifikke ferdigheter </li></ul><ul><li>- Stort antall kjøretimer er negativt assosiert med selv-evaluerte spesifikke ferdigheter </li></ul>
  31. 31. Innhold <ul><li>Høye spesifikke ferdigheter er assosiert med at den private kjøreinstruktøren oppfattes som tydelig i sin vektlegging i instruksjonen </li></ul><ul><li>Også assosiert med den private kjøre-instruktørens tydelighet i forhold til å kommunisere risiko </li></ul><ul><li>(gir grunn til å spørre om private instruktører knytter sin oppfatning om risiko opp mot ferdigheter) </li></ul>
  32. 32. Læreprosessens forløp (inkludert evaluering undervegs) <ul><li>God atmosfære i bilen </li></ul><ul><li>Eleven kjenner instruktørens vurderinger </li></ul><ul><li>Den private instruktørens nervøsitet i utfordrende kjøresituasjoner er assosiert med bedre spesifikke ferdigheter </li></ul><ul><li>De som mener at instruktørens nervøsitet er ubegrunnet ser positivt på egne ferdigheter </li></ul>
  33. 33. Bakgrunnsvariabler <ul><li>Kjøreerfaring etter ervervet førerkort sammen med kjønn var de viktigste forklaringsvariablene til spesifikke ferdigheter </li></ul>
  34. 34. Hvorfor lar ikke andre variabler som holdninger seg forklare i de didaktiske kategoriene? <ul><li>Fokus i praktisk opplæring er praktisk </li></ul><ul><li>Det betyr i så fall at den unike påvirkningsmuligheten som ligger i 1 til 1 situasjonen utnyttes dårlig </li></ul><ul><li>Men: Det er absolutt mulig at ubevisste prosesser jobber, og at eleven likevel påvirkes, men at sammenhengene er mer kompliserte </li></ul>
  35. 35. Konsekvenser <ul><li>Funnene indikerer at privat mengdetrening ikke kan erstatte profesjonell opplæring </li></ul><ul><li>Begge opplæringsformene er viktige fordi de utfyller hverandre </li></ul><ul><li>Men det er fortsatt et stort behov for å identifisere virkningsmekanismer i opplæring </li></ul>
  36. 36. Takk for oppmerksomheten! <ul><li>Spørsmål, kommentarer </li></ul>

  ×