Session 13 Sara Björlin Lidén

 • 318 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
318
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Effektiva angreppssätt i samspelet mellan huvudmän och operatörer Opsam Ett nordiskt forskningsprojekt Sara Björlin Lidén Bo Tengblad WSP Analys och strategi Transportforum 2009-01-08 1
 • 2. OpsamEffektiva angreppssätt i samspelet mellan huvudmän och operatörerUtveckla kvalitet i ett nätverk Utgångspunkter Samspelet mellan huvudman och operatör är centralt + det finns goda exempel från våra nordiska huvudstäder Ägare/ Kund/ samhälle medborgare Intressenter, finansiärer Trafikselskabet Movia HKL/HST Ruter AS AB Storstockholms Lokaltrafik THM Operatör Externa sponsorer: Banverket, Vinnova, Vägverket Infra- struktur Förväntat resultat En presentation av goda exempel på att utveckla kollektivtrafikens kvalitet i nätverk och ett diskussionsunderlag med fokus på roller, drivkrafter och kultur Transportforum 2009-01-08 2
 • 3. En spelplan med många dimensioner:Vad påverkar kvaliteten mot kund?Samhälls- Driftperiodorganisation Upphandling Följa upp avtal och Anbudsunderlag verksamhetOperatörs- Förberedelsefasmarknaden - Uppdraget Hantera avvikelser - Avtalsvillkoren Driftstart Arbeta med ständigaLagstiftning - Övriga villkor Avtal förbättringar Utvärdering av anbud Arbeta förebyggandeTrafiksystem Omställningsfas Beslut Identifiera ochoch tjänsteutbud om operatör för genomföra uppdraget utvecklingsprojektUpphandlingsstrategiEn gemensam kultur:Vardagsrutiner, språk, värderingar, verktyg, förtroende, synen på den gemensamma affären, partnerskap Transportforum 2009-01-08 3
 • 4. Arbetssätt• Enkät till huvudmän och operatörer• Fyra seminarier med intressenterna• Platsbesök med intervjuer• Workshop med forskare• Fördjupningsstudier• Kompletterande intervjuer• Seminarium ”second opinions”• Rapport klar juni 2009 Transportforum 2009-01-08 4
 • 5. Enkätens upplägg:Värdera hur viktig en fråga är för god samverkan och hur välpåståendet stämmer med dagens samverkan. Transportforum 2009-01-08 5
 • 6. Fyra fördjupningsstudier1. Drivkrafter som fokuserar på kvalitetsutveckling Analys av dagens flora2. En huvudman som uppträder Tydlig huvudman på ett samlat sätt SLs tvärfunktionella trafikslags- Drivkrafter Uppföljning specifika kontraktsteam3. Fokus på långsiktighet Operatörs- Exempel på operatörsinitiativ initiativ4. Uppföljning i samverkan leder till utveckling Ruters MIS Transportforum 2009-01-08 6
 • 7. Drivkrafter i avtalen som fokuserarkvalitetsutveckling• Kvalitetsincitament • Arbetsfördelningen mellan – Huvudmannen bestämmer nivån, huvudman och operatör? vite om nivån inte nås • Operatörens frihetsgrader och – Bonus och viten kring definierad nollpunkt möjligheter att påverka – Operatören väljer själv sin kvalitetsnivå över nollnivån – Vilka kvalitetsparametrar ska användas? – Sammanvägt kvalitetsindex• Intäktsincitament• Resandeincitament• Kontraktsperiodens längd Transportforum 2009-01-08 7
 • 8. SLs tvärfunktionella kontraktsteamOrsak till teamens etablering: • Teamledare med affärsansvar Många olika kontaktpersoner hos • Pragmatiskt processorienterat huvudmannen gör att operatören arbetssätt får splittrat budskap. – Medarbetare från berörda funktioner i hela SL ingår i teamet – Rapporterar via styrgrupp till• Team Pendeltåg (2006) företagsledningen• Team Buss (2007) • Enkla kontaktytor• Team Lokaltåg – Tydlig mötesstruktur• Team Tunnelbana • Positiva erfarenheter – Tydlig och samspelt huvudman – Fel upptäcks och rättas till – Operatörens erfarenhet tas till vara – Bättre punktlighet i pendeltågstrafiken • Återstår: – Budgeten i linjeorganisationen – Än dominerar kortsiktigheten Transportforum 2009-01-08 8
 • 9. Operatörsinitiativ• Vi har i samband med intervjuerna stött på ett antal exempel på initiativ ”utöver avtalet”, ofta av mer långsiktig karaktär• Rapporten kommer att presentera några av dessa avseende: – Kompetensutveckling – Ledarskap – Samspelet med huvudmannen Transportforum 2009-01-08 9
 • 10. Uppföljning i samverkan leder till utveckling: Ruters marknadsinformationssystem MIS• Systematik och gemensam förståelse – för vad som ska följas upp – på vilket sätt det ska följas upp – vilka ekonomiska konsekvenser uppföljningen får• Kvalitetsuppföljningsmanual• Snabb återkoppling – till både huvudman och operatör – bonus, viten och gebyr/punktviten• Underlag för proaktivt förbättrings- arbete• Medvetenhet om kollektivtrafikens mål och ”temperatur” ökar – Ägaren har MIS nyckeltal på intranät – Politiker och tjänstemän har egna inloggningsuppgifter – Operatörer och huvudmannen har tillgång http://online.tns-gallup.no/sporveien/ till samma information. Transportforum 2009-01-08 10
 • 11. Tack för uppmärksamheten! Rapporten finns i juni 2009 Transportforum 2009-01-08 11