Your SlideShare is downloading. ×
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Giáo trình java Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

928

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
928
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹oTrêng ®¹i häc s ph¹m kü thuËt hng yªn ---------------ooo------------------
 • 2. §Ò c¬ng bµi gi¶ng Java c¬ sëChương 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢNBÀI 1. LÀM QUEN VỚI JAVAI. Lịch sử java Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viênchuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sửdụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++. Ban đầu Java được thiết kế để làm ngôn ngữ viết chương trình cho các sảnphẩm điện tử dân dụng như đầu video, tivi, điện thoại, máy nhắn tin.. . Tuy nhiênvới sự mãnh mẽ của Java đã khiến nó nổi tiếng đến mức vượt ra ngoài sự tưởngtượng của các nhà thiết kế ra nó. Java khởi thuỷ tên là Oak- là cây sồi mọc ở phía sau văn phòng của nhàthiết kế chính ông Jame Gosling, sau này ông thấy rằng đã có ngôn ngữ lập trìnhtên Oak rồi, do vậy nhóm thiết kế quyết định đổi tên, “Java” là cái tên được chọn,Java là tên của một quán cafe mà nhóm thiết kế java hay đến đó uống.II. Java em là ai Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do vậy không thể dùng Java đểviết một chương trình hướng chức năng. Java có thể giải quyết hầu hết các công
 • 3. việc mà các ngôn ngữ khác có thể làm được. Java là ngôn ngữ vừa biên dịch vừa thông dịch. Đầu tiên mã nguồn đượcbiên dịch bằng công cụ JAVAC để chuyển thành dạng ByteCode. Sau đó đượcthực thi trên từng loại máy cụ thể nhờ chương trình thông dịch JAVA. Mục tiêucủa các nhà thiết kế Java là cho phép người lập trình viết chương trình một lầnnhưng có thể chạy trên bất cứ phần cứng cụ thể, thế nên khẩu hiệu của các nhàthiết kế Java là “Write One, Run Any Where”. Ngày nay, Java được sử dụng rộng rãi để viết chương trình chạy trênInternet. Nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng độc lập thiết bị, không phụthuộc vào hệ điều hành. Java không chỉ dùng để viết các ứng dụng chạy đơn lẻ haytrong mạng mà còn để xây dựng các trình điều khiển thiết bị cho điện thoại diđộng, PDA, …II. Một số đặc trưng của java1.Đơn giản Những người thiết kế mong muốn phát triển một ngôn ngữ dễ học và quenthuộc với đa số người lập trình. Java tựa như C++, nhưng đã lược bỏ đi các đặctrưng phức tạp, không cần thiết của C và C++ như: thao tác con trỏ, thao tác địnhnghĩa chồng toán tử (operator overloading),… Java không sử dụng lệnh “goto”cũng như file header (.h). Cấu trúc “struct” và “union” cũng được loại bỏ khỏiJava. Nên có người bảo Java là “C++--“, ngụ ý bảo java là C++ nhưng đã bỏ đinhững thứ phức tạp, không cần thiết.2. Hướng đối tượng Có thể nói java là ngôn ngữ lập trình hoàn toàn hướng đối tượng, tất cảctrong java đều là sự vật, đâu đâu cũng là sự vật.3. Độc lập với hệ nền Mục tiêu chính của các nhà thiết kế java là độc lập với hệ nền hay còn gọi
 • 4. là độc lập phần cứng và hệ điều hành. Đây là khả năng một chương trình được viếttại một máy nhưng có thể chạy được bất kỳ đâu Tính độc lập với phần cứng được hiểu theo nghĩa một chương trình Javanếu chạy đúng trên phần cứng của một họ máy nào đó thì nó cũng chạy đúng trêntất cả các họ máy khác. Một chương trình chỉ chạy đúng trên một số họ máy cụ thểđược gọi là phụ thuộc vào phần cứng. Tính độc lập với hệ điều hành được hiểu theo nghĩa một chương trình Javacó thể chạy được trên tất cả các hệ điều hành. Một chương trình chỉ chạy được trênmột số hệ điều hành được gọi là phụ thuộc vào hệ điều hành. Các chương trình viết bằng java có thể chạy trên hầu hết các hệ nền màkhông cần phải thay đổi gì, điều này đã được những người lập trình đặt cho nómột khẩu hiệu ‘viết một lần, chạy mọi nơi’, điều này là không thể có với các ngônngữ lập trình khác. Đối với các chương trình viết bằng C, C++ hoặc một ngôn ngữ nào khác,trình biên dịch sẽ chuyển tập lệnh thành mã máy (machine code), hay lệnh của bộvi xử lý. Những lệnh này phụ thuộc vào CPU hiện tại trên máy bạn. Nên khi muốnchạy trên loại CPU khác, chúng ta phải biên dịch lại chương trình. 4. Mạnh mẽ Java là ngôn ngữ yêu cầu chặt chẽ về kiểu dữ liệu, việc épkiểu tự động bừa bãi của C, C++ nay được hạn chế trong Java, điều này làmchương trình rõ ràng, sáng sủa, ít lỗi hơn.Java kiểm tra lúc biên dịch và cả trongthời gian thông dịch vì vậy Java loại bỏ một một số loại lỗi lập trình nhấtđịnh.Java không sử dụng con trỏ và các phép toán con trỏ. Java kiểm tra tất cả cáctruy nhập đến mảng, chuỗi khi thực thi để đảm bảo rằng các truy nhập đó không rangoài giới hạn kích thước. Trong các môi trường lập trình truyền thống, lập trình viên phải tự mìnhcấp phát bộ nhớ. Trước khi chương trình kết thúc thì phải tự giải phóng bộ nhớ đãcấp. Vấn đề nảy sinh khi lập trình viên quên giải phóng bộ nhớ đã xin cấp trướcđó. Trong chương trình Java, lập trình viên không phải bận tâm đến việc cấp phát
 • 5. bộ nhớ. Qúa trình cấp phát, giải phóng được thực hiện tự động, nhờ dịch vụ thunhặt những đối tượng không còn sử dụng nữa (garbage collection). Cơ chế bẫy lỗi của Java giúp đơn giản hóa qúa trình xử lý lỗi và hồi phụcsau lỗi.5. Hỗ trợ lập trình đa tuyến Đây là tính năng cho phép viết một chương trình có nhiều đoạn mã lệnhđược chạy song song với nhau. Với java ta có thể viết các chương trình có khảnăng chạy song song một cách dễ dàng, hơn thế nữa việc đồng bộ tài nguyên dùngchung trong Java cũng rất đơng giản. Điều này là không thể có đối với một sốngôn ngữ lập trình khác như C/C++, pascal …6. Phân tán Java hỗ trợ đầy đủ các mô hình tính toán phân tán: mô hình client/server,gọi thủ tục từ xa…7. Hỗ trợ internet Mục tiêu quan trọng của các nhà thiết kế java là tạo điều kiện cho các nhàphát triển ứng dụng có thể viết các chương trình ứng dụng internet và web mộtcách dễ dàng, với java ta có thể viết các chương trình sử dụng các giao thức TCP,UDP một cách dễ dàng, về lập trình web phía máy khách java có công nghệ javaapplet, về lập trình web phía máy khách java có công nghệ servlet/JSP, về lậptrình phân tán java có công nghệ RMI, CORBA, EJB, Web Service.8. Thông dịch Các chương trình java cần được thông dịch trước khi chạy, một chươngtrình java được biên dịch thành mã byte code mã độc lập với hệ nền, chương trìnhthông dịch java sẽ ánh xạ mã byte code này lên mỗi nền cụ thể, điều này khiếnjava chậm chạp đi phần nào.
 • 6. III. Các kiểu ứng dụng Java Với Java ta có thể xây dựng các kiểu ứng dụng sau:1. Ứng dụng Applets Applet là chương trình Java được tạo ra để sử dụng trên Internet thông quacác trình duyệt hỗ trợ Java như IE hay Netscape. Applet được nhúng bên trongtrang Web. Khi trang Web hiển thị trong trình duyệt, Applet sẽ được tải về và thựcthi tại trình duyệt.2. Ứng dụng dòng lệnh (console) Các chương trình này chạy từ dấu nhắc lệnh và không sử dụng giao diện đồhọa. Các thông tin nhập xuất được thể hiện tại dấu nhắc lệnh.3. Ứng dụng đồ họa Đây là các chương trình Java chạy độc lập cho phép người dùng tương tácqua giao diện đồ họa.4. JSP/Servlet Java thích hợp để phát triển ứng dụng nhiều lớp. Applet là chương trình đồhọa chạy trên trình duyệt tại máy trạm. Ở các ứng dụng Web, máy trạm gửi yêucầu tới máy chủ. Máy chủ xử lý và gửi kết quả trở lại máy trạm. Các Java APIchạy trên máy chủ chịu trách nhiệm xử lý tại máy chủ và trả lời các yêu cầu củamáy trạm. Các Java API chạy trên máy chủ này mở rộng khả năng của các ứngdụng Java API chuẩn. Các ứng dụng trên máy chủ này được gọi là cácJSP/Servlet. hoặc Applet tại máy chủ. Xử lý Form của HTML là cách sử dụng đơngiản nhất của JSP/Servlet. Chúng còn có thể được dùng để xử lý dữ liệu, thực thicác giao dịch và thường được thực thi thông qua máy chủ Web.5. Ứng dụng cơ sở dữ liệu
 • 7. Các ứng dụng này sử dụng JDBC API để kết nối tới cơ sở dữ liệu. Chúngcó thể là Applet hay ứng dụng, nhưng Applet bị giới hạn bởi tính bảo mật.6. Ứng dụng mạng Java là một ngôn ngữ rất thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng mạng.Với thư viện Socket bạn có thể lập trình với hai giao thức: UDP và TCP.7. Ứng dụng nhiều tầng Với Java bạn có thể xây dựng phân tán nhiều tầng với nhiều hỗ trợ khácnhau như: RMI, CORBA, EJB, Web Service8. Ứng dụng cho các thiết bị di động Hiện nay phần lớn các thiết bị di động như: Điện thoại di động, máy trợgiúp cá nhân… đều hỗ trợ Java. Thế nên bạn có thể xây dựng các ứng dụng chạytrên các thiết bị di động này. Đây là một kiểu ứng dụng khá hấp dãn, bởi vì cácthiết bị di động này ngày càng phổ biến và nhu cầu có các ứng dụng chạy trên đó,đặc biệt là các ứng dụng mang tính chất giải trí như game…IV. Máy ảo Java (JVM-Java Virtual Machine) Máy ảo là một phần mềm mô phỏng một máy tính thật (máy tính ảo). Nó cótập hợp các lệnh logic để xác định các hoạt động của máy tính và có một hệ điềuhành ảo. Người ta có thể xem nó như một máy tính thật (máy tính có phần cứngảo, hệ điều hành ảo). Nó thiết lập các lớp trừu tượng cho: Phần cứng bên dưới, hệđiều hành, mã đã biên dịch. Trình biên dịch chuyển mã nguồn thành tập các lệnh của máy ảo mà không phụthuộc vào phần cứng và hệ điều hành cụ thể. Trình thông dịch trên mỗi máy sẽchuyển tập lệnh này thành chương trình thực thi. Máy ảo tạo ra một môi trườngbên trong để thực thi các lệnh bằng cách: 1 Nạp các file .class
 • 8. 2 Quản lý bộ nhớ 3 Dọn “rác”Việc không nhất quán của phần cứng làm cho máy ảo phải sử dụng ngăn xếp đểlưu trữ các thông tin sau: 1 Các “Frame” chứa các trạng thái của các phương thức. 2 Các toán hạng của mã bytecode. 3 Các tham số truyền cho phương thức. 4 Các biến cục bộ. Khi JVM thực thi mã, một thanh ghi cục bộ có tên “Program Counter” đượcsử dụng. Thanh ghi này trỏ tới lệnh đang thực hiện. Khi cần thiết, có thể thay đổinội dung thanh ghi để đổi hướng thực thi của chương trình. Trong trường hợpthông thường thì từng lệnh một nối tiếp nhau sẽ được thực thi.Một khái niệm thông dụng khác trong Java là trình biên dịch “Just In Time-JIT”.Các trình duyệt thông dụng như Netscape hay IE đều có JIT bên trong để tăng tốcđộ thực thi chương trình Java. Mục đích chính của JIT là chuyển tập lệnh bytecodethành mã máy cụ thể cho từng loại CPU. Các lệnh này sẽ được lưu trữ và sử dụngmỗi khi gọi đến.
 • 9. BÀI 2 NỀN TẢNG CỦA JAVAI. Tập ký tự dùng trong java Mọi ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ lập trình nói riêng đều phải xây dựngtrên một tập hợp chữ cái (hay còn gọi là bảng chữ cái), các kí tự được nhóm lạitheo một cách nào đó để tạo thành các từ, các từ lại được nhóm lại thành các câu(trong ngôn ngữ lập trình gọi là câu lệnh), một chương trình máy tính tính là mộttập các câu lệnh được bố trí theo một trật tự mà người viết ra chúng sắp đặt Ngôn ngữ java được được xây dựng trên bảng chữ cái unicode, do vậy ta cóthể dùng các kí tự unicode để đặt tên cho các định danh.II. Từ khoá của Java Mỗi ngôn ngữ lập trình có một tập các từ khoá, người lập trình phải sửdụng từ khoá theo đúng nghĩa mà người thiết kế ngôn ngữ đã đề ra, ta không thểđịnh nghĩa lại nghĩa của các từ khoá, như sử dụng nó để đặt tên biến, hàm..Sau đây là một số từ khoá thường gặp: Từ khóa Mô tảabstract Sử dụng để khai báo lớp, phương thức trừu tượngboolean Kiểu dữ liệu logicbreak Được sử dụng để kết thúc vòng lặp hoặc cấu trúc switchbyte kiểu dữ liệu số nguyêncase được sử dụng trong lện switchcast Chưa được sử dụng (để dành cho tương lai)catch được sử dụng trong xử lý ngoại lệchar kiểu dữ liệu ký tựclass Dùng để khai báo lớp
 • 10. const Chưa được dùngcontinue được dùng trong vòng lặp để bắt đầu một vòng lặp mớidefault được sử dụng trong lệnh switchdo được dùng trong vòng lặp điều kiện saudouble kiểu dữ liệu số thựcelse khả năng lựa chọn thứ hai trong câu lệnh ifextends chỉ rằng một lớp đựơc kế thừa từ một lớp khácfalse Gía trị logicfinal Dùng để khai báo hằng số, phương thức không thể ghi đè, hoặc lớp không thể kế thừafinally phần cuối của khối xử lý ngoại lệfloat kiểu số thựcfor Câu lệnh lặpgoto Chưa được dùngif Câu lệnh lựa chọnimplements chỉ rằng một lớp triển khai từ một giao diệnimport Khai báo sử dụng thư việninstanceof kiểm tra một đối tượng có phải là một thể hiện của lớp hay khônginterface sử dụng để khai báo giao diệnlong kiểu số nguyênnative Khai báo phương thức được viết bằng ngông ngữ biên dịch C++new tạo một đối tượng mớinull một đối tượng không tồn tạipackage Dùng để khai báo một góiprivate đặc tả truy xuấtprotected đặc tả truy xuấtpublic đặc tả truy xuất
 • 11. return Quay từ phương thức về chỗ gọi nóshort kiểu số nguyênstatic Dùng để khai báo biến, thuộc tính tĩnhsuper Truy xuất đến lớp chaswitch lệnh lựa chọnsynchronized một phương thức độc quyền truy xuất trên một đối tượngthis Ám chỉ chính lớp đóthrow Ném ra ngoại lệthrows Khai báo phương thức ném ra ngoại lệtrue Giá trị logictry sử dụng để bắt ngoại lệvoid Dùng để khai báo một phương thức không trả về giá trịwhile Dùng trong cấu trúc lặpIII. Định danh (tên) Tên dùng để xác định duy nhất một đại lượng trong chương trình. Trong javatên được đặt theo quy tắc sau: - Không trùng với từ khoá - Không bắt đầu bằng một số, tên phải bắt đầu bằng kí tự hoặc bắt đầu bằng kí $,_ - Không chứa dấu cách, các kí tự toán học như +, -, *,/, %.. - Không trùng với một định danh khác trong cùng một phạm vichú ý: - Tên nên đặt sao cho có thể mô tả được đối tượng trong thực tế - Giống như C/C++, java có phân biệt chữ hoa chữ thường - Trong java ta có thể đặt tên với độ dài tuỳ ý - Ta có thể sử dụng các kí tự tiếng việt để đặt tên
 • 12. Quy ước về đặt tên trong java Ta nên đặt tên biến, hằng, lớp, phương thức sao cho nghĩa của chúng rõ ràng,dễ hiểu, khoa học và mang tính ước lệ quốc tế. Do java có phân biệt chữ hoa, chữthường nên ta phải cẩn thận và chú ý. Sau đây là quy ước đặt tên trong java (chú ý đây chỉ là quy ước do vậy khôngbắt buộc phải tuân theo quy ước này):• Đối với biến và phương thức thì tên bao giờ cũng bắt đầu bằng ký tự thường, nếu tên có nhiều từ thì ghép lại thì: ghép tất cả các từ thành một, ghi từ đầu tiên chữ thường, viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ theo sau trong tên, ví dụ area, radius, readInteger…- Đối với tên lớp, giao diện ta viết hoa các kí tự đầu tiên của mỗi từ trong tên, vídụ lớp WhileTest, Circle• Tên hằng bao giờ cũng viết hoa, nếu tên gồm nhiều từ thì chúng được nối với hau bởi kí tự ghạch dưới ‘_’, ví dụ PI, MAX_VALUEIV. Cấu trúc một chương trình java - Mỗi ứng dụng Java bao gồm một hoặc nhiều đơn vị biên dịch (mỗi đơn vịbiên dịch là một tệp tin có phần mở rộng Java) - Mỗi đơn vị biên dịch bao gồm một hoặc nhiều lớp - Mỗi ứng dụng độc lập phải có duy nhất một phương thức main (điểm bắt đầucủa ứng dụng) - Mỗi đơn vị biên dịch có nhiều nhất một lớp được khai báo là public, nếu nhưtrong đơn vị biên dịch có lớp public thì tên của đơn vị biên dịch phải trùng với têncủa lớp public (giống hệt nhau cả ký tự hoa lẫn ký tự thường) - Bên trong thân của mối lớp ta khai báo các thuộc tính, phương thức của lớpđó, Java là ngôn ngữ hướng đối tượng, do vậy mã lệnh phải nằm trong lớp nào đó.Mỗi lệnh đều được kết thúc bằng dấu chấm phảy “;”.
 • 13. • Trong ngôn ngữ Java, lớp là một đơn vị mẫu có chứa dữ liệu và mã lệnh liên quan đến một thực thể nào đó. Khi xây dựng một lớp, thực chất bạn đang tạo ra một một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu mới này được sử dụng để xác định các biến mà ta thương gọi là “đối tượng”. Đối tượng là các thể hiện (instance) của lớp. Tất cả các đối tượng đều thuộc về một lớp có chung đặc tính và hành vi. Mỗi lớp xác định một thực thể, trong khi đó mỗi đối tượng là một thể hiện thực sự. - Khi ban khai báo một lớp, bạn cần xác định dữ liệu và các phương thức củalớp đó. Về cơ bản một lớp được khai báo như sau:Cú pháp:class classname{ var_datatype variablename;:met_datatype methodname(parameter_list):}Trong đó:class - Từ khoá xác định lớpclassname - Tên của lớpvar_datatype - kiểu dữ liệu của biếnvariablename - Tên của biếnmet_datatype - Kiểu dữ liệu trả về của phương thức
 • 14. methodname - Tên của phương thứcparameter_list – Các tham số được của phương thức - Bạn còn có thể định nghĩa một lớp bên trong một lớp khác. Đây là lớp xếplồng nhau, các thể hiện (instance) của lớp này tồn tại bên trong thể hiện của mộtlớp che phủ chúng. Nó chi phối việc truy nhập đến các thành phần của lớp bao phủchúng. Có hai loại lớp trong đó là lớp trong tĩnh “static” và lớp trong không tĩnh“non static” + Lớp trong tĩnh (static) Lớp trong tĩnh được định nghĩa với từ khoá “static”. Lớp trong tĩnh có thể truy nhập vào các thành phần tĩnh của lớp phủ nó. + Lớp trong không tĩnh (non static) Lớp bên trong (không phải là lớp trong tĩnh) có thể truy nhập tất cả các thành phần của lớp bao nó, song không thể ngược lại.V. Chương trình JAVA đầu tiên Để có thể biên dịch và chạy các chương trình java ta phải cài• JRE (Java Runtime Enviroment) môi trường thực thi của java, nó bao gồm: JVM (Java Virtual Machine) máy ảo java vì các chương trình java được thông dịch và chạy trên máy ảo java và tập các thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng java.• Bộ công cụ biên dịch và thông dịch JDK của Sun MicrosystemSau khi cài đặt JDK (giả sử thư mục cài đặt là C:JDK1.4) ta sẽ nhận được một cấutrúc thư mục như sau:
 • 15. - Để biên dịch một chương trình java sang mã byte code ta dùng lệnh C:JDK1.4BINjavac TênTệp.java- Để thông dịch và chạy chương trình ta sử dụng lệnh C:JDK1.4BINjava TênTệpĐể biên dịch và chạy chương trình Java đơn giản ta nên thiết đặt hai biến môitrường “paht” và “classpath” như sau:- Đối với dòng WinNT: + R-Click vào My Computer chọn Properties chọn Advanced Enviroment Variables
 • 16. + Trong phần System variables chọn new để thêm biến môi trường mới, trong hộp thoại hiện ra gõ “classpath” vào ô Variable Name và “.;C:jdk1.4libtools.jar;C:jdk1.4libdt.jar;C:jdk1.4jrelibrt.jar” trong ô variable value (chú ý không gõ dấu “ vào, mục đích để cho dễ nhìn mà thôi) + Cũng trong phần System variables tìm đến phần path trong danh sách chọn edit để sửa lại giá trị hiện có, trong ô value ta thêm vào cuối “;C:jdk1.4bin” Công việc đặt các biến môi trường đã xong, để thấy được tác dụng của các biến môi trường ta cần phải khởi động lại máy- Đối với dòng Win9X: Mở tệp C:Autoexec.bat sau đó thêm vào hai dòng sau: +classpath=.;C:jdk1.4libtools.jar;C:jdk1.4libdt.jar;C:jdk1.4jrelibrt.ja r + path=…;c:jdk1.4bin Khởi động lại máy để thấy được tác dụng của các biến môi trường nàyVí dụ đầu tiên: chương trình Hello World (chương trình khi chạy sẽ in ra màn hìnhlời chào Hello World)Các bước:• Mở một chương trình soạn thảo văn bản hỗ trợ asciii, như notepad, wordpad, EditPlus… và gõ vào các dòng sau:
 • 17. public class HelloWorld { public static void main(String[] args){ System.out.println("Hello World"); }}• Ghi lại với cái tên C:HelloWorld.java (chú ý tên tệp phải trùng với tên lớp, kể cả chữ hoa chữ thường, phần mở rộng là java)- Mở của sổ DOS Prompt + chuyển vào thư mục C: + Gõ lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch chương trình, nếu việc biên dịch thành công (chương trình không có lỗi cú pháp) thì ta sẽ thu được tệp HelloWorld.class trong cùng thư mục, nếu trong chương trình còn lỗi cú pháp thì trong bứơc này ta sẽ nhận được một thông báo lỗi và lúc này tệp HelloWorld.class cũng không được tạo ra + Gõ lệnh java HelloWorld (chú ý không gõ phần mở rộng) để chạy chương trình HelloWorld.Sau khi thông dịch và chạy ta nhận đượcVI. Chú thích trong chương trình
 • 18. Trong java ta có 3 cách để ghi chú thíchCách 1: sử dụng cặp /* và */ ý nghĩa của cặp chú thích này giống như của C, C++Cách 2: sử dụng cặp // ý nghĩa của cặp chú thích này giống như của C, C++Cách 3: sử dụng cặp /** và */, đây là kiểu chú thích tài liệu (không có trongC/C++), nó dùng để tạo ra tài liệu chú thích cho chương trình.Với cách thứ nhất và cách ba ta có thể viết chú thích trên nhiều dòng, với cách chúthích hai ta chỉ có thể chú thích trên một dòng.Chú ý: trong java ta có thể đặt chú thích ở đâu?, câu trả lời là: ở đâu có thể đặtđược một dấu cách thì ở đó có thể đặt chú thích.VII. Kiểu dữ liệu1. Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ Từ khoá Mô tả Kích cỡ Tối thiểu Tối đa Lớp bao (kiểu số nguyên)byte số nguyên một byte 8 bit -128 127 Byteshort số nguyên ngắn 16 bit -215 215-1 Shortint số nguyên 32 bit -231 231-1 Integerlong số nguyên dài 64 bit -263 -263-1 Long (kiểu số thực)float kiểu thực với độ chính 32 bit IEEE754 IEEE75 Float xác đơn 4double Double-precision 64 bit IEEE754 IEEE75 Double floating point 4 (kiểu khác)char kiểu kí tự 16 bit Unicode 0 Unicode Character 216-1
 • 19. boolean kiểu logic true hoặc false - - Booleanvoid - - - - VoidĐặc điểm của các biến có kiểu nguyên thủy là vùng nhớ của chúng được cấp phátở phần stack. Do vậy việc truy xuất vào một biến kiểu nguyên thủy rất nhanh.2. Kiểu tham chiếuTrong Java có 3 kiểu dữ liệu tham chiếu Kiểu dữ liệu Mô tả Mảng (Array) Tập hợp các dữ liệu cùng kiểu. Lớp (Class) Là sự cài đặt mô tả về một đối tượng trong bài toán. Giao diện Là một lớp thuần trừu tượng được tạo ra cho phép cài đặt (Interface) đa thừa kế trong Java. Đặc điểm của các biến kiểu tham chiếu là nó chứa địa chỉ của đối tượng mànó trỏ đến. Vùng nhớ của biến tham chiếu được cấp phát ở vùng nhớ stack còn vùngnhớ của đối tượng được cấp phát ở vùng nhớ heap. Việc truy xất vào vùng nhớheap chậm hơn truy xất vào vùng nhớ stack tuy nhiên java có cơ chế cho phép truycập vào vùng nhớ heap với tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ truy cập vào vùng nhớ stack.VIII. Khai báo biến1. Khai báo biến Tương tự ngôn ngữ C/C++, để khai báo biến trong java ta sử dụng cú phápsau:type name [=InitValue];
 • 20. trong đó:• type là kiểu dữ liệu cuả biến• name là tên của biến, tên biến là một xâu kí tự được đặt theo quy tắc đặt tên của java• InitValue là giá trị khởi tạo cho biến, đây là phần tuỳ chọn, nếu bỏ qua phần này thì giá trị ban đầu của biến được khởi tạo giá trị mặc địnhChú ý:- Nếu cần khai báo nhiều biến có cùng một kiểu dữ liệu ta có thể đặt các khai báocác biến trên một dòng, các biến này được phân cách nhau bởi dấu phảy- Java sẽ xử lý các biến không được khởi đầu giá trị như sau: + Đối với thuộc tính (biến được khai báo trong phạm vi của lớp) thì Java sẽ tự động khởi gán giá trị cho các biến theo quy tắc sau: + giá trị 0 cho kiểu dữ liệu số + false cho kiểu logic + kí tự null (mã 0) cho kí tự + giá trị null cho kiểu đối tượng + Đối với các biến cục bộ thì biến không được khới gán giá trị mặc định, tuy nhiên Java sẽ báo lỗi nếu ta sử dụng một biến chưa được nhận giá trị2. phạm vi biến Mỗi biến được khai báo ra có một phạm vi hoạt động, phạm vi của biến lànơi mà biến có thể được truy cập, điều này xác định cả tính thấy được và thời giansống của biến.
 • 21. • biến phạm vi lớp là biến được khai báo bên trong lớp nhưng bên ngoài các phương thức và hàm tạo, tuy nhiên việc khai báo phải xuất hiện trước khi biến được sử dụng• biến phạm vi cục bộ là biến được khai báo bên trong một khối, phạm vi của biến tính từ điểm biến được khai báo cho đến cuối khối mà biến được khai báoVí dụ:{int i=1;// chỉ có i sẵn sàng sử dụng{int j=10;// cả i và j đều sẵn sàng}// chỉ có i sẵn sàng// j không sẵn sàng vì nằm ngoài phạm vi}Chú ý: Ta không thể làm điều sau cho dù nó có thể trong C/C++{
 • 22. int i=1;{int i=10;// không được phép vì đã có một biến cùng tên với nó}}những người thiết kế java cho rằng điều đó có thể gây lần lộn, do vậy họ đã quyếtđịnh không cho phép che giấu một biến ở phạm vi lớn hơn.Chú ý: thời gian sống của các đối tượng không tuân theo quy luật thời gian sốngcủa các biến kiểu nguyên thuỷ.VII. Một số phép toán trên kiểu dữ liệu nguyên thuỷ1. Phép gánCú pháp Biến=BiểuThức; Phép gán được thực hiện bằng toán tử ‘=’, nó có nghĩa là “ hãy tính toán giátrị biểu thức bên phải dấu gán, sau đó đưa giá trị đó vào ô nhớ có tên nằm ở bêntrái dấu gán’Chú ý:+ câu lệnh gán gồm một dấu ‘=’+ kiểu của biểu thức bên phải dấu gán phải tương thích với kiểu dữ liệu của biến+ trong java ta có thể thực hiện một dẫy gán như sau:i = j = 10;// cả i và j đều có giá trị 102. Toán tử toán họcNgôn ngữ java cũng có các phép toán số học như các ngôn ngữ khác: + ( phépcộng), - ( phép trừ ), * ( phép nhân ),/ ( phép chia ), % ( phép toán chia lấy phầnnguyên)Ta mô tả tóm tắt các phép toán số học qua bảng tổng kết sau:
 • 23. Phép toán Sử dụng Mô tả+ op1 + op2 Cộng op1 vớiop2- op1 - op2 Trừ op1 cho op2* op1 * op2 Nhân op1 với op2/ op1/ op2 chia op1 cho op2% op1 % op2 Tính phần dư của phép chia op1 cho op23. Toán tử tăng, giảmGiống như ngôn ngữ C/C++, java cũng có phép toán tăng, giảm, ta có thể mô tảtóm tắt qua các bằng sau: Phép toán Sử dụng Mô tả Tăng op lên 1 đơn vị, giá trị của op được tăng lên trước khi biểu++ op++ thức chứa nó được tính Tăng op lên 1 đơn vị, giá trị của op được tăng lên sau khi biểu thức++ ++op chứa nó được tính Giảm op xuống1 đơn vị, giá trị của op được giảm xuống trước khi-- op-- biểu thức chứa nó được tính Giảm op xuống1 đơn vị, giá trị của op được giảm xuống sau khi-- --op biểu thức chứa nó được tínhChú ý: nếu toán tử tăng trước, tăng sau(giảm trước, giảm sau) đứng mộtmình(không nằm trong biểu thức ) thì chúng hoạt động như nhau, chúng chỉ khácnhau khi chúng nằm trong biểu thức4. Phép toán quan hệPhép toán quan hệ bao giờ cũng cho kết quả boolean, phép toán quan hệ sẽ so sánh2 giá trị, nó xác định mối quan hệ giữa chúng, ví dụ! = sẽ trả về true nếu 2 toánhạng là khác nhau.Ta tóm tắt các phép toán qua bảng sau:
 • 24. Phép toán Sử dụng Nhận về giá trị true khi> op1 > op2 op1 lớn hơn op2>= op1 >= op2 op1 lớn hơn hoặc bằng op2< op1 < op2 op1 nhỏ hơn op2<= op1 <= op2 op1 nhỏ hơn hoặc bằng op2== op1 == op2 op1 bằng op2!= op1! = op2 op1 khác op2Ví dụ sử dụng các phép toán quan hệ public class RelationalDemo { public static void main(String[] args) { // a few numbers int i = 37; int j = 42; int k = 42; System.out.println("Variable values..."); System.out.println(" i = " + i); System.out.println(" j = " + j); System.out.println(" k = " + k); //greater than System.out.println("Greater than..."); System.out.println(" i > j = " + (i > j)); // false System.out.println(" j > i = " + (j > i));// true System.out.println(" k > j = " + (k > j));// false, they are equal
 • 25. //greater than or equal toSystem.out.println("Greater than or equal to...");System.out.println(" i >= j = " + (i >= j));// falseSystem.out.println(" j >= i = " + (j >= i));// trueSystem.out.println(" k >= j = " + (k >= j));// true //less thanSystem.out.println("Less than...");System.out.println(" i < j = " + (i < j));// trueSystem.out.println(" j < i = " + (j < i));// falseSystem.out.println(" k < j = " + (k < j));// false //less than or equal toSystem.out.println("Less than or equal to...");System.out.println(" i <= j = " + (i <= j));// trueSystem.out.println(" j <= i = " + (j <= i));// falseSystem.out.println(" k <= j = " + (k <= j));// true //equal toSystem.out.println("Equal to...");System.out.println(" i == j = " + (i == j));// falseSystem.out.println(" k == j = " + (k == j));// true //not equal toSystem.out.println("Not equal to...");System.out.println(" i! = j = " + (i! = j));// trueSystem.out.println(" k! = j = " + (k! = j));// false}
 • 26. }Đây là đầu ra của chương trình Variable values... i = 37 j = 42 k = 42 Greater than... i > j = false j > i = true k > j = false Greater than or equal to... i >= j = false j >= i = true k >= j = true Less than... i < j = true j < i = false k < j = false Less than or equal to... i <= j = true j <= i = false k <= j = true Equal to... i == j = false k == j = true Not equal to... i! = j = true k! = j = false
 • 27. 5. Phép toán logicJava hỗ trợ 6 phép toán logic được chỉ ra trong bảng sau: Phép toán Sử dụng Nhận về giá trị true khi Cả op1 và op2 đều là true, giá trị của op2 chỉ được tính&& op1 && op2 khi op1 là true Hoặc op1 hoặc op2 là true, giá trị của op2 chỉ được tính|| op1 || op2 khi op1 là false! ! op op là false Cả op1 và op2 đều là true, giá trị của op2 luôn được tính& op1 & op2 kể cả khi op1 là false Hoặc op1 hoặc op2 là true, giá trị của op2 luôn luôn được| op1 | op2 tính kể cả khi op1 là true^ op1 ^ op2 Nếu op1 khác op2Nhận xét:+ Phép toán && ( & ) chỉ nhận giá trị true khi và chỉ khi cả hai toán hạng đều làtrue+ Phép toán || ( | ) chỉ nhận giá trị false khi và chỉ khi cả hai toán hạng là false+ Phép toán ^ chỉ nhận giá trị true khi và chỉ khi hai toán hạng khác nhau6. phép toán thao tác trên bit6.1. Phép toán dịch bitTa sẽ mô tả phép toán dịch chuyển qua bảng sau: Phép toán Sử dụng Kết quả Dịch chuyển op1 sang phải op2 bit, op2 bit phía bên phải sẽ>> op1 >> op2 được điền bằng các bít 0 Dịch chuyển op1 sang trái op2 bit(giữ nguyên dấu của op1),<< op1 << op2 op2 bit nằm bên trái sẽ được điền bằng các bít 0
 • 28. >>> op1>>> op2 Dịch chuyển op1 sang phải op2 bit, op2 bitSau đây là hình minh hoạ phép toán dịch bítVí dụ:13>>1=6 vì 13=11012 do vậy khi dịch phải một bit ta sẽ được 1102=65<<1=10 vì 5=1012 do vậy khi dịch trái 1 bit ta sẽ được 10102=105<<2=100 vì 5=1012 do vậy khi dịch trái 2 bit ta sẽ được 101002=100Nhận xét: phép toán dịch trái một bit chính là phép nhân với 2, còn dịch phảichính là phép chia cho 26.2. Phép toán logic trên bit
 • 29. Các phép toán thao tác bit cho phép ta thao tác trên từng bit riêng lẻ trong mộtkiểu dữ liệu thích hợp, các phép toán thao tác bit thực hiện đại số boolean trên cácbit tương ứng của 2 toán hạng để tạo ra kết quảTa tóm tắt các phép toán trong bảng sau: Phép toán Sử dụng Thực hiện& op1 & op2 Thực hiện phép and các bit tương ứng của op1 với op2| op1 | op2 Thực hiện phép or các bit tương ứng của op1 với op2^ op1 ^ op2 Thực hiện phép xor các bit tương ứng của op1 với op2~ ~op2 Thực hiện phép lật các bit của op2Bảng giá trị chân lý của các phép toán đái số boolean:Phép ANDop1 op2 Result0 0 00 1 01 0 01 1 1Phép ORop1 op2 Result0 0 00 1 11 0 11 1 1Phép XOR opop1 Result 2
 • 30. 0 0 00 1 11 0 11 1 0Phép NOTop1 Result0 11 0Ví dụ: 1101// 13 & 1100// 12 ------ 1100// 12 1101// 13| 1100// 12 ------ 1101// 13 1101// 13 ^ 1100// 12 ------ 0001// 1
 • 31. ! 10101=010107. Toán tử gán tắt Giống như C/C++ java cũng có toán tử gán, ta tóm tắt các toán tử gán quabảng sau: Phép gán Sử dụng Tương đương+= op1 += op2 op1 = op1 + op2-= op1 -= op2 op1 = op1 - op2*= op1 *= op2 op1 = op1 * op2/= op1/ = op2 op1 = op1/ op2%= op1 %= op2 op1 = op1 % op2&= op1 &= op2 op1 = op1 & op2|= op1 |= op2 op1 = op1 | op2^= op1 ^= op2 op1 = op1 ^ op2<<= op1 <<= op2 op1 = op1 << op2>>= op1 >>= op2 op1 = op1 >> op2>>>= op1 >>>= op2 op1 = op1 >>> op28. Thứ tự ưu tiên của các phép toánThứ tự ưu tiên của các phép toán xác định trình tự tính toán giá trị của một biểuthức, java có những quy tắc riêng để xác định trình tự tính toán của biểu thức, taphải nhớ quy tắc sau:• các phép toán một ngôi bao giờ cũng được thực hiện trước tiên• trong một biểu thức có nhiều phép toán thì phép toán nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ được thực hiện trước phép toán có độ ưu tiên thấp• trong một biểu thức có nhiều phép toán có độ ưu tiên ngang nhau thì chúng sẽ
 • 32. được tính theo trình tự từ trái qua phảiTa có bảng tóm tắt thứ tự ưu tiên của các phép toán trong bảng sau:postfix operators []. (params) expr++ expr--unary operators ++expr --expr +expr -expr ~!creation or cast new (type)exprmultiplicative */ %additive +-shift << >> >>>relational < > <= >= instanceofequality ==! =Bitwise AND &Bitwise exclusive OR ^Bitwise inclusive OR |Logical AND &&Logical OR ||Conditional ?:Assignment = += -= *=/ = %= &= ^= |= <<= >>= >>>=Trong bảng trên thứ tự ưu tiên của các phép toán được giảm từ trên xuống dưới,trên cùng một hàng thì chúng có độ ưu tiên ngang nhau.1. Toán tử dẫyKhông giống như C/C++, trong java chỗ duy nhất mà ta có thể đặt toán tử dẫy làbên trong cặp ngoặc tròn của cấu trúc for( sẽ được mô tả chi tiết trong chương sau)IX. Toán tử chuyển kiểu9.1 Chuyển đổi kiểu không tường minh
 • 33. Việc chuyển đổi kiểu thường được diễn ra một cách tự động trong trườnghợp biểu thức gồm nhiều toán hạng có kiểu dữ liệu khác nhau. Điều này đôi khilàm cho bạn khá ngạc nhiên vì nhận được một kết quả không theo ý muốn. Ví dụta xét đoạn trình sau: int two=2, three=3; float result=1.5 +three/two;kết quả nhận được của result là 2.5. Điều mà bạn mong muốn là 3.0 chứ khôngphải là 2.5. Kết quả 2.5 nhận được là do three và two là hai giá trị nguyên nên kếtquả của phép chia three/two cho ta một giá trị nguyên bàng 1 chứ không phải là1.5. Để nói rằng kết quả của phép chia three/two là một giá trị thực chứ khôngphải là một giá trị nguyên thì một trong hai toán hạng của phép chia này phải làmột số thực. Do vậy ta cần phải chuyển kiểu của một trong hai toán hạng này hoặccả hai thành số thực. Để nhận được kết quả đúng trong trường hợp này bạn cầnviết như sau: float result=1.5 +(float)three/two; hoặc float result=1.5 +three/(float)two; hoặc float result=1.5 +(float)three/(float)two;Lý do mà ta viết như trên là nếu trong một phép toán có sự tham gia của nhiềutoán hạng có kiểu khác nhau thì java sẽ chuyển kiểu tự động cho các toán hạngmột cách tự động theo quy tắc sau:byte -> short -> int -> long -> float -> double9.2. Chuyển đổi kiểu tường minhĐể chuyển đổi kiểu một cách tường minh ta sử dụng cú pháp sau: (type) biểu_thức;khi gặp câu lệnh này java sẽ tính toán giá trị của biểu thức sau đó chuyển đổi kiểugiá trị của biểu thức thành kiểu type.Ví dụ:(int) 2.5 * 2 = 4
 • 34. (int) 2.5 * 2.5 = 5(int)(2.5 * 2.5) = 61+(float)5/2=1+5/(float)2=1+(float)5/(float)2=3.5Chú ý: 1. Phép toán chuyển kiểu là phép toán có độ ưu tiên cao, nên (int)3.5*2≠(int)(3.4*2) 2. Cần chú ý khi chuyển một biểu thức kiểu dữ liệu có miền giá trị lớn sang một kiểu có miền giá trị nhỏ hơn. Trong trường hợp này có thể bạn sẽ bị mất thông tin.X. Các hàm toán học Các hàm toán học như sin, cos, sqrt được java viết sẵn trong lớp Math. Lớpnày nằm trong gói java.lang (gói mặc định) do vậy bạn không cần phải thêm câulệnh import ở đầu chương trình để có thể sử dụng lớp này. Các hàm này được viếtlà các phương thức tĩnh do vậy ta không cần phải tạo ra thể hiện của lớp Math.Bảng sau liệt kê một số phương thức tĩnh trong lớp Math:Tên phương thức Mô tả ý nghĩa Kiểu tham số Kiểu trả vềsin(arg) tính sin của arg arg là một biểu double thức kiểu double thể hiện một cung theo radianscos(arg) tính cos của arg arg là một biểu double thức kiểu double thể hiện một cung theo radians
 • 35. tan(arg) tính tang của arg arg là một biểu double thức kiểu double thể hiện một cung theo radiansasin(arg) tính sin-1 (arcsin) arg là một biểu double trong hệ arg thức kiểu double radians thể hiện một cung theo radiansacos(arg) tính cos-1 arg là một biểu double trong hệ (arccosin) của arg thức kiểu double radians thể hiện một cung theo radiansatan(arg) tính tan-1 arg là một biểu double trong hệ (arctang) của arg thức kiểu double radians thể hiện một cung theo radiansatan2 (arg1,arg2) tính tan-1 arg1,arg2 là các double trong hệ (arctang) của biểu thức kiểu radians double thể hiện arg1/arg2 một cung theo radiansabs(arg) tính trị tuyệt đối arg là một biểu The same type as của arg thức kiểu int, long, the argument float, hoặc doublemax (arg1,arg2) Nhận về giá trị lớn arg1, arg2 là một Nhận về kiểu cùng
 • 36. trong hai tham số biểu thức kiểu int, kiùu với tham số long, float, hoặc doublemin (arg1,arg2) Nhận về giá trị arg1, arg2 lµ mét Nhận về kiểu cùng nhỏ trong hai tham biùu thøc kiùu int, kiùu với tham số số long, float, hoÆc doubleceil(arg) Nhận về giá trị arg là biểu thức double nguyên nhỏ hơn kiểu float hoặc hoặc bằng arg doublefloor(arg) Nhận về giá trị arg là biểu thức double nguyên lớn hơn kiểu float hoặc hoặc bằng arg doubleround(arg) Trả về giá trị arg là biểu thức Nhận về kiểu int nguyên gần arg kiểu float hoặc nếu arg kiêu float, nhất, giá trị này double nhận về kiùu long chính là giá trị của nếu arg kiểu arg sau khi đã làm double trònrint(arg) Giống như arg là biểu thức double round(arg) kiểu doublesqrt(arg) tính căn bậc hai arg là biểu thức double của arg kiểu doublepow (arg1,arg2) tính arg1arg2 Cả arg1 và arg2 là double các biểu thức kiểu
 • 37. doubleexp(arg) tính earg arg là biểu thức double kiểu doublelog(arg) tính logarithmớ số arg là biểu thức double e của arg kiểu doublerandom() Nhận về một số Không có tham số double giả ngẫu nhiên nằm trong khoản [0, 1)Ví dụ về các hàm toán học trong lớp Math, bạn hãy gõ đoạn chương trình sau vàcho chạy thử để thấy được kết quả tính toán của các hàm toán học.XI. Các phép toán trên kiểu kí tựĐối với kiểu kí tự ta có thể thực hiện các phép toán số học (như: +, -, *,/ ) và cácphép toán quan hệ.Ví dụ:char kt1=’A’;char kt2=tk1+a;// kt2 nhận ký tự Bchar kt3=(char)33*2;// kt3 nhận ký tự B(kt1>kt2)= false;(kt2=kt3)= false;
 • 38. BÀI 3 ĐIỀU KHIỂN LUỒNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình là một dẫy các lệnh được bố trí thực hiện theo một trình tựnào đó, nhưng đôi khi ta muốn điều khiển luồng thực hiện của chương trình tuỳthuộc vào điều kiện gì đó. Ngôn ngữ lập trình java cung cấp một số phát biểu chophép ta điều khiển luồng thực hiện của chương trình, chúng được liệt kê trongbảng sau: Kiểu lệnh Từ khoáLặp while, do-while, forQuyết định if-else, switch-caseXử lý lỗi try-catch-finally, throwRẽ nhánh break, continue, label:, returnI. cấu trúc rẽ nhánh1.1. phát biểu ifa) dạng khuyếtCú pháp if(Boolean-expression) statement;sự hoạt động của cấu trúc if thiếu được mô ta qua sơ đồ sau:
 • 39. b) dạng đủCú pháp if(Boolean-expression) statement1; else statement2;sự hoạt động của cấu trúc if thiếu được mô ta qua sơ đồ sau:1.2. biểu thức điều kiệnCú pháp:Variable=booleanExpression? true-result-expression:false-result-expression;1.3. cấu trúc switcha) Dạng khuyếtCú phápswitch(biểu_thức) {case gt_1: lệnh 1; [ break;]case gt_2: lệnh 2; [ break;]…case gt_n: lệnh n; [ break;]
 • 40. }Sau đây là sơ đồ khối mô tả sự hoạt động của cấu trúc rẽ nhánh switch dạng thiếub) Dạng đủCú phápswitch(biểu_thức) {case gt_1: lệnh 1; [ break;]case gt_2: lệnh 2; [ break;]…case gt_n: lệnh n; [ break;]default: lệnh n+1;}Sau đây là sơ đồ khối mô tả sự hoạt động của cấu trúc switch dạng đủChú ý:- biểu_thức phải là một biểu thức có kiểu char, byte, short, int nhưng không thể làkiểu long, nếu biểu_thức có kiểu khác với các kiểu liệt kê ở trên thì java sẽ đưa ramột thông báo lỗi.- Nếu biểu_thức bằng giá trị của gt_i thì các lệnh từ lệnh i cho đến lệnh n nếukhông có default (lệnh n+1 nếu có default) sẽ được thực hiện.- Câu lệnh break thoát ra khỏi cấu trúc switch.Sơ đồ khối mô tả sự hoạt động của cấu trúc switch trong trường hợp có lệnh break
 • 41. 1.4 Toán tử điều kiện Toán tử điều kiện là một loại toán tử đặc biệt vì nó gồm ba thành phần cấuthành biểu thức điều kiện. hay nói cách khác toán tử điều kiện là toán tử 3 ngôi.Cú pháp :biểu thức 1? biểu thức 2 : biểu thức 3;Trong đóbiểu thức 1: Biểu thức 1 là một biểu thức logic. Tức là nó trả trả về giá trị Truehoặc Falsebiểu thức 2: Giá trị trả về nếu biểu thức 1 nhận giá True.biểu thức 3: Giá trị trả về nếu biểu thức 1 nhận giá trị FalseChú ý: Kiểu giá trị của biểu thức 2 và biểu thức 3 phải tương thích với nhau.Ví dụ: Đoạn biểu thức điều kiện sau trả về giá trị “a là số chẵn” nếu như giá trị củabiến a là số chẵn, ngược lại trả về giá trị “a là số lẻ” nếu như giá trị của biến a là sốlẻ.String result=a%2==0 ? “a là số chẵn” : “a là số lẻ”;II. Cấu trúc lặp while và do-while1. Lặp kiểm tra điều kiện trướcTa có thể sử dụng cấu trúc while để thực thi lặp đi lặp lại một lệnh hoặc một khốilệnh trong khi điều kiện đúngCú pháp:
 • 42. while (BooleanExpression) { statement; }ta có thể thấy được luồng thực hiện của chương trình thông qua sơ đồ khối sau:trước tiên phát biểu while sẽ tính giá trị của biểu thức logic, nếu giá trị của biểuthức logic là đúng thì câu lệnh trong thân của while sẽ được thực hiện, sau khithực hiện xong nó tính lại giá trị của biểu thức logic, nếu giá trị đúng nó lại tiếptục thực hiện lệnh trong thân while cho đến khi giá trị của biểu thức sai.Ví dụ:public class WhileDemo {public static void main(String[] args) {String copyFromMe = "Copy this string until you " +"encounter the letter g.";StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();int i = 0;char c = copyFromMe.charAt(i);while (c! = g) {copyToMe.append(c);c = copyFromMe.charAt(++i);}System.out.println(copyToMe);}
 • 43. }Chú ý: + biểu thức bên trong cặp ngoặc tròn phải là một biểu thức logic ( biểu thức trả về giá trị true hoặc false ) + biểu thức điều kiện phải nằm trong cặp ngoặc tròn + sau từ khoá while ta chỉ có thể đặt được duy nhất một lệnh, do vậy để có thể thực hiện nhiều tác vụ sau while ta phải bao chúng trong một khối lệnh + bên trong thân của vòng lặp while ta nên có lệnh làm thay đổi giá trị của biểu thức logic, nếu không chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. + câu lệnh trong thân cấu trúc while có thể không được thực hiện lần nào (do biểu thức lôgic ban đầu có giá trị false )2. Lặp kiểm tra điều kiện sauCú pháp: do { statement(s); } while (expression);sự hoạt động của cấu trúc này được thể hiện qua sơ đồ sau:Nhìn vào sơ đồ này ta thấy sự hoạt động của nó như sau:b1) thực hiện lệnhb2) sau khi thực hiện lệnh xong nó tính giá trị của biểu thức logicb3) nếu biểu thức logic đúng nó quay trở lại b1, nếu sai thì b4b4) kết thúc vòng lặp và thực hiện lệnh sau do-whileví dụ:public class DoWhileDemo {
 • 44. public static void main(String[] args) {String copyFromMe = "Copy this string until you " +"encounter the letter g.";StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();int i = 0;char c = copyFromMe.charAt(i);do {copyToMe.append(c);c = copyFromMe.charAt(++i);} while (c! = g);System.out.println(copyToMe);}}Chú ý: + biểu thức bên trong cặp ngoặc tròn phải là một biểu thức logic ( biểu thức trả về giá trị true hoặc false ) + biểu thức điều kiện phải nằm trong cặp ngoặc tròn + sau từ khoá do ta có thể đặt được nhiều lệnh + bên trong thân của vòng lặp do-while ta nên có lệnh làm thay đổi giá trị của biểu thức logic, nếu không chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. + câu lệnh trong thân cấu trúc do-while được thực hiện ít nhất một lầnIII. Cấu trúc forđây la cấu trúc lặp phổ biến nhất trong các ngôn ngữ lập trình, mà nội dung cuảvòng lặp cần phải lặp đi lặp lại một số lần biết trước, cú pháp của nó như sau:
 • 45. for (initialization; termination; increment) { statement }Trong đó:- initialization là giá trị khởi tạo trước khi vòng lặp bắt đầu, nó chỉ được thực hiệnduy nhất một lân trước khi vòng lặp bắt đầu- termination là điều kiện dùng để kết thúc quá trình lặp- increment là câu lệnh dùng để điều khiển quá trình lặp- statement là câu lệnh mà ta cần phải thực hiện lặp đi lặp lại.Sơ đồ khối diễn giải sự hoạt động của cấu trúc for sau:Nhận xét: + thân của cấu trúc lặp for ta chỉ có thể đặt được duy nhất một lệnh, do vậy để có thể thực hiện nhiều tác vụ trong thân for ta phải bao chúng trong khối lệnh + thân vòng lặp for có thể không được thực hiện lần nào + các phần initialization, termination, increment có thể khuyết tuy nhiên dấy phẩy dành cho nó vẫn phải có + số lần thực hiện initialization=1 + số lần thực hiện termination = số lần lặp +1 + số lần thực hiện increment = số lần lặp + ta có thể đặt một vài khai báo biến trong phần initialization, như ví dụ sau + ta có thể mô tả cấu trúc while thông qua cấu trúc for như sau for(; Boolean_Expression;) statement;Ví dụ: kiệt kê ra 128 các kí tự asciii đầu tiên public class ListCharacters { public static void main(String[] args) { for( char c = 0; c < 128; c++)
 • 46. if (c! = 26 )// ANSI Clear screen System.out.println( "value: " + (int)c + " character: " + c); } }// /:~Toán tử dẫy và vòng lặp forTrong bài trước ta đã nhắc đến toán tử dẫy (toán tử dẫy là một dẫy các lệnh đơnđược cách nhau bởi dấu phẩy), trong java chỗ duy nhất mà ta có thể đặt toán tửdẫy đó là bên trong cấu trúc lặp for, ta có thể đặt toán tử dẫy cả trong phầninitialization lẫn phần incrementVí dụ về toán tử dẫy public class CommaOperator { public static void main(String[] args) { for(int i = 1, j = i + 10; i < 5; i++, j = i * 2) { System.out.println("i= " + i + " j= " + j); } } }Kết quả chạy chương trình sau: i= 1 j= 11 i= 2 j= 4 i= 3 j= 6 i= 4 j= 8IV. Lệnh break và continueBên trong thân của các cấu trúc lặp ta có thể điều khiển luồng thực hiện bằng cách
 • 47. sử dụng lệnh break và continue, lệnh break sẽ chấm dứt quá trình lặp mà khôngthực hiện nốt phân còn lại của cấu trúc lặp, continue sẽ ngưng thực thi phần còn lạicủa thân vòng lặp và chuyển điều khiển về điểm bắt đầu của vòng lặp, để thựchiện lần lặp tiếp theo, ví dụ sau chỉ ra cách sử dụng break và continue bên trongcấu trúc lặp for và whilepublic class BreakAndContinue {public static void main(String[] args) {for(int i = 0; i < 100; i++) {if(i == 74) break;// Out of for loopif(i % 9! = 0) continue;// Next iterationSystem.out.println(i);}int i = 0;// An "infinite loop":while(true) {i++;int j = i * 27;if(j == 1269) break;// Out of loopif(i % 10! = 0) continue;// Top of loopSystem.out.println(i);}}}kết quả chạy chương trình sau: 0 9 18 27
 • 48. 36 45 54 63 72 10 20 30 40Bên trong cấu trúc lặp for giá trị của i không thể đạt được giá trị 100 vì phát biểubreak sẽ kết thúc vòng lặp khi i=74Chú ý: Java không có lệnh nhẩy goto, tuy nhiên trong java vẫn có một vài vếttích của lệnh nhẩy goto ( khét tiếng và được coi là nguồn sinh các lỗi ) đó là lệnhbreak và continueNhãn của vòng lặpTrong thực tế các vòng lặp có thể lồng vào nhau, mức độ lồng nhau không hạnchế, thế thì câu hỏi đặt ra là lệnh break sẽ thoát ra khỏi vòng lặp nào, câu trả lời lànó thoát ra khỏi vòng lặp mà lệnh break được đặt, thế thì làm cách nào ta có thểcho nó thoát ra khỏi một vòng lặp tuỳ ý nào đó, câu trả lời là java đã hỗ trợ cho tamột công cụ đó là nhãn của vòng lặp.Nhãn là một cái tên sau đó có 2 dấu chấmVí dụ LabelName:Chỗ duy nhất mà nhãn có ý nghĩa đó là ngay trước lệnh lặp, ta không thể có bất cứmột lệnh nào nằm giữa nhãn và lệnh lặp, ta mô tả sự hoạt động, cách sử dụng nhãncủa vòng lặp thông qua ví dụ sau:public class LabeledFor {
 • 49. public static void (String[] args) {int i = 0;outer:// Cant have statements herefor(; true; ) {// infinite loopinner:// Cant have statements herefor(; i < 10; i++) {prt("i = " + i);if(i == 2) {prt("continue");continue;}if(i == 3) {prt("break");i++;// Otherwise i never// gets incremented.break;}if(i == 7) {prt("continue outer");i++;// Otherwise i never// gets incremented.continue outer;}if(i == 8) {prt("break outer");break outer;}for(int k = 0; k < 5; k++) {if(k == 3) {
 • 50. prt("continue inner");continue inner;}}}}// Cant break or continue// to labels here}static void prt(String s) {System.out.println(s);}}kết quả chạy chương trình như sau:i=0continue inneri=1continue inneri=2continuei=3breaki=4continue inneri=5continue inneri=6
 • 51. continue inneri=7continue outeri=8break outer
 • 52. Chương 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Lớp là khái niệm trọng tâm của lập trình hướng đối tượng, java là ngôn ngữlập trình hướng đối tượng, một chương trình java gồm một tập các đối tượng, cácđối tượng này phối hợp với nhau để tạo thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Các đốitượng được mô tả qua khái niệm lớp, lớp là sự mở rộng khái niệm RECORD trongpascal, hay struct của C, ngoài các thành phần dữ liệu, lớp còn có các hàm (phương thức, hành vi ), ta có thể xem lớp là một kiểu dữ liệu, vì vậy người ta còngọi lớp là kiểu dữ liệu đối tượng. Sau khi định nghĩa lớp ta có thể tạo ra các đốitượng ( bằng cách khai báo biến ) của lớp vừa tạo, do vậy có thể quan niệm lớp làtập hợp các đối tượng cùng kiểu.
 • 53. BÀI 1 ĐỊNH NGHĨA LỚPI. Khai báo lớp1.1. Một lớp được định nghĩa theo mẫu sau: [pbulic][final][abstract] class <tên_lớp>{ // khai báo các thuộc tính // khai báo các phương thức }sau đâu là ví dụ đơn giản định nghĩa lớp ngăn xếp:Tổng quát: một lớp được khai báo dạng sau:
 • 54. [public][<abstract><final>][ class <Tên lớp> [extends <Tên lớp cha>] [implements <Tên giao diện>] { <Các thành phần của lớp, bao gồm: thuộc tính và phương thức>}Trong đó:1) bởi mặc định một lớp chỉ có thể sử dụng bởi một lớp khác trong cùng một gói với lớp đó, nếu muốn gói khác có thể sử dụng lớp này thì lớp này phải được khai báo là lớp public.2) abstract là bổ từ cho java biết đây là một lớp trừu tượng, do vậy ta không thể tạo ra một thể hiện của lớp này3) final là bổ từ cho java biết đây là một lớp không thể kế thừa4) class là từ khoá cho chương trình biết ta đang khai báo một lớp, lớp này có tên là NameOfClass5) extends là từ khoá cho java biết lớp này này được kế thừa từ lớp super6) implements là từ khoá cho java biết lớp này sẽ triển khai giao diện Interfaces, đây là một dạng tương tự như kế thừa bội của java.Chú ý:1) Thuộc tính của lớp là một biến có kiểu dữ liệu bất kỳ, nó có thể lại là một biến có kiểu là chính lớp đó2) Khi khai báo các thành phần của lớp (thuộc tính và phương thức) có thể dùng một trong các từ khoá private, public, protected để giứo hạn sự truy cập đến thành phần đó. – các thành phần private chỉ có thể sử dụng được ở bên trong lớp, ta không thể truy cập vào các thành phần private từ bên ngoài lớp – Các thành phần public có thể truy cập được cả bên trong lớp lẫn bên ngoài lớp. – các thành phần protected tương tự như các thành phần private, nhưng có thể
 • 55. truy cập được từ bất cứ lớp con nào kế thừa từ nó. – Nếu một thành phần của lớp khi khai báo mà không sử dụng một trong 3 bổ từ protected, private, public thì sự truy cập là bạn bè, tức là thành phần này có thể truy cập được từ bất cứ lớp nào trong cùng gói với lớp đó.3) Các thuộc tính nên để mức truy cập private để đảm bảo tính dấu kín và lúc đó để bên ngoài phạm vi của lớp có thể truy cập được đến thành phần private này ta phải tạo ra các phương thức phương thức get và set.4) Các phương thức thường khai báo là public, để chúng có thể truy cập từ bất cứ đâu.5) Trong một tệp chương trình (hay còn gọi là một đơn vị biên dịch) chỉ có một lớp được khai báo là public, và tên lớp public này phải trùng với tên của tệp kể cả chữ hoa, chữ thường- Khai báo thuộc tínhTrở lại lớp Stackpublic class Stack {private Vector items;// a method with same name as a member variablepublic Vector items() {...}}Trong lớp Stack trên ta có một thuộc tính được định nghĩa như sau:private Vector items;Việc khai báo như trên được gọi là khai báo thuộc tính hay còn gọi là biến thànhviên lớp
 • 56. Tổng quát việc khai báo một thuộc tính được viết theo mẫu sau:Trong đó:• accessLevel có thể là một trong các từ public, private, protected hoặc có thể bỏ trống, ý nghĩa của các bổ từ này được mô tả ở phần trên• - static là từ khoá báo rằng đây là một thuộc tính lớp, nó là một thuộc tính sử dụng chung cho cả lớp, nó không là của riêng một đối tượng nào.• - transient và volatile chưa được dùng• - type là một kiểu dữ liệu nào đó• name là tên của thuộc tínhChú ý: Ta phải phân biệt được việc khai báo như thế nào là khai báo thuộc tính,khai báo thế nào là khai báo biến thông thường? Câu trả lời là tất cả các khai báobên trong thân của một lớp và bên ngoài tất cả các phương thức và hàm tạo thì đólà khai báo thuộc tính, khai báo ở những chỗ khác sẽ cho ta biến.- Khai báo phương thứcTrong lớp Stack trên ta có phương thức push dùng để đẩy một đối tượng vào đỉnhngăn xếp, nó được định nghĩa như sau:Cũng giống như một lớp, một phương thức cũng gồm có 2 phần: phần khai báo và
 • 57. phần thân- Phần khai báo gồm có những phần sau( chi tiết của khai báo được mô tả sau):- Phần thân của phương thức gồm các lệnh để mô tả hành vi của phương thức, cáchành vi này được viết bằng các lệnh của java.II. Chi tiết về khai báo một phương thức1. Tổng quát một phương thức được khai báo như sau: accessLevel //mô tả mức độ truy cập đến phương thức static //đây là phương thức lớp abstract //đây là phương thức không có cài đặt final //phương thức này không thể ghi đè native //phương thức này được viết trong một ngôn ngữ khác synchronized //đây là phương thức đồng bộ returnType //giá trị trả về của phương thức MethodName //tên của phương thức throws //khai báo các ngoại lệ có thể được nem ra từ phương exception thứcTrong đó:- accessLevel có thể là một trong các từ khoá public, private, protected hoặc bỏtrống, ý nghĩa của các bổ từ này được mô tả trong phần khai báo lớp- static là từ khoá báo cho java biết đây là một phương thức lớp- abstract từ khoá cho biết đây là một lớp trừu tượng, nó không có cài đặt.- final đây là từ khoá báo cho java biết đây là phương thức không thể ghi đè từ lớp
 • 58. con- native đây là từ khoá báo cho java biết phương thức này được viết bằng mộtngôn ngữ lập trình nào đó không phải là java ( thường được viết bằng C/C++)- synchronized đây là một phương thức đồng bộ, nó rất hữu ích khi nhiều phươngthức cùng truy cập đồng thời vào tài nguyên miền găng- returnType là một kiểu dữ liệu, đây là kiểu trả về của phương thức, khi phươngthức không trả về dữ liệu thì phải dùng từ khoá void- MethodName là tên của phương thức, tên của phương thức được đặt theo quy tắcđặt tên của java- throws là từ khoá dùng để khai báo các ngoại lệ có thể được ném ra từ phươngthức, theo sau từ khoá này là danh sách các ngoại lệ có thể được phương thức nàyném raChú ý: 1) Nếu trong lớp có ít nhất một phương thức trừu tượng thì lớp đó phải là lớp trừu tượng 2) không có thuộc tính trừu tượng 3) ta không thể tạo đối tượng của lớp trừu tượng 4) khác với ngôn ngữ C/C++, java bắt buộc bạn phải khai báo giá trị trả về cho phương thức, nếu phương thức không trả về dữ liệu thi dùng từ khoá void (trong C/C++ khi ta không khai báo giá trị trả về thì mặc định giá trị trả về là int)2. Nhận giá trị trả về từ phương thức Ta khai báo kiểu giá trị trả về từ lúc ta khai báo phương thức, bên trongthân của phương thức ta phải sử dụng phát biểu return value; để nhận về kết quả,nếu hàm được khai báo kiểu void thì ta chỉ sử dụng phát biểu return; mệnh đềreturn đôi khi còn được dùng để kết thúc một phương thức.3. Truyền tham số cho phương thức
 • 59. Khi ta viết các phương thức, một số phương thức yêu cầu phải có một sốtham số, các tham số của một phương thức được khai báo trong lời khai báophương thức, chúng phải được khai báo chi tiết có bao nhiêu tham số, mỗi tham sốcần phải cung cấp cho chúng một cái tên và kiểu dữ liệu của chúng.Ví dụ: ta có một phương thức dùng để tính tổng của hai số, phương thức này đượckhai báo như sau: public double tongHaiSo(double a, double b){ return (a + b); }1. Kiểu tham số Trong java ta có thể truyền vào phương thức một tham số có kiểu bất kỳ, từkiểu dữ liệu nguyên thuỷ cho đến tham chiếu đối tượng.2. Tên tham số Khi bạn khai báo một tham số để truyền vào phương thức thì bạn phải cungcấp cho nó một cái tên, tên nay được sử dụng bên trong thân của phương thức đểtham chiếu đến tham số được truyền vào.Chú ý: tên của tham số có thể trùng với tên của thuộc tính, khi đó tên của tham sốsẽ “che” đi tên của phương thức, bởi vậy bên trong thân của phương thức mà cótham số có tên trùng với tên của thuộc tính, thì khi nhắc đến cái tên đó có nghĩa lànhắc đến tham số.3. Truyền tham số theo trị Khi gọi một phương thức mà tham số của phương thức có kiểu nguyênthuỷ, thì bản sao giá trị của tham số thực sự sẽ được chuyển đến phương thức, đâylà đặc tính truyền theo trị ( pass- by – value ), nghĩa là phương thức không thể thayđổi giá trị của các tham số truyền vào.Ta kiểm tra điều này qua ví dụ sau:
 • 60. public class TestPassByValue {public static void test(int t) {t++;System.out.println("Gia tri của t bi?n trong ham sau khi tang len 1 la " + t);}public static void main(String[] args) {int t = 10;System.out.println("Gia tri của t tru?c khi gọi ham = " + t);test(t);System.out.println("Gia tri của t truoc khi gọi ham = " + t);}}ta se nhận được kết quả ra như sau:Gia tri của t truoc khi gọi ham = 10Gia tri của t bên trong ham sau khi tang len 1 la 11Gia tri của t truoc khi gọi ham = 104. Thân của phương thứcTrong ví dụ sau thân của phương thức isEmpty và phương thức pop được in đậmvà có mầu đỏclass Stack {static final int STACK_EMPTY = -1;Object[] stackelements;int topelement = STACK_EMPTY;
 • 61. ...boolean isEmpty() {if (topelement == STACK_EMPTY)return true;elsereturn false;}Object pop() {if (topelement == STACK_EMPTY)return null;else {return stackelements[topelement--];}}III. Từ khoá this Thông thường bên trong thân của một phương thức ta có thể tham chiếuđến các thuộc tính của đối tượng đó, tuy nhiên trong một số tình huống đặc biệtnhư tên của tham số trùng với tên của thuộc tính, lúc đó để chỉ các thành viên củađối tượng đó ta dùng từ khoá this, từ khoá this dùng để chỉ đối tượng này.Ví dụ sau chỉ ra cho ta thấy trong tình huống này bắt buộc phải dùng từ khoá thisvì tên tham số của phương thức tạo dựng lại trùng với tên của thuộc tínhclass HSBColor {int hue, saturation, brightness;HSBColor (int hue, int saturation, int brightness) {this.hue = hue;this.saturation = saturation;this.brightness = brightness;
 • 62. }IV. Từ khoá super Khi một lớp được kế thừa từ lớp cha trong cả lớp cha và lớp con đều có mộtphương thức trùng tên nhau, thế thì làm thế nào có thể gọi phương thức trùng tênđó của lớp cha, java cung cấp cho ta từ khoá super dùng để chỉ đối tượng của lớpchaTa xét ví dụ sau class ASillyClass { boolean aVariable; void aMethod() { aVariable = true; } } class ASillierClass extends ASillyClass { boolean aVariable; void aMethod() { aVariable = false; super.aMethod(); System.out.println(aVariable); System.out.println(super.aVariable); } }trong ví dụ trên ta thấy trong lớp cha có phương thức tên là aMethod trong lớp concũng có một phương thức cùng tên, ta còn thấy cả hai lớp này cùng có một thuộctính tên aVariable để có thể truy cập vào các thành viên của lớp cha ta phải dùngtừ khoá super.
 • 63. Chú ý: ta không thể dùng nhiều từ khoá này để chỉ lớp ông, lớp cụ… chẳng hạnviết như sau là sai: super.super.add(1,4);V. Sử dụng lớpSau khi khao một một lớp ta có thể xem lớp như là một kiểu dữ liệu, nên ta có thểtạo ra các biến, mảng các đối tượng, việc khai báo một biến, mảng các đối tượngcũng tương tự như khai báo một biến, mảng của kiểu dữ liệu nguyên thuỷViệc khai báo một biến, mảng được khai báo theo mẫu sau: Tên_Lớp tên_biến; Tên_Lớp tên_mang[kích thước mảng]; Tên_Lớp[kích thước mảng] tên_mang;Về bản chất mỗi đối tượng trong java là một con trỏ tới một vùng nhớ, vùng nhớnày chính là vùng nhớ dùng để lưu trữ các thuộc tính, vùng nhớ dành cho con trỏnày thì được cấp phát trên stack, còn vùng nhớ dành cho các thuộc tính của đốitượng này thì được cấp phát trên heap.VI. Điều khiển việc truy cập đến các thành viên của một lớp Khi xây dựng một lớp ta có thể hạn chế sự truy cập đến các thành viên củalớp, từ một đối tượng khác.Ta tóm tắt qua bảng sau:Từ khoá Truy cập Truy cập Truy cập Truy cập trong Truy cập trong trong trong lớp trong lớp lớp khác cùng gói lớp khác khác gói chính lớp con cùng con khác đó gói góiprivate X - - - -protected X X X X -public X X X X X
 • 64. default X X - X -Trong bảng trên thì X thể hiện cho sự truy cập hợp lệ còn – thể hiện không thểtruy cập vào thành phần này.1. Các thành phần private Các thành viên private chỉ có thể sử dụng bên trong lớp, ta không thể truy cậpcác thành viên private từ bên ngoài lớp này. Ví dụ class Alpha { private int iamprivate; private void privateMethod() { System.out.println("privateMethod"); } } class Beta { void accessMethod() { Alpha a = new Alpha(); a.iamprivate = 10;// không hợp lệ a.privateMethod();// không hợp lệ } }2. Các thành phần protected Các thành viên protected sẽ được thảo luận trong chương sau
 • 65. 3. Các thành phần publicCác thành viên public có thể truy cập từ bất cứ đâu, ta se xem ví dụ sau: package Greek; public class Alpha { public int iampublic; public void publicMethod() { System.out.println("publicMethod"); } } package Roman; import Greek.*; class Beta { void accessMethod() { Alpha a = new Alpha(); a.iampublic = 10;// hợp lệ a.publicMethod();// hợp lệ } }4. Các thành phần có mức truy xuất góikhi ta khai báo các thành viên mà không sử dụng một trong các từ public, private,protected thì java mặc định thành viên đó có mức truy cập gói.Ví dụ
 • 66. package Greek;class Alpha {int iampackage;void packageMethod() {System.out.println("packageMethod");}}package Greek;class Beta {void accessMethod() {Alpha a = new Alpha();a.iampackage = 10;// legala.packageMethod();// legal}}
 • 67. BÀI 2 KHỞI ĐẦU VÀ DỌN DẸPI. Phương thức tạo dựng (constructor)1. Công dụng Phương thức tạo dựng là một phương thức của lớp ( nhưng khá đặc biệt )thường dùng để khởi tạo một đối tượng mới. Thông thường người ta thường sửdụng hàm tạo để khởi gán giá trị cho các thuộc tính của đối tượng và có thể thựchiện một số công việc cần thiết khác nhằm chuẩn bị cho đối tượng mới.2. cách viết hàm tạoa) đặc điểm của phương thức tạo dựng• hàm tạo có tên trùng với tên của lớp• hàm tạo không bao giờ trả về kết quả• nó được java gọi tự động khi một đối tượng của lớp được tạo ra• hàm tạo có thể có đối số như các phương thức thông thường khác• trong một lớp có thể có nhiều hàm tạob) ví dụví dụ 1: sử dụng hàm tạo để in ra màn hình xâu “Creating Rock” class Rock { Rock() {// This is the constructor System.out.println("Creating Rock"); } } public class SimpleConstructor { public static void main(String[] args) { for(int i = 0; i < 10; i++) new Rock();// call constructor }
 • 68. }ví dụ 2: sử dụng hàm tạo có đốiclass Rock2 {Rock2(int i) {System.out.println("Creating Rock number " + i);}}public class SimpleConstructor2 {public static void main(String[] args) {for(int i = 0; i < 10; i++)new Rock2(i);// gọi hàm tạo có đối}}// /:~3. Hàm tạo mặc định Khi xây dựng một lớp mà không xây dựng hàm tạo thế thì java sẽ cung cấpcho ta một hàm tạo không đối mặc định, hàm tạo này thực chất không làm gì cả,nếu trong lớp đã có ít nhất một hàm tạo thì hàm tạo mặc định sẽ không được tạora, khi ta tạo ra một đối tượng thì sẽ có một hàm tạo nào đó được gọi, nếu trìnhbiên dịch không tìm thấy hàm tạo tương ứng nó sẽ thông báo lỗi, điều này thườngxẩy ra khi chúng ta không xây dựng hàm tạo không đối nhưng khi tạo dựng đốitượng ta lại không truyền vào tham số, như được chỉ ra trong ví dụ sau:public class TestPassByValue {public TestPassByValue(String s) {
 • 69. System.out.println(s);}public static void main(String[] args) {TestPassByValue thu = new TestPassByValue();// lỗi vì lớp này không có hàm tạo không đốiTestPassByValue thu1 = new TestPassByValue("Hello World");// không vấn đề gì}}4. Gọi hàm tạo từ hàm tạo Khi bạn viết nhiều hàm tạo cho lớp, có đôi lúc bạn muốn gọi một hàm tạonày từ bên trong một hàm tạo khác để tránh phải viết lặp mã. Để có thể gọi đếnhàm tạo ta sử dụng từ khoá this.Cú pháp this(danh sách đối số);Ví dụ:public class Test {public Test (){System.out.println("hàm tạo không đối");}public Test ( int i){this();// gọi đến hàm tạo không đối của chính lớp này}public static void main(String[] args) {TestPassByValue thu=new TestPassByValue(10);}
 • 70. }Chú ý:1) bên trong cấu tử ta chỉ có thể gọi được tối đa một cấu tử, điều này có nghĩa là ta không thể gọi được từ 2 cấu tử trở lên bên trong một cấu tử khác như được chỉ ra trong ví dụ sau:public class TestPassByValue {public TestPassByValue() {System.out.println("Day la ham tao khong doi");}public TestPassByValue(int i) {System.out.println("Day la ham tao doi so nguyen");}public TestPassByValue(String s) {this();// không thể gọi hai hàm tạo trở lên bên trong một hàm tạothis(10);System.out.println("Day la ham tao doi so xau");}public static void main(String[] args) {TestPassByValue thu = new TestPassByValue();//TestPassByValue thu1 = new TestPassByValue("Hello World");//}
 • 71. }2) khi gọi một hàm tạo bên trong một hàm tạo khác thì lời gọi hàm tạo phải là lệnh đầu tiên trong thân phương thức, nên ví dụ sau sẽ bị báo lỗipublic class Test{public Test () {System.out.println("Day la ham tao khong doi");}public Test (String s) {System.out.println("Day la ham tao doi so xau");this();// gọi đến cấu tử phải là lệnh đầu tiên}public static void main(String[] args) {Test thu = new Test (“Hello World”);}}nếu cho dịch ví dụ trên trình biên dịch sẽ phàn nàn"Test.java": call to this must be first statement in constructor at line 7, column 9II. Khối khởi đầu vô danh và khối khởi đầu tĩnh1. Khối vô danh Trong java ta có thể đặt một khối lệnh không thuộc một phương thức nào,nghĩa là khối này không thuộc bất cứ phương thức nào kể cả hàm tạo. khi đó khốilệnh này được gọi là khối vô danh, khối vô danh này được java gọi thực thi khimột đối tượng được tạo ra, các khối vô danh được gọi trước cả hàm tạo, thôngthường ta hay sử dụng khối vô danh để khởi đầu các thuộc tính của lớp hoặc được
 • 72. sử dụng để khởi tạo cho các thộc tính của một lớp vô danh(vì lớp vô danh khôngcó tên do vậy ta không thể viết hàm tạo cho lớp này, trong trường hợp này khối vôdanh là giải pháp duy nhất )Ví dụ: ở ví dụ này ta có 3 khối vô danh, khi chạy java cho thực thi các khối vôdanh này theo thứ tự từ trên xuống dướipublic class Untitled1{// hàm tạopublic Untitled1 (){ System.out.println ( "Day la ham tao" );}// bắt đầu khối vô danh{ System.out.println ( "khoi khoi dau thu 3 ");}// kết thúc khối vô danh//bắt đầu khối vô danh{ System.out.println ( "khoi khoi dau thu 1 ");}//kết thúc khối vô danh// bắt đầu khối vô danh{ System.out.println ( "khoi khoi dau thu 2 ");}//kết thúc khối vô danhpublic static void main ( String[] args )
 • 73. { Untitled1 dt1 = new Untitled1 (); Untitled1 dt2 = new Untitled1 ();}}khi chạy chương trình sẽ cho kết quả sau:khoi khoi dau thu 3khoi khoi dau thu 1khoi khoi dau thu 2Day la ham taokhoi khoi dau thu 3khoi khoi dau thu 1khoi khoi dau thu 2Day la ham tao2. Khối khởi đầu tĩnhKhối khởi đầu tĩnh là một khối lệnh bên ngoài tất cả các phương thức, kể cả hàmtạo, trước khối lệnh này ta đặt từ khoá static, từ khoá này báo cho java biết đây làkhối khởi đầu tĩnh, khối này chỉ được gọi 1 lần khi đối tượng đầu tiên của lớp nàyđược tạo ra, khối khởi đầu tĩnh này cũng được java gọi tự động trước bất cứ hàmtạo nào, thông thường ta sử dụng khối khởi đầu tĩnh để khởi đầu các thuộc tínhtĩnh ( static ), sau đây là một ví dụ có 1 khối khởi đầu tĩnh và một khối vô danh, đểbạn thấy được sự khác nhau giữa khối khởi đầu tĩnh và khối vô danhpublic class Untitled1{
 • 74. public Untitled1 (){ System.out.println ( "Đây là hàm tạo" );}static {// đây là khối khởi đầu tĩnh System.out.println ( "Đây là khối khởi đầu tĩnh"); System.out.println("Khối này chỉ được gọi 1 lần khi thể hiện đầu tiên củalớp được tạo ra");}{//đây là khối vô danh System.out.println ( "Đây là khối vô danh ");}public static void main ( String[] args ){ Untitled1 dt1 = new Untitled1 ();/ / tạo ra thể hiện thứ nhất của lớp Untitled1 dt2 = new Untitled1 ();/ / tạo tiếp thể hiện thư 2 của lớp}}khi cho chạy chương trình ta sẽ được kết quả ra như sau:Đây là khối khởi đầu tĩnhKhối này chỉ được gọi 1 lần khi thể hiện đầu tiên của lớp được tạo raĐây là khối vô danh
 • 75. Đây là hàm tạoĐây là khối vô danhĐây là hàm tạoNhìn vào kết quả ra ta thấy khối khởi đầu tĩnh chỉ được java gọi thực hiện 1 lầnkhi đối tượng đầu tiên của lớp này được tạo, còn khối vô danh được gọi mỗi khimột đối tượng mới được tạo raIII. Dọn dẹp: kết thúc và thu rác1. Phương thức finalize Java không có phương thức hủy bỏ. Phương thức finalize tương tự nhưphương thức hủy bỏ của C++, tuy nhiên nó không phải là phương thức hủy bỏ. Sởdĩ nó không phải là phương thức hủy bỏ vì khi đối tượng được hủy bỏ thì phươngthức này chưa chắc đã được gọi đến. Phương thức này được gọi đến chỉ khi bộ thurác của Java được khởi động và lúc đó đối tượng không còn được sử dụng nữa. Dovậy phương thức finalize có thể không được gọi đến.2. Cơ chế gom rác của java Người lập trình C++ thường sử dụng toán tử new để cấp phát động một đốitượng, nhưng lại thường quên gọi toán tử delete để giải phóng vùng nhớ này khikhông còn dùng đến nữa, điều này làm rò rỉ bộ nhớ đôi khi dẫn đến chương trìnhphải kết thúc một cách bất thường, quả thật đâu là một điều tồi tệ. Trong java takhông cần quan tâm đến điều đó, java có một cơ chế thu rác tự động, nó đủ thôngminh để biết đối tượng tượng nào không dùng nữa, rồi nó tự động thu hồi vùngnhớ dành cho đối tượng đó. Trong ngôn ngữ C++ khi một đối tượng bị phá huỷ, sẽ có một hàm đượcgọi tự động, hàm này được gọi là huỷ tử hay còn gọi là hàm huỷ, thông thường
 • 76. hàm hàm huỷ mặc định là đủ là đủ để dọn dẹp, tuy nhiên trong một số trường hợpthì hàm huỷ mặc định lại không thể đáp ứng được, do vậy người lập trình C++,phải viết ra hàm huỷ riêng để làm việc đó, tuy nhiên java lại không có khái niệmhàm huỷ hay một cái gì đó tương tự.
 • 77. BÀI 3 CÁC THÀNH PHẦN TĨNHI. Thuộc tính tĩnh Thuộc tính được khai báo với từ khoá static gọi là thuộc tính tĩnhVí dụ:class Static{static int i = 10;// Đây là thuộc tính tĩnhint j = 10;// Đây là thuộc tính thường…}+ Các thuộc tính tĩnh được cấp phát một vùng bộ nhớ cố định, trong java bộ nhớdành cho các thuộc tính tĩnh chỉ được cấp phát khi lần đầu tiên ta truy cập đến nó.+ Thành phần tĩnh là chung của cả lớp, nó không là của riêng một đối tượng nàocả.+ Để truy xuất đến thuộc tính tĩnh ta có thể dùng một trong 2 cách sau: tên_lớp.tên_thuộc_tính_tĩnh; tên_đối_tương.tên_thuộc_tính_tĩnh;cả 2 cách truy xuất trên đều có tác dụng như nhau+ khởi gán giá trị cho thuộc tính tĩnhthành phần tĩnh được khởi gán bằng một trong 2 cách sau:• Sử dụng khối khởi đầu tĩnh (xem lại bài trước )• Sử dụng khởi đầu trực tiếp khi khai báo như ví dụ trênChú ý: ta không thể sử dụng hàm tạo để khởi đầu các thuộc tính tĩnh, bởi vì hàmtạo không phải là phương thức tĩnh.II. Phương thức tĩnhMột phương thức được khai báo là static được gọi là phương thức tĩnhVí dụ:
 • 78. class Static{ static int i;// Đây là thuộc tính tĩnh // phương thức tĩnh static void println (){ System.out.println ( i ); }}+ Phương thức tĩnh là chung cho cả lớp, nó không lệ thuộc vào một đối tượng cụthể nào+ Lời gọi phương thức tĩnh xuất phát từ: tên của lớp: tên_lớp.tên_phương_thức_tĩnh(tham số); tên của đối tượng: tên_đối_tương. tên_phương_thức_tĩnh(tham số);+ Vì phương thức tĩnh là độc lập với đối tượng do vậy ở bên trong phương thứctĩnh ta không thể truy cập các thành viên không tĩnh của lớp đó, tức là bên trongphương thức tĩnh ta chỉ có thể truy cập đến các thành viên tĩnh mà thôi.+ Ta không thể sử dụng từ khoá this bên trong phương thức tĩnh
 • 79. BÀI 4 NẠP CHỒNG PHƯƠNG THỨCI. Khái niệm về phương thức bội tải Java cho phép ta xây dựng nhiều phương thức trùng tên nhau, trong cùng mộtlớp, hiện tượng các phương thức trong một lớp có tên giống nhau được gọi là bộitải phương thức.II. Yêu cầu của các phương thức bội tải Do sử dụng chung một cái tên cho nhiều phương thức, nên ta phải cho java biếtcần phải gọi phương thức nào để thực hiện, java dựa vào sự khác nhau về số lượngđối cũng như kiểu dữ liệu của các đối này để phân biệt các phương thức trùng tênđó.Ví dụ: public class OverloadingOrder { static void print(String s, int i) { System.out.println( "String: " + s + ", int: " + i); } static void print(int i, String s) { System.out.println( "int: " + i + ", String: " + s); } public static void main(String[] args) { print("String first", 11); print(99, "Int first"); } }// /:~
 • 80. Chú ý: 1) nếu nếu java không tìm thấy một hàm bội tải thích hợp thì nó sẽ đưa ra một thông báo lỗi 2) ta không thể sử dụng giá trị trả về của hàm để phân biệt sự khác nhau giữa 2 phương thức bội tải 3) không nên quá lạm dụng các phương thức bội tải vì trình biên dịch phải mất thời gian phán đoán để tìm ra hàm thích hợp, điều này đôi khi còn dẫn đến sai sót 4) khi gọi các hàm nạp chồng ta nên có lệnh chuyển kiểu tường minh để trình biên dịch tìm ra hàm phù hợp một cách nhanh nhất 5) trong java không thể định nghĩa chồng toán tử như trong ngôn ngữ C++, có thể đây là một khuyết điểm, nhưng những người thiết kế java cho rằng điều này là không cần thiết, vì nó quá phức tạp.BÀI 5 KẾ THỪA (INHERITANCE)I. Lớp cơ sở và lớp dẫn xuất- Một lớp được xây dựng thông qua kế thừa từ một lớp khác gọi là lớp dẫn xuất(hay còn gọi là lớp con, lớp hậu duệ ), lớp dùng để xây dựng lớp dẫn xuất đượcgọi là lớp cơ sở ( hay còn gọi là lớp cha, hoặc lớp tổ tiên )• Một lớp dẫn xuất ngoài các thành phần của riêng nó, nó còn được kế thừa tất cả các thành phần của lớp chaII. Cách xây dựng lớp dẫn xuất Để nói lớp b là dẫn xuất của lớp a ta dùng từ khoá extends, cú pháp nhưsau:class b extends a{// phần thân của lớp b
 • 81. }III. Thừa kế các thuộc tínhThộc tính của lớp cơ sở được thừa kế trong lớp dẫn xuất, như vậy tập thuộc tínhcủa lớp dẫn xuất sẽ gồm: các thuộc tính khai báo trong lớp dẫn xuất và các thuộctính của lớp cơ sở, tuy nhiên trong lớp dẫn xuất ta không thể truy cập vào cácthành phần private, package của lớp cơ sởIV. Thừa kế phương thứcLớp dẫn xuất kế thừa tất cả các phương thức của lớp cơ sở trừ:• Phương thức tạo dựng• Phương thức finalizeV. Khởi đầu lớp cơ sở Lớp dẫn xuất kế thừa mọi thành phần của lớp cơ, điều này dẫn ta đến mộthình dung, là lớp dẫn xuất có cùng giao diện với lớp cơ sở và có thể có các thànhphần mới bổ sung thêm. nhưng thực tế không phải vậy, kế thừa không chỉ là saochép giao diện của lớp của lớp cơ sở. Khi ta tạo ra một đối tượng của lớp suy dẫn,thì nó chứa bên trong nó một sự vật con của lớp cơ sở, sự vật con này như thể tađã tạo ra một sự vật tường minh của lớp cơ sở, thế thì lớp cơ sở phải được bảođảm khởi đầu đúng, để thực hiện điều đó trọng java ta làm như sau:Thực hiện khởi đầu cho lớp cơ sở bằng cách gọi cấu tử của lớp cơ sở bên trongcấu tử của lớp dẫn xuất, nếu bạn không làm điều này thì java sẽ làm giúp ban,nghĩa là java luôn tự động thêm lời gọi cấu tử của lớp cơ sở vào cấu tử của lớpdẫn xuất nếu như ta quên làm điều đó, để có thể gọi cấu tử của lớp cơ sở ta sửdụng từ khoá superVí dụ 1: ví dụ này không gọi cấu tử của lớp cơ sở một cách tường minh class B
 • 82. { public B () { System.out.println ( "Ham tao của lop co so" ); } } public class A extends B { public A () {// không gọi hàm tạo của lớp cơ sở tường minh System.out.println ( "Ham tao của lop dan xuat" ); } public static void main ( String arg[] ) { A thu = new A (); } }Kết quả chạy chương trình như sau: Ham tao của lop co so Ham tao của lop dan xuatVí dụ 2: ví dụ này sử dụng từ khoá super để gọi cấu tử của lớp cơ sở một cáchtường minh class B {
 • 83. public B () { System.out.println ( "Ham tao của lop co so" ); } } public class A extends B { public A () { super();// gọi tạo của lớp cơ sở một cách tường minh System.out.println ( "Ham tao của lop dan xuat" ); } public static void main ( String arg[] ) { A thu = new A (); } }khi chạy chưng trình ta thấy kết quả giống hệt như ví dụ trênChú ý 1: nếu gọi tường minh cấu tử của lớp cơ sở, thì lời gọi này phải là lệnh đầutiên, nếu ví dụ trên đổi thành class B { public B () { System.out.println ( "Ham tao của lop co so" ); }
 • 84. } public class A extends B { public A () {// Lời gọi cấu tử của lớp cơ sở không phải là lệnh đầu tiên System.out.println ("Ham tao của lop dan xuat"); super (); } public static void main ( String arg[] ) { A thu = new A (); } }nếu biên dịch đoạn mã này ta sẽ nhân được một thông báo lỗi như sau:"A.java": call to super must be first statement in constructor at line 15, column 15Chú ý 2: ta chỉ có thể gọi đến một hàm tạo của lớp cơ sở bên trong hàm tạo củalớp dẫn xuất, ví dụ chỉ ra sau đã bị báo lỗi class B { public B () { System.out.println ( "Ham tao của lop co so" ); }
 • 85. public B ( int i ) { System.out.println ( "Ham tao của lop co so" ); } } public class A extends B { public A () { super (); super ( 10 );/ / không thể gọi nhiều hơn 1 hàm tạo của lớp cơ sở System.out.println ( "Ham tao của lop dan xuat" ); } public static void main ( String arg[] ) { A thu = new A (); } }1. Trật tự khởi đầu Trật tự khởi đầu trong java được thực hiện theo nguyên tắc sau: java sẽ gọicấu tử của lớp cơ sở trước sau đó mới đến cấu tử của lớp suy dẫn, điều này cónghĩa là trong cây phả hệ thì các cấu tử sẽ được gọi theo trật tự từ gốc xuống dầnđến lá
 • 86. 2. Trật tự dọn dẹp Mặc dù java không có khái niệm huỷ tử như của C++, tuy nhiên bộ thu ráccủa java vẫn hoạt động theo nguyên tắc làm việc của cấu tử C++, tức là trật tự thurác thì ngược lại so với trật tự khởi đầu.VI. Ghi đè phương thức ( Override ) Hiện tượng trong lớp cơ sở và lớp dẫn xuất có hai phương thức giống hệtnhau ( cả tên lẫn bộ tham số) gọi là ghi đè phương thức ( Override ), chú ýOverride khác Overload.Gọi phương thức bị ghi đè của lớp cơ sởBên trong lớp dẫn xuất, nếu có hiện tượng ghi đè thì phương thức bị ghi đè của lớpcơ sở sẽ bị ẩn đi, để có thể gọi phương thức bị ghi đè của lớp cơ sở ta dùng từkhoá super để truy cập đến lớp cha, cú pháp sau: super.overriddenMethodName();Chú ý: Nếu một phương thức của lớp cơ sở bị bội tải ( Overload ), thì nó khôngthể bị ghi đè ( Override ) ở lớp dẫn xuất.VI. Thành phần protected Trong một vài bài trước ta đã làm quen với các thành phần private, public,sau khi đã học về kế thừa thì từ khoá protected cuối cùng đã có ý nghĩa.Từ khoá protected báo cho java biết đây là thành phần riêng tư đối với bên ngoàinhưng lại sẵn sàng với các con cháuVII. Từ khoá final Từ khoá final trong java có nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa của nó tuỳ thuộc vàongữ cảnh cụ thể, nhưng nói chung nó muốn nói “cái này không thể thay đổi
 • 87. được”.1. Thuộc tính final Trong java cách duy nhất để tạo ra một hằng là khai báo thuộc tính là finalVí dụ: public class A { // định nghĩa hằng tên MAX_VALUE giá trị 100 static final int MAX_VALUE = 100; public static void main ( String arg[] ) { A thu = new A (); System.out.println("MAX_VALUE= " +thu.MAX_VALUE); } }Chú ý:1) khi đã khai báo một thuộc tính là final thì thuộc tính này la hăng, do vậy ta không thể thay đổi giá trị của nó2) khi khai báo một thuộc tính là final thì ta phải cung cấp giá trị ban đầu cho nó3) nếu một thuộc tính vừa là final vừa là static thì nó chỉ có một vùng nhớ chung duy nhất cho cả lớp2. Đối số final Java cho phép ta tạo ra các đối final bằng việc khai báo chúng như vậy bêntrong danh sách đối, nghĩa là bên trong thân của phương pháp này, bất cứ cố gắngnào để thay đổi giá trị của đối đều gây ra lỗi lúc dịchVí dụ sau bị báo lỗi lúc dịch vì nó cố gắng thay đổi giá trị của đối finalpublic class A
 • 88. {static public void thu ( final int i ){ i=i+1;//không cho phép thay đổi giá trị của tham số final System.out.println ( i );;}public static void main ( String arg[] ){ int i = 100; thu ( i );}}chương trình này sẽ bị báo lỗi:"A.java": variable i might already have been assigned to at line 5, column 93. Phương thức final Một phương thức bình thường có thể bị ghi đè ở lớp dẫn xuất, đôi khi ta không muốn phương thức của ta bị ghi đè ở lớp dẫn xuất vì lý do gì đó, mục đích chủ yếu của các phương thức final là tránh ghi đè, tuy nhiên ta thấy rằng các phương thức private sẽ tự động là final vì chúng không thể thấy được trong lớp dẫn xuất lên chúng không thể bị ghi đè, nên cho dù bạn có cho một phương thức private là final thì bạn cũng chả thấy một hiệu ứng nào4. Lớp final Nếu bạn không muốn người khác kế thừa từ lớp của bạn, thì bạn hãy dùng từ khoá final để ngăn cản bất cứ ai muốn kế thừa từ lớp này. Chú ý: do một lớp là final (tức không thể kế thừa )do vậy ta không thể nào ghi
 • 89. đè các phương thức của lớp này, do vậy đừng cố gắng cho một phương thứccủa lớp final là final
 • 90. BÀI 6 LỚP CƠ SỞ TRỪU TƯỢNG Một lớp cơ sở trừu tượng là một lớp chỉ được dùng làm cơ sở cho các lớp khác,ta không thể tạo ra thể hiện của lớp này, bởi vì nó được dùng để định nghĩa mộtgiao diện chung cho các lớp khác.Phương thức trừu tượngMột lớp trừu tượng có thể chứa một vài phương thức trừu tượng, do lớp trừutượng chỉ làm lớp cơ sở cho các lớp khác, do vậy các phương thức trừu tượngcũng không được cài đặt cụ thể, chúng chỉ gồm có khai báo, việc cài đặt cụ thể sẽdành cho lớp con1. Chú ý:1) nếu trong lớp có phương thức trừu tượng thì lớp đó phải được khai báo là trừu tượng2) nếu một lớp kế thừa từ lớp trừu tượng thì: hoặc chúng phải ghi đè tất cả các phương thức ảo của lớp cha, hoặc lớp đó phải là lớp trừu tượng3) không thể tạo ra đối tượng của lớp trừu tượng
 • 91. BÀI 7 ĐA HÌNH THÁI Đa hình thái trong lập trình hướng đối tượng đề cập đến khả năng quyếtđịnh trong lúc thi hành (runtime) mã nào sẽ được chạy, khi có nhiều phương thứctrùng tên nhau nhưng ở các lớp có cấp bậc khác nhau.Chú ý: khả năng đa hình thái trong lập trình hướng đối tượng còn được gọi vớinhiều cái tên khác nhau như: tương ứng bội, kết ghép động,..Đa hình thái cho phép các vấn đề khác nhau, các đối tượng khác nhau, các phươngthức khác nhau, các cách giải quyết khác nhau theo cùng một lược đồ chung.Các bước để tạo đa hình thái:1. Xây dựng lớp cơ sở ( thường là lớp cơ sở trừu tượng, hoặc là một giao diện), lớp này sẽ được các lớp con mở rộng( đối với lớp thường, hoặc lớp trừu tượng), hoặc triển khai chi tiết ( đối với giao diện ).2. 2. Xây dựng các lớp dẫn xuất từ lớp cơ sở vừa tạo. trong lớp dẫn xuất này ta sẽ ghi đè các phương thức của lớp cơ sở( đối với lớp cơ sở thường), hoặc triển khai chi tiết nó ( đối với lớp cơ sở trừu tượng hoặc giao diện).3. Thực hiện việc tạo khuôn xuống, thông qua lớp cơ sở, để thực hiện hành vi đa hình tháiKhái niệm về tạo khuôn lên, tạo khuôn xuống• Hiện tượng một đối tượng của lớp cha tham trỏ đến một đối tượng của lớp con thì được gọi là tạo khuôn xuống, việc tạo khuôn xuống luôn được java chấp thuận, do vậy khi tạo khuôn xuống ta không cần phải ép kiểu tường minh.• Hiện tượng một đối tượng của lớp con tham trỏ tới một đối tượng của lớp cha thì được gọi là tạo khuôn lên, việc tạo khuôn lên là an toàn, vì một đối tượng của lớp con cũng có đầy đủ các thành phần của lớp cha, tuy nhiên việc tạo khuôn lên sẽ bị báo lỗi nếu như ta không ép kiểu một cách tường minh.
 • 92. BÀI 8 GIAO DIỆN, LỚP TRONG, GÓI Giao diện là một khái niệm được java đưa ra với 2 mục đích chính:• Để tạo ra một lớp cơ sở thuần ảo, một lớp không có bất cứ hàm nào được cài đặt• Thực hiện hành vi tương tự như kế thừa bội, bởi trong java không có khái niệm kế thừa bội, như của C++Lớp trong cho ta một cách thức tinh vi để che giấu mã một cách tối đa, trong javata có thể định nghĩa một lớp bên trong một lớp khác, thậm chí ta còn có thể tạo lớptrong, bên trong thân của một phương thức, điều này cho phép ta có thể tạo ra cáclớp cục bộ, chỉ được sử dụng nội bộ bên trong một đơn vị đó. Ta không thể tạo ramột lớp trong, trong ngôn ngữ C++I. Giao diện Từ khoá interface đã đưa khái niệm abstract đi xa thêm một bước nữa. Tacó thể nghĩ nó như là một lớp abstract “thuần tuý”, nó cho phép ta tạo ra một lớpthuần ảo, lớp này chỉ gồm tập các giao diện cho các lớp muốn dẫn xuất từ nó, mộtinterface cũng có thể có các trường, tuy nhiên java tự động làm các trường nàythành static và final Để tạo ra một interface, ta dùng từ khoá interface thay vì từ khoá class. Mộtinterface gồm có 2 phần: phần khai báo và phần thân, phần khai báo cho biết mộtsố thông tin như: tên của interface, nó có kế thừa từ một giao diện khác hay không.Phần thân chứa các khai báo hằng, khai báo phương thức ( nhưng không có càiđặt). Giống như một lớp ta cũng có thể thêm bổ từ public vào trước định nghĩa củainterface. Sau đây là hình ảnh của một interface.
 • 93. Nhưng do java tự động làm các trường thành final nên ta không cần thêm bổ từnày, do vậy ta có thể định nghĩa lại giao diện như sau:Nhưng do java tự động làm các trường thành final nên ta không cần thêm bổ từnàypublic interface StockWatcher{final StringsunTicker = "SUNW";final String oracleTicker = "ORCL";final String ciscoTicker = "CSCO";void valueChanged(String tickerSymbol, double newValue);}1. Phần khai báo của giao diệnTổng quát phần khai báo của một giao diện có cấu trúc tổng quát như sau:Public //giao diện này là công cộnginterface InterfaceName //tên của giao diệnExtends SuperInterface //giao diện này là mở rộng của 1 giao diện khác{
 • 94. InterfaceBody //thân của giao diện}Trong cấu trúc trên có 2 phần bắt buộc phải có đó là phần interface vàInterfaceName, các phần khác là tuỳ chọn.2. Phần thânPhần thân khai báo các các hằng, các phương thức rỗng ( không có cài đặt ), cácphương thức này phải kết thúc với dấu chấm phẩy ‘;’, bởi vì chúng không có phầncài đặtChú ý:1) Tất cả các thành phần của một giao diện tự động là public do vậy ta không cần phải cho bổ từ này vào.2) Java yêu cầu tất cả các thành phần của giao diện phải là public, nếu ta thêm các bổ từ khác như private, protected trước các khai báo thì ta sẽ nhận được một lỗi lúc dịch3) Tất cả các trường tự động là final và static, nên ta không cần phải cho bổ từ này vào.3. Triển khai giao diệnBởi một giao diện chỉ gồm các mô tả chúng không có phần cài đặt, các giao diệnđược định nghĩa để cho các lớp dẫn xuất triển khai, do vậy các lớp dẫn xuất từ lớpnày phải triển khai đầy đủ tất cả các khai báo bên trong giao diện, để triển khaimột giao diện bạn bao gồm từ khoá implements vào phần khai báo lớp, lớp củabạn có thể triển khai một hoặc nhiều giao diện ( hình thức này tương tự như kếthừa bội của C++)Ví dụpublic class StockApplet extends Applet implements StockWatcher {
 • 95. .. .public void valueChanged(String tickerSymbol, double newValue) {if (tickerSymbol.equals(sunTicker)) {.. .} else if (tickerSymbol.equals(oracleTicker)) {.. .} else if (tickerSymbol.equals(ciscoTicker)) {.. .}}}Chú ý:1) Nếu một lớp triển khai nhiều giao diện thì các giao diện này được liệt kê cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’2) Lớp triển khai giao diện phải thực thi tất cả các phương thức được khai báo trong giao diện, nếu như lớp đó không triển khai, hoặc triển khai không hết thì nó phải được khai báo là abstract3) Do giao diện cũng là một lớp trừu tượng do vậy ta không thể tạo thể hiện của giao diện4) Một lớp có thể triển khai nhiều giao diện, do vậy ta có lợi dụng điều này để thực hiện hành vi kế thừa bội, vốn không được java hỗ trợ5) Một giao diện có thể mở rộng một giao diện khác, bằng hình thức kế thừaII. Lớp trong Có thể đặt một định nghĩa lớp này vào bên trong một lớp khác. điều nàyđược gọi là lớp trong. Lớp trong là một tính năng có giá trị vì nó cho phép bạn gộpnhóm các lớp về mặt logic thuộc về nhau và để kiểm soát tính thấy được của các
 • 96. lớp này bên trong lớp khác. Tuy nhiên bạn phải hiểu rằng lớp trong không phải làlà hợp thànhVí dụ:public class Stack {private Vector items;.. .//code for Stacks methods and constructors not shown...public Enumeration enumerator() {return new StackEnum();}class StackEnum implements Enumeration {int currentItem = items.size() - 1;public boolean hasMoreElements() {return (currentItem >= 0);}public Object nextElement() {if (!hasMoreElements())throw new NoSuchElementException();elsereturn items.elementAt(currentItem--);}}}Lớp trong rất hữu hiệu khi bạn bạn muốn tạo ra các lớp điều hợp ( được bàn kỹ khinói về thiết kế giao diện người dùng )
 • 97. Bài 9 MẢNG, XÂU KÝ TỰ, TẬP HỢPI. Mảng1. Mảng 1 chiềua) Khai báoCú pháp khai báo: - KDL tên_mảng[];//Khai báo một con trỏ mảng - KDL []tên_mảng;//như trên - KDL tên_mảng[] = new KDL[spt];//Tạo ra một mảng có spt phần tửTrong cú pháp trên thì:• KDL là một kiểu dữ liệu bất kỳ như: kiểu nguyên thủy, kiểu đối tượng… nó xác định kiểu dữ liệu của từng phần tử của mảng.• Spt là số phần tử của mảng.Chú ý:• Mảng trong Java là một đối tượng• Cũng như các đối tượng khác, mảng phải được tạo ra bằng toán tử new như sau: Tên_mảng=new KDL[spt];• Khi mảng được tạo ra thì mỗi phần tử của mảng sẽ nhận một giá trị mặc định, quy tắc khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng cũng chính là quy tắc khởi đầu giá trị cho các thuộc tính của đối tượng, tức là mỗi phần tử của mảng sẽ nhận giá trị: + 0 nếu KDL là kiểu số + ‘0’ nếu KDL là kí tự + false nếu KDL là boolean + null nếu KDL là một lớp nào đó.Ví dụ 1. Khai báo một mảng số nguyên gồm 100 phần tửCách 1: int mangInt[];//Khai báo một con trỏ đến mảng các số nguyên
 • 98. mangInt=new int[100];//Tạo ra mảngCách 2: int mangInt[]=new int[100];Ví dụ 2: Giả sử ta có lớp SinhVien đã đươc định nghĩa, hãy khai báo một mảnggồm 100 đối tượng của lớp SinhVienSinhVien arraySinhVien[]=new SinhVien[100];Chú ý: Lúc này mỗi phần tử của mảng arraySinhVien là một con trỏ của lớpSinhVien và hiện giờ mỗi phần tử của mảng đang trỏ đến giá trị null. Để khởi tạotừng phần tử của mảng ta phải làm như sau:arraySinhVien[0]=new SinhVien(“sv01”, “Nguyễn Văn An”, “Hưng Yên”);arraySinhVien[1]=new SinhVien(“sv02”, “Nguyễn Thị Bình”, “Bắc Giang”);….arraySinhVien[99]=new SinhVien(“sv100”, “Đào Thị Mến”, “Hà Nam”);Ngoài cách khai báo trên Java còn cho phép ta kết hợp cả khai báo và khởi gán cácphần tử của mảng theo cách sau: int[] mangInt = {1, 3, 5, 7, 9};Tạo ra một mảng gồm 5 phần tử, các phần tử của mảng lần lượt được gán các giátrị là: 1, 3, 5, 7, 9SinhVien[] mangSinhVien = { new SinhVien(“sv01”, “Nguyễn Văn A”, “HY”), new SinhVien(“sv02”, “Nguyễn Thị B”, “HN”), new SinhVien(“sv03”, “Đỗ Thị Q”, “BG”), null };Khai báo một mảng gồm 4 phần tử, giá trị của các phần tử lần lượt được khởi gánnhư sau:
 • 99. mangSinhVien [0]=new SinhVien(“sv01”, “Nguyễn Văn A”, “HY”) mangSinhVien [1]=new SinhVien(“sv02”, “Nguyễn Thị B”, “HN”) mangSinhVien [2]=new SinhVien(“sv03”, “Đỗ Thị Q”, “BG”) mangSinhVien [3]=nullb) Truy xất đến các phần tử của mảng một chiềuĐể truy xuất đến phần tử thứ ind của mảng ta sử dụng cú pháp như sau:Tên_mảng[ind-1]Chú ý: Phần tử đầu tiên của mảng có chỉ số là 0.Ví dụ: int a[]=new int [3];//Khai báo và tạo ra mảng gồm 3 phần tửLúc này các phần tử của mảng lần lượt được truy xuất như sau:- Phần tử đầu tiên của mảng là a[0]- Phần tử thứ 2 của mảng là a[1]- Phần tử thứ 3 đồng thời là phần tử cuối cùng của mảng là a[2]c) Lấy về số phần tử hiện tại của mảngMảng trong Java là một đối tượng, do vậy nó cũng có các thuộc tính và cácphương thức như các đối tượng khác. Để lấy về số phần tử của mảng ta sử dụngthuộc tính length như sau:Tên_mảng.lengthVí dụ 1: Nhập vào một mảng và in ra màn hình import com.theht.Keyboard; class ArrayDemo{ public static void main(String[] args) { //Nhập số phần tử của mảng System.out.print("Nhập số phần tử của mảng:"); int n=Keyboard.readInt(); //Khai báo mảng với số phần tử bằng n
 • 100. int a[]=new int[n]; //Nhập dữ liệu cho mảng for(int i=0;i<a.length;i++){ System.out.print("a[" + i + "]="); a[i]=Keyboard.readInt(); } //In mảng ra màn hình System.out.println("Mảng vừa nhập là"); for (int i = 0; i < a.length; i++) System.out.print(a[i] + " "); } }Ví dụ 2: Nhập vào một mảng số thực sau đó kiểm tra xem mảng có phải là mộtdãy tăng hay không? import com.theht.Keyboard; class ArrayDemo2{ public static void main(String[] args) { //Nhập số phần tử của mảng System.out.print("Nhập số phần tử của mảng:"); int n=Keyboard.readInt(); //Khai báo mảng với số phần tử bằng n int a[]=new int[n]; //Nhập dữ liệu cho mảng for(int i=0;i<a.length;i++){ System.out.print("a[" + i + "]="); a[i]=Keyboard.readInt(); }
 • 101. //Kiểm tra dãy tăng boolean kt=true; for (int i = 0; i < a.length-1; i++) if(a[i+1]-a[i]<0){ kt=false;//thay đổi trạng thái cờ break;//Thoát khỏi vòng lặp } if(kt) System.out.println("Dãy tăng dần"); else System.out.println("Dãy không phải tăng dần"); } }2. Mảng nhiều chiềua) Khai báoKhai báo mảng N chiều trong Java được tiến hành như sau:hoặchoặcTrong đó:• KDL là một kiểu dữ liệu bất kỳ: nguyên thuỷ hoặc lớp• sp1, sp2, …, sptN lần lượt là số phần tử trên chiều thứ 1, 2, .., NVí dụ:- Khai báo một con trỏ của mảng 2 chiều int[][] a; hoặc int a[][];• Khai báo và tạo ra mảng 2 chiều: int[][] a = new int[2][3]; // Ma trận gồm 2 hàng, 3 cột
 • 102. - Khai báo và khởi gán giá trị cho các phần tử của mảng 2 chiều:int a[][]={ {1, 2, 5}. //Các phần tử trên hàng thứ nhất {2, 4, 7, 9}. //Các phần tử trên hàng thứ hai {1, 7}. //Các phần tử trên hàng thứ ba }Khai báo trên sẽ tạo ra một mảng hai chiều gồm: 3 hàng, nhưng trên mỗi hàng lạicó số phần tử khác nhau, cụ thể là: trên hàng thứ nhất có 3 phần tử, hảng 2 gồm 4phần tử và hàng thứ 3 gồm 2 phần tử.Chú ý: Với khai báo trên nếu ta liệt kê các phần tử của mảng theo trình tự từ tráiqua phải và từ trên xuống dưới thì các phần tử lần lượt là:a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[1][0], a[1][1], a[1][2], a[1][3], a[2][0], a[2][1]b) Truy xuất đến phần tử mảng nhiều chiềutên_mảng[ind1][ind2]Ví dụ 1: Nhập vào một ma trận và in ra màn hình import com.theht.Keyboard; class MaTram { public static void main(String[] args) { //Nhập số hàng và số cột System.out.print("Nhập số hàng:"); int sh = Keyboard.readInt(); System.out.print("Nhập số cột:"); int sc = Keyboard.readInt(); //Khai báo mảng hai chiều gồm sh hàng và sc cột float a[][] = new float[sh][sc];
 • 103. //Nhập dữ liệu cho mảng hai chiều for (int i = 0; i < a.length; i++) for (int j = 0; j < a[i].length; j++) { System.out.print("a[" + i + "," + j + "]="); //Nhập liệu cho phần tử hàng i, cột j a[i][j] = Keyboard.readFloat(); } //In mảng hai chiều ra màn hình for (int i = 0; i < a.length; i++) { for (int j = 0; j < a[i].length; j++) System.out.print(a[i][j] + " "); System.out.println(); } } }Ví dụ 2: Nhập vào ma trận vuông sau đó tính tổng các phần tử trên đường chéochính.II. Xâu ký tự Việc xử lý các xâu ký tự trong Java được hỗ trợ bởi hai lớp String vàStringBuffer. Lớp String dùng cho những xâu ký tự bất biến, nghĩa là những xâuchỉ đọc và sau khi dược khởi tạo giá trị thì nội dung bên trong xâu không thể thayđổi được. Lớp StringBuffer được sử dụng đối với những xâu ký tự động, tức là cóthể thay đổi được nội dung bên trong của xâu.
 • 104. 1. Lớp String Chuỗi là một dãy các ký tự. Lớp String cung cấp các phương thức để thaotác với các chuỗi. Nó cung cấp các phương thức khởi tạo (constructor) khác nhau:String str1 = new String( );//str1 chứa một chuỗi rống.String str2 = new String(“Hello World”);//str2 chứa “Hello World”char ch[] = {‘A’,’B’,’C’,’D’,’E’};String str3 = new String(ch);//str3 chứa “ABCDE”String str4 = new String(ch,0,2);//str4 chứa “AB” vì 0- tính từ ký tự bắt đầu, 2- là số lượng ký tự kể từ ký tự bắtđầu. Toán tử “+” được sử dụng để cộng chuỗi khác vào chuỗi đang tồn tại. Toántử “+” này được gọi như là “nối chuỗi”. Ở đây, nối chuỗi được thực hiện thôngqua lớp “StringBuffer”. Chúng ta sẽ thảo luận về lớp này trong phần sau. Phươngthức “concat( )” của lớp String cũng có thể thực hiện việc nối chuỗi. Không giốngnhư toán tử “+”, phương thức này không thường xuyên nối hai chuỗi tại vị trí cuốicùng của chuỗi đầu tiên. Thay vào đó, phương thức này trả về một chuỗi mới,chuỗi mới đó sẽ chứa giá trị của cả hai. Điều này có thể được gán cho chuỗi đangtồn tại. Ví dụ:String strFirst, strSecond, strFinal;StrFirst = “Charlie”;
 • 105. StrSecond = “Chaplin”;//….bằng cách sử dụng phương thức concat( ) để gán với một chuỗi đang tồn tại. StrFinal = strFirst.concat(strSecond);Phương thức concat( ) chỉ làm việc với hai chuỗi tại một thời điểm.Các phương thức của lớp StringTrong phần này, chúng ta sẽ xem xét các phương thức của lớp String.- char charAt(int index ) Phương thức này trả về một ký tự tại vị trí index trongchuỗi.Ví dụ:String name = new String(“Java Language”);char ch = name.charAt(5);Biến “ch” chứa giá trị “L”, từ đó vị trí các số bắt đầu từ 0.- boolean startsWith(String s ) Phương thức này trả về giá trị kiểu logic(Boolean), phụ thuộc vào chuỗi có bắt đầu với một chuỗi con cụ thể nào đó không.Ví dụ:String strname = “Java Language”;boolean flag = strname.startsWith(“Java”);Biến “flag” chứa giá trị true.- boolean endsWith(String s ) Phương thức này trả về một giá trị kiểu logic(boolean), phụ thuộc vào chuỗi kết thúc bằng một chuỗi con nào đó không.
 • 106. Ví dụ:String strname = “Java Language”;boolean flag = strname.endsWith(“Java”);Biến “flag” chứa giá trị false.- String copyValueOf( )Phương thức này trả về một chuỗi được rút ra từ một mảng ký tự được truyền nhưmột đối số. Phương thức này cũng lấy hai tham số nguyên. Tham số đầu tiên chỉđịnh vị trí từ nơi các ký tự phải được rút ra, và tham số thứ hai chỉ định số ký tựđược rút ra từ mảng. Ví dụ:char name[] = {‘L’,’a’,’n’,’g’,’u’,’a’,’g’,’e’};String subname = String .copyValueOf(name,5,2);Bây giờ biến “subname” chứa chuỗi “ag”.- char [] toCharArray( )Phương thức này chuyển chuỗi thành một mảng ký tự. Ví dụ:String text = new String(“Hello World”);char textArray[] = text.toCharArray( );- int indexOf(String sunString )Phương thức này trả về thứ tự của một ký tự nào đó, hoặc một chuỗi trong phạm vimột chuỗi. Các câu lệnh sau biểu diễn các cách khác nhau của việc sử dụng hàm.String day = new String(“Sunday”);int index1 = day.indexOf(‘n’);
 • 107. //chứa 2int index2 = day.indexOf(‘z’,2);//chứa –1 nếu “z” không tìm thấy tại vị trí 2.int index3 = day.indexOf(“Sun”);//chứa mục 0- String toUpperCase( )Phương thức này trả về chữ hoa của chuỗi.String lower = new String(“good morning”);System.out.println(“Uppercase: ”+lower.toUpperCase( ));- String toLowerCase( )Phương thức này trả về chữ thường của chuỗi.String upper = new String(“JAVA”);System.out.println(“Lowercase: “+upper.toLowerCase( ));- String trim()Phương thức này cắt bỏ khoảng trắng hai đầu chuỗi. Hãy thử đoạn mã sau để thấysự khác nhau trước và sau khi cắt bỏ khoảng trắng.String space = new String(“ Spaces “);
 • 108. System.out.println(space);System.out.println(space.trim()); //Sau khi cắt bỏ khoảng trắng- boolean equals(String s)Phương thức này so sánh nội dung của hai đối tượng chuỗi.String name1 = “Java”, name2 = “JAVA”;boolean flag = name1.equals(name2);Biến “flag” chứa giá trị false.- Các phương thức valueOf được nạp chồng để cho phép chuyển một giá trị thànhxâustatic String valueOf(Object obj)//Chuyển một đối tượng thành xâu, bẳng cách gọiđến phương thức toString của đối tượng objstatic String valueOf(char[] characters)//Chuyển mảng các ký tự thành xâu.static String valueOf(boolean b)//Chuyển một giá trị logic thành xâu, xâu nhậnđược là “true” hoặc “false” tương ứng với giá trị true hoặc false của bstatic String valueOf(char c)//Chuyển kí tự thành xâustatic String valueOf(int i)//chuyển một số nguyên thành xâustatic String valueOf(long l)//Chuyển một giá trị long thành xâustatic String valueOf(float f)//chuyển một giá trị float thành xâustatic String valueOf(double d)//chuyển một giá trị double thành xâu2. Lớp StringBuffer Lớp StringBuffer cung cấp các phương thức khác nhau để thao tác một đối
 • 109. tượng dạng chuỗi. Các đối tượng của lớp này rất mềm dẻo, đó là các ký tự và cácchuỗi có thể được chèn vào giữa đối tượng StringBuffer, hoặc nối thêm dữ liệuvào tại vị trí cuối. Lớp này cung cấp nhiều phương thức khởi tạo. Chương trìnhsau minh hoạ cách sử dụng các phương thức khởi tạo khác nhau để tạo ra các đốitượng của lớp này.class StringBufferCons{ public static void main(String args[]){ StringBuffer s1 = new StringBuffer(); StringBuffer s2 = new StringBuffer(20); StringBuffer s3 = new StringBuffer(“StringBuffer”); System.out.println(“s3 = “+ s3); System.out.println(s2.length()); //chứa 0 System.out.println(s3.length()); //chứa 12 System.out.println(s1.capacity()); //chứa 16 System.out.println(s2.capacity()); //chứa 20System.out.println(s3.capacity()); //chứa 28}}“length()” và “capacity()” của StringBuffer là hai phương thức hoàn toàn khácnhau. Phương thức “length()” đề cập đến số các ký tự mà đối tượng thực chứa,trong khi “capacity()” trả về tổng dung lượng của một đối tượng (mặc định là 16)
 • 110. và số ký tự trong đối tượng StringBuffer.Dung lượng của StringBuffer có thể thay đổi với phương thức“ensureCapacity()”. Đối số int đã được truyền đến phương thức này, và dunglượng mới được tính toán như sau: NewCapacity = OldCapacity * 2 + 2Trước khi dung lượng của StringBuffer được đặt lại, điều kiện sau sẽ được kiểmtra: 1 Nếu dung lượng(NewCapacity) mới lớn hơn đối số được truyền cho phương thức “ensureCapacity()”, thì dung lượng mới (NewCapacity) được đặt. 2 Nếu dung lượng mới nhỏ hơn đối số được truyền cho phương thức “ensureCapacity()”, thì dung lượng được đặt bằng giá trị tham số truyền vào.Chương trình sau minh hoạ dung lượng được tính toán và được đặt như thế nào.class test{ public static void main(String args[]){ StringBuffer s1 = new StringBuffer(5); System.out.println(“Dung lượng của bộ nhớ đệm = “+s1.capacity()); //chứa 5 s1.ensureCapacity(8); System.out.println(“Dung lượng của bộ nhớ đệm = “+s1.capacity()); //chứa 12
 • 111. s1.ensureCapacity(30); System.out.println(“Dung lượng của bộ nhớ đệm = “+s1.capacity()); //chứa 30 }}Trong đoạn mã trên, dung lượng ban đầu của s1 là 5. Câu lệnh s1.ensureCapacity(8);Thiết lập dung lượng của s1 đến 12 =(5*2+2) bởi vì dung lượng truyền vào là 8nhỏ hơn dung lượng được tính toán là 12 . s1.ensureCapacity(30);Thiết lập dung lượng của “s1” đến 30 bởi vì dung lượng truyền vào là 30 thì lớnhơn dung lượng được tính toán (12*2+2).Các phương thức lớp StringBufferTrong phần này, chúng ta sẽ xem xét các phương thức của lớp StringBuffer vớimột chương trình.- void append()Phương thức này nối thêm một chuỗi hoặc một mảng ký tự vào cuối cùng của đốitượng StringBuffer. Ví dụ: StringBuffer s1 = new StringBuffer(“Good”); s1.append(“evening”);Giá trị trong s1 bây giờ là “goodevening”.
 • 112. - void insert()Phương thức này có hai tham số. Tham số đầu tiên là vị trí chèn. Tham số thứ haicó thể là một chuỗi, một ký tự (char), một giá trị nguyên (int), hay một giá trị sốthực (float) được chèn vào. Vị trí chèn sẽ lớn hơn hay bằng 0, và nhỏ hơn haybằng chiều dài của đối tượng StringBuffer. Bất kỳ đối số nào, trừ ký tự hoặcchuỗi, được chuyển sang chuỗi và sau đó mới được chèn vào. Ví dụ: StringBuffer str = new StringBuffer(“Java sion”); str.insert(1,’b’);Biến “str” chứa chuỗi “Jbava sion”.- char charAt()Phương thức này trả về một giá trị ký tự trong đối tượng StringBuffer tại vị tríđược chỉ định.Ví dụ: StringBuffer str = new StringBuffer(“James Gosling”); char letter = str.charAt(6); //chứa “G”- void setCharAt(int index, char value)Phương thức này được sử dụng để thay thế ký tự trong một StringBuffer bằng mộtký tự khác tại một vị trí được chỉ định. StringBuffer name = new StringBuffer(“Jawa”); name.setCharAt(2,’v’);Biến “name” chứa “Java”.- void setLength()
 • 113. Phương thức này thiết lập chiều dài của đối tượng StringBuffer. Nếu chiều dàiđược chỉ định nhỏ hơn chiều dài dữ liệu hiện tại của nó, thì các ký tự thừa sẽ bị cắtbớt. Nếu chiểu dài chỉ định nhiều hơn chiều dài dữ liệu thì các ký tự null đượcthêm vào phần cuối của StringBuffer StringBuffer str = new StringBuffer(10); str.setLength(str.length() +10);- char [] getChars()Phương thức này được sử dụng để trích ra các ký tự từ đối tượng StringBuffer, vàsao chép chúng vào một mảng. Phương thức getChars() có bốn tham số sau: Chỉ số đầu: vị trí bắt đầu, từ nơi mà ký tự được lấy ra. Chỉ số kết thúc: vị trí kết thúc Mảng: Mảng đích, nơi mà các ký tự được sao chép. Vị trí bắt đầu trong mảng đích: Các ký tự được sao chép vào mảng đích từ vị trí này.Ví dụ: StringBuffer str = new StringBuffer(“Leopard”); char ch[] = new char[10]; str.getChars(3,6,ch,0);Bây giờ biến “ch” chứa “par”- void reverse()Phương thức này đảo ngược nội dung của một đối tượng StringBuffer, và trả về
 • 114. một đối tượng StringBuffer khác. Ví dụ: StringBuffer str = new StringBuffer(“devil”); StringBuffer strrev = str.reverse();Biến “strrev” chứa “lived”.III. Lớp StringTokenizer Một lớp StringTokenizer có thể sử dụng để tách một chuỗi thành các phầntử (token) nhỏ hơn. Ví dụ, mỗi từ trong một câu có thể coi như là một token. Tuynhiên, lớp StringTokenizer đã đi xa hơn việc phân tách các từ trong câu. Để táchra các thành token ta có thể tuỳ biến chỉ ra một tập dấu phân cách các token khikhởi tạo đối tượng StringTokenizer. Nếu ta không chỉ ra tập dấu phân cách thì mặcđịnh là dấu trắng (space, tab, ...). Ta cũng có thể sử dụng tập các toán tử toán học(+, *, /, và -) trong khi phân tích một biểu thức.Bảng sau tóm tắt 3 phương thức tạo dựng của lớp StringTokenizer: Phương thức xây dựng Ý nghĩa StringTokenizer(String) Tạo ra một đối tượng StringTokenizer mới dựa trên chuỗi được chỉ định. StringTokenizer(String, Strìng) Tạo ra một đối tượng StringTokenizer mới dựa trên (String, String) chuỗi được chỉ định và một tập các dấu phân cách. StringTokenizer(String, String, Tạo ra một đối tượng StringTokenizer dựa boolean) trên chuỗi được chỉ định, một tập các dấu phân cách, và một cờ hiệu cho biết nếu các dấu phân cách sẽ được trả về như các token hay không.
 • 115. Các phương thức tạo dựng ở trên được minh họa trong các ví dụ sau:StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(“A Stream of words”);StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(“4*3/2-1+4”, “+-*/”, true);StringTokenizer st3 = new StringTokenizer(“aaa,bbbb,ccc”, “,”); Trong câu lệnh đầu tiên, StringTokenizer của “st1” sẽ được xây dựng bằngcách sử dụng các chuỗi được cung cấp và dấu phân cách mặc định. Dấu phân cáchmặc định là khoảng trắng, tab, các ký tự xuống dòng. Các dấu phân cách này thìchỉ sử dụng khi phân tách văn bản, như với “st1”.Câu lệnh thứ hai trong ví dụ trên xây dựng một đối tượng StringTokenizer cho cácbiểu thức toán học bằng cách sử dụng các ký hiệu *, +, /, và -.Câu lệnh thứ 3, StringTokenizer của “st3” sử dụng dấu phẩy như một dấu phâncách.Lớp StringTokenizer cài đặt giao diện Enumeration. Vì thế, nó bao gồm cácphương thức hasMoreElements() và nextElement(). Các phương thức có thể sửdụng của lớp StringTokenizer được tóm tắt trong bảng sau: Phương thức Mục đích countTokens() Trả về số các token còn lại. hasMoreElements() Trả về True nếu còn có token đang được đánh dấu trong chuỗi. Nó thì giống hệt như hasMoreTokens. hasMoreTokens() Trả về True nếu còn có token đang được đánh dấu trong chuỗi. Nó giống hệt như hasMoreElements. nextElement() Trả về token kế tiếp trong chuỗi. Nó thì giống như nextToken.
 • 116. nextToken() Trả về Token kế tiếp trong chuỗi. Nó thì giống như nextElement. nextToken(String) Thay đổi bộ dấu phân cách bằng chuỗi được chỉ định, và sau đó trả về token kế tiếp trong chuỗi. Hãy xem xét chương trình đã cho ở bên dưới. Trong ví dụ này, hai đốitượng StringTokenizer đã được tạo ra. Đầu tiên, “st1” được sử dụng để phân táchmột biểu thức toán học. Thứ hai, “st2” phân tách một dòng của các trường đượcphân cách bởi dấu phẩy. Cả hai tokenizer, phương thức hasMoreTokens() vànextToken() được sử dụng đế duyệt qua tập các token, và hiển thị các token.import java.util.*;public class StringTokenizerImplementer{ public static void main(String args[]){ // đặt một biểu thức toán học và tạo một tokenizer cho chuỗi đó. String mathExpr = “4*3+2/4”; StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(mathExpr,”*+/-“, true); //trong khi vẫn còn các token, hiển thị System.out.println(“Tokens of mathExpr: “); while(st1.hasMoreTokens()) System.out.println(st1.nextToken()); //tạo một chuỗi của các trường được phân cách bởi dấu phẩy và tạo //một tokenizer cho chuỗi.
 • 117. String commas = “field1,field2,field3,and field4”; StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(commas,”,”,false); //trong khi vẫn còn token, hiển thị. System.out.println(“Comma-delimited tokens : “); while (st2.hasMoreTokens()) System.out.println(st2.nextToken()); }}Kết quả chạy chương trình được mô tả như hình dưới.IV. Một số lớp cơ bản của Java Các lớp cơ bản, hay sử dụng của Java như: Object, các lớp Wrapper (lớpbao của các kiểu dữ liệu nguyên thủy), Math, String và lớp StringBuffer. Nhữnglớp này được xây dựng trong gói java.lang (gói mặc định của Java, khi cần sửdụng các lớp trong gói này ta không cần phải import nó). Mọi lớp trong Java đều
 • 118. là lớp con của lớp Object . Cấu trúc phân cấp một số lớp trong gói java.lang1. Lớp Object Tất cả các lớp được xây dựng trong các chương trình Java đều hoặc là trựctiếp hoặc gián tiếp được mở rộng từ lớp Object. Đây là lớp cơ sở nhất, định nghĩahầu như tất cả những phương thức phần cơ bản để các lớp con cháu của nó sửdụng trực tiếp hoặc viết đè.Object cung cấp các phương thức sau:int hashCode()Khi các đối tượng được lưu vào các bảng băm (hash table), hàm này có thể sử dụng để xác định duy nhất giá trị cho mỗi đối tượng. Điều này đảm bảo tính nhất quán của hệ thống khi thực hiện chương trình.Class getClass()Trả lại tên lớp của đối tượng hiện thời.boolean equals(Object obj)Cho lại kết quả true khi đối tượng hiện thời và obj là cùng một đối tượng. Hàm này thường được viết đè ở các lớp con cho phù hợp với ngữ cảnh so sánh bằng nhau trong các lớp mở rộng đó.protected Object clone() throws CloneNotSupportedExceptionĐối tượng mới được tạo ra có cùng các trạng thái như đối tượng hiện thời khi sửdụng clone(), nghĩa là tạo ra bản copy mới của đối tượng hiện thời.String toString()Nếu các lớp con không viết đè hàm này thì nó sẽ trả lại dạng biểu diễn văn bản(textual) của đối tượng. Hàm println() ở lớp PrintStream sẽ chuyển các đối số củanó sang dạng văn bản khi sử dụng hàm toString().
 • 119. protected void finalize() throws ThrowableHàm này được gọi ngay trước khi đối tượng bị dọn vào “thùng rác”, nghĩa là trước khi đối tượng đó bị huỷ bỏ.2. Các lớp bao kiểu nguyên thủy (Wrapper class) Các giá trị nguyên thủy không phải là đối tượng trong Java. Để có thể thao tácđược trên các giá trị nguyên thủy (giá trị số, kí tự và logic) thì gói java.lang cungcấp các lớp bao gói (Wrapper) cho từng kiểu dữ liệu nguyên thủy (gọi tắt là lớpbao). Các lớp bao có những đặc tính chung sau: 1. Các toán tử tạo lập chung. Các lớp bao (trừ lớp Character chỉ có một toán tử tạo lập) đều có hai toán tử tạo lập: Toán tử tạo lập sử dụng giá trị nguyên thủy để tạo ra đối tượng tương ứng Character charObj = new Character(‘a’); Boolean boolObj = new Boolean(true); Integer intObj = new Integer(2002); Float floatObj = new Float(3.14F); Double doubleObj = new Double(3.14); 1 Toán tử thứ hai: chuyển các đối tượng lớp String biểu diễn cho các giá trị nguyên thủy về các lớp tương ứng. Các toán tử này sẽ ném ra ngoại lệ NumberFormatException khi giá trị String truyền vào hàm tạo không hợp lệ. Boolean boolObj = new Boolean(“true”); Integer intObj = new Integer(“2002”); Float floatObj = new Float(“3.14F”); Double doubleObj= new Double(“3.14”); 2. Có các hàm tiện ích chung: valueOf(String s), toString(), typeValue(),
 • 120. equals(). 2 Mỗi lớp (trừ lớp Character) đều định nghĩa hàm static valueOf(String s) trả lại đối tượng tương ứng. Các hàm này ném ra ngoại lệ NumberFormatException khi giá trị String truyền vào phương thức không hợp lệ. Boolean boolObj = Boolean.valueOf(“true”); Integer intObj = Integer.valueOf(“2002”); Float floatObj = Float.valueOf(“3.14F”);Double doubleObj= Double.valueOf(“3.14”); 3 Các lớp viết đè hàm toString() trả lại là các đối tượng String biểu diễn cho các giá trị nguyên thủy ở dạng xâu. String charStr = charObj.toString(); // “a” String boolStr = boolObj.toString(); // “true” String intStr = intObj.toString(); // “2002” String doubleStr = doubleObj.toString(); // “3.14” 4 Các lớp định nghĩa hàm typeValue() trả lại các giá trị nguyên thủy tương ứng với các đối tượng nguyên thủy. boolean b = boolObj.booleanValue(); // true int i = intObj.intValue(); // 2002 float f = floatObj.floatValueOf(); // 3.14F double d = doubleObj.doubleValueOf(); // 3.14 char c = charObj.charValue(); // ‘a’ 5 Các lớp viết đè hàm equals() để thực hiện so sánh bằng nhau của các đối tượng nguyên thủy. Character charObj = new Character(‘a’); boolean charTest = charObj.equals(‘b’); // false
 • 121. Integer intObj1 = Integer.valueOf(“2010”); boolean intTest = intObj.equals(intObj1); // falseLớp BooleanLớp này định nghĩa hai đối tượng Boolean.TRUE, Boolean.FALSE biểu diễn chohai giá trị nguyên thủy true và false tương ứng.Lớp CharacterLớp Character định nghĩa hai giá trị cực tiểu, cực đại Character.MIN_VALUE,Character.MAX_VALUE và các giá trị kiểu ký tự Unicode. Ngoài ra lớp này cònđịnh nghĩa một số hàm static để xử lý trên các ký tự: static boolean isLowerCase(char ch)// true nếu ch là ký tự thường static boolean isUpperCase(char ch)// true nếu ch là ký tự viết hoa static boolean isDigit(char ch) // true nếuch là chữ số static boolean isLetter(char ch)// true nếu ch là chữ cái static boolean isLetterOrDigit(char ch) // true nếu ch là chữ hoặc là số static char toUpperCase(char ch)// Chuyển ch về chữ viết hoa static char toLowerCase(char ch)// Chuyển ch về chữ viết thường static char toTitleCase(char ch)// Chuyển ch về dạng tiêu đề.Các lớp bao kiểu sốCác lớp Byte, Short, Integer, Long, Float, Double là các lớp con của lớp Number.Trong các lớp này đều xác định hai giá trị: <Lớp bao>.MIN_VALUE <Lớp bao>.MAX_VALUElà các giới hạn của các số trong kiểu đó. Ví dụ, byte minByte = Byte.MIN_VALUE; // -128 int maxInt = Integer.MAX_VALUE; // 2147483647Trong mỗi lớp bao có hàm typeValue() để chuyển các giá trị của các đối tượngnguyên thủy về giá trị số:
 • 122. byte byteValue() short shortValue() int intValue() long longValue() float floatValue() double doubleValue()Trong mỗi lớp bao còn có hàm static parseType(String s) để chuyển các giá trịđược biểu diễn dưới dạng xâu về các giá trị số: byte value1 = Byte.parseByte(“16”); int value2 = Integer.parseInt(“2002”); double value3 = Double.parseDouble(“3.14”);Ví dụ: Viết chương trình để nhập vào một dãy số tùy ý và sắp xếp theo thứ tự tăng dần. import java.io.*; class SapXep{ static int[] day; static void nhap(){ String str; int n = day.length; DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in); System.out.println("Nhap vao " + n + " so nguyen"); for (int k = 0; k < n; k++){ try{ System.out.print(k + ": ”); str = stream.readLine(); day[k] = Integer.valueOf(str).intValue(); }catch(IOException e){
 • 123. System.err.println("I/O Error!"); } }}static void hienThi(){int n = day.length;for (int k = 0; k < n; k++) System.out.print(day[k] + " ");System.out.println();}static void sapXep(){int x, max, k;for(int i =day.length-1; i > 0; i--){ max = day[i];k = i; for (int j = 0; j < i; j++) if (max < day[j]){ max = day[j]; k = j; } day[k] = day[i]; day[i] = max; }}public static void main(String[] args){String str;int n;DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);System.out.print("nCho biet bao nhieu so nhap vao: ");
 • 124. try{ str = stream.readLine(); }catch(IOException e){ System.err.println("I/O Error!"); str = "0"; } n = Integer.valueOf(str).intValue(); SapXep.day = new int[n]; nhap(); sapXep(); System.out.println("Day so duoc sap xep: "); hienThi(); } }Lớp VoidLớp này ký hiệu cho đối tượng của lớp Class biểu diễn cho giá trị void.3. Lớp Math Lớp final class Math định nghĩa một tập các hàm tĩnh để thực hiện các chứcnăng chung của toán học như các phép làm tròn số, sinh số ngẫu nhiên, tìm số cựcđại, cực tiểu, v.v.Lớp final class Math còn cung cấp những hằng số như số e (cơ số của logarithm),số pi thông qua Math.E và Math.PI.Các hàm làm tròn và xử lý các giá trị giới hạn static int abs(int i) static long abs(long l) static float abs(float f) static double abs(double d) Hàm abs() được nạp chồng để trả lại giá trị tuyệt đối của đối số.
 • 125. static double ceil(double d) Hàm ceil() trả lại giá trị nhỏ nhất kiểu double mà không nhỏ hơn đối số và lại bằng số nguyên. Ví dụ ceil(3.14) cho giá trị 4.0 là số trần trên của đối số. static double floor(double d) Hàm floor() trả lại giá trị lớn nhất kiểu double mà không lớn hơn đối số và lại bằng số nguyên. Ví dụ floor(3.14) cho giá trị 3.0 là số sàn dưới của đối số. static int round(float f d) static long round(double d) Hàm round() được nạp chồng để trả lại số nguyên gần nhất của đối số. static int max(int a, int b) static long max(long a, long b) static float max(float a, float b) static double max(double a, double b) Hàm max() được nạp chồng để trả lại giá trị cực đại của hai đối số. static int min(int a, int b) static long min(long a, long b) static float min(float a, float b) static double min(double a, double b) Hàm min() được nạp chồng để trả lại giá trị cực tiểu của hai đối số.Các hàm lũy thừa static double pow(double d1, double d2) Hàm pow() trả lại giá trị là lũy thừa của d1 và d2 (d1d2). static double exp(double d) Hàm exp() trả lại giá trị là luỹ thừa cơ số e và số mũ d (ed). static double log(double d)
 • 126. Hàm log() trả lại giá trị là lô-ga-rit tự nhiên (cơ số e) của d. static double sqrt(double d) Hàm sqrt() trả lại giá trị là căn bậc hai của d , hoặc giá trị NaN nếu đối số âm.Các hàm lượng giác static double sin(double d) Hàm sin() trả lại giá trị là sine của góc d được cho dưới dạng radian. static double cos(double d) Hàm cos() trả lại giá trị là cose của góc d được cho dưới dạng radian. static double tan(double d) Hàm tan() trả lại giá trị là tangent của góc d được cho dưới dạng radian.Hàm sinh số ngẫu nhiên static double random() Hàm random() cho lại giá trị là số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0.0 đến 1.0.V. Các lớp tập hợpTập hợp (Collection) trong Java cho phép lưu lại tham chiếu đến các đối tượng.Các đối tượng bất kỳ có thể được lưu trữ, tìm kiếm và được thao tác như là cácphần tử của tập hợp.Phần giao diệnGiao diện (interface) Collection là cơ sở để phát triển, mở rộng thành các giaodiện khác như Set, List, SortedSet và Map và giao diện cơ sở để mở rộng thànhSortedMap. Hình sau mô tả cấu trúc phân cấp theo quan hệ kế thừa của các giaodiện lõi.
 • 127. Các giao diện lõi của cấu trúc Collection được mô tả trong bảng sau: interface Mô tả Collection interface cơ sở định nghĩa tất cả các phép toán cơ bản cho các lớp cần duy trì thực hiện và cài đặt chúng Set Mở rộng Collection để cài đặt cấu trúc tập hợp, trong đó không có phần tử được lặp và chúng không được sắp xếp SortedSet Mở rộng Set để cài đặt cấu trúc tập hợp được sắp, trong đó không có phần tử được lặp và chúng được sắp xếp theo thứ tự List Mở rộng Collection để cài đặt cấu trúc danh sách, trong đó các phần tử được sắp xếp theo thứ tự, và có lặp Map interface cơ sở định nghĩa các phép toán để các lớp sử dụng và cài đặt các ánh xạ từ khoá sang các giá trị SortedMap Mở rộng của Map để cài đặt các ánh xạ khoá theo thứ tựPhần cài đặtGói java.util cung cấp tập các lớp cài đặt các giao diện lõi để tạo ra những cấutrúc dữ liệu thường sử dụng như: Vector, HashTable, HashSet, LinkedList,TreeSet, v.v. Những lớp này và giao diện lõi được xây dựng theo cấu trúc phân cấpnhư trong hình H6-3.
 • 128. Các giao diện lõi và các lớp cài đặt chúng Trong hình trên ký hiệu biểu diễn cho quan hệ kế thừa giữa các giaodiện và --> biểu diễn cho sự cài đặt các giao diện.Phần thuật toánLớp java.util.Collection (cần phân biệt với giao diện Collection) cung cấp một sốhàm static thực hiện những thuật toán đa xạ cho những phép toán khác nhau trêntập hợp, kể cả sắp xếp, tìm kiểm và dịch chuyển các phần tử.Một số hàm trong số đó là:static int binarySearch(List list, Object key) Sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để xác định chỉ số của phần tử key trong danh sách list.static void fill(List list, Object obj) Thay thế tất cả các phần tử trong danh sách list bằng obj.static void shuffle(List list) Hoán vị các phần tử của danh sách list một cách ngẫu nhiên.static void sort(List list) Sắp xếp các phần tử trong danh sách list theo thứ tự tăng dần.1. Collection Giao diện Collection được xây dựng như là mẫu hợp đồng cho tất cả cáccấu trúc tập hợp có thể dựa vào đó mà thực thi và cài đặt. Gói java.util cung cấpcác lớp tập hợp và cài đặt hầu hết các hàm của Collection.Các phép toán cơ sởint size();Xác định kích thước của tập hợp.boolean isEmpty();Trả lại true nếu tập hợp rỗng, ngược lại false.
 • 129. boolean contains(Object obj);Trả lại true nếu tập hợp chứa obj, ngược lại false.boolean add(Object obj); // Tùy chọnboolean remove(Object obj); // Tùy chọn Trả lại true nếu tập hợp thực hiện thành công việc bổ sung (loại bỏ) obj, ngược lại false.Một số phép toán khácNhững phép toán sau thực hiện trên tập hợp như một đơn vị cấu trúc dữ liệu.boolean cotainAll(Collection c); // Tùy chọn Kiểm tra xem tập hợp hiện thời có chứa cả tập hợp c hay không.boolean addAll(Collection c);// Tùy chọn Thực hiện phép hợp hai tập hợpboolean removeAll(Collection c); // Tùy chọn Thực hiện phép trừ hai tập hợpboolean retainAll(Collection c); // Tùy chọn Thực hiện phép giao hai tập hợpvoid clear() // Tùy chọn Hủy bỏ đối tượng trong tập hợp các phép trên trả lại true nếu thực hiện thành công và cho kết quả thực hiện được minh họa như trong hình H6-4, trong đó a, b là hai tập hợp bất kỳ. a.addAll(b) a.removeAll(b) a.retainAll(b)Hình Các phép toán trên các tập hợp
 • 130. 2. Set (tập hợp)Tập hợp Set là cấu trúc dữ liệu, trong đó không có sự lặp lại và không có sự sắpxếp của các phần tử. Giao diện Set không định nghĩa thêm các hàm mới mà chỉgiới hạn lại các hàm của Collection để không cho phép các phần tử của nó đượclặp lại.Giả sử a, b là hai tập hợp (hai đối tượng của các lớp cài đặt Set). Kết quả thực hiệntrên a, b có thể mô tả như trong bảng sau: Các hàm trong Các phép hợp tương ứng Set a.containsAll(b) b ⊆ a ? (Tập con) a.addAll(b) a = a ∪ b (Hợp tập hợp) a.removeAll(b) a = a - b (Hiệu tập hợp) a.retainAll(b) a = a ∩ b (Giao tập hợp) a.clear() a = ∅ (Tập rỗng)Sau đây chúng ta xét một số lớp thực thi cài đặt giao diện Set.HashSetMột dạng cài đặt nguyên thủy của Set là lớp HashSet, trong đó các phần tử của nólà không được sắp. Lớp này có các toán tử tạo lập:HashSet() Tạo ra một tập mới không có phần tử nào cả (tập rỗng).HashSet(Collection c) Tạo ra một tập mới chứa các phần tử của tập hợp c nhưng không cho phép lặp.HashSet(int initCapacity) Tạo ra một tập mới rỗng có kích thước (khả năng chứa) là initCapacity.
 • 131. HashSet(int initCapacity, float loadFactor) Tạo ra một tập mới rỗng có kích thước (khả năng chứa) là initCapacity vàyếu tố được nạp vào là loadFactor.Ví dụ 6.4 Khi thực hiện các đối số được đưa vào sau tên chương trình theo dònglệnh. Chương trình bắt đầu với tap1 là rỗng và lấy các ký tự của đối số đầu tiên đểtạo ra tap2. So sánh hai tập đó, thông báo kết quả ra màn hình, sau đó cộng dồntap2 vào tap1 và lại tiếp tục như thế đối với đối số tiếp theo cho đến hết.import java.util.*;public class TapKT { public static void main(String args[]){ int nArgs = args.length; // Số đối số của chương trình Set tap1 = new HashSet(); // Tạo ra tập thứ nhất là rỗng for (int i = 0; i < nArgs; i++){ String arg = args[i]; // Lấy từng đối số của chương trình Set tap2 = new HashSet();// Tạo ra tập thứ 2 int size = arg.length(); // Số ký tự trong mỗi đối số for (int j = 0; j < size; j++)// Tập thứ 2 chứa các ký tự của arg tap2.add(new Character(arg.charAt(j))); // Tạo ra tập tapChung chính bằng tap1 Set tapChung = new HashSet(tap1); tapChung.retainAll(tap2);// tapChung = tap1 ∩ tap2 boolean b = tapChung.size() == 0; if (b) System.out.println(tap2+" va "+tap1+" la roi nhau"); else { // tap2 có phải là tập con của tap1?
 • 132. boolean isSubset = tap1.containsAll(tap2); // tap1 có phải là tập con của tap2? boolean isSuperset = tap2.containsAll(tap1); // tap1 có bằng tap2? if (isSuperset && isSubset) System.out.println(tap2 + " bang tap " + tap1); else if (isSubset) System.out.println(tap2+" la tap con cua "+tap1); else if (isSuperset) System.out.println(tap2+" la tap cha cua "+tap1); else System.out.println(tap2 + " va " + tap1 + " co " + tapChung + " la phan chung"); } tap1.addAll(tap2);// hợp tap2 vào tap1 } } } Dịch và thực hiện chương trình với các đối số như sau: java TapKT em voi em anhsẽ cho kết quả: [m, e] va [ ] la roi nhau [v, i, o] va [m, e] la roi nhau [m, e] la tap con cua [m, v, i, e, o] [a, h, n] va [m, v, i, e, o] la roi nhau
 • 133. 3. List (danh sách) Cấu trúc List là dạng tập hợp các phần tử được sắp theo thứ tự (còn đượcgọi là dãy tuần tự) và trong đó cho phép lặp (hai phần tử giống nhau). Ngoàinhững hàm mà nó được kế thừa từ Collection, List còn bổ sung thêm những hàmnhư:Object get(int index) Cho lại phần tử được xác định bởi index.Object set(int index, Object elem) // Tùy chọn Thay thế phần tử được xác định bởi index bằng elem.void add(int index, Object elem) // Tùy chọn Chèn elem vào sau phần tử được xác định bởi index.Object remove(int index) // Tùy chọn Bỏ đi phần tử được xác định bởi index.boolean addAll(int index, Collection c) // Tùy chọn Chèn các phần tử của tập hợp c vào vị trí được xác định bởi index.int indexOf(Object elem) Cho biết vị trí lần xuất hiện đầu tiên của elem trong danh sách.int lastIndexOf(Object elem) Cho biết vị trí lần xuất hiện cuối cùng của elem trong danh sách.List subList(int fromIndex, int toIndex) Lấy ra một danh sách con từ vị trí fromIndex đến toIndex .ListIterator listIterator() Cho lại các phần tử liên tiếp bắt đầu từ phần tử đầu tiên.ListIterator listIterator(int index) Cho lại các phần tử liên tiếp bắt đầu từ phần tử được xác định bởi index. Trong đó ListIterator là giao diện mở rộng giao diện Iterator đã có trong
 • 134. java.lang.Các lớp ArrayList, Vector và LinkedList Ba lớp này có những toán tử tạo lập để tạo ra những danh sách mới rỗnghoặc có các phần tử lấy theo các tập hợp khác.Vector và ArrayList là hai lớp kiểu mảng động (kích thước thay đổi được). Hiệusuất sử dụng hai lớp này là tương đương nhau, tuy nhiên nếu xét theo nhiều khíacạnh khác thì ArrayList là cấu trúc hiệu quả nhất để cài đặt cấu trúc danh sáchList.Ví dụ 6.5 Hệ thống có một dãy N_DIGIT (5) chữ số bí mật. Hãy viết chương trìnhnhập vào N_DIGIT chữ số để đoán xem có bao nhiêu chữ số trùng và có bao nhiêuvị trí các chữ số trùng với dãy số cho trước.import java.util.*;public class NhapDoanSo { final static int N_DIGIT = 5; public static void main(String args[]){ if(args.length != N_DIGIT) { System.err.println("Hay doan " + N_DIGIT + " chu so!"); return; } List biMat = new ArrayList();// Tạo danh sách biMat là rỗng biMat.add("5"); // Bổ sung các số vào dãy biMat biMat.add("3"); biMat.add("2"); biMat.add("7"); biMat.add("2"); List doan = new ArrayList();// Tạo danh sách doan là rỗng for(int i = 0; i < N_DIGIT; i++) doan.add(args[i]); // Đưa các số từ đối số chương trình vào doan
 • 135. List lap = new ArrayList(biMat);// Lưu lưu biMat sang lap int nChua = 0; // Đếm số các chữ số trùng nhau, nghĩa là thực hiện được phép bỏ điremove() for(int i = 0; i < N_DIGIT; i++) if (lap.remove(doan.get(i))) ++nChua; int nViTri = 0; ListIterator kiemTra = biMat.listIterator(); ListIterator thu = doan.listIterator(); // Tìm những vị trí đoán trúng trong hai dãy có lặp while (kiemTra.hasNext())// Khi còn phần tử tiếp theo // Kiểm tra xem lần lượt các vị trí của hai dãy có trùng nhau haykhông if (kiemTra.next().equals(thu.next())) nViTri++; // Thông báo kết quả ra màn hình System.out.println(nChua + " chu so doan trung."); System.out.println(nViTri + " vi tri doan trung."); } }Dịch và thực hiện chương trình: java NhapDoanSo 3 2 2 2 7sẽ cho kết quả: 4 chu so doan trung 1 vi tri doan trung4. Map (ánh xạ) Map định nghĩa các ánh xạ từ các khoá (keys) vào các giá trị. Lưu ý: cáckhóa phải là duy nhất (không cho phép lặp). Mỗi koá được ánh xạ sang nhiều nhấtmột giá trị, được gọi là ánh xạ đơn.
 • 136. Các ánh xạ không phải là các tập hợp, giao diện Map cũng không phải là mở rộngcủa các Collection. Song, phép ánh xạ có thể xem như là một loại tập hợp theonghĩa: các khoá (key) tạo thành tập hợp và tập hợp các giá trị (value) hoặc tập cáccặp <key, value>.Giao diện Map khai báo những hàm sau:Object put(Object key, Object value); // Tùy chọn Chèn vào một cặp <key, value>Object get(Object key); Đọc giá trị được xác định bởi key nếu có ánh xạ, ngược lại cho null nếu không có ánh xạ ứng với key.Object remove(Object key); // Tùy chọn Loại bỏ ánh xạ được xác định bởi key.boolean containsKey(Object key); Cho giá trị true nếu key được ánh xạ sang một giá trị nào đó, ngược lại là false.boolean containsValue(Object value); Cho giá trị true nếu value được ánh xạ bởi một key nào đó, ngược lại là false.int size(); Cho số các cặp ánh xạ <key, value>.boolean isEmpty(); Cho giá trị true nếu ánh xạ rỗng, ngược lại là false.Một số phép toán thường dùngvoid putAll(Map t); // Tùy chọn Sao lại các ánh xạ từ t.void clear(); // Tùy chọn Xoá đi tất cả các ánh xạ.Set keySet();
 • 137. Xác định tập các khoá.Collection values(); Xác định tập hợp các giá trị.Set entrySet(); Xác định tập các ánh xạ <key, value>.Các lớp HashMap và HashTableHai lớp này cài đặt giao diện Map và được xây dựng trong java.lang. Chúng chophép tạo ra các ánh xạ mới có thể rỗng hoặc có những kích thước tùy ý.I. Ví dụ 6.6 Viết chương trình nhập vào các trọng lượng và in ra tần suất của các trọng lượng đó trong các nhóm cách nhau 5 đơn vị (kg).import java.util.*;public class NhomTrongluong { public static void main(String args[]){ // Tạo ra một ánh xạ để lưu tần suất của mỗi nhóm Map demNhom = new HashMap(); int nArgs = args.length; // Đọc các trọng lượng được nhập vào từ đối số và chia nhóm cáchnhau 5 đơn vị. for(int i = 0; i < nArgs; i++){ double trongL = Double.parseDouble(args[i]); Integer nhomTL=new Integer((int)Math.round(trongL/5)*5); Integer demCu = (Integer)demNhom.get(nhomTL); // Tăng số lần trọng luợng trong cùng nhóm, nếu là lần đâu (demCu= null) thì đặt là 1. Integer demMoi = (demCu == null)? new Integer(1): new Integer(demCu.intValue()+1); demNhom.put(nhomTL, demMoi); }
 • 138. // Lấy ra tập các giá trị từ ánh xạ demNhom List keys = new ArrayList(demNhom.keySet()); // Sắp xếp lại theo các nhóm trọng lượng Collections.sort(keys); ListIterator keyIterator = keys.listIterator(); // Tìm tần suất của các trọng lượng được nhập vào trong các nhóm while(keyIterator.hasNext()) { Integer nhom = (Integer) keyIterator.next(); Integer dem = (Integer) demNhom.get(nhom); int demInt = dem.intValue(); // Sử dụng hàm fill() của lớp Array để tạo ra xâu gồmdemInt các dấu ‘*’ char[] bar = new char[demInt]; Arrays.fill(bar, *); System.out.println(nhom+"t" + new String(bar)); } } }Dịch và chạy chương trình NhomTrongLuong với các tham số: java NhomTrongLuong 75 72 93 12 34sẽ cho kết quả: 10 * 35 * 36 ** 95 *Như vậy, nhóm 10 kg có 1, 35 kg có 1, 75 kg có 2 và 95 kg có 1.4. SortedSet (tập được sắp) và SortedMap (ánh xạ được sắp)Các cấu trúc tập hợp (set) và ánh xạ (map) có giao diện đặc biệt là SortedSet vàSortedMap như trong hình H6-5 để cài đặt những cấu trúc có các phần tử được sắp
 • 139. theo thứ tự chỉ định.Giao diện SortedSetSortedSet là giao diện mở rộng của Set cung cấp các hàm để xử lý các tập đượcsắp.SortedSet headSet(Object toElem); Cho lại tập được sắp gồm những phần tử đứng trước toElem.SortedSet tailSet(Object fromElem); Cho lại tập được sắp gồm những phần tử cuối đứng sau fromElem.SortedSet subSet(Object fromElem, Object toElem); Cho lại tập được sắp gồm những phần tử kể từ fromElem đến toElem.Object first();Cho lại phần tử đầu tiên (cực tiểu) của tập được sắp.Object last();Cho lại phần tử cuối cùng (cực đại) của tập được sắp.Comparator comparator()Cho lại thứ tự so sánh của cấu trúc được sắp, cho null nếu các phần tử được sắp theo thứ tự tự nhiên (tăng dần)Giao diện SortedMapSortedMap là giao diện mở rộng của Map cung cấp các hàm để xử lý các ánh xạđược sắp theo thứ tự của khoá (key).SortedMap headMap(Object toKey);Cho lại ánh xạ được sắp gồm những phần tửđứng trước toKey.SortedMap tailMap(Object fromKey);Cho lại ánh xạ được sắp gồm những phầntử cuối đứng sau fromKey.SortedMap subMap(Object fromKey, Object toKey);Cho lại ánh xạ được sắp gồmnhững phần tử kể từ fromKey đến toKey.Object firstKey();Cho lại phần tử đầu tiên (cực tiểu) của ánh xạ được sắp.Object lastKey();Cho lại phần tử cuối cùng (cực đại) của ánh xạ được sắp.
 • 140. TreeSet và TreeMapHai lớp này cài đặt hai giao diện SortedSet và SortedMap tương ứng. Chúng cóbốn loại toán tử tạo lập như sau:TreeSet() TreeMap() Tạo ra những tập hoặc ánh xạ mới và rỗng, được sắp theo thứ tự tăng dần của các phần tử hoặc của khoá. TreeSet(Comparator c) TreeMap(Comparator c) Tạo ra những tập hoặc ánh xạ mới được sắp và xác định thứ tự so sánh theo c.TreeSet(Collection c) TreeMap(Map m) Tạo ra những tập hoặc ánh xạ mới được sắp và có các phần tử lấy từ c hoặc từ m tương ứng.TreeSet(SortedSet s) TreeMap(SortedMap m) Tạo ra những tập hoặc ánh xạ mới được sắp và có các phần tử lấy từ s hoặc từ m tương ứng.
 • 141. Chương 3 XỬ LÝ NGOẠI LỆĐối với người lập trình họ có thể gặp một trong các lỗi sau: 1 Lỗi cú pháp (syntac error) 2 Lỗi logic thuật toán 3 Lỗi lúc thực thi ( runtime error)- Đối với lỗi cú pháp người lập trình có thể phát hiện và sửa lỗi, dựa vào trình biêndịch, đây là lỗi dễ phát hiện và sửa chữa, tuy nhiêmn đây cũng là lỗi gây khó khănvà chán nản đối với người mới học lập trình.- Đối với lỗi thuật toán, đây là lỗi khó phát hiện và sửa chữa nhất, tuy nhiên trongbài này ta không bàn luận về vấn đề này.- Đối với lỗi lúc thực thi, ta hoàn toàn có thể kiểm soát được chúng, thông thườnglỗi runtime thường do nguyên nhân khách quan như: truy cập vào một ổ đĩa nhưngổ đĩa này lại chưa sẵn sàng, hay thực hiện phép chia nhưng mẫu số lại bằng 0, kếtnối với máy tính ở xa nhưng máy đó lại không tồn tại…, khi một lỗi runtime xẩyra JVM sẽ phát sinh một ngoại lệ, nếu một chương trình không cung cấp mã sử lýngoại lệ có thể kết thúc không bình thường, trong bài hôm nay ta sẽ bàn về vấn đềsử lý ngoại lệ trong java.- Mọi lớp biệt lệ trong java đều được dẫn xuất từ lớp cơ sở Throwable, ta có thểtạo ra lớp ngoại lệ riêng bằng cách mở rộng lớp ThrowableI. Mục đích của việc xử lý ngoại lệ Một chương trình nên có cơ chế xử lý ngoại lệ thích hợp. Nếu không, chươngtrình sẽ bị ngắt khi một ngoại lệ xảy ra. Trong trường hợp đó, tất cả các nguồn tàinguyên mà hệ thống đã cấp không được giải phóng. Điều này gây lãng phí tàinguyên. Để tránh trường hợp này, tất cả các nguồn tài nguyên mà hệ thống cấpnên được thu hồi lại. Tiến trình này đòi hỏi cơ chế xử lý ngoại lệ thích hợp.
 • 142. Ví dụ, xét thao tác vào ra (I/O) trong một tập tin. Nếu việc chuyển đổi kiểu dữ liệukhông thực hiện đúng, một ngoại lệ sẽ xảy ra và chương trình bị hủy mà khôngđóng tập tin lại. Lúc đó tập tin dễ bị hư hại và các nguồn tài nguyên được cấp phátcho tập tin không được trả lại cho hệ thống.II. Mô hình sử lý ngoại lệ của java Mô hình sử lý ngoại lệ của java dựa trên ba hoạt động chính: đặc tả ngoạilệ, ném ra ngoại lệ, và bắt ngoại lệ.- Mỗi phương thức đều có thể phát sinh các ngoại lệ, các ngoại lệ có thể phát sinhcần được mô tả chi tiết trong lệnh khai báo của phương thức, việc khai báo nàyđựơc gọi là đặc tả ngoại lệ.- Khi một câu lệnh trong phương thức gây lỗi, mà người lập trình không cung cấpmã xử lý lỗi, thì ngoại lệ được chuyển đến phương thức gọi phương thức đó, việcnày được gọi là ném ra biệt lệ, ta có thể ném ra biệt lệ một cách tường minh (điềunày sẽ được giới thiếu sau).- Sau khi JVM ném ra một ngoại lệ, thì hệ thống thi hành java bắt đầu tiến trìnhtìm mã xử lý lỗi. Mã xử lý lỗi hay còn gọi là mã xử lý biệt lệ, java runtime sẽ tìmmã xử lý lỗi bằng cách lần ngược trở lại chuỗi các phương thức gọi nhau, bắt đầutừ phương thức hiện tại. Chương trình sẽ kết thúc nếu không tìm thấy mã xử lýbiệt lệ. Quá trình tìm kiếm này gọi là bắt biệt lệ.III. Đặc tả ngoại lệ Đặc tả ngoại lệ là khai báo cho trình biên dịch biết là phương thức này cóthể gây ra ngoại lệ lúc thi hành. Để khai báo biệt lệ ta sử dụng từ khoá throws trong khai báo phương thức,ví dụ:public void myMethod() throws IOException, RemoteExceptiontừ khoá throws chỉ cho trình biên dịch java biết rằng phương thức này có thể ném
 • 143. ra ngoại lệ IOException và RemoteException, nếu một phương thức ném ra nhiềungoại lệ thì các ngoại lệ được khai báo cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’III. Ném ra ngoại lệMột phương thức sau khi đã khai báo các biệt lệ, thì bạn (hoặc chương trình thựcthi java) có thể ném ra các đối tượng biệt lệ, có kiểu mà ta đã khai báo trong danhsách throws. Cú pháp của lệnh ném ra ngoại lệ:throw ExceptionObject;Chú ý: 3 Bạn phải chú ý giữa lệnh khai báo biệt lệ và lệnh ném ra ngoại lệ 4 Một phương thức chỉ có thể ném ra các ngoại lệ mà nó đựơc khai báoIV. Bắt ngoại lệ Một ngoại lệ (exception) trong chương trình Java là dấu hiệu chỉ ra rằng cósự xuất hiện một điều kiện không bình thường nào đó. Khi một ngoại lệ xảy ra, đối tượng tương ứng với ngoại lệ đó được tạo ra. Đốitượng này sau đó được truyền cho phương thức là nơi mà ngoại lệ xảy ra. Đốitượng này chứa thông tin chi tiết về ngoại lệ. Thông tin này có thể được nhận vềvà được xử lý. Các ngoại lệ này có thể là một ngoại lệ chuẩn của Java hoặc có thểlà một ngoại lệ do ta tạo ra. Lớp ‘Throwable’ được Java cung cấp là cha của tất cảcác ngoại lệ trong Java (lớp đầu tiên trong cây thừa kế). Sau khi bạn đã biết cách khai báo và ném ra biệt lệ, thì phần việc quantrọng nhất là bắt và xử lý biệt lệ. Vấn đề đối với người lập trình java là phải biết được đoạn mã nào của anhta có thể gây ra lỗi. Khi họ đã khoanh vùng được đoạn mã có thể gây ra lỗi họ sẽđặt đoạn mã, có khả năng gây ra lỗi đó trong khối try ( thử làm), và đặt đoạn mãxử lý lỗi trong khối catch ( bắt giữ). Khuôn dạng tổng quát như sau:try{
 • 144. // Các lệnh có khả năng gây lỗi}catch ( TypeException1 ex){// Mã đựơc thực thi khi một ngoại lệ TypeException1 đựơc phát sinh trong khốitry}catch ( TypeException2 ex){// Mã đựơc thực thi khi một ngoại lệ TypeException2 đựơc phát sinh trong khốitry}...catch ( TypeExceptionN ex){// Mã đựơc thực thi khi một ngoại lệ TypeExceptionN đựơc phát sinh trong khốitry} finally{// khối lệnh nay luôn được thực hiện cho dù ngoại lệ có xảy ra trong khối tryhay không.} Nếu không có một ngoại lệ nào phát sinh trong khối try thì các mệnh đềcatch sẽ bị bỏ qua, trong trường hợp một trong các câu lệnh bên trong khối try gâyra một ngoại lệ thì, thì java sẽ bỏ qua các câu lệnh còn lại trong khối try để đi tìmmã xử lý ngoại lệ, nếu kiểu ngoại lệ so khớp với kiểu ngoại lệ trong mệnh đềcatch, thì mã lệnh trong khối catch đó sẽ được thực thi, nếu không tìm thấy mộtkiểu ngại lệ nào được so khớp java sẽ kết thúc phương thức đó và chuyển biệt lệđó ra phương thức đã gọi phương thức này quá trình này được tiếp tục cho đến khitìm thấy mã xử lý biệt lệ, nếu không tìm thấy mã xử lý biệt lệ trong chuỗi các
 • 145. phương thức gọi nhau, chương trình có thể chấm dứt và in thông báo lỗi ra luồnglỗi chuẩn System.errVí dụclass TryClass{ public static void main(String args[]){ int n=0; try{ System.out.println(1/n); } catch(ArithmeticException ex){ System.out.println(“Loi chia cho 0”); } }}Khi chạy chương trình này ta se thu được một dòng in ra màn hình như sau:Loi chia cho 0Trong đoạn chương trình trên khi chia một số cho 0 sẽ gặp ngoại lệArithmeticException, biết được ngoại lệ này có thể xẩy ra do vậy ta bắt nó và xửlý trong khối catch(ArithmeticException ex), ở đây ex là một đối tượng của lớpArithmeticException chứa các thông tin về ngoại lệ xẩy ra, ta có thể lấy cá thôngtin về ngoại lệ chẳng hạn như lấy về mô tả ngoại lệ như sau:System.out.println(a.getMessage()).V. Khối ‘finally’ Khi một ngoại lệ xuất hiện, phương thức đang được thực thi có thể bị dừng mà
 • 146. không được hoàn thành. Nếu điều này xảy ra, thì các đoạn mã phía sau (ví dụ nhưđoạn mã có chức năng thu hồi tài nguyên, như các lệnh đóng tập viết ở cuốiphương thức) sẽ không bao giờ được gọi. Java cung cấp khối finally để giải quyếtviệc này. Thông thường khối ‘finally’ chứa các câu lệnh mang tính chất dọn dẹpnhư: đóng kết nối CSDL, đóng tệp tin,….try{ //Các lệnh có khả năng ném ra ngoại lệ}catch(Exception1 ex1){…}catch(Exception2 ex2){…}catch(Exceptionn exn){…}finally{ //Mã lệnh dọn dẹp} Khối ‘finally’ là tuỳ chọn, không bắt buộc phải có. Khối này được đặt sau khối‘catch’ cuối cùng. Chương trình sẽ thực thi câu lệnh đầu tiên của khối ‘finally’ngay sau khi gặp câu lệnh ‘return’ hay lệnh ‘break’ trong khối ‘try’. Khối ‘finally’ bảo đảm lúc nào cũng được thực thi, bất chấp có ngoại lệ xảy rahay không.
 • 147. Hình minh họa sự thực hiện của các khối ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’. try block No Exception Exception occurs finally block catch block finally blockVI. Một số lớp ngoại lệ chuẩn của JavaDanh sách một số lớp ngoại lệ Tên lớp ngoại lệ Ý nghĩa Throwable Đây là lớp cha của mọi lớp ngoại lệ trong Java Exception Đây là lớp con trực tiếp của lớp Throwable, nó mô tả một ngoại lệ tổng quát có thể xẩy ra trong ứng dụng RuntimeException Lớp cơ sở cho nhiều ngoại lệ java.lang ArthmeticException Lỗi về số học, ví dụ như ‘chia cho 0’. IllegalAccessException Lớp không thể truy cập. IllegalArgumentException Đối số không hợp lệ. ArrayIndexOutOfBoundsExeption Lỗi truy cập ra ngoài mảng. NullPointerException Khi truy cập đối tượng null. SecurityException Cơ chế bảo mật không cho phép thực hiện. ClassNotFoundException Không thể nạp lớp yêu cầu. NumberFormatException Việc chuyển đối từ chuỗi sang số không thành
 • 148. công. AWTException Ngoại lệ về AWT IOException Lớp cha của các lớp ngoại lệ I/O FileNotFoundException Không thể định vị tập tin EOFException Kết thúc một tập tin. NoSuchMethodException Phương thức yêu cầu không tồn tại. InterruptedException Khi một luồng bị ngắt.Chương 4 LẬP TRÌNH ĐA TUYẾNI. Các kiến thức liên quan1. Tiến trình ( process) Tiến trình là một thể hiện của một chương trình đang xử lý. Sở hữu một contrỏ lệnh, tập các thanh ghi và các biến. để hoàn thành tác vụ của mình, một tiếntrình còn cần đến một số tài nguyên khác như: CPU, bộ nhớ, các tập tin, các thiếtbị ngoại vi..Cần phân biệt được giữa tiến trình và chương trình. Một chương trình là một thểhiện thụ động, chứa các chỉ thị điều khiển máy tính để thực hiện mục đích gì đó;khi cho thực thi chỉ thị này thì chương trình sẽ biến thành tiến trìnhCó thể nói tóm tắt tiến trình là một chương trình chạy trên hệ điều hành và đượcquản lý thông qua một số hiệu gọi là thẻ2. Tiểu trình ( thread ) Một tiểu trình là một đơn vị xử lý cơ bản trong hệ thống. Mỗi tiểu trình xửlý tuần tự các đoạn code của nó, sở hữu một con trỏ lệnh, một tập các thanh ghi vàmột vùng nhớ stack riêng, các tiểu trình chia sẻ CPU với nhau giống như cách chia
 • 149. sẻ giữa các tiến trình. Một tiến trình sở hữu nhiều tiểu trình, tuy nhiên một tiểutrình chỉ có thể thuộc về một tiến trình, các tiểu trình bên trong cùng một tiến trìnhchia sẻ nhau không gian địa chỉ chung, điều này có nghĩa là các tiểu trình có thểchia sẻ nhau các biến toàn cục của tiến trình. Một tiểu trình cũng có thể có cáctrạng thái giống như các trạng thái của một tiến trình.3. Hệ điều hành đơn nhiệm, đa nhiệm• HĐH đơn nhiệm là HĐH chỉ cho phép 1 tiến trình chạy tại một thời điểm, ví dụ HĐH DOS là HĐH đơn nhiệm.• - HĐH đa nhiệm cho phép nhiều tiến trình chạy tại một thời điểm, ví dụ HĐH windows, Unix, Linux là các HĐH đa nhiệm• HĐH đa nhiệm ưu tiên: các tiến trình được cấp phát thời gian sử dụng CPU theo mức ưu tiên khác nhau• HĐH đa nhiệm không ưu tiên: các tiến trình không có mức ưu tiên nào cả, chúng “tự giác” nhả quyền kiểm soát CPUsau khi kết thúc phần công việcChú ý: trong thực tế mỗi máy thường chỉ có 1 CPU, nên không thể có nhiều tiếntrình chạy tại một thời điểm. Nên thông thường sự đa chương chỉ là giả lập. Chúngđược giả lập bằng cách lưu trữ nhiều tiến trình trong bộ nhớ tại một thời điểm, vàđiều phối CPU qua lại giữa các tiến trình.4. Các trạng thái của tiến trình Trạng thái của một tiến trình tại một thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của tiến trình đó. Trong quá trình sống một tiến trình thay đổi trạng thái do nhiều nguyên nhân như: hết thời gian sử dụng CPU, phải chờ một sự kiện nào đó xẩy ra, hay đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất… Tại một thời điểm một tiến trình có thể nhận một trong các trạng thái sau đây: • Tạo mới: tiến trình đang được thành lập • Running: các chỉ thị của tiến trình đang được xử lý, hay nói cách khác tiến
 • 150. trình đang sở hữu CPU • Blocked: tiến trình đang chờ được cấp tài nguyên, hay chờ một sự kiện nào đó xẩy ra • Ready: tiến trình đang chờ cấp CPU để xử lý • Kết thúc: tiến trình đã hoàn tất việc xử lý5. Miền găng ( Critical Section )a) Vấn đề tranh chấp tài nguyênTa xét tình huống sau:• giả sử A có 500$ trong tài khoản ngân hàng• A quyết định rút ra 100$ từ tài khoản ngân hàng, thao tác của A gồm 2 bước: 1) lấy ra 100$ 2) giảm số tài khoản đi 100$• Tình huống giữa 2 thao tác 1 và 2, B trả A 300$, do vậy B cập nhật vào trong tài khoản của A là 800$ ( =500$ +300$), sau đó A tiếp tục công việc 2, nó cập nhật lại trong tài khoản là 400$, như vậy B đã trả A 300$, nhưng A không nhận được.b) Miền găng (Critical Section)Đoạn chương trình trong đó có thể xẩy ra các mâu thuẫn truy xuất trên tài nguyêndụng chung được gọi là miền găng ( Critical Section )6. Khoá chết (deadlock) Một tập các tiến trình được định nghĩa là ở trong tình trạng khoá chết nếu như, mỗi tiến trình trong tập hợp đều đều chờ đợi một số tài nguyên đang bị nắm
 • 151. giữ bởi các tiến trình khác, như vậy không có tiến trình nào có thể tiếp tục xử lý, cũng như giải phóng tài nguyên cho các tiến trình khác sử dụng, tất cả các tiến trình trong tập hợp đểu bị khoá vĩnh viễn!.II. Lập trình đa tuyến trong Java Với Java ta có thể xây dựng các chưong trình đa luồng. Một ứng dụng có thểbao gồm nhiều luồng. Mỗi luồng được gán một công việc cụ thể, chúng được thựcthi đồng thời với các luồng khác.Có hai cách để tạo ra luồng Cách 1: Tạo ra một lớp kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run của lớp Thread như sau: class MyThread extends Thread{ public void run(){ //Mã lệnh của tuyến } } Cách 2: Tạo ra một lớp triển khai từ giao diện Runnable, ghi đè phương thứcrun class MyThread implements Runnable{ public void run(){ //Mã lệnh của tuyến } }1. Lớp Thread Lớp Thread chứa phương thức tạo dựng Thread() cũng như nhiều phương thứchữu ích có chức năng chạy, khởi động, tạm ngừng, tiếp tục, gián đoạn và ngưngtuyến. Để tạo ra và chạy một tuyến ta cần làm 2 bước:
 • 152. • Mở rộng lớp Thread và Ghi đè phương thức run()• Gọi phương thức start() để bắt đầu thực thi tuyếnLớp Thread không có nhiều phương thức lắm, chúng chỉ có một vài phương thứchữu dụng được liệt kê sau:• public void run()được java gọi để thực thi tuyến thi hành, bạn phải ghi đè phương thức này để thựcthi nhiệm vụ của tuyến, bởi vì phương thức run()của lớp Thread chỉ là phươngthức rỗng• public void start() khi ta tạo ra tuyến nó chưa thực sự chạy cho đến khi, phương thức start() được gọi, khi start() được gọi thì phương thức run() cũng được kích hoạt• public void stop() có chức năng ngưng tuyến thi hành, phương thức này không an toàn, bạn nên gán null vào biến Thread để để dừng tuyến, thay vì sử dụng phương thức stop()• public void suspend() Có chức năng tạm ngừng tuyến, trong java 2, phương thức này ít được sử dụng, bởi vì phương thức này không nhả tài nguyên mà nó lắm giữ, do vậy có thể nguy cơ dẫn đến deadlock ( khoá chết ), bạn nên dùng phương thức wait(), để tạm ngừng tuyến thay vì sử dụng phương thức suspend()• public void resume() Tiếp tục vận hành tuyến nếu như nó đang bị ngưng, nếu tuyến đang thi hành thì phương thức này bị bỏ qua, thông thường phương thức này được dùng kết hợp với phương thức suspend(), kể từ java 2 phương thức này cùn với phương thức suspend()bị từ chối, do vậy bạn nên dùng phương thức notify () thay vì sử dụng phương thức resume()• public static void sleep( long millis) Threadows InterruptedException đặt tuyến thi hành vào trạng thái ngủ, trong khoảng thời gian xác định bằng mili giây. chú ý sleep() là phương thức tĩnh.
 • 153. • public void interrupt() làm gián đoạn tuyến thi hành• public static boolean isInterrupt() kiểm tra xem tuyến có bị ngắt không• public void setpriority( int p) ấn định độ ưu tiên cho tuyến thi hành, độ ưu tiên được xác định là một số nguyên thuộc đoạn [1,10]• public final void wait() throws InterruptException đặt tuyến vào trạng thái chờ một tuyến khác, cho đến khi có một tuyến khác thông báo thì nó lại tiếp tục, đây là phương thức của lớp cơ sở Object• public final void notify () đánh thức tuyến đang chờ, trên đối tượng này• public final void notifyAll() đánh thức tất cả các tuyến đang chờ trên đối tượng này• isAlive() Trả về True, nếu luồng là vẫn còn tồn tại (sống)• getPriority() Trả về mức ưu tiên của luồng• join() Đợi cho đến khi luồng kết thúc• isDaemon() Kiểm tra nếu luồng là luồng một luồng chạy ngầm (deamon)• setDeamon(boolean on) Đánh dấu luồng như là luồng chạy ngầmví dụ: ta tạo ra 2 tuyến thi hành song song, một tuyến thực hiện việc in 200 dòng“Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên”, trong khi tuyến này đang thực thi thì cómột tuyến khác vẫn tiếp tục in 200 dòng chữ “chào mừng bạn đến với java”/*** <p>Title: </p>* <p>Description: Giao trinh ngon ngu lap trinh Java</p>* <p>Copyright: Copyright (c) 2004</p>
 • 154. * <p>Company: DHSPKT HY</p>* @author Hoang Trong The* @version 1.0*/public class Hello{public static void main ( String[] args ){ new ChaoDH ().start (); new ChaoJV ().start ();}}class ChaoDH extends Thread{public void run (){ for ( int i = 1; i <= 200; i++ ) System.out.println ( "Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên" );}}class ChaoJV extends Thread{public void run (){ for ( int i = 1; i <= 200; i++ ) System.out.println ( "chào mừng bạn đến với java" );}}khi ta chạy chương trình thấy kết quả xen kẽ nhau như ……………….. Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 • 155. Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chào mừng bạn đến với java Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chào mừng bạn đến với java Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chào mừng bạn đến với java chào mừng bạn đến với java …………...2. Vòng đời của Thread Hình sau thể hiện trạng thái của tuyến trong vòng đời của chúng3. Luồng chạy ngầm (deamon) Một chương trình Java kết thúc chỉ sau khi tất cả các luồng thực thi xong.Trong Java có hai loại luồng:- Luồng người sử dụng- Luồng chạy ngầm (deamon) Người sử dụng tạo ra các luồng người sử dụng, trong khi các luồng deamonlà các luồng chạy nền. Luồng deamon cung cấp các dịch vụ cho các luồng khác.Máy ảo Java thực hiện tiến trình thoát, khi đó chỉ còn duy nhất luồng deamon vẫncòn sống. Máy ảo Java có ít nhất một luồng deamon là luồng “garbage collection”(thu lượm tài nguyên - dọn rác). Luồng dọn rác thực thi chỉ khi hệ thồng không có
 • 156. tác vụ nào. Nó là một luồng có quyền ưu tiên thấp. Lớp luồng có hai phương thứcđể làm việc với luồng deamon:- public void setDaemon(boolean on)- public boolean isDaemon()4. Giao diện Runnable Ở mục trước bạn đã tạo ra các luồng thực hiện song song với nhau, trongjava ta còn có thể tạo ra các tuyến thi hành song song bằng cách triển khai giaodiện Runnable. Chắc bạn sẽ tự hỏi, đã có lớp Thread rồi tại sao lại còn có giaodiện Runnable nữa, chúng khác gì nhau?, câu trả lời ở chỗ, java không hỗ trợ kếthừa bội, nếu chương trình của bạn vừa muốn kế thừa từ một lớp nào đó, lại vừamuốn đa tuyến thì bạn bắt buộc phải dùng giao diện Runnable, chẳng hạn như bạnviết các Applet, bạn vừa muốn nó là Applet, lại vừa muốn thực thi nhiều tuyến, thìbạn vừa phải kế thừa từ lớp Applet, nhưng nếu đã kế thừa từ lớp Applet rồi, thìbạn không thể kế thừa từ lớp Thread nữa. Ta viết lại ví dụ trên, nhưng lần này ta không kế thừa lớp Thread, mà tatriển khai giao diện Runnablepublic class Hello{public static void main ( String[] args ){ Thread t = new Thread ( new ChaoDH () ); t.start (); Thread t1 = new Thread ( new ChaoJV () ); t1.start ();}}class ChaoDH implements Runnable{
 • 157. public void run (){ ChaoDH thu = new ChaoDH (); for ( int i = 1; i <= 200; i++ ) { System.out.println("Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên"); }}}class ChaoJV implements Runnable{public void run (){ for ( int i = 1; i <= 200; i++ ) { System.out.println ( "chào mừng bạn đến với java" ); }}}Cho chạy ví dụ này ta thấy kết quả ra không khác gì với ví dụ trước.5. Thiết lập độ ưu tiên cho tuyến Khi một tuyến được tạo ra, nó nhận một độ ưu tiên mặc định, đôi khi tamuốn điều chỉnh độ ưu tiên của tuyến để đạt được mục đích của ta, thật đơn giản,để đặt độ ưu tiên cho một tuyến ta chỉ cần gọi phương thức setPriority() và truyềncho nó một số nguyên số này chính là độ ưu tiên mà bạn cần đặt.Ta viết lại ví dụ trên như sau: Thêm vào phương thức main() 2 dòng lệnh: t.setPriority(1);//Tuyến này có độ ưu tiên là 1 t1.setPriority(10);// Tuyến này có độ ưu tiên là 1Chạy lại chương trình này sau khi sửa và trước khi sửa ta thấy tuyến t1 được cấpthời gian sử dụng CPU nhiều hơn tuyến t, lý do là ta đã đặt độ ưu tiên của tuyến
 • 158. t1, lớn hơn độ ưu tiên của tuyến tChú ý: 1) độ ưu tiên của một tuyến biểu thị bởi một số nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến 10, một lỗi sẽ phát sinh nếu ta gán cho nó độ ưu tiên, nằm ngoài khoảng này 2) 2) nếu một tuyến không được đặt độ ưu tiên thì nó sẽ nhận độ ưu tiên mặc định ( bằng 5 ), ta có thể kiểm tra điều này bằng cách gọi phương thức getPriority()6. Nhóm tuyến (Thread Group) - Nhóm tuyến là một tập hợp gồm nhiều tuyến, khi ta tác động đến nhóm tuyến ( chẳng hạn như tạm ngưng, …) thì tất cả các tuyến trong nhóm đều nhận được cùng tác động đó, điều này là tiện lợi khi ta muốn quản lý nhiều tuyến thực hiện các tác vụ tương tự nhau.• Để tạo một nhóm tuyến ta cần: + tạo ra một nhóm tuyến bằng cách sử dụng phương thức tạo dựng của lớp ThreadGroup() ThreadGroup g=new ThreadGroup(“ThreadGroupName”); ThreadGroup g= new ThreadGroup(ParentThreadGroup,“ThreadGroupName”); Dòng lệnh trên tạo ra một nhóm tuyến g có tên là “ThreadGroupName”, tên của tuyến là một chuỗi và không trùng với tên của một nhóm khác. + đưa các tuyến vào nhóm tuyến dùng phương thức tạo dựng của lớp Thread() : Thread =new Thread (g, new ThreadClass(),”ThisThread”);7. Đồng bộ các tuyến thi hành Khi nhiều tuyến truy cập đồng thời vào tài nguyên dùng chung, mà tàinguyên này lại không thể chia sẻ, cho nhiều tuyến, khi đó tài nguyên dùng chung
 • 159. có thể bị hỏng. Ví dụ, một luồng có thể cố gắng đọc dữ liệu, trong khi luồng kháccố gắng thay đổi dữ liệu. Trong trường hợp này, dữ liệu có thể bị sai. Trong những trường hợp này, bạn cần cho phép một luồng hoàn thành trọnvẹn tác vụ của nó, và rồi thì mới cho phép các luồng kế tiếp thực thi. Khi hai hoặcnhiều hơn một luồng cần thâm nhập đến một tài nguyên được chia sẻ, bạn cầnchắc chắn rằng tài nguyên đó sẽ được sử dụng chỉ bởi một luồng tại một thời điểm. Bởi trong java không có biến toàn cục, chúng ta chỉ có thuộc tính của đốitượng, tất cả các thao tác có thể dẫn đến hỏng hóc đều thực hiện qua phương thức,do vậy java cung cấp từ khoá synchronized, từ khoá này được thêm vào địnhnghĩa của phương thức báo cho java biết đây là một phương thức đồng bộ, mỗi đốitượng sẽ có một bộ quản lý khoá, bộ quản lý khoá này chỉ cho 1 phương thứcsynchronized của đối tượng đó chạy tại một thời điểm Mấu chốt của sự đồng bộ hóa là khái niệm “monitor” (giám sát), hay còngọi “semaphore” (cờ hiệu). Một “monitor” là một đối tượng mà được khóa độcquyền. Chỉ một luồng có thể có monitor tại mỗi thời điểm. Tất cả các luồng kháccố gắng thâm nhập vào monitor sẽ bị trì hoãn, cho đến khi luồng đầu tiên thoátkhỏi monitor. Các luồng khác được báo chờ đợi monitor. Một luồng có thểmonitor một đối tượng nhiều lần.
 • 160. Chương 5 NHẬP XUẤT Một chương trình thường xuyên làm việc với dữ liệu, để có thể lưu trữlâu dài chúng ta phải lưu trữ và nhận lại dữ liệu từ thiết bị lưu trữ ngoài,nguồn thông tin ngoài không chỉ gồm dữ liệu được lưu trữ trên đĩa từ, đĩa CDmà nó có thể là dữ liệu của một chương trình khác, hoặc có thể là được lưutrữ trên mạng… dù chúng được lưu trữ ở đâu chúng cũng chỉ có 1 số dạngnhư: đối tượng, kí tự, hình ảnh hoặc âm thanh, dù dữ liệu được lưu trữ dướihình thức nào, lưu trữ ở đâu thì java đều trừu tượng hoá thành các luồng,điều này là rất tinh vi nó làm cho ta không cần phải quan tâm dữ liệu đượclưu trữ ở đâu, dưới dạng thức như thế nào, nó đồng nhất mọi nguồn dữ liệuvới nhau: Để nhận về các thông tin, một chương trình mở một luồng liên kết vớiđối tượng nguồn( tệp tin, bộ nhớ, Socket) và đọc các thông tin tuần tự.Tương tự để ghi thông tin ra các thiết bị ngoài bằng cách mở một luồng đếnđối tượng đích và ghi thông tin ra một cách tuần tự nhưLuồng là sự trừu tượng hoá ở mức cao, do vậy bất kể dữ liệu được đọc vào từđâu hoặc ghi ra đâu, thì thuật toán đọc/ghi tuần tự đều tựa như sau:Đọc vào
 • 161. open a streamwhile more informationread informationclose the streamGhi ra open a streamwhile more informationwrite informationclose the streamLớp luồng Java đưa ra nhiều lớp luồng, để xử lý mọi loại dữ liệu, java chia luồngra thanh 2 loại: luồng byte ( byte stream) và luồng kí tự (character stream),lớp InputStream và OutputStream là hai lớp cơ sở cho mọi luồng nhập xuấthướng byte, và lớp Reader/ Writer là hai lớp cơ sở cho việc đọc ghi hướng kítự.Lớp RandomAccessFile kế thừa từ lớp Object và triển khai giao diện,InputStream và OutputStream, đây là lớp duy nhất hỗ trợ cả đọc lẫn ghi.Lớp nhập, xuất hướng kí tựReader và Writer là hai lớp cơ sở trừu tượng cho luồng hướng kí tự, hai lớpnày cung cấp một giao diện chung cho tất cả các lớp đọc/ ghi hướng kí tự, mỗilần đọc/ ghi ra luồng là đọc 2 byte tương ứng với một kí tự unicode, Sau đaylà mô hình phân cấp các lớp đọc/ ghi hướng kí tự
 • 162. Luồng hướng byteĐể có thể đọc ghi 1 byte, ta phải sử dụng luồng hướng byte, hai lớp InputStreamvà OutputStream là hai lớp cơ sở trừu tượng cho các luồng hướng byte, mỗi lânđọc/ ghi ra luồng là đọc/ ghi 8 bit dữ liệu ra luồng, Hình sau thể hiện mối quan hệphân cấp giữa lớp đọc/ ghi hướng byteSự tương tự giữa hai luồng hướng byte và hướng kí tựLớp Reader và InputStream có một giao diện giống nhau, chúng chỉ khác nhau về
 • 163. kiểu dữ liệu đọc vào, ví dụ lớp Reader có các phương thức sau giúp cho việc đọcmột kí tự hoặc một mảng các kí tựint read()int read(char cbuf[])int read(char cbuf[], int offset, int length)thì trong lớp InputStream cũng có các phương thức với tên tương tự cho việc đọcmột byte hoặc một mảng các byteint read()int read(byte cbuf[])int read(byte cbuf[], int offset, int length)Cũng tương tự vậy lớp Writer và OutputStream cũng có một giao diện tương tựnhau, ví dụ lớp Writer định nghĩa các phương thức để ghi một kí tự, một mảng cáckí tự ra luồngint write(int c)int write(char cbuf[])int write(char cbuf[], int offset, int length)thì lớp OutputStream cũng có các phương thức tương ứng, để ghi một byte, mộtmảng byte ra luồngint write(int c)int write(byte cbuf[])int write(byte cbuf[], int offset, int length)Xử lý tệp tinĐể xử lý tệp tin ngoại trú, ta sử dụng các luồng liên quan đến tệp tin nhưFileInputStream và FileOutputStream cho việc đọc ghi tệp hướng byte, FileReadervà FileWriter cho việc đọc ghi hướng kí tự, thông thường muốn sử dụng luồng tệptin ta sử dụng hàm tạo của các lớp tương ứng để liên kết luồng với một tệp tin cụthể.
 • 164. public void FileInputStream ( String FileName)public void FileInputStream ( File file)public void FileOutputStream ( String FileName)public void FileOutputStream (File file)public void FileWriter ( String FileName)public void FileWriter (File file)public void FileReader ( String FileName)public void FileReader (File file)Ví dụ: viết chương trình file copy, thực hiện việc copy một tệp, ta sẽ viết chươngtrình này sử dụng cả 2 luồng hướng byte và hướng kí tựimport java.io.*;// chương trình copy sử dụng luồng hướng kí tựpublic class CopyCharacter {public static void main(String[] args) throws IOException { File inputFile = new File("C:/in.txt"); File outputFile = new File("C:/out.txt");FileReader in = new FileReader(inputFile);FileWriter out = new FileWriter(outputFile);int c;while ((c = in.read())! = -1)out.write(c);in.close();out.close();}
 • 165. }import java.io.*;// Chương trình copy sử dụng luồng hướng bytepublic class CopyBytes {public static void main(String[] args) throws IOException {File inputFile = new File("farrago.txt");File outputFile = new File("outagain.txt");FileInputStream in = new FileInputStream(inputFile);FileOutputStream out = new FileOutputStream(outputFile);int c;while ((c = in.read())! = -1)out.write(c);in.close();out.close();}}Luồng dữ liệuĐể đọc/ ghi các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ, ta sử dụng luồng DataInputStream vàDataOutputStream, lớp DataInputStream triển khai giao diện DataInput, còn lớpDataOutputStream triển khai giao diện DataOuputCác phương thức sau được định nghĩa trong giao diện DataOutput
 • 166. void write(byte[] b) Ghi một mảng byte ra luồngvoid write(byte[] b, int off, int len) Ghi một mảng byte ra luồng kể từ vị trí off, len bytevoid write(int b) Ghi một byte ra luồngvoid writeBoolean(boolean v) Ghi một giá trị logic ra luồngvoid writeByte(int v) Ghi ra luồng phần thấp của vvoid writeBytes(String s) Ghi một xâu ra luồngvoid writeChar(int v) Ghi một kí tự ra luồngvoid writeChars(String s) Ghi một xâu kí tự ra luồngvoid writeDouble(double v) Ghi một số double ra luồngvoid writeFloat(float v) Ghi một số thực ra luồngvoid writeInt(int v) Ghi một số nguyên ra luồngvoid writeLong(long v) Ghi một số long ra luồngvoid writeShort(int v) Ghi một số short ra luồngvoid writeUTF(String str) Chi một xâu kí tự Unicode ra luồngCác phương thức sau được định nghĩa trong giao diện DataInput:boolean readBoolean() đọc một giá trị logic từ luồngbyte readByte() đọc một byte từ luồngchar readChar() đọc một kí tự từ luồngdouble readDouble() đọc một số double từ luồngfloat readFloat() đọc một số float từ luồngvoid readFully(byte[] b) đọc một mảng byte từ luồng và ghi vào mảngvoidreadFully(byte[] b, int off, int len) đọc len byte từ luồng và ghi vào mảng từ vị trí offint readInt() đọc một số nguyên
 • 167. String readLine() đọc một xâu kí tự cho đến khi gặp kí tự xuống dòng và bỏ qua kí tự xuống dònglong readLong() đọc một số longshort readShort() đọc một số shortint readUnsignedByte() đọc một số nguyên không dấu trong khoảng 0..255in treadUnsignedShort() đọc một số nguyên không dấu trong đoạn từ 0..65535String readUTF() đọc một xâu kí tự Unicodeint skipBytes(int n) Bỏ qua n byte từ luồngSau đây là một ví dụ nhỏ về luồng nhập xuất dữ liệu, ví dụ này ghi dữ liệu ra tệprồi lại đọc lai:import java.io.*;public class DataIODemo {public static void main(String[] args) throws IOException {// write the data outDataOutputStream out = new DataOutputStream(newFileOutputStream(“c:/TestIO.txt"));// ghi số nguyênout.writeInt(10);// ghi số longout.writeLong(123456789);// ghi số thực chính xác képout.writeDouble(123.456789);
 • 168. // ghi số thực chính xác đơnout.writeFloat(123.456789f);// ghi giá trị logicout.writeBoolean(true);// ghi một xâuout.writeUTF("Day la mot xau ki tu");out.close();// read it in againDataInputStream in = new DataInputStream(newFileInputStream("c:/TestIO.txt"));try {// đọc lại số nguyênSystem.out.println("Gia tri nguyen " + in.readInt());// đọc lại số nguyên dàiSystem.out.println("Gia tri long " + in.readLong());// đọc lại số thực chính xác képSystem.out.println("Gia tri double " + in.readDouble());// đọc lại số thực chính xác đơnSystem.out.println("Gia tri float " + in.readFloat()); // đọc lại giá trị logicSystem.out.println("Gia tri boolean " + in.readBoolean()); // đọc lại một xâu unicodeSystem.out.println("Gia tri xau " + in.readUTF());}catch (EOFException e) {System.out.println("loi");}
 • 169. in.close();}}Luồng in ấnVì các luồng xuất ghi dữ liệu ra dưới dạng nhị phân do vậy bạn không thể dùnglệnh type, hoặc các chương trình soạn thảo asciii để xem được, trong java có thểsử dụng luồng in ấn để xuất dữ liệu ra dưới dạng asciii. Lớp PrintStream vàPrintWriter sẽ giúp ta làm việc này. Hai lớp này thực hiện chức năng như nhau,đều xuất ra dữ liệu dạng asciii.Một số phương thức của lớp PrintStream:boolean checkError() dồn hết dữ liệu ra và kiểm tra lỗi luồngvoid close() đóng luồngvoid flush() dồn dữ liệu trong vùng đệm ravoid print(boolean b) ghi giá trị logic ra luồngvoid print(char c) ghi kí tựvoid print(char[] s) ghi một mange kí tựvoid print(double d) ghi một số thực độ chính xác képvoid print(float f) ghi một số thựcvoid print(int i) ghi một số nguyênvoid print(long l) ghi một số nguyên dàivoid print(Object obj) ghi một đối tượngvoid print(String s) ghi một xâuvoid println() tạo ra một dòng trốngvoid println(boolean x) ghi giá trị logic ra luồng và xuống dòngvoid println(char x) ghi kí tự và xuống dòngvoid println(char[] x) ghi một mange kí tự và xuống dòng
 • 170. void println(double x) ghi một số thực độ chính xác kép và xuống dòngvoid println(float x) ghi một số thực và xuống dòngvoid println(int x) ghi một số nguyên và xuống dòngvoid println(long x) ghi một số nguyên dài và xuống dòngvoid println(Object x) ghi một đối tượng và xuống dòngvoid println(String x) ghi một xâu và xuống dòngprotected void setError() đặt trạng thái lỗi của luồng là truevoid write(byte[] buf, int off, int ghi mảng byte từ vị trí off len kí byte ralen) luồngvoid write(int b) ghi một byte ra luồngHàm tạo của lớp PrintStream:PrintStream(OutputStream out) tạo ra một luồng mớiPrintStream(OutputStream out, boolean autoFlush) tạo ra một luồng mới với chứcnăng AutoFlush ( tự dồn)Một số phương thức của lớp PrintWriterboolean checkError() dồn hết dữ liệu ra và kiểm tra lỗi luồngvoid close() đóng luồngvoid flush() dồn dữ liệu trong vùng đệm ravoid print(boolean b) ghi giá trị logic ra luồngvoid print(char c) ghi kí tựvoid print(char[] s) ghi một mange kí tựvoid print(double d) ghi một số thực độ chính xác képvoid print(float f) ghi một số thựcvoid print(int i) ghi một số nguyênvoid print(long l) ghi một số nguyên dài
 • 171. void print(Object obj) ghi một đối tượngvoid print(String s) ghi một xâuvoid println() tạo ra một dòng trốngvoid println(boolean x) ghi giá trị logic ra luồng và xuống dòngvoid println(char x) ghi kí tự và xuống dòngvoid println(char[] x) ghi một mange kí tự và xuống dòngvoid println(double x) ghi một số thực độ chính xác kép và xuống dòngvoid println(float x) ghi một số thực và xuống dòngvoid println(int x) ghi một số nguyên và xuống dòngvoid println(long x) ghi một số nguyên dài và xuống dòngvoid println(Object x) ghi một đối tượng và xuống dòngvoid println(String x) ghi một xâu và xuống dòngprotected void setError() đặt trạng thái lỗi của luồng là truevoid write(byte[] buf, int off, int ghi mảng byte từ vị trí off len kí byte ralen) luồngvoid write(int b) ghi một byte ra luồngvoid write(int c) Ghi một kí tự đơnvoid write(String s) Ghi một xâuvoid write(String s, int off, int len) Ghi một xâu len kí tự tính từ vị trí offCác hàm tạo của lớp PrintWriter- PrintWriter(OutputStream out) tạo ra một PrintWriter không có chức năng tự dồntừ một đối tượng OutputStream.- PrintWriter(OutputStream out, boolean autoFlush) tạo ra một PrintWriter vớichức năng tự dồn từ một đối tượng OutputStrea.- PrintWriter(Writer out) tạo ra một PrintWriter không có chức năng tự dồn từ mộtđối tượng Writer
 • 172. - PrintWriter(Writer out, boolean autoFlush) tạo ra một PrintWriter với chức năngtự dồn từ một đối tượng WriterSau đây là một ví dụ về luồng in ấn, ví dụ này in ra một tệp một số nguyên, một sốthực và một xâu kí tự, sau khi chạy chương trình bạn có thể sử dụng lệnh type củaDOS để xemimport java.io.*;public class DataIODemo1 {public static void main(String[] args) throws IOException {// write the data outPrintWriter out = new PrintWriter(new FileOutputStream("c:/a.txt"));out.println(10);out.println(1.2345);out.print("xau ki tu");out.close();}}Luồng đệmVì các thao tác với ổ cứng, mạng thường lâu hơn rất nhiều so các thao tác với bộnhớ trong, do vậy chúng ta cần phải có một kỹ thuật nào đó để tăng tốc độ đọc/ghi,kỹ thuật đó chính là vùng đệm, với vùng đệm ta sẽ giảm được số lần đọc ghiluồng, trong java ta có thể tạo ra vùng đệm với các lớpBufferInputStream, BufferOutputStream, BufferReader, BufferWriter, thôngthường bạn sẽ nối các luồng của bạn vào luồng đệm.Các phương thức tạo dựng luồng đệm:
 • 173. public BufferInputStream( InputStream )public BufferInputStream (InputStream in, int bufferSize)public BufferOutputStream ( OutputStream out)public BufferOutputStream ( OutputStream out, int bufferSize)public BufferReader ( Reader in)public BufferReader ( Reader in, int bufferSize)public BufferWriter ( Writer out)public BufferWriter ( Writer out, int bufferSize)Tệp tin truy cập ngẫu nhiên Tất cả các luồng xét trên chỉ có thể đọc, hoặc ghi, chúng không thể đọc ghiđồng thời, chỉ duy nhất có một lớp cho phép ta đọc ghi đồng thời, đó là lớpRandomAccessFile, lớp này triển khai giao diện InputData và OutputData, nênchúng có tất cả các phương thức của cả 2 lớp này, ngoài ra chúng còn có cácphương thức sau:- public void seek(long pos) chuyển con trỏ đến vị trí pos tính từ vị trí đầu tiên,chú ý vị trí đầu tiên tính từ 0- public long getFilePointer() trả về vị trí con trỏ tệp tính bằng byte, kể ta đầu tệp- public long length() trả về độ dài của tệp- public void writeChar(int v) ghi kí tự unicode ra tệp với byte cao đựơc ghi trước- public final void writeChars(String s) ghi một xâu kí tự ra tệpTương tự giống C/C++ khi bạn mở một tệp truy cập ngẫu nhiên bạn phải chỉ rõchế độ làm việc là đọc ‘r’, hay ghi ‘w’ hay đọc ghi đồng thời ‘rw’, ví dụ như bạnmuốn mở tệp a.txt theo chế độ đọc ghi đồng thời thì bạn dùng cú phápRandomAccessFile =new RandomAccessFile(“C:/ a.txt”, “rw”) Chương trình dưới đây minh hoạ cách dùng lớp RandomAccessFile. Nó ghimột giá trị boolean, một int, một char, một double tới một file có tên ‘abc.txt’. Nósử dụng phương pháp seek( ) để tìm vị trí định vị bên trong tập tin (bắt đầu từ 1).
 • 174. Sau đó nó đọc giá trị số nguyên, ký tự và double từ tập tin và hiển thị chúng ramàn hình.import java.lang.System;import java.io.RandomAccessFile;import java.io.IOException;public class rndexam{ public static void main (String args[ ]) throws IOException { RandomAccessFile rf; rf = new RandomAccessFile(“abc.txt”, “rw”); rf.writeBoolean(true); rf.writeInt(67868); rf.writeChars(“J”); rf.writeDouble(678.68); //Sử dụng phương thức seek() để di chuyển con trỏ đến byte thứ hai rf.seek(1); System.out.println(rf.readInt()); System.out.println(rf.readChar()); System.out.println(rf.readDouble()); rf.seek(0); System.out.println(rf.readBoolean)); rf.close(); }}Kết quả xuất ra của chương trình:
 • 175. Lớp File Lớp File cung cấp giao diện chung để xử lý hệ thống tệp độc lập với môitrường của các máy tính. Một ứng dụng có thể sử dụng các chức năng chính củaFile để xử lý tệp hoặc các thư mục (directory) trong hệ thống tệp. Để xử lý các nộidung của các tệp thì sử dụng các lớp FileInputStream, FileOutputStream vàRandomAccessFile. Lớp File định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc vào môi trường (platform)được sử dụng để xử lý tệp và tên gọi các đường dẫn trong các thư mục một cáchđộc lập với môi trường.public static final char separatorCharpublic static final String separator Định nghĩa các ký hiệu hoặc các xâu sử dụng để ngăn cách các thành phần trong tên của đường dẫn. Ký hiệu ‘/’ để ngăn cách cho Unix, ‘’ được sử dụng để ngăn cách các mục của đường dẫn trong Window. Ví dụ: C:bookJava là tên đường dẫn trong Window.public static final char pathSeparatorCharpublic static final String pathSeparator Định nghĩa các ký hiệu hoặc các xâu sử dụng để ngăn cách các tệp hoặc tên thư mục trong danh sách của các đường dẫn. Ký hiệu ngăn cách ‘:’ cho Unix, ‘;’ được sử dụng để phân cách các đường dẫn trong Window.
 • 176. Ví dụ: C:book; C:Java; D:AnhABC; A:Docs là danh sách các đường dẫn trongWindow.File(String pathName) Gán đường dẫn có tên pathName cho đối tượng của lớp File. pathName có thể là đường dẫn tuyệt đối (có đủ cả tên ổ đĩa, tên của tất cả các mục lần lượt theo cây thư mục) hoặc đường dẫn tương đối (bắt đầu từ thư mục hiện thời). Ví dụ: File ch1 = new File(File.separator + “book” + File.separator + “chuong1”);File(File direct, String filename) Gán tệp có tên filename ở thư mục direct cho đối tượng của lớp File. Nếu direct là null thì filename được xử lý ở thư mục hiện thời, ngược lại tên đường dẫn sẽ là đối tượng direct ghép với separator và filename. Ví dụ: File mucNhap = new File(“book” + File.separator + “duThao”); File ch2 = new File(mucNhap, “chuong1”);Lớp File có thể sử dụng để truy vấn vào các hệ thống tệp để biết được các thôngtin về tệp và các thư mục.Lớp File cung cấp các hàm để nhận được các biểu diễn phụ thuộc vào môi trườngcủa đường dẫn và các thành phần của đường dẫn.String getName() Hàm getName() cho lại tên của tệp trong thư mục chỉ định. Ví dụ, tên của “C:javabinjavac” là “javac”.String getPath() Hàm getPath() cho lại tên của đường dẫn (tuyệt đối hoặc tương đối) chứa tệp chỉ định.String getAbsolutePath() Hàm getAbsolutePath() cho lại tên của đường dẫn tuyệt đối chứa tệp chỉ định.long lastModified()
 • 177. Hàm này cho lại thời gian dạng số long của lần sửa đổi tệp lần cuối cùng.long length() Hàm này cho lại kích thước của tệp tính theo byte.boolean equals(Object obj) Hàm này so sánh tên các đường dẫn của các đối tượng tệp, cho kết quả true nếu chúng đồng nhất với nhau.boolean exists()boolean isFile() Hai hàm này cho kết quả true nếu tệp đó tồn tại trên đường dẫn hiện thời.boolean isDirectory() Hàm này cho kết quả true nếu thư mục đó tồn tại trên ổ đĩa hiện thời.boolean createNewFile() throws IOException Một tệp mới là rỗng được tạo ra ở thư mục hiện thời chỉ khi tệp này chưa có.boolean mkdir()boolean mkdirs() Tạo ra các đường dẫn được xác định trong đối tượng của File.boolean renameTo(File dest) Hàm này đổi tên tệp hiện thời thành dest.String[] list() Hàm này hiển thị danh sách các tệp ở thư mục hiện thời.boolean delete() Hàm này xoá tệp hiện thời.Ví dụ 8.1 Viết chương trình để đọc và hiển thị các tệp trong một thư mục. import java.io.*; public class DirectoryLister{ public static void main(String args[]){ File entry; if (args.length==0){
 • 178. System.err.println("Hay cho biet ten duong dan?"); return; } entry = new File(args[0]);// Tạo ra đối tượng của File lấy tên từ agrs[0] listDirectory(entry); // Hiển thị các mục trong danh mục chỉ định } public static void listDirectory(File entry) { try { if(!entry.exists()) { System.out.println(entry.getName() +"not found."); return; } if (entry.isFile()){ // Nếu đối số của chương trình là một tệp thì hiển thị tệp đó System.out.println(entry.getCanonicalPath()); } else if(entry.isDirectory()){ // Nếu đối số của chương trình là một danh mục thì đọc ra(list()) String[] fileName = entry.list(); if (fileName ==null)return; for (int i = 0; i<fileName.length; i++){ // Tạo ra đối tượng của File để xử lý từng mục File item = new File(entry.getPath(), fileName[i]); // Gọi đệ qui hàm listDirectory()để hiển thị từng tệp. listDirectory(item); } } }catch(IOException e){System.out.println("Error:" +e); }
 • 179. }}Dịch xong có thể chạy trong môi trường DOS:java DirectoryLister c:userslanTất cả các tệp trong danh mục c:userslan sẽ được hiện lên.
 • 180. Chương 6 LẬP TRÌNH ĐỒ HOẠ Một khả năng của Java là cho phép ta xây dựng các ứng dụng có giao diệnđồ hoạ hay còn gọi là GUI (Grapthical User Interface). Khi Java được phát hành,các thành phần đồ hoạ được tập trung vào thư viện mang tên Abstract WindowToolkit (AWT). Đối với mỗi hệ nền, thành phần AWT sẽ được ánh xạ sang mộtthành phần nền cụ thể, bằng cách sử dụng trực tiếp mã native của hệ nền, chính vìvậy nó phụ thuộc rất nhiều vào hệ nền và nó còn gây lỗi trên một số hệ nền. Vớibản phát hành Java 2, các thành phần giao diện được thay bằng tập hợp các thànhphần linh hoạt, đa năng, mạnh mẽ, độc lập với hệ nền thuộc thư viện Swing. Phầnlớn các thành phần trong thư viện Swing đều được tô vẽ trược tiếp trên canvasbằng mã lệnh của Java, ngoại trừ các thành phần là lớp con của lớpjava.awt.Window hoặc Java.awt.Panel vốn phải đựơc vẽ bằng GUI trên nền cụ thể.Thành phần Swing ít phụ thuộc vào hệ nền hơn do vậy ít gặp lỗi hơn và đặc biệtnó sử dụng ít tài nguyên của hệ thống hơn các thành phần trong thư viện awt. Mặcdù các thành phần awt vẫn được hỗ trợ trong Java 2 nhưng, tuy nhiên Sun khuyênbạn nên sử dụng các thành phần Swing thay cho các thành phần awt, tuy nhiên cácthành phần trong thư viện Swing không thể thay tất cả các thành phần trong thưviện awt. Chúng chỉ thay thế một phần của awt như: Button, Panel, TextFeild, v.v.Còn các lớp trợ giúp khác trong awt như : Graphics, Color, Font, FontMetrics, v.v.vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó các thành phần Swing còn sử dụng mô hình sử lýsự kiện của awt.I. Giới thiệu về hệ thống đồ hoạ của Java1. Giới thiệu chung Thiết kế API cho lập trình đồ hoạ của Java là một ví dụ hoàn hảo về cách dùng
 • 181. lớp, sự kế thừa và giao diện. API cho lập trình độ hoạ bao gồm một tập rất nhiềulớp nhằm trợ giúp xây dựng các thành phần giao diện khác nhau như: cửa sổ,nútấn, ô văn bản, menu, hộp kiểm, v.v. Mối quan hệ kế thừa giữa các thành phần nàyđược mô tả trong hình sau: 1 Componient Đây là lớp (trừu tượng) cha của mọi lớp giao diện người dùng. Lớp này cung cấp các thuộc tính, hành vi cơ bản nhất của tất cả các thành phần giao diện. 2 Container Là một vật chứa dùng để ghép nhóm các thành phần giao diện khác. Mỗi vật chứa có một lớp quản lý hiển thị, lớp quản lý hiển thị có trách nhiệm bố trí cách thức hiển thị các thành phần bên trong. Hai vật chứa hay được sử dụng nhất la JFrame và JPanel. 3 Jcomponient Là lớp cha của mọi thành phần Swing ligth weight, được vẽ trực tiếp lên canvas bằng mã lệnh Java. 4 Window Được sử dụng để tạo ra một cửa sổ, Thông thường ta hay sử dụng hai lớp con của nó là JFrame và JDialog. 5 JFrame là cửa sổ không lồng bên trong cửa sổ khác. 6 JDialog là một cửa sổ được hiển thị dưới dạng modal. 7 JAplet là lớp cha của mọi lớp ứng dụng aplet. 8 JPanel là một vật chứa, lưu giữ các thành phần giao diện người dùng. 9 Graphics là lớp trừu tượng cung cấp ngữ cảnh đồ hoạ để vẽ các đối tượng đồ hoạ như: Đường thẳng, đường tròn, hình ảnh… 10 Color lớp này biểu diễn một mầu sắc. 11 Font lớp này biểu thị cho một font đồ hoạ. 12 FontMetrics là một lớp trừu tượng dùng để xác định các thuộc tính của Font.Tất cả các thành phần đồ hoạ trong thư viện Swing được nhóm trong góijavax.swing. Đa số các thành phần trong thư viện Swing đều có tiếp đầu ngữ là ‘J’,Ví dụ một nút lệnh trong thư viện Swing có tên là JButton, một memu có tên là
 • 182. JMenu.Tất cả những lớp khác được liệt kê trong hình dưới đâyChú ý: Đừng pha trộn các thành phần giao diện swing và awt trong cùng một ứngdụng. Chẳng hạn như đừng nên đặt một JButton vào một Panel và đừng nên đặtButton vào JPanel. Việc làm này có thể gây lỗi.Một lớp được kế thừa từ lớp JComponent được thể hiện trong hình sau:2. Một số phương thức của lớp Component Lớp Component cung cấp các thuộc tính, phương thức chung cho các lớpcon của nó. Sau đây là một số phương thức của lớp Component :- Dimension getSize():cho lại đối tượng thuộc lớp Dimension gồm width (chiềurộng), height (chiều cao) xác định kích thước của một thành phần tính theo pixel.- void setSize(int width, int height) và void setSize(Dimension d) đặt lại kíchthước của thành phần.- Point getLocation(): cho lại tọa độ (kiểu Point) trên cùng bên trái (tọa độ gốc)của thành phần đang xét.- void setLocation(int x, int y) và void setLocation(Point p) đặt lại các tọa độ đượcchỉ định cho một thành phần.- Rectangle getBounds():cho lại đường biên là hình chữ nhật Rectangle bao gồm
 • 183. tọa độ gốc và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.- void setBounds(int x, int y) và void setBounds(Rectangle r):đặt lại đường biêncho một thành phần.- void setForeground(Color c):được sử dụng để đặt màu vẽ cho thành phần đồ họa- void setBackground(Color c):đặt màu nền cho thành phần đồ họa. Các tham sốcủa hai hàm này là đối tượng của lớp Color sẽ được giới thiệu ở phần sau.- Font getFont(): được sử dụng để biết được font của các chữ đang xử lý trongthành phần đồ họa.- void setFont(Font f):đặt lại font chữ cho một thành phần.- void setEnabled(boolean b):Nếu đối số b của hàm getEnabled() là true thì thànhphần đang xét hoạt động bình thường, nghĩa là có khả năng kích hoạt (enable), cóthể trả lời các yêu cầu của người sử dụng và sinh ra các sự kiện như mong muốn.Ngược lại, nếu là false thì thành phần tương ứng sẽ không kích hoạt được, nghĩa làkhông thể trả lời được các yêu cầu của người sử dụng.- Lưu ý: Tất cả các thành phần giao diện khi khởi tạo đều được kích hoạt- void setVisible(boolean b):Một thành phần đồ họa có thể được hiển thị lên mànhình (nhìn thấy được) hoặc bị che giấu tùy thuộc vào đối số của hàm setVisible()là true hay false.3. Lớp Container Lớp Container là lớp con của lớp trừu tượng Component. Các lớp chứa (lớpcon của Container) cung cấp tất cả các chức năng để xây dựng các giao diện đồhọa ứng dụng, trong đó có phương thức add() được nạp chồng dùng để bổ sungmột thành phần vào vật chứa và phương thức remove() cũng được nạp chồng đểgỡ bỏ một thành phần ra khỏi vật chứa.4. Tạo ra Frame Lớp JFrame là lớp con của lớp Frame (Frame là lớp con của lớp Window)
 • 184. được sử dụng để tạo ra những cửa sổ cho các giao diện ứng dụng GUI.Kịch bản chung để tạo ra một cửa sổ là: 1. Tạo ra một frame có tiêu đề gì đó, ví dụ “My Frame” : JFrame myWindow= new JFrame(“My Frame”); 2. Xây dựng một cấu trúc phân cấp các thành phần bằng cách sử dụng hàm myWindow.getContentPane().add() để bổ sung thêm JPanel hoặc những thành phần giao diện khác vào Frame: Ví dụ: myWindow.getContentPane().add(new JButton(“OK”));// Đưa vào một nút (JButton) có tên “OK” vào frame 3. Đặt lại kích thước cho frame sử dụng hàm setSize(): myWindow.setSize(200, 300);// Đặt lại khung frame là 200 ( 300 4. Gói khung frame đó lại bằng hàm pack(): myWindow.pack(); 5. Cho hiện frame: myWindow.setVisible(true);II. Trình quản lý hiển thị trong Java Khi thiết kế giao diện đồ họa cho một ứng dụng, chúng ta phải quan tâmđến kích thước và cách bố trí (layout) các thành phần giao diện như: JButton,JCheckbox, JTextField, v.v. sao cho tiện lợi nhất đối với người sử dụng. Java cócác lớp đảm nhiệm những công việc trên và quản lý các thành phần giao diện GUIbên trong các vật chứa.Bảng sau cung cấp bốn lớp quản lý layout (cách bố trí và sắp xếp) các thành phầnGUI.
 • 185. Tên lớp Mô tả FlowLayout Xếp các thành phần giao diện trước tiên theo hàng từ trái qua phải, sau đó theo cột từ trên xuống dưới. Cách sắp xếp này là mặc định đối với Panel, JPanel ,Applet và JApplet. GridLayout Các thành phần giao diện được sắp xếp trong các ô lưới hình chữ nhật lần lượt theo hàng từ trái qua phải và theo cột từ trên xuống dưới trong một phần tử chứa. Mỗi thành phần giao diện chứa trong một ô. BorderLayout Các thành phần giao diện (ít hơn 5) được đặt vào các vị trí theo các hướng: north (bắc), south (nam), west (tây), east (đông) và center (trung tâm)). Cách sắp xếp này là mặc định đối với lớp Window, Frame, Jframe, Dialog và JDialog. GridBagLayout Cho phép đặt các thành phần giao diện vào lưới hình chữ nhật, nhưng một thành phần có thể chiếm nhiều nhiều hơn một ô. null Các thành phần bên trong vật chứa không được sẵp lại khi kích thước của vật chứa thay đổi.Các phương pháp thiết đặt layoutĐể lấy về layout hay để đặt lại layout cho vật chứa, chúng ta có thể sử dụng haiphương thức của lớp Container: LayoutManager getLayout(); void setLayout(LayoutManager mgr);Các thành phần giao diện sau khi đã được tạo ra thì phải được đưa vào một phầntử chứa nào đó. Hàm add() của lớp Container được nạp chồng để thực hiện nhiệmvụ đưa các thành phần vào phần tử chứa.Component add(Component comp)Component add(Component comp, int index)
 • 186. Cmponent add(Component comp, Object constraints)Cmponent add(Component comp, Object constraints, int index)Trong đó, đối số index được sử dụng để chỉ ra vị trí của ô cần đặt thành phần giaodiện comp vào. Đối số constraints xác định các hướng để đưa comp vào phần tửchứa.Ngược lại, khi cần loại ra khỏi phần tử chứa một thành phần giao diện thì sử dụngcác hàm sau: void remove(int index) void remove(Component comp) void removeAll()1. Lớp FlowLayoutLớp FlowLayout cung cấp các hàm tạo lập để sắp hàng các thành phần giao diện:FlowLayout()FlowLayout(int aligment)FlowLayout(int aligment, int horizongap, int verticalgap)public static final int LEFTpublic static final int CENTERpublic static final int RIGHT Đối số aligment xác định cách sắp theo hàng: từ trái, phải hay trung tâm, horizongap và verticalgap là khoảng cách tính theo pixel giữa các hàng các cột. Trường hợp mặc định thì khoảng cách giữa các hàng, cột là 5 pixel.2. Lớp GridLayoutLớp GridLayout cung cấp các hàm tạo lập để sắp hàng các thành phần giao diện:GridLayout()GridLayout(int rows, int columns)GridLayout(int rows, int columns, int hoiongap, int verticalgap)
 • 187. Tạo ra một lưới hình chữ nhật có rows ( columns ô có khoảng cách giữa các hàng các cột là horizongap, verticalgap. Một trong hai đối số rows hoặc columns có thể là 0, nhưng không thể cả hai, GridLayout(1,0) là tạo ra lưới có một hàng.3.Lớp BorderLayoutLớp BorderLayout cho phép đặt một thành phần giao diện vào một trong bốnhướng: bắc (NORTH), nam (SOUTH), đông (EAST), tây (WEST) và ở giữa(CENTER).BorderLayout()BorderLayout(int horizongap, int verticalgap) Tạo ra một layout mặc định hoặc có khoảng cách giữa các thành phần (tính bằng pixel) là horizongap theo hàng và verticalgap theo cột.Component add(Component comp)void add(Component comp, Object constraint)public static final String NORTHpublic static final String SOUTHpublic static final String EASTpublic static final String WESTpublic static final String CENTER Trường hợp mặc định là CENTER, ngược lại, có thể chỉ định hướng để đặt các thành phần comp vào phần tử chứa theo constraint là một trong các hằng trên.III. Xử lý sự kiện trong Java Các ứng dụng với GUI thường được hướng dẫn bởi các sự kiện (event).Việc nhấn một nút, mở, đóng các Window hay gõ các ký tự từ bàn phím, v.v. đều
 • 188. tạo ra các sự kiện (event) và được gửi tới cho chương trình ứng dụng. Trong Javacác sự kiện được thể hiện bằng các đối tượng. Lớp cơ sở nhất, lớp cha của tất cảcác lớp con của các sự kiện là lớp java.util.EventObject. Hình H7-20 Các lớp xử lý các sự kiệnCác lớp con của AWTEvent được chia thành hai nhóm: 1. Các lớp mô tả về ngữ nghĩa của các sự kiện, 2. Các lớp sự kiện ở mức thấp.1. Ý nghĩa của các lớpa. ActionEvent Sự kiện này được phát sinh bởi những hoạt thực hiện trên các thành phần của
 • 189. GUI. Các thành phần gây ra các sự kiện hành động bao gồm: 1 JButton - khi một nút button được khích hoạt, 2 JList - khi một mục trong danh sách được kích hoạt đúp, 3 JmenuItem, JcheckBoxMenu, JradioMenu - khi một mục trong thực đơn được chọn, 4 JTextField - khi gõ phím ENTER trong trường văn bản (text).b. AdjustmentEvent Sự kiện này xẩy ra khi ta điều chỉnh (adjustment) giá trị thanh cuốn (JScollBar) 1 Scrollbar - khi thực hiện một lần căn chỉnh trong thanh trượt Scrollbar.Lớp này có phương thức int getValue(): cho lại giá trị hiện thời được xác định bởilần căn chỉnh sau cùng.c. ItemEvent Các thành phần của GUI gây ra các sự kiện về các mục gồm có: 1 JCheckbox - khi trạng thái của hộp kiểm tra Checkbox thay đổi. 2 CheckboxMenuItem - khi trạng thái của hộp kiểm tra Checkbox ứng với mục của thực đơn thay đổi. 3 JRadioButton- khi trạng thái của hộp chọn (Option) thay đổi. 4 JList - khi một mục trong danh sách được chọn hoặc bị loại bỏ chọn. 5 JCompoBox - khi một mục trong danh sách được chọn hoặc bị loại bỏ chọn.Lớp ItemEvent có phương thức Object getItem(): Cho lại đối tượng được chọnhay vừa bị bỏ chọn.d. TextEventCác thành phần của GUI gây ra các sự kiện về text gồm có: 1 TextArea - khi kết thúc bằng nhấn nút ENTER, 2 TextField - khi kết thúc bằng nhấn nút ENTER.
 • 190. e. ComponentEventSự kiện này xuất hiện khi một thành phần bị ẩn đi/hiển ra hoặc thay thay đổi lạikích thước. Lớp ComponentEvent có phương thức: Component getComponent() Cho lại đối tượng tham chiếu kiểu Component.f. ContainerEvent Sự kiện này xuất hiện khi một thành phần được bổ sung hay bị loại bỏ khỏivật chứa (Container).g. FocusEventSự kiện loại này xuất hiện khi một thành phần nhận hoặc mất focus.h. KeyEvent Lớp KeyEvent là lớp con của lớp trừu tượng InputEvent được sử dụng đểxử lý các sự kiện liên quan đến các phím của bàn phím. Lớp này có các phươngthức: int getKeyCode()- Đối với các sự kiện KEY_PRESSED hoặc KEY_RELEASED, hàm này được sửdụng để nhận lại giá trị nguyên tương ứng với mã của phím trên bàn phím. char getKeyChar()- Đối với các sự kiện KEY_PRESSED, hàm này được sử dụng để nhận lại giá trịnguyên, mã Unicode tương ứng với ký tự của bàn phím.i. MouseEventLớp MouseEvent là lớp con của lớp trừu tượng InputEvent được sử dụng để xửlý các tín hiệu của chuột. Lớp này có các phương thức: int getX() int getY() Point getPoint()
 • 191. Các hàm này được sử dụng để nhận lại tọa độ x, y của vị trí liên quan đến sự kiện do chuột gây ra.void translatePoint(int dx, int dy) Hàm translate() được sử dụng để chuyển tọa độ của sự kiện do chuột gây ra đến (dx, dy).int getClickCount() Hàm getClickCount() đếm số lần kích chuột.j. PaintEvent Sự kiện này xuất hiện khi một thành phần được vẽ lại, thực tế sự kiện nàyxẩy ra khi phương thức paint()/ update() được gọi đến.k. WindowEvent Sự kiện loại này xuất hiện khi thao tác với các Window, chẳng hạn như:đóng, phóng to, thu nhỏ.. một cửa sổ. Lớp này có phương thức:Window getWindow() Hàm này cho lại đối tượng của lớp Window ứng với sự kiện liên quan đến Window đã xảy ra.Kiểu sự kiện Nguồn gây ra sự kiện Phương thức đang ký, gõ bỏ Giao diện đối tượng lắng nghe Listener lắng nghe tương ứngAcitionEvent JButton addComponentlistener AcitionListener JList removeActiontListener TexFieldAdjustmentEvent JScrollbar addAdjustmentListener AdjustmentListe removeAdjustmentListener nerItemEvent JCheckbox addItemListener ItemListener
 • 192. JCheckboxMenuItem removeItemListener JRadioButton JList JCompoBoxTextEvent JTextArea addTexListener TextListener JTexField removeTextListener JTextPane JEditorPaneComponentEvent Component addComponentListener ComponentListe ner removeComponentListenerContainerEvent Container addContainerListener ContainerListen removeContainerListener erFocusEvent Component addFocusListener FocusListener removeFocusListenerKeyEvent Component addkeyListener KeyListener removeKeyListenerMouseEvent Component addMouseListener MouseMotionLi remoMouseListener stener addMouseMotionListener remoMouseMotionListenerWindowEvent Window addWindowListener WindowListener removeWindowListener
 • 193. 3. Một số lớp điều hợp Giao diện Listener lắng nghe Lớp điều hợp tương ứngAcitionListener Không có lớp điều hợp tương ứngAdjustmentListener AdjustmentAdapterItemListener Không có lớp điều hợp tương ứngTextListener Không có lớp điều hợp tương ứngComponentListener ComponentAdapterContainerListener ContainerAdapterFocusListener FocusAdapterKeyListener KeyAdapterMouseMotionListener MouseMotionAdapterWindowListener WindowAdapter

×