• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Analysis of science and technology affect the education
 

Analysis of science and technology affect the education

on

 • 700 views

Analysis of trends and changes in science and technology affect higher education of Thailand.

Analysis of trends and changes in science and technology affect higher education of Thailand.

Statistics

Views

Total Views
700
Views on SlideShare
700
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Analysis of science and technology affect the education Analysis of science and technology affect the education Presentation Transcript

  • การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญนิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา (อุดมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการจ้างงาน นับตั้งแต่เทคโนโลยีที่เอือต่อ ้- การเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร- เทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิวัตอุตสาหกรรม ิ- เทคโนโลยีที่เพิมมูลค่าในภาคบริการตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัย ่ในยุคฐานความรู้ ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ผลิตภาพ”(Productivity) และ “นวัตกรรม” (Innovation)ในกระบวนการผลิตทั้งที่เป็นสินค้าและบริการ
  • นอกเหนือจากการมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technologyforesight) แล้ว ในโลกตะวันตกมักมีนักคิดอนาคต (Futurists)ที่มีแนวคิดต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมอากาศ เทคโนโลยี ด้านพลังงานใหม่ ๆ ซึ่ง ิเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
  • การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการแล้ว การทําวิจัยตามความต้องการของประเทศก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอุดมศึกษากับหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ซึ่งมีรอยต่อกับโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาคเอกชนอยู่แล้ว อาทิ ความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
  • โลกยุคสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดย ่วิวัฒนาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการจ้างงานและความมังคังทางเศรษฐกิจ โลกยุค ่ ่สารสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระทําได้งาย เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจํากัด ่ด้านเวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม่ ๆ ทีมีมูลค่าเพิ่มและมูลค่า ่สูง บนพื้นฐานของนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย์ และการจ้างงานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่สําคัญต่อการออกแบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน
  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จะอยูในรูปแบบของ ่- โครงการพัฒนาทางด้านสังคม (e-Society)- โครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา (e-Education)- โครงการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)- โครงการพัฒนาทางด้านพาณิชยกรรม (e-Commerce)โดยรัฐมีบทบาทนําผ่านโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
  • เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตด้วยวิวัฒนาการหลาย ๆ ประการ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรม และความคิด ทําให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัวตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึงสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคม ่ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย (Post-industrial /Post-modern)
  • ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิตในอนาคต อาทิ การทํางานโดยเปลี่ยนงานบ่อย ๆ การทํางานไร้สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของรายได้ การจับคู่และเปลี่ยนคู่ผู้ร่วมงานเป็นต้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch)ระหว่างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต
  • นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ต้องพัฒนา - ทักษะการสื่อสาร - การทํางานเป็นหมู่คณะ - การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง - การออกแบบและความสร้างสรรค์ - ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น - การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - การบริหารจัดการตนเอง - คุณธรรมจริยธรรม
  • อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacitknowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม , การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจากตําราอย่างเดียว
  • สถาบันอุดมศึกษาการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม (category) คือ: กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges): กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี (4-year University) และมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts University): กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized University) มหาวิทยาลัย Comprehensive: กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา (Graduate University)
  • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น 40 : 10 : 50 เท่ากับ 235,412 : 58,853 : 294,266 คนซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565)
  • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 10 มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีสาระสําคัญ คือ มีผู้เข้าเรียนอุดมศึกษาของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 ของประชากรวัย 18-24 ปี เพิ่มสัดส่วนผู้เข้าศึกษาอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จากเดิม 28 : 72 เป็น 33 : 67
  • เป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าใหม่
  • ประมาณการจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในสถานศึกษา
  • การใช้ไอซีทีเป็นฐานในการเรียนรู้
  • ด้านหลักสูตรไอซีที
  • การพัฒนาบุคลากรไอซีที
  • งานวิจัยด้านไอซีที
  • ภาครัฐควรให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ• จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สถานศึกษามากขึ้น• สนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ• พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญด้านไอซีที• บรรจุอาจารย์ จนท. ด้านไอซีทีโดยตรง• สนับสนุน ส่งเสริม ทุนการวิจยด้านไอซีที ั
  • ความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ• สาขาเกษตร • สาขาการศึกษา• สาขาอุตสาหกรรมการ วัฒนธรรม สุขอนามัย และสวัสดิการ ผลิต • สาขาสิ่งแวดล้อม• สาขาการบริการและการ • สาขาพลังงาน พาณิชย์ • สาชาสื่อสารและ โทรคมนาคม ข้อมูลจาก สวทช.
  • ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“ไม่มประเทศใดเลยที่สามารถพัฒนาความสามารถทาง ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้ โดยที่ไม่สามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีคณภาพและในปริมาณที่เพียงพอ และไม่ ุสามารถผลิตบุคลากรในอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีคณภาพได้” ุ
  • เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของอุดมศึกษา
  • บรรณานุกรม• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ• แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ• นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555- 2564)• สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา สืบค้นทาง http://www.uni.net.th/• สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่• วิสัยทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้อม ่