Masterclasses Arbeidsontwikkeling

800 views

Published on

Masterclasses Arbeidsontwikkeling
September 2011- mei 2012 start voor de 3e keer de cyclus Masterclasses Arbeidsontwikkeling over diverse aspecten van arbeidsontwikkeling als primair proces. In deze cyclus is gerichte aandacht voor de bijdrage van arbeidsontwikkeling aan Werken naar Vermogen. Verdere informatie over deze Masterclasses Arbeidsontwikkeling leest u in de brochure.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterclasses Arbeidsontwikkeling

 1. 1. Masterclasses arbeidsontwikkeling 3e jaargang Nieuw in deze 3 e ja argang 2011-20 12: - sociale d ienst als p erspectief - jobcar vin g en inclu sieve organisati es- bijdrage van SBCM lector Harry Mic hon
 2. 2. Masterclasses arbeidsontwikkeling3e jaargangHet perspectief van arbeidsontwikkeling en van bedrijven die zich profileren als arbeidsontwikkelbedrijvenwijzigt ingrijpend door de introductie van de Wet Werken naar vermogen. De zelfstandige positie vanSW-bedrijven is niet meer vanzelfsprekend. Gemeenten krijgen een grotere zeggenschap in het heletraject van Werken naar vermogen. De financiële middelen waarmee de nieuwe opdracht gerealiseerdmoet worden, krimpen de komende jaren aanzienlijk. De cylcus van masterclasses, die in 2011-2012 voorde derde keer wordt aangeboden, is om die reden aangescherpt op basis van de actualiteit. KOCK en Tomde Haas Consultancy hebben een nieuwe programmering doorgevoerd en experts uitgenodigd om eenbijdrage te leveren aan de diverse modules.DoelgroepDe doelgroep van deze serie masterclasses bestaat uit directieleden, hoger management enbeleidsmedewerkers van sociale diensten, SW- en re-integratiebedrijven en beleidsmedewerkers ophet terrein van Werken naar vermogen en participatie. Ook voor direct betrokken professionals vanuitROC’s en sectoren dagbesteding van VG- en GGZ-instellingen is de cyclus interessant.DoelstellingHet doel van deze masterclasses is het perspectief en mogelijke routes te schetsen voor de bijdrage vanarbeidsontwikkeling als dominante strategie bij het realiseren van Werken naar vermogen voor een sterkverbrede doelgroep.InhoudDe masterclasses bieden best practices, actuele voorbeelden en toepassingen. Waar zinvol en mogelijk,worden theoretische modellen en inzichten ingebracht om de toepassing te onderbouwen en teversterken. In de masterclasses wordt een toenemend belang gehecht aan het inzetten van evidence basedaanpakken en instrumenten. Iedere masterclass kent een vaste balans tussen succesvolle voorbeelden,methodische en theoretische onderbouwing en actuele ontwikkelingen.Uitvoering en kostenDe uitvoering is gepland in de periode september 2011 t/m mei 2012. De kosten voor deelname bedragen€ 395,- per module. Deelnemers aan alle acht modules betalen € 2.795,-.AanmeldenOm u aan te melden kunt u een inschrijfformulier downloaden van onze website www.kock.nl of eene-mail sturen naar info@kock.nl.Tot drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Indien u binnen drie weken vooraanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering bent u vrij om iemand anders in uw plaats telaten deelnemen.
 3. 3. Module 1donderdag 29 september 2011locatie: Biga Groep - ZeistWerken naar vermogen als een nieuw kader voor arbeidsontwikkelingOp het moment dat deze brochure wordt gedrukt, is de Wet Werken naar vermogen nog lang geen feit.De piketpalen zijn wel geslagen en de eerste concepten van de wettekst zijn beschikbaar. De financiëletaakstelling onder de wet ook. De rol en de invloed van de gemeente wordt steeds meer geprofileerd. Indeze module worden twee perspectieven verkend: die van de gemeente en die van het SW-bedrijf dathaar positie zoekt in het nieuwe kader. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe sociale dienst en SW-bedrijfzich tot elkaar verhouden.Kernthema’s: Een nieuw wettelijk kader in ontwikkeling. De opdracht van de gemeente; prioriteiten en keuzes. Beleidsregie en arbeidsmarktbeleid; op gemeente of op GR-niveau? Sociale dienst en SW-bedrijf: fusie of ketenpartners? Vormgeven van de keten voor Werken naar vermogen; de plaats van uitvoerders van de Wsw. Aanpakken van SW-bedrijven.Docenten: Hans Zuidema Rutger van Krimpen Tom de HaasProfiel Hans ZuidemaHans Zuidema is sectorhoofd Werk en Inkomen van de Gemeente Arnhem en daarmee verantwoordelijkvoor de goede uitvoering van de WWB. Onder zijn leiding is een stevig veranderingsproces ingezet omde prestaties te verbeteren rond werk- en inkomensdienstverlening. Hierbij wordt ingezet op nieuwebedrijfsconcepten, waarbij innovaties in de dienstverlening worden gerealiseerd (procesmatig werkenondersteund met LEAN). De grote bezuinigingen op het participatiebudget, de Wet Werken naarvermogen en de toekomst van de sociale werkvoorziening zijn daarbij belangrijke actuele dossiers in zijnwerk. Daarvoor heeft Hans gewerkt als hoofd Strategie en was vanuit die rol o.a. programmamanagervoor het stadsprogramma Participatie en Werk en regionaal projectleider voor de modernisering van deWsw. Hans heeft in het verleden gewerkt als directielid van de Utrechtse Werkbedrijven en was jarendirecteur van Stichting Trajectplan, de stichting die in Utrecht uitvoering gaf aan de re-integratie voorjongeren en langdurig werklozen (de oude WIW-regelingen).Profiel Rutger van KrimpenRutger van Krimpen is een ervaren commercieel en algemeen manager. Sinds 2004 geeft hij leiding aanUW Reïntegratie. In 2011-2012 is de vertaling van de Wet Werken naar vermogen binnen de regio enbinnen UW één van zijn prioriteiten.
 4. 4. Module 2donderdag 17 november 2011locatie: IBN-groep - UdenAO met toegevoegde waarde - naar een evidence based aanpak vanarbeidsontwikkelingEr is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in aanpakken, methodes en instrumenten voor arbeidsontwikkeling.Of ze ook echt werken is vaak de vraag. In een periode waarin budgetten beperkt voorhanden zijn, wordthet cruciaal om aantoonbaar werkende aanpakken in te zetten, ook voor de beweging van binnen naarbuiten. Tijdens deze masterclass gaan we in op succesvolle voorbeelden, werkzame mechanismen en devertaling hiervan in nieuwe aapakken.Kernthema’s: Welke doelen, resultaten worden nagestreefd met AO? Wat zijn de belangrijkste aanpakken en hoe effectief zijn die? Welke uitgangspunten bepalen aantoonbaar succesvolle arbeidsontwikkeling? Voorbeelden van evidence based methodieken bij AO. De praktijk bij succesvolle SW-bedrijven.Docenten: Roland Blonk Tom de HaasProfiel Roland BlonkProf. dr. Roland Blonk is senior onderzoeker en programmamanager bij TNO Arbeid. Daarnaast ishij bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten, in het bijzonder activering enre-integratie aan de Universiteit Utrecht. Zijn werk in de afgelopen 15 jaar op het terrein van begeleidingvan werknemers met psychische klachten heeft geleid tot verschillende richtlijnen voor onder anderebedrijfsartsen, verzekeringsartsen en psychologen. Sinds een aantal jaren is zijn onderzoeksveld ookgericht op onderkant arbeidsmarktproblematiek. Op dit moment is hij bezig met het schrijven enopzetten van een nieuw grootschalig onderzoeksprogramma bij TNO op het terrein van onderkantarbeidsmarkt en laagopgeleide werknemers. Dit programma is onderdeel van de nieuwe kennisagendavan TNO 2011-2014.
 5. 5. Module 3donderdag 15 december 2011locatie: Biga Groep - ZeistArbeidsontwikkeling en psychische beperkingGedragsmatige en psychische beperkingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het niet(zelfstandig) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Met de doelgroepverbreding komt deze doelgroepsteeds meer in beeld bij uitvoerders van de Wsw. Daarnaast wordt vanuit de GGZ steeds meer belanggehecht aan arbeid als een essentiële factor voor kwaliteit van leven. Ook voor SBCM is de doelgroep eenspeerpunt. Er is een lector aangesteld die oog moet hebben voor de brede doelgroep van de SW en erwordt fors geïnvesteerd in de samenwerking tussen uitvoerders van de Wsw en GGZ-instellingen.Kernthema’s: Ontwikkelingen in de doelgroep van mensen met een psychische beperking. Wat betekent de Wet Werken naar vermogen voor arbeidsontwikkeling van de doelgroep? Welke wetenschappelijke inzichten helpen bij arbeidsontwikkeling van deze doelgroep? Best practices: toepasssing IPS (WNK en GGZ NHN), de arbeidsrehabilitatie-aanpak (Relim). Sectorprofiel GGZ & Maatschappelijke opvang; de positie van arbeid in de strategie van GGZ-instellingen.Docenten: Harry Michon Tom de HaasProfiel Harry MichonDr. Harry Michon is sinds 1 april 2011 aangesteld als lector Arbeidsontwikkeling bij Fontys Hogescholen,in opdracht van SBCM. Harry is sociaal psycholoog en als senior wetenschappelijk medewerkerre-integratie werkzaam bij het Trimbos Instituut. In het verleden deed en begeleidde hij veel onderzoek ophet gebied van arbeidsrehabilitatie van mensen met een psychische beperking. In 2006 promoveerde hijop het onderwerp: ‘Persoonskenmerken in de arbeidsrehabilitatie van mensen met ernstige psychiatrischeproblematiek’. Vanuit zijn deskundigheid was hij eerder betrokken bij het WSD/SBCM-projectRendementscoaching en thans bij de SBCM-kenniskring Psychische beperkingen.
 6. 6. Module 4donderdag 12 januari 2012locatie: IBN-groep - UdenWerken naar vermogen, arbeidsontwikkeling in de publieke ketenDe komst van de Wet Werken naar vermogen geeft gemeenten meer armslag om aanpalendebeleidsterreinen te combineren met arbeidsparticipatie. De verwachting is dat er diverse ketens zullenontstaan. De één meer gericht op werkgevers, andere meer gericht op beschutte werkplekken enparticipatie. Ook de samenwerking met ROC’s en HBO-instellingen past in dit beeld. Ketenmanagementis dé cruciale competentie voor regisseurs van arbeidsontwikkeling. Netwerkontwikkeling een logischeconsequentie van doelgroepverbreding.Kernthema’s: De theorie van keten- en netwerkmanagement toegepast op arbeidsontwikkeling. Welke ketens ontstaan er door doelgroepverbreding? Welke scenario’s zien we in de praktijk tot ontwikkeling komen? WNK als best practice: hoe geeft WNK vorm en inhoud aan haar ketenambities? Hoe ontwikkelt de samenwerking met de competentiepartners, ROC’s en hogescholen, zich in het netwerk? Welke mogelijkheden biedt ICT en digitaal leren voor de doelgroep bij deze ontwikkeling?Docenten: Henk van Eijk Ben Vaske Tom de HaasProfiel Henk van EijkHenk van Eijk geeft sinds zeven jaar leiding aan WNK Bedrijven in Alkmaar. Naast de uitvoering van deWsw doet WNK veel werk voor de gemeente Alkmaar in het kader van de WWB. Met het programmaFocus2Move is WNK erin geslaagd een integrale aanpak te ontwikkelen om WWB’ers die kunnenwerken snel terug te brengen naar de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft WNK miljoenen aanschadelastbeperking gerealiseerd voor de gemeente Alkmaar. Voorheen werkte Henk van Eijk in dedirectie van één van de bedrijven van TNT post.Profiel Ben VaskeBen Vaske is directeur van de stichting Expertise Centrum ETV.nl. Hij is van huis uit Neerlandicus(mediëvist), daarna via docent en coördinator onderwijs in het beroepsonderwijs (laboratoriumonderwijsin Delft), projectmanager bij ROC Mondriaan van (inter)nationale projecten terechtgekomen in dewereld van multimedia. Ben is initiatiefnemer van verschillende succesvolle multimediaprogramma’s voorlaaggeletterden en (co)auteur van diverse lesmethoden Nederlands/communicatieve vaardigheden voorhet mbo en van ‘Professioneel Presenteren, En zo dus in de praktijk’.
 7. 7. Module 5donderdag 16 februari 2012locatie: Atlant Groep - HelmondWaardecreatie voor het bedrijfsleven; de kern van Werken naar vermogenMedewerkers met een arbeidsbeperking moeten regulier geplaatst worden. Dat lukt alleen als wordtuitgegaan van de vraag van de werkgever. De grote beweging die gemaakt moet worden, is die naarhet bedrijfsleven. Dat vraagt forse inspanningen van de uitvoerders van Werken naar vermogen. Voorbedrijven is het cruciaal dat toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. In deze masterclass wordt ingegaanop aanpakken waarmee deze meerwaarde kan worden gerealiseerd. Ook wordt ingegaan op de kansendie er liggen nu UWV en gemeenten zich vrijwel terugtrekken van de directe bemiddeling aan de basisvan de arbeidsmarkt.Kernthema’s: Waarde genereren voor bedrijven: hoe doe je dat? Social engineering en jobcarving: dé strategische tools voor samenwerking met bedrijven. Werkgeversnetwerken en het Maasland model; community vorming met werkgevers als regionale strategie. De omkering van de vraaggerichtheid; inspelen op de vraag op de arbeidsmarkt. Focus2Move 2.0: succesfactoren voor snelle doorstroom naar werkplekken bij bedrijven.Docenten: Frans Nijhuis Theo van Kroonenburg Tom de HaasProfiel Frans NijhuisProf. dr. Frans Nijhuis is bijzonder hoogleraar Atlant leerstoel ‘inclusieve (arbeids)organisaties’ aan deUniversiteit van Maastricht. Hij is actief op het gehele domein van arbeid en gezondheid, vooral metbetrekking tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en sociale zekerheid, maar ook metbeleids- en organisatievraagstukken binnen dit domein. Frans maakt deel uit van een aantal adviesradenen besturen van relevante professionele organisaties op het terrein van arbeid en gezondheid.Profiel Theo van KroonenburgTheo van Kroonenburg is sinds 2002 werkzaam als algemeen directeur van de Atlant Groep in Helmond.Hij is zeer actief op het gebied van samenwerking met het bedrijfsleven.
 8. 8. Module 6donderdag 15 maart 2012locatie: Biga Groep - ZeistDe infrastructuur voor Werken naar vermogen en Wmo; consequenties voor dehuisvestings- en vastgoedstrategie van gemeenten en uitvoerdersDe Wet Werken naar vermogen brengt gemeenten en uitvoerders van de Wsw nog dichter bij elkaar. Deverbreding van de doelgroep leidt tot diverse sporen: werken bij reguliere werkgevers, beschut werk enparticipatie. Het maatschappelijk vastgoed van gemeenten en de infrastructuur van SW-bedrijven vormende brede infrastructuur voor de uitvoering van de Wwnv en de Wmo. Participatie vindt plaats in dewijken en in de MFA’s in de wijk; beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding vinden plaats binnen deinfrastructuur van het SW-bedrijf.Kernthema’s: Infrastructuur voor de brede doelgroep van Werken naar vermogen. Herbestemming van SW vastgoed en maatschappelijk vastgoed. MFA’s: interessant als voorziening en als werkplek. Naar één stedelijke of regionale huisvestingsstrategie. De routekaart voor een actuele infrastructuur en vastgoedstrategie.Docenten: Pieter Bouwkamp Tom de HaasProfiel Coresta Group, senior adviseur Pieter BouwkampCoresta Group is een autoriteit op het gebied van maatschappelijk vastgoed en strategie. Binnen Corestazijn er specialisaties op het gebied van gezondheidszorg, overheid, corporaties en onderwijs. Via CorestaInstitute wordt expertise geborgd en wordt onderwijs gegeven in samenwerking met universiteiten enhogescholen.Pieter Bouwkamp is één van de specialisten van Coresta op het gebied van strategische huisvestingsplannenvoor SW-bedrijven, inclusief de samenwerking met ketenpartners. In deze huisvestingsplannenis de aandacht vooral gericht op de vertaalslag van de organisatiestrategie (visie, focus) via dehuisvestingsstrategie (vastgoed) naar de ideale huisvestingsoplossing. Vervolgens wordt op basis vanverbeteringen en besparingen gekeken hoe de ideale huisvestingsoplossing het beste te benaderen isvanuit de huidige huisvesting.
 9. 9. Module 7donderdag 12 april 2012locatie: IBN-groep - UdenArbeidsontwikkeling en procesmanagementDeze module wordt in zijn geheel als een managementspel gegeven, waarbij de deelnemers in groepenwerken aan een aantal vooraf gekozen onderwerpen. Ieder thema wordt eerst plenair ingeleid. Aansluitendwerken subgroepen het thema uit om deze vervolgens te presenteren. Als rode draad gedurende dedag gebruiken we de case van een arbeidsontwikkelbedrijf. Door het uitwerken van de verschillendeonderwerpen is het mogelijk de hoe-vraag van proces- en informatiemanagement centraal te stellen.Vertrekpunt van deze module is dat de strategie voor het AO-bedrijf bepaald is.Tijdens deze dag wordt in groepen inhoud gegeven aan de volgende vraagstukken: Welke producten, diensten en processen (portfolio) zijn te onderscheiden? - bepalen van de visie en missie - productcatalogus - hoofdprocessen Welke methode voor de begeleiding van arbeidsontwikkeling wordt gekozen? - make or buy, bevoegdheden, organigram, positie HRM, accountmanagement Welke keuzes en uitgangspunten bepalen we bij het vaststellen van de hoofdprocessen? - Wsw- en WWB-trajecten, meetbaarheid en resultaten van processen - hoe zien we het management dashboard en hoe maken we het? - welk bedrijfsmodel: organisch groeien of effectiviteit in werkprocessen?Docenten: Henk Loos Tom de HaasProfiel Henk LoosHenk Loos specialiseert zich al ruim zeven jaar op het vakgebied van proces- en informatiemanagementvoor arbeidsontwikkelbedrijven. Tijdens de implementatie van arbeidsontwikkeling bij Ergon in Eindhovenwas hij als projectleider verantwoordelijk voor de pakketselectie en implementatie van ICT-systemen enhet ontwerp en vastlegging van de processen arbeidsontwikkeling. Sinds eind 2008 is Henk zelfstandigadviseur (LooV Advies) en ondersteunt hij arbeidsontwikkelbedrijven bij vraagstukken en implementatiesop het vakgebied van proces- en informatiemanagement.
 10. 10. Module 8donderdag 24 mei 2012locatie: Biga Groep - ZeistOp weg naar een nieuw businessmodel voor arbeidsontwikkeling als functie vanWerken naar vermogenHet SW-bedrijf gaat op in de uitvoeringsorganisatie voor Werken naar vermogen. De één krijgt deopdracht om de uitvoeringsregie te voeren over het hele terrein, de ander krijgt een specifieke taak;beschut werk. De noodzaak van arbeidsontwikkeling als primair proces wordt er niet minder om. Deuitwerking kan per doelgroep of activiteit sterk verschillen. De sterk veranderende financiering noodzaaktook tot differentiatie van verdienmodellen. Deze worden tijdens deze module verkend.Kernthema’s: Wat is de waarde van AO binnen Werken naar vermogen? Hoe beïnvloedt de nieuwe financiering het bedrijfsmodel van AO? Welke nieuwe doelgroep/dienstencombinaties ontstaan er bij Werken naar vermogen? Hoe maak je als SW-bedrijf de omslag naar uitvoerder van Werken naar vermogen? Maak je eigen bedrijfsmodel met het canvas businessmodel.Docenten: Jan van der Hidde Tom de HaasProfiel Jan van der HiddeJan van der Hidde werkt al langere tijd als lid van de directie van de LANDER Groep in Tiel. Op ditmoment is hij verantwoordelijk voor de innovatieportefeuille binnen LANDER werk & participatie. Hetbedrijf participeert onder andere in Dariuz; een nieuw business en ICT-concept voor arbeidsontwikkelingen re-integratie. Voor die tijd was Jan als directeur verantwoordelijk voor arbeidsontwikkeling endetachering. In die periode heeft hij mede leidinggegeven aan de ombouw van de LANDER Groep naareen arbeidsontwikkelbedrijf.
 11. 11. Profiel Tom de HaasTom de Haas werkt sinds 20 jaar als strategie- en organisatieadviseur in de not-for-profit; SW-bedrijven,gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Hij adviseert SW-bedrijven en gemeenten overarbeidsontwikkeling. Eind 2009 schreef hij met en voor WNK Bedrijven de publicatie over Focus2Move.Samen met Theo Keijzers van de WSD-Groep is hij initiatiefnemer van het project InnovatienetwerkPubliek Domein. In april 2011 publiceerde hij samen met Jan Snoek nieuwe uitvoeringsscenario’s voor deuitvoering van de Wet Werken naar vermogen. Hij is associate partner van KOCK en zelfstandig adviseur.Tom is maatschappelijk actief als voorzitter van een stichting welzijn voor ouderen.
 12. 12. www.kock.nl Postbus 10097 5000 JB Tilburg Telefoon (013) 532 14 63

×