Povestea ochilor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Povestea ochilor

on

 • 797 views

 

Statistics

Views

Total Views
797
Views on SlideShare
797
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Povestea ochilor Povestea ochilor Presentation Transcript

 • A fost odatA fost odatăă o oarbo oarbăă care se ura pe eacare se ura pe ea îînsnsăşăşii ,, din cauzdin cauzăăccă nu vedea.ă nu vedea.
 • Ea ura pe toatEa ura pe toatăă lumea, cu exceplumea, cu excepţţia prietenului eiia prietenului eiiubitor. El eraiubitor. El eraîîntotdeauna gata sntotdeauna gata săă o ajute.o ajute.
 • ÎÎntr-o zi ea i-a spus lui: "Dacntr-o zi ea i-a spus lui: "Dac ăă aaşş putea sputea săă vvăăddlumea, eu m-alumea, eu m-aşşccăăssăători cu tine."tori cu tine."
 • ÎÎntr-o zi cineva i-a donat o pereche de ochi. Cntr-o zi cineva i-a donat o pereche de ochi. Câând bandajele aund bandajele aufostfost luate jos, ea a putut sluate jos, ea a putut săă vadvadăă totul, inclusiv pe prietenul ei.totul, inclusiv pe prietenul ei.
 • El aEl a îîntrebat-o: "Acumantrebat-o: "Acuma,, ccăă tu potu poţţi vedea lumea, te ci vedea lumea, te căăssăătoretoreşştiticu mine?"cu mine?"
 • Fata s-a uitat la elFata s-a uitat la el şşi a vi a văăzut czut căă el este orb. Numai vel este orb. Numai văăzzâând ochiind ochiiluilui îînchinchişşii,, aa şşocat-o.ocat-o.
 • Ea nu se aEa nu se aşştepta la asta.tepta la asta.
 • GGâândulndul,, ccăă trebuie strebuie săă sese uite la ochii luiuite la ochii luiîînchinchişşi toati toatăă viaviaţţa eia ei,, a fa făăcut-o scut-o săă-l refuze.-l refuze.
 • Prietenul ei a plecatPrietenul ei a plecat şşi a di a dooua zi i-a scris o notua zi i-a scris o notăă spunspunâând:nd:
 • "S"Săă aiai grijgrijăă de ochii tde ochii tăăi, draga mea, pentru ci, draga mea, pentru căă îînainte snainte săă fie ai tfie ai tăăi, aui, aufost ai mei!"fost ai mei!"
 • AAşşa estea este şşi cui cumintea omeneascmintea omeneascăăcare lucreazcare lucreazăăaproapeaproapeîîntontottdeauna cdeauna câândndstarea noastrstarea noastrăă seseschimbschimbăă. Numai. Numaiccâţâţiva dintre noi neiva dintre noi nereamintim cumreamintim cumviaviaţţa noastra noastrăă a fosta fostîînainte,nainte, şşi cine ai cine afost alfost alăături de noituri de noiîîn celen celemai dureroasemai dureroasesituasituaţţii.ii.
 • ViaViaţţa este un cadou!a este un cadou!
 • AstAstăăzi,zi, îînainte snainte săă spui cuiva un cuvspui cuiva un cuvâânt rnt răău, gu, gâândendeşşte-tete-tela cinevala cineva care nu poate scare nu poate săă vorbeascvorbeascăă..
 • ÎÎnainte snainte săă spui cspui căă mmââncarea nu este gustoasncarea nu este gustoasăă, g, gâândendeşşte-tete-tellaa cinevacineva care nu are ce scare nu are ce săă mmăănnâânce.nce.
 • ÎÎnainte snainte săă judeci sojudeci soţţul sau soul sau soţiaţia, g, gâândendeşşte-te la cinevate-te la cinevacare plcare plâângenge la Dumnezeu pentru o companie.la Dumnezeu pentru o companie.
 • AstAstăăzi,zi, îînainte snainte săă te plte plâângi despre viangi despre viaţăţă, g, gâândendeşşte-te late-te lacineva carecineva care a plecat de ta plecat de tâânnăăr de pe acest pr de pe acest păămmâânt.nt.
 • ÎÎnainte snainte săă te plte plâângi de cineva cngi de cineva căă nunu ţţi-a curi-a curăţăţat casa sau nuat casa sau nuaa mmăăturat-o, gturat-o, gâândendeşşte-te la oamenii care trte-te la oamenii care trăăiesc pe stradiesc pe stradăă..
 • ŞŞii,, ccâând tu end tu eşşti obositti obosit şşi te pli te plâângi de serviciu, gngi de serviciu, gâândendeşşte-tete-telala şşomeri, la cei care ar dori someri, la cei care ar dori săă aibe un loc de muncaibe un loc de muncăă..
 • ŞŞii,, ccâând gnd gâânduri depresive te doboarnduri depresive te doboarăă, pune un z, pune un zââmbet pembet pefafaţăţă şşii mulmulţţumeumeşşte-i lui Dumnezeu cte-i lui Dumnezeu căă eeşştiti îîn vian viaţăţă!!
 • ÎÎnainte snainte săă ararăţăţi cu degetuli cu degetul şşi si săă condamni pe cineva, adu-condamni pe cineva, adu-ţţiiaminte caminte căă nimeni dintre noi nu este fnimeni dintre noi nu este făărrăă ppăăcatcat şşi noi toi noi toţţi trebuiei trebuiessăă rrăăspundemspundem îîn fan faţţaa CreatoruluiCreatorului nostru.nostru.
 • DDacacăă ai primit acest mesaj, ai un prietenai primit acest mesaj, ai un prietencare s-acare s-a ggâândit la tine!ndit la tine!