Povestea ochilor

408 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Povestea ochilor

 1. 1. A fost odatA fost odatăă o oarbo oarbăă care se ura pe eacare se ura pe ea îînsnsăşăşii ,, din cauzdin cauzăăccă nu vedea.ă nu vedea.
 2. 2. Ea ura pe toatEa ura pe toatăă lumea, cu exceplumea, cu excepţţia prietenului eiia prietenului eiiubitor. El eraiubitor. El eraîîntotdeauna gata sntotdeauna gata săă o ajute.o ajute.
 3. 3. ÎÎntr-o zi ea i-a spus lui: "Dacntr-o zi ea i-a spus lui: "Dac ăă aaşş putea sputea săă vvăăddlumea, eu m-alumea, eu m-aşşccăăssăători cu tine."tori cu tine."
 4. 4. ÎÎntr-o zi cineva i-a donat o pereche de ochi. Cntr-o zi cineva i-a donat o pereche de ochi. Câând bandajele aund bandajele aufostfost luate jos, ea a putut sluate jos, ea a putut săă vadvadăă totul, inclusiv pe prietenul ei.totul, inclusiv pe prietenul ei.
 5. 5. El aEl a îîntrebat-o: "Acumantrebat-o: "Acuma,, ccăă tu potu poţţi vedea lumea, te ci vedea lumea, te căăssăătoretoreşştiticu mine?"cu mine?"
 6. 6. Fata s-a uitat la elFata s-a uitat la el şşi a vi a văăzut czut căă el este orb. Numai vel este orb. Numai văăzzâând ochiind ochiiluilui îînchinchişşii,, aa şşocat-o.ocat-o.
 7. 7. Ea nu se aEa nu se aşştepta la asta.tepta la asta.
 8. 8. GGâândulndul,, ccăă trebuie strebuie săă sese uite la ochii luiuite la ochii luiîînchinchişşi toati toatăă viaviaţţa eia ei,, a fa făăcut-o scut-o săă-l refuze.-l refuze.
 9. 9. Prietenul ei a plecatPrietenul ei a plecat şşi a di a dooua zi i-a scris o notua zi i-a scris o notăă spunspunâând:nd:
 10. 10. "S"Săă aiai grijgrijăă de ochii tde ochii tăăi, draga mea, pentru ci, draga mea, pentru căă îînainte snainte săă fie ai tfie ai tăăi, aui, aufost ai mei!"fost ai mei!"
 11. 11. AAşşa estea este şşi cui cumintea omeneascmintea omeneascăăcare lucreazcare lucreazăăaproapeaproapeîîntontottdeauna cdeauna câândndstarea noastrstarea noastrăă seseschimbschimbăă. Numai. Numaiccâţâţiva dintre noi neiva dintre noi nereamintim cumreamintim cumviaviaţţa noastra noastrăă a fosta fostîînainte,nainte, şşi cine ai cine afost alfost alăături de noituri de noiîîn celen celemai dureroasemai dureroasesituasituaţţii.ii.
 12. 12. ViaViaţţa este un cadou!a este un cadou!
 13. 13. AstAstăăzi,zi, îînainte snainte săă spui cuiva un cuvspui cuiva un cuvâânt rnt răău, gu, gâândendeşşte-tete-tela cinevala cineva care nu poate scare nu poate săă vorbeascvorbeascăă..
 14. 14. ÎÎnainte snainte săă spui cspui căă mmââncarea nu este gustoasncarea nu este gustoasăă, g, gâândendeşşte-tete-tellaa cinevacineva care nu are ce scare nu are ce săă mmăănnâânce.nce.
 15. 15. ÎÎnainte snainte săă judeci sojudeci soţţul sau soul sau soţiaţia, g, gâândendeşşte-te la cinevate-te la cinevacare plcare plâângenge la Dumnezeu pentru o companie.la Dumnezeu pentru o companie.
 16. 16. AstAstăăzi,zi, îînainte snainte săă te plte plâângi despre viangi despre viaţăţă, g, gâândendeşşte-te late-te lacineva carecineva care a plecat de ta plecat de tâânnăăr de pe acest pr de pe acest păămmâânt.nt.
 17. 17. ÎÎnainte snainte săă te plte plâângi de cineva cngi de cineva căă nunu ţţi-a curi-a curăţăţat casa sau nuat casa sau nuaa mmăăturat-o, gturat-o, gâândendeşşte-te la oamenii care trte-te la oamenii care trăăiesc pe stradiesc pe stradăă..
 18. 18. ŞŞii,, ccâând tu end tu eşşti obositti obosit şşi te pli te plâângi de serviciu, gngi de serviciu, gâândendeşşte-tete-telala şşomeri, la cei care ar dori someri, la cei care ar dori săă aibe un loc de muncaibe un loc de muncăă..
 19. 19. ŞŞii,, ccâând gnd gâânduri depresive te doboarnduri depresive te doboarăă, pune un z, pune un zââmbet pembet pefafaţăţă şşii mulmulţţumeumeşşte-i lui Dumnezeu cte-i lui Dumnezeu căă eeşştiti îîn vian viaţăţă!!
 20. 20. ÎÎnainte snainte săă ararăţăţi cu degetuli cu degetul şşi si săă condamni pe cineva, adu-condamni pe cineva, adu-ţţiiaminte caminte căă nimeni dintre noi nu este fnimeni dintre noi nu este făărrăă ppăăcatcat şşi noi toi noi toţţi trebuiei trebuiessăă rrăăspundemspundem îîn fan faţţaa CreatoruluiCreatorului nostru.nostru.
 21. 21. DDacacăă ai primit acest mesaj, ai un prietenai primit acest mesaj, ai un prietencare s-acare s-a ggâândit la tine!ndit la tine!

×