Bildstafetts rapport

515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bildstafetts rapport

 1. 1. Bilder-ett tyst budskap Tina Forsberg
 2. 2. “En meningsfull värld skapas genomdet sätt på vilket vi tilldelar något enmening. Föremål, gester, ord ochsymboler betyder inte något i sig. De fårsin betydelse av det socialasammnhang där de har skapats och därde används.” (S Selander & G Kress 2010:26)
 3. 3. Många bildforskare, till exsampel den holländska MiekeBal, har diskuterat om det finns någon motsättningmellan det faktum att en bild medierar information avolika slag samtidigt som den kan väcka associationerhos betraktaren (On Meaning-Making, Mieke Bal).Vi lever i en bildkultur där vi ständigt använder bildersom underlag för exempelvis reflektioner överhistoriska händelser, samtida vardagsskildringar ellermiljöåtergivningar. Bilder förblir oftaodokummenterade och därmed uppstår ingen dialog ellerkunskaps-överföring beträffande vad somkommuniceras via bilder.
 4. 4. Bilder i sig har ett språk, så kallat bildspråk, menför att kunna analysera bilder krävs språk. Det ärförst när man språkligt formulerar vad bildernainnehåller som det framgår vad de föreställer ochkommunicerar. Bilder talar inte sitt tydliga språk– de bär på ett tyst budskap. Eriksson, Y & Göthlund, A (2004)
 5. 5. Bildstafett - Lärande
 6. 6. Bilderna i ”Lärande”Under kursens gång har vi publicerat bilder i två bildstafetter,”Lärande” respektive ”Mångkulturalitet”. Bilderna i ”Lärande”har en liten förklarande text. På detta sätt kan man följaassociationerna genom stafetten. Genom att läsa texten och tittapå föregående bild associerade jag till något och fann enpassande bild. Min första bild i ”Lärande” heter ”YouTube ochlära”, efter bilden ”Lärande börjar tidigt”. Tina Forsberg
 7. 7. Mitt andra bidrag i “Lärande” heter“Schacklärande för både barn och vuxna”, vilketmatchar föregående bilds text “barn” och“lärande”. Tina Forsberg
 8. 8. Mitt tredie bidrag heter “Semesterlektyr” somföljer en bild med innehållet “tidning” och “läsning”. Tina Forsberg
 9. 9. Mitt nästa bidrag heter ”Utforskar” och följer påen bild med “barn” och ”forska” samt texten”Utforskar”. Tina Forsberg
 10. 10. Mitt sista bidrag heter “Samarbete och lärande”som associerar på föregående bilds “barn” och“samarbete”. Tina Forsberg
 11. 11. Dessa tre bilder illustrerar väldigt bra hurfärgerna får oss att hitta associationerbilderna emellan, anser jag.
 12. 12. Mellan vissa bilder förstod jag inte forklaringenoch kopplingen, till exampel nedanståndebilder.Efter analysering av text och bildinnehållser jag inte associationerna mellanbilderna. Kanske finns ett annat sätt attse?
 13. 13. Bildstafett-Mångkulturalitet
 14. 14. Bildstafett ”Mångkulturalitet”Bilderna i ”Mångkulturalitet” har ingen text somförklaring på innehållet. Detta kräver att man läseroch tolkar bildens små detaljer och ser i vilkenutsträckning de är viktiga. Självklart att man har olikatolkningar av en bild.Detta sätt att använda bilder förekommer sällan iskolans undervisning, vilket jag tycker är synd.
 15. 15. Här är mitt första bidrag som följer på en bildmed “flera” och “ett annat språk” i min tolkning. Tina Forsberg
 16. 16. Innan jag lade ut mitt andra bidrag var jag tveksam,jag hade att svårt att tolka och följa föregående bildsinnehåll. Sedan bestämde jag att använda motsats-associationer som ond/god, ful/vacker. Tina Forsberg Tina Forsberg
 17. 17. Mitt tredje bidrag följer förra bildens innehåll -“byggnader” och “omodern”. Tina Forsberg
 18. 18. Min nästa bidrag bygger på föregående bildsinnehåll “flera” och “närbild”, då blir min bild“flera” och “bild från långt håll”. Tina Forsberg
 19. 19. Mitt sista bidrag följer på en bild med “djur” och“staty”, vilket jag följde, men gjorde min bild”kall” i motsats till förra bildens “varma” känsla. Tina Forsberg
 20. 20. Dessa bilder lyckats bra med att matchafärger och mönster, anser jag.
 21. 21. I de här bilderna lyckades jag hittaassociationer på färgerna.
 22. 22. Denna bild är en bra illustration avtolkning av bild.
 23. 23. Bilder och pedagogiskt arbete Bilder är en rik källa till lärande– man skaanvända dem mer i skolans undervisning. Bildstafetter ska används mer i skolansundervisning, där elever kan lär sig att formuleravad de ser i bilder och fördjupa sinseendekompetens genom bildbeskrinvningar ochbildanalyser.
 24. 24. Den amerikanska kognitionspsykologen BarbaraTversky har i sin forskning intresserat sig förrelationen mellan bilder, förståelse och agerande.Hon framhåller att bilder underlättarkommunikation mellan människor och att deavlastar arbetsminnet. Genom att göra en snabbskiss av något behöver man inte besvära sig medatt hålla idén i minnet, den har externaliserats iform av en skiss och finns att tillgå vid ett senaretillfälle. Tversky, B (2001): ”Spatial schemas in depictions”
 25. 25.  Att läsa av bilder kräver en insats, enkompetens, från läsaren. Man är inte född så. Deflesta av oss har inte fått en sådan förmåga frånskolans värld.Under min skoltid i Kina hade vi den traditionellaformen av undervisning där vi mest fokuserade påtext. När vi talar om dagens visuella kompetens ärdet för att vi inser att alla bilder är ett tystspråk och har ett budskap. De är delar i ettständigt pågående samtal, de är därmed socialaprodukter. För att höja sin bildkompetens kanman samtala om bilder, både sina egna och andras,precis som vi gjorde under kursen.
 26. 26. I vilken utsträckning kan vi använda bilden somett redskap i dagens pedagogiska arbete? Jag anser att det inte längre bedrivs någonteckningsundervisning i dagens skola. Teckning harersatts med ämnet bild, som innebär fritt skapandeinom området och i olika tekniker, samt bildanalys. Fast i många fall är träningen i bildanalysknapphändig. Att uttrycka sig i bild kräver kunskap omhur man bör gå till väga för att få fram det avseddabudskapet. Det är något man lär sig på samma sättsom att skriva. Inom många skolor/förskolor använderman sig av skisser för att kommunicera med barnen,till exempel särskolan i Lund.
 27. 27. Att skissa borde introduceras och används tidigt iskolan. Det är båda rimligt och viktigt förpedagogerna. Om man beaktar skissen som ett viktigt redskap ikommunikationen människor emellan, då ska det inteenbart ses som ett uttryck för konstnärlighet, utansom ett redskap vilket stöder barnens kreativitet ochkommunikativa utveckling. Det betyder inte att vi ska gå tillbaka till enteckningsundervisning som är begränsad till striktaavbildningsnormer. Tvärtom ger vi eleverna ett verktygför att våga kommunicera med enkla skisser. Yvonne Eriksson, Pedagogiska magasinet 2009-11-18
 28. 28. “En bild säger mer än tusen ord”, lyder ettgammalt talesätt. Som så många talesätt ska detförstås inte uppfattas bokstavligt. I en bokstavligmening är talesättet givetvis nonsens eftersombilder och ord är kvalitativt olikaframställninstekniker. Detta blir också alltmeruppenbart när texter I allt högre grad blirdigitala.” (Mats Ekström, Mediernas språk 2008:61)
 29. 29. Tack så mycket!
 30. 30. ReferenceArnheim, R (1969): Visual Thinking, University of CaliforniaPress.Eriksson, Y & Göthlund, A (2004): Möten med bilder. Analys ochtolkning av visuella uttryck. Studentlitteratur.Eriksson, Y (2009): Bildens tysta budskap. Interaktion mellanbild och text. Norstedts Akademiska Förlag.Roam, D (2009): The Back of the Napkin. Solving Problems andSelling Ideas with Pictures. Springer.Ekström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö:Liber

×