EmocinisEmocinis
intelektas irintelektas ir
ugdymasugdymas
Stephen Neale
Lisa Spencer – Arnell
Liz Wilson, 2008
Lektorė Li...
Knyga skirtaKnyga skirta eefektyvesniamfektyvesniam
vadovų, ugdymo konsultantų irvadovų, ugdymo konsultantų ir
personalo s...
Iš anglų kalbos vertė Vytė MarčėnaitėIš anglų kalbos vertė Vytė Marčėnaitė
UAB “UAB “Verslo žinios”,Verslo žinios”, 1500 e...
Tai pirmoji knyga, kuri analizuojaTai pirmoji knyga, kuri analizuoja
emocinio intelekto ir ugdomojoemocinio intelekto ir u...
Emocinis intelektas:Emocinis intelektas:
gebėjimas atpažinti savo paties ir kitųgebėjimas atpažinti savo paties ir kitų
žm...
Emocinio intelekto teorijąEmocinio intelekto teoriją 19901990 m.,m.,
pasiūlė du psichologaipasiūlė du psichologai
Peteris ...
Dvi skirtingos intelekto rūšys –
intelektinis ir emocinis –
išreiškia
skirtingų smegenų sričių aktyvumą.
Emocinio intelekto sąvoka išpopuliarėjo poEmocinio intelekto sąvoka išpopuliarėjo po
milžiniškos Danieliaus Golemeno knygų...
Emocinis intelektas kaip gebėjimasEmocinis intelektas kaip gebėjimas
registruoti bei reguliuotiregistruoti bei reguliuoti ...
SlėpdamiSlėpdami jausmus išnaudojame daugjausmus išnaudojame daug
energijos – ypač darbo vietoje.energijos – ypač darbo vi...
Tarp minčių ir veiksmų yra ryšys.Tarp minčių ir veiksmų yra ryšys.
RR=P-=P-ĮĮ
RealizacijaRealizacija = potencialas –= pote...
Įsikišimai – vidiniai ir išoriniai.Įsikišimai – vidiniai ir išoriniai.
Vidiniai – abejonės:Vidiniai – abejonės:
netobulas,netobulas,
suklysiu,suklysiu,
užjuoks,užjuoks,
atstums...atstums...
Išoriniai –Išoriniai –
kritika,kritika,
blogas vadovavimas,blogas vadovavimas,
reklama...reklama...
ĮĮ+R=P+R=P
ĮvykisĮvykis + Reakcija = Pasekm+ Reakcija = Pasekmėė (rezultatai)(rezultatai)
Veiklos rezultatai niekada nemel...
Įvykių įtakoti negalime.Įvykių įtakoti negalime.
Galime įtakoti savo reakcijąGalime įtakoti savo reakciją!!
Kuo giliau paž...
Svajonė tampa tikslu, kai prieSvajonė tampa tikslu, kai prie
svajonės pridedama data.svajonės pridedama data.
Svajotojas, ...
Tikslo akcininkai:Tikslo akcininkai:
Kam dar nuo to bus geriau?Kam dar nuo to bus geriau?
Kas tie žmonės, kuriems mūsųKas ...
EI apibrėžimas ir mūsų smegenysEI apibrėžimas ir mūsų smegenys
Prieš milijonus metų mes buvomePrieš milijonus metų mes buv...
Turėjome pačią primityviausiąTurėjome pačią primityviausią
dabartinių smegenų dalį –dabartinių smegenų dalį –
pailgąsias s...
Mums besivystant, smegenys augo, irMums besivystant, smegenys augo, ir
susiformavosusiformavo limbinėslimbinės smegenyssme...
NemąstančiojeNemąstančioje smegenų dalyje yrasmegenų dalyje yra
emocijųemocijų centras.centras.
Čia slypi mūsų vertybės, į...
Vėliausiai susiformavoVėliausiai susiformavo trečiosiostrečiosios
smegenys.smegenys.
Vadinamos “smegenųVadinamos “smegenų ...
Mintys – materialios.Mintys – materialios.
Silpnos mintys lemiaSilpnos mintys lemia
silpnus veiksmus.silpnus veiksmus.
Mintys tarsi gyvi kūneliai, mažiMintys tarsi gyvi kūneliai, maži
energijosenergijos
kamuolėliai.kamuolėliai.
Nerami mintis...
Greitai ji pradeda savoGreitai ji pradeda savo
juodą darbą.juodą darbą.
Švarinamės?Švarinamės?!!
Ryte atsibudus pirmųjų 10 min.
mintys ir veiksmai nuspalvina visą dieną.
Gal tai padėkos malda už viską ką turime,
sąrašo žmonių, kuriems reikia padėkoti,
sudarymas, didingos muzikos klausymas,
s...
būtinai juokas...
Keturmetis mažylis per dienąKeturmetis mažylis per dieną
nusijuokianusijuokia 300300 kartų.kartų.
Viduti...
85 procentai (85 procentai (finansinės taip patfinansinės taip pat) sėkmės) sėkmės
priklauso nuo žmonių vadybospriklauso n...
Labai svarbuLabai svarbu emociškaiemociškai
intelektualūs vadovai.intelektualūs vadovai.
Gandis, Linkolnas,Gandis, Linkoln...
EI elementai:EI elementai:
kaip vertini save ir kitus,kaip vertini save ir kitus,
ar gerai supranti kitus žmones ir save,a...
SavivokaSavivoka::
žinojimas, ką tą akimirkąžinojimas, ką tą akimirką jaučiamejaučiame, ir ..., ir ...
tvirto pasitikėjimo...
SavireguliacijaSavireguliacija::
savų emocijų tvarkymas,savų emocijų tvarkymas,
gebėjimas atsigauti nuo emociniogebėjimas ...
Gyvenime nebūna klaidų, tik – pamokos.Gyvenime nebūna klaidų, tik – pamokos.
Kai nusprendi keisti savo vidinį pasaulį,Kai ...
MotyvacijaMotyvacija::
savo giliausių pomėgių panaudojimassavo giliausių pomėgių panaudojimas
savęs išjudinimui ir nukreip...
Motyvacija reiškia “emocijų sujudinimą”Motyvacija reiškia “emocijų sujudinimą”
(angl. k.: “(angl. k.: “move emotionsmove e...
Nepasiduoti nesėkmių ir susierzinimoNepasiduoti nesėkmių ir susierzinimo
akivaizdoje.akivaizdoje.
EmpatijaEmpatija::
atjauta,atjauta,
įsijautimas į kitųįsijautimas į kitų
žmonių emocinęžmonių emocinę
būseną,būseną,
gebėj...
VisuomeniniaiVisuomeniniai
įgūdžiaiįgūdžiai::
tinkamas emocijųtinkamas emocijų
valdymasvaldymas
bendraujant,bendraujant,
d...
““Kai bendrauji su žmonėmis, prisimink, kadKai bendrauji su žmonėmis, prisimink, kad
jie daugiau vadovaujasi jausmais, o n...
Žmogus, pagerinęs savo emocinįŽmogus, pagerinęs savo emocinį
intelektą,intelektą,
išmoks efektyviai ugdyti netgi pats save...
Žmonių vadyba susidaro iš dviejųŽmonių vadyba susidaro iš dviejų
emocinio intelekto aspektų –emocinio intelekto aspektų –
...
““Pirmiausia mes susikuriame nuostatas, oPirmiausia mes susikuriame nuostatas, o
tada jos sukuria mustada jos sukuria mus”...
Pakeisti vieną nuostatą užtrunkaPakeisti vieną nuostatą užtrunka 21 dien21 dieną.ą.
Ugdymo nauda – žmonėse išryškėja, kąUg...
Jei ugdymu lavinsi EI, pagerės ne vienJei ugdymu lavinsi EI, pagerės ne vien
darbas.darbas.
Atsiras pokyčiai: šeimoje, tar...
1.1. Aš privalau...Aš privalau...
2.2. Aš privalau...Aš privalau...
3.3. Aš privalau...Aš privalau...
4.4. Aš privalau...A...
1.1. Aš negaliu...Aš negaliu...
2.2. Aš negaliu...Aš negaliu...
3.3. Aš negaliu...Aš negaliu...
4.4. Aš negaliu...Aš negal...
““Ką aš išgirstu – užmirštu,Ką aš išgirstu – užmirštu,
Ką aš pamatau – atsimenu,Ką aš pamatau – atsimenu,
Ką aš padarau – ...
Svarbu norsSvarbu nors 1010 minučių per dieną skirti savominučių per dieną skirti savo
tikslams bei gyvenimo prasmei apmąs...
Taikomojo emocinio intelekto institutasTaikomojo emocinio intelekto institutas
ištyrė, kokią tikimybę užbaigti savo tikslu...
Turi idėją kaip –Turi idėją kaip – 1010 proc.proc.
Suplanuoji, kaip tai padarysi –Suplanuoji, kaip tai padarysi – 5050 pro...
Susitari suSusitari su žmogumi, kuriam įsipareigojaižmogumi, kuriam įsipareigojai
tai atlikti, susitikti ir atsiskaityti, ...
Kinai žmogaus vaizdą apibrėžiaKinai žmogaus vaizdą apibrėžia
trimis veidrodžiais:trimis veidrodžiais:
Pirmasis rodo – kaip tu pats matai save,Pirmasis rodo – kaip tu pats matai save,
Antrasis – kaip kiti tave mato,Antrasis –...
Turbūt mažai kas nustebs sužinojęs,Turbūt mažai kas nustebs sužinojęs,
kadkad nemąstančiosnemąstančios emocinės smegenysem...
Tyrimai parodė, kad emocinėseTyrimai parodė, kad emocinėse
smegenyse vienu metu veikiasmegenyse vienu metu veikia
ikiiki 6...
Liūtas ir dresuotojasLiūtas ir dresuotojas
Mąstančios smegenys yra tarsiMąstančios smegenys yra tarsi liūtoliūto
dresuotoj...
Kad dresuotojas jį prisijaukintų irKad dresuotojas jį prisijaukintų ir
suvaldytų, reikia atsargumo,suvaldytų, reikia atsar...
Vis dėltoVis dėlto liūtasliūtas yra galingesnis padaras,yra galingesnis padaras,
spinduliuojantis tūkstančius nevalingųspi...
Nepamirškime, kad liūtas gyveno ilgiau užNepamirškime, kad liūtas gyveno ilgiau už
dresuotoją, todėl turi daugiau patirtie...
Dresuotojas visada privaloDresuotojas visada privalo
gerbti liūtą,gerbti liūtą,
gerai su juo sutarti,gerai su juo sutarti,...
Jei dresuotojas ir liūtas vienas kitoJei dresuotojas ir liūtas vienas kito
nepaisytų, jų bendravimas taptųnepaisytų, jų be...
Jei dvejos smegenys vienos prieš kitasJei dvejos smegenys vienos prieš kitas
kovoja, taikovoja, tai emocinėsemocinės smege...
Tai paaiškina, kodėl nepavyksta mestiTai paaiškina, kodėl nepavyksta mesti
rūkyti, laikytis dietos ir numesti svorio arbar...
..
atitraukdamas jį nuoatitraukdamas jį nuo
žalingų veiksmų iržalingų veiksmų ir
sutelkdamas dėmesįsutelkdamas dėmesį
labi...
Tavo liūtas bendraus su tavimi perTavo liūtas bendraus su tavimi per
jausmus, intuicijas, sapnus ir fiziniusjausmus, intui...
20052005 m. liepos mėn. Mortenas tapom. liepos mėn. Mortenas tapo
atsakingu už “Statoil” degalinių tinkląatsakingu už “Sta...
Pirmas dalykas, kurį jis, tapęs generaliniuPirmas dalykas, kurį jis, tapęs generaliniu
direktoriumi, darė – tai akis į akį...
Reikalai ėmė gerėti, o mes pradėjomeReikalai ėmė gerėti, o mes pradėjome
uždirbti pinigus; nuostatos ir elgesysuždirbti pi...
Svarbiausi EI ugdymo įgūdžiai:Svarbiausi EI ugdymo įgūdžiai:
1.1. Klausymas,Klausymas,
2.2. Klausinėjimas,Klausinėjimas,
3...
Man negerai – tau geraiMan negerai – tau gerai
PasyvusPasyvus
Man gerai – tau geraiMan gerai – tau gerai
NormalusNormalus
...
Emociškai intelektualus žmogus NĖRAEmociškai intelektualus žmogus NĖRA
emocijų neturintis robotas.emocijų neturintis robot...
Bendravimo įgūdžiai gerėja, kai dažnaiBendravimo įgūdžiai gerėja, kai dažnai
apmąstome klausimų, kuriuos užduodameapmąstom...
EI empatija. Tai kitų žmonių jausmųEI empatija. Tai kitų žmonių jausmų
pažinimas, kai įsivaizduoji, kad esi jųpažinimas, k...
Bendravimas turi tris “I” dalis,Bendravimas turi tris “I” dalis,
kurias visada reikia turėti omenyjekurias visada reikia t...
Viskas prasideda nuo galvoje gimusios idėjos.Viskas prasideda nuo galvoje gimusios idėjos.
Svarbiausia, kad mintimis suval...
Pastebėk gorilasPastebėk gorilas
3030 sekundžių filmuke šeši krepšinio žaidėjai:sekundžių filmuke šeši krepšinio žaidėjai:...
Įpusėjus filmui, aikštelėje pradėjoĮpusėjus filmui, aikštelėje pradėjo
klajoti žmogus gorilos kostiumu,klajoti žmogus gori...
Savanoriai skaičiavo, kiek kartų baltaiSavanoriai skaičiavo, kiek kartų baltai
apsirengę žaidėjai perduoda kamuolį.apsiren...
Kai filmuką parodė antrą kartą, visi buvoKai filmuką parodė antrą kartą, visi buvo
nustebę, kai pamatė gorilą, kurios pirm...
Įžvalgumo psichologija - mūsų protasĮžvalgumo psichologija - mūsų protas
sugeba susitelkti ties vienu dalyku taipsugeba su...
PPaasenusi nuostata “palik emocijas namie”,senusi nuostata “palik emocijas namie”,
susivaldymo ir kontroliavimo stilius – ...
Reikia gerai suprasti savo silpnybes,Reikia gerai suprasti savo silpnybes,
proceso sunkumus ir atidžiai stebėti,proceso su...
Geriausias būdas tai padaryti yra kalbėtis suGeriausias būdas tai padaryti yra kalbėtis su
kolegomis, keistis idėjomis ir,...
Gero ugdymo paslaptis -Gero ugdymo paslaptis -
užsimezga stiprus ryšys.užsimezga stiprus ryšys.
Tai akimirkos stebuklas, i...
Kas drovisi apgailestauti dėl praeities,Kas drovisi apgailestauti dėl praeities,
netenka dabarties ir rizikuoja dėl ateiti...
AČIŪ UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ IR DĖMESĮ.AČIŪ UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ IR DĖMESĮ.
RRefleksijaefleksija
Lida Keršienė - Emocinis intelektas ir ugdymas (knygos pristatymas)
Lida Keršienė - Emocinis intelektas ir ugdymas (knygos pristatymas)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lida Keršienė - Emocinis intelektas ir ugdymas (knygos pristatymas)

4,792 views
4,543 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
354
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lida Keršienė - Emocinis intelektas ir ugdymas (knygos pristatymas)

 1. 1. EmocinisEmocinis intelektas irintelektas ir ugdymasugdymas Stephen Neale Lisa Spencer – Arnell Liz Wilson, 2008 Lektorė Lida Keršienė,Lektorė Lida Keršienė, 20102010
 2. 2. Knyga skirtaKnyga skirta eefektyvesniamfektyvesniam vadovų, ugdymo konsultantų irvadovų, ugdymo konsultantų ir personalo specialistų darbui.personalo specialistų darbui.
 3. 3. Iš anglų kalbos vertė Vytė MarčėnaitėIš anglų kalbos vertė Vytė Marčėnaitė UAB “UAB “Verslo žinios”,Verslo žinios”, 1500 egz.1500 egz. e.paštas:e.paštas: knygosknygos@@verslozinios.ltverslozinios.lt,, Interneto adresas:Interneto adresas: www.vz.lt/knygoswww.vz.lt/knygos
 4. 4. Tai pirmoji knyga, kuri analizuojaTai pirmoji knyga, kuri analizuoja emocinio intelekto ir ugdomojoemocinio intelekto ir ugdomojo vadovavimo sąjungą.vadovavimo sąjungą. Ugdymas žmogų padaroUgdymas žmogų padaro atsakingesniu už save ir jautresniuatsakingesniu už save ir jautresniu kitiems žmonėms.kitiems žmonėms.
 5. 5. Emocinis intelektas:Emocinis intelektas: gebėjimas atpažinti savo paties ir kitųgebėjimas atpažinti savo paties ir kitų žmonių jausmus,žmonių jausmus, savęs motyvavimas,savęs motyvavimas, geras savęs bei savo santykių emocijųgeras savęs bei savo santykių emocijų valdymas.valdymas.
 6. 6. Emocinio intelekto teorijąEmocinio intelekto teoriją 19901990 m.,m., pasiūlė du psichologaipasiūlė du psichologai Peteris Salovey iš JeilioPeteris Salovey iš Jeilio Johnas Mayeris iš NiuhempšyroJohnas Mayeris iš Niuhempšyro universitetų.universitetų.
 7. 7. Dvi skirtingos intelekto rūšys – intelektinis ir emocinis – išreiškia skirtingų smegenų sričių aktyvumą.
 8. 8. Emocinio intelekto sąvoka išpopuliarėjo poEmocinio intelekto sąvoka išpopuliarėjo po milžiniškos Danieliaus Golemeno knygųmilžiniškos Danieliaus Golemeno knygų sėkmėssėkmės 19901990 metais.metais.
 9. 9. Emocinis intelektas kaip gebėjimasEmocinis intelektas kaip gebėjimas registruoti bei reguliuotiregistruoti bei reguliuoti savo patiessavo paties irir kitųkitų žmonių jausmusžmonių jausmus ir panaudoti juosir panaudoti juos vadovauti mintims bei veiksmams.vadovauti mintims bei veiksmams.
 10. 10. SlėpdamiSlėpdami jausmus išnaudojame daugjausmus išnaudojame daug energijos – ypač darbo vietoje.energijos – ypač darbo vietoje. Jausmai padeda suprasti, kas esame ir koJausmai padeda suprasti, kas esame ir ko gyvenime norime pasiekti.gyvenime norime pasiekti.
 11. 11. Tarp minčių ir veiksmų yra ryšys.Tarp minčių ir veiksmų yra ryšys. RR=P-=P-ĮĮ RealizacijaRealizacija = potencialas –= potencialas –įsikišimaiįsikišimai ProcentaiProcentai!!
 12. 12. Įsikišimai – vidiniai ir išoriniai.Įsikišimai – vidiniai ir išoriniai.
 13. 13. Vidiniai – abejonės:Vidiniai – abejonės: netobulas,netobulas, suklysiu,suklysiu, užjuoks,užjuoks, atstums...atstums...
 14. 14. Išoriniai –Išoriniai – kritika,kritika, blogas vadovavimas,blogas vadovavimas, reklama...reklama...
 15. 15. ĮĮ+R=P+R=P ĮvykisĮvykis + Reakcija = Pasekm+ Reakcija = Pasekmėė (rezultatai)(rezultatai) Veiklos rezultatai niekada nemeluojaVeiklos rezultatai niekada nemeluoja!!
 16. 16. Įvykių įtakoti negalime.Įvykių įtakoti negalime. Galime įtakoti savo reakcijąGalime įtakoti savo reakciją!! Kuo giliau pažiūrime į save,Kuo giliau pažiūrime į save, tuo daugiau patiriametuo daugiau patiriame laisvėslaisvės!!
 17. 17. Svajonė tampa tikslu, kai prieSvajonė tampa tikslu, kai prie svajonės pridedama data.svajonės pridedama data. Svajotojas, realistas, kritikasSvajotojas, realistas, kritikas
 18. 18. Tikslo akcininkai:Tikslo akcininkai: Kam dar nuo to bus geriau?Kam dar nuo to bus geriau? Kas tie žmonės, kuriems mūsųKas tie žmonės, kuriems mūsų nuomonė aktuali?nuomonė aktuali? Kokią naudą gaus jie?Kokią naudą gaus jie?
 19. 19. EI apibrėžimas ir mūsų smegenysEI apibrėžimas ir mūsų smegenys Prieš milijonus metų mes buvomePrieš milijonus metų mes buvome išropoję iš vandensišropoję iš vandens ropliairopliai..
 20. 20. Turėjome pačią primityviausiąTurėjome pačią primityviausią dabartinių smegenų dalį –dabartinių smegenų dalį – pailgąsias smegenispailgąsias smegenis –– kontroliuojančias pagrindineskontroliuojančias pagrindines gyvybines funkcijas –gyvybines funkcijas – kvėpavimąkvėpavimą,, refleksusrefleksus beibei judesiusjudesius..
 21. 21. Mums besivystant, smegenys augo, irMums besivystant, smegenys augo, ir susiformavosusiformavo limbinėslimbinės smegenyssmegenys (dar vadinamos(dar vadinamos emocinėmisemocinėmis smegenimis).smegenimis).
 22. 22. NemąstančiojeNemąstančioje smegenų dalyje yrasmegenų dalyje yra emocijųemocijų centras.centras. Čia slypi mūsų vertybės, įsitikinimai,Čia slypi mūsų vertybės, įsitikinimai, nuostatos bei kyla jausmai.nuostatos bei kyla jausmai.
 23. 23. Vėliausiai susiformavoVėliausiai susiformavo trečiosiostrečiosios smegenys.smegenys. Vadinamos “smegenųVadinamos “smegenų žievežieve”.”. Ji atsakinga už mąstymąJi atsakinga už mąstymą ((mąstančiosmąstančios smegenys).smegenys).
 24. 24. Mintys – materialios.Mintys – materialios. Silpnos mintys lemiaSilpnos mintys lemia silpnus veiksmus.silpnus veiksmus.
 25. 25. Mintys tarsi gyvi kūneliai, mažiMintys tarsi gyvi kūneliai, maži energijosenergijos kamuolėliai.kamuolėliai. Nerami mintis yra tarsi embrionas:Nerami mintis yra tarsi embrionas: iš pradžių ji būna mažytė,iš pradžių ji būna mažytė, bet vis auga ir stiprėja.bet vis auga ir stiprėja.
 26. 26. Greitai ji pradeda savoGreitai ji pradeda savo juodą darbą.juodą darbą. Švarinamės?Švarinamės?!!
 27. 27. Ryte atsibudus pirmųjų 10 min. mintys ir veiksmai nuspalvina visą dieną.
 28. 28. Gal tai padėkos malda už viską ką turime, sąrašo žmonių, kuriems reikia padėkoti, sudarymas, didingos muzikos klausymas, stebėjimas kaip teka saulė ir
 29. 29. būtinai juokas... Keturmetis mažylis per dienąKeturmetis mažylis per dieną nusijuokianusijuokia 300300 kartų.kartų. Vidutinis suaugęs žmogus –Vidutinis suaugęs žmogus – 1515 kartų.kartų.
 30. 30. 85 procentai (85 procentai (finansinės taip patfinansinės taip pat) sėkmės) sėkmės priklauso nuo žmonių vadybospriklauso nuo žmonių vadybos įgūdžių,įgūdžių, tik 15 procentų - nuo techninių žinių irtik 15 procentų - nuo techninių žinių ir galimybių.galimybių.
 31. 31. Labai svarbuLabai svarbu emociškaiemociškai intelektualūs vadovai.intelektualūs vadovai. Gandis, Linkolnas,Gandis, Linkolnas, Nelsonas Mandela...Nelsonas Mandela...
 32. 32. EI elementai:EI elementai: kaip vertini save ir kitus,kaip vertini save ir kitus, ar gerai supranti kitus žmones ir save,ar gerai supranti kitus žmones ir save, kaip bendrauji su kitais,kaip bendrauji su kitais, kaip valdai save.kaip valdai save.
 33. 33. SavivokaSavivoka:: žinojimas, ką tą akimirkąžinojimas, ką tą akimirką jaučiamejaučiame, ir ..., ir ... tvirto pasitikėjimo savimi jausmotvirto pasitikėjimo savimi jausmo turėjimas.turėjimas.
 34. 34. SavireguliacijaSavireguliacija:: savų emocijų tvarkymas,savų emocijų tvarkymas, gebėjimas atsigauti nuo emociniogebėjimas atsigauti nuo emocinio pervargimo.pervargimo.
 35. 35. Gyvenime nebūna klaidų, tik – pamokos.Gyvenime nebūna klaidų, tik – pamokos. Kai nusprendi keisti savo vidinį pasaulį,Kai nusprendi keisti savo vidinį pasaulį, tavo gyvenimas liaujasi būti paprastas.tavo gyvenimas liaujasi būti paprastas.
 36. 36. MotyvacijaMotyvacija:: savo giliausių pomėgių panaudojimassavo giliausių pomėgių panaudojimas savęs išjudinimui ir nukreipimui savosavęs išjudinimui ir nukreipimui savo tikslų link... (?)tikslų link... (?)
 37. 37. Motyvacija reiškia “emocijų sujudinimą”Motyvacija reiškia “emocijų sujudinimą” (angl. k.: “(angl. k.: “move emotionsmove emotions”).”). Ugdymas yra vienas iš greičiausiaiUgdymas yra vienas iš greičiausiai besivystančių žmonių tobulėjimo būdų.besivystančių žmonių tobulėjimo būdų. Ugdymo paslaptis yra emocinisUgdymo paslaptis yra emocinis intelektas.intelektas.
 38. 38. Nepasiduoti nesėkmių ir susierzinimoNepasiduoti nesėkmių ir susierzinimo akivaizdoje.akivaizdoje.
 39. 39. EmpatijaEmpatija:: atjauta,atjauta, įsijautimas į kitųįsijautimas į kitų žmonių emocinęžmonių emocinę būseną,būseną, gebėjimas imtis jųgebėjimas imtis jų požiūrio.požiūrio.
 40. 40. VisuomeniniaiVisuomeniniai įgūdžiaiįgūdžiai:: tinkamas emocijųtinkamas emocijų valdymasvaldymas bendraujant,bendraujant, derėjimasis,derėjimasis, ginčų sprendimasginčų sprendimas bendradarbiaujant.bendradarbiaujant.
 41. 41. ““Kai bendrauji su žmonėmis, prisimink, kadKai bendrauji su žmonėmis, prisimink, kad jie daugiau vadovaujasi jausmais, o nejie daugiau vadovaujasi jausmais, o ne logika.”logika.” Dale’as Carnegie’isDale’as Carnegie’is
 42. 42. Žmogus, pagerinęs savo emocinįŽmogus, pagerinęs savo emocinį intelektą,intelektą, išmoks efektyviai ugdyti netgi pats save.išmoks efektyviai ugdyti netgi pats save.
 43. 43. Žmonių vadyba susidaro iš dviejųŽmonių vadyba susidaro iš dviejų emocinio intelekto aspektų –emocinio intelekto aspektų – sugebėjimosugebėjimo valdytivaldyti savesave irir žmonių santykius.žmonių santykius.
 44. 44. ““Pirmiausia mes susikuriame nuostatas, oPirmiausia mes susikuriame nuostatas, o tada jos sukuria mustada jos sukuria mus”” Dennis WaitleyDennis Waitley
 45. 45. Pakeisti vieną nuostatą užtrunkaPakeisti vieną nuostatą užtrunka 21 dien21 dieną.ą. Ugdymo nauda – žmonėse išryškėja, kąUgdymo nauda – žmonėse išryškėja, ką jie turi geriausio.jie turi geriausio.
 46. 46. Jei ugdymu lavinsi EI, pagerės ne vienJei ugdymu lavinsi EI, pagerės ne vien darbas.darbas. Atsiras pokyčiai: šeimoje, tarp draugų,Atsiras pokyčiai: šeimoje, tarp draugų, savaitgalių, atostogų metu ir apskritaisavaitgalių, atostogų metu ir apskritai visose gyvenimo situacijose.visose gyvenimo situacijose.
 47. 47. 1.1. Aš privalau...Aš privalau... 2.2. Aš privalau...Aš privalau... 3.3. Aš privalau...Aš privalau... 4.4. Aš privalau...Aš privalau... 5.5. Aš privalau...Aš privalau...
 48. 48. 1.1. Aš negaliu...Aš negaliu... 2.2. Aš negaliu...Aš negaliu... 3.3. Aš negaliu...Aš negaliu... 4.4. Aš negaliu...Aš negaliu... 5.5. Aš negaliu...Aš negaliu...
 49. 49. ““Ką aš išgirstu – užmirštu,Ką aš išgirstu – užmirštu, Ką aš pamatau – atsimenu,Ką aš pamatau – atsimenu, Ką aš padarau – suprantu...”Ką aš padarau – suprantu...” KonfucijusKonfucijus
 50. 50. Svarbu norsSvarbu nors 1010 minučių per dieną skirti savominučių per dieną skirti savo tikslams bei gyvenimo prasmei apmąstyti.tikslams bei gyvenimo prasmei apmąstyti.
 51. 51. Taikomojo emocinio intelekto institutasTaikomojo emocinio intelekto institutas ištyrė, kokią tikimybę užbaigti savo tikslusištyrė, kokią tikimybę užbaigti savo tikslus turime:turime:
 52. 52. Turi idėją kaip –Turi idėją kaip – 1010 proc.proc. Suplanuoji, kaip tai padarysi –Suplanuoji, kaip tai padarysi – 5050 proc.proc. Įsipareigoji kitam žmogui –Įsipareigoji kitam žmogui – 6565 proc.proc.
 53. 53. Susitari suSusitari su žmogumi, kuriam įsipareigojaižmogumi, kuriam įsipareigojai tai atlikti, susitikti ir atsiskaityti, ką nuveikeitai atlikti, susitikti ir atsiskaityti, ką nuveikei –– 9595 proc.proc.!!
 54. 54. Kinai žmogaus vaizdą apibrėžiaKinai žmogaus vaizdą apibrėžia trimis veidrodžiais:trimis veidrodžiais:
 55. 55. Pirmasis rodo – kaip tu pats matai save,Pirmasis rodo – kaip tu pats matai save, Antrasis – kaip kiti tave mato,Antrasis – kaip kiti tave mato, O trečiasis – atspindi tiesą.O trečiasis – atspindi tiesą.
 56. 56. Turbūt mažai kas nustebs sužinojęs,Turbūt mažai kas nustebs sužinojęs, kadkad nemąstančiosnemąstančios emocinės smegenysemocinės smegenys yra daug aktyvesnės už mąstančias.yra daug aktyvesnės už mąstančias.
 57. 57. Tyrimai parodė, kad emocinėseTyrimai parodė, kad emocinėse smegenyse vienu metu veikiasmegenyse vienu metu veikia ikiiki 6 000 000 000 (6 milijard6 000 000 000 (6 milijardų) nervųų) nervų ląstelių, o mąstančiose - tik šimtas.ląstelių, o mąstančiose - tik šimtas.
 58. 58. Liūtas ir dresuotojasLiūtas ir dresuotojas Mąstančios smegenys yra tarsiMąstančios smegenys yra tarsi liūtoliūto dresuotojas,dresuotojas, o emocinės smegenys –o emocinės smegenys – liūtasliūtas..
 59. 59. Kad dresuotojas jį prisijaukintų irKad dresuotojas jį prisijaukintų ir suvaldytų, reikia atsargumo,suvaldytų, reikia atsargumo, kantrybės ir pastangų.kantrybės ir pastangų.
 60. 60. Vis dėltoVis dėlto liūtasliūtas yra galingesnis padaras,yra galingesnis padaras, spinduliuojantis tūkstančius nevalingųspinduliuojantis tūkstančius nevalingų procesų, kuriuos nesąmoningai atliekameprocesų, kuriuos nesąmoningai atliekame kiekvieną sekundę.kiekvieną sekundę.
 61. 61. Nepamirškime, kad liūtas gyveno ilgiau užNepamirškime, kad liūtas gyveno ilgiau už dresuotoją, todėl turi daugiau patirties ir betdresuotoją, todėl turi daugiau patirties ir bet kada gali perimti situaciją į savo letenas.kada gali perimti situaciją į savo letenas.
 62. 62. Dresuotojas visada privaloDresuotojas visada privalo gerbti liūtą,gerbti liūtą, gerai su juo sutarti,gerai su juo sutarti, stengtis, kad viskas būtų sklandu ir saugu.stengtis, kad viskas būtų sklandu ir saugu.
 63. 63. Jei dresuotojas ir liūtas vienas kitoJei dresuotojas ir liūtas vienas kito nepaisytų, jų bendravimas taptųnepaisytų, jų bendravimas taptų pražūtingas.pražūtingas. Koks santykis yra tarp tavo mąstančių irKoks santykis yra tarp tavo mąstančių ir emocinių smegenų?emocinių smegenų?
 64. 64. Jei dvejos smegenys vienos prieš kitasJei dvejos smegenys vienos prieš kitas kovoja, taikovoja, tai emocinėsemocinės smegenys visadasmegenys visada laimi.laimi.
 65. 65. Tai paaiškina, kodėl nepavyksta mestiTai paaiškina, kodėl nepavyksta mesti rūkyti, laikytis dietos ir numesti svorio arbarūkyti, laikytis dietos ir numesti svorio arba daryti mankštą...daryti mankštą...
 66. 66. .. atitraukdamas jį nuoatitraukdamas jį nuo žalingų veiksmų iržalingų veiksmų ir sutelkdamas dėmesįsutelkdamas dėmesį labiau teigiamus.labiau teigiamus. Dresuotojas gali liūtą ištreniruoti tam tikraisDresuotojas gali liūtą ištreniruoti tam tikrais būdais ir juo manipuliuoti.būdais ir juo manipuliuoti.
 67. 67. Tavo liūtas bendraus su tavimi perTavo liūtas bendraus su tavimi per jausmus, intuicijas, sapnus ir fiziniusjausmus, intuicijas, sapnus ir fizinius pojūčius.pojūčius. Daugiau joDaugiau jo klausysiesiklausysiesi ir jįir jį suprasisuprasi, tuo, tuo labiau “tarp liūto ir dresuotojo sutvirtėslabiau “tarp liūto ir dresuotojo sutvirtės santykiai”.santykiai”.
 68. 68. 20052005 m. liepos mėn. Mortenas tapom. liepos mėn. Mortenas tapo atsakingu už “Statoil” degalinių tinkląatsakingu už “Statoil” degalinių tinklą Lietuvoje.Lietuvoje. Lapkričio mėn. paaukštintas ikiLapkričio mėn. paaukštintas iki generalinio direktoriaus.generalinio direktoriaus. Gruodžio mėn. paaiškėjo - rezultataiGruodžio mėn. paaiškėjo - rezultatai prasti.prasti. Mortenas matė didžiulį reikalųMortenas matė didžiulį reikalų pagerinimo potencialą.pagerinimo potencialą.
 69. 69. Pirmas dalykas, kurį jis, tapęs generaliniuPirmas dalykas, kurį jis, tapęs generaliniu direktoriumi, darė – tai akis į akį podirektoriumi, darė – tai akis į akį po 2020 min. kalbėjosi su kiekvienu darbuotoju.min. kalbėjosi su kiekvienu darbuotoju.
 70. 70. Reikalai ėmė gerėti, o mes pradėjomeReikalai ėmė gerėti, o mes pradėjome uždirbti pinigus; nuostatos ir elgesysuždirbti pinigus; nuostatos ir elgesys labai pasikeitė. Žmonės ėmė kitaiplabai pasikeitė. Žmonės ėmė kitaip dirbti.dirbti.
 71. 71. Svarbiausi EI ugdymo įgūdžiai:Svarbiausi EI ugdymo įgūdžiai: 1.1. Klausymas,Klausymas, 2.2. Klausinėjimas,Klausinėjimas, 3.3. Empatija,Empatija, 4.4. Tarpusavio santykiai.Tarpusavio santykiai.
 72. 72. Man negerai – tau geraiMan negerai – tau gerai PasyvusPasyvus Man gerai – tau geraiMan gerai – tau gerai NormalusNormalus Man negerai – tauMan negerai – tau negerainegerai Pasyvus - agresyvusPasyvus - agresyvus Man gerai – tau negeraiMan gerai – tau negerai KritiškasKritiškas
 73. 73. Emociškai intelektualus žmogus NĖRAEmociškai intelektualus žmogus NĖRA emocijų neturintis robotas.emocijų neturintis robotas. Kvadrantai
 74. 74. Bendravimo įgūdžiai gerėja, kai dažnaiBendravimo įgūdžiai gerėja, kai dažnai apmąstome klausimų, kuriuos užduodameapmąstome klausimų, kuriuos užduodame žmogui, poveikį.žmogui, poveikį. Kodėl?Kodėl? Agresyvu.Agresyvu.
 75. 75. EI empatija. Tai kitų žmonių jausmųEI empatija. Tai kitų žmonių jausmų pažinimas, kai įsivaizduoji, kad esi jųpažinimas, kai įsivaizduoji, kad esi jų vietoje, bet nedarai jokių sprendimų.vietoje, bet nedarai jokių sprendimų. Neturintiems empatijos žmonėms sunkiauNeturintiems empatijos žmonėms sunkiau sekasi bendrauti.sekasi bendrauti.
 76. 76. Bendravimas turi tris “I” dalis,Bendravimas turi tris “I” dalis, kurias visada reikia turėti omenyjekurias visada reikia turėti omenyje – intenciją; interpretaciją ir įtaką.– intenciją; interpretaciją ir įtaką.
 77. 77. Viskas prasideda nuo galvoje gimusios idėjos.Viskas prasideda nuo galvoje gimusios idėjos. Svarbiausia, kad mintimis suvaldytum problemą.Svarbiausia, kad mintimis suvaldytum problemą. ““Norint atlikti didžius darbus, reikia ne tik veikti,Norint atlikti didžius darbus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik kurti planus, bet ir tikėti.”bet ir svajoti, ne tik kurti planus, bet ir tikėti.” Antolijus FrancasAntolijus Francas
 78. 78. Pastebėk gorilasPastebėk gorilas 3030 sekundžių filmuke šeši krepšinio žaidėjai:sekundžių filmuke šeši krepšinio žaidėjai: trys dėvintis baltus marškinėlius,trys dėvintis baltus marškinėlius, kiti trys – juodus.kiti trys – juodus. Baltai apsirengę žaidėjaiBaltai apsirengę žaidėjai perdavinėjo kamuolį savo komandosperdavinėjo kamuolį savo komandos nariams.nariams.
 79. 79. Įpusėjus filmui, aikštelėje pradėjoĮpusėjus filmui, aikštelėje pradėjo klajoti žmogus gorilos kostiumu,klajoti žmogus gorilos kostiumu, prasilenkiantis pro žaidėjus,prasilenkiantis pro žaidėjus, žiūrėdamas į kamerą goriliškaižiūrėdamas į kamerą goriliškai sumušantis sau į krūtinę ir išeinantis.sumušantis sau į krūtinę ir išeinantis.
 80. 80. Savanoriai skaičiavo, kiek kartų baltaiSavanoriai skaičiavo, kiek kartų baltai apsirengę žaidėjai perduoda kamuolį.apsirengę žaidėjai perduoda kamuolį. Filmo pabaigoje pasiteiravo, ar jieFilmo pabaigoje pasiteiravo, ar jie nepastebėjo nieko keisto. Tik keliems jisnepastebėjo nieko keisto. Tik keliems jis pasirodė neįprastas.pasirodė neįprastas.
 81. 81. Kai filmuką parodė antrą kartą, visi buvoKai filmuką parodė antrą kartą, visi buvo nustebę, kai pamatė gorilą, kurios pirmąnustebę, kai pamatė gorilą, kurios pirmą kartą visiškai nepastebėjokartą visiškai nepastebėjo!!!!!!
 82. 82. Įžvalgumo psichologija - mūsų protasĮžvalgumo psichologija - mūsų protas sugeba susitelkti ties vienu dalyku taipsugeba susitelkti ties vienu dalyku taip stipriai, jog mes visiškai nepaisome irstipriai, jog mes visiškai nepaisome ir nepastebime kitų dalykų.nepastebime kitų dalykų.
 83. 83. PPaasenusi nuostata “palik emocijas namie”,senusi nuostata “palik emocijas namie”, susivaldymo ir kontroliavimo stilius – jaususivaldymo ir kontroliavimo stilius – jau išėję iš mados.išėję iš mados. Mes dirbame su visu žmogumi ir turimeMes dirbame su visu žmogumi ir turime atsižvelgti į emocijas.atsižvelgti į emocijas.
 84. 84. Reikia gerai suprasti savo silpnybes,Reikia gerai suprasti savo silpnybes, proceso sunkumus ir atidžiai stebėti,proceso sunkumus ir atidžiai stebėti, ko nežinai.ko nežinai.
 85. 85. Geriausias būdas tai padaryti yra kalbėtis suGeriausias būdas tai padaryti yra kalbėtis su kolegomis, keistis idėjomis ir, žinoma,kolegomis, keistis idėjomis ir, žinoma, ugdymą išbandyti saugioje aplinkoje.ugdymą išbandyti saugioje aplinkoje.
 86. 86. Gero ugdymo paslaptis -Gero ugdymo paslaptis - užsimezga stiprus ryšys.užsimezga stiprus ryšys. Tai akimirkos stebuklas, ir tu niekadaTai akimirkos stebuklas, ir tu niekada nežinai, kada jis įvyks.nežinai, kada jis įvyks.
 87. 87. Kas drovisi apgailestauti dėl praeities,Kas drovisi apgailestauti dėl praeities, netenka dabarties ir rizikuoja dėl ateities.netenka dabarties ir rizikuoja dėl ateities. Franciskas de KevedasFranciskas de Kevedas
 88. 88. AČIŪ UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ IR DĖMESĮ.AČIŪ UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ IR DĖMESĮ. RRefleksijaefleksija

×