De sjimpansee doet niet mee
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

De sjimpansee doet niet mee

on

 • 2,739 views

Presentatie over recente juridische ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energiebronnen tijdens de jaarlijkse studiedag in Leuven.

Presentatie over recente juridische ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energiebronnen tijdens de jaarlijkse studiedag in Leuven.

Statistics

Views

Total Views
2,739
Views on SlideShare
326
Embed Views
2,413

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

38 Embeds 2,413

http://belgischenergierecht.blogspot.be 1582
http://www.belgischenergierecht.blogspot.be 472
http://belgischenergierecht.blogspot.com 95
http://belgischenergierecht.blogspot.nl 52
http://www.belgischenergierecht.blogspot.com 31
http://belgischenergierecht.blogspot.ru 25
http://belgischenergierecht.blogspot.de 19
http://belgischenergierecht.blogspot.co.uk 18
http://www.belgischenergierecht.blogspot.nl 17
http://belgischenergierecht.blogspot.fr 12
http://www.belgischenergierecht.blogspot.ru 11
http://digg.com 8
http://www.belgischenergierecht.blogspot.co.uk 8
http://belgischenergierecht.blogspot.com.ar 7
http://belgischenergierecht.blogspot.ch 7
http://www.belgischenergierecht.blogspot.fr 6
http://www.belgischenergierecht.blogspot.de 5
http://www.belgischenergierecht.blogspot.com.es 5
http://belgischenergierecht.blogspot.mx 4
http://www.belgischenergierecht.blogspot.ch 4
http://belgischenergierecht.blogspot.com.es 3
http://www.belgischenergierecht.blogspot.sk 3
http://www.belgischenergierecht.blogspot.gr 2
http://belgischenergierecht.blogspot.it 2
http://belgischenergierecht.blogspot.sg 2
http://belgischenergierecht.blogspot.kr 1
http://www.pinterest.com 1
http://belgischenergierecht.blogspot.gr 1
http://www.belgischenergierecht.blogspot.in 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://www.belgischenergierecht.blogspot.it 1
http://belgischenergierecht.blogspot.cz 1
http://belgischenergierecht.blogspot.co.at 1
http://www.belgischenergierecht.blogspot.co.il 1
http://www.belgischenergierecht.blogspot.ro 1
http://belgischenergierecht.blogspot.com.br 1
http://www.belgischenergierecht.blogspot.jp 1
http://belgischenergierecht.blogspot.no 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

De sjimpansee doet niet mee De sjimpansee doet niet mee Presentation Transcript

 • De sjimpansee doet niet meeTim VermeirJaarboek Energierecht 2012Leuven, 23 mei 2013
 • Overzicht• Verplichtingen nieuwbouw• Groenestroomcertificaten• Minimumsteun• Verplichtingen leveranciers
 • VERPLICHTINGENNIEUWBOUW
 • Basis• Richtlijn 2009/28: aandeel hernieuwbareenergie in bouwsector >• Richtlijn 2010/31: onder EPBonderzoeksverplichting naar alternatieveenergiesystemen• Besluit 28 september 2012
 • Alternatieven• Thermische installatie: > 0,02 m2 per m2• PV-installatie: 7 kWh/jaar energie per m2(10 kWh/jaar vanaf 1 januari 2016• Biomassaketel, -kachel of -WKK• Warmtepomp• Aansluiting op stadsverwarming of –koeling• Of …
 • Participatie• Ten belope van minstens 20 euro per m²bruikbare vloeroppervlakte in een projectvoor de productie van energie uithernieuwbare energiebronnen in deprovincie waar het gebouw zich bevindt ofin een aanpalende gemeente.
 • Opmerkingen• Discussie over „nabijheid‟/„dichtbij‟• Bewijs van participatie bij EPB-aangifte• Hogere vereisten voor– Collectieve wooneenheden– School- en kantoorgebouwen• Geen GSC meer voor installaties gebouwdonder nieuwe regeling
 • GSC
 • Groenestroomcertificaten• Begrippen• Installaties met startdatum voor 1 januari2013• Installaties met startdatum na 1 januari2013• Niet-representatieve projecten• Minimumsteun
 • Begrippen• Startdatum– Geen stedenbouwkundige ofmilieuvergunning: datum van indienstnemingvan de installatie;– Wel stedenbouwkundige en/ofmilieuvergunning:• datum waarop aanvraag voor GSC toekenning isingediend• datum waarop het project beschikt oververgunning
 • Begrippen• Startdatum van een project maaktonderscheid tussen „nieuwe‟ en „lopende‟projecten• Startdatum van een installatie– Oude regeling of nieuwe regeling– Welke minimumsteun
 • Installaties < 2013• Artikel 7.1.1, 1, Energiedecreet– 1 GSC / 1 MWh– “Een productie-installatie met startdatum voor1 januari 2013 krijgt enkelgroenestroomcertificaten gedurende deperiode van tien jaar.”– VREG: startdatum valt samen met datum vanoorspronkelijke aanvraag GSC
 • Installaties < 2013• In principe 10 jaar• Verlenging– voor nog niet behaalde vollasturen– voor afschrijvingstermijn nieuwe investeringen< 2013
 • Installaties > 2013• 1 GSC / 1 MWh * bandingfactorgedurende afschrijvingsperiode
 • OT en BF• Onrendabele top– Parameters• Investeringskosten• Afschrijvingstermijn• Brandstofkosten• Elektriciteitsprijs– Bijlagen III/1 en III/2– Actualisering• Bandingfactor : OT / bandingdeler
 • Schematisch overzichtInstallaties met startdatum voor 1januari 2013Installaties met startdatum na 1 januari2013Aantal GSC 1 per MWh geproduceerde elektriciteit 1 per MWh geproduceerde elektriciteitvermenigvuldigd met de vantoepassing zijnde bandingfactor.Periode toekenning GSC 10 jaar, die begint te lopen bij deinwerkingstelling.De afschrijvingsperiode die in deberekeningsmethodiek van de OTwordt gehanteerd.Verlenging steunperiode Overblijvende vollasturenNiet afgeschreven investeringen (2keer 5 jaar). Het aantal GSCtoegekend in deze tweede hypotheseis gelijk aan 1 voor elke geproduceerdeMWh vermenigvuldigd met de voor dieinstallaties van toepassing zijndebandingfactor. Die is in dit geval gelijkaan 1.De Vlaamse Regering kan na afloopvan de oorspronkelijke steunperiodedat een installatie in aanmerking komtvoor extra GSC.Het aantal extra GSC dat wordttoegekend voor elke MWh is gelijk aan1 vermenigvuldigd met de vantoepassing zijnde BF. De BF ismaximaal gelijk aan Btot.Minimumsteun Tussen 60 en 450 EUR/certificaat 93 EUR/certificaat
 • Niet-representatieve projecten• Wat– installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) > 750 kW– windenergie op land > 4 MWe/WT– andere installaties > 20 Mwe– kwalitatieve WKK-installaties > 50 MWe;– Productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013die reeds GSC ontvangt en die wordt omgebouwd tot eenkwalitatieve WKK-installatie met startdatum vanaf 1 januari2013.• Procedure– Voorlopige BF– Definitieve BF
 • Overige• Artikel 6.2/1.2, 5, Energiebesluit
 • MINIMUMSTEUN
 • Voor 1 januari 2013Technologie Minimumprijs per groenestroomcertificaat (euro/MWh)Installatie in dienstvoor 01/01/2010Installatie in dienstvanaf 01/01/2010Installatie in dienstvanaf 01/01/2012Windenergie op land, biomassa en biogas(organisch-biologische stoffen)80 90 90Organisch-biologisch deel van restafval,stortgas (vergisting van organisch-biologischestoffen in stortplaatsen) en biogas uit afval- ofrioolwaterzuiveringsslib80 60 60Biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest-en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen(agrarische stromen) biogas uit GFT-vergistingmet compostering100 100110 (geenecologiepremie)100 (ecologiepremieontvangen)Waterkracht, getijden- en golfslagenergie,aardwarmte95 90 90Andere technieken 0 60 60
 • Voor 1 januari 2013 (PV)Datum indienstname Maximum 250 kW Maximum 250 kW2006-2009 450 euro 450 euro2010 350 euro 350 eurojanuari tem juni 2011 330 euro 330 eurojuli tem september 2011 300 euro 240 eurooktober tem december 2011 270 euro 150 eurojanuari tem maart 2012 250 euro 90 euroapril tem juni 2012 230 euro 90 eurojuli 2012 210 euro 90 euroaugustus tem december 2012 90 euro 90 euro
 • Na 1 januari 201393 EUR / GSC
 • Federale minimumsteun• KB 21 december 2012• Offshore– 106 EUR/GSC– 90 EUR/GSC• PV (voor 01/08/2012): 150 EUR/GSC– “zonder afbreuk te doen aan de verworvenrechten van producenten die zonne-energie”
 • Uitbreiding Vlaamse minimumsteun• GwH 30 oktober 2012– “B.5.2. Hoewel dat systeem, in de mate waarin het een rolspeelt, kan rechtvaardigen dat de minimumsteun voorhernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienet lagerligt dan de minimumsteun voor hernieuwbare energiegeïnjecteerd in het distributienet, kan het niet rechtvaardigen datvoor de hernieuwbare energie geïnjecteerd in het transmissienetgeen enkel recht op minimumsteun bestaat.”– “B.4.4. Installaties die zijn aangesloten op het distributienet,verschillen in wezen nochtans niet van installaties die zijnaangesloten op het transmissienet. Beide installaties zijn immersgelegen in het Vlaamse Gewest, produceren hernieuwbareenergie op grond van dezelfde technologieën en wekkenbijgevolg energie op die even duurzaam is.”• Handhaving van de gevolgen tot 1 juli 2013
 • Uitbreiding Vlaamse minimumsteun• Optimalisatiedecreet wijzigt artikel 7.1.6, 3,Energiedecreet“De netbeheerder die overeenkomstig de federaleElektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder isaangewezen, kent voor installaties die aangesloten zijnop het transmissienet, of voor installaties ineilandwerking, een minimumsteun, als bepaald inparagraaf 1, toe per overgedragengroenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoeringvan artikel 7.1.1. Voor installaties met startdatum voor 1januari 2013 geldt deze verplichting enkel voorgroenestroomcertificaten toegekend vanaf 1 juli 2013. ”
 • VERPLICHTINGENLEVERANCIERS
 • Verplichtingen leveranciers• Gr Ev Btot– Ev = q afgenomen elektriciteit (in MWh) in jaarn–1 op afnamepunten waarop persoongeregistreerd stond als toegangshouder– Gr = 0,14 in 2013 - 0,155 in 2014 - 0,168 in2015 tot 0,205 in 2020– Btot = q toegekende GSC in jaar n-2 / totaleproductie elektriciteit uit hernieuwbareenergiebronnen in jaar n-2)
 • Verplichtingen leveranciers 2013aantal in te leveren groenestroomcertificaten= (afgenomen elektriciteit binnen detoegangsperimeter van de toegangshouderof verkochte elektriciteit door eenleverancier in Vlaanderen) * 0,14 * Btot 2011(0,8613)
 • Vermindering voor grote afnemersIn te leveren GSC van de afnameschijf in MWh enpro rata van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit>1000 en <20000 MWh 40,00% (NACE-BEL 2008 05-33 (industrie en winningvan delfstoffen) [46391 (niet-gespecialiseerdegroothandel in diepgevroren voedingsmiddelen) en52100 (opslag in koelpakhuizen en overige opslag)]>20000 en <100000 MWh 75,00%>100000 MWh en <250000 MWh80,00%> 250 000 MWh 98,00%> 5 GWh Hoeveelheid elektriciteit waarvoor door groteverbruikers of gegroepeerde verbruikers met eentotaal verbruik van meer dan 5 GWh in naam van decertificaatplichtige GSC werden ingediend
 • Vermindering grote afnemers• Quid gesloten distributienetten?• Erkende GDN• Niet-erkende GDN
 • BoetesBoete (per ontbrekende GSC) Periode125 euro Tot en met 31 maart 2012118 euro Op 31 maart 2013100 euro Na 31 maart 2013
 • Kostendoorrekening• Flash back – oktober 2011• Artikel 7.1.5 Energiedecreet• Artikel 20quater Elektriciteitswet
 • KostendoorrekeningVlaanderen FederaalKostprijs gewogen gemiddelde kost perGSCmarktprijs van de certificaten+ forfaitaire transactiekostKlant Alle klanten Huishoudelijke afnemers enKMO‟sSanctie Administratieve geldboete diegelijk is aan de te veeldoorgerekende of de te hoge, opde factuur vermelde kosten,vermenigvuldigd met tweeCrediteren van de afnemersAdministratieve geldboete tot150.000 euro
 • Kostendoorrekening enbevoegdheidsverdeling• Gewestelijk (artikel 6, 1, VII, eerste lid, f) en h))• Federaal– Tarieven (artikel 6, 1, VII, derde lid, d)• Zie Parl. St. Kamer, BZ 1988, nr. 516/6, p. 145– Bescherming verbruikers (art. 6, 1, IV, vierde lid, 2 )– Handelspraktijken (artikel 6, 1, IV, vijfde lid, 4 )– Prijs- en inkomensbeleid (artikel 6, 1, VI, 3 )• GwH 12 juli 2012
 • DANK VOOR UW AANDACHTTim VermeirBlixtCongresstraat 471000 Brusseltim.vermeir@blixtlaw.euwww.belgischenergierecht.info