Social Kapital I Organisationer

1,029 views
860 views

Published on

The presentation focus on issues I dealt with in my thesis such as social capital, knowledge sharing and social software. The presentation is in Danish

Published in: Economy & Finance, Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Kapital I Organisationer

 1. 1. Social Kapital i organisationer Thomas Møldrup Stud. Cand. Informationsvidenskab thomas.moeldrup@gmail.com +45 61304987
 2. 2. Dagsorden • Hvad er social kapital? • Hvad betyder social kapitalorganisation? for evnen til at skabe og dele viden i en • Hvordan kansocial kapital? at IT anvendes til understøtte
 3. 3. Konkurrencemæssige fordele opnås gennem bedre interaktioner • Jo mere vidensintensiv en branche jo større forskel i konkurrenceevne • Organisationer som er bedre til at understøtte “tacit interactions” besidder en vigtig og ikke kopierbar konkurrencefordel • Hvad er det der gør at medarbejdere i nogle organisationer har mere værdifulde ‘tacit interactions’ end andre? • Human kapital? • Psykologisk kapital? • Social kapital (S.C.)?
 4. 4. Det er en kombination af indstilling (psykologisk kapital), viden (human kapital) og evnen til at skabe resultater igennem værdifulde relationer med andre (social kapital)
 5. 5. Hvad er social kapital? • En definition: “the sum of the actual and potential resources embedded within, available thorugh, and derived from the network of relationships possessed by an individual or social unit” (Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.243) • er akkumulativ (jo mere man har jo større vækst) • er en produktiv kraft på linje med human kapital og finansiel kapital • kan konverteres til andre kapitalformer • Mindskes ikke ved brug (tværtimod, use it or loose it) • Er et udtryk for sammenhængskraft (organisatorisk lim bestående af tillid, normer og sociale netværk) • Skabelse af S.C. (tillid, normer, soc. netværk) bygger på et princip om reciprocitet • Et eksempel på S.C. betydning for individet (dette oplæg)
 6. 6. Forskellige typer af social kapital • Bonding S.C: Relationer mellem homogene grupper (ex. familie, nære venner m.m) • Bridging S.C: Relationer mellem heterogene grupper (ex. venner, bekendte, kollegaer)
 7. 7. Fordele ved social kapital i organisationer • Studier viser at virksomheder med en større social kapital kan opnå og vedligeholde en større konkurrenceevne (Cohen & Prusak, 2001; Greve & Bonassi, 2006; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Fukuyama, 1999 m.fl) • Styrker videndeling (pga. af netværk, tillid, normer) • Reducerer transaktionsomkostninger (tillidsfulde relationer reducerer behov for kontrolstrukturer) • Reducerer omkostninger forbundet med rekruttering, træning og fastholdelse af medarbejdere (pga. større trivsel) • Øger sammenhæng i beslutninger (pga. fælles referencerammer og mål)
 8. 8. Hvad kan vi anvende teorien om social kapital til? • S.C. giver en forståelsesramme for videndelingsprocesser mellem individer og større netværk • Som med andre kapitalformer kan man demonstrere, analysere, investere, og arbejde med S.C.
 9. 9. Hvad betyder social kapital for evnen til at skabe og dele viden i en organisation?
 10. 10. Social kapital fremmer skabelsen af viden Nahapiet and Ghoshal FIGURE 1 Social Capital in the Creation of Intellectual Capital • Skabelsen af Combination and Creation of new organisatorisk viden - b Social capital exchange of intellectual ------) forløber gennem en intellectual capital capital kombination og udveksling af eksisterende viden. • Mængden og sammensætningen af S.C. i en organisation har (B)Cognitive dimension stor indflydelse på processens succes Shared codes and language Shared narratives • S.C. understøtter og maksimerer denne videnskabelsesproces (C)Relational dimension Kilde: Nahapiet & Ghoshal, 1998 therefore limits the richness of the present ex- titular structural configurations, such as those ploration a n d identifies a n important area for displaying strong symmetrical ties, have consis- future work. tently been shown to be associated with such relational facets a s interpersonal affect a n d trust (Granovetter, 1985; Krackhardt, 1992). Simi-
 11. 11. Social kapital understøtter læring og vækst I JK9$3$&%L1/9 !quot;#$quot;%&'()$* • Ikke-fysiske ressourcer har indflydelse på bundlinjen /$+)72-&3&-@(A-$#-quot;'@ *$+,-.(A-$#-quot;'@ !+%'JHquot;$8 A.#$quot;.+5)quot;$(B#57quot; 9&%#%2&#5 • S.C. understøtter /quot;$01quot;2-&3quot; 481$+3quot;(6+0- 4%2$quot;#0quot;(D00quot;- LM1#%)(?quot;3quot;%7quot; L%.#%2quot; Human og A-$72-7$quot; K-&5&=#-&+% <11+$-7%&-&quot;0 670-+8quot;$(B#57quot; Organisatorisk kapital 670-+8quot;$(B#57quot;(/$+1+0&-&+% • Organisationer med en 670-+8quot;$ /$&2quot; C7#5&-@ D3#&5#E&5&-@ Aquot;5quot;2-&+% 97%2-&+%#5&-@ Aquot;$3&2quot; /#$-%quot;$0.&1 F$#%) /quot;$01quot;2-&3quot; større S.C. har en /$+)72-(G(Aquot;$3&2quot;(D--$&E7-quot;0 ?quot;5#-&+%0.&1 48#'quot; forøget evne til at 670-+8quot;$(>#%#'quot;8quot;%- 4%%+3#-&+% ?quot;'75#-+$@(#%)(A+2&#5 <1quot;$#-&+%0(>#%#'quot;8quot;%- konvertere ikke-fysiske /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 4%-quot;$%#5 ressourcer til +!,**-' +!%-%1quot;2/3 +?**/#quot;,32quot;'(@4 +F3D2#/39%3quot; /quot;$01quot;2-&3quot; handlinger, der giver +.#/0,1quot;2/3 +:1;,252quot;2/3 +7A4(./#quot;B/-2/ +!$B%quot;'($30(G%$-quot;> +425quot;#26,quot;2/3 +7%quot;%3quot;2/3 +4%52&3C4%D%-/* +F9*-/'9%3quot; konkurrencefordele +7258()$3$&%9%3quot; +<#/=quot;> +E$,31> +H/99,32quot;' :78#%(6#1&-#5 !quot;#$%&%'(#%) *$+,-. 4%;+$8#-&+%(6#1&-#5 /quot;$01quot;2-&3quot; <$'#%&=#-&+%(6#1&-#5 675-7$quot; !quot;#)quot;$0.&1 D5&'%8quot;%- Hquot;#8,+$I Social Capital
 12. 12. Udfordringer ved måling af S.C. • Ikke færdigudviklet teoriapparat • Ingen standard formel til at måle S.C. • Yderst kontekstuel (en given form af S.C. kan være gavnlig i én kontekst men ligegyldig eller ligefrem skadelig i en anden) • Svært at adskille årsag og virkning (ex. er tillid både en betingelse og effekt af S.C.) • En ikke-fysisk resource (viden er svær at måle, S.C. endnu sværere)
 13. 13. Metoder til at måle S.C. • En kombination af kvantitative og kvalitative metoder • Visuel kortlægning af relationer og netværk (SNA) • Spørgeskemaer • Deltagende observation • Dybdegående Interviews
 14. 14. Hvordan kan IT anvendes til at understøtte skabelsen og vedligeholdelsen af social kapital?
 15. 15. IT understøttelse af forretningdomæner I JK9$3$&%L1/9 !quot;#$quot;%&'()$* • Udbredt IT- understøttelse af tre øverste domæner /$+)72-&3&-@(A-$#-quot;'@ *$+,-.(A-$#-quot;'@ !+%'JHquot;$8 A.#$quot;.+5)quot;$(B#57quot; 9&%#%2&#5 • Større behov for at ERP /quot;$01quot;2-&3quot; understøtte “Tacit 481$+3quot;(6+0- 4%2$quot;#0quot;(D00quot;- LM1#%)(?quot;3quot;%7quot; L%.#%2quot; A-$72-7$quot; K-&5&=#-&+% <11+$-7%&-&quot;0 670-+8quot;$(B#57quot; Interactions” • Læring af tavs viden er 670-+8quot;$(B#57quot;(/$+1+0&-&+% 670-+8quot;$ /$&2quot; C7#5&-@ D3#&5#E&5&-@ Aquot;5quot;2-&+% 97%2-&+%#5&-@ Aquot;$3&2quot; /#$-%quot;$0.&1 F$#%) en social proces som /quot;$01quot;2-&3quot; kræver interaktion /$+)72-(G(Aquot;$3&2quot;(D--$&E7-quot;0 ?quot;5#-&+%0.&1 48#'quot; CRM 670-+8quot;$(>#%#'quot;8quot;%- 4%%+3#-&+% ?quot;'75#-+$@(#%)(A+2&#5 <1quot;$#-&+%0(>#%#'quot;8quot;%- • IT understøttelse af /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 /$+2quot;00quot;0 4%-quot;$%#5 læring - Sociale medier +!,**-' +!%-%1quot;2/3 +?**/#quot;,32quot;'(@4 +F3D2#/39%3quot; /quot;$01quot;2-&3quot; +.#/0,1quot;2/3 +:1;,252quot;2/3 +7A4(./#quot;B/-2/ +!$B%quot;'($30(G%$-quot;> +425quot;#26,quot;2/3 +7%quot;%3quot;2/3 +4%52&3C4%D%-/* +F9*-/'9%3quot; +7258()$3$&%9%3quot; +<#/=quot;> +E$,31> +H/99,32quot;' :78#%(6#1&-#5 Social Media !quot;#$%&%'(#%) *$+,-. 4%;+$8#-&+%(6#1&-#5 /quot;$01quot;2-&3quot; <$'#%&=#-&+%(6#1&-#5 675-7$quot; !quot;#)quot;$0.&1 D5&'%8quot;%- Hquot;#8,+$I
 16. 16. Hvordan påvirker Internettet S.C? • Diskussionens to poler • Internet skader S.C. Internet ses som en platform for underholdning og informationssøgning, og er en asocial aktivitet (Putnam, 2000) • Internet fremmer S.C. Internet ses som et social medie der fremmer interaktioner og kommunikation (Williams, 2006) • Social software kan booste skabelsen af især bridging S.C. (KPMG, 2007; Vilanova et al. 2003; Ellison & Steinfeld, 2007, Williams 2006)
 17. 17. Hvordan kan vi målrettet anvende IT til at understøtte forskellige dimensioner af S.C?
 18. 18. Komponenter i Social Software understøtter forskellige dimensioner af social kapital Komponenter Dimensioner Groups Presence Strukturel Reputation Relationships Sharing Relationships Presence Kognitiv Identity Sharing Conversations Relationel Conversations Reputation Identity Groups Technology Platform
 19. 19. Social software understøtter S.C. på forskellig vis Presence Sharing Relationships Identity Conversations Reputation Groups Flickr
 20. 20. Social software understøtter S.C. på forskellig vis Presence Sharing Relationships Identity Conversations Reputation Groups Twitter
 21. 21. Social software understøtter S.C. på forskellig vis Presence Sharing Relationships Identity Conversations Reputation Groups Digg
 22. 22. Referencer • The McKinsey Quarterly, “Competitive advantages from better interactions” 2006, number 2 • Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal, “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”, Academy of Management review, 1998 (23:2), p. 244-266 • Cohen, D., Prusak, L. In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard, Harvard Business School Press 2001 • Greve, A. Benassi, M. & Sti, A.D. “Exploring the contributions of human and social capital to productivity”. Forlag ukendt, 2006. • Fukuyama, F. The great disruption: human nature and the reconstitution of social order. New York, The Free Press. 1999 368p. • Kaplan, R., and Norton, D. Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard Business Review, July 2004 pp. 52-63. • Williams, D. On and off the 'net: Scales for social capital in an online era. Journal of Computer- Mediated Communication, 2006, 11(2), article 11. • KPMG Rapport, Enterprise 2.0. Fad or Future, 2007 • Vilanova, E. & Josa, R. Social capital as a managerial phenomenonTampere University of Technology, 2003 • Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. The benefits of Facebook quot;friends:quot; Social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 12(4), article 1.

×