• Like
 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค

 • 10,247 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,247
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
37
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค ในเขตเมืองพัทยา
 • 2. ประชากรและกลุมตัวอย่าง ่ ประชากรศึกษาสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคกาแฟในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเนื่องจากจานวนผู้บริโภคกาแฟที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยามีจานวนมาก และยังไม่ สามารถกาหนดจานวนได้แน่นอนดังนั้นในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้จะกาหนดขนาดกลุมตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 210 ตัวอย่าง ่โดยในการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(accidental sampling) หลังจากเก็บแบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้รวมทั้งสิ้น205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.62
 • 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ผู้บริโภคกาแฟที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีรองลงมาคือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ ปวช. ส่วนมากมีสถานภาพโสดมีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
 • 4. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟผู้บริโภคโดยส่วนมากมักนิยมดื่มกาแฟร้อน และรสชาติที่นิยมดื่มจะเป็นรสชาติมันมากที่สุด รองลงมาคือรสขมผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ การลดอาการง่วงนอน สาหรับธุรกิจ เสริมที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือ การขายเบเกอร์รี่รองลงไปคือการขายหนังสือ ในส่วนของวัตถุประสงค์อื่นในการไปใช้บริการร้านกาแฟของช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟมากที่สุดคือ ช่วงเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน รองลงมาคือช่วงบ่าย และช่วงเช้าในเวลา ทางานตามลาดับ โดยหากไม่ได้ดื่มกาแฟผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉย ๆ แต่มีกลุ่มรองลงมาที่รู้สึกง่วงนอน
 • 5. ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ ต้องมีคุณภาพสูง การเอาใจใส่และบริการที่ดีแก่ลูกค้า การได้รับสินค้าภายใน 10 นาที หลังสั่งซื้อ การใช้เครื่องเซรามิคมาเป็นภาชนะในการบรรจุกาแฟปัจจัยด้านราคา ร้านกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคากาแฟที่ชัดเจน เรื่องราคากาแฟ แก้วละไม่เกิน 25 บาท
 • 6. ปัจจัยการจัดจาหน่าย ที่ตั้งของร้านกาแฟอยู่ติดถนน ร้านกาแฟอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟอยู่ในปั๊มน้ามันปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องการลดราคา การแจกของแถม การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลด ราคา เรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
 • 7. การเปรียบเทียบระดับความสาคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ ตัดสินใจบริโภคกาแฟของผู้บริโภคปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยมีความสาคัญต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคเป็นลาดับแรกคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลาดับ 3 คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านราคามีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย
 • 8. รายชื่อสมาชิก1.นางสาวฐิตาพา ลาดโพธิ์ 540109110212.นางสาวเบญจมาศ พิศวงค์ 540109110333.นางสาวจิราพร ตะวิง 540109111064.นางสาวระฐิยา เถื่อนพาชิน 540109110475.นางสาวเกศรานี จรทะผา 54010911006 MK543