• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

L7 8

 • 163 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
163
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
  ນັກສຶກສາສາມາດດາວໂຫຼດເອົາສະໄລດນີ້ໄດ້ທີ່
  E-mail: salardkhith2011@gmail.com
  Password: 797975092011
 • 2. ທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າ
  ອາສາສະໝັກຕອບເອົາຄະແນນ
  ເຮົາສາມາດເຮັດສັນຍາແຮງງານແບບບໍ່ກຳນົດເວລາໄດ້ບໍ່?ອະທິບາຍ?
  2. ສັນຍາແຮງງານສາມາດຍົກເລີກໄດ້ບໍ່?ຖ້າໄດ້ເຮັດໃນຮູບການໃດແດ່?
  3. ກ່ອນຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?
  5 ນາທີ
 • 3. ພາກສະເໜີ
  ການນຳໃຊ້ແຮງງານແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ
  2. ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານແລະອາກອນລາຍໄດ້
 • 4. ແຮງງານແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ
  ສະພາບລວມ
  2. ຫຼັກການທີ່ກົດໝາຍກຳນົດກ່ຽວກັບແຮງງານແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ
 • 5. ສະພາບລວມ
  ຜູ້ຍິງແມ່ນເພດແນວໃດ?
  2. ເດັກນ້ອຍແມ່ນຫຍັງ?
 • 6. ການນຳໃຊ້ແຮງງານແມ່ຍິງຖືພາມານ
  ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງຖືພາແລະແມ່ມານຍັງລ້ຽງລູກນ້ອຍເຮັດ:
  ວຽກຍົກຖ່າຍແລະແບກຫາບໜັກ;
  2. ວຽກທີ່ຕ້ອງຢືນເປັນເວລາດົນນານ;
  3. ວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດເວລາເຮັດວຽກໄລຍະສັ້ນ;
  4. ຫ້າມເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ.
  ຕ້ອງສັບຊ້ອນໄປເຮັດວຽກອື່ນຊົ່ວຄາວ
 • 7. ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານ
  ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດວຽກອື່ນຊົ່ວຄາວຜູ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມຕາມປົກກະຕິເປັນເວລາ 3 ເດືອນ
  ເມື່ອກາຍ 3 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມໜ້າວຽກໃໝ່ທີ່ເຮັດຊົ່ວຄາວ
 • 8. ການພັກກ່ອນແລະຫຼັງເກີດລູກ
  - ມີສິດພັກກ່ອນແລະຫຼັງເກີດລູກ ຢ່າງໜ້ອຍ90 ວັນ
  • ຫຼັງເກີດລູກຕ້ອງໄດ້ພັກຢ່າງໜ້ອຍ 42 ວັນ
  ໃນໄລຍະນີ້ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມ
  • ຖ້າຫາກເຈັບເປັນເນື່ອງຈາກເກີດລູກສາມາດພັກເພີ່ມໄດ້ 30 ວັນ
  ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ
  - ກໍລະນີຫຼຸລູກແມ່ນພັກໄດ້ຕາມຄຳສັ່ງແພດໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມ
 • 9. ເງິນອຸດໜູນໃນການເກີດລູກແລະຫຼຸລູກ
  “-
 • 10. ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ
  • ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກອາຍຸ 14 ປີຫາ ບໍ່ເຖິງ18 ໄດ້
  • 11. ເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ
 • ຂໍ້ຫ້າມໃນການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ
  ວຽກທີ່ບໍ່ໃຫ້ເດັກເຮັດ:
  • ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທຸກປະເພດ;
  • 12. ການປະກອບວັດຖຸເຄມີ;
  • 13. ການມ້ຽນສົບຄົນຕາຍ
  • 14. ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ
  • 15. ການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ມີສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ;
  • 16. ເຮັດວຽກກາງຄືນແລະອື່ນໆ
 • ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານ
  ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານແມ່ນຫຍັງ?
  ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ
  2. ເງິນໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ
  ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເຮັດຕອນໃດ?
  ກ່ອນຫຼັງເຮັດວຽກແລ້ວ
 • 17. ສິດສະເໜີພາບໃນການຮັບເງິນເດືອນ
  ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກປະລິມານເທົ່າກັນ, ຄຸນນະພາບຄຸນຂອງວຽກເທົ່າກັນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານເທົ່າກັນຳໂດຍບໍ່ຈຳແນກ:
  • ເຊື້ອຊາດ; - ສາສະໜາ
  • 18. ສັນຊາດ; - ຖານະທາເສດຖະກິດ,
  • 19. ເພດ, ໄວ; ສັງຄົມ
 • ການກຳນົດລະດັບເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານ
  ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງກຳນົດເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດເງິນເດືອນຕ່າສຸດ
  ໃຝເປັນຜູ້ກຳນົດເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານຕ່ຳສຸດ?
  ການກຳນົດເງິນເດືອນຕ່ຳສຸດອີງໃສ່ເຫດຜົນໃດ?
 • 20. ການກຳນົດເງິນເດືອນສູງກວ່າລັດກຳນົດ
  ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດກຳນົດລະດັບເງິນເດືອນສູງກວ່າລະດັບທີ່ລັດປະກາດໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່:
  ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະ
  ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຢູ່ບ່ອນອື່ນ;
  2. ຄຸນຄ່າຂອງວຽກ;
  3. ຄວາມຕ້ອງການໃນການດຳລົງຊີວິດວັດຖຸ-ຈິດໃຈ;
  4. ລະດັບການເໜັງຕິງຂອງຄ່າຄອງຊີບ;
  5. ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຫວັດດີພາບແລະປະກັນສັງຄົມ
 • 21. ຮູບການແລະລະບຽບການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ
  ເບີກຈ່າຍຕາມເວລາເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ເປັນຊົ່ວໂມງ, ວັນ, ເດືອນຫຼືຕາມການມອບເໝົາ;
  2. ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານ, ເງິນອຸດໜູນແລະບຳເນັດຕ້ອງເຮັດບັນຊີຮັບຈາຍແລະໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຊັນຮັບເອົາ
  3. ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຕ້ອງເບີກຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ
  ສຳລັບຜູ້ທີ່ເບີກຈ່າຍຕາມຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນຫຼືຕາມເວລາເຮັດວຽກຕ້ອງເບີກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ
 • 22. ການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ
  ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທວງຖາມເຖິງວິທີການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບ

 • 23. ເບີກຈ່າຍເປັນເງິນສົດຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ
 • 24. ນອກຈາກເງິນເດືອນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຫຼືນະໂຍບາຍອື່ນໆເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ອອກແຮງງານ
  ຫ້າມເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນສິ່ງເສບຕິດ, ສິ່ງມຶນເມົາແລະສິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານແທນ
  ໃນກໍລະນີພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼືເຫດສຸກເສີນສາມາດຂໍເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນລ່ວງໜ້າໄດ້
 • 25. ການຢຸດເຊົາວຽກຊົ່ວຄາວ
  • ກໍລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ
  • 26. ຜູ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືບໍ່?
  ໄດ້ຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງເງິນເດືອນ
 • 27. ບູລິມະສິດໃນການໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຫຼືຄ່າແຮງງານ
  ກໍລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານລົ້ມລະລາຍຫຼືຖືກສານຕັດສິນຮິບຊັບ
  ທັງໝົດ
 • 28. ເງິນເພີ່ມໂມງແລະຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມໂມງ
  ກາງເວັນຂອງມື້ທຳມະດາ
  17:00 20:00
  ໃຫ້ຄິດໄລ່ 1 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ150% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ
 • 29. ກາງຄືນ
  ກາງຄືນຂອງມື້ທຳມະດາ
  20:00 6:00 ມື້ໃໝ່
  ໃຫ້ຄິດໄລ່ 1 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 200% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ
 • 30. ການຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມໂມງໃນວັນພັກ
  ກາງເວັນ
  8:00 20:00
  ໃຫ້ຄິດໄລ່ 1 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ250% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ
 • 31. ກາງຄືນ
  20:00 6:00 ມື້ໃໝ່
  ຄິດໄລ່ 1 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 300% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ
 • 32. ການປ່ຽນຜຽນເຮັດວຽກເວລາກາງຄືນ
  22:00 5:00 ມື້ໃໝ່
  ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເພີ່ມ 15% ຂອງເງິນໃນທຸກຊົ່ວໂມງ
 • 33. ຕົວຢ່າງ
  ທ້າວກໍເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນທຳມະດາແຕ່ 17:00 ຫາ 21:00 , ເຮັດວຽກເພີ່ມໃນວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00 ແລະແຕ່ 20:00 ຫາ 22:00. ນອກນີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກປ່ຽນຜຽນກາງຄືນ 1 ວັນແຕ່ 22:00 ຫາ 5:00 ຂອງມື້ໃໝ່. ຖາມວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມໂມງແລະເງິນອຸດໜູນໃນການປ່ຽນຜຽນກາງຄືນເທົ່າໃດ?ຮູ້ເງິນເດືອນ 1ລ້ານກີບ
 • 34. ເຮັດແຕ່ 17:00 ຫາ 20:00 ເປັນກາງເວັນເທົ່າກັບ 3 h
  ເງິນເດືອນ 1.000.000 ກີບ/26 ວັນ
  1 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ1.000.000208h=4.800ກີບ/h
  ກາງເວັນ 150%/1ຊົ່ວໂມງ
  =4.800x150%
  =7.200 ກີບ
  ເຮັດ 3 h =7.200 x 3
  =21.600 ກີບ
   
 • 35. ເຮັດກາງຄືນແຕ່ 20:00 ຫາ 21:00= 1h
  =4.800x200%
  =9.600 ກີບ
  ເຮັດວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00=3h
  =4.800x250%
  =12.000
  =12.000x3
  =36.000 ກີບ
 • 36. ເຮັດແຕ່ 20:00 ຫາ 22:00=2h
  =4.800x300%
  =14.400
  =14.400x2
  =28.800 ກີບ
  ເຮັດປ່ຽນຜຽນກາງຄືນແຕ່ 22:00 ຫາ 5:00=7h
  =4.800x15%
  =720x7
  =5040 ກີບ
 • 37. ສະຫຼຸບ
  ມີຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກະລຸນາຖາມ
 • 38. ວຽກບ້ານ
  ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວສົ່ງອາທິດຕໍ່ໄປ
 • 39. 1. ທ້າວກໍໄດ້ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນມື້ທຳມະດາແຕ່ເວລາ 19:00 ຫາ 22:00 ເປັນເວລາ 5 ວັນແລະເຮັວຽກແຕ່ເວລາ 17:00 ຫາ 19:00 ເປັນເວລາ 7 ວັນ. ຖາມວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມໂມງເທົ່າໃດ?ຮູ້ວ່າເງິນເດືອນຂອງລາວແມ່ນ 1.500.000 ກີບ
 • 40. 2. ທ້າວສໍໄດ້ເຮັດວຽກໃນວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00 ເປັນເວລາ 5 ວັນແລະໄດ້ເຮັດວຽກແຕ່ 17:00 ຫາ 00:00. ຖາມວ່າ: ລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມໂມງໃນການເຮັດວຽກເທົ່າໃດ?ຮູ້ວ່າເງິນເດືອນຂອງລາວແມ່ນ 2.000.000 ກີບ.
 • 41. 3. ນ ຂໍໄດ້ຖືກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຜຽນກາງຄືນແຕ່ 22:00 ຫາ 5:00 ເປັນເວລາ 2 ວັນ. ຖາມວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທົ່າໃດ?ຮູ້ວ່າເງິນເດືອນຂອງລາວແມ່ນ 700.000 ກີບ.