ກວດກາກາງພາກ 2

435 views

Published on

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມພ້ມອກັບຄຳຕອບ ສຳລັບກວດກາກາງພາກ ນັກສຶກສາຫ້ອງ BFIE 110 BAIE 210

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ກວດກາກາງພາກ 2

 1. 1. ກວຈກາກາຄຑາກ ຽວລາ 20 ຌາ຋ີ
 2. 2. 1. ກາຌຽຎັຌຑ຺ຌລະຽຓືຬຄ຋ີໃ ຈີຌ ັໄຌ ຽອ຺າຉໄຬຄຎະຉິຍັຈ ຑັຌ຋ະຫງັຄ຾ຈໃ? ກ. ຎໄຬຄກ ັຌຆາຈ-ຎໄຬຄກ ັຌ຃ວາຓສະຄ ຺ຍ. ຂ. ອັກສາສິໃຄ຾ວຈລໄຬຓ. ຃. ຓີ຃ວາຓສາຓ ັກ຃ີ. ຄ. ຎໄຬຄກ ັຌຆາຈ-ຎໄຬຄກ ັຌ຃ວາຓສະຄ ຺ຍ, ຽສັງຑາສີ-ຬາກຬຌ ຾ລະ ຎະຉິຍັຈກ ຺ຈໝາງ. ຄ
 3. 3. 2. ຬັຌເຈຉໃແຎຌີໄ຾ຓໃຌ຃າຂັວຌຂຬຄ ສຎຎ ລາວ? ກ. ສາ຋າລະຌະລັຈ ຎະຆາ຋ິຎະແຉ ຎະຆາຆ຺ຌ ລາວ. ຂ. ສັຌຉິຑາຍ ຽຬກະລາຈ ຎະຆາ຋ິຎະແຉ ຽຬກະ ຑາຍ ວັຈ຋ະຌະຊາວຬຌ. ຃. ສາ຋າລະຌະລັຈ ຎະຆາ຋ິຎະແຉ ຎະຆາຆ຺ຌ ລາວ ສັຌຉິຑາຍ ຽຬກະລາຈ ຎະຆາ຋ິຎະແຉ ຽຬກະ ຑາຍ ວັຈ຋ະຌະຊາວຬຌ. ຂ
 4. 4. 3. ຬັຌເຈຉໃແຎຌີໄ຾ຓໃຌວັຈຊຸກາຂຬຄສາງຑ຺ວຑັຌ຋ຄ ຾ຑໃຄ຋ີໃ ຊືກຉໄຬຄຉາຓກ ຺ຈໝາງ. ກ. ຍຸກ຃຺ຌ. ຂ. ກາຌຂາງດາຽສຍຉິຈ. ຃. ກາຌຎິໃ ຌຎ຺ວ຿ລກຽຬສ ເຫໄຫາງຂາຈ. ຄ. ກາຌກູໄດືຓຽຄິຌຄ
 5. 5. 4. ສາງຑ຺ວຑັຌສັຌງາຽກີຈຂຶໄຌຽຓືໃຬເຈ? ກ. ຽຓືໃຬຓີກາຌ຿ຬໄລ຺ຓກ ັຌ. ຂ. ຽຓືໃຬຓີກາຌຉ຺ກລ຺ຄກ ັຌ. ຃. ຽຓືໃຬແຈໄຉໃລຬຄກ ັຌ. ຄ. ຾ລະ ຬືໃຌໂ. ຂ
 6. 6. 5. ກາຌຉາຄໜໄາຉາຓກ ຺ຈໝາງ຅ະຽກີຈຂຶໄຌງໄຬຌ ຽຫຈຏ຺ຌເຈ? ກ. ງໄຬຌຏູໄຓຬຍກາຌຉາຄໜໄາຍໃຓີຽວລາ. ຂ. ງໄຬຌຏູໄຓຬຍກາຌຉາຄໜໄາຍໃສາຓາຈຎະຉິຍັຈ ສິຈ ຾ລະ ຑັຌ຋ະຈໄວງຉ຺ຌຽຬຄແຈໄ (ຂາຈ຃ວາຓ ສາຓາຈ຋າຄກາຌຎະຑຶຈ). ຃. ງໄຬຌ຃ວາຓສະຈວກ. ຂ
 7. 7. 6. ຬັຌເຈຉໃແຎຌີໄ຋ີໃ ຊືວໃາຽຎັຌຌິຉິກາແຈໄ? ກ. ສັຌງາຆືໄ-ຂາງ ດາຍໄາ. ຂ. ສັຌງາຆືໄ-ຂາງຈວຄ຅ ັຌ. ຃. ສັຌງາຆືໄ-ຂາງ຃າ. ຄ. ຏິຈ຋ັຄໝ຺ຈ. ຃
 8. 8. 7. ຬັຌເຈຉໃແຎຌີໄຊືຽຎັຌຌິຉິຽຫຈຉາຓກ ຺ຈໝາງ຾ຑໃຄ? ກ. ຃຺ຌ຅ູຈຍໄາຌ. ຂ. ຒໄາຏໃາ຃ວາງ. ຃. ກາຌຽອັຈສັຌງາ. ຄ. ຾ລະ ຬືໃຌໂ. ຂ
 9. 9. 8. ຬາງຸ຃ວາຓເຌກາຌອໄຬຄຒໄຬຄ຋າຄ຾ຑໃຄ ສາລັຍ ສັຌງາຆືໄຂາງ, ກູໄດືຓ ຾ລະ ຬືໃຌໂ຾ຓໃຌຍໃເຫໄຽກີຌ 2 ຎີ ຾ລະ ສັຌງາອັຍຽໝ຺ າກໃສໄາຄຍໃເຫໄຽກີຌ 10 ຎີ. ກ. ຊືກ 100% ຂ. ຏິຈ 100% ຃. ຊືກ 50% ຄ. ຊືກ 50% ຏິຈ 50% ຽລືຬກ ຃ ຾ລະ ຄ ຊືກ ຋ັຄສຬຄ ຃ ຄ
 10. 10. 9. ສັຌງາ຾ຓໃຌກາຌຉ຺ກລ຺ຄກ ັຌຂຬຄຏູໄຽຂ຺ໄາອໃວຓເຌ ສາງຑ຺ວຑັຌ຋າຄ຾ຑໃຄ ຍໃວໃາຈໄວງກາຌງິຌງຬຓ ຾ລະ ກາຌຍັຄ຃ັຍຌາຍ຃ູໃ. ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 11. 11. 10. ເຌກາຌຎະຉິຍັຈສັຌງາຆືໄຂາງ ລູກ຃ໄາຓີສິຈຎໃຼຌ ສິຌ຃ໄາ຋ີໃ ຆືໄແຎ຾ລໄວແຈໄເຌ຋ຸກກລະຌີ ຽຊິຄ຾ຓໃຌວໃາຏູໄ ຂາງ຅ະຍໃງິຌງຬຓກຉາຓ. ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 12. 12. 11. ກາຌຆືໄຂາງຉູໄຽດັຌດູໃຉະຫົາຈ ຉາຓກ ຺ຈໝາງ຾ລໄວ ຑັຌ຋ະເຌກາຌຂ຺ຌສ຺ໃຄຉູໄຽດັຌແຎຽອືຬຌຂຬຄຏູໄຆືໄ຾ຓໃຌ ຽຎັຌຂຬຄຏູໄຂາງ. ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 13. 13. 12. ເຌກາຌຎະຉິຍັຈສັຌງາກູໄດືຓ ຐໃາງຏູໄເຫໄກູໄດືຓ ສາຓາຈຓຬຍຆັຍສິໃຄຬືໃຌ ຉ຺ວດໃາຄວໃາ ຓຬຍຽຎັຌ຃າ ຾຋ຌກາຌຓຬຍຽຄິຌແຈໄ ຫົື ຍໃ? ກ. ແຈໄ ຂ. ຍໃແຈໄຂ
 14. 14. 13. ກ ແຈໄອັຍຂ຺ຌສ຺ໃຄສິຌ຃ໄາ຋ີໃ ຂ ຆືໄ຅າກອໄາຌຂຬຄ ຃ ຋ີໃ ດູໃຌະ຃ຬຌຫົວຄແຎສ຺ໃຄດູໃ຿ຑຌໝີ ຆຶໃຄເຌກາຌ ຽຈີຌ຋າຄຌ ັໄຌແຈໄຽກີຈຒໄາຏໃາລ຺ຄເສໃສິຌ຃ໄາ ຽອັຈເຫໄ ສິຌ຃ໄາຽກີຈກາຌຽສັງຫາງ ຊາຓວໃາເຏ຅ະແຈໄອັຍຏິຈ ຆຬຍກາຌຽສັງຫາງ໌ຈັໃຄກໃາວ. ກ. ກ ຂ. ຂ ຃. ຃ ຂ
 15. 15. 14. ສັຌງາຂາງຐາກ຾ຓໃຌກາຌ຋ີໃ ຏູໄຂາງແຈໄຌາຽຬ຺າ ສິຌ຃ໄາແຎຐາກຂາງຌາອໄາຌຂຬຄຏູໄອັຍຐາກຂາງ ຂາງ ແຈໄ຾ລໄວ຅ຶໃຄຓາຽຬ຺າຽຄິຌ ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 16. 16. 15. ສັຌງາອັຍຽໝ຺ າກໃສໄາຄ຾ຓໃຌສັຌງາ຋ີໃ ຎະກຬຍຈໄວງ ຏູໄອັຍຽໝ຺ າກໃສໄາຄ ຾ລະ ຏູໄຓຬຍກາຌກໃສໄາຄ? ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 17. 17. 16. ສັຌງາຐໃາງຈຼຈ຾ຓໃຌສັຌງາ຋ີໃ ຉ຺ກລ຺ຄກ ັຍຉ຺ຌຽຬຄ ຾ຉໃຑຼຄຐໃາງຈຼວ ຋ີໃ ຏູໄຬືໃຌຍໃແຈໄອັຍອູໄຌາ? ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 18. 18. 17. ກ ແຈໄຈືໃຓຽຫົ຺ໄາຽຓ຺າ ຾ລໄວຂີລ຺ຈຉາຓຊະໜ຺ຌຫົວຄ ຽຓືໃ ໃຬຓາອຬຈ຋າຄ ຿ຂໄຄຏູໄກໃຼວແຈໄຽສັງຫົັກ ຂໄາຓຽລັຌຓາຉາຽຬ຺າລ຺ຈ ຂຬຄ ຂ ຋ີໃ ຂັຍຂີໃຉາຓ ຽລັຌ຋າຄ຋ີໃ ຊືກຉໄຬຄ ຽອັຈເຫໄຽກີຈ຃ວາຓຽສັງຫາງ຾ກໃລ຺ຈ ຂ ຾ລະ ຂ ກ ຍາຈຽ຅ັຍ. ສໃວຌ ກ ຽຬຄ ລ຺ຈກຽຎໃຽຑ ຾ລະ ຉ຺ຌກຍາຈຽ຅ັຍ ຊາຓວໃາ ຃ວາຓຽສັງຫາງ຋ັຄໝ຺ຈ຋ີໃ ຽກີຈຂຶໄຌ຾ຓໃຌເຏຉໄຬຄອັຍຏິຈຆຬຍ? ກ. ກ ອັຍຏິຈຆຬຍ຋ັຄໝ຺ຈ. ຂ. ຂ. ອັຍຏິຈຆຬຍ຋ັຄໝ຺ຈ. ຃. ກ ຾ລະ ຂ ອັຍຏິຈຆຬຍຏູໄລະ 50% ກ
 19. 19. 18. ຽຑືໃ ຬດາກເຫໄສັຌງາຊືກ຅ ັຈຉັໄຄຎະຉິຍັຈຽຎັຌດໃາຄ ຈີ ຽອ຺າ຃ວຌຌາເຆໄຓາຈຉະກາຌຉາຓກ ຺ຈໝາງ຃ື຾ຌວ ເຈ? ກ. ກາຌດຶຈຽ຃ືໃຬຄຂຬຄ຃ູໃສັຌງາ. ຂ. ກາຌຂວຈ຅າ ຾ລະ ຃ ໄາຎະກ ັຌ. ຃. ກາຌຎັຍແໝ. ຄ. ຊືກ຋ັຄ ຂ ຾ລະ ຃.ຄ
 20. 20. 19. ກາຌຐາກລ຺ຈເຌ຃ຬກຐາກລ຺ຈຂຬຄ ສ຋຃ ຊື ຽຎັຌສັຌງາລາງລັກຬັກສຬຌ. ກ. ຊືກ ຂ. ຏິຈຂ
 21. 21. 20. ກາຌ຅ໄາຄຌາງຆໃາຄຓາກໃສໄາຄຽອືຬຌ ຊືຽຎັຌສັຌງາ ຎະຽຑຈເຈ? ກ. ສັຌງາອັຍຽໝ຺ າກໃສໄາຄ. ຂ. ສັຌງາຍລິກາຌ. ຃. ສັຌງາ຾ອຄຄາຌ. ຂ

×