C20 giai quyet_vd_thuc_te

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C20 giai quyet_vd_thuc_te

  1. 1. CHÖÔNG XX.SÖÛ DUÏNG MAPINFO ÑEÅ HOÃ TRÔÏGIAÛI QUYEÁT NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ THÖÏC TEÁToång quaùtTrong caùc chöông tröôùc, chuùng ta ñaõ xem xeùt qua nhöõng chöùc naêng chính cuûaMapInfo. Nhöõng chöùc naêng naøy ñöôïc söû duïng vaøo vieäc phaân tích caùc thoâng tin coù lieânquan ñeán ñòa lyù. Tuy nhieân khaû naêng cuûa MapInfo khoâng phaûi chæ giôùi haïn trong vieäcphaân tích nhöõng noäi dung rieâng leû. MapInfo coù khaû naêng lieân keát nhieàu loaïi thoâng tinkhaùc nhau treân baûn ñoà soá ñeå thöïc hieän vieäc phaân tích coù tính chaát phöùc taïp hôn. Trongthöïc teá, ngoaøi nhu caàu trình baøy baûn ñoà vaø thöïc hieän caùc phaân tích rieâng leû nhö vaäy,trong raát nhieàu tröôøng hôïp chuùng ta phaûi giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán nhieàuloaïi thoâng tin, caùc thoâng tin coù lieân heä vôùi nhau vaø taùc ñoäng leân nhau. Khi ñoù ngöôøichòu traùch nhieäm giaûi quyeát coâng vieäc phaûi cuøng moät luùc xem xeùt nhieàu yeáu toá lieânquan ñeán noäi dung mình caàn giaûi quyeát vaø ñöa ra moät phöông aùn toái öu. Trong tìnhhuoáng nhö vaäy, MapInfo laø moät coâng cuï hoã trôï ñaéc löïc trong vieäc trôï giuùp ra quyeát ñònhñoàng thôøi giuùp thöïc hieän vieäc phaân tích nhieàu thoâng tin ñoàng thôøi moät caùch nhanhchoùng vaø chính xaùc.Dó nhieân baûn thaân phaàn meàm khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc taát caû moïi khía caïnh cuûamoät noäi dung coâng vieäc naøo ñoù nhöng noù coù theå giuùp ta hình dung ñöôïc vaán ñeà toáthôn.Khi söû duïng MapInfo ñeå hoã trôï giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà thöïc teá, ta caàn chuù yù ñeánnhöõng ñieåm sau:- Vaán ñeà caàn giaûi quyeát tröôùc heát phaûi ñöôïc phaân tích vaø choïn loïc ra nhöõng yeáu toáquan troïng nhaát aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh cuoái cuøng.- Sau khi phaân tích, phaûi ñöa ra ñöôïc giaûi phaùp cho vaán ñeà, trong ñoù dó nhieân coù xemxeùt ñeán nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát neâu treân.- Sau khi ñaõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà veà maët lyù thuyeát, baøi toaùn thöïc teá caàn phaûi ñöôïcchuyeån ñoåi sang hình thöùc toaùn hoïc vaø caân nhaéc xem nhöõng noäi dung naøo coù theåmoâ hình hoaù ñöôïc trong MapInfo.- Khi ñaõ thöïc hieän ñöôïc vieäc moâ hình hoaù baøi toaùn thöïc teá vaøo MapInfo, ta phaûi xemxeùt caàn coù nhöõng thoâng tin naøo treân MapInfo ñeå thöïc hieän vieäc phaân tích.- Ñoái vôùi nhöõng thoâng tin ñaõ coù saün trong MapInfo hoaëc treân moät sô sôû döõ lieäu khaùctöông thích vôùi MapInfo, ta caàn toå chöùc saép xeáp caùc thoâng tin ñoù sao cho phuø hôïpvôùi noäi dung caàn giaûi quyeát.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  2. 2. - Ñoái vôùi nhöõng thoâng tin chöa coù, caàn tieán haønh thu thaäp soá lieäu vaø ñöa vaøo maùy tínhôû daïng cô sôû döõ lieäu.- Khi ñaõ coù ñaày ñuû caùc yeáu toá caàn thieát saün saøng treân MapInfo, ta môùi baét ñaàu thöïchieän vieäc phaân tích baèng caùch söû duïng caùc chöùc naêng phaân tích khaùc nhau cuûaMapInfo, löïa choïn phöông aùn phaân tích cho töøng yeáu toá vaø löïa choïn phöông aùn lieânkeát caùc yeáu toá vôùi nhau.- Sau khi söû duïng MapInfo ñeå thöïc hieän nhöõng phaân tích caàn thieát, caàn toång hôïpthoâng tin laïi vaø tieán haønh kieåm chöùng baøi toaùn MapInfo giaûi ra xem coù phuø hôïp vôùithöïc teá hay khoâng. Chuùng ta khoâng neân vaø cuõng khoâng theå chæ döïa vaøo MapInfo ñeåtìm giaûi phaùp cho moät vaán ñeà naøo ñoù.Ñeå thöïc hieän ñöôïc vieäc phaân tích thoâng tin trong MapInfo thaønh coâng, ngöôøi söûduïng caàn phaûi naém vöõng vaán ñeà mình caàn giaûi quyeát ñoàng thôøi phaûi bieát caùch söû duïngnhuaàn nhuyeãn, linh hoaït caùc coâng cuï phaân tích cuûa MapInfo. Nhö ta ñaõ thaáy, haàu heátcaùc nguyeân taéc phaân tích döõ lieäu cuûa MapInfo ñeàu döïa treân neàn taûng cuûa toaùn hoïc caênbaûn maø haàu heát nhöõng ai ñaõ hoïc heát caáp III ôû nöôùc ta ñeàu ñaõ traûi qua. Maëc duø vaäy,vieäc söû duïng caùch phaân tích naøo, khi naøo vaø nhö theá naøo laïi phuï thuoäc khaù nhieàu vaøokinh nghieäm söû duïng phaàn meàm. Khaû naêng nhanh nhaïy trong vieäc choïn moät phöôngphaùp phaân tích naøo cuûa MapInfo ñeå thöïc hieän ñöôïc phaân tích ta caàn laø vaán ñeà khoângphaûi laø quaù khoù nhöng cuõng khoâng ñôn giaûn.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×