CHÖÔNG XVII.BAÛNG CUÛA MAPINFOVAØ QUAÛN LYÙ DÖÕ LIEÄU TRONG BAÛNGTrong chöông ñaàu tieân, chuùng ta ñaõ xem xeùt sô löôïc ...
lieân keát vôùi moät haøng trong döõ lieäu (moät haøng trong cöûa soå Browser). Ñeå taïo ra moáilieân keát giöõa vaät theå...
Coät Fields lieät keâ caùc tröôøng coù trong baûng, coät Type cho bieát ñònh daïng cuûa töøngtröôøng, coät Indexed cho bie...
noùi raèng “Moät hay nhieàu tröôøng ñaõ bòruùt ngaén hay bò xoaù. Keát quaû laø döõlieäu seõ bò maát vaø khoâng theå phuïc...
ñoà) chöù khoâng theå thay ñoåi caáu truùc cuûa baûng ñöôïc. Trong cöûa soå döõ lieäu (cöûa soåBrowser) cuûa baûng chæ-ñoï...
XVII.2.3. Xoaù moät baûng - leänh Delete TableTöông töï nhö tröôøng hôïp ñoåi teân cho baûng, neáu ta muoán xoaù moät baûn...
hoaøn toaøn maø ñoåi thaønh caùc haøng coù maøu xaùm khoâng chöùa döõ lieäu (hình XVII.6). Ñieàutöông töï cuõng xaûy ra kh...
XVII.2.5. Laøm vieäc vôùi caùc baûng ñaêng kyù töø aûnh queùt trong MapInfo.Khi ñaêng kyù baûn ñoà queùt vaøo MapInfo ta c...
Neáu ta nhaép chuoät taïi vò trí naøo thì maøu taïi vò trí ñoù ñöôïc ñaùnh daáu vaø hieän leân oâmaøu maãu beân caïnh nuùt...
6 - Choïn nuùt coâng cuï Grabber treân thanh coâng cuï Main.7 - Duøng nuùt coâng cuï naøy ñeå di chuyeån baûn ñoà soá tron...
14 - Nhaép chuoät choïn OK ñeå keát thuùc ñaêng kyù ñieåm thöù nhaát.15 - Thöïc hieän laïi töø böôùc 5 ñeán böôùc 7 ñeå di...
Caùc haøng trong baûng nguoàn seõ ñöôïc noái vaøo baûng ñích. Neáu baûng nguoàn coù vaättheå ñoà hoaï thì chuùng cuõng ñöô...
- Mean: trò trung bình cuûa taát caû caùc giaù trò.- Variance: Phöông sai cuûa caùc giaù trò.- Standard Deviation: ñoä leä...
XVII.3.2.1. Toång quaùtTrong nhieàu tröôøng hôïp laøm vieäc vôùi döõ lieäu cuûa moät baûng MapInfo, ta khoângnhöõng thao t...
- ÔÛ döôùi laø tuyø choïn Browse Results, ñaùnh daáu oâ naøy seõ môû cöûa soå döõ lieäu cuûa caùcbaûn ghi ñöôïc caäp nhaät...
dan_so*1000/dien_tichNeáu khoâng nhôù chính xaùc teân tröôøng vaø chöa thoâng thaïo caùch goõ bieåu thöùc, ta coùtheå söû ...
- Trong oâ Table to Update ta choïn baûng cac_tinh.- Trong oâ Column to Update ta choïn coät ten.- Trong oâ Get Value from...
Maintenance > Table Structure ñeå taïo theâm moät tröôøng môùi cho baûng thanh_pho.Ñaët teân tröôøng môùi laø tinh (tænh),...
Nhö vaäy chæ qua vaøileänh ngaén ta coù ngay danhsaùch töøng thaønh phoá/thò traántrong baûng thanh_pho thuoäctænh naøo. L...
XVII.3.2.4. Caùc phöông phaùp toång hôïp döõ lieäu khi Caäp nhaät CoätChuùng ta haõy quay laïi hoäp thoaïi Update Column t...
Value (laáy giaù trò).+ Weight by: chæ hieån thò khi naøo choïn phöông phaùp goäp döõ lieäu laø Average (xemtieáp phaàn dö...
khoâng coù dieän tích.- Döôùi cuøng laø tuyø choïn No Data. Neáu ñaùnh daáu choïn vaøo oâ naøy thì caùc vaät theå khiñöôïc...
+ dien_tich : baèng toång dieän tích hai tænh+ dan_so : baèng toång daân soá hai tænh+ Mien : 1 (quy öôùc cuûa Mieàn Baéc)...
teân vôùi tænh goác.+ Area Proportion: tuyø choïn naøy chæ aùp duïng cho caùc vaät theå kieåu vuøng. Neáu duøng tuyøchoïn ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C17 cau truc_bang_map_info

228 views
138 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C17 cau truc_bang_map_info

 1. 1. CHÖÔNG XVII.BAÛNG CUÛA MAPINFOVAØ QUAÛN LYÙ DÖÕ LIEÄU TRONG BAÛNGTrong chöông ñaàu tieân, chuùng ta ñaõ xem xeùt sô löôïc veà thaønh phaàn cuûa moät baûnñoà soá trong MapInfo. Nhö ñaõ trình baøy, baûn ñoà soá trong MapInfo ñöôïc goïi laø baûng(table). Thöïc ra moät “baûng” cuûa MapInfo bao goàm nhieàu taäp tin thaønh phaàn khaùc nhau.Moät baûng cuûa MapInfo coù theå coù phaàn döõ lieäu (töùc noäi dung hieån thò trong cöûa soåBrowser) vaø phaàn ñoà hoaï (töùc noäi dung hieån thò treân cöûa soå baûn ñoà). Trong caùc chöôngtröôùc chuùng ta ñaõ xem xeùt nhieàu veà phaàn ñoà hoïa cuûa baûn ñoà soá. Chöông naøy chuû yeáutaäp trung chuû yeáu vaøo phaàn döõ lieäu cuûa MapInfo.XVII.1. CAÁU TAÏO BAÛNG CUÛA MAPINFOÑeå coù moät baûng MapInfo, caàn coù toái thieåu laø hai hay taát caû caùc taäp tin thaønh phaànsau:- Taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø .tab: ñaây laø taäp tin moâ taû caáu truùc cuûa phaàn döõ lieäu trongMapInfo. Thöïc chaát noù laø moät taäp tin nhoû kieåu vaên baûn moâ taû ñònh daïng cuûa taäp tinchöùa döõ lieäu- Taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø .dat: ñaây laø taäp tin chöùa döõ lieäu cuûa MapInfo. Tuy nhieânneáu ta laøm vieäc vôùi cô sôû döõ lieäu töø caùc phaàn meàm khaùc nhö dBASE/FoxBASE, taäptin vaên baûn ASCII, Lotus, Excel hay Access thì phaàn cô sôû döõ lieäu vaãn giöõ nguyeânñònh daïng cuûa caùc phaàn meàm nguyeân thuyû cuûa noù. Trong tröôøng hôïp khoâng coù vaättheå ñoà hoaï thì moät “baûng” döõ lieäu cuûa MapInfo goàm hai taäp tin, moät taäp tin coù phaànmôû roäng laø .tab ñeå moâ taû döõ lieäu nhö ñaõ trình baøy vaø taäp tin döõ lieäu (coù theå laø cuûaMapInfo ôû ñònh daïng .dat hay caùc ñònh daïng cuûa caùc phaàn meàm khaùc nhö .dbf(Access), .xls (Excel),... Ñoái vôùi caùc baûng daïng aûnh queùt, nhö tröôøng hôïp ñaêng kyùbaûn ñoà daïng aûnh queùt vaøo MapInfo ñeå soá hoaù, moät baûng kieåu aûnh nhö vaäy seõ goàmcoù taäp tin .tab vaø taäp tin aûnh töông öùng, taäp tin aûnh coù ñònh daïng goác cuûa noù nhö.bmp, .tif, .gif hay .jpg.- Taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø .map: neáu baûng MapInfo coù vaät theå ñoà hoaï, töùc coù baûnñoà, thì seõ coù theâm moät taäp tin nöõa coù ñuoâi môû roäng laø .map. Ñaây laø taäp tin moâ taû caùcvaät theå ñoà hoaï trong baûn ñoà soá.- Taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø .id: nhö ta ñaõ bieát, moät baûng cuûa MapInfo coù theå khoângcoù phaàn ñoà hoaï nhöng baát kyø vaät theå ñoà hoaï naøo trong baûng cuûa MapInfo ñeàu phaûiPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. lieân keát vôùi moät haøng trong döõ lieäu (moät haøng trong cöûa soå Browser). Ñeå taïo ra moáilieân keát giöõa vaät theå ñoà hoaï vôùi döõ lieäu, MapInfo taïo ra moät taäp tin coù ñuoâi môû roänglaø .id. Ñaây laø taäp tin thöïc hieän söï lieân keát giöõa phaàn döõ lieäu vôùi phaàn ñoà hoaï. Trongtröôøng hôïp baûng trong MapInfo coù nguoàn goác döõ lieäu töø Access thì taäp tin lieân keátgiöõa döõ lieäu Access vaø vaät theå ñoà hoaï coù ñuoâi môû roäng laø .aid.- Taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø .ind: ñaây laø taäp tin taïo ra chæ muïc nhaèm phuïc vuï cho leänhFind (xem Chöông XII). Taäp tin chæ muïc naøy giuùp tìm kieám caùc vaät theå ñoà hoaï treânbaûn ñoà baèng leänh treân. Neáu muoán thöïc hieän vieäc tìm kieám vaät theå treân baûn ñoà theomoät tröôøng döõ lieäu naøo ñoù thì tröôøng ñoù phaûi ñöôïc ñaùnh daáu chæ muïc (baèng leänhTable > Maintenance > Table Structure, ñaùnh daáu vaøo coät Indexed). Khi naøo coù moättröôøng trong moät baûng MapInfo ñöôïc ñaùnh daáu chæ muïc thì taäp tin .ind seõ ñöôïc taïothaønh.Nhö vaäy vôùi moät “baûng” MapInfo phaûi coù toái thieåu hai taäp tin: taäp tin .tab vaø taäp tindöõ lieäu (.dat, .xls hay ñònh daïng döõ lieäu khaùc). Ngoaøi taäp tin .tab ra thì phaàn döõ lieäu (taäptin .dat) khoâng theå thieáu ñöôïc. Chính vì vaäy khi ta soá hoaù baûn ñoà töø aûnh queùt, maëc duøluùc ñoù chöa naïp döõ lieäu gì MapInfo vaãn töï ñoäng taïo ra moät tröôøng coù teân laø ID ñeå chöùagiaù trò soá laø 0 vaøo ñoù. Moät baûng MapInfo nguyeân thuyû (native) hoaøn chænh seõ coù 5 taäptin. Giaû söû teân baûng laø ban_do thì ta seõ coù 5 taäp tin sau: ban_do.tab, ban_do.dat,ban_do.map, ban_do.id vaø ban_do.ind. Neáu phaàn döõ lieäu khoâng phaûi cuûa MapInfo thìtaäp tin döõ lieäu laø ban_do.dat seõ trôû thaønh moät taäp tin döõ lieäu töông öùng töø phaàn meàmgoác, ví duï neáu phaàn döõ lieäu ñöôïc môû ra trong MapInfo laø taäp tin Excel, thì taäp tin döõlieäu seõ laø ban_do.xls.Khi thöïc hieän leänh File > Open Table ta chæ thaáy moät taäp tin duy nhaát cuûa baûngMapInfo laø taäp tin .tab. Thöïc chaát caùc taäp tin kia ñeàu toàn taïi vaø neáu thieáu chuùng thìkhoâng theå môû baûng MapInfo ra. Vì vaäy khi sao cheùp baûng cuûa MapInfo sang moät choãkhaùc, phaûi cheùp ñaày ñuû caùc taäp tin thaønh phaàn.XVII.2. QUAÛN LYÙ BAÛNG TRONG MAPINFOÑeå quaûn lyù baûng, MapInfo coù moät soá leänh lieân quan ñeán döõ lieäu trong baûng cuõngnhö quaûn lyù caùc taäp tin thaønh phaàn cuûa moät baûng. Caùc leänh naøy naèm trong menuTable.XVII.2.1. Xem vaø chænh söûa caáu truùc baûng döõ lieäu MapInfoBaûng trong MapInfo, cuõng gioáng nhö caùc cô sôû döõ lieäu khaùc, bao goàm caùc coät(tröôøng) vaø haøng (baûn ghi). Caùc tröôøng cuûa MapInfo coù moät soá ñònh daïng khaùc nhau(xem Chöông IX veà caùc kieåu tröôøng trong MapInfo). Ñeå xem vaø chænh söûa caùc tröôøng,ta thöïc hieän nhö sau:- Môû baûng coù chöùa döõ lieäu caàn xem hay chænh söûa (coù theå laø cöûa soå baûn ñoà hay cöûasoå Browser cuõng ñöôïc).- Töø menu chính choïn Table > Maintenance > Table Structure. Neáu ta môû nhieàu baûngmoät löôït thì hoäp thoaïi View/Modify Table Structure hieän ra lieät keâ danh saùch caùcbaûng ñang môû, choïn baûng caàn xem/chænh söûa döõ lieäu roài choïn OK. Hoäp thoaïi ModifyTable Structure (Thay ñoåi caáu truùc baûng) môû ra (hình XVII.1).PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. Coät Fields lieät keâ caùc tröôøng coù trong baûng, coät Type cho bieát ñònh daïng cuûa töøngtröôøng, coät Indexed cho bieát tröôøng ñoù coù ñöôïc laäp chæ muïc hay khoâng.Khi nhaép chuoät choïn moät tröôøng thì thoâng tin veà tröôøng ñoù seõ hieän leân trong phaànField Information ôû döôùi. Ta coù theå thay ñoåi tröôøng ñoù neáu muoán. OÂ Name cho pheùpthay ñoåi teân tröôøng. OÂ Type cho pheùp thay ñoåi ñònh daïng cuûa tröôøng. Tuyø ñònh daïngcuûa tröôøng maø döôùi oâ Type coù theå moät soá oâ khaùc, ví duï neáu ñònh daïng tröôøng laø kieåuCharacter thì phía döôùi coù theâm oâ Width cho bieát tröôøng ñoù ñöôïc ñònh daïng coù baonhieâu kyù töï.Coät Indexed cho pheùp baät hay taét chöùc naêng chæ muïc cuûa moät tröôøng. Moät tröôøngñöôïc ñaùnh daáu Indexed thì môùi coù theå söû duïng trong leänh Find ñöôïc.Beân phaûi danh saùch tröôøng coù hai nuùt Up vaø Down. Khi choïn moät tröôøng roài nhaánnuùt Up hay Down thì ta coù di chuyeån tröôøng ñoù leân hay xuoáng. Thöù töï hieån thò cuûa caùctröôøng trong baûng naøy seõ quy ñònh thöù töï hieån thò tröôøng trong cöûa soå döõ lieäu (cöûa soåBrowser). Tröôøng naèm treân cuøng seõ xuaát hieän beân traùi.Nuùt Add Field cho pheùp taïo theâm moät tröôøng môùi vaøo baûng döõ lieäu cuûa MapInfo.Khi nhaép chuoät vaøo nuùt Add Field, moät tröôøng môùi ñöôïc taïo thaønh. MapInfo töï ñoängñaët teân cho tröôøng ñoù laø Fieldn, trong ñoù n laø soá thöù töï cuûa tröôøng ñoù. Ví duï neáu trongbaûng cuûa ta ñaõ coù 5 tröôøng thì khi nhaán nuùt Add Field tröôøng môùi seõ ñöôïc ñaët teân laøField6. Ñònh daïng cuûa tröôøng môùi maëc ñònh laø Integer (soá nguyeân). Ta ñaët teân chotröôøng môùi trong oâ Name vaø ñònh daïng kieåu tröôøng trong oâ Type ôû phaàn FieldInformation.Khi nhaép chuoät choïn moät tröôøng roài nhaán nuùt Remove Field thì tröôøng ñoù seõ bò xoaùboû. Neáu ta choïn OK thì moät hoäp thoaïi caûnh baùo seõ hieän ra (hình XVII.2). Hoäp thoaïi naøyHình XVII.1. Hoäp thoaïi Modify Table Structure -Ñieàu chænh Caáu truùc baûng.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. noùi raèng “Moät hay nhieàu tröôøng ñaõ bòruùt ngaén hay bò xoaù. Keát quaû laø döõlieäu seõ bò maát vaø khoâng theå phuïc hoàiñöôïc”. Neáu ta chaéc chaén muoán xoaùboû moät tröôøng thì nhaép chuoät choïnOK. Hoäp thoaïi caûnh baùo naøy cuõnghieän ra khi ta ruùt ngaén moät tröôøng laïi.Ví duï neáu ta coù moät tröôøng kieåuCharacter coù chieàu daøi laø 50 kyù töï, tasöûa tröôøng ñoù xuoáng coøn 45 kyù töï thìhoäp thoaïi naøy seõ hieän ra nhaéc nhôû.Caàn phaûi bieát chaéc vieäc thay ñoåitröôøng hay xoaù tröôøng khoâng aûnhhöôûng ñeán döõ lieäu cuûa tröôùc khi thöïchieän leänh naøy.ÔÛ goùc döôùi beân phaûi cuûa hoäpthoaïi Modify Table Structure coù moättuyø choïn laø Table is Mappaple. Ñoáivôùi baûng coù vaät theå ñoà hoaï, töùc coùbaûn ñoà, thì tuyø choïn naøy ñöôïc ñaùnhdaáu ñoàng thôøi phía döôùi coù nuùtProjection cho pheùp ta thay ñoåi heäquy chieáu cuûa baûn ñoà trong baûng ñoù(xem theâm veà heä quy chieáu trongChöông XIX). Neáu taét choïn trong oânaøy roài choïn OK thì moät hoäp thoaïicaûnh baùo seõ hieän ra (hình XVII.3). Hoäp thoaïi naøy coù yù nghóa laø: “Caùc vaät theå ñoà hoaïlieân quan seõ bò xoaù hoaøn toaøn; leänh naøy khoâng theå quay ngöôïc laïi ñöôïc”. Neáu ta choïnOK ñeå xaùc nhaän thì phaàn baûn ñoà seõ bò xoaù maát.Ñoái vôùi baûng MapInfo chæ coùphaàn döõ lieäu thì oâ naøy khoâng ñöôïcñaùnh daáu. Trong tröôøng hôïp ñoùneáu ta ñaùnh daáu choïn oâ naøy vaøchoïn heä quy chieáu trong nuùtProjection hieän leân ôû döôùi thì ta coùtheå theâm caùc vaät theå ñoà hoaï vaøobaûng ñoù.Khi caùc taäp tin thaønh phaàn cuûabaûng môû ra ñöôïc ñaùnh daáu laønhöõng taäp tin chæ-ñoïc (read-only)thì hoäp thoaïi Modify TableStructure khoâng môû ra maø thayvaøo ñoù laø hoäp thoaïi View TableStructure (xem caáu truùc baûng)(hình XVII.4). Trong hoäp thoaïinaøy ta chæ coù theå xem vaø thay ñoåiheä quy chieáu (neáu laø baûng coù baûnHình XVII.3. Caûnh baùo seõ bò maát caùc vaättheå ñoà hoaï khi taét choïn trong oâ Tableis Mappable.Hình XVII.2. Caûnh baùo coù khaû naêng maát döõlieäu khi xoaù tröôøng hay thay ñoåitröôøng.Hình XVII.4. Hoäp thoaïi View Table Structure- Xem Caáu truùc Baûng.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. ñoà) chöù khoâng theå thay ñoåi caáu truùc cuûa baûng ñöôïc. Trong cöûa soå döõ lieäu (cöûa soåBrowser) cuûa baûng chæ-ñoïc ta cuõng chæ coù theå xem döõ lieäu chöù khoâng theå thay ñoåi noäidung döõ lieäu ñöôïc. Neáu muoán chænh söûa caáu truùc baûng ta phaûi thay ñoåi thuoäc tính caùctaäp tin thaønh phaàn cuûa MapInfo töø cöûa soå Explorer cuûa heä ñieàu haønh hoaëc phaûi sao löulaïi thaønh moät baûn sao vaøo ñóa cöùng treân maùy tính. Ñaây laø tröôøng hôïp cheùp taäp tinMapInfo töø ñóa CD leân ñóa cöùng. Caùc taäp tin khi ñöôïc cheùp vaøo ñóa CD luoân ñöôïc ñaùnhdaáu thuoäc tính laø chæ ñoïc.Ñoái vôùi moät baûng coù nguoàn goác döõ lieäu töø Excel, ta cuõng bò nhöõng giôùi haïn nhö vaäy(duø thuoäc tính khoâng phaûi laø chæ ñoïc). Baûng döõ lieäu coù nguoàn goác töø Excel khoâng chopheùp thay ñoåi caáu truùc baûng cuõng nhö döõ lieäu trong baûng.XVII.2.2. Ñoåi teân baûng MapInfo - Leänh Rename TableNhö ta ñaõ bieàt, baûng trong MapInfo bao goàm nhieàu taäp tin thaønh phaàn. Caùc taäp tinthaønh phaàn cuûa moät baûng coù teân hoaøn toaøn gioáng nhau, chæ khaùc phaàn môû roäng. Vì theáneáu thay ñoåi teân moät taäp tin thaønh phaàn cuûa baûng MapInfo (ví duï nhö ñoåi teân trong cöûasoå Explorer treân heä ñieàu haønh Window hay ñoåi teân trong DOS chaúng haïn) thì baûng ñoùkhoâng theå môû ra ñöôïc nöõa. Muoán ñoåi teân baûng MapInfo thì phaûi ñoåi teân taát caû caùc taäptin thaønh phaàn sao cho gioáng nhau. Ñieàu naøy khaù baát tieän vì theá trong MapInfo coù moätleänh cho pheùp ñoåi teân cuûa baûng laø leänh Rename Table (ñoåi teân baûng). Khi thöïc hieänleänh naøy trong MapInfo, teân cuûa taát caû caùc taäp tin thaønh phaàn cuûa MapInfo ñeàu ñöôïcthay ñoåi. Caùch thöïc hieän nhö sau:- Môû baûng MapInfo muoán ñoåi teân ra.- Töø menu chính choïn Table > Maintenance >Rename Table. Hoäp thoaïi Rename Tablemôû ra, lieät keâ danh saùch caùc baûng ñang môû. Ta choïn baûng muoán ñoåi teân roài choïnOK. Hoäp thoaïi Rename Table thöù hai môû ra.- Hoäp thoaïi naøy gioáng nhö hoäp thoaïi löu taäp tin bình thöôøng. Ñaët teân môùi cho baûngtrong oâ File Name, choïn thö muïc trong oâ Save In, giöõ nguyeân ñònh daïng baûng laø.tab trong oâ Save as Type.- Nhaép chuoät choïn Save thì baûng seõ ñöôïc ñoåi teân. Taát caû caùc taäp tin thaønh phaàn cuûabaûng ñeàu ñöôïc ñoåi sang teân môùi.Khi ñaêng kyù moät aûnh queùt, MapInfo cuõng taïo ra moät taäp tin .tab ñeå ñaêng kyù aûnhqueùt ñoù. Taäp tin .tab seõ coù cuøng teân vôùi teân taäp tin aûnh ñöôïc ñaêng kyù. Khi ñoåi teân moätbaûng laø aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù baèng leänh naøy, chæ coù taäp tin .tab laø ñoåi teân coøn taäp tinaûnh goác khoâng thay ñoåi teân. Noäi dung cuûa taäp tin .tab luùc ñoù seõ tham chieáu veà teân cuõcuûa taäp tin aûnh.Löu yù raèng khoâng theå ñoåi teân moät baûng coù nguoàn goác töø Excel baèng leänh naøy vìtaäp tin döõ lieäu laø taäp tin coù ñònh daïng Excel vaø MapInfo khoâng theå thay ñoåi teân cuûa taäptin Excel ñoù ñöôïc. Neáu muoán ñoåi teân moät baûng coù nguoàn goác töø Excel, phaûi duøng leänhFile > Save Copy As ñeå löu baûng ñoù thaønh moät baûng MapInfo thöïc söï (native) roái môùicoù theå ñoåi teân baûng neáu muoán. Tuy nhieân cuõng caàn löu yù laø söû duïng döõ lieäu töø Excelmaø khoâng dòch haûn sang MapInfo khieán ta tieát kieäm ñöôïc khoâng gian treân ñóa cöùng vaøkhoâng phaûi quaûn lyù nhieàu taäp tin.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. XVII.2.3. Xoaù moät baûng - leänh Delete TableTöông töï nhö tröôøng hôïp ñoåi teân cho baûng, neáu ta muoán xoaù moät baûng cuûaMapInfo ta phaûi xoaù taát caû caùc taäp tin thaønh phaàn cuûa MapInfo. Trong cöûa soå Explorercuûa heä ñieàu haønh chaúng haïn, ta phaûi choïn taát caû caùc taäp tin thaønh phaàn roài môùi xoaùñöôïc. Caùch xoaù nhö vaäy cuõng baát tieän. MapInfo cung caáp cho ta moät leänh ñeå xoaù hoaøntoaøn moät baûng vôùi caùc taäp tin thaønh phaàn cuûa noù. Caùch thöïc hieän leänh naøy nhö sau:- Môû baûng muoán xoaù ra.- Töø menu chính choïn Table >Maintenance > Delete Table. Hoäpthoaïi Delete Table hieän ra, choïnbaûng muoán xoaù trong danh saùchlieät keâ roài choïn OK.- Moät hoäp thoaïi caûnh baùo môû ra(hình XVII.5), noù coù nghóa laø:“Baûng <teân baûng> treân ñóa seõ bòxoaù hoaøn toaøn. Leänh naøy khoângtheå quay ngöôïc laïi ñöôïc.” Neáuchaéc chaén muoán xoaù baûng ñoù, tachoïn OK thì taát caùc caùc taäp tin thaønh phaàn cuûa baûng ñoù seõ bò xoaù maát.Baûng coù döõ lieäu nguoàn goác töø Excel khoâng xoaù ñöôïc baèng leänh naøy maø phaûi xoaùthuû coâng.XVII.2.4. “Ñoùng goùi” baûngTa ñaõ bieát raèng moãi vaät theå ñoà hoaï treân cöûa soå baûn ñoà chæ lieân keát vôùi vôùi moät haøngtrong cöûa soå döõ lieäu maø thoâi. Vì vaäy khi thöïc hieän leänh Combine (goäp) hai hay nhieàuvaät theå laïi thaønh moät thì keát quaû laø caùc baûn ghi thaønh phaàn bò xoaù ñi. Baûn ghi naøo haydöõ lieäu ñöôïc giöõ laïi tuyø thuoäc vaøo chæ ñònh cuûa ta trong hoäp thoaïi Data Aggregation(xem theâm veà hoäp thoaïi naøy trong muïc XVII.3.3 cuûa chöông naøy) coøn caùc baûn ghi khaùcseõ bò xoaù ñi. Tuy nhieân caùc haøng trong cöûa soå Browser cuûa MapInfo khoâng bieán maátHình XVII.5. Caûnh baùo khi xoaù baûng seõkhoâng theå quay ngöôïc laïi ñöôïc.Hình XVII.6. Baûng döõ lieäu coù caùc haøng bò xoaù.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7. hoaøn toaøn maø ñoåi thaønh caùc haøng coù maøu xaùm khoâng chöùa döõ lieäu (hình XVII.6). Ñieàutöông töï cuõng xaûy ra khi ta xoaù moät vaät theå töø cöûa soå baûn ñoà hay xoaù moät haøng trongcöûa soå Browser. Haøng bò xoaù chæ maát döõ lieäu vaø bieán thaønh maøu xaùm chöù khoâng maáthaún.Trong quaù trình taïo moät baûn ñoà soá trong MapInfo, neáu thöïc hieän nhieàu laàn leänh xoaùvaät theå hay leänh Combine thì seõ coù raát nhieàu haøng maøu xaùm roãng taïo thaønh trong côsôû döõ lieäu, coù theå thaáy treân cöûa soå Browser. Töông töï nhö vaäy thoâng tin veà caùc vaät theåñoà hoaï treân cöûa soå baûn ñoà vaãn ñöôïc giöõ laïi duø ñaõ bò xoaù ñi. Ñieàu naøy khoâng aûnh höôùnggì ñeán baûn chaát cuûa baûng MapInfo nhöng khieán cho baûng MapInfo toán khoâng gian treânñóa. Ngoaøi ra vieäc duyeät döõ lieäu treân cöûa soå Browser baát tieän ñoàng thôøi thanh traïng thaùitreân maøn hình MapInfo lieät keâ soá baûn ghi coù trong baûng ñoù tính luoân caùc haøng maøuxaùm ñoù vaø vì theá ta khoâng bieát thöïc chaát coù bao nhieâu baûn ghi trong baûng döõ lieäu.Ñeå xoaù caùc baûn ghi maøu xaùm khoâng chöùa döõ lieäu naøy ñi, MapInfo cung caáp cho tamoät leänh coù teân goïi laø Pack Table (ñoùng goùi baûng) duøng ñeå “ñoùng goùi” hay neùn baûnglaïi, laøm cho chuùng toán ít khoâng gian treân ñóa hôn. Leänh naøy coù tuyø choïn cho pheùp tañoùng goùi phaàn döõ lieäu, phaàn ñoà hoaï hay caû hai. Caùch thöïc hieän nhö sau:- Môû baûng caàn “ñoùng goùi” ra.- Töø menu chính choïn Table >Maintenance > Pack Table.Hoäp thoaïi Pack Table môû ra(hình XVII.7).- Choïn baûng muoán ñoùng goùitrong oâ Pack Table.- Choïn moät trong 3 tuyø choïnñoùng goùi döõ lieäu ôû döôùi: PackTabular Data - chæ ñoùng goùiphaàn döõ lieäu, Pack GraphicData - chæ ñoùng goùi phaàn ñoàhoaï vaø Pack Both Types ofData - ñoùng goùi caû hai thaønhphaàn treân.- xong choïn OK.MapInfo seõ chaïy leänh naøy vaø taát caû nhöõng thoâng tin veà caùc vaät theå hay baûn ghi ñaõbò xoaù ñeàu ñöôïc loaïi boû.Khi thöïc hieän leänh naøy caàn chuù yù caùc vaán ñeà sau:- Trong quaù trình thöïc hieän ñoùng goùi baûng, MapInfo caàn moät khoaûng khoâng gian troángtreân ñóa cöùng coù dung löôïng toái thieåu gaáp ñoâi baûng caàn ñoùng goùi ñeå chöùa döõ lieäucuûa baûng ôû daïng taïm thôøi trong luùc xöû lyù (scratch file).- Thöïc hieän leänh ñoùng goùi baûng coù theå aûnh höôûng ñeán caùc nhaõn laøm thuû coâng treâncöûa soå trình baøy ñöôïc löu laïi trong taäp tin workspace. Vì theá neáu coù yù ñònh laøm vieäcvôùi caùc nhaõn thuû coâng cuûa moät baûng, haõy thöïc hieän leänh ñoùng goùi tröôùc khi laøm caùcnhaõn.Hình XVII.7. Hoäp thoaïi Pack Table -“ñoùng goùi” baûng.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8. XVII.2.5. Laøm vieäc vôùi caùc baûng ñaêng kyù töø aûnh queùt trong MapInfo.Khi ñaêng kyù baûn ñoà queùt vaøo MapInfo ta coù theå thöïc hieän moät soá ñieàu chænh aûnhqueùt ñaõ ñaêng kyù. Caùc chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän qua leänh Table > Raster.XVII. 2.5.1. Ñieàu chænh cheá ñoä hieån thò cuûa aûnh queùtCaùch thöïc hieän:- Môû aûnh queùt ñaõ ñöôïc ñaêng kyù ra.- Töø menu chính choïn Table > Raster > Adjust Image Styles. Hoäp thoaïi naøy môû ra(hình XVII.8). Hoäp thoaïi naøy bao goàm caùc thaønh phaàn sau:+ Adjustments: phaàn naøy cho pheùp ta ñieàu chænh ñoä töông phaûn vaø ñoä saùng cuûaaûnh queùt treân hai thanh tröôït Contrast (ñoä töông phaûn) vaø Brightness (ñoä saùng).Giaù trò maëc ñònh cuûa hai thanh tröôït naøy laø 50%.+ Conversion: tuyø choïn cho chuyeån ñoåi töø aûnh maøu sang aûnh thang ñoä xaùm. Tuyøchoïn maëc ñònh laø Original Image (giöõ nguyeân maøu aûnh goác). Neáu choïn Grayscalethì aûnh queùt seõ ñoåi sang maøu thang ñoä xaùm.+ ÔÛ döôùi coù moät tuyø choïn laø Transparent. Maëc ñònh tuyø choïn naøy taét. Neáu ñaùnhdaáu vaøo tuyø choïn naøy thì nuùt Select Color seõ noåi leân vaø söû duïng ñöôïc. Khi ñoù dichuyeån con troû chuoät treân baûn ñoà thì con troû chuoät bieán thaønh hình daáu coäng.Hình XVII.8. Hoäp thoaïi Adjust Image Styles - ñieàuchænh aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù vaøo MapInfo.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9. Neáu ta nhaép chuoät taïi vò trí naøo thì maøu taïi vò trí ñoù ñöôïc ñaùnh daáu vaø hieän leân oâmaøu maãu beân caïnh nuùt Select Color. Maøu ñoù seõ ñöôïc ñoåi thaønh trong suoát(transparent), töùc khoâng maøu, treân cöûa soå baûn ñoà. Leänh naøy thöïc ra chæ coù hieäuquaû ñoái vôùi baûn ñoà maøu ñôn giaûn (16 maøu hay 256 maøu). Nhöõng baûn ñoà coù cheáñoä maøu 8 bit trôû leân thì phaàn ñaùnh daáu maøu raát nhoû vaø gaàn nhö khoâng thaáy.Treân hoäp thoaïi naøy ta cuõng thaáy hai thanh cuoän ngang vaø ñöùng ñeå di chuyeån aûnhcuøng vôùi hai nuùt hình daáu coäng vaø daáu tröø ñeå phoùng to/thu nhoû aûnh.Löu raèng caùch ñieàu chænh veà ñoä töông phaûn, ñoä saùng cuõng nhö phaàn ñoåi cheá ñoämaøu cuûa hoäp thoaïi naøy khoâng aûnh höôûng gì ñeán aûnh goác. Caùc leänh naøy chæ thay ñoåicaùch aûnh queùt ñoù hieån thò trong MapInfo maø thoâi.XVII.2.5.2. Thay ñoåi ñaêng kyù aûnh queùtÑoái vôùi nhöõng aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù vaøo MapInfo, vì moät lyù do naøo ñoù ta muoán thayñoåi thoâng soá ñaêng kyù (nhö ñoåi heä quy chieáu, chænh söûa toaï ñoä ñieåm khoáng cheá, theâmñieåm khoáng cheá,...) thì khoâng nhaát thieát phaûi ñaêng kyù laïi. Ta coù theå thay ñoåi aûnh queùtñaõ ñaêng kyù roài. Caùch laøm:- Môû aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù ra.- Töø menu chính choïn Table > Maintenance > Modify Image Registration. Hoäp thoaïiImage Registration môû ra. Ñaây thöïc chaát chính laø hoäp thoaïi ñaêng kyù aûnh queùt neáuta môû moät aûnh queùt laàn ñaàu tieân trong MapInfo ñeå ñaêng kyù, chæ khaùc laø caùc ñieåmkhoáng cheá ñaõ coù roài maø thoâi.- Ta coù theå thay ñoåi, theâm, bôùt caùc ñieåm khoáng cheá cuõng nhö thay ñoåi heä quy chieáucuûa aûnh queùt neáu muoán.XVII.2.5.3. Ñaêng kyù aûnh queùt theo baûn ñoà soá khaùc ñaõ coù saün cuûa cuøng khu vöïcNhö ñaõ trình baøy trong Chöông II, muoán ñaêng kyù moät baûn ñoà daïng aûnh queùt vaøoMapInfo, phaûi bieát toaï ñoä cuûa ít nhaát 3 ñieåm thì môùi ñaêng kyù ñuùng ñöôïc. Tuy nhieân neáuta coù moät baûn ñoà soá treân MapInfo cuûa cuøng khu vöïc vôùi baûn ñoà aûnh queùt muoán ñaêngkyù thì coù theå laáy ngay caùc toaï ñoä treân baûng MapInfo ñoù vaø söû duïng laøm ñieåm khoángcheá ñeå ñaêng kyù aûnh queùt theo baûn ñoà ñaõ coù. Vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän baèng leänh SelectControl Point from Map (choïn ñieåm khoáng cheá töø baûn ñoà). Caùch thöïc hieän nhö sau:1 - Môû baûn ñoà soá coù cuøng khu vöïc vôùi aûnh queùt caàn ñaêng kyù ra (ta coù theå môû moätaûnh queùt khaùc ñaõ ñaêng kyù roài cuõng ñöôïc).2 - Môû baûn ñoà aûnh queùt muoán ñaêng kyù ra baèng leänh File > Open Table, trong oâ Filesof Type choïn Raster Image (*.bil, *.tif, *.grd,...).3 - Moät hoäp thoaïi môû ra hoûi ta muoán ñaêng kyù (Register) hay chæ hieån thò aûnh (Display)aûnh queùt. Nhaép chuoät choïn Register. Hoäp thoaïi Image Registration môû ra.4 - Choïn heä quy chieáu cho aûnh queùt muoán ñaêng kyù baèng nuùt Projection, choïn ñôn vòbaèng nuùt Units. Trong phöông phaùp ñaêng kyù aûnh queùt kieåu naøy thì heä quy chieáuvaø ñôn vò cuûa aûnh queùt caàn ñaêng kyù phaûi truøng vôùi heä quy chieáu cuûa baûn ñoà soámaø ta söû duïng ñeå laáy toaï ñoä caùc ñieåm khoáng cheá.5 - Di chuyeån aûnh queùt treân hoäp thoaïi Image Registration ñeán vuøng coù ñieåm khoángcheá muoán laáy. Coù theå phoùng to hay thu nhoû aûnh queùt neáu caàn.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10. 6 - Choïn nuùt coâng cuï Grabber treân thanh coâng cuï Main.7 - Duøng nuùt coâng cuï naøy ñeå di chuyeån baûn ñoà soá trong cöûa soå baûn ñoà ñeán cuøng moätvuøng vôùi aûnh queùt. Coù theå duøng hai nuùt coâng cuï phoùng to-thu nhoû ñeå thay ñoåi ñoäphoùng ñaïi cuûa baûn ñoà soá neáu caàn. Trong tình huoáng naøy, thaáy hoäp thoaïi ImageRegistration khoâng bieán maát maø thanh tieâu ñeà cuûa hoäp thoaïi naøy chæ chuyeån sangmaøu xaùm maø thoâi. Vì theá nhôù di chuyeån baûn ñoà ñeå sao cho vuøng döï kieán choïn laáyñieåm khoáng cheá khoâng bò hoäp thoaïi naøyche khuaát.8 - Töø menu chính choïn Table > Raster >Select Control Point from Map.9 - Di chuyeån chuoät laïi cöûa soå baûn ñoà, controû chuoät bieán thaønh hình daáu coäng.Nhaép chuoät leân vò trí choïn laøm ñieåmkhoáng cheá.10 - Hoäp thoaïi Add Control Point môû ra(hình XVII.9). ÔÛ hai oâ MapX vaø MapYhieån thò toaï ñoä cuûa ñieåm môùi nhaépchuoät. Hai oâ ImageX vaø ImageY hieängiaù trò 0. Coù theå ñaët teân cho ñieåm khoángcheá trong oâ Label. Ta choïn OK ñeå chaápnhaän laáy ñieåm khoáng cheá ñoù. Toaï cuûañieåm ñoù ñöôïc ñöa vaøo hoäp thoaïi ImageRegistration.11 - Quay laïi hoäp thoaïi Image Registrationnhaép chuoät leân choïn ñieåm khoáng cheámôùi ñöôïc ñöa vaøo. Phía döôùi hieän leândoøng thoâng baùo: “Click on Image tomodify point’s coordinates” (nhaép chuoätleân aûnh ñeå thay ñoåi toaï ñoä ñieåm).12 - Di chuyeån chuoät laïi phaàn aûnh queùt.Con troû chuoät bieán thaønh hình daáucoäng. Nhaép chuoät leân aûnh queùt ngay taïiñieåm truøng vôùi ñieåm ñaõ nhaép chuoät treânbaûn ñoà soá tröôùc ñoù.13 - Hoäp thoaïi Edit Control Point môû ra(hình XVII.10). Luùc naøy hoäp thoaïi hieänra laïi toaï ñoä cuûa ñieåm ñaõ nhaép chuoättrong baûn ñoà soá luùc ñaàu trong hai oâMapX vaø MapY. Trong hai oâ ImageX vaøImageY luùc naøy khoâng phaûi laø giaù trò 0nöõa maø hieän ra toaï ñoä cuûa ñieåm ta môùinhaép chuoät treân aûnh queùt (toaï ñoä naøytính baèng ñieåm aûnh - pixel). Nhö vaäytoaï ñoä töø baûn ñoà soá ñaõ ñöôïc gaùn leânñieåm nhaép chuoät treân aûnh queùt caànñaêng kyù.Hình XVII.9. Hoäp thoaïi Add ControlPoint - Theâm ñieåm khoáng cheá.Hình XVII.10. Toaï ñoä ñieåm khoángcheá töø baûn ñoà soá ñöôïc gaùn leântoaï ñoä ñieåm töông öùng trongaûnh ñaêng kyù.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11. 14 - Nhaép chuoät choïn OK ñeå keát thuùc ñaêng kyù ñieåm thöù nhaát.15 - Thöïc hieän laïi töø böôùc 5 ñeán böôùc 7 ñeå di chuyeån aûnh queùt vaø baûn ñoà soá ñeán vòtrí caàn ñaêng kyù thöù hai.16 - Treân hoäp thoaïi Image Registration nhaép chuoät choïn nuùt New ñeå chuaån bò naïpñieåm khoáng cheá thöù hai.17 - Thöïc hieän laïi töø böôùc 8 ñeán böôùc 14 ñeå ñaêng kyù ñieåm khoáng cheá thöù hai.18 - Thöïc hieän laïi böôùc 5 ñeán böôùc 7 roài choïn nuùt New, sau ñoù thöïc hieän laïi böôùc 8ñeán böôùc 14 ñeå ñaêng kyù ñieåm khoáng cheá thöù ba.Laëp laïi quy trình nhö treân cho ít nhaát 4 ñieåm khoáng cheá ñeå ñaûm baûo thaáy ñöôïcsai soá khi ñaêng kyù cuûa aûnh queùt ñeå bieát ñöôïc coù theå chaáp nhaän ñöôïc sai soá haykhoâng.19 - Sau khi naïp ñuû soá löôïng ñieåm khoáng cheá caàn thieát, nhaép chuoät vaøo nuùt OK treânhoäp thoaïi Image Registration ñeå keát thuùc quaù trình ñaêng kyù aûnh queøt.XVII.3. LAØM VIEÄC VÔÙI DÖÕ LIEÄU TRONG BAÛNGNgoaøi vieäc quaûn lyù caùc baûng MapInfo thoâng qua caùc leänh neâu treân, chuùng ta cuõngcoøn caàn phaûi laøm vieäc vôùi döõ lieäu cuûa baûng. MapInfo coù moät soá leänh cho pheùp ta laømvieäc vôùi döõ lieäu trong caùc baûng. Ta seõ xem xeùt döôùi ñaây nhöõng leänh ñoù.XVII.3.1. Leänh Append Rows to TableLeänh naøy cho pheùp ta noáicaùc haøng töø moät baûng naøyvaøo moät baûng khaùc. Hai baûngphaûi coù soá coät vaø ñònh daïngcoät nhö nhau ñoàng thôøi thöù töïcaùc coät phaûi gioáng nhau. Neáuñònh daïng coät khaùc nhau,MapInfo seõ ñieàu chænh ñònhdaïng coät laïi sao cho phuø hôïpnhaát. Khi hai baûng coù soá coätnhö nhau nhöng thöù töï coätkhaùc nhau ta coù theå ñieàuchænh laïi thöù töï caùc coät baèng leänh Table > Maintenance > Table, söû duïng hai nuùt Up vaøDown ñeå ñieàu chænh laïi thöù töï caùc coät. Caùch thöïc hieän leänh naøy nhö sau:- Môû hai baûng caàn noái ra.- Töø menu chính choïn Table > Append Rows to Table. Hoäp thoaïi Append Rows toTable môû ra (hình XVII.11).- Trong oâ Append Table, choïn baûng nguoàn (töùc baûng coù döõ lieäu ta caàn laáy).- Trong oâ to Table, choïn baûng ta caàn noái caùc haøng vaøo (baûng ñích).- Xong choïn OK.Hình XVII.11. Hoäp thoaïi Append Rows to Table -Noái haøng vaøo baûng.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12. Caùc haøng trong baûng nguoàn seõ ñöôïc noái vaøo baûng ñích. Neáu baûng nguoàn coù vaättheå ñoà hoaï thì chuùng cuõng ñöôïc ñöa vaøo baûng kia. Muoán löu laïi nhöõng thay ñoåi trongbaûng ñích ta choïn File > Save Table.Tröôùc khi thöïc hieän leänh naøy, neáu ta choïn moät soá haøng trong baûng nguoàn thì tuyøchoïn Selection seõ hieän ra trong oâ Append Table. Neáu ta giöõ nguyeân tuyø choïn laøSelection thì chæ coù nhöõng haøng ñöôïc choïn ñöôïc noái vaøo baûng ñích.Leänh naøy thay ñoåi döõ lieäu trong baûng ñöôïc noái haøng vì theá haõy sao löu laïi caùc baûngneáu muoán thöïc taäp phaàn naøy.XVII.3.2. Xem caùc thoáng keâ veà döõ lieäu kieåu soá cuûa moät tröôøng.Ñoái vaø tröôøng döõ lieäu kieåu soá nhödieän tích, daân soá, chieàu daøi,... ta coùtheå xem caùc thoáng keâ veà döõ lieäu cuûamoät tröôøng trong moät baûng. Vieäc naøyñöôïc thöïc hieän baèng leänh CalculateStatistics (Tính toaùn thoáng keâ) trongmenu Query. Caùch laøm nhö sau:- Môû baûng coù döõ lieäu caàn xem thoângtin thoáng keâ ra.- Töø menu chính choïn Query >Calculate Statistics. Hoäp thoaïiCalculate Statistics môû ra (hìnhXVII.12).- Trong oâ Table choïn baûng coù thoâng tin caàn xem, trong oâ Column, choïn coät coù thoângtin caàn xem.- Choïn OK.MapInfo seõ môû ra moät hoäp thoaïi(hình XVII.12) cho pheùp xem caùc thoângtin thoáng keâ veà caùc baûn ghi trong coätñöôïc choïn cuûa baûng ñoù. Caùc thoâng tinnaøy bao goàm:- Table: teân baûng ñöôïc choïn.- Column: coät ñöôïc choïn.- Count: soá baûn ghi (soá haøng) trongbaûng ñoù.- Minimum: giaù trò nhoû nhaát trong baûng.- Maximum: giaù trò lôùn nhaát trong baûng.- Range: khoaûng cheânh leäch giöõa giaùtrò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát.- Sum: toång giaù trò caùc haøng trong coätñöôïc choïn.Hình XVII.12. Hoäp thoaïi Calculate ColumnStatistics - choïn baûng ñeå xem thoáng keâdöõ lieäu trong coät kieåu soá.Hình XVII.13. Thoâng baùo ColumnStatistics - thoáng keâ döõ lieäu trongcoät ñöôïc choïn.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13. - Mean: trò trung bình cuûa taát caû caùc giaù trò.- Variance: Phöông sai cuûa caùc giaù trò.- Standard Deviation: ñoä leäch chuaån cuûa caùc giaù trò trong coät.Neáu tröôùc khi thöïc hieän leänh naøy ta choïn moät soá baûn ghi trong moät baûng maø thoâithì trong oâ Table ôû hoäp thoaïi Calculate Column Statistics hieän ra tuyø choïn Selection chopheùp ta xem nhöõng thoâng tin naøy cuûa nhöõng baûn ghi ñöôïc choïn maø thoâi.XVII.3.3. Xem thoâng tin thoáng keâ cuûa caùc baûn ghi ñöôïc choïnTa cuõng coù theå xem thoâng tin thoáng keâ giöõa caùc baûn ghi ñöôïc choïn. Nhöõng tröôøngkieåu soá seõ ñöôïc tính toång vaø tính trung bình. Caùch laøm laøm nhö sau:- Môû baûng coù thoâng tin caàn xem ra.- Töø menu chính choïn Options > Show Statistics Window. Cöûa soå Statistics môû ra vaøcoù doøng chöõ “no selection”(chöa coù baûn ghi naøo ñöôïcchoïn).- Söû duïng coâng cuï choïn treânthanh coâng cuï Main nhaépchuoät leân choïn moät vaät theå,laäp töùc caùc thoâng tin cuûa vaättheå ñoù hieän leân trong cöûa soåStatistics (hình XVII.14). Cöûasoå naøy coù 3 coät: Coät Field lieätkeâ teân caùc tröôøng kieåu soá,coät Sum tính toång cuûa caùcgiaù trò caùc tröôøng vaø coätAverage tính giaù trò trungbình cuûa caùc tröôøng.- Giöõ phím <Shift> choïn theâmmoät vaät theå thöù hai trongcuøng moät baûng, laäp töùc tathaáy caùc thoâng soá trong caùc coät Sum vaø Average thay ñoåi theo. Caùc giaù trò toång vaøtrung bình thay ñoåi töông öùng vôùi soá vaät theå ñöôïc choïn treân cöûa soå baûn ñoà.Treân cuøng cuûa cöûa soå thoáng keâ coù doøng Table, noù hieän teân baûng coù caùc vaät theåñang ñöôïc choïn vaø ôû döôùi coù doøng Records Selected baùo cho ta bieát coù bao nhieâu vaättheå ñang ñöôïc choïn.Ta coù theå choïn caùc baûn ghi trong cöûa soå döõ lieäu hay cöûa soå bieåu ñoà cuõng ñöôïc(neáu coù). Khi choïn caùc baûn ghi trong cöûa soå bieåu ñoà, ñeå hieån thò ñöôïc thoâng tin trongcöûa soå thoáng keâ, söû duïng coâng cuï choïn bieåu ñoà chöù khoâng phaûi coâng cuï choïn bìnhthöôøng.XVII.3.2. Leänh Update Column - Caäp nhaät coätHình XVII.14. Thoâng tin thoáng keâ döõ lieäu kieåusoá cuûa caùc baûn ghi ñöôïc choïn.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14. XVII.3.2.1. Toång quaùtTrong nhieàu tröôøng hôïp laøm vieäc vôùi döõ lieäu cuûa moät baûng MapInfo, ta khoângnhöõng thao taùc vôùi caùc döõ lieäu coù trong caùc tröôøng ñôn leû maø ñoâi khi coøn muoán thöïchieän tính toaùn giöõa caùc tröôøng ñoù vaø ñöa caùc soá lieäu tính toaùn vaøo moät tröôøng môùi, hoaëcthay ñoåi döõ lieäu moät tröôøng baèng caùch tính toaùn döõ lieäu töø moät tröôøng khaùc,... Khoângnhöõng theá, nhieàu luùc ta coøn coù nhu caàu söû duïng döõ lieäu töø caùc baûng khaùc. Nhöõng nhucaàu nhö vaäy coù theå thöïc hieän ñöôïc thoâng qua leänh Update Column (leänh Caäp nhaät coät).Khi söû duïng leänh Update Column, ta coù voâ soá caùch ñeå laáy vaø xöû lyù döõ lieäu. Leänhnaøy khoâng nhöõng coù khaû naêng truy xuaát thoâng tin töø döõ lieäu maø coøn coù khaû naêng caäpnhaät thoâng tin theo vò trí ñòa lyù treân baûn ñoà.Moät caùch toång quaùt, caùch thöïc hieän leänh Caäp nhaät coät nhö sau:- Môû baûng caàn thöïc hieän söï thay ñoåi hay caäp nhaät döõ lieäu. Neáu ta caàn laáy döõ lieäu töømoät baûng khaùc thì baûng ñoù cuõng phaûi ñöôïc môû ra.- Choïn Table > Update Column. Hoäp thoaïi Update Column môû ra (hình XVII.12).- Trong oâ Table to Update choïn teân baûng muoán caäp nhaät döõ lieäu.- Trong oâ Colunn to Update choïn coät muoán caäp nhaät döõ lieäu.- Trong oâ Get Value From Table choïn baûng naøo caàn laáy döõ lieäu ñeå caäp nhaät. Neáumuoán laáy döõ lieäu töø caùc tröôøng coù trong cuøng moät baûng, giöõ nguyeân teân baûng gioángnhö teân trong oâ Table to Update. Neáu muoán caäp nhaät döõ lieäu töø moät baûng khaùc thìchoïn teân baûng ñoù trong oâ naøy. Khi choïn caäp nhaät döõ lieäu töø moät baûng khaùc oâColumn to Update töï ñoäng ñoåi thaønh Add new temporary column (theâm coät taïm). Taseõ thaûo luaän phaàn naøy sau.- OÂ Value: naïp giaù trò caàn caäp nhaät vaøo oâ naøy. Giaù trò caàn caäp nhaät tuyø theo chæ ñònhcuûa ta. Noù coù theå laø moät haèng soá, moät chuoãi kyù töï, moät coâng thöùc tính toaùn töø döõlieäu trong moät coät khaùc,...Nuùt Assist duøng ñeå vaøo hoäp thoaïi Expression vaø thieát laäpbieåu thöùc caäp nhaät.Hình XVII.12. Hoäp thoaïi Update Column Caäp nhaät coät.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15. - ÔÛ döôùi laø tuyø choïn Browse Results, ñaùnh daáu oâ naøy seõ môû cöûa soå döõ lieäu cuûa caùcbaûn ghi ñöôïc caäp nhaät.- Choïn OK ñeå thöïc hieän caäp nhaät coät.Neáu choïn moät soá vaät theå/baûn ghi tröôùc khi thöïc hieän leänh naøy thì oâ Table to Updatecoù tuyø choïn Selection. Neáu giöõ tuyø choïn naøy thì leänh caäp nhaät chæ taùc ñoäng leân caùc vaättheå ñang ñöôïc choïn. Löu yù raèng leänh caäp nhaät taùc ñoäng leân baûng döõ lieäu cuûa baûngMapInfo nhöng ta coù theå thöïc hieän pheùp choïn töø cöûa soå baûn ñoà.XVII.3.2.2. Ví duïTa seõ xem xeùt moät soá ví duï döôùi ñaây.Ví duï 1: Caäp nhaät coät döõ lieäu tính maät ñoä daân soá cho baûng cac_tinh.Trong baûn ñoà caùc tænh cuûa Vieät Nam, ta ñaõ coù coät dieän tích (dien_tich) vaø coät daânsoá (dan_so). Ta muoán ñöa thoâng tin veà maät ñoä daân soá vaøo baûng döõ lieäu cuûa lôùp baûnñoà naøy.Phaân tích: maät ñoä daân soá baèng soá daân chia cho dieän tích. Trong coät dan_so, soá daânñöôïc tính baèng nghìn ngöôøi nhö vaäy maät ñoä daân soá seõ baèng giaù trò trong coät dan_sonhaân vôùi 1000 vaø chia cho giaù trò trong coät dien_tich. Ñeå chöùa giaù trò maät ñoä daân soá, tacaàn taïo ra moät tröôøng môùi.Caùch thöïc hieän nhö sau:- Môû baûng cac_tinh ra.- Töø menu chính choïn Table > Maintenance > Table Structure. Hoäp thoaïi Modify TableStructure môû ra.- Choïn nuùt Add Field ñeå taïo theâm moät tröôøng môùi. Söûa teân maëc ñònh cuûa tröôøng môùithaønh mat_do (maät ñoä). Ñònh daïng kieåu tröôøng trong oâ Type laø Float.- Laøm xong choïn OK. Cöûa soå baûn ñoà lieân quan ñöôïc ñoùng laïi.- Choïn Window > New Browser Window ñeå môû cöûa soå döõ lieäu cuûa baûng cac_tinh ra.Ta thaáy tröôøng mat_do ñöôïc taïo thaønh vaø chöa coù döõ lieäu.- Choïn Table > Update Column. Hoäp thoaïi Update Column môû ra.- Trong oâ Table toUpdate choïn baûngcac_tinh, trong oâColumn to Update choïncoät mat_do.- Trong oâ Get Value fromTable giöõ nguyeân laø baûngcac_tinh.- Nhaép chuoät vaøo nuùt Assist ñeå môûhoäp thoaïi Expression ra.- Trong oâ Expression ta goõ vaøo Bieåu thöùcsau:PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. 16. dan_so*1000/dien_tichNeáu khoâng nhôù chính xaùc teân tröôøng vaø chöa thoâng thaïo caùch goõ bieåu thöùc, ta coùtheå söû duïng hai menu thaû xuoáng Column vaø Operators ñeå laäp bieåu thöùc. Xem caùchsöû duïng caùc menu thaû xuoáng naøy trong chöông ///.- Laøm xong nhaán OK ñeå quay laïi hoäp thoaïi Update Column. Bieåu thöùc ñöôïc naïp vaøooâ Value.- Nhaán OK ñeå keát thuùc leänh caäp nhaät.Trong giaây laùt ta thaáy taát caû caùc haøng cuûa baûng cac_tinh ñöôïc naïp giaù trò vaøo coätmat_do. Vì ñôn vò dieän tích luùc naïp vaøo tröôøng naøy laø km2 neân giaù trò maät ñoä trong coätseõ laø ngöôøi/km2.Ví duï 2: Haõy ñoåi coät ten cuûa baûng cac_tinh thaønh chöõ vieát hoa.Phaân tích: trong baûng cac_tinh, luùc naïp teân caùc tænh, ngöôøi nhaäp lieäu ñaõ goõ teân caùctænh theo kieåu vieát hoa chöõ ñaàu maø thoâi. Giaû söû ta muoán ñoåi teân taát caû caùc tænh trongtröôøng naøy thaønh daïng chöõ vieát hoa taát caû caùc chöõ, ví duï “Nam Ñònh” thaønh “NAMÑÒNH”. Ñaây laø moät tröôøng kieåu chuoãi, neân ta caàn söû duïng moät haøm soá xöû lyù chuoãi ñeåthöïc hieän ñieàu naøy. Haøm soá caàn ñöôïc söû duïng laø haøm UCase$(str). Caùch thöïc hieännhö sau:- Môû baûng cac_tinh ra neáu chöa môû.- Töø menu chính choïn Table > Update Column. Hoäp thoaïi Update Column môû ra.Hình XVII.13. Caäp nhaät coät kieåu kyù töï baèng haøm soá xöû lyù chuoãi.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. 17. - Trong oâ Table to Update ta choïn baûng cac_tinh.- Trong oâ Column to Update ta choïn coät ten.- Trong oâ Get Value from Table ta giöõ nguyeân teân baûng cac_tinh.- Trong oâ Value ta goõ vaøo chuoãi bieåu thöùc sau: UCase$(ten). Trong tröôøng hôïpchöa thaønh thaïo caùch goõ bieåu thöùc tröïc tieáp, ta coù theå söû duïng nuùt Assist ñeå choïnhaøm naøy töø menu thaû xuoáng Functions, chuyeån con troû chuoät vaøo giöõa daáu ngoaëcñôn cuûa haøm soá trong oâ Expression roài naïp teân tröôøng baèng caùch choïn noù töø menuthaû xuoáng Column.- Xong choïn OK.Trong tích taéc taát caû teân caùc tænh ñöôïc ñoåi thaønh chöõ vieát hoa. Bieåu thöùcUCase$(ten) coù nghóa laø ñoåi taát caû caùc chuoãi (töùc teân caùc tænh) trong tröôøng ten töøchöõ thöôøng thaønh chöõ hoa. Keát quaû troâng gioáng nhö treân hình XVII.13.Trong ví duï naøy coù moät ñieåm lyù thuù laø ta ñaõ laáy döõ lieäu trong moät tröôøng (tröôøngten), thay ñoåi noù baèng moät haøm soá vaø caäp nhaät laïi chính tröôøng ñoù. Töông töï nhö haømsoá naøy, ñoäc giaû coù theå thöû caùc haøm chuoãi khaùc nhö haøm LCase(str) (traû moät chuoãi veàkieåu chöõ thöôøng) hay haøm Proper$(str) (traû moät chuoãi veà caùch vieát hoa ñuùng kieåu - töùclaø vieát hoa chöõ ñaàu tieân).Trong tröôøng hôïp nhaäp döõ lieäu daïng chuoãi, caùc haøm naøy khaù tieän lôïi. Ví duï nhö khita phaûi nhaäp moät danh saùch teân chaúng haïn. Muoán vieát hoa chöõ ñaàu tieân, ta phaûi nhaánphím <Shift>, ñieàu naøy laøm giaûm toác ñoä nhaäp döõ lieäu. Ta chæ caàn goõ taát caû caùc teân baèngchöõ thöôøng, sau ñoù chæ caàn thöïc hieän leänh caäp nhaät coät baèng haøm Proper$(str) thì teânseõ ñöôïc ñoåi thaønh chöõ vieát hoa ngay.Ví duï 3: Haõy tìm xem töøngthaønh phoá trong lôùp thanh_phothuoäc tænh naøo.Phaân tích: trong tình huoángnaøy, caùc thaønh phoá laø moät lôùpbaûn ñoà kieåu ñieåm, lôùp caùc tænh laømoät lôùp baûn ñoà kieåu vuøng. Khimôû hai lôùp chung vôùi nhau (hìnhXVII.14) thì nhìn treân cöûa soå baûnñoà ta coù theå bieát ñöôïc thaønhphoá/thò xaõ ñoù thuoäc tænh naøo. Tuynhieân neáu muoán bieát taát caû caùcthaønh phoá trong lôùp thanh_pho,moãi ñòa danh thuoäc vaøo tænh naøothì neáu laøm baèng tay raát maát thôøigian. MapInfo coù khaû naêng giaûiquyeát baøi toaùn naøy baèng khaûnaêng phaân tích döõ lieäu theo ñòalyù. Caùch thöïc hieän nhö sau:- Môû baûng cac_tinh vaø baûngthanh_pho ra.- Töø menu chính choïn Table >Hình XVII.14. Môû hai lôùp baûn ñoà chung ñeå thaáytöông quan veà ñòa lyù giöõa chuùng vôùi nhau.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. 18. Maintenance > Table Structure ñeå taïo theâm moät tröôøng môùi cho baûng thanh_pho.Ñaët teân tröôøng môùi laø tinh (tænh), ñònh daïng kieåu tröôøng laø Character, chieàu daøi laøtrong oâ Width laø 20.- Xong choïn OK. Baûng thanh_pho ñöôïc ñoùng laïi.- Môû cöûa soå döõ lieäu cuûa baûng thanh_pho ra baèng leänh Window > New BrowserWindow. Ta thaáy tröôøng môùi coù teân laø tinh ñöôïc taïo thaønh.Ta seõ tieán haønh naïp teân caùc tænh maø töøng thaønh phoá/thò traán naèm trong ñoù vaøotröôøng môùi naøy nhö sau:- Töø menu chính choïn Table > Update Column. Hoäp thoaïi Update Column môû ra.- Trong oâ Table to Update choïn baûng thanh_pho, trong oâ Column to Update ta choïntröôøng tinh môùi taïo, trong oâ Get Value from Table ta choïn baûng cac_tinh, trong oâCalculate ta choïn Value trong oâ of ta choïn ten (Hình XVII.15).Khi choïn baûng cac_tinh laäp töùc oâ Column to Update ñoåi thaønh Add new temporaryColumn. Ta seõ baøn tröôøng hôïp naøy sau. Cöù choïn laïi trong oâ naøy laø tröôøng tinh.- Nhaép chuoät choïn nuùt Join. Hoäp thoaïi Specify Join môû ra.- Tuyø choïn maëc ñònh laø where ..., ta choïn nhaép chuoät choïn laïi muïc where object fromtable cac_tinh, trong menu thaû xuoáng phía döôùi giöõ nguyeân tuyø choïn contains. Caùcpheùp choïn naøy taïo thaønh moät caâu laø “where object from table cac_tinh containsobject from table thanh_pho” (caùc vaät theå trong baûng cac_tinh chöùa caùc vaät trongbaûng thanh_pho).- Choïn OK ñeå quay laïi hoäp thoaïi Update Column.- Choïn OK ñeå keát thuùc leänh caäp nhaät.Teân cuûa caùc tænh ñöôïc caäp nhaäp vaøo tröôøng tinh cuûa baûng thanh_pho.Hình XVII.15. Caäp nhaät coät cuûa moät baûng baèng döõ lieäucuûa moät coät töø baûng khaùc.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. 19. Nhö vaäy chæ qua vaøileänh ngaén ta coù ngay danhsaùch töøng thaønh phoá/thò traántrong baûng thanh_pho thuoäctænh naøo. Leänh caäp nhaät naøycoù yù nghóa laø baûo MapInfoxem töøng thaønh phoá/thò traánnaèm trong ranh giôùi tænh naøoroài laáy giaù trò trong tröôøngten cuûa baûng cac_tinh gaùnvaøo tröôøng tinh cuûa baûngthanh_pho.Dó nhieân trong quaù trìnhsoá hoaù baûng thanh_pho, taphaûi chaám ñieåm vò trí caùcthaønh phoá/thò traán chínhxaùc, neáu chaám sai sang tænh khaùc thì ... “mieãn bình luaän” vì ñöông nhieân MapInfo seõtìm tænh cuûa thaønh phoá ñoù sai.Ví duï treân laø moät minh hoaï cho khaû naêng tìm kieám thoâng tin theo ñòa lyù maø chæ coùnhöõng phaàn meàm GIS môùi laøm ñöôïc vì tieâu chuaån tìm kieám caõn cöù vaøo toaï ñoä chöùkhoâng döïa vaøo döõ lieäu. Ngoaøi nhöõng ví duï treân, MapInfo coøn coù khaû naêng caäp nhaät caùcthoâng tin coù tính chaát ñòa lyù töø caùc vaät theå treân cöûa soå baûn ñoà vaøo baûng döõ lieäu nhöchieàu daøi, dieän tích, toaï ñoä,... Caùc ví duï veà nhöõng tröôøng hôïp naøy ñaõ ñöôïc trình baøytrong Chöông VII, muïc VII.2.XVII.3.2.3. Caäp nhaät döõ lieäu vaøo baûng moät caùch taïm thôøiTrong ví duï 3 ôû treân, ta taïo ra moät tröôøng môùi vaø nhaäp döõ lieäu töø leänh caäp nhaät vaøotröôøng ñoù. Nhö vaäy döõ lieäu ñöôïc caäp nhaät trôû thaønh moät phaàn cuûa baûng döõ lieäu neáu tathöïc hieän löu baûng ñoù laïi. Tuy nhieân coù khi ta chæ caàn nhaäp döõ lieäu taïm thôøi töø baûngkhaùc vaøo baûng caàn döõ lieäu ñoù ñeå thöïc hieän phaân tích maø thoâi. Trong tröôøng hôïp ñoù khichoïn caäp nhaät döõ lieäu töø baûng khaùc, MapInfo maëc ñònh choïn moät coät noù töï taïo ra taïmthôøi vaø trong oâ Column to Update seõ hieän ra doøng chöõ Add to temporary Column (theâmvaøo coät taïm thôøi). Coät ñoù ñöôïc duøng ñeå chöùa döõ lieäu taïm thôøi khi ta thöïc hieän leänh caäpnhaät.Khi döõ lieäu töø baûng nguoàn ñöôïc chuyeån leân coät taïm thôøi thì baát cöù thay ñoåi naøotrong baûng döõ lieäu nguoàn ñeàu seõ ñöôïc phaûn aùnh qua coät taïm thôøi treân baûng ñöôïc caäpnhaät. Neáu muoán löu laïi coät taïm thôøi ñoù ta phaûi duøng leänh File > Save Copy As ñeå löubaûng chöùa coät taïm thôøi thaønh moät baûng môùi. Khi löu thaønh baûng môùi baèng leänh naøythì döõ lieäu seõ khoâng coøn thay ñoåi nöõa neáu baûng nguoàn thay ñoåi. Neáu baûng coù chöùa coättaïm thôøi naèm trong moät taäp tin workspace thì thoâng tin trong coät naøy seõ ñöôïc giöõ trongtaäp tin workspace vaø trong tröôøng hôïp ñoù khi döõ lieäu trong baûng nguoàn thay ñoåi thì laànsau môû taäp tin workspace ra döõ lieäu trong coät taïm thôøi ñoù cuõng seõ ñöôïc caäp nhaät.Khi taïo baûn ñoà chuû ñeà (Thematic map) ta coù theå söû duïng leänh caäp nhaät coät ngaytrong quaù trình taïo baûn ñoà chuû ñeà ñeå laáy döõ lieäu töø baûng khaùc phuïc vuï cho nhu caàucuûa ta.Hình XVII.16. Hoäp thoaïi Specify Join - chæ ñònhphöông phaùp keát hôïp döõ lieäu giöõa hai baûng.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 20. 20. XVII.3.2.4. Caùc phöông phaùp toång hôïp döõ lieäu khi Caäp nhaät CoätChuùng ta haõy quay laïi hoäp thoaïi Update Column treân hình XVII.15. ÔÛ oâ Calculate,neáu ta nhaép chuoät vaøo nuùt menu thaû xuoáng thì ngoaøi tuyø choïn Value ra coøn coù nhieàutuøy choïn khaùc. Trong quaù trình caäp nhaät coät ñeå laáy döõ lieäu töø moät baûng khaùc, MapInfocung caáp cho ta nhieàu phöông phaùp toång hôïp soá lieäu khi caäp nhaät coät, chuùng ñöôïclieät keâ trong menu thaû xuoáng cuûa oâ Calculate. Caùc phöông phaùp ñoù nhö sau:- Average (Giaù trò trung bình): Tính trò trung bình cuûa caùc giaù trò cuûa taát caû caùc baûnghi trong moät nhoùm.- Count (Ñeám): Ñeám soá baûn ghi trong moät nhoùm.- Minimum (Giaù trò nhoû nhaát): tìm giaù trò nhoû nhaát trong caùc baûn ghi cuûa moät nhoùm.- Maximum (Giaù trò lôùn nhaát): tìm giaù trò lôùn nhaát trong caùc baûn ghi cuûa moät nhoùm.- Sum (Toång): Tính toång giaù trò cuûa taát caû caùc baûn ghi trong moät nhoùm.- Weighted Average (Giaù trò trung bình coù troïng soá): Cho troïng soá cuûa moät giaù trò naøycao hôn giaù trò khaùc khi tính trung bình.- Proprotion Sum (Toång theo tyû leä): Laø pheùp tính toång ñöôïc ñieàu chænh döïa treân chætieâu moät vaät theå naøy coù phaàn chung vôùi moät vaät theå khaùc nhieàu hay ít.- Proportrion Average (Giaù trò trung bình theo tyû leä): Laø pheùp tính trò trung bình ñöôïcñieàu chænh döïa treân chæ tieâu moät vaät theå naøy coù phaàn chung vôùi moät vaät theå khaùcnhieàu hay ít.- Proportion Weighted Average (Trò trung bình coù troïng soá theo tyû leä): Laø pheùp tínhtrò trung bình coù troïng soá döïa treân chæ tieâu moät vaät theå naøy coù phaàn chung vôùi moätvaät theå khaùc nhieàu hay ít.Löu yù raèng caùc phöông phaùp tính trò trung bình, ñeám, giaù trò nhoû nhaát, giaù trò lôùnnhaát, toång vaø trò trung bình coù troïng soá chæ döïa vaøo döõ lieäu, trong khi ñoù caùc haøm tínhtyû leä (Proportion) coù xeùt ñeán caû moái lieân quan veà ñòa lyù.XVII.3.3. Nhaäp vaø taùch döõ lieäu khi thay ñoåi caùc vaät theå ñoà hoaï treân baûn ñoàÑoái vôùi moät baûng MapInfo coù vaät theå ñoà hoaï vaø coù döõ lieäu, trong nhieàu tröôøng hôïpta caàn thöïc hieän söï thay ñoåi treân baûn ñoà. Ñoái vôùi nhöõng leänh töông taùc giöõa caùc vaättheå treân baûn ñoà nhö Combine, Split, Erase, Erase Outside thì khi thöïc hieän ta cuõng phaûixem xeùt caùch xöû lyù döõ lieäu nhö theá naøo. MapInfo cho pheùp ta choïn moät soá phöông aùnñeå xöû lyù döõ lieäu khi thöïc hieän caùc leänh treân.XVII.3.3.1. Nhaäp döõ lieäu trong leänh CombineNhö ñaõ bieát, Combine laø leänh goäp hai hay nhieàu vaät theå cuøng kieåu laïi thaønh moät.Khi thöïc hieän leänh Combine trong moät baûng, MapInfo hieån thò hoäp thoaïi DataAggregation ñeå cho ta choïn caùch xöû lyù döõ lieäu cho vaät theå goäp ñöôïc taïo thaønh. Hoäpthoaïi naøy (hình XVII.17) bao goàm caùc noäi dung sau:- Phaàn treân cuûa hoäp thoaïi naøy bao goàm 3 coät:+ Destination: lieät keâ taát caû caùc tröôøng coù trong baûng coù caùc vaät theå caàn goäp.+ Method: ñeå chæ ñònh phöông phaùp goäp döõ lieäu cho töøng tröôøng töông öùng beâncoät Destination. Ñoái vôùi tröôøng kieåu soá, phöông phaùp maëc ñònh laø Sum (tínhtoång), ñoái vôùi tröôøng kieåu kyù töï, ngaøy thaùng, luaân lyù, phöông phaùp maëc ñònh laøPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 21. 21. Value (laáy giaù trò).+ Weight by: chæ hieån thò khi naøo choïn phöông phaùp goäp döõ lieäu laø Average (xemtieáp phaàn döôùi).- Phaàn Aggregation Method: chæ ñònh phöông phaùp goäp döõ lieäu cho töøng tröôøng ñöïôcchoïn ôû treân. Khi choïn moät tröôøng trong oâ danh saùch tröôøng ôû treân ta phaûi choïnphöông phaùp goäp döõ lieäu trong phaàn Aggregation Method naøy. Phöông phaùp goäpdöõ lieäu bao goàm;+ Blank: boû troáng, coù nghóa laø khi goäp vaät theå, tröôøng ñöôïc choïn seõ bò boû troáng,khoâng chöùa döõ lieäu.+ Sum: tính toång, döõ lieäu chöùa trong tröôøng ñöôïc choïn ôû treân seõ ñöôïc naïp giaù tròlaø toång caùc giaù trò cuûa caùc vaät theå ñöôïc choïn. Tuyø choïn naøy chæ aùp duïng cho caùctröôøng kieåu soá.+ Value: laáy giaù trò. Giaù trò naïp vaøo laø moät trong nhöõng giaù trò cuûa caùc vaät theå ñöôïcchoïn.+ Average: tính trung bình, giaù trò naïp vaøo laø trung bình caùc giaù trò cuûa caùc vaät theåñöôïc choïn. Khi choïn Average, ta coù theâm moät tuyø choïn nöõa laø Weight by. Tuyøchoïn maëc ñònh trong oâ Weight by laø none (khoâng tính troïng soá). Tuyø choïn naøycoù nghóa laø khi tính giaù trò trung bình, MapInfo seõ xem xeùt troïng soá (weight) theomoät tieâu chuaån naøo ñoù. OÂ naøy lieät keâ taát caû caùc tröôøng kieåu soá vaø coù theâm tuyøchoïn laø Area (dieän tích). Trong caùch tính trung bình thoâng thöôøng, giaù trò trungbình laø toång caùc giaù trò caù theå chia cho soá löôïng caù theå. Khi tính troïng soá theomoät tieâu chuaån naøo ñoù thì giaù trò cuûa caù theå naøo lôùn hôn seõ coù phaàn aûnh höôûng(troïng soá) trong trò trung bình cao hôn. Neáu thöïc hieän leänh nhaäp vaät theå kieåuñöôøng, khoâng ñöôïc söû duïng tuyø choïn Weight by laø Area vì vaät theå kieåu ñöôøngHình XVII.17. Hoäp thoaïi Data Aggregation - nhaäp döõ lieäu.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 22. 22. khoâng coù dieän tích.- Döôùi cuøng laø tuyø choïn No Data. Neáu ñaùnh daáu choïn vaøo oâ naøy thì caùc vaät theå khiñöôïc nhaäp laïi thaønh moät seõ khoâng chöùa döõ lieäu trong tröôøng naøo caû.Ta seõ xeùt moät ví duï ñôn giaûn döôùi ñaây ñeå minh hoaï. Coù hai tænh trong baûng cac_tinhlaø Höng Yeân vaø Haûi Döông. Giaû söû ta muoán nhaäp hai tænh naøy laïi thaønh moät laø tænh môùiHaûi Höng. Löu yù raèng ñaây chæ laø ví duï, khoâng coù thöïc. Caùch thöïc hieän (xem laïi hìnhXVII.17) nhö sau:- Môû baûng cac_tinh ra.- Choïn Map > Layer Control ñeå vaøo hoäp thoaïi Layer Control vaø ñaùnh daáu vaøo coätchænh söûa ôû lôùp cac_tinh.- Duøng coâng cuï choïn vaø giöõ phím <Shift> nhaép chuoät choïn hai tænh naøy.- Töø menu chính choïn Objects > Combine. Hoäp thoaïi Data Aggregation môû ra.- Nhaép chuoät choïn tröôøng ten, ta thaáy trong oâ Value ôû döôùi laø teân Höûng Yeoõn (HöngYeân). Ta muoán teân cuûa tænh môùi ñöôïc nhaäp vaøo laø “Haûi Höng” neân ta seõ goõ laïi vaøooâ Value naøy chöõ Haûi Höng (Hayûi Höûng).- Nhaép chuoät choïn tröôøng chu_vi. Phöông phaùp nhaäp döõ lieäu maêc ñònh cuûa tröôøngnaøy laø laáy toång (Sum). Chu vi cuûa tænh môùi baèng toång chu vi hai tænh naèm saùt nhau(coù ranh giôùi chung) laø khoâng ñuùng. Chu vi cuûa tænh môùi baèng toång chu vi hai tænhtröø ñi ñöôøng ranh giôùi chung giöõa hai tænh. Vì vaäy chu vi cuûa tænh môùi phaûi tính laïi,do vaäy trong phöông phaùp goäp giöõ lieäu ta seõ choïn Blank (boû troáng).- Nhaép chuoät choïn tröôøng dien_tich. Phöông phaùp nhaäp döõ lieäu maëc ñònh laø toång(Sum). Dieän tích tænh môùi baèng toång hai dieän tích laø ñuùng vì vaäy ta giöõ nguyeân tuyøchoïn laø Sum.- Nhaép chuoät choïn tröôøng dan_so. Töông töï nhö treân, daân soá tænh môùi baèng toång daânsoá hai tænh neân tuyø choïn Sum laø ñuùng vaø ñöôïc giöõ nguyeân.- Nhaép chuoät choïn tröôøng Mien (mieàn). Ta ñaõ quy öôùc mieàn Baéc laø soá 1 vaø hai tænhnaøy ñeàu coù giaù trò 1 trong tröôøng naøy, vaäy tænh môùi ñöôïc taïo thaønh seõ laø soá 1. Vì vaäyta choïn tuyø choïn nhaäp döõ lieäu laø Value. Giaù trò maëc ñònh hieän ra laø 1, ñuùng neân tagiöõ nguyeân.- Nhaép chuoät choïn tröôøng mat_do. Tuyø choïn maëc ñònh nhaäp döõ lieäu ôû döôùi cuõng laøSum. Ñieàu naøy khoâng ñuùng vì maät ñoä cuûa tænh môùi khoâng phaûi baèng toång hai maätñoä maø seõ baèng trò trung bình vì vaäy ta phaûi choïn Average trong phaàn AggregationMethod. Luùc naøy tuyø choïn maëc ñònh trong oâ Weight by laø none. Ta coù theå choïn tínhtrung bình coù troïng soá theo dieän tích chaúng haïn, vì theá giaû söû ta choïn trong danhsaùch thaû xuoáng tieâu chuaån tính troïng soá laø tröôøng dien_tich.- Nhaép chuoät choïn OK ñeå keát thuùc. Vaäy ta ñaõ goäp hai tænh laïi thaønh moät vôùi caùc giaùtrò trong caùc tröôøng cuûa tænh môùi nhö sau:+ ten : Haûi Höng+ chu_vi : boû troáng ñeå tính laïiPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 23. 23. + dien_tich : baèng toång dieän tích hai tænh+ dan_so : baèng toång daân soá hai tænh+ Mien : 1 (quy öôùc cuûa Mieàn Baéc)+ mat_do : trung bình maät ñoä daân soá cuûa hai tænh, laáy troïng soá theo dieän tích.Nhö vaäy coù theå thaáy raèng khi tieán haønh goäp hai hay nhieàu vaät theå trong moät baûngMapInfo baèng leänh Combine, döõ lieäu ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøobaûn chaát cuûa döõ lieäu ñoù vaø ngöôøi duøng phaûi töï quyeát ñònh phöông phaùp xöû lyù döõ lieäunaøo laø phuø hôïp cho töøng tröôøng moät.Trong ví duï treân caùc tröôøng dien_tich, dan_so ñöôïc aùp duïng phöông phaùp nhaäp döõlieäu gioáng nhau (tính toång). Trong tröôøng hôïp nhö vaäy, coù theå laøm nhanh baèng caùchgiöõ phím <Ctrl> vaø choïn caùc tröôøng coù phöông phaùp nhaäp döõ lieäu gioáng nhau ñeå choïncaùch nhaäp döõ lieäu moät laàn cho taát caû caùc tröôøng ñöôïc choïn.Khi thöïc hieän leänh Combine neáu moät vaät theå (vaø chæ moät maø thoâi) ñöôïc thieát laäp laømuïc tieâu (choïn vaät theå ñoù vaø thöïc hieän leänh Objects > Set Target) thì hoäp thoaïi DataAggregation hieän ra hôi khaùc moät chuùt. ÔÛ phaàn Aggregation Method, thay vì tuyø choïnBlank thì ta seõ coù tuyø choïn No Change. Neáu ta choïn moät tröôøng naøo ñoù roài choïn NoChange, thì giaù trò trong tröôøng ñoù seõ laø giaù trò cuûa vaät theå ñöôïc thieát laäp laø muïc tieâu.Trong tröôøng hôïp choïn moät vaät theå vaø thieát laäp noù laø muïc tieâu thì ta coù theå nhaäp caùcvaät theå töø moät baûng khaùc vaøo baûng coù chöùa vaät theå ñang ñöôïc thieát laäp laø muïc tieâu.XVII.3.3.2. Taùch döõ lieäu trong caùc leänh Split, Erase vaø Erase OutsideKhi thöïc hieän caùc leänh Split (caét), Erase (xoaù) vaø Erase Outside (xoaù phaàn naèmngoaøi) treân caùc vaät theå trong moät baûng MapInfo, hoäp thoaïi Data Disaggregation (taùchdöõ lieäu) (hình XVII.18) cuõng hieän ra ñeå ta choïn phöông phaùp taùch döõ lieäu trong töøngtröôøng. Xin nhaéc laïi laø ñeå thöïc hieän ñöôïccaùc leänh treân, moät hay nhieàu vaät theå phaûiñöôïc thieát laäp laø muïc tieâu tröôùc ñoù baèngleänh Objects > Set Target.Phaàn treân cuûa hoäp thoaïi naøy töông töïnhö hoäp thoaïi nhaäp döõ lieäu, noù lieät keâ caùctröôøng cuûa (caùc) vaät theå ñöôïc thieát laäp laømuïc tieâu. Döôùi cuøng cuõng coù tuyø choïnNo Data ñeå caét vaät theå vaø khoâng naïp döõlieäu vaøo tröôøng naøo caû.Trong phaàn Disaggregation Method,ta coù 3 tuyø choïn;+ Blank: töông töï nhö phaàn nhaäp döõ lieäu,tröôøng ñöôïc choïn khi taùch hay xoaù vaättheå seõ khoâng chöùa döõ lieäu.+ Value: tröôøng ñöôïc choïn seõ chöùa giaù tròcuûa vaät theå ñöôïc thieát laäp laø muïc tieâu, coùnghóa laø giaû söû ta thöïc hieän leänh caét(Split) moät tænh ra laøm hai, neáu trongtröôøng ten ta choïn phöông phaùp taùch döõlieäu laø Value thì phaàn bò caét ra seõ coù cuøngHình XVII.18. Hoäp thoaïi DataDisaggregation - Taùch döõ lieäu.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 24. 24. teân vôùi tænh goác.+ Area Proportion: tuyø choïn naøy chæ aùp duïng cho caùc vaät theå kieåu vuøng. Neáu duøng tuyøchoïn naøy thì trong tröôøng ñöôïc choïn, giaù trò döõ lieäu cuûa caùc vaät theå bò caét ra seõ tyû leävôùi dieän tích cuûa caùc vuøng ñöôïc caét ra. Ví duï nhö neáu ta caét moät tænh ra laøm hai phaàn,moät phaàn coù dieän tích gaáp ñoâi phaàn kia thì khi choïn phöông phaùp Area Proportion chotröôøng dan_so thì daân soá trong tænh goác seõ ñöôïc chia laøm 3 phaàn, phaàn coù dieän tíchlôùn hôn seõ coù 2/3 daân soá vaø phaàn caét ra nhoû hôn seõ coù 1/3 daân soá.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×