GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8      ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Maøn...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8     Hoä...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå c...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Hoäp ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Hoäp ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Sau k...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD    BAØI TAÄP 8    ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8     Ñe...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå k...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Tieá...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Maøn ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Sau m...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Hoäp ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Hoäp ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8     Hoä...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD   BAØI TAÄP 8    Ta ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8     Sa...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Sau ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Hoäp...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 8    Cuoá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bt 07 mach avr may phat cong suat nho

1,359 views

Published on

Bt 07 mach avr may phat cong suat nho

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bt 07 mach avr may phat cong suat nho

 1. 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 THIEÁT KEÁ MAÏCH IN MAÏCH AVR CUÛA MAÙY PHAÙT COÂNG SUAÁT NHOÛ Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch AVR cuûa maùy phaùtcoâng suaát nhoû coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau : Muoán khôûi ñoängchöông trình veõ sô ñoànguyeân lyù trong OrCAD, haõynhaáp choïn Start >Programs > OrCADRelease 9 > Capture. Maøn hình OrCADCapture xuaát hieän, choïnFile > New > Project. Hoäpthoaïi New Project xuaáthieän. Taïi khung Name, nhaäpteân caàn ñaët cho maïch vaøo,taïi khung Location nhaápchuoät vaøo nuùt Browse ñeåchoïn ñöôøng daãn cho maïchgöûi vaøo. Choïn xong nhaápOK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 181 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Maøn hình laøm vieäc cuûa Orcad xuaát hieän, ñeå laáy linh kieän cho maïch, haõy nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Trong maïch naøy goàm coù : 1 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 2 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 6 DIODE, 8ÑIEÄN TRÔÛ, 3 BIEÁN TRÔÛ, 1 TUÏ KHOÂNG PHAÂN CÖÏC, 1 COÂNG TAÉC, 4 RAÉC CAÉM 1CHAÂN, 1 SCR, 1 DIODE ZENNER, 1 JFET, 1 TRANSISTOR PNP, 1 RELAY. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, trong khung Libraries khoâng coù nhöõng muïc chöùa linhkieän caàn thieát cho maïch neân haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt Add Library ñeå laáy muïc chöùa linh kieäncaàn thieát. Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, tröôùc tieân laáy ñieän trôû neân haõy nhaáp chuoät vaøo teânDiscrete. Choïn xong nhaáp Open.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 182 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän vôùi muïc Discrete ñaõ ñöôïc naïp vaøo khung Libraries. Ñeålaáy ñieän trôû, nhaáp chuoät vaøo muïc Discrete. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân phaûiñeå tìm R. Tìm thaáy nhaáp choïn noù. Choïn xong nhaáp OK. Con troû chuoät xuaát hieän hình daïng dieäntrôû, di chuyeån noù ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí,soá löôïng ñieän trôû. Ñeå tieáp tuïc laáy bieán trôû, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï, hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän. Taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc Discrete, taïi khung Part nhaápchoïn teân RESISTOR VAR. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeånhaáp choïn vò trí, soá löôïng bieán trôû.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 183 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå choïn DIODE, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïiPlace Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân DIODE. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeåncon troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí, soá löôïng DIODE. Ñeå choïn Diode zener, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân DIODE ZENER. Choïn xong nhaápOK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí zener. Ñeå choïn tuï khoâng phaân cöïc, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï.Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân CAP NP. Choïn xong nhaáp OKvaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí tuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 184 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå choïn tuï phaâncöïc, nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Place parttreân thanh coâng cuï.Hoäp thoaïi Place Partxuaát hieän, taïi khungPart nhaáp choïn teânCAPACITOR POL.Choïn xong nhaáp OK vaødi chuyeån con troû ramaøn hình laøm vieäcnhaáp choïn vò trí, soálöôïng tuï. Ñeå choïn SCR, nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Placepart treân thanh coâng cuï. Hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän, taïikhung Part nhaáp choïn teânS2800. Choïn xong nhaáp OK vaødi chuyeån con troû ra maøn hìnhlaøm vieäc nhaáp choïn vò trí SCR.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 185 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå choïn Coâng taéc, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïiPlace Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân SENS59145-SPST. Choïn xong nhaáp OK vaødi chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí coâng taéc. Ñeå choïn JFET, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïiPlace Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân MU4893. Choïn xong nhaáp OK vaø dichuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí JFET. Ñeå choïn RELAY, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïiPlace Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân RELAY SPDT. Choïn xong nhaáp OK vaø dichuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí RELAY.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 186 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå laáy chaân caém(khoâng coù trong muïc naøy), nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Placepart treân thanh coâng cuï. Hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän, ñeålaáy muïc coù chöùa chaân caém,nhaáp chuoät vaøo nuùt AddLibrary. Hoäp thoaïi Browse Filexuaát hieän, nhaáp chuoät vaøothanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaøchoïn muïc Connector. Choïnxong nhaáp Open.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 187 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc CONNECTOR.Taïi khung Partnhaáp choïn CHAÂN CAÉMcaàn, ôû ñaây ta nhaáp chuoät vaøo teân CON1. Choïn xongnhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân caém. Ñeå laáy chaân caém 2 chaân, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc CONNECTOR. Taïi khungPart nhaáp choïn CHAÂN CAÉM caàn thieát, ôû ñaây nhaáp chuoät vaøo teân CON2. Choïn xong nhaáp OKvaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí chaân caém. Ñeå laáy Transistor (khoâng coù trong muïc naøy), nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treânthanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, ñeå laáy muïc coù chöùa Transistor, nhaáp chuoät vaøonuùt Add Library.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 188 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc Transistor. Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Place Partxuaát hieän, taïi khungLibrariesnhaáp choïn muïcTRANSISTOR. Taïi khungPart nhaáp choïn Transistorcaàn,ôû ñaây ta nhaáp chuoät vaøo teân2N3637. Choïn xong nhaáp OKvaø di chuyeån con troû ra maønhình laøm vieäc roài nhaáp choïn vòtrí Transistor.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 189 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laøm vieäc, ñeå hình daïng linh kieänkhoâng xuaát hieän taïi con troû chuoät nöõa, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï. Sau khi laáy taát caû caùc linh kieän ra maøn hình laøm vieäc, caùc linh kieän trong maøn hình laømvieäc nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän, nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, nhaáp choïn linh kieänroài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Horizontally. Muoán quaylinh kieän moät goùc 90o, nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaápchuoät vaøo Rotate. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, nhaáp choïn linh kieän roàinhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically. Trong khi di chuyeån, coù khi hai chaân linh kieän chaïm nhau. Hoäp thoaïi OrCAD Capturexuaát hieän raèng neáu muoán noái hai chaân linh kieän naøy vôùi nhau thì nhaáp OK. Neáu khoâng muoánnoái thì nhaáp OK roài nhaáp vaøo bieåu töôïng Undo treân thanh coâng cuï ñeå di chuyeån laïi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 190 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Sau khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän saép xeáp nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Place wire treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi thaønh hình chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïichaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät.Nhöõng chaân naøokhoâng muoán keát noái thì nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place no connect treân thanhcoâng cuï roài di chuyeån con troû ñeán chaân khoâng keát noái vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 191 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå thay ñoåi giaù tròlinh kieän, nhaáp ñuùp chuoätvaøo giaù trò linh kieän. Hoäpthoaïi Display Propertiesxuaát hieän, taïi khungValue nhaäp giaù trò caànñaët cho linh kieän. Nhaäpgiaù trò xong nhaáp OK. Trong khi thay ñoåi giaùtrò linh kieän, coù nhöõng giaù tròlinh kieän khoâng caàn thay ñoåicuõng nhö khoâng muoán cho noùxuaát hieän treân maïch ñieän,nhaáp ñuùp vaøo giaù trò linhkieän ñoù. Hoäp thoaïi DisplayProperties xuaát hieän, taïikhung Display Format nhaápchuoät vaøo muïc Do notDisplay. Choïn xong nhaápOK. Sau khi thay ñoåi giaù trò linh kieän, caùc linh kieän trong maïch nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 192 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaø chuyeån sang sô ñoàmaïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Minimize goùc phaûi phía treânmaøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùinhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoùnhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check ñeå kieåm tra loãi. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåmtra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 193 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnlñeå thieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Create netlist treân thanhcoâng cuï. Hoäp thoaïiCreate netlist xuaáthieän, nhaáp chuoätvaøo Layout, taïikhung Netlist Filecoù theå nhaáp chuoätvaøo nuùt Browse ñeåchoïn ñöôøng daãncho taäp tin ñöôïc göûivaøo. Choïn xongnhaáp OK. Moät hoäpthoaïi xuaát hieänthoâng baùo laø taäp tintreân seõ ñöôïc Saveñeå keát noái. NhaápOK ñeå tieáp tuïc. Tieáp tuïc chuyeånsang cheá ñoä thieát keá maïchin, haõy nhaáp choïn Start >Programs > OrCADRelease 9 > Layuot Plus.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 194 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Maøn hình thieát keá maïch in xuaát hieän,nhaáp choïpn File > New ñeå môû moät File môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïi Load NetlistSource xuaát hieän, nhaáp choïnteân maïch caàn thieát keá maïch in.Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Save File Asxuaát hieän, taïi khung File namenhaäp teân caàn ñaët cho maïch invaøo (tuøy choïn). Nhaäp xongnhaáp chuoät vaøo nuùt Save.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 195 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Sau moät thôøi gian chôø ñôïi, hoäp thoaïi nhö sau xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Link Footprintto Component coù thoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa Q1 coù teân laø S2800. Vì theáneân phaûi tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint tocomponent… Hoäp thoaïi Footprint for S2800 xuaát hieän, taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc TO. Taïikhung Footprintsnhaáp choïn muïc TO202AA ñeå choïn chaân maïch in cho SCR. Choïn xong nhaápOk. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän thoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáychaân maïch in cuûa SW1 coù teân laø SENS591 45-SPST. Vì theá neân phaûi tìm chaân cho linh kieän naøybaèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 196 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïiFootprint forSENS591 45-SPST xuaát hieän,taïi khungLibraries nhaápchoïn muïcJUMPER. Taïikhung Footprintsnhaáp choïn muïcJUMPER400 ñeåchoïn chaân maïchin cho coâng taéc.Choïn xong nhaápOk. Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componentlaïi xuaát hieän vôùi thoâng baùolaø khoâng theå tìm thaáy chaânmaïch in cuûa Q2 coù teân laøMU4893. Vì theá neân caàntìm chaân cho linh kieän naøybaèng caùch nhaáp chuoät vaøonuùt Link existing footprintto component…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 197 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïiFootprint forMU4893 xuaáthieän, taïi khungLibraries nhaápchoïn muïc TO.Taïi khungFootprints nhaápchoïn muïcTO202AB ñeåchoïn chaân maïchin choTransistor. Choïnxong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componentxuaát hieän thoâng baùo khoângtheå tìm thaáy chaân maïch incuûa J1 coù teân laø CON1. Vìtheá, haõy tìm chaân cho linhkieän naøy baèng caùch nhaápchuoät vaøo nuùt Link existingfootprint to component…Hoäp thoaïiFootprint forCON1 xuaát hieän,taïi khungLibraries nhaápchoïn muïcBCON100T. Taïikhung Footprintsnhaáp choïn muïcBLKCON.100/VH/TM1SQ/W100/1ñeå choïn chaân maïchin cho chaân caém.Choïn xong nhaápOk.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 198 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componenttieáp tuïc xuaát hieän thoângbaùo khoâng theå tìm thaáychaân maïch in cuûa Q3 coùteân laø 2N3637. Vì theá neânphaûi tìm chaân cho linh kieännaøy baèng caùch nhaáp chuoätvaøo nuùt Link existingfootprint to component… Hoäp thoaïiFootprint for2N3637 xuaát hieän,taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc TO.Taïi khungFootprints nhaápchoïn muïcTO202AC ñeå choïnchaân maïch in choJFET. Choïn xongnhaáp Ok. Sau khi choïn chaân cho caùc linh kieän, caùc linh kieän trong sô ñoà maïch in nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 199 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ta tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saün, haõynhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï. Sau khi nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode, caùc linh kieän trong maïch nhö hình. Muoán di chuyeån linh kieän, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät ñeán vò trícaàn ñaët linh kieän roài nhaáp chuoät. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, nhaáp choïn bieåu töôïng linhkieän roài nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo Rotate hay nhaán phím R treânbaøn phím. Sau khi saép xeáp xong, caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp trong maïch nhö sau: Ñeå cho maïch in khoâng coøn roái nöõa, haõy cho aån caùc teân khoâng caàn thieát cuûa linh kieänbaèng caùch taïi khung traïng thaùi, nhaáp chuoät ngay muõi teân höôùng xuoáng cuûa 1 TOP vaø choïn 23AST.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 200 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 21. 21. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Sau ñoù, nhaáp choïn View > Visible <> Invisible ñeå cho aån nhöõng teân naøy. Muoán cho hieänlaïi, haõy thöïc hieän laïi nhöõng böôùc treân moät laàn nöõa. Sau khi cho aån teân linh kieän, caùc linh kieän trong maïch nhö sau: Ñeå veõ khung giôùi haïn cho maïch in, nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Obstacle Tool treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi hình daïng, nhaáp chuoät taïi moät ñieåm caàn ñaët cho khung giôùi haïn,di chuyeån con troû ñeán ñieåm caàn ñaët khaùc vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi khungmaïch in hoaøn chænh nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 201 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 22. 22. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Sau khi khung giôùi haïn maïch in hoaøn thaønh, ñeå thoaùt khoûi leänh naøy ta nhaáp phaûi chuoät,moät cöûa soå xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo End Command. Ñeå choïn lôùp cho chöông trình chaïymaïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng daïng caroâtreân thanh coâng cuï. Moät cöûa soå xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo Strategy… > Route Layer. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, ta nhaáp choïn taïi taát caû caùc oâ trong coät Enable, doøngBOTTOM, INNER1, INNER2. Choïn xong nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïnProperties. Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, nhaáp boû muïc Routing Enabled. Xong ta nhaápOK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 202 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 23. 23. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Close ôû goùc phaûi phía treânhoäp thoaïi. Cho chöông trình töï ñoäng chaïy maïch inbaèng caùch choïn Auto > Autoroute > Board. Sau moät luùc chôø chöông trình chaïymaïch in, thoâng baùo sau xuaát hieän, nhaáp OK ñeåthaáy sô ñoà maïch in. Chöông trình chaïy maïch in nhö hình sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 203 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 24. 24. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Ñeå ñaët nhaõn hieäu cho maïch in, nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï, nhaápphaûi chuoät vaøo maïch in, moät cöûa soå xuaát hieän,nhaápchuoät vaøo New… Hoäp thoaïi Text Edit xuaát hieän, taïi khung Text String nhaäp teân caàn ñaët cho maïch vaøo.Nhaäp teân xong nhaáp OK. Con troû chuoät xuaát hieän haøng chöõ vöøa nhaäp, haõy di chuyeån con troû ñeán vò trí caàn ñaët chomaïch vaø nhaáp chuoät.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 204 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 25. 25. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 8 Cuoái cuøng, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Save treân thanh coâng cuï ñeå giöõ laïi nhöõng gì ñaõthöïc hieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 205 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

×