GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5      ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Maøn ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Hoäp...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Muoán...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Sau...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD    BAØI TAÄP 5    ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD    BAØI TAÄP 5    ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Ñeå ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Ñeå k...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD   BAØI TAÄP 5    T...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Maøn ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5     Ho...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5     Hoä...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Hoäp ...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD   BAØI TAÄP 5    Tie...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Choï...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Cöù...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Hoäp...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Chöô...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD  BAØI TAÄP 5    Con t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bt 05 mach dieu khien den chay dung 4017

2,569 views

Published on

Bt 05 mach dieu khien den chay dung 4017

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bt 05 mach dieu khien den chay dung 4017

 1. 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 THIEÁT KEÁ SÔ ÑOÀ MAÏCH IN MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN CHAÏY DUØNG 4017 Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieåu khieån ñeønchaïy duøng 4017 coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: Ñeå khôûi ñoäng chöông trình veõ sô ñoà nguyeân lyù trong ORCAD ta choïn Start > Programs> OrCAD Release 9 > Capture. Muoán môû moät trang môùi, choïn File > New > Project… Hoäp thoaïi New Project xuaát hieän. Taïi khung Create a New Project Using nhaáp choïnmuïc Schematic. Taïi khung Name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch ñieän. Taïi khung Location nhaápchuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho maïch ñöôïc gôûi vaøo. Khi choïn xong taát caû tieánhaønh nhaáp chuoät vaøo nuùt OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 113 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Maøn hình laøm vieäc cuûa Orcad xuaát hieän Ta thaáy trong sô ñoà nguyeân lyù coù caùc linh kieännhö sau: 13 ÑIEÄN TRÔÛ, 1 BIEÁN TRÔÛ, 2 TUÏ KHOÂNG PHAÂN CÖÏC, 11 LED, 1 CHAÂN CAÉM2 CHAÂN, 2 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1 IC LM555, 1 IC 4017, 5 CHAÂN Mass, 5 NGUOÀN Vcc. Haõy tieán haønh ñöa chuùng vaøo baûng veõ, ñeå laáylinh kieän cho maïch ta nhaáp chuoät choïn Place > Parttreân thanh coâng cuï hay nhaán toå hôïp phím Shift + Ptreân baøn phím. Hoäp thoaïi PlacePart xuaát hieän, ta thaáykhung Libraries khoâng coùnhöõng muïc chöùa linh kieänta caàn neân ta nhaáp chuoätvaøo nuùt Add Library ñeålaáy muïc chöùa linh kieän tacaàn.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 114 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän. Neáu söû duïng quen thö vieän cuûa Orcad baïn seõ bieát taátcaû nhöõng linh kieän treân naèm trong caùc muïc Connector, Counter, Discrete, MiscLinear. Vì theáneân ta nhaáp choïn nhöõng muïc naøy baèng caùch nhaán giöõ phím Ctrl treân baøn phím vaø nhaáp chuoätvaøo nhöõng muïc naøy. Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän vôùi caùc muïc treân ñaõ ñöôïc naïp vaøo khung Libraries. Ñeå laáy ñieän trôû haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Discrete. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøothanh cuoán beân phaûi ñeå tìm R2. Sau khi tìm thaáy nhaáp choïn noù, choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùtOK. Con troû chuoät luùc naøy xuaát hieän hình daïng linh kieän baïn caàn, di chuyeån noù ra maøn hình laømvieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng linh kieän. Ñeå choïn Led, nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaáthieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân LED. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK vaø di chuyeån controû ra maøn hình laøm vieäc sau ñoù nhaáp choïn vò trí, soá löôïng Led.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 115 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Ñeå tieáp tuïc laáy bieán trôû tieán haønh choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän. Taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc Discrete, taïikhung Part nhaáp choïn teân RESISTOR VAR. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaápchoïn vò trí ñaët bieán trôû. Ñeå choïn tuï khoâng phaân cöïc, nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïiPlace Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân CAP NP. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK sau ñoù di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc. Tieánhaønh nhaáp choïn vò trí, soá löôïng tuï treân baûng veõ.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 116 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Ñeå choïn tuï phaân cöïc, nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân CAPACITOR POL.Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc nhaáp choïn vò trí, soá löôïng tuï. Tieáp tuïc laáy IC LM555 nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän. Taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc MISCLINEAR,taïi khung Part nhaáp choïn teân LM555. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí IC.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 117 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Ñeå laáy IC 4017 nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän. Taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc COUNTER, taïikhung Part nhaáp choïn teân 4017. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK vaø di chuyeån con troû ramaøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí IC. Muoán laáy chaân caém 2 chaân, nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän. Taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc CONNECTOR,taïi khung Part nhaáp choïn teân CON2. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaápchoïn vò trí chaân caém.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 118 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Muoán laáy nguoàn Mass cho maïch, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Placeground treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khungSymbol nhaáp choïn teân GND_POWER/CAPSYM. Choïn xong nhaáp OK vaø dichuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Mass caàncho maïch. Ñeå laáy nguoàn Vcc cho maïch, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngPlace power treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Power xuaát hieän, taïi khung Symbol nhaáp choïn teân VCCARROW/CAPSYM. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK sau ñoù di chuyeån con troû ra maøn hìnhlaøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Vcc caàn cho maïch.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 119 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laøm vieäc, ñeå hìnhdaïng linh kieän khoâng xuaát hieän taïi con troû chuoät nöõa, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Select treân thanh coâng cuï. Taát caû caùc linh kieän ñaõ laáy ra maøn hình laøm vieäc nhö sau: Ta thaáy caùc IC thieáu moät soá chaân nguoàn, tieán haønh laáy caùc chaân naøy ra baèng caùch nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo EditPart. ÔÛ ñaây ta thöïc hieän cho IC LM555. Moät maøn hình xuaát hieän, cho thaáy coù hai chaân IC bò aån.Muoán keùo chaân linh kieän naøo ra thì baïn nhaáp choïn vaø nhaáp phaûi chuoät vaøo chaân ñoù, moät cöûa soåxuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Edit Properties.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 120 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Pin Propertiesxuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo oâ vuoângtröôùc muïc Pin Visible. Sau ñoù nhaápchuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng cuûamuïc Shape vaø choïn Line. Choïnxong nhaáp OK. Töông töï nhö vaäythöïc hieän cho chaân coøn laïi cuûa IC.Sau khi laáy caùc chaân ra roài, ta dichuyeån, saép xeáp chaân linh kieän chophuø hôïp vôùi sô ñoà nguyeân lyù. ÔÛ ñaây ta di chuyeån chaân soá 6 baèng caùch nhaáp chuoät vaøo chaân soá 6 roài reâ chuoät ñeán vò trícaàn ñaët vaø thaû chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc chaân cuûa IC ñöôïc saép xeáp nhö hình. Thöïc hieän xong ta nhaáp choïn File >Close. Hoäp thoaïi Save Part Instance xuaáthieän, baïn nhaáp chuoät vaøo Update Current ñeåthay ñoåi coù hieäu löïc. Vieäc laáy chaân aån cho IC 4017 cuõng nhö ñoái vôùi IC LM555.Nghóa laø nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät.Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Edit Part. Moät maøn hìnhxuaát hieän, ta thaáy coù hai chaân IC bò aån. Muoán keùo chaân linh kieännaøo ra thì baïn nhaáp choïn sau ñoù nhaáp phaûi chuoät vaøo chaân ñoù, moätcöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Edit Properties. Hoäp thoaïi PinProperties xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo oâ vuoâng tröôùc muïc PinVisible. Sau ñoù baïn nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng cuûa muïcShape vaø choïn Line. Choïn xong nhaáp OK. Sau khi thay ñoåi xongta coù linh kieän vôùi taát caû caùc chaân nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 121 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän ta chæ vieäc nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán laät linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, ta chæ vieäcnhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo MirrorHorizontally hay nhaán phím H treân baøn phím. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, caùc baïn chæ vieäc nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate hay nhaán phím R treân baøn phím. Muoán laät linh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, chæ vieäc nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically hay nhaán phím V treân baøn phím. Trong khi di chuyeån, coù khi baïn cho chaân linh kieän naøy chaïm chaân linh kieän kia. Hoäpthoaïi OrCAD Capture xuaát hieän thoâng baùo vôùi noäi dung : Neáu baïn muoán noái hai chaân linh kieännaøy vôùi nhau thì baïn nhaáp OK. Neáu khoâng muoán noái thì baïn nhaáp OK roài nhaáp vaøo bieåu töôïngUndo treân thanh coâng cuï ñeå di chuyeån laïi. Sau khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän saép xeáp nhö sau: Tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Place wire treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi thaønhhình chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïi chaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troûñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 122 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Ñeå thay ñoåi giaù tròlinh kieän, haõy nhaáp ñuùpchuoät vaøo giaù trò linh kieäncaàn thay ñoåi. Hoäp thoaïiDisplay Properties xuaáthieän, taïi khung Value haõynhaäp giaù trò caàn ñaët cholinh kieän. Nhaäp giaù trò xongnhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Sau khi thay ñoåi giaù trò linh kieän xong, sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 123 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaø chuyeån sang sô ñoà maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùi, nhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoù nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåmtra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 124 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnl ñeå thieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Createnetlist treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Create netlist xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Layout, taïi khung Netlist File coùtheå nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho taäp tin ñöôïc göûi vaøo. Choïn xong nhaápOK. (khuyeân khoâng neân nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå thay ñoåi ñöôøng daãn) Moät hoäp thoaïi xuaát hieän thoâng baùo laø taäp tin treân seõ ñöôïc Save ñeå keát noái. Nhaáp OK ñeåtieáp tuïc. Tieáp tuïc chuyeån sang cheá ñoä thieát keá maïch in, nhaáp choïn Start > Programs > OrCADRelease 9 > Layuot Plus.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 125 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Maøn hình thieát keá maïch in xuaát hieän, nhaápchoïn File > New ñeå môû moät File môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïi Load Netlist Source xuaát hieän, nhaáp choïn teân maïch caàn thieát keá maïch in.Choïn xong nhaáp Open.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 126 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Save File As xuaát hieän, taïi khung File name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch in.Nhaäp xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. ÔÛ ñaây khoâng tieán haønh nhaäp teân môùi cho maïch vì laøm nhövaäy seõ roái leân vaø khoâng nhôù teân maïch ñöôïc ñaët laø gì. Chöông trình töï ñoäng hieän leân teân gioángnhö teân ñaõ ñöôïc ñaët cho sô ñoà nguyeân lyù. Hoäp thoaïi xuaát hieän chæ vieäc nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. Sau moät thôøi gian chôø ñôïi, coù nhöõng hoäp thoaïi nhö sau xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi LinkFootprint to Component moät thoâng baùo cho bieát khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa D2 coùteân laø LED. Vì theá neân phaûi tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for LED xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc JUMPER.Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc JUMPER 100 ñeå choïn chaân maïch in cho Led. Choïn xongnhaáp Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 127 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Link Footprintto Component xuaát hieän trôû laïi,moät thoâng baùo cho bieát khoâng theåtìm thaáy chaân maïch in cuûa U1 coùteân laø LM555. Vì theá neân caàn tìmchaân cho linh kieän naøy baèng caùchnhaáp chuoät vaøo nuùt Link existingfootprint to component… Hoäp thoaïiFootprint for LM555xuaát hieän, taïi khungLibraries nhaáp choïnmuïc DIP100T. Taïikhung Footprints nhaápchoïn muïcDIP.100/8/W.300/L.400ñeå choïn chaân maïch incho IC. Choïn xongnhaáp Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 128 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Link Footprintto Component laïi xuaát hieän vôùithoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáychaân maïch in cuûa U2 coù teân laø4017. Vì theá neân tieán haønh tìmchaân cho linh kieän naøy baèng caùchnhaáp chuoät vaøo nuùt Link existingfootprint to component… Hoäp thoaïiFootprint for 4017xuaát hieän, taïi khungLibraries nhaápchoïn muïc DIP100T.Taïi khungFootprints nhaápchoïn muïcDIP.100/16/W.300/L.775 ñeå choïn chaânmaïch in cho IC.Choïn xong nhaápchuoät vaøo nuùt Ok. Sau khi choïn chaân cho caùc linh kieän, caùc linh kieän trong sô ñoà maïch in nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 129 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saün, haõynhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï. Sau khi nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode, caùc linh kieän nhö hình. Muoán di chuyeån linh kieän, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät ñeán vò trí caànñaët linh kieän roài nhaáp chuoät. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o nhaáp choïn bieåu töôïng linh kieänroài nhaán phím R treân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøoRotate. Sau khi saép xeáp xong, caùc linh kieän trong maïch ñöôïc saép xeáp nhö sau: Ñeå nhöõng chöõ khoâng caàn thieát aån ñicho maïch in cuûa ta thoaùng hôn, haõy nhaáp chuoätvaøo muõi teân höôùng xuoáng trong lôùp 1 TOPtreân thanh traïng thaùi vaø choïn lôùp 23 AST.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 130 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Choïn xong nhaáp chuoät vaøo View > Visible< > Invisible. Choïn xong quay trôû laïi khung traïng thaùi lôùp vaø nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeåchoïn laïi lôùp 1 TOP. Choïn xong, caùc linh kieän trong maïch in nhö sau: Ñeå veõ khung giôùi haïn cho maïch in nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Obstacle Tool treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi hình daïng, nhaáp chuoät taïi moät ñieåm caàn ñaët cho khung giôùi haïn,di chuyeån con troû ñeán ñieåm caàn ñaët khaùc vaø nhaáp chuoät.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 131 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi khung maïch in hoaøn chænh nhö sau: Sau khi khung giôùi haïn maïch in hoaøn thaønh, ñeåthoaùt khoûi leänh naøy, nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaáthieän, nhaáp chuoät vaøo End Command. Ñeå choïn lôùp cho chöông trình chaïy maïch in, nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanh coângcuï. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïn Strategy… >Route Layer. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaán phímCtrl treân baøn phím vaø nhaáp choïn taïi taát caû caùc oâ trongcoät Enable, doøng BOTTOM, INNER1, INNER2.Choïn xong nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän,nhaáp choïn Properties.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 132 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 21. 21. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, nhaáp boû muïc Routing Enabled. Xong nhaápOK. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Close ôû goùc phaûi phía treânhoäp thoaïi. Ñeå chöông trình töï ñoäng chaïy maïch inbaèng caùch choïn Auto > Autoroute > Board. Sau moät luùc chôø chöông trình chaïymaïch in, coù thoâng baùo sau xuaát hieän, nhaápchuoät vaøo nuùt OK ñeå thaáy sô ñoà maïch in.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 133 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 22. 22. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Chöông trình chaïy maïch in nhö hình sau: Ñeå ñaët nhaõn hieäu cho maïch in, nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï.Nhaáp phaûi chuoät vaøo maïch in, moät cöûa soå xuaáthieän, nhaáp chuoät vaøo New… Hoäp thoaïi Text Edit xuaát hieän, taïi khung Text String nhaäp teân caàn ñaët cho maïch vaøo.Nhaäp teân xong nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 134 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 23. 23. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 5 Con troû chuoät xuaát hieän haøng chöõ vöøa nhaäp. Di chuyeån con troû ñeán vò trí caàn ñaët chomaïch vaø nhaáp chuoät. Cuoái cuøng chæ vieäc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Save treân thanh coâng cuï ñeå giöõ laïi nhöõnggì ñaõ thöïc hieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 135 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

×