Bt 03 mach relay bao ve dong 1 pha

1,396 views

Published on

Bt 03 mach relay bao ve dong 1 pha

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bt 03 mach relay bao ve dong 1 pha

 1. 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 THIEÁT KEÁ MAÏCH IN MAÏCH RELAY BAÛO VEÄ DOØNG 1 PHA Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch relay baûo veä doøng1 pha coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau : Tröôùc tieân vaøo Start> Programs > OrCADRelease 9 > Capture. Maøn hình OrCADCapture xuaát hieän, choïnFile > New > Project. Hoäpthoaïi New Project xuaáthieän. Taïi khung Name nhaäpteân caàn ñaët cho maïch vaøo,taïi khung Location nhaápchuoät vaøo nuùt Browse ñeåchoïn ñöôøng daãn cho maïchgöûi vaøo. Choïn xong nhaápOK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 33 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 3 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1DIODE ZENER, 5 ÑIEÄN TRÔÛ,1 RELAY, 1 BIEÁN TRÔÛ, 1 TRANSISTOR, 1 NUÙT NHAÁN, 3DIODE, 1 OPAMP, 10 CHAÂN MASS. Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím Shift + Ptreân baøn phím. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaápchuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse Filexuaát hieän, taïi khung Look innhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùngxuoáng ñeå choïn thö muïcLibrary trong Orcad. Taïikhung beân döôùi nhaáp choïnmuïc Discrete. Choïn xongnhaáp Open.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 34 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïcDISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaápchoïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïinhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng ñieän trôû. Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnRESISTOR VAR, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïnvò trí bieán trôû. Ñeå laáy DIODE, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn DIODE,choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí, soá löôïngdiode.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 35 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Muoán laáy diode zener,choïn Place > Part… Hoäp thoaïiPlace part xuaát hieän, nhaápchoïn DIODE ZENER, choïnxong nhaáp OK vaø di chuyeåncon troû ra maøn hình laøm vieäcñeå nhaáp choïn vò trí zener. Ñeå laáy tuï phaân cöïc,choïn Place > Part… Hoäp thoaïiPlace part xuaát hieän, nhaápchoïn CAPACITOR POL, choïnxong nhaáp OK vaø di chuyeåncon troû ra maøn hình laøm vieäc ñeånhaáp choïn vò trí, soá löôïng tuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 36 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Ñeå laáy caàu diode choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnDB101, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí caàudiode. Ñeå laáy nuùt nhaán, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn SWPUSHBUTTON, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïnvò trí nuùt nhaán. Ñeå laáy RELAY, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnRELAY 4PDT, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vòtrí relay.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 37 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Ñeå laáy caùc chaân caém, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnAdd Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc Connector. Choïn xong nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 38 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Partxuaát hieän, taïi khung Librariesnhaáp choïn muïcCONNECTOR. Taïi khungPart nhaáp choïn chaân caém caàn,ôû ñaây, nhaáp chuoät vaøo teânCON2. Choïn xong nhaáp OK vaødi chuyeån con troû ra maøn hìnhlaøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soálöôïng chaân caém. Ñeå laáy caùc Opamp,choïn Place > Part… Hoäp thoaïiPlace part xuaát hieän, nhaápchoïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc opamp. Choïn xong nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 39 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Partxuaát hieän, taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc OPAMP. Taïikhung Part nhaáp choïn loaïiOpamp caàn thieát. ÔÛ ñaây, nhaápchuoät vaøo teân AD741. Choïnxong nhaáp OK vaø di chuyeåncon troû ra maøn hình laøm vieäcroài nhaáp choïn vò trí opamp. Ñeå laáy caùc Transistor,choïn Place > Part… Hoäp thoaïiPlace part xuaát hieän, nhaápchoïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc Transistor. Choïn xong nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 40 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc TRANSISTOR.Taïi khung Part nhaáp choïn loaïi Transistor caàn thieát. ÔÛ ñaây, nhaáp chuoät vaøo teân P2N2907. Choïnxong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí transistor. Ñeå laáy chaân Mass cho maïch, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place ground treân thanhcoâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khung Symbol nhaáp choïn teânGND_POWER/CAPSYM. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roàinhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Mass caàn cho maïch.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 41 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laøm vieäc, ñeå hình daïng linh kieänkhoâng xuaát hieän taïi con troû chuoät nöõa, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coângcuï. Taát caû caùc linh kieän ñaõ laáy ra maøn hình laøm vieäc nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän, nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, haõy nhaáp choïn linhkieän roài nhaán phím H treân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøoMirror Horizontally. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, nhaáp choïn linh kieän roài nhaán phím Rtreân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate. Muoán quaylinh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, haõy nhaáp choïn linh kieän roài nhaán phím V treân baøn phímhay nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically. Trong khi di chuyeån, coù khi chaân linh kieän naøy chaïm chaân linh kieän kia. Hoäp thoaïiOrCAD Capture xuaát hieän raèng neáu muoán noái hai chaân linh kieän naøy vôùi nhau thì haõy nhaápOK. Neáu baïn khoâng muoán noái thì cuõng nhaáp OK roài nhaáp vaøo bieåu töôïng Undo treân thanh coângcuï ñeå di chuyeån laïi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 42 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän saép xeáp nhö sau: Trong sô ñoà nguyeân lyù coù nuùt nhaán daïng OFF, nhöng nuùt aán laáy ra töø thö vieän laø nuùt aándaïng ON, neân phaûi tieán haønh söûa chöõa laïi. Tröôùc tieân nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän roàinhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo muïc Edit Part. Moät maøn hình môùi xuaáthieän vôùi nuùt nhaán ON naøy, haõy nhaáp chuoät vaøo töøng boä phaän trong nuùt nhaán ñeå di chuyeån chuùngtheo yù muoán. Sau moät thôøi gian saép xeáp, di chuyeån, nuùt nhaán daïng OFF ñaõ hoaøn chænh nhö tronghình. Tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngPlace wire treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi thaønh hình chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïi chaânlinh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät. Neáunhö trong sô ñoà nguyeân lyù coù nhöõng chaân linh kieän naøo khoâng ñöôïc söû duïng thì haõy khoùa noù laïiÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 43 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2baèng caùch nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place no connect treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät xuaáthieän hình daáu cheùo, haõy di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn khoùa vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau: Ñeå thay ñoåi giaù trò linh kieän, haõy nhaáp ñuùp chuoät vaøo giaù trò linh kieän caàn thay ñoåi. Hoäpthoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi khung Value haõy nhaäp giaù trò caàn ñaët cho linh kieän.Nhaäp giaù trò xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Trong khi thay ñoåi giaù trò linh kieän, coù nhöõng giaù trò linh kieän khoâng caàn thay ñoåi cuõngnhö khoâng muoán cho noù xuaát hieän treân maïch ñieän, nhaáp ñuùp vaøo giaù trò linh kieän ñoù. Hoäp thoaïiÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 44 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2Display Properties xuaát hieän, taïi khung Display Format nhaáp chuoät vaøo muïc Do not Display.Choïn xong nhaáp OK. Sau khi thay ñoåi giaù trò linh kieän xong, sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau: Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaø chuyeån sang sô ñoà maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùi, nhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoù nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 45 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåmtra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi. Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnl ñeåthieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngCreate netlist treân thanh coâng cuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 46 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Create netlist xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Layout, taïi khung Netlist File coùtheå nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho taäp tin ñöôïc göûi vaøo. Choïn xong nhaápOK. (khuyeân khoâng neân nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå thay ñoåi ñöôøng daãn) Moät hoäp thoaïi xuaát hieän thoâng baùo laø taäp tin treân seõ ñöôïc Save ñeå keát noái. Nhaáp OK ñeåtieáp tuïc. Haõy chuyeån sang cheá ñoä thieát keá maïch in baèng caùch nhaáp choïn Start > Programs >OrCAD Release 9 > Layuot Plus.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 47 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Maøn hình thieát keá maïchin xuaát hieän, nhaáp choïn File >New ñeå môû moät File môùi. Hoäp thoaïi LoadTemplate File xuaát hieän, nhaápchuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïi Load Netlist Source xuaát hieän, nhaáp choïn teân maïch caàn thieát keá maïch in.Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Save File As xuaát hieän, taïi khung File name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch in.Nhaäp xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. ÔÛ ñaây khoâng tieán haønh nhaäp teân môùi cho maïch vì laøm nhövaäy seõ roái leân vaø khoâng nhôù teân maïch ñöôïc ñaët laø gì. Chöông trình töï ñoäng hieän leân teân gioángnhö teân ñaõ ñöôïc ñaët cho sô ñoà nguyeân lyù. Hoäp thoaïi xuaát hieän chæ vieäc nhaáp chuoät vaøo nuùt Save.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 48 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau moät thôøi gian chôø ñôïi, coù nhöõng hoäp thoaïi nhö sau xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi LinkFootprint to Component moät thoâng baùo cho bieát khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa D5 coùteân laø DB101. Vì theá neân phaûi tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for DB101 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïcBCON100T. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/4 ñeåchoïn chaân maïch in cho caàu DIODE. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän trôû laïi, moät thoâng baùo cho bieátkhoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa SW1 coù teân laø SW_PUSHBUTTON_1. Vì theá neân caàn tìmchaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 49 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Footprint for SW_PUSHBUTTON_1 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaápchoïn muïc JUMPER. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc JUMPER400 ñeå choïn chaân maïch incho nuùt nhaán. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùolaø khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûaQ1 coù teân laø P2N2907. Vì theá neân tieánhaønh tìm chaân cho linh kieän naøy baèngcaùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existingfootprint to component…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 50 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïiFootprint forP2N2907 xuaát hieän,taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc TO.Taïi khungFootprints nhaápchoïn muïcTO202AA ñeå choïnchaân maïch in choTransistor. Choïnxong nhaáp chuoätvaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componentxuaát hieän trôû laïi, moät thoângbaùo cho bieát khoâng theå tìmthaáy chaân maïch in cuûa U1coù teân laø AD741. Vì theáneân caàn tìm chaân cho linhkieän naøy baèng caùch nhaápchuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint tocomponent… Hoäp thoaïiFootprint for AD741 xuaáthieän, taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc DIP100T.Taïi khung Footprints nhaápchoïn muïc DIP.100/8/W.300/L.425 ñeå choïn chaânmaïch in cho IC. Choïn xongnhaáp Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 51 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Link Footprint to Component laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùo laø khoâng theå tìmthaáy chaân maïch in cuûa K1 coù teân laø RELAY_4PDT. Vì theá neân tieán haønh tìm chaân cho linhkieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for RELAY48 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïcRELAY. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc RELAY47 ñeå choïn chaân maïch in cho IC. Choïnxong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Sau khi choïn chaân cho caùc linh kieän, caùc linh kieän trong sô ñoà maïch in hieän ra, Tieánhaønh saép xeáp caùc linh kieän. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saün, haõy nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 52 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 21. 21. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Muoán di chuyeån linh kieän, nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoätñeán vò trí caàn ñaët linh kieän roài nhaáp chuoät.Muoán quay linh kieän moät goùc 90o nhaápchoïn bieåu töôïng linh kieän roài nhaán phím Rtreân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät, moätcöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate. Sau khi saép xeáp xong, caùc linh kieäntrong maïch ñöôïc saép xeáp nhö sau: Ñeå veõ khung giôùi haïn cho maïch innhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Obstacle Tool treânthanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi hình daïng, nhaápchuoät taïi moät ñieåm caàn ñaët cho khung giôùihaïn, di chuyeån con troû ñeán ñieåm caàn ñaët khaùcvaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khikhung maïch in hoaøn chænh nhö sau: Sau khi khung giôùi haïn maïch in hoaøn thaønh, ñeå thoaùt khoûi leänh naøy, nhaáp phaûi chuoät,moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo End Command. Ñeå nhöõng chöõ khoâng caàn thieát aån ñi cho maïch in cuûa ta thoaùng hôn, haõy nhaáp chuoät vaøomuõi teân höôùng xuoáng trong lôùp 1 TOP treân thanh traïng thaùi vaø choïn lôùp 23 AST.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 53 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 22. 22. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Choïn xong nhaáp chuoät vaøo View > Visible< > Invisible. Choïn xong quay trôû laïi khung traïng thaùi lôùp vaønhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeå choïn laïi lôùp1 TOP. Choïn xong, caùc linh kieän trong maïch in nhösau:Ñeå choïn lôùp cho chöông trình chaïy maïch in, nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanhcoâng cuï. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïn Strategy… >Route Layer. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaán phím Ctrl treân baøn phím vaø nhaáp choïn taïi taát caûcaùc oâ trong coät Enable, doøng BOTTOM, INNER1, INNER2. Choïn xong nhaáp phaûi chuoät, moätcöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïn Properties.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 54 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 23. 23. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, nhaáp boû muïc Routing Enabled. Xong nhaápOK. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Close ôû goùc phaûi phía treânhoäp thoaïi. Ñeå chöông trình töï ñoäng chaïy maïch in baèng caùch choïn Auto > Autoroute > Board.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 55 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 24. 24. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau moät luùc chôø chöông trình chaïymaïch in, coù thoâng baùo sau xuaát hieän, nhaápchuoät vaøo nuùt OK ñeå thaáy sô ñoà maïch in. Chöông trình chaïy maïch in nhö hìnhsau: Ñeå ñaët nhaõn hieäu cho maïch in, nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï. Nhaáp phaûichuoät vaøo maïch in, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøoNew… Hoäp thoaïi Text Edit xuaát hieän, taïi khung Text String nhaäp teân caàn ñaët cho maïch. Taïikhung Rotation nhaäp soá 90 töø baøn phím ñeå khung chöõ quay ngang. Nhaäp teân xong nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 56 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 25. 25. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Con troû chuoät xuaát hieän haøng chöõ vöøa nhaäp. Di chuyeån con troû ñeán vò trí caàn ñaët chomaïch vaø nhaáp chuoät. Cuoái cuøng maïch in hoaøn chænh nhö sau : Cuoái cuøng, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Save treân thanh coâng cuï ñeå giöõ laïi nhöõng gì ñaõthöïc hieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 57 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

×