Roeping mozes

612 views

Published on

Roeping Mozes (Exod.3 -4:18)

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roeping mozes

 1. 1. Roeping Mozes Exod.3:1 – 4:17
 2. 2. Mozes - herder 1Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb - Wie was Jetro? - De berg Horeb?
 3. 3. Jetro… Wie was Jetro? - Jetro, ook wel Reuel, was de priester van Midjan (zie ook Exod.18:1), - Jetro had zeven dochters (Exod.2:11). - Jetro betekent vorst, overvloed - Reuel betekent vriend van God - Jetro, wordt een Midjaniet genoemd naar de afkomst van het land. Het is aannemelijk dat hij een Keniet was (zie 1 Sam.15:6) Mozes - Jetro - Mozes kwam op voor zijn dochter Sippora bij de bron, en kreeg haar tot vrouw (Exod.2:16-22). - Mozes en Siporra hadden twee zonen * Gersom = vreemdeling in vreemd land * Eliëzer = de God van mijn vader is mijn hulp
 4. 4. Horeb… Horeb is de berg God’s (Elohim) (Exod.3:1) -Mozes wilde de heerlijkheid des HEREN zien op de berg Sinai (Exod. 24:1518 en Exod.33:18-23) , wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. -Elia omwond zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan (van de Horeb) (1 Kon.19:9-18) (Voor ons in deze tijd is God zichtbaar in zijn Zoon = het woord) Mozes ontving (2 maal) de stenen tafelen, de wet en het gebod op de berg Horeb (Exod.24:12, Exod.34:1 en Deutr 10:1-4) Elia kreeg in de spelonk (van de berg Horeb) de opdracht om Hazaël en Jehu te zalven tot koning over Aram en Israël, en Elisa zalven tot profeet in zijn plaats (1 Kon.19)
 5. 5. Horeb… -Het is zeer aannemelijk dat Paulus direct na de roeping van de verheerlijkte Heer op weg naar Damascus, naar de berg Horeb is getrokken. Gal.1:17 ook ben ik niet naar jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen (= afgevaardigden) waren, maar ben ik naar Arabie vertrokken. De betekenis van het Hebreeuws woord ‘Arabie’ is mixen, vermengen. Juist op die plek maakt God aan Paulus het evangelie van genade bekent. En juist de Gelaten vermengde het evangelie.
 6. 6. Mozes roeping 2 Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd Braamstruik (strong H5572) zie ook 1 Sam.14:4 … Tussen de bergpassen, waarlangs Jonatan trachtte over te steken naar de wachtpost der Filistijnen, was aan weerszijden een rotspunt: de ene heette Boses, de andere Senne ( Hebreeuws woordverband met braamstruik)
 7. 7. Braamstruik niet verteerde… Daniel hoofdstuk 3 vers 6… En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfder ure in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden. vers 15.. . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? vers 21… Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan, en in de brandende vuuroven geworpen. Vers 24… Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide …hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden … zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!
 8. 8. Braamstruik niet verteerde… Niet verteerde …. Zit een beeld in Ondanks dat het volk onder grote druk leefde in Egypte, werden zij niet verteerd OMDAT God voor hen zorgde.
 9. 9. Mozes roeping Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.
 10. 10. Mozes roeping Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. -Schoenen van uw voeten… Joz.5:13-15   zie, daar stond een man tegenover hem (Jozua) met een uitgetrokken zwaard in de hand (…) En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. zwaard –heeft Hebreeuws woordverband met- Horeb
 11. 11. Schoenen Dus Mozes (nabij Horeb) en Jozua (nabij Gilgal) kregen de opdracht hun schoenen af te doen omdat de grond waarop zij stonden heilig (= apart gezet) was. Verder: Pascha - uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten (Exod.12:11) Woestijntocht - Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt, zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten. (Deutr.29:5) - God voorzagTeken en een zinnebeeld aangaande Egypte en Ethiopië: Jesaja, Ga (…)en trek uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo en liep ongekleed en barrevoets (Jes.20:1-3) - teken van schaamte – …Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. (Lucas 15:22)
 12. 12. Mozes roeping Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.
 13. 13. Mozes roeping  En de HERE zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.
 14. 14. Mozes roeping Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. Toen leidde ons de HERE uit Egypte met een sterke hand( …)door tekenen en wonderen;  Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land, vloeiende van melk en honig. En nu, zie, ik breng de eerstelingen van de vrucht van het land, dat Gij, HERE mij gegeven hebt. (Deutr.26:8-10)
 15. 15. Mozes roeping En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken.
 16. 16. Mozes roeping Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Mozes zeide:
 17. 17. Mozes roeping Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.
 18. 18. Mozes roeping Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam – wat moet ik hun dan antwoorden?
 19. 19. Mozes roeping 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. STOP IEUE
 20. 20. (NBG) Ik ben, die ik ben Let op: Exodus 6:1  Voorts sprak God God  Elohim (zie strongnr H430) tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE.  IEUE = Yahweh (zie strongnr. H3068 )  Ik ben aan Abraham, Isaac en Jakob verschenen als God de Almachtige  El Shaddai (zie strongnr’s: H410+H7706) maar met mijn naam HERE.  IEUE = Yahweh (zie strongnr. H3068 ) ben Ik hun NIET bekend geweest.
 21. 21. Mozes roeping 15 Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
 22. 22. Mozes roeping 16 Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan.
 23. 23. Mozes roeping 17 Ik heb gezegd, dat Ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honig.
 24. 24. Mozes roeping 18 En zij zullen naar uw stem horen; dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen: De HERE, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet; nu dan, wij wilden wel drie dagreizen ver de woestijn intrekken om de HERE, onze God, een offer te brengen.
 25. 25. Mozes roeping 19 Ik weet echter, dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. 20 Maar Ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u laten gaan.
 26. 26. Mozes roeping En Ik zal bewerken, dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt:
 27. 27. Mozes roeping 22 iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen, die gij uw zoons en dochters te dragen geeft; zo zult gij de Egyptenaren beroven.
 28. 28. Mozes roeping Exod.4:1 Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de HERE is u niet verschenen?
 29. 29. Mozes roeping 2 En de HERE zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. Staf is een beeld van heerschappij (scepter), nieuw leven (amandel bloesem Aaron Num.17:8)
 30. 30. Mozes roeping 3 Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte
 31. 31. Mozes roeping 4 Maar de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit en grijp ze bij de staart – toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en zij werd een staf in zijn hand God kiest niet zomaar drie tekens, we doen er goed aan deze te bestuderen. Het waren tekenen voor de Farao, maar ook voor het volk. (1) In het Hebreeuws staat ‘staart’ voor het minste, het uiteinde, dus tegenover het hoofd!. Het eerste teken heeft te maken met minste (staart/ dooreenwerper) EN het eerste, het belangrijkste (staf/leven/Christus!
 32. 32. Mozes roeping 5 opdat zij geloven, dat de HERE, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, u verschenen is.
 33. 33. 6 Wederom zeide de HERE tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit. (2) (open) hand - beeld kracht/macht uit In wiens hand uw adem is (Dan.5:23) Boezem – is binnenste, schoot (Ruth.4:6), vouw van het kleed (Exod.4:6), zetel van de hartstocht (Job 19:27), goot in het altaar (Eze.43:13) Het tweede teken spreekt van ziekte(melaatsheid) dat van binnen uit gereinigd zal worden , en wel door GOD (kracht/macht)
 34. 34. 7 Daarop zeide Hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees.
 35. 35. Mozes roeping 8 Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft.
 36. 36. Mozes roeping 9 En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed worden op het droge. (3) Bloed wat op het droge geplengd wordt spreekt van een slacht-offer. De slachting is de slachting en NIET het offer. Het offer is het opstijgende lieflijke reuk / levende water . Zou deze bloedstorting niet heen wijzen naar de Heer , die zijn leven gaf voor de wereld ?
 37. 37. Mozes roeping 10 Toen zeide Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong.
 38. 38. Mozes roeping 11 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE? Hoeveel gelovigen geloven dit niet?
 39. 39. Mozes roeping 12 Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet. 13 Maar hij zeide: Och Here, zend toch iemand anders.
 40. 40. Mozes roeping 14 Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Mozes en Hij zeide: Is niet de Leviet Aäron uw broeder? Ik weet, dat hij goed spreekt; en zie, hij is op weg gegaan, u tegemoet, en als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen.
 41. 41. Mozes roeping 15 Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet.
 42. 42. Mozes roeping 16 Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.
 43. 43. Mozes roeping 17 En deze staf, waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen.

×