แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์              รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)         ...
การสื่ อสารด้วยระบบเครื อข่ายในระยะนั้นจึงเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นผูให้บริ การโดยผูใช้สามารถ...
ระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในเวลาเดียวกัน ที่เรี ยก ระบบเครื อข่าย (network system)ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนเป...
จะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เองเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปั จจุบน               ...
2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com     2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blo...
3.2 Personal Journal Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรื อ                      ...
1.Bloggangแหล่งชุมชน ชาวบล็อก ที่ชอบ สิ งสถิตย์ ในเว็บ พันธุ์ทิพย์ มีเว็บ บล็อกมากที่สุดในเวลานี้ แบ่งเป็ นหมวดหมู่ หลากหล...
บล็อกนักข่าวอาสาสมัคร ของ เดอะเนชัน รายงานข่าว เกาะติด สถานการณ์ ทุกเรื่ องราวในสังคม                 ่6....
โฮมเพจ คาราบาว เว็๋บไซต์ วงดนตรี เพื่อชีวต อันโด่งดังตลอดกาล                     ิ11. tureLifeชุมชนบล็...
15. โชว์เด็ดบล็อกวาไรตี้ ที่ให้คุณ แสดงภาพ หรื อ คลิปวิดีโอ แสดงความคิด ตาม ต้องการ และถ้าบล็อกใด โชว์เด็ด โชว์ดี มีรางวัล...
รวบรวม ค้นหา Blog จากทัวโลก แบ่งแยกเป็ นหมวดหมู่ จัดอันดับ            ่20. ThaiBlogสารบัญบล็อกไทย รวบรวมบล็อก ด...
www.sungson.com    www.gujaba.com    www.sabuyblog.com    www.ugetblog.com    www.jaideespace.com    w...
4   ปฏิบติการจัดทาโครงงาน       ั                          นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  5 ...
ลงชื่อ วารุ ณี ทองคาแสน   (นางสาววารุ ณี ทองคาแสน )        ผูเ้ สนอโครงงานลงชื่อ...................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25

1,646 views
1,589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25

 1. 1. แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปี การศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา3. ชื่ อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาว วารุ ณี ทองคาแสน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 254. ชื่ อครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ5. ชื่ อครู ทปรึกษาโครงงานร่ วม (ถ้ ามี) ี่ -6. แนวคิด ทีมา และความสาคัญ ่ การติดต่อสื่ อสารข้อมูลสมัยใหม่น้ ี มีรากฐานมาจาก ความพยายาม ในการเชื่อมต่อ ั ่ระหว่างคอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่ อสารที่มีอยูแล้ว เช่น โทรศัพท์ ดังนั้นการ ่สื่ อสารข้อมูล จึงอยูในขอบเขตที่จากัด ต่อมามีการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ความต้องการในการติดต่อระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในเวลาเดียวกัน ที่เรี ยก ระบบเครื อข่าย (networksystem) ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ ในตอนเริ่ มต้นของยุคสื่ อสารเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 – 2515 ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ ่ร่ วมกันมีมากขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ ยงมีราคาสู งมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยูแล้วบางอย่าง ั
 2. 2. การสื่ อสารด้วยระบบเครื อข่ายในระยะนั้นจึงเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นผูให้บริ การโดยผูใช้สามารถติดต่อผ่านเครื่ องปลายทาง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ ้ ้ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยของไมโครคอมพิวเตอร์ พบว่าขีดความสามารถในด้านความเร็ วของการทางานของคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ มีความเร็ วมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ประมาณ 10 เท่า แต่ราคาแพงกว่าหลายพันเท่า ทาให้การใช้ไโครคอมพิวเตอร์ แพร่ หลายและกระจายออกไป การสื่ อสารจึงกลายเป็ นระบบเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องแทนที่จะเป็ นคอมพิวเตอร์ ัขนาดใหญ่กบเครื่ องปลายทางแบบกระจาย ่ ลักษณะของเครื อข่ายจึงเริ่ มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยูบนแผงวงจอิเล็กทรอนิกส์เดียวกันขยายตัวใหญ่ข้ ึนเป็ นทั้งระบบที่ทางานร่ วมกันในห้องทางาน ในตึก ระหว่างตึก ระหว่างสถาบันระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ ข้อมูลในรู ปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ สามารถส่ งต่อ คัดลอกจัดพิมพ์ ทาสาเนาได้ง่าย เมื่อเทียบกับการคัดลอกด้วยมือซึ่ งต้องใช้เวลามากและเสี่ ยงต่อการทาข้อมูลผิดพลาดอีกด้วย วิธีการทางด้านการสื่ อสารข้อมูล กาลังได้รับการนามาประยุกต์ใช้ในระบบสานักงานที่เรี ยกว่า ระบบสานักงานอัตโนมัติ (office automation) ระบบดังกล่าวนี้มกเรี ยกย่อกัน ัสั้นๆ ว่า โอเอ (OA) เป็ นระบบที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการทางานที่เกี่ยวกับเอกสารทัวไป แล้วส่ งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ ่ ์ ่เก็บรวบรวมไว้ระหว่างแผนกซึ่ งอาจตั้งอยูภายในอาคารเดียวกันหรื อไกลกันคนละเมืองก็ได้ โดยการส่ งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ตองเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถผนวก ้เข้าหากันเป็ นระบบเดียวได้ อุปกรณ์เหล่านั้นอาจเป็ นโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์หรื ออุปกรณ์เครื อข่าย ในเรื่ องของเนื้ อหาความรู ้เกี่ยวกับระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่ายนั้น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย ซึ่งมีเนื้อหา การติดต่อสื่ อสารข้อมูลสมัยใหม่น้ ี มีรากฐานมาจาก ความพยายาม ในการเชื่อมต่อระหว่าง ั ่คอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่ อสารที่มีอยูแล้ว เช่น โทรศัพท์ ดังนั้นการสื่ อสาร ่ข้อมูล จึงอยูในขอบเขตที่จากัด ต่อมามีการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ความต้องการในการติดต่อ
 3. 3. ระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในเวลาเดียวกัน ที่เรี ยก ระบบเครื อข่าย (network system)ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress ้ัมาใช้ในการเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่ องระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย เพื่อ ้ศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ดงกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป ั ู้7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารในเครื อข่าย 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารในเครื อข่าย 7.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและ ้นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น่ 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่8. หลักการและทฤษฎี 1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่ งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่ งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรื อวิดีโอในหลายรู ปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียนซึ่ งทาให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็ นคากริ ยาได้ซ่ ึ งหมายถึงการเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ " ู้ ่ ั บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาหลากหลายขึ้นอยูกบเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าวปั จจุบน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อ ั
 4. 4. จะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เองเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปั จจุบน ันอกจากนี้ ตามบริ ษทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทางบริ ษทขึ้น เพื่อเสนอแนว ั ั ัความเห็นใหม่ใหักบลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกมีดวยกันหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดมีขอมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผูเ้ ขียนและผูเ้ ข้าชม โดย ้ ้บล็อกจะเน้นไปที่เรื่ องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs, fashion blogs, project ่blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยูในปั จจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและ ัรู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ ที่รวมลิ๊ งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้น 1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี้เน้นโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นเขียนข้อความมากนัก 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่ นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติ บโตของไฮสปี ด อิ นเตอร์ เน็ ตหรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie2.แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่ วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็ น กิ จวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก
 5. 5. 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดี และสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ ั ่เช่น oknation.net/blog/black ของสุ ทธิ ชย หยุน 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ องซุ บซุ ดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง3.แบ่งตามรู ปแบบของเนื้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด 3.1 Filter Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอแหล่งข้อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจ ู้ ัหรื อเว็บไซต์) โดยปกติมกจะเป็ นข่าว บทความ หรื อความคิดเห็ นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ ใน ัเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเรี ยกได้วา เป็ น บล็อก “Bookmark” หรื อ มีชื่อเฉพาะ ว่า Social Bookmarkบล็อก ่ลักษณะนี้ จะนาเสนอแค่หวข้อเรื่ อง และ URL ของเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ บางทีอาจเพิ่มคาอธิ บายเว็บ ัเพจหรื อเว็บไซต์น้ น ๆ ได้ดวย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นของผูจดทาบล็อกได้อีก ั ้ ้ัด้วย เป็ นเหมือนการกลันกรองข้อมูลให้ทราบว่าเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ใดกาลังได้รับความนิ ยม ซึ่ งจะ ่เป็ นการช่ วยจัดล าดับ ความน่ า เชื่ อถื อของเว็บ เพจหรื อเว็บ ไซต์น้ ัน ๆ ได้เช่ นกัน ตัวอย่า งบล็ อกลักษณะนี้ได้แก่ http://del.icio.us/ เป็ นต้น
 6. 6. 3.2 Personal Journal Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรื อ ู้ ัประสบการณ์ ของตนเองผ่านข้อเขี ยน โดยอาจจะมี ภาพประกอบ หรื อมี การเชื่ อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ขอมูลดู น่าเชื่ อถื อหรื อมี ความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งบล็ อกลักษณะนี้ เป็ น ้บล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทัวไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ ได้แก่ http://www.exteen.comหรื อ ่http://www.blogger.com เป็ นต้น 3.3 Photo Blog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย, ภาพวาด ฯลฯ) และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่ คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บภาพเป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหามากขึ้นตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.flickr.com เป็ นต้น 3.4 Video Blog หรื อ เรี ยกว่า Vlog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บวีดิทศน์ส่วนตัว สามารถใส่ ัรายละเอียดของวีดิทศน์ ใส่ คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บวีดิทศน์เป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหา ั ัมากขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.aolvideoblog.com เป็ นต้น 3.5 บล็อกผสม มีลกษณะเป็ นบล็อกที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายประเภท ทั้งเก็บ ัรู ปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรื อบันทึกประจาวัน และใส่ ปฏิทินรายการงานที่ต้องทา ฯลฯ ได้ดวย ปั จจุบนเป็ นบริ การที่ได้รับความนิยมสู งมาก โดยมีชื่อเฉพาะด้วย เรี ยกว่าSocial ้ ัNetwork Service ซึ่ งนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิ กแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยงมี ัจุดประสงค์หลักเพื่อการค้นหาและสะสมเพื่อนจากทัวโลก ตัวอย่าง Social NetworkingWebsites ซึ่ ง ่ให้บริ การลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรื อ http://multiply.com หรื อhttp://spaces.live.com เป็ นต้น (ซึ่ งปั จจุบน คาว่า blog ใน Social Networking Websites นั้นจะกลายเป็ นแค่ส่วนที่ใช้เขียน ัข้อความเช่ นบันทึกประจาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังอาจใช้คาว่า journal แทนคาว่า blogด้วย แต่ เนื่ องจากบริ ก ารนี้ เป็ นการรวมเอาบล็ อกลัก ษณะต่ า ง ๆที่ เคยมี มาอยู่ใ นที่ เ ดี ย ว ท าให้ผูใ ช้ง านได้รับ ความสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้ น เพราะเพี ยงแค่เปิ ดใช้บ ริ ก ารที่ เดี ย ว ก็ ได้ใช้บ ริ ก าร ้ครบถ้วน ไม่ตองเสี ยเวลาไปสมัครใช้งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้จดจายากอีกด้วย) ้ตัวอย่างเว็บบล็อก
 7. 7. 1.Bloggangแหล่งชุมชน ชาวบล็อก ที่ชอบ สิ งสถิตย์ ในเว็บ พันธุ์ทิพย์ มีเว็บ บล็อกมากที่สุดในเวลานี้ แบ่งเป็ นหมวดหมู่ หลากหลายประเภท2 .Gotoknowบล็อกชุ มชน ของ สถาบัน ส่ งเสริ ม การจัดการ ความรู ้ เพื่อสังคม มีคณาจารย์ และ ผูชานาญการ ้ร่ วมกัน มาเขียนบล็อก ถ่ายทอดวิชา3. DiaryHubแหล่งชุมชน นักเขียนไดอารี แห่งแรก ของประเทศไทย 4. Bloggerต้นกาเนิด เว็บบล็อก ต่างประเทศ ที่มีคนใช้มากที่สุด ในโลก5. OKnation BLog
 8. 8. บล็อกนักข่าวอาสาสมัคร ของ เดอะเนชัน รายงานข่าว เกาะติด สถานการณ์ ทุกเรื่ องราวในสังคม ่6. Exteenชุ มชน บล็อกวัยที น หน้าตา น่ ารั ก น่ าใช้ เขียนง่ าย สมัครฟรี เป็ นที่นิยม ในหมู่วยรุ่ น วัยมัน พันธุ์ ัใหม่7. Window Live Spacesเว็บสเปซ ของค่ายไมโครซอฟท์ ที่ชาว msn นิยมเล่น8. Kengบล็อกเก่ง เป็ น Event Blog นาเสนอ ความรู ้ เรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Blog9. Bird FCเว็บสาหรับ แฟนคลับ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย นักร้องซูเปอร์สตาร์10. คาราบาว
 9. 9. โฮมเพจ คาราบาว เว็๋บไซต์ วงดนตรี เพื่อชีวต อันโด่งดังตลอดกาล ิ11. tureLifeชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่ นใหม่ ที่ตองการสิ่ งใหม่ๆ ้12. DiaryClubรวมบล็อกคนไทย แบ่งเป็ นกลุ่ม มี ทั้ง คลิปวิดีโอ ข่าว บันเทิง ฯลฯ13. M Blogเว็บบล็อก ของผูจดการ เปิ ด มิติใหม่ ให้ โอกาสให้ ผูเ้ ขียน บล็อก ก้าวสู่ การเป็ น เจ้าของ หนังสื อที่ ้ัตัวเอง เขียนขึ้น จากบล็อก สู่ บุค ๊14. Yahoo Geocitiesสุ ดยอดของฟรี ที่ให้บริ การ พื้นที่ สร้างโฮมเพจฟรี ที่ใครๆก็เคยใช้
 10. 10. 15. โชว์เด็ดบล็อกวาไรตี้ ที่ให้คุณ แสดงภาพ หรื อ คลิปวิดีโอ แสดงความคิด ตาม ต้องการ และถ้าบล็อกใด โชว์เด็ด โชว์ดี มีรางวัลให้16. StoryThaiศูนย์รวม ของ ผูรัก การอ่าน และ เขียน ถ่ายทอด เรื่ องราว ้17. Mthai Blogชุมชนบล็อกวาไรตี้ ที่มี คนเข้ามา ใช้ บริ การมากแห่งหนึ่ง18. Sanook Blogชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่ นใหม่ ที่ตองการสิ่ งใหม่ๆ ้19. Technorati
 11. 11. รวบรวม ค้นหา Blog จากทัวโลก แบ่งแยกเป็ นหมวดหมู่ จัดอันดับ ่20. ThaiBlogสารบัญบล็อกไทย รวบรวมบล็อก ดีๆ สาหรับคนไทย แบ่งเป็ นหมวดหมู่ 3. เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com www.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.com www.skypream.com www.thailandspace.com
 12. 12. www.sungson.com www.gujaba.com www.sabuyblog.com www.ugetblog.com www.jaideespace.com www.maxsiteth.com www.my2blog.com9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิ งหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่ างเพื่อนาเสนอ 
 13. 13. 4 ปฏิบติการจัดทาโครงงาน ั  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุ ง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 10. สถานทีดาเนินงาน ่ ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ู11. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 11.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 11.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 11.4 สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ ่เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์12. เอกสารอ้างอิง- http://www.chakkham.ac.th/technology/network/index.htm- http://ritarine.blogspot.com/2008/09/7.html
 14. 14. ลงชื่อ วารุ ณี ทองคาแสน (นางสาววารุ ณี ทองคาแสน ) ผูเ้ สนอโครงงานลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน

×