บทที่ 1                       บทนาแนวคิด ทีมา และความสาคัญ     ่    การติดต่อสื่ อสารข้อมูล...
เรี ยกว่า ระบบสานักงานอัตโนมัติ (office automation) ระบบดังกล่าวนี้มกเรี ยกย่อกันสั้นๆ ว่า โอเอ              ...
1.2 ขอบเขตของโครงงาน  1.2.1 จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress   เรื่ อง ระบบเครื อข่า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 บทที่ 1-บทนำ 1.1

415 views
360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 บทที่ 1-บทนำ 1.1

 1. 1. บทที่ 1 บทนาแนวคิด ทีมา และความสาคัญ ่ การติดต่อสื่ อสารข้อมูลสมัยใหม่น้ ี มีรากฐานมาจาก ความพยายาม ในการเชื่อมต่อระหว่าง ั ่คอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่ อสารที่มีอยูแล้ว เช่น โทรศัพท์ ดังนั้นการสื่ อสาร ่ข้อมูล จึงอยูในขอบเขตที่จากัด ต่อมามีการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ความต้องการในการติดต่อระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในเวลาเดียวกัน ที่เรี ยก ระบบเครื อข่าย (network system)ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ ในตอนเริ่ มต้นของยุคสื่ อสารเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 – 2515 ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ ่ร่ วมกันมีมากขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ ยงมีราคาสู งมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยูแล้วบางอย่าง ัการสื่ อสารด้วยระบบเครื อข่ายในระยะนั้นจึงเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นผูให้บริ การโดยผูใช้สามารถติดต่อผ่านเครื่ องปลายทาง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ ้ ้ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยของไมโครคอมพิวเตอร์ พบว่าขีดความสามารถในด้านความเร็ วของการทางานของคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ มีความเร็ วมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ประมาณ 10 เท่า แต่ราคาแพงกว่าหลายพันเท่า ทาให้การใช้ไโครคอมพิวเตอร์ แพร่ หลายและกระจายออกไป การสื่ อสารจึงกลายเป็ นระบบเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องแทนที่จะเป็ นคอมพิวเตอร์ ัขนาดใหญ่กบเครื่ องปลายทางแบบกระจาย ่ ลักษณะของเครื อข่ายจึงเริ่ มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยูบนแผงวงจอิเล็กทรอนิกส์เดียวกันขยายตัวใหญ่ข้ ึนเป็ นทั้งระบบที่ทางานร่ วมกันในห้องทางาน ในตึก ระหว่างตึก ระหว่างสถาบันระหว่างเมือง ระหว่างประเทศข้อมูลในรู ปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ สามารถส่ งต่อ คัดลอก จัดพิมพ์ ทาสาเนาได้ง่าย เมื่อเทียบกับการคัดลอกด้วยมือซึ่ งต้องใช้เวลามากและเสี่ ยงต่อการทาข้อมูลผิดพลาดอีกด้วย วิธีการทางด้านการสื่ อสารข้อมูล กาลังได้รับการนามาประยุกต์ใช้ในระบบสานักงานที่
 2. 2. เรี ยกว่า ระบบสานักงานอัตโนมัติ (office automation) ระบบดังกล่าวนี้มกเรี ยกย่อกันสั้นๆ ว่า โอเอ ั(OA) เป็ นระบบที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการทางานที่เกี่ยวกับเอกสารทัวไป แล้วส่ งไป ่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ์ ่ระหว่างแผนกซึ่ งอาจตั้งอยูภายในอาคารเดียวกันหรื อไกลกันคนละเมืองก็ได้ โดยการส่ งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ตองเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถผนวกเข้าหากันเป็ น ้ระบบเดียวได้ อุปกรณ์เหล่านั้นอาจเป็ นโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ หรื ออุปกรณ์เครื อข่าย ในเรื่ องของเนื้ อหาความรู ้เกี่ยวกับระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่ายนั้น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย ซึ่งมีเนื้อหา การติดต่อสื่ อสารข้อมูลสมัยใหม่น้ ี มีรากฐานมาจาก ความพยายาม ในการเชื่อมต่อระหว่าง ั ่คอมพิวเตอร์ กบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบสื่ อสารที่มีอยูแล้ว เช่น โทรศัพท์ ดังนั้นการสื่ อสาร ่ข้อมูล จึงอยูในขอบเขตที่จากัด ต่อมามีการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ความต้องการในการติดต่อระหว่าง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในเวลาเดียวกัน ที่เรี ยก ระบบเครื อข่าย (network system)ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress ้ัมาใช้ในการเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่ องระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย เพื่อ ้ศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ดงกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป ั ู้1.1 วัตถุประสงค์ 1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ระบบเครื อข่ายและ การสื่ อสารบนเครื อข่าย 1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 1.1.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและ ้ นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่
 3. 3. 1.2 ขอบเขตของโครงงาน 1.2.1 จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 1.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1.2.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 1.2.3 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 1.2.2.3 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe premiere pro CS 51.4 ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 1.4.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress ในการเผบแพร่ ่ผลงานหรื อความรู ้ผานทางระบบเครื อข่ายที่กว้างขวางในมุมมองของ social Media 1.4.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ องของระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารบนเครื อข่าย 1.4.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 1.4.4 สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ ่เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้ 1.4.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

×