Your SlideShare is downloading. ×

Thairobbin multiple streamsofincome

119

Published on

Các Dự án Kinh Doanh của Thái Robbin: …

Các Dự án Kinh Doanh của Thái Robbin:
-Giáo Dục trẻ thông minh sớm Glenn Doman:http://hoithaoglenndoman.com/?i=ehKsZHgH7Me
-Thiết Kế web Kiếm tiền: http://thietkeweb.kienthuchay.net/?i=ehIJWyRThgk
-Xây dựng cộng đồng kiến thức hay:http://kienthuchay.net/tuyendung/?i=ehHaCNMeG
-Xây Dựng Chuỗi Cafe Kiến Thức hay
-Kinh doanh đồng phục cho cộng đồng Kiến Thức Hay.
Và Những dự án lớn khác,các anh chị nào muốn hợp tác và đồng hành tìm hiểu theo thông tin:
Liên Hệ HotLine: 090.678.5753 (Manager & Director Thái Robbin)
Facebook: http://www.facebook.com/ThaiRobbin
Web: http://thairobbin.blogspot.com

Công ty Kiến Thức Hay đang triển khai chương trình Ưu Đãi đặc biệt : GIẢM 70% HỌC PHÍ TRỌN KHÓA HỌC.
Vì vậy, nếu các học viên đăng ký học trong khóa 6 này chỉ phải đầu tư số tiền là 600.000 đ cho 7 buổi đào tạo chính thức từ CEO Zigzig Long & 10 Buổi Huấn luyện Cầm tay Chỉ Việc ..
Nội Dung Đào tạo :
Buổi 1 : Cơ Bản
Buổi 2 : Nâng cao
Buổi 3 : Chuyên sâu
link tìm hiểu: http://thietkeweb.kienthuchay.net/?i=ehIJWyRThgk

BONUS đặc biệt 4 buổi
- 1 buổi Đào tạo : Affiliate mnarketing
- 1 buổi Đào tạo : Facebook - cách kiếm tiền NHIỀU từ MXH Facebook
- 1 buổi Đào tạo: Đàu tư ONLINE - Kênh đầu tư mới hiệu quả cao
- 1 Buổi Đào tạo chuyên sâu : CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN BỀN VỮNG..


tham khảo nội dung tại link sau nhé : http://thietkeweb.kienthuchay.net/?i=ehIJWyRThgk

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
119
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1!"#$%&#()$*+!)((,-(%./,!((!!0,1($,(2.*+$(+(#%-$%!(,-(".#%!%$3(1+#$04(!"#$%&()*(+,-$($./+++*,5*$(26(+##.("#$%&#(!#)($0(,.(!%."$(!%##%,.+%*
 • 2. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 2%;5B74CD3+EFFG+*;H673+@I+)226=I+)22+74CD3:+76:67J6AI++/;+5873+;<+3D4:+51H24>834;=+98B+H6+7657;A1>6AK+:3;76A+4=+8+763746J82+:B:369K+;7+378=:94336A+4=+8=B+<;79+;7+HB+8=B+968=:K+626>37;=4>K+96>D8=4>82K+5D;3;>;5B4=CK+76>;7A4=CK+:>8==4=CK+;7+;3D67L4:6K+6M>653+8:+56794336A+1=A67+6>34;=+NFO+;7+NFP+;<+3D6+NGOQ+#=436A+3836:+%;5B74CD3+)>3K+L43D;13+643D67+3D6+574;7+L74336=+56794::4;=+;<+3D6+)13D;7I++R4943+;<+R48H4243BS-4:>284967+;<+T8778=3BU+TD426+3D6+51H24:D67+8=A+813D;7+D8J6+1:6A+3D647+H6:3+6<<;73:+4=+5765874=C+3D4:+H;;?K+3D6B+98?6+=;+76576:6=3834;=:+;7+L8778=346:+L43D+76:56>3+3;+3D6+8>>178>B+;7+>;952636=6::+;<+3D6+>;=36=3:+;<+3D4:+H;;?+8=A+:56>4<4>822B+A4:>2849+8=B+495246A+L8778=346:+;<+967>D8=38H4243B+;7+<43=6::+<;7+8+58734>1287+5175;:6I+/;+L8778=3B+98B+H6+>76836A+;7+6M36=A6A+HB+:826:+76576:6=3834J6:+;7+L74336=+:826:+98367482:I+(D6+8AJ4>6+8=A+:37836C46:+>;=384=6A+D6764=+98B+=;3+H6+:1438H26+<;7+B;17+:431834;=I+(D6+51H24:D67:+8=A+813D;7+876+=;3+6=C8C6A+4=+76=A674=C+57;<6::4;=82+:67J4>6:K+8=A+B;1+:D;12A+>;=:123+8+57;<6::4;=82+LD676+8557;574836I+/643D67+3D6+51H24:D67+=;7+813D;7+:D822+H6+248H26+<;7+8=B+2;::+;<+57;<43+;7+8=B+;3D67+>;9967>482+A898C6:K+4=>21A4=C+H13+=;3+249436A+3;+:56>482K+4=>4A6=382K+>;=:6V16=3482K+;7+;3D67+A898C6:I++W74=36A+4=+3D6+#=436A+3836:+;<+)9674>8I+
 • 3. 3&$*+,!#)!"#-&,-&.!!/(,)$",! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!1-&(#2%"&1#-! ! ! ! ! ! ! ! ! 3"$/&,(!4+ ,8:B+0;=6BU+X4=8=>482+X766A;9+;=+8+-;2287+8+-8B+ + 45+ +"$/&,(!6+ (D6+0;1=384=+*8=C6+;<+X4=8=>482+X766A;9U++ (D6+(D766+@7683+0;=6B+0;1=384=:+ + 43+ +"$/&,(!7++ ++++Y;17+X47:3+37689U+1>>6::+$=+(D6+3;>?+087?63+Z+++++$=J6:34=C+X;7+(;382+$A4;3:+ + + + + + 66!"$/&,(!0! Y;17+6>;=A+37689U+)>>6267836A+3;>?+37836C46:+Z!+ X;17+T8B:+3;+08C=4<B+Y;17+*6317=:+ + + + 68!"$/&,(!9+ Y;17+(D47A+37689U+-;1H26+Y;17+0;=6B+4=+3D6+087?63+Z++ [;L+3;+0123452B+B;17+$=J6:396=3+-;2287:++ + + 70!"$/&,(!3! Y;17+X;173D+37689U+T4==4=C+4C+4=+*682+,:3836+ + + 06!"$/&,(!:! Y;17+X4<3D+37689U+)+X;731=6+4=+X;76>2;:176:++ 8=A+X245567:++ + + + + + + 03+"$/&,(!8! *682+,:3836+1567>D87C67U+]+W;L67<12+T8B:+3;+,87=++ EF+W67>6=3+;7+0;76+;=+Y;17+0;=6B!!! ! ! ! 97+"$/&,(!;! Y;17+4M3D+37689U+.W(!+[1C6+W7;<43:+HB+W8B4=C++ .3D67+W6;526^:+(8M6:+ + + + + + 34!"$/&,(!45! Y;17+6J6=3D+37689U+/63L;7?+087?634=C+Z++ (D6+#2349836+0;=6B+08>D4=6+ + + + + 38!"$/&,(!44+ Y;17+,4CD3D+37689U+$=<;576=6174=C+Z++ [;L+3;+(17=+8+(4=B+%28::4<46A+8A+4=3;+8+X;731=6+ + + :4!"$/&,(!46+ Y;17+/4=3D+37689U+(D6+$=367=63+Z++ Y;17+/6M3+X;731=6+$:+.=2B+8+%24>?+)L8B+ + + + :;+"$/&,(!47+ Y;17+(6=3D+37689U+R4>6=:4=C+Z+$=36226>3182++ W7;5673B+83+T875+566A+ + + + + + 88+"$/&,(!40+ 828=>4=C+)>3U+@6334=C+Y;17+)>3+(;C63D67+ + + 45;
 • 4. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 4/(,)$",++X;7+;J67+EF+B687:K+3D7;1CD+9B+H6:3!:6224=C+H;;?:+8=A+4=367=834;=82+:694=87:K+$^J6+381CD3+3D;1:8=A:+;<+56;526+D;L+3;+8>D46J6+<4=8=>482+<766A;9I+/;L+43^:+B;17+317=I++$^9+C;4=C+3;+368>D+B;1+D;L+3;+687=+91234526+:37689:+;<+24<63496+4=>;96I+0;76+:56>4<4>822BK+B;1^22+2687=+:6J6782+A4<<676=3+L8B:+3;+687=+3D6:6+6M378+4=>;96+:37689:I+(D6:6+876+=;3+_1:3+;7A4=87B+:37689:+;<+4=>;96I+Y;1^22+2687=+D;L+3;+>76836+3D6+?4=A+;<+76:4A182+4=>;96+:37689:+3D83+<2;L+4=3;+B;17+24<6+E`+D;17:+8+A8B+6J6=+LD426+B;1+:2665I+Y;1^22+2687=+D;L+3;+>76836+3D6:6+:56>482+:37689:+;<+4=>;96a++• .=+8+5873!3496+H8:4:I+• T;7?4=C+74CD3+<7;9+B;17+;L=+D;96I+• #:4=C+243326+;7+=;=6+;<+B;17+;L=+9;=6BI+• T43D+<6L+;7+=;+6952;B66:+• #:4=C+:49526K+57;J6=+:B:369:+3D83+76822B+L;7?I++$=+8AA434;=K+$+L422+:D;L+B;1+D;L+3;a++• @84=+>;=37;2+;<+B;17+<4=8=>6:+• ,87=+D4CD+7836:+;<+76317=+Z+NP+567>6=3K+bQ+567>6=3K+8=A+8:+D4CD+8:+]F+567>6=3+Z1:4=C+243326+?=;L=+<4=8=>482+:37836C46:K+:;96+6J6=+C1878=366A+HB+3D6+C;J67=96=3c+
 • 5. 5• ,87=+8:+91>D+8:+dNKFFF+8+A8B+74CD3+<7;9+B;17+;L=+D;96I+• 08?6+8=+6M378+d]FKFFF+3;+dNFFKFFF+8+B687+<;7+24<6I+• W67D85:+6J6=+H6>;96+8+24<63496+9123494224;=8476I++TD83+L422+822+;<+3D4:+C63+<;7+B;1e+)+24<6:3B26+3D83+C4J6:+B;1+3D6+<766A;9+3;+A;+LD83+B;1+L8=3K+LD6=+B;1+L8=3K+8=A+L43D+LD;96J67+B;1+L8=3I+++08::4J6+1>>6::K++*;H673+@I+)226=+01234526+37689:+;<+$=>;96++
 • 6. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 61-&(#2%"&1#-!+$^J6+C;3+C;;A+=6L:+8=A+H8A+=6L:I+X47:3+3D6+C;;A+=6L:U+$<+B;1^76+24?6+3D6+8J678C6+/;73D+)9674>8=K+687=4=C+83+268:3+dE]KFFF+8+B687K+3D6=+4=+B;17+24<63496+9;76+3D8=+dN+94224;=+L422+<2;L+3D7;1CD+B;17+<4=C67:I+(D83^:+8+2;3+;<+9;=6BI+$=+;3D67+L;7A:K+B;1^76+82768AB+;=+378>?+3;+H6>;94=C+8+24<63496+94224;=8476I++/;L+<;7+3D6+H8A+=6L:U+$<+B;1^76+24?6+9;:3+56;526K+B;1^22+:56=A+43+822+8=AK+8<367+8+24<63496+;<+687=4=CK+L422+6=A+15+L43D+829;:3+=;3D4=CI+[;L+4:+3D83+5;::4H26e++X78=?2BK+H6>81:6+=;H;AB+368>D6:+1:+8H;13+9;=6BI+T6+76>64J6+=;+<;7982+6A1>834;=+4=+3D6+9;:3+>7434>82+;<+822+24<6+:?422:U+D;L+3;+H6>;96+<4=8=>4822B+:1>>6::<12I+-4A+B;1+6J67K+4=+822+B;17+B687:+;<+51H24>+6A1>834;=K+8336=A+8+>28::+>8226A+f0;=6B+NFNeg+TDB+4:=^3+:1>D+8+>28::+98=A83;7B+4=+6J67B+62696=387B+:>D;;2e++[;L+A4A+B;1+2687=+LD83+B;1+?=;L+8H;13+9;=6Be+0;:3+24?62BK+B;1+54>?6A+43+15K+8+546>6+D676K+8+345+3D676I+Y;1+8H:;7H6A+833431A6:+<7;9+B;17+5876=3:+8=A+<7;9+3D6+96A48I+Y;1+8H:;7H6A+3D6+6M89526:+;<+<746=A:I+Y;1+57;>66A6A+3D7;1CD+37482+8=A+677;7h3D6+:>D;;2+;<+D87A+?=;>?:I+TD83+B;1+2687=6A+L8:+D85D8i87AK+9;:32B+L7;=CK+8=A+>67384=2B+;13+;<+>;=36M3I+$<+B;1+768A+H;;?:+;=+3D6+:1H_6>3K+57;H8H2B+3D6B+;J67LD6296A+B;1+L43D+A63842:+;7+H;76A+B;1+L43D+1:626::+<8>3:I+(D6+76:123+4:+3D83K+4<+B;1^76+24?6+
 • 7. 79;:3K+B;1^76+>;=<1:6A+8=A+<71:37836A+8=A+L;=A674=C+LD83+3;+A;K+LD676+3;+317=+=6M3I+T622K+$+D8J6+9;76+C;;A+=6L:U+(D6+8=:L67:+876+4=+3D4:+H;;?I++0;=6B+4:+;=6+;<+3D6+9;:3+495;738=3+:1H_6>3:+3;+:31AB+4=+B;17+6=3476+24<6I+;96+;<+24<6^:+C76836:3+6=_;B96=3:+8=A+9;:3+;<+24<6^:+C76836:3+A4:855;4=396=3:+:369+<7;9+3D6+A6>4:4;=:+B;1+98?6+8H;13+9;=6BI+TD63D67+B;1+6M56746=>6+C7683+568>6+;<+94=A+;7+>;=:38=3+8=M463B+L422+A656=A+;=+LD63D67+B;1+C63+B;17+<4=8=>6:+1=A67+>;=37;2I+Y;17+762834;=:D45:K+L422+H6+C76832B+8<<6>36AK+3;;I+$=+<8>3K+9;:3+A4J;7>6:+4=+;17+:;>463B+76:123+<7;9+A4:8C76696=3:+8H;13+9;=6BI+(D1:K+1=A67:38=A4=C+9;=6B+Z+D;L+3;+98?6+43+8=A+?665+43+Z4:+8H:;21362B+6::6=3482+3;+B;17+24<6K+3;+B;17+762834;=:D45:K+3;+B;17+D8554=6::K+3;+B;17+<13176I++;96+56;526+:669+3;+H6+=8317822B+C;;A+83+98=8C4=C+9;=6BI+(D6+dN+94224;=+<2;L+3D7;1CD+3D647+<4=C67:K+8=A+3D6B+:669+3;+?=;L+D;L+3;+?665+:;96+;<+43+6J6=+98?6+43+C7;L+Z4=+:;96+>8:6:K+8+D1=A76A<;2A+9;76+3D8=+3D6+8J678C6+567:;=I+-;+3D6:6+56;526+L;7?+NFF+3496:+D87A67e+)76+3D6B+NFF+3496:+:987367e+.<+>;17:6+=;3I+(D6B+_1:3+?=;L+D;L+3;+528B+3D6+C896I+Y;1+:66K+9;=6B+4:+8+C896K+82H643+8+J67B+495;738=3+;=6I+$<+B;1+?=;L+3D6+7126:K+B;1+L4=U+4<+B;1+A;=^3+?=;L+3D6+7126:K+B;1+2;:6I+):+5DB:4>48=+@6;7C6+-8J4A+:84AU++<,$+&!1.!<,-!.=$++!,))#(&.!/(#2%",!*1>!(,.%+&.?!!/#@,(&A!1.!<,-!*1>!,))#(&.!/(#2%",!.=$++!(,.%+&.?!+
 • 8. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 8(D4:+H;;?+6M5284=:+3D6+7126:+<;7+528B4=C+3D6+9;=6B+C896+:;+3D83+B;1K+3;;K+>8=+H6>;96+8+L4==67I+B+<;22;L4=C+3D6+:49526+:37836C46:+284A+;13+4=+3D4:+H;;?K+B;1+>8=+H6C4=+3;+6=_;B+8+H8=V163+;<+57;:56743BK+;=6+3D83+28:3:+3D7;1CD;13+B;17+L;7?4=C+24<6+8=A+6M36=A:+4=3;+8+<4=8=>4822B+:6>176+76347696=3I++(D6+>;=>653+;<+01234526+37689:+;<+$=>;96+4:+3D6+76:123+;<+D8J4=C+L;7?6A+L43D+3D;1:8=A:+;<+:1>>6::<12+56;526+<;7+9;76+3D8=+3L;+A6>8A6:I+$+D8J6+:66=+56;526+C;+<7;9+24J4=C+;=+3D6+:37663:+3;+24J4=C+4=+98=:4;=:K+<7;9+A74J4=C+8+38M4+3;+H64=C+>D81<<6176A+4=+8+249;1:4=6I+$=+01234526+37689:+;<+$=>;96+B;1+L422+A4:>;J67+D;L+3;+>76836+L6823D+4=+98=B+A4<<676=3+L8B:+8=A+<7;9+91234526+:;17>6:K+LD4>D+$+>822+9;=6B+9;1=384=:I+(D6:6+3D766+L6823D!>76834;=+9;1=384=:K+A4:34=>3+<7;9+68>D+;3D67+B63+L43D+:494287+>D878>3674:34>:K+876+3D6+4=J6:396=3+9;1=384=K+3D6+7682+6:3836+9;1=384=K+8=A+3D6+987?634=C+9;1=384=I++X7;9+3D4:+78=C6+;<+9;=6B+9;1=384=:K+83+268:3+NF+:6587836+8=A+A4:34=>3+:37689:+;<+4=>;96+<2;L+4=3;+B;17+C7;L4=C+76:67J;47+;<+L6823DI+(D6+C;82+4:+<;7+B;1+3;+8AA+83+268:3+;=6+=6L+:37689+;<+4=>;96+3;+B;17+24<6+68>D+B687K+:;+3D83K+6J6=31822BK+3D6:6+:37689:+L422+;J67<2;L+B;17+24<6+L43D+57;:56743B+8=A+<766A;9I++(D6+<47:3+V16:34;=+56;526+1:1822B+8:?+83+3D4:+5;4=3+4:K+fTDB+91234526+:37689:eg+(;+8=:L67+3D83+V16:34;=K+$^22+8:?+8=;3D67U+[;L+98=B+:37689:+;<+4=>;96+A4A+43+38?6+4=+3D6+NG]F^:+<;7+9;:3+<894246:+3;+:17J4J6+Z+6J6=+
 • 9. 957;:567e+.=6I+%;95876+3D83+3;+3;A8BK+LD6=+J67B+<6L+<894246:+>8=+:17J4J6+;=+<6L67+3D8=+3L;+:37689:+;<+4=>;96I+)=A+6J6=+3D;:6+L;=^3+H6+6=;1CD+4=+3D6+<13176I+$3^:+8+J;283426+<13176K+8=A+B;1^A+H6+L4:6+3;+D8J6+91234526+:37689:+;<+4=>;96+<2;L4=C+4=3;+B;17+24<6I+++W7;:567;1:+56;526+D8J6+82L8B:+?=;L=+3D4:I+$<+;=6+:37689+A746:+15K+3D6B+D8J6+98=B+9;76+3;+385+4=3;+<;7+:155;73I+;!>8226A+;7A4=87B+56;526+876+91>D+9;76+J12=678H26I+$<+3D6B+2;:6+;=6+;<+3D647+:37689:K+43+L456:+3D69+;13I+)=A+43+38?6:+3D69+B687:+3;+76>;J67I+$=+3D6+<13176+B;1+L422+=66A+8+5;73<;24;+;<+4=>;96+:37689:+Z+=;3+;=6+;7+3L;K+H13+98=B+:37689:+<7;9+>;9526362B+A4<<676=3+8=A+A4J67:4<46A+:;17>6:+Z+:;+3D83+4<+;=6+:37689+695346:K+B;1^22+H8762B+=;34>6I+Y;1^22+H6+:38H26I+Y;1+L422+D8J6+3496+3;+8A_1:3I+Y;1+L422+H6+:8<6I++$<+B;1+A;=^3+D8J6+91234526+:37689:+;<+4=>;96+<2;L4=C+4=3;+B;17+24<6+83+3D4:+3496K+98BH6+43^:+3496+3;+8AA+3D69I+(D83^:+LD83+01234526+37689:+;<+$=>;96+4:+<;7K+3;+4=37;A1>6+3D6+=433B!C7433B+:37836C46:+8=A+36>D=4V16:+<;7+A6J62;54=C+91234526+:37689:+;<+4=>;96I+++++
 • 10. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 10,$.A!=#-,AB!)1-$-"1$+!)(,,2#=!#-!$!2#++$(!$!2$A!!$3+822+:3873:+L43D+8+:4=C26+1=43+;<+9;=6BI++TD676J67+B;1+876K+768>D+4=3;+B;17+L82263+;7+517:6+8=A+A4C+;13+:;96+;<+B;17+;L=+58567+>1776=>B+8=A+6M894=6+43I++*1H+43+H63L66=+B;17+<4=C67:I++X662+3D6+36M3176I++74=C+43+3;+B;17+=;:6I++-;6:+9;=6B+:9622e+,M894=6+3D6+498C6:I++(17=+43+;J67I++/;34>6+3D6+:378=C6+:B9H;2:I+(D4:+:49526+546>6+;<+58567+A;6:=^3+855687+3;+H6+L;73D+91>DI++$=<2834;=+67;A6:+43^:+J8216+A842BI++TD;+>876:+4<+B;1+L8:36+43+;7+2;:6+43+;7+3D7;L+43+8L8BI++13+L843+8+94=136I++%8=+3D4:+;7A4=87B+546>6+;<+58567+9;=6B+H6+L;73D+9;76+3D8=+9663:+3D6+6B6I++%;12A+43+H6+8+98C4>+34>?63+3;+8+9;76+8H1=A8=3+24<6+;<+8=BLD676S8=B3496S8=B3D4=C+B;1+L8=3e+.=6+3D4=C^:+<;7+:176U++[;L+56;526+<662+8H;13+3D6:6+:422B+546>6:+;<+58567+98?6:+8+D1C6+A4<<676=>6+4=+D;L+3D6B+6=_;B+24<6^:+C7683+H8=V163+;<+57;:56743BI++Y;1+:66K+57;:567;1:+56;526+A;=^3+3D4=?+;<+9;=6B+8:+_1:3+>;2;76A+546>6:+;<+58567I++(D6B+498C4=6+43+8:+:66A:+Z+9;=6B+:66A:+Z+L43D+3D6+5;L67+3;+C7;L+4=3;+9;=6B+3766:K+H6874=C+<7143+3;+<12<422+6J67B+;=6+;<+3D647+A7689:I++)=A+3D6B+876+8H:;21362B+74CD3I++,J67B+A;2287+H422+4:+8+9;=6B+:66AI++j1:3+8:+8+34=B+8>;7=+>;=384=:+3D6+5;L67+3;+C7;L+4=3;+8+94CD3B+;8?+3766K+68>D+A;2287+H422+D8:+3D6+5;L67+3;+C7;L+4=3;+8+94CD3B+9;=6B+3766I++Y;1+>8=+C7;L+;=6+;<+3D6:6+9;=6B+3766:+;=+8:+243326+8:+8+A;2287+8+A8BI++++%;12A+B;1+8<<;7A+3D83e+
 • 11. 11+B+2687=4=C+91234526+:37689:+;<+4=>;96K+B;1+L422+:;;=+D8J6+B;17+;L=+98_6:34>+9;=6B+3766K+C7;L4=C+74CD3+4=+3D6+>6=367+;<+B;17+<13176+A7689+D;96I++Y;17+9;=6B+3766+57;A1>6:+<7143+E`+D;17:+8+A8BI++TD426+B;1+:2665I++TD426+B;1+L;7?I++TD426+B;1+528BI++TD426+B;1+683I+$3+=6J67+:3;5:I++)=+6=A26::+:37689+;<+>8:D<2;LI++++;+D;L+91>D+4:+;=6+;<+3D;:6+:66A:+76822B+L;73De++(D83+A656=A:+;=+D;L+2;=C+B;1+263+43+C7;L+8=A+83+LD83+7836+;<+C7;L3DI++R63^:+:155;:6+B;1+38?6+8+:4=C26+A;2287+8=A+513+43+4=3;+8+:56>482+H8=?+8>>;1=3+3D83+L422+263+3D6+A;2287+C7;LK+1=3;1>D6AI++[;L+2;=C+L422+43+38?6+<;7+3D4:+:4=C26+A;2287+H422+3;+C7;L+4=3;+dN+94224;=e++(D83+A656=A:+;=+3D6+4=3676:3+7836I++)3+bk+43+L422+38?6+`QP+B687:+<;7+3D83+A;2287+H422+3;+C7;L+4=3;+dN+94224;=I++)3+NFk+43+L422+38?6+N`]+B687:+L43D+_1:3+8+:4=C26+A;2287+H422I++(D83^:+C7683+4<+B;1+L676+87;1=A+3;+6=_;B+43K+:;+D;L+A;+L6+:1567>D87C6+43e++*83D67+3D8=+_1:3+528=34=C+;=6+9;=6B+:66AK+>;12A+B;1+528=3+3D69+9;76+;<36=e++%;12A+B;1+513+8L8B+8+A;2287+8+A8Be++dN+A;2287+8+A8B+83+bk+C7;L:+4=3;+dN+94224;=+4=+N`O+B687:I++)3+NFk+43+C7;L:+3;+dN+94224;=+4=+]Q+B687:I++)3+268:3+B;1+98B+H6+87;1=A+3;+6=_;B+43I++13+:155;:6+B;1+A;=^3+L8=3+3;+L843+<;7+]Q+B687:I++(D676^:+8=;3D67+L8B+3;+:566A+15+3D6+57;>6::I++%;12A+B;1+528=3+3L;+;7+3D766+:66A:+8+A8Be++.7+<4J6e++.7+36=e++TD83+A;6:+3D83+A;e+$<+B;1+513+8L8B+NF+2;1:B+H1>?:+8+A8B+8=A+513+43+4=+3D6+74CD3+913182+<1=A:+;7+:3;>?:+;7+7682+6:3836+8=A+263+3D6+>2;>?+34>?+83+EF+567>6=3K+B;1^76+8+94224;=8476+4=+_1:3+EF+B687:c++,M>436A+B63e+
 • 12. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 12+$^22+H63+B;1^22+3D4=?+3L4>6+H6<;76+B;1+3D7;L+8L8B+;=6+;<+3D;:6+:422B+C766=+546>6:+;<+58567I++$3^:+24?6+3D7;L4=C+8L8B+3D6+:66A+3;+8+dN+94224;=+9;=6B+3766I++++,J67B+3496+B;1+:8J6+;=6+;<+3D;:6+9;=6B+:66A:K+B;1+:3873+:;L4=C+B;17+L8B+3;+L6823DI++(D6+9;:3+495;738=3+26::;=+4:+3;+>D8=C6+B;17+833431A6+8H;13+9;=6BK+6:56>4822B+3D;:6+dN+H422:I++++(D6+7682+?6B+4:+3;+?665+:;>?4=C+8L8B+3D6+9;=6BI++R63+3D6+=19H67:+LD4:567+3D647+:426=3+H13+7626=326::+96::8C6I+%;=:4:36=>BI++-8B+4=K+A8B+;13I++8J6I++$=J6:3I++8J6I++$=J6:3I++$3+94CD3+H6+H;74=CI++$3+94CD3+H6+A122I++$3+94CD3+H6+D87A+3;+A;I++/;+983367I++j1:3+A;+43I++$+963+8+B;1=C+98=+4=+%D4>8C;+LD;+D8A+98A6+3D6+A6>4:4;=+3;+98?6+D4:+<13176+H74CD3+HB+A4994=C+D4:+A6:476:+3;A8BI++[6+L;7?6A+<122+3496K+8:+A4A+D4:+:5;1:6I++$<+3D6B+D8A+H66=+24?6+=;7982+lH7;?6m+B;1=C+987746A+>;1526:K+3D6B+L;12A+D8J6+5;;26A+3D647+3L;+58B>D6>?:+8=A+H;1CD3+8+=6L+>87+lL43D+8+<83+9;=3D2B+58B96=3mK+:3763>D6A+3D69:62J6:+4=3;+f3;;+91>D+D;1:6gK+8=A+:376::6A+;13+<;7+3D6+=6M3+bF+B687:I++$=:368AK+3D4:+B;1=C+>;1526+98A6+8+J67B+:9873+>D;4>6I++(D6B+24J6A+;=+D67+58B>D6>?+8=A+:8J6A+D4:+6=3476+9;=3D2B+dEKFFF+58B>D6>?I++(D6B+513+3D6+9;=6B+4=3;+L622!:626>36A+913182+<1=A:+8=A+L83>D6A+3D6+>8:D+H6C4=+3;+5426+15I++(D4:+4:+3716+57;:56743BI++.17+5876=3:+L676+74CD3I++T6+>74=C6A+LD6=+3D6B+3;2A+1:K+fR4J6+;=+26::+3D8=+B;1+687=I++$=J6:3+3D6+:17521:I++)J;4A+A6H3I++142A+2;=C!3679+
 • 13. 13:6>1743BIg++(D4:+98B+=;3+H6+3D6+6M>434=C+C63!74>D!V14>?+78HH43K+H13+3D6+3;73;4:6+281CD:+:2;L2B+822+3D6+L8B+3;+3D6+H8=?I++;K+L43D+3D83+3;73;4:6+96=38243B+<4792B+4=+528>6K+263:+:3873+H142A4=C+:;96+:56>4<4>+528=:+<;7+3D6+<13176I++6334=C+:;96+:56>4<4>+8=A+76824:34>+<4=8=>482+C;82:I++X47:3+;<+822K+B;1+D8J6+<4J6+A6>4:4;=:+3;+98?6+8H;13+B;17+9;=6B+:66A:U++NI (87C63U+[;L+91>D+3;382+9;=6B+L;12A+B;1+24?6+3;+8>>1912836e+EI )9;1=3U+[;L+98=B+A;2287:+8+A8B+>8=+B;1+:V166i6+;13+;<+B;17+24<6e+bI *836U+TD83+4=3676:3+7836+>8=+B;1+687=+;=+B;17+4=J6:36A+A;2287:e+`I (496U+TD6=+L;12A+24?6+3;+768>D+B;17+C;82e+]I W175;:6U+TD83+4:+B;17+<4=8=>482+5175;:6e++X;7+6M89526K+:155;:6+B;1+A6>4A6+B;1+L8=3+8+dN+94224;=+A;2287+=6:3+6CC+4=+EF+B687:I++Y;17+5175;:6+4:+3;+V143+B;17+_;H+8=A+:56=A+B;17+24<6+L;7?4=C+L43D+3D6+B;13D+4=+B;17+>D17>DI++08?6+:176+B;1+:56=A+:;96+V18243B+3496+8:?4=C+B;17:62<+3D6:6+V16:34;=:I++fTDB+A;+$+76822B+L8=3+3D4:+9;=6Be++TD83+4:+9B+12349836+5175;:6eg++Y;17+9;=6B98?4=C+L422+H6+91>D+9;76+:1>>6::<12+8=A+968=4=C<12+4<+B;1+D8J6+8+>2687+5175;:6I++$<+43^:+_1:3+f3;+98?6+8+2;3+;<+9;=6BKg+B;1+98B+<4=A+B;17:62<+;=6+A8B+L43D+8+2;3+;<+9;=6BK+L;=A674=CK+f$:+3D4:+822+3D676+4:eg++
 • 14. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 14(D6+;;=67+B;1+:3873K+3D6+74>D67+B;1+876+4996A48362Bc++[6BK+L843+8+94=136c++(D4:+:;1=A:+3;;+C;;A+3;+H6+3716c++)+<6L+A;2287:+8+A8B+8=A+B;1+>8=+H6>;96+8+94224;=8476e++$<+3D4:+4:+:;+68:BK+LDB+876=^3+822+;<+1:+94224;=8476:e++T622K+3D6+3713D+4:K+L6+822+>;12A+H6+94224;=8476:K+H13+9;:3+;<+1:+28>?+3D6+:49526+A4:>4524=6+3;+98?6+:9822+A842B+A65;:43:+;J67+2;=C+5674;A:+;<+3496I++)=A+3D6=K+;<+>;17:6K+L6+57;>78:34=836+C6334=C+:38736AI++-;+43+=;LI++-;+43+76C12872BI++.=6+<4=82+L;7AU+>;=:4:36=>BI++[;L+91>D+B;1+4=J6:3+4:+=;3+8:+495;738=3+8:+>;=:4:36=32B+4=J6:34=C+3D83+89;1=3+;J67+8+2;=C+5674;A+;<+3496I++$<+B;1+94::+8+58B96=3+;7+3L;K+=;+H4C+A682I++13+263+96+3622+B;1+LD83+D8556=:+LD6=+B;1+96::+L43D+3D6+<;79128:I++155;:6+B;1+>;12A+4=J6:3+dEFF+9;=3D+<;7+EF+B687:+L43D+8+387C63+7836+;<+76317=+;<+EF+567>6=3I++Y;1+876+57633B+C;;A+83+:;>?4=C+3D6+9;=6B+8L8B+<;7+8+<6L+9;=3D:K+8=A+3D6=+B;1+768A+8=+8A+4=+3D6+58567+<;7+8+C7683+A682+;=+8+=6L+>87I++$=+;7A67+3;+H6+8H26+3;+8<<;7A+3D6+=6L+>87K+B;1+A6>4A6+3;+2;L67+B;17+:8J4=C:+7836+<7;9+dEFF+8+9;=3D+3;+dNFF+8+9;=3DI++$=+EF+B687:K+4=:368A+;<+D8J4=C+dQbEKFFF+:4334=C+4=+3D6+H8=?K+B;1^22+D8J6+;=2B+dbNQKFFF+8=A+8+J67B+;2A+>87I++(D83^:+dbNQKFFF+26::I++$:+B;17+=6L+>87+L;73D+3D83+91>De++$<+B;1+4=J6:3+L4:62B+3;A8BK+B;1^22+H6+8H26+3;+58B+>8:D+<;7+8=B+>87+B;1+L8=3+EF+B687:+<7;9+=;LI++-6<6774=C+C7834<4>834;=+<;7+8+LD426+L422+822;L+B;17+9;=6B+3766+3;+C7;LI++TD6=+B;1+5769831762B+54>?+3D6+<7143+<7;9+B;17+9;=6B+3766K+B;1+:31=3+43^:+C7;L3D+8=A+A789834>822B+76A1>6+3D6+3496+43+38?6:+<;7+B;1+3;+6=_;B+8+<122B+983176AK+<7143!H6874=C+9;=6B+3766I+
 • 15. 15+TD6=+B;1+2687=+3D6+:6>763:+;<+91234526+:37689:+;<+4=>;96K+6J6=31822B+B;1+L422+H6+8H26+3;+268J6+8+26C8>B+3D83+L422+;1324J6+B;1I++)23D;1CD+268J4=C+8+dNFF+94224;=+<;731=6+98B+H6+3D6+<173D6:3+3D4=C+<7;9+B;17+94=A+3;A8BK+$+6=>;178C6+B;1+3;+498C4=6+LD83+B;17+<13176+94CD3+2;;?+24?6I++$=+3D6+5176:3+:6=:6K+9;=6B+4:+8+:54743182+>;=>653I++$3+>;=384=:+3D6+5;L67+3;+A;+:;+91>D+C;;AI++$98C4=6+3D6+H6=6<43+3D83+B;1+>;12A+57;J4A6+3;+<13176+C7;15:+;<+L;73DB+56;526I++$98C4=6+B;17+;L=+5;:36743B+Z+B;17+;L=+C7683!C7683!C78=A>D42A76=+Z+8+>6=317B+<7;9+=;LI++[;L+>;12A+3D6B+H6=6<43+<7;9+B;17+L4:6+<4=8=>482K+:54743182K+8=A+4=36226>3182+26C8>Be++/;LK+263^:+2;;?+83+3D83+A;2287+H422+;=6+9;76+3496I++(D4:+:49526+9;=6B+:66A+>;=384=:+3D6+5;L67+3;+H26::+B;1+8=A+>;1=326::+<13176+C6=67834;=:I++13+;=2B+4<+B;1^22+:3873+=;LI++(D6+<13176+4:+>;1=34=C+;=+B;1I++)+L6823DB+<13176+4:+8L8434=C+B;1I++$3^:+L;73D+3D6+:8>74<4>6I++*6969H67K+43+822+:3873:+L43D+8+:4=C26+1=43+;<+9;=6BI++/;L+3D83+B;1+D8J6+3D6+74CD3+76:56>3+<;7+68>D+;<+3D;:6+574>626::+9;=6B+:66A:K+263+96+:D;L+B;1+:56>4<4>822B+D;L+3;+317=+68>D+;<+3D69+4=3;+dN+94224;=+9;=6B+3766:I+!!!
 • 16. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 16&,!=#%-&$1-!($->,!#)!)1-$-"1$+!)(,,2#=B!&,!&(,,!>(,$&!=#-,A!=#%-&$1-.!+(D676+876+3D766+C7683+<4=8=>482+<766A;9+9;1=384=:I+,8>D+9;1=384=+4:+1=4V162B+A4<<676=3+<7;9+3D6+;3D67:I+Y63+68>D+9;1=384=+4:+6M376962B+495;738=3+3;+B;17+2;=C!3679+<4=8=>482+:1>>6::I+$=J6:34=C+4=+3D6+6=3476+9;1=384=+78=C6+L422+C4J6+B;1+H;3D+3D6+:8<63B+;<+A4J67:4<4>834;=+8=A+>;=:38=3+6M5;:176+3;+3D6+D;336:3+;55;731=4346:I+++X7;9+68>D+;<+3D6:6+9;1=384=:+<2;L+:6587836+:37689:+;<+4=>;96I+(D6+C;82+4:+3;+D8J6+:6J6782+:37689:+<7;9+68>D+9;=6B+9;1=384=+<2;L4=C+4=3;+3D6+76:67J;47+;<+B;17+8>>1912834=C+57;:56743BI++*6969H67+3D6:6+:37689:+876+=;3+_1:3+;7A4=87B+:37689:+;<+4=>;96I+Y;1+L8=3+:37689:+3D83+<2;L+4=3;+B;17+24<6+E`+D;17:+8+A8B+Z+6J6=+LD426+B;1+:2665I+R8367+$^22+:D;L+B;1+D;L+3;+>76836+3D6:6+:37689:+;<+4=>;96+;=+8+5873!3496+H8:4:K+L;7?4=C+74CD3+<7;9+B;17+;L=+D;96K+1:4=C+243326+;7+=;=6+;<+B;17+;L=+9;=6BK+L43D+<6L+;7+=;+6952;B66:K+1:4=C+:49526K+57;J6=+:B:369:+3D83+76822B+L;7?I++j1:3+8+L;7A+;<+>8134;=+H6<;76+L6+H6C4=I+,8>D+;<+3D6:6+3D766+H7;8A+9;=6B+9;1=384=:+>;=384=:+3D;1:8=A:+;<+26C4349836+;55;731=4346:K+L43D+D1=A76A:+;<+:6587836+9;=6B98?4=C+36>D=4V16:+8=A+A;i6=:+;<+9;=6B98?4=C+<;79128:I+)=B+;=6+;<+3D6+9;1=384=:+>;12A+38?6+B687:+3;+2687=+8=A+98:367I+
 • 17. 17+(D6+5175;:6+;<+3D4:+H;;?+4:+=;3+3;+C4J6+B;1+8=+6=>B>2;56A4>+C78:5+;<+3D6+6=3476+9;1=384=+78=C6+;<+9;=6BI+$<+B;1^76+24?6+9;:3+56;526K+B;1^76+82768AB+4=1=A836A+L43D+3;;+91>D+4=<;79834;=I+(;;+98=B+T822+37663+j;17=82:+26<3+1=768AK+3;;+98=B+0;=6B+98C8i4=6:+5426A+D4CD+4=+8+>;7=67K+3;;+98=B+<4=8=>482+;<<67:+:31<<6A+4=3;+B;17+9842H;MK+3;;+98=B+L6H+:436:+;J67!H7494=C+L43D+A838K+3;;+98=B+H;;?:+:38>?6A+;=+B;17+=4CD3:38=AK+3;;+98=B+<4=8=>482+8AJ4:;7:+>289;74=C+3;+8AJ4:6+B;1I+$3+>8=+H6+;J67LD6294=CI+W6;526+LD;+876+;J67LD6296A+C6=67822B+A;+=;3D4=CI+):+3D6+:8B4=C+C;6:K+f)+>;=<1:6A+94=A+82L8B:+:8B:+=;Ig++TD6=6J67+B;1+C63+;J67LD6296AK+_1:3+76969H67+3D6+PFSEF+574=>4526U+.=2B+EF+567>6=3+;<+3D6+3D4=C:+B;1+A;+C4J6+B;1+PF+567>6=3+;<+B;17+76:123:I++Y;1+A;=^3+=66A+3;+?=;L+NFF+567>6=3+;<+3D6+<8>3:+8H;13+9;=6BI+Y;1+=66A+3;+?=;L+;=2B+EF+567>6=3+;<+3D6+<8>3:+3D83+L422+C4J6+B;1+PF+567>6=3+;<+B;17+76:123:I+X;>1:4=C+;=+8+<6L+>7434>82+8>34J4346:+L422+C4J6+B;1+6=;79;1:+26J678C6I+Y;17+C;82+4:+3;+H6+>;=<4A6=3+6=;1CD+3;+281=>D+83+268:3+;=6+=6L+4=>;96+:37689+8+B687I+B+A;4=C+3D4:K+B;1^22+C6=67836+898i4=C+76:123:+LD426+829;:3+6J67B;=6+87;1=A+B;1+4:+A7;L=4=C+4=+A63842:+;7+58782Bi6A+L43D+<687I++!!
 • 18. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 18&CD!(DEF!,GHEHD!=IJKHELK++X;7+6M89526K+263^:+38?6+3D6+7682+6:3836+9;1=384=I+(D4:+4:+8+37696=A;1:2B+495;738=3+546>6+;<+B;17+24<62;=C+<4=8=>482!<766A;9+528=I+(D676+876+D1=A76A:+;<+H;;?:+;=+D;L+3;+98?6+9;=6B+4=+7682+6:3836I+$+:D;12A+?=;LI+$^J6+L74336=+3D766+;<+3D69I+,8>D+;<+3D6:6+H;;?:+4:+<4226A+L43D+A;i6=:+;<+:37836C46:K+36>D=4V16:+8=A+345:I+"1436+<78=?2BK+3D676+4:+3;;+91>D+3;+?=;LI+$^J6+H66=+:31AB4=C+3D6+7682+6:3836+<462A+<;7+EF+B687:+8=A+$^22+=6J67+?=;L+43+822I++[;L6J67K+8=B;=6+>8=+?=;L+6=;1CD+3;+38?6+8>34;=K+H6>81:6+8=B+H78=>D+;<+7682+6:3836+4=J6:34=C+H;42:+A;L=+3;+3D6+EF+567>6=3+;<+4=<;79834;=+3D83+C4J6:+B;1+PF+567>6=3+;<+B;1+76:123:I+TD83+876+3D6+>7434>82+<6L+<8>3;7:+4=+7682+6:3836+4=J6:34=Ce+(D676+876+3D766U++• X$/-$/@+• X#/-$/@+• X)*0$/@++$<+B;1+L8=3+3;+H6+:1>>6::<12+4=+7682+6:3836+4=J6:34=CK+B;1+=66A+3;+?=;L+D;L+3;+<4=A+H87C84=+57;567346:K+D;L+3;+<1=A+3D;:6+57;567346:K+8=A+3D6=+D;L+3;+<879+3D69+Z;7+3;+D87J6:3+3D6+57;<43:+<7;9+68>D+A682I+$=+B;1+;L=+>43B+3D676+876+3D;1:8=A:+;<+57;567346:+<;7+:826K+B63+B;1+>8=+62494=836+GG+567>6=3+;<+3D69+<7;9+>;=:4A67834;=+HB+<47:3+A636794=4=C+LD4>D+;<+3D69+876+3D6+H6:3+H87C84=:I+(D6=+B;1+<;>1:+;=+D;L+3;+784:6+3D6+<1=A:+3;+
 • 19. 198>V1476+3D69I+X4=822BK+B;1+A6>4A6+LD63D67+3;+?665+3D69+<;7+2;=C!3679+57;<43+;7+<245+3D69+<;7+:D;73!3679+C84=I+$3+98B+:;1=A+;J67:49524<46AK+H13+<78=?2BK+3D83^:+3D6+L;72A+;<+7682+6:3836+4=J6:34=C+4=+8+=13:D622I+X4=A+43I+X1=A+43I+X879+43I++&CD!1KMDGHNDKH!=IJKHELK++(D6+:896+4:+3716+<;7+3D6+4=J6:396=3+9;1=384=I+(D676+876+;J67+NFKFFF+4=A4J4A182+:3;>?:+4=+3D6+:3;>?+987?63+8=A+829;:3+8:+98=B+913182+<1=A:+l8+:56>482+:626>34;=+;<+8+J87463B+;<+4=A4J4A182+:3;>?:mI+(D676+4:+8+H6L42A674=C+8::;7396=3+;<+9;=6B98?4=C+963D;A:+3;+8552B+3;+3D6:6+:3;>?:I+-;+B;1+1:6+<1=A896=382+8=82B:4:+;7+36>D=4>82+8=82B:4:e+)=A+LD83+8H;13+3D6+H;=A+987?63e+.7+>6734<4>836:+;<+A65;:43+L43D+J87B4=C+3679:+8=A+4=3676:3+7836:e+)22+;<+3D4:+4=<;79834;=+C63:+15A836A+8=A+>D8=C6A+6J67B+94=136+;<+6J67B+H1:4=6::+A8BI+Y;1+>8=^3+?=;L+43+822c++13+B;1+>8=+A636794=6+3D6+EF+567>6=3+;<+3D6+<8>3:+3D83+L422+C4J6+B;1+PF+567>6=3+;<+B;17+76:123:I+j1:3+8:+4=+7682+6:3836K+3D676+4:+8+H8:4>+<;79128I+/;K+43^:+=;3+H1B+2;L+8=A+:622+D4CDI+0;:3+24?62BK+B;1^22+H6+H1B4=C+D4CD+8=A+:6224=C+6J6=+D4CD67I+[676+4:+LD83+B;1+=66A+3;+?=;LU++• %*,,/$/@+)/-+X$R(,*$/@+• ($0$/@+$/+• ($0$/@+.#(++
 • 20. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 20#:4=C+:49526K+1=A67:38=A8H26+<42367:K+B;1+>8=+:4<3+3D7;1CD+3D6+C78J62+;<+3D6+987?63+8=A+1=>;J67+8+=1CC63+;7+3L;I+#:4=C+3D6+5;L67+;<+4=6M56=:4J6+lD;L+8H;13+<766em+3;;2:K+B;1+>8=+?=;L+6M8>32B+LD6=+3;+H1B+8=A+576>4:62B+LD6=+3;+:622I+(D6+76:123:+L422+8:3;1=A+B;1I+TD6=+B;1^76+<4=4:D6A+L43D+3D4:+81A4;+57;C789+B;1+98B+?=;L+26::+;J67822+A838+8H;13+3D6+987?63+3D8=+3D6+8J678C6+4=J6:3;7K+H13+B;1^22+5;::6::+3D6+?6B+?=;L26AC6+<;7+98?4=C+>;=:4:36=3+57;<43:I++&CD!=EOPDHLKQ!=IJKHELK++[;L+>8=+B;1+:626>3+3D6+74CD3+H1:4=6::+;55;731=4346:+<;7+3D4:+3496+4=+B;17+24<6e+(D676+876+36=:+;<+3D;1:8=A:+;<+fA682:g+<2;834=C+87;1=A+;13+3D676I+$^J6+A;=6+:;96+;<+3D6+:>766=4=C+<;7+B;1+8=A+=877;L6A+B;17+>D;4>6:+3;+_1:3+<;17+6967C4=C+<462A:+;<+H1:4=6::I+,8>D+<462A+D8:+3D6+5;36=3482+3;+>76836+1=3;2A+=19H67:+;<+:1>>6::+:3;746:I+$+6M56>3+B;1+3;+H6+;=6+;<+3D69I++• ([,+$/(,*/,(+• ([,+X$,R-+.X+/,(T.*&+0)*&,($/@+• ([,+%./%,W(+.X+$/X.W*,/,#*$/@+• ([,+$-,)R+.X+R$%,/$/@++(D6+<1=A896=382+8>34J43B+H6D4=A+822+;<+3D69+4:+987?634=CI+(D83^:+LDB+$+>822+43+3D6+987?634=C+9;1=384=+8=A+=;3+3D6+6=376576=617482+9;1=384=+;7+3D6+D;96!H8:6A+H1:4=6::+9;1=384=I+TD63D67+B;1^76+:6224=C+8+:63+;<+
 • 21. 214A68:K+8+:67J4>6K+;7+8+57;A1>3K+=;3D4=C+D8556=:+L43D;13+987?634=CI+T43D;13+987?634=CK+B;17+L6H+:436+4:+=;3D4=C+9;76+3D8=+8+9123496A48+H422H;87A+4=+8+>;7=67+;<+B;17+H8:696=3I+T43D;13+3D6+;MBC6=+;<+987?634=CK+B;17+H1:4=6::+4:+-.)+l-68A+;=+8774J82mI++$=+3D6+987?634=C+9;1=384=K+B;1^22+2687=+3D6+3D766+?6B+987?634=C+8>34J4346:U++• ()*@,($/@+• )$($/@+• R$X,($0$/@++Y;1^22+2687=+LD83+3D6:6+L;7A:+968=+8=A+D;L+3;+4952696=3+3D69+4=+8=B+H1:4=6::+3D83+B;1^76+4=J;2J6A+4=+Z+<7;9+287C6+3;+:9822I++):+B;1+76<26>3+H8>?K+LD4>D+;<+3D6+9;=6B+9;1=384=:+A;+B;1+L8=3+3;+>249He+(D6+8=:L67+4:K+;<+>;17:6K+822+;<+3D69I+13+68>D+9;1=384=+4:+A4<<676=3+8=A+3D1:+76V1476:+8+1=4V16+:63+;<+:?422:I+;96+;<+3D6:6+:?422:+B;1+82768AB+5;::6::I+;96+B;1+L422+H6+76V1476A+3;+A6J62;5I+TD676+:D;12A+L6+H6C4=e++(D6+<47:3+8=A+9;:3+H8:4>+;<+3D6+9;=6B+9;1=384=:+4:+LD83+$+>822+3D6+4=J6:396=3+9;1=384=I+$3+4:+LD676+B;1+:D;12A+:3873I+++
 • 22. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 22AIJO!)LOGH!.HODENB!.JRRDGG!1K!&CD!.HIRP!=EOPDH!S!1KMDGHLKQ!)IO!&IHEF!1TLIHG!!$+D8J6+:D876A+L43D+B;1+3D6+:6J6=+:?422:+;7+:6>763:+;<+57;:567;1:+56;526I+(D6+<47:3+3D766+L676+lNm+J8216+43K+lEm+>;=37;2+43K+lbm+:8J6+43I+Y;1+L422+=;L+2687=+8H;13+3D6+<;173D+:?422U++$=J6:3+43I++$=J6:34=C+4:+A4:34=>32B+A4<<676=3+<7;9+3D6+<4<3D+:?422+Z+98?4=C+43I+$=J6:34=C+4:+57498742B+8+58::4J6+57;>6::I+$3+A;6:=^3+4=J;2J6+3D6+8>34J6+H1B4=C+8=A+:6224=C+;<+57;A1>3:+;7+:67J4>6:I+$3+:4952B+4=J;2J6:+3D6+H1B4=C+8=A+:6224=C+;<+58::4J6+<4=8=>482+4=:37196=3:+:1>D+8:+:3;>?:K+H;=A:K+;534;=:K+>6734<4>836:+;<+A65;:43K+8=A+:;+<;73DI++(;+H6+8+C7683+4=J6:3;7K+B;1+A;=^3+D8J6+3;+378=:8>3+H1:4=6::+4=+3D6+=;7982+:6=:6K+8=A+B;1+A;=^3+D8J6+3;+A682+L43D+56;526I+Y;1+>8=+H6+8=;=B9;1:I+Y;1+>8=+A;+6J67B3D4=C+<7;9+H6D4=A+8+>;951367+:>766=+L43D+8+9;A69+8=A+8+36265D;=6I+)23D;1CD+4=J6:34=C+>8=+H6+A;=6+4=+94=136:+8+A8BK+3D6+76:123:+876+8>>1912836A+8=A+>;95;1=A6A+;J67+2;=C+5674;A:+;<+3496I++R63^:+6M52;76+3D6+9B3D:+8=A+76824346:+;<+3D6+L;72A^:+<4=8=>482+987?63:I++(D676+876+3D;1:8=A:+;<+:3;>?:+8=A+913182+<1=A:+3;+>D;;:6+<7;9K+8=A+3D6+A838+8H;13+3D6:6+4=J6:396=3+J6D4>26:+4:+>D8=C4=C+6J67B+94=136+;<+6J67B+H1:4=6::+A8BI+Y;1+>8=^3+?=;L+43+822K+:;+A;=^3+6J6=+37BI+-;=^3+263+3D6+;J67LD6294=C+89;1=3+;<+A838+>81:6+B;1+8=B+>;=>67=+LD83:;6J67I+X;>1:+;=2B+;=+B;17+3D766+:49526+38:?:U++
 • 23. 23• X423674=C!• (494=C+4=!• (494=C+;13!+(D6:6+3D766+38:?:+76576:6=3+3D6+3D766+>7434>82+V16:34;=:+3D83+B;1+=66A+3;+8=:L67+4<+B;1^76+C;4=C+3;+H6+6M376962B+:1>>6::<12+4=+3D6+:3;>?+987?63U++• [;L+>8=+$+?=;L+LD4>D+:3;>?:+3;+H1Be+lX423674=C+;13+3D6+C;;A+;=6:m!• [;L+>8=+$+?=;L+LD6=+$+:D;12A+H1B+3D69e+l(494=C+B;17+517>D8:6:m!• [;L+>8=+$+?=;L+LD6=+$+:D;12A+:622+3D69e+l(494=C+B;17+:826:m!+(D4:+>D85367+L422+8=:L67+68>D+;<+3D6:6+>7434>82+V16:34;=:I+TD6=+B;1^J6+<4=4:D6A+768A4=C+3D4:+>D85367K+B;1^76+C;4=C+3;+<662+>;=<4A6=3+8=A+L622+;=+B;17+L8B+3;+:3;>?+987?63+:1>>6::I++&CD!(IET!HI!<LKKLKQ!!$^9+C;4=C+3;+:D;L+B;1+8+963D;A+<;7+L4==4=C+4=+3D6+:3;>?+987?63I+$3^:+3D6+4A4;3^:+8557;8>Dh3D6+28iB+L8Bh3D6+:49526:3+L8Bh8=AK+47;=4>822BK+3D6+H6:3+L8BI+$<+B;1+:31AB+3D6+D4:3;7B+;<+3D6+:3;>?+987?63+<;7+3D6+58:3+]F+B687:K+B;1+:D;12A+H6+8H26+3;+2687=+3D766+5;L67<122B+;HJ4;1:+26::;=:U+++++
 • 24. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 244? &CD!+IKQDO!UIJ!1KMDGHV!HCD!+IWDO!AIJO!(LGP!!155;:6+B;1+D8556=6A+3;+:4=?+B;17+6=3476+4=D67438=>6+4=3;+3D6+987?63+_1:3+83+3D6+3496+43+568?6A+8=A+_1:3+H6<;76+8+D1C6+A45I++T43D+3D6+D4=A:4CD3+;<+D4:3;7BK+43^:+;HJ4;1:+3D83+3D6+:3;79+L;12A+6J6=31822B+H2;L+;J67I+,J6=+3D;1CD+43+A;6:=^3+:669+:;+83+3D6+3496I++(D6+H6:3+:37836CB+L;12A+D8J6+H66=+3;+_1:3+:3785+B;17:62<+3;+3D6+98:3+8=A+D;2A+;=+3D7;1CD+3D6+C826I+(D4:+L;12A+D8J6+H7;1CD3+B;1+3D7;1CD+:8<62B+3;+8+>;=34=14=C+>8A6=>6+;<+6:>82834=C+57;<43:I+Y;1+>8=+82L8B:+L4=+4<+B;1+_1:3+D8=C+;=+2;=C+6=;1CDh"#"$%!&()*"!+,"-!!(D6+:D;7367+B;17+4=J6:396=3+D;74i;=K+3D6+C768367+B;17+74:?I+155;:6+B;1+C;3+4=3;+3D6+987?63+8=A+3D4=C:+:38736A+3;+2;;?+H8AI+$=:368A+;<+D;2A4=C+<;7+3D6+2;=C!71=K+B;1+C;3+:5;;?6A+8=A+_1956A+;13+8<367+;=2B+8+B687I+TD83+L;12A+H6+3D6+;AA:+;<+B;17+:1>>6::e++X7;9+NG]`+3D7;1CD+EFFbK+3D676+D8J6+H66=+;=2B+N`+B687:+4=+LD4>D+3D6+;J67822+987?63+l8:+968:176A+HB+3D6+nW+]FFm+2;:3+C7;1=AI+(D83^:+8H;13+;=6+2;:4=C+B687+<;7+6J67B+<;17+L4==4=C+B687:I+.J67+3D766+V187367:+;<+3D6+B687:+D8J6+H66=+L4==67:I+TD83+A;6:+3D83+3622+B;1e+(D6+;AA:+;<+L4==4=C+876+4=+B;17+<8J;7o+=;=63D626::K+;=+8+:D;73!3679+H8:4:K+B;1+D8J6+8H;13+8+EE+567>6=3+>D8=>6+;<+2;:4=C+822+;7+5873+;<+B;17+9;=6Bh;=6+>D8=>6+4=+<;17I++(D83^:+3;;+D4CD+8+74:?+3;+38?6+4=+3D6+:D;73+71=I++
 • 25. 25T;12A+B;1+24?6+3;+4=J6:3+B;17+9;=6B+L43D;13+74:?e+(D6=K+3D6+9;:3+495;738=3+A6>4:4;=+B;1+>;12A+98?6+3;A8B+4:+3;+C63+4=3;+3D6+987?63+8=A+&+.%!+/"$"+<;7+83+268:3+E]+B687:I+R;>?+3D83+A6>4:4;=+4=+B;17+94=AK+8=A+3D7;L+8L8B+3D6+?6BI+(8?6+8+26::;=+<7;9+3D6+:98736:3+:3;>?+54>?67+4=+D4:3;7BK+T8776=+1<<63U++f0B+<8J;7436+D;2A4=C+5674;A+4:+I+I+I+<;76J67Ig+(D83^:+LDB+1<<633+4:+8+H4224;=8476K+8=A+B;17+:3;>?H7;?67+4:+_1:3+8+H7;?67I++T6+_1:3+8=:L676A+;=6+;<+3D6+3D766+>7434>82+V16:34;=:+<;7+3D6+H6C4==4=C+4=J6:3;7+LD;+4:+528==4=C+3;+513+:;96+9;=6B+4=3;+3D6+:3;>?+987?63U++01"&+2(3!!TD6=+:D;12A+$+:622e+4(&5"$3!!622+:;96LD676+H63L66=+NF+8=A+E]+B687:+<7;9+=;LI++$<+B;1^76+=;3+C;4=C+3;+A;+3D4:+<;7+3D6+2;=C!3679K+A;=^3+:3873I+++6? 1X!AIJ!"EKYH!*DEH!ZDNV![ILK!ZDN++$=+3D6+58:3+NF+B687:K+;13+;<+QKFFF!521:+57;<6::4;=822B+98=8C6A+913182+<1=A:K+;=2B+8H;13+EF+L676+8H26+3;+H683+3D6+NF!B687+567<;798=>6+;<+3D6+nW+]FF+8<367+6M56=:6:+8=A+<66:I+++TD6=6J67+$+96=34;=+3D4:+:D;73+24:3+;<+L4==67:K+56;526+82L8B:+567?+15+I+I+I+<;7+3D6+L7;=C+768:;=:I+(D6+26::;=+4:+=;3+3;+H63+B;17+
 • 26. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 269;=6B+;=+3D6+3;5+EF+78HH43:+4=+3D6+78>6I+(D6+26::;=+4:+3D83+]KGPF+;3D67+78HH43:K+78>4=C+L43D+822+3D647+94CD3K+>;12A=^3+;13!58>6+3D6+2;L2B+3;73;4:6I+(D6+74:?+;<+54>?4=C+3D6+74CD3+78HH43+4=+QKFFF+4:+74A4>12;1:+>;95876A+3;+3D6+=;!H784=67+;<+:4952B+528>4=C+B;17+H63+;=+3D6+3;73;4:6I+$=+:3;>?+987?63+3679:K+LD83+4:+3D6+3;73;4:6e+$3^:+3D6+nW+]FFI++B+=;LK+B;1^J6+D687A+;<+4=A6M+<1=A:I+.=6+;<+3D6+9;:3+5;51287+4=A6M+<1=A:+4:+8+:56>482+913182+<1=A+98A6+15+;<+822+]FF+:3;>?:+4=+3D6+nW+]FFI+TD83+8+C7683+>;=>653c+$<+B;1+>8=^3+H683+3D6+987?63K+3D6=+H1B+3D6+LD;26+987?63I+63+3D83+3D6+6=3476+987?63+L422+>;=34=16+3;+C;+15+I+I+I+(!+/"!*2()6$1(7!;<+>;17:6I+(D676+876+:;+98=B+8AJ8=38C6:+3;+4=J6:34=C+4=+4=A6M+<1=A:+>;95876A+3;+3D6+8J678C6+57;<6::4;=822B+98=8C6A+6V143B+913182+<1=AI+++ X;7+3D6+8J678C6+1=:;5D4:34>836A+4=J6:3;7K+3D6+=;!H784=67+8557;8>D+4:+3;+H1B+8+<6L+>876<122B+:626>36A+4=A6M+<1=A:+8=A+<;7C63+8H;13+3D69I+[676^:+3D6+8=:L67+3;+8=;3D67+;<+3D6+3D766+>7434>82+V16:34;=:I++01"&+2(3!!TD4>D+:3;>?:+:D;12A+$+H1Be+4(&5"$3!!)22+;<+3D69I++1B+8=+4=A6M+<1=A+98A6+15+;<+822+3D6+:3;>?:+4=+3D6+987?63I+.AA:+876K+L43D+3D4:+8557;8>D+B;1^22+A;+_1:3+8:+L622+8:+3D6+J8:3+
 • 27. 2798_;743B+;<+57;<6::4;=82+<1=A+98=8C67:+8=A+567D85:+91>D+H63367I+Y;1+A;=^3+D8J6+3;+8C;=4i6+<;7+9;=3D:+;J67+LD4>D+:3;>?:+3;+H1B+8=A+LD6=I+j1:3+>D;;:6+;=6+;<+3D6+3;5+$=A6M+X1=A:+8=A+<;7C63+8H;13+43+<;7+NF+3;+E]+B687:I++)=AK+3D83+H74=C:+1:+3;+3D6+<4=82+V16:34;=U++TD6=+:D;12A+$+H1Be+(D6+;HJ4;1:+8=:L67+4:+Z+,,"8.+"*%-!!(D6+:;;=67+B;1+H1BK+3D6+2;=C67+B;1+D8J6+B;17+9;=6B+83+L;7?+8=A+3D6+9;76+9;=6B+B;1+D8J6+3;+>;95;1=AI+(8?6+]F+567>6=3+;<+B;17+9;=3D2B+:8J4=C:+8=A+:;>?+43+8L8B+4=3;+B;17+>D;:6=+4=A6M+<1=Al:mI+-;+3D4:+6J67B+9;=3D+L43D;13+<842+<;7+3D6+76:3+;<+B;17+24<6I++$<+B;1^22+A;+3D4:K+6J6=+4<+B;1+A;+(2+/()!"*&"+$+A6:>74H6+3;+B;1K+3D6=K+4=+A16+3496K+3D6+<2;;A+C836:+;<+57;:56743B+L422+5;17+4=3;+B;17+24<6I+0B+C;82+4:+3;+D625+B;1+;56=+3D;:6+<2;;AC836:+91>D+:;;=67I++;K+263^:+76J46L+LD83+L6^J6+2687=6AU++• Y;1+91:3+:3873+B;17+4=J6:34=C+57;C789+4996A48362Bo+• $=A6M+<1=A:+876+3D6+:8<6:3K+:49526:3+L8B+3;+4=J6:3+4=+3D6+987?63o+• R;=C!3679+4=J6:34=C+4:+<87+26::+74:?B+3D8=+:D;73!3679+4=J6:34=CI++!
 • 28. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 28AIJO!.DRIKT!.HODEN!$RRDFDOEHDT!.HIRP!.HOEHDQLDG!S!)IJO!<EUG!HI!=EQKLXU!AIJO!(DHJOKG!!;K+B;1+L8=3+3;+H6+9;76+8CC76::4J6+L43D+B;17+4=J6:396=3:e+T622K+D;2A+;=3;+B;17+D83I+T6^22+:3873+:2;LK+H13+:;;=+L6^22+H6+<2B4=C+83+08>D+bc+$+L422+368>D+B;1+D;L+3;+4=J6:3+3D6+5;734;=+;<+B;17+:3;>?+5;73<;24;+A6:4C=836A+<;7+B;17+9;A678362B+8CC76::4J6+H8:4=h687=4=C+EF+3;+EFF+567>6=3+;=+B;17+9;=6B+8==1822BI++$+L422+:D876+L43D+B;1+<;17+L8B:+l;7+:B:369:m+<;7+<4=A4=C+<1=A:+8=A+:3;>?:+3D83+D8J6+3D6+D4CD6:3+57;H8H424346:+<;7+=;3+;=2B+H6834=C+3D6+987?63K+H13+82:;+37;1=>4=C+43I+R63^:+H6C4=+L43D+3D6+68:46:3+:1CC6:34;=U++.UGHDN!4B!!+DH!HCD!=EGHDO!LNGDFX!=EKEQD!AIJO!=IKDU!!TD;+4:+3D6+98:367+;<+3D6+4=J6:396=3+L;72Ae+T8776=+1<<633I+[6+4:K+L43D;13+V16:34;=K+3D6+C76836:3+:3;>?+4=J6:3;7+;<+822+3496I+$+<47:3+2687=6A+;<+1<<633+LD6=+3D6+:3;>?+;<+D4:+D;2A4=C+>;958=BK+67?:D476+[83D8L8B+L8:+:6224=C+<;7+8=+8:37;=;94>82+dNFKFFF+8+:D876I+$3+L8:+3D6=K+8=A+:3422+4:K+3D6+:4=C26+9;:3+6M56=:4J6+:3;>?+4=+3D6+L;72AI+1<<633+A;6:=^3+H6246J6+4=+:524334=C+D4:+:3;>?+574>6K+:;+4<+B;1+L8=3+3;+;L=+8+546>6+;<+43K+B;1+91:3+L7436+8+J67B+287C6+>D6>?+<;7+6J6=+8+:4=C26+:D876I+$=+6::6=>6K+67?:D476+4:+1<<633^:+;L=+913182+<1=AI++!
 • 29. 29.UGHDN!6B!!.DFDRH!=JHJEF!)JKTG!WLHC!HCD!+IKQDGHHDON!&OERP!(DRIOT!!$<+B;1+A;=^3+L8=3+3;+H63+;=+1<<633^:+:626>34;=+;<+:3;>?:+4=+67?:D476+[83D8L8BK+3D6=+567D85:+B;1^A+24?6+3;+>D;;:6+8=;3D67+913182+<1=A+3;+H683+3D6+987?63I+R63^:+8::196+B;1+>;12A+:626>3+;=2B+;=6+;<+3L;+<1=A:I+.=6+<1=A+D8:+>;=:4:36=32B+H6836=+3D6+987?63+L43D+8+EF+567>6=3+567+B687+>;95;1=A6A+8==182+76317=+<;7+3D6+58:3+NF+B687:+4=+8+7;LK+>;95876A+3;+NOIE+567>6=3+<;7+3D6+nW+]FFI+(D6+:6>;=A+<1=A+687=6A+8+LD;554=C+NO]+567>6=3+4=+3D6+58:3+NE+9;=3D:+82;=6K+;1358>4=C+3D6+6=3476+NF!B687+378>?+76>;7A+;<+3D6+987?63+4=+8+:4=C26+B687c+Y;1^76+83+3D6+H6334=C+L4=A;LK+37B4=C+3;+>D;;:6+H63L66=+3D6:6+3L;+D;7:6:I+-;+B;1+C;+L43D+3D6+D;3+D;7:6+;7+3D6+>;=:4:36=3+L4==67e+08?6+B;17+>D;4>6I+(D6+D;7:6:+876+83+3D6+C836K+76:326::+4=+3D647+:3822:I+Y;1+7854A2B+_1CC26+3D6+=19H67:+4=+B;17+94=AI+$<+3D6+D;3+<1=A+>;12A+765683+43:+567<;798=>6+<;7+;=2B+8+<6L+9;76+B687:K+B;1+L;12A+H6+74>DI+$98C6:+;<+B8>D3:+8=A+_6L62:+8=A+6M;34>+528>6:+H;1=>6+87;1=A+4=+B;17+H784=I+Y;1+>;12A+C63+1:6A+3;+3D83c++%D;;:4=C+8+<1=A+H8:6A+;=+8+:D;73!3679+378>?+76>;7A+:4952B+A;6:=^3+L;7?I+$=+<8>3K+43+94CD3+6J6=+H6+8=+4=A4>83;7+3D83+3D4:+4:+3D6+*.&++<1=A+B;1+:D;12A+H6+51334=C+B;17+9;=6B+4=3;I+,M>6226=3+:D;73!3679+76:123:+98B+H6+3D6+>216+3D83+B;1+:D;12A+71=+<;7+>;J67I+$3+L;12A+H6+=4>6+3;+H6+;=+3D6+D;7:6+LD6=+43+:17C6:+3;+3D6+<7;=3+;<+3D6+58>?+8=A+3D6=+74A6+43+<;7+822+43^:+L;73DI+13+D;L+>8=+B;1+<4=A+3D4:+<1=A+9":2$"+43+98?6:+43:+9;J6e+(D83^:+3D6+374>?I+(D676+4:+8+L8B+3;+A;+43K+H13+43^:+<8472B+74:?BI+X;7+=;LK+263^:+C;+<;7+3D6+9;76+>;=:67J834J6+82367=834J6+;J67+3D6+58:3+NF+B687:I+
 • 30. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 30+(D676+D8J6+H66=+<1=A:+3D83+D8J6+H6836=+3D6+987?63K+B687!4=+8=A+B687!;13K+;J67+8+2;=C+5674;A+;<+3496o+8=AK+43^:+762834J62B+68:B+3;+<4=A+3D69I+++.UGHDN!7B!!.DFDRH!#KFU!)LKEKRLEF!$TMLGIOG!WLHC!HCD!!+IKQDGH!&OERP!(DRIOTG!!$^J6+H66=+3;+8+78>4=C+378>?+;=2B+8+<6L+3496:+4=+9B+24<6I+)+<746=A+;<+;17:+;L=6A+8+78>6D;7:6+8=A+4=J436A+1:+3;+-62+087+3;+L83>D+43+71=+l43+<4=4:D6A+<4<3DmI+):+L6+L82?6A+;=3;+3D6+C7;1=A:K+3D676+L676+:6J6782+H;;3D:+;<+56;526+D8L?4=C+D8=A4>85567+=6L:58567:+3D83+;<<676A+8AJ4>6+;=+LD4>D+D;7:6:+3;+H6+;=I+155;:6A2BK+3D6:6+6M5673:+D8A+38?6=+822+<8>3;7:+4=3;+>;=:4A67834;=+l3D6+D;7:6K+3D6+_;>?6BK+3D6+378>?K+3D6+L683D67K+63>Im+8=A+L676+L4224=C+3;+:D876+3D647+3;5+54>?:h<;7+8+574>6I+)23D;1CD+3D6+:3;>?+987?63+4:+=;3+8+H6334=C+378>?K+3D676+876+D1=A76A:+;<+6M5673:+LD;+L422+:622+B;1+3D647+8=82B:6:I++Y;1^A+D8J6+3;+D8J6+24J6A+4=+8+>8J6+<;7+3D6+58:3+B687+=;3+3;+D8J6+76>64J6A+8+H;M>87+<122+;<+_1=?+9842+3;134=C+3D4:+;7+3D83+6M5673^:+:B:369+<;7+98?4=C+D1C6+76317=:+<7;9+3D6+:3;>?+987?63I+(D6:6+;<<67:+:;1=A+829;:3+3;;+C;;A+3;+H6+3716I+$^J6+C;=6+3D7;1CD+9B+_1=?!9842+<426+;<+58:3+=6L:263367+;<<674=C:+8=A+>1226A+8+D8=A<12+;<+D68A24=6:+8=A+>2849:+<;7+B;1U++!;<25!+2!=.>"!.!=**2(!?2**.$&!(!+/"!@+2A>!=.$>"+B!p%;:3+<;7+3D6+:B:369K+dNG]q+
 • 31. 31+!;C("!&"*"A+!)$21D!2:!+$.8"$&7!1&()!2("!&"A$"+!+$.8()!&%&+",7!D*"8!1D!.!/1)"!EFG!,**2(!82**.$!D$2:+!(!HIIJ!K!K!K!L(!:.A+7!+/"&"!5((()!+$.8"$&!/.#"!,.8"!.+!*".&+!HMM!,**2(!82**.$&!D"$!%".$!:2$!+/"!*.&+!8"A.8"--B!!p%;:3+<;7+3D6+:694=87K+dEK]FFq+! ![6BK+LD;+=66A:+T8776=+1<<633e+)22+B;1+=66A+3;+A;+4:+521=?+A;L=+8+<6L+D1=A76A+H1>?:K+8=A+B;1K+3;;K+>8=+H6+8+94224;=8476I+)76+8=B+;<+3D6:6+;<<67:+26C4349836e+$+A;=^3+?=;LI+[676^:+LD83+$+A;+?=;LU++6<;76+$+:56=A+8+A496+;=+8=B+8AJ4:;7B+:67J4>6K+$^9+C;4=C+3;+H1B+:;96+2;L!>;:3+4=<;79834;=I+++.UGHDN!0B!!"IKGLTDO!LQC]IWDODT!.HIRP!.DRHIO!)JKTG!!;+<87K+L6+D8J6+382?6A+8H;13+3D766+:37836C46:U++.HOEHDQU!4U++*4A4=C+3D6+>;833842:+;<+8+:4=C26+3496!36:36A+H742248=3+4=J6:3;7K+3D6+26C6=A87B+T8776=+1<<633I+.HOEHDQU!6U++*62B4=C+;=+3D6+98=8C696=3+;<+913182+<1=A:+L43D+3D6+H6:3+2;=C!3679+378>?+76>;7A:I+.HOEHDQU!7U++*62B4=C+;=+3D6+<4=8=>482+8AJ4:;7:+L43D+3D6+H6:3+2;=C!3679+378>?+76>;7A:I++
 • 32. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 32+ $+8:?6A+9B+<746=A+8=A+913182+<1=A+C171K+422+-;=;CD16K+8H;13+;=6+;<+D4:+<8J;7436+8>>6267836A+:3;>?+4=J6:396=3+:B:369:I+422+4:+;=6+;<+3D6+L;72A^:+5769467+<4=8=>482+8AJ4:;7:+;J67+3D6+58:3+EF+B687:+8=A+813D;7+;<+NF+=834;=82+H6:3!:62267:K+L43D+NIE+94224;=+>;546:+;<+D4:+H;;?:+4=+574=3I+++++ )>>;7A4=C+3;+422K+LD6=+8+57;<6::4;=82+4=J6:3;7+2;;?:+83+3D6+6=3476+987?63K+D6+;7+:D6+>8=+J46L+43+643D67+J6734>822B+;7+D;74i;=3822BU++789:;<=>>?!N!B+:4i6+;7+987?63+>8543824i834;=I+Y;1+>D;;:6+89;=C+J874;1:+4=A6M+<1=A:+l287C6!>85K+94A!>85K+8=A+:9822!>85+A;96:34>+:3;>?+4=A6M6:o+,17;568=+;7+):48=+:3;>?+4=A6M6:o+;7+76317=:+346A+3;+3D6+J8216+;<+3D6+bF!B687+(768:176+;=AmI++0@9;A@B:=>>%!N!B+4=A1:37B+;7+987?63+:6>3;7I+Y;1+>D;;:6+89;=C+J874;1:+:6>3;7+<1=A:+l#3424346:K+,=67CBK+,=67CB+67J4>6:K+,26>37;=4>:K+X4=8=>482+67J4>6:K+(6>D=;2;CBK+63>ImI+++ *6969H67+3D83+>D;;:4=C+8+<1=A+H8:6A+;=+8+:D;73!3679+378>?+76>;7A+:4952B+A;6:=^3+L;7?I+$3+L;12A+H6+=4>6+3;+H6+74A4=C+3D6+D;7:6+LD6=+43+:17C6:+3;+3D6+<7;=3+;<+3D6+58>?I+13+D;L+>8=+B;1+<4=A+3D4:+<1=A+8:+43+H6C4=:+3;+98?6+43:+9;J6e+(D83^:+3D6+374>?I+[;L+>8=+B;1+?=;L+LD4>D+;<+3D6+:6>3;7+<1=A:+4:+C;4=C+3;+H6+D;3+4=+3D6+=687+<13176e+.=>6+8C84=K+L6+317=+3;+;17+913182+<1=A+C171K+422+-;=;CD16K+<;7+3D6+8=:L67I+[6+L7436:U++
 • 33. 33L(!5/.+!(#"&+,"(+!:1(8O&P!&/.**!L!(#"&+Q!4/7!+/.+!&!R<S!)$".+!(#"&+,"(+!T1"&+2(K!R/"!.(&5"$!&!.A+1.**%!&1$D$&()*%!&,D*"K!U2**25!+/"!&+2A>!,.$>"+V&!D$A"!+$"(8&K!R/"!,.$>"+!+&"*:!5**!+"**!%21!5/"$"!+!&!D.%()!+/"!9"&+!$"+1$(&K!W").$8*"&&!2:!&+2A>!,.$>"+!;"XD"$+&VB!D$"8A+2(&7!+/"!&+2A>!,.$>"+V&!,2#","(+!&!+/"!$".*+%!5+/!5/A/!5"!52$>K!R/"!,.$>"+!&!.*5.%&!$)/+K!@2,"+,"&7!:(8()!+/"!&+2A>!,.$>"+V&!8$"A+2(!.(8!:1+1$"!+$"(8!&!&,D*%!*22>()!.+!5/"$"!+!/.&!9""(!$"A"(+*%K!++ (D6+*2()6+"$,+376=A+4=+3D6+:3;>?+987?63+4:+;HJ4;1:2B+15L87AI+$=<2834;=+82;=6+L422+9;:3+24?62B+A74J6+3D6+987?63+15+;J67+3496I+$=+3D6+J67B+&/2$+!+"$,!lA8B!3;!A8BmK+3D6+:3;>?+987?63+>8=+H6+J67B+1=576A4>38H26I+;96+A8B:+43+4:+15K+:;96+A8B:+43+4:+A;L=I+13K+>;=3787B+3;+LD83+9;:3+H6246J6K+6J6=+4=+8+H122+987?63K+3D6+:3;>?+987?63+4:+A;L=+8H;13+`F+567>6=3+;<+3D6+A8B:I+++ $=J6:34=C+:37836C46:+8:+3D6+=6L+94226==419+57;C76::6:+876+C;4=C+3;+H6+J67B+6M>434=CK+8=A+L622+3D6B+:D;12A+H6I+T6+876+822+<8>4=C+3D6+768243B+3D83+L6+L422+f24J6+2;=C67+8=A+57;:567Ig+[999K+3D83+D8:+8+<8942487+74=C+3;+43I++
 • 34. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 34AIJO!&CLOT!.HODEN!2IJ^FD!AIJO!=IKDU!LK!HCD!=EOPDH!IW!HI!=JFHL]FU!UIJO!1KMDGHNDKH!2IFFEOG!!T6+D8J6+H66=+A4:>1::4=C+D;L+3;+4=J6:3+PF+567>6=3+;<+B;17+4=J6:396=3+A;2287:+4=3;+2;=C!+8=A+4=36796A4836!3679+4=J6:396=3:K+:1>D+8:+4=A6M+<1=A:K+8CC76::4J6+913182+<1=A:K+8=A+:3;>?:I+$+L422+=;L+3622+B;1+LD676+$+H6246J6+:;96+;<+3D6+76984=4=C+EF+567>6=3+;<+B;17+A;2287:+:D;12A+H6+4=J6:36AI+(D4:+4:+B;17+9;:3+8CC76::4J6+5;73<;24;I+(;+A;+3D4:K+L6^22+:D;736=+;17+3496+<7896K+=877;L+;17+<;>1:K+8=A+lD;56<122Bm+A;1H26+;17+9;=6BI+Y6:K+3D676+876+L8B:+3;+A;1H26+B;17+9;=6B+4=+3D6+987?63+4<+B;1^76+L4224=C+3;+38?6+:;96+6M378+74:?:+8=A+6952;B+3D6+5;L67+;<+26J678C6I++Y"#"$.)"!K!K!K!$=3676:34=C+L;7AI+TD83+A;6:+43+968=e+$=+3D6+<4=8=>482+L;72A+43+968=:+>;=37;224=C+8+287C6+89;1=3+;<+L6823D+L43D+8+:9822+89;1=3+;<+9;=6BI+[;L+A;6:+26J678C6+L;7?e+X47:3K+263^:+382?+8H;13+8+7682+6:3836+6M89526K+8=A+3D6=+L6^22+A4:>1::+3D6+:3;>?+987?63I++R63^:+8::196+3D83+3L;+<894246:+H1B+3D647+<47:3+dNFFKFFF+D;96I+07I+8=A+07:I+%8:D+1:6+8+dNFFKFFF+4=D67438=>6+8=A+58B+>8:D+<;7+3D647+D;96I+07I+8=A+07:I+R6J678C6+513+A;L=+dNFKFFF+8=A+8778=C6+<;7+8+dGFKFFF+9;73C8C6I+R63^:+8::196+3D83+H;3D+D;96:+85576>4836+d]KFFF+4=+J8216+829;:3+4996A48362BI++
 • 35. 35(D6+%8:D+<8942B+687=:+8+76317=+;=+3D647+4=J6:396=3+;<+]+567>6=3+ld]KFFF+r+dNFFKFFF+s+]k+57;<43mI+(D6+R6J678C6+<8942B+D8:+3D6+5;L67+;<+26J678C6+;=+43:+:4A6I+4=>6+3D6B+4=J6:36A+;=2B+dNFKFFFK+3D6+76317=+;=+3D647+4=J6:396=3+4:+]F+567>6=3+ld]KFFF+r+dNFKFFF+s+]Fk+57;<43mI+.<+>;17:6K+574>6:+>;12A+A6>24=6+8=A+3D6=+26J678C6+L;12A+L;7?+4=+76J67:6I+13+H6>81:6+7682+6:3836+574>6:+36=A+3;+4=>768:6+;J67+3D6+2;=C!3679K+9;:3+D;96;L=67:+6=A+15+L43D+2;=C!3679+C84=:I++(D6+5;L67+;<+26J678C6+C4J6:+3D6+H6C4==4=C+4=J6:3;7+3D6+8H4243B+3;+>;=37;2+8+2;3+;<+7682+6:3836+L43D+;=2B+8+:9822+89;1=3+;<+9;=6BI+(D6+5;L67+;<+26J678C6+6952;B6A+L43D+3D6+:38H26+=83176+;<+7682+6:3836+4:+8+2;=C!3679+:176<476+L4==67I+$3+4:K+L43D;13+V16:34;=K+3D6+768:;=+3D83+8+287C6+567>6=38C6+;<+3D6+567:;=82+L6823D+4=+3D6+L;72A+4:+8>>1912836A+4=+3D6+8J678C6+<8942B^:+:4=C26!<8942B+D;96I++%8=+B;1+8552B+26J678C6+3;+3D6+:3;>?+987?63e+)H:;21362Bc+)=B+:3;>?+4=J6:3;7K+1:4=C+D4:+;7+D67+:3;>?+8:+>;22836782K+>8=+H;77;L+15+3;+]F+567>6=3+;<+3D6+J8216+;<+3D6+:3;>?+3;+H1B+9;76+:3;>?I+(D4:+4:+>8226A+91%()!2(!,.$)(K!(D6+57;H269+L43D+H1B4=C+4=A4J4A182+:3;>?:+;=+987C4=+4:+3D83K+1=24?6+7682+6:3836K+:3;>?:+876+J;283426I+(D83+4:K+:3;>?:+;<36=+:D;L+L4A6+:L4=C:+4=+574>6+;J67+8+:D;73+3496+:58=I+*682+6:3836+4:+C6=67822B+6M69536A+<7;9+3D4:+A6C766+;<+J;2834243BI+$=+3D6+:D;73+3679K+3D4:+J;2834243B+4=+:3;>?:+>8=+H6+J67B+A8=C67;1:+3;+B;17+L6823DI+$3^:+24?6+H6334=C+B;17+76=3+9;=6B+;=+3D6+:54=+;<+3D6+7;126336+LD662I+[;L6J67K+3D6+1:6+;<+26J678C6+4=+3D6+:3;>?+987?63+>8=+H6+J67B+5;L67<12I+
 • 36. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 36$+89+C;4=C+3;+:D876+L43D+B;1+8+L8B+3;+1:6+26J678C6+4=+3D6+:3;>?+987?63+3D83K+4<+1:6A+L43D+571A6=>6K+>8=+57;A1>6+:56>38>1287+76317=:I++R63^:+C;+H8>?+3;+7682+6:3836+3;+57;J4A6+8=+6M89526I+$=+3D6+H6C4==4=C+;<+9B+7682+6:3836+4=J6:34=C+6M56746=>6K+$+:319H26A+;=3;+8+36>D=4V16+3D83+98A6+8+=4>6+57;<43+<;7+96I+$+L8:+2687=4=C+3D6+7;56:+;<+7682+6:3836+4=J6:34=C+HB+L;7?4=C+8:+8+24>6=:6A+7682+6:3836+8C6=3I+0B+H;::+L8:+8+7682+6:3836+855784:67+=896A+W812+7;L=I+.=6+A8B+8+>246=3+>896+4=+3;+76V16:3+8=+855784:82+;=+8+<;17!8>76+546>6+;<+J8>8=3+C7;1=AI+):+D6+L8:+268J4=CK+D6+:3;556A+3;+>D83+8=A+96=34;=6A+3D83+3D6+28=A+D8A+H66=+A;=836A+3;+8+2;>82+>D17>D+98=B+B687:+6872467+LD6=+3D6+57;5673B+L8:+=;3D4=C+H13+8+>;L+58:3176I+$=+3D6+6=:14=C+B687:K+A6J62;596=3+D8A+>7;556A+15+87;1=A+3D6+58:3176K+8=A+43:+J8216+D8A+:4C=4<4>8=32B+85576>4836AI+(D6+>D17>D+L8:+4=+=;+D177B+3;+:622+3D6+57;5673B+8=A+_1:3+L8=36A+3;+A636794=6+43:+8557;M49836+J8216I+(D6+98=+D4=36A+3D83+3D6+>D17>D+94CD3+H6+L4224=C+3;+:622+8=+;534;=+;=+3D6+57;5673BI+fTD83^:+8=+;534;=eg+$+8:?6AI+[6+6M5284=6A+43+3;+96+3D4:+L8BU++@1DD2&"!%21$!92&&!.DD$.&"&!+/&!D$2D"$+%!+28.%!.+!ZFMM7MMMK!R/"! A/1$A/! /.&! +52! A/2A"&K! L+! A.(! *&+! +/"! D$2D"$+%! 5+/! .!W".*+2$! :2$! ZFMM7MMM! .(8! 5.+! :2$! .(! 2::"$K! @1DD2&"! &"#"$.*!,2(+/&! )2! 9%! .(8! &2,"2("! 2::"$&! 1&! ZFMM7MMMK! 4:+"$!A2,,&&2(&! 2:! .921+! ZHF7MMM7! 5"V**! ("+! .921+! ZHJJ7MMMK!R/.+V&!+/"!:$&+!A/2A"K!R/"!&"A2(8!A/2A"!521*8!9"!+2!&"**!.(!2D+2(!2(!+/"!D$2D"$+%K!@1DD2&"!.(!(#"&+2$!5.(+&!+2!)#"!1&!
 • 37. 37ZHM7MMM!:2$!+/"!$)/+!+2!*2A>!(!+/"!D$A"!:2$!.!%".$!.+!ZFMM7MMMK!L:!+/&!(#"&+2$!&!.9*"!+2!&"**!+/"!D$2D"$+%!+2!&2,"2("!"*&"!:2$!,2$"!+/.(!ZFHM7MMM7!+/"(!+/"%!)"+!+2!>""D!+/"!8::"$"(A"!.&!.!D$2:+K!<25!82"&!+/"!A/1$A/!5(Q!L+!)"+&!.!:1**!ZFMM7MMM!(!A.&/!D*1&!+/"!2D+2(!,2("%!2:!ZHM7MMMK!4(87!+!82"&(V+!/.#"!+2!D.%!.!D"((%!(!A2,,&&2(&K!C9#21&*%7!+/&!&!.!5(65(!&+1.+2(K!!$+L8:+4=374C16AK+H13+:?6534>82I+T6+58736A+>;958=BK+H13+$+>;=34=16A+3;+:36L+;J67+3D6+=19H67:I+):+8=+8C6=3K+$+D8A+H66=+3784=6A+3;+D8J6+:62267:+C4J6+96+8+24:34=CI+13+3D4:+:62267+L8=36A+96+3;+58B+D49+dNFKFFF+15+<7;=3I+$<+$+>;12A=^3+:622+43K+$^A+2;:6+6J67B3D4=CI+$3+:6696A+6M376962B+74:?BK+H13+$+D8A+8+5;L67<12+D1=>D+3;+9;J6+<;7L87AI++$+ L6=3+ 3;+ J4:43+ 3D6+ C6=32698=+ 8=A+ 98A6+ ;=6+ ;<+ 3D6+ 9;:3+ <836<12+A6>4:4;=:+;<+9B+24<6I+$+3;2A+D49+3D83+$+A4A=^3+D8J6+dNFKFFFK+H13+3D83+$+L;12A+C4J6+D49+d]KFFF+4<+D6+L;12A+2;>?+4=+3D6+574>6+83+dEFFKFFF+<;7+;=6+B687I+)<367+8+9;96=3^:+3D;1CD3K+D6+8C766AI+T6+:D;;?+;=+43K+8=A+$+26<3I++(D676+L8:+;=2B+;=6+57;H269I+$+A4A=^3+D8J6+3D6+d]KFFF+8=A+$+A4A=^3+?=;L+LD676+$+>;12A+C63+43I+)C84=K+;=+8+D1=>DK+$+3;;?+8+A6=34:3+<746=A+;J67+3;+2;;?+83+3D6+57;5673BI+$+3;2A+D49+3D83+4<+D6+513+15+3D6+9;=6BK+$+L;12A+D8=A26+<4=A4=C+8+H1B67I+[6+A4A=^3+D8J6+d]KFFF+643D67K+H13+D6+3D;1CD3+D6+>;12A+H;77;L+43+<7;9+D4:+H8=?67I+;K+L6+<;796A+8+5873=67:D45I+[6+L;12A+>;96+15+L43D+3D6+9;=6BK+8=A+$+L;12A+C1878=366+D49+8+NFF+567>6=3+57;<43+
 • 38. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 384<+3D676+L8:+8+57;<43K+;7+$+L;12A+C1878=366+3;+58B+D4:+2;8=+3;+3D6+H8=?+4<+3D4=C:+A4A=^3+58=+;13I++)+<6L+A8B:+28367K+LD6=+$+:4C=6A+9B+=896+3;+3D83+;534;=K+$+?=6L+9B+=6>?+L8:+76822B+;=+3D6+24=6I+$<+$+>;12A=^3+9;J6+3D6+57;5673BK+$+L;12A+H6+:1>?+<;7+3D6+6=3476+d]KFFF+2;::I++(;+ 9B+ C7683+ 76246<K+ NN+ 9;=3D:+ 28367+ $+ <;1=A+ 8+ H142A67+ LD;+ L8:+2;;?4=C+<;7+_1:3+:1>D+8+57;5673B+;=+LD4>D+3;+H142A+8=+8587396=3+H142A4=CI+[6+;<<676A+dEO]KFFF+4=+>8:DI+$+768A42B+8>>6536AI+)3+3D6+>2;:4=CK+3D6+>D17>D+76>64J6A+43:+dEFFKFFF+4=+>8:DI+0B+A6=34:3+<746=A+76>64J6A+dNEKFFFK+LD4>D+584A+H8>?+D4:+H8=?+2;8=+8=A+513+8+=4>6+57;<43+4=3;+D4:+5;>?63I+)<367+>;:3:K+9B+H7;?67+8=A+$+:5243+3D6+76984=4=C+dQFKFFF+4=+>8:DI+l$+L8:+:3422+:4=C26K+:;+$+3;;?+9B+dbFKFFF+57;<43K+H;1CD3+8+tT+H1:+4=+@6798=BK+8=A+3;176A+,17;56+L43D+8+>;1526+;<+H1AA46:Im++S#"$%928%!L;=I+(D6+>D17>D+98A6+9;76+9;=6B+3D8=+43+L;12A+D8J6+HB+ 24:34=C+ 3D6+ 57;5673B+ <;7+ :826I+ 0B+ 5873=67+ A;1H26A+ D4:+ 9;=6BI+ )=AK+4=:368A+;<+8+:9822+>;994::4;=K+$+98A6+8+dbFKFFF+<66+<;7+38?4=C+3D6+74:?+8=A+ 51334=C+ 3D6+ 378=:8>34;=+ 3;C63D67I+ (D4:+ L8:+ 9B+ <47:3+ 6M5;:176+ 3;+;534;=:I++TD6=+ 43+ >;96:+ 3;+ 3D6+ :3;>?+ 987?63K+ 3D6+ >;=>653+ ;<+ ;534;=:+ 4:+6M8>32B+3D6+:896I+;96+;L=67:+;<+:3;>?+876+L4224=C+3;+:622+8=+;534;=+;=+3D647+ :3;>?+ <;7+ 8+ <66I+ (D6+ :62267+ ;<+ 3D6+ ;534;=+ C63:+ 4996A4836+ 4=>;96+
 • 39. 39<7;9+3D6+:826+;<+3D6+;534;=K+8=A+3D6+H1B67+;<+3D6+;534;=+C63:+3D6+74CD3K+H13+=;3+3D6+;H24C834;=K+3;+H1B+3D6+:3;>?+83+8+<13176+A836+83+8+<4M6A+574>6I+$<+3D6+:3;>?+4=>768:6:+4=+J8216+6=;1CDK+3D6+567:;=+LD;+H;1CD3+3D6+;534;=+>8=+ 57;<43I+ $<+ 3D6+ :3;>?+ A;6:=^3+ 4=>768:6+ 4=+ J8216+ ;=+ ;7+ H6<;76+ 8+ <13176+A836K+3D6+;534;=+6M5476:K+8=A+3D6+9;=6B+4:+2;:3I++;1=A:+74:?B+8=A+43+4:I+13+_1:3+8:+4=+9B+7682+6:3836+6M89526K+4<+B;1+528B+B;17+>87A:+74CD3K+B;1+>8=+L4=K+8=A+L4=+H4CI++)+ <4=82+ L;7A+ ;<+ L87=4=C+ 8H;13+ 378A4=C+ 4=+ 3D6+ ;534;=:+ 987?63U++)23D;1CD+ $^J6+ C4J6=+ B;1+ 6=;1CD+ 4=<;79834;=+ 3;+ H7;8A6=+ B;17+1=A67:38=A4=C+ ;<+ 8+ <6L+ ;<+ 3D6+ :37836C46:+ 4=+ 3D6+ 6M>434=C+ H13+5;36=34822B+A8=C67;1:+L;72A+;<+;534;=:K+B;1+;HJ4;1:2B+=66A+3;+A;+91>D+ 9;76+ :31AB+ H6<;76+ B;1+ >;9943+ 8=B+ ;<+ B;17+ 7682+ A;2287:+ 3;+3D4:+8557;8>DI++[676+876+:4M+7126:U++NI &=C89(:9=D8(E;9F:K!!Y;1+:D;12A+58567+378A6+<;7+83+268:3+3D766+9;=3D:I+/6J67+4=J6:3+7682+9;=6B+L43D;13+8+:1>>6::<12+58567!378A4=C+378>?+76>;7AI++EI .8G89(;BG8F:(H@B8?(?@I(<=BJ:(=EE@9D(:@(>@F8K!!X47:3K+6:38H24:D+8+:17J4J82+<1=AI++(D6=+>;9943+PFk+;<+B;17+:3;>?+987?63+<1=A:+3;+2;=C!+8=A+96A419!3679+4=J6:396=3+8557;8>D6:I++%;=:4A67+;534;=:+ ;=2B+ <;7+ 3D6+ :D;73!3679SD4CD!74:?+ 5;734;=+ ;<+ B;17+5;73<;24;I+
 • 40. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 40+@+18%7! &+18%7! &+18%-! ! Y;17+ <47:3+ 528>6+ <;7+ <766+ 4=<;79834;=+8H;13+;534;=:+4:+3D6+L6H+:436+;<+3D6+%D4>8C;+;87A+.534;=:+,M>D8=C6+ lLLLI>H;6I>;9mI+ + %24>?+ ;=+ 3D6+ ,A1>834;=+ 24=?K+LD676+ B;1^22+ <4=A+ 526=3B+ ;<+ <766+ 313;7482:+ 8=A+ :;96+ <766+:;<3L876h(D6+ .534;=:+ (;;2H;MI+ + $<+ B;1^76+ 8+ H6C4==67K+ 3D6+313;7482:+D676+876+8+H43+A4<<4>123+3;+<;22;LK+H13+8:+B;1+2687=+3D6+24=C;K+B;1^22+A;+<4=6I++++bI F:=K>;FL(=(H8B:@9;BM(98>=:;@BFL;CK!!X4=A+:;96;=6+LD;+=;3+;=2B+ 1=A67:38=A:+ 3D6+ L;72A+ ;<+ ;534;=:K+ H13+ LD;+ 82:;+>;=:4:36=32B+98?6:+9;=6B+378A4=C+4=+3D6+7682+L;72A+I+I+I+8=A+58B+3D69+3;+368>D+B;1+D;L+3;+A;+43I++(D6+9;=6B+L422+H6+L622+:56=3I+ + j1:3+ ;=6+ 4A68+ ;7+ :37836CB+ ;7+ 9;=6B+ 98=8C696=3+:B:369+>;12A+58B+<;7+B;17+31434;=+NFF+3496:+;J67I++(D6+H6:3+528B67:+4=+3D6+L;72A+=66A+>;8>D6:I++,J6=+3D6+R;=6+*8=C67+D8A+(;=3;I++-;=^3+C;+43+82;=6I++++`I 3@BJ:(@G89N<@HH;:K+$=J6:34=C+4=+;534;=:+>8=+H6+6M>434=CI+13+A;=^3+C63++22!"XA+"8I+6+571A6=3I+-7I+%;;567^:+7126:+<;7+9;=6B+98=8C696=3+L422+?665+B;17+6=3D1:48:9+4=+>D6>?U+%;9943+=;+9;76+3D8=+E]+567>6=3+;<+3D6+<1=A:+4=+B;17+D4CD+74:?+H1>?63+3;+8=B+:4=C26+378A6+4<+B;17+8>>;1=3+4:+1=A67+dE]KFFFI+$<+B;17+8>>;1=3+4:+;J67+dE]KFFFK+H1B+<4J6+;7+9;76+>;=378>3:+15+3;+8+A;2287+89;1=3+;<+=;+9;76+3D8=+NF+567>6=3+;<+3D6+8>>;1=3I+.3D67+6M5673:+4=:4:3+;=+6J6=+
 • 41. 4134CD367+9;=6B+98=8C696=3+7126:I+-7I+)26M8=A67+,2A67+76>;996=A:+74:?4=C+;=2B+E+567>6=3+;<+B;17+8J8428H26+>854382+;=+8=B+;=6+378A6I++]I 3@BJ:(<@BEIF8(K9=;BF(E@9(=(KI>>(H=9O8:K+)=B+:B:369+4:+C;4=C+3;+2;;?+C;;A+A174=C+8+H122+987?63I+TD6=+3D4=C:+C;+:;13DK+:43+;=+3D6+:4A624=6:+!+;7+76317=+3;+58567+378A4=CI+$3+98B+H6+3D83+3D6+:B:369+4:+=;3+H7;?6=+!+567D85:+43^:+_1:3+=;3+3D6+74CD3+3496+3;+H6+378A4=C+L43D+3D4:+:B:369I++@;;A+R1>?+4=+A;1H24=C+B;17+9;=6BI++!+
 • 42. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 42AIJO!)IJOHC!.HODENB!<LKKLKQ!*LQ!LK!(DEF!,GHEHD!+-;+B;1+76969H67+3D6+:3;7B+)>76:+;<+-489;=A:K+3;2A+:;+<89;1:2B+HB+*1::622+[I+%;=L622e+$3^:+8H;13+8+98=+LD;+A76896A+;<+;L=4=C+8+A489;=A+94=6I+[6+:;2A+D4:+<879K+3;;?+3D6+9;=6BK+8=A+L8:36A+D4:+24<6+4=+8+<13426+:687>DI+$7;=4>822BK+3D6+98=+LD;+H;1CD3+D4:+<879+L8:+2;;?4=C+4=+3D6+:37689+H6D4=A+3D6+<879D;1:6+8=A+=;34>6A+8+H742248=3K+:D4=B+:3;=6+C2433674=C+4=+3D6+L8367I+Y6:K+43+L8:+8+A489;=AI+(D1:+L8:+A4:>;J676A+3D6+<89;1:+A489;=A+94=6+<7;9+LD4>D+>896+98=B+;<+3D6+>7;L=+_6L62:+;<+,17;56I+(D6+<879+L8:+:4334=C+83;5+8>76:+;<+A489;=A:c+(716+:3;7BI++08=B+;<+1:+876+24?6+3D6+98=+C;4=C+;<<+4=+:687>D+;<+A489;=A:I+T6+L8:36+3496K+9;=6BK+8=A+6=67CB+4=+6=A26::+9;=6B98?4=C+:>D696:+LD426+3D6+C76836:3+:;17>6+;<+L6823D+4:+2B4=C+74CD3+83+;17+<663+Z+7682+6:3836I++,J67BH;AB+?=;L:+3D83+;=6+;<+3D6+:98736:3+L8B:+3;+98?6+:674;1:+9;=6B+4:+4=+7682+6:3836I+$=+3D6+2;=C+71=K+3D6+287C6:3+8::63+9;:3+56;526+6J67+D8J6+83+76347696=3+4:+3D6+6V143B+4=+3D647+;L=+D;96I+)>>;7A4=C+3;+8=+8734>26+:6J6782+B687:+8C;+4=+*68A67^:+-4C6:3K+3D6+8J678C6+=63+L;73D+;<+3D6+8J678C6+/;73D+)9674>8=+D;96;L=67+L8:+dQbKFFFI+(D6+8J678C6+=63+L;73D+;<+3D6+8J678C6+76=367+L8:+;=2B+dNKGENI+)H;13+bF+3496:+26::I+.HJ4;1:2BK+B;1^J6+C;3+3;+C63+4=3;+8+D;96I+)=A+4<+B;1^J6+82768AB+517>D8:6A+B;17+;L=+D;96K+B;1^J6+C;3+3;+2687=+D;L+3;+317=+43+4=3;+8+>8:D+98>D4=6I+
 • 43. 43(D6+96A48=+57;5673B+574>6+4=+EFFF+L8:+dNNGKQFF+74:4=C+3;+dEEGKNFF+4=+EFFOK+=6872B+A;1H24=C+4=+:6J6=+:D;73+B687:I+13+6J6=+4<+57;5673B+J8216:+A;=^3+>;=34=16+3;+4=>768:6K+$^22+:D;L+B;1+36>D=4V16:+<;7+H1B4=C+57;567346:+:;+<87+H62;L+987?63+3D83+B;1+L;=^3+>876+LD63D67+574>6:+4=+B;17+>43B+6J67+85576>4836A+8C84=I++IW!UIJ!REK!^JLFT!E!ODEF!DGHEHD!XIOHJKD!GHEOHLKQ!WLHC!FLHHFD!IO!KI!NIKDU!TIWK?!+ +(D6+:6>763+3;+H1B4=C+57;5673B+>76834J62B+4:+3;+2;;?+<;7+D4CD2B+9;34J836A+:62267:K+LD4>D+$+>822+fA;=^3+L8=367:Ig++(D6+57;>6::+4:+9;76+3D8=+9676+H87C84=+D1=34=CI++$3^:+D1=34=C+<;7+3D6+74CD3+?4=C+;<+:62267K+3D6=+37B4=C+3;+A636794=6+4<+3D6+57;5673B+4:+8+C;;A+J8216I++(D4:+57;>6::+>;=:4:3:+;<+3D766+>7434>82+8>34J4346:I++NI+X4=A4=C++ +EI+X1=A4=C++ +bI+X8794=C++;+LD83+876+:;96+L8B:+3;+<4=A+D4CD2B+9;34J836A+:62267:+;7+3D;:6+;=>6+4=+8+24<63496+A682:e++(D676+876+=4=6+:;17>6:+;<+4=<;79834;=+<;7+<4=A4=C+D4CD2B+9;34J836A+:62267:I++NI /6L:58567+>28::4<46A+8A:+EI *6823;7:+
 • 44. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 44bI Y;17+;L=+:5D676+;<+4=<216=>6+`I X;>1:6A+L8=A674=C+87;1=A+]I 8=?:+8=A+X4=8=>482+4=:343134;=:+QI Y;17+;L=+8A:+OI -476>3+9842+PI $=J6:396=3+>21H:K+8::;>4834;=:K+8=A+6M>D8=C6+C7;15:+GI .3D67+57;<6::4;=82:++.=>6+B;1^J6+<;1=A+8+9;34J836A+:62267+B;1+:3422+=66A+3;+J674<B+3D6+57;5673B+4:+8+A682I++$^J6+>76836A+8+7682+6:3836+H87C84=+<4=A67+3D83+822;L:+B;1+3;+:>;76+8+57;5673B+H6<;76+B;1+6J6=+>;=:4A67+H1B4=C+43+8=A+L422+D625+B;1+A636794=6+4<+43^:+8+C;;A+A682I+++Y;1+>8=+C;+3;+LLLI91234526:37689:;<4=>;96I>;9+U+?6BL;7A+H87C84=+<4=A67I++)<367+B;1^J6+J674<46A+43^:+8+C;;A+A682K+B;1+=66A+3;+?=;L+D;L+3;+<4=8=>6+H87C84=+57;567346:I++++TD6=+$+<47:3+L7;36+/;3D4=C+-;L=K+3D6+=19H67+;=6+822!3496+H6:3!:6224=C+7682+6:3836+H;;?K+J67B+<6L+56;526+H6246J6A+3D83+B;1+>;12A+8>31822B+H1B+57;5673B+<;7+243326+;7+=;+9;=6B+A;L=I++$+D8A+3;+57;J6+43+HB+4::14=C+9B+=;L!<89;1:+>D8226=C6+3;+3D6+R;:+)=C626:+(496:U++f6=A+96+3;+8=B+>43BI++(8?6+8L8B+9B+L82263I++@4J6+96+dNFF+<;7+24J4=C+6M56=:6:I++)=A+4=+OE+D;17:K+$^22+H1B+8=+6M>6226=3+546>6+;<+57;5673B+1:4=C+=;=6+;<+9B+;L=+9;=6BIg+
 • 45. 45T43D+8+R)+(496:+765;7367+HB+9B+:4A6K+4=+]O+D;17:+$+H;1CD3+:6J6=+57;567346:+L;73D+dOEEKON]I++)=A+$+:3422+D8A+dEF+26<3+;J67I+++(D6+D68A24=6+768A+++f[1%()!/2,"!5+/21+!A.&/3![2.&+:1*!(#"&+2$!.AA"D+&!+,"&!A/.**"()"!N!.(8!(&g++Y6:K+3D6:6+36>D=4V16:+L;7?I++/;3D4=C+A;L=+A;6:=^3+968=+3D676+4:+=;+>8:D+4=J;2J6AI++$3+_1:3+968=:+3D83+43^:+=;3+B;17+>8:DI++$+L8=3+3;+;56=+B;17+94=A+3;+3D6+5;::4H4243B+3D83+:;2134;=:+6M4:3+H6:4A6:+3D;:6+;<+>;=J6=34;=82+26=A4=CI++6>81:6+3D676+876+:;+98=B+=;3D4=C+A;L=+36>D=4V16:K+$^22+=66A+B;1+3;+J4:43+9B+L6H:436+3;+C63+8+>;952636+24:3+8=A+6M528=834;=+;<+3D6+]F+C76836:3+=;3D4=C+A;L=+36>D=4V16:I++)C84=+3D83+L6H:436+4:+LLLI91234526:37689:;<4=>;96I>;9+?6BL;7AU+/;3D4=C+-;L=++/;L+3D83+B;1^J6+H66=+8H26+3;+<1=A+B;17+4=J6:396=3+57;5673BK+43^:+3496+3;+D87J6:3+B;17+57;<43:I++6<;76+B;1+H1BK+B;1+:D;12A+D8J6+8=+4A68+;<+D;L+3;+4=36=A+3;+D87J6:3+B;17+57;<43I++Y;1+>8=+A;+43+E+L8B:I++NI 1B+8=A+[;2A+L43D+3D6+4=36=34;=+;<+H6>;94=C+8+28=A2;7AI+
 • 46. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 46EI X24554=C+L43D+3D6+4=36=34;=+3;+H1B+H62;L+987?63+8=A+76:622+43+V14>?2B+<;7+57;<43I++1B4=C+8=A+D;2A4=C+4:+8H;13+>8:D!<2;L+57;<43:I++X24554=C+4:+8H;13+6V143B+57;<43:I++$^J6+82L8B:+8AJ;>836A+3D83+9B+:31A6=3+:D;12A+A;+H;3DU++1B+83+268:3+;=6+57;5673B+567+B687+3;+D;2A+4=+B;17+2;=C!3679+5;73<;24;K+8=A+<245+83+268:3+;=6+57;5673B+567+B687+<;7+:D;73!3679+57;<43I++
 • 47. 47AIJO!)LXHC!.HODENB!$!)IOHJKD!LK!)IODRFIGJODG!EKT!)FL]]DOG!+(D6+:383696=3+$+98A6+4=+9B+<47:3+H;;?+:3422+D;2A:+3716I++f-;=^3+L843+3;+H1B+7682+6:3836I++1B+7682+6:3836+8=A+L843Ig++T6+?=;L+3D83K+C4J6=+6=;1CD+3496K+8+57;5673B+L6+H1B+H62;L+3D6+987?63+3;A8B+>8=+6J6=31822B+H6+76987?636A+<;7+8+57;<43I++$=+3D6+968=3496K+L6+98B+D8J6+3;+98?6+9;=3D2B+58B96=3:K+76:;2J6+8+H8A+36=8=3+:431834;=K+15C78A6+;7+76=;J836+3D6+57;5673BK+76:;2J6+8+i;=4=C+4::16K+;7+<4=A+8+:;2134;=+3;+8+9B748A+;<+;3D67+57;H269:I++$=+;3D67+L;7A:K+L6+98?6+9;=6B+HB+:;2J4=C+57;H269:I++(D6+9;76+57;H269:+L6+:;2J6K+3D6+9;76+9;=6B+L6+98?6I++(D676+876+:6J6782+57;H269:+3D83+98B+<;7>6+56;526+3;+:622+3D647+57;5673BI++(D6+9;76+A6:567836+56;526+H6>;96K+3D6+V14>?67+3D6B+=66A+8+:826+8=A+3D6+9;76+<26M4H26+3D6B+L422+H6>;96I++(D6+;=2B+L8B+3;+;<<67+8+V14>?+:826+4:+3;+A;+;=6+;<+3L;+3D4=C:U++R;L67+3D6+574>6K+;7+>;96+15+L43D+83378>34J6+<4=8=>482+3679:K+:1>D+8:+8+2;L+A;L=+58B96=3I++):+8+7682+6:3836+H87C84=+D1=367K+B;1+91:3+D8J6+:;963D4=C+83+LD;26:826K+574>6+;7+3679:+8=A+576<678H26+H;3DI++$<+=;3K+A;=^3+H1BI++0;76+H87C84=:+876+8J8428H26+4=+3D6+8768+;<+<;76>2;:176:+3D8=+4=+8=B+;3D67+8768+;<+7682+6:3836I++
 • 48. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 48TDB+L;12A+4=A4J4A182:+L82?+8L8B+<7;9+8+567<6>32B+C;;A+57;5673Be++TDB+L;12A+3D6B+H6+L4224=C+3;+74:?+714=4=C+3D647+>76A43+7834=Ce++TDB+L;12A+3D6B+<8>6+3D6+69H8778::96=3+;<+D8J4=C+3;+H6+<;7>6A+;13+;<+3D647+D;96e++T622+<;7+LD836J67+768:;=K+8>>;7A4=C+3;+*6823B(78>K+NIE+94224;=+D;96:+L6=3+3;+<;76>2;:176+28:3+B687I++(D83^:+NFFKFFF+8+9;=3D+4=+/;73D+)9674>8I++[;L+98=B+;<+3D;:6+A;+B;1+=66A+3;+H1B+3;+687=+6=;1CD+57;<43+3;+6V182+;7+6M>66A+B;17+>1776=3+B687:+:8287Be++j1:3+;=6I++.=6+C;;A+57;5673B+H;1CD3+8=A+:;2A+>;12A+:155;73+B;1+<;7+8+B687c++$=+<8>3K+4<+B;1+567:4:3+2;=C+6=;1CDK+$+H6246J6+B;1^22+<4=A+83+268:3+;=6+H87C84=+57;5673B+3D83^:+C;;A+6=;1CD+3;+:63+B;1+15+<;7+24<6I++13+B;1^76+57;H8H2B+=;3+L4224=C+3;+H6246J6+3D83+B63I++;+263^:+2;L67+3D6+6M56>3834;=:+8=A+8::196+3D83+:;963496+4=+3D6+=6M3+<4J6+B687:K+L43D+>;=:4:36=3+:687>D4=CK+B;1^22+<4=A+;=6+6M>6226=3+57;5673B+3D83+B;1+>8=+H1B+83+EF+567>6=3+H62;L+3D6+987?63I++-;+B;1+3D4=?+3D83^:+76824:34>e++,J6=+4<+7682+6:3836+4:+=;3+B;1+f3D4=CgI++Y;1+:D;12A+83+268:3+H6+L4224=C+3;+2687=+8+<6L+H8:4>:+:;+B;1+>8=+H1B+B;17+567:;=82+76:4A6=>6+83+8+:1H:38=3482+A4:>;1=3I++++*EOQELK!CJKHLKQ!LK!XIODRFIGJODG!!.=6+;<+3D6+9;:3+6<<6>34J6+L8B:+3;+<4=A+8+LD;26:826+57;5673B+4:+3;+2;;?+<;7+<;76>2;:176:I++TD6=+57;5673B+;L=67:+<842+3;+98?6+3D6+9;=3D2B+
 • 49. 4958B96=3:+;=+3D647+9;73C8C6:K+3D647+2;8=:+H6>;96+A624=V16=3I++,8>D+26=A4=C+4=:343134;=+D8:+A4<<676=3+C14A624=6:+<;7+D8=A24=C+A624=V16=>46:I+++++ $3+1:1822B+:3873:+L43D+8+=4>6+7694=A67+263367+8:?4=C+3D6+>1:3;967+3;+H74=C+D4:+;7+D67+58B96=3+15!3;!A836I++(D4:+4:+<;22;L6A+HB+:6746:+;<+4=>768:4=C2B+3D76836=4=C+263367:+268A4=C+15+3;+8+<;7982+=;34>6+;<+A6<8123I++-656=A4=C+;=+LD676+B;1+24J6K+3D6+3496+<7896+H63L66=+3D6+=;34>6+;<+A6<8123+8=A+3D6+8>3182+<;76>2;:176+:826+>8=+H6+GF+3;+bQ]+A8B:I++(D676+82:;+98B+H6+8+5674;A+;<+76A69534;=+8<367+3D6+<;76>2;:176+:826I+++@6=67822B+:568?4=CK+D;L6J67K+9;:3+:3836:+D8J6+GF!A8B+<;76>2;:176+57;>6::+L43D+=;+76A69534;=+5674;AI++)<367+94::4=C+8+58B96=3K+9;:3+D;96;L=67:+876+36>D=4>822B+GF+A8B:+8L8B+<7;9+2;:4=C+3D647+D;96I++++ +(D676+876+<;17+495;738=3+5D8:6:+4=+3D6+<;76>2;:176+57;>6::U++! W76:826K+H6<;76+3D6+26=A67+<426:+3D6+=;34>6+;<+A6<8123+83+3D6+>;173D;1:6I+! W76:826K+8<367+3D6+26=A67+<426:+3D6+=;34>6+;<+A6<8123+! )3+3D6+<;76>2;:176+:826+! W;:3!:826++!!!!
 • 50. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 50/ODGEFDB!*DXIOD!KIHLRD!IX!TDXEJFH!+,8>D+5D8:6+D8:+43:+8AJ8=38C6+8=A+43:+A4:8AJ8=38C6:I++X;7+6M89526K+3D6+268:3+>;9563434;=+L422+;>>17+H6<;76+3D6+H8=?+<426:+=;34>6+;<+A6<8123I++$=+6::6=>6K+3D6+;=2B+56;526+LD;+?=;L+;<+3D6+A624=V16=>B+876+3D6+26=A67+8=A+3D6+57;5673B+;L=67I++#=<;731=8362BK+43+4:+J67B+A4<<4>123+3;+<4=A+3D6:6+56;526I++Y;1+D8J6+3;+<21:D+3D69+;13+L43D+B;17+;L=+8A:+4=+3D6+=6L:58567+8=A+B;17+;L=+H47A!A;CC4=CI+++/ODGEFDB!$XHDO!KIHLRD!IX!TDXEJFH!!)<367+3D6+=;34<4>834;=+D8:+H66=+<426A+83+3D6+>;173D;1:6K+43+H6>;96:+8+983367+;<+51H24>+76>;7AI++(D676+876+:6J6782+<;76>2;:176+:67J4>6+>;958=46:+3D83+:687>D+;13+3D6:6+=;34<4>834;=:+8=A+:622+8+:1H:>74534;=+3;+3D;:6+LD;+876+L4224=C+3;+58B+<;7+3D4:+4=<;79834;=I++@6=67822BK+3D6+:62267:+H6>;96+4=>768:4=C2B+<26M4H26+8:+3D6+<;76>2;:176+A836:+A78L:+=687I++3422K+3D676+876+;3D67+H1B67:+3;+>;95636+L43DI++$H!HCD!XIODRFIGJOD!GEFD!!$<+3D6+57;5673B+98?6:+43+3;+3D6+<;76>2;:176+:826K+B;1+D8J6+;=2B+;=6+;534;=h3;+58B+;<<+3D6+9;73C8C6+D;2A67+4=+<122I++(D676<;76K+43+38?6:+8+2;3+;<+>8:D+3;+H6+H4AA4=C+83+8+<;76>2;:176+:826U++$<+B;1+L4=+3D6+H4AK+B;1+D8J6+;=2B+8+:D;73+3496+3;+58B+<;7+3D6+57;5673BI++$+6=>;178C6+B;1+3;+J4:43+B;17+>;173D;1:6K+<4=A+;13+LD6=+3D6+=6M3+<;76>2;:176+:826+38?6:+528>6K+8=A+
 • 51. 51:D;L+15+3;+L83>DI+Y;1u22+<4=A+98=B+;<+3D6+57;567346:+A16+3;+H6+:;2A+3D83+A8B+D8J6+H66=+L43DA78L=+<;7+J874;1:+768:;=:I+.<+3D6+57;567346:+76984=4=CK+3D6+J8:3+98_;743B+D8J6+243326+6V143B+8=A+3D676<;76+=;+;=6+H4A:+;=+3D69+8=A+3D6+26=A4=C+4=:343134;=+38?6:+3D69+H8>?I+)+:9822+=19H67+;<+57;567346:+876+76822B+L;73D+H4AA4=C+;=I++.>>8:4;=822BK+3D676+4:+8=+6M>6534;=82+H87C84=I+;963496:+B;1+6=A+15+4=+8+H4AA4=C+L87+L43D+8=;3D67+4=J6:3;7I+.=6+;<+9B+H6C4==4=C+:31A6=3:+H6C8=+H4AA4=C+L43D+8+:68:;=6A+4=J6:3;7I+TD6=+3D6+H4AA4=C+:3;556AK+9B+B;1=C+:31A6=3+D8A+L;=+3D6+H4AI+[6+L8:+3D6=+8557;8>D6A+HB+3D6+:68:;=6A+4=J6:3;7K+LD;+98A6+D49+8=+4996A4836+>8:D+;<<67+;<+dEKFFF+3;+38?6+;J67+D4:+5;:434;=+;=+3D6+57;5673BI+[6+8>>6536A+dEKFFF+4=+>8:D+<;7+N]+94=136:+;<+L;7?I+$+A;=u3+76>;996=A+83369534=C+3;+H1B+B;17+57;567346:+83+8+<;76>2;:176+:826+3D6+<47:3+3496+87;1=AK+H13+43+4:+4=:371>34J6+3;+L83>D+LD83+C;6:+;=I++/IGH!GEFD!!.=>6+26=A67:+D8J6+<;76>2;:6A+;=+8+57;5673BK+3D;:6+26=A67:+H6>;96+76987?8H2B+9;76+<26M4H26I+/;L+43u:+3D647+57;H269+8=A+3D6B+L8=3+3;+C63+74A+;<+43!3D6B+8>31822B+:D;L+98=B+:4C=:+;<+vA;=u3!L8=367!434:Iv+(D6B+>8=+6J6=+H6+>;=J4=>6AK+1=A67+3D6+74CD3+>47>19:38=>6:K+3;+:622+3D6+57;5673B+3;+B;1+<;7+26::+3D8=+3D6+9;73C8C6I+(D4:+4:+76<6776A+3;+4=+3D6+4=A1:37B+8:+8+:D;73+:826I+X;7+4=:38=>6K+:155;:6+8+26=A67+<;76>2;:6A+;=+8+dNFFKFFF+D;1:6+L43D+8+dG]KFFF+9;73C8C6I+$<+=;+;=6+H4A:+83+3D6+81>34;=K+3D6+26=A67+C63:+3D6+D;1:6+H8>?I+08=B+3496:+3D6+26=A67+L422+>;=:4A67+8=+;<<67+<;7+26::+3D8=+
 • 52. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 52dG]KFFF+8=A+38?6+8+2;::+3;+C63+74A+;<+43I++*EOQELK!#]]IOHJKLHU!6B!)FL]]DOG!!TD6=6J67+B;1+98?6+8=+;<<67+3;+517>D8:6+8+57;5673B+83+w+574>6+4=+w+=19H67+;<+A8B:K+B;1+:4C=+8+:494287+26C82+A;>196=3I+$3u:+>8226A+8=+;<<67+3;+517>D8:6I+$=+6::6=>6K+8=+;<<67+3;+517>D8:6+4:+8+:D;73!3679+;534;=I+$3+4:+8+26C822B+H4=A4=C+8C76696=3+3D83+;H24C836:+3D6+:62267+3;+:622+3D6+57;5673B+3;+B;1+L43D4=+8+:56>4<4>+3496+<7896I+X;7+6M89526K+:155;:6+B;1+;<<676A+3;+H1B+8+dNFFKFFF+D;96+L43D+8+>2;:4=C+A836+QF+A8B:+4=+3D6+<13176I+$=+6::6=>6K+B;1+D8J6+8+QF!A8B+;534;=+;=+3D4:+57;5673B+L43D+8+2;>?6A!4=+574>6+;<+dNFFKFFFI+TD83+4<+:;96;=6+8557;8>D6A+B;1+A174=C+3D4:+QF!A8B+5674;A+;<+3496K+H6<;76+B;1+D8A+8>31822B+38?6=+34326+3;+3D6+57;5673BK+8=A+;<<676A+B;1+dNNFKFFF+<;7+B;17+5;:434;=e+%;12A+B;1+:622+B;17+v5;:434;=v+3;+3D4:+=6L+H1B67+8=A+5;>?63+3D6+dNFKFFF+57;<43e+(D6+8=:L67+4:+98BH6I+l.<+>;17:6K+3D6:6+?4=A:+;<+V16:34;=:+:D;12A+82L8B:+H6+A4:>1::6A+L43D+8+>;95636=3+7682+6:3836+833;7=6BIm++$=+3D6;7B+8=A+$+695D8:4i6+v4=+3D6;7BKv+B;1+:D;12A+H6+8H26+3;+:622+B;17+5;:434;=+3;+8=;3D67+4=A4J4A182K+LD;+3D6=+>;952636:+3D6+517>D8:6+4=+B;17+528>6I+(;+:376=C3D6=+B;17+26C82+5;:434;=K+$+76>;996=A+3D83+LD6=6J67+B;1+<422+;13+8=+;<<67+3;+517>D8:6+8=B+57;5673BK+B;1+8AA+3D6:6+L;7A:+3;+B;17+>;=378>3U+v8=AS;7+8::4C=:Iv++X;7+6M89526K+LD6=+$+H1B+57;5673B+4=+9B+;L=+=896K+$+L7436+9B+=896+8:+<;22;L:U+v*;H673+@I+)226=+8=AS;7+8::4C=:Iv+$=+3D6;7BK+3D4:+6=8H26:+96+3;+v<245v+9B+>;=378>3+3;+:;96;=6+LD;+98B+L8=3+3;+H1B+43I+TD6=+B;1+
 • 53. 53:4C=+B;17+=896+3;+8=+;<<67+B;1+:D;12A+82L8B:+4=>21A6K+3D;:6+3D766+98C4>+L;7A:+8<367+B;17+=896U+v8=AS;7+8::4C=:Iv+(D4:+C4J6:+B;1+3D6+74CD3+3;+517>D8:6+8+57;5673B+8=AS;7+3;+8::4C=+B;17+>;=378>3+3;+:;96;=6+62:6I++TD63D67+B;1u76+<24554=C+<;7+>8:D+;7+<24554=C+<;7+>8:D+<2;L+l8:+A4A+;17+WD;6=4M+4=J6:3;7mK+<24554=C+>8=+H6+;=6+L8B+3;+>76836+:1H:38=3482+57;<43:+8=A+6M378+:37689:+;<+4=>;96I+
 • 54. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 54(DEF!,GHEHD!.J]DORCEOQDO!9!/IWDOXJF!<EUG!HI!,EOK!65_!IO!=IOD!IK!AIJO!=IKDU!+$^9+C;4=C+3;+:D;L+B;1+]+L8B:+3;+:1567>D87C6+B;17+7682+6:3836+4=J6:396=3:+3;+B462A+83+268:3+EF+567>6=3+567+B687+*.$K+76C87A26::+;<+LD83+D8556=:+3;+3D6+;J67822+987?63I+$+D;56+B;1^76+H6C4==4=C+3;+76824i6+3D83+7682+6:3836+4:+8=+898i4=C+8=A+J67:83426+4=J6:396=3+J6D4>26+8:+2;=C+8:+B;1+876+<26M4H26+8=A+>76834J6+6=;1CD+3;+37B+A4<<676=3+8557;8>D6:I++.=6+;<+3D6+9;:3+;HJ4;1:+L8B:+3;+528B+3D6+7682+6:3836+C896+4:+3;+:687>D+<;7+H87C84=:I+Y;1+>67384=2B+A;=^3+L8=3+3;+C63+>81CD3+58B4=C+<122+574>6+3D6+L8B+9;:3+56;526+A;I+$<+B;1+58B+<122+574>6+<;7+B;17+57;5673BK+3D6=+B;1^76+:56>12834=C+3D83+3D6+57;5673B+L422+85576>4836+4=+J8216I+[;L6J67K+LD83+4<+43+A;6:=^3e+$+>D8226=C6+B;1+3;+98?6+9;=6B+3D6+A8B+B;1+H1B+68>D+57;5673BI+(D83^:+4=J6:34=CI+(D4:+76V1476:+:;96+H87C84=+D1=34=Ch:4<34=C+3D7;1CD+D1=A76A:+;<+:D4=BK+>1H4>+i47>;=48=K+<8?6+C69:+3;+<4=A+3D6+7682+A489;=A:+4=+B;17+987?63I+*6J46L+3D6+24:3+;<+768:;=:+LDB+:;96+56;526+876+L4224=C+3;+:622+3D647+57;5673B+V14>?2BI+(D6=+:8B+82;1A+L43D+96+=;LK+f$+76<1:6+3;+58B+763842K+$+76<1:6+3;+58B+763842K+$+76<1:6+3;+58B+763842Ig++TD83+?4=A+;<+A4:>;1=3+>8=+B;1+6M56>3e+R63^:+8::196+43^:+5;::4H26+3;+H1B+8+57;5673B+83+NF+567>6=3+H62;L+987?63I+$3+L;=^3+H6+68:BI+$3+L422+76V1476+:;96+:674;1:+:4<34=CI+13+8+NF+567>6=3+A4:>;1=3+4:+>67384=2B+5;::4H26I+;963496:+6J6=+9;76I+)+3B54>82+dN]FKFFF+:4=C26+<8942B+D;96+
 • 55. 55>;12A+H6+517>D8:6A+<;7+dNb]KFFFI+R63^:+8::196+B;17+A;L=+58B96=3+;=+3D4:+A4:>;1=36A+57;5673B+4:+dN]KFFFK+LD83+L;12A+H6+B;17+76317=+;=+4=J6:396=3+;=+3D6+J67B+A8B+B;1+L82?+;13+;<+3D6+6:>7;L+D8J4=C+517>D8:6A+3D6+57;5673Be++Y;17+dN]KFFF+6V143B+57;<43+A4J4A6A+HB+B;17+dN]KFFF+>8:D+4=J6:396=3+C4J6:+B;1+NFF+567>6=3+76317=+;=+B;1+9;=6BI++TD83ec+.=6+D1=A76A+567>6=3c++/;+L;=A67+56;526+H6>;96+6M>436A+8H;13+7682+6:3836I+0B+<47:3+8=A+9;:3+<89;1:+H;;?+4:+34326AK+/;3D4=C+-;L=U+)+W7;J6=+W7;C789+(D83+D;L:+Y;1+[;L+3;+1B+*682+,:3836+L43D+R43326+;7+/;+0;=6B+-;L=I+TD83+L;12A+H6+3D6+76317=+;=+3D6+576>6A4=C+6M89526+4<+B;1+98A6+3D6+:896+dN]KFFF+57;<43K+H13+4=J6:36A+;=2B+d]KFFF+;<+B;17+;L=+9;=6Be++-4J4A6+dN]KFFF+HB+d]KFFF+8=A+B;1+D8J6+3D766+3496:+B;17+9;=6BK+;7+bFF+567>6=3I++*6969H67K+3D83^:+;=+3D6+A8B+B;1+H1B+43I++++++
 • 56. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 56&CD!65!]DORDKH!.HOEHDQU!`6B!&CD!*LOT!2IQ!+08BH6+B;1+A;=^3+D8J6+8=B+;<+3D6+378A434;=82+H8=?67:^+>854382+76V147696=3:K+>8226A+3D6+<;17+%:U+>8:DK+>8:D+<2;LK+>76A43K+;7+>;22836782I+(D6:6+876+3D6+6M367=82+378554=C:+;<+L6823D+3D83+B;17+8=C62+5873=67+91:3+57;J4A6I+Y;17+5873=67+57;J4A6:+3D6+>854382I+Y;1+H6>;96+3D6+>8382B:3I++R687=+3D6+7;56:+;<+7682+6:3836+4=J6:34=C+8=A+987?63+B;17:62<+8:+3D6+H47A+A;CI+Y;17+9;33;+4:K+f4<+B;1^J6+C;3+3D6+>8:DK+$^J6+C;3+3D6+A682:Ig++$3^22+H6+B;17+_;H+3;+<4=A+3D6+H87C84=:K+=6C;34836+3D6+378=:8>34;=:K+<4M+15+D;1:6:+LD6=+=6>6::87BK+98=8C6+3D6+57;5673BK+D8=A26+3D6+36=8=3:K+8=A+:;+;=I+13+<;7+3D4:+8>34J6+6<<;73K+B;1+6M56>3+B;17+58::4J6+5873=67+3;+:D876+]F+567>6=3+;<+3D6+57;<43I+TD83K+3D6=K+L422+H6+3D6+76317=+;=+B;17+4=J6:396=3e++155;:6+B;1+513+15+dbKFFF+3;+2687=+3D6+:?422:+8=A+:B:369:+=6>6::87B+3;+H6+>;96+8+7682+6:3836+4=J6:3;7I+Y;17+4=J6:396=3+L;12A+B462A+B;1+8+H47A+A;C+76317=+;<+D82<+;<+B;17+<47:3+dN]KFFF+57;<43I+dOK]FF+A4J4A6A+HB+dbKFFF+6V182:+E]kI++TD63D67+B;1^76+3D6+:;26+4=J6:3;7+;7+:4952B+8=+8=C62+;7+8+H47A+A;CK+B;1+>8=+L4=+83+3D4:+C896I++!
 • 57. 57&CD!65!]DORDKH!.HOEHDQU!`7B!)La!J]!+$:+3D676+8=B;=6+LD;+D8:=^3+D687A+;<+;7A4=87B+4=J6:3;7:+H1B4=C+8+57;5673BK+8552B4=C+8+>;83+;<+584=3+;7+;3D67+>;:9634>+4957;J696=3K+4=:38224=C+=6L+>87563+8=A+?43>D6=+:D62J6:h8=A+A789834>822B+4=>768:4=C+3D6+J8216+;<+3D83+57;5673Be+(D4:+98B+=;3+H6+B;17+:56>4823BI+$3+>67384=2B+4:=^3+94=6I+$^J6+;<36=+:84A+3D83+C;2<+>21H:+<43+9B+D8=A:+H13+D89967:+_1:3+A;=^3+:669+3;I+[;L6J67K+_1:3+H6>81:6+B;1^76+=;3+C;;A+L43D+3;;2:+A;6:=^3+968=+3D83+B;1+>8=^3+D476+8=+6M5673+3;+A;+3D6:6+38:?:+<;7+B;1I+(D6+Y622;L+58C6:+876+<4226A+L43D+>;=378>3;7:+8=A+:56>4824:3:+LD;+876+9;76+3D8=+L4224=C+3;+C4J6+B;1+8+=;=H4=A4=C+H4AI+(D6B^22+3622+B;1+LD83K+4=+3D647+6M5673+;54=4;=K+B;1+L;12A+=66A+3;+4=J6:3+3;+H74=C+8+57;5673B+15+3;+:=1<<I+Y;1+>8=+98?6+B;17+517>D8:6+;<+3D6+57;5673B+>;=34=C6=3+;=+D8J4=C+3D6:6+6:349836:+>;952636A+3;+B;17+:834:<8>34;=I++3422K+8+768:;=8H26+4=J6:3;7+>8=+6M56>3+3;+687=+83+268:3+8+A;2287+4=+6V143B+57;<43+<;7+6J67B+A;2287+;<+<4M+15+4=J6:396=3I+*68:;=8H26+76317=U+NFF+567>6=3+;=+B;17+4=J6:396=3I++&CD!65!]DORDKH!.HOEHDQU!`0B!.J]DO!"EGC!)FIW!+R63^:+2;;?+83+8+:>6=874;+<;7+:1567+>8:D+<2;Lh>;=J6734=C+3D6+D;96+<7;9+8+9;=3D!3;!9;=3D+76=382+3;+8+J8>834;=+76=382+3;+H6+76=36A+;=+8+A8B+3;+A8B+;7+L66?+3;+L66?+H8:4:I+.=6+;<+9B+<8J;7436+:31A6=3:K+W8128+*64AK+K+H;1CD3+8+H68134<12+8=A+6M56=:4J6+D;96+4=+3D6+R8:+t6C8:+8768I+$3:+J8216+
 • 58. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 58L8:+91>D+D4CD67+3D8=+3D6+96A48=+4=+3D6+>43BK+:;+:D6+L8:+C;4=C+3;+D8J6+8+A4<<4>123+3496+76=34=C+3D6+D;96+L43D;13+:1H:38=3482+=6C834J6+>8:D+<2;L:I+$=:368A+;<+76=34=C+HB+3D6+9;=3DK+W8128+H6>896+8=+6M5673+4=+J8>834;=+76=382:K+LD676+D67+>246=3:+L;12A+76=3+D67+D;96+;=+8+L66?+HB+L66?+H8:4:I+$3+76V1476A+8+3;3822B+A4<<676=3+987?634=C+:37836CBh91>D+9;76+>;9524>836A+3D8=+528>4=C+8+>28::4<46A+8A+4=+3D6+f[;1:6:+<;7+*6=3g+:6>34;=+;<+3D6+2;>82+=6L:58567I++(D7;1CD+3D6+:>D;;2+;<+D87A+?=;>?:K+:D6+6J6=31822B+2687=6A+D;L+3;+76=3+3;+378J624=C+H1:4=6::56;526+8=A+<894246:I+(D6B+>;12A+76=3+D67+287C6+D;96+<;7+91>D+26::+3D8=+3D6+574>6+;<+8+287C6+:1436+83+8+<8=>B+D;362I+$=+<8>3K+L43D+;=2B+8+<6L+76=382:+567+9;=3D+:D6+L8:+8H26+3;+58B+D67+9;=3D2B+6M56=:6:+8=A+:3422+D8J6+:1H:38=3482+5;:434J6+>8:D+<2;LI++$3^:+:;963D4=C+3;+>;=:4A67K+6:56>4822B+4<+B;1+24J6+4=+D4CD!574>6A+7682+6:3836+987?63:+LD676+=6C834J6+>8:D+<2;L:+876+3D6+=;79I+++&CD!65!/DORDKH!.HOEHDQU!`9B!"EGC!*ERP!+TD83+4<+B;1^76+;=6+;<+3D;:6+4=J6:3;7:+LD;+643D67+>8=^3+;7+LD;+L;12A+576<67+=;3+3;+C4J6+8+287C6+A;L=+58B96=3+3;+H1B+8+57;5673Be+TD83+4<+3D676+L676+8+L8B+3;+8>31822B+C63+>8:D+H8>?+6J67B+3496+B;1+H;1CD3+8+57;5673Be+T622K+43+A;6:=^3+D8556=+6J67B+3496K+H13+43+>67384=2B+4:+5;::4H26+1=A67+3D6+74CD3+>47>19:38=>6:I+[676^:+8+3716+:3;7BI++
 • 59. 59;H+8=A+&433B+&;?;33+:8L+8=+8A+4=+3D647+2;>82+T4:>;=:4=+=6L:58567+<;7+8+NF+1=43+8587396=3+H142A4=CI+(D6+57;5673B+L8:+<766+8=A+>2687+;<+8=B+9;73C8C6:+8=A+L8:+;L=6A+HB+8+:6=4;7+C6=32698=+LD;+L8=36A+3;+9;J6+3;+X2;74A8I+(D6+57;5673B+L8:+24:36A+<;7+dQFFKFFFI++(D6+&;?;33:+<623+3D83+3D6+574>6+L8:+8+H43+2;L+:;+3D6B+98A6+D49+8+J67B+>76834J6+;<<67I+W17>D8:6+574>6U+dQFFKFFFI+62267+C63:+d`PFKFFF+4=+>8:D+83+>2;:4=CI+62267+8C766:+3;+>877B+dNEFKFFF+:6>;=A+9;73C8C6+L43D+83378>34J6+4=3676:3+7836I++4=>6+3D4:+L8:+3D6+;=2B+;<<67+83+<122+574>6K+3D6+:62267+L8:+L4224=C+3;+H6+9;76+<26M4H26+L43D+3D6+3679:I+)<367+822K+D6+L8:+C;4=C+3;+C63+8+D1C6+89;1=3+;<+>8:D+83+>2;:4=CK+8=A+D4:+76984=4=C+6V143B+L;12A+H6+>87746A+4=+3D6+<;79+;<+8+:6>;=A+9;73C8C6+L43D+8=+4=3676:3+7836+:1H:38=34822B+D4CD67+3D8=+D6+>;12A+C63+8=BLD676+62:6I+X;7+D49+43+L8:+8+L4=!L4=+;<<67h2;3:+;<+>8:D+8=A+8+D4CD+4=3676:3+H6874=C+=;36I++X;7+3D6+&;?;33:K+43+L8:+8+A7689+>;96+3716I+(D6+57;5673B+L8:+855784:6A+83+dQO]KFFF+8=A+H6>81:6+;<+3D4:K+3D647+H8=?67+lL43D+LD;9+3D6B+82768AB+D8A+8+C7683+762834;=:D45m+L8:+L4224=C+3;+26=A+3D69+d`PFKFFF+;=+8+<47:3+9;73C8C6+6J6=+3D;1CD+D6+L8:+8L876+3D83+3D6+&;?;33:+L;12A+H6+51334=C+15+=;=6+;<+3D647+;L=+9;=6BI+(D6+:62267^:+9;73C8C6+;<+dNEFKFFF+L8:+:6>;=A87B+3;+3D6+H8=?^:+<47:3+9;73C8C6I+$=+6::6=>6K+3D676+L676+3L;+2;8=:+;=+3D6+57;5673B+3;3824=C+dQFFKFFFI+(D6+&;?;33:+A4A=^3+513+8+A496+;<+3D647+;L=+9;=6B+3;+>2;:6+3D4:+378=:8>34;=I++
 • 60. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 60$3+C63:+H63367I+)3+3D6+>2;:4=CK+3D6+76=3+A65;:43:+8=A+>76A43:K+3D6+&;?;33:+8>31822B+L82?6A+8L8B+L43D+;J67+dQKFFFI+(;+3D4:+L8:+8AA6A+3D6+76=3+>;226>36A+<7;9+68>D+;<+3D6+NF+36=8=3:I+(D676<;76+3D6+&;?;33:+5;>?636A+;J67+dNEKFFF+4=+>8:D+L43D4=+8+<6L+A8B:+;<+>2;:4=CI+(;+765683K+=;3+;=2B+L8:+3D4:+=;3D4=C+A;L=h43+L8:+>8:D+H8>?+83+>2;:4=CI++(8?6+;13+B;17+>82>1283;7+8=A+<4C176+;13+3D6+&;?;33^:+76317=+;=+3D6+4=J6:396=3+;=+3D4:+57;5673BI+4=>6+3D6B+D8A+=;+4=J6:396=3K+3D647+7836+;<+76317=+4:+3;;+D4CD+3;+>82>12836I+13+<;7+<1=K+263^:+_1:3+8::196+3D83+3D6B+D8A+4=J6:36A+dbKFFF+4=+76:687>D+8=A+<66:+3;+<4=A+3D4:+57;5673BI+(D1:K+;=+3D6+A8B+;<+3D6+>2;:4=CK+3D6B+L676+8H26+3;+687=+`FF+567>6=3+;=+3D647+4=J6:396=3+A;2287:hL43D;13+D8J4=C+3;+L843+<;7+8+B687I+(D4:+4:+3D6+4A682+:>6=874;I+Y;1+98?6+9;=6B+3D6+A8B+B;1+H1BI+[676+4:+8+:19987B+;<+3D6+]+L8B:+;<+C6=67834=C+EF+567>6=3+;7+9;76+<7;9+B;17+7682+6:3836+4=J6:396=3:I+++NI TD;26:826+87C84=:+EI 47A+-;C+bI X4M+15+`I 1567+%8:D+X2;L+]I %8:D+H8>?+
 • 61. 61AIJO!.LaHC!.HODENB!JQD!]OIXLHG!^U!]EULKQ!IHCDO!]DI]FDYG!HEaDG!!$<+B;1+:8L+8+D68A24=6+3D83+768AK+f$=J6:3;7:+687=+NQk+3;+bFFk+C1878=366A+HB+3D6+@;J67=96=3g+L;12A+B;1+H6246J6+43e++T622+3D4:+D68A24=6+4:+<;7+7682+8=A+B;1^76+8H;13+3;+2687=+D;L+3;+A;1H26+B;17+9;=6B+4=+3D766+B687:+8=A+A;1H26+43+8C84=+4=+3D6+=6M3+3D766+8=A+:;+;=I++X;7+8:+2;=C+8:+B;1+24?6I++$3^:+;=6+;<+3D6+C76836:3+2;L!74:?+L8B:+3;+98?6+9;=6B+3;A8BI++[622;+9B+=896+4:+36J6=+T8367:+8=A+A6:5436+D;L+1=>67384=+B;1+98B+<662+8H;13+3D6+6>;=;9B+8=A+B;17+<4=8=>482+<13176K+B;1u76+8H;13+3;+2687=+8+:176!<476+:B:369+<;7+C6=67834=C+8=+6M378+dEFF+3;+dNFFF+;7+9;76+4=+6M378+9;=3D2B!4=>;96K+;=+8+5873!3496+H8:4:K+L;7?4=C+<7;9+B;17+D;96K+8=A+1:4=C+243326+;7+=;=6+;<+B;17+;L=+9;=6BI++$=+8AA434;=K+B;1u76+8H;13+3;+A4:>;J67+8=+4=J6:396=3+3D83+4:+:8<6K+>67384=K+8=A+C1878=366A+3;+57;A1>6+57;<43:+;<+NQkK+NPkK+E`kK+15+3;+bFFk+567+B687I+Y;1+L422+82:;+A4:>;J67+8+<;;2!57;;<+963D;A+<;7+517>D8:4=C+7682+6:3836+<;7+8+:4C=4<4>8=3+A4:>;1=3I+$u9+382?4=C+8:+2;L+8:+E+3;+b+>6=3:+;=+3D6+A;2287I++)76+B;1+:?6534>82e+;+L8:+$K+1=342+$+A4A+43+9B:62<I+
 • 62. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 62$+A;=u3+H2896+B;1I+):+8+983367+;<+<8>3K+$+>8=+76969H67+H64=C+8+H43+:?6534>82+9B:62<I+(D83+4:+1=342+$+A6>4A6A+3;+;56=+9B+94=A+8=A+2687=+<;7+9B:62<I+(D83+A6>4:4;=K+LD4>D+$+98A6+:;+98=B+B687:+8C;K+D8:+;56=6A+15+8+76>6::4;=!57;;<+4=J6:396=3+3D83+4:o++• 8<6K+• %67384=K+• 8=A+[4CD2B!W7;<438H26I++#=24?6+:3;>?:K+<13176:K+;534;=:K+8=A+>;99;A4346:K+C;J67=96=3+4::16A+38M+246=+>6734<4>836:+876+4991=6+3;+3D6+15:+8=A+A;L=:+;<+3D6+6>;=;9BI+;+6J6=+4<+3D6+:3;>?+987?63+L676+3;+>78:D+3;9;77;LK+B;17+7836K+LD4>D+>8=+H6+8:+D4CD+8:+bFFk+567+B687K+4:+<4M6A+HB+28LI++=EU^D!UIJYOD!HCLKPLKQ!HCLG!CEG!HI!^D!ODEFFU!OLGPU?!+T43D+38M+246=+>6734<4>836:K+3D676u:+=;+C89H24=CK+:56>12834=CK+;7+578B4=C+3D83+3D6B+L422+C;+15I+TD6=+B;1+517>D8:6+8+38M+246=+>6734<4>836+B;17+7836+4:+<4M6A+3;+:38B+D4CDK+76C87A26::+;<+LD83+D8556=:+4=+3D6+987?63:I++TD6=+B;1+H1B+8+38M+246=+>6734<4>836+T822+37663+A;6:=u3+A636794=6+B;17+7836I+T43D+38M+246=+>6734<4>836:+3D676u:+=;+15+8=A+A;L=+7;2267+>;8:367+74A6o+B;17+7836+4:+A636794=6A+HB+28L+:;+B;1+?=;L+6M8>32B+LD83+B;17+
 • 63. 6376317=+L422+H6I+Y;1+>8=+:2665+83+=4CD3+?=;L4=C+3D83+=;+983367+LD83+D8556=:+L43D+3D6+6>;=;9BK+3D6+987?63:+;7+3D6+=6L:K+B;17+7836+4:+<4M6AI++=EU^D!UIJbMD!CDEOT!HCEH!LH!HEPDG!E!FIH!IX!NIKDU!HI!NEPD!E!FIH!IX!NIKDU?!+$+?=;L+LD6=+$+C;3+:38736A+$+A4A=u3+D8J6+8+2;3+;<+6M378+>8:D+_1:3+28B4=C+87;1=AI+$+L;7?6A+D87A+<;7+6J67B+A;2287+$+D8A+8=A+$+L8:=u3+8H;13+3;+3D7;L+43+83+6J67B+:;!>8226A+v;55;731=43Bv+3D83+>896+9B+L8BI+$+D8A+3;+<4=A+8=+4=J6:396=3+3D83+76V1476A+J67B+243326+3;+=;=6+;<+9B+;L=+9;=6B+3;+C63+:38736AI++T43D+38M+246=+>6734<4>836:+4:+A;6:=u3+983367+D;L+91>D+B;1+:56=AI+Y;17+7836K+LD4>D+>8=+H6+8:+D4CD+8:+bFFk+567+B687K+4:+3D6+:896K+76C87A26::+;<+LD83+B;1+584AI+$3+76822B+4:+3D6+4A682+4=J6:396=3+H6>81:6+B;1+>8=+H1B+3D69+<;7+8:+243326+8:+8+>;1526+H1>?:+;=+15+3;+:6J6782+94224;=I+$=+<8>3K+B;1+>8=+C63+:38736A+1:4=C+243326+3;+=;=6+;<+B;17+;L=+9;=6BI++Y;1u22+D8J6+3;+<;7C4J6+96K+$u9+C6334=C+8+243326+8D68A+;<+9B:62<I+$+_1:3+C63+76822B+6M>436A+LD6=+$+:3873+382?4=C+8H;13+3D4:+4=>76A4H26+4=J6:396=3I+Y;1+:66+9;:3+56;526+:4952B+A;=u3+?=;L+8H;13+43I++):+$+:84A+6872467K+9B+=896+4:+36J6=+T8367:+8=A+$u9+_1:3+8=+8J678C6+567:;=+3D83+:319H26A+8>7;::+8=+898i4=C+4=J6:396=3I+$3+L8:+:6J6782+B687:+8C;+H13+$+>8=+:3422+76969H67+<6624=C+8+H43+1=>67384=+8H;13+9B+;L=+<4=8=>482+<13176I+
 • 64. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 64/66A26::+3;+:8BK+$+L8:+83+8+7682+<4=8=>482+>7;::7;8A+4=+9B+24<6I+):+21>?+L;12A+D8J6+43K+8+>2;:6+<746=A+2;8=6A+96+8=+81A4;+57;C789+;=+C6=67834=C+L6823DI+$+24:36=6A+3;+43K+4=+<8>3K+:6J6782+3496:I+$3+A4:>1::6A+91234526+L8B:+<;7+C6=67834=C+L6823DK+<7;9+4=J6:34=C+4=+:3;>?+;534;=:+3;+H1B4=C+7682+6:3836+=;3D4=C+A;L=K+8=A+<4=822B+57;<434=C+L43D+38M+246=+>6734<4>836:I++$+>;12A=u3+H6246J6+LD83+$+L8:+D6874=CK+43+:;1=A6A+L8B+3;;+C;;A+3;+H6+3716I+@6=67822BK+$+L;12A=u3+6J6=+C4J6+:;963D4=C+24?6+3D4:+8+:6>;=A+3D;1CD3K+$+L;12A+A4:94::+43+8=A+>;=34=16+;=+L43D+LD83+$+L8:+A;4=CI+(D4:+3496+$+768:;=6AK+v$<+$+?665+A;4=C+3D6+:896+3D4=C:K+$+L;12A+>;=34=16+3;+C63+3D6+:896+76:123:Iv+(D;1CD+:>87B+83+3D6+3496K+$+:176+89+C28A+3D83+$+A6>4A6A+3;+38?6+8+>2;:67+2;;?+83+38M+246=+>6734<4>836:I++[JGH!WCEH!EOD!HEa!FLDK!RDOHLXLREHDG!EKT!CIW!TI!HCDU!WIOPc!+.?K+:;+D676u:+D;L+43+L;7?:I+)22+;J67+3D6+>;1=37B+2;>82+C;J67=96=3:+D8J6+94224;=:+;<+A;2287:+4=+1=584A+57;5673B+38M6:I++#=584A+57;5673B+38M6:+>76836+8+:674;1:+>8:D!<2;L+57;H269+<;7+2;>82+C;J67=96=3:I+$<+2;>82+C;J67=96=3:+876+1=8H26+3;+>;226>3+7682+6:3836+57;5673B+38M6:K+3D6B+876+82:;+1=8H26+3;+57;J4A6+495;738=3+C;J67=96=3+:67J4>6:+24?6+5;24>6+57;36>34;=K+51H24>+:>D;;24=CK+8=A+96A4>82+:67J4>6:I++
 • 65. 65(;+:;2J6+3D4:+57;H269+8=A+<1=A+A842B+:67J4>6:K+2;>82+C;J67=96=3:+>76836+8=A+:622+38M+246=+>6734<4>836:+3;+4=J6:3;7:I+$=+6M>D8=C6K+4=J6:3;7:+76>64J6+3D6+C;J67=96=3:+246=+<;7+57;5673B+38M6:I+(D6+246=+4:+:6>176A+HB+3D6+7682+6:3836+43+4:+8338>D6A+3;I++j1:3+3;+H6+>2687K+B;1u76+=;3+H1B4=C+8=B+7682+6:3836I+Y;1u76+_1:3+H1B4=C+3D6+C;J67=96=3:+246=+;=+3D6+7682+6:3836I+;+LD6=+B;1+517>D8:6+8+38M+246=+>6734<4>836+B;1u76+8>31822B+58B4=C+3D6+57;5673B+38M6:+<;7+:;96;=6+62:6I+$=+6M>D8=C6K+3D6+C;J67=96=3+378=:<67:+B;1+3D6+74CD3+3;+76>64J6+822+;<+3D6+;13:38=A4=C+38M6:+;L6A+HB+3D6+57;5673B+;L=67I++<CDK!UIJ!]JORCEGD!HEa!FLDK!RDOHLXLREHDGV!UIJbOD!DKHLHFDT!^U!FEWV!HI!ODRDLMD!43_V!48_V!60_V!J]!HI!755_!]DO!UDEO?!+$=+8=+6<<;73+3;+9;34J836+57;5673B+;L=67:+3;+58B+3D647+57;5673B+38M6:+3D6+C;J67=96=3+>D87C6:+4=3676:3+8=A+56=82346:+;=+3;5+;<+3D6+;J67A16+57;5673B+38M6:I+TD6=+3D6+57;5673B+;L=67+:365:+<;7L87A+3;+58B+3D647+;J67A16+57;5673B+38M6:K+3D6+C;J67=96=3+378=:<67:+3D6+9;=6B+>;226>36A+4=>21A4=C+<66:K+4=3676:3+8=A+56=82346:+3;+3D6+38M+246=+4=J6:3;7+!+LD4>D+4:+B;1c++(D4=?+;<+43+3D4:+L8BI+R4?6+8+H8=?+;7+26=A4=C+4=:343134;=K+B;1u76+_1:3+57;J4A4=C+8+v:D;73!3679+2;8=v+3;+3D6+57;5673B+;L=67+8=A+HB+28L+B;1+876+6=34326A+3;+76>64J6+4=3676:3+8=A+56=82346:+<;7+B;17+:67J4>6:I++
 • 66. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 66,J67B;=6+4:+D855BI+(D6+>;1=3B+C63:+3D647+9;=6BK+3D6+A624=V16=3+57;5673B+;L=67+?665:+3D647+D;96+8=A+C63:+9;76+3496+3;+58B+3D647+82768AB+58:3!A16+57;5673B+38M6:+8=A+B;1+C63+3;+C7;L+B;17+9;=6B+83+3D6+7836+;<+NQkK+NPkK+E`kK+15+3;+bFFk+567+B687I++$=+8AA434;=K+3D4:+v:D;73!3679+2;8=v+4:+:6>176A+HB+7682+6:3836I+;K+_1:3+24?6+8+H8=?+;7+26=A4=C+4=:343134;=+4<+3D6+57;5673B+;L=67+A;6:=u3+58B+3D647+2;8=+;7+4=+3D4:+>8:6+3D647+57;5673B+38M6:K+1:1822B+L43D4=+3D766+lbm+B687:+<7;9+3D6+3496+B;1+H1B+3D6+38M+246=+>6734<4>836K+3D6+C;J67=96=3+L422+263+B;1+<;76>2;:6+;=+3D6+57;5673B+3;+76>;J67+B;17+4=J6:396=3I++#P!NEU^D!UIJbOD!HCLKPLKQV!d&CDOD!CEG!HI!^D!E!REHRCV!WCEHbG!HCD!REHRCcd!+X47:3+;<+822K+8H;13+D82<+;<+3D6+:3836:+:622+38M+246=+>6734<4>836:I++6>;=AK+3D6+:826+;<+38M+246=+>6734<4>836:+876+D8=A26A+HB+3D6+>;1=346:I+%;1=3B+C;J67=96=3:+:622+38M+246=+>6734<4>836:+83+57;5673B+38M+:826+81>34;=:I+(D676+876+;J67+N]FF+4=A4J4A182+>;1=346:K+822+D;2A4=C+3D647+:6587836+81>34;=:+83+J874;1:+3496:+8=A+2;>834;=:+8=A+L43D+A4<<676=3+7126:I+(78>?4=C+A;L=+3D6+A836:K+3496:K+2;>834;=:+8=A+7126:+4:+8+2;3+;<+L;7?+H13+4:+>67384=2B+L622+L;73D+43K+521:+43+?665:+9;:3+56;526+8L8B+!+268J4=C+9;76+<;7+B;1+8=A+96I++(8M+246=+>6734<4>836:+876+3D6+12349836+L6823D+H142A67+!+B;1+:4952B+H4A+;=+3D6+;=6:+B;1+24?6K+H1B+3D69K+8=A+L843I+(D6+C;J67=96=3+>;226>3:+3D6+
 • 67. 6758:3+A16+38M6:K+<66:K+4=3676:3K+8=A+56=82346:+<7;9+3D6+A624=V16=3+38M58B67+8=A+3D6=+3D6B+:6=A+B;1+8+>D6>?I!!$=+>;=>21:4;=K+38M+246=+>6734<4>836:+876+3D6+4A682+4=J6:396=3U++• Y;1+>8=+C63+:38736A+L43D+J67B+243326+9;=6BI+• Y;1+>8=+H6+:1>>6::<12K+6J6=+L43D+36774H26+>76A43I+• ,87=+:8<6K+>67384=K+8=A+D4CD!B462A4=C+76317=:+;<+NQk+3;+bFFk+• @7;L+B;17+57;<43:+38M+<766+L43D+8+:62<!A476>36A+$*)+• %D8=>6+;<+517>D8:4=C+7682+6:3836+<;7+56==46:+;=+3D6+A;2287+!t4:43+D335USSLLLI91234526:37689:;<4=>;96I>;9S+<;7+8+>;952636+24:3+;<+:3836:+;<<674=C+38M+246=+>6734<4>836:I+ +
 • 68. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 68AIJO!.DMDKHC!.HODENB!-DHWIOP!=EOPDHLKQ!S!&CD!%FHLNEHD!=IKDU!=ERCLKD!![8J6+B;1+6J67+H66=+3;+8+C7683+9;J46+;7+8+C7683+76:38178=3+8=A+3;2A+8+<746=A+8H;13+43e+(D83^:+>8226A+L;7A!;<!9;13D+8AJ6734:4=CI+1:4=6::6:+2;J6+L;7A!;<!9;13D+8AJ6734:4=C+H6>81:6+43^:+91>D+9;76+6<<6>34J6+3D8=+822+3D6+9;=6B+3D6B+:56=A+;=+8=B+;3D67+<;79+;<+8AJ6734:4=CK+57;9;34;=K+;7+987?634=CI+/63L;7?+987?634=C+4:+8+L8B+<;7+H1:4=6::6:+3;+26J678C6+3D6+5;L67+;<+L;7A!;<!9;13D+8AJ6734:4=CI++R63+96+C4J6+B;1+8+DB5;3D634>82+6M89526I+155;:6+B;1+76>;996=A+8+C7683+76:38178=3+l263^:+>822+43+%D6i+;Hm+3;+B;17+:4:367I+Y;17+:4:367+8=A+D67+D1:H8=A+98?6+8+76:67J834;=+<;7+A4==67+8=AK+A174=C+3D6+9682K+3D6+L84367+8:?:+3D69+D;L+3D6B+D687A+8H;13+%D6i+;HI+(D6B+96=34;=+B;17+=896I+[;L+L;12A+B;1+<662+4<+3D6+;L=67+;<+3D6+76:38178=3+:6=3+B;1+8+3D8=?!B;1+263367+8=A+8+>;15;=+<;7+8+<766+9682+4=+85576>4834;=+<;7+B;17+76>;996=A4=C+D4:+76:38178=3e+$3+L;12A+57;H8H2B+98?6+B;1+<662+L;=A67<12I+(D6+76:38178=3+;L=67+82:;+6M5284=:+4=+3D6+263367+3D83+H6>81:6+;<+B;17+76>;996=A834;=K+%D6i+;H+D8:+C84=6A+8+=6L+2;=C!3679+>1:3;967I+(D4:+>1:3;967+A4A=^3+76:123+<7;9+%D6i+;H^:+Y622;L+W8C6:+8A+;7+43:+78A4;+8=A+=6L:58567+>89584C=I+(D676<;76K+3D6+;L=67+L8=3:+3;+76L87A+B;1+<;7+3D4:+=6L+L;7A!;<!9;13D+>1:3;967I+)=B3496+B;17+:4:367+J4:43:+D4:+76:38178=3+4=+3D6+<13176K+D6+L422+:6=A+B;1+8+>D6>?+<;7+NF+567>6=3+;<+3D6+J8216+;<+3D6+9682+8:+8+>;=34=14=C+3D8=?!B;1I+176+6=;1CDK+6J67B+:6J6782+9;=3D:+B;1+76>64J6+8+:9822+3D8=?!B;1+>D6>?I+Y;1^76+:;+49576::6A+
 • 69. 693D83+B;1+6=>;178C6+;3D67:+3;+J4:43+%D6i+;HI+(D4:+C6=67836:+9;76+<766!9682+>;15;=:+521:+9;76+NF+567>6=3+L;7A!;<!9;13D+>D6>?:I+)<367+8+B687K+B;1+876+76>64J4=C+:6J6782+9;=3D2B+>1:3;967:K+LD4>D+C6=67836:+D1=A76A:+;<+A;2287:+;<+6M378K+=;!D8::26+4=>;96+3;+B;1I+(D83+L;12A+H6+=4>6K+L;12A=^3+43e++(D4:+4:+3D6+3D6;7B+H6D4=A+=63L;7?+987?634=CK+8:+43+4:+=;L+>8226AI+$+576<67+3;+>822+43+762834;=:D45+987?634=C+H6>81:6+3D6+L;7A!;<!9;13D+>;=>653+A674J6:+43:+5;L67+8:+8+76:123+;<+3D6+762834;=:D45I+1:4=6::6:+3D6:6+A8B:+:56=A+15+3;+]F+567>6=3+;<+3D6+574>6+;<+3D647+C;;A:+;=+8AJ6734:4=C+8=A+987?634=C+6M56=:6:I+$=:368A+;<+:6=A4=C+3D6:6+8AJ6734:4=C+A;2287:+3;+L6823DB+=6L:58567:K+98C8i4=6:K+8=A+3626J4:4;=+:3834;=:K+:6J6782+:9873+H1:4=6::6:+D8J6+H6C1=+3;+:D876+3D4:+9;=6B+L43D+3D647+H6:3+>1:3;967:I+,J67B+3496+;=6+;<+3D647+H6:3+>1:3;967:+4=<216=>6:+:;96;=6+3;+H1B+;=+;<+3D647+57;A1>3:K+3D6B+:6=A+3D4:+2;B82+>1:3;967+8+>D6>?+Z+:;73+;<+8+76<67782+<66I++.=6+;<+3D6+9;:3+76>6=3+:1>>6::+:3;746:+4=+3D6+5;L67+;<+762834;=:D45+987?634=C+4:+)98i;=I>;9I+;;=+8<367+281=>D4=C+3D4:+C7;1=AH768?4=C+$=367=63+L6H+:436K+3D6+<;2?:+83+)98i;=I>;9+>896+15+L43D+8+H74CD3+4A68I+TDB+=;3+58B+8+76<67782+<66+3;+8=BH;AB+;=+3D6+4=367=63+LD;+:6=A:+>1:3;967:+3;+)98i;=I>;9e+(D6B+281=>D6A+8=+f)<<424836+W7;C789g+6=>;178C4=C+94224;=:+;<+L6H+58C6+;L=67:+3;+57;J4A6+24=?:+3;+3D6+)98i;=I>;9+:436I+$<+8+L6H+:17<67+J4:43:+8=+8<<424836+:436K+>24>?:+;=+3D6+)98i;=I>;9+24=?K+8=A+6J6=31822B+H1B:+8+57;A1>3K+)98i;=+58B:+8+:9822+b+
 • 70. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 703;+O+567>6=3+76<67782+<66+3;+3D6+8<<424836I+(D4:+>76836A+36=:+;<+3D;1:8=A:+;<+:83622436+94=4!5873=67:+LD;+D8J6+8+:62<!4=3676:3+4=+3D6+;=C;4=C+:1>>6::+;<+3D6+)98i;=+9;3D67+:D45I+(D4:+:37836C4>+987?634=C+9;J6+L8:+;=6+;<+3D6+98_;7+768:;=:+<;7+3D6+6M52;:4J6+:1>>6::+;<+)98i;=I>;9I+/;L+3D4:+9;A62+4:+78958=3+;=+3D6+$=367=63I+,J6=+9B+;L=+L6H+:436K+LLLI91234526:37689:;<4=>;96I>;9K+D8:+8=+8<<424836+57;C789I+/63L;7?+;7+762834;=:D45+987?634=C+L;7?:c+$3:+3496+D8:+8774J6AI+$3^:+3D6+>;;2+3D4=C+3;+A;I+!!
 • 71. 71AIJO!,LQCHC!.HODENB!1KXI]ODKJOLKQ!S!IW!HI!&JOK!E!&LKU!"FEGGLXLDT!ET!LKHI!E!)IOHJKD?!+W76J4;1:2B+$+3;2A+B;1+8H;13+3D6+D1C6+5;36=3482+4=+7682+6:3836I++T622K+3D676+4:+:1H:38=34822B+9;76+9;=6B+3;+H6+98A6+4=+4=36226>3182+57;5673BI++(D6+9;=6B+>8=+H6+98A6+<8:367+8=A+>8=+76:123+4=+24<63496+:37689:+;<+>8:D+<2;LI++Y;1+:8B+f:D;L+96+3D6+9;=6Bcg++$+:8BK+fH74=C+B;17+LD662H877;Lcg++)=+6=376576=617+LD;^:+984=+57;A1>3+4:+4=<;79834;=+4:+>8226A+8=+f4=<;576=617gI++)=A+4=<;79834;=+4:+8+J67B+D;3+3;54>I++$=+>8:6+B;1+D8J6=u3+=;34>6AK+3D6+L;72A+4:+6M56746=>4=C+8=+4=<;79834;=+6M52;:4;=I+6<;76+3D6+317=+;<+3D6+>6=317BK+3D6+98_;743B+;<+3D6+D;1:6D;2A:+4=+/;73D+)9674>8=+L422+D8J6+8>>6::+3;+D1=A76A:+;<+>D8==62:+;<+4=3678>34J6+3626J4:4;=+C4J4=C+6J67B+>1:3;967+4=:38=3+1=249436A+8>>6::+3;+4=<;79834;=K+>;991=4>834;=:+8=A+6=367384=96=3I++$=+8AA434;=K+3D676+876+D1=A76A:+;<+94224;=:+;<+>;951367+:>766=:+D;;?6A+15+3;+3D6+=63K+B;17:+4=>21A6AI+(D6+$=367=63+4:+6M52;A4=CI+W6;526+876+>;991=4>834=C+8=A+:D874=C+4=<;79834;=+24?6+=6J67+H6<;76I++TD;+4:+C;4=C+3;+57;J4A6+822+;<+3D6+57;C78994=C+<;7+3D6+]FF+>D8==62:K+3D6+;=!24=6+A838H8:6:K+3D6+D1=C7B+847L8J6:e+Y;1+876c+Y;1+876+
 • 72. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 723D6+:;17>6+;<+3D6+4A68:K+4=<;79834;=K+A838+8=A+6=367384=96=3+3;+<422+3D6+J;78>4;1:+85563436+;<+94224;=:+;<+4=<;!98=48>:I++(D6+:674;1:+9;=6B+4=+3D6+<13176K+D;L6J67K+4:+=;3+_1:3+4=+57;J4A4=C+4=<;79834;=+;7+78L+A838I+T6+876+82768AB+A7;L=4=C+4=+4=<;79834;=I+T6+876+;=+4=<;79834;=+;J672;8AI+T6+876+A838+A71=?I+(D6+57;H269+4:+=;3+8+28>?+;<+4=<;79834;=+;7+4A68:+H13+8+28>?+;<+4=<;79834;=+3D83+4:+58>?8C6A+57;5672BI+Y;17+_;H+4=+3D6+<13176+4:+3;+>;=J673+3D6+9;1=384=:+;<+78L+A838+4=3;+:56>4824i6A+?=;L26AC6+576:6=36A+4=+8+L8B+3D6+>;=:1967+>8=+8::4942836+8=A+1:6+V14>?2BU++56>4824i6A+?=;L26AC6+58>?8C6A+57;5672B++++++x+;7C8=4i6A+++++x+:49524<46A+++++x+H68134<46A+++++x+:B:369834i6AK+++++x+567:;=824i6A+++++x+4=3678>34J6+++++x+91234!96A48+++++x+A624J676A+3;+B;17+D;1:6+++++x+768AB+3;+1:6+++++x+;=+A698=A+++++x+4=:38=32BI++
 • 73. 73(496+4:+3D6+>1776=>B+;<+3D6+=6L+94226==419I+(496+4:+;17+9;:3+J8218H26+8::63I+4=>6+822+;<+1:+876+82768AB+;=+4=<;79834;=+;J672;8AK+L43D+3;;+91>D+4=<;79834;=+3;+8H:;7H+8=A+3;;+243326+3496+3;+8H:;7H+43K+L6+822+L422+H6+2;;?4=C+<;7+4=<;79834;=+3D83+4:+v3496+<746=A2BIv+T6+L;=u3+L8=3+3;+L8:36+3496+768ABK+:31AB4=CK+76;7C8=4i4=C+C6=6782+A838+3;+<43+;17+1=4V16+>47>19:38=>6:+8=A+57;H269:I++T6u22+L8=3+4=<;79834;=+L6+>8=+#,+/.TK+X)(+)/-+,)YI++(D6+H6:3+L8B+3;+A4:34=C14:D+B;17+4=<;79834;=+<7;9+3D6+D1=A76A:+;<+>;956343;7:+4:+3;+695D8:4i6+3D6+9;:3+495;738=3+>;9563434J6+8AJ8=38C6U+Y.#*+$/X.*0)($./+0#(+,+$0WR,K+,)Y+(.+#,+)/-+W*.t$-,+X)(+*,#R(I++Y;17+8AJ6734:4=C+:D;12A+695D8:4i6+3D4:I++64=C+L622!4=<;796A+4=+3D6+8C6+;<+4=<;79834;=+vD8J6:+8=A+D8J6+=;3^:Iv++(D6+<13176+4:+H64=C+<476A+83+1:+83+5;4=3+H28=?+78=C6+8=A+L6+L422+=66A+3;+768>3+4=+24CD3=4=C+V14>?+3496I+(D;:6+LD;+768>3+:2;L2B+L422+<4=A+3D69:62J6:+89;=C:3+3D6+v4=<;79834;=+D8J6!=;3:Iv++$=+;7A67+3;+H6+5765876A+3;+1=A67:38=A+D;L+3;+A624J67+B;17+4=<;79834;=+4=+3D6+<8:36:3K+68:46:3+L8BK+B;1+91:3+H6+36>D=;2;C4>822B+15+3;+:566A+;7+B;1+L422+H6+26<3+4=+3D6+A1:3I+(D6+4=<;79834;=+H1:4=6::+4:+9;J4=C+
 • 74. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 7483+08>D+EI+Y;1+91:3+H6+>;951367+24367836+8=A+B;1+91:3+368>D+B;17+>D42A76=+8=A+6952;B66:+3;+H6+>;951367+24367836I+Y;17+>1:3;967:+L422+A698=A+43+8=A+B;17+>;956343;7:+L422+<;7>6+43I+Y;1+>8=u3+D4A6+B;17+D68A+4=+3D6+:8=A+8=A+D;56+3D6+:3;79+H2;L:+;J67I+$3+84=u3+C;==8+H2;L+;J67I+$3u:+;=2B+C;==8+H2;L+D87A67I++/;LK+L43D+822+;<+3D4:+382?+;<+3D6+H4224;=:+H64=C+:56=3+;=+3D6+:1567+4=<;79834;=+D4CDL8BK+B;1+94CD3+H6+8+H43+4=3494A836AI+Y;1+94CD3+L;=A67+D;L+v243326+;2A+B;1v+>8=+>;95636+L43D+3D6+H4C+H;B:I+[;L+>8=+B;1+:622+B;17+4A68:K+B;17+24<6u:+6M56734:6+4=+3D6+<8>6+;<+3D6+96A48+9;C12:e+X8>3+4:K+8=B;=6+L43D+8+C;;A+4A68K+567:4:36=>6+8=A+:;96+:8JJB+>8=+98?6+8+94224;=+A;2287:+:6224=C+4=<;79834;=I+Y;1+A;=u3+=66A+8+D1C6+8AJ6734:4=C+H1AC63+8=A+8+:38<<+3;+:56=A+43I+)22+B;1+76822B+=66A+4:++)=+4=3676:34=C+:3;7B++;7++)=+6M56734:6+3D83+56;526+L8=3++8=A++)+5;L67<12+987?634=C+528=++
 • 75. 75$3+4:+9B+<479+H6246<+3D83+6J67B;=6III4=>21A4=C+B;1IIID8:+8+268:3+;=6+C;;A+H;;?+4=+3D69I+TD6=+B;1uJ6+<4=4:D6A+24:36=4=C+3;+3D4:+:56>482+81A4;+24H787BK+B;1u22+76824i6+3D83+B;1+D8J6+6=;1CD+4=<;79834;=+8=A+6M56746=>6+4=+B;17+D68A+74CD3+=;L+3;+317=+4=3;+8+24<63496+:37689+;<+4=>;96I+Y;1+D8J6+8+H;;?+4=+B;1+3D83+4:+_1:3+L8434=C+3;+H6+1=268:D6AI++T43D+:;96+57;567+5;:434;=4=CK+B;17+H;;?+>8=+H6>;96+3D6+>;7=67:3;=6+;<+8=+4=<;79834;=+695476I+)=+4=<;79834;=+695476e+Y6:I+)=A+$u9+C;4=C+3;+57;J6+43+3;+B;1I++(D6+=6M3+3496+B;1+L;=A67+LD63D67+v3D676u:+C;2A+4=+3D69+3D87+D422:Kv+76969H67+3D6+6M89526+;<+O]+B687+;2A+T82367+L8==+<7;9+)74i;=8I+)+<6L+B687:+8C;+D6+L7;36+8+H;;?+8H;13+C7;L4=C+15+4=+)74i;=8+L43D+D4:+H7;3D67K+[6=7BI+[6+>8226A+D4:+H;;?+v06+8=A+[6=7BIv+;1=A:+24?6+8+9;=6B+98?4=C+34326K+A;6:=u3+43e+13+=;+51H24:D67+L;12A+51H24:D+43I+;+D6+51H24:D6A+43+D49:62<I+13+=;+H;;?:3;76+L;12A+H1B+43I+;+D6+;56=6A+D4:+;L=+H;;?:3;76I+13+D4:+H;;?:3;76+4:+1=4V16I+$3+;=2B+>87746:+;=6+34326III3D83u:+74CD3K+v06+8=A+[6=7BIv+[6+>822:+43+3D6+.=6+;;?K+;;?:3;76I+(D6+;=2B+H;;?+B;1+>8=+H1B+4=+D4:+H;;?:3;76+4:+v06+8=A+[6=7BIv+-19H+4A68K+74CD3e+T7;=CI+[6+:622:+3D;1:8=A:+;<+H;;?:+L;72A+L4A6I+)=A+98?6:+3D;1:8=A:+;<+A;2287:+8+9;=3D+<7;9+3D4:+;=6+:49526+4A68I+$=+<8>3K+H1:4=6::+D8:+H66=+:;+C;;A+3D83+D6+D8:+L74336=+8=;3D67+H;;?I+(D4:+;=6+4:+>8226AK+v06+8=A+0898Iv+$3u:+82:;+<;7+:826+4=+8+:56>482+7;;9+4=+3D6+.=6+;;?+;;?+3;76I+$3u:+>8226A+3D6+.3D67+;;?+;;?3;76I++
 • 76. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 76TD83+$+L8=3+B;1+3;+76824i6+4:+3D83+B;1K+B;17+24<6+:3;7B+;7+B;17+24<6u:+6M56734:6+D8J6+987?63+J8216I+$3+98B+D8J6+6=;1CD+987?63+J8216+3;+:155;73+B;1+<;7+24<6I++)29;:3+822+:1>>6::+H;;?:+:3873+;<<+L43D+8+94:678H26+<842176I+(D6+813D;7+3622:+D;L+D6+;7+:D6+1:6A+3;+H6+<83K+5;;7K+1C2BK+1=D855BK+2;=62BK+8AA4>36A+8=A+3D7;1CD+:;96+9478>26K+L422+5;L67+;7+=6L+<;1=A+?=;L26AC6+L8:+8H26+3;+;J67>;96+<842176+8=A+74:6+3;+3D6+D64CD3:+;<+:1>>6::I+R63+96+C4J6+B;1+:;96+57633B+49576::4J6+6M89526:K++)13D;7K+(4326K+1H_6>3++(;=B+*;HH4=:K+#=249436A+W;L67K+1>>6::++1:8=+W;L367K+3;5+3D6+$=:8=43BK+-463++j;D=+78A:D8LK+[;96L87A+;1=AK+62<+,:3669++)=A+3D6+24:3+C;6:+;=+8=A+;=I+,8>D+;<+3D6:6+4=<;!576=617:+1:6A+3D6+:3;7B+;<+3D647+74:6+<7;9+3D6+8:D6:+;<+<842176+3;+>76836+8=+4=<;79834;=+695476I+,8>D+;<+3D69+=;L+57;A1>6:+H;;?:K+:694=87:K+=6L:263367:K+3856+57;C789:K+J4A6;+>;17:6:K+:566>D6:K+>;=:1234=C+762834;=:D45:+8=A+4=<;967>482:I+(D6B+317=6A+3D647+<842176+3;+:1>>6::+:3;7B+4=3;+94224;=:+;<+A;2287:I++
 • 77. 77,J67B3D4=C+3D83+D8:+D8556=6A+3;+B;1K+C;;A+;7+H8AK+D8:+>8:D+J8216I++-;+B;1+6J67+L;=A67+D;L+3D;:6+<89;1:+:387:+;=+3D;:6+A463+>;9967>482:+876+8H26+3;+38?6+3D6+L64CD3+;<<+8=A+?665+43+;<<e+[;L+A;+3D6B+A;+43e+TD676+A;+3D6B+C63+3D6+L422+5;L67+3;+2;:6+822+3D83+L64CD3+8=A+?665+43+;<<e+(D4=?c+$<+:;96;=6+;<<676A+B;1+8+D82<+8+94224;=+A;2287:+3;+A;+8+A463+>;9967>482K+L;12A=u3+B;1+H6+8H26+3;+<4=A+3D6+9;34J834;=+:;96D;Le++/;L+38?6+3D4:+3;+3D6+=6M3+2;C4>82+>;=>21:4;=I+TD83+4<+:;96;=6+;<<676A+B;1+36=+94224;=+A;2287:+3;+317=+B;17+24<6+87;1=A+74CD3+=;LI+[;L+91>D+L;12A+43+38?6+<;7+B;1+3;+H6+9;34J836A+3;+567<6>3+B;17+762834;=:D45:K+3;+C63+4=+:D856K+3;+C63+B;17+<4=8=>482+8>3+3;C63D67K+3;+H6+8+3;5+:826:567:;=K+63>I+TD83+4<+B;1+A6>4A6A+3D83+Y.#+)*,+([,+,X.*,+)/-+)X(,*+(.*Ye+X4M+B;17:62<+3D6=+B;1K+3;;K+>8=+987?63+B;17+=6L!<;1=A+v?=;L+D;LIv++Y;1+A;=u3+6J6=+=66A+8+1=4V16K+=6L+:B:369I+$3+>8=+H6+;2A+?=;L26AC6K+7658>?8C6A+8=A+76987?636A+4=+=6L+L8B:I+R;;?+83+822+3D6+A463:+;13+3D676I+(D676+876+;=2B+b+J8748H26:+4=+3D6+A463+C896U+<;;AK+6M67>4:6+8=A+96=382+833431A6I+1:8=+W;L367K+4=+D67+D1C62B+:1>>6::<12+A463+4=<;967>482+8=A+H;;?K+v3;5+3D6+$=:8=43Bcv+A;6:=u3+368>D+8=B3D4=C+=6LI+D6+368>D6:+;2A+:31<<+4=+8+1=4V16+L8BI+)=A+0)&,+(,/+.X+0$RR$./+.X+-.RR)*+-.$/@+$(c++(D6+<;79128+4:+57633B+:49526U+
 • 78. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 78+++++x+$A6=34<B+8+%;76+[198=+-6:476S/66A+++++x+X4=A+=6L+36>D=;2;CB+<;7+:;2J4=C+3D4:+%;76+-6:476S/66A+8=AS;7+++++x+X4=A+8+=6L+L8B+3;+987?63+3;+3D4:+%;76+-6:476S/66A++Y;1+A;=u3+D8J6+3;+A;+43+;=+:1>D+8+C78=A+:>826I+Y;1+>8=+H6+24?6+T82367+L8==+8=A+D4:+34=B+.=6+;;?+;;?+3;76I+(D6+5;4=3+$u9+37B4=C+3;+98?6+4:+3D83+;=6+96A4;>76+4A68+L43D+:;96+C;;A+987?634=C+5;L67+>8=+C6=67836+8+24<63496+:37689+;<+>8:D+<2;LI+)=A+L43D+:;96+21>?+>8=+317=+4=3;+94224;=:+;<+A;2287:I+,J67B3D4=C+4=+B;17+24<6+D8:+J8216I+(D6+<842176:I+(D6+:1>>6::6:I+$3u:+822+5873+;<+3D6+6V1834;=I++)=A+4<+B;1+L8=3+3;+C63+584A+94224;=:+;<+A;2287:III:;+<4C176+;13+D;L+3;+317=+B;17+24<6+87;1=A+=;L+8=A+3D6=+3622+3D6+76:3+;<+1:+D;L+B;1+A4A+43I++!!!!!!!!!!
 • 79. 79AIJO!-LKHC!.HODENB!&CD!1KHDOKDH!S!AIJO!-DaH!)IOHJKD!1G!#KFU!E!"FLRP!$WEU!!(D6+$=367=63I+[;L+98=B+3496:+D8J6+B;1+D687A+3D83+L;7A+3D4:+L66?e+TD83^:+822+3D6+6M>43696=3+8H;13e+$:+3D6+$=367=63+<;7+7682K+;7+4:+43+A;;96A+3;+8+D4CD!36>D+C78J6B87Ae++ +(D6+$=367=63+4:+<;7+7682I+$3^:+=;3+8+<8AI+$3^:+3D6+9;:3+4=<216=3482+H1:4=6::+4==;J834;=+4=+D4:3;7BI+$+>;12A+V1;36+B;1+=19H67:+8H;13+D;L+98=B+D1=A76A:+;<+94224;=:+;<+56;526+876+;=24=6+;7+>;94=C+;=24=6+8=A+3D6+=19H67:+>;=34=16+3;+C7;L+6M5;=6=34822BI+(D6+$=367=63+4:+=;3+_1:3+8=;3D67+94=;7+H245+;=+3D6+78A87+:>766=+;<+3D6+H1:4=6::+>B>26I+(D6+$=367=63+4:+8+34A82+L8J6I+Y;1+>8=+74A6+3D4:+L8J6+3;+<;731=6+;7+H6+>D17=6A+1=A67+HB+43I++ )76+B;1+;=+3D6+/63+B63e+$<+=;3K+:3;5+74CD3+=;L+8=A+C63+D;;?6A+15I+$3^:+3D83+495;738=3I+@;I+$+A;=^3+L8=3+B;1+3;+H6+26<3+H6D4=AI+TD6=+B;1+C63+H8>?K+$^22+:D;L+B;1+D;L+3;+98?6+9;=6B+<7;9+3D4:+5;L67<12+:37689I+++ $<+B;1^76+82768AB+D;;?6A+15K+<476+15+B;17+>;951367+74CD3+=;LI+T6^76+C;4=C+<;7+8+A74J6+;=+3D6+4=<;79834;=+:1567D4CDL8BI+X47:3K+263^:+A4:>1::+8+<6L+3D4=C:+3D83+98?6+3D6+4=367=63+:;+8556824=CI++(D6+$=367=63+=66A:+=;+:2665K+=;+<;;AK+8=A+=;+H8HB!:4334=CI+$3+=6J67+>;95284=:K+=6J67+>822:+4=+:4>?K+=6J67+C;6:+;=+:374?6I+(D6+$=367=63+L;7?:+<;7+B;1+87;1=A+3D6+>2;>?K+822;L4=C+B;1+3;+:56=A+9;76+3496+L43D+B;17+<8942BK+<746=A:K+7624C4;1:+C7;15K+>;991=43BK+8=A+D;HH46:I+
 • 80. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 80+ +(D6+$=367=63+4:+695;L676A+3;+;567836+B;17+6=3476+L6H+:436+987?634=C+:B:369I+)+>;=:38=3+<2;L+;<+V1824<46A+268A:+4:+A476>36A+4=3;+B;17+76:5;=:6!C83D674=C+A838H8:6+LD676+43+>;226>3:+>7434>82+4=<;79834;=+8H;13+5;36=3482+>1:3;967:+8=A+3D6=+813;9834>822B+;<<67:+>1:3;94i6A+57;A1>3:+;7+:67J4>6:+3;+68>D+4=A4J4A182+>1:3;967I+++ )22+;<+3D4:+D8556=:+H6D4=A+3D6+:>6=6:K+;13:4A6+;<+B;17+8L876=6::I++;1=A:+<87!<63>D6AK+A;6:=^3+43e+13+3D83^:+LD83^:+D8556=4=C+74CD3+=;L+;=+3D6+$=367=63I+++ (D6+$=367=63+4:+3D6+9;:3+5;L67<12+8=A+6<<4>46=3+A476>3!76:5;=:6+987?634=C+98>D4=6+4=+3D6+D4:3;7B+;<+987?634=CI+T43D+3D6+84A+;<+;7A4=87B+>;951367:K+A476>3+987?6367:+>8=+>76836+8=+;=24=6+987?634=C+98>D4=6I++(D6+$=367=63+D8:+76J;2134;=4i6A+3D6+>;=>653+;<+987?634=CI+X47:3+;<+822K+43+D8:+A789834>822B+2;L676A+3D6+>;:3+;<+987?634=CI+$3+98?6:+43+5;::4H26+<;7+B;1+3;+768>D+=6L+>1:3;967:+<;7+56==46:+567+3D;1:8=A+J67:1:+D1=A76A+;<+A;2287:+567+3D;1:8=AI+0;76+495;738=3K+3D6+$=367=63+263:+B;1+76>;==6>3+8=A+4=3678>3+L43D+3D6:6+=6L+>1:3;967:+;J67+8=A+;J67+8C84=+L43D+829;:3+i67;+>;:3I+(D6+8AJ8=38C6:+876+:38CC674=CI++ +6>81:6+;<+3D6+>;:3+8AJ8=38C6:K+=6L+H1:4=6::6:+876+C;4=C+;=24=6+HB+3D6+94224;=:I+$3+:669:+8:+4<+3D6+:3831:+:B9H;2+<;7+3D6+=6L+94226==419+4:+3;+D8J6+B;1+;L=+T6H+58C6I+13+4<+B;1+L8=3+3;+98?6+9;=6B+;=+3D6+/63K+
 • 81. 81D8J4=C+B;17+;L=+T6H+58C6+4:+_1:3+3D6+H6C4==4=CI+$3^:+24?6+D8J4=C+8+H422H;87A+4=+3D6+94AA26+;<+3D6+/6J8A8+A6:673aI$<+=;H;AB+:66:+43K+43+98B+8:+L622+=;3+6J6=+6M4:3I+$3^:+L;73D26::I++ +$<+3D6+3D766+?6B+58::L;7A:+4=+7682+6:3836+876+*2A.+2(7!*2A.+2(7!*2A.+2(+3D6=+;=+3D6+$=367=63K+3D6B^76++$.::A7!+$.::A7!+$.::AK+Y;17+9;:3+495;738=3+38:?+4:+3;+A74J6+378<<4>+3;+B;17+:436I+$<+B;1+D8J6+=;+378<<4>K+B;17+:436+D8:+=;+J8216I+$+765683U+)+T6H+58C6+4=+8=A+;<+43:62<+4:+=;3D4=CI+(78<<4>+4:+6J67B3D4=CI+B+378<<4>K+$+968=+J4:43:+HB+56;526I+(D6+9;76+J4:43:K+3D6+9;76+J8218H26+B;17+:58>6I++ ++ T43D+3D6+C;82+;<+H142A4=C+378<<4>+4=+94=AK+263+96+:D;L+B;1+D;L+3;+H142A+8=+$=367=63+987?634=C+98>D4=6+Z+8+98>D4=6+3D83+=;3+;=2B+A74J6:+378<<4>+3;+B;17+:436+H13+C63:+56;526+3;+268J6+9;=6B+8:+3D6B^76+58::4=C+3D7;1CDI+$=3676:36Ae++ +++ fW6;526+C;+;=+3D6+$=367=63+8=A+2;;?+<;7+:31<<+Z+:56>4<4>+:31<<I+Y;17+<47:3+_;H+4:+3;+<4=A+3D6+;=6:+2;;?4=C+<;7+B;17+:31<<+8=A+C63+3D69+3;+J4:43+B;17+L6H+:436+4=+;7A67+3;+H1B+B;17+:31<<+Z+;J67+8=A+;J67+8C84=Ig++ +[;L+>8=+3D4:+H6+A;=6e+++$^J6+4A6=34<46A+3D6+b+?6B:+3;+4=367=63+:1>>6::I+++ NI++37836C4i4=C+B;17+281=>D+
 • 82. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 82+ EI++)13;9834=C+6J67B3D4=C+bI++087?634=C+<;7+378<<4>+++)LOGH!eDU!HI!1KHDOKDH!.JRRDGGB!.HOEHDQLfLKQ!AIJO!+EJKRC!!6<;76+B;1+>8=+317=+;=+B;17+$=367=63+987?634=C+98>D4=6K+B;1+=66A+3;+>876<122B+:37836C4i6+LD83+57;A1>3:+;7+:67J4>6:+B;1+4=36=A+3;+987?63I+W6;526+98?6+:6J6782+>;99;=+94:38?6:+LD6=+37B4=C+3;+A6>4A6+LD83+57;A1>3+;7+:67J4>6+3;+57;9;36+;=+3D6+$=367=63I+0;:3+56;526+6=A+15+:626>34=C+8+57;A1>3+;7+:67J4>6+<;7+3D6+L7;=C+768:;=:I++ +$^J6+>;=:1236A+L43D+98=B+56;526+LD;+D8J6+3746A+3;+38?6+8=+6M4:34=CK+378A434;=82K+;<<24=6+>;958=B+;7+57;A1>3+8=A+H74=C+43+;=24=6I+0;:3+;<+3D6:6+56;526+:4952B+>76836+8=+;=24=6+>8382;C+;<+3D647+57;A1>3:+;7+:67J4>6:+8=A+6M56>3+43+3;+H6+8+H4C+D43+;=24=6I+0;:3+;<+3D6+3496K+3D6B+876+A4:855;4=36AI+(D6=+3D676+876+3D;:6+LD;+L8=3+3;+317=+8+<8J;7436+D;HHB+;7+8=+6M56734:6+4=3;+8+78C4=C+;=24=6+H1:4=6::+:1>>6::+L43D;13+A;4=C+8=B+987?63+76:687>D+3;+A636794=6+4<+3D6+57;A1>3+L422+:622+;=24=6I++ +)23D;1CD+$+L;12A+=6J67+A4:>;178C6+B;1+<7;9+36:34=C+B;17+4A68K+43^:+D87A+3;+<;7>6+8+:V1876+56C+4=3;+8+7;1=A+D;26I+(D676<;76K+43^:+495;738=3+3;+8:?+B;17:62<+3D6:6+E+V16:34;=:I++
 • 83. 83NI++-;6:+9B+57;A1>3+;7+:67J4>6+H6=6<43+98=B+56;526I+EI++-;6:+9B+57;A1>3+;7+:67J4>6+855682+3;+8+:56>4<4>+;=24=6+=4>D6I+++$^J6+D687A+9;34J834;=82+:568?67+y4C+y4C287+:8BK+fY;1+>8=+D8J6+8=B3D4=C+B;1+L8=3+4=+3D4:+24<6+4<+B;1^22+D625+6=;1CD+;3D67+56;526+C63+LD83+3D6B+L8=3Ig+-;+B;1+L8=3+3;+D625+8+<6L+56;526K+98=B+56;526K+;7+94224;=:+;<+56;526e+$3+98B+H6+<1=+8=A+6M>434=C+3;+L;7?+L43D+57;A1>3:+3D83+876+4=3676:34=C+3;+B;1K+H13+3D676+_1:3+4:=^3+8=B+57;<43+4=+987?634=C+57;A1>3:+3D83+A;+=;3+82:;+855682+3;+287C6+:6C96=3:+;<+3D6+5;512834;=I+++$<+B;17+5;36=3482+>1:3;967:+4=>21A6+829;:3+6J67B;=6+;=+3D6+6=3476+528=63K+B;1+D8J6+8+A4:34=>3+8AJ8=38C6+;J67+>;958=46:+3D83+855682+;=2B+3;+8+:626>3+C7;15+;<+>1:3;967:I++ +$<+B;1+A;=^3+24?6+3D6+98::!987?634=C+9;A62K+3D83^:+;?8BI+08=B+:8JJB+;=24=6+987?6367:+876+D8J4=C+1=H6246J8H26+:1>>6::+987?634=C+3;+=4>D6:+3D83+876+E+4=>D6:+L4A6+8=A+NFF+9426:+A665I++):+B;17+<;>1:+H6>;96:+9;76+=877;LK+B;1+L422+D8J6+<6L67+5;36=3482+>1:3;967:I+Y;1+91:3+8552B+B;17+9;:3+6<<6>34J6K+28:67!<;>1:6AK+387C636A+987?634=C+36>D=4V16:+3;+L4=+3D4:+C896K+8=A+B;17+=4>D6+91:3+D8J6+:1<<4>46=3+A653DI+$=+;3D67+L;7A:K+B;1+>8=+643D67+C;+L4A6+;7+B;1+>8=+C;+A665I+13+43^:+6M376962B+A4<<4>123+3;+98?6+9;=6B+L43D+8+=877;LK+:D822;L+57;A1>3+24=6I++ +
 • 84. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 84(D6+H6:3+36:3K+D;L6J67K+4:+3;+A636794=6+LD63D67+3D6+57;A1>3+;7+:67J4>6+B;1+L4:D+3;+;<<67+4:+A;4=C+L622+;=24=6+74CD3+=;L+8=A+LD63D67+376=A:K+:1CC6:3+3D83+43+L422+>;=34=16:+3;+A;+L622+<;7+3D6+=6M3+EF+B687:I+TDB+58B+3L4>6+<;7+6M56=:4J6+987?63!36:34=C+4=<;79834;=+3D83+>8=+H6+B;17:+<;7+<766e+)+<;;2+2687=:+<7;9+D4:+;7+D67+;L=+94:38?6:K+LD426+3D6+L4:6+567:;=+2687=:+HB+;H:67J4=C+3D6+94:38?6:+;<+;3D67:I+(D4:+L4:A;9+855246:+;=+3D6+/63I+X4=A+:6J6782+:1>>6::<12+H1:4=6::+9;A62:+762836A+3;+LD83+B;1+L8=3+3;+A;K+8=A+37B+3;+A1524>836+3D647+:1>>6::I+08?6+:176+B;1+C63+:;96+6M5673+8AJ4>6+H6<;76+:63324=C+;=+8+3D696K+8<367+822K+B;1+L422+H6+24J4=C+L43D+3D4:+A6>4:4;=+<;7+3D6+76:3+;<+B;17+24<6I++.J67+3D6+58:3+B687K+$+D8J6+6M894=6A+3D;1:8=A:+;<+:1>>6::<12+;=24=6+H1:4=6::+9;A62:I+[;L6J67K+$+D8J6+A4:>;J676A+8+<6L+H1:4=6::+9;A62:+3D83+876+58734>12872B+68:B+3;+281=>D+8=A+>8=+B462A+<8=38:34>+76:123:I++.=6+;<+3D;:6+:1>>6::<12+H1:4=6::+9;A62:+4:+8<<424836+57;C789:I++TD83+4<+B;1+>;12A+D8J6+B;17+;L=+567:;=82+;=24=6+:15679822+3D83+822;L6A+B;1+3;+:622+8=B+8=A+822+;<+3D6+D;336:3+57;A1>3:+;=+3D6+$=367=63+<;7+8+:4C=4<4>8=3+>;994::4;=+L43D;13+3D6+D68A8>D6:+;<+:6334=C+15+B;17+;L=+L6H+:436e+TD83+4<+B;17+:436+L676+:63+15+<;7+B;1+>;952636+L43D+54>3176:+;<+57;A1>3:+8=A+8=+;=24=6+;7A67+<;79e+TD83+4<+B;17+>76A43+>87A+8557;J82+:B:369+L676+82768AB+4=+528>6e+TD83+4<+B;1+D8A+3;+57;J4A6+;=2B+249436A+>1:3;967+:67J4>6:+8=A+3784=4=C+8=A+>;12A+:56=A+9;:3+;<+B;17+3496+<4=A4=C+9;76+H1:4=6::e+TD83+4<+B;1+>;12A+D8J6+3D6+<766A;9+3;+_1:3+
 • 85. 85987?63+57;A1>3:+8=A+76>64J6+8+>D6>?+4=+3D6+9842+8+<6L+L66?:+28367+<;7+3D6+57;A1>3:+3D83+L676+517>D8:6Ae++ +T622K+3D4:+57;C789+A;6:+6M4:3aII8=A+43:+>8226A+8=+8<<424836+57;C789I+(D6+9;=6B+H64=C+C6=67836A+;=+3D6+$=367=63+3;A8B+3D7;1CD+8<<424836+57;C789:+4:+8:37;=;94>82K+8=A+6M5673:+3622+1:+3D83+3D4:+376=A+L422+>;=34=16+3;+6M52;A6+;J67+3D6+=6M3+:6J6782+B687:I++ +;+LD83+4:+8=+8<<424836+57;C789K+8=A+LDB+L;12A+B;1+L8=3+3;+C63+4=J;2J6A+L43D+;=6e+)<<424836+57;C789+4:+3D6+=896+C4J6=+3;+8+>;958=B+3D83+822;L:+4=A656=A6=3+8<<424836:K+8::;>4836:K+;7+A4:374H13;7:+3;+76<67+H1:4=6::+3;+8+>;958=B+4=+6M>D8=C6+<;7+8+>;994::4;=I+.=6+;<+3D6+9;:3+L622!?=;L=+8<<424836+57;C789:+;=+3D6+/63+4:+3D6+L;72A:^+287C6:3+;=24=6+H;;?:3;76K+)98i;=I>;9I+.=6+;<+3D6+768:;=:+)98i;=+D8:+H66=+:;+:1>>6::<12+4:+3D83+3D6B+54;=6676A+3D6+<47:3+96C8:1>>6::<12+8<<424836+57;C789I+;+LD6=+B;1+76<67+H1:4=6::+3;+)98i;=+8=A+3D6B+H1BK+3D6B+:6=A+B;1+8+>;994::4;=+>D6>?+68>D+9;=3D+<;7+B;17+>1912834J6+76<67782+H1:4=6::I+W7633B+:24>?K+6De+++ (D676+876+3D;1:8=A:+;<+:494287+57;C789:+;=+3D6+=63+;<<674=C+6J6=+9;76+AB=894>+H6=6<43:+8=A+3D6+;55;731=43B+3;+687=+D1=A76A:+4<+=;3+3D;1:8=A:+;<+A;2287:+8+9;=3DI++.=6+A4:34=>3+8AJ8=38C6+;<+8<<424836+57;C789:+4:+B;17+8H4243B+3;+:1>>6::<122B+98=8C6+91234526+8<<424836+57;C789:+:491238=6;1:2BI+)2:;K+
 • 86. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 86H6>81:6+9;:3+8<<424836+57;C789:+58B+>;994::4;=:+;=2B+;=+57;A1>3:+:;2AK+3D676+4:+C6=67822B+=;+>;=<24>3+L43D+;3D67+H1:4=6::+;55;731=4346:+3D83+B;1+98B+H6+987?634=C+;=+B;17+:436I+;96+56;526+98B+H6+8H26+3;+98=8C6+9;76K+H13+43^:+H6:3+3;+H142A+;=2B+;=6+;7+3L;+:37689:+;<+4=>;96+83+8+3496+8=A+3D6=+8AA+8AA434;=82+57;C789:+8:+B;1+876+8H26I+++ +$+6=>;178C6+B;1+3;+A;+3D6+<;22;L4=CU+++• 6>;96+B;17+;L=+>1:3;967+<;7+8+A8B+8=A+C;+:D;554=Ca1:4=C+:687>D+6=C4=6:I+• $=367J46L+24?6!94=A6A+T6H98:367:+8=A+:436+;L=67:+3;+57;H6+<;7+987?634=C+4=<;79834;=I+• $9967:6+B;17:62<+4=+4=<;79834;=+762836A+3;+B;17+387C63+>1:3;967:+8=A+57;A1>3:I+++T43D+3D4:+1=A67+B;17+H623K+B;1^76+768AB+3;+281=>D+B;17+:436I+(D6+5175;:6+;<+B;17+:436+4:+3;+H6+8+J8218H26+:;17>6+;<+4=<;79834;=+3;+8=B;=6+LD;+4:+4=3676:36A+4=+B;17+:1H_6>3S57;A1>3I+6<;76+$+9;J6+;=K+$+L8=3+3;+:D876+L43D+B;1+3D6+3D766+9;:3+495;738=3+62696=3:+;<+B;17+:436I+++NI X766+:56>482+765;73:+EI X766+81A4;SJ4A6;+>245:+bI X766+=6L:263367++
 • 87. 87,J67B;=6+LD;+J4:43:+B;17+:436+:D;12A+<662+24?6+3D6B^J6+_1:3+:319H26A+8>7;::+8+C;2A+94=6+;<+J8218H26+4=<;79834;=+<;7+<766I+,J6=+4<+B;1^76+987?634=C+8+5DB:4>82+;H_6>3+l24?6+H8C5456:mK+B;17+:436+:D;12A+:3422+;<<67+<766+4=<;79834;=+24?6+8+<766+765;73+;=+3D6+>876+8=A+>268=4=C+;<+B;17+H8C5456:K+<766+H8C5456+91:4>+:D663:+8J8428H26+<;7+A;L=2;8AK+<766+=6L:263367+<;7+H8C5456+6=3D1:48:3:K+63>I++Y;17+;H_6>34J6+4:+3;+>853176+3D6+6!9842+8AA76::6:+;<+822+J4:43;7:+3;+B;17+:436+HB+;<<674=C+:;+98=B+L;=A67<12+H6=6<43:+3D83+3D6B^22+L8=3+3;+:1H:>74H6+3;+B;17+<766+=6L:263367I+Y;17+C;82+4:+3;+H142A+3D4:+=6L:263367+24:3+8:+<8:3+8:+5;::4H26I+Y;17+=6L:263367+24:3+4:+B;17+C;2A+94=6I+++):+B;1+A6J62;5+B;17+;=24=6+576:6=>6K+B;1^22+:;;=+<4=A+;13+LDB+9;76+8=A+9;76+56;526+876+C78J43834=C+3;L87A:+3D6+$=367=63I++T43D+A6A4>834;=K+B;1+3;;+>8=+_;4=+3D6+24:3+;<+3D;:6+LD;+687=+83+268:3+dNKFFF+8+A8B+;=+3D6+$=367=63I+++
 • 88. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 88AIJO!&DKHC!.HODENB!+LRDKGLKQ!S!1KHDFFDRHJEF!/OI]DOHU!EH!<EO]!.]DDT!$=+%D85367+Nb+B;1+2687=6A+8H;13+$=<;576=617:h+56;526+LD;+98?6+9;=6B+<7;9+:6224=C+4=36226>3182+57;5673BI++(D6+4=<;79834;=+$^9+8H;13+3;+:D876+L43D+B;1+4:+3D6+9;:3+5;L67<12+8=A+B63+268:3+1=A67:3;;A+<;79+;<+4=36226>3182+57;5673B+4=+3D6+L;72AI++$3^:+>8226A+*A"(&()K!++ R4>6=:4=CI++j1:3+:8B4=C+3D6+L;7A+H74=C:+H28=?+:3876:+<7;9+9;:3+56;526I++*682+6:3836K+3D6B+1=A67:38=AI++/63L;7?+987?634=CK+3D6B^J6+D687A+;<+3D83I++13+LD83+4:+24>6=:4=Ce++T622K+8:+:;;=+8:+$+98?6+B;1+8L876+;<+43K+B;1^76+C;4=C+3;+=;34>6+43+6J67BLD676I++$+91:3+3D8=?+9B+C;;A+<746=A+&6=+&677+<;7+368>D4=C+96+3D6+7682+:6>763:+;<+24>6=:4=CI++&6=+L8:+-476>3;7+;<+-6:4C=+<;7+3D6+T823+-4:=6B+3D696+587?:+L;72AL4A6K+LD676+D6+L8:+;=6+;<+3D6+98_;7+<;7>6:+H6D4=A+:1>>6::<12+281=>D+;<+-4:=6B^:+,5>;3+>6=367+8=A+(;?B;+-4:=6BI++$=+8AA434;=K+D6+L8:+4=:37196=382+4=+3D6+>76834;=+8=A+:1>>6::<12+987?634=C+;<+:1>D+D;1:6D;2A+=896:+8:+917<:K+@1994+687:K+3D6+%824<;7=48+-8=>4=C+*84:4=:K+8=A+*8CC6AB+)==+8=A+)=ABK+_1:3+3;+=896+8+<6LI++(D6:6+57;A1>3:+D8J6+C6=67836A+D1=A76A:+;<+94224;=:+;<+A;2287:+4=+24>6=:4=C+76J6=16:I++++ R4>6=:4=C+4:+3D6+12349836+<;79+;<+26J678C6I++$3^:+3D6+<8:36:3K+:49526:3K+8=A+:D;736:3+A4:38=>6+H63L66=+8=+4A68+4=+B;17+D68A+8=A+8+24<63496+:37689+;<+4=>;96+4=+B;17+9842H;Ma+;+_1:3+LD83+4:+43e+++
 • 89. 89LGHIOU!IX!+LRDKGLKQ!!$3+:38736A+8:+829;:3+8=+8<3673D;1CD3+9;76+3D8=+QF+B687:+8C;I++(;A8BK+43+8>>;1=3:+<;7+36=:+;<+9**2(&+;<+A;2287:+;<+:826:+6J67B+B687I++)3+3D4:+J67B+4=:38=3K+B;17+D;96+57;H8H2B+>;=384=:+A;i6=:+;<+24>6=:6A+4369:+3D83+D8J6+6=74>D6A+A;i6=:+;<+>;958=46:+8=A+4=A4J4A182:I++X;7+3D6+9;:3+5873K+24>6=:4=C+4:+3D6+H8424L4>?+;<+6M376962B+287C6K+L6823DB+;7C8=4i834;=:h=;3+<;7+;7A4=87B+<;2?+24?6+B;1+8=A+96I++13+9;:3+;<+3D6:6+;7C8=4i834;=:+D8A+J67B+:9822+H6C4==4=C:I++TD;^:+3;+:8B+3D83+643D67+B;1+;7+$+>;12A=^3+A;+3D6+:896e++W67D85:+43^:+3496+B;1+C;3+;=+3D6+76>64J4=C+6=A+;<+3D6+>8:D+<2;L+4=:368A+;<+3D6+:6=A4=C+6=AI+++ +R63^:+C;+H8>?+3;+3D6+H6C4==4=CI++$3^:+NGEPI++)+3784=+<7;9+/6L+Y;7?+3;+R;:+)=C626:+>87746:+T823+-4:=6B+8=A+D4:+L4<6+D;96+8+96634=C+4=+LD4>D+3D6B+D8J6+2687=6A+3D83+3D6B+D8J6+2;:3+3D6+74CD3:+3;+T823^:+>873;;=+>76834;=K+.:L82A+3D6+*8HH43I++(D6+=6L:+4:+A6J8:3834=CI++$=+6<<6>3K+3D6B+876+;13+;<+H1:4=6::I++13+8+:378B+9;1:6+;=+3D6+3784=+4=:5476:+T823+3;+>;96+15+L43D+8+=6L+4A68I++T823+L8=3:+3;+>822+D4:+>873;;=+>76834;=+0;734967+9;1:6K+H13+D4:+L4<6+576J842:I++04>?6B+0;1:6+43+4:I++++ T43D+3D4:+4A68K+T823+8=A+D4:+H7;3D67+*;B+:38736A+4=+8+;=6!>87+C878C6+;=+3D6+L7;=C+:4A6+;<+3D6+378>?:+4=+68:3+RI)+8=A+C76L+3D6+287C6:3+6=367384=96=3+;7C8=4i834;=+4=+3D6+L;72AI++T823+8=A+D4:+H7;3D67+*;B+L8=36A+3;+H6+9;J4698?67:K+H13+9;J4698?4=C+4:+=;3+3D6+H4CC6:3+9;=6B98?67+<;7+-4:=6B+3D6:6+A8B:I++
 • 90. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 90R4>6=:4=C+H6C8=+8:+8=+8>>4A6=3K+76822BI++)=+8<3673D;1CD3I++)=+6=367574:4=C+H1:4=6::98=K+37B4=C+3;+74A6+3D6+>;833842:+;<+3D6+04>?6B+0;1:6+5D6=;96=;=K+8557;8>D6A+3D6+-4:=6B+H7;3D67:+8=A+8:?6A+56794::4;=+3;+:42?!:>766=+3D6+498C6+;<+04>?6B+;=+NFKFFF+L;;A6=+56=>42:+H;M6:I++W6794::4;=+L8:+C78=36AK+8=A+3D1:+L8:+281=>D6A+3D6+9;A67=+>;=>653+;<+24>6=:4=CI++-4:=6B+R4>6=:4=C+8=A+067>D8=A4:4=C+-4J4:4;=+6J6=31822B+H6>896+3D6+9;:3+57;<438H26+A4J4:4;=+;<+-4:=6BI++)3+<47:3K+3D6+>D6>?:+L676+:9822K+H13+24>6=:4=C+:;;=+C76L+4=3;+98_;7+:37689:+8:+04>?6B+H6C8=+8556874=C+;=+R4;=62+3784=:+8=A+[822987?+>87A:+8=A+4=+R43326+@;2A6=+;;?:I++$3+L8:=^3+2;=C+H6<;76+3D6+H7;3D67:+-4:=6B+76>;C=4i6A+3D647+C;2A+94=6I++T43D+243326+6<<;73+;7+74:?+;=+3D647+5873K+3D6B+>;12A+C6=67836+D1C6+:37689:+;<+4=>;96I++(82?+8H;13+26J678C6c++$=+6<<6>3K+3D6+-4:=6B+D8A+:;2A+3D83+;74C4=82+H1:4=6::98=+;=2B+3D6+74CD3K+;7+24>6=:6K+3;+8338>D+8=+498C6+3;+;=6+;<+D4:+57;A1>3:+3;+6=D8=>6+43+:826:+5;36=3482I++(D6+H1:4=6::98=+A4A+822+;<+3D6+98=1<8>3174=CK+987?634=CK+8=A+3D6+9;J696=3+;<+57;A1>3+<7;9+:62267+3;+H1B67I++[6+3;;?+822+;<+3D6+74:?K+98=8C6A+822+3D6+9;=6BK+8=A+:4952B+:6=3+T823+-4:=6B+8+<66+<;7+68>D+57;A1>3+:;2A+3D83+>87746A+3D6+498C6+;<+04>?6BI++(D4=?+;<+43U+=;+98=1<8>3174=CK+=;+:6315+>;:3:K+=;+4=J6=3;7BK+=;+:826:+>;:3:K+=;+:826:+<;7>6K+=;+A4:374H134;=+>;:3:K+=;+6952;B66:K+=;+74:?K+=;+9;=6BK+8=A+243326+;7+=;+4=J6:396=3:+;<+3496+;7+6=67CBI++)=A+B63+82L8B:+984=384=4=C+>;=37;2+;<+57;A1>3+V18243BI++(;A8BK+H4224;=:+;<+A;2287:^+L;73D+;<+-4:=6B+967>D8=A4:6+4:+987?636A+3D7;1CD;13+3D6+L;72Ah822+<7;9+C6=6:4:+;<+3D83+4A68I++$3^:+3D6+12349836+<;79+;<+26J678C6I++
 • 91. 91+#:4=C+3D4:+:896+>;=>653K+4=+3D6+NGQF:+8+2;>82+8=+-46C;+:17<67+>896+15+L43D+3D6+4A68+3;+98=1<8>3176+:L4994=C+371=?:+<;7+:17<67:h371=?:+98A6+;<+:317A467+98367482+3D8=+3D6+<249:B+:L49:143+98367482+5;51287+83+3D6+3496I++[6+:38736A+L43D+8+57;3;3B56+:6L=+<7;9+7;1CD+>8=J8:I++[4:+2;C;+:D;L6A+NF+3;6:+D8=C4=C+;J67+3D6+6AC6+;<+8+:17<H;87AI++[6+>8226A+D4:+=6L+H78=A+[8=C+(6=I++X;7+98=B+B687:K+3D6+>;958=B+C76L+287C67+8=A+287C67+8:+43+98=1<8>3176A+:17<!762836A+>2;3D4=CI++)3+43:+568?K+[8=C+(6=+D8A+3D;1:8=A:+;<+6952;B66:+4=+J874;1:+528=3:+3D7;1CD;13+;13D67=+%824<;7=48I++(;A8BK+3D6+98=1<8>3174=C+528=3:+=;+2;=C67+6M4:3I++[8=C+(6=+4:+A;L=+3;+;=2B+;=6+H142A4=C+L43D+8+<78>34;=+;<+3D6+=19H67+;<+6952;B66:+>;95876A+3;+3D6+;2A+A8B:I++$3+94CD3+:;1=A+24?6+3D4=C:+876+=;3+C;4=C+L622I++/;3+:;I++(D4:+B687K+[8=C+(6=+L422+>;226>3+;J67+dbFF+94224;=+4=+24>6=:4=C+76J6=16:+L;72AL4A6c++)=A+LD83+A;+3D6B+24>6=:6e++j1:3+3D83+:422B+NF!3;6A+2;C;I++%2;3D4=C+98=1<8>3176:+822+;J67+3D6+L;72A+58B+[8=C+(6=+94224;=:+15;=+94224;=:+;<+A;2287:+_1:3+3;+8338>D+3D6+[8=C+(6=+2;C;+3;+(!:D473:+8=A+:17<L687+;<+822+?4=A:I++[8=C+(6=+6952;B66:+=;+24=C67+<;>1:+;=+98?4=C+>2;3D4=CI++(D6B+<;>1:+4=:368A+;=+98?4=C+:176+3D83+>;5B>83:+A;=^3+?=;>?+;<<+3D647+A6:4C=:I++)=A+822+;<+3D4:+4:+8+76:123+;<+24>6=:4=CI+++ #:4=C+3D4:+:896+>;=>653K+8+C66?B+>;951367+=67A+=896A+422+@836A+8=A+D4:+<26AC4=C+>;958=B+04>7;:;<3+584A+d]FKFFF+3;+H1B+3D6+6M>21:4J6+74CD3:+3;+8+=6L+>;951367+57;C789+>8226A+-.K+3D6+A4:?+;567834=C+:B:369+<;7+94=4>;951367:I++(D6+B687+NGOGI++$3+L;12A+317=+;13+3;+H6+3D6+A682+;<+3D6+94226==419I++@836:+24>6=:6A+3D6+=;=6M>21:4J6+74CD3:+<;7+
 • 92. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 92-.+3;+$0+3;+1:6+4=+43:+J67B+<47:3+94=4>;951367K+3D6+W%I++/;36K+D6+A4A=^3+:622+43+3;+$0K+D6+*A"(&"8+43+3;+$0I++[6+82:;+24>6=:6A+43+3;+98=1<8>3176:+;<+$0+>2;=6:I++(D83+:49526K+:D76LA+A6>4:4;=+4:+3D6+768:;=+3D83+3D6+987?63+J8216+;<+04>7;:;<3+4:+C768367+3D8=+3D6+987?63+J8216+;<+$0K+@6=6782+0;3;7:K+8=A+9;:3+;<+3D6+X;731=6+]FFI++X7;9+i67;+3;+H4224;=:+4=+8H;13+NF+B687:I++422+@836:+4:+3D6+74>D6:3+D198=+H64=C+;=+3D6+528=63I++$<+D6+:;2A+D4:+4A68+3;+$0K+D6+L;12A+D8J6+98A6+8+=4>6+>D1=?+;<+>8:DI++13+422+@836:+L8:=^3+4=3676:36A+4=+A/1A>&+;<+>8:DhD6+L8=36A+&+$".,&+;<+4=>;96I++(D6+;=2B+L8B+A;+3;+3D83+L8:+3D7;1CD+24>6=:4=CI++[6+A;6:=^3+D8J6+3;+98=1<8>3176+8=B+;<+3D;:6+>;9526M+>;95134=C+98>D4=6:+3D83+1:6+D4:+:;<3L876I++[6+_1:3+:622:+3D6+74CD3+3;+4=:3822+D4:+;567834=C+:;<3L876+;=+6J67B+>;951367+H1423h8=A+3D6=+D6+C63:+3;+:622+15C78A6:+3;+822+;<+3D6:6+>;951367+;L=67:I++R43326+L;=A67+D6^:+3D6+74>D6:3+567:;=+4=+3D6+L;72AI++9873I++*682+:9873I++#:4=C+8+J874834;=+;<+D4:+>;=>653K+8=+4=J6=3;7+8557;8>D6A+8+287C6+>;75;7834;=+4=+3D6+NGGF:+L43D+8+>78iB+4A68+3;+6=D8=>6+>;958=B+:826:I++(D6+4=J6=3;7+L8=36A+;=2B+8+<6L+56==46:+567+4369+:;2AI++$3+:;1=A6A+768:;=8H26I++13+3D6+<47:3+>;958=B+D6+8557;8>D6A+317=6A+D49+A;L=+<283I++#=A81=36AK+D6+C83D676A+15+D4:+4A68hD4:+4=36226>3182+57;5673BK+D4:+3D4=!847+>;=>653h8=A+L6=3+A;L=+3D6+:37663+4=+/6L+Y;7?+%43B+3;+576:6=3+3D6+4A68+3;+3D6+=6M3!+287C6:3+>;956343;7I++)<367+:;96+H746<+76:687>DK+3D6+6M6>134J6:+;<+3D6+:6>;=A+>;958=B+>81CD3+3D6+J4:4;=+8=A+:4C=6A+8+
 • 93. 9324>6=:4=C+8C76696=3+L43D+3D6+4=J6=3;7I++$=+6M>D8=C6+<;7+D4:+4A68K+3D6B+L;12A+58B+D49+8+<6L+56==46:+567+58>?8C6I+++(D6+76:123e++$=+3D6+<47:3+B687K+3D6+>;958=B+4=>768:6A+43+3;382+:826:+HB+dNFF+94224;=I++)=A+3D6+4=J6=3;7+D8:+:4=>6+513+:6J6782+94224;=+A;2287:+4=3;+D4:+;L=+5;>?63I++R4<63496+:37689:+;<+4=>;96I+++TD83+L8:+3D6+4A68+3D83+98A6+H;3D+>;958=B+8=A+4=J6=3;7+:;+91>D+9;=6Be++[8J6+B;1+6J67+H;1CD3+8+58>?8C6+;<+H8336746:e++-4A+B;1+=;34>6+3D83+-178>622+H8336746:+>;96+L43D+8+:9822+H83367B+36:367+H1423+74CD3+;=+3D6+:4A6+;<+3D6+H83367Be++-178>622+L8:+3D6+<47:3+H83367B+>;958=B+3;+4=37;A1>6+3D4:+>;=>653I++$3+L8:+8=+4A68+L;73D+D1=A76A:+;<+94224;=:+;<+A;2287:I++$^9+3;2A+3D83+3D6+4=J6=3;7+;<+3D4:+4A68+L8:+3D6+:896+567:;=+LD;+>76836A+3D6+5;51287+0;;A+*4=C:+;<+3D6+NGQF:+8=A+NGOF:I++-;+B;1+76969H67+3D;:6+528:34>+74=C:+3D83+L;12A+>D8=C6+>;2;7:+H8:6A+15;=+3D6+567:;=^:+H;AB+D683e+++-6>8A6:+28367K+3D4:+:896+567:;=+1:6A+3D6+:896+3D679;C6=4>:+36>D=;2;CB+3;+>76836+8+D1C6+6M378+:37689+;<+24>6=:4=C+76J6=16I++.2A+4A68+z+=6L+85524>834;=+z+3D6+5;L67+;<+24>6=:4=C+s+91234526++:37689:+;<+24<63496+4=>;96++$]]FLREHLIKG!IX!FLRDKGLKQ!!TD83+4<+B;1^76+=;3+-4:=6B+;7+@836:e++08BH6+B;1+A;=^3+6J6=+;L=+8+C878C6+3;+:3873+<7;9I++[;L+A;6:+3D4:+762836+3;+B;1e++[;2A+;=K+263^:+C63+3D6+>;=>653+A;L=+8=A+263+3D6+3D6;7B+:;8?+4=3;+B;17+5:B>D6I++-4:=6B+8=A+
 • 94. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 94@836:+L676+;=>6+243326+C1B:I++TDB+=;3+B;1e++%;96+3;+3D4=?+;<+43K+$K+3;;K+L8:+8+243326+C1BI++)=A+43+L8:=^3+3D83+2;=C+8C;I++)H;13+3D6+3496+3D83+@836:+:38736A+34=?674=C+L43D+>;951367:K+$+:38736A+H1B4=C+7682+6:3836I++)+<6L+B687:+28367K+$+:38736A+368>D4=C+;3D67+56;526+D;L+3;+H1B+57;5673B+L43D+=;3D4=C+A;L=I++0B+:694=87:K+:38736A+4=+8+:9822+D;362+7;;9+4=+W7;J;K+#38DK+L676+:;;=+528B4=C+3;+58>?6A+D;1:6:+4=+98_;7+>4346:I++T43D;13+9B+?=;L26AC6K+$+L8:+H64=C+L83>D6AI++$+L8:+3D6+f?4A+;=+3D6+74:6Kg+8=A+9B+:694=87+>;956343;7:+L8=36A+3;+?=;L+D;L+$+L8:+A;4=C+43I+++ .=6+;<+3D6:6+>;956343;7:+>8226A+96+;=+3D6+5D;=6+8=A+98A6+96+8=+;<<67+$+>;12A=^3+76<1:6U+fR63+1:+24>6=:6+B;17+=896+8=A+B;17+4A68I++R63+1:+987?63+B;17+:694=87+<;7+B;1I++Y;17+576:6=>6+L;=^3+H6+76V1476A+83+3D6+:694=87:I++T6^22+3784=+8=A+368>D+3D6+:694=87+4=:371>3;7:I++.=>6+43^:+15+8=A+71==4=C+82+B;1^22+=66A+3;+A;+4:+>8:D+3D6+7;B823B+>D6>?:Ig++T;12A=^3+B;1+:8B+B6:e++.J67+3D6+=6M3+:4M+B687:K+L43D+243326+;7+=;+6<<;73+;=+9B+5873K+3D4:+>;958=B+:6=3+9B:62<+8=A+9B+<8942B+94224;=:+;<+A;2287:+4=+7;B82346:I++$+A4A=^3+76824i6+43+83+3D6+3496K+H13+$+D8A+H6>;96+8+24>6=:;7K+C78=34=C+3D6+74CD3:+3;+9B+4A68:+4=+6M>D8=C6+<;7+8+:9822+7;B823BI++)23D;1CD+$+D8A+A;=6+L622+4=J6:34=C+4=+7682+57;5673BK+9B+(+"**"A+1.*+D$2D"$+%+L8:+3D6+7682+C;2A+94=6I++++ T6823D+L8:+4=+9B+3D;1CD3:K+=;3+4=+9B+3D4=C:I++$=+3D6+<13176K+:;+L422+43+H6+<;7+B;1I++,J67B+A8BK+B;17+94=A+57;>6::6:+3D;1:8=A:+;<+3D;1CD3:I++;96+;<+3D;:6+3D;1CD3:+876+94224;=!A;2287+4A68:I++[;L+98=B+94224;=!A;2287+4A68:+A;+B;1+=66Ae++-4:=6B^:+4A68+L8:+04>?6BI++@836^:+L8:+-.I++04=6+
 • 95. 95L8:+/;3D4=C+-;L=I++TD83+4:+B;17+4A68e++[;L+A;+B;1+317=+3D83+4A68K+3D83+3D;1CD3K+4=3;+8+24>6=:4=C+:37689+;<+>8:De+++ X47:3K+B;1^J6+C;3+3;+H6246J6+3D83+B;17+4A68+4:+_1:3+8:+C;;A+8:+3D6+3D;1CD3:+<28:D4=C+3D7;1CD+3D6+567:;=+:38=A4=C+=6M3+3;+B;1I++(D676+4:+8+3D;1CD3+4=+B;1K+8+H4C+;=6K+L8434=C+3;+H6+>2;3D6A+4=+8>34;=I++$<+B;1+;=2B+H6246J6+43+>8=I++768?+<766+<7;9+3D6+H6246<+3D83+3D6:6+?4=A:+;<+3D4=C:+D8556=+;=2B+3;+;3D67+56;526I++++ (D6+<47:3+:365+4:+3;+6M58=A+B;17+8L876=6::+:;+3D83+B;1+H6C4=+3;+:66+3D6+5;::4H424346:+6J67BLD676I++)=A+:;;=K+98BH6+=;3+3D4:+B687K+H13+6J6=31822BK+3D6+;55;731=43B+3;+:54=+;<<+8+24>6=:4=C+A682+L422+A7;5+4=3;+B;17+285+8:+43+A4A+4=3;+94=6I+++1KHDFFDRHJEF!/OI]DOHU!1G!/OIHDRHDT!^U!+EW!!$+A;=^3+>2849+3;+H6+8=+833;7=6BK+8=A+3D4:+6M528=834;=+98B+=;3+H6+36>D=4>822B+>;776>3K+H13+D676+43+C;6:I++$A68:K+498C6:K+4=<;79834;=K+=896:K+8=A+822+<;79:+;<+4=36226>3182+57;5673B+876+57;36>36A+HB+5836=3:K+>;5B74CD3:K+:67J4>6+987?:K+8=A+378A6987?:I+++ $<+B;17+4A68:+876+26C822B+>;5B74CD36AK+5836=36AK+;7+378A6987?6AK+3D6=+B;1+;L=+3D6+74CD3:+3;+3D69+8=A+=;+;=6+62:6+>8=+1:6+3D69+L43D;13+B;17+56794::4;=I++$=+;7A67+<;7+;3D67:+3;+1:6+B;17+4A68:K+B;1+=66A+3;+C78=3+3D69+56794::4;=K+;7+24>6=:6K+<;7+8=+8C766A!15;=+<66K+>;994::4;=K+;7+7;B823BI+
 • 96. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 96++ R4>6=:4=C+4:+=;3+J67B+>;9524>836AI++$3+822+:3873:+L43D+8+:49526+8C76696=3+H63L66=+3L;+56;526+LD;+L8=3+3;+A;+H1:4=6::+3;C63D67U+f$K+*;H673+@I+)226=K+D676HB+C78=3+74CD3:+3;+j;D=+943D+3;+987?63+wYy+57;A1>3+<;7+w+5674;A+;<+3496+4=+6M>D8=C6+<;7+7;B823B+;<+w+H8:6A+15;=+3D6+<;22;L4=C+76:374>34;=:aB8A8K+B8A8K+B8A8Ig++(D6=K+1=A67+3D6+L83>D<12+6B6+;<+8+?=;L26AC68H26+833;7=6B+LD;+8AA:+8+2;3+;<+H;426752836K+B;17+24>6=:4=C+8C76696=3+38?6:+:D856I+++ )=A+3D83+H74=C:+1:+3;+3D6+98=B+L8B:+;<+24>6=:4=C+57;A1>3:I++"DFD^OLHU!FLRDKGLKQ!!T622!?=;L=+>626H74346:+26=A+3D647+=896:+3;+J874;1:+57;_6>3:+<;7+7;B82346:+8=A+<66:I++$+;=>6+584A+3626J4:4;=+382?!:D;L+D;:3+@87B+%;224=:+d]FKFFF+521:+8+567>6=38C6+;<+C7;::+:826:+3;+D;:3+;=6+;<+9B+4=<;967>482:I++(D6+A8B+L6+:D;3+3D6+:D;L+L8:+8+2;=C+A8B+;<+L;7?I+lX4<3B+C78=A+<;7+;=6+A8B^:+6<<;73c+%626H743B+58B:Im++@87B+L8:+:1567HK+8+3716+57;<6::4;=82K+8=A+8+L;=A67<12+D198=+H64=CI+++[6+26<3+L43D+8+D6<3B+<66+521:+8AA434;=82+:37689:+;<+4=>;96+<7;9+3D6+:826+;<+3D6+57;A1>3:I++T6+H;3D+L;=I++$+H;1CD3+3D6+=66A6A+>76A4H4243B+8=A+D6+378A6A+D4:+>626H743B+:3831:+<;7+6M378+:37689:+;<+4=>;96I++++ ,J67B+3496+B;1+:66+8+>626H743B+6=A;7:4=C+8+57;A1>3K+B;1^22+?=;L+43+D8:+:;963D4=C+3;+A;+L43D+24>6=:4=CI++)=A+43^:+6J67BLD676I++R4:36=+3;+3D6+J;4>6:+;<+<89;1:+8>3;7:+4=+829;:3+8=B+3626J4:4;=+;7+78A4;+>;9967>482I++/;34>6+3D6+74>D+8=A+<89;1:+LD;+D8J6+>76836A+3D647+;L=+24=6:+;<+
 • 97. 9757;A1>3:h<7;9+j;D==B+%87:;=+:143:+3;+*1:D+R49H81CD^:+>;2;7<12+346:+3;+04>D862+j;7A8=^:+>;2;C=6I++%626H743B+:622:I++)=A+3D676+876+D1=A76A:+;<+>626H74346:+8J8428H26+3;+D625+B;1+:622+B;17+57;A1>3+<;7+8+<66I++"CEOERHDO!FLRDKGLKQ!!04>?6B+0;1:6K+W;L67+*8=C67:K+@1994+H687:K+8=A+3D6+%824<;7=48+-8=>4=C+*84:4=:+876+822+C;;A+6M89526:I+++ &6=+&677K+;17+24>6=:4=C+C171K+:5;336A+:;96+:378=C6+H216+528:34>+<4C176:+83+8+3;B+:D;L+4=+@6798=B+98=B+B687:+8C;I++[6+H7;1CD3+D;96+8+<6L+:89526:+8=A+?4A:+L6=3+L42A+<;7+3D69I++[6+?=6L+D6+D8A+8+L4==67+;=+D4:+D8=A:I++[6+8=A+D4:+5873=67:+<26L+H8>?+3;+,17;56+8=A+<4=822B+378>?6A+A;L=+3D6+>7683;7+4=+62C419I++)+A682+L8:+:371>?+3;+24>6=:6+8=A+987?63+3D6:6+>D878>367:+4=+)9674>8h8=A+3D6+76:3+4:+D4:3;7BI++Y;1+?=;L+3D69+8:+:917<:I++$=+8AA434;=+3;+>873;;=:K+3D6+498C6+;<+917<:+>8=+H6+<;1=A+;=+A;i6=:+;<+57;A1>3:K+822+57;A1>6A+1=A67+24>6=:6I++(D6+24:3+4:+6=A26::U+H6A+:D663:K+5422;L>8:6:K+21=>D+5842:K+3D679;:6:K+3;B:K+:>D;;2+:155246:K+56=>42+H;M6:K+678:67:K+56=>42:K+56=:K+:>D;;2H;;?:K+(!:D473:K+:L683:D473:K+;3D67+8734>26:+;<+>2;3D4=CK+D83:K+H19567+:34>?67:K+>826=A87:K+528==67:K+346:K+H133;=:K+<4C174=6:K+A;22:K+91C:K+C76634=C+>87A:K+8=A+>;94>+H;;?:I+++ &6=+&677^:+>;958=B+A4A=^3+57;A1>6+8=B+;<+3D6:6+4369:I++(D6B+:4952B+7624>6=:6A+3D6+917<:+3;+A;i6=:+;<+/;73D+)9674>8=+>;958=46:+LD;+L8=36A+3;+1:6+3D6+917<+2;C;+3;+6=D8=>6+3D6+:826:+;<+3D647+
 • 98. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 9857;A1>3:I++(D6+76:123+L8:+D1=A76A:+;7+94224;=:+;<+A;2287:+4=+:826:+8=A+94224;=:+;<+A;2287:+4=+24>6=:4=C+<66:I+++ TD676+A;+B;1+<4=A+4A68:+24?6+3D4:e++TD6=6J67+B;1+378J62K+?665+B;17+6B6:+;56=I++155;:6+B;1+:5;3+8+:;;=!3;!H6+A4:>;J676A+W63+*;>?+4A68I++TD83+4:+3;+576J6=3+B;1+<7;9+8>V1474=C+L;72AL4A6+967>D8=A4:4=C+74CD3:e++Y;1^A+H6+:17574:6A+D;L+98=B+<;764C=+:1>>6::6:+876+AB4=C+3;+C63+3;+3D6+H4C+3;5+8=A+876+L4224=C+3;+829;:3+C4J6+8L8B+987?634=C+74CD3:+<;7+3D6+574J426C6I++(D6+917<:+D8A+H66=+:1>>6::<12+4=+,17;56+<;7+;J67+EF+B687:+H6<;76+3D6B+8556876A+4=+)9674>8I++;96;=6+_1:3+=66A6A+3;+76>;C=4i6+3D6+4A68+8=A+H74=C+43+D676I++++ 568?4=C+;<+>D878>367+24>6=:4=CK+$+L;=A67+D;L+91>D+3D6+0637;5;2438=+R4<6+$=:178=>6+%;958=B+58B:+<;7+3D6+74CD3:+3;+1:6+3D6+>873;;=+>D878>367+=;;5B+4=+43:+8AJ6734:4=CI++Y;1^J6+:66=+43+4=+98C8i4=6:+6J67BLD676I+f@63+063I+$3+58B:Ig++Y6:K+$^22+H63+063+W8B:+8+H1=A26I++1KXIONEHLIK!+LRDKGLKQ!!$^J6+82768AB+76<6776A+3;+D;L+$+687=6A+4=>;96+24>6=:4=C+*;H673+)226=+:694=87:I++)=B+4A68K+>;=>653K+;7+:56>4824i6A+4=<;79834;=+4:+24>6=:8H26I++0;:3+>7683;7:+;<+4=<;79834;=+268J6+94224;=:+;<+A;2287:+;=+3D6+38H26+H6>81:6+3D6B+:4952B+A;=^3+?=;L+D;L+3;+58>?8C6+8=A+987?63+3D647+4=<;79834;=+4=3;+A;i6=:+;<+4=<;79834;=+57;A1>3:I++(8?6+3D6+4=<;576=6174=C+4A68:+$+381CD3+B;1+4=+%D85367+Nb+8=A+24>6=:6+3D6+4A68:+;<+
 • 99. 9974:4=C!:387+813D;7:I++T83>D+3D6+H6:3!:62267+24:3:+8=A+H6+3D676+6872BI++%83>D+3D6+>;963+D8=C+;=I+++ +(D676+4:+>2;3D4=C+24>6=:4=CK+8:+4=+3D6+/4?6+:L;;:DI++(D676+4:+:5;73:+24>6=:4=CK+8:+4=+04>D862+j;7A8=K+(4C67+T;;A:K+8=A+j8>?+/4>?281:I++(D676+4:+4=J6=34;=+24>6=:4=CK+8:+4=+3D6+-178>622+H83367B+A682I+++/OIXLHLKQ!XOIN!+LRDKGLKQ!++[676+876+<;17+H8:4>+L8B:+3;+57;<43+<7;9+3D6+<462A+;<+24>6=:4=CI++=DHCIT!4B!.HEOH!XOIN!GROEHRC!WLHC!UIJO!IWK!LTDE?!!-4:=6B+>76836A+04>?6B+;13+;<+3D4=+847I++@78H+8=+4A68+;13+;<+3D6+847+8=A+C63+:38736AI++#:4=C+3D4:+>;=>653K+3L;+C1B:+L;7?4=C+;13+;<+3D647+C878C6+4=+NGPP+513+3D647+4A68:+l3D647+4=36226>3182+57;5673Bm+A;L=+;=+58567+4=+3D6+<;79+;<+:;96+7;1CD2B+A78L=+H28>?!8=A!LD436+:?63>D6:I++B+NGGNK+3D4:+:49526+>;=>653+D8A+H66=+317=6A+4=3;+768243B+8=A+D8A+C6=67836A+d`FF+94224;=+4=+L;72AL4A6+24>6=:4=C+76J6=16:I++(D6+4A68K+LD4>D+A;6:=^3+:669+822+3D83+4=36226>3182+H13+L8:+>67384=2B+57;<438H26K+4:+>8226A+(66=8C6+0138=3+/4=_8+(17326:I++,J67+D687A+;<+3D69e+Y;17+366=8C67+D8:I+++=DHCIT!6B!%GLKQ!FLRDKGLKQ!HI!ETT!NJFHL]FD!GHODENG!IX!LKRIND!HI!UIJO!DaLGHLKQ!^JGLKDGG?!!):+L43D+3D6+[8=C+(6=+2;C;K+B;1+94CD3+<4=A+3D83+:34>?4=C+2;C;:+;=+;3D67+56;526^:+57;A1>3:+4:+6J6=+9;76+57;<438H26+3D8=+H142A4=C+3D6+57;A1>3:+B;17:62<I++#:4=C+3D4:+>;=>653K+:5;73:+24>6=:4=C+D8:+8AA6A+D1C6+:37689:+;<+
 • 100. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 1004=>;96+3;+3D6+H;33;9+24=6+;<+822+98_;7+:5;73:I++0;=6B+4:+98A6+=;3+_1:3+HB+:6224=C+34>?63:+3;+:5;734=C+6J6=3:+;7+HB+:6224=C+74CD3:+3;+:66+3D6:6+6J6=3:+;=+3626J4:4;=K+H13+HB+24>6=:4=C+<;;3H822K+H8:6H822K+H8:?63H822K+D;>?6BK+8=A+:;>>67+2;C;:+<;7+>2;3D4=CK+6V14596=3K+8=A+57;A1>3+6=A;7:696=3:I++(D4:+4:+8+91234H4224;=!A;2287+4=A1:37BI++(D6+3689:+A;=^3+98=1<8>3176+3D6+>2;3D4=C+;7+6V14596=3+3D69:62J6:I++(D6B+_1:3+24>6=:6+;3D67:+3;+A;+:;I+++ (D4=?+8H;13+3D6+.2B954>:I++(D6+.2B954>+%;9943366+A;6:=^3+98=1<8>3176K+987?63+8=A+9;J6+57;A1>3:+3D83+H687+3D6+.2B954>+2;C;I++$3+_1:3+24>6=:6:+;3D67+3;+A;+43h8=A+>;226>3:+7;B82346:I++):+8=+4=A656=A6=3+H1:4=6::567:;=K+B;1+>;12A+8>V1476+3D6+74CD3:+3;+1:6+3D6+.2B954>+2;C;+3;+6=D8=>6+3D6+:826+;<+B;17+57;A1>3:I++13+3D6+576<6776A+5;:434;=+4:+3;+H6+3D6+24>6=:;7K+=;3+3D6+24>6=:66I++=DHCIT!7B!$RgJLOD!HCD!FLRDKGD!HI!GINDIKD!DFGDYG!LTDE!EKT!QOIW!LH!XOIN!GROEHRC?!!R;;?+83+422+@836:I+-.+L8:+8>31822B+:;96;=6+62:6^:+57;C789K+LD4>D+@836:+8>V1476A+<;7+3D6+:19+;<+d]FKFFF+8=A+58728B6A+4=3;+8+>;958=B+3D83+98A6+D49+3D6+74>D6:3+98=+4=+3D6+L;72AI++Y;1+:66K+B;17+9123494224;=!A;2287+4A68+A;6:=^3+6J6=+D8J6+3;+;74C4=836+4=+B;17+;L=+D68AI+++=DHCIT!0B!%GD!FLRDKGLKQ!HI!ETT!NJFHL]FD!GHODENG!IX!LKRIND!HI!GINDIKD!DFGDYG!DaLGHLKQ!^JGLKDGG?!!(D676+876+3D;1:8=A:+;<+H1:4=6::6:+4=+6J67B+>;1=37B+4=+3D6+L;72A+3D83+=66A+3;+H6+6A1>836A+;=+3D6+H6=6<43:+;<+24>6=:4=CI++,43D67+3D6B+=66A+3;+24>6=:6+3D647+;L=+57;A1>3:+<;7+:826+l24?6+3D6+,17;568=+>7683;7+;<+3D6+
 • 101. 101917<:m+;7+3D6=+=66A+3;+24>6=:6+;3D67+56;526^:+4A68:+3;+6=D8=>6+3D6+:826+;<+3D647+;L=+57;A1>3:+l24?6+-178>622Im++Y;1+>;12A+H6+3D6+567:;=+3;+6A1>836+3D6:6+H1:4=6::+8=A+687=+8+:37689+;<+4=>;96+8:+8+76:123I+++ (D4:+?4=A+;<+8557;8>D+L8:+1:6A+HB+8=+6=367574:4=C+4=<;576=617+LD;+317=6A+8+345+4=3;+94224;=:+;<+A;2287:+;<+76J6=16+<;7+D49:62<+8=A+D4:+>246=3I++)>>;7A4=C+3;+3D6+:3;7BK+3D4:+98=+=;34>6A+4=+8+378A6+_;17=82+3D83+8+/6L+Y;7?+:B95D;=B+;7>D6:378+L8:+528==4=C+3;+576:6=3+8=+6J6=4=C+;<+91:4>+6=34326A+08742B=K+A6J;36A+3;+3D6+24<6+8=A+>87667+;<+3D6+<89;1:+8>376::I+++ (D4:+L8:+3D6+:587?+3D83+D6+=66A6AI++[6+>;=38>36A+3D6+6:3836+;<+8+5D;3;C785D67+3D83+>;=384=6A+8+7876+>;226>34;=+;<+08742B=+0;=7;6+5D;3;C785D:K+8>V1476A+3D6+967>D8=A4:4=C+74CD3:+3;+08742B=+0;=7;6^:+=896K+8=A+24>6=:6A+3D6+>76834;=:+;<+57;A1>3:+3;+>;4=>4A6+L43D+3D6+6J6=4=C+;<+3D6+:B95D;=BI++(D6=+D6+>;=38>36A+3D6+:B95D;=B+8=A+8:?6A+4<+43+L;12A+822;L+8+:56>482+6MD4H434;=+;<+08742B=^:+7876+5D;3;:+4=+>;=_1=>34;=+L43D+3D6+:B95D;=B+567<;798=>6:I++(D6+:B95D;=BK+;<+>;17:6K+L8:+A624CD36AI++(D6+57651H24>43B+82:;+83378>36A+;3D67+;L=67:+;<+7876+5D;3;C785D:K+LD;+L676+82:;+822;L6A+3;+A4:528B+3D647+5D;3;C785D:+4=+3D4:+:56>482+:D;L4=CI+t6=A;7:+L676+>;=38>36A+3;+>76836+08742B=+967>D8=A4:6+6:56>4822B+<;7+3D6+:D;L!+>826=A87:+;<+5D;3;:K+:>87J6:K+:L68367:K+(!:D473:K+56=:+8=A+8+D;:3+;<+762836A+967>D8=A4:6!+822+;<+LD4>D+L676+57;A1>6A+1=A67+24>6=:6+<7;9+3D6+57;9;367I+(D6+51H24>43B+C76832B+4=>768:6A+51H24>+
 • 102. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 1028L876=6::K+94224;=:+;<+A;2287:+;<+08742B=+967>D8=A4:6+L8:+:;2AK+8=A+3D6+H;33;9+24=6+L8:+D1C6+:37689:+;<+24>6=:4=C+7;B82346:I++IW!HI!>DH!&CDOD!XOIN!DOD!!R63^:+6M52;76+8+<4J6!:365+528=+<;7+>8:D4=C+4=+;=+24>6=:4=CI++.HD]!4B!.EHJOEHD!UIJO!NLKT!WLHC!HIFFQEHD!HCLKPLKQ?!!3873+3D4=?4=C+24?6+422+@836:I+,J67B+9;96=3+;<+D4:+24<6+:669:+3;+H6+:56=3+3D4=?4=C+;<+L8B:+D6+>8=+H6>;96+3D6+3;22C836+3D7;1CD+LD4>D+56;526+D8J6+3;+58::+l<;7+8+:9822+<66m+3;+8>>6::+:56>4<4>+4=<;79834;=I++08BH6+3D83^:+LDB+D4:+=896+4:+@836:I++[6+D8:+6<<6>34J62B+H6>;96+3D6+3;22C836+3;+3D6+94=4>;951367+L;72AI++#:4=C+3D4:+:896+3D4=?4=CK+@836:+4:+=;L+8>V1474=C+J8:3+24H78746:+;<+5D;3;+87>D4J6:+;<+<89;1:+873+822+;J67+3D6+L;72AI++(D6:6+5D;3;C785D:+876+H64=C+A4C434i6AK+8=A+56;526+LD;+1:6+3D69+L422+D8J6+3;+58B+422+8+:9822+7;B823B+<;7+3D6+574J426C6I++.=>6+8C84=K+D6^:+3D6+3;22C836I++[6^:+24=4=C+15+:37836C4>+82248=>6:+L43D+H1:4=6::6:+822+;J67+3D6+L;72AI++[6+L8=3:+_1:3+8+243326+546>6+;<+578>34>822B+6J67B3D4=C+3D83+4:+:;2AI++[6+L8=3:+3;+H6+3D6+3;22C836I++Y;1+8=A+$+:D;12A+:3873+3D4=?4=C+9;76+24?6+422I++$^A+H6+D855B+L43D+_1:3+;=6+;=6!3D;1:8=A3D+;<+D4:+=63+L;73DK+L;12A=^3+B;1e++.HD]!6B!/ODHDKT!UIJYOD!E!FLRDKGLKQ!NIQJF?!!08?6+8+C896+;13+;<+=;34>4=C+83+268:3+;=6+24>6=:4=C+5;::4H4243B+68>D+8=A+6J67B+A8BI++T83>D+B;17+D;3+376=A:+8=A+D;3+56;526I++*68A+=6L:58567:+8=A+378A6+_;17=82:I++TD6=+B;1+:5;3+8+57;94:4=C+4A68+;7+>;=>653K+8:?+B;17:62<K+f$+L;=A67+4<+3D6B^J6+C4J6=+15+3D6+L;72AL4A6+74CD3:eg++fT;12A+3D83+4A68+
 • 103. 1032;;?+C;;A+;=+8+(!:D473eg+fTD83+A;6:+3D4:+H1:4=6::+=66A+4=+3D6+<;79+;<+8+24>6=:8H26+4A68+3D83+>;12A+98?6+1:+H;3D+8+<;731=6eg+f[;L+>;13D+3D6B+:V166i6+9;76+57;<43+;13+;<+3D647+:1>>6::<12+H1:4=6::eg+fT;12A+?4A:+24?6+3D4:eg+f[;L+>;12A+$+D625+:;96;=6+H6>;96+<89;1:+8=A+98?6+1:+H;3D+74>D+4=+3D6+57;>6::eg+f[;L+>;12A+$+987?63+3D4:+4A68+3;+3D6+76:3+;<+3D6+L;72Aeg+!.HD]!7B!.]DKT!E!TEU!EH!HCD!FIREF!FL^OEOU!IO!^IIPGHIOD?!!W67D85:+B;1+76969H67+9B+<89;1:+;1378C6;1:+51H24>+>2849U++;@"(8!,"!+2!.(%!A+%K!!R.>"!.5.%!,%!5.**"+K!]#"!,"!.!ZHMM!9**K!!4(8!(!^F!/21$&!LV**!91%!.(!"XA"**"(+!_"A"!2:!$".*!"&+.+"!1&()!(2("!2:!,%!25(!,2("%KB!!(D6+R)+R,"&+>D8226=C6A+96+3;+57;J6+43I++T43D+8+765;7367+HB+9B+:4A6K+$+H;1CD3+:6J6=+57;567346:+4=+]O+D;17:I++$3+L8:+8+C7683+2687=4=C+6M56746=>6I+++++ $+>D8226=C6A+&6=+&677K+3D6+24>6=:4=C+C171K+3;+8+:494287+A876U+3;+H6+A7;556A+4=+8+:378=C6+>43B+L43D;13+574;7+>;=38>3:+;7+76:;17>6:+8=A+<4=AK+=6C;34836K+8=A+:4C=+8+57;<438H26+24>6=:4=C+A682+L43D4=+OE+D;17:I++[6+8>>6536A+8=A+3;2A+96+6M8>32B+D;L+D6+L;12A+A;+43I++6<;76+$+76J682+D4:+:;2134;=:K+263+96+8:?+B;1K+D;L+L;12A+B;1+A;+43e+++ [676^:+LD83+D6+L;12A+A;U+[6+L;12A+C;+A476>32B+3;+3D6+984=+H78=>D+;<+3D6+2;>82+51H24>+24H787B+8=A+8:?+;=6+;<+3D6+24H78748=:+3;+:D;L+D49+3D6+5836=3:+;=+94>7;<4>D6I++(D676+876+3D;1:8=A:+;<+5836=3:+<4224=C:K+L43D+
 • 104. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 1049;76+H64=C+8AA6A+A842BI++/6M3+D6+L;12A+:>8=+3D;1CD+94>7;<4>D6K+98?4=C+8+24:3+;<+3D;:6+57;A1>3:K+4A68:K+;7+4=J6=3;7:+3D83+D6+<623+D8A+98_;7+5;36=3482I++(D6=K+1:4=C+3D6+4=J6=3;7^:+5D;=6+=19H67+;7+8AA76::+24:36A+;=+3D6+5836=3+<;79K+D6+L;12A+>;=38>3+83+268:3+NF+LD;:6+4A68:+D6+D8A+:626>36A+3;+H6+L;73DBI++$=+&6=^:+6M56746=>6K+G+;13+;<+NF+;<+3D6:6+4=J6=3;7:+A;+=;3+D8J6+987?634=C+;7+24>6=:4=C+8C6=3:+8=A+876+J67B+;56=+3;+A4:>1::4=C+:1>D+8=+8778=C696=3I++[6+L;12A+54>?+3D6+H6:3+82367=834J6K+8778=C6+<;7+L;72AL4A6+24>6=:4=C+74CD3:K+8=A+:4C=+3D6+8C76696=3I+++ $<+3D6+5836=3+:6>34;=+A4A=^3+B462A+<7143:+<8:3+6=;1CDK+&6=+L;12A+:>8=+3D6+D;L!3;+:6>34;=+;<+3D6+24H787BI++.7+H8>?+4::16:+;<+3D6+/6L+Y;7?+(496:+H6:3+:62267+24:3I++(D676+82L8B:+:669+3;+H6+813D;7:+8=A+6M5673:+LD;+D8J6+=;3+>8543824i6A+;=+3D647+J8216+8=A+LD;+876+L4224=C+3;+C78=3+24>6=:4=C+74CD3:+3;+3D6+4=<;79834;=+57;A1>3:+=;3+>;J676A+4=+3D647+51H24:D4=C+7;B823B+8C76696=3I++$<+3D6+24H787B+4:=^3+>1776=3+6=;1CDK+8=B+98_;7+H;;?:3;76+>;12A+57;J4A6+526=3B+;<+<;AA67+<;7+>D8226=C6I++.=6+L8B+;7+8=;3D67K+D6+<623+3D83+OE+D;17:+L;12A+H6+9;76+3D8=+8A6V1836I+++ $=+;=6+:1>D+6M56746=>6K+&6=+L8:+8H26+3;+8>V1476+3D6+A476>3!9842+987?634=C+74CD3:+3;+8+<89;1:+813D;7+8=A+D4:+L;7?I++$=+8+:D;73+3496K+D6+584A+3D4:+813D;7+;J67+8+D82<+8+94224;=+A;2287:+4=+24>6=:4=C+<66:K+3;+3D6+H6=6<43+;<+H;3D+587346:I+++.HD]!0B!)LKT!E!NEKJXERHJODO!IO!DKT!FLRDKGDD?!!
 • 105. 105.=>6+&6=+D8A+8>V1476A+24>6=:4=C+74CD3:+3;+8+5836=3K+D6+L;12A+2;;?+3D7;1CD+3D6+4,"$A.(!W")&+$%!2:!=.(1:.A+1$"$&K+LD4>D+24:3:+822+98_;7+98=1<8>31767:+HB+:1H_6>3I++-656=A4=C+;=+3D6+4A68K+D6+L;12A+>;=38>3+98=1<8>31767:+8=A+37B+3;+4=3676:3+3D69+4=+8+24>6=:4=C+8C76696=3I+++ X;7+6M89526K+:155;:6+3D4:+>;=>653+4=>21A6A+3D6+987?634=C+;<+8+H8:6H822+>85+L43D+8+:56>4824i6A+2;C;I++(D6+W")&+$%+24:3:+A;i6=:+;<+H8:6H822+>85+98=1<8>31767:K+68>D+L43D+43:+;L=+A4:374H134;=+>D8==62:+82768AB+4=+528>6I++$<+3D6+4A68+4:+74CD3K+3D6+98=1<8>31767+57;J4A6:+:66A+>854382K+4=J6=3;7BK+7;22;13K+8=A+A4:374H134;=K+L43D+4=:38=3+8>>6::+3;+D1=A76A:+;<+;13263:I++.HD]!9B!,KhIU!FLXDHLND!GHODENG!IX!OIUEFHU!RCDRPG?!!Y6:K+3D4:+A4:>1::4;=+4:+8=+;J67:49524<4>834;=+;<+8+J67B+>;9526M+:1H_6>3I++0B+5175;:6+D8:+H66=+3;+;56=+B;17+94=A+3;+43K+3;+4=>768:6+B;17+8L876=6::+8H;13+43K+3;+528=3+:66A:+;<+5;::4H4243B+3D83+83+268:3+;=>6+4=+B;17+24<6+B;1^22+H6+8H26+3;+57;<43+<7;9+3D6+4A68:+$^J6+:D876A+L43D+B;1+D676I++$<+B;1^A+24?6+8+<766+:56>482+765;73K+f(D6+R43326!&=;L=+6>763:+3;+3D6+T;72A+;<+R4>6=:4=Cg+HB+&6=+&677K+_1:3+J4:43+9B+L6H+:436+83+LLLI91234526:37689:;<4=>;96I>;9+8=A+$^22+6!9842+8+>;5B+;<+43+3;+B;1I++,=367+3D6+?6BL;7A+&6=+&677I+++ [676+876+8=:L67:+3;+:;96+;<+3D6+V16:34;=:+B;1^76+57;H8H2B+3D4=?4=C+74CD3+=;LI++
 • 106. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 106i? TD6=+4:+3D6+H6:3+3496+3;+8>V1476+8+24>6=:6+3;+987?63+:;96;=6+62:6^:+57;A1>3e++$? TD6=+3D6B+A;=^3+L8=3+8=+879+8=A+8+26C+<;7+43I++-4:=6B+3;A8B+>D87C6:+8H;13+d]FFKFFF+15+<7;=3+<;7+8+:56>4<4>!1:6+24>6=:6+3;+04>?6B+0;1:6K+521:+8H;13+N]++567>6=3+;<+C7;::+LD;26:826+76J6=16:I++(D4:+4:+;=6+;<+3D6+D4CD6:3+7836:+4=+3D6+4=A1:37BI++$<+8+(!:D473+4:+:;2A+<;7+dEFK+3D6+LD;26:826+>;:3+4:+8H;13+dNFI++-4:=6B+76>64J6:+N]+567>6=3+;<+3D6+dNF+LD;26:826+>;:3K+;7+dNI]FK+6J67B+3496+8+(!:D473+4:+:;2AI++(D83^:+3;A8BI++13+B687:+8C;K+3D6+H1:4=6::98=+LD;+<47:3+8>V1476A+3D6+74CD3:+3;+A;+3D4:+57;H8H2B+584A+=;3D4=CI+++(D6+24>6=:4=C+74CD3:+3;+3D6+6=3476+%8HH8C6+W83>D+&4A:+A;22+>;=>653+L676+;<<676A+3;+&6=+&677+<;7+<766I++)3+3D83+3496K+3D6+4=J6=3;7+L;12A+D8J6+H66=+D855B+<;7+8=B+D625+3;+C63+3D6+A;22:+4=3;+3D6+987?63528>6I++&6=+58::6A+;=+3D6+;<<67K+24?6+9;:3+6J67B;=6+62:6+4=+3D6+4=A1:37BI++R4J6+8=A+2687=I++)+<6L+:D;73+B687:+28367+D6+584A+dbPFKFFF+<;7+3D6+24>6=:4=C+74CD3:+<;7+_1:3+;=6+:9822+5873+;<+3D6+%8HH8C6+W83>D+A;22+24>6=:6I++;K+43^:+8+C;;A+4A68+3;+L83>D+3D6+74:4=C+:387:I++(D6B+1:1822B+A;=^3+?=;L+3D6+J8216+;<+LD83+3D6B+D8J6+8=A+876+8=M4;1:+<;7+8=B+6M378+76J6=16I++$=+98=B+>8:6:K+3D6+24>6=:4=C+74CD3:+>8=+H6+8>V1476A+<;7+
 • 107. 107=6M3+3;+=;3D4=CI++)=A+3D6+;=C;4=C+7;B82346:+>8=+H6+b+567>6=3+;=+3D6+2;L+6=A+15+3;+NF+567>6=3I++/;=63D626::K+43+4:+5;::4H26+3;+98?6+=4>6+:37689:+;<+9;=6B+<7;9+8=+6M56=:4J6K+D;3+57;5673B+24?6+W;L67+*8=C67:+;7+8=+6:38H24:D6A+57;5673B+24?6+3D6+015563:h4<+B;1^J6+C;3+3D6+>8:DI++13+76969H67+3D6+9;=6B+3766+<;79128U+(D6+`+4=+0./,Y+:38=A:+<;7+/;3D4=C+A;L=I++$3^:+3D676+<;7+8+768:;=I++&665+B;17+74:?:+2;LI++(D676^:+C;3+3;+H6+;=6+C;;AK+4=6M56=:4J6+24>6=:4=C+4A68+:3422+;13+3D676hL43D+B;17+=896+;=+43I++! i?+TD83+876+:;96+;3D67+L8B:+3D83+8=+6M4:34=C+H1:4=6::+>8=+687=+8=+++ +++++6M378+:37689+;<+4=>;96+<7;9+24>6=:4=Ce++$? R63^:+38?6+3D6+1=24?62B+6M89526+;<+3D6+R)+>;7;=67^:+;<<4>6I++;96+:9873+R4>6=:;7+D8:+>;=J4=>6A+3D4:+C;J67=96=3+;<<4>6+3;+24>6=:6+967>D8=A4:6h(!+:D473:K+:L683:D473:K+H19567+:34>?67:K+8=A+H;AB+>D82?+<;7+A78L4=C+3D6+;1324=6+;<+A68A+H;A46:+;=+3D6+<2;;7K+3;+=896+_1:3+8+<6LI++(D6:6+4369:+876+H6>;94=C+J67B+5;51287I++TD;+L;12A+D8J6+C16::6A+3D83+:1>D+8+9;7H4A+C;J67=96=3+8C6=>B+>;12A+H6+>;=J6736A+4=3;+8+L42A2B+:1>>6::<12+6=376576=617482+:;17>6+;<+9;=6Be++%;12A+B;1+>8543824i6+;=+3D4:+4A68e++)76+3D676+;3D67+>;7;=67^:+;<<4>6:+4=+3D6+L;72Ae++%D8=C6+3D6+=896K+>;5B+3D6+4A68K+8=A+567D85:+D6+76:1234=C+:37689:+;<+4=>;96+>;12A+H6+B;17:I++(D676^:+
 • 108. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 108=;3D4=C+L7;=C+L43D+>;5B4=Ch8:+2;=C+8:+B;1+A;=^3+>7;::+26C82+H;1=A8746:I++)<367+822K+D;L+98=B+D89H17C67+76:38178=3:+876+3D676e+++R63^:+38?6+8=;3D67+6M89526U+3D6+[;22BL;;A+%D89H67+;<+%;9967>6I++-4A+B;1+?=;L+3D83+3D6+<89;1:+[;22BL;;A+:4C=+4=+3D6+D422:+;<+[;22BL;;A+4:+378A6987?6Ae++TD6=6J67+8=+498C6+;<+3D83+:4C=+4:+:D;L=+8=BLD676K+8+<66+91:3+H6+584A+3;+3D6+[;22BL;;A+%D89H67+;<+%;9967>6I++(D6+:896+D;2A:+3716+<;7+3D6+:387:+;=+3D6+[;22BL;;A+T82?+;<+X896I++63+B;1+A4A=^3+?=;L+3D83K+A4A+B;1e++X4=822BK+263^:+6M52;76+3D6+6M89526+;<+C;2A^:+@B9K+LD676+B;1^22+<4=A+91:>26!H;1=A+96=+8=A+L;96=+4=+98_;7+>4346:+=834;=L4A6I++$3+4:+9B+1=A67:38=A4=C+3D83+829;:3+8=B+CB9+>8=+H6>;96+8+@;2A^:+@B9+<;7+8+J67B+=;94=82+<66I++[;L6J67K+68>D+24>6=:6A+@;2A^:+@B9+91:3+:622+3D6+@;2A^:+@B9+(!:D473:+8=A+;3D67+H;ABH142A4=C+58785D67=8248K+3D1:+57;J4A4=C+D1C6+24>6=:4=C+8=A+967>D8=A4:4=C+76J6=16+3;+07I+@;2A+<7;9+D4:+=834;=L4A6+=63L;7?I+++ i?++[;L+8H;13+<78=>D4:4=Ce+$:+<78=>D4:4=C+8+<;79+;<+24>6=:4=Ce+++ $?++Y6:K+H13+3D676^:+3;;+91>D+L;7?+4=J;2J6A+<;7+9B+38:36I++T43D+8++<78=>D4:6K+B;1+24>6=:6+B;17+:1>>6::<12+H1:4=6::+4=+6M>D8=C6+<;7+8+2195+:19+<78=>D4:6+<66+521:+8+567>6=38C6+;<+3D6+C7;::+57;<43:I++
 • 109. 109*6:4A182+:37689:e++Y6:I++R;3:+;<+L;7?K+74:?K+6<<;73K+98=8C696=3K+6952;B66:e++Y15I++$:+3D4:+8+9;=6B+3766e+/;56I++@;3+3;+H6+8=+68:467+L8BI++i?++TD83+4<+:;96;=6+D8:=^3+57;36>36A+D49!+;7+D67:62<+L43D+3D6++++++++8557;574836+>;5B74CD3:K+378A6987?:K+;7+5836=3:e++$? -4A+B;1+?=;L+3D83+3D6+f[855B+473DA8Bg+:;=C+L8:+=;3+>;5B74CD36A+1=342+8+:9873+L;98=+A4A+3D6+76:687>D+8=A+A4:>;J676A+43+L8:+4=+3D6+51H24>+A;984=e+++++++++++D6+L8:+C78=36A+>;5B74CD3K+8=A+68>D+3496+B;1+D687+3D4:+:;=C++++++++H64=C+528B6A+;=+3D6+847K+8+7;B823B+4:+584A+3;+3D83+:9873+L;98=I+++++++++++.7+:;+3D6B+3622+96I++-4A+B;1+?=;L+3D83+4=+3D6+NGQF:+:;96+;<+3D6+98_;7+)9674>8=+>87+>;958=46:+D8A+<8426A+3;+57;5672B+>;5B74CD3+8=A+378A6987?+3D647+2;C;:+4=+,17;56e++$3+L8:+8+9123494224;=!A;2287+94:38?6I++.=6+6=367574:4=C+B;1=C+>;226C6+:31A6=3+A4:>;J676A+3D6+;J67:4CD3+8=A+L6=3+<7;9+>;1=37B+3;+>;1=37B+4=+,17;56+A;4=C+=6>6::87B+26C82+L;7?+3;+f>853176g+3D6+=896:I++$=+;7A67+3;+:622+3D647+>87:+3;+,17;56K+3D6:6+>87626::+#II+>87+>;958=46:+6=A6A+15+58B4=C+D49+94224;=:+4=+24>6=:4=C+<66:I+++ T622K+3D676+B;1+D8J6+24>6=:4=C+4=+8+=13:D622I++):+$+:84A+6872467K+8+24>6=:4=C+4A68+4:+H;1=A+3;+<822+;13+;<+3D6+:?B+8=A+D43+B;1+:;96A8BI+R63^:+D;56+B;17+94=A+4:+;56=+8=A+3D6+3494=C+4:+74CD3I +
 • 110. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 110*EFEKRLKQ!$RHB!>DHHLKQ!AIJO!$RH!&IQDHCDO++01234526+:37689:e+01234526+38:?:e+01234526+D68A8>D6:c+++ [;L+>8=+B;1+5;::4H2B+_1CC26+822+;<+3D6+A63842:+;<+B;17+567:;=82+24<6!+<8942BK+<1=K+<746=A:!521:+D8=A26+3D6+9B748A+A63842:+;<+B;17+91234526+:37689:+;<+4=>;96e+$3+>8=+H6+;J67LD6294=CI+++ *694=A:+96+;<+3D6+52836+:54==67I+*6969H67+D49e+[6+:3873:+HB+:54==4=C+;=6+52836+;=+3D6+3;5+;<+8+:3834;=87B+:34>?I+(D6=+D6+:54=:+8=;3D67+52836+;=+8+:6>;=A+:34>?I+(D6=+8+3D47A+52836I+B+3D4:+3496K+3D6+<47:3+52836+D8:+:38736A+3;+L;HH26K+:;+D6+76317=:+3;+76:54=+43+Z+3D6=+3D6+:6>;=A+8=A+3D6+3D47AI+[6+8AA:+8+<;173D+:54==4=C+52836I+)=A+8+<4<3DI+(D6=+D6+76317=:+3;+76:54=+8=B+52836+3D83+4:+8H;13+3;+<822+D6+8AA:+8+:4M3D+52836I+Y;1+3D6+H7683D26::+_1:3+L83>D4=C+D49+71==4=C+<7;9+L;HH24=C+52836+3;+L;HH24=C+52836K+76:54==4=C+68>D+_1:3+8+:5243+:6>;=A+H6<;76+>838:37;5D6I+-;6:+3D4:+:;1=A+24?6+B;17+24<6e+++ R4<6+A4A=^3+1:6A+3;+H6+3D4:+>;9524>836AI+08?6:+B;1+=;:382C4>+<;7+3D6+NG]F:+L43D+;=6!4=>;96+<894246:+8=A+3D6+:6>1743B+;<+24<63496+6952;B96=3I+;77BI+;96H;AB+;56=6A+W8=A;78^:+H;MK+8=A+;13+:38956A6A+<;17+D;17:696=U+C2;H82+>;9563434;=K+3D6+>;951367+>D45K+3D6+$=367=63K+8=A+4=:38=3+L;72AL4A6+>;991=4>834;=I+$3^:+8+A4<<676=3+L;72A+3D8=+3D6+;=6+;17+5876=3:+784:6A+1:+4=I+T6+91:3+8A853I+
 • 111. 111++ *6969H67+3D6+;2A+%D4=6:6+:8B4=Ce+08=+LD;+>D8:6:+3L;+78HH43:+2;:6:+H;3DI+$<+%;=<1>41:+L676+824J6+3;A8BK+D6^A+57;H8H2B+:8BU+08=+91:3+>D8:6+36=+78HH43:+4=+;7A67+3;+>83>D+3D766I+++ j1:3+76969H67K+3D6+9;=6B!3766+H1:4=6::6:+B;1^J6+2687=6A+8H;13+4=+3D4:+H;;?+876+A4<<676=3+3D8=+9;:3+H1:4=6::6:I+(D6:6+H1:4=6::6:+876+A6:4C=6A+3;+6J6=31822B+;567836+L43D+243326+;7+=;=6+;<+B;17+576:6=>6c+(D676<;76K+823D;1CD+3D6B+98B+38?6+3496+3;+C63+15+8=A+:54==4=CK+3D6B+:54=+91>D+68:467+8=A+91>D+2;=C67+HB+3D69:62J6:I+(D4:+C4J6:+B;1+3496+3;+C63+8=;3D67+:37689+;<+4=>;96+15+8=A+:54==4=CI++.DMDK!&LND!&L]G!XIO!HCD!&WDKHUXLOGH!"DKHJOU+++ 13+B;1+:3422+D8J6+3;+H6+9;76+6<<4>46=3+3D8=+6J67+H6<;76I+$<+B;1+6M56>3+3;+H6+8+;=6!567:;=+D;96!H8:6A+H1:4=6::K+6J67B+:6>;=A+D8:+3;+>;1=3I+R63+96+:D876+L43D+B;1+D;L+3;+:V166i6+3D6+9;:3+89;1=3+;<+8>34J43B+4=3;+3D6+:D;736:3+5674;A+;<+3496+:;+3D83+B;1+>8=+D8J6+8:+91>D+<766+3496+8:+5;::4H26I+R63^:+:63+8:+;17+C;82+98=8C4=C+83+268:3+:4M+:37689:+;<+4=>;96+:491238=6;1:2B+;=+8:+243326+8:+;=6+D;17+567+A8BI+Y;1+>8=+:56=A+3D6+76:3+;<+B;17+3496+:D;554=CK+C;2<4=CK+LD836J67I++.HOEHDQU!4B!(DNDN^DO!&CEH!&LND!1G!=IKDU!+
 • 112. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 112+ [8J6+B;1+6J67+D687+3D6+:8B4=CK+f(496+4:+9;=6Bge+-;+B;1+?=;L+LD83+3D83+968=:e+$3+;HJ4;1:2B+A;6:=^3+968=+3D83+3496+6V182:+9;=6BI+$<+3D83+L676+3D6+>8:6K+L6^A+822+H6+94224;=8476:I+13+43+A;6:+968=+3D83+3496+4:+24?6+9;=6BI+$3^:+8+:>87>6+76:;17>6+3D83K+24?6+9;=6BK+D8:+3;+H6+98=8C6AI+++ $+2687=6A+;<+8+>;=>653+4=+8+>;226C6+6>;=;94>:+>28::+3D83+$^J6+=6J67+<;7C;336=I+$3^:+>8226A+;55;731=43B+>;:3I+155;:6+8+567:;=+;=2B+D8:+dNKFFF+3;+4=J6:3I+D6+>8=+H1B+643D67+4=J6:396=3+)+;7+4=J6:396=3+I+D6+D8:+3;+98?6+8+>D;4>6I+B+>D;;:4=C+)K+:D6+D8:+3;+<;7<643+3D6+;55;731=43B+3;+A;+:;963D4=C+62:6I+++ (496+4:+3D6+12349836+:>87>6+76:;17>6I+)=+D;17+:56=3+4=+<7;=3+;<+3D6+(t+38?6:+8L8B+<7;9+3496+B;1+>;12A+D8J6+:56=3+4=+<7;=3+;<+8+>;951367+L7434=C+B;17+H;;?+;7+4=+<7;=3+;<+B;17+:;=+;7+A81CD367+H142A4=C+8+H63367+762834;=:D45I+++ (D676+4:+;=6+8768+4=+LD4>D+3496+58::6:K+43+4:+C;=6+<;76J67I+Y;17+;=2B+>D;4>6+4:+3;+4=J6:3+B;17+3496+9;76+L4:62B+4=+3D6+<13176I+(496+L4:62B+4=J6:36A+4:+24?6+>;95;1=A+4=3676:3U+9822+A842B+A65;:43:+>8=+9123452B+4=3;+8+98C=4<4>6=3+24<6I+++ 6=_894=+X78=?24=+H6246J6A+4=+578>34>4=C+Nb+A842B+J47316:I+[4:+<47:3+3L;+J47316:+L676+4=A1:37B+8=A+<71C8243BI+[6+:84AK++R/"!5.%!+2!5".*+/7!:!%21!8"&$"!+7!&!.&!D*.(!.&!+/"!5.%!+2!,.$>"+K!L+!8"D"(8&!A/":*%!2(!F!52$8&K!L(81&+$%!.(8!U$1).*+%K!R/.+!&7!
 • 113. 1135.&+"!("+/"$!+,"!(2$!,2("%7!91+!,.>"!+/"!9"&+!1&"!2:!92+/K++@;;A+8AJ4>6I+.HOEHDQU!6B!)IRJG!IK!HCD!"OLHLREF!)DW!+ $=+%D85367+b+$+H746<2B+4=37;A1>6A+B;1+3;+3D6+PFSEF+574=>4526I+/;LK+263^:+C;+4=3;+9;76+A653DI+(;+C63+74CD3+3;+3D6+D6873+;<+B;17+24<6K+PF+567>6=3+;<+3D6+3D4=C:+B;1+A;+8>>;1=3+<;7+;=2B+EF+567>6=3+;<+B;17+76:123:I+%;=J67:62BK+EF+567>6=3+;<+3D6+3D4=C:+B;1+A;+8>>;1=3+<;7+PF+567>6=3+;<+B;17+76:123:I+(D4:+4:+>8226A+3D6+W8763;+574=>4526+8<367+3D6+$38248=+:;>4;2;C4:3+LD;+5;:312836A+43+;J67+NFF+B687:+8C;I+$3+:669:+:;+:49526+H13+D8:+57;<;1=A+49524>834;=:I+.=6+L74367+76<6776A+3;+3D4:+8:+f3D6+>7434>82+<6L+J67:1:+3D6+374J482+98=Bg+H6>81:6+PF+567>6=3+;<+3D6+3D4=C:+L6+A;+68>D+A8B+876+374J482+l829;:3+8+L8:36+;<+3496+H6>81:6+3D6B+57;A1>6+:;+<6L+76:123:m+8=A+EF+567>6=3+876+>7434>82+l4I6IK+J4382+3;+;17+57;C76::mI+++ R63^:+>;95876+3496+3;+9;=6BI+155;:6+B;1+;=2B+D8J6+dNFF+3;+4=J6:3!+=;+9;76K+=;+26::I+Y;1+H1B+3L;+4=J6:396=3:K+51334=C+dEF+4=3;+4=J6:396=3+)+8=A+dPF+4=3;+4=J6:396=3+I+)+B687+28367K+B;1+<4=A+3D83+B;17+dEF+4=+4=J6:396=3+)+D8:+687=6A+8+57;<43+;<+dPFK+LD426+B;17+dPF+4=J6:396=3+4=++D8:+687=6A+;=2B+dEFI+(D6+76:123:+876+8:+<;22;L:U+++ $=J6:396=3+)U+dPF+57;<43+÷+dEF+4=J6:396=3+s+`FFk+76317=++ $=J6:396=3+U+dEF+57;<43+÷+dPF+4=J6:396=3+s+E]k+76317=++ $=+;3D67+L;7A:K+68>D+A;2287+4=J6:36A+4=+)+687=6A+NQ+3496:+9;76+9;=6B+3D8=+8+:494287+A;2287+4=J6:36A+4=++l`FF++÷++E]+s+NQmI+.=6+L8:+8+D4CD!
 • 114. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 11426J678C6+4=J6:396=3o+3D6+;3D67K+HB+>;95874:;=K+L8:+8+2;L!26J678C6+4=J6:396=3I+$:+3D676+8=B+V16:34;=+8H;13+LD676+B;17+A;2287:+:D;12A+H6+>;=>6=37836Ae+++ (D6+:896+4:+3716+<;7+3496I+748=+(78>B+L7436:+;<+8+:31AB+4=+LD4>D+8=+4=:178=>6+>;958=B+A4:>;J676A+3D83K+4=+<8>3K+EF+567>6=3+;<+43:+:826:56;526+8>31822B+A4A+8>>;1=3+<;7+PF+567>6=3+;<+3D6+>;958=B+:826:I+0;76;J67K+3D6+8J678C6+:826:567:;=+4=+3D6+3;5+EF+567>6=3+Z+3D;:6+>7434>82+<6L+Z+687=6A+NQ+3496:+9;76+9;=6B+3D8=+3D6+8J678C6+:826:567:;=+4=+3D6+H;33;9+PF+567>6=3I+++ TD83+L676+3D6B+A;4=C+A4<<676=32Be+(D6+6952;B66:+4=+H;3D+C7;15:+:38736A+68>D+A8B+L43D+6M8>32B+3D6+:896+89;1=3+;<+3496+3;+:56=A+l;7+4=J6:3mU+E`+D;17:K+;7+NK``F+94=136:K+;7+PQK`FF+:6>;=A:I+(4>?3;>?I+(4>?3;>?I+[;L+3D6B+4=J6:36A+3D4:+3496+D8A+6=;79;1:+49524>834;=:+4=+3D6+76:123:+3D6B+57;A1>6AI+.=6+C7;15+>;=>6=37836A+;=+D4CD!26J678C6+8>34J4346:+l3D;:6+>7434>82+<6L+38:?:+3D83+B462A+74>D+A4J4A6=A:mK+LD426+3D6+;3D67+C7;15+C;3+H;CC6A+A;L=+4=+3D6+374J482+l3D;:6+3496!:8554=C+8>34J4346:+3D83+57;A1>6+<6L+;7+=;+76:123:mI+++ &=;L4=C+3D4:K+3D6+?6B+3;+B;17+:1>>6::+4:+3;+578>34>6+3D6+=6M3+:37836CBa++.HOEHDQU!7B!AIJ!=JGH!+DEOK!IW!HI!/OIROEGHLKEHDj!+
 • 115. 115+ $^9+=;3+_;?4=Cc+W7;>78:34=834;=+4:+8H:;21362B+6::6=3482+3;+B;17+:1>>6::I+Y;1+98B+D8J6+8::196A+3D83+;=2B+3D6+2;:67:+4=+3D4:+24<6+57;>78:34=836I+.=+3D6+>;=3787BK+3D6+9;:3+:1>>6::<12+56;526+;=+3D4:+528=63+876+82:;+98:367+57;>78:34=83;7:I+R;:67:+L;7?+;=+3D6+PF+567>6=3+8=A+57;>78:34=836+;=+3D6+EF+567>6=3I+T4==67:+A;+_1:3+3D6+;55;:436U+(D6B+4996A48362B+38>?26+3D6+D4CD!26J678C6+EF+567>6=3+8=A+57;>78:34=836+;=+3D6+374J482+PF+567>6=3I++$3^:+:84A+3D83+/85;26;=+;56=6A+D4:+9842+;=2B+;=>6+8+9;=3DI+TDBe+6>81:6+4<+43+L8:+:3422+495;738=3+8<367+8+9;=3DK+D6+8336=A6A+3;+43o+4<+=;3K+43+L8:+_1=?+9842I+[6+<;>1:6A+D4:+3496+8=A+6=67CB+;=+;=2B+3D;:6+3D4=C:+3D83+L;12A+38?6+D49+9;76+V14>?2B+8=A+9;76+:1762B+3;L87A+D4:+;H_6>34J6:K+D4:+5175;:6I+)=A+D6+57;>78:34=836A+A;4=C+6J67B3D4=C+62:6I+(D4:+4:+495;738=3+6=;1CD+3;+4221:37836U+++ + + + 65_!"OLHLREF!)DW! ! ! 85_!&OLMLEF!=EKU+T4==67:+ + + -;+43+=;LI+ + + + -;+43+28367I+R;:67:+ + + -;+43+28367I+ + + + -;+43+=;LI++-4A+B;1+C63+3D83e+X;>1:4=C+;=+3D6+>7434>82+<6L+4:+8+D4CD!26J678C6+8>34J43BI+$3+C4J6:+B;1+NQ+3496:+<8:367+76:123:c++.HOEHDQU!0B!&COIW!$WEU!AIJO!&I2I!+LGH++ $<+B;1^76+24?6+9;:3+56;526+B;1+:3873+B;17+A8B+L43D+8++3;!A;!24:3K+LD4>D+B;1+>76836+3D6+:896+L8B+6J67B+A8BI+Y;1+37B+3;+98?6+8+
 • 116. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 116>;9576D6=:4J6+24:34=C+;<+6J67B3D4=C+B;1+D8J6+3;+A;I+(D6=+B;1+:3873+>7;::4=C+3D4=C:+;<<+8:+V14>?2B+8:+B;1+>8=+8>>;9524:D+3D69I+(D676^:+:1>D+8=+6=A;75D4=+71:D+LD6=6J67+B;1+>7;::+:;963D4=C+;<<I+$3^:+829;:3+;7C8:94>I+++ 13+C6334=C+3D4=C:+A;=6+4:+=;3+3D6+:896+8:+C6334=C+3D6+74CD3+3D4=C:+A;=6I+t67B+<6L+56;526+:43+A;L=+3;+6M894=6+3D6+=83176+;<+3D6+38:?:+;=+3D647+3F!A;!24:3:I+B+A6<4=434;=K+PF+567>6=3+;<+3D6+4369:+;=+B;17+3;!A;+24:3+876+374J482I++++ (74J482+8>34J4346:+876+C6=67822B+<1=K+<8:3K+8=A+<74J;2;1:I++• Call Bill to set up tennis match.• Get tickets to the play.• Buy book at the bookstore.• Have lunch with old high school chum.%7434>82+8>34J4346:+876+C6=67822B+9;76+A4<<4>123K+38?6+2;=C67K+876+9;76+495;738=3K+8=A+4=J;2J6+9;76+74:?+;<+<842176I++• Talk to boss about the new project+• Write my book.• Take spouse to lunch to discuss how to make our averagemarriage great..=6+A8BK+4=+5765874=C+9B+;L=+3;!A;+24:3K+$+8>31822B+L7;36+3D6+<;22;L4=C+4369:+4=+3D4:+;7A67U++
 • 117. 117• Call publisher about the new manuscript.• Write newsletter article.• Check on tenant in unit #3D.• Make my wife feel like the most important person in theworld.(D83^:+D;L+;13!;<!H828=>6+9B+24<6+D8A+C;336=c++(D6+3713D+H6+3;2AK+3D6+9;:3+495;738=3+8:56>3+;<+;17+24J6:+78762B+98?6+8=+8556878=>6+;=+;17+3;!A;+24:3:c++• -4:>;J67+9B+5175;:6+4=+24<6I+• -6J62;5+8+A66567+762834;=:D45+L43D+@;AI+• R;J6+9B+>D42A76=+• R687=+D;L+3;+2;J6+6J67B;=6+1=>;=A434;=822B++-;=^3+:1>>19H+3;+3D6+3B78==B+;<+3D6+378A434;=82+3;!A;+24:3I+(17=+43+4=3;+8+5;L67+24:3I+-78L+8+24=6+3D7;1CD+3D6+3;5+5;734;=+;<+B;17+58C6+A4J4A4=C+43+4=3;+3L;+5;734;=:I+(D6+3;5+5;734;=+;<+3D6+24:3+4:+76:67J6A+<;7+3D6+>7434>82+EFk+8=A+3D6+H;33;9+5;734;=+4:+76:67J6A+<;7+3D6+PFk+374J482I++6<;76+B;1+L7436+:;963D4=C+;=+B;17+24:3K+8:?+B;17:62<U+$:+3D4:+8+EFe+.7+4:+3D4:+8=+PFe+T7436+B;17+>7434>82+8>34J4346:+83+3D6+3;5+8=A+B;17+374J482+8>34J4346:+83+3D6+H;33;9I+(D4:+<;7>6:+B;1+3;+>;=:38=32B+<;>1:+;=+B;17+>7434>82+<6L+8>34J4346:I+T;7?+;=+3D6+3;5+;<+3D6+24:3+9;:3+;<+3D6+3496I+-7;5+A;L=+3;+3D6+H;33;9+;=2B+LD6=+B;1+L8=3+3;+38?6+8+H768?I+-;=^3+6M56>3+
 • 118. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 1183;+C63+6J67B3D4=C+A;=6+6J67B+A8BI+)+243326+4957;J696=3+6J67B+A8B+Z+3D83^:+B;17+C;82I+63367+3;+L;7?+;=+;=2B+3D766+>7434>82+4369:K+6J6=+4<+B;1+A;=^3+>;952636+3D69K+3D8=+3;+>7;::+;<<+EF+374J482+3D4=C:I++Strategy 5: Reward Yourself for Doing the Right Things(622+3D6+3713DU+$3+<662:+C;;A+3;+>7;::+3D4=C:+;<<+B;17+3;!A;+24:3K+A;6:=^3+43e+[8J6+B;1+6J67+C;336=+3;+3D6+6=A+;<+B;17+A8B+8=A+76969H676A+3D83+B;1+8>>;9524:D6A+:;963D4=C+3D83+L8:=^3+;=+B;17+3;!A;!24:3+Z+:;+B;1+:3;556AK+8AA6A+43+3;+B;17+24:3K+3D6=+>7;::6A+43+;<<e+TD83+8+71:Dc+)+D43+;<+5176+5268:176I+.=2B+;=6+57;H269+Z+B;1^J6+H66=+76L87A4=C+B;17:62<+<;7+A;4=C+3D6+L7;=C+3D4=C:I+R4?6+8+28H;783;7B+783K+B;1^J6+H66=+3784=4=C+B;17:62<+3;+A;+3D6+268:3+495;738=3+3D4=C:+<47:3I+.;5:I++(D676^:+8+C7683+H;;?+HB+04>D862+R6;61<K+WDI-IK+>8226A+]=_3!R/"!]$".+"&+!=.(.)","(+!_$(AD*"!(!+/"!2$*8I+[676^:+3D6+H;;?+4=+8+=13:D622U++R/"!+/()&!+/.+!)"+!$"5.$8"8!)"+!82("K++$<+B;1+76L87A+B;17:62<+<;7+A;4=C+3D4=C:+3D83+A;=^3+>;1=3K+B;17+3;!A;+24:3+L422+H6>;96+8+98C=63+<;7+1=495;738=3+8>34J4346:I+(D676<;76K+;=2B+76L87A+B;17:62<+<;7+A;4=C+3D6+>7434>82+8>34J4346:I+$<+B;1+A;K+3D6+L;72A+L422+82:;+76L87A+B;1+D8=A:;962BI++
 • 119. 119(D6+57;>6::+;<+76L87A4=C+B;17:62<+4:+>8226A+5;:434J6+764=<;7>696=3I+)=A+43^:+6M376962B+5;L67<12I+[8J6+B;1+6J67+L;=A676A+D;L+3D6+3784=67:+83+68+T;72A+C;3+D891K+3D6+&42267+TD826K+3;+2685+D4CD+;13+;<+3D6+L8367+;=+>;998=Ae+(D6+3784=67+<47:3+D8A+D891+:L49+;J67+8+5;26+528>6A+;=+3D6+H;33;9+;<+3D6+38=?I+TD6=+D891+:L89+;J67+3D6+5;26+D6+C;3+8+<4:DI+$<+D891+A4A=^3+:L49+;J67+3D6+5;26+D6+C;3+=;3D4=CI+l*6L87A+5;:434J6+H6D8J4;7I+$C=;76+=6C834J6+H6D8J4;7Im+(D6=+3D6+5;26+L8:+784:6A+:6J6782+<663I+$<+D891+L8=36A+3;+683K+D6+:;;=+2687=6A+LD83+3;+A;I+/6M3+3D6+5;26+L8:+784:6A+3;+L8367+26J62I+D891+C;3+8+2;3+;<+<4:D+4<+D6+7;226A+;J67+3D6+5;26I+Y;1+C63+3D6+4A68I+T43D4=+8+:D;73+5674;A+;<+3496K+3D6+3784=67+D8A+784:6A+3D6+5;26+NF+<663+8H;J6+3D6+L8367I+D891+C;3+8+D1C6+76L87A+<;7+_1954=C+;J67+3D6+5;26I+D891+L8:+=;+A199BI+[6+24?6A+<4:DI+)=A+3D83^:+D;L+8+3784=67+C63:+8+&42267+TD826+3;+_195+;13+;<+L8367+;=+>;998=AI++Y;17+H784=+;567836:+6M8>32B+3D6+:896+L8BI+$<+B;1+76L87A+B;17:62<+<;7+B;17+9;:3+5;:434J6+8>34;=:K+B;1+L422+C63+9;76+;<+3D69+Z+829;:3+6<<;7326::2BI+)=A+4<+B;1+76822B+L8=3+3;+:1567>D87C6+B;17+A8BK+<;22;L+3D6+=6M3+:37836CBI++.HOEHDQU!3B!2I!UIJ!)&)B!)DEODT!&CLKQG!)LOGH++TD4>D+8>34J43B+;=+B;17+24:3+A;+B;1+<687+3D6+9;:3e+(D83^:+B;17+X(XI+TD6=+B;1+:3873+B;17+A8BK+8:?+B;17:62<K+fTD83^:+9B+X(X+3;A8Beg+3873+B;17+A8B+L43D+3D83+8>34J43BI++
 • 120. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 1200;:3+56;526+A;+_1:3+3D6+;55;:436I+(D6B+:>8=+3D647+3;!A;+24:3+3;+<4=A+:;963D4=C+3D83+3D6B+>8=+>7;::+;<<+V14>?2BI+(D6B+A;+3D647+<8:3+3D4=C:+<47:3I+.7+3D6+<1=+3D4=C:+<47:3I+;963496:K+3D6B+6J6=+A;+<47:3+3D4=C:+<47:3I+13+$+H6246J6+B;1+:D;12A+38>?26+3D6+<6876A+3D4=C:+<47:3I+$<+B;1+C63+3D83+;13+;<+3D6+L8BK+3D6+H17A6=+L422+H6+24<36A+8=A+B;1+L422+<662+8+:17C6+;<+6=67CB+3D83+L422+57;562+B;1+3D7;1CD+3D6+76:3+;<+3D6+A8BI+TDB+4:+3D4:e++@6=67822BK+LD6=6J67+B;1+D6:43836+;7+76:4:3+A;4=C+:;963D4=CK+3D676+4:+8+768:;=I+.<36=K+43+4:+<687I+W6;526+876+:4952B+8<784A+3;+<842I+X687+H2;>?:+1:+<7;9+A;4=C+;17+D4CD2B+26J678C6A+8>34J4346:aIX687+H2;>?:+;17+:1>>6::I+;96+56;526+L;12A+783D67+A;+=;3D4=C+:1>>6::<122B+3D8=+A;+LD83+76822B+>;1=3:+8=A+74:?+<8424=CI+X687+4:+3;;+6M56=:4J6+8+D8H43I+;+263^:+2687=+3;+76>;C=4i6+43K+<8>6+43K+38>?26+43K+8=A+9;J6+3D7;1CD+43I+(D6=+76L87A+B;17:62<I+@4J6+B;17:62<+8+J67H82+583+;=+3D6+H8>?I+(8?6+8+:D;73+H768?I+/;34>6+D;L+C;;A+43+<662:I+@4J6+8+?42267+LD826+8+<4:DI+B+3784=4=C+B;17:62<+3;+A;+B;17+X(XK+B;1+1=>;=:>4;1:2B+17C6+B;17:62<+3;+38>?26+3;1CD67+38:?:I++.HOEHDQU!:B!/OERHLRD!HCD!.]DDT!IX!>ILKQ!.FIW!+X4=822BK+L43D+822+3D6+382?+;<+C6334=C+3D4=C:+A;=6K+$^J6+:8J6+3D6+9;:3+495;738=3+:37836CB+<;7+28:3I+$=+D4:+6M>6226=3+H;;?K+Y:"9.*.(A"K+*4>D87A+,B76+1:6:+8+>83>DB+5D78:6+3;+A6:>74H6+3D6+=6>6::43B+<;7+H828=>6+4=+;17+24J6:I+[6+>822:+43+3D6+f:566A+;<+C;4=C+:2;LIg+$3^:+3D6+>;=:>4;1:+A6>4:4;=+3;+L;7?+;=+822+8768:+;<+B;17+24<6+>;=:38=32B+:;+3D83+=;3D4=C+4:+;13+;<+H828=>6I+
 • 121. 121(D676+876+:4M+98_;7+76:;17>6:+4=+B;17+24<6+3D83+=66A+3;+H6+?653+4=+>;=:38=3+H828=>6U++• 64=C+• 784=+• ;AB+• (496+• W6;526+• 0;=6B++R63^:+38?6+8+H746<+2;;?+83+3D6:6+:4M+8768:+;<+;17+24J6:I++AIJO!^OELK++(D6+H784=+4:+3D6+9;:3+5;L67<12+>;951367+4=+3D6+1=4J67:6I+(D6B+:8B+3D83+L6+1:6+;=2B+8+<78>34;=+;<+;17+5;36=3482K+98BH6+]+567>6=3I+$<+B;1+>;12A+_1:3+4957;J6+3D6+1:6+;<+B;17+H784=+HB+8+34=B+<78>34;=K+B;1+L;12A+98?6+98::4J6+4957;J696=3:+4=+B;17+24<6I++AIJO!^ITU++TD83+8=+4=>76A4H26+3;;+43+4:I+Y;17+D6873+H683:+;J67+NFFKFFF+3496:+8+A8B+L43D;13+8+:4=C26+>;=:>4;1:+3D;1CD3+;=+B;17+5873I+)98i4=CK+4:=^3+43e+/;3+3;+96=34;=+B;17+6B6:K+687:K+38:36K+8=A+:9622I+TD83+8=+4=>76A4H26+:6=:;7B+85587831:I+[;L+4:+B;17+H;AB+=;Le+%;12A+B;1+H6+9;76+57;A1>34J6+3;A8B+
 • 122. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 122HB+376834=C+B;17+H;AB+L43D+9;76+>876e+%;12A+3D4:+268A+3;+9;76+9;=6B+4=+B;17+5;>?63e+$+3D4=?+:;I++AIJO!^DLKQ++;96+56;526+>822+43+:54743I+.3D67:+>822+43+:;12I+$+>822+43+H64=CI+$3^:+B;17+6::6=>6K+B;17+H6!4=CI+$3^:+3D6+5873+;<+B;1+3D83^:+1=4V16+8=A+6367=82I+56=A4=C+3496+;=+B;17+:54743182+:4A6+C4J6:+B;1+567:56>34J6+;=+3D6+A842B+576::176:+;<+24<6I+T43D+567:56>34J6K+B;1+>8=+H6+9;76+C7;1=A6AK+9;76+378=V142K+9;76+83+568>6I+(D4:+4:+8+J67B+495;738=3+5873+;<+9B+24<6I+R4<6+L;12A+H6+968=4=C26::+L43D;13+43I++)>>;7A4=C+3;+8+@82215+5;22K+8H;13+G]+567>6=3+;<+/;73D+)9674>8=:+H6246J6+4=+8+D4CD67+5;L67I+T6+_1:3+1:6+A4<<676=3+=896:U+@;AK+#=4J67:6K+[4CD67+W;L67K+)228DK+/83176K+3D6+54743K+8=A+:;+<;73DI+08=B+;<+;17+H6246<:+876+J67B+:494287+83+3D6+LD;26:826+26J62I+$3^:+;=2B+83+3D6+763842+26J62+3D83+3D6+>;=<1:4;=+:63:+4=I+13+3D83^:+=;3+3D6+5;4=3+$^9+37B4=C+3;+98?6I++$<+3D676+4:+8+D4CD67+5;L67+Z+8=+822+?=;L4=C+4=36224C6=>6+;7+H64=C+Z+3D6=+LD83+H63367+5873=67+>;12A+B;1+D8J6+8:+B;1+>76836+91234526+:37689:+;<+4=>;96e+(D4:+L8:+*;>?6<62267^:+H6246<K+8=A+D6+C8J6+8L8B+<122B+NF+567>6=3+;<+D4:+4=>;96+822+D4:+24<6I++):+$+2;;?+H8>?+;J67+9B+24<6K+$+76824i6+3D83+98=B+;<+9B+9;:3+5;L67<12+4=>;96+:37689:+L676+829;:3+495;::4H26+3;+528=I+(D6B+_1:3+:6696A+3;+
 • 123. 123A7;5+;13+;<+3D6+:?BI+(D83^:+LDB+$+3D4=?+43^:+495;738=3+3;+L;7?+;=+B;17+:54743182+:4A6I+W67D85:+B;1+L422+H6+3D6+>;=A143+3D7;1CD+LD;9+3D6+D4CD67+5;L67+L422+A476>3+:56>482+:37689:+;<+4=>;96+3;+H26::+3D6+24J6:+;<+98=B+;3D67:I++&LND++%8=+B;1+498C4=6+8=B;=6+83+3D6+3;5+;<+D4:+;7+D67+57;<6::4;=+LD;+4:=^3+;7C8=4i6Ae+&4=A+;<+74A4>12;1:K+4:=^3+43e+[;L+;7C8=4i6A+876+B;1e+$<+B;1^22+578>34>6+3D6+:37836C46:+4=+3D4:+>D85367K+B;1+L422+H6+898i6A+83+D;L+91>D+9;76+6<<6>34J6+B;1+>8=+H6>;96I++/DI]FD++TD83+4:+24<6+L43D;13+56;526e+W6;526+876+3D6+H;33;9+24=6I+[;L+876+B;17+762834;=:D45:e+%;12A+3D6B+H6+H63367e+TD4>D+762834;=:D45:+A;+B;1+L8=3+3;+4957;J6e+TD83+:9822+3D4=C+>;12A+B;1+A;+4=+3D6+=6M3+D;17+3;+4957;J6+3D83+762834;=:D45e++=IKDU++X4=822BK+LD83+8H;13+9;=6Be+TD;+6J67+D8:+6=;1CDe+T6+822+?=;L+3D83+9;=6B+A;6:=^3+H1B+D8554=6::K+H13+L6^A+24?6+3;+<4=A+;13+<;7+;17:62J6:K+74CD3e++
 • 124. 01234526+37689:+;<+$=>;96+"14>?!3873+@14A6+ 124TD83+D8556=:+LD6=+;=+8768+;<+B;17+24<6+C63:+;13+;<+H828=>6e+,J67+?=;L=+:;96;=6+LD;+L8:+:37;=C+4=+;=6+8768+H13+=6C26>36A+3D6+;3D67+8768:e+R;;?+83+[;L87A+[1CD6:I+)+C48=3+4=+9;=6B+H13+8+5BC9B+6J67BLD676+62:6I+(D83^:+=;3+:1>>6::I+,J67+?=;L=+:;96;=6+L43D+8+2;3+;<+C7683+4A68:+3D83+=6J67+C;3+;<<+3D6+C7;1=A+H6>81:6+D6+;7+:D6+L8:+A4:;7C8=4i6Ae+,J67+D687A+;<+:;96;=6+LD;+=6C26>36A+D4:+;7+D67+H;AB+4=+517:143+;<+9;=6B+8=A+A46A+;<+8+576983176+D6873+8338>?e+)=A+3D6=+3D676^:+3D6+567:;=+LD;+:669:+3;+D8J6+43+3;C63D67+4=+822+3D6+;3D67+8768:+H13+_1:3+>8=^3+:669+3;+98?6+8=B+9;=6BI++Y;1+>8=+H6+:37;=C+4=+;=6+8768+Z+H13+8+>D84=+4:+=;+:37;=C67+3D8=+43:+L68?6:3+24=?I+;;=67+;7+28367K+1=26::+B;1+C63+B;17+3;382+8>3+3;C63D67K+B;17+)>D4226:^+D662+L422+576J6=3+B;1+<7;9+768>D4=C+3D6+3;5I+%8=+B;1+3D4=?+;<+8=B+6M89526:+;<+3D4:e+08742B=+0;=7;6I+,2J4:+W76:26BI+j;D=+621:D4I+%8=+B;1+3D4=?+;<+8=B+5;2434>48=:+L43D+8=+)>D4226:^+D662e+TD83+8H;13+3626J4:4;=+6J8=C624:3:e+(D6+24:3+4:+6=A26::I++;+LD83^:+B;17+L68?+24=?K+B;17+)>D4226:^+D662e+$<+B;1+A;=^3+:376=C3D6=+3D83+L68?+24=?K+24<6+L422+6M52;43+43I+$=+36==4:K+3D6+<47:3+3D4=C+B;17+;55;=6=3+A;6:+4:+3;+:4i6+B;1+15K+2;;?4=C+<;7+B;17+L68?+:5;3+Z+98BH6+43^:+B;17+H8>?!D8=AI+$3+A;6:=^3+983367+D;L+C;;A+B;17+<;76D8=A+4:K+;7+B;17+2;H+;7+B;17+8557;8>D+3;+3D6+=63I+Y;17+;55;=6=3+528B:+3;+3D83+L68?+:5;3+1=342+B;1^76+H2;L=+;<<+3D6+>;173I+@896I+63I+083>DI+Y;1^76+D4:3;7Bc+#=342+B;1+4957;J6+B;17+H8>?D8=AK+B;1^76+=6J67+C;4=C+3;+74:6+4=+3D6+78=?4=C:I++
 • 125. 125Y;1^22+=;34>6+3D6+56;526+B;1+76822B+8A9476+Z+3D6+;=6:+LD;+98?6+43+H4C+8=A+?665+43+H4C+Z+876+3D;:6+LD;+D8J6+43+3;C63D67+4=+822+:4M+8768:+;<+3D647+24<6I+(D676^:+:1>D+8+36953834;=+3;+_195+4=+8=A+517:16+4=+822+:4M+8768:+;<+3D647+24<6+L43D+:4=C26+94=A6A+A636794=834;=I+T6+3622+;17:62J6:K+fT622K+;=>6+$+98?6+9B+<47:3+94224;=K+$^22+D8J6+526=3B+;<+3496+<;7+762834;=:D45:Kg+;7K+f):+:;;=+8:+9B+98367482+:4A6+4:+38?6=+>876+;<+$^22+<;>1:+;=+9B+5DB:4>82+:4A6+;7+:54743182+:4A6Ig+$=+3D6+78>6+H63L66=+3D6+3;73;4:6+8=A+3D6+D876K+43^:+J67B+<71:37834=C+3;+L83>D+B;17+>;9563434;=+:566A+;<<+15+8D68A+LD426+B;1+38?6+3496+3;+H828=>6+B;17+24<6I+13+3D6+D876+4:+C;4=C+3;+D8J6+8+<283+3476+15+8D68A+8=A+L8:36+8+2;3+6=67CB+37B4=C+3;+<4M+43I+(D6=+B;1^22+58::+D49+15+8=A+268J6+D49+<;76J67+4=+B;17+A1:3I++$3^:+8+57;J6=+<8>3+3D83+H828=>6A+4=A4J4A182:+D8J6+;=2B+NF+567>6=3+8:+98=B+:674;1:+422=6::6:+8:+3D;:6+LD;+876+9828A_1:36AI+;+:2;L+A;L=K+:376=C3D6=+B;17+L68?=6::6:K+76C84=+B;17+H828=>6K+8=A+L;7?+;=+822+:4M+8768:+;<+B;17+24<6+A842BI+4=?+B;17+5B2;=:+A665+4=3;+3D6+6873D+:;+3D83+3D6+:?B:>78567+;<+B;17+24<6+L422+H6+H1423+;=+8+<479+<;1=A834;=I++(D4:+4:+9B+D;96+<;7+B;1U+8+24<6+;J67<2;L4=C+L43D+8H1=A8=>6+;<+822+?4=A:+Z+91234526+:37689:+;<+4=>;96K+_;B<12+762834;=:D45:K+H;1=A26::+6=67CB+8=A+D6823DK+8+V14>?+94=AK+8=A+8+:37;=C+:54743I+

×