สรุปสาระสําคัญ
แผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
คํานํา
สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตามพระราชดําร...
แผนปฏิบัติงาน
โครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บานถ้ํา...
อีกทั้งยังมีศูนยพักพิงชั่วคราว จํานวน ๑ แหง ตั้งอยูตอนบนของหมูบานซึ่งเปน
พื้นที่ตนน้ํา โดยมี ผูพลัดถิ่นชาวพมาอาศั...
การจัดการขยะและของเสียของศูนยที่ไมดีพอ ของเสียดังกลาวจึงไหลลงสูลําน้ําทําใหชุมชนที่อยู
ตอนลางไดรับผลกระทบ
-สารเคมี...
๔.๑ พื้นที่ดําเนินการ :
พื้นที่นํารอง (ดําเนินการภายใน ก.พ. ๕๔)
-โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน หมูที่ ๕
-ชุมชนห...
๕.ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๕๔
๖.กรอบการดําเนินงาน : ประกอบดวยแผนปฏิบัติงาน ๕ ดาน
๑) การสงเสริมการใชพลังงาน...
หนวยงานที่เขารวมโครงการความรวมมือไทย-จีนหมูบานไรมลพิษ
ระดับสวนกลาง
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
ผังกระบวนงานเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ
ในโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
(สําหรับใหแตละหนวยงานใชในการประสานความร...
กิจกรรมภายใตแผนงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
(ที่ดําเนินการแลว หรือ ดําเนินการไปตามปกติ)
แผน โรงเรียน ชุ...
กิจกรรมภายใตแผนงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
(ที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติม)
แผน โรงเรียน ชุมชน
การสงเสริ...
กระบวนการดําเนินโครงการ (ที่ตองรวมกันทําตอไป)
ขั้นตอนที่ ๑ : ชี้แจงชุมชน
ขั้นตอนที่ ๒ : การสํารวจขอมูลในพื้นที่เปาหมา...
ขั้นตอนที่ ๒ (การสํารวจขอมูลในพื้นที่เปาหมาย)
วัตถุประสงค เพื่อจัดทําชุดแบบสอบถามที่ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ตองการสํารว...
ขั้นตอนที่ ๓ (การฝกอบรม)
วัตถุประสงค เพื่อรวมกันกําหนดชวงเวลาการฝกอบรมในภาพรวมใหมีความเหมาะสม
สอดคลอง ไมซ้ําซอน โ...
ขั้นตอนที่ ๕ (การติดตาม สนับสนุนโครงการ)
วัตถุประสงค เพื่อติดตามสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการความรวมมือไท...
ภาคผนวก
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดรวมกันสรุปปจจัย...
ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการและจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย – จีน หมูบานไรมลพิษ
ลําดับ หนวยงาน ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แผนปฏิบัติงาน

1,291

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,291
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แผนปฏิบัติงาน"

 1. 1. สรุปสาระสําคัญ แผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และบานหวยคลุม หมูที่ ๖ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด จังหวัดราชบุรี) จัดทําโดย คณะทํางานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตุลาคม ๒๕๕๓
 2. 2. คํานํา สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และ บานหวยคลุม หมูที่ ๖) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการวางแผน ปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เขารวมโครงการหมูบานไทย-จีน ไรมลพิษ ใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน ไมซ้ําซอน และอํานวยประโยชนสูงสุดตอชุมชนในพื้นที่เปาหมาย กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ แบบบูรณาการในครั้งนี้ (เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเวสตเทิรน แกรนด ราชบุรี) นอกจากจะไดกรอบแผนการปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ที่มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดปรับ ความคิดและความเขาใจใหตรงกัน ทั้งในสวนของวัตถุประสงค/เปาหมายที่แทจริงของโครงการ กรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ตลอดจนพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ขอขอบคุณ นายศิริพงศ หังสพฤกษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานและอยูรวมกระบวนการตลอดทั้งวัน ขอขอบคุณ นายเธียรเอก ติยพงศพัฒนา ที่มาเปนวิทยากรจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จนไดกรอบแผนปฏิบัติ งานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ที่มีความชัดเจน คณะทํางานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตุลาคม ๒๕๕๓
 3. 3. แผนปฏิบัติงาน โครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานถ้ําหิน และบานหวยคลุม ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๑.หลักการและเหตุผล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริใหดําเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๓ ทั้งดานโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมทองถิ่น โดย เริ่มตนการพัฒนาที่โรงเรียน แลวขยายไปสูชุมชน ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓) มีสถานศึกษาใน โครงการ ๗๑๑ แหง และนักเรียน ๑๐๖,๑๖๕ คน มีชุมชนที่อยูในโครงการจํานวน ๑,๔๑๑ แหง นอกจากนั้นแลวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงทําโครงการรวมมือ ในการพัฒนากับประเทศตางๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอีกประเทศหนึ่ง ในป ๒๕๕๓ มีพระราชดําริใหรวมมือกับกระทรวงอนุรักษสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ทําโครงการหมูบานไรมลพิษ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนไดคัดเลือกหมูบานใน มณฑลยูนนาน เขาเปนหมูบานไรมลพิษ ในสวนของประเทศไทยนั้น ประชาชนในชุมชนบานถ้ํา หิน และบานหวยคลุม ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พรอมใจที่จะเขารวมการ ดําเนินงานในโครงการดังกลาว 1.๑ ขอมูลพื้นฐานชุมชน บานถ้ําหิน ตั้งอยูหมูที่ ๕ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนหมูบาน หนึ่งที่อยูในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยู บริเวณชายแดนประเทศไทยและสหภาพพมา มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร มีลําหวยขนาด ใหญไหลผานกลางหมูบาน พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับที่ราบเชิงเขาเล็กนอย โดยบริเวณเชิงเขา สวนใหญเปนปาเสื่อมโทรมผสมกับปาไผ บนยอดเขาเปนปาเต็ง และปาดงดิบ ประชากร มีทั้งหมด ๘๕๗ คน หรือ ๒๐๔ ครัวเรือน เปนชาย ๔๕๐ คน และ หญิง ๔๐๗ คน ประชากร สวนใหญเปนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง และผูพลัดถิ่นชาว พมาซึ่งอาศัยอยูในศูนยพักพิงที่ทางราชการจัดตั้งให โรงเรียน มีจํานวน ๑ แหง คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน เปดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ ๖ โดยในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักเรียน ๑๔๑ คน สถานีอนามัย มีจํานวน ๑ แหง คือ สถานีอนามัยบานถ้ําหิน
 4. 4. อีกทั้งยังมีศูนยพักพิงชั่วคราว จํานวน ๑ แหง ตั้งอยูตอนบนของหมูบานซึ่งเปน พื้นที่ตนน้ํา โดยมี ผูพลัดถิ่นชาวพมาอาศัยอยูรวมกันจํานวนมาก บานหวยคลุม ตั้งอยูหมูที่ ๖ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ ประมาณ ๙.๐๓ ตารางกิโลเมตร มีลําหวยขนาดใหญไหลผานกลางหมูบาน พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา สลับที่ราบเชิงเขาเล็กนอย โดยบริเวณเชิงเขาสวนใหญเปนปาเสื่อมโทรมผสมกับปาไผ บนยอดเขา เปนปาเต็ง และปาดงดิบ ประชากร มีทั้งหมด ๖๐๗ คน หรือ ๒๒๓ ครัวเรือน เปนชาย ๒๘๐ คน และ หญิง ๖๐๗ คน ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อาชีพ ประชาชนบานถ้ําหินและบานหวยคลุม สวนใหญประกอบอาชีพดาน การเกษตร ตลอดทั้ง ๒ ฝงของลําหวย เชน การทําไรมันสําปะหลัง สวนยางพารา สวนผลไม และ เลี้ยงสัตว เปนตน 1.๒ สภาพปญหาของชุมชน -การอพยพยายถิ่นฐานของประชาชนจากภูมิภาคอื่น เขามาอยูอาศัยในชุมชนเปน จํานวนมากเพื่อมาประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ประชาชนจากภาคใต ยายเขามาอยูเพื่อทําสวน ยางพารา เปนตน กอใหเกิดปญหาการบุกรุกเผาทําลายพื้นที่ปาไม เพื่อขยายพื้นที่ใชทําการเกษตร อีกทั้งโรคติดตอที่ติดมากับคนตางถิ่น -โรคติดตอนําโดยแมลง สวนหนึ่งเปนปญหาพื้นฐานเดิมที่มีการติดตออยูในชุมชน เชนโรคมาลาเลีย และไขเลือดออก ซึ่งอยูในความสามารถที่จะควบคุมไดหากเกิดกับคนทองถิ่น อีก สวนหนึ่งมาจากผูที่อพยพยายถิ่นฐาน เชน โรคชิคุนกุนยา ซึ่งติดตอจากคนชาวภาคใต และโรค มาลาเลีย ซึ่งติดตอจากผูผลัดถิ่นชาวพมา -การดูแลสุขภาพและอนามัยชุมชน เนื่องจากสถานีอนามัยมีบุคลากรนอยไม เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญและประชากรมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหการดูแลในเรื่อง ดังกลาวทําไดไมทั่วถึง กอใหเกิดปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ และปญหาการจัดสภาพแวดลอม ชุมชนไมถูกหลักสุขอนามัย -ขยะมูลฝอย และการปลอยของเสียลงสูลําน้ํา เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมาก และตั้งชุมชนอยูติดกับลําน้ําตามแนวยาวโดยตลอดลําน้ําตั้งแตบริเวณพื้นที่ตนน้ําจนถึงทายน้ํา สงผลใหมีปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมากซึ่งหากมีการคัดแยกจะทําใหขยะ บางสวนสามารถนํามาใชประโยชนได เชน เศษเหลือจากการเกษตร หรือการประกอบอาหาร สามารถนํามาหมักเปนกาซชีวภาพหรือปุยหมักได กระดาษใชแลวก็สามารถนํากลับมาใชใหมได หรือขายได เปนตน อีกทั้งปญหาการปลอยของเสียลงสูลําน้ําหวยคลุมซึ่งเปนแหลงน้ําหลักของ ชุมชน โดยเฉพาะที่ศูนยพักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งอยูบริเวณตนน้ําและมีผูอพยพจํานวนมาก ประกอบกับ
 5. 5. การจัดการขยะและของเสียของศูนยที่ไมดีพอ ของเสียดังกลาวจึงไหลลงสูลําน้ําทําใหชุมชนที่อยู ตอนลางไดรับผลกระทบ -สารเคมีตกคาง เนื่องจากประชาชนสวนใหญในชุมชนทําอาชีพทางการทําเกษตร โดยใชปุยเคมีและยาฆาแมลง จํานวนมาก จึงเกิดปญหาสารเคมีตกคางอยูในพื้นที่ และสวนหนึ่ง ไหลลงสูลําน้ําหวยคลุม -ความยากจน ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน ขาดความรูพื้นฐานในการ ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ -สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการใชพื้นที่ปาใน การทําเกษตรจํานวนมากจึงทําใหสูญเสียทรัพยากรปาไม อีกทั้งในชวงฤดูแลงยังเกิดไฟปาจากการ เผาทําลายพื้นที่เพื่อทําการเกษตร จนในบางครั้งเกิดเปนไฟปาลุกลามไปทั่วทั้งพื้นที่ 2.วัตถุประสงคทั่วไป 2.๑ เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชนใหดีขึ้น 2.๒ เพื่อพัฒนาใหเปนแบบอยางการพัฒนาหมูบานไรมลพิษ 2.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.วัตถุประสงคเฉพาะ 3.๑ เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 3.๒ เพื่อสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในชุมชน 3.๓ เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม และการควบคุมโรคติดตอ 3.๔ เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคของ ประชาชน ๔.๕ เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชน ๔.๖ เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมดานการอนุรักษ 4.พื้นที่โครงการ 1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน หมูที่ ๕ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๒) พื้นที่ชุมชนบานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และพื้นที่ชุมชนบานหวยคลุม หมูที่ ๖ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 6. 6. ๔.๑ พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่นํารอง (ดําเนินการภายใน ก.พ. ๕๔) -โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน หมูที่ ๕ -ชุมชนหวย ๘ หมูที่ ๖ และ ชุมชนหวย ๑๐ หมูที่ ๕ และ ๖ พื้นที่ขยายผล (ดําเนินการภายใน ต.ค. ๕๔) -ชุมชนทั้ง ๒ ฝงถนนหลัก ในพื้นที่บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และบานหวยคลุม หมูที่ ๖ แผนที่ แสดงพื้นที่การดําเนินงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และ บานหวยคลุม หมูที่ ๖ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๔.๒ กลุมเปาหมาย : • ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน • ชาวบานในชุมชนหวย ๘ และ หวย ๑๐ จํานวน ๔๐ ครัวเรือน • ชาวบานที่อาศัยอยู ๒ ฝงถนนหลัก ในพื้นที่บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และ บานหวยคลุม หมูที่ ๖ (ระยะนํารอง) (ระยะขยายผล)
 7. 7. ๕.ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๕๔ ๖.กรอบการดําเนินงาน : ประกอบดวยแผนปฏิบัติงาน ๕ ดาน ๑) การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน -แผนการใชพลังงานทดแทนจากกาซชีวภาพ และเตากาซชีวมวล ๒) การสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในชุมชน -แผนการสาธิตการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี -แผนการสงเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐาน ๓) การพัฒนาสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม และการควบคุมโรคติดตอ -แผนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน -แผนการปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงแบบปลอดสารเคมี ๔) การปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคของ -แผนการการจัดการคุณภาพน้ําและน้ําเสีย -โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําพรอมระบบกระจายน้ํา ๕) การอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชน -แผนการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม -แผนการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม -แผนการหมูบานรักษวัฒนธรรม
 8. 8. หนวยงานที่เขารวมโครงการความรวมมือไทย-จีนหมูบานไรมลพิษ ระดับสวนกลาง สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ผูประสานงานหลัก) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมปาไม ระดับหนวยงาน/ สวนราชการ (ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี) สํานักงานจังหวัดราชบุรี (ผูประสานงานหลัก) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๘ สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค ๘ สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๗ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง กรมควบคุมโรค ระดับชุมชน ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ (ผูประสานงานหลัก) นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง ผูใหญบาน หมูที่ ๕ และ หมูที่ ๖ ตําบลสวนผึ้ง ผูนําศาสนาในชุมชนหวย ๘ และ หวย ๑๐
 9. 9. ผังกระบวนงานเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ในโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ (สําหรับใหแตละหนวยงานใชในการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ) การปองกันกําจัด ศัตรูพืชโดยชีววิธี หมูบาน ไรมลพิษ การผลิตเกษตรอินทรีย การปองกันโรคติดตอ ใชพลังงานสะอาด การรักษาปา ปองกันการพังทลายหนาดิน พัฒนาแหลงน้ําผิวดิน พัฒนาแหลงน้ําบาดาล การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ คุณภาพน้ําพลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล ลานบานสวย ประวัติศาสตรชุมชน การทอผา เพิ่มรายได การรับรองคุณภาพ สินคาเกษตร การปรับปรุงดิน ทางชีวภาพ
 10. 10. กิจกรรมภายใตแผนงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ (ที่ดําเนินการแลว หรือ ดําเนินการไปตามปกติ) แผน โรงเรียน ชุมชน การสงเสริมการใช พลังงานทดแทน - สงเสริมความรู - การสงเสริมการทํา เกษตรอินทรียใน ชุมชน - สาธิตการกําจัดศัตรูพืช - ปรับปรุงบํารุงดิน - พืช อาหารปลอดภัย - ปรับปรุงบํารุงดิน (บานหวยคลุม) - กลุมเกษตรอินทรีย (บานหวยคลุม) การพัฒนาสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม และการควบคุม โรคติดตอ <--------------------------------------- ควบคุมปองกันโรค ---------------------------------------> - สํารวจลูกน้ํา - ใหความรูเกี่ยวกับวิธีปองกันโรคมาลาเรีย การปองกันและแกไข ปญหาคุณภาพน้ําเพื่อ การอุปโภคของ ประชาชน <---------------------------------- สํารวจพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน ----------------------------------> <--------------------------- ตั้งคณะทํางานสํารวจความตัองการใชน้ํา --------------------------> <--------------------------- สํารวจคุณภาพน้ําหวยคลุม (ทุก ๓ เดือน) --------------------------> - สํารวจเพื่อออกแบบการจัดสรรน้ํา (แลวเสร็จ ประมาณ มี.ค. ๕๔) - - สงเสริมการปลูกหญาแฝก - การอนุรักษทรัพยากร ปาไมของชุมชน - -
 11. 11. กิจกรรมภายใตแผนงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ (ที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติม) แผน โรงเรียน ชุมชน การสงเสริมการใช พลังงานทดแทน <--------------------------- การสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ** ---------------------------> - การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน - การสงเสริมกระบวนการเรียนรู ** - การจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ** - การสงเสริมการทํา เกษตรอินทรียใน ชุมชน - การสงเสริมยุวหมอดิน ** - การทําปฏิทินการปลูกพืช (บานหวยคลุม) ** - - การปรับปรุงดิน (ชุมชนหวย ๘ และ ๑๐) ** - - การจัดตลาดสินคาอินทรีย การพัฒนาสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม และการควบคุม โรคติดตอ <----------------------- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมปองกันโรค ** -----------------------> <----------------------------------- การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ** ----------------------------------> <--------------------- การลด/ แยกขยะ และนําขยะมาใชประโยชนใหม ** ------------------------> <---------------------------------------- สุขอนามัยการใชสวม ** ---------------------------------------> <------------------------- การใชประโยชนจากขยะเปยก เพื่อทําแกสชีวภาพ-------------------------> - การจัดตั้งธนาคารขยะ ** - การปองกันและแกไข ปญหาคุณภาพน้ําเพื่อ การอุปโภคของ ประชาชน <----------------------- การอบรมการใชน้ําอยางรูคา (รวมถึงการใชน้ําฝน) ** ---------------------> <------------------------------------- การเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ํา -----------------------------------> <------------------------- การจัดทําระบบประปา (น้ําบาดาล/น้ําผิวดิน) ** --------------------------> - - การจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย (หมูบานละ ๒ แหง) ** - - การเก็บตัวอยางน้ําที่นําไปผลิตน้ําประปา เพื่อนําไปตรวจสอบ ** - - การปลูกหญาแฝก - - การตรวจสอบคุณภาพน้ําฝน ** - - การศึกษาปริมาณและความตองการใชน้ํา** หมายเหตุ ** สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน ๕ เดือน
 12. 12. กระบวนการดําเนินโครงการ (ที่ตองรวมกันทําตอไป) ขั้นตอนที่ ๑ : ชี้แจงชุมชน ขั้นตอนที่ ๒ : การสํารวจขอมูลในพื้นที่เปาหมาย ขั้นตอนที่ ๓ : การฝกอบรม ขั้นตอนที่ ๔ : ประสานงานชุมชน ขั้นตอนที่ ๕ : การติดตาม สนับสนุนโครงการ รางปฏิทินกระบวนการดําเนินโครงการ ขั้นตอน ตค. ๕๓ พย. ๕๓ ธค. ๕๓ มค. ๕๔ กพ. ๕๔ มีค. ๕๔ เมย. ๕๔ พค. ๕๔ มิย. ๕๔ กค. ๕๔ สค. ๕๔ กย. ๕๔ ดําเนินการเรงดวนในพื้นที่นํารอง ดําเนินการในพื้นที่ขยายผล ๑. ชี้แจงชุมชน วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ วันที่ ๕ ๒. สํารวจขอมูล ภายใน วันที่ ๓๑ ๓. ฝกอบรม หนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานงาน และดําเนินการ ๔. ประสานชุมชน ตอเนื่องตลอดป / ตามคํารองขอจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ๕. ติดตาม สนับสนุนโครงการ ตอเนื่องตลอดป ขั้นตอนที่ ๑ (ชี้แจงชุมชน) วัตถุประสงค เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับชาวบาน เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯความ รวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ พื้นที่ที่ดําเนินการ กิจกรรมตางๆ ที่จะ ดําเนินการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ - ประชุมชาวบาน ชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และ บานหวยคลุม หมูที่ ๖ วันที่ ๕ ของทุกเดือน นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน (นายก อบ.ต.สวนผึ้ง) มือถือ ๐๘๑-๘๕๖๒๖๐๒ โทร. ๐๓๒-๓๙๕๔๙๒ ตอ ๑๒
 13. 13. ขั้นตอนที่ ๒ (การสํารวจขอมูลในพื้นที่เปาหมาย) วัตถุประสงค เพื่อจัดทําชุดแบบสอบถามที่ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ตองการสํารวจ เพื่อ นําไปใชในการเก็บขอมูลในพื้นที่ ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การใชน้ํา น้ําเสีย ขยะ ภูมิ ปญญา ดัชนีลูกน้ํา ฯลฯ กิจกรรม กลุมเปาหมาย กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ ๑. ออกแบบแบบสอบถาม (พรอมคําอธิบายสําหรับ การตอบคําถาม) ชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ นํารอง (ชุมชนหวย ๘ หมู ที่ ๖ และ ชุมชนหวย ๑๐ หมูที่ ๕ และ ๖) ๒๙ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๒๕๕๓ หนวยงานที่จําเปนตองเก็บ ขอมูลพื้นที่ ๒. สงแบบสอบถามให สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรี (ทสจ. ราชบุรี) รวบรวม maree_44@hotmail.com ภายในวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๓ หนวยงานที่จําเปนตองเก็บ ขอมูลพื้นที่ ๓. จัดทําแบบสอบถาม ภายในวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๓ นส.มาลี ศรีรัตนธรรม (ทสจ. ราชบุรี) มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๗๙๔ maree_44@hotmail.com ๔. สงแบบสอบถามคืน กลับใหแตละหนวยงาน ตรวจสอบ ภายในวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๓ นส.มาลี ศรีรัตนธรรม (ทสจ.ราชบุรี) และ หนวยงานตางๆ ๕. ลงสํารวจและเก็บ ขอมูลพื้นที่ ๑๑-๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓ นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน (นายก อบ.ต.สวนผึ้ง) มือถือ ๐๘๑-๘๕๖๒๖๐๒ โทร. ๐๓๒-๓๙๕๔๙๒ ตอ ๑๒ ๖. วิเคราะหขอมูลแบบ สอบถาม ภายในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓ นส.มาลี ศรีรัตนธรรม (ทสจ. ราชบุรี) ๗. รายงานผลการสํารวจ ใหทุกหนวยงานทราบ เพื่อนําขอมูลไปใชในการ วางแผนการทํางาน ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๓ นส.มาลี ศรีรัตนธรรม (ทสจ. ราชบุรี)
 14. 14. ขั้นตอนที่ ๓ (การฝกอบรม) วัตถุประสงค เพื่อรวมกันกําหนดชวงเวลาการฝกอบรมในภาพรวมใหมีความเหมาะสม สอดคลอง ไมซ้ําซอน โดยที่ประชุมไดตกลงกันมอบหมายใหมีผูประสานงาน ดังนี้ แผนงานฝกอบรม หนวยงานหลักในการ ประสานงาน ผูรับผิดชอบ ดานพลังงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี นายเกริก มั่นคง มือถือ ๐๘๓-๓๑๓๖๖๒๙ krek@energy.go.th ดานเกษตรอินทรีย สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายเชาว วิเศษโชค มือถือ ๐๘๙-๒๕๗๘๒๖๖ chaowi@hotmail.com ดานการจัดการขยะชุมชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นายสากล ฐินะกุล มือถือ ๐๘๑-๙๘๙๐๐๖๘ ดานการจัดการน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ นส.วาทินี เพ็ญศิริ มือถือ ๐๘๗-๒๓๑๖๔๔๖ Wathinee_eng@hotmail.com ดานวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นส.ศันสนีย มือถือ ๐๘๑-๘๗๐๙๗๙๒ ขั้นตอนที่ ๔ (ประสานงานชุมชน) วัตถุประสงค เพื่อประสานงานกับกลุมเปาหมายในพื้นที่ หนวยงานหลักในการประสานชุมชน ผูรับผิดชอบ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ สวนผึ้ง พ.ต.ท.วิโรจน สุขเสริม มือถือ ๐๘๔-๘๘๔๕๒๔๔ โทร. ๐๓๒-๓๙๕๑๕๘ BPP137@gmail.com องคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง นายกสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน มือถือ ๐๘๑-๘๕๖๒๖๐๒ โทร. ๐๓๒-๓๙๕๔๙๒ ตอ ๑๒
 15. 15. ขั้นตอนที่ ๕ (การติดตาม สนับสนุนโครงการ) วัตถุประสงค เพื่อติดตามสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการความรวมมือไทย- จีน หมูบานไรมลพิษ หนวยงานหลักในการติตามสนับสนุนโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมภพ เพ็ชรเกลี้ยง เจาหนาที่งานภาคกลาง มือถือ ๐๘๑-๗๒๖๒๗๕๗ petkleang@gmail.com ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ สวนผึ้ง พ.ต.ท.วิโรจน สุขเสริม มือถือ ๐๘๔-๘๘๔๕๒๔๔ โทร. ๐๓๒-๓๙๕๑๕๘ BPP137@gmail.com
 16. 16. ภาคผนวก
 17. 17. ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดรวมกันสรุปปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของ โครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (บานถ้ําหิน หมูที่ ๕ และ บานหวยคลุม หมูที่ ๖) ไวดังนี้ ปจจัยสําคัญที่จะทําให โครงการประสบความสําเร็จ ปฏิบัติตามแผนการดําเนินการที่วางไว ตั้งใจปฏิบัติงาน รวมมือรวมใจกัน ไดรับการตอบรับและความรวมมือจาก ประชาชน มีงบประมาณเพียงพอสําหรับ ดําเนินการ ทําจริง ตองมีใจรักงาน มีความรับผิดชอบ ไมเกี่ยงงาน มีการประสานงานที่ดี ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ใชกระบวนการมีสวนรวมในการ ดําเนินการ มีความมุงมั่น ปจจัยสําคัญที่อาจทําให โครงการไมประสบความสําเร็จ ตางหนวยงานตางทํา ราษฎรในพื้นที่ไมใหความรวมมือ มี่มีการเขาสํารวจพื้นที่กอนดําเนินการ พื้นที่ไมตรงตามเปาหมาย หนวยงานไมไดดําเนินการตามแนวทาง ที่วางแผนรวมกัน ขาดการวางแผนการดําเนินการที่ดี ผูนําในพื้นที่ขาดความรู ความเขาใจใน โครงการ ขาดความรวมมือ ขาดการประสานงาน การขัดแยงกันระหวางหนวยงาน การขาดงบประมาณในการดําเนินการ ขาดการประเมินผลที่ถูกตอง ไมมีแผนงาน / แผนงบประมาณ ไมมีแผนการดําเนินการที่ตอเนื่อง
 18. 18. ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการและจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการความรวมมือไทย – จีน หมูบานไรมลพิษ ลําดับ หนวยงาน ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง เบอรติดตอ E-mail ๑. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นายสากล ฐินะกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ๐๘-๑๙๘๙-๐๐๖๘ - ๒. กรมควบคุมมลพิษ นายเชาวน นกอยู นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ๐๘-๗๓๔๗-๑๒๒๑ cnokyoo@hotmail.com ๓. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล นายสุพจน เจิมสวัสดิ์พงษ - ๐-๒๗๙๓-๑๐๓๔ Supot06@gmail.com ๔. กรมทรัพยากรน้ํา นายยรรยงค อินทฤทธิ์ วิศวกรชํานาญการพิเศษ - - ๕. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ๘ (ราชบุรี) น.ส.ลลิตา จันทรจุฬาลักษณ นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๐๘-๐๕๖๕-๓๗๕๗ lalita287@gmail.com ๖. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี นส.มาลี ศรีรัตนธรรม ผอ.สนง.ทสจ. ๐๘-๑๗๕๒-๐๗๙๔ maree_44@hotmail.com ๗. สํานักจัดการปาชุมชน นส.ปาริชาติ ฤทธเดช (ประชุมแทน) นักวิชาการปาไมชํานาญการ ๐๘-๑๗๒๐-๒๔๖๐ - ๘. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๐ (ราชบุรี) นายนริศ อาจธัญกรณ ผอ.สวนจัดการปาชุมชน ๐๘-๑๔๐๗-๒๔๐๕ narit_52@hotmail.com ๙. จังหวัดราชบุรี (สํานักงานจังหวัด) นายชินวัฒน อัศโนมันต นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการ ๐๘-๑๓๗๘-๕๒๓๘ Chin_1991@msn.com ๑๐. อําเภอสวนผึ้ง น.ส.สุภาพร มุสิกสาร ปลัดอําเภอสวนผึ้ง ๐๘-๙๒๒๐-๙๐๓๓ pm483@hotmail.com ๑๑. องคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน นายก อบต.สวนผึ้ง ๐๘-๑๘๕๖-๒๖๐๒ - ๑๒. ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ พ.ต.ท.วิโรจน สุขเสริฐ ผบ.รอย ตชด.๑๓๗ สวนผึ้ง ๐๘-๔๘๘๔-๕๒๔๔ bpp137@hotmail.com ๑๓. โรงเรียนตะเวนชายแดนบานถ้ําหิน ด.ต.สําเริง เกลี้ยงมน จนท.งาน.กร รอย ตชด.๑๓๗ ๐๘-๗๑๖๔-๗๑๙๙ Raa_rerng08@hotmail.com ๑๔. สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี นายเกริก มั่นคง นายชางเทคนิค ๐๘-๓๓๑๓-๖๖๒๙ krek@energy.go.th ๑๕. สํานักวิชาการพลังงานภาค ๔ อรุณ ยิมประเสริฐ นายชางเทคนิคอาวุโส ๐-๓๒๓๙-๑๗๐๕ - ๑๖. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๔ (สคร.๔) จุฑาทิพย ชมภูนุช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ๐๘-๑๗๔๕-๗๖๕๗ cchompoonuch@hotmail.com ๑๗. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายภัลลภ จริยาภิวุฒิ - ๐๘-๑๗๕๖-๘๔๘๖ - ๑๘. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางพัชราภา มนัสปญญากุล - ๐๘-๑๘๗๔-๔๕๑๐ Patcha_som@hotmail.com ๑๙. สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายไกร ตราบดี รองประธานสภา ๐๘-๑๙๑๐-๒๒๓๙ - ๒๐. สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายเชาวน วิเศษโชค นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ๐๘-๙๒๕๗-๘๒๖๖ chaowi@hotmail.com ๒๑. ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ ๐๘-๑๑๙๘-๓๗๔๔ Somkid_bio2@yahoo.com ๒๒. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี นายวัฒนิกร เทพโพธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ๐๘-๖๗๓๐-๑๓๙๔ bacterc@hotmail.com ๒๓. สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี น.ส.ดามร หนูรักษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ๐๘-๗๐๒๕-๑๒๓๖ iamwarin@hotmail.com ๒๔. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ นายพิพัฒน สุวัชยังกูร ผอ.สวน.พัฒนาที่ดิน เขต ๑๐ ๐๘-๑๘๘๒-๔๔๖๗ ๒๕. สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลภาค ๗ นส.วาทินี เพ็ญศิริ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ๐๘-๗๒๓๑-๖๔๔๖ wathinee_eng@hotmail.com ๒๖. สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) จ.ส.อ.จรัญ โพธิ์มณี ผอ.สวนบริหารจัดการน้ําบาดาล ๐๘-๙๘๐๙-๐๘๗๑ twrc10@yahoo.com sunee_rb@yahoo.com ผูประสานงานโครงการความรวมมือไทย-จีน หมูบานไรมลพิษ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายสมภพ เพ็ชรเกลี้ยง เจาหนาที่งานภาคกลาง ๐๘-๑๗๒๖-๒๗๕๗ petkleang@gmail.com

×