Zaverecny ukol KPI

253 views
207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol KPI

  1. 1. Název práce: Informatizace společnosti a ochrana soukromí na internetuArgumentace: Téma “informatizace společnosti a ochrana soukromí na internetu” jsem si vybralapředevším z důvodu aktuálnosti, podpořené přednáškami z mého oboru Informační studia aknihovnictví, a osobním zájmem o danou problematiku. Rozvoj informačních a komunikačníchtechnologií v dnešním světě mění náš způsob práce, způsob života a využití volného času. Ochranasoukromí na internetu s informatizací úzce souvisí. Internet přestal být anonymním místem a srozvojem sociálních sítí se stal domovem naší virtuání identity, přesto požadavky na úroveňzabezpečení soukromých údajů na internetu nejsou tak důrazně vyžadovány, jako v reálném světě.Anotace: Práce “Informatizace společnosti a ochrana soukromí na internetu” se zaměřuje nejenna vymezení pojmů informatizace a ochrana soukromí, ale i na jejich vnímání současnouspolečností. Práce se zaměřuje na možnosti v oblasti informačních technologií, jejich důležitost avýznam v naší společnosti, a jejich nenahraditelnost v našem soukromém i pracovním životě. Práce je také zaměřena na chápání soukromí především v dnešním světě sociálních sítí asdílení informací. Poukazuje na rozdílné vnímání osobních informací a soukromí v reálném světěa ve světě virtuálním. Práce nemá za úkol tuto problematiku hodnotit, ale poukázat na závažnosta rizika, která s ní souvisejí.Klíčová slova: informatizace společnosti, ochrana soukromí, soukromí na internetu, sociální sítě,sdílení 1
  2. 2. Informatizace společnosti a ochrana soukromí na internetu Ve vyspělých zemích ovlivňuje každodenní život lidí používání počítačů, mobilníchtelefonů, internetu, elektronické pošty, atd. Základním faktorem rozvoje společnosti se stávajíinformace. Technologický pokrok dosál toho, že tyto informace můžeme šířit, přenášet,zpracovávat a uchovávat v písemné, vizuální, i zvukové podobě. V dnešní době se stává informacevelice cenným zbožím. Každý člověk, který chce být ve své práci i v soukromém životě úspěšný,potřebuje umět informace co nejrychleji vyhledat, zapsat, případně uchovat, utřídit a vyhodnotit.Základem tohoto pokroku bylo rozšíření informačních technologií a služeb mezi běžné uživatele.V této souvislosti tak můžeme hovořit o informatizaci společnosti. Smyslem informační společnosti je zajištění univerzálního přístupu lidí k informacím.Měřítkem úrovně společnosti není ani počet osobních počítačů a telekomunikačních prostředků,ani délka optických kabelů, ale především rozsah, kvalita, užitečnost a především dostupnostinformací a informačních služeb pro občany. Informační technologie jsou velmi rychle se vyvíjející odvětví, takže významnou úlohu vinformační společnosti hraje osvojování si nových znalostí a zkušeností, jako výsledekpraktického využívání vědomostí.1 V tomto smyslu lze informační společnost charakterizovat jakospolečnost celoživotního učení. S růstem pronikání informačních technologií do našehosoukromého i pracovního života vzrůstá tlak společnosti na počítačovou gramotnost člověka.Znalosti založené na zvládnutí moderních technologií nastolují trendy, kdy firmy a zaměstnancibudou vzájemně prostorově nezávislí. Nastoluje se společenská diference mezi těmi, kteří jsoukvalifikovaní, vzdělaní, jazykově vybavení a těmi, kteří jsou bez kvalifikace, jazykověnevybavení, stojící mimo informační společnost. Využívání informačních technologií ve školáchje předpokladem úspěchu v moderní společnosti na počátku 21. století. V současném světě, kdyinformace jsou hybnou silou ve všech oblastech lidské činnosti, již asi nikdo nepochybuje onutnosti stálého vzdělávání v informačních technologiích. Ti, kteří mají přístup k informacím ainformačním technologiím, a v tomto oboru se neustále rozvíjejí mají sociální a ekonomickouvýhodu nad ostatními. Přístup k informacím znamená přístup ke znalostem, k vědění a ke1 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha:Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X. 2
  3. 3. vzdělání.2 Informatizace s sebou přináší kromě změn ve způsobu poznávání světa také změny vkomunikaci mezi lidmi. Na prahu informační společnosti, v níž se internet stává univerzálnímmédiem pro šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání a organizaci informací, si začínámeuvědomovat, že informační technologie ovlivňují všechny aspekty našeho života, dokonce možnái způsob našeho myšlení. Stále více informací získáváme z nepřímé komunikace mezi lidmi.Vytrácí se tak kouzlo přímé komunikace a s ní související sociální kontakty. Intimní rozhovor lidínahrazuje komunikace samotářů a anonymů. Tato praxe může vést až k rozdělení identity člověkana tu skutečnou a virtuální. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nedávno prohlásil, že soukromí je přežitkemdvacátého století. Pro většinu z nás je ale soukromí velmi důležité, ikdyž každý může mít jinýdůvod. Soukromí je důležité pro utváření integrity a osobnosti člověka a má výraznýpsychologický efekt, což se projevuje i na sociálních vazbách.3 Je velmi těžké najít pravou rovnováhu mezi ochranou soukromí jednotlivce a uspokojeníminformačních potřeb společnosti. Uživatelé internetu až do příchodu sociálních sítí obvykle žili vpřesvědčení, že komunikační služby jsou anonymní. Ony skutečně anonymními do určité mírybyly. Lidé internetovým serverům svěřovali jen málo informací o sobě, často vystupovali podpřezdívkami a s ostatními uživateli neměli téměř nic společného. Sociální sítě toto změnily. Lidéuvnitř virtuálních skupin se obvykle znají fyzicky, a proto spolu navazují i kontakty virtuální.Protože se znají fyzicky, vystupují také pod svými skutečnými jmény. Sociální sítě obecně jsou dnes největším zdrojem problémů v oblasti soukromí. Základempro ochranu soukromí na sociálních sítích je znalost jejich podmínek, podle kterých jsouprovozovány. Nemá-li uživatel možnost si podmínky prostudovat, může si přečíst články nawebech, které se tomuto tématu věnují, jako například Lupa.cz, kde jsou rozebrány změny, kterémají na uživatele největší dopad.42 VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103159.html3 HOLTZMAN, David H. Privacy lost: how technology is endangering your privacy. 1st ed. SanFrancisco: Jossey-Bass, c2006, xxvi, 326 p. ISBN 978-078-7985-110.4 ČERNÁ, Monika. Úvod do sociální sítí: soukromí. Metodický portál: Články [online]. 05.03.2012, [cit.2012-12-16]. Dostupný z:4 <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/15079/UVOD-DO-SOCIALNI-SITI-SOUKROMI.html> 3
  4. 4. V této oblasti je možné uvést dva konkrétní případy změny uživatelských podmínek znedávné doby. Prvním příkladem je sjednocení pravidel služeb Google. Dříve platilo, že jednotlivéslužby Googlu (Plus, Play, Reader, Dokumenty, atd.) mají své vlastní licenční podmínky anevyměňují si uživatelská data. Nově došlo k integraci těchto licenčních podmínek do jednohobalíku a Google tak může snáze cílit reklamu na konkrétního uživatele, protože má veškeréinformace získané napříč službami. Příkladem druhým je Facebook,který relativně často mění své podmínkyspolu se způsobem nastavení soukromí.Facebook se snaží o co největší otevřenostprofilů, aby byla jeho síť co nejvícesociální a také prohledávatelná prostrojové vyhledávače. Méně zkušeníuživatelé si tak často z nevědomostivyberou tu otevřenější variantu svýchprofilů. Nejdůležitější roli při ochraněsoukromí nejen na internetu sehrává lidskýfaktor. Obecně platí, že nejslabšímčlánkem zabezpečení je právě člověk. Anisebelepší technické nastavení soukromínezabrání samotnému uživateli, aby nasebe prozradil informace osobníhocharakteru. Je důležité si uvědomit, žekaždá informace je zneužitelná, jenněkteré mají vyšší dopad. To co je nainternetu jednou zveřejněno, tam můžezůstat navždy. Také to, co nás mohou sdílet naši přátelé je poměrně podstatné a také hodněopomíjené. 4
  5. 5. Citace a hodnocení:CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha:Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X. - odborná publikace k danému tématu - prověřený autor, odborník na problematiku - podrobné popsání tématu - informace jsou objektivní, nezaujatéČERNÁ, Monika. Úvod do sociální sítí: soukromí. Metodický portál: Články [online]. 05.03.2012, [cit.2012-12-16]. Dostupný z:<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/15079/UVOD-DO-SOCIALNI-SITI-SOUKROMI.html> - uvedená autorka - odkazuje na citované zdroje - článek obsahuje náležitosti odborné práce - dostatečně popisuje danou problematiku - článek je nekomerční, objektivníHOLTZMAN, David H. Privacy lost: how technology is endangering your privacy. 1st ed. San Francisco:Jossey-Bass, c2006, xxvi, 326 p. ISBN 978-078-7985-110. - autor je odborník na problematiku - odborná publikace k danému tématu - podrobné popsání tématu - důvěryhodný a kvalitní zdroj - informace jsou objektivní, nezaujatéVLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103159.html - uvedený autor textu, odborník na danou problematiku - uvedeny citované zdroje - článek je strukturovaný a přehledný, obsahuje odbornou terminologii - text je nekomerční a objektivní - téma je dostatečně popsáno 5
  6. 6. 6

×