Workshop rapport - First edition

1,217
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,217
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop rapport - First edition

 1. 1. TEORI OG PRAKSISORGANISERER BYENS IDÈER”I fremtiden vil vi arbejde på at samle byen om ideer der kan gøre en forskel - sætteproblemstillinger og udvikle i fællesskab med vores community.”EngagE, ExplorE, DEvElop12 februar – 19 marts 20112 måneder, 60 engagerede deltagere, 18 interviews, 3 workshopgange, 4 ekspert pan-elister, 2000 post-its og én experience designer.Denne rapport er både en præsentation af resultaterne fra workshopserien Engage,Explore, Develop, der fokuserede på brugerinddragelse i fremtidens Teori og Praksis(T&P) og en værktøjskasse med metoder og processer for hvordan man involverer bru-gere i at skabe projekter og koncepter der bygger på brugernes behov og oplevelser.Tak til Morten Lundholm (Lundholm Experience Strategy), tak til Københavns Projek-thus (KPH), tak til de som lod sig interviewe, tak til konceptdommerne Uffe Elbæk (Ka-ospiloterne), Camilla Frederiksen (e-Types), Rasmus Bro (Super 16) og Thomas Binder(DKDS), og ikke mindst tak til alle jer der tog del i workshopserien. Jeres værdifuldeindsigter og input er samlet i denne rapport og vil sprede sig i byen og vores arbejde ifremtiden!- Teori og Praksis 1
 2. 2. EngagE, ExplorE, DEvElopTeori og Praksis har rundet sit første år! Siden start har missionen været at organiserebyens viden og idéer på en måde så det kom til gavn for alle (borgere, organisationerog virksomheder). Vi har bevæget os hastigt og har nydt fremdrift i både omfang, popu-laritet og ambitioner. Med et år af nysgerrige forsøg og projekter bag os, står det klart atvi har behov for at udvide vores forståelse af de felter vi arbejder i – og behovene hosde brugere og partnere vi arbejder med – hvis vi skal vokse med de forventninger vi, ogvores brugere, har til projektet.I forløbet ENGAGE, EXPLORE, DEVELLOP kombinerede vi vores målsætninger ogudfordringer og satte fokus på muligheder for brugerinddragelse og medskabelse T&Pi fremtiden.Igennem tre workshops kortlagde og designede 60 engagerede deltagere en rækkenytænkende muligheder og redskaber for hvordan fremtidens T&P kan inddrage bru-gere og partnere i udviklingen af projektet og som de engagerede medskabere i forb-indelse med konkrete aktiviteter. De endelige redskaber blev udviklet på baggrund afog med inspiration i 18 undersøgende interviews med en række udvalgte institutioner,virksomheder og personer, der vejede ind med deres værdifulde forståelser af hvadvidensdeling, inddragelse og netværk i praksis betyder for dem. ”4000 medlemmer lyder meget godt, men hvad be- tyder det egentligt?!” ENGAGERE, EXPLORE, DEVELOP blev til på bag- grund af en simpel men nagende udfordring fra ex- perience strateg Morten Lundholm, der designede og faciliterede processen i et tæt samarbejde med T&P. Morten Lundholm er direktør for Lundholm Experi- ence Strategy (LES Aps), tidligere senior manager for 2 LEGOs experience researchafdeling og human fac- tors specialist fra design- og innovationsvirksomheden IDEO.
 3. 3. nyE målsætningEr – vi forbinDEr byEns iDéEr, viDEnog nEtværkIgennem workshopserien har vi fundet værdifulde indsigter og muligheder, der vilguide fremtidens arbejde hos T&P. Historier og input fra workshopdeltagere og de in-terviewede har givet os en langt bedre forståelse af de felter vi arbejder med og skabtnye mulighedsrum samt en serie design principper, der fremover vil inspirere og dannefokus for vores arbejde med både brugere og partnere.I fremtiden vil vi bevæge os mod at blive en mere tilgængelig og interessant partner ogplatform for byens videnssamling og idéudvikling ved at arbejde imod tre grundlæggendemålsætninger:Bedre indsigt og flere muligheder gennem nye partnerskaberVi vil knytte nye fremadstormende og progressive partnere til T&P for at sikre bedreindsigt i byen og give brugere og partnere flere muligheder for at udfordre etableredeforståelser og komme med nytænkende bud på interessante problemstillinger og løs-ninger.Problemorienterede og værdiskabende samarbejderVi vil sikre at vi og vores brugeres tid og arbejde skaber reel værdi for alle involveredeved at arbejde igennem projekter, forløb og arrangementer der tager udgangspunkt ikonkrete problemstillinger og klare behov i byen, vores community eller hos os selv.Bedre mulighed for at synliggøre sig selv gennem T&PVi vil levere værdi til vores partnere og brugere ved at skabe bedre muligheder for atdele sine passioner, kompetencer og projekter og skabe nye kontakter både internt icommunitiet og udadtil i byen. 3
 4. 4. Værktøjer og inspirationSeriens metode og proces er udviklet af Morten Lundholm og har dannet grundlag forbåde vores workshops og sideløbende research. Her har du en kort præsentation afden overordnede metodologiske baggrund, som vi uddyber og sætter i kontekst medde følgende afsnit.Hvorfor brugerinddragelse?Der er ikke noget der hedder forbruger i dag – der er folk der vælger at tage del, og folkder ikke gør. Brugere forventer at kunne påvirke produkter af en hver type, og kræverprodukter der tilpasser sig deres behov – ikke omvendt. Brugeren er blevet medskaber,og som medskaber tager man del i at tilføje værdi. Succesfulde og relevante organisa-tioner er i stand til at arbejde med denne forventning og belønne medskaberen. De eri stand til at distribuere ejerskabet over brandet til sine brugere, de kender deres bru-geres behov og forventninger og de er i stand til at inddrage deres brugere i udviklingenaf nye produkter.analysE og syntEsE – fra iDé til EnDEligt koncEptNår en ide udvikles til endeligt koncept eller produkt, sker det i spændingsfeltet mellemden konkrete virkelighed, hvor vi finder vores problemstillinger og inspiration og denmere abstrakt tænkning, hvor vi analyserer og splitter ideer ad for at kunne samle demigen i nye forestillinger. Det er en grundlæggende proces, vi konstant gennemgår, menforståelse for processen, de trin den består af og hvordan man kan bevæge sig frem ogtilbage i mellem dem, er enormt betydende for om ens idéer lykkes eller fejler, og ikkemindst om du vil kunne rette op på fejltagelser og skabe nye, bedre koncepter. 4
 5. 5. Det første skridt imod at skabe noget nyt sker når man identificerer et problem ellernoget der bør forbedres i den virkelige verden. Med et formuleret problem ledes enstanker naturligt hen imod det abstrakte, når vi begynder at forestille os idéer og scenar-ier for mulige løsninger, men før vi begynder at udvikle og implementere løsningsforslagbør vi udvikle og teste vores forestillinger grundigt for at sikre reelle og langtidsholdbareløsninger.Igennem research og observationer kan vi skabe en bedre forståelse af problemet ogdets kontekst. Det er vigtigt ikke blot at lade sig inspirere af observationer men ogsåat analysere dem grundigt for at finde de principper der driver dem, for at sikre at løsn-ingsforslaget har kontakt til et reelt behov og dermed skaber værdi for idéens aftagere.Med en bedre forståelse af de grundlæggende principper og problemets kontekst kanvi forme, udvikle og verificere vores idéer og bringe dem hele vejen til koncept og rea-lisering.procEssEn at formE En iDé til Et EnDEligt proDukt 5
 6. 6. Opdag:Bliv inspireret af den virkelige verden, find dine problemer og idéer.Udforsk:Udforsk dine idéer og problemstillinger igennem interviews og research med relevantemålgrupper, og hold fokus imod at identificere principper og mulighedsrum ved at skabeen forståelse for bagvedliggende behov blandt dine forestillede brugere.Formgiv:Udvikl og form koncepter, der kan omsætte din idé eller dit værdiforslag til konkreteoplevelser og løsninger for de brugere du henvender dig til, baseret på de forståelserdu har opnået.Verificer:Undersøg om dine koncepter og løsninger stadig har kontakt til de identificerede behovog om de relevante brugere finder værdi i dit forslag.Processens trin lader os udvikle koncepter i skridt hvor vi kan gå frem og tilbage efterbehov i stedet for at sende koncepter ud i blinde med krydsede fingre og håb om at derer glade brugere til at gribe dem i den anden ende. Det er en iterativ proces, der sikrerdet kreative arbejde, da den hele tiden tillader os at gå et enkelt skridt tilbage og pudsefejlslagne koncepter eller antagelser af – og sparer os for at starte forfra når en enkeltdel i processen slår fejl.T&P bygger på idéen om at skabe bedre overblik over og adgang til viden i byen. Prob-lemet og idéen var allerede identificeret da workshopserien fandt sted, og vi fokuseredederfor på do-delen af den kreative proces og mere specifikt trinene udforsk igennemresearch og analyse for at identificere nye mulighedsrum, samt formgiv igennem brain-storms og konceptudvikling i fællesskab med deltagerne og inviterede eksperter. 6
 7. 7. rEsEarch – obsErvationEr og inDsigtErDen bedste måde at forstå behov, problemstillinger og deres kontekst er at spørge demennesker, dine koncepter henvender sig til. Interviews med relevante brugere er bådegode til give inspiration når du udforsker en problemstilling eller mulighederne for etkoncept og til at verificere endelige koncepter eller løsningsforslag. Er du interessereti at udforske et problem eller område er det en god regel at lade interviewene starteudefra ved at spørge ind til de interviewedes forståelsesramme og kontekst for så atbevæge sig ind imod dit produkt eller løsningsforslag. Skal du validere vil du oftest in-dlede med at præsentere konceptet – starte indefra – og så bevæge dig ud.Sideløbende med de enkelte workshops foretog T&P 18 undersøgende interviews medfokus på at udforske brugere og partneres forståelser af vores felt og koncept for atkunne identificere nye mulighedsrum for fremtidens T&P. I researchen fokuserede vi påat involvere brugere og partnere, der både var direkte involverede i T&P eller blot arbe-jdede inden for de samme felter, for at finde en god balance mellem indsigter omkringvores arbejde og inspiration til nye muligheder. Det handlede grundlæggende om atfinde ud af hvordan brugere og partnere opfattede det felt vi opererer i, hvordan hoved-punkterne; vidensdeling, inspiration og netværk forstås og hvad det konkret betyder fordem i deres arbejde eller hverdagsliv for at danne grundlæggende forståelser til voresidé- og konceptudvikling. 7
 8. 8. Workshops og rEsultatErDet følgende er både en uddybende præsentation af de redskaber, vi udnyttede igen-nem processen samt resultaterne af to måneders hårdt og inspirerende arbejde.ENGAGE; EXPLORE DEVELOP serien bestod af tre workshops der blev bygget opomkring Morten Lundholms model og værktøjer. Teori & Praksis var case for forløbetog de to primære mål med forløbet var:1) at placere proces og metoder i kontekst samt2) at udvikle nye forståelser og muligheder for fremtidens T&P.Over to måneder arbejdede 60 engagerede brugere med T&P på at analysere prob-lemstillinger, identificere mulighedsområder og udvikle løsningskoncepter. Sideløbendeinterviewede T&P 18 brugere og mulige partnere fra forskellige fagområder, der blevspurgt til deres syn på vores værdiforslag, og hvad videndeling, netværk og inspirationbetød for dem og deres hverdag/arbejdsliv. 8
 9. 9. Workshop 1:”Framing the right questions””At skabe værdi handler om at stille de rigtige spørgsmål for at formulere de rigtigeproblemstillinger” Morten LundholmFørste workshop handlede om processer og værktøjer til at aktivere og engagere bru-gere i udviklingen af koncepter og løsninger. Vi fokuserede på hvordan man arbejdermed community-baseret research, hvornår og hvordan man bedst inddrager forskelligebrugertyper, og hvordan man forankrer projekter og løsninger i reelle behov indenforens felt.T&P præsenterede vision og mission for projektet samt tidligere udførte koncepter. Ifællesskab diskuterede vi relevans, researchområder, interessenter og community forat sætte rammer for research og identificere de rette interviewdeltagere.Forskellige indsigter på forskellige tidspunkterAlt efter hvor vi befinder os i den overordnede proces udnytter vi research og indsigterforskelligt til at udvikle idéer og koncepter. Indsigterne vi leder efter følger formålet i deenkelte trin og leverer forskellig type af værdi forskellige tidspunkter i processen.forskElligE brugErE givEr forskElligE inDsigtErI arbejdet med brugerdrevet research og idéudvikling er det et bærende grundlag forhele processen at forskellige brugertyper leverer forskellige indsigter i forhold til ditværdiforslag eller koncept. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart hvor i processen manbefinder sig når man fastlægger rammerne for researchen og hvilke brugere man vilinterviewe.Deles researchprocessen op i forhold til indsigtstyper, har første fase fokus på at findeinspiration og muligheder (opdag), anden fase handler om at forstå og udvikle mu-lighederne (udforsk og formgiv), og tredje fase om validering (verificer). Det er derforforskellige typer af brugere du har brug for til hver af disse dele. 9
 10. 10. BrUgerTyPer; insPiraTiOn Og Validering:extreme users:De lægger deres energi indenfor det samme felt som dit værdiforslag, men deres behovog ønsker rækker langt ud over dit koncept, som derfor ikke henvender sig direkte tildem. Du kan bruge dine extreme users ekstreme tilgang til verden til at finde nye måderat anskue problemstillinger på og dermed som værdifuld inspiration til nye løsnings-forslag.lead users:De vil have ejerskab og indflydelse. Deres energi og store interesse for dine koncepterog idéer, gør dem til ideelle medskabere, der både lader dig forstå det yderste af mu-lighederne i dit brand samt fungerer som vigtig inspiration for dig og resten af commu-nitiet i forhold til nye muligheder og retninger.Connected users:Deres interesse gør at de forventer at være de første til at høre om nye tiltag.De er ideelle at inddrage i research, i interviews og til at verificere dine endelige vær-diforslag.active users:De kender og bruger dine idéer og produkter, men har ellers ikke investeret i dit brand.Forsøg aldrig at finde inspiration blandt denne del af dit community, men brug deres ær-lighed som forbrugere til at validere dine koncepter. I sidste ende er det her de mangeaftagere befinder sig og uden deres interesse vil konceptet falde til jorden eller væreurentabelt. 10
 11. 11. rEsultatEr fra Workshop 1Med workshop 1 identificerede vi indledende værdiforslag, udfordringer, researchom-råder og community kortlægning og afgrænsning af værdi, udfordringer og research.Workshop 2 - Reelle indsigterskaber nye mulighedsrum“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”- Henry FordI anden workshop fokuserede vi på, hvordan man arbejder målrettet og analytisk medindsigter fra bruger- og communityresearch; hvordan forskellige indsigter analyseresog grupperes, for til sidst at styre udformningen og indholdet i mulighedsområderne forfremtidige løsningsforslag. T&P præsenterede indsigter og erfaringer fra researchen.Vi diskuterede, kontekstualiserede og grupperede historier og indsigter i fællesskab forat kortlægge og afgrænse fremtidige mulighedsrum, der kunne bruges som inspirationog kilde til løsningskoncepter.analysE og syntEsE – Wants anD nEEDsDer er grundlæggende forskel på observationer og indsigter. Observationer som datafra interviews og research skal igennem et grundigt analysearbejde før man kan tale omat have identificeret reelle principper, der driver den udvikling eller de problemer, du kanbruge som reelle indsigter. Når man behandler data og forsøger at udlede indsigter erdet vigtigt at holde sig de forskellige trin I processen – analyse og syntese – klart:Analyse (”at løsne op”):Igennem analyse udleder du behovsprincipperne bag de forståelser og forventningerdu er stødt på i din research. 11
 12. 12. Syntese (”at forbinde”):I syntesen bruger du behovspricipperne aktivt til at identificere nye mulighedsområderog udtrykke dem kreativt i nye kombinationer.Det handler ikke om at give folk det de siger de vil have, men om at forstå hvad det er,de reelt har behov for. Her handler det om at adskille folks ‘wants’ fra deres ‘needs’.Det handler om at forstå hvad der ligger bagved folks ønsker, hvilket ikke nødvendigvishænger sammen med deres udtalelser, som Henry Fords citat i indledningen af afs-nittet så fornemt illustrerer. Derefter er det lettere at gå til konceptudvikling ved i førsteomgang at brainstorme serier af spørgsmål (hvordan kan vi…) der kan være med tilat pege retninger og muligheder ud for fremtidige koncepter. Formuler dine spørgsmål(hvordan kan vi…) på baggrund af dine mulighedsområder for at åbne og guide idéernei brainstorm processen.resultaterIgennem fælles analyse og syntese af historier og temaer fra researchen identificeredevi fem separate mulighedsrum, der vil danne grundlag for T&Ps fremtidige arbejde.mulighEDsrumuDforDringErgiv brugerne muligheder for at udleve deres ambitionerDet er ambitionerne der samler T&Ps community. Communitiet består af folk med vidtforskellige fagbaggrunde og interesseområder, men lysten til udfordringer og ønsketom at have indflydelse på sin omverden og sine medmennesker deles af alle. Desudenskal det være interessant, intelligent og appellerende at tage del. Underholdning skalkombineres med udfordringer og der skal være noget på spil.”Jeg synes ikke at T&P virker særligt eksklusivt - T&P kræver noget af én – det kræveret overskud. Derfor er det dem, der har det overskud, der deltager – det er sgu deskarpeste – folk der virkelig ved hvad de kan og hvad de vil. De har ikke brug for, at detskal være en lukket kreds.” Nævnt ved sidste workshop 12
 13. 13. a.Aktiviteter skal udspringe af reelle problemstillinger.Vi vil alle gerne underholdes i lækre omgivelser, men der skal ske noget mere. Der skalvære ’noget på spil’ og form skal følge af funktion! Ambitiøse mål i aktiviteterne skaberrelevans, autoritet og langsigtet værdi. “Folk kommer ikke til ting, de ikke kan spejle sig i – problemet er selvfølgelig bare, hvisder bliver for meget spejl. (…) Jeg bliver inspireret, når der er noget reelt på spil, noglepoler, så man skal koncentrere sig, så det ikke bare er formidling. Det må gerne gørelidt ondt oppe i hovedet, forvirre, og stille krav til at man danner en mening.” SimonMertner Vindb.Lad brugerne blive udfordret af nye vinkler mennesker og felter.Vi deler en fælles interesse i at blive taget seriøst og i at krydse klinger med nye fago-mråder, mennesker og meninger. Det er i krydsfelterne, at nye ideer opstår, og vi findernye vinkler på eksisterende problemer.Viden og meninger er vigtigere end fagbaggrund - det spændende møde sker når manudfordres og udvikler i krydsfeltet mellem fag, meninger og mennesker.“Tit er noget af det mest inspirerende det, der ligger længst væk. De ting, man ikke heltved, hvorfor man gør, er tit dem, der kaster noget af sig.” Rasmus Kloster Bro“Jeg vil gerne have adgang til dygtige mennesker, der kan inspirere og udfordre miguden for mit felt, dem inden for mit felt er ofte kedelige og sammenspiste”. KristofferØrum fra Anders og Kristoffer 13
 14. 14. DEltagElsEskab engagement gennem aktiv deltagelse under aktiviteter.Aktiv deltagelse sikrer personligt ejerskab og gør viden og redskaber anvendelige ogrelevante. Viden skal bindes op på konkrete problemstillinger, der tilføjer kontekst ogskaber en øget forståelse og relevans. Ved at diskutere redskaber og meninger i fæl-lesskab tilføjes perspektiver og nye muligheder.a.Giv brugerne mulighed for at påvirke arrangementer og investere sig selv!Lysten til inddragelse og deltagelse starter i vores forventninger og egen lyst til at på-virke og deltage – både i T&P og mere generelt. Formater, der involverer os, skaber etstørre engagement og gør ny viden spændende, tilgængeligt og praktisk anvendeligt.“Førte gang jeg kom til et T&P arrangement, var jeg skuffet over manglende praksis.Det handler om at rykke ved noget for den enkelte, hvilket kun opstår i dialogen. Og detmener jeg er T&Ps kerneproblematik, hvordan går man fra debat til dialog? Debatfor-men er ikke dyb nok!” Ida Maj Emborg til første workshop“Jeg tiltrækkes af praksis-delen i T&P. Jeg mener, at der opstår ‘merværdi’, når T&Psættes i spil. Dialogen. Det at være en del af noget større, det at være med til at skabe.”Sagt i gruppe 3 under anden workshopb.Design åbne og problemorienterede formater.Formater, der involverer deltagerne, skaber et større engagement og gør ny viden merespændende og vedkommende. Passiv læring bliver hurtigt kedeligt og uvedkommende,design koncepter og rammer efter at åbne muligheder for deltagelse og indflydelse, deter underholdende og fængslende at kunne tage del. 14
 15. 15. ”Det er her potentialet er, I skal holde jer langt væk fra ’simpel’ vidensadministrationeller formidling – værdien og potentialet ligger for os i det produktive møde, hvor uvent-ede kombinationer sættes sammen, og ny viden (eller social katastrofe) er resultatet.”Anders Bojen, Anders og Kristoffeer“Det ville være fedt at have reelle problemstillinger at arbejde med”. Ida Maj EmborgpartnErskabErskab klar værdi for alle parter, gode samarbejder gentager sig!a.Arbejd igennem grundlæggende værdifællesskaber. Værdifællesskabet er engrundpræmis.At skabe i fællesskab kræver at man deler et værdigrundlag og ser en fælles gevinstved at samarbejde. Uden værdifællesskabet mister man interessen. T&P er i høj gradbåret af engagement og fælles visioner, så det er utroligt vigtigt at de centrale værdieraltid er synlige og til stede.”Jeg synes det er spændende, at være med til at opbygge et netværk. Jeg var med iudviklingen af netværket SuperTanker, som var et spændende projekt med stort poten-tiale, men det blev for elitært og det var derfor kun nogle få, der havde indflydelse påprojektet og derfor træk jeg mig ud”. Faranak Josefi til anden workshopb.Distribuer ejerskab gennem samarbejder, der skaber klar værdi for alle parter.Brugere der bidrager med deres kompetencer som medskabere i T&P, føler en tætteretilknytning til projektet. De får en ansvarsfølelse og får en udvidet lyst til at bidrage ogpåvirke projektet. Gode oplevelser skaber gensidig loyalitet og grundlag for fremtidigesamarbejder.“Vi var meget beærede over at blive spurgt om de ville være med til at lave en KurateretTorsdag sammen, det gjorde os meget mere loyale overfor T&P og vejede tungt i for-hold til beslutningen om at komme til workshoppen.” Anders og Kristoffer 15
 16. 16. c.Skab overblik over muligheder og værdi.Personlig investeringDet er vigtigt at man får noget igen når man investerer i T&P. Om det er tid eller en-ergi man byder ind med, så er det vigtigt man ikke føler man ”spilder sin tid”. Man skalopleve at det bringer klar værdi tilbage til sig selv, eller sin virksomhed, og det er vigtigtat denne værdi kan gøres håndgribelig og let at kommunikere når nye partnere skaltilknyttes.”For at jeg kan se en idé i T&P skal jeg se en reel værdi i medskabelsen. Man skalkunne gå sammen og styrke hinanden.” Christian Bang, MSCBkontaktgiv unge talenter og etablerede nye muligheder for at se og forstå hinan-dens behov.Unge og etablerede, har ofte svært ved at finde hinanden grundet barrierer indgroedearbejdsgange og manglende overblik. Der efterspørges større forbindelse mellem deunge uerfarne og ældre etablerede kræfter – begge parter ønsker mere kontakt, mendet stiller høje krav fra begge sider at etablere!a.Gør det nemmere for unge at synliggøre deres ressourcer for de etablerede. Deter svært at sætte unge i spil over for etableredeNår man endnu ikke har etableret sig, kræver det en høj grad af selvindsigt og selvtil-lid at tage kontakt til en virksomhed, organisation eller etableret person på egen hånd.De unge har indtryk af at det kræver, at man præcist kan formulere sit eget talent, vedhvordan det praktiseres, hvilke etablerede kræfter, der eksisterer, og hvad det er, destår og mangler. 16
 17. 17. ”En arkitekt kan måske godt se, hvor han kan applikere sit talent, men hvad gør mansom humaniora-studerende. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg kan endnu, jeg kan jo sådanset arbejde i alle typer virksomheder.” Workshopdeltager“Jeg har ikke en naturlig autoritet endnu – som studerende er jeg stadig i gang med atlære mit fag og mine evner at kende. Jeg mangler den der første erfaring eller case, såjeg kan vise mine evner med en succeshistorie.” Workshopdeltagerb.Giv virksomheder bedre overblik over byens talenter - Det kræver tid og overblikfor virksomheder at finde de rette unge kræfterFor virksomheder er det svært at skabe overblik over de unge kræfter – det er tidskræv-ende at finde de rette og besværligt at finde ud af, hvordan deres talenter bedst kanudnyttes i den eksisterende organisation og i det konkrete arbejde.”Vi får hele tiden sendt uopfordrede praktikansøgninger, men det kan vi altså ikke altidbruge til noget konkret – ofte er de studerende for svære at sætte til at lave konkreteopgaver””Studerende er billige, men det er kinøjsere også.” Sagt i den bedste mening af Hansvon Knut, PortaplaynEtværkskab bedre rammer for at brugerne selv kan danne kontakter og netværk.det gode møde starter indefra.Networking er ladet med en bestemt energi, der kan være hæmmende. Vi vil gernemødes, inspireres og danne personlige netværk, men få finder det naturligt under presudefra. T&P skal være med til at sætte de rette rammer og lade brugere og deltageredanne kontakter på baggrund af egen nysgerrighed, interesser og indskydelser.”…det er fedt, at jeg kan slappe af med en kold øl i uformelle rammer, uden at det bliverdumt. Det er fedt, at jeg kan møde spændende mennesker… og intelligente piger…”Christian Bang 17
 18. 18. a.Giv brugerne bedre muligheder for at vise deres talenter og interesser Det er ikkeså vigtigt, hvad folk kan, som at de kan!Det giver en god følelse at møde mennesker, der er dygtige til det, de laver, eller liggerinde med spændende og inspirerende viden eller idéer. Derfor handler det mere om,hvad det er for nogle mennesker, vi møder, end hvad de specifikt laver, eller hvor desidder. Det gode møde starter i en lyst, interesse og nysgerrighed over for den enkelteperson.”…for os er det tværfaglige og uventede det vigtigste - vi vil have adgang til dygtigemennesker, der kan inspirere og udfordre os uden for vores felt. Kunstnere bliver tit forindspiste, forudsigelige og kedelige.” Anders og Kristofferb.’Uformelle’ møder giver bedre kontakterFormelle networking sessions er ikke bare lammende, de giver kun sjældent gode kon-takter efterfølgende. Personlig kontakt, der ikke er forceret, men baseret på reel inter-esse, eller bare en god samtale, fæstner mennesker og møder i hukommelsen.”Jeg var til et networking arrangement med måske tredive mennesker. Før vi begyndte,kom en af deltagerne rundt og præsenterede sig med navn og firma til alle – da vi varfærdige var hun en af de eneste, jeg ikke kunne huske noget om.” Jesper fra VentureCup”Relationer er alt. Jeg har ikke tid til at sende en e-mail, men ringer direkte til folk. Dethandler ofte om personlige kontakter og telefonnumre, for jeg har ikke tid til researchog skriven frem og tilbage.” Christian Bangc.Skab rammer frem for reglerDet gode møde kan ikke forceres – men gode rammer giver bedre muligheder. Overblikog information hjælper til at afstemme forventningerne inden arrangementer. Stemn- 18
 19. 19. ing, form og formater kan skabe interesse og anledning. Det er nødvendigt at tænkemulighederne for at mødes ind som en integreret del af det at mødes, da det er enormtsvært at skabe plads til sig selv og andre i helt færdige produkter med alt for strammetidsplaner og målsætninger.”Jeg har dårligt tid til at afsøge andre felter, dårligt tid til at tage til arrangementer, spe-cielt hvis jeg ikke ved, hvem jeg skal forvente at møde…” Christian Bang”Vi vil meget gerne ’kurateres’, når vi indgår i T&P-samarbejde – I har et overblik, viikke har og kan sætte uventede møder op. En stor styrke er, at T&P åbner mulighed foruventede aftener og møder – hvis jeg ved, hvorfor folk, der kommer, er sat sammen,ved jeg også hvilke roller, de vil udspille, der er intet nyt, og jeg ville næppe komme…”Anders og Kristoffer”Du kan ikke forcere videndeling!” Louise Rønne, Republikken 19
 20. 20. Workshop 3- Fra mulighedsrum til koncepterTredje og afsluttende workshop fokuserede på, hvordan man skaber de bedste rammerog vilkår for kreative og logisk forankrede udviklingsprocesser.Morten diskuterede hvordan man bevæger sig fra mulighedsområder til bæredygtigeog innovative koncepter, og hvordan man sikrer at disse forankres bedst muligt blandtde folk de skal skabe værdi for. Løsningsidéer og koncepter blev diskuteret og udvikleti grupper, hvor øvelserne startede med lynrunder af brainstorms der genererede idéerfra ”hvordan kan T&P x” til korte prototype faser hvor grupperne videreudviklede disseidéer og kom frem til seks konkrete konceptforslag.HVOrdan kan T&P: bere i communitiet? konflikt, der sætter deltagerne i spil overfor det der samler os • Hvordan kan T&P gøre det muligt for folk at hinanden? tage del i T&P? • Hvordan kan T&P få mere aktivitet og• Hvordan kan T&P stille ambitiøse mål og • Hvordan kan T&P gøre det muligt for folk nærvær ind i mødet? udfordringer i fællesskab, der samler com- at være medskabere på forskellige • Hvordan kan T&P udnytte teknologi til at munitiet og bringer deltagernes evner og niveauer? fremme mødet imellem deltagere? ambitioner i spil? • Hvordan kan T&P engagere folk, der én• Hvordan kan T&P udnytte communitiets di- gang har taget del, til at knytte sig tættere kontaktbesvær versitet( fagfelter, interesser, selvforståels- til T&P?Hvordan kan T&P gøre det muligt er)? at lade folk indstille problemer og udnytte • Hvordan kan T&P facilitere kontakt mellem• Hvordan kan T&P skabe en oplevelse, der brugernes deltagelse? unge og etablerede? rækker ud over enkelte arrangementer og • Hvordan kan T&P benytte brugernes en- • Hvordan kan T&P arbejde bedre og mere knytter communitiet igennem deres fælles ergi til at skabe en reel værdi i byen (virk- målrettet på at showcase talent i samarbe- ambitioner og nysgerrighed? somheder og organisationer)? jde med både studerende og virksomhed-• Hvordan kan T&P synliggøre brugernes • Hvordan kan T&P gøre det muligt for folk at er? lidenskaber og ambitioner for andre (og for dele ud af deres ekspertviden? • Hvordan kan T&P gøre det muligt for bru- dem selv)? • Hvordan kan T&P eksponere de medsk- gerne at ”broadcaste” sig selv via T&P? abende for resten af communitiet? • Hvordan kan T&P gøre folk bedre i stand • til at se, kortlægge og præsentere egne deltagelse talenter? det gode møde • Hvordan kan T&P matchmake talent med• Hvordan kan T&P skabe muligheder for eksisterende ressourcer og netværk? deltagelse rundt om arrangementer og ak- • Hvordan kan T&P sætte en ramme for mø- • Hvordan kan T&P gøre de unge håb uaf- tiviteter (før, under og efter)? det allerede inden arrangementer og give hængige af det etablerede?• Hvordan kan T&P give deltagerne et klart muligheder for at tage tråden op efterføl- • Hvordan kan T&P agere talentspejder? pay-off for deres aktivitet? gende? • Hvordan kan T&P gøre folk i stand til at se• Hvordan kan T&P udnytte de ’praktiske’ • Hvordan kan T&P udnytte communitiets eget talent? ambitioner til at løse konkrete problemstill- videbegær og lyst til udfordringer aktivt til at • Hvordan kan T&P være med til at udvikle inger? skabe møder? talent• Hvordan kan T&P skabe tydelige men flek- • • Hvordan kan T&P være med til at fremme sible rammer for inddragelse, der tager • Hvordan kan T&P gøre det afslappet og unge talenter i København? højde for den enkeltes lyst og interesse? underholdende at cirkulere og møde nye • Hvordan kan T&P facilitere kontakt mellem• Hvordan kan T&P udvide forståelsen, for- mennesker? unge og etablerede? matet og mulighederne for inddragelse og • Hvordan kan T&P gøre det synligt hvem, der • Hvordan kan T&P aktivt synliggøre talen- engagement? tager del til en aktivitet og gøre det muligt at tressourcer?• Hvordan kan T&P skabe trygge rammer for forudse, hvad møder kan føre med sig? • Hvordan kan T&P facilitere sociale forbin- 20 deltagelse? • Hvordan kan T&P skabe klare forvent-• Hvordan kan T&P kommunikere mulighed- ninger op til en aktivitet uden at fjerne over- delser for talentmatching erne for involvering/deltagelse/ejerskab? raskelse?• Hvordan kan T&P indstille foredragsholdere • Hvordan kan T&P sikre at brugere får mu- på, at det er T&P, og gøre dem i stand til at lighed for at bygge et forhold til hinanden involvere deltagerne? hvor man mødes over flere gange? • Hvordan kan T&P bringe deltagere mere på banen under arrangementet og bryde isen Medskabelse tidligt? • Hvordan kan T&P skabe vidtfavnende ar-• Hvordan kan T&P give folk lyst til at med- rangementer, med deltagelse af vidt for- skabe? skellige typer?• Hvordan kan T&P skabe værdi for medska- • Hvordan kan T&P skabe en konstruktiv
 21. 21. koncEptErVi producerede i den endelige lynsession fem adskildte prototyper baseret på de idéerder opstod under vores brainstorm inden for vores mulighedsrum. Hvert koncept er sati forhold til de relevante mulighedsområder.T&P sOaPBOXkoncept:T&P samler idéer ind til månedlige møder hvor folk kan få rekruttere og få feedback påderes nye idé eller projekt.Gevinst:En hurtig og nem måde at skabe møder mellem folk på baggrund af deres fælles inter-esser.Ansvar:T&P indsamler og faciliterer mødet. Folk med idéer fylder indhold ind i mødet.T&P UP FrOnTKoncept:T&P Up front er et koncept der gør det muligt for T&P-brugeren at tage del i et arrange-ment, allerede inden mødet finder sted. Brugeren skal kunne tage del i at løse opgaver,svare på spørgsmål og berige mødet i fasen op til mødet.“Jeg får en e-mail, som jeg skriver videre på - når vi så kommer til arrangementet harvi allerede videndelt”.Gevinst:Brugeren får mulighed for at engagere sig. En decentral struktur opstår; dagsorden,problemstillinger, debat, dialog og spørgsmål, starter med brugerne.Ansvar:T&P sætter rammer for kreativitet der er til at forstå og stramme nok til at de kan tåleudfordring, brugerne fylder dem ud. 21
 22. 22. T&P Task FOrCeKoncept:Hvis du har problemet, så finder vi dem der har idéerne. T&P samler et alsidigt hold derkan bringe idégenerering ind i de undersøgende faser af problemstillinger.Gevinst:Organisationer og virksomheder får mulighed for at anskue problemer fra helt nye vin-kler. T&P gør det nemt og overkommeligt at facilitere denne proces og finde de retteidémagere.Ansvar:Rekvirenterne formulerer problemerne. T&P forvalter projekterne, bidrager med me-tode og sætter de rette folk sammen på baggrund af deres samlede styrker. Brugernebyder ind med deres tid og idéer.spred dit CV gennem T&Pkoncept:Konceptet giver brugere af T&P mulighed for at broadcaste sig selv og sine kompetenc-er via T&P. En senere fase af konceptet kan indeholde muligheden for at andre man kantage del i at udfylde hinandens profiler og T&P kan uddele badges af forskellige typer.Gevinst:Brugerne får mulighed for at gøre sig selv synlige overfor hinanden og virksomheder oggiver virksomheder mulighed for at finde de rette unge talenter.Ansvar:T&P skal udvikle det rette framework og gøre det nemt at udfylde og navigere dette sombruger eller virksomhed. 22
 23. 23. proJEktbØrsEnKoncept:Konceptet bygger på idéen om en faciliteret markedsplads for problemer og idéer. Bru-gere eller virksomheder kan slå en udfordring, et problem, en ny idé eller et spørgsmålop via T&P. T&P udvælger de bedste og sætter rammerne for et møde, hvor de derhar idéer, interesse eller kompetencer indenfor feltet kan mødes og bygge idéer i fæl-lesskab.Gevinst:Som bruger af T&P får man nemmere ved at finde andre folk der deler sine interesserog for at finde ud af om der overhovedet er andre, der deler sin interesse. Samtidigfår man mulighed for finde nye interessefællesskaber, tage del i nye projekter og løsekonkrete problemer i fællesskab.Ansvar:T&P faciliterer mødet, sorterer og matcher de rette idéer med de rette mennesker. 23
 24. 24. Næste skridtOver tre workshops vendte vi Teori og Praksis på vrangen og alt blev skilt ad og sam-let igen (flere gange). Til tider var det en hektisk proces, mange informationer blevdelt og fordøjet af en masse mennesker med hver deres forståelser og idéer. Det varopløftende og bekræftende at se hvor samlet vi nåede i mål. Hvor stor enighed der varomkring hvilken retning T&P bør udvikle sig i og hvordan folk skal kunne tage del ogbenytte T&P i fremtiden.På trods af at det er umuligt at skære perfekte koncepter ud på 30 minutter, formåedevi at udvikle skelettet til en række overlappende koncepter hvis grundlæggende værdi-forslag vi allerede nu forsøger at finpudse, teste og implementere.Vi er stolte og ser stor værdi i de fem mulighedsrum vi i fællesskab fik identificeret,formet og udnyttet til at stille nye designprincipper for Teori og Praksis. De vil fremoverlede vores arbejde som indsigter, vi tror, vil være lige så aktuelle om et år som de er nuhvor de er dugfriske.Endnu en gang tak til alle der tog del i at gøre workshoppen ENGAGE, EXPLORE,DEVELOP muligt.- Teori og Praksis 24
 25. 25. Dette arbejde blev til i samarbejde med:d = deltager under workshoppeni = interviewP = Paneldeltager / dommerID: Christian Bang, MSCBID: Kristoffer Ørum, OvergadenD: Sara Emilie Anker-Møller, Hotel Proforma / KUID: Simon Mertner Vind, Københavns Kommune og RUCD: Jesper Egelund Hansen, Venture Vup / RUCD:Lærke Gram Nørholm, KEAD: Gregers Mærsk Møller, Fake Diamonds RecordsD: Jonathan David Henning, FilminstruktørID: Anders Bojen, KunstnerD: Phillip Battin, Dansk Dynamit / DKDSD: Andreas Johansen, Stu Stu StudioID: Christian Pagh, UiWeID: Louise Rønne, RepublikkenD: Søren Würtz, Center for Kultur og OplevelsesøkonomiDP: Uffe Elbæk, Change the GameD: Kristoffer Granov, ATLAS MagT: Ida Holmegaard, Teori og Praksis / KUT: Christina Juhlin, Teori og Praksis / Humanistisk ByplanlægningT: Bastian Noreen, Teori og Praksis / KEAT: Richard Trovatten, Teori og PraksisDP: Rasmus Kloster Bro, Super 16T: Frederik Lindhart, Teori og Praksis / KUD: Mia Lynge Andersen, AgentT: Kristian Anker Møller, Teori og Praksis / KUD: Christian Fumz, Givrum.nuD: Frederik Trovatten, Saxo BankDP: Thomas Binder, Underviser, Danmarks DesignskoleT: Siri Von Essen, Berlingske Tidende / RUCT: Morten Lundholm, LES 25
 26. 26. D: Else Fergo, Københavns DomkirkeD: Jacob Bak, Dansk Arkitektur CenterT: Sine Frejstrup, Teori og Praksis / KUT: Kåre Poulsgaard, Teori og PraksisT: Emil Østergaard, Teori og Praksis, MediehøjskolenT: Morten Muriel Olsen, Teori og Praksis, RUCDP: Camilla Frederiksen, E-typesD: Mikael Stær, Dear City / StærD: Thomas Reibke, Social Lab / ChangeDesignT: Kasper Johansen, Teori og Praksis / RUCD: Kristoffer Frey, Dansk SygeplejerådID: Niklas Petzke, IT-universitetet / NOVOD: Faranak Sangargir, ByplanlæggerD: Mark Juul Nielsen, Strategist + InsightsD: Frederik Ibfelt, Surplus WonderD: Sanne Dalgaard Madsen, Flensby & PartnersD: Louise Gregers, Kunststyrelsen / RUCD: Josefin Jaengkittichai, Mærsk / CBSD: Kim Schilling, ProsaD: Mathias Møllebæk, KUD: Andreas Backe, Industriel DesignD: Andrea Sofie Frederiksen, Frederiksberg KommuneD: Gry Jensen, Københavns ProjekthusD: Louise Dalsgaard, FOFD: Line Søllingvraa, Socialrådgiver / RUCID: Rasmus Bo Nielsen, Roskilde FestivalD: Cortney Coyne Jensen, DIS / Lektor ved Kunstakademiets ArkitektskoleD: Ida Maj Emborg, Smiley:DaysD: Rikke Bjørnager Jensen, RUCD: Stine Klit, PodioD: Ea Ryberg Due, CBSD: Tilde Mardahl Hansen, LHD: Louise Heebøll, heebollD. Lise Juul Madsen, RUCD: Christel Maria Jantzen, Selvstændig; Strategisk Design 26
 27. 27. D: Anna Hallgrimsdottir, Kunstakademiets ArkitektskoleDI: Marte Viksmoen, INDEX:awardD: Jeppe Lajer, Kollaboration.nuD: Line Frank, Selvstændig; InnovationsprocesserD: Jeppe Bang Krabbe, Chroma ArchitectsD: Morten Øhlensclæger Andersen – PlaytypeI: Kristian Riise, Kommunikationschef ved Danmarks DesignskoleI: Hans von Knut, PortaplayI: Yulia Kalgavchuk, KUI: Ole Hjortdal, DR 27

×