درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت موجود نهادهای مدنی در ایران درس 1: مقدمه، نهادهای مدنی حقوقی مجید محمدی
فهرست <ul><li>ضرورتها و اهداف و ساختار و چارچوب این درس </li></ul><ul><li>مقدمه </li></ul><ul><ul><li>تاریخ </li></ul></ul...
فهرست <ul><ul><li>کارکردها </li></ul></ul><ul><ul><li>ساختار کلی حقوقی </li></ul></ul><ul><li>نهادهای مدنی حقوقی </li></ul...
ضرورتهای این درس <ul><li>* نیاز نهادهای مدنی به جذب نیرو و برگزاری آموزشهای کوتاه مدت در داخل و خارج کشور </li></ul><ul><...
چارچوب و اهداف این درس <ul><li>* چارچوب : انتقال دانش و مهارتهای لازم جهت شهروندی دمکراتیک و مشارکت موثر در حوزه های فره...
ساختار این درس <ul><li>* تعداد دروس : 8 </li></ul><ul><li>* تعداد اسلایدها در هر درس : حدود 30 </li></ul><ul><li>* م...
ساختار این درس <ul><li>نهادهای مدنی در ایران با جنبشهای اجتماعی خرد و کلان همراهی داشته اند اما در این درس فقط به وجه نهاد...
مقدمه : تاریخ <ul><li>اولین تشکلهای مستقل در ایران : نهادهای دینی </li></ul><ul><ul><li>فرقه های مذهبی </li></ul></ul><u...
مقدمه : تاریخ <ul><li>مهم ترین چالشهای تاریخی </li></ul><ul><ul><li>مواجهه خشونت آمیز با لیبرالیسم اقتصادی </li></ul></ul...
مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>فرقه های صوفیه در قرون سوم به بعد </li></ul><ul><li>نهاد مذهب در دوران مابعد صفوی و بالاخ...
مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>خانقاه شیخ صفی الدین </li></ul><ul><li>اردبیلی </li></ul>
مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>بازار تبریز </li></ul>
مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>انجمن فرهنگی آبکنار، انزلی </li></ul>
مقدمه : مبانی <ul><li>تعریف نهاد مدنی : عضویت داوطلبانه ( باز )/ استقلال از دولت / خودگردان / غیر انتفاعی با هدف عام ال...
مقدمه : مبانی <ul><li>عدم تحویل هویتها ( علیه جامعه توده وار ) </li></ul><ul><li>اصل خودخواهی </li></ul><ul><li>سودجویی ...
مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>هگل : </li></ul><ul><ul><li>ادامه دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>جامعه مدرن </li...
مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>اسپنسر : روشی برای جلوگیری از بازگشت برده داری / مانعی در برابر دول تمامیت خواه <...
مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>روسو : مدنی در برابر طبیعی / جامعه مدنی بر مبنای قرار داد اجتماعی </li></ul><ul><...
مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>اقتصادی </li></ul><ul><ul><li>اعتماد بیشتر به غیر انتفاعی ها ( منع توزیع سود به صاحبان )...
مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>جامعه شناسانه </li></ul><ul><ul><li>اعتماد مقدم بر همه قراردادها : توافقهای بیان ناشده و ...
مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>اعتماد مبنای فعالیت داوطلبی مبتنی بر ارزشهای مشترک </li></ul><ul><li>انواع اعتماد </li></u...
مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>سرمایه اجتماعی ( علم سیاست ) </li></ul><ul><ul><li>رابطه اعتماد با حیات اجتماعی و جامعه س...
مقدمه : رهیافتهای نظری
مقدمه : ضرورتها و فوائد <ul><li>حقّ مشارکت آزاد در اتحادیّه‌های صنفی و کارگری مستقل بیشترین دستاوردها را در رابطه با پیشر...
مقدمه : ضرورتها و فوائد <ul><li>نقش این نهادها در افزایش رفاه اقتصادی ( از مجرای ایجاد ثبات ) و مشارکت سیاسی </li></ul>...
مقدمه : موانع و چالشها <ul><li>فرایندهای اجتماعی : توسعه / عرفی شدن / شکل گیری دولت - ملت / تمایز یابی / جامعه پذیری <...
مقدمه : موانع و چالشها <ul><li>نهادهای مدنی و دولت </li></ul><ul><ul><li>استراتژی حکومتهای دمکراتیک در برابر این نهادها :...
مقدمه : کارکردها <ul><li>هشت کارکرد فعالیت داوطلبانه و مستقل : </li></ul><ul><ul><li>تغییر توازن قدرت و اعمال نفوذ : احز...
مقدمه : کارکردها <ul><ul><li>ارتقای فرهنگ و هنر : انجمنها و بنیادهای هنری و ادبی و فرهنگی </li></ul></ul><ul><ul><li>پاس...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>فرایند صدور مجوز و رد صلاحیت با تاکید بر </li></ul><ul><ul><li>ماده 17 ( آیین نامه تأس...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده 13: هيئت موسس بايد داراي شرايط زير باشند : </li></ul><ul><li>لف : داشتن حداقل ...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده ۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند : الف ـ داشتن هيجده سال تمام . ب ـ تابعيت ...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>نظارت </li></ul><ul><ul><li>ماده 5 – ” سازمان “ مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي س...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده 9- ” سازمان “ موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و ا...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های م...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله قانونی، انجمن‌های صنفی هر‌حرفه یا صنعت یک استان می...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>هيات عالي سازمان مردم نهاد هياتي است كه نظارت بر تاسيس ، سياستگذاري ، تصميم گيري ونظار...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>هیات‌ نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از معاون استاندار  ( فرماندار ) و نمایندگان ت...
مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>تبصره يك : عضويت سازمان در سازمان‌هاي بين‌المللي و هر گونه همكاري و فعاليت بين‌المللي ا...
نهادهای مدنی حقوقی : مقدمه <ul><li>وکالت در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران نهادینه نشده است ( مقایسه با ایالات متحده ) </l...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>نظامنامه (1296): </li></ul><ul><ul><li>امتحان وكلاي دادگستري به اختيار قوه مجريه با ...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اصلاح ماده ۳ نظامنامه در زمان وزارت  عدليه نصرت  الدوله : تقاضاي نامه  هاي مزبور...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>تشكيل مجمع وكلاي رسمي عدليه براي اولين بار در تيرماه ۱۳۰۰ به اتكاء نظامنامه وكلا </l...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون اصول تشكيلات ع دلیه ارديبهشت 1306 </li></ul><ul><ul><li>چگونگي اعطاي اجازه  ن...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون وكالت مصوب شهریور  ۱۳۱۴ </li></ul><ul><ul><li>براي اولين بار امكان انتخاب رئيس...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><ul><li>مثل سابق مرجع رسيدگي به شكايات واصله از وكلاو تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه تع...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون وكالت بهمن  ۱۳۱۵ </li></ul><ul><ul><li>ماده ۱۸ : كانون وكلا موسسه  اي است ...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اسفند 1316 افتتاح کانون وکلای جدید ( انتخاب هیئت مدیره عملا با قید قرعه به جای انتخ...
نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اركان كانون : ۱ ـ هيات عمومي ، ۲ ـ هيات مديره ، ۳ ـ دادسراي انتظامي وكلا ، ۴ ـ...
نهادهای مدنی حقوقی : وضعیت موجود <ul><li>نهادها </li></ul><ul><ul><li>کانون وکلای دادگستری </li></ul></ul><ul><ul><li>کا...
نهادهای مدنی حقوقی : وضعیت موجود <ul><li>راهبردها </li></ul><ul><ul><li>استفاده حداکثر از ظرفیتهای حقوقی موجود </li></ul>...
نهادهای مدنی حقوقی : تحولات <ul><li>دوره حرکت به سمت استقلال نسبی، 1300 تا 1314 </li></ul><ul><li>دوره استقلال نسبی، ...
نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><li>دستگاه قضایی در ایران اصولا تشکیلاتی مستقل به عنوان کانون وکلا را به رسمیت ...
نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><ul><li>بر اساس این ماده و آیین نامه‌ی اجرایی آن یک مرکر مشاوره‌ی حقوقی، وکلا و...
نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><li>مخدوش کردن انتخابات هیئت مدیره‌ی کانون با نظارت استصوابی قوه‌ی قضاییه : </...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 1 (1)

1,882
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,882
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 1 (1)

 1. 1. درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت موجود نهادهای مدنی در ایران درس 1: مقدمه، نهادهای مدنی حقوقی مجید محمدی
 2. 2. فهرست <ul><li>ضرورتها و اهداف و ساختار و چارچوب این درس </li></ul><ul><li>مقدمه </li></ul><ul><ul><li>تاریخ </li></ul></ul><ul><ul><li>مبانی </li></ul></ul><ul><ul><li>پیشینه ایده جامعه مدنی </li></ul></ul><ul><ul><li>رهیافتهای نظری </li></ul></ul><ul><ul><li>ضرورتها و فوائد </li></ul></ul><ul><ul><li>موانع و چالشها </li></ul></ul>
 3. 3. فهرست <ul><ul><li>کارکردها </li></ul></ul><ul><ul><li>ساختار کلی حقوقی </li></ul></ul><ul><li>نهادهای مدنی حقوقی </li></ul><ul><ul><li>مقدمه </li></ul></ul><ul><ul><li>تاریخ </li></ul></ul><ul><ul><li>وضعیت موجود </li></ul></ul><ul><ul><li>تحولات </li></ul></ul><ul><ul><li>ظرفیتها و چالشها </li></ul></ul>
 4. 4. ضرورتهای این درس <ul><li>* نیاز نهادهای مدنی به جذب نیرو و برگزاری آموزشهای کوتاه مدت در داخل و خارج کشور </li></ul><ul><li>* توجه احزاب سیاسی به برنامه های کوتاه مدت آموزشی با هدف جذب نیرو و آموزش برقراری ارتباط با این نیروها </li></ul><ul><li>* نیاز سازمان های غیر انتفاعی و غیر دولتی به استخدام افراد آشنا با نهادهای مدنی برای جذب نیرو </li></ul><ul><li>* نیاز فعالان مدنی به شناخت نهادهایی که مورد هدف قرار می دهند بالاخص از حیث پیشینه نهادهای مدنی در آنان </li></ul>
 5. 5. چارچوب و اهداف این درس <ul><li>* چارچوب : انتقال دانش و مهارتهای لازم جهت شهروندی دمکراتیک و مشارکت موثر در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست با هدف افزایش سرمایه ی اجتماعی </li></ul><ul><li>* مخاطب : اعضای بالقوه و بالفعل نهادهای مدنی </li></ul><ul><li>* غایت : </li></ul><ul><li>- کوتاه مدت : آماده کردن افراد برای مشارکت اجتماعی فعال و کارآفرینی اجتماعی از طریق شناخت جامعهء ایران از چشم اندازی مدنی </li></ul><ul><li>- میان مدت : انتقال تجربه های فعالان مدنی به نسل بعد </li></ul><ul><li>- بلند مدت : پیشبرد دمکراسی، حاکمیت قانون، استیفای حقوق بشر </li></ul>
 6. 6. ساختار این درس <ul><li>* تعداد دروس : 8 </li></ul><ul><li>* تعداد اسلایدها در هر درس : حدود 30 </li></ul><ul><li>* مجموعهء اسلایدها : حدود 250 </li></ul><ul><li>* حوزه پوشش هر درس : نهادهای عمده مدنی در یک قلمرو خاص از جامعه مدنی ایران </li></ul><ul><li>* عناوین کلی دروس هر فصل : پیشینه، تحولات، نگرشها، نظریه ها، راهبردها، سیاستها، ساختارهای حقوقی، نهادهای مدنی در آن بخش، چالشها، موانع و مشکلات </li></ul>
 7. 7. ساختار این درس <ul><li>نهادهای مدنی در ایران با جنبشهای اجتماعی خرد و کلان همراهی داشته اند اما در این درس فقط به وجه نهادی و حقوقی این جنبشها نظر داریم </li></ul><ul><li>بازخوانی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران از منظر بررسی تحولات نهادهای مدنی </li></ul><ul><li>توجه به مبانی نظری در حدی که ما را از چارجوب بحث یعنی تاریخ نهادهای مدنی و ساختار حقوقی و چالشهای آنها در حاشیه قرار نگیرد </li></ul>
 8. 8. مقدمه : تاریخ <ul><li>اولین تشکلهای مستقل در ایران : نهادهای دینی </li></ul><ul><ul><li>فرقه های مذهبی </li></ul></ul><ul><ul><li>فرقه های عرفانی </li></ul></ul><ul><li>اتحادیه های صنفی در شهرهای تجاری و تولیدی </li></ul><ul><li>شکل گیری اتحادیه های کارگری در عصر انقلاب صنعتی در اروپا و امریکا با هدف </li></ul><ul><ul><li>کسب حق تشکیل اتحادیه صنفی، چانه زنی دسته جمعی، اعتصاب برای دست یابی به خواسته های خویش </li></ul></ul><ul><ul><li>افزایش دستمزد و تعیین حداقل دستمزد / بهبود شرایط کار / الغای کار کودکان </li></ul></ul>
 9. 9. مقدمه : تاریخ <ul><li>مهم ترین چالشهای تاریخی </li></ul><ul><ul><li>مواجهه خشونت آمیز با لیبرالیسم اقتصادی </li></ul></ul><ul><ul><li>مواجهه با حق مالکیت در شرایط بد اقتصادی و کار </li></ul></ul><ul><ul><li>مواجهه با انقلاب صنعتی ( لودایتها ) </li></ul></ul><ul><ul><li>مواجهه با فشار حکومتها ( نظریه توطئه ) و فعالیت مخفی </li></ul></ul><ul><ul><li>اتحادیه گرایی آزاد در برابر کارآفرینی آزاد </li></ul></ul><ul><li>عکس العملها </li></ul><ul><ul><li>عضو گیری گسترده </li></ul></ul><ul><ul><li>اتحاد با دیگر گروههای صنفی و تشکیل فدراسیونها در سطح ملی </li></ul></ul><ul><ul><li>اعتصاب </li></ul></ul>
 10. 10. مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>فرقه های صوفیه در قرون سوم به بعد </li></ul><ul><li>نهاد مذهب در دوران مابعد صفوی و بالاخص دوران قاجار و پهلوی </li></ul><ul><li>اصناف بازار از قرن سوم تا به امروز </li></ul><ul><li>احزاب سیاسی / انجمنهای فرهنگی و ادبی از دوران قاجار </li></ul><ul><li>سندیکاهای کارگری / انجمنهای علمی و حرفه ای / باشگاهها در دوران پهلوی </li></ul>
 11. 11. مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>خانقاه شیخ صفی الدین </li></ul><ul><li>اردبیلی </li></ul>
 12. 12. مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>بازار تبریز </li></ul>
 13. 13. مقدمه : تاریخ - ایران <ul><li>انجمن فرهنگی آبکنار، انزلی </li></ul>
 14. 14. مقدمه : مبانی <ul><li>تعریف نهاد مدنی : عضویت داوطلبانه ( باز )/ استقلال از دولت / خودگردان / غیر انتفاعی با هدف عام المنفعه </li></ul><ul><li>تفاوت بنیادی با خانواده، دولت و بازار </li></ul><ul><li>تشکلها به علاوه حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و حقوق بشر به عنوان مبانی چهارگانه دمکراسی </li></ul><ul><li>نهادهای مدنی و ب ه ویژه اتحادیّه‌های صنفی اکثراً سازمان یافته‌ ترین، متکثر ترین و وسیع‌ ترین تشکّل‌های اجتماعی هستند . </li></ul>
 15. 15. مقدمه : مبانی <ul><li>عدم تحویل هویتها ( علیه جامعه توده وار ) </li></ul><ul><li>اصل خودخواهی </li></ul><ul><li>سودجویی : بیشترین منافع برای بیشترین افراد </li></ul><ul><li>اختیار بیشتر، مسئولیت بیشتر </li></ul><ul><li>تساقط دو تکلیف متضاد </li></ul><ul><li>اصل استخدام </li></ul><ul><li>تاسیس برتریها، اقتدارات و منزلتها بر اساس قرارداد </li></ul><ul><li>جبر مایه برائت </li></ul><ul><li>شفافیت، منافع بیش از هزینه ها </li></ul>
 16. 16. مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>هگل : </li></ul><ul><ul><li>ادامه دولت </li></ul></ul><ul><ul><li>جامعه مدرن </li></ul></ul><ul><ul><li>هویت یابی بر </li></ul></ul><ul><ul><li>اساس قرارداد </li></ul></ul>
 17. 17. مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>اسپنسر : روشی برای جلوگیری از بازگشت برده داری / مانعی در برابر دول تمامیت خواه </li></ul><ul><li>هابز : تاکید بر قرارداد اجتماعی </li></ul><ul><li>/ ارجاع داوری ارزشی به جامعه سیاسی </li></ul>
 18. 18. مقدمه : پیشینه ایده جامعه مدنی <ul><li>روسو : مدنی در برابر طبیعی / جامعه مدنی بر مبنای قرار داد اجتماعی </li></ul><ul><li>لاک : دو نوع قرار داد </li></ul><ul><li>برای جامعه مدنی و دولت </li></ul>
 19. 19. مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>اقتصادی </li></ul><ul><ul><li>اعتماد بیشتر به غیر انتفاعی ها ( منع توزیع سود به صاحبان ) نسبت به انتفاعی ها در حوزه هایی مثل بهداشت، مراقبت از کودکان و دیگر خدمات اجتماعی </li></ul></ul><ul><ul><li>انگیزه ها، تمایلات و رفتارهایی متفاوت از چشم مصرف کنندگان </li></ul></ul><ul><ul><li>عدم رابطه کیفیت خدمات با میزان پرداخت </li></ul></ul><ul><ul><li>فقدان سود جویی </li></ul></ul>
 20. 20. مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>جامعه شناسانه </li></ul><ul><ul><li>اعتماد مقدم بر همه قراردادها : توافقهای بیان ناشده و نانوشته </li></ul></ul><ul><ul><li>عدم بررسی و ارزیابی مخاطرات ( مبنای فهم غیر انتفاعی ها ) که در بررسی بازارها مورد استفاده قرار می گیرد </li></ul></ul><ul><ul><li>توانایی مفروض گرفتن محرکها و رفتارهای دیگران </li></ul></ul><ul><ul><li>اتکا پذیری مفروض عقلانی ( گیدنز ) بدون محاسبه ذهنی احتمالات متفاوت با رهیافت گزینه عقلانی </li></ul></ul><ul><ul><li>متفاوت با عقلانیت ابزاری ( وسیله - هدف ) و ماهوی ( هزینه - فائده ) که اعتماد را کاهش می دهد </li></ul></ul>
 21. 21. مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>اعتماد مبنای فعالیت داوطلبی مبتنی بر ارزشهای مشترک </li></ul><ul><li>انواع اعتماد </li></ul><ul><ul><li>شخصیت محور ( پیشینه یا قومیت ) </li></ul></ul><ul><ul><li>فرایند محور ( مبادلات در گذشته یا حال مثل شهرت یا مبادله هدیه ) </li></ul></ul><ul><ul><li>نهاد محور ( مجوزها، مشخصات صوری، محدودیتهای قانونی ) </li></ul></ul>
 22. 22. مقدمه : رهیافتهای نظری <ul><li>سرمایه اجتماعی ( علم سیاست ) </li></ul><ul><ul><li>رابطه اعتماد با حیات اجتماعی و جامعه سیاسی ( توکویل در دمکراسی در امریکا و آلموند و وربا در فرهنگ مدنی ) </li></ul></ul><ul><ul><li>شبکه های روابط فردی و اجتماعی </li></ul></ul><ul><ul><li>خصلت انباشتی و دراز مدت شبکه ها و قراردادها و لذا خصلت انباشتی و دراز مدت سرمایه اجتماعی </li></ul></ul><ul><ul><li>نقش شبکه ها در رقابت بر سر منزلت و تاثیر گذاری راهبردی </li></ul></ul><ul><ul><li>تولید اعتماد از طریق مشارکت خود انگیخته که تسهیل کننده پیوندها و همکاریهای اجتماعی است </li></ul></ul>
 23. 23. مقدمه : رهیافتهای نظری
 24. 24. مقدمه : ضرورتها و فوائد <ul><li>حقّ مشارکت آزاد در اتحادیّه‌های صنفی و کارگری مستقل بیشترین دستاوردها را در رابطه با پیشرفت‌های اجتماعی و مدنی اقشار زحمتکش و گسترش آزادی و برابری در سطح جهان داشته است . </li></ul><ul><li>نقش اساسی اتحادیّه‌های کاری و صنفی آزاد و مستقل در برآمدن، پیشبرد و تحکیم مردم‌سالاری در لهستان، شیلی، نیجریه، فیلیپین، صربستان، آفریقای جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر </li></ul><ul><li>آزادی بیان ، اجتماعات و رسانه ها بدون آزادی تشکلها ، حقّ آزادانه بیان، اجتماع و رسانه ها در خلا است </li></ul>
 25. 25. مقدمه : ضرورتها و فوائد <ul><li>نقش این نهادها در افزایش رفاه اقتصادی ( از مجرای ایجاد ثبات ) و مشارکت سیاسی </li></ul><ul><li>بر عهده گرفتن برخی کارکردها که در برخی نظریات دولت از کارکردهای آن به شمار می آید </li></ul><ul><li>تقبل مسئولیتهایی که دولت توان انجام آنها را ندارد </li></ul><ul><li>فشار بر دولتها در قانونگزاری برای تحکیم و بهبود نظام و موازین تامین اجتماعی </li></ul><ul><li>افزایش سرمایه اجتماعی : اعتماد اجتماعی، ذخیره های جامعه پذیری خود به خودی </li></ul>
 26. 26. مقدمه : موانع و چالشها <ul><li>فرایندهای اجتماعی : توسعه / عرفی شدن / شکل گیری دولت - ملت / تمایز یابی / جامعه پذیری </li></ul><ul><li>عوامل اختلال زا </li></ul><ul><ul><li>انحصار / عدم تناسب حقوق و مسئولیت، اعتماد و کارایی و وفاداری و تعهد، منزلت و منافع / شکاف فرهنگی / </li></ul></ul><ul><li>فرایندهای نظم یابی و اختلال </li></ul><ul><ul><li>تقلیل نظم به آمریت </li></ul></ul><ul><ul><li>تقلیل امنیت به سرکوب </li></ul></ul>
 27. 27. مقدمه : موانع و چالشها <ul><li>نهادهای مدنی و دولت </li></ul><ul><ul><li>استراتژی حکومتهای دمکراتیک در برابر این نهادها : همکاری و تاثیر گذاری متقابل </li></ul></ul><ul><ul><li>چهار استراتژی حکومتهای اقتدارگرا در برابر تشکلهای مستقل : ممنوعیت بدون اخذ مجوز، تهدید و ارعاب اعضای فعال، تشکیل تشکلهای ظاهرا مستقل، و سرکوب </li></ul></ul><ul><ul><li>استراتژی حکومتهای تمامیت طلب : تشکیل یک سازمان برای بسیج و فعالیت عمومی و اجبار به عضویت </li></ul></ul>
 28. 28. مقدمه : کارکردها <ul><li>هشت کارکرد فعالیت داوطلبانه و مستقل : </li></ul><ul><ul><li>تغییر توازن قدرت و اعمال نفوذ : احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ </li></ul></ul><ul><ul><li>بهبود حقوق اصناف : انجمنهای حرفه ای و اتحادیه های کاری </li></ul></ul><ul><ul><li>ارتقای دانش و اطلاعات : انجمنهای علمی و تخصصی و بنیادهای پژوهشی، موسسات خصوصی آموزشی </li></ul></ul><ul><ul><li>گذران اوقات فراغت و سلامتی : باشگاهها </li></ul></ul>
 29. 29. مقدمه : کارکردها <ul><ul><li>ارتقای فرهنگ و هنر : انجمنها و بنیادهای هنری و ادبی و فرهنگی </li></ul></ul><ul><ul><li>پاسخ به نیازهای معنوی : انجمنها و موسسات دینی </li></ul></ul><ul><ul><li>کمک به اقشار آسیب پذیر : انجمنهای خیریه، سازمانهای حمایت از مصرف کننده </li></ul></ul><ul><ul><li>کارآفرینی اجتماعی : بنیادها و موسسات، سازمانهای غیر انتفاعی </li></ul></ul><ul><ul><li>حفاظت از محیط زیست : بنیادها و موسسات، سازمانهای غیر انتفاعی </li></ul></ul>
 30. 30. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>فرایند صدور مجوز و رد صلاحیت با تاکید بر </li></ul><ul><ul><li>ماده 17 ( آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی ) – هیأت موسس باید دارای شرایط زیر باشند : الف – داشتن حداقل هجده سال تمام ب – تابعیت ایرانی پ – نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود ت – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان درخصوص موضوع فعالیت ( سازمان ) ( آیین نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 96160/8 مورخ 3/10/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ) </li></ul></ul>
 31. 31. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده 13: هيئت موسس بايد داراي شرايط زير باشند : </li></ul><ul><li>لف : داشتن حداقل هيجده سال تمام . </li></ul><ul><li>ب : تابعيت ايرانــــي </li></ul><ul><li>پ : ابزار التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران </li></ul><ul><li>ت : نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود . </li></ul><ul><li>ث : عدم عضويت در گروههاي محارب و معاند . </li></ul><ul><li>ج : دارا بودن صلاحيت تخصصي در خصوص موضوع فعاليت ” سازمان “ ( همان آیین نامه ) </li></ul>
 32. 32. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده ۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند : الف ـ داشتن هيجده سال تمام . ب ـ تابعيت ايراني . پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان . ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود . ( آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي مصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶ / م / ۷۷ مورخ ۸ / ۵ / ۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ) </li></ul>
 33. 33. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>نظارت </li></ul><ul><ul><li>ماده 5 – ” سازمان “ مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده حسب مورد ارائه نمايد همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم درمحدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند . </li></ul></ul>
 34. 34. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>ماده 9- ” سازمان “ موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كنند . </li></ul><ul><li>ماده 10- فعاليت ” سازمان “ درهريك از كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مراجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد . </li></ul><ul><li>تبصره 1- مرجع يادشده , قبل از اعلام نتيجه به ” سازمان “ متقاضي مي بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهي نمايد دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي شود . </li></ul><ul><li>تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا , پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد </li></ul>
 35. 35. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب هیئت وزیران به استناد تبصره (5) ماده (131) قانون کار ـ مصوب 1369 ( ايلنا، 18 آذر 1389) </li></ul><ul><li>ماده 1 از فصل اول ( کلیات ) به کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت اجازه می دهد به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، با رعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کنند . </li></ul>
 36. 36. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله قانونی، انجمن‌های صنفی هر‌حرفه یا صنعت یک استان می‌توانند مطابق این آیین‌نامه نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام کنند </li></ul><ul><li>داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان تشکل‌ها باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی، نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر، داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند </li></ul>
 37. 37. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>هيات عالي سازمان مردم نهاد هياتي است كه نظارت بر تاسيس ، سياستگذاري ، تصميم گيري ونظارت بر فعاليت وعملكرد اين سازمانها ( سمن ) و دستگاههاي تخصصي در زمينه هاي مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ كننده هيات هاي نظارت استان و شهرستان است </li></ul><ul><li>ه يات عالي از معاونان ذيربط وزيران كشور ( رييس هيات ) ، امور خارجه ، اطلاعات و نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه ، نيروي انتظامي ، سازمان صدا و سيما ، سازمان اوقاف و امور خيريه ، سازمان تبليغات اسلامي ، سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران ، كميته امداد امام ، مركزامور مساجد ، نماينده منتخب سازمان هاي ملي و نماينده دستگاه تخصصي حسب مورد با حق راي ، نماينده شوراي عالي استانها و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشكيل مي شود ( طرح تاسيس ، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد ، مهر 15/1/90) </li></ul>
 38. 38. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>هیات‌ نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از معاون استاندار ( فرماندار ) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف، ‌سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه و نماینده‌ای از سازمان‌های مردم نهاد تشکیل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافیایی تعیین شده، استان یا شهرستان، نظارت بر این سازمان‌ها را انجام دهد ( همشهری، 16/1/90) </li></ul>
 39. 39. مقدمه : ساختار کلی حقوقی <ul><li>تبصره يك : عضويت سازمان در سازمان‌هاي بين‌المللي و هر گونه همكاري و فعاليت بين‌المللي از قبيل عقد قرارداد، امضاي تفاهم‌نامه و شركت در همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي در خارج از كشور، بسته به گرفتن مجوز از هيأت عالي است . </li></ul><ul><li>تبصره دو : سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك اعم از نقدي و غيرنقدي از آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع كمك كننده خارجي اعم از حقيقي يا حقوقي، ميزان كمك و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هيأت عالي اعلام نمايد ( تابناک، 17/1/90) </li></ul>
 40. 40. نهادهای مدنی حقوقی : مقدمه <ul><li>وکالت در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران نهادینه نشده است ( مقایسه با ایالات متحده ) </li></ul><ul><li>فقدان حاکمیت قانون که از تاثیر کار وکلا و احساس نیاز به آنها می کاهد </li></ul><ul><li>روحانیون خود را رقیب وکلا می دانند </li></ul><ul><li>حکومتها کار وکلا را تهدیدی برای خود تلقی می کنند </li></ul>
 41. 41. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>نظامنامه (1296): </li></ul><ul><ul><li>امتحان وكلاي دادگستري به اختيار قوه مجريه با تعيين كميسيوني به دلخواه وزير دادگستري تحت نظارت كامل درچگونگي امتحان و احراز شرايط علمي داوطلبان </li></ul></ul><ul><ul><li>اگر وزير عدليه از وكلائي كه از عهده امتحان برمي آمدند ناراضي بود به عنوان اختبار عملي و ” مدافعات متفاوت از موكل فرضي “ از دادن تصديقنامه وكالت خودداري مي شد . </li></ul></ul><ul><ul><li>علاوه بر امتحانات علمي بايد كميسيون تحقيقات لازم درباره امانت و ديانت و شرافت و پاكدامني داوطلبان نموده و بيشتر از ميزان معلومات در اين باب دقت كند و اعطاي تصديقنامه موكول به مثبت بودن پاسخ اين تحقيقات مي بود </li></ul></ul>
 42. 42. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اصلاح ماده ۳ نظامنامه در زمان وزارت عدليه نصرت الدوله : تقاضاي نامه هاي مزبور بايد از طرف وزارت عدليه ارجاع به كميسيون شود ـ وزارت عدليه مكلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و ديانت و شرافت و پاكدامني هر داوطلب تحقيقات كافي نموده و پس از احراز موجوديت شرايط اخلاقي اجازه مراجعه به كميسيون را بدهد </li></ul><ul><li>ماده واحده در زمان وزارت نصرت الدوله : ب ه محض انتشار واعلان صورت اسامي وكلاي رسمي عدليه كه فورا پس از اتمام امتحان آنها به عمل مي آيد وكلاي مزبور مكلف خواهند بود خودرا نسبت به نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه راجع به تشكيلات هيات وكلا ترتيب داده مي شود مطيع دانسته و از مفاد آن تخلف نورزند . </li></ul>
 43. 43. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>تشكيل مجمع وكلاي رسمي عدليه براي اولين بار در تيرماه ۱۳۰۰ به اتكاء نظامنامه وكلا </li></ul><ul><li>نامه مجمع به وزارت عدليه و طرح تقاضاهای زیر : ” ۱ ـ نسبت به آقاياني كه شغل خود را وكالت قرار داده اند و تاكنون به ملاحظاتي از تحصيل تصديقنامه رسمي بازمانده اند عطف توجهي فرموده مقرر فرمايند كابينه وزارتي تقاضانامه آقايان را پذيرفته هيات ممتحنه براي آنها تشكيل شود . ۲ ـ چون مجمع وكلا يكي از موسسات مربوط وزارت جليله است و بايستي در محل مناسبي تشكيل گردد عمارت قديم ثبت اسناد را براي مجمع وكلا تخصيص بدهند . ۳ ـ نسخه مصدقي از نظامنامه براي مجمع وكلا ارسال كه طبع ونشر گردد . ۴ ـ به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود كه اوراق رسمي مجمع داراي علامت ( شير و خورشيد ، وزارت عدليه اعظم ، مجمعوكلا ) باشد . ۵ ـ مقرر فرمايند تشكيل و رسميت مجمع وكلا و اجراء مدلول نظامنامه به محاكم و مقامات ابلاغ شود ” </li></ul>
 44. 44. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون اصول تشكيلات ع دلیه ارديبهشت 1306 </li></ul><ul><ul><li>چگونگي اعطاي اجازه نامه وكالت رسمي و موقت در ماده ۱۵۰ : وزارت عدليه كميسيوني مركب از شش نفر در مركز تعيين خواهد نمود ، كميسيون مزبور پس از اتيان قسم از بين اشخاصي كه داراي شغل وكالت بوده اند كساني را كه داراي اطلاعات كافيه وصحت عمل تشخيص مي دهد با راي مخفي براي وكالت رسمي يا موقت تعيين و به وزير عدليه اطلاع مي دهد وزارت عدليه به اشخاصي كه لااقل چهار راي صحت عمل و اطلاعات آنها را تصديق كرده باشد در صورتي كه به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمايند اجازه خواهد داد . </li></ul></ul><ul><li>تاسیس کانون وکلا در تیر 1309 </li></ul>
 45. 45. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون وكالت مصوب شهریور ۱۳۱۴ </li></ul><ul><ul><li>براي اولين بار امكان انتخاب رئيس كانون از بين وكلاي عدليه </li></ul></ul><ul><ul><li>تعريف كانون وكلا : موسسه اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل </li></ul></ul><ul><ul><li>توجه بيشتر به امكانات وكلا درترقي دادن سطح معلومات عمومي وكلا و شركت واقعي آنان درپيشرفت امور </li></ul></ul><ul><ul><li>در ماده ۲۴ : وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تعيين مي نمايند متابعت كنند </li></ul></ul>
 46. 46. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><ul><li>مثل سابق مرجع رسيدگي به شكايات واصله از وكلاو تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه تعيين شد ( تحقيق و رسيدگي مقدماتي و محاكم انتظامي آنان در محكمه عالي انتظامي قضات ) </li></ul></ul><ul><ul><li>قانون مزبورمي بايستي از پانزدهم مهرماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذارده شود اما عملي نشد و رسما نسخ ش د ( همين مطلب كه رئيس كانون ممكن است از بين وكلاي عدليه انتخاب شود مانع استقرار و پايداري قانون مزبور گرديد ) </li></ul></ul>
 47. 47. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>قانون وكالت بهمن ۱۳۱۵ </li></ul><ul><ul><li>ماده ۱۸ : كانون وكلا موسسه اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي باشد </li></ul></ul><ul><ul><li>ماده ۲۰ : كانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهدشد، هيات مديره مركب از ۵ الي 12 نفر عضو كه وزير عدليه ازبين وكلا انتخاب مي كند </li></ul></ul><ul><ul><li>ماده ۴۷ : وزير عدليه مي تواند پس از آنكه به وسيله دفتربازرسي و تشكيلات وكلا يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگراز سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تاتعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاصي باشد او را از شغل وكالت معلق دارد </li></ul></ul>
 48. 48. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اسفند 1316 افتتاح کانون وکلای جدید ( انتخاب هیئت مدیره عملا با قید قرعه به جای انتخاب توسط وزارت عدلیه ) </li></ul><ul><li>خرداد 20 تا 30: انتخاب توسط وزیر / روساو اعضاي شعب كانون به پيشنهاد هيات مديره و بنا به تصميم وزيردادگستري تعيين مي شدند </li></ul><ul><li>تنظيم لايحه استقلال وكلا در اسفندماه ۱۳۳۱ در ۲۳ ماده </li></ul><ul><li>انتخاب هیئت مدیره توسط وکلا </li></ul>
 49. 49. نهادهای مدنی حقوقی : تاریخ <ul><li>اركان كانون : ۱ ـ هيات عمومي ، ۲ ـ هيات مديره ، ۳ ـ دادسراي انتظامي وكلا ، ۴ ـ دادگاه انتظامي وكلا </li></ul><ul><li>۱۳۲۰ - ۱۳۴۴ تعداد ۶۶۲۶ درخواست وكيل معاضدتي از كانون وكلا / ۲۰۹۴ فقره از درخواستهاي مزبورقابل پيشرفت نبود / وكيل معاضدتي براي ۴۵۳۲ مورد </li></ul><ul><li>تعطیلی کانون وکلا برای 20 سال </li></ul><ul><li>اولین انتخابات در سال 1376 </li></ul><ul><li>تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه در مجلس وشروع ب ه کار مرکز مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه </li></ul>
 50. 50. نهادهای مدنی حقوقی : وضعیت موجود <ul><li>نهادها </li></ul><ul><ul><li>کانون وکلای دادگستری </li></ul></ul><ul><ul><li>کانون مدافعان حقوق بشر </li></ul></ul><ul><ul><li>انجمن دفاع از حقوق زندانیان </li></ul></ul><ul><ul><li>خبرگزاری مجموعه فعالان </li></ul></ul><ul><ul><li>حقوق بشر در ایران </li></ul></ul><ul><ul><li>سازمان حقوق بشر کردستان </li></ul></ul>
 51. 51. نهادهای مدنی حقوقی : وضعیت موجود <ul><li>راهبردها </li></ul><ul><ul><li>استفاده حداکثر از ظرفیتهای حقوقی موجود </li></ul></ul><ul><ul><li>پذیرش نظارت استصوابی قوه قضاییه برای تداوم کار کانون </li></ul></ul><ul><li>سیاستها </li></ul><ul><ul><li>بسط کانون به سراسر کشور و تقویت اسکودا ( اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ) </li></ul></ul><ul><ul><li>وارد کردن فشار به قوه قضاییه برای توقف ماده 187 </li></ul></ul>
 52. 52. نهادهای مدنی حقوقی : تحولات <ul><li>دوره حرکت به سمت استقلال نسبی، 1300 تا 1314 </li></ul><ul><li>دوره استقلال نسبی، 1314 تا 1332 </li></ul><ul><li>دوره رکود، 1356 تا 1376 </li></ul><ul><li>دوره فعالیت و تلاش برای استقلال، 1376 تا 1389 </li></ul><ul><li>سه تحول مهم : </li></ul><ul><ul><li>بسط تشکیلات به سراسر کشور </li></ul></ul><ul><ul><li>بسط ساختار آموزشی </li></ul></ul><ul><ul><li>برقراری ارتباط با دیگر نهادهای مدنی </li></ul></ul>
 53. 53. نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><li>دستگاه قضایی در ایران اصولا تشکیلاتی مستقل به عنوان کانون وکلا را به رسمیت نمی شناسد . </li></ul><ul><li>صدور مجوز وکالت توسط قوه‌ی قضاییه بر اساس ماده‌ی 187 قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی و آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب 13 شهریور 1381 توسط رئیس قوه‌ی قضاییه </li></ul><ul><ul><li>&quot; به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است .&quot; </li></ul></ul>
 54. 54. نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><ul><li>بر اساس این ماده و آیین نامه‌ی اجرایی آن یک مرکر مشاوره‌ی حقوقی، وکلا و کارشناسان در قوه‌ی قضایی شکل گرفته که یکی از وظایف آن &quot; اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و تعيين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه كارشناسي و تاييدصلاحيت پس از بررسي توسط مركز &quot; است ( بند ب ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرایی ). </li></ul></ul><ul><ul><li>ماده 32 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 : دادن مجوز به كارمندان وزارت خانه و سازمان هاي دولتي با ليسانس حقوق ( بدون آزمون ورودی و آموزش ) جهت پیگیری امور حقوقي وزارت خانه مربوط ه در دادگاه ها از طريق طرح دعوي يا دفاع </li></ul></ul>
 55. 55. نهادهای مدنی حقوقی : ظرفیتها و چالشها <ul><li>مخدوش کردن انتخابات هیئت مدیره‌ی کانون با نظارت استصوابی قوه‌ی قضاییه : </li></ul><ul><ul><li>اعتراض هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز به رد صلاحیت 36 داوطلب بیست و ششمین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز (45 درصد آنها ) ، آفتاب، 5 اسفند 1388 </li></ul></ul><ul><li>تعیین مشاور رييس سازمان بسيج حقوقدانان در امور مرتبط با بسيج برای راه اندازی يک مجموعه بسيج در کانون وکلای دادگستری که ” همگام با انقلاب و در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی و تدابير مقام معظم رهبری گام بردارد و مدافع منافع نظام اسلامی باشد “ ( ایسنا، 30/11/89) </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×