Info Mobil Net

747 views

Published on

Mobil personel takip sistemi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Info Mobil Net

  1. 1. Araçlar›n›z daha planl›, daha verimli ve daha güvende.Araç filonuz var ve say›sal bir harita üzerinde sürekli takip etmek mi harita gibi pek çok yat›r›m maliyetinden tasarruf sa¤l›yorlar. Herhangiistiyorsunuz? H›zl›, güvenli ve kesintisiz bir tafl›mac›l›k sistemine mi bir yerde ‹nternet eriflimi olan bir PC bile, onlar için etkinihtiyac›n›z var? Ürünlerinizin en k›sa sürede tafl›nmas›n› m› kullanabilecekleri bir filo yönetim birimi haline gelebiliyor.istiyorsunuz? fiirket araçlar›n›z›n güvenli¤i sizi düflündürüyor mu? Merkezden yap›lan otomatik güncellemelerle de en yeni teknolojiyeBu sorunlar›n›z› çözmek için üretilen Info-Mobil.Net, tüm Avrupa, ve en yeni haritalara an›nda sahip oluyor ve kullan›yorlar. InfotechAsya ve Türkiye’yi kapsayan bir “Araç Takip ve Yönlendirme” sistemi taraf›ndan üretilen ve tüm Türkiyenin sokak detay›n›n yerald›¤› flehirolarak, ‹nternet üzerinden hizmet sunuyor. haritalar›na eriflebiliyor ya da yurtd›fl›nda seyahat eden araçlar›n› Avrupa, Ortado¤u ve Asya harita altl›klar›nda hiçbir ekstra ücretInfo-Mobil.Net; otomobil, motosiklet, kamyon, çekici ya da tekne, ödemeden izleyebiliyorlar.gibi hemen her türlü arac›n›z› veya sadece personele kadar her türlümobil kayna¤›n›z› ‹nternet üzerinden herhangi bir PC ya da cep Info-Mobil.Net ile araçlar›n›z› ‹nternet ba¤lant›s› olan her yerdentelefonu ile izleyebilmenizi, o an itibariyle bulunduklar› yerin konumunusokak baz›ndaki detayl› flehir haritalar› üzerinde görebilmenizi sa¤l›yor. izleyebilir, gerekti¤inde ifl emri gönderebilir, onlar› yönlendirebilir, araç ile mesaj al›flveriflinde bulunabilir, sesli iletiflim sa¤layabilirsiniz.Bir yandan araç ya da personelinizin güvenli¤ini sa¤larken, onlarla Araçlar›n›z›n, o anda ya da geçmifle dönük olarak verdi¤iniz zamanmesajlaflarak ve onlar› yönlendirerek daha verimli çal›flabilme f›rsat›n› dilimleri içerisinde nerede olduklar›n› görebilir, araçlar›n›z›n h›z,da elde etmifl oluyorsunuz. mesafe, bekleme süreleri ve yerleri gibi birçok detayl› rapora ulaflabilirsiniz.Faydalar:Info-Mobil.Net kullan›c›lar›, bilgi ve tecrübe gerektiren, yüksek gideri Hizmet amaçl› çal›flan araçlarda, servis kalitesi ve daha iyi teslimatolan uygulama yaz›l›mlar›, merkezi sunucu, haberleflme altyap›s› ve zamanlamas› ile müflteri memnuniyeti kolayl›kla sa¤lanacakt›r.
  2. 2. Fonksiyonlar: • Ayn› servis merkezi ile hem, telemetri amac› ile farkl› noktalardaki • Yurtd›fl›nda ise TeleAtlas haritalar› üzerinde sokak seviyesinde ›s›/nem vb. gibi sensör bilgilerinin izlenmesi hem de sistemin takip, araç takibi/filo yönetimi amac›yla kullan›m imkan› • Tüm dünyada nerede olursa olsun istenen bölgenin uydu • Kolay araç montaj› ile h›zl› flekilde devreye alma, foto¤raf›n›n görüntülenebilmesi, • Bulunulan mekandan herhangi bir ‹nternet ba¤lant›s› ile eriflim • Arac›n belirlenen bir yere var›fl ve ayr›l›fl saatinin kesin tespiti, imkan›, • Araçlar›n ve kullanan personelin 24 saat güvenli¤inin • fioför araç kullan›m performans›n›n ölçülebilmesi, sa¤lanmas›, • ‹zinsiz/onays›z araç kullan›mlar›n tespiti, • Yetkilendirilen kifliler taraf›ndan sadece cep telefonu ile araç • Kullan›c› ad› ve flifre bilgileri ile bireysel eriflimi s›n›rland›rma, pozisyonunu sorgulayabilme, • Basit ve sade yap›s› ile kolay kullan›m, • Verilen müflteri yetkilisi kodu ve flifresi ile istenildi¤i kadar • Ölçeklenebilen bir mimari ile kesintisiz 7x24 hizmet garantisi, normal kullan›c›n›n sisteme tan›mlanabilmesi imkan› ve bu • Birden fazla filo yöneticisinin ayn› anda farkl› noktalardan ayn› kullan›c›lar›n de¤iflik noktalardan kendilerine atanan araç ya da bilgiye eriflebilmesi, kaynaklar› izleyip, yönetebilmesi, • Araç konum bilgilerine anl›k ve h›zl› eriflim, • SMS teknolojisi tercih edildi¤inde maliyet avantaj› için 10 • Araç belirlenen bir bölgeye girdi¤inde ya da bölgeden ç›kt›¤›nda pozisyon mesaj›n› biriktirerek, s›k›flt›r›p tek bir SMS mesaj›nda otomatik uyar› verilmesi, gönderebilme, • Türkiye içinde detayl› Infotech üretimi say›sal flehir haritalar› • Otomatik harita güncelleme, ile takip imkan›, • ‹ngilizce, Almanca ve Hollanda dili deste¤i,Teknoloji: Kablosoz ‹letiflim A¤› ‹nternet Araç ve/veya Telemetri Verisi Pozisyon Verisi Müflteri Kullan›c› Verisi Sensör Verisi Infotech Servis MerkeziKablosuz ‹letiflim Alternatifleri: Araç Terminali Alternatifleri:GSM – SMS info-mdt trim-boxGSM – GPRS info-mdt II info-boxMobitex info-track ve sürekli yeni ürünler ekleniyor..Telsiz info-track IIUydu info-secureve sürekli yeni iletiflim ortamlar› ekleniyor... info-telemetri
  3. 3. Ürün Yelpazesi, Opsiyonlar: • ‹htiyaca en uygun araç donan›mlar› temin edilir. • Info-Mobil.Net abonelik sözleflmesi imzas› ile Info-Mobil.Net • ‹stenildi¤i takdirde printer, barkod, sensör veya acil durumlar müflteri yetkilisi kullan›c› kodu ve flifresi teslim edilir. için alarm butonu gibi ekipman eklentileri yap›labilir. • www.info-mobil.net adresi üzerinden sistem kullan›ma haz›rd›r. • Araçlara kurulufl, Infotech ya da yetkili bayileri taraf›ndan yap›l›r. • Ayl›k araç bafl› abonelik bedeli ile düzenli olarak hizmet al›m› devam eder. ›nfo-mdt ›nfo-mdt II • Mesajlaflmal› araç takip terminali • Mesajlaflmal› araç takip terminali • Harici iletiflim modülü ile farkl› iletiflim alternatiflerine haz›r • Dahili GPRS modem ile daha küçük ve daha kullan›fll› • Opsiyonel GPS ile istendi¤inde sadece mobil haberleflme amaçl› kullan›m ›nfo-track ›nfo-track II • Karakutu araç takip terminali • Karakutu araç takip terminali • Dahili GPRS modem ile daha küçük ve daha kullan›fll› • Harici iletiflim modülü ile farkl› iletiflim alternatiflerine haz›r • Harici port çoklay›c›s› ile 20’den fazla say›sal yada analog girifl/ç›k›fl deste¤i ›nfo-secure ›nfo-telemetr› • Karakutu araç takip terminali • Karakutu telemetri terminali • Araç içi dinleme, geliflmifl alarm fonksiyonlar› ile • ‹ster araçta isterse sabit noktalarda ›s›/nem/hareket/s›v› seviyesi vb. gibi güvenlik ihtiyaçlar›na özel bir terminal her türlü sensör bilgilerini toplama ve merkezi kontrol tr›m-box ›nfo-box • Karakutu araç takip terminali • En uygun maliyetli takip terminali • Motorsiklet, konteyner, gemi vb. gibi hertürlü vas›ta için en uygun sistem • Turkcell EkipMobil servis onayl›, • Dahili GPS ve GSM modemi ile kablosuz, araç kurulufla gerek duymadan kullan›m • EkipMobil 50-900m pozisyon hassasiyeti ile araç/kaynak takibi
  4. 4. ‹letiflim Maliyetleri: Sistem bileflenlerinden GPS servisi dünya genelinde ücretsizdir. Kablosuz haberleflme sistemi olarak afla¤›daki alternatifler kullan›labilir, örnek olarak günde 1 arac›n 50 pozisyon mesaj› gönderdi¤i düflünüldü¤ünde ayl›k iletiflim maliyetleri flu flekilde olacakt›r: fiebeke ve Teknoloji Ayl›k Maliyet [YTL] Turkcell – SMS [GrupMesajCell = 0.09 YTL/SMS] [*] 105.00 Turkcell – SMS [GrupMesajCell ve s›k›flt›rmal›] [**] 10.50 Turkcell – GPRS [1KByte = 1,750 TL][***] 2.63 SMS bedellerinde roaming’den do¤an de¤erler yer almamaktad›r. Tüm de¤erler A¤ustos 2005 Turkcell web sitesinde duyurulan tarifelerdir. [*] 0-1000 mesaj aras› için geçerli Turkcell tarifesidir. [**] S›k›flt›rmal› mod ile geriye dönük 10 mesaj tek bir mesajda gönderilir.Say›sal sokak haritalar› üzerinde izleme [***] 0-5 MegaByte için Turkcell GprsCell tarifesidir.Uydu foto¤raf› üzerinde izleme Detayl› Seyahat Raporlar›Cep Telefonu ile GPRSli Takip ve SMSli Bilgilendirme Detayl› Mesafe Raporlar›

×