‫بس ّ ر ّ حم ر ّ‬
‫م الل ا ّ ن ا ّحی‬
‫م‬

‫آشنایی با انىاع رپایمر و کارربد آن‬
‫ها‬
‫تک رپایم‬
‫ر‬
‫‪www.taqprimer.com‬‬
‫2‬

‫ثب تَجِ ثِ کبرثزد پزایوزّب، اًَاع گًَبگًَی پزایوز ٍجَد دارد کِ ّز کذام ثِ هٌظَر خبصی هَرد استفبدُ‬
‫قزار هی گیزد.‬
‫...
‫3‬

‫ثزرسی سطح ثیبى صًْب‬
‫6- ‪Cloning Specific primers‬‬

‫آهبدُ سبسی ‪ّinsert‬بثزای ٍارد ًوَدى در ٍکتَر هٌبست‬
‫7- ‪Lin...
‫4‬

‫کبّش سهیٌِ ًبهطلَة تکثیز غیزاختصبصی ‪DNA‬‬

‫افشایش هقبدیز کن الگَ‬
‫31- ‪SOEing Primers‬‬

‫اتصبل اگشاًْب ثِ ّن ٍ خ...
‫5‬

‫91- پرایمرهای ‪BSP‬‬

‫شٌبسبیی پزٍهَتزّب‬
‫تؼییي پزٍهَتز ثَدى یب ًجَدى یک تَالی‬
‫12- پرایمرهای ‪MSP‬‬

‫شٌبسبیی پزٍ...
‫6‬

‫مژده‬

‫مژده‬

‫شوب هی تَاًیذ ّویي االى ثب هزاجؼِ ثِ سبیت تک پزایوز ثِ آدرس ‪ www.taqprimer.com‬در قسوت‬
‫هحصَالت، ه...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Primers

1,026 views
938 views

Published on

Primer for PCR

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
587
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primers

  1. 1. ‫بس ّ ر ّ حم ر ّ‬ ‫م الل ا ّ ن ا ّحی‬ ‫م‬ ‫آشنایی با انىاع رپایمر و کارربد آن‬ ‫ها‬ ‫تک رپایم‬ ‫ر‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬
  2. 2. ‫2‬ ‫ثب تَجِ ثِ کبرثزد پزایوزّب، اًَاع گًَبگًَی پزایوز ٍجَد دارد کِ ّز کذام ثِ هٌظَر خبصی هَرد استفبدُ‬ ‫قزار هی گیزد.‬ ‫ثزای استفبدُ صحیح اس پزایوزّب، شٌبخت اًَاع پزایوز ٍ کبرثزد آًْب ثسیبر هْن است تب ثتَاى جْت اًجبم‬ ‫فؼبلیتْبی تحقیقبتی ٍ تَلیذی هٌبسجتزیي پزایوز را اًتخبة ًوَد.‬ ‫گبّی یک پزایوز ثِ تٌْبیی هی تَاًذ ًیبسّبی تحقیقبتی هب را هزتفغ ًوبیذ کِ ػذم آشٌبیی ثب آى پزایوز‬ ‫هوکي است هب را ٍادار کٌذ تب اس چٌذیي ًَع پزایوز ٍ ثِ تجغ ّشیٌِ، صزف سهبى ٍ ٍاکٌشْبی ثیشتزی‬ ‫استفبدُ ًوبیین در حبلی کِ تٌْب یک پزایوز تخصصی هی تَاًست توبم ًیبسّبی هب را ثزطزف ًوبیذ.‬ ‫ثٌبثزایي در ایي هختصز قصذ دارین تب ثِ طَر کبهالً اجوبلی شوب را ثب 42 ًَع اس پزکبرثزدتزیي پزایوزّب‬ ‫آشٌب ًوبیین ٍ در اًتْب ثِ شوب یک پیشٌْبد فَق الؼبدُ ارائِ ًوبیین.‬ ‫1- ‪In silico Primers‬‬ ‫ارسیبثی پزایوزّب قجل اس سٌتش آًْب‬ ‫2- ‪Standard Primers‬‬ ‫تکثیز آهپلی کَى هَرد ًظز ثذٍى ّیچ حذف ٍ اضبفِ ای‬ ‫تشخیص ٍیزٍس ٍ ثبکتزی‬ ‫3- ‪Degenerate Primers‬‬ ‫شٌبسبیی تَالی ًَکلئَتیذی سبختبرّبی کذکٌٌذُ پزٍتئیي ّب ٍ پپتیذّب‬ ‫4- ‪Inverse Primers‬‬ ‫شٌبسبیی هَقؼیت ‪ insert‬صًَهی یب سکبًس شٌبختِ شذُ ای در صًَم‬ ‫هطبلؼِ هتبصًَم‬ ‫5- ‪cDNA Primers or RT-Specific Primers‬‬ ‫شٌبسبیی ٍیزٍس ّبی ‪RNA‬دار‬ ‫تؼییي هقذار ٍیزٍس هَجَد در ثذى هَجَد سًذُ‬ ‫تک پرایمر: کلینیک تخصصی طراحی پرایمر و مهندسی پروتئین‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬
  3. 3. ‫3‬ ‫ثزرسی سطح ثیبى صًْب‬ ‫6- ‪Cloning Specific primers‬‬ ‫آهبدُ سبسی ‪ّinsert‬بثزای ٍارد ًوَدى در ٍکتَر هٌبست‬ ‫7- ‪Linker Primers‬‬ ‫تکثیز تَالی ّبی شٌبسبیی ًشذُ‬ ‫آهبدُ سبسی تَالی ّبی شٌبسبیی ًشذُ ثزای تَالی یبثی‬ ‫8- ‪Assembly Primers‬‬ ‫سٌتش تَالی ّبی طَیل ‪DNA‬‬ ‫طزاحی ٍ تَلیذ ثیَسٌسَرّب‬ ‫9- ‪Asymmetric Primers‬‬ ‫تَالی یبثی‬ ‫سبخت پزٍة‬ ‫آپتبهز‬ ‫11- ‪Multiplex Primers‬‬ ‫تکثیز ٍ شٌبسبیی تَالی ّبی هتؼذد ثب اًجبم یک ٍاکٌش‬ ‫11- ‪MLPA Primers‬‬ ‫تکثیز ٍ شٌبسبیی تَالی ّبی هتؼذد ثب یک جفت پزایوز ثب اًجبم یک یب چٌذ ٍاکٌش‬ ‫21- ‪Nested Primers‬‬ ‫تکثیز اختصبصی تز آهپلی کَى ًسجت ثِ ًَع استبًذارد‬ ‫تک پرایمر: کلینیک تخصصی طراحی پرایمر و مهندسی پروتئین‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬
  4. 4. ‫4‬ ‫کبّش سهیٌِ ًبهطلَة تکثیز غیزاختصبصی ‪DNA‬‬ ‫افشایش هقبدیز کن الگَ‬ ‫31- ‪SOEing Primers‬‬ ‫اتصبل اگشاًْب ثِ ّن ٍ خبرج سبسی ایٌتزاًْب‬ ‫ایجبد سبختبرّبی کبیوزیک‬ ‫41- پرایمرهای ‪ARMS‬‬ ‫شٌبسبیی جْش یب ثیوبری صًتیکی ًبشی اس تغییز تَالی ًَکلئَتیذی‬ ‫تؼییي ًَع ‪SNP‬‬ ‫51- پرایمرهای ‪ADLP‬‬ ‫شٌبسبیی جْش یب ثیوبری صًتیکی ًبشی اس تغییز تَالی ًَکلئَتیذی‬ ‫تؼییي ًَع ‪SNP‬‬ ‫61- پرایمرهای‪Dial-out‬‬ ‫ثبسیبثی هَلکَلْبی ‪ DNA‬اس کتبثخبًِ ‪DNA‬‬ ‫71- پرایمرهای ‪Intersequence‬‬ ‫اًگشت ًگبری ‪DNA‬‬ ‫ارسیبثی َّهَسیگَت ثَدى یب ّتزسیگَت ثَدى‬ ‫81- پرایمرهای ‪SOEing‬‬ ‫اتصبل اگشاًْب ثِ ّن ٍ خبرج سبسی ایٌتزاًْب‬ ‫ایجبد سبختبرّبی کبیوزیک‬ ‫تک پرایمر: کلینیک تخصصی طراحی پرایمر و مهندسی پروتئین‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬
  5. 5. ‫5‬ ‫91- پرایمرهای ‪BSP‬‬ ‫شٌبسبیی پزٍهَتزّب‬ ‫تؼییي پزٍهَتز ثَدى یب ًجَدى یک تَالی‬ ‫12- پرایمرهای ‪MSP‬‬ ‫شٌبسبیی پزٍهَتزّب‬ ‫تؼییي پزٍهَتز ثَدى یب ًجَدى یک تَالی‬ ‫12- پرایمرهای ‪Mini‬‬ ‫تکثیز ًَاحی ‪ Conserved‬یب حفبظت شذُ ‪DNA‬‬ ‫22- پرایمرهای ‪Solid‬‬ ‫ثزرسی ثیبى صى‬ ‫32- پرایمرهای ‪Genome Replication‬‬ ‫افشایش تؼذاد ًسخِ ّبی صًَم‬ ‫42- پرایمرهای ‪Plasmid Replication‬‬ ‫‪DSO-Nick‬‬ ‫افشایش تؼذاد ًسخِ ّبی پالسویذ‬ ‫تک پرایمر: کلینیک تخصصی طراحی پرایمر و مهندسی پروتئین‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬
  6. 6. ‫6‬ ‫مژده‬ ‫مژده‬ ‫شوب هی تَاًیذ ّویي االى ثب هزاجؼِ ثِ سبیت تک پزایوز ثِ آدرس ‪ www.taqprimer.com‬در قسوت‬ ‫هحصَالت، هجوَػِ آهَسشی کبرثزد اًَاع پزایوز را کِ ثِ تَضیحبت تفصیلی ثب استفبدُ اس فیلن آهَسشی (صَتی ٍ‬ ‫تصَیزی) در هَرد ایي پزایوزّب (تَسط استبد دّقبًی) پزداختِ است را ثِ صَرت آًالیي خزیذاری ًوَدُ ٍ‬ ‫ثالفبصلِ داًلَد ًوبییذ ٍ ثِ آسبًی ثب کبرثزدّبی اًَاع پزایوز آشٌب شَیذ.‬ ‫این مجموعه به صورت سه فیلم آموزشی کوتاه است که به آسانی و با هر سرعت اینترنت می توانید‬ ‫دانلود نمایید و بالفاصله مشاهده نمایید.‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬ ‫تک پرایمر: کلینیک تخصصی طراحی پرایمر و مهندسی پروتئین‬ ‫‪www.taqprimer.com‬‬

×