‫پرسشنبمه ارزیببی مهبرت هبی تفکر استراتژیک‬
‫ردیف‬
‫1‬
‫2‬
‫3‬
‫4‬

‫سئوال‬

‫هرگس‬

‫به ندرت‬

‫پبسخ هب‬
‫گبهی اوقبت‬

‫ا...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Porseshnameh strategic thinking

258 views
174 views

Published on

Strategic Questions

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Porseshnameh strategic thinking

  1. 1. ‫پرسشنبمه ارزیببی مهبرت هبی تفکر استراتژیک‬ ‫ردیف‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫سئوال‬ ‫هرگس‬ ‫به ندرت‬ ‫پبسخ هب‬ ‫گبهی اوقبت‬ ‫اغلب اوقبت‬ ‫ٍقتی راّکبری را اًتخبة هی کٌن، ثرًبهِ ای را ثرای اجرای‬ ‫آى ٍ هذ ًظر قراردادى عَاقت ٍ ًتبیج آى تْیِ هی کٌن.‬ ‫ٍقتی ثرًبهِ اجرا شذ، ثِ دًجبل راُ ّبیی ثرای ثْجَد ایذُ ّب ٍ‬ ‫جلَگیری از هشکالت آتی ّستن.‬ ‫ثرای ایٌکِ سئَاالت ًبدرستی ًپرسن، قجل از حل هسئلِ سعی‬ ‫هی کٌن تب هسئلِ را ثِ دقت تعریف کٌن.‬ ‫از دیذ هتفبٍتی ثِ هسبئل ًگبُ هی کٌن تب راّکبرّبی چٌذ‬ ‫ٍجْی را ارائِ دّن.‬ ‫هي ثِ جٌجِ ّبی فرٌّگی ٍ سبیر هسبئل هرثَط ثِ تغییرات‬ ‫5‬ ‫در سبزهبى خَد اّویت دادُ ٍ سعی هی کٌن راّکبری را ارائِ‬ ‫کٌن کِ ثیشتریي حوبیت را ثِ خَد جلت کٌذ.‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫نمره کل‬ ‫راّکبرّبی ثبلقَُ را ثِ دقت ارزیبثی هی کٌن ٍ صرفب ثِ‬ ‫استبًذاردّب فکر ًوی کٌن.‬ ‫ثطَر سیستوبتیک ٍ ثرًبهِ ریسی شذُ ثِ دًجبل شٌبسبیی‬ ‫هشکالت آتی ٍ راّکبرّبی الزم ثرای آًْب ّستن.‬ ‫ٍقتی ثرای اجرای راّکبری تصوین هی گیرم، ثذٍى تَجِ ثِ‬ ‫هشکالت آى، آى را اجرا هی کٌن.‬ ‫ٍقتی هشکالت کَچک را در حَزُ ّبی هْن ٍ ثسرگتر ٍارد هی‬ ‫کٌن، احسبس هی کٌن کِ حل کردى آًْب دشَار تر است.‬ ‫ٍقتی ثِ هسئلِ ای فکر هی کٌن، سئَاالت هتعذدی را در هَرد‬ ‫هبّیت ٍ طجیعیت آى هسئلِ از خَدم هی پرسن.‬ ‫ٍقتی راّکبرم را اجرایی کردم، خیبلن راحت هی شَد ٍ رٍی‬ ‫ٍظبیف ٍ کبرّبی رٍزهرُ ام تورکس هی کٌن.‬ ‫سعی هی کٌن تب کبرّبی جبری را سبدُ تر ٍ آسبى تر اًجبم‬ ‫دّن ٍ اهیذٍار ثبشن کِ هشکلی ثَجَد ًوی آیذ.‬ ‫ٍقتی ثِ راّکبرّبی هختلف فکر هی کٌن، آًْب را ثب دقت‬ ‫ارزیبثی هی کٌن.‬ ‫ٍقتی ثبیذ ثرای هسئلِ ای، راّکبری پیذا کٌن، ّویشِ ثِ ّوِ‬ ‫اطالعبت هَردًیبزم دسترسی دارم.‬ ‫ٍقتی راّکبری را ارزیبثی هی کٌن، ثرای اًتخبة راّکبرّب ٍ‬ ‫گسیٌِ ّبی پیش رٍی خَدم، ٍقت کبفی را صرف هی کٌن.‬ ‫تصوین گیری، پبیبى هسئَلیت هي در حل هسئلِ است.‬ ‫......................... از 18‬ ‫همیشه‬ ‫نمره کسب‬ ‫شده‬

×