• Save
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi

 • 1,216 views
Uploaded on

 

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,216
On Slideshare
1,214
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 2

http://www.linkedin.com 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING _______________________ 5- 1– 331) T H Yế P ợ -STT 322) T T T T ủy- STT 423) T T H N - STT 20G ê dẫ : Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2010
 • 2. [ G I]A.Tình hình các th ng xu t kh u của Việt Nam ............................. 101. Châu Á và Asean .............................................................................................................................10 . . Đặ đ ểm...........................................................................................................................10 1.2. T x ủ Vệ N C Á ...........................................10 . . Đá á ững thuận lợi và thách thức...........................................................................222. Châu Âu và EU ...............................................................................................................................24 2. . Đặ đ ểm ..........................................................................................................................24 2.2. T x ủ Vệ N Châu Âu ..........................................24 2.3. Đá á ững thuận lợi, thách thức ..............................................................................303. Hoa K ...........................................................................................................................................33 . . Đặ đ ểm...........................................................................................................................33 .2. T x ủa Việt Nam sang Hoa K .............................................................33 3.3. Đá á hững thuận lợ và .............................................................................384. Châu Phi ..........................................................................................................................................41 4.1. Đặ đ ểm...........................................................................................................................41 4.2. Đá á ững thuận lợi và thách thức...........................................................................44 ủ ệ ......46 .T ...............................................................................................................................462.T x ặ à và ...................................................49 2. .C á ặ à x .........................................................................................49 2.2.N ặ à C P ............................................................50 2.2. .T C P ................................................................................................50 2.2.2.T ủy C P ........................................................................................53 2.2. .T ệ yC .........................................................................................54 2.2. .T ày C P ........................................................................................553. Các hình thức xu t kh u chủ yếu. ...................................................................................................56 . Cá ức thanh toán. ...........................................................................................................56 .Đ á x ủ Vệ N C P ......................................................56 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 2
 • 3. [ G I] ê .......................................................... 58.K v B P ..............................................................................................................................58 . .A ậ ................................................................................................................................58 . . .Đặ đ ể .......................................................................................................58 1.1.1.1.Thông tin chung...........................................................................................................58 1.1.1.2. Chính tr .....................................................................................................................59 1.1.1.3.Kinh tế .........................................................................................................................59 . . . .Q ệ ....................................................................................................60 . . . .T ợ á ế và .........................................................61 . . . .V .....................................................................................................62 . .2.Q ệ Vệ N - A Cậ .........................................................................63 . .2. .T X .................................................................................63 1.1.2.2.C và đặ đ ể á ặ à x ...............................................................65 1.1.2.3.Các hình thức xu t kh u chủ yếu của Việt Nam và ph ng thức thanh toán. ............67 . . .N và về á à à A Cậ ......................................68 . . . .Dệ y .......................................................................................................................68 . . .2.C ...............................................................................................................................69 . . . . Cá đ ...............................................................................................................70 . . . .H .......................................................................................................................71 . . . . Cà .........................................................................................................................72 . . . .C ...........................................................................................................73 . . . .S .......................................................................................................................73 . . . . Hà ủ ệ..............................................................................................73 . . .C á -L ậ ệ- Rà ......................................................................74 . . . . Hệ á ậ về ậ ...................................................................74 . . .2.Rà .....................................................................................................74 . . . .Q yđ về - á ..................................................................................78 . . . .V đề ể ợ .......................................................................80 . . .N ậ x A Cậ ...........................................................................................85 . . . .N ữ ậ ợ và ....................................................................................85 . . .2. Cá à à ề ề x A Cậ ................................. 86 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 3
 • 4. [ G I] 1.2.An-giê-ri .......................................................................................................................... 89 .2. .Đặ đ ể ...................................................................................................... 89 .2. . .T ể ế à ................................................................................................ 90 .2. .2.Đ ý .................................................................................................................... 90 .2. . .K ế ................................................................................................................. 90 1.2.1.4.Hệ th ng kênh phân ph i........................................................................................... 90 .2.2.T x ..................................................................................................... 91 .2.2. . K x ................................................................................................ 91 .2.2.2.Cá ặ à x ủ yế ............................................................................... 92 .2.2. .P ứ á ............................................................................................. 92 .2. .Rà ế .................................................................................................. 93 .2. . .Q y đ về hàng nhập kh u vào An-giê-ri .............................................................. 93 .2. .2.C á ................................................................................................................. 952. K v N P .......................................................................................................................... 96 2.1.Nam phi ........................................................................................................................... 96 2. .2.Đặ đ ể ..................................................................................................... 96 2.1.2.1.Thông tin chung......................................................................................................... 96 2.1.2.2.Hệ th ng pháp luật .................................................................................................... 96 2.1.2.3.Kinh tế ....................................................................................................................... 97 2. .2. . Q ệ ................................................................................................. 99 2. .2. . Q ệv á ứ ế và v ............................................................ 100 2. .2. . V .................................................................................................. 100 2.1.3.T x ...................................................................................................... 102 2. . . .T X ............................................................................... 102 2.1.3.2.C và đặ đ ể á ặ à x ............................................................. 103 2.1.3.3. Các hình thức xu t kh u và ph ng thức thanh toán. .............................................. 104 2. . .N và về á à à N P ................................. 105 2.1.4.1. N ................................................................................................................... 105 2.1.4.2. Hàng dệt may............................................................................................................ 106 2.1.4.3. T ày .................................................................................................. 107 2.1.4.4. Thủy h i s n ............................................................................................................. 108 2.1.5.Rà ..................................................................................................... 109 2. . . .Cá yđ về ế ........................................................................................ 109 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 4
 • 5. [ G I] 2. . .2.Rà ế ............................................................................................... 113 2.1.5.3.Thủ tục h i quan ........................................................................................................ 115 2. . .N ậ x ....................................................................................................................... 115 2. . . .H ế ...................................................................................................................... 115 2. . .2.T ậ ợ ................................................................................................................... 116 2. . . .K ................................................................................................................... 117 2.2.Ă -gô-la......................................................................................................................... 118 2.2. .Đặ đ ể ...................................................................................................... 118 2.2.1.1. Thông tin chung........................................................................................................ 118 2.2.1.2. T ể ể à ................................................................................................ 119 2.2.1.3. Đ ý ................................................................................................................... 119 2.2.1.4. K ế ................................................................................................................ 119 2.2.1.5. H đ đ ............................................................................................ 119 2.2.1.6. Q ệ v Vệ N ........................................................................ 119 2.2.2.T x ..................................................................................................... 120 2.2.2. . K x ................................................................................................ 120 2.2.2.2. C ặ à ....................................................................................................... 120 2.2.2. .T ủ ụ - á .................................................................................................... 121.K v T y P ............................................................................................................................. 122 3.1.Ghana............................................................................................................................... 122 . . .Đặ đ ể ...................................................................................................... 122 3.1.1.1. Thông tin chung....................................................................................................... 122 . . .2. C .................................................................................................................... 123 . . . .K ế ...................................................................................................................... 123 . . . .Đ .................................................................................................................. 123 . . . .Q ệC Vệ N - Ghana ........................................................................ 124 . .2.T x ..................................................................................................... 124 . .2. . K x ................................................................................................ 124 . .2.2.C ặ à ........................................................................................................ 124 .2.C -đ -v (B ể N à) ................................................................................................ 125 .2. .Đặ đ ể ...................................................................................................... 125 3.2.1.1. Thông tin chung ...................................................................................................... 125 3.2.1.2. T ể ếN à .................................................................................................... 126 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 5
 • 6. [ G I]3.2.1.3.Đ ý ......................................................................................................................... 1263.2.1.4. K ế ...................................................................................................................... 1263.2.1.5. Q ệ .............................................................................................. 1263.2.1.6. Q ệ và v Vệ N .................................................... 1273.2.1.7. V .................................................................................................. 127 .2. . . Hệ à .................................................................................................. 129 .2.2.T x ..................................................................................................... 130 .2.2. . K x ................................................................................................ 130 .2.2.2.C ặ à ........................................................................................................ 1303.2.2.3.Cá ện thanh toán ...................................................................................... 131 .2. .K ...................................................................................................................... 1323.3.Ni-giê-ri-a ....................................................................................................................... 133 . . .Đặ đ ể ...................................................................................................... 1333.3.1.1. Thông tin chung........................................................................................................ 133 . . .2. C .................................................................................................................... 134 . . . .K ế ...................................................................................................................... 134 . . . .Đ .................................................................................................................. 134 . . . .Q ệv Vệ N .............................................................................................. 134 . .2. T x .................................................................................................... 135 . .2. .K x ................................................................................................. 135 . . .2.C ặ à ........................................................................................................ 1353.3.3.3.Các hình thức xu t kh u và ph ng thức thanh toán ................................................ 137 . . .Q đ nh về Gi y chứng nhận phù hợp ................................................................. 138 . . .K ..................................................................................................................... 1383.4.Sê-nê-gan ........................................................................................................................ 140 . . .Đặ đ ể ...................................................................................................... 1403.4.1.1.Thông tin chung......................................................................................................... 140 . . .2.C ..................................................................................................................... 141 . . . .K ế ....................................................................................................................... 141 . . . .Đ ................................................................................................................... 141 . . . .Q ệv Vệ N ............................................................................................... 141 . .2.T x ..................................................................................................... 142 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 6
 • 7. [ G I] . .2. .K x ................................................................................................. 142 . .2.2.C ặ à ........................................................................................................ 143 3.4.2.3.Nguyên nhân.............................................................................................................. 143 Đ ững mặt m nh, mặt yế ,xu t kh u sang th ng Châu Phi ...................................................... 1451. Thuận lợi ...................................................................................................................................... 145 1.1. Nhữ i trên th ng Châu Phi ......................................................................... 145 .2. Ư ế của các doanh nghiệp Việt Nam ......................................................................... 1462. K ...................................................................................................................................... 147 2.1. Những thách thứ ng Châu Phi...................................................................... 147 2.2. H n chế củ à c và doanh nghiệp Việt Nam ....................................................... 150 G ................................................................................................ 153 .G á á ặ à ................................................................................................ 153 . .G á đ v ................................................................................................ 153 1.1.1.Cô thÓ hãa chñ tr-¬ng ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi c¸c n-íc ch©u Phi .............. 153 1.1.2. Cñng cè khung ph¸p lý cho quan hÖ th-¬ng m¹i ........................................................ 153 1.1.3. Hç trî vÒ tµi chÝnh ....................................................................................................... 154 1.1.4. Ph¸t triÓn c«ng t¸c th«ng tin vµ nguån nh©n lùc.......................................................... 155 1.1.5.Thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i ................................................................................. 156 1.1.6. Ph¸t triÓn quan hÖ x víi c¸c n-íc ch©u Phi.................................................... 157 .2. G á đ v ............................................................................................... 160 1.2.1. Ph¸t triÓn ngµnh hµng xuÊt khÈu ................................................................................. 161 1.2.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th-¬ng m¹i ..................................................................... 162 1.2.3. Cã chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp .............................................................................. 164 1.2.4. N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng ............ 165 1.2.5. T¨ng c-êng vai trß c¸c hiÖp héi ngµnh hµng vµ sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh ............... 166 nghiÖp2. Gi á để đ y m nh m t s mặt hàng cụ thể. ........................................................................... 167 2. . Đ i v i mặt hàng g o ..................................................................................................... 167 2.1.1. Gi á để đ y m nh tính c nh tranh về giá. ........................................................... 167 2.1.2. Nâng cao tính c nh tranh về ch ợng. ..................................................................... 167 2.2. Đ i v i mặt hàng thuỷ s n.............................................................................................. 167 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 7
 • 8. [ G I] 2.2.1. Gi i pháp nâng cao tính c nh tranh về giá .................................................................. 167 2.2.2. Nâng cao tính c nh tranh về ch t l ợng ...................................................................... 167 2.3. Đ i v i mặt hàng may mặc ............................................................................................ 168 2.3.1. Gi i pháp nâng cao tính c nh tranh về giá c s n ph m.............................................. 168 2.3.2. Nâng cao ch t l ợng và th c hiện đa d ng hoá s n ph m; ......................................... 168Kế ậTà ệ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 8
 • 9. [ G I] L i mở ầu T đ n hiện nay, h i nhập qu c tế và t àx ng phát triển t t yếucủa t t c á c và Việ N ũ ằm ngoài th c tế này. Việc chúng ta từ c m r ngth ng xu t kh u là m đ đ đ n nhằm mụ đ á triển kinh tế và đ ng th i phát triểncác m i quan hệ kinh tế đ i ngo i củ c ta v á c trong khu v c và trên toàn thế gi i. Hiện nay, việc xu t kh u của Việ N đ ợc m r và đ đ C P à tth à đ xúc tiến phát triển. Châu Phi bao g m 54 qu c gia và t t c đều là những đ á ể .Đ y à ụ đar à à y i là lụ đ a chậm phát triểnnh t thế gi i. Tuy nhiên, từ đ u nhữ 90, á C P đ ững chuyển biến tích c c vềchính tr và kinh tế nh những c g ng đ nh tình hình xã h i, c i cách kinh tế, ng h i nhậpkhu v c và qu c tế. Nhu c u về các lo i hàng hóa của châu lục này r t l đặc biệt là các mặt hàngnhập kh u v i giá c phù hợp. Chính vì vậy, á đ nh tranh khá gay g t trong việc xu t kh uvào th ng này. Việt Nam luôn có m i quan hệ chính tr ngo i giao t đẹp v á c Châu Phi. Tình hình i giữ ũ á ển theo chiề ng t đẹp trong th i gian qua. Tuy nhiên,những lợi ích mà Việ N đ ợc từ việc xu t kh u sang th ng Châu Phi trong th i gian hiệnnay vẫn còn h n chế, xứng v i tiề ật s của châu lục này. B i vì các doanh nghiệpViệt Nam vẫn còn gặp nhiều kh x t kh u sang Châu Phi bên c nh những thuận lợi sẵn cócủa th ng. Để ng quan hệ i giữa Việ N và á C P ũ r ngquan hệ á v c d ch vụ, đ và hữu trí tuệ, chúng ta c n ph i tìm hiểu th ng ChâuPhi, n m b t th c tr ng m i quan hệ i hiện nay giữa Việt Nam v i th ng này, từ đ đề ranhững gi i pháp thiết th c và hiệu qu . Th c hiện t t các công tác nêu trên sẽ làm cho nền kinh tế cta phát triển mà quan tr ng nh t là ngành xu t kh u hàng hóa. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 9
 • 10. [ G I]A.Tình hình các th ng xu t kh u của Việt Nam1. Châu Á và Asean 1 1 Đặ mT Á và ASEAN đặ đ ể đá ý: đ y à v đ ý vVệ N , ề vậ yể . Châu Á và Asean à , ế về ợ , ủ , á á đ v à áx ủ Vệ N .ASEAN là th ng xu t kh u hàng hóa l n thứ ba củ á ệ Vệ N ,Hoa K và á à v L -EU. Còn chiề ợc l i, ASEAN làđ i tác t à n thứ hai cho các doanh nghiệp Việt Nam, ch đứng sauTrung Qu c. 1.2. ủ ệ Châu Á a. Tình hình ủ ệ AseanG 2005-2009T ữ đ y ệ à ữ V ệ N và ASEAN ày à đ đ ợ á ể . Cụ ể 200 , à x ậ ữ VệN - ASEAN đ ,9 ỷ USD đ ày ủ 2008 là 29, ỷ USD,2 v 200 . Đế 2009, ủ ủ ế ế , á ữ Vệ N v á à v ứ ế v àyđ 22, ỷ USD, 2 % v đ . ồ: ủ ệ e ă 2005- 2009 ă 2005 2006 2007 2008 2009 (ỷ ) 5.45 6.36 7.82 10.20 8.59 ă / ệ - 0.91 1.46 2.38 -1.61 ă / - 16.70 22.96 30.43 -15.78 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 10
 • 11. [ G I] 12.00 10.00 8.00 6.00 KNXK(tỷ USD) 4.00 2.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009Bề đ y ề , đ ừ 200 đế 200 , x ủ Vệ N A đề và đ .C 2009, ủ ế à y ủ yế ế x ày đ õ ệ.N2005, x A đ , ỷ USD, đế 200 ,x ỷ USD( , %) v 200 . N 200 , x ế ụđ , 2 ỷ USD, 2 %( , ỷ USD) v 200 . N 200 , đ đ ày 0,2 ỷ USD, 0, % ( 2, ỷ USD) v 200 . N đế2009, ậ ò 9 ỷ USD, %( , ỷ USD) v200 . N , x A á ể x , đ . ồ: ỷ , ậ ữ ệ - E ừ ă 2005-2009Nguồn: Tổng cục Hải quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 11
 • 12. [ G I]T ữ á đ 20 0 ệ ế ữ Vệ N và ASEAN ề ệ .T á áv đ àv ày ủ V ệ N ý I 200 0 đ v đ x ậ ủ , đặ ệ àx .S ệ ủ T ụ H y à x ậ 3 á đ 20 0 ữ V ệ N và ASEAN à , 2 ỷ USD, % v ù 2009, ế ,9% x ậ .T đ , x ừ Vệ N ASEAN đ 2, ỷ USD, 2 , % và ế , % x ủVệ N .T đ á à á ậ ủ Vệ N ừ ASEAN à , ỷUSD, , % và ế 20% ậ . N vậy, ậ ủ Vệ N á v v ủ Vệ N ý I 20 0 đ v ợ 1ỷ USD.Để đá ý ệ vù ữ Vệ N v á à v ASEANà: x à x ủ Vệ N ằ á đ ủ ể ệ à ợ á x à ậ ừ á ASEAN v à ủ Vệ N x v ày. Cụ ể: c u t ng u t uc u c a Vi t Na sang t tr ng Nc a n v ng, c lựcc ỉ có dầu t ô v gạo, đ y à 2 ặ à ề ế đ về á x ủ VệN v ày ủ á và .Tế áx à ASEAN ế 2% x ủ Vệ N v ày. T đ , ề x à ế ủ á ệ Vệ N à ệ y, ày và ủy ệ ế ỷ ệ x ủ Vệ N á ASEAN à y ủyế à à v ủ ASEAN ũ ợ ế x ,x á ặ à ày. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 12
 • 13. [ G I] ê , ỷ ặ ủ ệ E ă 2009. ỷ (%)Stt ặ ủ ế ( ệ ặ USD) ủ sang ASEAN ệ 1 D 2.305 26,8 37,2 2 G 1.335 15,5 50,1 3 Máy v , đệ & ệ 649 7,6 23,5 4 Máy , ế , ụ ụ& ụ ù 397 4,6 19,3 5 S á 287 3,3 75,0 6 D D 267 3,1 64,2 7 Hà ỷ 205 2,4 4,8 8 S ệ, y 201 2,3 2,2 9 X 161 1,9 99,410 S ẻ 124 1,4 15,311 S 122 1,4 20,212 S 107 1,2 39,013 Hàng hoá khác 2.433 28,3 11,5 8.592 100,0 15,0(Nguồn: Tổng cục Hải quan)T đ , ế ỷ 0% ậ ừ ASEAN, ủ yế à ữ ặ à ậ ế yế , y ụ ệ đ và ụ vụ x : x á ; áy , ế , ụ ụ& ụ ù , áy v , đệ & ệ ; ẻ y ệ ; y; …T ,Vệ N ệ ậ v àS ,T á L và M x . T y á à đ v đ á ày 2009 ế 2% x ậ ủ Vệ N v ASEAN. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 13
 • 14. [ G I] ỷ , ậ ủ ê E ă 200 ệ ỷ & Singapore Thái Lan Malaixia ê Philippin Campuchia Lào Myanmar BrunâyTỷ trọng so với tổng các thịtrường ASEAN 24,2 14,7 19,6 8,7 17,0 13,3 2,0 0,4 0,1 của Việt Nam (%) Thứ hạng 1 4 2 6 3 5 7 8 9 ậTỷ trọng so với tổng các thịtrường ASEAN 30,8 32,7 18,1 11,2 3,6 1,3 1,8 0,5 0,01 của Việt Nam (%) Thứ hạng 2 1 3 4 5 7 6 8 9 ậTỷ trọng so với tổng các thịtrường ASEAN 28,2 25,3 18,3 10,0 8,6 5,8 1,8 0,4 0,04 của Việt Nam (%) Thứ hạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nguồn: Tổng cục Hải quan B yđ S à á ủ á ệ Vệ N , ế x ủ Vệ N ASEAN. T x à ứ2 ủ á ệ Vệ N á ASEAN à M y . T y , ặ à ậ ừVệ N à đ ế ½ x ày. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 14
 • 15. [ G I] ồ: ủ ệ E ă 200 ( ệ )Nhìn ặ đ đ y ệ ế, ủ Vệ N v ASEANxứ v ề ủ ày. Đặ v ệ, ừ 200 , ề ế ế và ủ , á ệ x ,x và ậ ủ Vệ N đ ề ế và .T y , ế á Vệ N á ế ò ề v 00 ệ ASEAN. Mặ ù, ýI/20 0 á ệ y ề v ASEAN ề ệ á ệ Vệ N ữ đ y x á v ày để và á ệ Vệ N ẽ vừ vừ ậ và ế ừ ằ á á v á àviên ASEAN 6 ầ ă 2010:T á đ à á ữ Vệ N và á ASEAN 2 ýđ 20 02 ,9% v ù và ế % x ậ ủ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 15
 • 16. [ G I] ồ: , ậ ữ ệ E 6 ầ ă 2005 -2010 K x à á ủ Vệ N ASEAN á đ20 0 đ ,2 ỷ USD, % v ù ủ đ và ế , % --x ủ ( ứ 00 ệ USD). N y ế x ASEAN á 20 0 à áx ủ à đ ế à 2 ệ USD; áy , ế , ụ ụ& ụ ù ệ USD; x á ệ USD; đ ệ đ 20 ệ USD và đ yệ ệ USD… C à ày, đđ ệ USD, ế 0% 00 ệ USD ủx ASEAN á đ y. V cán cân t ng ại ng oá gi a Vi t Na v N trong 6 t áng đầu nă 2010: ứ ụ ế ụ về Vệ N v 2, ỷ USD, ằ % xủ Vệ N ày và ằ % ứ ậ ủ ( á ứ 2 ýđ 2009 à , ỷ USD; % và %). ác n ó ng u t uc u: T đế ế á 20 0, à VệN x ASEAN vẫ à và v á ế x x % à áVệ N x ày. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 16
 • 17. [ G I] Kim ng ch, tỷ tr ng xu t kh u m t s mặt hàng chính của Việ e 6 ầu ă 2010(Đ n v tính: tri u USD)S Tên hàng 6T/2009 6T/2010 T ă / m Tỷ tr ng soT 6T/2010 so v i 6T/2009 v ic cT1 G o 1,082 1,054 -2.6 60.92 D u thô 1,293 872 -32.6 32.53 X u các lo i 253 387 53.3 64.84 Máy móc, thiết b , dụng 151 303 101.4 22.0 cụ và phụ tùng5 S t thép 116 278 140.2 54.26 Máy vi tính, s n ph m 272 273 0.2 17.8 đ ện t và linh kiện7 S n ph m dệt may 89 114 27.5 2.48 Hàng thủy s n 90 96 7.2 4.89 S n ph m từ ch t dẻo 52 94 80.7 20.110 S n ph m từ s t thép 61 76 25.9 21.211 Hàng hóa khác 986 1,695 72.0 10.4 T ng 4,443 5,242 18.0 16.1Nguồn: Tổng ục Hải QuanB y 0 à ủ x ASEAN và đ đ , á à ò đề đ đ , ậ áy , ế , ụ ụ& ụ ù 2 , 2, ;x á , % v ù . V các đối tác trong N: á đ 20 0, S ế ụ àđ á v á à á đ ữ à ,2 ỷ USD. T ế àT á L : , 2 ỷUSD và M x : 2, ỷ USD. Tó lại, ASEAN đ ợ đá á à đ y ề x ủ VệN .T y , ữ à x ày ủ yế à y ệ và ế à ợ á . Mặ á , ữ ặ à ày ẽ ừ đ ợ y ệ đ ệ ũ vệ ệ á ế à yx .C v vậy, để đ yx ày ữ ệ á ũ ế á ằ đ y x ữ ế ủ Vệ N ệ y, à ày , à ỷ … b. ủa Việt Nam sang Trung Qu c : N -L NT -K -Đ K ế HCM | 17
 • 18. [ G I]T Q à à ủ Vệ N v v , ỷ ,đề ệ đ ýv Vệ N , đ ày 0 0 200 V ệ N và T Q đ ệ ếx ậ "T " (EH) đ ợ ý ế ữ ASEAN và T Q đđề ệ đ y ệ ữ á ể .T y , ữ ậ ợ, á ậ ế ế ũ đ ữ á ứvệ á ể ữ V ệ N và T Q . K ủ ệ Q ĐVT: Tri u U D ă 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010 Ki ngạc XK 3,228.1 3,242.8 3,646.1 4,850.1 4,909.0 2,900.0 Tăng/giả tu t đối - 14.7 403.3 1,204.0 58.9 - Tốc độ tăng/giả t ng đối - 0.46 12.44 33.02 1.21 -Nguồn: Tổng cục Hải Quan 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 KNXK(triệu USD) 2,000.00 1,000.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 6 Tháng 2010N và đ ể y x ủ Vệ N T Q đề á , đặ ệ 2009, đ v ế á x ủ , x đề T Q , vẫ ữ đ và ề v đ 200 . Cụ ể và 200 , x T Q đ 22 , ệUSD. S 200 , x , ệ USD (0, %) v 200 , đ 2 2, ệ USD. N 200 , x ế ụ 0 , ệ USD v 200 , đ , ệ USD. N 200 , đ x đ ày, đ .02% v 200 . Đặ ệ x và 2009 vẫ ữ vữ và y ề v 200 , đ y à ệ , y x T Q đ ù ề ế ế ữ ế đ x đế ế ủ ừ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 18
 • 19. [ G I]Những mặt hàng có thế m nh xu t kh u sang Trung Qu à: T đá 9 ệu USD, chiếm 16,7%t ng kim ng ch; Cao su 378 triệu USD, chiếm 13,2%; S n và s n ph m từ s n 288 triệu USD, chiếm10%; Máy vi tính, s n ph đ ện t và linh kiện 242 triệu USD; D u thô 210 triệu USD; G và s nph m g 160 triệ USD; X u 127 triệu USD; Máy móc, thiết b , dụng cụ phụ tùng khác 108 triệuUSD.Sá á đ 20 0, u hết kim ng ch xu t kh u các mặt hàng sang Trung Qu đề v icùng k 2009, có 7 mặt hàng b sụt gi m kim ng đ à: C t dẻo nguyên liệu gi m 29%;Gi y và s n ph m từ gi y gi m 23,8%; S n ph m từ ch t dẻo gi m 2,3%; S n và s n ph m từ s n gi m19%; H đ ều gi m 13,6%; Thuỷ tinh và s n ph m từ thuỷ tinh gi m 13%; Quặng và khoáng s n khácgi %. N ợc l i, mặ à Đá , i quí và s n ph m l đ t mứ c m nh 2.039% sov i cùng k ; mặ à ng l n thứ 2 là s . 0 %; ế đến Hoá ch %;D y đ ệ và á đ ện 2 %; X u các lo 2 %; P ện vận t i và phụ ù221%; G và s n ph m g , %; S n ph m từ s %; Máy v , n ph đ ệnt và linh kiệ %; Máy , ết b , dụng cụ phụ ù á 2 %; S n ph m từ hoá ch t 0 %.Tính riêng tháng 6/2010, mặ à đ t mứ nh nh t so v i tháng 5/2010 t i 172%; tiếpđến mặ à Đá , i quí và s n ph 9, %; T xá , v , v , ũ ù %; C 0%; Hà ệ y 7%; Hàng rau qu %. N ợc l i, kim ng ch xu t kh u Ch t dẻonguyên liệu gi m m nh nh t t 0%; đ à S t thép gi m 44%; s n ph m từ cao su gi m 33%;Giày dép gi m 25% ồ: ệ Q 6 ầ ă 2010G đ y xủ Vệ N T Q á đ à áx ặ à đ ế , đứ đ àx và ừ đ 9 ệ USD, 2 ; ế đế à áy v , đệ và ệ đ 2 ệ USD, 2 ,9%; à đ ệ USD, %; C đ ệ USD, , %; ày đ ệ USD, 0, % v ù đ . N vậy, ế x , á đ 20 0 T Q à x ứ ủVệ N H K và N ậ B .B đ ,T Q ò à x đ v ặ à đá, và á ừ và ủ á ệ V ệ N . Cụ ể, á đ 20 0, ợx T Q đ , ế , % ợ x ặ à ày ủ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 19
 • 20. [ G I] ; đá đ . , ế , % ợ đá x ủ ; và á ừ đ 9 , ế 9 , % ợ x ủ .N , ệ Vệ N -T Q vẫ ò ề ề á ể .Vệ N ệ đ ặ ợ ậ ừT Q ẽ ặ vệ đ ệ ậ , à x ủ Vệ N vẫ ò yế ặ vệ x T Q . Để ệ á ể ề vữ , V ệ N và T Q ợ á , đ và à ữ đ ậ để ế ằ á , ậ ụ đ ế ủừ .Vệ N và T Q v v đ ý ậ ệ ể ữ á ể .T ,Vệ N ế ụ ủđ ế ữ ặ à ế để x ày, ừ ậ . c. ủa Việt Nam sang Nhật B nN ậ B à x ề ặ à ế ủ Vệ N : , á , ệ y, ủy ,… N 2009, B C T ế vệ x và ày ẽ ề ậ ợ Hệ đ Đ á K ế à ệ V ệ - N ậ (EPA) đ ợ ý ế ày2 2 200 . Cá ặ à x ủ đ ợ B đ đế N ậ B đ2009-20 0 à: ệ y, ày , ủy , á ặ à ế ,đ v á ế , ỷ USD. Ki ngạc u t u c a Vi t Na sang N ật Bản: ĐVT: tri u U D 6 tháng 2005 2006 2007 2008 2009 ă 2010 Ki ngạc XK 4,340.3 5,240.1 6,090.0 8,467.8 6,291.8 3481.2 Tăng/giả tu t đối - 899.8 849.9 2,377.8 -2,176.0 - Tốc độ tăng/giả t ng đối - 20.73 16.22 39.04 -25.70 -Nguồn: Tổng cục Hải Quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 20
 • 21. [ G I] 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 KNXK(triệu USD) 2,000.0 1,000.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010K x ủ Vệ N N ậ B đừ 200 – 200 đề á ,v ứ à và 200 , , ỷ USD. N 2009, ậ , về ứ ằ v 200 . C ề y ẫ đế ày, à ễ ậ y đ à ủ ế à ế ù à ế đề , đ N ậ B . Sá á đ 20 0 ề yể ế x ủ Vệ N ày: K x à ủ VệN N ậ B á 20 0 2 ,9 % v á 2009 đ ,2 ệUSD, ế , % x ủ .R á , Vệ N đ x 0 ,9 ệ USD , % v á .N ữ ặ à ủ yế x N ậ B á đ : ệ y, y đ ệ và y á đ ệ , áy , ế ụ ù …. T y , ế v á 2009, á 20 0x à N ậ B ế v ặ à .Đứ đ về ữ ặ à ày à à ệ y, v đ ,2 ệ USD ế , % x N ậ B , 2 ,9 % v ù , á Vệ N đ x 9, ệ USD à ẹ y N ậ B , 0, % v á 20 0. Đứ ứ xế về à ặ à y đ ệ và y á đ ệ , đ 2 , ệ USD, ế 2,2% , , % v ù , á đ 9, ệ USD.C ế , % x N ậ B , ặ à áy ế , ụ ụ ụ ù đứ ứ à ệ y và y đ ệ và á đ ệ , đ 99, ệ USD, , %v ù , á đ , ệ USD, , % v á 20 0.N , à ủ Vệ N x N ậ B á 20 0 đề , ặ à . Cụ ể: D , %,đ 02, ệ USD; Cà , %đ 9, ệ USD; ừ 0, % đ , ệ USD; Đá ý và ý và 0, 2% đ , ệ USD; x á 9, % đ , ệ USD; và á ừ 22, % đ ,2 ệ USD, 20, 0% đ , ệ USD. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 21
 • 22. [ G I] ê ậ 6 ă 2010(ĐVT: U D) % ă KN 6T/2010 so ủ ặ 6T/2010 6T/2009 6T/2009 Tổng i ngạc 3,481,717,103 2,699,633,520 28.97 Hàng dệt, may 481,295,681 424,245,716 13.45 Sản phẩm gốm, sứ 17,360,259 17,282,727 0.45 Than đá 115,202,064 68,857,566 67.30 Giày dép các loại 77,461,040 63,659,644 21.68 Gỗ và sản phẩm gỗ 188,816,419 172,955,581 9.17 Sản phẩm từ chất dẻo 115,264,117 105,289,774 9.47 Hàng thủy sản 368,858,518 310,989,671 18.61 Cà phê 49,745,881 58,236,807 -14.58 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 189,199,808 159,156,089 18.88 Các mặt hàng khác 1,878,513,316 1,318,959,945 42.42Nguồn: Tổng cục Hải quan 13 Đ ững thuận lợi và thách th c: a. ậ ợ:Cùng v i những thuận lợi về v đ ý ũ á y u của th ,ng ch xu t kh u của Việ N á c thành viên trong kh i ASEAN còn r t l n, b đế2015, ASEAN sẽ xóa b hoàn toàn các hàng rào phi thuế quan: Theo cam kết kể từ đ 20 0, á c phát triển trong ASEAN g m Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Bruneib đ u áp dụng mức thuế su 0% đ i v i h u hết các mặt hàng. Các thành viên còn l i của ASEAN, đ V ệt Nam sẽ th c hiện mu , và 20 .Do ASEAN không ch là m t trong những th ng l n nhập kh u hàng của Việt Nam, mà còn là th ng s m nh t khi Việt Nam m c a h i nhậ đ ng th đ c hiện cam kết c t gi m thuế su tthuế nhập kh u và mức thuế này ch còn 0 - 5%, l i không b h n chế bằng những hàng rào phi thuế n ng ch, kiệ á á á á ng khác. Chính vì vậy trong kho ng th i gian 5 i, doanh nghiệp Việt Nam c n tranh thủ tận dụ ày để đ y m ữa hợp tác c về ,đ , n xu t nhằm m r ng th ng xu t kh á c khu v cASEAN.N 20 0 à K v T ASEAN – T Q ứ ệ , ệ ế ế ẽ ừ T Q và á ASEAN. V v ệ v ậT Q – ASEAN ệ , ậ ợ để á ể v TQ đặ đ ể đ ý , và ệ ữ ữ à ệ đ , đẹ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 22
 • 23. [ G I]T ASEAN, Vệ N ,T á L và I à x đ đ đề x , à . T á á đề ậP ,M y ,S ,B ... V vậy, á ệ Vệ N ữx và á v ày ế ế á . Cụ ể, á ệ đ á, ứ ụ ể ừ ặ à để đề ệ á ậ .Hà ủ Vệ N ợ ế ậ và á ASEAN ệ đ y đủ á ế CEPT AFTA. T y , ữ ợ ế ày vẫ đ ợ á ệ ậ ụ để ậ và v và ế .T , á à ữ ệ á yế x và ày, ậ ụ ữ ậ ợ ẵ ủ à Vệ N .Kể ừ ày 0 0 200 V ệ N và T Q đ ệ ế x ậtheo "T " (EH) đ ợ ý ế ữ ASEAN và T Q đ đề ệ đ y ệ ữ á ể .T Q à v đ , ù á ặ à x ủ Vệ N .Bđ , ề v ủ T Q ũ ề đế ề v ủ , á ệ x à ễ à đá ứ ữ ủ ù ày.K x à ủ Vệ N và N ậ B đề á và x à ệ .Đ y à , à Vệ N và đ ợ ày và x á ể vậy, ứ àđ đá ứ đ ợ ủ ù .C á y ế ày ữ , x và N ậ B . b :Đ v ASEAN, ặ à ủ x ủ Vệ N à và .T y , á ặ à á à ệ y, ày và ủy à ế ủ á ệ Vệ N ệ ế ỷ ệ x ủ Vệ N á ASEAN. Dhà x ậ ủ á ASEAN đ , đ yvề á , à á và ợ ẽ ế ế. N vậy x ệ ữ á ASEAN v x ừ ày á ,đ ữ á ASEAN v x T Q .Trong th á i vẫn nghiêng về phía ASEAN do các mặt hàng xu t kh ủyế ủa Việ N ày ò ếu bền vững, chủ l c ch có d u thô và g o, hai mặt hàngcó nhiều biế đ ng nh t về giá trên thế gi . T á đ 20 0, á ệp Việt Namnhập kh u từ th á ASEAN , ỷ USD, gi m 28,3% so v i 6 tháng/2009 và chiếmt i 19,6% t ng kim ng ch nhập kh u c c từ t t c các th ng trên thế gi i.Việt Nam nhập kh u từ th ng này chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu, nguyên phụ liệ đ u vàophục vụ s n xu :x u các lo i; máy móc, thiết b , dụng cụ & phụ tùng, máy vitính, s n ph đ ện t và linh kiện; ch t dẻo nguyên liệu; gi y… T giá 4 nhóm hàng này chiế37% t ng kim ng ch nhập kh u của Việt Nam từ ASEAN.T đ , ều s n ph x à ế m nh củ á ệ Vệ N à ệtmay, giày d và ủy s n hiện m i ch chiếm m t tỷ lệ nh trong kim ng ch xu t kh u của Việ N á ASEAN. Để n m b ũ ng m t cách bền vững t i th ng ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam c n nhanh chóng tận dụng những lợi thế và đ để xúctiến xu t kh u sang th á ASEAN T á L ,I ,M y .T cm , á N -L NT -K -Đ K ế HCM | 23
 • 24. [ G I] ệ cc nn l ữ đ y m nh xu t kh u sang th á c trong khuv ày để trong m và i á ệ Vệ N ẽ vừ ph n vừa gi m nhập siêuvà tiến t i từ c cân bằ á á v á à vASEAN.Tham gia xu t kh u vào th ng Trung Qu c và Nhật B ũ đ đến cho Việt Nam những tháchthức nh đ . Đ ề đ u tiên mà các doanh nghiệp ph đ i mặ đ à c nh tranh của các doanhnghiệp n đ a, và những nhà s n xu t t á á . Đặc biệt t i th ng Nhật B n có yêu c ucao về ch ợng hàng hóa, vì vậy hàng hóa nhập kh đ ợc kiểm tra r t kh và đ i v i từng mặthàng sẽ có nhữ yđ á . Để thành công trên những th vậy, các doanh nghiệpxu t kh u c n tìm hiểu thật rõ ràng, k ỡng về nhữ đặ đ ể đ ển hình của th để đá ứngm t cách t đ , và a mãn nhu c u khách hàng.2. Châu Âu và EU 2 1 Đặ mC đặ ệ àL (EU) à ữ x ủV ệ N . EU là m t th ng r t quan tr ng của Việt Nam vì sức mua t i 27 qu c gia châu Âu nàyđ 22-25% t ng kim ng ch xu t kh à ủa Việt Nam. Bên c đ , à ng có công nghệ cao và những công nghệ này r t c n cho quá trình phát triển kinh tế đếnbền vững của Việt Nam. Đặc biệt là trong b i c nh Việ N và EU đế ng quan hệ đ itác toàn diện, và Chính phủ Việ N ũ đ v it 20 để đ y m i quanhệ này. 2.2. ủ ệ Châu Âu:N 200 x , ậ à á ữ Vệ N và á C đ , ỷUSD, 0, % v 200 , đ x đ 9,9 ỷ USD, ế 20, %x ủ , 2 ,2 %; ậ đ , ỷ USD, ế 0, % ậ , , %. T x ậ ủ yế vẫ à EU, ế 9 , % áx và , % á ậ à á ữ V ệ N và C . N 200 ề Vệ N – đ 2 ,0 ỷ USD, đ x đ 2, ỷ USD, ế 9, % x ủ ; ậ , ỷ USD, ế 0, % ậ ủ .S v 200 , x , % ậ9 , 9%. S 2009, x ậ ế á đề ữ ế y á à ế y , x Cvẫ 9, % đ 9, ỷ USD( đế ế á 2009). a. ủa Việt Nam sang th ng EU: Kim ng ch xu t kh u của Việt Nam sang EU ă 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010 K XK 5,517.0 7,094.0 9,096.4 10,895.8 9,378.3 5,175.0 T yệ đ - 1,577.0 2,002.4 1,799.4 -1,517.5 - T đ đ - 28.58 28.22 19.78 -13.92 -Nguồn: Tồng cục Hải quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 24
 • 25. [ G I] 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 KNXK(triệu USD) 2,000.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010K x ủ Vệ N EU đề á đ ừ 200đế 200 , v đ đ và đề . Cũ ữ á , ậ và 2009 ụ , y ủ yế à ủ ế à đđế ứ ụ ủ .N 20 0, x ày ủ ữ ệ x , ứ ẹ ữ à .S đ ợ ữ ế ày à ậ WTO, V ệ N x và đ à . Hà và vụ ủ V ệ N đ ợ ậ và , đ .N à ,v à á ợ á , á đà áHệ đ ,vệ ể ẽđ à đ ủ C ủvà Đề á ể ệVệ N –L (EU) đ 200 - 20 ẽ à á yế đ y ệ à ệ ữ Vệ N và EU, đặ ệ à về ế, và ệ ...T á ặ à x EU : à x ,đ , ệ đệ và v , ủ ệ, x đ và ụ ù , , à ... ày , y ặ , ủyvẫ à ữ ặ à đứ đ và ề ề đ y x .T x EU 20 0 v 2009. K x à ủ Vệ N EU á đ 20 0 đ ,9 ỷ USD, 2, %v ù á . T á 9 20 0, x ặ à ủ ủ Vệ N EU đ , ế đ v á . Cụ ể ặ à x ủ Vệ N E :  ủ :Kx ủy EU á 9 2009 đ 9 ệ USD, % vá 20 0. Về ặ à x vẫ ủ yế à , ẻ đ , á , á .N à , á ặ à , và ẹ á đ y ũ ế á ề à x EU.  Cà phê: X à á 9 2009 y ứ 90 ệ USD ủ á 20 0. N , á ệ Vệ N vẫ vệ xá à EU v á à ệ đ ợ á EU ậ .S v ù 2009 á à x 00 USD , ệ ứ 0 USD . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 25
 • 26. [ G I]  Chè : T ,x E á 9 20 0 đ 00 , á , ệ USD. Cá EU ậ ề ủ Vệ N à Đứ , A , à B L ũ à ụ ủ Vệ N .K x và ày, á à v EU vẫ á ụ ế đ GSP đ v à ậ ừVệ N , ậ ặ ậ ừ y ế ế VệN .T đ , à ủ Vệ N x ệ đ x và y ế ằ v x xứ ừ à v ứ ủ WTO, y ệ ụ , .C à x ủ Vệ N ệ đ ế v ế ủ ề ế, à á ặ à , , ủy … và đ y à ữ ặ à à (EU)x đ ợ à ậ .S à ặ à ề á ể EU à ụđ ế .N , đ x ủ á ệ Vệ N đ ế đá ể, ể đá ứ đ ợ y đ ủ á àEU về ợ và y á . Đ ủ Vệ N đ ậ đ ợ và ế á EUđ ữ ậ à A , P á , Đứ , Đ M .T đ ày, ặ ù à ệ y và ày đ ặ đế v đề á á á ủ EU, và ừ 2009 ò ợ về y ế đ ế ậ ệ Vệ N vẫ đ ợ và ày ế ế á y ế và á .Từ 200 , á ý v ày đ à à à x ủ V ệtN , à x ủ Vệ N đ ợ đ x ủ á à v WTO. T y , ày y ợ và ủ ề à ũ ủ 0 à v . V vậy, à á v đề ế ụ á ý, đ x ế , v ò đ ệ , á y để á à ế ,x y ợđ y ụ ệ , ợ, ậ ...T đ ệ y v đề đế ữ yế á ủ EU, đ à: ế á á áđ v ặ à ày ; ế đ GSP đ v ặ à XK V ệ N ; ậVệ N à ề ế .Đ y à ữ “ ” à á ệ Vệ N đ đ ợ á ỡ .Hệ y, EU đ ữ để á đ v vệ á ụ ế áđ áv ày V ệ N , đặ ệ à ế đ GSP đ v ặ à ày. T , ày ủ VệN đ đủ ứ EU vệ x x ế đ GSP ệ đ đ ợ .T EU v á ặ à ủy và à , ... á vẫ ứ ế ế ế, đ đ . Cá à x Vệ Nđ ề ữ và ệ ế ế , ệ đ ệ ủ để ữ ợ .T ế, á v y ệ ừVệ N EU, đ ợ á á v x xứ á . V vậy á à x Vệ N đ ệ để x á ày v á M V .N 200 , EU ẽ ệ y T Q . Đ ề ày ẽ đá ểđ vx ệ y ủ Vệ N ày. V ệ N và á ệ y á ẽ y v à ệ yT Q à ứ , ủđ đ ợ y ụ ệ và đá ứ ề à á. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 26
 • 27. [ G I]N 20 0 đ ợ x à ể mang l i những kh i s c cho xu t kh u Việt Nam khi kinh tế thếgi đ u hiệu phục h i. Tuy nhiên, thách thứ đặt ra v i các doanh nghiệp xu t kh u là ph iv ợ đ ợc các rào c , đặc biệt là các vụ kiện ch ng bán phá giá và ch ng trợ c p.Hiện, r t nhiều mặt hàng chủ l c củ đ ặt t i th c ph m, dệt may, ày, đ g n i th … T y , á ệp của Việt Nam c đá ứng m i rào c gm i nếu mu n giữ vững t đ xu t kh u vào th ày, về tiêu chu n an toàn vệ sinh th cph SPS, đ , y đ nh ch ợng s n ph m; r i ch th REACH y đ nh hoá ch t khôngđ ợc s dụng trong s n ph m th c ph m, hàng dệt may có kh y ; đá ás phù hợp v i tiêu chu n châu Âu của các lo đ đ m b o sức khoẻ cho trẻ . Đặc biệ đ i v is n ph m g c n có chứng nhậ FLEGT đ m b ợng hoá ch t trong việc b o qu n g … b. ủa Việt Nam sang th ng Nga Kim ng ch xu t kh u của Việt Nam sang Nga Đ : ệu USD ă 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010 K XK 251.9 413.2 458.5 672.0 414.9 300 T yệ đ - 161.3 45.3 213.5 -257.1 - T đ đ - 64.03 10.96 46.56 -38.25 - Nguồn: Tổng cục Hải quan KNXK(triệu USD) 800 700 600 500 400 300 KNXK(triệu USD) 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010K x ủ V ệ N và N ụ ừ 200 đế 200 . T y đ x ề : đ x 200 v 200 đ ừ 200 v 200 . N đế 200 , x v ,đ 0 ệ USD, đ y à đ ày. S đế 2009, ủ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 27
 • 28. [ G I] ế à , ẫ x N y ũ õ ệ, x ứ x và 200 . á đ 20 0, x v ù 2009, y ề ếđ ừ ụ và ẽ á ể .T á đ y á ề ữ Vệ N -N đ 0 ệ USD, , % v ù 2009, ế , % x ậ ủ Vệ N v á ệ .K x ủ Vệ N N á 20 0 đ x x 00 ệ USD, ,9% v ù ủ đ và ế 0,9% x ủVệ N . N y ế x N á 20 0 à áx ủ ặ à ày đ ế à ủy , ,x á , à , đ ề , áy v , đệ & ệ .Criêng 6 nhóm hàng này, đ đ , ệ USD 9 ệ USD ủ x sang Nga á đ y. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 28
 • 29. [ G I] ặ ệ 6 /2010 6 /200 STT Tên hàng Kim ng ch So sánh cùng kỳ 6T/2010 (triệu USD) Kim ng ch T ă (%) (Triệu USD) 1 Hàng thủy s n 36.7 18.8 105 2 Cao su 25.6 20.1 368 3 X u các lo i 18.3 15.8 631 4 Cà phê 26.5 12.8 93 5 H đ ều 15.7 9.3 144 6 Máy v , đ ện t & 5.2 5.0 2,248 linh kiện ồ : QT B đ y y, á 20 0, N à x à ứ2 ủ Vệ N đ ề ợ N à à ậ ứ ủ á ệ Vệ N .N vậy, ể á 20 0 N àđ á ứ 20 ủ V ệ N . Tỷ tr ng và th h ng kim ng ch hàng hóa xu t kh u, nhập kh u giữa Việt Nam – Nga trong 6 ă 2010 Chỉ tiêu Xu t kh u Nhập kh u Xu t nhập kh u Tỷ tr ng so v i t ng kim ng ch 0.9 1.3 1.1 của Việt Nam (%) Thứ h ng trong t ng s các th 24 14 20 ng của Việt Nam Thứ h ng trong t ng s các th 9 3 6 ng Châu Âu của Việt Nam Thứ h ng trong t ng s các th 14 11 13 ng APEC của Việt Nam ồ : Q .T đế ế á 20 0, V ệ N ủ yế x N á ặ à ệ ẹ và ù , ế 0% x ày, ụ ể : à ủy , à ệ y, y á ,x á , à , , à , , ,đ ề và . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 29
 • 30. [ G I] Th ng kê kim ng ch và tỷ tr ng mặt hàng xu t kh u chủ yếu của Việt Nam sang Nga 6 tháng/2010 Tỷ tr ng (%)STT Mặt hàng xu t kh u chủ Tr giá Trong t ng kim Trong t ng kim ng ch yếu ng ch xu t kh u mặt hàng xu t kh u (Triệu USD) sang Nga ủa Việt Nam 1 Hàng thủy s n 36.7 12.3 1.8 2 Hàng dệt may 31.1 10.4 0.6 3 Cà phê 26.5 8.9 2.9 4 Cao su 25.6 8.6 3.9 5 Giày dép các lo i 22.8 7.6 1.0 6 X u các lo i 18.3 6.1 3.0 7 H đ ều 15.7 5.3 3.7 8 G o 13.4 4.5 0.8 9 Hàng rau qu 12.6 4.2 5.7 10 Chè 12.5 4.2 16.1 11 H t tiêu 7.5 2.5 3.4 12 Bánh kẹp & sp từ ũ c 5.3 1.8 3.5 13 Hàng hóa khác 71.5 23.9 0.4 T ng c ng 299.5 100.0 0.9Nguồn: T ng c c H i Quan 2.3. Đ ững thuận lợi, thách th c T ậ ỷ , đ à đ á đ v Vệ N .Q ệ ế- ữ Vệ N v ề đ á ể á ậ ợ và đ đ ợ ề ế .S ệ đ y y á ệ ày đ à và đ đế đ á ể ề vữ . T ện t ng thể, quan hệ i Việt Nam – châu Âu cóc thuận lợi và thách thức. a. Thuận lợi:  M t là, quan hệ chính tr - ngo nt .T đ ều quan hệ đ đ t t đ ng thành, có truyền th ng hữu ngh , hợp tác t t. Việt Nam hiện không có khúc m c đá ể nào trong quan hệ ngo i giao v á c châu Âu;  Hai là, th ng châu Âu r ng l , đ ng có nhu c u nhập kh u nhiều lo i hàng hoá do Việt Nam s n xu , đ ững s n ph ệt may, giày dép, chè, cà phê, h t tiêu, thủy N -L NT -K -Đ K ế HCM | 30
 • 31. [ G I] s n và cao su t đ ếm giữ đ ợc th ph đá ể t i nhiề ũ t đ ợc uy tín khá vững ch đ iv i tiêu dùng s t i;  Ba là, sức mua củ i tiêu dùng châu Âu l và đ i bền vữ , đặc biệ à i tiêu dùng t á Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Italy, Thụy Đ ển, Nga, Ucraina và Ba Lan;  B à, u kinh tế Việt N và u kinh tế nhiề c châu Âu có tính b sung lẫn nhau nhiề nh tranh xét trên t ng thể. D đ phát triển khoa h c k thuật và công nghệ cao, những mặ à à á c EU có thế m nh và có tính c nh tranh cao h u hết thu c các ngành công nghiệ , ế t o, hoá ch t, giao thông vận t , à , ợc ph m, m ph m cao c p, th c ph , đ u ng và d ch vụ à ợng ch t xám và giá tr l …Đ y à ững s n ph m Việt Nam có nhu c ày à n xu t c còn h n chế. T đ , u nhập kh u của EU ph n l n là cao su nguyên nhiên liệu, hàng thủ công m nghệ, giày dép, may mặc, thuỷ s n, cà phê, chè, h ,… à những mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh so v i nhiề c khác và có ngu đ i d i dào;  N à, C đ i Việt Nam t đ đ u hàng hóa s n xu t t i Việt Nam khá l .H ế nữa, t i m t s cl Đức, Pháp, Nga, Ucraina, Ba Lan có c đ i Việ đ ng có kh i hàng Việt Nam trên qui mô l n;  Sáu là tình hình an ninh, chính tr t i h u hế á đề n đ .Đ y à t quan tr ng t o tâm lý an tâm cho các doanh nhân và góp ph n gi m thiểu các chi phí phòng ngừa rủi ro. b. Thách th c:Trong khi quan hệ kinh tế - i giữa Việ N và á đ á ển t tnh những yếu t thuận lợ đ , ệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu vẫn gặpm ts , ng i nh đ . Đ là: Hàng rào thuế quan: m t s s n ph m của Việ N ày ũ , x đ p, ch t cài inox vẫn thuế cao trên th ng châu Âu. Tháng 6 2008, H đ ng châu Âu đ thông qua việc không cho các s n ph m thu c mục XII (chủ yếu là giày dép) của Việ N đ ợ đ GSP đ n 2009 – 2011; tháng 10 2008, Uỷ ban châu Âu quyế đ nh tiến hành rà soát cu i k việc ch ng á á đ i v i mặ à ày ũ ủa Việt Nam và Trung Qu c. Quyế đ nh về thuế ch ng bán phá giá này lẽ đ ết hiệu l c vào ày á 2009 đ đ ợc mặc nhiên gia h n trong th i gian rà soát và có kh ếp tục kéo dài nhằm b o h ngành giày dép của m t s c thành viên EU trong khi gây t n h i cho ngành giày dép Việt Nam. Hàng rào k thuật vẫn là m t công cụ phòng vệ đ ợc nhiề c châu Âu s dụng khá ph biế để h n chế hàng nhập kh u v i mụ đ y là b o vệ ù ũ nhằm b o h các ngành s n xu đ m t d n lợi thế so sánh so v i hàng nhập kh u. Hàng rào k thuậ đ ợc Uỷ ban châu Âu áp dụ đ i v i thủy s n (tiêu chu n vệ sinh, an toàn th c ph m), hàng dệ y ( y đ i cách phân lo i), hóa ch t và các s n ph m dùng hóa ch ( đ nh về đ ý và ), v.v.... L N ũ nh tho ng áp dụng các biệ á mứ đ th . Cá SNG á á ụng nhiều các biện pháp này. Bên c đ , á à à i phi thuế quan khác vẫ ò đ ợc s dụng. Ví dụ : ừ tháng 12 2007, Tây Ban Nha và B Đà N ập kh u cá kiếm của Việt Nam v i N -L NT -K -Đ K ế HCM | 31
 • 32. [ G I] lý do Việ N i là thành viên của Ủy ban Nghề á T y và T T á B D (WCPFC); 200 , à c ph m của Việ N đ n b đ và Hệ th ng C nh báo đ i v i hàng th c ph m và thứ úc củ EU (RASFF) v 200 ( 2 ng hợ ). T đ , ng hợ đ i v i hàng thủy s ( 200 à 22) và 20 ng hợp đ i v i nông s n, th c ph ( đ v 200 ). Trong b i c nh suy gi m s n xu t, tiêu dùng nói riêng và s suy thoái của nền kinh tế EU nói chung, m t s mặt hàng xu t kh u của Việ N EU ủy s , đ g , rau qu , th c ph m có thể sẽ gặ EC à á ện pháp b o vệ i tiêu dùng và b o vệ môi ng. Về mặt chính sách, qui trình ho đ nh và ban hành các quyế đ đế i của EC khá phức t . T ệ á ý, á à v EU đ yền ho đ nh á i cho Uỷ tc á ày đều c đ i diện và chuyên gia t i Bruxeles làm việc t á yền l c của EU. V i qui mô EU ngày càng m r ng, việc thiết kế và quyế đ á i chung cho c kh i sẽ tr ày à và chậm ch p. Việc vậ đ à đ i v i các chính sách này cũng tr nên vô cùng nan gi i và t n kém, nh à đ i v á đ á ể V ệt Nam. Về á SNG, á i còn có yếu t b t ng và không ph à ũ theo qui chu n qu c tế vì ph n l n các qu SNG i là thành viên của T chứ m i thế gi i (WTO). Ví dụ: N đ ừng h n chế s ợng c ng biể đ ợc phép nhập kh u g o của Việ N 200 ; sung thủ tụ và á đ nh thủy s n nhập kh u từ Việt N 2009. Suy thoái kinh tế t i châu Âu làm gi m nhu c u nhập kh u và có thể lặp l i theo chu k ; T im ts c hoặc khu v c vẫn tiềm n những nhân t gây m t đ nh về an ninh n i b và trong quan hệ v á c láng giềng. M t s án m á à đ ùđ c ngoài t i Nga hay cu c chiến ng n ngày giữa Nga và Grudia h á 200 đến 2 t nh ly khai Nam Osstia và Apkhadia có thể ng x đế ng kinh doanh nếu Chính phủ á c không kiể á đ ợc các yêu t này; Khác biệt về tập quán ki :T v á T y( a vào luậ á và y ệu) thì Việt Nam vẫ đậ đặ v á Đ ( u ng l n của quan hệ và uy tín cá nhân); Tr ng i ngôn ngữ: Trong khi tiế A đ thành ngôn ngữ kinh doanh qu c tế thì nhiều doanh nghiệp (kể c Việt Nam và m t s Đ ,N ) vẫ à ủ đ ợc ngôn ngữ này; M ts à v EU ũ x ng chú ý nhiề đế á c thành viên EU m i nh s g ũ về đ a lý, v , ch s và á đ ữ á c thành viên EU nên có thể ph n nào gi m quan tâm trong việc phát triển quan hệ kinh tế - i v i Việt Nam .D báo, quan hệ kinh tế - i giữa Việ N và á c châu Âu sẽ tiếp tục phát triển theochiề ng tích c c nh các nhân t đ y: M t là, chính sách của Chính phủ Việt Nam về củng c và phát triển quan hệ đ i tác nhiều mặt v i á , đ ts đ ợ xá đ à đ i tác chiế ợ và đ i tác quan hệ chặt chẽ; N -L NT -K -Đ K ế HCM | 32
 • 33. [ G I] Hai là, tính b sung lẫn nhau giữa các nền kinh tế: Việt Nam có ngu n cung d i dào các s n ph m ù á c châu Âu có thế m nh về máy móc, thiết b , công nghệ tiến tiến; Ba là, quan hệ b n hàng giữa nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệ đ đ ợc xác lậ và đ ày à á ển; B à, ng chính tr - xã h i của Việt Nam và h u hế á c châu Âu đ nh và an toàn; N à, ềm tin giữa các Chính phủ và các doanh nghiệ ày à đ ợc củng c ; Sáu là, yếu t Trung Qu c: Chiế ợc Trung qu c + 1 của các công ty xuyên qu c gia, siêu qu c gia có lợi cho Việt Nam vì Việt Nam sát c nh Trung Qu và ng chính tr , an ninh n đ nh, nhân l c d i dào; B y là yếu t ASEAN: Hiệ đ i t do giữa cá c ASEAN có tác dụng h p dẫn các đến Việt Nam trong b i c nh kinh tế Việ N đ t trong những nền kinh tế à đ u khu v ; Tám là yếu t Lào + Campuchia: nằm sát c 2 c láng giềng có nhu c u nhiều lo i hàng hoá l c s n xu t n đ a nên Việt Nam có thể đ v ò yển kinh doanh t t cho hai th ng này.3. Hoa Kỳ 3 1 Đặ mM à x ủ Vệ N ữ .Đ y à á và vù ậ à ủ Vệ N .T ày,Vệ N v x ,v ủ Vệ N á và vù xvà M đ á : ừ ứ 200 0 200 và ứ 200 .Hoa K là th ng xu t kh u quan tr ng nh t trong chiế ợc phát triển kinh tế- i của ViệtN .Đ y à ng có nhu c u nhập kh u r t l và đ ng, nh à đ i v i những mặt hàng mà tađ và ề x t kh u l ệ y, ày , đ g , thủy s , đ ện t , đ ện và gia công . H K đ ợ đá á à t trong nhữ đ á đ ề n nh t mà ta c n ph ithu hút. Nhiều tậ đ à , y n của Hoa K I , IBM, C G ,C C ,P C ,C v , AES... đ ện diện t i Việt Nam. Tuy nhiên, xu t kh u của ta sang Hoa K vẫn còn gặpnhiề đ ợ đ ế quan ph cậ à á đ vàphát triển (GSP) ũ t s mặt hàng xu t kh u chủ l c củ đ i ch u thuế ch ng bán phágiá của Hoa K á , á và . 3.2. ủa Việt Nam sang Hoa Kỳ:Q ệ à Vệ N -H K ày à á ể , đặ ệ à ừ 200 , Vệ N à à v ứ ủ T ứ T ế (WTO).N 200 à đá ứ yv à Vệ N -H K ,đặ ệ àx à ủ Vệ N H K .T 200 và 200 , à x ủ Vệ N H K đ ứ ,9 ỷ USD và , ỷ USD đế 200 , á à Vệ N x H K đ v ợ 0 ỷ USD. N 200 , y ặ ề ủ y á ế đ H K và á 2 200 và ế đế à ủ ế à ừ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 33
 • 34. [ G I] ữ 200 , ệ ữ vẫ ữ ệ .T á à ề 200 đ , ỷ USD, 2 % v 200 . Sangđế 2009, ặ ù ế ụ ặ ề y á ế x ủ Vệ N ụ à ế ày vẫ đ đ ợ , ỷ USD, ẹ , % v ế ệ ủ đ .H K ế ụ à ậ à á ủ á àx Vệ N . ồ: Q ệ ệ - ỳ ă 2005- 2009 và quý I/2010S ệ ủ T ụ H y ý I 20 0, H K ế ụ à x à ủ Vệ N v áđ 2, ỷ USD,2 ,2% v ù và ế 9, % x ủ á ệ Vệ N .Nế y đà x ậ ý I 20 0 đ à á ữ V ệ N và H K 20 0 ểđ đế 9 ỷ USD, ậ ày ể đế 20 ỷ USD; đ x à ểđ ỷ USDvà ậ à đ ỷ USD.T 2009, H K v ợ N ậ B để à đ á ứ ủ Vệ N : ừ 200 đế y, H K à à v á về ụ àx xứ ừ V ệ N v ỷ đ 200 - 2009 ế 20%x ủ .Đ ,H K ũ à ữ (đứ v ứ ) à á à ậ V ệ N . Tỷ ậ ừH K đ 200 - 2009 ế % ậ ủ ừ á .N vậy, x ậ ừ 200 -200 H K à đ á ứ ủ á yVệ N .N 2009, H K đ v ợ N ậ B v v ứ , T Q . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 34
 • 35. [ G I] , ỷ , ậ ữ ệ ỳ ă 200 ậ ậ ỉ ê Tính toán tr n nguồn số li u c a Tổng cục Hải quan Vi t NaT ( ỷ USD) 14,36 11,36 3,00T ứ ủ H K á v 2 1 7 x ậ ủ Vệ NTỷ v x ủ Vệ N (%) 11,4 20,2 4,3 T n toán tr n nguồn số li u c a quan T ống Hoa KT ứ ủ Vệ N á v 30 45 26 x ậ ủ H KTỷ v x ậ ủ H K 0,6 0,3 0,8(%) Nguồn: Tổng cục Hải quan Vi t Na v quan T ống Hoa K .B ệ yH K à ụ à á ủ Vệ N và à à ứ V ệ N . Cụ ể, về ứ x ậủ Vệ N v á v x ậ á ủ H K Vệ N đứ v ứ 0v 0, %. T đ ,Vệ N à àx đứ ứ 45 sang HoaK v ỷ 0, % và à đứ ứ2 ậ à ừH K v ỷ à 0,8%. án cân t ng ại ng óa c a Vi t Na trong uôn án gi a ai n c luôn du tr ct ngd l nT ề , á à ủ Vệ N á ậ và ứ ậ ày à ợ ệ v H K - cá à ủ Vệ N y ứ thặng . Cụ ể 200 , V ệ N xH K ,0 ỷ USD; 200 ày à 9,2 ỷ USD.; 2009, ủ ủ ế H K và v à ,x ủ Vệ Nt H K v đ ậ ừ ày x ủ Vệ N đ , ỷ USD, đ ứ ậ ủ 200 . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 35
 • 36. [ G I] ê , ă / , ậ ữ ệ – ỳ 2005- 2009 ă ă ă ă ă ỉ ê 2005 2006 2007 2008 2009 T x à ủ Vệ 5.905 7.829 10.089 11.869 11.356 N H K ( ệ USD) T đ x ủ - 32,6 28,9 17,6 - 4,3 Vệ N H K (%) T đ x ủ (%) - 22,8 21,9 29,1 -8,9 ậ T ậ à ủ Vệ 863 982 1.700 2.635 3.006 N ừH K ( ệ USD) T đ ậ ủ Vệ N ừ - 13,8 73,1 55,0 14,1 H K (%) T đ ậ ủ (%) - 21,4 39,6 28,8 -13,3 ủ ệ ỳ( - )( ệ ) 5.042 6.847 8.389 9.233 8.350 ê ế (XK- )( ệ ) -4.540 -5.065 -14.121 -18.029 -12.853 Nguồn: Tổng cục Hải quan. ác t ng u t uc u c a Vi t Na sang Hoa K trong n ng nă qua ao gồ ngd t a , gỗ & sản p gỗ, gi dép các loại, dầu t ô, ng ải sản, á vi t n sản p đi n tử& lin i n, ...H K ũ à ữ về ậ ặ à ủ đ 200 -2009 : ệ y( ế % x ặ à ày ủ ); ày ( ế 2 %), và ( ế %), ... N -L NT -K -Đ K ế HCM | 36
 • 37. [ G I] ê , ỷ ệ ỳ ă 200 ý /2010 ỷ 1 ỷ 2 ă / ă ỉ ê ( ệ ) (%) (%) (%) ă Quý Quý Quý QuýI/2010/quý 2009 2009 2009 2009 I/2010 I/2010 I/2010 I/2009 Tên hàng Hà ệ 4.995 1.288 44,0 45,4 55,1 57,9 -2,2 23,0 may G & 1.100 279 9,7 9,8 42,4 37,4 3,4 37,2 Hàng giày 1.039 263 9,1 9,3 25,5 26,2 -3,4 6,3 dép D 470 78 4,1 2,7 8,2 6,2 -52,9 -17,5 Hà ủy 711 143 6,3 5,0 16,8 16,0 -3,8 26,5 Máy vi tính, 433 124 3,8 4,4 15,7 17,7 42,0 42,9 đệ & ệ H đề 255 42 2,2 1,5 30,1 26,6 -4,8 -4,2 Túi xách, v ,v , ũ và 224 62 2,0 2,2 30,7 33,4 -4,7 46,6 ô dù Cà phê 197 60 1,7 2,1 11,4 12,5 -6,5 -9,5 Hàng hóa 1.932 499 17,0 17,6 7,6 7,3 5,7 38,7 khác 11.356 20838 100 100 19,9 19,6 -4,3 23,1 Nguồn: Tổng cục Hải quan.Ghi chú:  Tỷ trọng 1: tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng đó trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ  Tỷ trọng 2: tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng đó của Việt NamH ng d t a : à ữ ặ à ế ủ Vệ N , đ vàx ủ .Đ y ũ à à ế ỷ á x ủ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 37
 • 38. [ G I]Vệ N H K ( 43% đ 200 -2009). S ệ y ủ Vệ Nđ ày à đ ợ ý ủ á à ậ và đ ợ Uỷ T ếHK (USITC) ậ đ : V ệ N à ữ à đ Áđ ợ v T Q v ệ y. H ệ N ậ Dệ yH K ũ ế VệN à ứ ủ á à ậ H K T Q ế à ừ Á. Đặ ệ Vệ N ứ à à v ủ WTO ò ứ về x à ệ y và ày. S ệ yđ ể đá ý à à ày ỷ à , ế ½ á à ày V ệ N x H K .Gỗ & sản p gỗ: V à , ẵ , à ệ ẹ ế ế đ đà á ể v ỷ đ ứ 0%. V đ và áx ủ Vệ N H K ủ à ày ũ đ ợ ệ đá ể. Cụ ể, à ày đứ v ứ –9 ứ ủ á 200 , 200 ợ đế á 200 , 200 , ày v v ứ xế và v v ứ 2009.Giày dép: Cù ằ à ệ ẹ ệ y, ày ứ x á á đ 200 -2009. T y v áx à ày ủ Vệ N L (EU2 ) vẫ xứ v ề ủ .T áx à ày H K ằ 1/3 kim x à ày ủ V ệ N EU. D đ , á ệ àyđ y x ề ày.Cá ặ à ậ ủ Vệ N ừH K ữ áy ế & ụ ụ ụ ù , á , ẻ y ệ , ứ & y ệ , y ụ ệ ệ y ày, ...T đ 200 - 2009, ặ à Vệ N ậ ừH K đứ đ àhàng máy móc, ế , ụ ụ& ụ ù và ế ỷ á à áVệN ậ ừH K . , ặ ù á á à ủ Vệ N v H K ý I 20 0 ề ệ ể để x và ụ à ế ày, á ệ Vệ N đ y đ xH K ,đ ữ á đ x ế ữ á : ệ - ệ , ễ đà - ễ đà , ệ - ệ , ủ- ủ và ữ à ữ C ủ ủ . M đ ể đá ý àx ủ ệ v đ ế à (FDI) ủ Vệ N ày ế 0% x ủ Vệ N ậ ủ á ệ FDI ừ ày ế ỷ đế 1/3. Mặ á , ừ đế y á ệ Vệ N ủyế à à ữ đ á ủ Vệ N đ x H K .T á à ế x à á ủ Vệ N ày.D đ , á àx Vệ N á đ ữ đế v ệ x y ệ ằ y ủ ệ và ề đ v ù ề ày. 3.3. Đ ững thuận lợ ă a. Thuận lợi N -L NT -K -Đ K ế HCM | 38
 • 39. [ G I]Mặ ù đ n kinh tế suy thoái toàn c , i giữ c có s chững l i tuy nhiên,chúng ta vẫn còn nhiề ch xu t kh u vào th ng Hoa K b i vì: Đ y à v ậ à đ 2.000 ỷ USD. Kể ừ Hệ đ ệ ( 200 ), x ủ Vệ N M á đề 20% .T M ếm 20% x ủ Vệ N , v ậ ủ M , ày đ y 0, %. H K à đ ,đ về , ứ đ ụ .T ậ đ M , ệ về ậ , ứ ũ .N ù à đ ề ũ , ù àợ vừ , á , đặ ệ àđ ợ ậ và M ( ệ ) ũ ế đ .D ợ ậ ợ đ à và M .T đ ợ ẫ đò ề , àv à ệ y ế á ệ ý à à M à á N ậ và .V i việc Hoa K thông qua quy chế vv ễn cho Việt Nam vào cu2006, quan hệ kinh tế- i giữ đ đ ợ ng hóa hoàn toàn. Trong nhữqua, quan hệ ày đ á ển r t t đẹp và Hoa K đ thành th ng xu t kh u l n nh t của ViệtNam.Hiệ đ T i Việt-M (BTA) có hiệu l c từ cu 200 đ ẫ đế ng xu t kh unh y v t của ta sang Hoa K . V i BTA, hàng hóa xu t kh u của ta sang Hoa K đ đ ợ ng thuếnhập kh đ i huệ qu c (MFN) th ều l n so v i thuế đ à i ch u đ , à à ủa ta có sức h p dẫ đ i v i các nhà nhập kh u Hoa K . Kết qu làkim ng ch xu t kh u của ta sang Hoa K đ n 2005- á 20 0 xkh quan v i chủ yếu là các mặt hàng may mặ , ày , đ gia dụ . BTA ũ y đ nh gi m thuếnhập kh u vào Việt Nam cho m t s s n ph m của Hoa K , nh đ ch xu t kh u của Hoa Ksang Việ N ũ .Quan hệ hợp tác kinh tế và đ i những lợi ích to l c. Ngoàicác n i dung về i hàng hóa, BTA còn có các n i dung về đ , ch vụ và b o h s hữu trítuệ. Nh những cam kết b o h và m c a th đ và o h s hữu trí tuệ của Việt Nam màcác các doanh nghiệp Hoa K y và ề đ Việt Nam. Kết qu à đ u ủa Hoa K vào Việt Nam trong nhữ đ . H K hiệ ũ đv à àđ à à đ u t i Việt Nam. b. Thách th cM à á ệ Vệ N v đ à ữ đ về ế á á M .Đề ày đ ẫ đế ữ vụ ệ á á à, y ệ x ề ệ .T ậ à y ệ ệ x ậ .C ể ể đế ữ vụ ệ á á á y á ủ Vệ N M , ẫ đế M đ đ ữ đ về á áđ v ặ à ậ ừVệ N y vụ ữ à ậ ừVệ N M v ữ đ ủ C QT và D ợ H K (FDA). N -L NT -K -Đ K ế HCM | 39
 • 40. [ G I]M à ặ à ủy x ặ đ M đ à ữđ ủ FDA về ủ .T đ , á ệ x ặ à M ế đ à ủ ệ vFDA ặ đ ệ M ( ứ )đ để ứ ậ ủ FDA về à , , v , , đ ợ ũ v đề về vệ à ,… ặ à ủ ệ đ ợ .M ũ đ yđ y ậ à á :Đ ậ FB đề ế á ặà ậ đ , ỷ .L ậ L y đế áđ vậ , y , ủy .Q yđ đ à XKvà H K đế ề ặ à , á ệ á à yề …Đề ày đò á à XK V ệ N ủ y x và XK, đặ ệ à á ứ ừ .T v đề ày đ à ữ yế ủ ệ Vệ N .B đ ,M à ữ á đ ủ ủ à ế ứ .N ề ặ à đ y XK M v ợ ,đ đặ à à .N ệ y ữ đ à vậy ò ề , ợ ũ .N y ủ ày à á à đề ệ ụ v à ậ đ ế ặvệ DN ậ v yv .Đ ề ày ẫ đế á à ậ ủ H K ể ậ à v ợ , à để á á .D ệ ậ yể ,v ữợ ợ đ . Kế àvệ à XK ủ V ệ N và ày .C v ặ à ệ y, XK ý I 2009 và ày đ ,0 ỷ USD, 2,9%. Mặ à và , XK ýđ ũ đ , ỷ USD, 20% v ù 200 ...Hệ y, B T H K (DOC) đ ế à á ặ á ậ về ò vệ v đề x yđ đế v ệ đ x v á ề ế á đề á á á, ợ ợ á đ ”. Mụđ ủ ữ đề x yđ à DOC đ à ằ y vệ ỡ ệá ế á á á ợ ; á đặ á á ặ ( , à …) á đ , và ặ á ừđ DOC á ụ á ữ ệ ế ẵ ợ á đ ; đ á đ ủ á ệ á ế á á á và ếđ á ợ đ v á àx và ậ ;á ụ á ệ ẫ đế đ á á ặ ợ ...Cũ T Q , Vệ N vẫ M à ề ế .B đ , ứ và ệ M à x xứ ừ V ệ N y ề à y ợ á à x đ M á àx T Q x yể đ đặ à áy x à Vệ N để ế á á á, đ x vàM . V vậy, á ệ Vệ N x và H K á ữ à M đề .Nế ữ đề x ủ DOC đ ợ , , à Vệ N x và H K ẽ đ ặ v à .D ệ ũ á ,đ v ủVệ N và ữ á đ ủ để yế , ặ đ á á đ ệ v ừ v đề ụ ể. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 40
 • 41. [ G I]N y à Vệ N x và H K đ ặ ề á vụ ệ á á á và ợ à ệ ữ đề x ủ DOC đ ợ .T ễ y, v ệ đặ ữ y ế ứ ứ , DOC ũ á M đ àvệ ế ệ Vệ N á ệ ệ , ề ệ ậvà á ệ ặ ề, y đế à ụ .T y , ề ũ à ệ ệ y á ệ Vệ N đ á à đ x ậ và ế M .Đề à ệ ệ ủđ ,đ à ế á ệ ,đ ợ á v đề để đ ợ ế ợ và à à ệ . Bà yđ ừ vụ ệ ợ PEx ủ Vệ N y, ệ Vệ N H K à đđể đ ề , ệ àA v P C ., (API) và F V E C(F ) đ à à và vụ ệ DOC ụ “ ẵ ợ ” để xá đ đ ợ . Kế API và Fotai á ứ ế đ á ợ , ậ API á ế 2, %. C C yC S ợ á đ y đủ v đề đ đề đ ẫ đề ù (đặ ệ à á đ ) nên đ ợ ù DOC C S ứ 0, %, ( ứ %, á ế).T ữ y , để à à v M , ể õ, vữ và ệ ữ đ ẽ à á ệ ừ ụ M “ ”. Đ y à à ò à á á ệ x M ằ đ và ệ ủ .4. Châu Phi 4.1. Đặ mT á á ế đ x à, P đ ợ đá á vẫ ò ề và ể v đ v vệ đ y x à á ủ Vệ N .CP v ỷ .Đ y à v òvệ ụ à á và y ệ ủ ề ; đ Vệ N .Hệ y, V ệN đ đ v á P và x ủ Vệ Nchâu Phi liên ụ đ ợ ữ đ y. a. ữa Việ c Châu Phi:Kim ng ch xu t kh u của Việt Nam sang Châu Phi: ă 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010 Kim ng ch 647.5 610 683.5 1327.7 1560 670 ă / m tuyệ i - -37.5 73.5 644.2 232.3 -T ă i (%) - -5.79 12.05 94.25 17.50 -Nguồn: Tồng c c H i Quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 41
 • 42. [ G I] 2500 2000 1500 1000 KNXK(triệu USD) 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 6 tháng 2010Từ 200 đế y, x ủ Vệ N C P đ . Cụ ể à 200 , x C P đ 0 ệ USD, , ệ USD ( %) v 200 , ể đ y à x và C P đ ày. S 200 , x 2% ( , ệ USD) v200 . L đ x ủ Vệ N P v ợ ỷ USD và 200 , 9 %( ,2 ệ USD) v 200 . T ế ụ đà , và 2009, x ủVệ N C P đ 00 ệ USD, % (2 2, ệ USD) v 200 .N , á x ủ C P vẫ y đ ợ đv ù á.T đ , đá ý, đ à: N -giê-ri- đ %, G - đ % và A Cậ đ 2 %. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 42
 • 43. [ G I] 10 ê b ủ ệ ở Đ n v : tri u U D STT ê ặ 1 Nam Phi G y á , ệ y, à , á và y ụ ệ á, áy v , đệ và ệ , và , , đá, đề … 2 A Cậ Hà , à , , áy v , đệ và ệ , đá, à ,v , ợ á … 3 Gha-na G , ệ y, đ ệ đ , ệ ụ ù x áy… 4 C -đ -voa G , á .. 5 Ă -gô-la G , ệ y.. 6 An-giê-ri Cà , , , à ,… 7 Ni-giê-ri-a Hà ệ y, ợ , ,x áy, ụ ù x áy, à … 8 Ma- Cà , áy v , đệ và ệ , đ CD-R… 9 Công-gô G , ệ y.. 10 Tan-da-ni-a G , áy v , đệ và ệ , à … Nguồn: Tổng ục ải quanX về á yệ đ , N P vẫ ế ụ à x ủ Vệ N CP v 20 ệ đ M , ế 0% x ủ à C ụ .Đứ ứ N P à A Cậ , x đ 2 ệ đ M , ế 2% x và à v ,v ỷ vẫ ế ụ à ặ à x ủ vàđ 2 ,9 ệ đ M .Ni-giê-ri- đ v v ứ 0 x ủ ủ C P v đ 2 ệ đ M , %. T đ , x B Bể N à và đ ệ đ M , ợ x ày .N á ặ à x ủ ệ yđ yế ệ ừ á v T á L , M yx , Ấ Đ và àT Q .M ò ủ ádoanh nghiệ y à T Q ề ẻ ừ , -2 , ù ợ v ứ ủ ù C P .N và ặ à x C P ể yá ặ à x ò ẹ và đ đ ệ , ậ và ặ à , ày ,ệ y...T đ , á C P , à á ế .T ế á ế á ặ à C P đ đệ ,đệ ,đ ụ , à ù , , ế ế ,đ , ệ , ,x áy, x đ và ụ ù ,đ ẻ , ợ , , à ... Đ y à ữ ặ à ế và à à x C P . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 43
 • 44. [ G I] :D á , vẫ à ặ à x ủ Vệ N ủ P ế. M , P ậ ỷUSD ặ à . Cá ậ v ợ àB ể N à, S al, Ghana,A ,K y ,M z .T y , á ặ à x ủ Vệ N ệ yđ yế ệ ừ á v T á L , M y , Ấ Đ và àTQ á ẻ và ù ợ v ứ ù C P .B đ , ặ ù x ủ Vệ N C P ụđ y ế 2% x ủ .X ỷ ủ P 2009 ế 0, % ậ ủ ụ ày. T đ (20 -20 ), để à á ủ Vệ N ế ụ đứ vữ P , ế ỷ x ủ Vệ N vệ ủ á ề ậ ủ ày, B C T vừ yệ đề á "P á y ủ á ệ x ậ ợ vệ đ y xchâu Phi.".N à á ặ à Vệ N đ ế x P , ệ y, à , ày , à đệ , vậ ệ x y , á ệ Vệ N á á ặ à P đ ụ , à ù , , ế ế ,đ , ệ , , , ợ , , à .Đ và ụ á ặ à x C P ẽ đế ề á ể á ệ x ủVệ N x ày. 4.2. Đ ững thuận lợi và thách th c a. ậ ợT ậ ợ à à á ủ Vệ N đ đ đứ và đ ợ y đ v ù C P .T x đ ợ đế à C P .T à áx , ặ ù vẫ ủ yế à á ặ à đ y ũ đ yể á ặ à ù và à đ ệ ụ , áy ế .N à ặ à ế v ủđ , á à á ệ y, ày , , và và đ y à à đệ , áy ,đ , đá đ ặ và đứ ày. V ệ đ á x ậ ẽ Vệ N ủđ ế ợ ế ậ và và x á ặ à àVệ N ợ ế.B đ , á á á ế, đ ề , yể ế ,đ y ậ v và ế, ế á P đ vừ , ậ ủ ừ đ ợ ệ , đ ừ đ ợ á, đề ệ ậ ợ đ ủ á ệ .Về ậ , P à , về á à á về ợvà đ về ủ .T ế à về á áy ế , y vậ ệ để ụ vụ á ể ế. T ế đ à về , à ù ụ vụ đ , đặ ệ P đ v đ . Mặ á , P à đặ ề y về ợ y về ẫ , vệ , à à ậ ề á v á . b. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 44
 • 45. [ G I]Về ặ á , x ủ á C P ặ ù ề ế v x ế àđ và đ ừ vẫ ề ẫ ,x đ ề y ù á ứ à . B đ , ủ C P ò ậ , ệ á ể , y ậ á vù vù x , ề đế á đ .N à , à ủ á ệ Pvà v ứ , ứ á à ậ , ù ợ v x ế ệ đ , y á đ á à ợ á vchâu Phi.Về y , ể ủ á P à ò , ứ ủ , á á ế ủ ề ế , ệ , y ề á đ , đặ ệ à á y ế ậ , á à x ệ ằ ứ ế ậ .M đề ũ đ ợ ũ đ ợ à C P ẽ yế ệ v á đề C P à ề đ ợ á á ụ H K ,C y .T , để ể á ể C P , á á ẽ ừ áNhà và á ệ .C yế và đ ế ợ ủ à đ vvệ á ể P .T vệ á ể ệ , và ếv á P , à ế ậ ậ ợ để á ệđề ệ ậ P .N à ụ á ụ ợ á ệ ù ợ v đặ đ ể C P và đ á ể ủ á ệ .T đ , ý đế vệ ợ về ,x ế và à v đ y à ữ ủ á ệ vChâu Phi. Về á ệ , ế ứ vệ ậ P , ứ và ế ủ P để đ ợ ữ ù ợ , ứ về ợ và á à .Đ , để ế ậ C P , và ề ẻ C P yđ và á . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 45
 • 46. [ G I]B.T ủ ệ hâu Phi1.Châu Phi nằm trên tuyế đ ng giao thông qu c tế từ đ y, Đ T yD v iẤ ĐD , i châu Á v và ý ế ợc quan tr ng. Châu Phi là lụ đ a có trữ ợngl n nhiều ngu à y vẫ đ ợc coi là lụ đ a nghèo nh t thế gi i.Th ,C P đ ợc biế đế đ vào đ n phát triển kinh tế t t nh t trong b ic á c công nghiệp phát triển ph đ i mặt v y á ế tr m tr ng nh t trong 0 - Châu Phi vẫn có thể hy v đ t mứ ng GDP 4.9% 2009 và đthành m t th đ y triển v đ iv á àđ .K ế Châu Phi trong th i gian t i vẫn cókh y đà ng m nh, do nhu c u của thế gi đ i v i các mặt hàng nguyên liệu củachâu lục. Bên c đ , á án viện trợ, á t gi m nợ cho Châu Phi củ á cphát triển vẫn tiếp tụ đ ợ y đ n t đ ều kiệ để kinh tế Châu Phi phát triển.Theo nhậ đ nh của B C T , á ng khác trên thế gi đ x ng bãohòa, th ng châu Phi đ ợ đá á vẫn còn nhiề i và triển v đ i v i việ đ y m nh xu tkh u hàng hóa của Việt Nam. T 0 đ y, cùng v á đ yquan hệ i của Việt Nam v á c Châu Phi và s đ ng của các doanh nghiệp trongviệc khai thác các th ng m i, kim ng ch buôn bán Việt Nam - C P đ ngnhanh.B ng: Kim ng ch xu t nhập kh u Việt Nam - Châu Phi và tỷ tr ng trong t ng kim ng ch của c cĐơn vị: triệu USD T ng kim Tỷ Tỷ Nhập Tỷ ă Xu t kh u ng ch tr ng tr ng kh u tr ng 1991 15.5 0.35% 13.3 0.64% 2,2 0,09% 1996 39.6 0.22% 26.7 0.37% 12,9 0,12% 2001 218.1 0.70% 174.9 1.16% 43,2 0,27% 2002 196.2 0.54% 126.9 0.76% 69,3 0,35% 2003 372.4 0.82% 229.1 1.14% 143,3 0,57% 2004 577.8 0.99% 407.5 1.54% 170,3 0,53% 2005 911.4 1.30% 647.5 2% 263,9 0,72% 2006 832 1.00% 610.0 1.50% 222 0,5% 2007 1007.8 0.90% 683.5 1.40% 324,3 0,5% 2008 2083.7 1.45% 1327.7 2.12% 756.0 0.94% 2009 2070 1.65% 1560.0 2.76% 510.0 0.74% 2010 (6 770 1.09% 670 2.09% 100 0.26% ) N -L NT -K -Đ K ế HCM | 46
 • 47. [ G I]Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt NamNhữ , ợp tác về kinh tế và i giữa Việ N và C P đ đ đ ợc nhiều kếtqu tích c c. Việt Nam hiện có quan hệ i v i t t c 54 qu c gia Châu Phi. Kim ngm ừ , ừ 218.1 triệ USD 2001 lên 2 tỷ USD 200 , đ ục tiêuđặ C à đ ng 2004-2010. Đặ ệ à x C Ptừ 174.9 ệ USD 200 và v ợ ứ ỷ USD 2008 ( 9 % v2007) . T đ iv á C P ng v i t đ ng ngo ủa c c trong cùng th i k , à % á 200 -2009.Đặc biệ , 2009, ù ặp nhiề á đ ng của cu c khủng ho ng tài chính và suythoái kinh tế toàn c u, kim ng i Việt Nam - châu Phi vẫ đ t 2,07 tỷ USD, đ V ệtNam xu t sang châu Phi 1,56 tỷ USD.Trong quan hệ iv á c Châu Phi, Việ N ng xu t siêu, giá tr xu t kh u sangC P ng cao trên g p hai l n giá tr nhập kh u từ Châu Phi.Mặc dù kim ng ch xu t kh u của Việ N P ụ đ ym i ch chiếm g n 2% t ng kim ng ch xu t kh u của c c. Xét tỷ tr ng kim ng i của P 2009 i ch chiếm 0,5% t ng kim ng ch nhập kh u của châu lục này.*** 6 ầ ă 2010T á đ 20 0, Việt Nam vẫn tiếp tục xu 0 ệu USD sang th ng ChâuPhi, x p x mức xu t siêu của cùng k c, mặc dù nhu c u nhập kh u củ C P đ iv im ts mặt hàng xu t kh u chủ l c của ta b gi m sút m nh trong Quý I và giá c th ng thế gi i xu ngth p trong Quý II.Xét riêng về xu t kh , đ biế đ ng m nh về kim ng ch sang th ng này. Trong quý I, xu t kh đ t 184 triệ đ M , do g o là m t trong những mặt hàng xu t kh u chủ l c của ta b sụt gi m nghiêm tr ng. Quý 2, v i s n l c của các doanh nghiệp, nhu c u nhập kh u g ũ á ặt hàng gia v , th c ph … ục vụ cho tháng lễ Ramadan củ i H i giáo B c Phi và Gi v đ đá thế gi i t N P , x t kh C P đ t 371 triệ đ la M và g đ v i Quý I.Về đ : nhìn chung, các th ng xu t kh u chính của ta t i Châu Phi vẫ y đ ợct đ ng so v i cùng k á.T đ , đá ý, t s th ng có t đ ng cao là: Ni-giê-ri- đ t 167%, Gha- đ t trên 88% và Ai Cậ đ t 24%.Về tr giá tuyệ đ i: Nam Phi vẫn tiếp tục là th ng xu t kh u l n nh t của Việt Nam t i Châu Phi v i kim ng ch 207 triệ đ M , chiếm 30% t ng kim ng ch xu t kh u của ta sang toàn Châu lục, mặc dù kim ng ch xu t kh N P á đ m 22%, do xu t kh u các mặt hàng kim lo i quí, đá m m nh. Nếu không tính mặ à đá ý và i quý, kim ng ch xu t kh u hàng hoá vào th ng Nam Phi vẫ % v i cùng k ngoái. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 47
 • 48. [ G I] Đứng thứ hai là th ng Ai Cập, kim ng ch xu t kh đ t 82 triệ đ M , chiếm 12% t ng kim ng ch xu t kh u vào toàn khu v c, v i thuỷ s n vẫn tiếp tục là mặt hàng xu t kh u chủ l và đ t kim ng ch trên 25,9 triệ đ M . Ni-giê-ri- đ v v tr thứ 3 trong s 10 th ng xu t kh u chủ l c của ta tai Châu Phi v i kim ng đ t 72 triệ đ M , %. T đ , kim ng ch xu t kh u sang B Biển Ngà gi m m nh và ch đ t 41 triệ đ M , ợng g o xu t kh u sang th ng này gi m.T u mặt hàng xu t kh u: g o vẫn là mặt hàng chủ l c mặc dù trong quý 1 có s sụt gi mm nh. Kh ợng g o xu t kh u ch phục h i m nh vào quý 2. Các mặt hàng xu t kh u truyền th ngkhác vào Châu Phi g m có giày dép, h t tiêu, dệ y… ứ ẹ so v i cùng k á.Ngoài ra, các s n ph đ ện-đ ện t , , đ nh a, s n ph m g , xe máy và linh kiện, phụ tùng xemáy, thu á đ ếu, hàng rau qu , b t gia v , b t ng , đ ẻ em, m ền, sữa và s n ph m sữa,x đ … ũ x .Việc buôn bán v C P đ đ ợc t đ vậy à đ i giữahai bên V ệ N và C P có xu á đ ểm r t th p.Th ng Châu Phi v i dân s l , đều là nhữ đ ặc chậm phát triển nên nhu c u nhậpkh u r t l n - g n 200 tỷ USD , u nhập kh đ ng, nhìn chung phù hợp v u xu tkh u của Việ N áy ết b phục vụ s n xu t, các s n ph đ ệ , đ ện t , , á nph m công nghệ đến các mặt hàng thiết yếu phục vụ đ i s à ệt may, th cph , ợc ph , à ù …Đ ợc biết, m t trong những yếu t quan tr ng khiến kinh tế C P ng m nh trong những à á và á à y á và , ch kim, quặng s ... v t. Trong khi kinh tếchâu Á, châu Âu luôn gặ v ếm và giá nguyên, nhiên liệ C Pđ ợc nhiều lợi nhuận nh xu t kh u nguyên liệu thô. Do có thu nhập l n từ xu t kh u nguyên liệu, các C P đ v đ , đ y m nh phát triển kinh tế.T 2009, x t kh u sang th ng khu v c Châu Phi có mứ x tkh u g o sang th ng B biển Ngà và tái xu t kh u vàng sang Nam Phi, còn các th á đềugi m.Việ N ũ đ ýHệ đ v , đ H ệ đ nh cóđ ều kho n T i huệ qu c (MFN). Nh đ , ch buôn bán giữa Việ N và P ngkhá nhanh. ủCác d án hợp tác ba, b n bên truyền th ng (Việt Nam - FAO - Pháp - Mali; Việt Nam - Nam Phi -Guinea Conakry, Việt Nam - Nhật B n - M z ...) đ ển khai hiệu qu và đ ợ đá ácao.Việt Nam chủ đ ng từ c xây d ng và hình thành các tr đ ểm hợ á và đ á i P , đ đ y m nh các hình thức hợ á : Triển khai liên doanh d u khí v i Algeria, Tunisia, Madagascar, Ai Cập, Angola, Libia... Hợp tác nông nghiệ , - viễ , y , ợng v i Angola, Mozambique. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 48
 • 49. [ G I] Hợ á đ ng v L , ò ợp tác nông nghiệ , , u khí v i Sudan.Những kết qu này th c s góp ph n tích c đ y hợp tác Việt Nam - P đ đ ợc nhữngb c phát triển m nh mẽ, t cho việ ng quan hệ đ n t i.N 2009 à đ ểm trong quan hệ kinh tế v i Châu Phi. B C đ ể ề đ x ế , ụ ể àđ 0 i pháp ằ đ y ệ g : ng quan hệ giữa B C T v á ữu quan của các qu c gia Châu Phi; thiết lậpcác khuôn kh pháp lý; kiện toàn, m r ng và nâng cao hiệu qu ho đ ng củ á Tvụ; đ y m nh công tác xúc tiế ; ng công tác thông tin th ; đ y m nh việchợ á v cd ; đ và v c công nghiệp.Chính sách tỷ á USD VND 200 nên n i bật vai trò kích thích xu t kh u, h n chếnhậ , đ tỷ giá liên tụ đ ợc n i r và nh.Nhữ đ ều ch nh củ á ũ ể hiện rõ việ y đ i mụ , đ nh mứ , ế khuyếnkhích, h trợ… m t s ngành hàng. Tiêu biểu nh t là mặt hàng g o và thủy s n v i s tập trungtrong ho đ ng h trợ tín dụng, lãi su t, chính sách thuế và ngu à …( đ y à 2 ặ à ế ỷ á ặ à x P ).2. e ặ ầ 2.1. ặ B ng: 10 mặt hàng xu t kh u l n nh t sang Châu PhiTT Mặt hàng Th ng chính1 G o C t-đ -voa , G , Ă -gô-la, Congo, Tan-da-ni-a, Nam Phi, Mô- -bích, Ca- -run, Sê-nê- ….2 S n ph m dệt may Nam Phi, Ethiopia, Ă -gô-la, Ni-giê-ri-a, Benin, Ma-đ -gát-xca, M …3 Cà phê An-giê-ri, Ai Cập, Ma-r c, Nam Phi, Tuy-ni-di….4 Giày dép các lo i Nam Phi, Xu-đ …5 Máy vi tính, s n Ai Cập, Ni-giê-ri-a, Ma-r c, Nam Phi.. ph đ ện t6 H is n Ai Cập, Ni-giê-ri-a….7 H t tiêu Ai Cập, An-giê-ri, Nam Phi8 Thu c lá và nguyên Nam Phi, Sierra Leon… phụ liệu9 T đá Ai Cập, Nam Phi…10 S n ph m ch t dẻo Gambia Nguồn: Tổng cục Hải quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 49
 • 50. [ G I]G : G o hiện vẫn là mặt hàng xu t kh u chủ l c của Việt Nam vào Châu Phi, trong kho ithì g o vẫn sẽ là mặt hàng xu t kh u s m t của ta do nhu c u của Châu Phi về g o cao trong khi ngu ncung h n chế. M C P i nhập kh ỷ USD mặt hàng g vậy giá tr g o xu tkh u của Việt Nam chiếm x p x ợng g o nhập kh u của Châu Phi.Dệ y: Mặt hàng xu t kh u quan tr ng thứ hai của Việt Nam Châu Phi là dệt may. Hàng dệt mayViệt Nam xu t kh u chủ yế á N P , Ă -gô-la, Ni-giê-ri-a, E-thi-ô-pi-a, Bê-nanh,Ma-đ -gát-x … T đ , á c nhập kh u mặt hàng này l n C P M -r c, Tuy-ni-di, Ai Cập thì ta xu t còn khiêm t n. Trong th i gian t i, các doanh nghiệp Việ N ýthác các th ng giàu tiề ày.Cà : Sau hàng dệt may là cà phê, cà phê Việt Nam xu t chủ yế á cB P :A -giê-ri, Ma-r c, Ai Cập, Tuy-ni- … C ý ằ à ũ à ặt hàng xu t kh u l n của ChâuPhi.Cá ặ à á : Các mặt hàng xu t kh u truyền th ng khác vào Châu Phi là giày dép, h t tiêu, cao …N ữ đ y, đ x t kh u thêm các s n ph đ ện-đ ện t , , đ nh a, s n ph mg , xe máy và linh kiện, phụ tùng xe máy, thu á đ ếu, hàng rau qu , b t gia v , b t ng , đ ẻem, m ền, sữa và s n ph m sữ , x đ … y iên giá tr xu t kh .Nhìn chung các mặt hàng xu t kh u củ c ta hiệ yđ u s c nh tranh quyết liệt từ phía á c trong khu v T á L , M yx , Ấ Đ và nh t là Trung Qu c. M t s ò ủacác doanh nghiệp cho th y hàng Trung Qu c nhiều khi rẻ ừ 1,5 - 2 l n, r t phù hợp v i sức muacủ i tiêu dùng bình dân Châu Phi.N và u mặt hàng xu t kh u sang Châu Phi có thể th y diện mặt hàng xu t kh u còn hẹp vàđ đ ệu, tập trung vào m t s mặ à ông s n, giày dép, dệ y...T đ , á cChâu Phi, hàng hoá r t thiếu th n. Th c tế á ết các mặt hàng Châu Phi có nhu c u l n đ đ ệ , đ ện t , đ gia dụng, hàng tiêu dùng, th c ph m, th c ph m chế biế , đ h p, s n ph mkhí nông nghiệp, s n ph m nh , x áy, x đ p và phụ ù , đ ẻ , ợc ph m, thu c ch ngs t rét, màn ch ng mu ... Đ y à ững mặt hàng ta có thế m nh và hoàn toàn có kh x t kh usang Châu Phi. 2.2. ầ ặCác mặt hàng xu t kh u của Việt Nam sang châu Phi tập trung vào g , à đ ện t và linh kiện, dệtmay, s n ph m cao su, giày dép, cà phê, h i s n, th c ph m chế biến, hàng tiêu dùng và chiếm kho ng80% t ng kim ng ch xu t kh . Đ y ũ à ững mặt hàng châu Phi có nhu c u cao do phù hợp v ith hiếu tiêu dùng và yêu c u về ch ợng không kh .T đ , o vẫn là mặt hàng chủ l c,chiế 0% ch xu t kh u.Các th ng nhập kh u g o v i s ợng l n là B biển Ngà, Senegal, Ghana, Angola, Kenya,Mozambique. Tuy nhiên, các mặt hàng xu t kh u của Việt Nam hiệ yđ u s c nh tranh quyếtliệt từ á c trong khu v T á L , M y , Ấ Đ và nh t là Trung Qu c do giá rẻ và ù ợp v i sức mua tiêu dùng bình dân châu Phi. 2.2.1. a. ầG à ủ P , ù v , và ế .V ỷ , ụ P à .N ữ ứ ụ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 50
 • 51. [ G I] đ v àG B x ( 2 ), X L ( ,kg/ng ), Ghinê (73 kg/ng ) và G -bông (72 kg/ng ).D ệ ụ ủ vệ ế ế v và ữ ũ á , á ũ ò á v ậ ủ đ ậ , ày à ế ữ ữ à ày. N P ế ế ề á à , à á ặ á , y à á yề vẫ à ứ ế ềchâu Phi.Mặ ù ụ ứ x đá ứ đ ợ đ v ặ à .T ệ ủ WARDA, ợ x ủ P à 9 ệ , đ , % ợ ủ ế à 0 ệ .N ữ ợ v N -giê- ( , ệ ), M x ( 2, ệ ), C -đ -v ( , ệ ),Tanz ( 0 ).L ủ ệ ợ ày à ệ ế à Á đ ợ ệ , để ù ợ v đ ề ệ ế ủ P .C ệ á ậ , áy ệ ũ , và ế đ v á ặ à đ và ệ áymóc, phân bón còn cao.*M về PGạo chiếm 10% diện tích canh tác các loại ngũ cốc và 15% sản lượng lương thực của châu PhiKhoàng 20 triệu nông dân trồng lúa gạo và 100 triệu người có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động sảnxuất loại lương thực này.Châu Phi là lục địa duy nhất có hai loại gạo được trồng đồng thời là loại gạo Oryza glaberrima (gạochâu Phi) và loại gạo Oryza sativa (gạo châu Á). Loại gạo Oryza sativa có xuất xứ từ Indonexia đượcmang vào châu Phi cách đây khoảng 450 năm bởi những người châu Âu đầu tiên khai phá lục địa mớinày thông qua quần đảo Ma-đa-gat-xca. Loại gạo này có ưu điểm cho năng suất cao nhưng đến nayvẫn chưa có khả năng thích nghi hoàn toàn với điều kiện khí hậu ở châu Phi. Còn loại gạo Oryzaglaberrima được những người nông dân châu Phi trồng đầu tiên ở vùng thung lũng sông Niger từ 3500năm trước đây. Mặc dù loại gạo này có khả năng chống chịu bệnh giỏi hơn nhưng không phổ biếnbằng loại gạo châu Á do năng suất thấp hơn nhiều. b. ậK x đá ứ đ ợ , ậ à ệ yế . Hà ậ ủ P à ỷ USD, ế 0, % ậ , đ2 % à ủ yế . D đ y à ặ à á ế ợ ậ , ừ đế 0 ệ đ à v ậ ề ế ỷ v ữ à à ợ á à ù , áy ế …C P v ậ 9 ệ ,v ứ % ẽ à ề ủ Vệ N . : ậ ủ Phi, 2002-2006 ă 2002 2003 2004 2005 2006 ( ệ ) 1.278 1.324 1.115 1.154 1.180Nguồn: ww.dti.gov.za N -L NT -K -Đ K ế HCM | 51
 • 52. [ G I]Đ y à ệ ủ 2 P , vậy ợ ậ ế ò . Mặ ù ậ ỷ USD đ àđề á 2- % vệ ậ ụ và x .C ậ và à đá ứ ũ ậ ặ à ày ,đ y à đặ ù và ũ à ủ ủ à á àx đế .N 200 ợ ậ ủ P ề v ủ yế à ề đ ợ ù .N ữ ậ P à N -giê-ria, Xê-nê- , B B ể N à, N P , G ,Ma-đ -gatx- … Đ y ủ yế à ữ đ , ợ ụ ặ ù N -giê-riahay Ma-đ -gat-x và G đề à ữ x à đ P đtrên.N ừ ậ ề đ ợ à Nam Phi và Ni-giê-ri- , á á v ủ yế ậ và á à vừ .RNi-giê- đ ế 0% ợ ậ và ụ , ế đế à N P ( %) và X -nê-gan( %). Cá x và v àT á L ,Ấ Đ ,T Q ,P ,M , đ T á L vẫ à à v ợ và ủ đ . c. ủ ệN 200 , x t kh u g o Việt Nam sang th ng Châu Á gi m m nh so v 200 ( m từ , % 200 x ò , % 200 ). T các th ng có tỷ tr ng xu t kh u gthì th C P à nh nh , đ v 200 ( ừ , % 20022% 200 ).Hình: Kim ng ch xu t kh u g o của Việ ă 2007-2008 (%) 2008 2007 Châu đại dương 0.1 0.1 Châu Âu 3.3 1.9 Châu Phi 22.0 8.4 Châu Mỹ 15.8 11.5 Châu Á 58.8 78.1Nguồn: AGROINFO, tính theo Tổng cục Hải quanTrong nhữ đ y P đ thành m t trong những th x o chủ l c củV ệ N , chiếm bình quân 20-25% t ng s ợng g x ằ ủ Vệ N , đứng thứba sau hai th x o củ Vệ N à Á và T Đ .G o Việ N đ x t kh u vào th ng châu Phi v i s ợ ày à , ng s 6,2triệu t n g o xu t kh 2009 đế , đến 2 triệu t đ ợc xu t kh u vào châu Phi. Tuycó nhu c u l n về g i tiêu dùng châu lục này vẫn thích mua g o lo i t t và h r t c n tr ngtrong việc ch n mua g o không những có ch ợng t t mà giá c c nh tranh và bao bì mẫ đẹp. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 52
 • 53. [ G I]Những s n ph m g o của Việt Nam ch ợ i 5% t m và g J đ ặt t inhiề c trên thế gi i và tr thành s n ph m tin cậy của các nhà nhập kh u châu Phi. Mặc dù g oVệ N hiện vẫn xu đều sang châu Phi, song so v i tiề c tế vẫ ò đ a r t l để cóthể ợng xu t kh u vào th ng này.  T v T P : Mứ ụ ủ 35 triệ ày đ đ qua, v i t ng giá tr nhập kh u hằn ng 180 triệ USD. R 2009, kiến th ng này tiêu thụ kho ng 550.000 t . N ệ yVệ N là nhà xu t kh u g o thứ và ng này, v ày xứng v i tiề ủa m đ x g à đ u Vệ N .  T v T y P : khu v 0 ệu dân này có nhu c u nhập kh u g o khá l , đến nay g V ệ N m i chiếm 14% th ng, th ều so v i con s 36% của g o Thái Lan. d. ếMặc dù tỷ lệ xu t kh u sang P , á ệp xu t kh u g o chủ yếu quatrung gian (D ệ hoặc các t chức kinh tế thu c các châu lục khác) nên s hiểu biết giữa bênmua và bên bán còn nhiều h n chế. Hình thức này ch thích hợp v i th i k khai phá th ng, quy môxu t kh u của doanh nghiệp còn khiêm t n.Do xu t qua khâu trung gian nên giá g o V ệ N vào th ng này b đ y lên r t cao. Ch ng h n,giá g o bình quân t i khu v c này hiện lên t i 800 USD/t n, trong khi giá g o cùng chủng lo i củ V ệN đ X ều.Công tác qu ng bá s n ph m g V ệ N i th ng này hiệ ũ đ ợc quan tâm. Mặc dù đến th P v ệc tìm kiếm thông tin về á đ á á đ v X vẫn ph i xu t qua m t khâu trung gian. 2.2.2. ủ a. ầChâu Phi là mức tiêu thụ th p đ sứ nh về dân s . Mặt khác, ChâuPhi có tiề n về nuôi tr ng thuỷ s , ện nay tiề y đ ợc khaithác, ngo i trừ s phát triển r t khích lệ Ai Cập và m và c châu Phi nằ i sa m c Sahara.T i thuỷ s n nuôi của châu Phi vẫn r t h n chế. b. ủ ệC đến nay, thủy s n vẫn nằm trong nhóm hàng xu t kh u có kim ng ch ủ V ệ N cao t i th ng này.  2000 – 2003: m i ch có m t vài qu c gia t i Châu Phi nhập kh u thủy s n từ Việt Nam v i kh ợng không l n, từ 5 - 150 t n thủy s :N P ,T P ,N ,L , A ,Ă …  2007: Kh ợng thủy s n xu t kh C P n lên con s hàng nghìn t n: Ai Cập (7.000 t n) , Nigiêria (1.300 t )…  2009: Ai Cập là th ng l n nh t Châu Phi của thủy s n Việ N ợng nhập kh u lên 29,6 nghìn t n v i giá tr 60,4 triệu USD, tiế đến là Angiêri (2.800 t n), Nam Phi (767 t n), Libi (620 t n), Mar c (364 t )… N -L NT -K -Đ K ế HCM | 53
 • 54. [ G I]  á đ 20 0: A Cậ đ ập kh u trên 16 nghìn t n thủy s n (chủ yếu là tôm sú s ng, ,đ nh, tôm sú chế biến, tôm chân tr ng s , ,đ nh, cá tra, nhuyễn thể…. ừ Việt Nam, tiế đ à Angiêri (1.900 t n), Nigiêria (1.034 t n), LiBi (407 t n), Nam Phi (223 t )…Hiệ y, u hàng thủy s n xu t kh u của Việ N C P ày à đ ng do nhu c uth ng ngày càng l n, yêu c u về ch ợ và đò i về mẫu mã không quá kh . Cá đlà mặt hàng thủy s đ ợ ng t i lụ đ ày. T đ , á ng tiêu thụ l n cá tra ViệtNam là: Ai Cậ , N ,A ,T y …P n l n, các qu c gia t C P đều là nhữ cđ ặc chậm phát triển nên nhu c u nhập kh à để đá ứng s n xu t và tiêu dùng r t l n.Kim ng ch nhập kh u của lụ đ a này còn tiếp tụ và x nh trong th i giant i. 2.2.3. dệ a.Nhu cầu và tình hình s n xu tV it đ ng kinh tế cao nhiề c, mức thu nhập củ P đ đ ợc c i thiệnđá ể. D đ , đ i v i những mặ à ù , à ệt may, giày dép, các s n ph mđ ện t … ày à .T đ , ặt hàng may mặc nói riên đá us ụ khám nh.S n xu t các s n ph m dệt may là m t ngành quan tr ng trong nền kinh tế của nhiề c châu Phitrong việc ra t v ệ à , đặc biệt là t á c có sẵn ngu n nhân công giá rẻ. Ư c tính9 % đ ng làm việc trong ngành chế biến chế t o của Lesotho là công nhân ngành dệ y. Đ y òlà ngu n thu ngo i tệ l n thông qua ho đ ng xu t kh u và gia công xu t kh u.Hiệ đ đ ợi (MFA) có hiệu l 9 á c nhập kh u kh ợng l n hàng dệtmay (chủ yếu là nhữ c công nghiệ ) đà á á ụng h n ng à ậpkh u từ á c xu t kh u dệt may (ph n l à á đ á ển). M , Canada và nhiề cphát triể á đ á n ng ch nhập kh u dệt may lên r t nhiề .T đ ,v cs nxu t h n chế, á c s n xu t hàng dệt may P Sw z ,L và M -đ -gat-x đ đ ợc những kho đ ng l từ các công ty dệ y Á và N P để s dụng hếth n ng đ đ ợ .N à , 9 P ò đ ợ đ ều kho đ Đ oluậ T ng và phát triể P (AGOA) đ y đ nh các qu đ ợc xếp là chậm pháttriển có thể nhập kh u nguyên phụ liệu dệt may có xu t xứ từ b t k m c thứ để s n xu t hàngxu t kh u sang M và EU v i thuế su t bằng không.Từ ngày 1/1/2005, hệ th ng h n ng ch theo Hiệ đ đ ợ đ ợc dỡ b , ch m dứt th i k hoàng kimcủa ngành s n xu t dệt may t i châu Phi. Nhiề y Áđ đ để quay về c xu tkh u tr c tiếp. Không còn lợi thế c nh tranh từ hệ th ng h n ng ũ ừ những kho đ c ngoài, các s n ph m dệt may củ á P đ ày à i c nh tranh gay gv i hàng từ á Á T Q c, Ấ Đ , P , Đà L , M y , I x và B cTriều Tiên ngay trên th ng n đ a và th ng xu t kh u. b.Tình hình nhập kh uMặt hàng dệ đ ợc nhập kh u chủ yế đá ứng cho ho đ ng s n xu t hàng may mặ ò đ may mặcnhập kh u phục vụ cho nhu c u tiêu thụ củ i tiêu dùng. Có m t th c tế là mặc dù s n xu t hàngdệt may nhiề c s n xu t củ á ày đủ đá ứng cho ho đ ng gia cônghàng xu t kh u. Ngoài ra, giá c các s n ph m dệt và nguyên phụ liệu dệt may s n xu t n đ ng N -L NT -K -Đ K ế HCM | 54
 • 55. [ G I]cao g 2 đến 3 l n so v i hàng hóa cùng chủng lo i nhập kh u từ á c châu Á, chủ yếu là TrungQu , Đà L và I x .D đ , á c gia s n xu t hàng may mặ đều ph i nhập kh u ph nl n nguyên phụ liệu từ à để gi m chi phí giá thành s n ph m.Các nhà cung c p chính g á c thu c khu v c châu Á T Q c, Ấ Đ , Pakistan, châuÂu g Đứ , A , P á và á c khác (M ).Cá c nhập kh u dệt may nhiều nh t là Mar c, Nam Phi, Tuynidi và Ai Cập.Kim ng ch nhập kh u hàng dệt vẫn chiếm tuyệ đ i so v i hàng may mặ . Cá c nhập kh u chủ yếulà nhữ c có nền s n xu t dệt may phát triển từ lâu và hiện vẫ đ v ò ng trong nềnkinh tế qu c dân v i vai trò là m t ngành s n xu t mang l i nhiề vệ à ũ àxu t kh u mang l i ngo i tệ. c. ủ ệKim ng ch xu t kh u hàng dệt may của Việt Nam ế đ x C P .Cá s n ph m dệ yđ đ ợc tiêu thụ th ngchâu Phi à ga tr ,á ,á á , n áo trẻ em và áo gió. N y à á đ ủ ủ Vệ N à à ày á , đề à ữ ế về ệ y. T y , nếu biết cách khai thác, th ng châu Phi sẽ à ụ hiệu qu các s n ph m dệt mayViệt Nam. 2.2.4. d a. êHệ y ứ ụ ày ủ P và 00 ệ đ . Cũ á à y ặ , ày à à và ệ ậ v ậ .Đ ề đá ý à à x ày đ P ừ và à à x ủ ề .Hệ á P , đặ ệ à đ ụ , y ệ ẵ .T ệ ủ UNIDO, ợ ể ụ à y ệ ủchâu Ph ừ , , ò… đ ợ ủ ế .T y , x đá ứ đ ợ ụ .N y à :  N ủ á à áy á , đ 0% ủ ế .  T ế ũ và ậ đế ợ ủ y ệ .  H ữ , à à ày, á á ày v , ày ể … ẵ y ệ á ể đ ợ .Hà ậ đ x ậ . b. ậN ế ủ á à áy x và á ày đ ế ày ày à ặ à x xứ ừ à . Nế 2000, ậ ày ủ P 00 ệ USD đế 200 , ậ ặ à ày đ đ 0 ệ USD, 9,2% đ 2000-200 . T y vậy, ậ ày vẫ ế á , đ 0, % ậ ủ à ụ .N y à ù ợ à ậ á ủ đ ặ à , ủ yế à ữ ặ à ậ ợ vừ . Dù vậy, ủ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 55
 • 56. [ G I] à ậ à đá ể, % ày à à ậ và vậy 2 % ợ ày đ ợ ụ à à x . : ậ d ủ , 2000 – 2006 N 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 T á ( ệ USD) 568 603 646 750 806 880 961 Nguồn: www.dti.gov.za, ASSOMACCá à ày và v ày ủ yế vẫ đế ừ á Áv ợ ế đ và x T Q ,P , Ấ Đ , V ệ N . T y vậy,tr ày à ề á ủ ữ ệ ế đế ừ á và M N ,A , B ... N ữ ày ứ á và à ậ á.Cá ậ ày ề vẫ à ữ đ , N P ,M ,T y , X -đ ...3. Các hình th c xu t kh u chủ yếu.M và ức thâm nhập th ng Châu Phi. Xu t kh :đ y à đ ng mà ph n l n các mặt hàng của Việ N đ á ụ để thâm nhập th ng Châu Phi Hình thức này thích hợp v i các doanh nghiệp khi quy mô xu t kh u còn nh , các mặt hàng xu t kh ò á , ễ t o ra thế b đ đ i v i các nhà xu t kh u do khó n m b t k p th i những thông tin về th ng. Hiện nay. Việc xu t kh u hàng hoá của Việt Nam sang th ng Châu Phi l i chủ yếu thông qua hình thức này. Xu t kh u tr c tiế : ng áp dụng t i các qu àđ vụ hoặ đ i diện ngo : N P , A Cập, Ă và ts c có hệ th ng ngân hàng phát triển và kh à à :M ,N ,… N c tế thì xu t kh u của Việt Nam sang th ng Châu Phi thông qua hình thức này chiếm tỷ lệ th p.4. c thanh toán.Hiện nay, việ á á ệp kinh doanh xu t kh u của c chủ yếu thôngqua hình thức thanh toán tr chậm, còn hình thức á à ( ụng L/C)còn r t h n chế. V á đ i tác phí Châu Phi l i không quen thanh toán bằng hình thức này.5. Đ ủ ệCùng v i quá trình h i nhập m nh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, các b à và á đ i tác của ViệtN ày à đ ợc m r , 200 V ệ N đ n hệ buôn bán v c Châu Phi vàđến nay Việ N đ đ i v i h u hế á c Châu Phi. Việt Nam hiệ 0 đ i diện ngo i giao t i Ai Cập, Algeria, Lybia, Angola, Nam Phi, Tandania, Marocco và Nigeriavà vụ t i Ai Cập, Algeria, Nam Phi, Marocco và Nigeria.Các th ng x ủ yế ủ Vệ N C P :  Khu v c B c Phi: Ai Cập, An-giê-ri  Khu v N P :N P và Ă -gô-la  Khu v c Tây Phi: Ni-giê-ri-a, C t-đ -voa và Xê-nê-gan, Ghana N -L NT -K -Đ K ế HCM | 56
 • 57. [ G I]B ng: Xu t kh u sang th ng chủ yếu ở Châu Phi, 2001 – 2010Đơn vị: triệu USD 2010 - ê 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 1 ậ 28,6 21,8 14,8 39,1 45,1 49,0 97,3 178,0 162,7 82,3 Phi 2.An-giê-ri 11,7 3,3 18,2 26,0 30,9 34,2 40,5 75,6 81,6 38.6Nam 3.Nam Phi 29,1 15,5 22,7 56,8 111,8 100,7 119,5 146,4 377,8 206,7Phi 4Ă -gô-la 28,1 20,7 29,8 34,9 76,2 55,0 49,4 152,0 89,2 52.3 5.Ghana 4,7 8,6 15,3 31,7 23,4 38,2 53,3 53,7 77,5 44,5Tây 6 - -voa 0 0 43,0 32,6 81,1 54,9 50,0 85,6 144,3 40,6Phi 7.Ni-giê-ri-a 8,1 9,4 10,5 11,3 17,1 32,9 32,9 62,5 66,9 72,2 8.Sê-nê-gan 21,3 13,8 33,9 57,2 41,9 9,5 9,9 104,0 107,2 21,5Nguồn: Tổng cục Hải quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 57
 • 58. [ G I] ê1.1.1. ậ 1.1.1.Đặ 1.1.1.1.Thông tin chungTên qu ầ ủ: C ng hòa Arập Ai Cập.Diện tích: 997.738 km2.Giáp gi i: C ng hòa Arập Ai Cập nằm Ở Đ B C P , á Đ a Trung H i, H ng H i,x ,S và L .Đ u kiện t nhiên: H 90% ện tích Ai Cập là sa m c, ch đ y 10% diệ à đ t sinhho t và tr ng tr t.Khí hậu: Mang tính sa m c, khô và nóng.Tài nguyên thiên nhiên: Khá phong phú, quan tr ng nh t là d u m và đ t (trữ ợ c tínhkho ng 450-500 triệu t n d u và 1200-/300~ tỷ m3 khí), ngoài ra còn có ph t-phát, ma ngan, quặng s t,than, vàng...Dân s : 77,5 triệ ( đến cu 200 ), đ 99% à i Arập Berbe. Ai Cập códân s l n thứ hai Châu Phi, sau Nigeria.Thủ : Cai ro, v i dân s trên 10 triệ i.Các thành ph chính: Alexandria, Port Said. . . Ai Cậ đà S z i liền Ấ Đ D vàH ng H i v Đ a Trung H i, giữ vai trò chiế ợ i và hàng h i qu c tế.Tôn giáo: Đ o H i là tôn giáo chính thức của Ai Cập (chiếm 90% dân s ). Đ o H i Ở Ai Cập tuykhông hà kh ng sâu r đ i s ng m i mặt củ đ c. Giữa thập niên 90,t i Ai Cập x y ra nhiều vụ khủng b do các ph n t H i giáo c đ y , à t đ nh xã h i.Sau chiến d ch tr n áp quyết liệt của Chính phủ, các vụ khủng b hiệ đ m dứt. Các tôn giáo kháccủa Ai Cậ à đ C đ c (7% dân s ), đ O x, đ o Thiên chúa...Ngôn ngữ: Tiếng Arập (chính thức), ngoài ra tiếng Anh và tiế P á ũ đ ợc s dụng r ng rãi.Ti n tệ: Đ ng b ng Ai Cập (EGP).Đ u kiện xã h i: và l ch s hình thành Ai Cập là m t trong những cái nôi của nề v lo i,v 000 ch s . Kể từ à đ ợ đ c lậ 9 2, A Cậ đ i qua b đ i T ngth ng. T ng th đ ệm Hosni Mubarak (từ tháng 10/1981) có chủ do hóa chính trvà kinh tế, c i thiện quan hệ v i các qu c gia A rậ , ng hợp tác v á đ á ển,g ũ v T y. T x c nhìn chung đ nh. Tháng 912005, ông Mubaraktrúng c T ng th ng nhiệm k thứ ếp. T i Ai Cập có kho t chụ đ ng phái khác , ên th c tế đ ng Dân chủ qu c gia của T ng th đ ệm Mubarak có v trí th ng . T ng th à đứ đ N à c, do Qu c h đề c cho nhiệm k ,ph đ ợc nhân dân ch p nhậ u dân ý trong toàn qu c. Thủ à đứngđ u Chính phủ, do T ng th ng b nhiệm. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 58
 • 59. [ G I] 1.1.1.2. Chính tr a.T ng quan chính tr Ai CậpTheo thể chế C ng hòa T ng th ng từ 9 , ế đ m t viện.Hiế á đ ợc thông qua thông qua ày á 9 9 .Kể từ à đ ợ đ c lậ 9 2, A Cậ đ i qua b đ i T ng th ng. T ng th đnhiệm Hosni Mubarak (từ 10/1981) có chủ do hóa chính tr và kinh tế, c i thiện quan hệ v icác qu c gia Arậ , ng hợp tác v á đ á triển, g ũ v T y. Thình xã h c nhìn chung đ nh. Tháng 9/2005, ông Mubarak trúng c T ng th ng nhiệm kthứ ếp. Đ T ng th ng 82 tu i này sẽ đ i diệ đ ng Dân chủ qu c gia c mquyền trong cu c b u c T ng th ng 2011.T i Ai Cập có kho t chụ đ á á , c tế đ ng Dân chủ qu c giacủa T ng th đ ệm Mubarak có v trí bao trùm. Giữa thập niên 90, t i Ai Cập x y ra nhiềuvụ khủng b do các ph n t H i giáo c đ y ra, làm m t đ nh xã h i. Sau chiến d ch tr n ápquyết liệt của Chính phủ, các vụ khủng b hiệ đ m dứt. b.M i quan hệ chính tr giữa Việt Nam và Ai CậpAi Cậ à c A-rậ đ u tiên có quan hệ v .N 9 , đ đ i diệ it iAi Cập. Ngày 1/9/1963 ta và Ai-cập chính thức thiết lập quan hệ ngo . Cù đ , ập Sứquán t C .N 9 A Cập lập sứ quán t i Hà N i.Các Hiệ đ đ đ ợc hai bên ký kế : C ợ á v á 99 -95, Hiệp đ nh i (5/1994), Ngh đ ợp tác giữa hai B ngo i giao (6/1996), Hiệ đ nh hàng không(4/1999), Hiệ đ nh Khuyến khích và b o h đ (9 99 ), Hợp tác thanh tra (3/1999), Biên b n hợptác thuỷ s n (2/2004), Hiệ đ á đá ế hai l n (2006), Biên b n hợp tác du l ch (2006),C ợ á v á á 200 -2010 (2006).M đ y, h p l n thứ Uỷ ban h n hợp Việt Nam – Ai Cập vừa m đ ợc t chức t i Cairo tháng 200 . T i K h p l ày, đ ý á a thuận hợ á á v c: d u khí, dul ch, phát triển doanh nghiệp nh và siêu nh , h i chợ triển lãm, xu t kh u nông s n... Ngoài ra, hai bên ũ t trí tiếp tụ đ y đà á để s m ký kết các th a thuận hợ á v c ngânhàng, vận t i biển. 1.1.1.3.Kinh tế a.T ng quan v tình hình kinh tếK ế A Cậ à ữ ề ế đ C P , đ v , ệ , ệ và vụ đ ủ yế . A Cậ ề v B P . Cá ậ ủ A - ậ ừ: x , ,đ , , ế S z… M ặ à à A Cậ ậ v ợ à á áy ế , á , , ,đ ,đ ...K ế A Cậ ày à á ể v đ , á yế ý ày à: đ ẫ , ệ á ậ à , á ù ợ , đđ , á và .N à , A Cậ ò , yề , à y à , ợ đ y ề , ề ệ , ệ à và ứ á ệ đ ậ v . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 59
 • 60. [ G I]Từ 99 , đ ợ đỡ ủ IMF và WB, A Cậ đ ế à á ế ệ . Cá đ y , đ à, ,x y ề ế về x đ đ ữ ế đá ệ. T đ 99 - 900, ề ế A Cậ , % , đ 99 -2000 đ , % . A Cậvẫ ữ ợ đ v ặ à : đậ , , , ,đ …D A Cậ (đ á Ả ậ ), ù v v ệ ếđ á và ụ và N y ứ á à y và ế ày.C ủ A Cậ đ à à á ệ á ụ ể ế á ể ủ :do h á á ế, ừ , ù ủ ứ á , ậ để , về à và á ề ệ, v , á ể và ề ế á ứ .T á á à ủ , IMF đ xế A Cậ à ữ ẫ đ ế và à để về ệ á ế. b. ỉ ế ầ b ă 2009GDP: 187, 9 ỷ USDGDP đ : 2 450 USDT GDP: 4,7%C ế: ệ , %, ệ , %, vụ ,9%Xu t kh u: 33,36 t USDMặt hàng x : D u thô và s n ph m từ d u, Cotton, Dệt sợi, Metal Products, Hóa ch t, hàngnông nghiệp.Nhập kh u : 56,43 t USDMặt hàng ậ : Máy móc và thiết b , th c ph m, Hóa ch t, s n ph m g , d u 1.1.1.4.Q ệAi Cập có nền ngo n nh t khu v c B c Phi. Ngo A Cập phát triển m nh trongthập kỷ 90, ập kh x t kh u làm cho tình tr ng thâm hụ i ngàycàng tr m tr ng. Cu i nhữ 90, ụ i của Ai Cậ đ v ợ ỡng 10 tỷ USD.Tuy nhiên, nhữ đ y, ng thâm hụ ày đ u hiệ đ ợc c i thiệ . T uhàng xu t nhập kh u của Ai Cập, nhóm hàng quan tr ng nh t là các s n ph m chế biến, chế t o (chiếm39,4% kim ng ch xu t kh u và 39,9% kim ng ch nhập kh 200 ), ếp theo là nhóm hàng khoángs n và nhiên liệ ( , %). R u hàng nhập kh u, nhóm hàng bán thành ph m chiếm24,2% và nguyên liệu thô chiếm 22,4%.Các s n ph m hóa d u và d u thô luôn là những mặt hàng xu t kh u chính của Ai Cậ . B ũ àm t thế manh xu t kh u củ c này nh ch ợng cao. Ngoài ra, Ai Cậ đ g đ y m nhxu t kh u hàng dệt may, giày dép, các s n ph m chế t o... M t s mặt hàng Ai Cập ph i nhập kh u v i ợng l n là các lo i máy móc thiết b ; các s n ph m s , , , đ nh , đ g ... Vềc ub à , EU à đ i tác l n nh t, M là b n hàng l n thứ hai, chiếm tỷ tr ng kho ng 30% (xét vềqu c gia thì M là b n hàng l n nh t). Thập kỷ 90 ũ ứng kiến s ng trong quan hệ i giữa Ai Cập v á c Châu Á . Hiện nay, buôn bán v i Châu Á chiêm kho ng 1 4- 16% ngo ủa Ai Cập. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 60
 • 61. [ G I]T i d ch vụ của Ai Cập khá phát triển. Hai ngu n thu quan tr ng là du l và đà S z.Đ ũ i Ai Cậ đ đ ng à à ũ i về i 3 tỷUSD. T ng thu từ xu t kh u d ch vụ à đ ù đ p m t ph n quan tr ng cho thâm hụt trong i hàng hóa. 1.1.1.5. ợ ế ởNhữ ,C ủ Ai Cậ đ ều n l c hợp tác v á c và khu v c trên thế gi i.Tháng 6/2001, Ai Cậ đ ý H ệ đ nh hợ á v i EU trong khuôn kh ợptác EU - Đ a Trung H i (MEDA). Về i, khi hiệ đ nh này có hiệu l c từ 200 , àAi Cậ và EU đ ợ ng nhiề đ về thuế và h n ng . N ợc l i, thuế đ i v i hàng EUxu t sang Ai Cậ đ ợc c t gi m tiến t i lo i b hoàn toàn theo từ đ n từ đế .Ngoài ra, hiệ đ ũ o g m kho v y đ 2 ỷ euro mà EU dành cho Ai Cập nhằm giúp c này c i cách kinh tế.Ai Cập luôn chủ đ y m nh quan mê trên m v c v i M . Ai Cậ đ ủ đ ợc từ Mngu n viện trợ, v v y và đ ng Từ 9 đến 1999, USAID (Ctrình Trợ giúp Kinh tế Qu c tế của Chính phủ M ) à vẫn viện trợ kinh tế cho Ai Cập kho ng 1tỷ USD. Ai Cập có quan hệ g ũ v á c Arập. Tháng 1/1998, Ai Cậ ù á c thànhviên củ L đ à A ập nh t trí gi m d n tiến t i lo i b hoàn toàn thuế quan trong buôn bán giữa các à v đ 0 . V i Châu Phi, quan hệ kinh tế i chủ yếu tập trungvào kh i th Đ N P (COMESA) à A Cập chính thức gia nhập từ tháng 6/1998.Ai Cậ đ m thuế su t v i các thành viên COMESA t 90% và 999 và ết lo i b thuếsu t hoàn toàn v á ày 200 .Quan hệ kinh tế i của Ai Cập v á c Châu Á kh i s c trong thập kỷ 90. Đặc biệt, nêus n ph m Ai Cập vẫ ều Ở á c Châu Á thì s n ph C Áđ ập th c này ngày càng m nh.Các b n hàng Châu Á l n nh t của Ai Cập là Nhật B n, Singapore, Hàn Qu c và Trung Qu c. Chínhphủ Ai Cập hiệ ế ho ch ký Hiệ đ T i T do v á c Châu Á giv i EU hay v i M , đ á ủ viện trợ, vay v và đ ừ các qu c giaChâu Á.Đ ng th i v i việ ng hợp tác qu c tế, Ai Cậ ũ đ y quá trình m c a th ng. Từ 99 , i cách kinh tê và h i nhậ i cam kết v i IMF, WB và WTO,Chính phú Ai Cậ đ ến hành nhiề đợt gi m thuế nhập kh u. Thuế su t nhập kh đgi m từ 2,2% 99 x ò 2 , % 2009. N 99 , A Cậ đã s đ i Biểu thuế h iquan theo hệ th ng phân lo i qu c tế HS (Harmonised System). Thuế su t trong biểu HS chính là thuếsu t áp dụ á đ ệ MFN v i Ai Cập. Nhữ ệ MFN ngph i ch u thêm kho n thuế nhập kh u b sung.Để ù đ p cho việc gi m thuế, Chính phủ Ai Cậ đ á i phí d ch vụ đ i v i hàng nhập kh u ể đ nh, lập danh mục, phân lo i và kiểm tra l i hàng hóa. Những phụ phí này hiện mức 2-4%. Ngoài ra, Ai Cập còn áp dụng thuế bán hàng mức 5-25% tr giá h i quan của hàng hóa nhậpkh u. Tuy nhiên, m t s lo i phí và thuế đ y đá và à ập kh phí th ng kê, phí trợc p, phí hàng h i, thuế đ , ế á . . . đ đ ợc bãi b .H u hết các hàng rào phi thuế của Ai Cập ũ đ đ ợc lo i b , do vậy thuế quan hiệ đ ợc coi là m tcông cụ đ ều tiế i duy nh t. Ai Cậ đ i b hoàn toàn h n ng ch xu t kh u và gi y phépnhập kh . T đ y A Cập c m nhập kh u th t gia c m, hàng dệ y. T y , 99 , ặt N -L NT -K -Đ K ế HCM | 61
 • 62. [ G I]hàng th t gia c đ đ ợc nhập kh u t và 99 , A Cậ đ i b việc c m nhập kh u hàngdệt may. Các mặt hàng lo i kh i danh sách c m nhập kh đ ợ đ và ục hàng nhập kh utheo các yêu c u qu n lý về ch ợng.Về xu t kh u, m i hàng hóa Ai Cậ đ ợc xu t kh u không c n gi y phép. Kiểm tra ch ợng hànghóa xu t kh u là không b t bu c; M t s khoáng s n hoặc nguyên liệu khi xu t kh u ph i ch u lệ phíxu t kh đ ng, nikel, nhôm, kẽm, mậ đ , c... 1.1.1.6. ă doanh a. TA Cậ ũ ữ đ á , T đ ậ A Cậ đề đH ũ á A ậ á .C v đ H vệ ặ ủA Cậ , đặ ệ àv ụ ữ. H ặ ụ à ( ù ế ). B vậy, v á đ á A Cậ ặ ậ đá , .C và ữ đề ậ ặ ù ợ vẫ à mpie hay ữ á ệ á y v ẹ à , ũ ế ứ ế ặ á y. P ụ ữ ặ ữ ụ ế ứ đá và đ , đ ợ ặ váy .C đề ý, ề ằ để ò và ù á đ và ụ ậ á ủ đ á , đ ợ ặ ụ ụ ủ xứ,à á ụ yề .T y A Cậ ũ á H á á vệ ặ ụ yề à đề ỵ. b. C ỉ ế , ỏTá v y ằ , ũ á ặ đá , ữ ế ủ ACậ ũ ặ, ữ á .T ế , A Cậ ặ ỡ ế , á ặ và đứ để đ , yệ . N A Cậ ề ể à .B ũ v ữ ậ ủ A Cậ v v yv ,tay . ..Đ ề ày á à vệ ể ệ về , đ ACậ . B vậy á ế ể õ ẽ à ế à à à á ủ .K à , ế ứ ý vệ ủ A Cậ . T A Cậ đ ợ v ế ằ ế A- ậ , ụ ệ ữ ế A á đ y đủ vàxá . Cũ á á ũ à ể ý về ủ . V vậy, về ủ A Cậ .Cá đ á Ở ế á đề đ ợ à ,đ ợ ằ ứ ủ , A Cậ ũ à ệ. Để ệ , ứ ủ . .T y v A Cậ , ũ á ệ v đề ày.v ếv ù ũ ể ữ x á , ễ à á x đ ợ ý và để à ,x . Đ ề ày ẽ à yđ á ủ ACậ về . c. N ữ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 62
 • 63. [ G I]A Cậ à A- ậ và ữ ủ à ế A- ậ . L ủ , , ũ à ậ ò v ủ .K , ếứ á ụ và ữ à ữ ù ợ v v đ y. Cà ể õ ữ ẽ . Cũ ý á ế .B ế ằ ế A- ậ , ế A ụ . d. Gặ ỡ,C ể ằ á à vệ ậ ữ ặ ỡ đà á ủ A Cậ ễ à ẫ .Vệ ễ ẹ y đế ẹ à x y ễ . CÓ ũ ể v ữ yệ à ề. Để đ yế đ ,đ á ACậ ề .N , à vệ ủ , đ à vệ ủ .D đ , v y ẽ à ế . N vậy ể y ằ , yế á ẹ à yế . Để đ đ ợ ụ ủ à v đ á A Cậ à ẫ và ế á v ề , à vệ ủ .Về ủ á ặ ỡ, ũ ý ằ à vệ A Cậ yđ và á ữ á . y. HỌ ẽ đà á về vệ và ày ứ ,đ y àđề ỵ ủ H á . Cá y ẽ à 2 ày và ứ và ứ ặ ứvà ứ . Mù đ à vệ ù . e ĂT ậ H á , đ H ẽ đ ợ ợ và ợ ( y vẫ đ ợ á và á đ đ ợ ế đ y ủ đ H ).K á v ,v ụ N ậ B , ế ứ đ để ò ế ũ ợ về ữ , A Cậ à ợ .B đ ợ ế ứ Ở đ à để , đ ề ày y đ đủ, ể ệ ệ v ủ à.T ữ ,vệ v và ứ à đề ỵ, đ v vệkhông ngon. f. ầ ýN A Cậ đ H ,v ế à ữ ù ỡ , ậcủ à C à, ể yđ đ ợ ,v ế à ý ằ òv , ậ ậ .H á à yế đ v , à ậ H á và ằ đ à á để yế v đề . Cá ậv đ , đ và ụ ù , đ .Ở A Cậ , ữ đ ợ .T y ế ụ ữ ứ vụ ể ậ y y á T y ủ .Vệ ụ y á àđề ỵv ệ ằ y á à y ẽ, v ế ụ y ợ , ặ à ụ 2 y. B đ ợ để á , ũđ ợ để à ,v đ à x . 1.1.2.Q ệ ệ - ậ 1.1.2.1. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 63
 • 64. [ G I]Quan hệ th ng m i hai chiều Việt Nam Ai Cập đ ợc b t đ u từ những n m 90 của thế kỷ tr c nh ngch th c s b t đ u phát triển từ n m 1995. Từ sau đ kim ng ch xu t kh u của n c ta t ng nhanhtrong giao đo n 1995 –2001 và n m 2002 n c ta đã xu t kh u sang Ai Cập đ t 21,828 triệu USD. ậ 2001-2010 (6 ng) 178 180 162.7 160 140 120 ệu USD 97.3 100 82.3 80 49 60 39.1 45.1 40 28.6 19 21.8 10.4 12.3 14.8 20 0.855 1.5 6.5 0Theo b ng s liệu và b ng biểu ta th y kim ng ch xu t kh u của n c ta sang th tr ng Ai Cập b t đ ucó xu h ng t ng từ n m 1996 đ t đ nh vào n m 2001 t ng g p 19 l n n m 1996, sau đ l i có xuh ng gi m đến n m 2003 ch còn 22,210 sau đ đến n m 2004 l i t ng m nh đ t đến 38,693 triệuUSD t ng t ng 174,2% so v i n m 2003. Giai đ về x A ậ ủ VệN đề . Đặ ệ, đ y, x ủ ày , ụ ể:G đ 200 -200 : x ừ 9 ệ USD 9 . ệ USD, ứ v 100%.G đ 200 -200 : x ế ụ v đ 90%.G đ 200 -2009: x ệ ẹQua s liệu trên cho th y kim ng ch xu t kh u của n c ta sang Ai Cập t ng tr ng khá đều đặn,đ ng th i v i việc đ thì quan hệ ngo i giao giữa hai n c cũng có b c phát triển m i,Việt Nam đã à ậ đ i xứ quán Ai Cập. Việc đ đã kích thích quan hệ th ng m i hai chiều cũng nh t ngxu t kh u từ phía Việt Nam. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 64
 • 65. [ G I]1.1.2.2. ặ ặ ệ - ậ e ặ 2009 ợ ặ ủ ế G ( ệ ) ỷ ( ) 162.7 100% 1. Hà ủy 59.7 37% 2. H 7.205 16.3 10% 3. P ệ vậ và ụ 11.1 ù 7% 4. Hà ệ y 10.5 6% 5. Cà 6924 9.7 6% 6. Máy , ế , ụ ụ 745 3.9 ụ ù á 2% 7. S và á ừ 4458 1.2 1% 8. S á 1.2 1% 9. Cá ặ à á 49.1 30%Nguồn: Tổng cục hải quanT á ặ à x và A Cậ , ặ à ủy ế á vàv % x 2009. T ế à ặ à v ỷ 0%. Mặ à ệ y và à y à ế x ủ Vệ N ế ỷ và % á ặ à x A Cậ .T ủyT 200 , t ít doanh nghiệp thủy s n Việ N “đặ ” đ t Ai Cập. Cho t i khicó m t cu c h i th o quy mô l đ ợc t chức t D á 200 i dân Ai Cập m i biếtđến cá tra Việ N . Đ y à kiện qu ng bá quan tr ng cho hàng thủy s n Việt Nam t i qu c gia của iH á và ng mặt hàng thủy s . Cũ ể từ th đ ể ày, á ctrong khu v c Ảrập b đ u nhập kh u thủy s n từ c ta v i kh ợng l n d n và t đ .Từ 70 t n thủy s n nhập kh ( 200 ) . 00 ( 200 ), .90 ( 200 ).Đế 200 , đ c dân s đ A Cậ đ v ợt UAE và tr à c nhập kh u l n nh t củaViệt Nam t T Đ và C P .Kim ng x ủy 200 A Cậ đ t 63,2 triệu USD. N 2009, kimng ch xu t kh u thủy h i s n gi m ch đ t 59,7 triệu USD. B á đ ủ khủng ho ng kinh tế ữ y ẫ đế ụ ày à đ ệ:Đầu năm 2009, cá tra Việt Nam lại gặp phải trở ngại lớn tại Ai Cập. Tờ báo Al Ahram - tờ báo lớn cólịch sử hơn 100 năm của Ai Cập đã khơi mào nói xấu cá tra Việt Nam bằng lăng kính thiếu khách quanvà sai sự thật. Ngày 26/3/2009, Ai Cập dừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam sau khi nhận được nhiều N -L NT -K -Đ K ế HCM | 65
 • 66. [ G I]thông tin của giới truyền thông Ai Cập về việc thủy sản Việt Nam được nuôi trong điều kiện tù đọng, ônhiễm. ù ộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Ai Cập đã chính thức cải chính tin thất thiệt của báo chí Ai Cập vềcá tra Việt Nam. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân Ai Cập vẫn còn hoang mang, nghi ngờvề chất lượng cá tra, basa Việt Nam khiến doanh số bán hàng tại đây bị giảm sút.Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cho biết trong khoảng thời gian gần đây, một số nhà nhập khẩu lớn tạiAi Cập như: ard El in, Focus… đã giảm đoanh số nhập khẩu cá tra. Một số nhà nhập khẩu thanphiền, hiện nay, Công ty El Naser Star đang bán khối lượng lớn cá tra cho các đại lý bán lẻ với giá rấtthấp làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ. Công ty này mới nhập khẩu thủy sản Việt Namđược 1 năm và có quan hệ làm ăn với các công ty mới và nhỏ không phải là hội viên VASEP. Sự cạnhtranh không lành mạnh này đang ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.Thực tế, nhu cầu tiêu thụ cá basa phi lê của Việt Nam là rất lớn bởi Ai Cập có nhu cầu lớn, dân sốđông, đặc biệt cá basa của ta giá cả phù hợp, chất lượng tốt. ệ - ậ e ặ ầ ă 2010 ợ ặ ủ ế G ( ệ ) ỷ ( ) 128.9 100%1. Hà ủy 51 40%2. P ệ vậ và ụ 12.4 10% ù3. H 3153 9.5 7%4. Hà ệ y 7.3 6%5. Cà 4909 6.8 5%6. Máy , ế , ụ ụ 2.4 2% ụ ù á7. S á 310 0.67 1%8. Cá ặ à á 38.8 30%Nguồn: Tổng cục hải quanT 9 á đ 20 0, ặ à ủy ế ụ ế ỷ x ủ Vệ N A Cậ v ỷ 0%. Cá ặ à ò ệ vậ à và ụù ế 0%, và à ệ y vẫ ữ ỷ 6%-7%.T ủyN x về ặ à , ủy ế á và ỷ v á ặ à á . Các mặt hàng thủy h i s n xu t kh u của Việt Nam sang Ai Cập chủ yếu g m cá tra, cábasa, tôm nõn... M t s mặ à á á ừ, tôm hùm, b ch tu c, ghẹ ũ đ ợc các nhà nhậpkh u Ai Cập r , ện ngu n nguyên liệ đủ cung c p. T vụViệt Nam t i Ai Cập cho biết, hiện nay tỷ tr ng cá tra nhập kh u vào Ai Cập gi m so v i cùng kngoái, trong khi nhu c u tiêu thụ s n ph m tôm, cá ngừ, cá c , b ch tu c, ghẹ, õ ệt. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 66
 • 67. [ G I]K về cá tra khiến nhiều nhà nhập kh u Ai Cập chuyển qua kinh doanh mặt hàng tôm. Nếu 6 á đ 20 0, x t kh u cá tra Việt Nam sang th ng này gi m 2,61% về kh ợng và 8,7%về giá tr so v i cùng k á ặt hàng tôm l đến 72,3% về kh ợng và 67% về giátr so v i cùng k 2009.Trong th i gian này, Ai Cập chủ yếu nhập kh u tôm sú s , ,đ nh (mã 03), chế biến (mã 16)và tôm chân tr ng s , ,đ nh (mã 03). T đ y, A Cập nhập kh u tôm chủ yếu từ TháiL .N ện nay, ngu ày đ y . Đ y à đ ều kiện thuận lợ để tôm Việt Nam t ncông m nh sang th ng này.Hệ , m t s doanh nghiệp xu t kh u thủy s n Việt Nam cho rằng: ngoài mặt hàng tôm th ng ày đ u l n s n ph m tôm hùm, b ch tu c, ghẹ… n nguyên liệ c đá ứ đủ á đ à . Đặc biệt, hiện nay, trong các chợ, siêu th l n t i Ai Cập, r t nhiều ih ặt hàng cá ngừ, trong khi, nhiều doanh nghiệp cá ngừ Việ N c s coitr ng th ng này. Nhiều doanh nghiệp thủy s c vẫ ng th ng Ai Cập, vìm i mê v i những th ng truyền th ng khác. Nhu c u tiêu thụ thủy s n của Ai Cậ đến hàngtriệu t n thủy s , V ệt Nam ch xu đ ợc 30.000 t n thủy s n các lo .T T vụ Việt Nam t i Ai Cậ , để phát triển hàng thủy s n t i Ai Cập, doanh nghiệp thuỷ s nViệt Nam c n á á :  Đa d ng hóa s n ph m theo yêu c u th tr ng, chú tr ng duy trì phát triển cá tra, c n có m t chiến d ch qu ng bá về cá tra trên truyền thông nhằ đá ận cho rằng cá tra không an toàn.  T lệ “ á ” i Ai Cậ . Đ i cá ch ợ và ũ à á giúp cho phục h y á , đ ng th ũ à á á á ,đ m b o hiệu qu kinh doanh.  T ng công tác tiếp th , xúc tiế i, qu n lý chặt chẽ về giá c và ch ợng.H - à - àVừ , Uỷ ban Nông nghiệp của Qu c h i Ai Cậ đ p về v đề à c, th cph m kém ph m ch đ ợc nhập kh u vào Ai Cậ , đ á mặt hàng h t tiêu và cà phê của ViệtNam. Ngoài ra, các mặt hàng xu t kh á ũ n ph ý t là trong b i c nh suy thoái kinhtế và th t chặt kiểm soát ch ợ à ện nay.N vậy, trong th i gian t i H i quan Ai Cập sẽ kiểm tra r t chặt chẽ ch ợng củ á àth c, th c ph m nhập kh u. Các doanh nghiệp xu t kh u h t tiêu và cà phê của Việt Nam c n hết sức ý đến ch ợng các lô hàng xu t kh u sang Ai Cậ để tránh tình tr à đ t tiêu chu nb tr l i gây thiệt h i l n cho doanh nghiệp.B á ặ à yề ủy và , th ng Ai Cập còn r t nhiềutiề đ i v i các mặt hàng Việt Nam : đ g gia dụng, mây tre, m nghệ, cà phê, chè, th cph m, thủy s , ày ,đ , g m sứ… 1.1.2.3.Các hình th c xu t kh u chủ yếu của Việt Nam và ph ng th c thanh toán.Hình thức xu t kh u chủ yếu của Việt Nam là xu t kh u gián tiếp qua trung gian vào th tr ng Ai Cậphay là t m xu t vào các khu th ng m i t do của Ai Cập sau đ tái xu t sang các n c khác chủ yếu làTây Phi chiếm tỷ tr ng l n. Nh n m 2001 t ng kim ng ch xu t kh u của Việt Nam sang th tr ng Ai N -L NT -K -Đ K ế HCM | 67
 • 68. [ G I]Cập đ t 28,6 triệu USD nh ng ch xu t kh u tr c tiếp đ ợc 7,6 triệu USD còn l i 21 triệu USD là tamnhập tái xu t.Trong kinh doanh các doanh nghiệp Việt Nam ch a thiết lập v i các đ i tác Ai Cập những m i làm nlâu dài, n đ nh. Trong việc thanh toán giữa hai bên đ i tác khi xu t kh u sang Ai Cập do các đ i tác AiCập ít thanh toán bằng L/C mà th ng thanh toán bằng các hình thức tr chậm. 1.1.3. ầ ậ 1.1.3.1. ệ a. ồAi Cậ à à ệ y á ể ừ và á à , ừ , ẻ ợ , đế ệv và y. Đ y à ữ à ệ ủ A Cậ , .200 à áy v ệ đ , á ợ 200 đ , ỷ USD.Dệ y ũ à ặ à x ủ A Cậ , x 200 đ ỷ USD. T H K ế 0%, C 2 %, á á ( ủ yế à á TĐ ) 2 %. S ệ y ủ A Cậ đ ợ đá á à ợ ứ v á à á y ệ ( , ợ và v ) , đvà ệ . b. ầ êN ụ á ặ à ệ y ủ A Cậ 200 à USD, ủ yế đ ợ đá ứ x , ậ đ 0 ệ USD, đ y ệ à 2 0 ệ USD và á y ặ à 00 ệ USD.Về y ệ , A Cập ậ á á ợ,v , , ụ ... T ậ á ặ à ày 200 :  Lụ : 2.000 USD ( đ ,T Q : USD, Hà Q : USD, Đứ : 0 nghìn USD).  L : ,2 ệ USD ( đ , : 2,2 ệ USD, I : 0, ệ USD, M : 0, 2 ệ USD.  B : 29, ệ USD ( đ , Hy L : 2,2 ệ USD, S y: 9,9 ệ USD. S : 2, ệ USD).  Sợ : 0 ệ USD ( đ , Hà Q : 2 ,9 ệ .USD, Đà L : ệ USD, lndonesia: ệ USD, T Q : ệ USD, A X : 0 ệ USD).  V ợ : ệ USD ( đ ,I : , ệ USD, T y B N : , ệ USD, Đà L : ,9 ệ USD, Đ : ệ USD, T á L : , ệ USD).  Về y ặ , ệ ậ ứ , ệ USD, à á á y ặ đ ợ ậ ậ và A Cậ á 00 ệ USD, ủ yế à á á ẻ ủ T Q . c. ế ý ậT 2002, để à ệ y , á ợ,v á ứ ến ậ , á y ặ ậ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 68
 • 69. [ G I]Từ 2002, ế WTO, A Cậ đ ủy vệ ậ á . y ặ , y và đ à à à ế , ủ yế à ế yệ đ , á ế 00 USDI .Để ệ á ế v WTO, á 200 , C ủ A Cậ đ ể ế ệ yá ụ ừ ngày 1 / 1 200 , đ á y ệ ủ à ệ y ợ,vẽ ứ ế , ừ 0- %, á y ặ ứ ế ừ 0-45%.T y , để ế ụ à ệ y ủ á y ặ á ẻ ừ à,C ủ A Cậ đ y á y àx và A Cậ đ v CƠ . x ậ A Cậ à á ủ đá ứ đ về và đ .V à à ậ ày, C ủ A Cậ ằ á à x đá ứ đ ợ và á ủá à x ày á à , ứ v á à x . d. dệ ậ ệ dỡ bỏ ếN đ ậ x , à ệ y ủ A Cậ ứ . D vậy, ừ 200 , à à ế ỡ và ứ ế ậ ủ A Cậ á ụ á ệ y ệ , à ệ . y ủ A Cậ ẽ và và v á á ẻ, ứ ủá ệ y T Q và Ấ Đ .Để ế ụ và á ể , à ệ y ủ A Cậ đ đề á :  Đ y vệ á x ệ ệ y ữ N à ằ ệ .  C ủ đ về à đ v á ệ ệ y, ễ ế ậ đ v áy và ữ y ệ ệ y à A Cậ x .  N ợ ệ yx , y ợ à vũ để ế . G á à x để ứ đ . e. dệ ủ ệ ậC đế y, V ệ N x ợ ệ y ACậ , ủ yế à á ợ và v ủ á ệ v đ à.N 200 , ệ ủ H Vệ N , x á ệ y ủ Vệ N ACậ đ 2 U D, ò ệ ủ C T A Cậ à USD.V vệ ể ế ủ A Cậ đ v á ệ y ệ ừ 200 , á ợ và v ệ y, á ệ Vệ N ẽ x á y ặ A Cậ . Để à đ ợ đ ề ày, đ ứ , ế ậ ủ á ệ y ừ y . 1.1.3.2. a. ăA Cậ ,vệ à à và ậ . b. ầ ê N -L NT -K -Đ K ế HCM | 69
 • 70. [ G I]N ụ ủ A Cậ ữ đ y à 0.000 - 45.000 , ủ yếà đ - ế 99, %, ò à x - 0, %. Ư ụ 2- % , y à . c. ế ậMứ ếá ụ đ v ậ à 0%, à ứ ế ể ế ậ ủ ACậ . d. ồM A Cậ ậ 200 x , á 0 USD, và 0.000đ , á 0 ệ USD. Cá à x àK ( %), T Q ( %),Indonesia (6,4%), Sri Lanka (/,1%)...Cá à đ àK (9 %), T z (2, %), M w ( ), và á à á S L ,A và Đ .S á K ,T z và M w ế ủ yế vệ , à đ , A Cậ v á ày đề à à v ủ T Đ vàN P (COMESA) đ ợ ứ ế đ ( đ ủ COMESA, ừ á 0 2000, 00% ế ậ đ v á ặ à x xứ ừ á à v ). e. Đ ệ dMặ à ủ Vệ N đ x và A Cậ . T đá á ủ á à ậ A Cậ , Vệ N á ( ế) ợ ứ .K ợ và á: T ệ ủ H Vệ N ,Vệ N x A Cậ 0 , á 0 USD 200 và 200.000 USD 200 . P à ày đ ợ á x á ậ .T đá á ủ á à ậ A Cậ , 200 , 200 đ . 1.1.3.3. a. ăS ợ và đá á ủ A Cậ ệ yđ 0 ,đá ừĐ T H và B ể Đ , á , Nữ và á á. T y , ợ á đ x á Đ T H và B ể ĐỎ đvà ễ ủ á vù á . b. ầ êNhu ụ á ủ A Cậ ữ đ y à ệ , đ ậ 2 0 v đ 200 ệ USD. D á ậ ẽ 0% vò , á à áy ế ế á ế ụ đ ợ x y và ợ á à đế A Cậ .Cá áđ ợ ậ ủ yế : á - ( 0 ), ( 0 ), átrích - ( 0 ), v (20 ), á yế - v ). c. ế ậ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 70
 • 71. [ G I]T ế: Mứ ế ậ á ụ đ v áđ à %, à ứ ế ể ế ậ ủ A Cậ .Q ậ :Vệ ể ợ áđ ậ đ ợ ệ á ặ ẽ, á ậ đ á y :P ù ợ v . ừ ủ . , ,vđ , x , và ừ , đ ợ đá ằ đá á, ù .P đ ợ ữỞ ệ đ . đ C ể ừ ày đá đế ày à . Cá đ ợ , à ợ và á . . ồCá áđ A Cậ à Hà L ( 0%), A (20%), Đứ (20%), H K( %), N y (2%) M (2%), á á ( %) á à ừ Hà L ế v á ủ ày đ ợ à đ y ể y đá ợ ủ áđ ợđ , y à à đá ứ đ ợ á .Cá y ủ A và Đứ ậ ủ à ẽ á ệ ế à .Để áđ ủ Vệ N ểx ậ A Cậ , á ệ ày, á đ ế , ệ v á à ậA Cậ . Đ , ứ á đ về y ể ợ để ể à ... 1.1.3.4. ê a. ăA Cậ ,vệ à à và ậ . b. ầ êN ụ ủ A Cậ ữ đ y à .000- . 00 , ủyế à ế 9 %, ò à 2%. T A Cậ ậ ủ yế đ , ế 9 %, đ à 00 , ế%. ụ % , y à và á àyà ẻ . c. ế ậT ế: Mứ ếá ụ đ v ậ à , à ứ ế ể ế ậ ủ A Cậ .Q ậ :D x và à v ụ vệ ế ế A Cậ à à ậ à đ v ặ à ày. T y ,v đ vệ , à , à ậ đề ể ợ .N ữ ể ệ đ ợ àđ ,và à ợ f x . d. ồT ệ ủ CƠ T A Cậ , V ệ N à àA Cậ , ế 0% , ế àS - %, S L a - 1 1%, Brazil - 6%... Tuy N -L NT -K -Đ K ế HCM | 71
 • 72. [ G I] , ủ S x xứ ừ V ệ N , vậy ế ủ Vệ N ế 0% A Cậ . e. Đ ê ệ dH Vệ N đ ợ A Cậ đá á à ợ , á ợ .T y , y ủ á àx Vệ N A Cậ á .T ề ợ , ệVệ N ủy ợ đ á .K và á: T ệ ủ H Vệ N , 200 , V ệ N x ACậ . 9 , á ,99 ệ USD. M ủ Vệ N đ ợ ậvề á v ậ ủ A Cậ , đ đ ợ đ ứ và A Cậ ặ á x á á .Gá :S ề ụ , á ủ Vệ N200 và 200 á đ , đ ừ 1200 - 00 USD .Th đá á ủ á à ậ A Cậ , 200 àvà đ , ữ :  Bế đ về á ợ vệ .  Gá vậ yể ụ .  M ủ A Cậ vẫ đ ệ.  Cá đ và , ễR ( ễ và á 0). T và ễR , và á . 1.1.3.5. ê a. ăA Cậ à ,vệ à à và ậ . b. êN ụ à ủ A Cậ ữ đ y à .000 – 000 , à à ế 9 % về ợ và % á , à ế ế ế % ợng và 1 % á .V ặ à à , à v ế % và à ế %. ụ % , y à ,x yể à ủ và ợ á à A Cậ ày à . c. ế ậT ế: Mứ ếá ụ đ v à à %, v à đ à 0%, ể ệ vệđ và đ v á à áy ế ế .Q ậ :D x và à à đ á ế ACậ à à ậ à đ v ặ à ày. T y ,v đ vệ , à , à ậ đề ể ợ . d. ồT ệ ủ C T A Cậ ,.V ệ N à à à đứ à ứ A Cậ , ế % , đứ đ àI ( 0%), ế đ à ĐỘ ( %), vàBrazi/ (5%). Các à á àU y, N P ,A . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 72
 • 73. [ G I] e. Đ ê ệ dLợ ế y ủ à Vệ N à á ẻ. Cá đ ể yế ủ à Vệ N à , ợ đ đề và v ù ợ v ủ A Cậ .K ợ :T ệ ủ H Vệ N , 200 , V ệ N x A Cậ à , á USD. T đ , ệ ủ C T A Cậ , ợ à ậ ừvệ N 200 à . 2 , á 2,9 ệ USD. S á ệ về ệ ày à à ủ Vệ N đ ợ ậ về á K v ậ ủ A Cậ , đđ ợ á x á á . N 200 , V ệ N x .2 à A Cậ , á810.766 USD.GáGá à ủ Vệ N đ ợ đ á ủ T L Đ , 200đứ Ở ứ đ 200 , đ ừ 00 - 000 USD( á CNF A Cập).TT á à ậ A Cậ , 200 , y ủ yế à CƠ ể ợ à ậ ủ A Cậ x ế ặ á đ về ợ à à ủ Vệ N đ đ ợ ậ . 1.1.3.6. ê a. Nhu cầ ậM A Cậ 2.000 . b. ồA Cậ ậ ủ yế ừM y ,T á ,B x ,I ,Ấ Đ ...C Vệ N đ ợ x A Cậ v ợ , đề ệ á và ứ đ ữđ ợ á à và á ể ( ứ100.000-200.000 USD ). 1.1.3.7. ă a. ầ ậM A Cậ .000 á . b. ồA Cậ ậ ủ yế ừI ,T Q , Ấ Đ , Hà Q ...S Vệ N á à và ề ủ ế .N á ế à ủ x ẹ Vệ N x A Cậ đ đ và á ể ( ừ 00 000-200.000 USD ). 1.1.3.8. ủ ệ a. ậM A . Cậ ậ 00 ệ USD á à ủ ệ á . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 73
 • 74. [ G I] b. ồA Cậ ậ á ặ à ủ ệ ủ yế ừT Q và á ừ NÁ...N ậ à ủ ệ ủ A Cậ ừ V ệ N Ở ứ 00 000 - 200.000 Usd/ . N vậy, ậ à ủ ệ ừVệ N . ò , y ủyế à đá ứ đ ợ ế và đ ủ A Cậ v 2 ệ và à ệ ợ á à. D ệ à ủ ệ ủ , ế , ẵ à ế ợ à à và á đ y. 1.1.4. - ậ ệ- 1.1.4.1. ệ ậ ậCá ậ đề về ế và ậ-L ậ H :B à 9 , 99 đ đề .-T ếH : A Cậ ụ ệ HS, đ ợ đ ề đ y à á . 200 .-N ữ y x ậ :B à 9 , .2002 đ .-N ữ ậ.-L ậ T :N 200 đ . 1142 a. H ếC ể ếN ữ yđ về ủ A Cậ đ ợ đá á à ứ và ứ , à ữ yđ về ế . Cá ứ y ứ đ đ ữ yế đ ủ và ũ ữ yđ á ý ứ à về v ệ ế , á á yế đ ủ á .Từ 99 , ể ế ủ A Cậ đ ợ x y ệ và ế à àHS (H z D C Sy (HS 92)), 0 9 ò ế ụ để ( - digit level).Cá ế*T ế (C ) ế ặ ê b ủCá 1 – 5%G 20%T ế ế , , 30 – 40%G 80%Bia 1200% N -L NT -K -Đ K ế HCM | 74
 • 75. [ G I]R ợ ,đ 600 – 3000%T á ế ế 85%V ệ 54%Máy 5 – 10%Đ ụ 43%Máy , ụ ù 5%Máy, đ đ ệ á 5 – 40%(Nguồn: cục xúc tiến thương mại)*T ế giá (Ad-v ): H ế á ặ à ậ đề đ ợ ế á, á ậ CIF.*T ế ù vụ (S ff ): A Cậ á ụ ế ù vụ. T y , ệ đ T v A , A Cậ ẽ á ụ ế ù vụ đ v đ .* Cá ụ ế và ế á ế :T ữ đ y, ề ếđ đ ợ ù ợ v ữ yđ ủWTO. Để ù về ế, ệ yC ủ A Cậ vụ ể , xế , á ể ( á đ ) à á, á à ậ .Đ v à á ậ , à ế ậ ò ế MFN ỷ ệ yđ vàỷ ệ đ vụ và ế ụ ( ).*T ế (G x - GST)Á ụ đ v à á, vụ ậ y x đ . Kể ừ A Cậđ á 992, ỷ ệ ế 0% đá và à áđ đ ợ x á , à á ệ ứ ế à 20% và 0% ệ y ứ ế à 20%.N ề ặ à ậ ế ( x) ừ % đế 2 % và á ế ù .T y , ế á , à đề đ ợ ễ ế àyN ữ đ á*Mễ ếTừ đ 9 2, ứ ế ể ế ủ A Cậ đ đ ợ đ , y ệ y vẫ ò ứ á . Để ù ữ á đ ể ế ủ A ậ á , ày ũ á ụ ếđ ễ , ế á .Mễ ế ệ đ đ ợ á ụ à ậ và á v ậ ủ A Cậ T ậ H A Cậ , ữ ặ à á B C ủ ậ và ặ à á ệ ậ ũ ểđ ợ ễ ế. L ậ ày đ ề á ặ à ệ đ ợ và ễ ế ậ .Vệ ế ũ đ ợ ệ ế à ế. M đ và , á à ệ á … ũ đ ợ ế. Tỷ ệ ụ ể đ ợ ể N -L NT -K -Đ K ế HCM | 75
 • 76. [ G I] ệ ế ế à đ v à đ ợ ễ , ế. T y , ể yđ ợ ủ ề ế à đ ợ*H ếA Cậ á ụ ứ ế à .*Ư đ ếA Cậ á ụ ữ đ về ế đ v á à v ủ GAFTA, COMESA vàGSTP. A Cậ ũ ẽá ụ đ ế à ậ ừ á J ,L ,M và T ữ ậ đ và ệ đ v á ày. b. ế* Cá ệ á về đ ợ  H ế ậ và ậ :Hệ y, A Cậ vẫ ò ặ à ụ ậ , ý ủ yế à để đ vệ , y ế và à .N ữ ặ à ày : á đ , á và ừ ; ợ và ữ đế ứ ẻ á ; à y , ,đ vậ ; ý. V ệ ậ áy đ ề à ệ đ , ủ , x ( ừ , ...) ụ ữ y Oz ũ ậ . Đ ề ày ể ệ đ ủ A Cậ vệ ệ đ M về v ệ ữ y Oz .  D ụ á ế y ậ và A Cậ đ ợ yđ á .  G y ậ : Từ á 99 , A Cậ đ y về y ậ yy ủ ứ ậ .T y ệ y ò ặ à ừđ vậ vẫ y ậ .  H ậ : A Cậ á ụ ậ .  Gá á ậ : A Cậ á ụ á yđ về á á ậ .  Cá à ậ : A Cậ à ậ về ể đ , vậ và y về nhãn mác* Cá ệ á về án cân thanh toán:A Cậ yđ về ế , ũ ế .K ậWTO, A Cậ đ ế ệ ữ ệ á về á á và ế x á á yđ ậ đề ệ đ v ặ à ệ y, và .Hệ yvệ ậ ặ à vẫ ặ ếv ữ ý đế á á .Nx ệ y à ẽ ụ á ặ à và ế ậ , ặ ế ìvệ y ế ậ ũ v ý à ứ ẻ. c. ữ*C á á á và á ệ á vệA Cậ đ ậ Hệ đ WTO về v đề à á đề về á á á và ábệ á ợ và vệ .*Q y x xứ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 76
 • 77. [ G I]A Cậ y x xứ . Hệ y A Cậ đ ệ à à á ữ y x xứ ủ WTO và Uỷ ậ B .*N ữ yđ về ậ đặ ệ ý ữ yđ đ v à .Vệ ậ à á yđ :  Q yđ về đ , á , .  N ữ yđ về ẫ ủ ữ ứ .  H ế về v ệ ụ à .  Gi y ứ ậ .  N ữ về vò đ và á đặ đ ể ậ ủ .  Cá ứ ừ à (vậ yể - shipping documents).*N ữ ế vệ ậ à :T ứ ý ợ A Cậ (EOS) và B C ệ á ệ đ , và á và y à .B ứ đ ậ đ đ ợ ế ậ và đ ằ ụ ữ ậ ủ A Cậ đềx ữ ằ ứ ứ ằ ữ ậ đ đ và đ ợ ậ ụ á .T ợ A Cậ , ữ đ y ẽđ ợ ậ :  T ế (ISO IEC).  T C (EN) ế - EN ểá ụ ữ ủ A (BS), Đứ (DIN) và P á (NF).  T ủ M .  T ủ N ậ B (JAS).  T á( xS ).T á ậ đề đ ợ ế à ể và à .Vệ ẽđ ợ ế à á ậ, á y và ẫ .T á ậ đề ế à ể :  B Y ế ẽ ể và ò ệ .  B N ệ ẽ ế à á đ yđ v á , ữ , , á, .  T ứ ýx ậ A Cậ (GOEIC) B ẽ á á ể ệ ừ ậ đ ủ A Cậ .Q đ , ể y A Cậ á ặ ẽ á ặ à ậ ệ ếvà á à ậ .T đ , á ặ à đ ợ à á ứ ế đv à à á v ù ặ ẽ á ợ , á . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 77
 • 78. [ G I]V vậy ế Vệ N ể đ ợ yế ày ậ và ế A Cậ à . 1.1.4.3. Q b - a. Q bA Cậ đ về .N ữ à đ đ ợđ ù ợ đ à , đđ y à và .Nế đ à á à ằ y ứ ậ ứ ứ ằ á , ù y á à y .T ệ à , ù à ũ đ y đủ ữ ằ ế Ả ậ :  T à x ( ), ệ à ( ( ế ).  L à ( f ).  Cá ậ ( f ).  Cá ế( f ).  Vệ y ( ).  Cá y ế à vệ ậ à (đ à đ à ), ( guidelines).  N x xứ ( y f ).  N ày x và ụ ( f x y).Đ , ậ ụ ò ụ .C ý ữ đ về đ v àsau:Đ ế b,d , ù v ữ , ế ậ ( ), và x .N à ũ ẫ ằ ế A- ậ á vẽ á ậ , ẫ á , vậ à á ụ , á ỡ , ( ), ệ á à .Đ , đ á ù ợ và á ằ ế Ả ậ ( ù v ế à ). Cá đ :  T ủ à x ( y f ) à x ặ ệ ( f trade name)  N x xứ  Tên hàng (commodity name)  C và à ( )  T ,đ ủ ậ ( f )  N ày x và ụ ( f x y)  P á ế ế ( f ) N -L NT -K -Đ K ế HCM | 78
 • 79. [ G I]  Các t à à và ệ ủ á à đ ( rates)  Đ v à ễ á , ữ( f v storage)  T ợ à và ợ ( w )  Ch ụ và ( v v v )  Đ v á ừđ vậ ừ á, ụ ừ “I ” để ý ữ ù H áN à ũ ữ đ á : ậ ụ ừ và à x ( ff ), ệ đ ợ ù vụ .S và v vậ yể ế ừ x A Cậ và đ đ đ ợ à v ẽ và đ ợ .Ở và à ữ ằ ế Ả ậ :  N x ( y f )  T à x và ệ ( ế )  T ò (slaughter-house)  N ày ế ( )  T và đ ủ ậ  T ủ ý, á á vệ ế ( f "Q " v slaughter) b. QA Cậ y ữ ặ ẽ về á đ v ậ .N à àyx và ụ , ữ ằ ế A y ứ ứ ế à á ế Ả ậ ẽ đ ợ ậ . Cũ ý ằ ày, á , ể ằ ế A ữ ừ “P ” và “Ex y” ằ ế Ả ậ .Vệ á ằ ế Ả ậ .N á ẻ x y yđ ằ ứ á à .Đ v ữ và , ữ đ ày ò ặ ẽ ữT á á đề ữ :  T và đ ủ x  N ệ ặ ệ  N x  L và  T và đ ậN ày x và ụ . N ày x và ụ á ệ v ù ủ , ểá ụ ậ z , ( ) ặ .T ợày ày x và ụ á N -L NT -K -Đ K ế HCM | 79
 • 80. [ G I]  H ẫ ụ ( )  T à à  H ẫ ặ ệ đ  T ợ  T ợ à và ệ à ù  Nế õ ỷ ệ% đ ếm trong  Nế à ày : "G ế đ ủ H á " (S I ) ặ (H )T y ữ ặ à ẽ ữ về á :  Hà , ệ ừ 0 2 x .  Sữ và đ đ ừ 200 x .  Đ y , ( : ẹ , ứ, ẹ ứ . . . và đ ợ á ợ ặ ( = ) ế đ ợ à à á , à đ .T á 99 , B T đ à ệ đ về v ệ đ á và đ v à ậ , ữ về và đ ậ ằ ế Ả ậ .Q đ ày đò y x ẽ x và A Cậ , đ ề ày à x và x à.B ứ á à vệ ày ằ ế A và ế Ả ậ đề ể ẫ vệ à ẽ ừ .N 200 , B Y ế à ệ đ đ ằ à ụ Ở y à đ y ứ tiêu dùng và đ .K đ ợ ụ à ễ ế đ .N á , õ ày x , ụ và ụ ý, ệ .  Đ v ụ ừ á x õ ày, á và .  Đ v ụ á á và .K ữ đ về v ệ xế y ỡ đ v á .T y , ệ à ặ ừ 0 ẽ á đ đ y đủ á y đ .Cũ ệ ủ B T à á 99 á và đề đ ợ đ .N á đ ợ và ệ à ũ à ù ( đ ứ ệ à ). N ữ đ ợ ằ 2 ứ ế và đ đ à ế Ả ậ . 1.1.4.4. ợ a. ữ ê N -L NT -K -Đ K ế HCM | 80
 • 81. [ G I]Ở A Cậ , T ứ T ýC và Qợ A Cậ (EOS) à á ệ x y và đ á , đ vệ ứ ậ ù ợ về ợ ủ à ậ á ệ ủ á á B , B Y ế, B N ệ và C N ợ N y và C Q ý về x ậ ủ BT .N à ậ á v C ýx ậ về ữá ụ à ậ ậ .T ế, á đ về và v ệ á đ ợ ế à á ứ á á , đ ề ày ẫ ữ về à ủ A Cậ .M đề EOS, B C N ệ x y và à . EOS đ ợ àậ Q yế đ ủ T 92 99 , và á đ ủ EOS :  B à á và á đặ ậ đ v y ệ và ệ .  Kể ù ợ ủ à ,v á đ đ ẵ .C á ợ á ệ x á đ ù ợ v ữ .  Đà : để đ , EOS v ừ 00 ủy ậ . Cá ủy ày á đ ệ ừ á ứ ứ , á á, á à x và đ ệ ủ á P ò T và C ệ .K về à đ , ẽđ ợ á ữ để đ ý ế à 2 á . Nế á ý ế đ đề v và ù đ ợ đ ày ẽ ứ đ ợ EOS .H đ ữ ữ đứ đ ủ y và ủ á á á và ữ đ ệ á ứ y ợ á và yề . Cá ủ A Cậ đ ợ đá á đ . , ằ đ á ù ợ ủ v á y về ế ệ à . b. bệ ý ợVà đ ậ 90 ( ế ỷ 20), ũ ế , á ệ á ế ậ ằ , y và đ , ụ ặ à ậ ể ợ đ ợ .D á ếđ ế ậ , ặ à ậ đ y đ vậ , ứ , à , á, , yđệ ứ, ò , ò , đ , áy ặ , đ đ ệ , ụ ù x áy, đề đ ợ yể vàá ể ợ .N 99 , ặ à ệ ũ đ đ ợ yể ừ ụ à ậ đ ụ à ể ợ . Từ á 992, ụ ặ à ể ợ ày à đ ợ , ừ 9 ặ à 2 ặ à 99 . D á ày á ụ à , x y , ế ụ ụ, đệ , ù . A Cậ đ ụ ể à á ệ á ể đ v à x .Vệ ể ýx ậ ế à , ể ừ 0EGP (đ A Cậ ) .Hệ y A Cậ đ x x ệ ể ày.T á á ể ợ à ế ằ đ à ậ .đá ứ ế , ể ằ vệ á ụ ể v ụvào v ệ ù ù ,đ à ệ vệ .á ụ á .Để à N -L NT -K -Đ K ế HCM | 81
 • 82. [ G I]T đ vệ ễ ể 99 99 đợ đ v y ệ đ và ậ ụ vụ ệ , ể ợ á ày ằ ụ à ể .T y ũ õ à ệ ữ à đ ợ x ế A Cậ v à ậ ụ à ể ợ ữ ế ể ợ Ở A Cậ y .P ể đ v à ậ ụ vụ ụ đ ệ ũ á ụ à ẻ. T ể ợ đ v à x ũ đ ợ á ụ ặ à , ợ , và , và đ . c. bệ ệ d ễB ệ á ý ợ ò ề ệ á ể và ủ ụ á á á đv à . CƠ Kể C ợ T ẽ ế à ể đ v ặ à ;C N ợ N y ể ứ đ x ; CƠ KểN ệ ể à và ; CƠ Kể đ vậ ể ữ ặ à đ vậ và đ , và len thô.Đ v ặ à và , ũ á ừđ vậ , y ứ ậ vệ ễ B N ệ A Cậ .G y ứ ậ ày à ằ ứ ứ y ế đ ợ ế à ù ợ v ậ á và ợ ày đ ễ á ệ yề ễ vò á .Cá đ đ v y ứ ậ đ x C N ợ N y , ũ đđ ợ đ á ụ đ v và ặ à ệ ừ 992.T , á ừ và ;đ vậ ừ đà S , y và , , y ữ và á vẫ àđ ợ ể ậ . d. G ậCá y ứ ậ đ v à ậM ứ ậ đ v à ậ :  G y ứ ậ x xứ C O  G y ứ ậ y ế (H C f )  G y ứ ậ y (V yC f ) (đ v á ừ ợ , , á , ữ )  G y ứ ậ ủ T ứ H á H L (I H C f )( ế )  G y ứ ậ ệ đ (T C f ) (đ v à đ )  G y ứ ậ (A y C f )( ế )T ữ y ứ ậ đ ợ P ò T và L y Sứ á ACậ x xứ, y ểL Ả Rậ à á x xứ ứ .N ậ x ứ ừ ậ C Q ýX N ậ K .Đ áv ặ à ậ á ẽ á y về ứ ậ ợ á .V ụ á y ứ ậ y đặ ệ à đ v ặ à ừ , ,á và ữ . Nế ày đ ợ ế ế á á , ể y ứ ậ ù ợ đ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 82
 • 83. [ G I]Ngày 10/7/199 , B N ệ A Cậ đ ệ . đề ệ ậ và đ vậ .N ậ ẽ đệ đ CC y á về D vụ T y (G A f V yS v ), đ x ậ . ữ :  S ợ ặ đ vậ , đ vậ ẽ đ ợ ậ .  N x xứ.  C iao hàng.  N ày à ế .  P ứ y .C ày ẽ x x đ ủ ậ ệỞ x xứ Nế ệ ậ , ậ ẽđ ợ y .G y ày ệ vò á . Nế vò . á ày v ệ ậđ ợ ế à ậ ểx y .K vệ x ậ . Cũ vậy, á 99 , B T A Cậ ũng ban hành thông ữ y đ v vệ ậ á và , : S đ ợ vậ yể ừ x xứ A Cậ . S đ ợ đ y ụ T ứ T A Cậ đ .N á đ ợ đ và ũ à ù à .Cá C T y ẽ yế đ à ứ yđ ợ(veterinary pre- v ). Nế ứ á à ữ ứ ày v ứ ừ à , à ẽ ừ .N ậ đ ề đ y đủ á đ x ứ và ẫ x .N ậ ũ ù v C T y ủ B N ệ ể ữ và à ệ ẫ .M y ứ ậ á đ v à ậC y ứ ậ á đ ợ y ậ ừđ vậ : G y ứ ậ đ à vậ ậ H á (I H C f ). G y ứ ậ x xứ õ ủ x , ệ à , , ày ể , ày x , ụ , x , , ậ à . G y ứ ậ yđ đ ợ x õ ằ vậ đ ợ ụ để ế ế đ đ ợ ể và ế , và ũ õ ằ ễ ệ yề ễ .Đ v đ , y ứ ậ ứ ằ đ đ ợ Ở ệ đ 0C x , và ứ ậ ằ ậ đ đ ợ đ ữ về ếđ đ ợ ừ ậ . G y ứ ậ ( x ) à (B N C f (BNC)): G y ứ ậ NBC à y đ v á ậ ằ đề ệ ễ à vệ y ẫ .T á ỡ à , ẫ ẽđ ợ y á ẫ ừ á à x ày x á , ụ á . V ệ y ẫ ày ẽ đ ế à , á á đ ẽ ể N -L NT -K -Đ K ế HCM | 83
 • 84. [ G I] ừ ẫ .M ể ẽ đ ể ò ệ ủ .Vệ ể ểđ ế à Ở ò ệ á .H đ y ẫ đ ẫ về ò ệ để , ể ũ á ụ ữ ệ á ế để đ ẫ đ ợ ữ y vẹ . T á về ẫ ẽđ ợ õ ẫ ế ể (F f x R ).Về v ệ y ẫ , B Y ế A Cậ ũ đ : L à đ ợ x x đ ậ . M à đ ợ đá đ ỡ và . Mẫ à đ ợ ữ á ò ệ để á vệ .T á đề ẫ à (S A y F ).Nế à ậ đ ợ ừ ề á đá ậ à để ễ ậ ế.C ể ữ về ụ và đ v à , , áđ ... : d b bCá x 5 tháng L ù ợ(Cold Fumiqated fish)Cá xông khói nóng 3,5 tháng L ù ợ(Hot fumiquated fish)Cá x 3,5 tháng L ù ợ(semi-hot fumigated)T , , á 8 tháng B y ặxácCá đ 6 tháng G á y ợ ,đ á . H ày xế à ẹ v ằ yđ .Đ v á ỡ , ể ụ ù ợM đ 0 á đ v L ù ợ(Frozen Cuttlefish đ đ , á đ vĐ v á á ệ đ ợ d ( ) b bCá mòi (sardine) 36 H ệ ùCá ừ (tuna) 36 H ệ ùCá đ 18 18 12 12 H đ ặ(Anchovy canned in oil) H ủy đ ặ H (đ v á x y) N -L NT -K -Đ K ế HCM | 84
 • 85. [ G I]Cá ( f ) 36 H ệ ùCá thu (mackerel fish) 36 H ệ ùTứ á (f ) 3 L ù ợB ữ 24 H đ ặP á đ , 12 6 H L ù ợ ềB (đ ợ 2 L ù ợ ệ đ 0-50C)Ngô rang (popcorn) 3 L ù ợMứ (j y w ) 18 L ù ợKem caramel 12 L ù ợĐ 18 L ù ợH đ 24 H đ đá để ặ á lên menN á yđ 24N , , , 18 L ù ợchanh, quýtN á y 24 L ù ợTrái cây khô 12 H , y ặMứ , ứ 24 L ù ợG đ á ể ừ ày đ T à ằ ợ ,đ ùT đ 9 á ể ừ ày ế đ B y ù ợ , ợ v , ò, đà ,đ á ù á ể ừ ày ế đ v , ừ á ể ừ ày ế đ v ứ , ( , flank) 1.1.5. ậ ậ 1.1.5.1. ữ ậ ợ ă a. ậ ợN , -x ủ A Cậ á đ . Nề ế ế ụ á ể , ủ A Cậ đ ợ v á á ụ .C ủ A Cậ ày à N -L NT -K -Đ K ế HCM | 85
 • 86. [ G I] đế v ệ đ y ợ á ế v á v C Á. N ữ yế đ á đ đế ệ ữ A Cậ v Vệ N .Vệ N và A Cậ y đ ợ ệ ữ à.H đ và đ ế à đ á yế ủ đ ệ C ủ, á B à , á đ à ệ ,đặ ệ à đ à ậ T vụ , ý ế Hệ đ T ù v ề ệ đ á …V ệ N và A Cậ đ x y đ ợ ề và ậ ợ để đ y ữ vệđ ữ .S v á á ,C và A Cậ P về đò về ợ à ,đề à á và ẫ ù ợ .C à ậ ủ A Cậ đ , ế ỷ à và à ù .V á ặ à ày, V ệ N đá ứ .D đ , à Vệ N à à x ậ ACậ và đế á à ụ à ữ đ ợ .B đ , à , à đệ ,đệ ... ủ đ đ ợ đứ ày.T A Cậ ữ v trí ế ợ v T Đ ,B P và v á Ả Rậ .K đ đứ vữ ày, à Vệ N ẽ ễ ậ và á á .Đặ ệ , C ủ A Cậ đ à ậ và à ềđề ệ đ và đ .N ữ ày đ á ế v 00 và vù ế . V vậy, á ệ Vệ N ểx à ế ặ đ x á ày, đ x và A Cậ và á ác. b. Khó ăĐ ợế ủ C ủ A Cậ đ v đ ệ y àđ yx , ế ậ để ụ . Cá ệ á đ đ ợ ệ à: ỷ áđ ề , ý ặ ẽ , đá ế ậ á ặ àng tiêu dùng thành , á ệ á ế ể ợ ,y ý ệ , ếđG y ứ ậ và x xứ à và A Cậ . Đ ề ày y ế và á ệ x và A CậT v , á ệ Vệ N ế ậ ệ à, đ v á đ á A Cậ . M ệ x ẻ ủ Vệ N ệ y y à đ ợ đ , ừ à á , áđ y á ... Dù đ y à ợ ủ á y ẻ ẽ yđế y ủ Vệ N .Mặ á , á ệ ũ ặ ề á x à ACậ , y àđ á A Cậ á ằ LC à ằ á ứ ậ .N à ặ à đ đứ A Cậ tiêu, cà phê, cá , õ …đ à Vệ N vẫ ò đ v ệ và ù A Cậ . Cá ệ ACậ , ặ ù đ y ế đ á á C Á, ũ ậ đế Vệ N . 1.1.5.2. ă ă ậ : a. Nông ệG : A Cậ đ đ ợ x à x ề Vệ N .T đ y, A Cậừ à x , ệ y ậ .Đề ày ề y , N -L NT -K -Đ K ế HCM | 86
 • 87. [ G I]đ y à về .N à vệ ậđ , A Cậ ò á á ề x .G đ y x y ế ụ A Cậ à y . Đ ề ày ậ ợ vệ x ủ .Chè : A Cậ à ế .V ụ , ệ , à A Cậ ậ ủ yế à đ ( , x ế 0, - % ậ ). U à ủ A Cậ . A Cậ ủ yế ậ ừK ,M y à á ù à à v ủ COMESA, ứ ế ậ đ v à ừ á ày à 0% và A Cậ ũ v v ủ á ày. B đ , A Cậv ậ ợ, à v T Đ ,C P . b. ủ ủ à ặ à đ , đ ậ A Cậ . Mặ ù A Cậ N ế , ủ yế để á ể đá ứ . V vậy, á à à x và A Cậ , ỷ ủ Vệ N và ế đ ợ ủ á à ậ A Cậ . T 200 , x ỷ ủ Vệ N và A Cậ đ 20, ệ USD , v 200 .Đặ ệ , 200 , x ỷ ủ V ệ N và A Cậ đ ệ USD vàvẫ ế ụ .N ụ A Cậ .B A Cậ ụ 2 ệ , đ ợ ậ à 0 v 00 ệ USD. Cá ặ à ậ ừVệ N ủ yế : Cá , á , á , á , õ ... A Cậđ đ ợ x ò á và đ y ể v à Vệ N .K x ặ à ày và A Cậ đ ế ữ đ y và ẽ ò ế ụ .Hàng ủ Vệ N ũ đ ậ đ ợ ừ á à ậ A Cậ vàv T Đ.T A Cậ , Cá , á , õ ậ ừVệ N đ ợ ày á ừ á , đế á ợ á .N ữ ặ à ày đv ù A Cậ ừ . T ủy Vệ N đ đứ A Cậ và ể v á á à ề ày. Đặ ệ , á Vệ N à ặ à đ ợ ù A Cậ v á ẻ, ợ , và ễ ế ế . A Cậ à ý đế v đề á á á. T y ,v ặ à ỷ , ủ A Cậ đ đ á yế ậ v ế 0%.Đ y à ậ ợ á àx Vệ N . c. ặA Cậ à à ệ y á ừ ể đ và á à ệ á , ừ , ợ , đế ệ v , và y. Đ y à ữ à ệ ủ A Cậ . T ế , ệ y ủ A Cậ đ ợ đá á à ợ ứ v á à .N y à á y ệ ( ,ợ và v ) , đ ò và v ệ ệ .N ụá ặ à ệ y ủ A Cậ 200 à USD, ủ yế đ ợ đá ứ x , ậ 0 ệ USD, đ y ệ à 2 0 ệ USD và á y ặ à 00 ệ USD. Về y ệ , A Cậ ậ á á ợ,v , , ụ ... N -L NT -K -Đ K ế HCM | 87
 • 88. [ G I]Từ 200 , ế WTO, C ủ A Cậ đ ể ế ệ y, đ á y ệ ủ à ệ y ợ , v ẽ có ứ ế , ừ 0- %, á y ặ ứ ế ừ 30- %. C đế y, V ệ N x ợ ệ y A Cậ , ủ yế à á ợ và v ủ á ệ v đ à.T ,x á y ệ à ệ y A Cậ vẫ à ề ề V ệ N . Cá ệ Vệ Nđ ứ , ế ậ để á ệ ày. d. ủ côn ệM A Cậ ậ 00 ệ USD giá à ủ ệ á , ủ yế ừT Q và á N Á. T y , ậ à ủ ệ ủ A Cậ ừ V ệN ứ 00.000 - 200.000 USD . N vậy, ậ à ủ ệ ừVệ N ò , y ủ yế à đá ứ đ ợ ếvà đ ủ A Cậ v 2 ệ và à ệ ợ á à. D ệ à ủ ệ ủ , ế , ẵ à ế ợ à à và á đ y. Nế á ệ Vệ N ụ đ ợ ữ đ ể yế A Cậ ũ à à ỡ để á . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 88
 • 89. [ G I]1.2.An-giê-ri 1.2.1.ĐặTên C ò ủ A T B P , á v ể M , ữ M và ý Tunisia ệ 2,381,740(Km2)Tài nguyên thiên nhiên D , , , ẽ , .. 34.18( ệ ) ỷ ệ ă d 1.20(%) Arab-B 99%, E % ủ AlgiersQ 5/7/1962 C đế ủ x , ậ á ủ P á và ệ ậ H Giáo ỷ ệ ă ở G 3.4(%)G e ầ 7,100(USD)G e ú N ệ . %C ệ 2. % D vụ 29. % ỷ ệ 4.1(%) ệ L , ,yế , , , , ừ , ò D , đ , ệ ẹ, á ,đệ , ệ , ế ế (USD) 2.0 ặ D , đ , 9 %Đ H K , I y, T y B N , P á , Hà L , Canada ậ (USD) 9. ặ ậ Hà , , à ùĐ ậ P á , I y, T Q ,T yB N , Đứ , H K N -L NT -K -Đ K ế HCM | 89
 • 90. [ G I]1.2.1.1. ếT ể ếC ò T , ếđ ỡ vệ (ừ 1962).Hế á ệ à ày 9 á M M 9 , ữ và á 9 ,1989 và 1996.C à á đ v à .An-giê- à đ đ , 20 đ đ 0đ v ò đ . 1.2.1.2.Đ ýNằ Ở B P . S S -ha- ế % ệ ủ A -giê- . P à ể á- á, đ y .P đ à H- v đ T - á, A -giê- , 29 .D ể Đ T H à á đ ằ và á y . 1.2.1.3. ếC ệ ế %, ệ : 2% và vụ: % GDP.D và đ à á x và à ủ á à ệ .C ệ ẹđ ợ yế , A -giê- vẫ ặ ữ v đề ế , đ v đề về ỷ ệ ệ đ à à ệ , và ế đ á A -giê- vẫ ậ 2 ợ ( ệ ể á đ ợ , ữ ế đ ợ ệ ).S ệ đ á đ ợ ụ ủ yế để , và . Cừ , và đ ợ á đ ế . 1.2.1.4.Hệ th ng kênh phân ph iT 990, ệ th ng phân ph i hàng hóa t i An-giê-ri do các công ty N à đ m nhận. Luậttài chính b 990 đ xóa b đ c quyền Nhà c và ch p nhận c .T vàg đ y, à m nh mẽ, á y n chiế t , đc các y à đặc biệt là các công ty của Pháp.An-giê-ri có m t hệ th ng phân ph à đ á ển. Các công y N à c phân ph i chủyếu hàng th c ph , ợc ph m và thiết b công nghiệp nhập kh . Cá y ế đtrong hệ th ng, kinh doanh xu t nhập kh u, phân ph i trang thiết b các lo i và h đ c quyền th ng bán lẻ. Cá y c hiện t i 73% kh ợng hàng nhập kh u vào An-giê-ri.Trong s á y , t s tậ đ à Tậ đ à Blanky (kinh doanh hàng th cph m), Tậ đ à P y( á i hàng may mặ , đ đ ện gia dụng, th c ph m có hàm ợng n đ a 75%...). H thành lập hàng lo t các c a hàng bán lẻ kh .N i An-giê-ri có thunhập trung b tr xu ng thích mua hàng các chợ g n nhà nên hệ th ng này r t có hiệu qu .Hệ th ng phân ph i qua các c a hàng: T i An-giê-ri, hàng hóa sau khi đ ợc s n xu t, chế biến hoặcnhập kh đ ợc phân ph i qua hệ th ng các c a hàng sau: Đ i siêu th : Có diện tích từ 2.500 m2 tr , đặt trung tâm hoặc ven các thành ph l n, bán từ .000 đến 5.000 lo à ng v i giá ph , đ ng th i bán c những mặt hàng nhập kh á đ i cao. Lo i c à ày á ển nhiều t i An-giê-ri. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 90
 • 91. [ G I] Siêu th : Quy mô nh đ i siêu th , diện tích từ 00 đến 2.500 m2. Có kho ng trên 3.000 mặt hàng bày bán t i siêu th , đ 2.000 ặt hàng th c ph m. Hiện có d án xây 2 siêu th thủ đ A -giê và 135 siêu th kiể M i các t nh trong c c. C a hàng giá rẻ: Quy mô nh , bán ít các mặ à và á ẻ .T á đ t p hóa có dán mác của chính c à . Các Trung tâm i : Diện tích vài chụ 2, là t hợp các c a hàng v i hàng ngh.n chủng lo i hàng hóa khác nhau, có những c a hàng sang tr ng, những siêu th , v . , ết hợp c d ch vụ v .Đ à á T i Ben Aknoun, Bâb El Zouar (An-giê), m t s trung tâm khác d kiến sẽ đ ợc xây d ng t i t nh Oran, Annaba và Constantine. C a hàng truyền th : Đ à á a hàng nh trong các góc ph hoặc các siêu th mini cung c p các mặt hàng truyền th à i tiêu dùng trong khu v c có thói quen mua s m g n nhà. Chợ á :Đ à á ợ bán hàng th c ph m và m t s hàng t p ph m (qu n áo, hàng thủ …), à á .N i mua xếp hàng lên các xe t i ch về các c a hàng bán lẻ các thành ph . Chính phủ An-giê-ri có kế ho ch t chức kho ng 400 chợ bán buôn có mái che trên c c trong kế ho i. Chợ bán lẻ: T ng không có mái che, bán các lo i hàng rau qu , ù , đ ợc t chức trong các khu ph . Bán hàng từ x : T á ệ Internet, truyề ,g , i bán chào các s n ph á á , n mề áy , đ đ ện gia dụng hay qu á . T y thứ á à ày á ển Angiê-ri b v i giao d I ều, sức mua yế , đ u , ữa theo luật th i An-giê- đ ợc mua hàng củ c ngoài qua m ng Internet. 1.2.2. 1.2.2.1. - ê- 2001-2010 (6 ng) 81.6 90 75.6 80 70 ệu USD 60 40.5 50 38.6 40 26 30.9 34.2 30 18.2 11.7 20 3.3 10 0An-giê-ri là m t th ng nhập kh u l n, kim ng ch nhập kh 200 i trên 39 tỷ USD, đ ch nhập hàng th c ph m là 7,7 tỷ USD. Trong nhữ i, An-giê-ri vẫn ph i nhập N -L NT -K -Đ K ế HCM | 91
 • 92. [ G I]kh u th c ph m v s n xu c ch đá ứ đ ợc kho ng 30% nhu c u của toàn x h i. An-giê-ri có ngu n d trữ ngo i h i d i dào và d trữ và đ m b o ngu n tài chính cho nhập kh u trong th igian dài.Angiêri là th đ y tiề đ i v i các doanh nghiệ , đ ệp Việt Nam.Th c tế đã chứng minh, Việt Nam chủ yếu xu t kh u sang Angiêri, trong khi nhập kh u l i r t h n chế.M t khi chiế đ ợ ế trên th ng Angiêri, các s n ph m của Việt Nam có nhiề để xâmnhập m nh vào th ng mậu d ch t do kh á c Arập B c Phi.D và ệ , ể y im ng ch xu t kh u của Việt Nam sang An-giê-ri trong nhữg đ y ũ á nh. Nế 200 m đ t 26 triệ USD, 200 30,9 triệu USD 2009 đ đ t 81,59 triệu USD.Th ph n của Việt Nam t i th ng An-giê-ri y đề đặ còn r t khiêm t n. Kimng đ t trên 80 triệu USD (và 2009), chiếm kho ng 0,25% t ng kim ng ch nhậpkh u của An-giê-ri). Đặ ệ, đ 200 -200 , x ủ Vệ NA - - đ ế 50%. Tuy nhiên, t ng tr giá hàng xu t của V ệ N m i ch đ t m t ph nr t nh bé trong t ng tr giá nhập kh u của An-giê-ri (100 triệu/38.000 triệu USD = 0,26%).Trong 6 á đ 20 0, kim ng ch x ủ Vệ N A - - đ . ệ USD.Kết qu trên vẫ xứ đá v i tiề v n có củ . Để đ y m đ i ữ ,T vụ Việt Nam t i An-giê-ri khuyến khích các doanh nghiệp ViệtNam tích c c tham gia các h i chợ, triển lãm t c b n nhằm qu ng bá s n ph m, tìm hiểu th ng, tìm kiế đ á , đ y m nh xu t kh u sang An-giê-ri, m t trong những th ng tiềcủa châu Phi. 1.2.2.2. ặ ủ ếCác mặt hàng xu t kh u chủ yếu của Việt Nam sang An-giê-ri trong nhữ à: à , o, h ttiêu, thủy s n, giày dép, may mặc, x p cao su. Các mặt hàng có tiề n chú ý khai thác làvật liệu xây d ng, máy , đ đ ện gia dụ , đ ện t và linh kiện. Angiêri là m t th ng tiêu thụnông s n th c ph m r t l n, v ợng nhập kh à giá kho ng 3 tỷ USD. Trong th i giant i, các mặt hàng này (nh t là hàng nông lâm s n) vẫn có thể duy tr và phát triển b v An-giê-rikhông s n xu t mà ph i nhập kh u.Đ y à ng tiề á ệp xu t kh u nôngs n Việt Nam. Nhữ đ y, ch xu t kh u nhiều mặt hàng nông s đ t khá là tín hiệut t trong quan hệ i giữa ha c. 1.2.2.3.Ph n l n hàng hóa nhập kh u của An-giê- đ ợc thanh toán bằng tiền mặ . N 200 , giá thanhtoán bằng tiền mặt là 31,8 tỷ USD, chiếm 81,22% t ng kim ng ch nhập kh ; 2, % v i 2007.Các kho n thanh toán bằng tín dụng ch chiếm 8,13% v i g n 3,2 tỷ USD, gi m 7,23% so v i 2007.Cụ thể : N -L NT -K -Đ K ế HCM | 92
 • 93. [ G I]Nguồn: Hải quan An-giê-riHàng Việ N đ ợc nhập vào An-giê-ri qua hai kênh chính: Tr c tiếp và qua trung gian.P ứ á đ i v i hàng nhập tr c tiế ng là L/C, D/P hoặc 30/70 (tr c 30%, D/P70%). Thanh toán bằ L C đ mb t phức t p, m t th i gian và phí cao, do vậy thanhtoán bằng D/P hoặc 0 0 đ ợc áp dụng nhiề .T y ức nào tùy thu c vàom i quan hệ giữ và i bán.Ph n nhiều hàng củ đ ợc xu t sang An-giê-ri qua trung gian thứ ba, ng là các doanh nghiệpchâu Âu, việc thanh toán cho Việt Nam do các công ty trung gian th c hiện.L ý: Nhằ ng qu ýN à đ i v i ho đ ng xu t nhập kh , đ c ngoài, An-giê- đ à L ật Tài chính b sung 2009 và Luậ Tà 20 0 đ yđ ủ ụ á nhập kh u :T đ y, v ệc thanh toán hàng nhập kh u vào An-giê-riđ ợc th c thi bằng nhiều hình thứ TTR, D P, D A ặ L C, ể từ 1/8/2009 tr đ đ ợcth c hiện bằng m ức duy nh t là Tín dụng chứng từ (L/C). Việc th c thi các luật, chính sách m i này của Chính phủ An-giê-ri sẽ mang l i nhiề h đ iv idoanh nghiệp Việt Nam nếu biết tận dụ , á á i này.Về ức thanh toán L/C áp dụng cho các lô hàng nhập kh u hiệ y, đ u tuy có m t s về thủ tụ , đế y á à ũ á ệp An-giê- đ n thục , i gian m L C ày à đ ợc rút ng và đ thành m t yếu t thuận cho các doanh nghiệpnhập kh u An-giê- ũ á đ á à.LCđ m thiểu rủi ro trong việc thu h itiền hàng cho các nhà xu t kh c ngoài. M đ L C và chứng từ giao hàng hợp lệ thì rủiro trong việc thanh toán tiền hàng h ò .Đ y à khác biệ n so v áthứ á ũ. 1.2.3. ế 1.2.3.1.Q v hàng nhập kh u vào An-giê-riN à á yđ ng về lô hàng nhập kh đ , packing list, vậ đ , y chứngnhận xu t xứ, gi y chứng nhận ph m ch t, gi y chứng nhận kiểm d …, A -giê-ri còn có m t s quyđ đặc biệt sau :V gi y ch ng nhận ch t l ợng: N -L NT -K -Đ K ế HCM | 93
 • 94. [ G I]Đ i v i t t các lo i hàng hóa nhập kh u vào An-giê-ri b t bu c ph i có “G y chứng nhận ch ợ ”,gi y ày á đ nh ch ợng hàng hóa lập t á c khi giao hàng, là m tlo i gi y t b t bu c khi khai h i quan và làm thủ tục thanh toán t i ngân hàng.Quy nh v : An-giê- y đ nh mác bao hàng hóa ph đ ợc in õ ràng, dễ đ c,bằng m c không phai, bằng tiếng A-rập và b sung bằng m t ngôn ngữ á ( ng là tiếng Pháphoặc tiếng Anh).Đ iv c ph , b b ết:- Tên hàng: Ghi cụ thể để nhận biế đ ợc tính ch t của hàng hóa-S ợng th c tế: Tính bằ đ v đ ng qu c tế- T , đ a ch hoặ ệu củ i nhập kh u, nhà phân ph i;-H ng dẫn s dụng hoặ đ ều kiện s dụ đặc biệt (nếu có);- Các chi tiết khác: tr ợng, t nh, kh i, s thứ t kiệ …- Các chi tiết về n mác có thể . đ à .Đ i v i hang th c ph m, thông tin in tren bao b gồm:- Tên hàng, thành ph n hàng hóa (nếu có)-S ợng t , đ v tính dùng hệ mét. Th c ph m d ng l ù đ v kh . Cá ng hợp á , ù đ v tr ợng hoặc chiếc/ b .- Ngày s n xu t, ngày hết h và á đ ều kiện b o qu đặc biệt- T , đ a ch hoặ ệu củ i nhập kh u, nhà phân ph i;-H ng dẫn s dụng hoặ đ ều kiện s dụ đặc biệt (nếu có);- Các chi tiế á :T ợng c b., t nh, kh i, s thứ t kiệ …- Các chi tiết về nh.n mác có thể in . đ à .Gi y ch ng nhận Y tế và Gi y ch ng nhận Ki m d ch th c vật là hai lo i gi y b t bu c nhằm b ovệ sức kh e con i và b o vệ đ ng th c vật.Ki “ ợp lệ”và ki m tra ch ợng hàng hóa c khi làm thủ tục h i quan: Luật s 89-02 ày 0 02 9 9 đ quy đ nh thủ tụ ày ừ ngày 15/03/2009 m đ ợc thi hành triệ để. Việckiểm tra này là b t bu và đ ợc tiế à c hoặ y à đến biên gi i An-giê-ri. H i nhập kh u n ểm tra t i c a kh u, bao g m các chứng từ:-Đ kinh doanh (b n trích ngang có công chứng)- Vậ đ ặc chứng từ vận chuyển (b n chính).-H đ ( n chính)- M s thuế- Các chứng từ đến ch ợng, an toàn về hàng hóa và các chứng từ khác y đ nh củaluật pháp hiện hành (b n chính).N i dung kiểm tra g 2 c: N -L NT -K -Đ K ế HCM | 94
 • 95. [ G I]  B c 1: Kiể “ ứ ”: m việc kiểm tra h ợp lệ hay không. Hàng hóa có phù hợp v á đ ều kiện về b c xếp, vận chuyể và y . Xá đ nh hàng hóa có phù hợp v i b chứng từ và đ v in á y , đ ng th i phát hiện hàng hóa b biến ch t hay lây nhiễm d ch bệnh hay không.  B c 2: Kiể “ ”: G á c kiể á và sung thêm việc kiểm tra mẫu hàng. Hàng mẫ đ ợc l y kiểm tra nế ểm tra th y c n thiết, nh t là khi lô à y đến sức kh và à i tiêu dùng hoặc có bằng chứng đ y đủ chứng minh lô hàng có v đề về ch ợng.Kết qu kiể đ ợc thông báo cho nhà nhập kh u bằng m t biên b n chứng nhậ “ ợp lệ” ặc“ ợp lệ” à ậ và Angiê- ri. Th i h n ra thông báo không quá 48 gi kể từkhi nhà nhập kh u n p h .K “ ợp lệ”, à ập kh u ph i ch u phí và làm thủtục tái xu t hoặc hủy lô hàng. Khi có biên b “ ợp lệ” à ập kh u m đ ợc làm thủ tục h i quan. 1.2.3.2.Theo thông tin từ T vụ Việt Nam t i An-giê-ri, B Giao thông vận t i An-giê-ri vừa công b : Kểtừ ngày 01/10/2009, c ng An-giê ch cho dỡ những lo i hàng hóa ch bằng container. Các lo i hàngr i, hàng th c ph m, c u kiện bê tông, g và xe ô tô (hàng không ch bằng container) sẽ ph i dỡ t i cácc ng khác. Biệ á ày đ ợc áp dụng nhằm gi i quyết n n lõng hàng t i m t s c ng của An-giê-ri đ ng An-giê. Quyế đ ày đ m dứt việc kéo dài th đậu tàu t i các c uc ng quan tr ng và gi m nhiều thiệt h i về kinh tế c phí cao, phí b o hiể , õ à ,.v.v… T i ngày c ng Alger ph . 00 đến 2.500 USD.Trong th i gian t i, hàng hóa từ c ng An-giê sẽ đ ợc san sẻ đ á á , vậy các c ng khác sẽđ ợc khai thác và nâng c đ ng th i hàng về c ng An- ũ ẽ đ ợc gi . Các ng biển chính của An-giê-ri là Alger, Oran, Annaba, Djendjen, Arzew, Skikda. Các doanh nghiệp củaViệ N ý yc đ àA ý ợ đ ng xu t kh u hàng không giao bằngcontainer nế à đến An-giê-ri sau 01/10/2009. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 95
 • 96. [ G I]2.2.1.Nam phi 2.1.2.Đặ 2.1.2.1.Thông tin chung ê ầ ủ: C ò N P ý: C N P ằ C P , á N , Z w , B w ,M z ,L và Sw z .P đ và àẤ Đ D , y àĐ T yD . ệ : .2 9.9 2 2, Q đ P E w (Đ M và Đ P E w ), ệ ủ Hà L , B , P á , I và Đứ .Đ ệ ê :N đ ợ đá á à ữ ề đ ế v ề đ vậ , ế và .N à ,N P ò ữ vậ ể ế và à "v vậ " ế , àđểđế để và á à .N P ò ế về ũ đ ( fv ) ,v , á , á và ừ ( ặ đ ); á v , á ậ , á , á á - , và á ừ ( ể ).Đ ủ N P vù y đá đ ợ v vù đ ằ ẹ v ể y G E . Vù y ế 2 ệ đ . Đế 60% ệ đ ủ N P ằ ặ ằ .Tài nguyên: Cá á ủ N P ữ ợ và ế ế ( ế 0% ữ ợ à ế ), ( %), v ( %), và ( %), –silicat( %), , ặ ,đ , , , đá ý, , ế , , , á, , … :D đ ,2%, , %, à , %, Ấ Đ 2, %.Tôn giáo: T á %( à và à ế 0%; đ và ẤĐ ế 0%), Đ j 2%, Đ H , % ( 0% à Ấ Đ ), á 2 , %. ữ: G ữ : Af ,E ,N ,P ,S , Sw z , T ,T w ,V ,X ,Z ,. T ế A đ ợ ù ủ yế .G d : Tỷ ệ ế đ ế vế à , %. ủ : Pretoria. :C T w (T ậ háp) và Bloemfontein (Trung tâm hành pháp). ầ :T ếđ ủ ò . ệ ậ: D ệ á ậ ủ Hà L và A . ệ: Rand (ZAR). 2.1.2.2.Hệ th ng pháp luậtC chủ yếu của luật pháp Nam Phi là luật i và cá nhân Rôma-Hà Lan cùng Thông luậtAnh, ng từ nhữ đ Hà L và ững kẻ th c dân Anh. Luậ đ u tiên ds Châu Âu t N P C yĐ Ấ Hà L đ và đ ợc g i là Luật Rôma-Hà Lan. Nóđ ợ đ c khi luậ C đ ợ đ và L ật Napoleonic và gi ng v i Luật Scotlandnhiều khía c nh. Sau b luật này là c Thông luật và Statutory law của Anh Qu c thế kỷ 19. B đ u N -L NT -K -Đ K ế HCM | 96
 • 97. [ G I]v i s th ng nh t từ 9 0, N P viện riêng củ và đ ra những b luật riêng biệt N P , đ ợc xây d luậ á đ ủa từng thu đ a.Hiến pháp củ N P đ đ ợ và ày á 2 99 và ệu l c kể từ ngày 4 á 2 99 . 2.1.2.3.Kinh tếN P x y á ếv ụ :  P á ể ế;  T vệ àN P à ữ á v đ ợ à T (WB) đá á ủ về ợ ặ à .T y , ũ ề ề ế á , ếN P ủ ếM .K ếN P đ áđ 0. N ày y, v x và vụ à đ à v ế ủ đ .M v ày đ GDP 2 v á và ệ .T y , à y á à . ủ đ vẫ ữ v ò đ v ề ế về ặ vệ à ,x và ệ. Mặ ù ề ếN P á ( ế 0, % GDP ủ à ế ), vẫ à ề ếv ợ ủ C P , ế à GDP ủ ụ . a. ếN P GDP C P , đ x ế 2 ,9% ủ à ụ , à và vụ 9%, , %, á , %, vậ và yề , %, ệ và ề á , %, đ ệ ,9% và á à á à , %GDP ủ N P á ề N C P ằ 2 % GDP ủ à C P .N P đứ đ ụ về ợ ệ ( ế 0%), x á ( ế %)và ợ đệ ( ế 0%).Sứ ủ ề ếN P ò đ ợ ể ệ ệ đ và á tài nguyên và , , đá và ... H ế ế đ ợ ể á ừ đ y. B đ ,N P ò ề ệ đ á ể ẽ và à ề .N P ợ à vậ yể ằ đ à ò ủ C P , ệ đ v ứ ủ C P 000 2đ , 0 về đ yx v á átrên và ch ế 0% đệ ủ à ụ .B ế ủ N P : G (J ), Kw Z – Natal(D ), ề T y (C T w ) và ề Đ (P E z U ). T y ,tâm à và ệ ủ N P ậ ủ yế G .T ày đ % GDP ủ .T đá á ủ IMF, ế GDP ủ N P % ẽ ứ ừ 0,đế 0, % GDP ủ à P đ ủ N P á v đ , yể ệ và đà ề á . b. ếC ệ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 97
 • 98. [ G I]C ệ ế 0, % GDP ủ N P , v ề à á , đ á đv ò . N P đứ đ ế về á và , , ý , ặ ... N à á đ ợ à ữ à ệ ậ đ đ ế .N ữ N P à ữ ợ ừ ủ ế và đ đ ủ đế v ề . Về ặ , à ệ á đ ợ x y ề ủ ữ đ đ á ẻ ế đ y ứ đ đ ợ ệ đá ể. N P à à x và ế ù v ù á và ệ yđ đ á y và N P ữ ợ ậ .C ệ ế ày à á ể , à ệ , ế áy, ệ y... N P à à x C P , ế 0% ợ ủ à ụ .H , , ế ế ,đ , ữ à ể , ợ ... ũ àđể ủ ề ếN P .N ệN ệ đ , % và GDP ủ N P và 9% ợ đ .Hệ y, N P đ ợ về ế á ủ yế à ò à àx . Mặ ù ệ x ỷ GDP, và ế ế vẫ à yế ề ế. T ữ , đ % x ủ N P ( ỷ USD ). S ệ , , đ , á y, , ò, , ừ , , ữ .V đề à ề ệ N P ặ đ à v đề về .L ợ đ ợ đề .N P à ữ ẽ ữ ệ ặ ề ủ ế đ ậ và ợ ề ặ à .M đ á y, ề ặ W C ẽ 0%. Để ữ ữchế đ ýđ đ y, ủN P đ ủ ế x ế á ể ề vữ và ụ ệ á .D vụM à vụ à à , vễ , ủ N P ể à á v á á ể ẽ à á ể ẽ , ậ à à .DN P à đ ủ á v ữ đẹ , vậ đ , ềv yề ề à , ù v đ à ữ ậ để á á á đ à á đ ế , á ò ể .N à ệ ày đ đ vệ ệ ụ á ể vàđề ủ N P ằ và ệ ,đ ứ ế , % ữ ế và % ữ á ừ 20 0 và 20 .Đ ủ à và ( GDP ) đ ừ , % 993 lên , % 200 và đ ợ đợ ẽ 2% và 20 . N à đ y vừđặ ữ v ế : 00 000 v ệ à , , ệ á ế đế và đ và GDP 00 R .T đề đ y, 0 á ế á à ủN P .Đề ày ứ á ể ẽ ủ à N P và à N -L NT -K -Đ K ế HCM | 98
 • 99. [ G I]đ ể đế ẫ ữ ậ á á đgian. c. ữ ủ ế S ữ vụ à , à ế , Dẫ đ ế v á ; Nề ệ x áđ ; T vễ ù ; M ệ đ ; C ệ ợ á ể . C ệ đ N à ề . 2.1.2.4. Q ệTừ đ ữ 990, N P đ c h i nhập v i kinh tế khu v c và thế gi i. Nam Phi làthành viên chủ ch t của SACU (Liên minh Thuế quan Miền Nam Châu Phi) và là thành viên tích c ccủa SADC (C đ ng Phát triển Miề N C P ) N 2000, H ệp đ nh Nam Phi - EU vềm i phát triển và hợ á đ ệu l . T đ 9 % à x t kh u của Nam Phi và 85% hàng xu tkh u củ EU đ ợc t .do thâm nhập th ng của nhau mà không ph i ch u h n ng ch và thuế.Châu Âu là b n hàng l n nh t của Nam P , ng xuyên chiếm kho ng 45-50% kim ng ch buôn bán à ủ ày. R A và Đức m c chiếm trên 10%. Hiện nay, Châu Á là b n hàngl n thứ , 2000 ếm trên 17% kim ng ch xu t kh u và 24% kim ng ch nhập kh u của NamPhi. Các b n hàng Châu Á quan tr ng nh t là Nhật B n, Trung Qu c, Hàn Qu c. Châu M chiếm13,6% kim ng ch xu t kh u và 15% kim ng ch nhập kh 2000 ủa Nam Phi. Tuy nhiên buôn bánv i Châu M chủ yếu ch tập trung vào M chiếm kho ng 12% kim ng ch xu t nhập kh u (nếu xét vềqu c gia thì M là b n hàng l n nh t của Nam Phi). Buôn bán v C P ,T Đ và C Đ iD mức th p. Zimbabwe là b n hàng l n nh t của Nam Phi Châu Phi.Quan hệ i giữa Nam Phi và M ũ t g n bó. Trong buôn bán song , M cho NamP GSP, đ n 5.000 s n ph m củ N P đ ợc xu t kh u vào M miễn thuế đến ngày30/9/2008. Từ 99 , đ o luậ "T ng kinh tế và i cho Châu Phi" của M dành nhiềđ C P , đ N P .T đ o luật này, s mặ à àN P đ ợc xu t kh umiễn thuế vào M đ ợc b sung thêm g n 1 .900 mặ à . Đặc biệt, toàn b s n ph m dệt may và m ts mặt hàng dệ đ ợc miễn thuế hoàn toàn.Quan hệ i giữ N P và á c Châu Á - Thái Bìn D ày à đ ợ đ y m nh.Hiệ y N P đ x ến thành lậ i t do v i m t s Ấ Đ ,A ,S . N 200 , N P ũ đ đề xu t d đ nh này v i c kh i ASEAN. Giữa NamPhi và Nhật B đ à ập Diễ đà đ á và 999 đế th t chặ ữa quan hệ giữa hai c. Hiện nay Nhật B n là b n hàng l n nh t C Á và N P và đứ ứ ub nhàng củ c này. Quan hệ giữa Nam Phi và Trung Qu ũ c phát triển m , đặc biệt từ h ingh ợ đ nh Trung Qu c – Châu Phi l n thứ nh t t i B c Kinh. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 99
 • 100. [ G I]Là thành viên củ WTO, N P đ ững c g ng l n trong việc th c hiện các cam kết trongWTO. Trong nhữ ,C ủN P đ à vệ đ n hóa và gi m thuế.Mức thuế quan trung bình gi m từ 29% 9 x ò , % 999. T y vậy, Nam Phi vẫnduy trì thuế nhập kh u khá cao v i m t s mặ à , ện ô tô và hàng dệt may. Nam Phiáp dụng mức thuế giá tr à %, á i phí nhập kh đ đ ợc bãi b . N P đ l cthay thế các hàng rào phi thuế bằng thuế và đến nay ch còn m t s ít các mặt hàng ph i ch ukiểm soát nhập kh u. Các mặt hàng hiện vẫn c n gi y phép nhập kh u là các s n ph m sữa (vì lí do sứckh ), x u (mặt hàng chiế ợc), hóa ch đ c h , vũ . 2.1.2.5. Q ệ ếNam Phi là thành viên của các t chức khu v c và qu c tế : AU, FAO, G-24, G-77, IAEA, ICAO,ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,IOM, NSG, UN, UNCTAD,UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR,WHO, .v.v.Từ khi ANC lên c m quyền, Nam Phí tích c c tham gia gi i quyết m t s x đ t khu v và v ò c l n trong C đ ng Phát triển Miề N C P (SADC), đ ng th ngv C á, đặc biệt v á c ASEAN. Nam Phi chú tr ng quan hệ v á c Châu Phi, tranhthủ á c l , đặc biệt là M , Nhật B n, EU) Nga, Trung Qu c và Ấ Đ nhằm thu hút v , đ ,khoa h c k thuật và m r ng kinh tế đ i ngo i. Cùng v i Nigeria, Senega Libi và Algeri, Nam Phiđ C đ i tác m i vì s phát triển châu Phi NEPAD 2.1.2.6. ă d a. Gặp mặỞ Nam Phi có r t nhiề á để à đ i b i qu c gia này có nhiều dân t c v i các nề v á .T y à v c ngoài thì b t tay là cách tiếp cận ph biến nh t.M t s phụ nữ có thể không b t tay mà ch đ u. Khi đ á đ đ à t nụ ià đủ cho m t l à đ ện.N , i Nam phi khá tho i mái và thân mậ ng kinh doanh. Khi gặp m đ ,cách t t nh để b đ u câu chuyện là nói về những thứ xung quanh h n ức kh , đ , igian r nh r i hay thể . Đ ằng vào v đề kinh doanh và b qua những phép tế nh đ ng nàycó thể biến b n thành m i thô l , không biết quan tâm t i khác.Thiế ũ à t tậ t ít những nghi thức xung quanh việc đ i những t m thiếp này. Theo qui t ng, b n nên coi tr ng những t m thiệp kinhdoanh và c t giữ chúng m ợ ý à t vào trong ví khi nhậ đ ợc chúng. b. Giao tiếpNói chung, nhữ i Nam Phi là nhữ i nói th , và l i r t biết nói á , ế à và đ v i ai. H biế đ ợ đ ều gì có thể à i khác không c m th yhài lòng. Cách thức giao tiếp phụ thu c r t nhiều vào c đ của m i quan hệ. càng thân thiết, h càngc i m và thật lòng. Những m i quan hệ m i b đ u c n s tế nh và .Đ i v i kho á á ,N P đ á à i châu Âu vẫ à , ànói chuyện h ng giữ m t kho ng cách nh đ nh. Không gi v ủ i Nam M và i Ả rập, h v ệc ch và i hay những việ à .Nếu b n mu n nói chuyện thì Nam Phi th c s là m ý i trò chuyện thânmậ . N i Nam Phi thích nói chuyện về r t nhiều chủ đề. Là m t qu c gia thích các ho đ ng ngoài N -L NT -K -Đ K ế HCM | 100
 • 101. [ G I]tr i, h yêu thể và đ y à t nh để b đ u. Các môn thể thao h yêu thích có thểkể đế đá, ày, u dục. Các chủ để khác cho cu c nói chuyện có thể bao là thức , ợu Nam Phi, du l ch thế gi i và vân vân... Chú ý, trách so sánh các thành ph v i nhau b i m i N P đều t hào về thành ph của riêng h . Đừng bao gi đ ững chủ đề gây tranh cãi. c. Những bu i gặp mặ ăT c khi mu n gặ đ i tác Nam Phi b n nên hẹ c. Sẽ r để lên l ch nhữngcu c hẹn trong kho ng th i gian giữa tháng 12 và tháng 1 hay 2 tu c và sau ngày lễ Phục Sinh vìđ y à ữ ù ễ chủ yế .Những bu i gặp mặt ban đ để xây d ng các m i quan hệ. H uhết các cu c h đ ợc b đ u v i những câu chuyện nh và đ ợc chuyển sang chủ đề kinh doanh m tcách nhanh chóng. Nếu có thể, hãy g đ i tác của b n m t b s c cu cgặp mặ để đ i tác của b n biết rõ những v đề gì mà b n mu n gi i quyết.Nếu th c hiện m t bài thuyết trình, hãy nh làm cho nó thật rõ ràng. Những quyế đ nh kinh doanhđ ợ đ a trên những con s và dẫn chứng, chứ không ph i c m tính hay m t thứ đ v .H yđ ững biể đ , s liệu, dẫn chứng vào bài thuyết trình của b n.Tuy ph n l n công việ đ ợc th c hiện bằng tiế .N n làm v i m t công tymà ngôn ngữ h dùng là tiếng Afrikaans nếu b n có thể chuyển m t s tài liệu thành tiếng Afrikaansbằng cách này b đ c s gây ợng v đ i tác của mình. d. Tập quán kinh doanh Theo thông lệ củ N P á à ng thuê m đ i lý giao nhận làm các thủ tục c n thiết. M đ i lý vận t i có mã s h i quan củ . Đ ng th đ ết lập nên m t hệ th ng liên l c qua m ng giữa H i quan Nam Phi và các công ty giao nhậ . Đ ều này làm gi m th i gian làm thủ tục h i quan gi m xu ng còn t đ ày à v ệc kể từ ày đ y đủ chứng từ. K đ i lý hãng t u hoặ đ i lý giao nhận th c hiện các thủ tục nhập kh u hàng thì c n chú ý tho thuận rõ ràng về c phí t u biển/máy bay, chi phí b c dỡ hàng kh i t u/máy bay, chi phí làm thủ tục H , i kho h i quan và kho củ đ i lý, chi phí vận chuyển n i đ a, chi phí b c xếp hàng vào kho của mình. Nế đ ợc T ng chi phí (Total all - in Charge) là t t nh t. C n ph i yêu c u hãng giao nhận cung c p cho mình Gi y d kiế à để ràng bu c trách nhiệm của h đ i v à .Đ ng hợp x y ra v i m t s công ty Việt Nam khi sang bên N P y đ nh rõ ràng về chi phí vận chuyển và gặp ph i tranh ch p không c n thiết. Hãng giao nhận luôn giữ à đế đ ợc thanh toán hết s tiền chi phí vận chuyể và đ à m t lợi thế của h . D đ à thuận cụ thể c khi g à à đỡ x y ra kh p về vận t i b y nhiêu. H á đ T i và Danh sách hàng ph đ ợc lập bằng tiếng Anh. Các chi tiết về hàng hoá ph đ ợc mô t đ y đủ. Tránh việc ch nêu tên và nhãn hiệu không thôi. Ví dụ đ i v i máy móc thì ph i ghi thêm m t s chi tiế n về công su , n xu t,..Trong từng danh mục m t, kể c quà biếu và t , á ng cáo công ty, .. .. c n ph i cung c p giá FOB của s à á đ ằ USD H áđ T i và Danh sách hàng. Không ghi câu "No commercial value" trong hai chứng từ trên. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 101
 • 102. [ G I] Nếu là hàng triển lãm thì c n ph i gh i rõ câu sau: "The invoiced goods are of .. ..(country) .. .. origin and are intended for display purpose only at the exh ibition site in .. .. (place).. .. , South Africa". Trong m ng hợ đều ph i gh i rõ xu t xứ à á để h ữ dữ liệu. Đ iv à đ g c n ph i gh õ à ù à y để ng và ch t liệu của s n ph m. Cung c đ y đủ s liệ n cho tùng kiện hàng nếu tr ợng và kh ợng không gi ng nhau. H áđ T i và Danh sách hàng ph đ ợc g đế đ i lý vận t i biển ít nh à c7 ngày hàng t i c ng/sân b y. Đ ề ày đ m b o việc giao nhậ đ ợ đ đ ểm c n thiết.L ý: á t nh đ i v i doanh nghiệp kinh doanh xu t nhập kh à Đ ý để làm thủ tục h iquan và vận chuyền hàng hóa cho t đ ợc yêu c u. 2.1.3.Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngo i giao từ ngày 22/12/1993. Kể từ đ , ệgiữ c tiến triển t đẹ . H đ đ i nhiề đ à đ o nhằ đ y hợp tác trênnhiề v . N 2000, V ệt Nam m Đ á i Nam P và N P ũ Đ i sứ quán t iHà N i.T á 0 999, T vụ của Việt Nam t N P đ đ ợc thành lập nhằ đ ynữ đ .H đ . ýHệ đ i tháng 4/2000, th a thuậndành cho nhau quy chế t i huệ qu c (MFN) trong buôn bán hai chiều.Trong nhữ đ y, ệ đ c tiế à ò o sát lẫ để i hợp tác kinh doanh. Các h i chợ triển lãm qu c tế t chức Ở N P , đ n nh t làh I chợ qu c tế S x, đ đ đ ợc các doanh nghiệp Việt Nam tham d . Từ đnghiệ đ đ đến nhiều hệ dòng buôn bán có hiệu qu .2.1.3.1. 2001-2010 (6 ng) 377.89 400 350 300 ệu USD 250 206.74 200 146.43 150 111.8 100.7 119.5 100 56.8 29.1 15.5 22.7 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng) N -L NT -K -Đ K ế HCM | 102
 • 103. [ G I]Hiện là th ng xu t kh u l n nh t của Việt Nam t i C P .T á 2002, 200 ,ng ch xu t kh u của Việt nam sang Nam Phi có s suy gi m so v 200 , ủ yếu do giám sátxu t kh u g . T đ đ y ừ 2005-2009, t đ ng kim ng ch xu tkh u hàng hoá của Việt N N P % . Nế ch xu t kh u ch đ t15,5 triệ USD 2002 200 à , ệ USD và 2009 đ t 377,89 triệu USD. 2.1.3.2. ặ ặ ệ - e ặ 2009 ợ ( ệ ỷNAM PHI ( ) USD) 377.9 100.0% 1. Đá ý, và 199.3 52.7% 2. G ày á 35.9 9.5% 3. G 37.253 16.4 4.3% 4. Cà phê 8.976 12.8 3.4% 5. Hà ệ y 10.2 2.7% 6. Máy v , đệ và ệ 5.3 1.4% 7. S 4.3 1.1% 8. H 1.332 3.8 1.0% 9. S ừ 3.3 0.9% 10. G và 2.2 0.6% 11. P ệ vậ và ụ ù 1.6 0.4% 12. G y và á ừ y 1 0.3% 13. Mặ à á 81.8 21.6%N : ụT 2009, 0% x N P đ ợ x đá ý, ý và . Mặ à ày v à ế ủ x Vệ N ế 9. % x . Cá ặ à về ế ỷ á , ụ ể ế . %, à ế . % y à N P à ểt đ ợc về h u hết các nông s n chủ yếu mà còn là m t nhà xu t kh u nông s n. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 103
 • 104. [ G I] ệ - e ặ ầ ă 2010 ợ ( ệ ỷNAM PHI ( ) USD) 406.7 100.0% 1. Đá ý, ý và 177.2 43.6% 2. G ày á 28.3 7.0% 3. Cà 12.143 13.3 3.3% 4. Hà ệ y 12.2 3.0% 5. G 26.706 10.8 2.7% 6. Máy v , đệ và ệ 5.9 1.5% 7. S ừ 3.8 0.9% 8. H 881 3.2 0.8% 9. P ệ vậ và ụ ù 3 0.7% 10. S 2.6 0.6% 11. G và 2.1 0.5% 12. G y và á ừ y 0.5 0.1% 13. Mặ à á 143.8 35.4%N : ụĐá ý, i quý và s n ph m là mặ à đứ đ u về kim ng ch xu t kh u sang Nam Phi. Trong9 á 20 0, ch xu t kh u mặ à ày N P đ t 177.2 triệu USD, chiếm43.6% t ng tr giá xu t kh u sang Nam Phi.Đứng thứ hai là giày dép các lo i, kim ng ch xu t kh u mặ à ày 9 á đ 20 0 à 28.3triệu USD, chiếm 7% t ng tr giá xu t kh u sang Nam Phi.Cá ặ à v à ế x ủ Vệ N ế ỷ á x , ụ ể: à ế . %, à ệ y ế % và ế 2.7%. G¹o xuÊt vµo Nam PhiphÇn lín ®Ó t¸i xuÊt sang c¸c n-íc ch©u Phi kh¸c trong khèi SADC vµ mét sè n-íc ë T©y Phi. MÊy n¨mgÇn ®©y, n-íc ta còng b¾t ®Çu xuÊt khÈu sang Nam Phi c¸c s¶n phÈm ®iÖn-®iÖn tö, dông cô c¬ khÝ, ®ågia dông, hµng thñ c«ng mü nghÖ, ®å gç.T 9 á đ 20 0, ện vận t i và phụ tùng là mặ à đứng thứ 8 trong b ng xếph ng kim ng , ứ ng về kim ng ch cao nh t 375,72% so v i cùng k 2009,tiế đến hàng dệ y , %. 2.1.3.3. Các hình th c xu t kh u chủ yếu của Việt Nam và ph ng th c thanh toán.Đ i v i những hàng hoá của Việt Nam thâm nhập vào th ng Nam Phi chủ yếthức xu t kh u gián tiếp hay ph i xu t kh u qua m c thứ . Cò đ i v i việc thanh toán thì doanh N -L NT -K -Đ K ế HCM | 104
 • 105. [ G I]nghiệp Việ N và N P ò ếng nói chung về việc l a ch n hình thức thanh toán qu ctế thông qua ngân hàng. 2.1.4. ầ 2.1.4.1.K ế ệ ủ N P 2 ặ v á ể vàv x .T ệ đ GDP à % à ày yể ụ 0% ợ đ và ệ ụ và à ày. C9 x N P .B đ ò àx v y .K , % ệ N P ể ụ đ ợ x 22% đ àcó tiề á .N ợ để ủ x ệ N P à .L ợ đề à .K 0% ợ đ ợ ụ ụ đ ệ và , ệ đ ệ . Tùy ậ , đvà ậ á á .N P à ề vù á ệ á .N P ữ đá ứ đ ợ à ò à x .T y ợ và đề ệ vẫ áđ ủ á .K % ợ ệ đ ợ ụ à y ệ đ và à x . a. ậN P .T y ,N P vẫ ậ , , , à và á y .N P à x ò ệ y ,đ , , á , ,và ( ). N P ũ x á , ợ , , ,v( ) và . EU à ậ á ặ à ệ ủ N P .B N ệ N P á ệ á á ệ C P L ,Sw z và Z w .B N ệ đà á v H K .M :C , WTO,SADC, SACU và H ệ đ T T v EU về ữ v đề .Hệđ T T v EU đ á á á. y , á ữ , đ , á ợ và đ ủ N P đ ợ ợ ừ ế . b. ở ủ dệ 1. Cá à ế : Cụ Q à ợ và Sứ 2. C y ủ B N ệ á ệ ý về ợ ủ á ặ à ệ 3. P C A :L ậ ý ể á ù và y . 4. T ế ậ :X ế ậ 5. Tậ á ụ: N đ ủ yế , á và y, C Á ( ủ yế đ ) c. ầ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 105
 • 106. [ G I]N , ủ yế à à và , à ặ ữ à Vệ N x áđ và N P .T y x đ .N P ( ẤĐ ) ủ yể đ .M x à ,V ệ N yể x á ặ à ế ế à T N y ... 2.1.4.2. Hàng dệt may a. ầCác s n ph m dệ y đ ụng t i th ng N P đ ợc phân biệt theo mẫu da. t ngl i tiêu dùng và th hiếu tiêu thụ. N đ đ ( ếm t i 77% dân s ) thích mặc những lo iqu n áo rẻ tiền, chủ yếu là qu ò,á ò, á ,á ... và ng ch t liệu bền. H thíchm , đặc biệt là nhữ à đậ . N i da tr ng (ch chiếm 12% dân s ) chu ng phong cách Châuâu, thích tông màu thanh nhã. Gi i trẻ ặ x ng th .N i da m u (chủ yếu là g c i Ấ Đ ) có kiể ặc riêng. Nhìn chung, dân Nam Phi da tr ũ đ ặcqu n bò, áo phông. H không câu nệ và á ặc, trừ s ít t ng l đ ng trí thứcv ò . N ững ngày thứ á v đ đến trụ s trong b đ ng (casual).Ngoài ra, hàng dệt may củ N P ò đ ợc phân lo i theo mùa và theo vùng. Khí hậu của Nam Phiđ ợ à 2 ù :đ và . Mù õ t là từ á 2 đến tháng 2. Th i tiế á đ i, và ày và đ . Đ ều này.khiến t ng l p ít tiền (chủ yế à đ )mu n mua m t chiếc áo để có thể á và ày và đủ để mặ và đ . Mù đth i tiết l , ày ệ đ có thể xu ng t i 130C, t i kho ng – 0C. T y đ n NamPhi không có tuyết do khí hậu khô. Yếu t th i tiết ng r t nhiều t i chúng lo i hàng may mặc. b. ậHiệ y c nhập kh u hàng may mặc nhiều nh t Châu Phi là Nam Phi. T i châu Phi ch có Nam Phivà Mauritius có thể s n xu đ ợc m t s mặt hàng dệt và nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành maymặ . Đ y à i sao nhập kh u các s n ph m dệt của Nam Phi l i th p nh t trong s á đứngđ u về nhập kh u dệt may châu Phi.T đ y, à ệt may chủ yếu tập trung vào s n ph m thay thế nhập kh để đá ứng nhu c u củath cHiện có kho ng g 2.000 y v c dệt may, mang l i việc làm chokho 0.000 đ , đ 12% t ng s đ ng trong ngành chế t o của Nam Phi. Các s n xu t hàng dệt may chủ yếu tập trung vào b n khu v c chính là các t nh Western Cape,KwaZulu-Natal, Free State và Gauteng.T đ y, ng dệ y đ ợc Chính phủ b o h cao. Tuy nhiên, sau khi gia nhậ WTO 99 , c áp l c t do hóa kinh tế, Nam Phi bu c ph i m c a th ng hàng tiêu dùng n đ a cho c ngoài. Làn sóng các lo i hàng dệt may giá rẻ ch ợ đ ng từ Trung Qu c, Ấ Đ và những Á á đ đặt ngành dệt may Nam Phi vào thế đ đứ . Cá à áysu t th và ể c nh tranh về á, .000 đ ng m t việc làm. Hàng nhập kh đtràn vào và chiếm từ 0 đến 70% t ng các s n ph m có mặt trên th ng.Các s n ph m dệt nhập kh u chính là bông, v i sợi dệt, sợi t ng hợp nhân t o, v i bông dệt. Về hàngmay mặc, các s n ph m nhập kh đ ợc làm từ v i dệt kim và những ch t liệu nhẹ đ ợ ng,chủ yếu là th i trang dành cho nữ. N i dân Nam Phi không quá c u k ặc. Những nhàxu t kh u chính vào th ng Nam Phi là Trung Qu c, Ấ Đ , Đà L và H K , đhàng dệt may của Trung Qu đ chiế đến 55% th ph n. Ngoài ra ph i kể đến s hiện diệnkhông nh củ á àđ c ngoài t đ y i hai hình thứ : đặt nhà máy s n xu t tr c tiếp và N -L NT -K -Đ K ế HCM | 106
 • 107. [ G I]thông qua hợ đ ng ủy thác. M t s nhà máy của các tên tu i l đ đ ợ đặt t N P TogaLiing (Pháp), Mark & Spencer (Anh), Gap, Tommy Hilfiger (M )… c.V i t m quan tr ng mang tính kinh tế và xã h i , ngành dệt may tiếp tục nhậ đ ợc s đặcbiệt của Chính phủ Nam Phi thông qua các mức thuế nhập kh u khá cao, từ 2% đến 32,5% tùy lo is n ph m. Hiện ch có m t s đ ợ ng mứ đ ế theo các Hiệ đ nh mà Nam Phi kýkế và đ AGOA ( 9 c châu Phi ký v i M ), Hiệ đ i t doNam Phi v i EU, 13 thành viên của kh SADC và c còn l i trong kh i SACU.Chính sách m i củ N P đến nhập kh u dệ yđ ng r t l đến cácdoanh nghiệp xu t kh u hàng dệ y à, đ V ệt Nam. Từ 1/1/2007, Nam Phi ápdụ ế h n ng ch t vệ đ i v i hàng dệt may có xu t xứ từ Trung Qu c, v i th i h à đến31/12/2008 .Mặt khác, B C T N P đ ế ho ch s đ i thuế nhập kh u các mặt hàng dệt(nguyên liệ đ u vào của may mặc) theo chiề ng gi m thuế nhập kh u. Nguyên nhân là do NamPhi mu n h trợ ngành công nghiệp may mặ c. Th c tế là sau khi Nam Phi áp dụng biệnpháp t vệ, áp h n ng đ i v i hàng dệt may từ Trung qu c, các doanh nghiệp kinh doanh và bán lẻhàng may mặc củ N P đ yển sang nhập kh u hàng may mặc từ á c khác. Do vậy, BC T đ x x m thuế nhập kh u hàng dệt (ngành dệ đá ứ đ ợcnhu c u nguyên liệu cho ngành may mặ ), để gi đ và , ức c nh tranh của hàng maymặc s n xu t t i Nam Phi.Nam Phi không áp dụng h n ng đ i v i hàng dệt may nhập kh u và tuân theo các hiệ đ nh t do i v EU, SADC và Z w .T các hiệ đ đ ,N P á ế cho mặt hàngdệ y ũ á ặt hàng khác.Do n n th p nghiệp r t cao (trên 30%), nên ngành may mặc củ N P đ ợ à c b o h m nhbằng hàng rào thuế quan. Tuy nhiên Nam Phi là m t trong những sáng lập viên của WTO nên h ph ituân thủ l trình c t, gi m thuế y đ nh của t chức này. Mức thuế Nam Phi áp dụng cho các c khác ngoài hiệ đ ng là thuế su MFN. N à , đ i v i nhữ cđ ý ết hiệ đ x v i Nam Phi thì tùy theo từng hiệ đ nh mà Nam Phi áp mức thuếkhác nhau. Mức thuế chung là từ 20% đến 60%. 2.1.4.3. d ậV i chính sách m c a của mình, hiện nay Nam Phi là m t trong những qu c gia nhập kh u mặt hànggiày dép nhiều nh t của châu lục.Mặc dù s n xu ày , đặc biệt là các s n ph m từ , đ át triển từ lâu Nam Phi, kim ng chnhập kh u vẫ đề á . N ợc l i, xu t kh ày ều.Trung Qu c hiện vẫn là nhà xu t kh u l n nh t vào Nam Phi v i kim ng 200 đ t 423 triệuUSD, đ % ng tr giá nhập kh u mặt hàng này. Tiế đế à á Á áViệt Nam, Indonexia, Ấ Đ , H ng Kông... Các nhà cung c p châu Âu và M ũ ặt m t s s nph ệu l n thu c về đ n th à i có thu nhậ ày ể thaoNike, Adidas, giày da hiệu Baker và Jordan..v.v. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 107
 • 108. [ G I]Giày dép nhập kh u bao g m các chủng lo i từ cao c đến các lo i giày ph m ch và đ ợclàm từ m i ch t liệ , da, v i... Các s n ph m thu ệu n i tiếng xu t hiện trên th ng d i hai hình thức: thông qua hệ th ng phân ph đ c quyền (Puma, Nike, Hush Puppies,Rhomba Wallace) và thông qua các nhà máy s n xu đ ợ đặt ngay t đ (F ,B ,United Fram, Wayne Plastics).Ho đ ng s n xu t giày dép của Nam Phi tập trung vào b n vùng chính là Western Cape, SouthernC , Kw Z N và G , đặc biệt là t nh KwaZulu Natal chiế đến 63% t ng s n xu t của c .Đ y à ữ ập trung nhiều vậ và á thu c da v đ ừ lâu. Ho đ ngs nx ũ tập trung vào m t s ợ y, đ % ng s á s n xu t giày dépđ ếm 70% t ng s n xu t c c.Ngành da giày là m t trong những ngành ch á đ ng m nh nh t từ quá trình t á icủa Nam Phi. Kể từ sau khi gia nhậ WTO 99 , ủ gi m thuế nhập kh u nhiều mặt hàng,ngành da giày ph đứ c s c nh tranh kh c liệt. Ch á đ y và ập kỷ, thành phPietermaritzburg thu c t Kw Z N đ ợc mệ à“ à ày” v i s ợng côngnhân làm việc lên t i hàng chụ i. Tuy nhiên, theo s liệu của Hiệp h i ngành da giày NamPhi, s ợ đ ng m t việc làm thành ph này sau khi Nam Phi m c a th ng là không nh ,vào kho .T đ n ch từ 99 đến 1996, kho 00 à áy đph đ a. b.Cũ à ệt may, là ngành s n xu t mang l i việc làm cho m ợng l đ ng,ngành s n xu t giày dép vẫ đ ợc b o h cao. Mức thuế hiện t đ i v i giày dép nhập kh u mức từ % đến 67% tùy thu c vào giá tr của lo i hàng nhập kh u.Ngoài thuế, hiện nay các nhà nhập kh u s n ph m giày dép còn ph i xin gi y phép nhập kh đ i v im t s chủng lo i giày. Gi y phép này do Phòng qu n lý xu t nhập kh u Nam Phi c p và có giá trtrong vòng 12 tháng. 2.1.4.4. Thủy h i s nN P à c có truyền th ng t cung từ c p do chế đ A để l i c à đá tvà chế biến thuỷ h i s n khá phát triển. Nhập kh u h i s n của Nam Phi r t nh so v i t ng cung củath .H ữ i dân Nam phì có tậ á t nhiề ủy h i s n.S ợng thủy h i s n củ N P à đ ợc kiểm tra nghiêm ngặ để b o vệ ngu n tài nguyênbiển nên không có s y đ i l n trong m y đ y. T ng s ợng đá 2000 đ tkho ng 600 nghìn t n.Hà , ợ đá t cá củ N P đ t 600 nghìn t n, tri giá 2,5 triệu Rand doanh thu bánbuôn. Nam Phi có kho 2 .000 đ ng và 3.400 chiếc t đ ợc s dụng vào ngành này. S ợnglo ển đ ợ , á A , và á ( t lo i cá tuyên chiếm tỷ lệ cao nh t về tr giávà s ợng là 45% cá biển g á ò , á i m đ và cá tr ng chiếm 23%,sò biển 11%.Thuế nhập kh u đ ợc áp dụ đ i v i t t c các mặt hàng thủy h i s và đ ợc tính trên tr á đ i. Nếu có nghi v n về s chính xác cua giá c , h i quan Nam Phi sẽ tiến hành kiểm tra và cácđ nh l i. VAT là 14% tr giá hàng bao g m c thuế nhập kh u. Các mức thuế có kh ẽ đ ợc gi m y đ nh chung của WTO đ i v i mặ à ày. N P á đặt h n ng ch nhập kh u cácmặt hàng thủy h i s n. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 108
 • 109. [ G I]Về chế đ gi y phép, t t c các lo á ,đ nh, s y khô, mu i, hun khói (mã s 03.02, 03.03,03.04, 03.05 trừ 0 .0 . ) đều ph i xin gi y phép nhập kh u. Cá à á xá , đ ng vật thân mềmcác lo ( 0 .0 , 0 .0 ) đều ph i xin gi y phép nhập kh u. Ngoài ra các lo i tôm, cua, cá, .m c kháckhông thu c diệ đều không ph i xin gi y phép nhập kh u.Đ i v i các mặt hàng thủy h ừ Việt Nam, H i q N P đò i ph i có Gi y chúng nhậnkiểm d ch (Phytosanitary certificate). Ch ợng s n ph m ph đ m b o không gây h i tiêudùng và ph i tuân theo tuân theo tiêu chu n s n ph m của Nam Phi.C i xu t kh u các mặt hàng thủy h i s n của Việ N đ N P ẽ gặp những thuận lợi và khó :Thuận lợi: Về n Việ N và N P đều là nhữ c xu t kh u các mặt hàng thủy h i s n.M z à c xu t kh u s ợ đ i l n thủy s và đ nh vào Nam Phi.Tuy nhiên, do v đ ý á , ng sinh thái khác nhau nên chủng lo i th y hai s n cónhững khác biệt nh đ nh giữa Việt Nam và Nam Phi. Việt Nam có thể nghiên cứ để đ tschủng lo i thuỷ h i s àN P . Đặc biệt là các lo á c ng t d ng chế biế đl nh và mu i khô. Hiện nay trên th ng Nam Phi có bán s lo i nghêu của Việt Nam.K ó ăn: Th N P ò đ i m i mẻ đ i v i các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanhmặt hàng này. Tỷ lệ tiêu thụ thủy s n của dân Nam Phi th t nhiều so v á c khác. Bênc đ , i phí vận chuyển là là m t yếu t b t lợ đ i v i các nhà xu t kh u Việt Nam trong khi hàngthuỷ s n của Việt Nam gặp ph i s c nh tranh m nh củ M z ,A ... à á c có lợi thế về đ a lý. 2.1.5. 2.1.5.1. ếThuế nhập kh u của Nam Phi nhìn chung từ 0 đến 45% v i m t s ng hợp ngo i lệ. N P đchiểu theo hệ th ng mã thuế HS và thuế h ũ ế nhập kh đ ợ giá trh (F.O.B) đ i v i từng mặt hàng cụ thể. Mức áp thuế nh :  0% đ i v i s n ph m và công cụ, thiết b nông nghiệ , à ệu s n xu t, hàng hoá là nguyên liệ đ u vào cho s n xu t, chế biế và c thiết yếu.  % đ i v i các lo à á áy y, á i, các thiết b đà , x đ t, ph n mềm máy tính, máy móc , thiết b khác...  0% đ i v i các s n ph m tiêu thụ cao c p, xa x á :Tv, áy v , áy y, x v , đ c , đ trang sức bằng vàng b , đá ý...Thuế nhập kh u củ N P đ i v i các mặt hàng xu t kh u chủ l c của Việt NamSTT Tên mặt hàng Đ Thuế su t VAT xin phép Ph thông MFN1 G o 0% 0%2 Cà phê ặc cent/kg 0% 0% T , đ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 109
 • 110. [ G I] c cafein T đ , đ ặc c cafein cent/kg 6% 6% Cà đ chế biến kg 20-25% 20-25%3 Chè 0% C đ cent/kg 4% 4% B Y tế Chè xanh kg 0% 0% B Y tế Chè h n hợp kg 0% 0%4 H t tiêu kg 0% 0%5 Quế kg 0% 0% Đ : / ,6 có vỏ/không có vỏ kg 4% 4%7 Cao su thiên nhiên kg 0% 0% Cao su t ng hợ kg 0% 0% Cao su t ng hợp BR,SBR, NBR, XSBR, EPDM kg 10% 10% Cao su t ng hợp butyl, CR, IIR, CIIR, BIIR kg 10% 10%8 Thu ếu kg 40% 40% Thu á đ ếu lo i khác hoặ đ ếu có thu c lá kg 45% 45% 15% hoặc 860cent/kg I nh 85% tr giá Thu á ế biến kg hàng9 Rau kg Dâu tây các lo , u kg 20% 20% N c s t cà chua kg 5% 5% Đậu nành kg 8% 8% Đậu các lo i khác và h t ca cao kg 0% 0% Các s n ph m từ đậu kg 10%-20% 10%-20% N -L NT -K -Đ K ế HCM | 110
 • 111. [ G I] Ngô h t kg 0% 0% Các lo i ngô khác Rand/kg 13.74 13.74 Ngô b t Rand/kg 20.61 20.61 Tinh b t ngô, yến m ch kg 5% 5% Các s n ph m khác từ ngô, yến m ch kg 10%-20% 10%-20% Các nguyên liệu l y từ rau để dùng tết bện, bu c kg 0% 0% Các s n ph m làm từ rau, có thể đ ợc, bao g m c d ừ rau, xáp từ rau kg 10%-20% 10%-20% H á đ c y kg 20% 20% M t s lo I hoa nhập kh để làm gi ng kg 0% 0 H kg 9.40% 9.40% Các lo I c cho gia súc kg 0% 010 Qu các lo i kg 5%-20% D t, cà chua, nguyên qu hoặ p l nh kg 15% 15% D , à , đ ế 15-20% và/hoặc biến kg 4,15 Rand/kg Các lo c u ng có ga hay không có ga, đ ợc làm từ rau và hoa qu kg 20-30% 20%-30% Qu v i, dứ , , y kg 15% 15% V đ ế biến kg 5% 5% Dứ đ ế biến kg 55% 55% N c dứa kg 25% 25% ỔI, x à , cụ 35% 35%11 Các lo ồ gỗ thành ph m kg 20% 20%12 Th t lợn kg 15% 15% N -L NT -K -Đ K ế HCM | 111
 • 112. [ G I] Các s n ph m từ th t lợn h n hợp kg 45% 45% S n th t lợn kg 0% 0%13 Thủy h i s n kg Cá h Đ T y , T á B D ng, đ nh và hun khói, cá ngừ, cá trích, cá tuyến, cá mòi, B Thủy s n và cá mập các lo i cent/kg 6 6 B Y tế Cá h , á , cá thu, cá tuyết, cá tr ng mu I, cá mòi m đ hoặc s y khô, B Thủy s n và và p l nh kg 25% 25% B Y tế L , cá chép và các lo i cá còn s ng khac kg 0% 0% Miễn B Thủy s n và Các lo i cá khác kg 25% 25% B Y tế các s n ph m từ cá dành I tiêu dùng cent/kg 6 6 B Thủy s n và Tôm cent/kg 5 5 B Y tế B Thủy s n và Tôm hùm cent/kg 0% 0% B Y tế M c cent/kg 6 6 Trứng cá mu i kg 27-30% 27-30%14 May mặc Qu n áo (apparel) kg 40-45% Ch (Yarn) kg 15% V I kg 22-24% Hàng thành ph m kg 30-34% SợI (fibers) kg 0-11% 40-54%ít nh t Áo cánh nữ bằ ụa kg là 48 Rand 30% Áo Jacket kg 40-54%ít nh t 30% N -L NT -K -Đ K ế HCM | 112
 • 113. [ G I] là 48 Rand 40-54%ít nh t Á kg là 48 Rand 30%15 Giầy dép 30% 30% Dép lê 30% 30% Gi y da 30% 30% 30% hoặc 5 Rand, l y giá tr cao Gi y thể thao 30% hoặc 5 Rand, l y giá tr cao Gi y v i 2.1.5.2. ế a. Gi y phép nhập kh uM t s hàng hoá mu n vào Nam Phi ph i có gi y phép nhập kh u, ví dụ ết b đ dụng,hàng hoá tiêu dùng (th c ph m, qu n áo, hàng dệt, gi y dép, sách báo...), các s n ph m g , gi y cáclo i, nhiên liệu cho xe ô tô và hàng không, các s n ph m hoá d u, các s n ph m công nghiệp khác vàcác lo i nguyên vật liệu nhập kh à á ết b vậ để s n xu t xe ô tô.Đ v ặ à , Nam Phi kiểm soát hàng nông s n theo ba nhóm:  Nhóm không c n gi y phép kho ng 700 lo i  Nhóm c n gi y phép v i tiêu chu đ n bao g m chủ yếu các mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết b và cây tr ng.  Nhóm yêu c u có gi y đặc biệt bao g m các thiết b phụ ù đá t cá không s n xu t t i Nam Phi, các hoa qu , các s n ph m sữa, sôcôla, hàng may mặc, vàng, các s n ph m hoá ch t và các nguyên liệu t ng hợp.Ngoài ra Nam Phi không áp dụng m t hình thức b o h nào khác ngoài thuế nhập kh đ i v i hànghoá nông s n.Việc xu t kh u hàng hoá của Việt Nam sang th ng Nam Phi (mà chủ yếu là hàng nông s n) gặp r t ừ phía các c p chính quyề N P đ à t thuận l i l đ i v , đta c á ệ để những lợi thế ày để nâng cao kim ng ch xu t kh u của ta sang Nam Phi trongnhữ i. b. Gi y ch ng nhận xu t xGi y chứng nhận xu t xứ (C/O) hay Nam Phi g à D O (D fO ) đ ợc lập theo mẫuForm DA-59, xác nhậ c xu t xứ của hàng hoá là b t bu c ph để có thể vận chuyển m t s lo ihàng hoá nhập kh và N P : N -L NT -K -Đ K ế HCM | 113
 • 114. [ G I]  Các lo i hàng phục vụ à à ằng thép không g (stainless steel tableware)  Các lo đ dùng nhà bế , á đ gia dụng, các lo i c , đ đ ng kính không v ợt quá 70mm  S và , b phận l c khí ô tô xe máy, b phận l x , u ô tô xe máy, thiết b , đ ện tho i, thiết b thu phát sóng Radio.H i quan Nam Phi sẽ thông báo cho nhà nhập kh u biết có c n ph i làm Form DA-59 hay không và nhànhập kh u sẽ báo cho nhà xu t kh u biết. M t khi Form này là c n thiết, nhà xu t kh u hoặc nhà cungc p hàng ph i trình xu t ít nh t m t b n g c kèm theo v i b n g áđ à (invoice). C/O không nh t thiết ph i có xác nhận củ P ò T i và Công nghiệp hoặc xác nhậncủa H i quan. c. Các ch ng từ vận t i cần có khi chuy n hàng vào Nam PhiCác gi y t , áđ nc để vận chuyển hàng vào Nam Phi bao g m:  B ng đ à ( v ) õ á à và à i nhập kh u ph i tr kèm v i giá xu t c ng của hàng hoá và lô hàng (giá F.O.B. và giá C.I.F )  Vậ đ (B fL )  Chứ o hiểm (Insurance documents)  Phiế đ à (P )C ể nhà nhập kh u còn yêu c u thêm m t s gi y t , chứng từ đặ á , t là 3 b áđ à đ ợc g đ ợc uỷ quyền nhậ à à đến c ng nhập. d. Các hàng c m nhập và h n chế nhập kh uHàng hóa nhập kh u vào Nam phi ph i qua m t hệ th ng kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Mục tiêu của việcqu ý ày à để 1. Đ m b o rằ à đ dụng và hàng xách tay không làm ng nghiêm tr ng t i ngành công nghiệp và i việc làm củ c này. 2. Đ m b o rằng những hàng hóa nh y c đ ợc nhập kh đ ều kiện hợp lệ 3. Đ m b o hàng hóa phù hợp v i những tiêu chu n về ng 4. G đỡ á v ệc th c thi nhữ đ á v đề an toàn 5. Đ m b o phù hợp v á đ ều kho n của các hiệ đ nh qu c tế. e. Q nh v bao gói nhãn mácHàng hoá ph đ ợ đ n xu t kh và đ m b đ ển/hàng không.Hàng qùa biếu hoặc quà kỷ niệ ũ i ch u thuế nhập kh u d a trên giá tr FOB và ph đ ợcđ ẽ.K đ ẫ à đ u ng hay th c ph đ p lẫn vào v i hàng hoá khác. Nếu không sẽ làmchậm quá trình giao nhận hàng t i H ũ ũ ể phát sinh thêm chi phí.B C ết, nhiều s n ph m hàng hoá nhậ và N P đ ợc dán nhãn sai xu t xứ, chdẫn xu t xứ từ Nam Phi trong khi trên th c tế không ph vậy. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 114
 • 115. [ G I]C ứ Đ o luật về nhãn hàng hoá (The Merchandise Marks Act, 1941 - Act No. 17 of 1941), B Công N P à y đ nh m i về á " c xu t xứ". T đ , ừ ngày 14/4/2007, quyđ nh m i về á " c xu t xứ" (country of origin labelling) sẽ có hiệu l . T y đ nh m inày Nam Phi sẽ không cho phép nhập kh u hoặ à à á, t kể à á đ đ ợc s n xu tt i Nam Phi hay không, nếu không có ch dẫn rõ ràng về c xu t xứ. Q y đ nh m i này nhằm ch mdứt gian lận về xu t xứ.Các công ty bán lẻ ph i g đ rõ n c s n xu , c xu t xứ, ch dẫ đ đ ể ánhà s n xu t hàng dệt s dụng v i nguyên liệ để nhu m, in hoặc s n xu t thành ph m, ch rõ nếu s nph m dệ đ đ ợc nhu m, in hoặc hoàn thành t i Nam Phi; ch dẫn "s n xu t t i Nam Phi từ nguyênliệu nhập kh u" nếu s n ph đ ợc s n xu t t đ dụng nguyên liệu nhập kh u. S nph m c đ ợc dán nhãn có ch dẫn rõ ràng "made in SA" nếu s n ph đ đ ợc s n xu t toàn b t iNam Phi, nếu không sẽ đ ợc coi là s n xu t t i Nam Phi. S n ph m ph i có ch dẫn rõ ràng nếus n ph đ đ ợc tái chế, phục h i t c nào. S n ph đ ng th i ph i tuân thủ y đ nh của CụcTiêu chu n Nam Phi (South African Bureau of Standards) về thành ph n sợi và ghi nhãn. 2.1.5.3.Thủ t c h i quanHàng vào Nam Phi có thể đ ý ững d :  Nhập kh u vào SACU (Liên minh h i quan Miền Nam Châu Phi – Southern African Customs) đ i v i những mặ à ù đ ( p thuế đ ễn thuế)  Nhập kh để ( ợ thuế hoặ để tái xu t)  Chuyển qua Nam Phi  T m nhậ và SACU để chế biế đ á x tVề thủ tục h :đ iv i nhập kh u ph áđ á à , u trách nhiệm kê khaiđ y đủ, toàn b và cung c p t t c những gi y t liên quan. Thủ tục h i quan bao g m ch p nhận vàkiểm tra hàng phù hợp v i b , á đ vậ đ , y ch p nhận xu t xứ, gi y phép xu tkh ,… ể à để đá ế và VAT. Ngoài ra h i quan còn yêu c u các gi y t khác và theomẫu. 2.1.6. ậ 2.1.6.1. ếX ủ Vệ N N P ò ặ v đề yế :Các mặt hàng Việt Nam xu t kh u chủ yế i d ng thô nên r t khó t đ t biến về kim ng chxu t kh u. Ví dụ Việt Nam xu t kh à đ i đ nh vào th ng N P . vẫnchiếm th ph n khiêm t n trong t ng s kim ng ch nhập kh u mặt hàng này. Lý do tỷ tr ng nhập kh ucà phê ph n l n của Nam Ph là cà phê thành ph m.Nam Phi là th ng còn m đ i v i các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp còn hiểu biết r th n chế đ i v i th ày. H ữa s xa xôi, cách tr về mặ đ a lý t o tâm lý ng ù đ iv iviệc t chức các chuyế đ o sát th ng.C u xu t kh u hàng Việ N ù ợ v u nhập kh u của Nam Phi:  Nam Phi nhập khâu chủ yếu d à y v đ n nguyên liệu Các mặt hàng chủ yếu bao g m máy móc ( 17,53%- tỷ lệ cao nh t), nhiên liệ ( , %), đ đ ệ , đ ện t (9,19% ô tô và phụ tùng (7,27%)... N -L NT -K -Đ K ế HCM | 115
 • 116. [ G I]  Các mặt hàng nhập kh u từ Việt Nam chiếm tỷ tr ng r t nh u hàng nhập kh u Nam Phi. Ví dụ Nam Phi nhập kh u gi y dép là 0,79%, may mặc 0,56%, nông s n 1,04%, thủ công m nghệ 0, 2%, đ g 0,61%... từ Việt Nam trên t ng ph ch nhập kh u.Đ i thủ c nh tranh tr c tiếp v i Việt Nam là Trung Qu c, Thái Lan và Ấ Đ , đ T Q c vàT á L u xu t kh đ i phù hợp v u nhập kh u của Nam Phi. Ngoài các mặthàng xu t kh u gi ng Việ N à y ặc và gi y dép, Trung Qu c xu t kh u chủ yếu hànghoá tiêu dùng. Thái Lan xu t kh 00 ệu USD hai mặt hàng g đ và phụ tùng xe ôm. Ngoàira ph i kể đến l ợng Hoa kiều và Ấn kiề áđ i Nam Phi. H à đ u m i quan tr ng trongviệ đ y hàng xu t kh u vào th ng Nam Phi. H xây d ng nhà máy s n xu t hàng may mặc vàgi y dép... t i Nam Phi, t ế l đ i v i hàng nhập kh à V ệt Nam do không ph ich u thuế nhập kh và à ... N à á I , P . T N K ,B ... ũ à á c xu t kh u c đ i v i hàng xu t kh u Việt Nam. Hiệ yđhàng Việt Nam xu t kh u qua th ng Nam Phi vẫ á c thứ ba hoặc chi ph i b i các yđ c gia.Việ N á đ ợc m t s mặt hàng tiề m:  Đ nh a (chiếm 2,52% kim ng ch nhập kh u của Nam Phi)  Cao su và s n ph m cao su (chiếm l,37%) kim ng ch nhập kh u của Nam Phi)  Thủ công m nghệ à , đ g m...) thu c y tế (thu c s t rét và các lo i kháng sinh...) (chiếm 2,25% kim ng ch nhập kh u của Nam Phi)  Sợi t ng hợp (chiếm 1,37% kim ng ch nhập kh u của Nam Phi)  Hàng th c ph (đ h p, m ền...)  Đ g (bàn ghế ngoài tr i...)Quan hệ á v c d ch vụ và đ ữ c còn Ở mứ đ th p so v i tiề ủa m tbên. Việ N đ ập quan hệ đ i lý v i m t s ngân hàng của Nam Phi. 2.1.6.2. ậ ợNam Phi cã nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i râ rµng, th«ng tho¸ngvíi quy m« thÞ tr-êng lín nhÊt ch©u Phi. Nam Phi còng ®ang ®Èy m¹nh më cöa thÞ tr-êng, tÝch cùctham gia héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. ThuÕ nhËp khÈu cña Nam Phi ®ang trong lé tr×nh c¾t gi¶m theo®óng quy ®Þnh cña WTO. §©y chÝnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th©mnhËp thÞ tr-êng nµy. H¬n n÷a, do cã vÞ trÝ quan träng t¹i ch©u Phi, Nam Phi cã thÓ ®-îc coi lµ cÇu nèi®-a hµng ViÖt Nam th©m nhËp c¸c n-íc ch©u Phi kh¸c.Trong thêi gian gÇn ®©y, quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ Nam Phi ®· cã b-íc ph¸t triÓn míi, ®Æc biÖt sau khiSø qu¸n vµ Th-¬ng vô ViÖt Nam t¹i Nam Phi ®-îc më. Hai bªn ®· trao ®æi mét sè ®oµn cÊp cao vµnhiÒu ®oµn doanh nghiÖp, ®ång thêi b-íc ®Çu tham gia c¸c héi th¶o, héi chî triÓn l·m giíi thiÖu s¶nphÈm ë mçi n-íc. ViÖc hîp t¸c kÕt nghÜa gi÷a hai thñ ®« Hµ Néi vµ Pretoria còng ®ang ®-îc xóc tiÕn.Nh÷ng ho¹t ®éng trªn ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vµ ng-êi tiªu dïng hai n-íc hiÓubiÕt nhau h¬n, t¹o tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt Nam-Nam Phi ®· ®-îcký vµo n¨m 2000, trong ®ã hai bªn giµnh cho nhau quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN). HiÖp ®Þnh nµy ®· t¹omét nÒn t¶ng ph¸p lý thuËn lîi cho doanh nghiÖp hai n-íc th©m nhËp thÞ tr-êng cña nhau.C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu cña Nam Phi rÊt thuËn lîi cho xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Nh÷ng mÆt hµngNam Phi cÇn nhËp chÝnh lµ nh÷ng mÆt hµng mµ ta cã thÕ m¹nh, nh- g¹o, than, h¶i s¶n, giµy dÐp, thñ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 116
 • 117. [ G I]c«ng mü nghÖ, hµng ®iÖn tö. vµ ViÖt Nam còng cã thÓ nhËp mét sè s¶n phÈm tõ Nam Phi nh- m¸y mãc,ho¸ chÊt. 2.1.6.3. ăKhã kh¨n lín nhÊt lµ ng-êi tiªu dïng Nam Phi cßn hiÓu biÕt kh¸ Ýt vÒ ViÖt Nam vµ hµng ViÖt Nam.Trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn th-¬ng m¹i cña Nam Phi ë ch©u ¸, ViÖt Nam chØ ®-îc coi lµ b¹n hµng tiÒmn¨ng cho t-¬ng lai. Cã thÓ thÊy ViÖt Nam cßn kh¸ xa l¹ vµ kh«ng mÊy hÊp dÉn ®èi víi ngay c¶ nh÷ngnhµ lµm chÝnh s¸ch cña Nam Phi. Nh- vËy, ®Ó cã thÓ cã chç ®øng ë thÞ tr-êng nµy, c¸c c¬ quan Nhµn-íc vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i cã mét ch-¬ng tr×nh hµnh®éng l©u dµi vµ bÒn bØ.Khã kh¨n thø hai lµ ViÖt Nam ®ang chÞu sù c¹nh tranh rÊt lín trªn thÞ tr-êng nµy. Cô thÓ c¸c ®èi thñc¹nh tranh trùc tiÕp lµ Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonesia. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam rÊt t-¬ng®ång víi c¬ cÊu xuÊt khÈu cña c¸c n-íc nµy, thiªn vÒ hµng nguyªn liÖu th« vµ hµng s¬ chÕ (g¹o, thuûs¶n, than ®¸.) vµ hµng tiªu dïng. ViÖt Nam bÞ c¹nh tranh chñ yÕu vÒ gi¸. Víi cïng lo¹i mÆ thµng, gi¸cña ViÖt Nam bao giê còng cao h¬n gi¸ cña Trung Quèc, Th¸i Lan.Khã kh¨n thø ba lµ hiÓu biÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ thÞ tr-êng Nam Phi cßn Ýt. Do kho¶ngc¸ch ®Þa lý kh¸ xa, viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng tèn kÐm vµ mÊt thêi gian. Nam Phi l¹i lµ mét thÞ tr-êngho¹t ®éng chñ yÕu qua h×nh thøc m«i giíi, ®¹i lý nªn viÖc h×nh thµnh b¹n hµng lµm ¨n l©u dµi vµ c¸cm¹ng l-íi b¸n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng ®-îc mét m¹ng l-íi nh-vËy ®èi víic¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ hÕt søc khã kh¨n vµ tèn kÐm. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 117
 • 118. [ G I]2.2.Ă -gô-la 2.2.1.Đặ 2.2.1.1. Thông tin chungTên C ò A T ề N P , á v ể Đ T yD , ằ ữ ý N và C ò ủC ệ 1,246,700(Km2) D , , ặ , ,đ , và , x , ,Tài nguyên thiên nhiên á F 12.80( ệ ) ỷ ệ ă d 2.10(%) ủ Luanda D ậ B Đà N và ụ ậ á ( ậ ệ ậ ụ ậ á à ậ à v ) ỷ ệ ă ở G -0.2(%)G e ầ 8,800(USD)G e ú Nông ệ 9. % C ệ . %D vụ 2 . %ngành ỷ ệ 13.1(%) C , , à , ợ x , , , , á, , ệ , D , , ặ , , á , x , và , xi ệ , , ế ế á, ế ế , , á, đ , ệ y,đ à (USD) 0.02 D , , á ế, à , ợ x , ặ á và á ừ á, ,Đ T Q ,H K ,P á ,N P ,C ậ (USD) 2. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 118
 • 119. [ G I] Máy và á ế đ ệ , x và ụ ù x , , , ệ ặ ậ y, à đĐ ậ B Đà N , T Q ,H K B z , Hà Q ,N P 2.2.1.2.T ể ếC ò T , ếđ vệ , ừ 9 .Hế á đ à 9 và đ đ y 99 .C à á v à .Q 220 à v ,đ ợ v ệ .T ằ yể đ ế , ệ -T à ậ H đ . 2.2.1.3. Đ ýNằ y- P , 90% ủ Ă -gô- à y , 000 .Đ cao àđ S -ra Mô- , 2. 0 .P y à ề đ ằ ẹ v ể .P y à N -mít. 2.2.1.4. ếNề ếA đ ừ đ ợ á ế 20 ế , đ , và á đ ợ đ ợ ể á (ừ 2 % 2000 x ò % 200 ). Mặ ù đ ế á ( , %) A vẫ à và ậ .N ệ đế % % ủ x .T ủ đế 0 (200 ) đ , ệ ậ .. Nề ếđ ủ yế và x .N à ,A ũ ữ ề và , , , , x vàN 200 , GDP đ 9 ,9 ỷ USD, GDP đ 00USD/ng m, t ng tr GDP đ %.C ệ ế , % GDP ủ A ,v ề à ,á đ á đv ò ậ . Cá ệ ủ yế ủ A à , và , , , , x , ,x , á , ế ế á và ứ , á,đ , ệ y, ữ à ... T đ ế 90% á x ủ A .N ệ % đ đ 9,2% và GDP ủ A , và à A vẫ ậ ợ ụ vụ .Ax á , , à ,x đ , , , , á, , , , y đề, vậ …L v vụ ủ A á á ể , ế 2 , % GDP. 2.2.1.5.Về đ ,A ậ v v và ế .Hệ à à v ủ LHQ, AU,KLK, SADC, COMESA, ACP, PALOP, WTO, AfDB, IMF, WB… A đ KLK, ụ , ệv á ế B và á v , đặ ệ à ề N P , ủ ệv M ,T y ,N ậ ,T Q , y ệv á yề . 2.2.1.6. Q ệ ệ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 119
 • 120. [ G I]H c thiết lập quan hệ ngo ày 2 á 9 .T á ứ ũ ện t i,quan hệ c nhìn chung r t t đẹ . H đ ững cu đ á đ à p cao. Tháng10/2002, trong chuyế ủa Chủ t c Tr Đứ L A , đ thuậnViệt Nam chính thức m Đ i sứ quán t ày. T á 9 200 , đ à ủ t ch Qu c h i Angola ũ và à v ệc t i Việ N . H ũ đ chức 4 k h p Uỷ ban liên Chính phủ, kh pg đ y và m 2008 t i Việt Nam.Về i, Việ N và A đ ýHệ đ T và 9 .H đ ý iHiệ đ nh này cho phù hợp v i hoàn c nh m và á 200 yế A ủaT B T N Đức M nh 2.2.2. 2.2.2.1. Ă - - 2001-2010 (6 ng) 160 152 140 120 100 89.2 ệu USD 76.2 80 55 52.3 60 49.4 34.9 40 28.1 29.8 20.7 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng)Ă -gô- đ ợ đá á à ng tiề , ng tiêu thụ đ i v đ i v i các doanh nghiệpx Việ N . Ă -gô-la là th ng r ng l và “ ễ ”. Q c gia Nam Phi này c n nhập t tc các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh ho t hàng ngày, và hàng hóa vào th Ă -gô-la sẽ đ ợc đến th á c láng giềng.T y à ề đ v ệ Vệ N x ày yđ x , x ò .N 200 , chxu t kh u của Việ N Ă đ t 28,1 triệu USD. N 200 , này vẫn duy trì mứckho ng 29,8 triệ USD. Ở đ x ủ Vệ N ày đ ế ụ ể đ 200 -200 00%, và đ 2007-200 200%. 2.2.2.2. ặCác mặt hàng xu t kh u chủ yếu của Việ N Ă à: G o, hàng dệt may, hàng mây tre cói lá,s n ph m g , rau qu , s n ph m nh ,….Ngoài những mặ à đ và đ x t kh u, Việt Nam còn N -L NT -K -Đ K ế HCM | 120
 • 121. [ G I]có thể đ và ng này các mặt hàng xe máy, máy móc thiết b xây d ng, ô tô khách... Xét vềt ng thể, Angola là m t th ng nhiều tiề . N ững mặt hàng mà đ ày c n ta hoàn toàncó kh đá ứ à o, hàng may mặc, gi y dép, các thiết b áy ... H ữa, Việt Namvà Angola l i có quan hệ truyền th ng t đẹp. C đ i Việt Nam và chuyên gia Việt Nam à ng t i Angola ũ à t thế m để hàng của ta có thể thâm nhập vào th ng nàyvà v ững c lân cận. 2.2.2.3. ủ - D ệ x Ă -go-la c n chú ý m t s yêu c u về thủ tục nhập kh u của Angola. T t c hàng hóa xu t kh u sang Angola từ đến 10.000USD ph i qua kiể c khi xu ng tàu của BIVAC INTERNATIONAL, chi nhánh củ B V .N àN ậ K i vậ đ à à (P -forme facture) mô t , giá tr , s ợ , đ v giá, giá FOB, thuê tàu, b o hiểm, giá CIF. Sau khi kiểm tra, BIVAC sẽ c p xác nhận kiể để g i kèm vậ đ i hàng à . T c khi xu ng tàu, DN ph i kiểm tra các gi y t : khai h i quan, vậ đ m i, vậ đ i hàng (B/L), xác nhậ đặ đ ểm các lo i hàng g (đ ng vật, qu n áo, th c vật, thiết b viễ , đà ận phát). Chính phủ Ă -gô-la vẫn áp dụng chính sách thuế để b o h nền s n xu c, song những mặt hàng s n xu đá ứ đ ợc nhu c u n đ a. Hiệ Ă -gô- đ á dụng 6 mức thuế đ i v i hàng nhập kh u từ 2% đến 35%; thuế tiêu thụ áp dụng từ 2% đến 30%. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 121
 • 122. [ G I]3.3.1.Ghana 3.1.1.Đặ 3.1.1.1. Thông tin chungTên C ò G Nằ T yP , ế á v G , ằ ữ C Iv và ý Togo ệ (Km2) 239,460 Và , , ệ , x , , á, , ỷTài nguyên thiên nhiên , , , , đá v 23.89( ệ ) ú d 0- .2 % - 9.2 % . % ỷ ệ ă d (%) 1.90 N A . %, N M -Dagbon .2%, N Ew . %, N G -D . %, N G %, N Gurma . %, N G 2. %, N M -B %, B á . %, D á . % ủ Accra ệ ậ D ếđ ậ á ủ A , ậ á và ậ á giáo ỷ ệ ă ở G 4.7(%)G e ầ (USD) 1,500G e ú N ệ . %C ệ 2 . %D vụ . % ợ 10.33( ệ ) ỷ ệ (%) 19.6 ệ C , , ( ), , , y ỡ, , K , xẻ, ệ ẹ, y ,x , ế ệ ế ,đ à (USD) . ặ Và , , , á ừ, x , , ặ ,Đ Hà L , U ,H K ,P á ,A N -L NT -K -Đ K ế HCM | 122
 • 123. [ G I] ậ (USD) 9. 0 ặ ậ V , ,Đ ậ T Q ,N ,Ấ Đ ,H K ,P á ,A 3.1.1.2.J y RAWLINGS, đứ đ à ể ừ 9 đ à đ ợ ợ á 9 2 và 99 , đ ứ 2000. J KUFUOR đ v ợ T A MILLS và ằ đ à đ ợ yề à T ừ 200 đế 200 . S và á 2 200 ,J Ev A MILLS đ và à đứ đ N à và C ủ G 3.1.1.3. ếĐ ợ ặ à y à ,G đ ợ ợ đv á á v T y P . T y vậy, G vẫ ò à ụ ề và ợ ậ và à ế. Và , , x à ữ ệ ủ yế .K ế vẫ ụ và ề ệ ế % GDP và 0% ợ đ , ủ yế à ữ ữ đ y .G đ vệ ợ à á ợ ề 2002, đ ợ ệ và á ợ ủ á G ợ đ G á 200 . Cá và đ y á ệ đ vệ ặ á à và ề ệ, đ y á và ệ á vụ x .Đ ủ à ệ và đ y GDP đ 200 ù v ứ á ỷ ụ ủ vụ ù ủ G ừ y. L á vẫcòn à v đề .G ũ đ ợ ệ và đ ợ ợ ừ ủ H á ứ ỷ (MCC) à đ ể yđ v x ệ ủ G .N 2009, GDP ứ ủ G đ , 2 ỷ USD, , %, GDP ứ : . 00 USDCũ 2009, x ậ ủ G à ,2 ỷ USD, đ x à , 9 ỷ USD và ậ à 9, ỷ USD. Cá ặ à x ủ G à và ,cocoa, b x , , ... á Hà L , M , P á , A , B , N ậ B và á ặ à G ậ àx , , áy ế .. ừ á àN ,T Q ,P á ,A ....C ế: C ệ : 2 %, N ệ : , %, D vụ: 37,5% (2008). 3.1.1.4. ĐG á đ à và à à v ủ ề ứ ế, G ệ ệ v á P á ề và á á ế .Tháng 12/9 , KOFI ANNAN, P T ý LHQ, G đ ợ à T ýL ợ .G ệ à à v á ứ v và ế: WTO, P à K ế (NAM),L P (AU), C đ K ế T y Phi (ECOWAS). N -L NT -K -Đ K ế HCM | 123
 • 124. [ G I]Hệ yG ệ đ đ đ á, đ á, ệv M ,T y , N ậ để ủv , ậ. 3.1.1.5. Q ệ ệ - GhanaVệ N Sứ á A ( 9 ) và đ Sứ á và á 9 đ ậ đ N .G Sứ á Hà ( 9 ) và đ Sứ á và á 9 .Q ệVệ N -G .G Vệ N về ệv ệ ( ậ y ). G ế ủ V ệ N và ECOSOC ày 0 99 . C ủVệ N đ ậ vệ C ủG C ủ Vệ N .Hệ đ ợ à đ ệ L Chính ủG . 3.1.2. 3.1.2.1. G 2001-2010 (6 ng) 77.5 80 70 60 53.3 53.7 50 44.5 ệu USD 38.2 40 31.7 30 23.4 20 15.3 8.6 10 4.7 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng)K x ữ Vệ N và G đề á , ừ 200 đế 200 , à đ và đ á á v á v , y đế 200 ệ ụ và đ ế ụ x á .G đ 200 -200 x đ . N 2009, xà , ệ USD ( 2 % v 2008). 3.1.2.2. ặT x ủ Vệ G , à ặ à x v á á , ỷ ế ừ 0 – 0% x .N à òá ặ à x à y ặ , ế đệ , à ệ y, và 200 , x đ đ %( ) x ủ Vệ Nvào Ghana. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 124
 • 125. [ G I]3.2. - - ( b ) 3.2.1.Đặ 3.2.1.1. Thông tin chung ý T T yP , á v Đ T yD , ữ G và L ệ 322,460(Km2) D , , , , ặ , x ,đ , và ,Tài nguyên thiên nhiên niken, ,đ , , à , , ủy 20.62( ệ ) ỷ ệ ă d 2.13(%) Akan 42.1%, Voltaiques hay Gur 17.6%, Northern Mandes 16.5%, K %, S M 0%, á 2. % ( 0,000 L và Pháp 4,000) ủ Yamoussoukro ệ ậ D ệ ậ P á và ậ ụ ỷ ệ ă ở G 3.8(%)G e ầ 1,700(USD)G e ú N ệ 2 %C ệ 2 .2 % D vụ 0. %ngành ỷ ệ (%) 2 Cà , , , , , , ( ), ệ y ,đ , , , T ,đ , , ế, á x và x ý, ệ ệ y, , vậ ệ x y ,đệ ,đ và ữ à ể (USD) .9 ặ C , à , ,x , , , ứ , , áĐ Đứ , H K , Hà L , N ,P á ,I y, B F ậ (USD) . 0 ặ ậ N ệ , à đ ,Đ ậ N ,P á ,T Q ,T á L N -L NT -K -Đ K ế HCM | 125
 • 126. [ G I] 3.2.1.2. ếT ể ếC àT , ếđ vệ (ừ 9 0)Hế á đ ợ à ày á M 9 0, đ 990 và đ y và á B y 99 .T đ ợ ằ yể đ ế , ệ .T ệ T ủ và á à v ủ H đ .Q à v đ ợ ế , ệ . 3.2.1.3.Đ ýT T y .Mề à y đ .N àđ N - , . 2 . ề , ừ ệ đ y vù đ ằ ẹ v ể . 3.2.1.4. ếKể ừ ễ ủ và á 9 2002, ế C -đ -v đ đ x vệ ợ ừ à ( ừvệ ợ đ ) ẫ đế ợ và à , ợ v FDI ụ .C 200 đ ụ ề ếvỷ ệ à , % 200 và 2, % 200 . GDP đ à 00 USD. Nề ế ụ ề và á yế à đề ệ ậ và á y ệ ế.H đ ế ủ C -đ -v đ á v ủ ế .Mặ ù ỷ ệ ệ % 2009, á vẫ ữ ứ %. Tỷ ệGDP đ , % 2009 và ế ,2% 20 0.K ế C -đ -v ủ yế và ệ , v đ GDP và ụ 2 đ ủ . C -đ -v à ữ x và x , à và ế .S x ũ ụ ữ .L vx và đ đ ế v ề ế v ỷ ệ à ,2% và 200 . N à ò đ á á và , ,nicken.L v ệ đ 2 % và GDP. Cá à ệ ế ế , ệ y, vậ ệ x y , ,đ á ừ và á ,x đ ,x áy.L v vụ ứ ,đ , % 2009, đ 0% GDP. H ệ y, à vễ đ á ể ẽ. 3.2.1.5. Q ệVề , C -đ -v à ủ á đ v T yP .N àyà à v ủ L K ế và T ề ệ T y P (UEMOA) á ụ ể ếđ (TEC). C -đ -v ũ K v đ F và ý H ệ đ đ á ế đ (APE) v L và á 200 ằ y ệ đ ữ EU và ày. C -đ -v v á á ề và ữv ò à yể ếA j .B á à ủ C -đ -v à Đứ , N -giê-ri- và Hà L . N 200 , C -đ -v x , ỷ USD, ủ yế à ( ế 0% x ), ệ á và ,x , , đề , , à yề . B ủ C -đ -voa là Pháp, Ni-giê-ri- và T Q . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 126
 • 127. [ G I]N 200 , á ậ ủ ày đ , ỷ USD v á ặ à x , áy ế và .T đề ủ FAO, C -đ -v à ụ ế .N về đ ừ 00.000 990 0 200 và 900.000 200 . Ư ụ 0 nx đ 20- 0.000 .Mặ ù ậ ỷ C -đ -v vẫ à ề ế à đv T yP .N ày ế ụ y v ò à à á á ề G -nê, Mali, B -ki-na Pha-x v.v… C A j và yế đ TP A j (C -đ -v ) v ủđ O (B -ki-na Pha-x ) ế ụ à đ x ậ , àđ v ữ ể ằ ụ đ . 3.2.1.6. Q ệ ệVệ N và C -đ -v ế ậ ệ ừ ày 0 9 ò đứ á y á .N ậ yđ y à ề ề x ậ , á 0 200 , B C TVệ N đ ứ đ à và x ế C -đ -v T ứ L DQ ẫ đ . T à đ à , à á á ủ B C T ò 2 ệ á v , ệ y, , , ợ ,đ , y ,xđ ,x áy v.v… Đ á 9 2009, H ệ Đ ề V ệ N (VINACAS) ũ đ H ứ L ệ Đề P ( à ACA) ứ àA j ủ C -đ -voa.Về ệ , ữ , x ậ ề đ ừ . Cụ ể, 200 , đ đ đ 200 , đ , ệ USD đ Vệ N x C -đ -voa 85, ệ USD à á á và ậ 0 , ệ USD. Cá àVệ N á ày ( , ệUSD), ( , ệ USD), ẻ y ệ ( , ệ USD), ( , ệ ), à ệ y ( ,2 ệ ), , x đ , x áy ( ệ ) v.v… Đ ,Vệ N ừ C -đ -voa ủ yế à đ ề ( ,2 ệ USD), và ( , ệ ), á ( ,2 ệ USD), ế ệ ( , ệ USD) v.v… Cò á đ 2009, ệ ủ T ụH Vệ N , đ ữ đ đ 20 ệ USD đ Vệ N x ệ USD và ậ ệ USD à á á . 3.2.1.7. ă dB Bể N à à đ y ề à áVệ N .N 2009, ủ à ế , x ủ ày vẫ đ , ệ USD , ẻ y ệ , ệ ụ ù x đ , x áy, á … và ậ đ 2, ệUSD ủ yế đề , , ế ệ .Để ậ ệ và đ y ệ, á ệ đ ợ ữ v ủ B B ể N à, đặ ệ àv . a. ầ ầ ặ ỡ- ữ ủ ê , ữ ê :G ề ế , đ ặ ỡ, B Bể N à về ữ v .H ẽ á ệ đ ế đ yệ ò ằ ữ ủ đề à y . V vậy, ùy ùy để ủ đề và yệ ù ợ . Nế à à, ể về ữ ẽ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 127
 • 128. [ G I] yệ ế ể. Đ ề ày à ể ậ về ủ đ .N , ể đ ế về yệ để ế á vềđ ũ à ủ . Là vậy, ẽ đủ ữ à .K ặ , y yệ v á về v ệ và ể ệ ể ế ủ về v ệ đ . Là vậy ẽđ ợ và đ ợ ậ à đ .Nế yệ v à v ặ yệ v ý, ữ á đ , ý và đặ về đ yv đ ặ về và v đề đế vệ ủ , ể ệ ặ về . Bằ á đ , ẽđ ợ x à ể ế và và ẽ yđ ợ ệ đ .Bằ á, á ữ yệ đù ụ .K ặ đ , ế ữ đù ụ ẽ à ế , và .N B Bể N à đ , v vậy đ ặ ỡ , về đ ủ đ .B ể về á , về ứ ẻ ủ ữ đ đ .C vệ ũ à ủ đề yệ ế đ ặ ỡ. C ủ đề ày ữ đ v ặ và ể ệ đế vệ ủ đ .N à , ũ ể về ữ ủ đề á : ế , ữ v đề à ế ù , đặ ệ à ữ ủ đề đế C P .B ũ ể ặ ù ậ về ữ ệ v á ể ễ v ặ đ ( đá, ặ , ễ á ,v.v...).Nế ặ , ể về . N B Bể N à ữ ể ế ày và ẽ v ế á ệ ế à , à x ặ ậ à đ ủ .N B Bể N à ũ đ ợ ế về đ ủ .B ũ ẵ à để á về v á, ,đ ế và ữ á về ặ đ . Nế à ứ , ể ệ v à đ yệ về và ứ ủ đ và .B yệ đ á đế đế ữ v đề ủ B Bể N àv à ừ đ đ ũ v ệ ày. Nế đ để ủ về ủ C Iv , ế ứ và ậ ặ đ ế ề về ữ yệ đ x y ể ày để về v đề ày. T á ứđề đ ợ x à đ B B ể N à, ừ ậ á , yề đế v á, ế y ,x .Tá á B B ể N à và à ữ á à ể ằ ứ đề B B ể Ngà. b. , , ỉ, ặ, ẳ ệV à đ ủ P á và ề ủ ề v áP á , B Bể N à ữ á à ằ á y yệ đ ặ ỡ. V vậy, đứ á x yệ á ằ á y để và y ậ ặ à à đ . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 128
 • 129. [ G I]B Bể N à đ đ về v á, v vậy x yệ à để á à ù ợ .T đề và y x ế về yệ ày.Vệ và yệ (Ey ) .Đề đ ể ệ ằ đ đế ữ àđ đ . T y , "Ey " á M ,C ..., đ đ ế và đ yệ . V ệà ày à đ á ứ ặ v à đ yệ . Đ v ặ đ v , và yệ .N và ữ đ ợ yệ v . Mặ ù ế x y ữ đề , á ụ , á y và đ yệ .N , B Bể N à ữ á yệ v .H ế đế ệ , ậ ữ, ặ đ yế ụ đề .K yệ , ữ đ đ ợ và .T y , yệ ặ đ ù v , ể ẹ và ữ .N ế ữ ,đề đ à à á và đ ợ ể ằ đ đ đ ệ ứ đ á .B ể y ặ ữ y đ ằ đ à ữ đ yế á . Đ à ủB B ể Ngà. c. ế ậ ệ dB ế ậ ệv à đ về .T y , ũ à . ế à ế ậ ệ và ế àđà á .Đề ày và đ á ủ à và à .Để ế ậ ệv đ á ế à ợ , ể đ á đ ặ đ à à à đ ặ à để ể ế v à . ũ ể ặ à và ợ .N , để x y ệ v B B ể N à, ẫ và .B à ằ , ế đ à ứ vụ à kèm ứ ủ .H y ặ đẹ , ậ và á đù ợ y về và á àđ á , á. 3.2.1.8. ệB B ể N à ế đế 0% ợ ề ệ ủ v L K ế và T ề ệT yP(UEMOA) và ệ à ày đặ ể vù . T y , ủ ày đ à á đ ủ á à .T à ủ B B ể N à, đ 2 đ đ ằ à v xđ .Hệ à B Bể N à 9 ụ đ à và 2 ứ à .N ữ ế ể đ ợ à vệ đ N à đ à ế v B B ể N à và C C ’Iv ,đ y ủ á àCitibank NA-A j . Đặ đ ể ủ ữ ụ ày à ủ yế vệ à đ N ữ à đ đ và ày à à đ ợ .T đ đá ý àC y à Đ T yD (COBACI) và á à ủ ể v B f Af và E . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 129
 • 130. [ G I] 3.2.2. 3.2.2.1. - - 2003-2010 (6 ng) 160 144.3 140 120 ệu USD 81.1 85.6 100 80 54.9 50 60 43 40.6 32.6 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng)Vệ N đ đ x v ày và 200 v x đ á v á á ệ USD và x đá .N y ủ yế ể à đ x v ày ủ yế ậ và ặ à và ậ và ợ đ ủ á ệ ế x .H đ x á, ế y àũ đ y á ể .T 2009, x và ày ( , ệ USD, 0%) đ x ế ỷ á ( , ệ USD), đ à 2009, y x v P ứ .Nguyên nhân: Từ 200 , B C T đ và x ế v C -đ -voa, đ ề ệ Vệ N á v : , ệ y, , , ợ ,đ , y ,x đ ,x áy v.v…đ x và này. T ế 2009, đ ế ủ B ể N àđ á v ủ ế. Mặ ù ỷ ệ ệ % 2009, á vẫ ữ ứ %. K ếB ể N à ủ yế và ệ - v đ GDP và ụ 2 đ ủ . T đề ủ FAO, C -đ -v à ụ ế .N 990 00.000 , về đ 200 đ 0 ; 200 đ 900 .Ư ụ 0 x đ 20- 0.000 . 3222 ặN à ặ à , ề ặ à á ủ Vệ N đ ợ x C -đ -va ( 2009) : ( , ệ USD), ẻ y ệ ( , ệ USD), ( , ệ USD), à N -L NT -K -Đ K ế HCM | 130
 • 131. [ G I] ệ y ( ,2 ệ USD), , x đ , x áy ( ệ USD) v.v… Đ ,Vệ N ừC -đ -v ủ yế à đ ề ( ,2 ệ USD), và ( , ệ USD), á( ,2 ệ USD), ế ệ ( , ệ USD) v.v…Th c tế cho th y nền kinh tế c Vệ N và B B ể N à có nhiề đ ểm có thể b sung chonhau. Ch ng h n, Việt Nam là m t trong những qu đứ đ u thế gi i về s n xu t và xu t kh ug o trong khi B Biể N à à c tiêu thụ và nhập kh u kh ợng l n lo c này (kho ng800.000 t ). N ợc l i B Biể N à à c s n xu đ ều thô l n thứ hai thế gi i (400.000 t n)trong khi Việ N à c chế biến, xu t kh đ ề à đ u thế gi i, r t c n nhập kh đ ềunguyên liệu.Từ nhiề y, ệ đ ết lập quan hệ khá t v c xu t kh u g o. Tuynhiên, ph n l đ i ph i th c hiện qua trung gian là các công ty châu Âu, Ấ Đ ,Singapore dẫ đến việc doanh nghiệp Việt Nam và B Biển Ngà ch u nhiều thiệt thòi về á. Để kh cphục tình tr ng này, hai bên c n tìm ra những biện pháp cho phép ký kết các hợ đ ng x tr ctiếp, g á á , á , đặc biệ i tr ng lúa Việ N và i tr đ ều BBiển Ngà nâng cao thu nhập, m r ng th ng x nông s n. 3.2.2.3.Đ ện thanh toán xu t kh u t i B Bi n NgàĐ ng Franc CFA và khu v c UEMOAĐ ng tiền của B Biể N à (C ’Iv ) àđ f CFA, ù c của Liênminh Kinh tế, Tiền tệ Tây Phi (UEMOA), à C ’Iv ò B ,B F ,GB ,M ,N ,S và T . Đ ng tiền này N à T á Q c gia Tây Phi(BCEAO) á à . Cũ á c thành viên khác củ UEMOA, C ’Iv à đ c lập: Các kho n d trữ ngo i tệ do BCEAO n m giữ.L ý : Đ ng franc CFA do Ngân hàng các Qu c gia Trung Phi (BEAC) phát hành không có giá trtrong khu v c UEMOA.Thanh toán hàng nhập kh u :Ưu ti n t an toán ằng ch ng từT tc á ệ á đ ợc qu c tế công nhậ đề đ ợc ch p nhận t i B Biển Ngà.Tuy nhiên, việc chuyển SWIFT, tín dụ , chứng từ hoặc séc có xác nhận bằng euro lànhững công cụ á đ ợc s dụng nhiều nh i qu c tế v c này. Th i h nvà chi phí hoàn toàn có thể so sánh v i các tiêu chu n qu c tế; Để á à đ m, c n trkho ng 2% t ng s tiền và m đ ng.Do số l ợng các hành vi lừa đảo bằng thẻ ngân ng ng c ng tăng (t ẻ b đán cắp), các doanhnghi p nên tránh sử dụng p ng ti n thanh toán này khi xu t kh u sang B Biển Ngà.Do tình hình kinh tế B Biển Ngà không thuận lợi từ và y ụ đ àtiện an toàn nh để b o vệ các ệ kh i những rủi ro không thanh toán. Tuy nhiên công cụnày vẫn t n kém nh t.Đ i v i việc thanh toán bằng chuyển SWIFT hoặc bằng séc có xác nhận, c ý đến việc hợp thứchoá các gi y t t i ngân hàng của b c khi g i hàng.E à đ ng tiề áđ t nh t t i B Biể N à. T y đ USD ũ đ ợc s dụng r ngrãi. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 131
 • 132. [ G I]Trong các m i quan hệ i m i, nên tiế à đ ề đ á . Cá đ i lý ngân hàng vẫnà ện ch c ch n nh để tìm hiểu thông tin về khách hàng.C nh báoChú ý v i các hành vi lừ đ o : Hiện nay ngày càng có nhiề ng hợp lừ đ o mà mục tiêu chủ yếulà các doanh nghiệp vừa và nh hoặc các thể nhân c ngoài. Các thủ đ đ ợc s dụng :Trong các giao d i , có m t s i xin b n m t b á á đ i v i 1 mặ à à đ t công ty ma. H ng sẽ tr l f x, đ ện t và đ ện tho i của b n.S đ , sẽ chuyển cho b n m đ đặt hàng sau khi: - Thanh toán bằng thẻ à (đ đá p hoặ đ ợc) và tài kho n của b n trên th c tế sẽ đ ợ tiề đ đ ẽ chuyển thành ghi nợ do ngân hàng của b n sẽ phát hiệ đ à v ệc thanh toán gian lận. - Chuyển tiề à c ngoài khá n i tiế , đặt t L Đ . Để chứng minh việc chuyển tiền này, h sẽ g i cho b n m t gi y chứng nhận của ngân hàng gi bao g đ a ch các thành viên trong m i của h . Nếu b n liên l c v i nhữ i này ( đ ợc coi là c v n khách hàng của nhữ à đ ), sẽ xác nhận v i b n là việc chuyển tiề đ đ ợc th c hiện.Cu i cùng, h sẽ ép b n giao hàng càng nhanh càng t t và khuyến khích b n g i hàng thông qua cáccông ty chuyển phát nhanh (d ng UPS, DHL hoặc Chronopost). 3.2.3. ăM t trong nhữ à ệp Việt Nam gặp ph à v i B Biển Ngà nói riêngvà châu Phi nói chung là kh á ủ á đ i tác châu Phi. Doanh nghiệp Việ N ngyêu c đ i tác B Biển Ngà thanh toán bằ ức tín dụ LC nl đề ngh áp dụng thanh toán tr chậm. Nguyên nhân là do ph n l n các nhà s n xu , x ủacủa B Biển Ngà là những doanh nghiệp quy mô nh , tiề à n chế nên khó có thể mL/C t i ngân hàng và trong b i c nh khủng ho ng kinh tế, các ngân hàng t i B Biển Ngà và doanhnghiệp Việt Nam không ch p nhận hình thức thanh toán chậm. M t trong những gi i pháp cho v đềnày là các doanh nghiệp nên m chi nhánh hoặ v ò đ i diện t i B Biể N à để t o thuận lợicho việc thanh toán.B đ , B Biể N à ũ à t trong những qu c gia Tây Phi có hiệ ợng lừ đm i qua internet khá ph biến nên các doanh nghiệp Việt Nam c n thận tr ng trong giao d ch. Trong ng hợp nghi ng , doanh nghiệp có thể đề ngh P ò trợ tìm hiể á á á đ i tác t i B Biể N à. N à , để b đ m an toàn trong giao d ch, các hợ đ ng mua bán c nđ ợc th o càng chi tiết càng t để dễ x lý khi x y ra tranh ch p. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 132
 • 133. [ G I]3.3.Ni-giê-ri-a 3.3.1.Đặ 3.3.1.1. Thông tin chungTên C ò N ý Nằ T yP , ế á G , ằ ữ B và C ệ (Km2) 923,768 K , , , đá, đá v , , , ẽ ,đTài nguyên thiên nhiên ( ệ ) 149.23 ỷ ệ ă d (%) 2.00 N H và F ,Y ,I (Ibo), Ijaw, Kanuri, Ibibio, T v, N ủ Abuja ệ ậ D ậ ủ A , ậ á ỷ ệ ă ở G 5(%)G e ầ 2,400(USD)G e ú N ệ . %C ệ . %D vụ 32.5 % ợ 47.33( ệ ) ỷ ệ 11.5(%) C , , , , , , ế , , ( ), ệ ỡ, , , ừ , , ợ , , á D , đá, ế , , , , , ệ y, x ệ và vậ ệ x y á , , y , , , , , (USD) . ặ D và , ,Đ H K , B z , Ấ Đ , Tây Ban Nha, Pháp ậ (USD) 2. Máy , , ế vậ , à ệ , ặ ậ và đ vậ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 133
 • 134. [ G I]Đ ậ T Q , Hà L , H K ,A , Hà Q , P á , Đứ 3.3.1.2.Nigeria theo ếđ đ đ , Q ỡ vệ .T đ à đứ đ ủ. C à và đặ ủđ .Đ á :Đ D ủ (PDP) Đ ủ T O j ,Đ T à(All Peoples P y), Đ L v D ủ (A f D y), và đ á 3.3.1.3. ếN à à y P đ . Tà y ( ữ ợ , ù ), đ (2000 ), đ % GDP (200 ) và % ệ, đá ( 0 ệ ), à ò ,đ , , ẽ , …..C ệ N đ á ể , ế GNP. N à ệ à á . Hà N x 9 ệ , ỷ đ ụ vụ ù và x .X và á ừ ế 9 % á x ủ ày. Cá à ủ yế àM %, Ấ đ 9%, T y B N %, B z %, P á %.… B đ N ò á à á : ế , á , vậ ệ x y .N ệ 0% .T yđ đ , ậ ậ ợ đ ợ ýđ đá ệ N á ể . Cá : ũ , ,su, ca cao, chè.Hà N ậ ề , áy , à ệ và đ ụ ủ yế ừA %, Đứ 0%, M 9%, P á %, T %. 3.3.1.4. ĐN à và ề ế P ,N v ò P , KLK và L ợ .N x à ậ C đ ế T y - Trung Phi(ECOWAS), yế ế á v đề ,x đ v , đề x ễ đà“L ” về ế ủ KLK. N ,N P và A đ “Kế P ” ằ vậ đ đ ế x á ợ, đà ,đ và ủ á P . G đ y, á M , EU, N ậ đế ợ á , đề v ò ủ N vệ yế á v đề ế, , ủ P .Cù v N P ,S và A -giê- đ “C đ á v á ể ủPhi-NEPAD”, N -giê-ri-a ngày càng có vai trò qua vệ đ y ế ế vvà à á ậ và P . 3.3.1.5. Q ệ ệN ày ế ậ ệ : 25/5/1976.T đ yN ệv á á ể M ,T y ,N ậ B ệv á ( đ Vệ N ) ứ , đ à . Từ200 đ y, ệ ữ và N ế ể .Q ệ ế :T x N ủ yế à ệ y, áy v và ệ đệ và ậ ủ yế à đề , .C đ ệ : N -L NT -K -Đ K ế HCM | 134
 • 135. [ G I] N 200 , B T P ò Tùy v T Vệ N N . C 200 , N Đ ứ á Hà N , Ô S B àĐ ệ N Vệ Nam. T á 200 , V ệ N Đ ứ á A j ,Ô Đ V B àĐ ệ Vệ N Nigeria.Các hiệ đ ,v đ ý ết giữ c: Hiệ đ T i (tháng 6/2001), t pháp lý cho việ đ y quan hệ kinh tế m i. N à , ũ đ x ế để đà á ý ết Hiệ đ nh trong m t s v á : Nông ngh ệ , L ệ ,K á và Hệ y ;C ,K ế và T ,K và C ệ, M , Y ế, V á-x và á v á . 3.3.2. 3.3.2.1. - ê- - 2001-2010 (6 ng) 80 72.2 66.9 70 62.5 60 50 ệu USD 40 32.9 32.9 30 17.1 20 11.3 8.1 9.4 10.5 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng)V i dân s 150 triệu và nền ngo n thứ hai châu Phi, Nigeria là th ng có sức mua l n,kim ng ch nhập kh 200 đ t 46,3 tỷ USD. N 2009, ền kinh tế Nigeria phát triển khá nđ , đ t 5-6% trong b i c nh khủng ho ng kinh tế tài chính toàn c u.Việt Nam b đ uxu t kh u sang Nigeria từ 99 .D và ể đ , ể y x ủ Vệ N ày đề và ậ á .M đ á àđ 200 -200 và 200 -200 100%. Hà , N -giê-ri-a nhập kh u 1,2 triệu t n g o củaViệt Nam n ủ yế c thứ ba. 3.3.3.2. ặ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 135
 • 136. [ G I]Trong m y đ y, á u m trên thế gi N n ngo i tệ, phát triểnkinh tế, đ i s , á à ập kh u vì thế ũ . Là ng l nnh C P , à N u nhập kh u r t nhiều lo à , đ ều mặthàng là thế m nh của ta.Mặt hàng xu t kh u chính của Việt Nam bao g m: g o, hàng dệt may, các s n ph m cao su, thủ côngm nghệ, cà phê, chè, vật liệu xây d ng, các s n ph m nh và đ ện t , v.v… N ều s n ph m của ViệtN đ ợ đá á th ng Ni-giê- y, đ ện t , áy v , p các lo , v.v…Riêng về g o, Nigeria là m t th ng tiêu thụ l n v i mức nhập kh u chính thứ à i1,5-1,7 triệu t n.Nigeria v à c nông nghiệp và có th i k nông nghiệp phát triển r t m , đ y đ ợc d u thô, nên ph n nào coi nhẹ phát triển nông nghiệp. Vì thế, v đề đb đ và ày đ i nhập kh u g o từ à . Hà ,N ập kh u g o chủyếu từ Thái Lan. G n đ y, ều doanh nghiệ N đ V ệt Nam tìm hiểu và th y g o ViệtNam rẻ o Thái, nên h ý đ nh mu n nhập g o của ta.Trong các mặt hàng trên đ i v i mặt hàng g o của Việt Nam khi xu t kh uvào th tr ng Nigiêriachúng ta c n ph i chú ý những điểm sau: i) Dung l ợng và th tr ng g o t i NigiêriaHiện nay Ni-giê- à c có dân s đ t châu Phi v i kho ng 146 triệ i. Kể từ những 0 đến nay, tiêu thụ g o của Ni-giê- đ nh mứ 0% .T đ y n xu ttrong c th p, nhập kh u g o còn b h n chế và có th i gian g o b c m nhập kh u, giá thành g o c luôn mức cao và g o là m t lo i thứ x x , ch dành cho m t ph n dân s có thu nhậpkhá. Kể từ khi chính phủ Ni-giê-ria dỡ b lệnh c m nhập kh u g o và gi m b t thuế nhập kh u mặthàng này, g đ n tr nên ph biến trong các bữ ủ i dân Ni-giê-ria. Nền kinh tế ng m nh, t đ đ đ ến cho việc tiêu thụ g o ngày càng l n vì so v inhững lo ũ c khác, g o dễ n u và t n ít th . T ng nhu c u tiêu thụ g o của Ni-giê-riađ t kho ng 5 triệu t n. Lo i g o ph biến là g đ (parboil).Tuy nhiên, s n xu t g o của Ni-giê-ria ch đá ứ đ ợc m t ph n nhu c u tiêu thụ g o kh ng l trênth ng. Diện tích canh tác lúa g o trong t ng diện tích s n xu t nông nghiệp còn r t nh , chđ %. N t lúa ch đ t 2 t n/ha (trong khi của Việt Nam là kho ng 6 t n/ha). Vì vậy, à N -giê-ria vẫn ph i nhập kh u m t kh ợng kho ng 1 triệu t n g , đ ng ợng g o cung c p trên th để phục vụ nhu c c. Lo i g đ ch ợng cao chủ yếuphục vụ nhu c u củ i tiêu dùng thành th v i mức thu nhậ và ù ững bữngày lễ tết, còn những lo i g x y xá c ch ợ và đ ợc tiêu thụ ph n l n cácvùng nông thôn.T c th c tr ng nhu c u tiêu thụ g o ngày càng l n, chính phủ Ni-giê- đ ều biệ á đểnhằ ng s n xu t phục vụ nhu c , đ ng th i gi m b t s phụ thu c vào g o nhậpkh và ũ ằm mụ đ ết kiệm ngo i tệ. T ng th ng Ni-giê- đ đặt ra mụ đ ts ợnglúa g o mức 6 triệu t n và m r ng diện tích tr ng lúa lên 3 triệ 200 để đá ứng nhu c u và ợng ừa cho xu t kh u. Nhằ đ t mục tiêu này, Chính phủ Ni-giê- đ ingân 1 tỷ naira (kho ng 7,5 triệ USD) để nhân r đ ển hình s n xu t g o.Tuy nhiên, th c tế cho th y ngành s n xu t g o của qu ày ể đủ tiềm l để có thể thaythế toàn b 1 triệu t n g o nhập kh và đ y à . D đ , N -giê-ria vẫn là th ng tiềcho các nhà xu t kh u g o trên thế gi i. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 136
 • 137. [ G I] ii) Ph ng thức và chế đ nhập kh u g o vào th tr ng Nigiêria:Hiện nay việc nhập kh u g o vào th tr ng Nigiêria do các công ty t nhân đ m nhiệm là chủ yếu.Chính phủ không can thiệp tr c tiếp vào việc nhập kh u của n c này và ch điều tiết gián tiếp thôngqua việc đánh thuế nhằm b o h s n xu t trong n c. Thuế nhập kh u g o vào Nigiêria là t ng đ icao so v i các mặt hàng khác (bình quân là 55%) G o nhập kh u vào Nigiêria đ ợc th c hiện quanhiều các khác nhau, nh ng theo ba cách ph biến sau.Các công ty l n: Ư c tính các công ty này hàng n m nhập kh u kho ng 400 – 500 nghìn t n thóc vàg o. Các công ty này có đ y đủ các c s kinh doanh từ nhà máy xay xát, xí nghiệp đ ng gói,hệ th ng vận t i và phân ph . Các công ty này hiện này nhập kh u chủ yếu từ hai th tr ng là: thócchủ yếu nhập kh u từ Thài Lan và g o chủ yếu nhập kh u từ th tr ng M . Các công ty này chủ yếu làcó s tham gia của ng i châu Âu và do ng i châu Âu qu n lý và điều hành và ph n l n đã có nhàcung c p n đ nh. Do các công ty này có s tham gia của châu Âu nên kh n ng tài chính t t và n đ nhnên việc thanh toán chủ yếu là m L/C thông qua ngân hàng châu Âu hay là của M , hoặc việc thanhtoán bằng L/C m t i các ngân hàng đ a ph ng nh ng có s xác nhận của ngân hàng châu Âu hay M .Việc các công ty xu t kh u g o của Việt Nam thiết lập đ ợc các m i làm n đ ợc v i các công ty nàythì sẽ t o điều kiện thuận lợi cho việc xu t kh u, tránh đ c rủi ro từ phía nhà nhập kh u và đ m b olàm n lâu dài.Bán hàng qua kho ngo i quan: Việc nhập kh u g o vào th tr ng Nigiêria theo ph ng thức này cũngđ ợc các nhà xu t kh u áp dụng khá ph biến. xu t kh u theo ph ng thức này chủ yếu g o đ ợc để t icác kho ngo i quan, chủ hàng bán hàng đến đ u thu tiền đến đ y và ng i nhập kh u ch trách nhiệmlàm thủ tục h i quan và n p thuế. Nếu kinh doanh theo ph ng thức này thì các thì các công ty n cngoài ph i m v n phòng đ i diện của mình t i đ y, m t s liên doanh v i đ i tác n c này thì x yd ng m t hệ th ng kho hàng riêng t i khu miễn thuế. Để kinh doanh theo ph ng thức này thì ph i cóm t hệ th ng khách hàng n đ nh, quan hệ lâu dài và ph i thiết lập đ ợc m i quan hệ t t v i chínhquyền đ a ph ng. Để làm đ ợc điều này thì chi phí ban đ u là khá t n kém.Bán hàng qua biên gi i: Là việc bán g o gián tiếp vào th tr ng Nigiêria thông qua các th tr ng lánggiềng của n c này nh Camarun. Sau đ , ng i mua từ Nigiêria sang mua và theo ph ng thức muahàng đến đ u tr tiến đến đ .Ngoài ra, m t v đề làm c n tr đến ho đ ng xu t kh u g và đ y và x t kh u hàng hóanói chung vào Ni-giê-ria là tình tr ng lừ đ o trong khâu thanh toán khá ph biến. Mặc dù trên th c tế á ức thanh toán là nhữ ứ đ ợc ch p nhận toàn c LC, tài kho … ệ ợng chứng từ gi từ các ngân hàng ma r t nhiều. M đ ề đá ý à ừ á2005, Ngân à T N -giê- đ i gi y phép và c m ho đ ng của nhiều Ngân hàng đủ tỷ lệ v n d trữ t i thiểu là 25 triệ N ( đ , ệu USD).Vậy việc các doanh nghiệp Việt Nam xu t kh u vào th tr ng Nigiêria thì tu theo quy mô củadoanh nghiệp xu t kh u và các m i quan hệ thiết lập đ ợc v i phía đ i tác để th c hiện xu t kh u. 3.3.3.3.Các hình th c xu t kh u và ph ng th c thanh toánViệc xu t kh u hàng hoá vào th tr ng Nigiêria th ng đ ợc áp dụng thông qua hình thức xu t kh ugián tiếp. Ví dụ nh mặt hàng g o việc xu t kh u sang Nigiêria th ng đ ợc thông qua ba hình thức:Các công ty l n, bán hàng qua kho ngo i quan và bán hàng qua biên gi i. Và ph ng thức thanh toánph thông nh t là m L/C. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 137
 • 138. [ G I] 3.3.4. Q nh v Gi y ch ng nhận phù hợp củ ( ) iv im t s hàng nhập kh u vào NigeriaĐể th c hiện trách nhiệm b o h i tiêu dùng Nigeria , T chức tiêu chu N (SON) đ à C đá áT ợp của T chức tiêu chu n Nigeria (SONCAP). SONCAP là m tchính sách m i do Chính phủ N đặ để kiểm tra và giám sát việc nhập kh u các s n ph m đ t chu và à và đ c.Chính sách này chính thức có hiệu l c từ 1/12/2005.Mụ đ ủa SONCAP là tránh những rủi ro cao nh i tiêu dùng Nigeria và b đ m nhữngkh đ nh của h về à đ ợc xác nhậ đ ợc xu t kh u sang Nigeria. Việc à ày ũ ẽ đ m b o rằ ù N đ ợc b o h từ việc hàng hoá khô đ t chu n ũ đ m b o những nhà s n xu t Nigeria không lệ thu c vào việc c nh tranh không lành m nh từnhữ à áđ .C à đá á ù ợp và các qui trình th đ nh áp dụng cho các s n ph đ ợcnhập kh u vào Nigeria. Yêu c u những s n ph đ ù ợp v á đ nh tiêu chu n Công nghiệpcủa Nigeria (NIS) và hoặ đ đ ợc tiêu chu n Qu c tế c khi giao hàng.Các ph m vi áp dụng của SONCAP- Ho đ ng từ xa không thay thế b t cứ trách nhiệm nào của T chức tiêu chu n Nigeria (SON).- Th đ nh tính phù hợp của s n ph m.- Đ m b o rằng các s n ph m liên quan phù hợp v á đ nh của NIS hoặc các tiêu chu n Qu c tếđ ợc phê chu n khác.- Đ m b o cho việc xem xét l i qui trình th c hiện sau: (i) Qui trình kiể đ ợc s dụng (ii) Ph m vi kiể đ ợc thiết lập (iii) Giá tr pháp lý và tính xác th c của biên b n kiểm tra.Trình t c p SONCAP: SONCAP g m hai quá trình c p gi y chứng nhận của ch ợng s n ph đểđá ứ đ ợc các tiêu chu n của Tiêu chu n Công nghiệp Nigeria (NIS), T chức tiêu chu n Qu c tế(ISO), BSI và IEC.Các quá trinh c p gi y chứng nhậ đ à: - Gi y chứng nhận s n ph m - Gi y chứng nhận SONCAP 3.3.5. ăNi-ger-ri-a là th ng tiề khu v c châu Phi, là c õ để thâm nhập các qu c gia lân cậnthu c Tây và Trung Phi. T y , ùđ á ển liên tục trong th i gian g đ y, ệX ữ c vẫ xứng v i tiề ủa m c. Nguyên nhân chủ yếu do: Thiếu thông tin, thiếu s hiểu biết giữ á đ i tác. B i vậy, các doanh nghiệp Việt Nam nên chủ đ ng trong việc tìm kiếm, tiế x và đà á v á đ á N để khai thác thế m nh, tiềm ẵ và á i m i. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 138
 • 139. [ G I] N ò á ụng nhiều rào c n thuế và phi thuế phức t , y đ nh c m nhập kh u nhiều lo i à á ù để b o h s n xu c, thủ tục xin gi y chứng nhận ch ợng hàng hoá nhập kh u, thủ tục kê khai nhập kh u r t m t th i gian và chi phí: Là à v c của T chứ T i thế gi , N đ ều kiện duy trì mức b o h thông qua thuế và các biện pháp phi thuế khác khá cao. Các mặ à ( à c ta có thể s n xu đ ợ ) đều có mức thuế nhập kh u ph biến 20% hoặ . Hà N n xu đ ợc có thuế nhập kh u ph biến là 5 và 10%. Ngoài ra, Nigeria còn áp dụng lo i hình c p phép nhập kh u của nhiều lo à , đặc biệt là lúa, g o. Danh mục hàng hóa c m nhập kh u củ ày đến 59 lo i hàng hóa tiêu dùng thông dụng. Trong xu t nhập kh u, h i quan Nigeria áp dụ ế đ u m i xu t nhập kh u, cụ thể có kho 20 y đ ợc H i quan ch đ à đ u m i thông quan hàng hóa nhập kh u. Tuy nhiên, về thủ tục cho hàng hoá xu t nhập kh u, doanh nghiệp c n ph i hoàn thiện 13 lo i chứng từ khác nhau. T t c hàng hóa nhập kh và c ày đề đ ợc T chức Tiêu chu n Nigeria (SON) và Cục qu n lý th c ph và ợc ph m (NAFDAC) kiểm soát. Hàng Trung Qu c v i nhiều chủng lo á đ ế ng Nigeria. P ức thanh toán t i Nigeria r t phập phù và chứ đ ng nhiều rủi ro, vì t i Nigeria có r t nhiều doanh nghiệ à đà à . D vậy, các doanh nghiệp vẫn luôn c á và mặn mà v i th ày. Để i quyết bài toán kh á , ệ Vệ N ph i luôn n m vai trò chủ đ để ễ à thuận v v đ á về ức thanh toán. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 139
 • 140. [ G I]3.4.Sê-nê-gan 3.4.1.Đặ 3.4.1.1.Thông tin chungTên C ò S ý Nằ T yP , á Đ T yD ệ (Km2) 196,190Tài nguyên thiên nhiên Cá, á, ặ ( ệ ) 13.74 ú d 0- : 2.2%, - : . %, T : % ỷ ệ ă d (%) 2.71 Wolof 43.3%, Pular 23.8%, Serer 14.7%, Jola 3.7%, Mvàinka 3%, S . %, C và Lebanese 1%, khác 9.4% ủ Dakar ệ ậ D ệ ậ P á ỷ ệ ă ở G 1.70(%)G e ầ 1,600(USD)G e ú N ệ : . %, C ệ : 2 . %, D vụ: 2.9% ợ 5.58( ệ ) ỷ ệ 0.80(%) ệ H đậ , , ũ , ế , , à , C ế ế ủy và , á á, x ệ , , á ặ và và , vậ ệ x y , ữ và đ à (USD) . ỷ ặ L , ừ , á,Đ M ,Ấ Đ ,P á ,G ,I y ậ (USD) . ỷ ặ ậ T và đ ,v , ệ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 140
 • 141. [ G I]Đ ậ P á ,A ,T Q , B , T á L , Hà L 3.4.1.2.T ể ế: C àT .T àN y ủ y á ợvũ và đ ợ yể ế , ệ .Q 20 ế đ ợ ế , ệ .Đ á :S ệ ếđ đ đ :Đ yề ệ y àĐ D ủS (P D ). Đ đ ậ àđ X (P S ). 3.4.1.3. ếS à à y , á á ữ ợ .Từ 9 ,S đ ệ ế ợ á v IMF, á ề ế và á v ế ể .T á 99 , S đ ế à á ế á v đỡ ủ đ á à à ợ ế. Hà S ậ đ ợ 0 ệ USD v v y ừ á à.C à : ệ , %, ệ 9,2%, vụ 2, % ( 200 ).C ệ S á ể , à á á, ế , à ế ế ệ , á , vậ ệ x y .N ệ ữv ò ề ế, ế % á x .N , , à .D á đ ệ S đá ứ đ ợ .Hệ y, S đ ậđ y x ệ , đá á và x y .S ậ , , à ù , à ệ ,x và á ế ừ , á, á , á, , ừ .Là à v ủ C đ ếT y (ECOWAS), WTO và ữ đề xSá ế đ á v á ể P (NEPAD), S ủ đ y ậv và ứ ếx v . 3.4.1.4.ĐS à à v L ợ , UA ( à OUA), KLK, ICO, C đ á ụ ế P á và à ụ ứ ế và v á .Hệ y, S đ đ đ đ á, ằ ủ v và ậ.S ệ ậ ế v T y, àP á .P á à vệ ợ ề S ,và ệ vẫ y ậ, S .Hệ y, P á v Hệ đ ò ủ ýv S ừ ày à đ ậ vẫ .200 đ y. Từ ữ 9 0, M đ ệv S á v ế, đà .Hệ y,trong khuôn kh ủ " Sá ế đ v ủ C P ủ M "( ACRI-200 ), M đ á y S đà á ữ à .S ủ y ệ á ề v M ,G và G B . T y vậy, x đ vù C ,v đề ỵ S và á đ ợ yế , ệ ữ S và á ày . 3.4.1.5.Q ệ ệLậ ệ v Vệ N : 29 12/1969. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 141
 • 142. [ G I]H đ ý á Hệ đ :Hệ đ về ợ á ế, ,v , ậ ( 99 ), H ệ đ ợ á ữ V ệ N - FAO - Senegal (1996).Hệ yĐ ứ á Vệ N A ệ S và Đ ứ á S TQ ệ VN 3.4.2. 3.4.2.1. ê- ê- 2001-2010 (6 ng) 120 107.2 104 100 80 ệu USD 57.2 60 41.9 33.9 40 21.3 21.5 13.8 20 9.5 9.9 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 0 ( áng)T ế, 99 , x ậ ữ ểx à . Kể ừ 99 đế y, á ề đ ậ ữ ế .T y , ợ đ vẫ ò ứ và đề , ề . Đá ý à ữ đ y, x v ợ ậ , ụ ể:N 200 V ệ N x 9, ệ USD ( ủ yế à , ệ y, vàôtô, xe máy).Đế 200 , x ủ Vệ N ày đ 0 ,đ 0 ệ USD đ ế 9 , ệ USD, , x đ –x áy , ệUSD, ệ y 2 ệ USD.D á đ ệ S đá ứ đ ợ và á ậ à và .Vệ N ,v ế về x , ũ , ủy và à đ , ế á ẽ ề xhàng hóa sang Senegal. Ngoài á à ù à y ặ , ày và á ệ ẹ ũ ề x S . T đ y ệ v á C P , S ẽ à đ ể đế á ệVệ N ế á à . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 142
 • 143. [ G I] 3.4.2.2. ú ặ ủ ệ ê-nê- ă 200 ê ợ ( ) ( ệ ) G 63 950 91.8 2 S ệ y 0 5.7 L ệ ụ ù x áy 3.4 4/ Hàng hoá khác 2.3 S á 418 0.5 H 28 0.4 S 400 0.2 S ừ 0.06 104.3N : ụVề à x ,Vệ N x S á , , , à ù , à ủ ệ, ày , à ệ y... và ày x ákhác (Mauritania, Mali, Guinea, Gambia).R về , S ậ 00.000 đ ừT á L ( á ), V ệ N , A Cậ , M và Ấ Đ . Từ 99 đế 2000, ợ x xứ ừ V ệN ậ và S x y ế ừ đế 20% ợ ậ u ủnày. R 200 , ày đ . . X về á , ũ à ặ à ế ợ x ủ Vệ N S .T ệ ủ T ụ H Vệ N , á200 và 200 x ủ S đ 2 ệ USD và 0 , đ ế 90 đế 9 % , ợ đ ,9 ệ , 20 ệ USD và 9 , ệ USD. 3.4.2.3.Nguyên nhân S n xu c củ X đ đ ừ 9 0 ng dân s cao, s ợ đ ụt gi m g n 50%. S n xu c ch đá ứ đ ợc kho ng 20% nhu c c (200.000 t n). G o nhập kh u vào Xê-nê-gan ph n l n là g o t m, chiế đến 95% t ng kh ợng. Trên th ng qu c tế, g o t đ ợc xem là thứ ph m do vậy giá rẻ ều so v i g o nguyên h t. S ng này có thể yđ ng củ i dân v n ph x y những lo i s n ph m sẵ đ n thu đ a và sau thu đ a. Trong khi mức tiêu thụ bình quân trên thế gi i kho ng 40 kg g Xê-nê-gan s ợ ày à 0 và ể từ nhữ 0, đ y ế h t kê làm thứ n. Trong những h đ ng thành th , g o chiế % ù ũ c và 18% t ng chi của các h đ . Ở các vùng nông thôn, tỷ lệ này l ợ à 2 và 2 %. Đ ề đ ứng t các h gia đ và ề để chi cho các s n ph à c. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 143
 • 144. [ G I] Nhập kh à á đ n nh để đ ợc g o giá rẻ vì xây d ng m t hệ th ng s n xu đa t phức t p. quá trình công nghiệ á đ o ra nhữ it cho việc phát triển kinh tế vì Xênêgan không có ngu à y à đá ể. H nữa, t i châu Phi cận Xahara th i k hậu thu đ a, tiếng nói củ đ đ và ng ợ đ i v i gi i chính tr cho nên các chiế ợc nhằ đ y m nh s n xu đ bằ á á đ v p ph i s ch đ i quyết liệt. M t yếu t á ũ n quan tr ng nhập kh u lo i th c ph m này là việc chu n b á à ừ g o rõ ràng m t ít th , n ít củ và đ nhữ yền th ng làm từ h . Đ ều này gi i thích t i sao tỷ lệ đ hoá cao t i các qu T yP đ ù v i việ ụ g o. Việ đ y m nh nhập kh u, chính sách công nghiệp hoá, mứ đ hoá cao của Xê-nê-gan (kho ng 50%) và hình nh tích c c của g đ biến s n ph m này thành thứ n. Hiệ y, á á c của Xê-nê-gan vẫn còn nhiều b t cập, nh t là không làm chủ đ ợc ngu , y á đ , đ trang thiết b và đ u vào còn th p. Xê-nê-gan có s n xu t còn th p và lo c này vẫ đ ợ ù đa ế đến và ng. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 144
 • 145. [ G I] Đ ững mặt m nh, mặt yế ,xu t kh u sang th ng Châu PhiTh ng Châu Phi là m t th ng giàu tiề v i mức c u về các mặt hàng nhập kh u khôngngừ i gian qua. Hiện nay Việ N đ x ập vào th ày, và đ đ ợcnhững thành công nh đ nh. Tuy nhiên, bên c đ ũ ò ều v đề t n t i gây nên những khó ệp khi tham gia xu t kh u vào th ng này. Các doanh nghiệp c xá đ nh vềnhững thuận lợi bao g , đ ểm m nh của b n thân doanh nghiệp, và nhữ mcác thách thức của th ng và những h n chế củ à c và doanh nghiệ . Đ ều doanh nghiệp c n à đ à ận dụng nhữ i trên th ũ á đ ểm m nh của b n thân doanh nghiệp,kết hợp v i việc kh c phục nhữ đ ểm yếu, h n chế và những thách thức của th ng. Làm t đ ợcnhữ đ ề đ , ệp sẽ thành công khi tham gia xu t kh u vào th C P đ y tiềm ày.1. Thuận lợi 1.1. Nhữ i trên th ng Châu PhiTh ng Châu Phi: T C P đ ề yể ế á á ế, đ y ậ v và ế. T đ đ và ế đ .X ếhòa bình và đ đ à x ế ủđ ụ .C P đ ữ ệ ủ ế. H ệ y, ụ ày à đ à à ề ũ á ứ ế ày à , ứ à . Cá ứ ợ á v ủ C P đ ợ , đề ệ á ể ế, v ,đ y ậ ế. Cá ứ ày đề ý ứ ,đ v ò ò , đ và á ể ế ủ ụ .Châu Phi hiện là th ng có s c mua khá m nh: nhu c u tiêu thụ hàng hóa nhập kh u t i th ng này r t nhiề và đ . Đ ều này phù hợp v i nền kinh tế củ ,đ ừ c pháttriển m nh mẽ i xu t kh á c. Nhóm các mặt hàng chế biến của Việt Nam, chủyếu là g o, giày dép, dệ y, đ nh a, h đ ều, thu c chữa bệ … đều là những hànghóa có thể đ y m nh xu t kh u.Cu c khủng ho ng tài chính t i Hoa K đ á đ ng tiêu c c t i nền kinh tế thế gi i. H u hết các nềnkinh tế ph i ch u nhiề á đ ng tiêu c . T y ,đ iv á c châu Phi, do s g n kết của th ng tài chính củ á c này v i th ng tài chính Hoa K còn l ng lẻ á đ ng của cu ckhủng ho đ iv ng kinh tế của châu Phi là không l n.Châu Phi g m 54 qu c gia v i s dân 900 triệ i nằm trên diện tích 30 triệu km2, là châu lục l nthứ 3 thế gi i. Tuy b xếp h ng là châu lục nghèo nh ữ đ y, ền kinh tế khu v c P đ ững chuyển biế đ y hứa hẹn do nhiề đ c hiện triệ để icách các chính sách kinh tế v ập trung nhiề à và v c. Các qu P đều lànhữ đ ặc chậm phát triển nên nhu c u nhập kh u các s n ph m chế t o các lo i máy mócthiết b , nguyên vật liệ để phục vụ phát triển kinh tế là r t l n. Tiế đ à u về c th cph m, hàng tiêu dùng phục vụ đ i s , đặc biệt trong b i c nh dân s P đv i t đ r t nhanh. Mặt khác, Châu Phi là th đặt ra nhiều yêu c u kh t khe về ch ợngs n ph m hay về mẫu mã, vệ sinh, hàng rào k thuậ ề các khu v c th ng khác. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 145
 • 146. [ G I]Lụ đ a này ph i nhập kh u từ máy móc thiết b phục vụ s n xu t, các s n ph đ ệ , đ ện t , ,các s n ph m công nghệ đến các mặt hàng thiết yếu phục vụ đ i s à ệt may, c, th c ph , ợc ph , à ù … ù ợp v u hàng hóa xu tkh u của Việt Nam.Nh các chính sách c i cách kinh tế, đ ều ch u, chuyển sang kinh tế th , đ y m nh h inhập khu v c và qu c tế, kinh tế ă ở i nhanh trong th i gianvừa qua, thu nhập củ i dân từ đ ợc c i thiệ , đ ừ đ ợcminh b ch hoá, t đ ều kiện thuận lợi cho ho đ ng của các doanh nghiệp. 12 ế của các doanh nghiệp Việt NamHàng hoá của Việ b ầu có chỗ ng và t o ợ iv i tiêu dùngChâu Phi. Th ng xu t kh đ ợc m r đến toàn b 53 qu c gia C P .T u hànghoá xu t kh u, mặc dù vẫn chủ yếu là các mặt hàng nông s i gian g đ y ũ tđ u chuyể ng sang các mặ à ù và à đ ện t gia dụng, máy móc thiết b .Ngoài mặt hàng g o luôn chiếm v trí chủ đ , á à á ệt may, giày dép, h t tiêu, caosu và và g đ y à à đ ện t , áy , đ nh , đá đ ặt và t o ch đứng trên th ng này. Việ đ á u xu t nhập kh u sẽ giúp cho Việt Nam chủ đ ng trong chiế ợctiếp cận và m r ng th ng và s n xu t các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế. c hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp xu t kh u vào th ng Châu Phi: BC T đ ể đề á “S dụng hệ th ng doanh nghiệ đ u m đ y m nh xu t kh u à P ”. Đ y à t cách tập trung sức l để ph n t i th ng ChâuP , đ ng th i h n chế rủi ro từ những hợ đ á .T đề á ày, N à c sẽ tiếp tục hoànch ế chính sách nói chung nhằm kết hợp hài hòa giữ đ ũ á ệp xu t kh u quantâm t i việc bán hàng vào th ng châu Phi. M t mặt, tiếp tục có nhữ ế h trợ, khuyến khíchđ i v i các doanh nghiệp vừa và nh , mặt khác, c n l a ch n, xây d ng hệ th ng m t s doanh nghiệpl n, bao g m m t s doanh nghiệp kinh doanh xu t nhập kh u t ng hợ để t o thành nhữngđ u m i xu t kh u chủ l , y á đ i v i những mặt hàng tr đ ểm và tập trung vào m t sth ng tr đ ểm t i châu Phi. Đ i v i những doanh nghiệp này c n xây d ế h trợ để phát huy lợi thế v n có của cácdoanh nghiệ và đ y ữ " ũ n" trong việ đ y m nh xu t kh u hàng hóa vào th ng này.Việc l a ch n các doanh nghiệ à đ u m i chủ l c và xây d ế h trợ đ i v i doanh nghiệpkhông nhằm phân biệ đ i x giữa các doanh nghiệp, mà còn góp ph ng xu t kh u hàng hóatrên th ng châu Phi nói c ũ trợ và tận dụng thế m đặc thù của m t s doanhnghiệp nói riêng.Quan hệ i giữa Việ ữ b c phát tri n t ẹp:T á P , ợ ế à à ũ đ ợ ,đ à ợđẹ về đ và Vệ N ò C ủ và ụ .Đề đ à ề ệ - yề ữ ,đ à ế ữ và á P .Đ y ậ à ế ế ế ậ ụ ằ đ y ệ ế .C ủ ủ C ủ, á ýN à ( đ B T ), ũ ủ ậ ệ , đề P à ề , N -L NT -K -Đ K ế HCM | 146
 • 147. [ G I]t ò, ậ và á .C ủ đ đ ày à ề đề ậ ợ để ữ đ ợ đ y ệ v á P .N đ ế ậ đ ợ v đ đ ế v áC P .Đ à á ệ đ , ậ , về và đ , về đ đ à N à ,C ủ, về ợ á y . ề á ý ợ á ữ . Chúng đ đ ệ (Sứ á ,T vụ) ể ụ ữ x ế và á ể ệ ũ ế , ợ ệ á đ ứ ,x ế , ậ và .Gữ và á C P đề đ đ ứ đ đ .N200 , Vệ N đ đ ợ x P . Hàđ đ đứ ụ đ ày. N ù P đ ế đế á VệN , đ ù à V ệ N . Đặ ệ, ệ ữ yđ về , ể ệ để : X ủ P đ y ủ yế à ợC ủ, ừ 99 đ y đề á ứ á . C ày à đ . Từ và à đ , đ á ể ệv ế P , đ à ề à á v ụ . C ặ à á ũ ày à đ . Từ x ặ à , đế y đ x P ề ủ ặ à á , ừ à , ệ y, ày đế á đệ , à ù .N , á P đề đ đ y á ậ v và ế, ệ ế v ế .C P đ ợ ề đ á v ữ ế EU và M (về ế, .). B đ , ụ đ à ề v ậ . V vậy ế à ậ đ ợvà à đ ẽ đề ệ đ và EU, M và á ậ .R đ v Vệ N , á ủ á P ũ ề ệ ữ ẵ .C ủ á ày đá á ữ à ế ủ Vệ N ữ ũ v ò ày à ủ Vệ N v và ế . V vậy, C ủ á P đ y ợ á v , xứ đá v ữ ề và ế ủ .M đ đ ợ ể ệ á Hệ đ y ậ ợ á đ ý(đặ ệ à ệ đ v đề MFN), à ò á ễ đà đ .C , á đà á ậ WTO ủ V ệ N , A Cậ đ ể ệ ệ ễ Vệ N đà á v .M á ày ý đ ẵ à Vệ N ệ đà á ậ ứ ày.2 ă 2.1. Những thách th ng Châu PhiTình hình chính tr xã h ật s nh: ặ ù ề ế v x ế àđvà đ , ừ C P vẫ ề ẫ ,x đ ề y ù á à . Cá đ , x , ủ vẫ x y đ đ y N -L NT -K -Đ K ế HCM | 147
 • 148. [ G I] C P .Đề ày à á á à á v ụnày. b ý ủ :C ủ ềC P đ ế ụ đ á y ế ậ , ẫ đế v ệ á àx ệ ằ ứ ế ậ . Cá á ế ủ ề ế , ế đ ậy và ế ệ , y ề xá và á đ .S đề à ủ yề , ệ ủ á ậ ò yế . Cá ứ ế v vẫ á y đ y đủ ứ ủ .N ề ụ à á ứ ày đ á v ế và vậy đ đ ợ ế .T ù ề ứ v ẫ đế đ đ và á ể , à x ò á .Phần l n các doanh nghiệp t i Châu Phi b h n chế v kh ă : Mặc dù nhu c u của tht ng châu Phi r t l đ phát triển mức th p, các doanh nghiệp của châu lục này bh n chế về kh à .Đ y à à n l n nh đ i v i các nhà xu t kh u trên thế gi và đặcbiệ đ i v i các nhà xu t kh u mà kh ài chính còn h n chế V ệt Nam. Cvậ ể C P vẫ v á v á .T đ , à ẹ á đ á đ y ữ à ặ yế à , y ệ à và à á à . ở h tầng của Châu Phi còn l c hậu, hệ th ng giao thông kém phát tri n, gây nên tình tr ng côlập cho các vùng sâu vùng xa, c n tr nhiề đến các ho đ .N à , c tàichính của các doanh nghiệ C P ng r t kém và ph i thông qua trung gian v i bên thứ ba, ứ á ng là tr chậm, không phù hợp v i xu thế hiệ đ , y áđ á c ngoài khi mu n hợp tác kinh doanh v i Châu Phi.B t cập v v n thanh toán qu c tế: B t lợ à đ u mà các nhà xu t kh u e ng i, ngoài th ng xa xôi, chi phí vận chuyển l n thì việc thanh toán qu c tế th ng này là m t rào c đákể. P ức thanh toán của nhiề c Châu Phi còn l c hậ , đ i tác thanh toán chậm, có khi bánhàng c đ ợc v n. Có nhiều khách hàng từ P đề ngh mua g o theo hình thứcCIF (giao hàng t i c đế ) á ệp Việ N đà i từ ch i vì sợ rủi ro và thanhtoán phức t p. Thậm chí có khách hàng tr c 30% giá tr hợ đ LC ũ đàph i từ ch . T , nhiều doanh nghiệp xu t kh u g o của Việ N đ ợc chào m i xu t hàng sangth ày đều c m th y e ng i. Không ch thiếu thông tin về đ i tác, v đề thanh toán cònthiếu an toàn nên các doanh nghiệp xu t kh u còn r t dè dặt.S c nh tranh của những doanh nghiệp xu t kh c ngoài trên th ng Châu Phi vànhững rào c i: C nh tranh trên th ng Châu Phi sẽ tr nên quyết liệ v á đều coi Châu Phi là th ng tiề đ ợc khai thác trong b i c nh nhu c u các th ng tiêu thụ l H K , Châu Âu suy gi m nghiêm tr ng. Đ ều này gây áp l c lên các mặthàng xu t kh u chủ l c củ c ta.Ch ng h n mặt hàng g o ph i c nh tranh gay g t v i g T á L c này b đ u xu t kh u trl i sau th i gian dài d trữ khiến ngu . My ũ đ c chân vào th ng xu t kh u g P V ệt Nam và Thái Lan. S n ph m v ru x “v ” im ts y đ nh m i t i th ng Ai Cậ . T đ i diện v i tiêu chu ng t i Morocco. Dệtmay, da giày xu N P đ đế ỡng vì sức mua của th ày đ đợtWorldcup. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 148
 • 149. [ G I]Châu Phi là th ng xu t kh u nhi u ti ă ủ c ta. Tuy nhiên, trong th c tếkhông ít những doanh nghiệp ph i ch u t n th t khi xu t kh u sang th ng này vì lý do b lừa o. Th i gian qua, có m t s doanh nghiệ c nhậ đ ợ đề ngh mua hàng hoặc ký hợ đ nggiao d ch, hợp tác kinh doanh từ m t s đ i tác t i châu Phi, chủ yếu là t i khu v c Tây Phi. Trong quátrình giao d , á đ á P ng yêu c u doanh nghiệp xu t kh u tr c m t s tiền lệ phí ập kh u, phí giao d ch hoặ đ ý p gi y phép nhập kh … Q ểu và thôngtin củ á T vụ Việt Nam t P đ á ện h u hết các hình thức này là lừ đ o. BC T ý á ệ à v á đ á c ngoài c n ý nh á để tránh các rủi ro có thể x y ra.H ứ ừ đ ế à lừ đ lệ , à ứ ừ đ ằ ế ụ ề ủ v yv ẽ ậ đ ợ ề á .H ứ ếà đ và á , ặ đề à ủ ệ đ đề ệ x ệ để x y ứ ậ ậ à á, y ậ ặ đ ý ậ và ... Kẻ ừ đ ệ ậ và đ á y ứ ậ ệ .H ứ ừ đ ày x á ừ á ệ á T yP N ,G ,B , B B ể N à, T ,Senegal và Burkina Faso.H ứ ế ứ à ừ đ ằ ợ đ ế. T đ , ẻ ừ đ ậ á ằ à .T y đế y ề ề á ợ đ .K đ , ừ đ ẽ đề ụ ằ ề ặ vụ yể ề . Lợ ụ “ ” ủ ằ , ẽ ậ đ ợ ề ặ á ệ à .N ẽ ề ằ , ề ặ đ yể ừ đ và ẹ v đ x ụđ ợ .Mặ ù đ á vụ ừ đ đề đ ợ ệ , vụ đ ụ áw ệ w ứ ặ w về ệđể ừ đ . C y ậ và á ày để x và y ề đ ợ ứ ẹ đ à .T ậ , ò ẫ đế á w ậ đ đế á .T vụ V ệ N M ế, ữ v T yP ( T ,B ,C ’Iv (B B ể N à), N ), ậ á á và .Đ v ữ ặ à ụ ế ặ ậ àx à ứ đ ừ x à y đ ý P ò C N ệ vàT yB T ủ ậ .N à , àx á ậ y ủ à ậ v ( ế ) á ệ ày về ậhàng.D ệ ý ằ ề P à ế P á và á v ứ đ ợ ằ ế P á y á ứ à ặ ế ụ đ y.D vậy, ế v à ( y )vế ằ ế A đ ể à à v ừ đ .Về ứ á ,T vụ V ệ N M - yế á ệ x ụ ứ xá ậ ụ ặ đ ủ à để ò ừ y á ủ .T ế, ụ vệ á à ũ ứ ứ ừ( đế ày). L ậ à ủ á T y N -L NT -K -Đ K ế HCM | 149
 • 150. [ G I]P ế P á T ,B ,X … ề để v ữ yđ về à ủ P á .Nhiều doanh nghiệp Việ N đ g ng m r ng th ng xu t kh u sang các th ng m ingoài các th ng truyền th . T y , để vừ đ m b o an toàn khi xu t kh u vừ đám i m r ng khách hàng và th ng m i, nếu c m th y có những b ng trong quá trìnhgiao d ch, doanh nghiệp c xá õ đ i tác và các yêu c u của h .Việt Nam sẽ t th ng Châu Phi nế ă :M ts c châuÁđ x x á o, chủ yế để h trợ nông dân. Ví dụ t i Thái Lan, 80% dân s làm nôngnghiệ và đ y à ợng c tri l n mà chính phủ c n tranh thủ trong th i gian t . N à , á cxu t kh u g o d tính sẽ á l i sau khi giá g o gi m xu 200 -2008. Tuy nhiên, hquên rằng khách hàng mua g o chủ yế à á c nghèo t P .N i dân châu Phi không cónhiều tiền, h sẽ á , n thay thế nếu g o tr đ đ . Đ ều này có thể dẫnđến việc các nhà xu t kh u t hủy th ng t P .V để tình tr ng giá g o cao tái diễn, á c nhập kh u g P đ á đ y s n xu t g và y c thaythế để gi m phụ thu c vào g o nhập kh , đề phòng giá g o nhậ á đ t. 2.2. H n chế củ c và doanh nghiệp Việt NamCông tác xúc tiế ật s hiệu qu : Việt Nam m i m đ i diện ngo igiao t i Ai Cậ , A ,L ,Ă ,N P ,T z ,M và N ; vụ t i AiCập, Algeria, Nam Phi, Mar và N . Dù á T vụ thu c khu v c châu Phi, Tây Á, Nam Áđ c tham gia phát triển và m r ng th ng xu t kh u cho hàng hóa Việ N và đ u , p thông tin về tình hình kinh tế c s t i, tiề ng, luật pháp và á , ế qu n lý xu t nhập kh u, thủ tục h i quan và d báo th ;…do m đ i diệ i còn quá m ng, l i kiêm nhiệm nhiều, công tác nghiên cứu th ng đ ợc coi tr õ p th i nhữ y đ i về ế chính sách và diễn biến th , đặc biệt là công tác xúc tiế đ , á y đ ợc hiệu qu … ế ữ ă b ý ở :Ởvẫ à ệ v á y đ y đủ và ế để ậ áđ v P .Gữ và ề P vẫ ệ đ ợ á à đ ợ ý ế . Mặ á , á ệ đ đ ý ò ề vậ ụ và ế và á yđ ợ ệ ậ .Hệ ế ợ , á ợ á ể và á ệ ợ á á ặ à đ y, đặ ệ ế ợ ủ C ủ về á ể và ợ á v á P , à đ y đủ á á á , á ặ à , ệ á ệ á ợ( áy ợ , ụ x , , ợ ứ , đặ v ò đ ệ , ợ đặ v.v...). ở d ệ , bế ủ d ệ ệ ò ế, ủ yế ữ ủ ứ ế, ủ đ và ý (B N ,B T ,P òT và C ệ V ệ N ), ặ và á ế. Cá đề ế và ụ ể (đặ ệ à ữ về à á á , ẫ , ủ ; ế , ứ , ù , , á ứtoán...). N -L NT -K -Đ K ế HCM | 150
 • 151. [ G I] ă ủ b d ệ ò ế , bao ủ , à , ý. K ậ ủ à Vệ N ( ặ ù ợ ế đ , về đ )đ ợ ể ệ ặ: ẫ , ợ và á . Về ẫ , á ệđ yđ ẫ ừ và y ế về à , ệ ể á v ệ ủ á á ù à và v , vừ đ , vừ về à . Về á và ợ ũ vậy, ể x đ ợ ữ ặ à ợ ằ ữ ệ ũ , ậ .H ữ , ệ yế ẽ ề đ và y ệ ẫ đế , á à .Doanh nghiệp Việ ủ ng khai thác th ng Châu Phi: lý do là các doanh nghiệp ật s ng vào tiề ủa th ng này. Doanh nghiệp vẫn còn dè dặ , đ gi t nhữ v đ ợ đá á à ều tiề ữ . Cá ệp còn thếb đ ng, ch đợi những nhậ đ nh từ phía á ứ và ữ đ ng thái của h . V đềmà các doanh nghiệp c đ à: ế ợc kinh doanh t i th ng Châu Phi trong ng n h nvà dài h n. Tuy nhiên, hiện nay m t s doanh nghiệ c hiện công tác này, nên có thể h ath y hế đ ợc những tiề á ển của th C P .Cá ệ Vệ N à đ ủ C ủ ề đ v ếđ , ẫ đế ỷ , v v à.Đ y ũ à ậ đ v ệ ệ à à, à á ò đ và x á C P , đ vệ ậvà ệ á đò ề ứ và ề ủ , ậ đ ế ợ à và đ .V vậy, ề ệ x và P y ứ ủ à ( ủ yế à ủ ), ẫ đế á à , ủ à Vệ N P , ữ ế ậđ ợ ệ à ế v á đ á ụ ày.S c c nh tranh của hàng Việt Nam so v i c c khác t i th ng châu Phi còn h n chế,c u mặt hàng xu t kh d ng: Doanh nghiệp ch dừng l i kế ho ch mà không có nhữnggi i pháp cụ thể, lâu dài. Kinh nghiệm từ cu c khủng ho ng kinh tế vừa qua cho th y, Việt Nam quáphụ thu c vào những th ng xu t kh u l EU, M , Nhật B ũ à đ ều t t. Th ng châu Phi sẽ à để doanh nghiệp b b t trứng ra những gi á để tránh rủ . Nth c tế, nhiều doanh nghiệp không n m b i. Khi th ng còn , ệp sẽ cónhiề để khai thác và chiế . Nếu chậ và ữa, khi nhữ y c ngoài b đ uthâm nhập vào th ng Châu Phi, doanh nghiệ cl và ng trâu chậm u ng đục. Châu Phi là th ng tiề à v ệc xu t kh u của Việ N đ y ( ếm0,18% t ng kim ng ch nhập kh u của c châu lục) còn nghèo nàn về u, mặt hàng và các khuônkh á ý ò đ ợc tận dụ để h n chế nhữ , ủi ro cho c hai phía.Tình tr ng thiếu h t thông tin cần thiết v th i tác của các doanh nghiệp Việt Nam:do Châu Phi có kho á đ a lý xa xôi và thông tin về th ng còn h n chế, trong khi các doanhnghiệp Việ N ũ c s quan tâm chú tr ng. Chính vì vậy, trong b i c nh nhiều th ngxu t kh u l n của Việ N đ ặ , v đề khai thác th ng m i, th ng tiề , đ đặc biệt là khu v T Đ và P đ ợ đặc biệt xem tr ng. Trong th c tế, Nhà đều t chức những chuyến xúc tiế i sang th ng châu Phi, nhiều h i ngh h ith o gi i thiệu về th ày ũ đ đ ợc hai bên t chức, vì vậy việc tìm kiếm thông tin không N -L NT -K -Đ K ế HCM | 151
 • 152. [ G I] ò đ y. T y , n thân doanh nghiệ c s chú tr ng v đề này, đ y đủ những thông tin c n thiế c khi th c hiện kinh doanh v đ i tác, c hết sẽ gây b t lợi cho phía doanh nghiệ á đà á ý ết hợ đ , và ếnữa doanh nghiệ y lừ đ ế ếu những thông tin c n thiết về đ i tác. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 152
 • 153. [ G I] G1. G ặ 1.1.G ở 1.1.1.Cô thÓ hãa chñ tr-¬ng ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi c¸c n-íc ch©u PhiPh¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi ch©u Phi lµ mét chñ tr-¬ng ®· ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ta x¸c ®Þnh râtrong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®a d¹ng ho¸, ®a ph-¬ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êtn-íc. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó cô thÓ hãa chñ tr-¬ng ®ã. Theo chóngt«i, mét sè biÖn ph¸p d-íi ®©y sÏ t¹o b-íc ®ét ph¸ cho viÖc ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi lôc ®Þanµy. - Cñng cè c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ®· cã theo h-íng chuyªn s©u, ®ñ vÒ sè l-îng, cao vÒ chÊt l-îng, vµ ®¶m b¶o c¸c ph-¬ng tiÖn cÇn thiÕt chuÈn bÞ cho viÖc t×m hiÓu, xóc tiÕn vµ më réng quan hÖ hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc. Ngoµi ®Þa bµn së t¹i, Sø qu¸n n-íc ta ë c¸c n-íc ch©u Phi cÇn ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng sang c¸c ®Þa bµn kiªm nhiÖm. - Víi m¹ng l-íi trªn 40 c¬ quan Th-¬ng vô ë kh¾p thÕ giíi, Bé Th-¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn dùa vµo nh÷ng "c¸nh tay quyÒn lùc v-¬n dµi" nµy trong c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr-êng. Tuy nhiªn sè l-îng c¸c Th-¬ng vô vÉn cßn thiÕu, ®Æc biÖt lµ ë ch©u Phi, n¬i n-íc ta chØ cã 7 Th-¬ng vô trªn tæng sè 54 n-íc. Do vËy, më thªm Th-¬ng vô lµ gi¶i ph¸p hÕt søc quan träng trong viÖc thóc ®Èy quan hÖ th-¬ng m¹i víi ch©u lôc nµy. Thùc tÕ cña thËp niªn 90 ®· chØ ra lµ tõ khi n-íc ta më Th-¬ng vô ë Ai CËp vµ Nam Phi, bu«n b¸n víi hai n-íc nµy ®· t¨ng tr-ëng nhanh chãng. - HÇu hÕt c¸c n-íc ch©u Phi ®· cã quan hÖ ngo¹i giao vµ kinh tÕ víi n-íc ta ®Òu cö c¬ quan ®¹i diÖn ë Trung Quèc, Th¸i Lan. kiªm nhiÖm ViÖt Nam. HiÖn nay, ngoµi Sø qu¸n vµ Th-¬ng vô cña ba n-íc B¾c Phi, ®Õn n¨m 2002 cã thªm Nam Phi më Sø qu¸n t¹i Hµ Néi (tuy nhiªn c¬ quan Th-¬ng vô vÉn ë Bangkok kiªm nhiÖm). ViÖc thiÕu c¬ quan ®¹i diÖn cña c¸c n-íc ch©u Phi t¹i Hµ Néi g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng còng nh- c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i víi thÞ tr-êng ch©u Phi (thiÕu th«ng tin, thñ tôc ®i l¹i khã kh¨n.)V× vËy, qua con ®-êng ngo¹i giao, Bé Ngo¹i giao cÇn sím ®Ò nghÞ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n-íc ch©u Phi më thªm c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ Th-¬ng vô t¹i Hµ Néi (®Æc biÖt lµ mét sè n-íc nh- Nigeria, Maroc). - Chñ tr-¬ng ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi ch©u Phi còng cÇn ph¶I ®-îc cô thÓ hãa th«ng qua viÖc th-êng xuyªn trao ®æi c¸c ®oµn l·nh ®¹o cao cÊp. Tõ c¸c chuyÕn th¨m cña l·nh ®¹o cao cÊp hai bªn, rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong quan hÖ song ph-¬ng ®-îc khai th«ng. Ngoµi ra qua nh÷ng chuyÕn th¨m nµy, chóng ta cã thÓ ký ®-îc c¸c HiÖp ®Þnh, c¸c biªn b¶n ghi nhí hoÆc c¸c hîp ®ång cÊp ChÝnh phñ, më ®-êng cho ho¹t ®éng th-¬ng m¹i hai chiÒu. CÇn l-u ý lµ thÕ hÖ l·nh ®¹o hiÖn nay ë c¸c n-íc ch©u Phi lµ thÕ hÖ sinh ra vµ tr-ëng thµnh tõ phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc tr-íc kia, rÊt cã c¶m t×nh víi ViÖt Nam. V× vËy nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng c¶m t×nh ®ang cã ®èi víi ViÖt Nam cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ch©u Phi, h-íng nã vµo ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i, tr-íc khi quyÒn lùc ®-îc bµn giao cho nh÷ng thÕ hÖ l·nh ®¹o trÎ h¬n, chØ biÕt ®Õn ViÖt Nam nh- mét quèc gia n¨ng ®éng ë ch©u ¸ gièng nh- nhiÒu quèc gia kh¸c. 1.1.2. Cñng cè khung ph¸p lý cho quan hÖ th-¬ng m¹i - Trªn thùc tÕ, n-íc ta míi hoµn tÊt viÖc t¹o lËp khung ph¸p lý t¹m ®ñ cho c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- víi Ai CËp (hai n-íc ®· ký hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, hiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t-, hiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn, hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ du lÞch). Víi c¸c n-íc kh¸c, vÒ c¬ b¶n míi chØ dõng l¹i ë hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 153
 • 154. [ G I] - V× vËy, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc cÇn ®Èy nhanh viÖc ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, hiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t-, hiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn, hiÖp ®Þnh ng©n hµng tµi chÝnh, hiÖp ®Þnh vÒ du lÞch, hiÖp ®Þnh vÒ b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ... víi tõng n-íc ch©u Phi trªn c¬ së cã tÝnh ®Õn c¸c quy ®Þnh cña WTO còng nh- c¸c nguyªn t¾c, tho¶ thuËn cña c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc, ®Ó t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi nhÊt cho tiÕn tr×nh th©m nhËp, më réng thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn bu«n b¸n cña n-íc ta trong thêi gian tíi. - Bªn c¹nh ®ã còng cÇn rµ so¸t l¹i nh÷ng hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ®· ký tõ kh¸ l©u (ch¼ng h¹n víi Ai CËp) ®Ó cã nh÷ng söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi t×nh h×nh míi (ch¼ng h¹n quy chÕ ®èi xö quèc gia). Víi c¸c n-íc kh¸c cÇn xóc tiÕn ®Ó sím ký hiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t-, hiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn còng nh- hiÖp ®Þnh hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c. 1.1.3. Hç trî vÒ tµi chÝnhHç trî tµi chÝnh tõ phÝa Nhµ n-íc lµ biÖn ph¸p mang tÝnh quyÕt ®Þnh nh»m thóc ®Èy quan hÖ th-¬ng m¹igi÷a n-íc ta víi c¸c n-íc ch©u Phi. §Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Çu cã tÝnh khai ph¸ thÞ tr-êng nh- hiÖnnay, ®iÒu kiÖn yÕu kÐm vÒ tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cµng ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cñaNhµ n-íc víi t- c¸ch lµ ng-êi më ®-êng vµ ng-êi b¶o trî. - Quü hç trî ph¸t triÓn (HTPT) lµ ®¬n vÞ ®ang ®-îc ChÝnh phñ giao thùc hiÖn tÝn dông hç trî xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc. Tuy nhiªn, ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp tËn dông hç trî cña Quü trong viÖc xuÊt khÈu sang ch©u Phi, Quü cÇn cã quy ®Þnh riªng -u tiªn cho c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu sang ch©u Phi gièng nh- quy ®Þnh ®· cã dµnh cho xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü. §ång thêi Quü còng cÇn cã c¸c h×nh thøc hç trî kh¸c mµ nhiÒu n-íc vÉn lµm nh- cung cÊp tÝn dông cho ng-êi mua, b¶o ®¶m rñi ro thanh to¸n. ®Æc biÖt trong hoµn c¶nh doanh nghiÖp c¸c n-íc ch©u Phi thanh to¸n chñ yÕu b»ng h×nh thøc tr¶ chËm. - Bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng ®-îc h-ëng tÝn dông hç trî xuÊt khÈu n»m trong danh môc mµ Bé Th-¬ng m¹i x©y dùng cho tõng n¨m, cÇn bæ sung thªm nh÷ng mÆt hµng ®-îc hç trî xuÊt khÈu dµnh riªng cho thÞ tr-êng ch©u Phi, ch¼ng h¹n dÖt may, ®å gç gia dông, ®å gia vÞ. - Trong t-¬ng lai gÇn, ChÝnh phñ dù kiÕn sÏ thµnh lËp Ng©n hµng hç trî ph¸t triÓn quèc gia thay thÕ Quü HTPT. §©y lµ mét b-íc ®i rÊt cÇn thiÕt nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông hç trî ®Çu t-, xuÊt khÈu. Trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nµy, cÇn cã c¸c c¬ chÕ -u tiªn nhÊt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hoÆc ®Çu t- vµo ch©u Phi. - ChÝnh phñ cã thÓ thµnh lËp Quü hç trî ®Æc biÖt cã nhiÖm vô hç trî riªng cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn, th©m nhËp vµ ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i vµ hîp t¸c víi ch©u Phi. VÒ c¸ch thøc, tuú theo tõng ho¹t ®éng cô thÓ mµ quü cã thÓ hç trî 100% hay chØ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. VÝ dô: §èi víi ho¹t ®éng viÖn trî (d-íi h×nh thøc tµi trî dù ¸n) th× hç trî 100%; ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× cã thÓ hç trî vèn vµ l·i suÊt víi møc -u ®·i cao h¬n quy ®Þnh cña c¬ chÕ hç trî xuÊt khÈu hiÖn nay; víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i trùc tiÕp th× hç trî tõ 30 - 70% tuú theo tõng ho¹t ®éng vµ tõng n-íc, phÇn cßn l¹i do doanh nghiÖp tù thu xÕp; .. - §Æc biÖt, theo chóng t«i, viÖc thµnh lËp kho ngo¹i quan ë c¸c n-íc ch©u Phi cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc thóc ®Èy b¸n hµng sang c¸c n-íc ch©u Phi. MÆc dï viÖc lËp vµ duy tr× ho¹t ®éng cña kho ngo¹i quan phô thuéc vµo doanh nghiÖp, nh-ng Quü hç trî ®Æc biÖt nµy cÇn hç trî chi phÝ thµnh lËp vµ chi phÝ ho¹t ®éng trong mét thêi gian ban ®Çu (1 n¨m, 2 n¨m, hoÆc 5 n¨m... tuú theo hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ). - VÒ mÆt tæ chøc, Quü hç trî ®Æc biÖt nªu trªn cã thÓ chØ lµ mét ®¬n vÞ, mét bé phËn trùc thuéc Quü hç trî ph¸t triÓn, vµ còng cã thÓ chØ d-íi d¹ng mét .tµi kho¶n ®Æc biÖt. tån t¹i trong giai ®o¹n xóc tiÕn th©m nhËp thÞ tr-êng c¸c n-íc ch©u Phi. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 154
 • 155. [ G I]Víi thùc tÕ hiÖn nay ë c¸c n-íc ch©u Phi, khi mµ mèi quan hÖ th©n cËn gÇn gòi nhiÒu khi mang tÝnhquyÕt ®Þnh cho viÖc ®¹t ®-îc c¸c tho¶ thuËn, c¸c cam kÕt trong bu«n b¸n, th× ChÝnh phñ cÇn nghiªn cøukh¶ n¨ng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho c¸c n-íc ch©u Phi ®Ó g©y ¶nh h-ëng. Mét sè n-íc trong khu vùcnh- Trung Quèc, Hµn Quèc ®· ®i tr-íc ta kh¸ xa vÒ mÆt nµy. §-îc biÖt hµng n¨m ChÝnh phñ TrungQuèc vÉn duy tr× viÖn trî cho nhiÒu n-íc ch©u Phi, d-íi d¹ng tµi trî dù ¸n, x©y dùng gióp c¸c c«ngtr×nh phóc lîi c«ng céng nh- bÖnh viÖn, tr-êng häc. HiÖn nay vÉn cã tíi 21 n-íc ch©u Phi nhËn viÖn trîhµng n¨m cña Trung Quèc. V× vËy, Nhµ n-íc cã thÓ xem xÐt lËp mét kho¶n kinh phÝ riªng ®Ó chi choc«ng t¸c nµy. 1.1.4. Ph¸t triÓn c«ng t¸c th«ng tin vµ nguån nh©n lùc a. C«ng t¸c th«ng tinVÊn ®Ò th«ng tin cã vai trß to lín trong viÖc xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. Thùc tÕ lµ hiÖn nayth«ng tin hai chiÒu gi÷a n-íc ta víi b¶y n-íc ch©u Phi ®Òu cßn rÊt thiÕu. H¬n n÷a, nÕu cã th«ng tin th×chñ yÕu chØ dõng l¹i ë cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, chø ch-a xuèng ®Õn c¸c doanhnghiÖp. V× vËy, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc ph¶i quan t©m ph¸t triÓn c«ng t¸c th«ng tin nh»m ®¶mb¶o cã sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c Bé, ngµnh, t¹o ra nguån th«ng tin phong phó, ®¸ng tin cËy vÒ thÞtr-êng c¸c n-íc ch©u Phi, tõ ®ã n©ng cao nhËn thøc cho c¸cdoanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vÒ tiÒm n¨ng to lín cña thÞ tr-êng nµy. Khi mµ doanh nghiÖpch-a cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n vÒ thÞ tr-êng ch©u Phi do thiÕu th«ng tin th× mäi chñ tr-¬ng cñaNhµ n-íc ®Òu rÊt khã ph¸t huy hiÖu qu¶ .Cho ®Õn nay n-íc ta ®· cã rÊt nhiÒu s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, rÊt nhiÒu c¬ quan tham gia cung cÊp th«ng tinphôc vô ho¹t ®éng kinh tÕ còng nh- c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cô thÓ. Tuy nhiªn, th«ng tin vÒ thÞtr-êng c¸c n-íc ch©u Phi th× cßn rÊt Ýt, rÊt t¶n m¸t vµ thiÕu ®ång bé. Theo chóng t«i, cÇn nghiªn cøu t¹ora mét d¹ng chuyªn san dµnh riªng nãi vÒ thÞ tr-êng ch©u Phi, trong ®ã cËp nhËt nhanh vµ ®Çy ®ñ c¸cth«ng tin liªn quan ®Õn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng c¸c n-íc ch©u Phi, c¸c ngµnh hµng,mÆt hµng, kh¶ n¨ng cung cÊp vµ tiªu thô, ®iÒu kiÖn cung cÊp hoÆc tiªu thô, c¸c mÆt hµng cïng lo¹i, c¸cmÆt hµng cã kh¶ n¨ng thay thÕ, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nhtranh, hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan hoÆc c¸c biÖn ph¸p b¶o hé trªn tõng thÞ tr-êng, c¸c th«ng tinvÒ trî gióp khi cÇn thiÕt... Chuyªn san nµy cã thÓ thuéc mét c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc (ch¼ng h¹n BéTh-¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch §Çu t-.) hay do Tæ c«ng t¸c hçn hîp ®iÒu phèi quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹ivíi ch©u Phi phô tr¸ch.HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vµ c¸cdoanh nghiÖp ®Òu cã thÓ trùc tiÕp vµo m¹ng vµ hoµ m¹ng Internet ®Ó khai th¸c vµ cung cÊp th«ng tin.ChØ cÇn cã ®Þa chØ vµ x¸c ®Þnh râ nhu cÇu th«ng tin cÇn thiÕt th× cã thÓ t×m thÊy vµ tho¶ m·n phÇn nµonhu cÇu ®ã trªn Internet, tõ cÈm nang th-¬ng m¹i, ph-¬ng ph¸p lµm ¨n trªn thÞ tr-êng së t¹i, t×nh h×nhcung cÇu c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Õn ®Þa chØ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín cñatõng n-íc vµ nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕm t×m ®èi t¸c v.v. V× vËy, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, còng nh- c¸cc¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë ch©u Phi cÇn sím quan t©m ®Çu t- x©y dùng vµ hoµn thiÖn trang web cñam×nh, lµm cho trang web thùc sù trë thµnh mét cæng chµo ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ doanh nghiÖpsë t¹i.Ng-îc l¹i th× c¸c ®¬n vÞ trong n-íc còng ph¶i ®Èy m¹nh viÖc khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet.HiÖn nay, c¸c tæ chøc khu vùc, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vµ nhiÒu doanh nghiÖp ë c¸c n-íc ch©uPhi ®· x©y dùng nh÷ng trang web kh¸ ®Çy ®ñ vµ phong phó vÒ néi dung (®Æc biÖt lµ Nam Phi, Ai CËp,Maroc). §iÒu quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu th«ng tin cña m×nh, vµ ®óng ®Þa chØ cÇn t×m. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 155
 • 156. [ G I]§Æc biÖt lµ Nhµ n-íc cÇn sím cã ®Þnh h-íng cho c¸c doanh nghiÖp vÒ vÊn ®Ò nµy, ch¼ng h¹n tæ chøcnh÷ng khãa tËp huÊn vÒ khai th¸c m¹ng Internet, qu¶ng b¸ trªn b¸o chÝ vµ ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ngnh÷ng trang web ®¸ng quan t©m khi c¸c doanh nghiÖp muèn kinh doanh víi c¸c n-íc ch©u Phi. b. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùcPh¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét c«ng viÖc th-êng xuyªn, liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña bÊtcø quèc gia nµo nh-ng ë ®©y chóng t«i muèn nhÊn m¹nh vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vôcho ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i vµ hîp t¸c víi c¸c n-íc ch©u Phi. §-¬ng nhiªn, vÒ phÝa doanhnghiÖp còng vÉn ph¶i chñ ®éng ®µo t¹o nh©n lùc cho m×nh song kh«ng thÓ thiÕu sù hç trî cña Nhµ n-íctrong ho¹t ®éng nµy. Cã nghÜa lµ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh doanh, th-¬ng m¹i quèc tÕ,ngo¹i ng÷ (ng«n ng÷ chÝnh thøc, ng«n ng÷ ®Þa ph-¬ng), c¸n bé phôc vô chiÕn l-îc xóc tiÕn th-¬ng m¹ivíi thÞ tr-êng ch©u Phi ph¶i ®-îc trang bÞ thªm nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n tèi thiÓu vÒ tõng thÞ tr-êng.Theo kinh nghiÖm rót ra tõ thµnh c«ng trong xóc tiÕn th-¬ng m¹i cña mét sè n-íc trªn thÕ giíi (HµnQuèc, Trung Quèc, NhËt B¶n, ...), ®Ó t×m hiÓu bÊt cø mét thÞ tr-êng nµo ®-îc coi lµ míi vµ lµ môc tiªuth©m nhËp, më réng, ph¸t triÓn quan hÖ, kh«ng cã c¸ch nµo tèt h¬n lµ cö c¸n bé n»m vïng vµ h×nh thøchay ®-îc ¸p dông lµ th«ng qua c¸c chuyªn gia thuéc c¸c ch-¬ng tr×nh hç trî nµo ®ã (trong khu«n khæc¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî ph¸t triÓn) hoÆc ®éi ngò l-u häc sinh (thuéc ch-¬ng tr×nh hîp t¸c ®µot¹o), ®éi ngò lao ®éng hay ®éi ngò kiÒu d©n. Chóng ta hoµn toµn cã thÓ sö dông h×nh thøc nµy, tuynhiªn ®Ó lµm ®-îc th× ChÝnh phñ cÇn tÝnh to¸n vµ chÊp nhËn ®Çu t- cho t-¬ng lai, tøc lµ ph¶i ®Çu t-, hçtrî c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o nh©n lùc. Ngoµi viÖc ph¸t triÓn mét ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n,am hiÓu vÒ thÞ tr-êng së t¹i, vÊn ®Ò ngo¹i ng÷ lµ rÊt quan träng.ViÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i víi c¸c n-íc ch©u Phi cÇnph¶i ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng, mang tÝnh æn ®Þnh. H×nh thøc ®µo t¹o cã thÓ lµ ®µo t¹o t¹ichç th«ng qua c¸c kho¸ huÊn luyÖn, c¸c buæi héi th¶o cã mêi c¸c chuyªn gia trong n-íc vµ quèc tÕ.HoÆc còng cã thÓ göi l-u häc sinh ®i ®µo t¹o t¹i c¸c n-íc ch©u Phi, ®Æc biÖt lµ ë mét sè n-íc cã nÒngi¸o dôc t-¬ng ®èi ph¸t triÓn nh- Nam Phi, Ai cËp, Maroc. 1.1.5.Thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹iVíi ý nghÜa lµ mét c¬ cÊu th-¬ng m¹i hiÖn ®¹i, c¸c Trung t©m th-¬ng m¹i (TTTM) ViÖt Nam ë n-ícngoµi sÏ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ta, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, n©ng cao kh¶ n¨ngth©m nhËp trùc tiÕp vµo thÞ tr-êng.Trong viÖc thµnh lËp vµ duy tr× ho¹t ®éng cña Trung t©m th-¬ng m¹i ë ch©u Phi, cÇn chó ý mét sè gi¶iph¸p sau: - Do viÖc thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i ë ch©u Phi sÏ ®ßi hái vèn ®Çu t- vµ kinh phÝ ho¹t - ®éng lín, sù hç trî ban ®Çu vÒ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. VÒ l©u dµi, Nhµ n-íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia hoÆc tù m×nh thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i. - §Þnh h-íng ph¸t triÓn Trung t©m th-¬ng m¹i ë ch©u Phi phï hîp víi chiÕn l-îc xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam nãi chung vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi ch©u Phi nãi riªng. - B¶o ®¶m nguån cung øng hµng hãa phong phó vµ æn ®Þnh cho c¸c Trung t©m th-¬ng m¹i. - Bªn c¹nh viÖc xóc tiÕn xuÊt khÈu, Trung t©m th-¬ng m¹i ë ch©u Phi còng cÇn quan t©m tháa ®¸ng ®Õn viÖc hç trî doanh nghiÖp t×m kiÕm nguån hµng nhËp khÈu. - Quan t©m ®Çu t- tháa ®¸ng kh©u nh©n sù cho Trung t©m th-¬ng m¹i. Do ®Æc thï cña ch©u Phi lµ mét ®Þa bµn míi, cã nhiÒu khã kh¨n, ngay tõ ®Çu ph¶i ®¶m b¶o t×nh chuyªn nghiÖp cña nh©n sù N -L NT -K -Đ K ế HCM | 156
 • 157. [ G I] ®-îc cö ®i qu¶n lý Trung t©m th-¬ng m¹i vµ cã chÕ ®é ®·i ngé xøng ®¸ng. VÒ khÝa c¹nh nµy, còng cÇn cã biÖn ph¸p khai th¸c tiÒm n¨ng cña céng ®ång ng-êi ViÖt ë n-íc së t¹i. - T¨ng c-êng hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt trong viÖc thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i ë ch©u Phi theo c¸c h×nh thøc thÝch hîp.Ngoµi ra, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, th«ng qua m¹ng l-íi c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ Th-¬ngvô cña ta ë ch©u Phi, cÇn ®Ò xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n-íc ch©u Phi, ®Æc biÖt lµ Nam Phi vµ AiCËp, thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i cña n-íc m×nh, hoÆc mét c¬ cÊu th-¬ng m¹i t-¬ng tù, t¹i ViÖtNam. 1.1.6. Ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c n-íc ch©u Phi th«ng qua quan hÖ víi ViÖt kiÒu,c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c n-íc kh¸c a. Quan hÖ víi ViÖt kiÒuCéng ®ång ViÖt kiÒu ë c¸c n-íc ch©u Phi, tuy kh«ng ®«ng ®¶o nh- ë c¸c ch©u lôc kh¸c, nh-ng còng ®·h×nh thµnh tõ l©u ®êi, b¸m rÔ s©u s¾c vµ cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo ®êi sèng chÝnh trÞ x· héi còng nh-kinh tÕ th-¬ng m¹i cña n-íc së t¹i.Céng ®ång ViÖt kiÒu ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu theo hai d¹ng: nh÷ng ng-êi ®Õn ®Þnh c- tõ thêi kú nh÷ngn¨m 50-60 vµ nh÷ng ng-êi míi ë l¹i sau khi ®Õn c¸c n-íc ch©u Phi b»ng h×nh thøc hîp t¸c chuyªn giavµ xuÊt khÈu lao ®éng tõ nh÷ng n¨m 80-90, cïng víi gia ®×nh vµ hä hµng cña hä.Trong céng ®ång ViÖt kiÒu ë ch©u Phi hiÖn nay, nhiÒu ng-êi cã vÞ trÝ cao trong x· héi vµ còng nhiÒung-êi thµnh ®¹t trong kinh doanh. Hä ®Òu n¾m v÷ng phong tôc tËp qu¸n vµ ph¸p luËt cña n-íc së t¹i,am hiÓu nh÷ng khÝa c¹nh nhÊt ®Þnh cña thÞ tr-êng vµ ®Æc biÖt lu«n cã trong m×nh c¸i t©m h-íng vÒ ®Êtn-íc. V× vËy, gi÷ quan hÖ chÆt chÏ víi céng ®ång ng-êi ViÖt sÏ cã c¬ héi thóc ®Èy bu«n b¸n víi c¸cn-íc ch©u Phi theo nhiÒu c¸ch. ViÖt kiÒu cã thÓ ®øng ra lµm trung gian m«i giíi b¸n s¶n phÈm ViÖtNam sang ch©u Phi vµ ng-îc l¹i, hoÆc lµm cè vÊn cho chóng ta trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹i thÞtr-êng ch©u Phi, cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin bæ Ých. HoÆc víi mèi quen biÕt cña m×nh, hägiíi thiÖu chóng ta gÆp gì c¸c nh©n vËt, c¸c tæ chøc cã uy tÝn ë b¶n xø. HoÆc b»ng thÕ lùc cña m×nh hä®øng ra b¶o l·nh c¸c thanh to¸n giao dÞch b»ng L/C cho doanh nghiÖp ViÖt Nam, khi L/C ®-îc më t¹iNg©n hµng n-íc së t¹i.Tãm l¹i, cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau qua ®ã ViÖt kiÒu cã thÓ gióp ®ì doanh nghiÖp n-íc ta ®Èy m¹nhkinh doanh ë thÞ tr-êng ch©u Phi. Thêi gian qua chóng ta míi chØ chó ý ®Õn céng ®ång ViÖt kiÒu ë métsè n-íc lín nh- Mü, Ph¸p, c¸c n-íc §«ng ¢u. V× vËy quan t©m thu hót céng ®ång ViÖt kiÒu ë ch©u Phih-íng vÒ Tæ quèc còng lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng viÖc nµy tr-íc hÕt thuéc vÒ Uû ban vÒng-êi ViÖt Nam ë n-íc ngoµi, còng nh- m¹ng l-íi c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao cña n-íc ta ë ch©uPhi. Tuy nhiªn b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp hay HiÖp héi ngµnh hµng còng cÇn ph¸t huy c¸c mèi quan hÖriªng cña m×nh víi céng ®ång ng-êi ViÖt ë ch©u Phi.CÇn nãi thªm r»ng gi¸n tiÕp thóc ®Èy bu«n b¸n víi c¸c n-íc ch©u Phi th«ng qua céng ®ång ng-êi ViÖt ëc¸c n-íc T©y ¢u còng lµ viÖc cÇn lµm. NhiÒu ng-êi ViÖt hiÖn nay ®ang gi÷ chøc vô l·nh ®¹o trong c¸cc«ng ty, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín cña c¸c n-íc ch©u ¢u, cã bu«n b¸n l©u n¨m víi thÞ tr-êng ch©u Phi.NÕu cã c¬ héi, nh÷ng ng-êi ViÖt gi÷ chøc vô l·nh ®¹o ë c¸c c«ng ty, c¸c tËp ®oµn ®ã lu«n h-íng vÒ Tæquèc, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong n-íc më réng ho¹t ®éng kinh doanh sang ch©u Phi. Ngoµi viÖcquan t©m ®Õn kiÒu bµo ta sinh sèng ngay t¹i ch©u Phi, chóng ta còng cÇn h-íng ®Õn céng ®éng ng-êiViÖt ë n¬i kh¸c ®Ó n¾m b¾t mäi c¬ héi cã thÓ ®Èy m¹nh quan hÖ th-¬ng m¹i víi thÞ tr-êng ch©u Phi. b. Quan hÖ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 157
 • 158. [ G I]NhiÒu tæ chøc quèc tÕ hµng n¨m vÉn duy tr× c¬ chÕ viÖn trî, cho vay vèn hoÆc tµi trî b»ng hµng hãa vµdÞch vô cho c¸c n-íc ch©u Phi. Duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n¾mb¾t c¸c th«ng tin vµ c¬ héi, ®Ó khi hä cã nhu cÇu hµng hãa vµ dÞch vô viÖn trî cho c¸c n-íc ch©u Phi th×ngay lËp tøc c¸c doanh nghiÖp n-íc ta cã thÓ tham gia ®Êu thÇu hoÆc chµo hµng. Theo chóng t«I ®©y lµmét c¸ch thøc ®¸ng quan t©m ®Ó gi¸n tiÕp thóc ®Èy xuÊt khÈu sang ch©u Phi. §Æc biÖt, cÇn l-u ý mét sètæ chøc quèc tÕ d-íi ®©y:Ch-¬ng tr×nh l-¬ng thùc thÕ giíi (PAM)Ra ®êi n¨m 1963, Ch-¬ng tr×nh l-¬ng thùc thÕ giíi (PAM) lµ mét c¬ quan chuyªn m«n cña Liªn HiÖpquèc cã môc tiªu ®Êu tranh chèng l¹i n¹n ®ãi trªn toµn cÇu. Hµng n¨m, Ch-¬ng tr×nh nµy viÖn trî l-¬ngthùc cho hµng chôc triÖu ng-êi trªn kh¾p c¸c ch©u lôc, trong ®ã phÇn lín lµ ë c¸c n-íc ch©u Phi namSahara.TÝnh chung trªn toµn bé ch©u Phi, viÖn trî l-¬ng thùc cña PAM dao ®éng tõ vµi tr¨m ngµn ®Õn vµi triÖutÊn/n¨m, phô thuéc vµo t×nh h×nh xung ®ét, chiÕn tranh, khñng ho¶ng x· héi vµ yÕu tè thêi tiÕt, ®Æc biÖtlµ h¹n h¹n vµ n¹n ch©u chÊu. N¾m b¾t th«ng tin vµ t×m c¸ch tham gia vµo ch-¬ng tr×nh viÖn trî nµy lµc¬ héi thùc sù ®Ó n-íc ta gi¸n tiÕp xuÊt khÈu l-¬ng thùc vµo ch©u Phi.Tæ chøc N«ng l-¬ng Liªn hiÖp quèc (FAO)Ra ®êi n¨m 1945, FAO lµ mét trong nh÷ng tæ chøc quan träng nhÊt trong hÖ thèng Liªn HiÖp quèc, cãmôc tiªu ®¶m b¶o an ninh l-¬ng thùc trªn toµn thÕ giíi. Tõ n¨m 1995, quan hÖ hîp t¸c ViÖt Nam - FAOb-íc sang thêi kú ph¸t triÓn míi víi ch-¬ng tr×nh hîp t¸c ba bªn ViÖt Nam - FAO – mét n-íc ch©uPhi trong viÖc cö chuyªn gia n«ng nghiÖp ViÖt Nam sang gióp ®ì ph¸ttriÓn n«ng nghiÖp ë mét sè n-íc ch©u Phi.§Ó phôc vô ho¹t ®éng cña m×nh, FAO cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch c«ng viÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ,nguyªn vËt liÖu hoÆc c¸c dÞch vô cÇn thiÕt cho c¸c dù ¸n. ViÖc qu¶n lý mua s¾m ®-îc tËp trung ë trô sëchÝnh cña FAO ë Roma (Italia), tuy nhiªn c«ng viÖc nµy còng ®-îc giao cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖnkhu vùc vµ ban qu¶n lý c¸c dù ¸n víi nh÷ng hîp ®ång gi¸ trÞ d-íi 100 ngµn USD. Hµng hãa ®-îc muath-êng lµ c¸c trang thiÕt bÞ n«ng nghiÖp, vËt liÖu c«ng nghiÖp, thiÕt bÞ th«ng tin, thiÕt bÞ x©y dùng vµt-íi tiªu, ®å v¨n phßng. vµ ®«i khi trong mét vµi tr-êng hîp khÈn cÊp, FAO cÇn mua mét khèi l-înglín h¹t gièng c©y trång, n«ng cô, ph©n bãn, thuèc trõ s©u. C¸c dÞch vô chñ yÕu lµ c«ng t¸c x©y dùng,söa ch÷a, b¶o d-ìng, dÞch vô nghiªn cøu, ®iÒu tra. C¸c mÆt hµng vµ dÞch vô nµy th-êng ®-îc mua t¹ichç, ngay ë n-íc cã dù ¸n, nh-ng còng cã thÓ nhËp tõ bªn ngoµi.Ch©u Phi lµ ®Þa bµn mµ FAO cã nhiÒu dù ¸n ®¶m b¶o an ninh l-¬ng thùc nhÊt. Trong sè kho¶ng 2000dù ¸n mµ FAO thùc hiÖn hµng n¨m thêi gian võa qua, kho¶ng 50% lµ ë ch©u Phi. §Ó thùc hiÖn c¸c dù¸n nµy, FAO ®· ph¶i mua s¾m c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô kh¸c nhau chñ yÕu lµ mua s¾m n«ng s¶n, s¶nphÈm bét, m¸y n«ng nghiÖp, ph-¬ng tiªn vËn t¶i.§Ó t×m ®èi t-îng cung cÊp mÆt hµng vµ dÞch vô m×nh cÇn, hiÖn nay FAO cã trong hå s¬ cña m×nh ®ÞachØ cña kho¶ng 5000 doanh nghiÖp trªn toµn thÕ giíi, ph©n lo¹i theo s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanhnghiÖp ®ã cung cÊp. ViÖc ®-a c¸c doanh nghiÖp n-íc ta vµo danh s¸ch nµy ®Ó tham gia cung cÊp c¸cs¶n phÈm vµ dÞch vô cho FAO lµ rÊt ®¸ng quan t©m. §Æc biÖt, khi ®· cã tiÒn ®Ò hîp t¸c víi FAO nh- ®·nãi ë trªn, n-íc ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nghiªn cøu më réng sù hîp t¸cnµy sang c¸c h×nh thøc kh¸c.Ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn hiÖp quèc (UNDP)Trong hÖ thèng cña Liªn hiÖp quèc, UNDP lµ mét tæ chøc ®a ph-¬ng, cung cÊp viÖn trî kh«ng hoµn l¹icho hîp t¸c ph¸t triÓn. Th«ng qua m¹ng l-íi v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i 115 n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ hîp t¸c N -L NT -K -Đ K ế HCM | 158
 • 159. [ G I]víi h¬n 30 tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc, UNDP lµm viÖc víi trªn 150 chÝnh phñ c¸c n-íc ®Ó khuyÕnkhÝch t¨ng tr-ëng kinh tÕ bÒn v÷ng. UNDP còng hîp t¸c réng r·i víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ. HiÖnnay, UNDP ®ang cung cÊp hç trî kü thuËt vµ tµi chÝnh cho h¬n 6000 dù ¸n trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùcnh»m x©y dùng n¨ng lùc qu¶n lý cña ChÝnh phñ, ®µo t¹o nh©n lùcvµ chuyÓn giao c«ng nghÖ.Tõ n¨m 1977 ®Õn nay, ViÖt Nam ®· hîp t¸c víi UNDP cã hiÖu qu¶ trong c¸c Ch-¬ng tr×nh quèc gia doUNDP tµi trî, víi chu kú 5 n¨m cho mét Ch-¬ng tr×nh. Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc trong khu«n khæhîp t¸c ®ã, theo chóng t«i n-íc ta cÇn nghiªn cøu ®Ó tham gia vµo c¸c Ch-¬ng tr×nh hç trî mµ UNDPdµnh cho c¸c n-íc kh¸c. HiÖn nay, UNDP ®ang cã nhiÒu dù ¸n hç trî ë c¸c n-íc ch©u Phi. §©y lµ c¬héi cho c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng còng nh- c¸c doanh nghiÖp n-íc ta tham gia vµo c¸c dù ¸n d-íi h×nh thøccung cÊp c¸c dÞch vô vÒ t- vÊn kü thuËt, trî gióp c¸c ph-¬ng tiÖn vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ, hoÆc thamgia c¸c ch-¬ng tr×nh viÖn trî.Ng©n hµng ThÕ giíi (WB)WB cho c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vay vèn -u ®·i theo c¸c dù ¸n cô thÓ ®-îc cam kÕt gi÷a WB vµ ChÝnhphñ c¸c n-íc. Hµng n¨m, c¸c n-íc ch©u Phi ®-îc vay hµng tû USD tõ WB ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸ttriÓn kinh tÕ x· héi. Ngoµi ra, sè tiÒn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i còng lªn ®Õn vµi tr¨m triÖu USD mçi n¨m.VÒ nguyªn t¾c, bªn vay vèn tù m×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm mua s¾m hµng hãa vµ dÞch vô cÇn thiÕt tõc¸c nhµ cung cÊp hoÆc c¸c nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Tuy nhiªn WB sÏ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc muas¾m nµy diÔn ra mét c¸ch minh b¹ch, cã hiÖu qu¶.Quan hÖ chÆt chÏ víi WB sÏ t¹o c¬ héi b¸n hµng vµo ch©u Phi theo hai c¸ch. 1- Thø nhÊt lµ tham gia vµo c¸c mêi thÇu cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô mµ c¸c chñ dù ¸n ®-îc vay vèn kªu gäi. 2- Thø hai, c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña WB th-êng ®-îc thùc hiÖn d-íi d¹ng cung cÊp hµng hãa hoÆc dÞch vô. Nh- vËy, c¸c nhµ thÇu cã thÓ gi¸n tiÕp xuÊt khÈu sang ch©u Phi th«ng qua c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña WB.CÇn l-u ý lµ ®Ó cã thÓ tham gia xuÊt khÈu vµo ch©u Phi th«ng qua nh÷ng ch-¬ng tr×nh viÖn trî hoÆc chovay vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ nãi trªn, bªn c¹nh duy tr× mèi quan hÖ gÇn gòi vµ n¾m ch¾c th«ng tin,viÖc t¸c ®éng b»ng vËt chÊt, trÝch hoa hång ¨n chia cho c¸c ®¹i diÖn cña nh÷ng tæ chøc nµy lµ kh¸ quanträng. NhiÒu tr-êng hîp hä ®· ®Æt th¼ng vÊn ®Ò nµy. §©y lµ ®iÒu mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc cÇnl-u t©m ®Ó cã biÖn ph¸p ®èi phã thÝch hîp, trong ®ã vai trß cña c¸c ph¸i ®oµn ®¹i diÖn th-êng trùc cñan-íc ta ë c¸c tæ chøc quèc tÕ lµ rÊt quan träng.Quan hÖ víi c¸c n-íc kh¸cChóng ta vÉn biÕt r»ng c¸c n-íc T©y ¢u hiÖn lµ nh÷ng n-íc cã ¶nh h-ëng lín nhÊt t¹i ch©u Phi. ChÝnhv× thÕ, bÊt cø mét n-íc nµo muèn th©m nhËp thÞ tr-êng nµy ®Òu ph¶i ®Æt vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c c«ng tymÑ ë chÝnh quèc råi sau ®ã míi tÝnh chuyÖn kinh doanh ë thÞ tr-êng ch©u lôc. §· kh«ng Ýt tr-êng hîpbÞ ®æ vì, thÊt b¹i khi thùc hiÖn ý ®Þnh lµm ¨n ë ®©y, mét sè tr-êng hîp kh¸c chØ d¸m tham dù ë vßngngoµi hoÆc dõng l¹i ë mét møc ®é kinh doanh nhÊt ®Þnh (kÓ c¶ mét sè quèc gia cã tiÒm lùc m¹nh nh-Hµn Quèc, Trung Quèc). Tõ thùc tÕ nµy, n-íc ta cÇn tËn dông mèi quan hÖ hîp t¸c s½n cã gi÷a ViÖtNam víi c¸c n-íc T©y ¢u ®Ó ®Æt vÊn ®Ò th«ng qua hä më ®-êng cho doanh nghiÖp ViÖt Nam vµo thÞtr-êng ch©u Phi.CÇn l-u ý lµ tõng n-íc ch©u Phi l¹i cã quan hÖ gÇn gòi víi c¸c n-íc T©y ¢u kh¸c nhau. Ai CËp vµMaroc nh×n chung cã quan hÖ chÆt chÏ víi toµn bé EU, ®Æc biÖt th«ng qua ch-¬ng tr×nh MEDA. C¸cn­íc Senegal vµ C«te d’Ivoire l¹i cã quan hÖ chÆt chÏ víi Ph¸p. C¶ 4 n-íc trªn ®Òu lµ thµnh viªn cña N -L NT -K -Đ K ế HCM | 159
 • 160. [ G I]Céng ®ång c¸c n-íc cã sö dông tiÕng Ph¸p nh- ViÖt Nam. §©y lµ mét c¬ héi ®Ó n-íc ta tËn dông mèiquan hÖ chÝnh trÞ ngo¹i giao vµ c¸c ch-¬ng tr×nh hîp t¸c trong khu«n khæ Céng ®ång nµy nh»m mëréng quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i (trong tæng sè 55 n-íc tham gia Céng ®ång, cã 29 n-íc ch©u Phi).Cßn Nigeria, Nam Phi vµ Tanzania lµ nh÷ng n-íc ch©u Phi sö dông tiÕng Anh, cã quan hÖ chÆt chÏ víic¸c n-íc T©y B¾c ¢u nh- Anh, §øc, Hµ Lan. §Æc biÖt lµ ë Nam Phi, søc m¹nh kinh tÕ hÇu nh- vÉn n»mtrong tay tÇng líp kinh doanh lµ kiÒu d©n ch©u ¢u. mét sè n-íc T©y Phi, th-¬ng nh©n Liban gi÷ vai trß chñ yÕu trong m¹ng l-íi b¸n bu«n còng nh- b¸nlÎ. V× vËy ®Ó xóc tiÕn bµn hµng sang c¸c n-íc trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ ë T©y Phi, n-íc ta rÊt cÇn thóc®Èy quan hÖ víi thÞ tr-êng Liban. HiÖn nay Bé Th-¬ng m¹i ®ang cã chñ tr-ong ký HiÖp ®Þnh th-¬ngm¹i víi Liban vµ tiÕn tíi lËp Th-¬ng vô t¹i ®Þa bµn nµy. §©y lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt, cÇn sím ®-îctriÓn khai trong thêi gian tíi.Ngoµi ra, ChÝnh phñ c¸c n-íc T©y ¢u vµ ChÝnh phñ mét sè n-íc nh- Mü, NhËt B¶n, Nga, Trung Quèc.hµng n¨m vÉn duy tr× viÖn trî cho ch©u Phi d-íi d¹ng hµng hãa, chñ yÕu lµ l-¬ng thùc thùc phÈm. V×vËy c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc còng nh- c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n-íc ngoµi ph¶i lu«n cãmèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ë c¸c n-íc, theo s¸t th«ng tin vÒ t×nh h×nh mua hµngviÖn trî, ®Ó trong tr-êng hîp ChÝnh phñ c¸c n-íc cã nhu cÇu mua mét lo¹i hµng viÖn trî nµo ®ã th× ph¶igiíi thiÖu ngay vÒ trong n-íc. 1.2. G ởë cÊp ®é vi m«, ®a sè c¸c doanh nghiÖp n-íc ta vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ c¶n trë viÖc më réng ho¹t ®éngkinh doanh víi thÕ giíi bªn ngoµi. Theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ, nh÷ng h¹n chÕ nµy cña doanh nghiÖpthÓ hiÖn ë 10 khÝa c¹nh chñ yÕu sau: 1- Ch-a n¾m v÷ng vÒ luËt ph¸p, quy ®Þnh, th«ng lÖ... trong bu«n b¸n quèc tÕ 2- ThiÕu th«ng tin thÞ tr-êng 3- N¨ng lùc tiÕp cËn thÞ tr-êng cßn yÕu 4- C«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu dÉn ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng thÊp 5- Ýt sö dông chÊt x¸m 6- Ch-a tËp trung ®Çu t- cho nghiªn cøu ph¸t triÓn 7- KiÕn thøc vµ kinh nghiÖm qu¶n lý l¹c hËu 8- H¹n chÕ trong ho¹t ®éng ®µo t¹o 9- Ch-a sö dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin 10- VÉn tån t¹i t×nh tr¹ng ®éc quyÒn.Nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn tÊt nhiªn còng g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ta khi muènmë réng bu«n b¸n víi thÞ tr-êng ch©u Phi. Tuy lµ mét thÞ tr-êng gåm c¸c n-íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn,nh-ng thÞ tr-êng ch©u Phi l¹i cã tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt v× nhiÒu n-íc vµ khu vùc trªn thÕ giíi ®angrÊt quan t©m ®Õn thÞ tr-êng nµy vµ tranh giµnh ¶nh h-ëng. C¸c n-íc trong khu vùc nh- Trung Quèc,Th¸i Lan, Indonesia... víi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu nh×n chung gièng ta nh-ng ®· cã mÆt t¹i ch©u Phitõ tr-íc, Ýt nhiÒu t¹o ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c. Gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña nh÷ng n-íc nµycòng thÊp h¬n ta, hä l¹i cã n¨ng lùc tµi chÝnh, c«ng t¸c tiÕp thÞ, ph©n phèi s¶n phÈm tèt h¬n c¸c doanhnghiÖp n-íc ta, nªn dÔ dµng ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu cña ®èi t¸c ch©u Phi. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓnbu«n b¸n víi khu vùc thÞ tr-êng nµy (còng nh- víi mäi khu vùc thÞ tr-êng kh¸c), ngoµi nh÷ng nç lùcdÉn ®-êng tõ phÝa ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ph¶i N -L NT -K -Đ K ế HCM | 160
 • 161. [ G I]cã nh÷ng b-íc ®i riªng cho m×nh. ë ®©y, chóng t«i xin kiÕn nghÞ 5 nhãm gi¶i ph¸p sau vÒ phÝa doanhnghiÖp: 1.2.1. Ph¸t triÓn ngµnh hµng xuÊt khÈuThùc tÕ thËp kû 90 cho thÊy, trong khi tiÒm n¨ng nhËp khÈu cña c¸c n-íc ch©u Phi rÊt ®a d¹ng phongphó, th× chñng lo¹i mÆt hµng mµ n-íc ta xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy vÉn cßn ®¬n ®iÖu, tËp trung qu¸nhiÒu vµo mét sè n«ng s¶n vµ hµng c«ng nghiÖp nhÑ. Riªng g¹o ®· chiÕm mét tû träng rÊt lín (kho¶ng60-70%). Tuy vËy ngay víi mÆt hµng g¹o chóng ta còng ch-a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña c¸c thÞ tr-êngnµy. Ch¼ng h¹n Nigeria hay Nam Phi nhËp khÈu chñ yÕu mÆt hµng g¹o ®å th× n-íc ta l¹i ch-a thÓ ®¸pøng. H¬n n÷a, cã mét sè mÆt hµng kh¸c th× chóng ta vèn ®· t¹o ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng c¸c n-ícch©u Phi vµi n¨m tr-íc ®©y, nh-ng nay ®ang dÇn mÊt chç ®øng do kh«ng thÓ c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ víihµng cña c¸c n-íc kh¸c, ch¼ng h¹n hµng may mÆc, thñ c«ng mü nghÖ.V× vËy, ®Ó duy tr× t¨ng tr-ëng xuÊt khÈu æn ®Þnh sang c¸c n-íc ch©u Phi, doanh nghiÖp n-íc ta ph¶i chñ®éng ph¸t triÓn ngµnh hµng xuÊt khÈu theo hai h-íng. Thø nhÊt lµ ph¶i ®a d¹ng hãa s¶n phÈm xuÊt khÈu, v× c¸c n-íc ch©u Phi lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng cho mäi lo¹i hµng hãa. Thø hai lµ ph¶i n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña tõng s¶n phÈm xuÊt khÈu vÒ gi¸ c¶, mÉu m·, chÊt l-îng. Nh×n chung víi c¸c n-íc ch©u Phi, thÞ tr-êng kh«ng ®ßi hái s¶n phÈm chÊt l-îng qu¸ cao nh-ng ph¶i cã tÝnh æn ®Þnh vµ ®Æc biÖt gi¸ ph¶i rÎ. C¹nh tranh vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ang lµ ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp n-íc ta tr-íc c¸c ®èi thñ trong khu vùc, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc, trªn thÞ tr-êng ch©u Phi.§-¬ng nhiªn ®Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ ®æi míitrang thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh nµy, doanh nghiÖp cÇn l-u t©m ®Õn nh÷ng ®iÓm sau: X¸c ®Þnh c¸c kh©u quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó hiÖn ®¹i ho¸; NhËp c¸c thiÕt bÞ n-íc ngoµi nh-ng ph¶i häc tËp thiÕt kÕ ®Ó tù thiÕt kÕ l¹i vµ c¶i tiÕn cho phï hîp. Nh÷ng chi tiÕt trong n-íc ch-a ®ñ kh¶ n¨ng chÕ t¹o th× nhËp khÈu, nh-ng ph¶i n©ng cao dÇn tû lÖ néi ®Þa hãa. Đèi víi c¸c c«ng nghÖ thiÕt bÞ cã gi¸ thµnh nhËp khÈu qu¸ cao, c¸c doanh nghiÖp cÇn hîp t¸c víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc trong vµ ngoµi n-íc cïng ®Çu t- thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. Bªn c¹nh viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp n-íc ta cÇn chó träng kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm, gia t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm chø kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ngµnh hµng chóng ta ®ang cã thÕ m¹nh xuÊt khÈu sang ch©u Phi nh- n«ng s¶n, hµng dÖt may, m¸y mãc thiÕt ®iÖn, c¬ khÝ, giµy dÐp, s¶n phÈm nhùa. §Æc biÖt trong viÖc thiÕt kÕ mÉu m· vµ n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cho s¶n phÈm xuÊt khÈu sang ch©u Phi, nhÊt thiÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n¾m b¾t ®-îc nh÷ng yÕu tè t«n gi¸o, v¨n hãa cña thÞ tr-êng mµ m×nh h-íng tíi ®Ó t¹o cho s¶n phÈm ®é hÊp dÉn kh¸c biÖt so víi nh÷ng s¶n phÈm c¹nh tranh. §©y ®ang lµ ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp n-íc ta nÕu so víi mét sè ®èi thñ trong khu vùc nh- Trung Quèc hay Th¸i Lan. Song song víi viÖc ®-a vµo thÞ tr-êng ch©u Phi nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý x©y dùng th-¬ng hiÖu s¶n phÈm. §©y lµ mét gi¸ trÞ ®Æc biÖt t¹o nªn chç ®øng l©u dµi cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Th-¬ng hiÖu khi ®-îc ng-êi tiªu dïng tÝn nhiÖm sÏ lµm cho hä yªn t©m khi sö dông, t¹o thuËn lîi cho viÖc ph©n phèi, x©m nhËp nhËp nh÷ng m¶ng thÞ tr-êng míi, thu hót ®Çu t-. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 161
 • 162. [ G I] 1.2.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th-¬ng m¹iCã thÓ nãi c«ng t¸c xóc tiÕn th-¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp n-íc ta t¹i thÞ tr-êng ch©u Phi ch-a ®-îcquan t©m ®óng møc. MÆc dï thêi gian qua, mét sè doanh nghiÖp ®· tham gia th¸p tïng l·nh ®¹o t¹i c¸cchuyÕn th¨m chÝnh thøc, hoÆc tù tæ chøc ®i nghiªn cøu thÞ tr-êng, tham gia héi chî, triÓn l·m qu«c tÕ tæchøc t¹i mét sè n-íc ch©u Phi. nh-ng nh×n chung c¸c ho¹t ®éng nµy cßn mang tÝnh tù ph¸t vµ thêi vô,ch-a ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶ nh- mong ®îi. ë ®©y, chóng t«i xin kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p trªn mét sènéi dung sau: a. Thu thËp vµ xö lý th«ng tinKh«ng thÓ nãi ®Õn xóc tiÕn th-¬ng m¹i khi kh«ng gi¶i quyÕt tèt kh©u th«ng tin. T×nh tr¹ng thiÕu th«ngtin ®ang lµ trë ng¹i lín trong viÖc ph¸t triÓn bu«n b¸n gi÷a n-íc ta víi c¸c n-íc ch©u Phi. §a sè c¸cdoanh nghiÖp chØ biÕt ®Õn ch©u Phi nh- mét thÞ tr-êng rñi ro, ®Çy bÊt tr¾c nªn th-êng Ýt chÞu t×m hiÓutiÒm n¨ng, nh÷ng c¬ héi hîp t¸c kinh doanh t¹i thÞ tr-êng nµy, còng nh- c¸c chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i, c¸cphong tôc tËp qu¸n b¶n ®Þa... V× vËy, muèn më réng bu«n b¸n sang ch©u Phi, nhÊt thiÕt c¸c doanhnghiÖp ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lý th«ng tin.Nguån th«ng tin lín nhÊt, theo chóng t«i kh«ng g× kh¸c h¬n chÝnh lµ ®i th©m nhËp thùc ®Þa. Tõ nh÷ngchuyÕn ®i thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t×m ra ®-îc c¬ héi kinh doanh ë tõng thÞ tr-êng ch©u Phi,t×m hiÓu xem ng-êi tiªu dïng së t¹i cÇn lo¹i hµng g×, së thÝch vµ søc mua cña hä ra sao, nh÷ng mÆt hµngnµo th× doanh nghiÖp cña m×nh cã thÓ ®¸p øng. Nh÷ng chuyÕn ®i nh- vËy kh«ng thÓ "c-ìi ngùa xemhoa" mµ ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ c¶ tiÓn cña. Khi ®· sang ®Õn tËn n¬i, b»ng nhiÒuc¸ch thøc kh¸c nhau, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gÆp cho ®-îc tõ c¸c quan chøc chÝnh phñ, c¸c doanhnghiÖp cho ®Õn tËn ng-êi d©n, thËm chÝ xuèng c¶ nh÷ng vïng xa x«i hÎo l¸nh, cã nh- vËy c¸c chuyÕn ®imíi ph¸t huy hiÖu qu¶.Mét nguån cung cÊp th«ng tin quan träng lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc nh- Bé Th-¬ng m¹i cïngvíi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng. C¸c doanh nghiÖp còng ph¶I chñ ®éng liªn l¹c víi c¸c Th-¬ng vô, c¸c c¬quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë n-íc ngoµi. Ngoµi ra, cÇn theo dâi s¸t th«ng tin tõ Phßng Th-¬ng m¹i vµC«ng nghiÖp ViÖt Nam, tõ c¸c HiÖp héi ngµnh hµng. ®ång thêi khai th¸c c¸c nguån th«ng tin tõ n-ícngoµi nh- §¹i sø qu¸n, Th-¬ng vô c¸c n-íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n-íc ngoµi.Th«ng tin trªn m¹ng Internet còng ngµy cµng quan träng. §Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶ix¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu th«ng tin cña m×nh, vµ ®óng ®Þa chØ trang Web cÇn t×m. Tuy nhiªn, nguån th«ngtin nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®¸ng tin cËy. Nh×n chung, trong nh÷ng giao dÞch lÇn ®Çu víi thÞ tr-êngch©u Phi, doanh nghiÖp cÇn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña Bé Th-¬ng m¹i hoÆc c¸cBé, ngµnh liªn quan, hoÆc nhê C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ th-¬ng m¹i ViÖt Nam ë n-íc së t¹i haykiªm nhiÖm ®iÒu tra th«ng tin vÒ ®èi t¸c. Víi nh÷ng hîp ®ång lín vµ cã tÝnh kh¶ thi, doanh nghiÖp cãthÓ sang trùc tiÕp n-íc së t¹i ®Ó gÆp ®èi t¸c ®ång thêi kÕt hîp th¨m dß thÞ tr-êng. b. Qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖuMÆc dï ®Õn nay ®· cã nhiÒu Ên phÈm giíi thiÖu vÒ ®Êt n-íc, con ng-êi ViÖt Nam nh-ng vÉn cßn qu¸ ÝtÊn phÈm vÒ ngµnh hµng, vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu cã thÕ m¹nh cña n-íc ta, vÒ th-¬ng hiÖu ViÖt Nam®-îc giíi thiÖu ë n-íc ngoµi, vµ ë ch©u Phi th× l¹i cµng Ýt. Thêi gian tíi, th«ng qua c¸c Th-¬ng vô hoÆcc¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao cña ViÖt Nam t¹i c¸c n-íc ch©u Phi, c¸c doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng ®Èym¹nh c«ng t¸c qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr-êng së t¹i nhiÒu h¬n n÷a, d-íinhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, cho ®èi t-îng lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc còng nh- c¸c doanh nghiÖpch©u Phi.GÇn ®©y, mét sè doanh nghiÖp n-íc ta ®· chñ ®éng më trang web trªn m¹ng Internet ®Ó qu¶ng c¸o, giíithiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh, song sè l-îng cßn Ýt vµ chÊt l-îng ch-a cao, cÇn ph¶i ®-îc t¨ng c-êng h¬n N -L NT -K -Đ K ế HCM | 162
 • 163. [ G I]n÷a. C¸c trang web cña doanh nghiÖp ®-îc coi nh- nh÷ng trung t©m th«ng tin, v¨n phßng ®¹i diÖn vµcöa hµng b¸n lÎ cña doanh nghiÖp ë mäi n¬i, mäi lóc. Trong khi ®ã, chi phÝ duy tr× v¨n phßng ¶o nµy rÊtthÊp nÕu so s¸nh víi chi phÝ cho mét v¨n phßng ®¹i diÖn thùc sù ë ngoµi.§èi víi thÞ tr-êng xa x«i nh- c¸c n-íc ch©u Phi th× c¸c trang web l¹i cµng tiÕt kiÖm nhiÒu chi phÝ qu¶ngb¸ s¶n phÈm vµ th-¬ng hiÖu cho doanh nghiÖp. CÇn l-u ý lµ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm Ýt nhiÒu ®· t¹o®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng c¸c n-íc ch©u Phi, doanh nghiÖp n-íc ta cÇn sím ®¨ng ký th-¬ng hiÖu vµc¸c néi dung cã liªn quan kh¸c víi c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n-íc së t¹i ®Ó tr¸nh nh÷ng r¾c rèi kh«ngcÇn thiÕt vÒ sau. c. Tham dù héi chî, triÓn l·mNh×n chung, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu ®· nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña viÖc tham gia c¸chéi chî, triÓn l·m quèc tÕ. Tuy nhiªn thùc tÕ thêi gian qua cho thÊy, do kh«ng x¸c ®Þnh râ môc tiªutham gia héi chî, triÓn l·m, do ch-a g¾n môc tiªu tham gia víi chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ chiÕn l-îc ph¸ttriÓn cña doanh nghiÖp hoÆc do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt kinh phÝ nªn ho¹t ®éng qu¶ng b¸ s¶n phÈm, kiÕmt×m ®èi t¸c th«ng qua tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ cña doanh nghiÖp n-íc ta cßn nhiÒu bÊt cËp,ch-a ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ nh- mong muèn. §Æc biÖt lµ khi tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m ë ch©u Phi(Nam Phi, Ai CËp.) th× hiÖu qu¶ l¹i cµng thÊp. §a sè lÇn tæ chøc triÓn l·m hoÆc tham gia héi chî, triÓnl·m, chóng ta ch-a v-ît ra ®-îc t×nh tr¹ng giíi thiÖu .c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. cña mét sè doanhnghiÖp nhÊt ®Þnh vµ kÕt thóc héi chî, triÓn l·m, chØ b¸n, giíi thiÖu ®-îc mét sè s¶n phÈm vµ ký ®-îcmét sè Ýt hîp ®ång.§Ó tham gia héi chî, triÓn l·m ë ch©u Phi ®¹t kÕt qu¶ tèt, doanh nghiÖp cÇn l-u ý Ýt nhÊt bèn vÊn ®Ò:Môc ®Ých vµ ®èi t-îng (cho ®èi t¸c hay ng-êi tiªu dïng, ®Ó giíi thiÖu vµ b¸n hµng hay giíi thiÖu vµkiÕm t×m ®èi t¸c, ...); quy m« héi chî, triÓn l·m ®Þnh tham gia, ®Þa ®iÓm tham gia; nh÷ng mÆt hµng mµdoanh nghiÖp tham gia vµ; kinh phÝ tham gia. Theo chóng t«i, doanh nghiÖp cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñnh÷ng yÕu tè trªn ®©y th× kÕt qu¶ sÏ kh¸c h¬n.Cã thÓ kÓ ra mét sè cuéc triÓn l·m quèc tÕ ®-îc tæ chøc th-êng niªn t¹i ch©u Phi mµ doanh nghiÖp n-ícta cÇn quan t©m, nh- triÓn l·m Saitex (Nam Phi), héi chî Cairo (Ai CËp)... Khi tham gia c¸c triÓn l·m,héi chî ë Nam Phi hay Ai CËp, doanh nghiÖp cã thÓ nhê Th-¬ng vô t¹i ®ã gióp ®ì vÒ th«ng tin, vÒ c¸cthñ tôc tham dù còng nh- hç trî c¸c ho¹t ®éng t¹i chç. ë nh÷ng ®Þa bµn kh¸c, doanh nghiÖp cã thÓ nhêSø qu¸n t¹i chç hoÆc kiªm nhiÖm. §èi víi nh÷ng thÞ tr-êng míi nh- c¸c n-íc ch©u Phi, viÖc nhê cËygióp ®ì tõ Sø qu¸n vµ Th-¬ng vô lµ rÊt cÇn thiÕt. Riªng vÒ mÆt kinh phÝ, th«ng qua c¸c hiÖp héi, doanhnghiÖp ph¶i biÕt tËn dông sù hç trî kinh phÝ tõ c¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn th-¬ng m¹i quèc gia hoÆc ®Þaph-¬ng. d. Thµnh lËp trung t©m th-¬ng m¹iTrong khi chê ®îi Bé Th-¬ng m¹i më Trung t©m th-¬ng m¹i ë c¸c n-íc ch©u Phi, c¸c doanh nghiÖpn-íc ta còng cã thÓ tù m×nh më c¸c trung t©m th-¬ng m¹i, hoÆc c¸c showroom víi quy m« nhá h¬n, ®Ógiíi thiÖu s¶n phÈm vµ lµm ®Þa ®iÓm giao dÞch. §©y lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i cßn t-¬ng ®èimíi ®èi víi doanh nghiÖp, nh-ng l¹i cã hiÖu qu¶ cao nÕu ®-îc nghiªn cøu kü l-ìng.§Ó më trung t©m th-¬ng m¹i hoÆc showroom ë thÞ tr-êng ch©u Phi, trong hoµn c¶nh tiÒm lùc vÒ tµichÝnh, vÒ con ng-êi còng nh- tr×nh ®é kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp n-íc ta cßn ch-a cao, doanhnghiÖp trong n-íc cã thÓ liªn doanh liªn kÕt víi nhau, hoÆc hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c ch©u Phi, hoÆc hîpt¸c víi céng ®ång ng-êi ViÖt ë n-íc së t¹i. Chóng t«i kiÕn nghÞ tr-íc m¾t doanh nghiÖp cã thÓ chänNam Phi lµm ®Þa bµn thö nghiÖm ®Ó më trung t©m th-¬ng m¹i hoÆc showroom, v×n-íc nµy cã nÒn kinhtÕ t-¬ng ®èi ph¸t triÓn, c¬ së h¹ tÇng tèt, ph¸p luËt æn ®Þnh, h¬n n÷a l¹i cã Sø qu¸n vµ Th-¬ng vô n-ícta. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 163
 • 164. [ G I] 1.2.3. Cã chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp a. XuÊt khÈu qua trung gian§©y lµ con ®-êng mµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ¸p dông ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng ch©uPhi. H×nh thøc nµy thÝch hîp víi thêi kú khai ph¸ thÞ tr-êng khi quy m« xuÊt khÈu cña c¸c doanhnghiÖp cßn nhá vµ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cßn ph©n t¸n. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, ®èi víi g¹o lµ mÆt hµngxuÊt khÈu chñ lùc cña n-íc ta t¹i ch©u Phi, 60% ®-îc xuÊt qua trung gian, chñ yÕu qua c¸c c«ng tych©u ¢u. Nh÷ng c«ng ty nµy cã nh÷ng lîi thÕ nh- cã kinh nghiÖm l©u n¨m trongbu«n b¸n ë ch©u Phi, cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, hÖ thèng kho b·i vµ ph©n phèi hoµn chØnh, cã quan hÖchÆt chÏ víi c¸c ng©n hµng ch©u ¢u vµ Mü. Trong khi ®ã c¸c ng©n hµng nµy l¹i kiÓm so¸t c¸c ho¹t®éng thanh to¸n vµ tµi chÝnh cña phÇn lín c¸c n-íc ch©u Phi. Do ®ã nh÷ng vô bu«n b¸n lín víi c¸c ®èit¸c ë ®©y nhÊt thiÕt ph¶i cã sù hç trî vµ chia phÇn cña mét hoÆc mét sè nhµ tµi phiÖt ch©u ¢u, nÕukh«ng th× khã mµ thµnh c«ng.Theo chóng t«i c¸c doanh nghiÖp vÉn cÇn tiÕp tôc khai th¸c h×nh thøc xuÊt khÈu qua trung gian sangch©u Phi trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010. Riªng ®èi víi b¶y thÞ tr-êng träng ®iÓm ®-îc ®Ò cËp 뮩y, th× xuÊt khÈu sang 3 n-íc khu vùc T©y Phi, vµ trong chõng mùc nµo ®ã lµ Tanzania, chñ yÕu cßnph¶i qua trung gian. C¸c doanh nghiÖp lín cã tiÒm lùc t-¬ng ®èi m¹nh cã thÓ xem xÐt kh¶ n¨ng trëthµnh thµnh viªn cña c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia cña EU ho¹t ®éng t¹i ch©u Phi. B»ng c¸ch nµy c¸cdoanh nghiÖp cã thÓ th©m nhËp trùc tiÕp vµo c¸c kªnh ph©n phèi chñ ®¹o trªn thÞ tr-êng ch©u Phi v× c¸ctËp ®oµn xuyªn quèc gia ®ãng vai trß chñ chèt trong c¸c kªnh ph©n phèi nµy. C¸c nhµ nhËp khÈu thuécc¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia EU th-êng nhËp hµng tõ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y thuéc tËp ®oµn nµy th×®-¬ng nhiªn s¶n phÈm lµm ra sÏ ®-îc ®-a vµo m¹ng l-íi tiªu thô.Ngoµi ra, doanh nghiÖp n-íc ta còng cã thÓ ®-a hµng ho¸ sang thÞ tr-êng ch©u Phi d-íi danh nghÜa cñanhiÒu c«ng ty n-íc ngoµi cã uy tÝn ®· cã mÆt tõ l©u trªn thÞ tr-êng nµy. Do n¨ng lùc c¹nh tranh cñadoanh nghiÖp ViÖt Nam cßn yÕu nªn liªn doanh liªn kÕt d-íi h×nh thøc sö dông giÊy phÐp, nh·n hiÖuhµng ho¸. Cã thÓ lµ biÖn ph¸p hÊp dÉn ®Ó th©m nhËp ®-îc vµo thÞ tr-êng nµy. Mét h×nh thøc rÊt ®¸ngquan t©m lµ thµnh lËp c«ng ty liªn doanh mét bªn lµ doanh nghiÖp ViÖt Nam, mét bªn lµ ®èi t¸c n-ícngoµi cã kinh nghiÖm lµm ¨n t¹i thÞ tr-êng ch©u Phi. PhÝa ViÖt Nam ®¶m nhËn nguån hµng cung cÊp ëtrong n-íc, cßn phÝa n-íc ngoµi, víi kinh nghiÖm vµ mèi quan hÖ cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Çu raë c¸c n-íc ch©u Phi. Nh- vËy, c«ng ty liªn doanh nµy vÒ danh nghÜa lµ xuÊt khÈu trùc tiÕp nh-ng thùcchÊt lµ trung gian xuÊt khÈu sang ch©u Phi cho nhiÒu doanh nghiÖp trong n-íc. b. XuÊt khÈu trùc tiÕp§©y còng lµ mét h×nh thøc ®-îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ¸p dông, nhÊt lµ t¹i c¸c quèc gia mµ n-ícta ®· cã Th-¬ng vô hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao nh- Nam Phi, Ai CËp, Angola, Angieri. vµ mét sèn-íc cã hÖ thèng ng©n hµng t-¬ng ®èi ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh t-¬ng ®èi m¹nh nh- Maroc,Tuynidi.§Ó cã thÓ xuÊt khÈu trùc tiÕp sang c¸c n-íc ch©u Phi, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t- ban ®Çu rÊt líntrªn c¶ hai ph-¬ng diÖn vËt lùc vµ nh©n lùc víi sù hç trî cña c¸c c¬ quan h÷u quan trong vµ ngoµi n-íc.B¶n th©n c¸c doanh nghiÖp khi ®· cã nh÷ng giao dÞch trùc tiÕp víi mét ®èi t¸c ch©u Phi còng cÇn cãbiÖn ph¸p duy tr× mèi quan hÖ ®ã mang tÝnh æn ®Þnh, t¹o ra sù tin cËy lÉn nhau.TÊt nhiªn ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trùc tiÕp sang ch©u Phi, ngoµi nh÷ng hç trî vÒ phÝa Nhµ n-íc,c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng cã nh÷ng biÖn ph¸p ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ch©uPhi, ®Æc biÖt lµ ë 2 ®iÓm: giao hµng vµ thanh to¸n. Nh- chóng ta ®Òu biÕt, vÒ giao hµng, rÊt Ýt khi c¸c ®èit¸c ch©u Phi nhËp nh÷ng l« hµng lín mµ th-êng lµ nh÷ng ®¬n hµng nhá lÎ. §iÒu nµy g©y khã kh¨nkh«ng Ýt cho doanh nghiÖp n-íc ta, trong khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh- Trung Quèc hay Th¸i Lan ®· N -L NT -K -Đ K ế HCM | 164
 • 165. [ G I]cã c¸ch ®¸p øng b»ng c¸ch tù m×nh, hoÆc liªn kÕt l¹i víi nhau, xuÊt hµng sang ch©u Phi theo kiÓu "b¸chhãa", tøc lµ cïng mét chuyÕn hµng cã nhiÒu chñng lo¹i hµng hãa kh¸c nhau. Chóng t«i kiÕn nghÞ c¸cdoanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu t¨ng c-êng xuÊt khÈu trùc tiÕp theo kiÓu nh- vËy th× míi ®¸p øng ®-îcnh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr-êng ch©u Phi .VÒ thanh to¸n, ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu thanh to¸n chËm, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng th«ng tin vµx©y dùng ®-îc mèi quan hÖ tin cËy víi ®èi t¸c ch©u Phi, ph¶i biÕt dùa vµo sù t- vÊn cña c¸c c¬ quanchøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ Sø qu¸n vµ Th-¬ng vô. TÊt nhiªn trong tr-êng hîp L/C tr¶ chËm, doanh nghiÖpkhi xuÊt hµng ph¶i ®Ò nghÞ ®èi t¸c ch©u Phi më L/C nµy t¹i mét ng©n hµng cã uy tÝn cña Mü hoÆc ch©u¢u. Ngoµi ra, doanh nghiÖp còng cÇn biÕt ph¸t huy nh÷ng c¬ chÕ hç trî tµi chÝnh s½n cã nh- vay vènqua Quü hç trî xuÊt khÈu thuéc Quü hç trî ph¸t triÓn ®Ó b¸n hµng tr¶ chËm.Trong bu«n b¸n trùc tiÕp, nh÷ng doanh nghiÖp quyÕt t©m lµm ¨n l©u dµi ë thÞ tr-êng ch©u Phi nªn xemxÐt lËp kho ngo¹i quan, ®Æc biÖt t¹i c¸c n-íc träng ®iÓm mµ n-íc ta ®· cã Sø qu¸n vµ c¬ quan Th-¬ngvô nh- Nam Phi, Ai CËp. §èi víi mét sè n-íc nhËp khÈu nhiÒu g¹o nh- Senegal, Nigeria, Tanzaniacòng cã thÓ ¸p dông h×nh thøc nµy. §iÒu nµy sÏ cho phÐp doanh nghiÖp giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm métc¸ch trùc tiÕp, ®¸p øng ®-îc nh÷ng ®¬n hµng mang tÝnh thêi vô. 1.2.4. N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éngNh×n chung tr×nh ®é cña ®éi ngò l·nh ®¹o doanh nghiÖp n-íc ta cßn yÕu, ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖuqu¶ kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ViÖc lùa chän nh÷ng ng-êi ®øng ®Çu doanhnghiÖp cã n¨ng lùc, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu c«ng viÖc trong bèi c¶nh míi, cã tÇm nh×n chiÕn l-îc trongs¶n xuÊt vµ kinh doanh lµ yÕu tè rÊt quan träng. §Æc biÖt, ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i t©m huyÕtvíi c«ng viÖc, cã ý thøc d¸m nghÜ d¸m lµm, m¹nh d¹n më réng ho¹t ®éng h-íng vÒ nh÷ng thÞ tr-êngtuy xa l¹ nh-ng ®Çy tiÒm n¨ng nh- c¸c n-íc ch©u Phi.Kinh doanh ë thÞ tr-êng ch©u Phi ®ßi hái ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng mét sè nghÖthuËt kinh doanh mang tÝnh ®Æc thï cña thÞ tr-êng nµy. Cô thÓ lµ nh÷ng ®iÓm sau:  Ph¶i cã tÝnh kiªn tr×: Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt giÊy tê, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh quan liªu lµm cho c«ng viÖc kinh doanh ë c¸c n-íc ch©u Phi rÊt mÊt thêi gian. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nªn nghÜ r»ng cã thÓ sang mét n-íc ch©u Phi, gÆp gì ®èi t¸c giao dÞch trong mét tuÇn lµ cã thÓ ký ®-îc hîp ®ång. §Ó ®i ®Õn mét giao dÞch, cã thÓ ph¶i mÊt mét n¨m hoÆc l©u h¬n.  Ph¶i lµm quen víi ®Æc ®iÓm v¨n hãa ®Þa ph-¬ng: C¸c n-íc ch©u Phi ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm v¨n hãa riªng. Mét ng-êi kinh doanh lu«n ph¶I dµnh thêi gian ®Ó nghiªn cøu nÒn v¨n hãa b¶n ®Þa. §Æc biÖt ë nh÷ng n-íc Håi gi¸o nh- Ai CËp, Maroc, th× ph¶i cã sù hiÓu biÕt vÒ tÝn ng-ìng Håi gi¸o, vµ biÕt cµng nhiÒu tiÕng ArËp cµng tèt.  Ph¶i tá ra gÇn gòi ®èi t¸c: Khi gÆp gì ®èi t¸c lµ mét doanh nh©n ch©u Phi, sù gÇn gòi cëi më lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. C¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý kh«ng nªn ®i ngay vµo bµn viÖc kinh doanh mµ tr-íc ®ã cã thÓ trß chuyÖn víi hä vÒ thêi sù, chuyÖn gia ®×nh .®Ó t¹o bÇu kh«ng khÜ gÇn gòi, tin cËy lÉn nhau.  Ph¶i lu«n linh ho¹t, mÒm dÎo: ThÞ truêng ch©u Phi cã tÝnh thay ®æi cao vµ Ýt tÝnh nhÊt qu¸n. §©y thùc sù lµ khã kh¨n ®Æc thï mµ doanh nghiÖp n-íc ta ph¶i lu«n chó ý. Ch¼ng h¹n khi ®· ký ®-îc hîp ®ång, kh«ng nªn lóc nµo còng nghÜ r»ng c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®ã sÏ ®-îc gi÷  nguyªn trong thêi h¹n hiÖu lùc. Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t ®Ó lµm cho c«ng viÖc kinh doanh phï hîp víi thùc tÕ trong tõng thêi ®iÓm.VÒ ®éi ngò ng-êi lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp n-íc ta, nh×n chung n¨ng lùc ch-a cao. C¶ n-íc hiÖn chØcã 10,2% lùc l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é tõ c«ng nh©n kü thuËt trë lªn. Trong sè 2,5 triÖu c«ng nh©n, chØ N -L NT -K -Đ K ế HCM | 165
 • 166. [ G I]cã 0,2% bËc cao. Kho¶ng 40% trong sè nµy ®-îc ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ 25% ch-a qua ®µo t¹o. §©y thùcsù lµ trë ng¹i lín cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Thùc tÕ cho thÊy, cãnhiÒu tr-êng hîp, do c¸n bé, nh©n viªn n¨ng lùc yÕu kÐm, kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu c«ng t¸c, l¹ing¹i khã kh¨n gian khæ, nªn viÖc tiÕp cËn vµ bu«n b¸n víi nh÷ng thÞ tr-êng rñi ro nh- c¸c n-íc ch©uPhi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. V× vËy, tõng doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã ý thøc tuyÓn chän vµ ®µo t¹onh÷ng ng-êi lao ®éng tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, biÕt ngo¹i ng÷ vµ ph¶i yªu nghÒ, nhiÖt t×nh trong c«ngt¸c. Suy cho cïng, nguån nh©n lùc lµ tµi s¶n quan träng nhÊt cña mçi doanh nghiÖp. 1.2.5. T¨ng c-êng vai trß c¸c hiÖp héi ngµnh hµng vµ sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp n-íc ta ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu hiÖp héi ngµnh hµng, nh-ng chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y, khi khã kh¨nn¶y sinh ngµy cµng nhiÒu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, cïng víi t¸c ®éng cña c¸c cuéc chiÕn th-¬ng m¹iquèc tÕ, chóng ta míi nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c vai trß cña hiÖp héi, tõ viÖc ®øng ra gi¶i quyÕt kiÖnc¸o cho doanh nghiÖp ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt thu ho¹ch s¶n phÈm, Ên ®Þnh gi¸ sµn s¶n phÈm, ®-a ra c¸c tiªuchuÈn vÒ s¶n phÈm ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho héi viªn.Do hiÖp héi ngµy cµng cã vai trß quan träng, viÖc ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh vÒ tæ chøc ho¹t ®éngcña hiÖp héi lµ mét chñ tr-¬ng ®óng ®¾n cÇn sím ®-îc thùc hiÖn. Trong ®ã cÇn ®Þnh h×nh ho¹t ®éng cñahiÖp héi theo c¸c néi dung chÝnh nh-: x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh ngµnhhµng, c¸c néi dung liªn kÕt s¶n xuÊt, tiªu thô trªn c¬ së tù nguyÖn cña c¸c héi viªn; thay mÆt héi viªntrong c¸c tranh tông quèc tÕ; phæ biÕn tiÕn bé khoa häc-c«ng nghÖ, cung cÊp th«ng tin thÞ tr-êng, hç trîxóc tiÕn th-¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp héi viªn.Riªng ®èi víi ch©u Phi, theo chóng t«i c¸c hiÖp héi cÇn cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ ®Ó hç trî vÒ mÆt tµichÝnh cho doanh nghiÖp th©m nhËp thÞ tr-êng ch©u Phi, ®Æc biÖt ®èi víi trong nh÷ng ngµnh hµng chóngta cã thÕ m¹nh xuÊt khÈu t¹i thÞ tr-êng nµy nh- g¹o, h¹t tiªu, chÌ, dÖt may, giµy dÐp, xe m¸y xe ®¹p.Ch¼ng h¹n c¸c hiÖp héi cã thÓ thµnh lËp c¸c quü hç trî s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hay quü b¶o hiÓm xuÊt khÈucña riªng hiÖp héi, trong ®ã cã nh÷ng c¬ chÕ riªng gióp ®ì cho héi viÖn bu«n b¸n víi thÞ tr-êng ch©uPhi. Nguån vèn cho nh÷ng quü nµy, ngoµi mét phÇn kinh phÝ do ChÝnh phñ hç trî, chñ yÕu sÏ do c¸chéi viªn ®ãng gãp, víi mét ®Þnh møc ®ãng gãp hµng n¨m theo tû lÖ trªn doanh thu.HiÖp héi còng cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th-¬ng m¹i trªn thÞ tr-êng ch©u Phi cho c¸c doanhnghiÖp, ®Æc biÖt lµ th«ng qua c¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn th-¬ng m¹i träng ®iÓm quèc gia.VÒ l©u dµi, c¸c HiÖp héi cã thÓ nghiªn cøu viÖc lËp chi nh¸nh ®¹i diÖn t¹i mét sè n-íc ch©u Phi träng®iÓm nh- Nam Phi, ®Ó n¾m b¾t vµ xö lý nhanh c¸c nhu cÇu n¶y sinh.C¸c HiÖp héi còng ph¶i quan t©m ®éng viªn tinh thÇn hîp t¸c gi÷a c¸c héi viªn. Qu¸ tr×nh c¹nh tranhgi÷a c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã nghÜa lµ chèi bá sù hîp t¸c, mµ c¸c doanh nghiÖp, víi t- c¸ch lµ nh÷ngbé phËn hîp thµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n thèng nhÊt, ph¶i xem hîp t¸c lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó h¹nchÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ c¹nh tranh. ThÝ dô, sù kÕt hîp gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ doanhnghiÖp d©n doanh nh»m kh¾c phôc mét thùc tÕ hiÖn nay lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã tiÒm lùc lín,nh-ng hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung kÐm. Doanh nghiÖp d©n doanh tiÒm lùc thÊp h¬n nh-ng hiÖu qu¶th-êng cao h¬n. Ngoµi ra, khèi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi còng cã nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tr×nh®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc qu¶n lý. Chñ tr-¬ng hîp t¸c cã thÓ më réng ra thÞ tr-êng thÕ giíi, trong ®ã cãch©u Phi, ®Ó kÕt hîp víi c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt kiÒu nh»m tranh thñ ®-îc vèn, c«ng nghÖ hiÖn ®¹ivµ kinh nghiÖm th-¬ng tr-êng.Sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp cÇn ®-îc ®Èy m¹nh trong vÊn ®Ò th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi kinh doanh,vÒ kinh nghiÖm lµm ¨n ë thÞ tr-êng ch©u Phi. §Æc biÖt, ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng ch©u Phi trong giai®o¹n ®Çu, c¸c doanh nghiÖp cÇn liªn kÕt trong viÖc gãp vèn më kho ngo¹i quan, më showroom, phèihîp trong ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng, trong ®Êu thÇu x©y dùng hoÆc trong c¸c dù ¸n ®Çu t-. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 166
 • 167. [ G I]2. Gi y m nh m t s mặt hàng c th . 2.1. Đ i v i mặt hàng g o 2.1.1. Gi y m nh tính c nh tranh v giá. Chú ý về gi ng và k thuậ á ,đ mb x t và ch ợng g . Đ y à nhân t quan tr để gi m giá thành. Gi m hao hụt trong khâu thu ho ch và b o qu n. Gi m chi phí vận chuyển từ i s n xu đế i thu mua xu t kh u. Tránh tình tr ng c nh tranh nhau giữa nhữ i thu mua xu t kh u. 2.1.2. Nâng cao tính c nh tranh v ch ợng. Đ á ển gi ng và k thuật canh tác cho g o ch ợng cao. Có thể nhập kh u các gi ng lúa có ch ợng t t từ Thái Lan, Trung Qu ,…. C ng hợp tác v đ i tác c ngoài để t o ra các trung tâm nghiên cức về nông nghiệp nói chung và trong đ có lúa nói riêng. Chúng ta có thể hợp tác nghiên cức v i các n c có nền nông nghiệp phát triển nh M . Xây d ng c s h t ng cho việc chế biến, s n xu t để t o ra những khu s n xu t tập trung có trình đ k thuật cao để từ đ cho ra s n ph m g o đ t ch t l ợng cao. H trợ và khuyến khích xây d ng các tiêu chu n nh : GMP, ISO,… n xu t và chế biến. 2.2. Đ i v i mặt hàng thuỷ s n 2.2.1. Gi i pháp nâng cao tính c nh tranh v giá Chúng ta ph i t ng c ng đ u t cho việc khai thác các ngu n lợi sẵn có của chúng ta vì đ là m t trong những lợi thế l n của chúng ta nh : là chúng ta có b biển dài, các lo i thuỷ h i s n phong phú về s l ợ và ữ ợng để nâng cao kh n ng đánh b t để h giá thành s n ph m. Đ u t cho việc nghiên cức các gi ng m i cho n ng su t cao, t ng c ng các biện pháp để c i thiện, ch m lo môi tr ng nuôi tr ng, đ m b o tránh bệnh tật cho các lo i thuỷ s n nuôi tr ng để gi m thiểu d ch bệnh để cho n ng su t cao. T i thiểu hoá các khâu b o qu n, thu ho ch. Nh trong khâu b o qu n thì chúng ta nên đ u t để xây d ng những khu b o qu n tập trung cho những vùng nguyên liệu tập trung. 2.2.2. Nâng cao tính c nh tranh v ch t l ợng Đ u t cho việc nghiên cức phát triển gi ng và k thuật canh tác trong việc nuôi tr ng để cho các s n ph m ch t l ợng cao. Ngoài ra có thể hợp tác v i các n c khác để nghiên cức các gi ng m i và các ph ng pháp nuôi tr ng m i để nâng cao ch t l ợng đ u ra của s n ph m. Đ u t cho các đ i thuyền đánh b t xa b nh những trang thiết b để b o qu n các s n ph m đánh b t đ ợc vẫn giữ đ ợc ch t l ợng t t tr c khi đ a vào b để chế biến nh việc đ u t cho đ i thuyền các mày làm l nh để giữ thuỷ h i s n đánh b t đ ợc t i, ch t l ợng không b nh gi m sút sau nhiều ngày trên biển. T ng c ng xây d ng các trung tâm kiểm tra, giám sát đ i v i những c s nuôi tr ng để đ m b o việc nuôi tr ng đ ng k thuật để tránh tình tr ng các s n ph m b nhiễm bệnh, gi m ch t l ợng do N -L NT -K -Đ K ế HCM | 167
 • 168. [ G I] ôi nhiễm mà vẫn đ ợc đ a vào s n xu t để xu t kh u. Từ đ góp ph n nâng cao ch t l ợng hàng xu t kh u của chúng ta. H trợ và khuyến khích các c s nuôi tr ng và chế biến áp dụng các tiêu chu n chung của thế gi i về an toàn th c ph m nói chung và đ i v i hàng thuỷ s n nói riêng. Các tiêu chu n th ng đ ợc áp dụng nh : GMP, ISO,… 2.3. Đ i v i mặt hàng may mặc 2.3.1. Gi i pháp nâng cao tính c nh tranh v giá c s n ph mĐể c nh tranh v i mặt hàng may mặc của các n c trên th tr ng Châu Phi, đặc biệt là hàng giá dẻ củaTrung Qu c, Ấn Đ , Thá L , M ,…. Các doanh nghiệp ph i nâng cao tính c nh tranh về giá chocác s n ph m này. Vậy để nâng cao tính c nh tranh cho mặt hàng này thì có m t s gi i pháp sau: Có chính sách khuyến khích nâng cao nâng xu t lao đ ng, để gi m giá thành s n ph m. Nh việc m các l p đào t o, các tr ng d y nghề để nâng cao trình đ cho đ i ngũ lao đ ng. Tìm kiếm các ngu n nguyên liệu trong n c để từng b c thay thế ngu n nguyên liệu nhập từ n c ngoài để tránh tình tr ng phụ thu c vào phía đ i tác n c ngoài và đ ng th i h giá thành ngu n nguyên liệu từ đ h giá thành s n ph m đ ợc s n xu t ra. Tích c c xúc tiến, tìm kiếm các đ n đặt hàng l n, tr c tiếp từ phía nhà nhập kh u tránh thông qua các nhà xu t kh u trung gian để hàng hoá đến tay ng i tiêu dùng cu i cùng m t các ngán nh t để gi m giá thành hàng hoá. Liên kết v i các hãng n c ngoài có ch đứng trên th tr ng này để chúng ta s dụng th ng hiệu của h , điều này cho phép giá s n ph m cao nh ng vẫn mang tính c nh tranh so v i các hãng khác cùng có mặt hàng này trên th tr ng. 2.3.2. Nâng cao ch t l ợng và th c hiện a d ng hoá s n ph m; Có chính sách u đã v i những công nhân gi i và đào t o nâng cao tay nghề cho công nhân. Đ u t đ i m i công nghệ, trang thiết b máy móc hiện đ i để nâng cao n ng su t và ch t l ợng s n ph m Đ u t đ y m nh công tác thiết kế, t o mẫu để đa d ng hoá các s n ph m, cho ra đ i những s n ph m có ch t l ợng và mẫu mã phù hợp. Chú ý đến đặc điểm n mặc của ng i dân Châu Phi nh là: hay đ vò , x ,… T o ra những s n ph m may có uy tín. Đ y m nh việc áp dụng các tiêu chu n về ch t l ợng s n ph m theo tiêu chu n` qu c tế, th c hiện qu n lý ch t l ợng theo ISO 9000, 9002,… để t o lòng tin cho khách hàng n c ngoài trong đ có th tr ng Châu Phi. N -L NT -K -Đ K ế HCM | 168
 • 169. [ G I] Kết luận T á ậ ế ế, V ệ N đ và đ ệ ủ đ ,đ ệv á á .N ày à ệ ũ ế v á và ụ ế .C ủủ Đ đề à ủ và á ể ệ v ữ đ ệ đẹ v Vệ N .B đ ,Vệ N ừ ế và x y ệ v ữ và v ề . Đ và N à đ ậ ứ õC P ằ ữ v ề à đ y ệ .N à ế à để ế ề đ à ệ àvệ đ và đò ề ừ á ýN à ũ ừá ệ . C P à ụ đ v đ , á á ệ á về x , ế ,v á , ữ á ụ ể, ế vệ á ể ệ v á ụ ày. Để đ y x và C P , ề á đ đ ợ ,ừ ữ á đ v về à , đế ữ á đ v mô dành cho các ệ x .Đề ý đ y à á á đ ợ ệ áđ và ệ õ à ể á y á ụ ,đ ệ ề ếx ủ Vệ N . N -L NT -K -Đ K ế HCM | 169
 • 170. [ G I] ệVOV Newshttp://www.baomoi.com/Home/KinhTe/vovnews.vn/Co-hoi-xuat-khau-sang-thi-truong-Trung-Quoc-va-ASEAN/4136291.epiVietchina Businesshttp://www.vietchinabusiness.vn/th-gii/cac-nc-khac/1094-phuong-huong-xuat-khau-sang-cac-nuoc-asean-giai-doan-2008-2010P ò i và công nghiệp Việt Namhttp://chongbanphagia.vn/beta/diemtin/20100303/chau-a-van-la-thi-truong-nhap-khau-gao-quan-trong-cua-viet-namDiễ đà ệphttp://dddn.com.vn/6255cat91/co-cau-mat-hang-xk-trong-diem-thay-doi.htmTh ng kê H i Quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/TinTuc.aspx?Category=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20H%E1%BA%A3i%20quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17969&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17776&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17718&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17676&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17674&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17629&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17626&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quanhttp://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17644&Category=Th%E1%BB%91ng k%C3%AA H%E1%BA%A3i quan N -L NT -K -Đ K ế HCM | 170
 • 171. [ G I]ATPhttp://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/61772/index.aspxBSChttp://www.bsc.com.vn/News/2010/8/16/107044.aspxVnEconomyhttp://vneconomy.vn/72979P0C10/thuong-mai-vietnga-truoc-co-hoi-va-thach-thuc-moi.htmHà n i m i onlinehttp://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh_te/370780/nhan-dien-thach-thuc-de-tang-xuat-khau-sang-eu.htmTh c ngoàihttp://www.ttnn.com.vn/country/-1/news/16751/xuat-khau-sang-chau-au-som-thao-nut-that.aspxVTC Newshttp://vtc.vn/1-12717/kinh-doanh/eu-can-san-pham-made-in-vietnam-chat-luong-cao.htmKinh tế Sài Gòn onlinehttp://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/thuongmai/18501/T đ ện t t nh Lào Caihttp://laocai.com.vn/News/content/viewer.html?a=1603&z=184http://ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/16914/seo/Xuat-khau-vao-Hoa-Ky-Doi-mat-voi-nhung-kho-khan-moi/language/vi-VN/Default.aspxVietradehttp://www.vietrade.gov.vn/tin-xuc-tien-thuong-mai/20-su-kien-xuc-tien-thuong-mai/1238-anh-gia-hot-ng-xut-nhp-khu-nm-2009.htmlS V Phttp://www.vinhphucit.gov.vn/so-cong-thuong-vinh-phuc.gplist.354.gpopen.5254.gpside.1.gpnewtitle.chau-phi-doi-tac-quan-trong-cua-viet-nam.asmxVietnamplushttp://www.vietnamplus.vn/Home/Trien-vong-xuat-khau-cua-Viet-Nam-sang-chau-Phi/201010/62822.vnplusT đệ Là Chttp://laocai.com.vn/News/content/viewer.html?a=1550&z=184Infotv N -L NT -K -Đ K ế HCM | 171
 • 172. [ G I]http://www.infotv.vn/xuat-nhap-khau/thi-truong-xnk/15790-xuat-khau-sang-chau-phi-kho-khan-va-trien-vongT đệ Hà Nhttp://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh_te/12271/258nggola--th7883-tr4327901ng-ti7873m-n259ng-cho-cac-nha-2737847u-t432-vi7879t-nam.htmTể ậ “PH N TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NGÀNH CHÈ TẠI AI CẬP, ĐỀ RAPHƯƠNG THỨC KINH DOANH CHÈ VIỆT NAM TẠI AI CẬP”- TRƯƠNG THỊ TUYẾT TRINH-DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO- LẠC ÁI PHƯỢNG- LÊ THỊ PHƯƠNG DUNGCụ x ếhttp://www.vietrade.gov.vn/abc/59-nam-phi/94-mt-s-iu-cn-bit-khi-kinh-doanh-vi-nam-phi.htmlhttp://www.vietrade.gov.vn/abc/59-nam-phi/93-quan-h-hp-tac-vit-nam-nam-phi.htmlhttp://www.vietrade.gov.vn/abc/59-nam-phi/90-gii-thiu-khai-quat-v-th-trng-nam-phi.htmlhttp://www.vietrade.gov.vn/cac-thi-truong-thuoc-chau-phi/89-nam-phi.htmlHhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongaicap/ThongTinCacNganh.htmlhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongaicap/DKTNVaXH.htmlhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongaicap/TongQuanKTTMVaDauTu.htmlhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongaicap/NhungThongTinCanBiet.htmlhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongNamphi/ThongTinThiTruongTheoNganhHang.htmlhttp://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/member/gioithieuthitruongNamphi/ThongTinCanBiet.htmlT àhttp://www.ttnn.com.vn/tai-lieu.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/5/tai-lieu/28336/tinh-hinh-ngoai-thuong-an-gie-ri-8-thang-dau-nam-2010.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/63/tai-lieu/27440/doi-net-ve-cac-phuong-tien-thanh-toan-xuat-khau-tai-bo-bien-nga.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/164/tai-lieu/27354/tim-hieu-van-hoa-kinh-doanh-tai-bo-bien-nga.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/256/tai-lieu/25964/canh-bao-lua-dao-thuong-mai-tai-chau-phi.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/63/tai-lieu/25655/gioi-thieu-thi-truong-cot-di-voa.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/63/tai-lieu/25654/gioi-thieu-he-thong-ngan-hang-tai-cote-d-ivoire.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/176/tai-lieu/25444/quy-dinh-thu-tuc-nhap-khau-vao-nigeria.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/63/tai-lieu/24178/kinh-te-cote-d-ivoire-va-trien-vong.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/5/tai-lieu/23134/thong-tin-gioi-thieu-thi-truong-an-gie-ri.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/8/tai-lieu/22242/thong-tin-ve-thi-truong-ang-go-la.aspx N -L NT -K -Đ K ế HCM | 172
 • 173. [ G I]http://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/220/tai-lieu/21758/quy-dinh-ve-tieu-chuan-va-nhan-mac-hang-hoa-cua-nam-phi.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/278/tai-lieu/20436/thi-truong-giay-dep-chau-phi.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/278/tai-lieu/20435/thi-truong-det-may-chau-phi.aspxhttp://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/278/tai-lieu/20416/thi-truong-gao-chau-phi.aspxGentracohttp://www.gentraco.com.vn/vn/tin-tuc/gao-mat-hang-day-tiem-nang-xuat-khau-sang-nigeria.htmlTể ậ “Xu t kh u hàng hoá của Việt Nam sang th ng Châu: Phi th c tr ng và gi á ”- NT T yế MĐề à “G á á ể ệ ữ Vệ N và CP ”- B T -Vụ C P T yN Ácafefhttp://cafef.vn/2010100603461265CA33/trien-vong-xuat-khau-cua-viet-nam-sang-chau-phi.chnSotranshttp://www.sotrans.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=635%3Acan-thay-doi-cach-tiep-can-thi-truong-chau-phi&catid=50%3Athong-tin-chuyen-nganh&Itemid=70&lang=enVietlinhhttp://www.vietlinh.com.vn/ktcbxnk/vlktcbxnkShowContent.asp?ID=1872Vietchinabusinesshttp://www.vietchinabusiness.vn/index.php/kinh-doanh/tieu-diem/6921-vai-luu-y-voi-nha-xuat-khau-viet-nam-sang-ai-capThttp://www.thuongmai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=27445:-xut-khu-thy-hi-sn-sang-ai-cp-uy-tin-gi-vai-tro-hang-u-&catid=98:tin-tc&Itemid=472Vietriceshttp://www.vietrices.com/home/?mod=newsview&id=16&lang=vnS C B c Gianghttp://www.bacgiangintrade.gov.vn/so-cong-thuong-Bac-Giang.gplist.199.gpopen.2519.gpside.1.gpnewtitle.tinh-hinh-xuat-khau-hang-hoa-sang-eu.asmxStockbizhttp://www.stockbiz.vn/News/2010/6/27/122970/xuat-khau-sang-eu-va-nhung-rao-can.aspxTBT Da Nang Notification Authorityhttp://www.tbtdanang.gov.vn/new/index.php?option=com_content&view=article&id=140:Xuat-khau-vao-thi-truong-EU-Nhung-kho-khan-phai-khac-phuc&catid=14:thong-tin-doanh-nghiep&Itemid=29 N -L NT -K -Đ K ế HCM | 173
 • 174. [ G I]Bee.net.vnhttp://bee.net.vn/channel/2043/201005/Xuat-khau-sang-chau-Au-cua-Viet-Nam-van-tang-15-1753817/Doanh nhân Saigon onlinehttp://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/kinh-te/2009/10/1038419/xuat-khau-cua-viet-nam-sang-chau-au-van-tang-9-4/Thuongmai.vnhttp://www.thuongmai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:xut-khu-sang-chau-phi--kho-khn-va-trin-vng-&catid=100:th-trng-xut-nhp-khu&Itemid=474NhansuVietNamhttp://nhansuvietnam.vn/tintuc/kinh_te/xuat-khau-sang-my-van-co-nhieu-lac-quan/60462.htmlLefasohttp://www.lefaso.org.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=18&itemid=1316Vietbao.vnhttp://vietbao.vn/Kinh-te/Nam-Phi-Thi-truong-xuat-khau-lon-nhat-cua-VN-tai-chau-Phi/75159667/176/T ụhttp://www.customs.gov.vn/DocLib/Cac%20Bieu%20Thong%20Ke/Nam2010/T09T-19B.pdfhttp://www.customs.gov.vn/DocLib/Cac%20Bieu%20Thong%20Ke/Nam2009/T12T%20-%2019B.pdf N -L NT -K -Đ K ế HCM | 174