Get attachment

351 views

Published on

เนื้อหาของกลุ่มที่1 จดบันทึกโดยกลุ่มที่5

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Get attachment

  1. 1. การนาเสนอของกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 รายงานตัวสมาชิกในกลุ่มชึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้ การก่อตั้งของ NAFTA ที่ส่งออกพืชตระกูลถัว มะม่วง ่ ข้อตกลงการค้าเสรี อเมริ กาเหนือ โดยจะขจัดอุปสรรคทางการค้าและบริ การระหว่างประเทศภาคีความร่ วมมือ ของธุ รกิจหลังข้อตกลง NAFTA ที่ส่งออกพืชตระกูลถัวมะม่วง แม็กซิ โกมีขอได้เปรี ยบได้หลายอย่าง ่ ้ คาถามของกลุ่มที่1 คาถามที่ 1 ถามว่า ท่านคิดว่า กลยุทธ์ที่ฟาร์ม ซันไซน์สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ใน ประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ นประสบผลสาเร็ จท่านคิดว่ากลยุทธ์น้ ีจะประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ ั สาหรับคาตอบของกลุ่มที่1 ตอบ ว่าไม่ประสบผลสาเร็ จ ่ คาถามที่ 2 ท่านจะมีแนวทางแนะนาแก่แบนแบดโดบัสส์ในการรักษาธุ รกิจของเขาให้อยูรอดได้หรื อไม่ อย่างไร สาหรับผูมีส่วนได้เสี ยในธุ รกิจนี้มีดงต่อไปนี้ ้ ั - ผู้ได้ ผลประโยชน์ - คือคู่แข่งขันจากต่างประเทศ - ผูบริ โภค จะได้ราคาที่ถูก ้ - ผู้ทเี่ สี ยผลประโยชน์ - ผูประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริ กา ้1. EFTA มีสมาชิก 7 ประเทศ EFTA ... 2501 เรี ยกว่า กลุ่มอีอีซี มีสมาชิก 7 ประเทศ คือ ออสเตรี ย นอร์เว สวีเดน เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกส ไอชแลนด์ ปั จจุบนเหลือเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ ไอชแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เว ั2. AFTA กลุ่มประเทศอาเซียนมี10 ประเทศ กลุ่มอาเชียนเดิม 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย. ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ... กลุ่มประเทศ อาเซี ยนใหม่ ประกอบด้วย ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา
  2. 2. 3. APEC กลุ่มประทศ APEC มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจปั จจุบน เอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้ น 21 เขตเศรษฐกิจ ั (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย  ออสเตรเลีย  บรู ไน  แคนาดา  ชิลี  จีน  รัสเซีย  ฮ่องกง  อินโดนีเซีย  ญี่ปน ุ่  เกาหลีใต้  มาเลเซีย  เม็กซิโก  นิวซีแลนด์  ปาปั วนิ วกินี  เปรู  ฟิ ลิปปิ นส์  สิ งคโปร์  ไต้หวัน  ไทย  สหรัฐอเมริ กา  เวียดนาม กลุ่มที่ 1 คาถามที่ 3 (ที่ให้ เพือนในห้ องแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน) ่ ถามว่า ถ้าท่านเป็ นผูบริ หารของฟาร์มชันไชน์ท่านจะดาเนิ นธุ รกิจนี้ต่อไป หรื อหันไปประกอบธุรกิจ ้ อย่างอื่นแทน เพราะเหตุใด ปวีณา ตอบ จะแปรรู ปผลิตภัณฑ์เป็ นขนมหรื อทาเป็ นชนิดผง เช่น ทามะนาวผง พัสนันท์ ตอบ จะตัดสิ นค้าเกษตรออกจะทาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะหาผลิตภัณฑ์มาเสริ มใหม่ ทัศนี ตอบ จะทาต่อแต่จะเปลื่ยนการปลูกมาปลูกในฤดูต่างๆตามฤดูกาล
  3. 3. ั ณัฐธนิชา ตอบ ให้สร้างแบรนด์ให้กบตัวเอง พัสนันท์ ตอบ ผูบริ หารบ้างท่านก็จะได้ให้รัฐสนับสนุน ้ ปวีณา ตอบ ทาให้แบรนด์ของเขาให้ได้การยอบรับจากการสนับสนุนของรัฐ สุ นิสา ตอบ มีการติดตราแบนด์ กลุ่มที่ 1 เป็ นสิ นค้าที่ปลอดประเทศ คือไม่ตองเสี ยภาษี ้ กลุ่มที่ 1 บริ โภคสิ นค้านอกประเทศ อาจารย์ สรุ ปให้ ว่า กรณี N – มี 3 ประเทศ การนาเอาของประเทศแม็กชิโกถูกกว่าประเทศในอเมริ กา ชึ่งธุรกิจ นี้จะประสบผลสาเร็ จเพราะอเมริ กาเป็ นประเทศรักนิยม จะใช้สินค้าของตนเองอเมริ กาเป็ นเมืองใหญ่ แต่แม็กชิ โกเป็ นเมืองเล็ก ความรู ้สึกกับสิ นค้าของอเมริ กาจะนิยมใช้สินค้าของตนเอง สุ ดท้ายจะไม่ปิดฟาร์มชันไชน์ลง จะ ดาเนินธุรกิจนี้ต่อไป ซึ่ งเป็ นขอตกลงทางการค้าเสรี ปวีณา บอกว่า ข้อดีมากกว่าข้อเสี ย จะต้องมีการปรับปรุ งให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบน ั ่ อาจารย์ คอมเมนการนาเสนอของกลุ่มที่ 1 การจัดลาดับในการนาเสนอของกลุมที่1 จะต้องจับลาดับให้เหมาะสมมากกว่านี้ ให้นาเสนอกรณี ศึกษาก่อน ค่อยอธิ บายโดยภาพรวม แต่กถือว่าการนาเสนอสาหรับกลุ่มนี้ก็ OK ทา ็ดีแล้ว จะต้องมีรูปภาพประกอบด้วย การใช้ภาษาควรให้มนเป็ นทางการ ทั้งการนาเสนอและตอบคาถาม ัถึงตอนอาจารย์สอน วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ อาจารย์สอน 3 เรื่ องใหญ่ ดังนี้ 1. ระบบเศรษฐกิจ 2. ดัชนี ช้ ีวดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ั 3. องค์กรการค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ มีอยู่ 3 ลักษณะดังนี้ 1.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม 2.สังคมนิยม
  4. 4. 3. แบบผสมอาจารย์ถามว่า ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบใดภรณ์ภิมลย์ ตอบว่า แบบผสม ถูกต้อง1.ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่ งปรัชญาแนวความคิดระบบทุนนิยมนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยนักปรัชญาชื่อดัง อดัมสมิธ แบบตลาดเสรี เอกชนมีสิทธิควบคุมทรัพยากรของประเทศได้เลย เอกชนมีอิสระในการตัดสิ นในการกาหนด และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ เอกชนสามารถทาธุ รกิจได้อย่างถูกกฎหมาย ลูกค้าจะได้ราคาสิ นค้าที่ถูก ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสฮ่องกง สิ งค์โปร์2.ระบบเศรษฐกิจแบบสั งคมนิยม ระบบเศรษฐกิจนี้จะมีการว่างแผนไว้ล่วงหน้า เป็ นระบบเศรษฐกิจที่มีระบบแบบทุนนิยม กับ ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจะเป็ นผูวางแผนและครอบตรองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน ้่และทรัพยากรต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ ง ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบังคมนิยม เช่น รัสเชีย จีน เวียดนาม ศรี ลงกา สังคมนิยม มีววฒนาการมาจากคอมมิวนิสต์ ั ิั3.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็ นระบบเศรษฐกิจผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และระบบเศรษฐกิจที่มีไว้ล่วงหน้าระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะนามาปรับใช้ให้เหมะสมกับสถานการณ์ปัจจุบน แนวโน้ม ัของเศรษฐกิจแบบผสมมักจะเป็ นระบบทุนนิยมมากกว่าสังคมนิยม คือรัฐจะมีอานาจในบ้างเรื่ อง เอกชนมีอิสระในการตัดสิ นใจการดาเนินธุ รกิจต่างๆ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม เช่น อังกฤษ เยอรมนี สวีเดน ไทยดัชนีชี้วดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ัแสดงมูลค่ารวมของสิ นค้าและบริ การที่ผลิตขึ้นโดยคนสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดในรอบระยะเวลาหนึ่งรายได้ ประชาติเฉลียต่ อหัว เป็ นดัชนีวดที่ดีที่สุดสาหรับคุณภาพของตลาด เช่น ญี่ปุ่น สวีเดน ย่อมเหมาะที่จะส่ ง ่ ัสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคาสู งไปจาหน่าย การหาค่าเฉลี่ยต่อหัว ประเทศมี 4.613.00 x 30 หาร 12 จะได้รายได้ต่อ ่หัวเฉลี่ย อยูท่ี 11,000 บาท ต่อเดือนภาวะเงินเฟอ คือ ภาวะที่ระดับราคาสิ นค้าและบริ การโดยทัวไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องชึ่งหากระดับที่เพิ่มขึ้นสู ง ้ ่ไปมากนักก็ส่งผลกระทบทางลบต่อผูผลิตและผูบริ โภค ้ ้
  5. 5. อัตราดอกเบีย เป็ นปั จจัยที่นกลงทุนต้องพิจารณา ถ้าอัตราดอกเบี้ยสู งต้นทุนในการลงทุนซื้ อเครื่ องจักร การปลูก ้ ัสร้างโรงงานและการซื้ ออุปกรณ์ก็จะสู งตามไปด้วย ในอดียประเทศที่พฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กาและญี่ปุน ั ่อัตราดอกเบี้ยมักอยูในเกณฑ์ที่ต่ากว่าประเทศที่กาลังพัฒนา เช่นไทย อินโดนีเชีย และ ฟิ ลิปปิ นส์ องค์ การค้ าระหว่ างประเทศ-เขตการค้ าเสรี-สหภาพศุลกากร-ตลาดร่ วม-การรวมตัวกันทางด้ านเศรษฐกิจเขตการค้ าเสรี เป็ นการลดการนาเข้า การชดเชย หรื ออุปสรรคทางด้านการจัดการ ได้รับความนิยมมากที่สุดของการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยมีถึง 90 % ของการรวมตัวกัน เช่น APEC , AFTA ,NAFTA,WTO ,AFAS ,ASEAสหภาพศุลกร เป็ นอีกขั้นหนึ่ งของการรวมตัวกันทางเสรษฐกิจและการเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายประเทศที่เกี่ยวข้องกับสหภาพศุลกากรมีความปรารถนาที่จะไปสู่ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในอนาคตเช่น EUตลาดร่ วม เป็ นการร่ วมมือที่มีเงื่อนไขในเรื่ องการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ทุน ทัพยากรและมนุษย์อย่างเป้ นอิสระภายใต้กลุ่มประเทศสมาชิก แต่ EU ก็ประสบผลสาเร็ จในการรวมตัวกันเป้ นตลาดร่ วม นอกจากนั้นยังมี กลุ่มMERCOSUR ซึ่งเป็ นการรวมตัวของประเทสในแถบลาติอเมริ กาการรวมตัวกันทางด้ านเสรษฐกิจ ภายใต้การรวมตัวของสภาพทางเสรษฐกิจ ประเทศสมาชิกจะมีนโยบายทางการเงินภาษี และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอันเดียวกัน ในกลุ่มสหภาพยุโรป EU ได้พฒนามาจากกลุ่มสหภาพ ัเศรษฐกิจที่สมบูรณ์จะใช้เงินสกุลเดียว คือ ยูโร ัสาหรับสกุลเงินที่นิยมใช้กน1. ลอนดาร์สหรัฐ = อเมริ กา
  6. 6. 2 .ปอนด์สริ ง = อังกฤษ3.ยูโร = สหภาพยุโรปทั้งหมด4. หยว = จีน

×