เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Overview of HCI)เนื้อหา: 1) ปฏิสัมพันธระหวางม...
การสงเสริมความปลอดภัยในสวนที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการออกแบบระบบที่ตองการความปลอดภัยมาก2.4. U...
Use and Context       U1: Social Organization and Work              U3: Human-Machine Fit and Adaptat...
ทางดาน       Social organization and work จะเกี่ยวของกับมนุษยที่มีการปฏิสัมพันธปรากฏอยูในสังคม โดยเราจะพิจารณาถ...
ในหัวขอนี้เกี่ยวของกับการสรางและประเมินผลสวนตอประสานที่ใชกับมนุษย ซึ่งแตละดานจะถูกผูกติดกันไว การเลือกทําสวนใดส...
A knob affords turning, but do                          A horizontal bar affords         ...
เอกสารอางอิง1. Association for Computing Machinery, Special Interest Group of Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI).htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

D1 overview

553 views
465 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D1 overview

 1. 1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Overview of HCI)เนื้อหา: 1) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (HCI) คืออะไร 2) เปาหมายของ HCI 3) แผนภาพของ HCI 4) หลักการที่ทําใหแนใจถึง HCI ที่ดี 5) ความทาทายทางดาน HCI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรคืออะไรความหมายของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรหรือ Human-Computer Interaction (HCI) ไดถูกนิยามไวโดยAssociation for Computing Machinery, Special Interest Group of Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI) วา“แนวทางที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ประเมินผล และนําไปพัฒนาของระบบคอมพิวเตอรที่มีการโตตอบเพื่อใหมนุษยใชงานและแนวทางที่เกี่ยวของกับการศึกษาธรรมชาติของสิ่งทีปรากฏอยูลอมรอบระบบ” ่   นอกจากนี้ ความรูทางดาน HCI มักถูกนําไปใชในการออกแบบสวนตอประสานทีเ่ ปนมิตร (User FriendlyInterface) ซึ่งสวนตอประสาน (User Interface หรือ UI) คือ “สวนตางๆของระบบที่ผูใชเขามาติดตอดวย” หรืออีกความหมายหนึ่งคือ “ภาษานําเขาสําหรับผูใช ภาษาแสดงผลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และตัวกําหนดสําหรับการปฏิสัมพันธ” จากคํานิยามจะพบวาทั้ง HCI และ UI มีความแตกตางกัน คือ UI ที่มีความเปนมิตรนั้นจะตองเกิดจากการทําใหสิ่งตางๆของระบบคอมพิวเตอรนาใชและเปนที่นาพอใจ สวน HCI จะเกี่ยวของกับการทําอยางไรใหคอมพิวเตอรชวยทั้งงานและชีวิตของคนสะดวกและดีขึ้น ซึ่งในรายละเอียดนั้น HCI ถูกสนใจในเรื่องความสามารถและขอจํากัดของผูใชที่เปนมนุษย นั่นคือการทําความเขาใจเกี่ยวกับประชากรและคนที่มีการโตตอบกับระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหการใชระบบคอมพิวเตอรไดสําเร็จหรือลมเหลวนั้นไดแกประเด็นการฝกอบรมและการฝกปฏิบัติงาน ประเด็นการบริหารและการจัดองคกรและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ2. เปาหมายของ HCIเปาหมายของ HCI คือ ผลิตระบบที่สามารถใชงานได มีความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานไดจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ (System) ที่ประกอบดวยคอมพิวเตอรใหมีความปลอดภัย (Safety) มีประโยชน (Utility) มีประสิทธิผล (Effectiveness) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และสามารถใชงานได (Usability)2.1. Systemระบบไมไดเปนเพียงฮารดแวรหรือซอฟตแวร แตหมายถึงสภาพแวดลอมทั้งหมดที่ใชหรือถูกกระทบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งสภาพแวดลอมทั้งหมดนั้นไดแก การจัดองคกรของคนในที่ทํางาน บาน หรือ ความเกี่ยวพันกับงานอดิเรก2.2. Effectiveness and efficiencyการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพสามารถบอกไดดวยตัวของมันเองและมีวัตถุประสงคอยูทั่วไป2.3. Safetyเอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 1 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 2. 2. การสงเสริมความปลอดภัยในสวนที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการออกแบบระบบที่ตองการความปลอดภัยมาก2.4. Utilityความมีประโยชนอางถึงการปฏิบัติงานไดจริงของระบบใดระบบหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ สิ่งตางๆที่ระบบสามารถทําได2.5. Usabilityการใชงานไดคือแนวคิดหลักของ HCI ที่เกี่ยวกับการทําระบบใหงายตอการเรียนรูและงายตอการใชงาน ระบบคอมพิวเตอรที่ขาดการออกแบบที่ดีสามารถกอความรําคาญใหกับผูใชได2.6. สิ่งจําเปนสําหรับการออกแบบและวิจัยทางดาน HCIสิ่งจําเปนสําหรับการออกแบบและวิจัยทางดาน HCI คือ ความเชื่อที่วา • คนที่ใชระบบคอมพิวเตอรควรมาเปนอันดับแรก ความตองการ ความสามารถ และความพึงพอใจของคนเพื่อทํา กิจกรรมตางๆใหสําเร็จควรบอกถึงแนวทางที่ระบบจะถูกออกแบบและถูกนําไปใชงานใหเกิดประโยชน • คนไมควรตองเปลียนตัวเองใหเขากับระบบ ระบบควรถูกออกแบบใหตรงกับความตองการของพวกเขา ่2.7. ขั้นตอนที่จะนําไปสูเปาหมายของ HCI ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ • Understand คือเขาใจในเรื่องจิตวิทยา การยศาสตร และปจจัยเกี่ยวกับองคกรและสังคมของคน • Develop คือพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคตางๆในการชวยเหลือนักออกแบบเพื่อใหแนใจถึงการใชงานไดของระบบ คอมพิวเตอร • Achieve คือทําการปฏิสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยในการปฏิสัมพันธทั้งตอบุคคลและตอ กลุม3. แผนภาพ HCIองคประกอบทีประกอบขึนเปน HCI แบงเปน 4 สวน แสดงดังรูปที่ 1.1 ่ ้ U1: ระบบคอมพิวเตอรมีการใชงานอยูภายในกลุมสังคม องคกรและกลุมที่ทํางานรวมกัน U2: ภายในบริบทนี้มีการประยุกตโปรแกรม ระบบ และงาน ที่เราตองนําคอมพิวเตอรเขามาใชดวย U3: แตกระบวนการที่จะทําใหคอมพิวเตอรทํางานนั้นหมายความวามนุษย เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตางๆและงานที่มีอยู ณ.สภาวะที่ตองการสรางประโยชน จะตองถูกนําเขามาใหพอดีกับการเรียนรูของมนุษย ความสามารถในการปรับแตงระบบหรือกลยุทธอนๆ ่ืเนื่องจากการใชงานและบริบททางสังคมของคอมพิวเตอรทางดานมนุษยนั้นเราตอง H1: ถือวาเรื่อง กระบวนการรับรูและวิเคราะหขอมูลของมนุษย H2: ภาษา การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ และ H3: ลักษณะทางกายภาพของมนุษย เปนสิ่งสําคัญทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีที่หลากหลายไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิสัมพันธกับมนุษย C1: อุปกรณนําเขาและแสดงผลเปนตัวเชื่อมมนุษยและคอมพิวเตอร C2: ซึ่งอุปกรณเหลานี้ถูกใชรวมกับเทคนิคตางๆเพื่อสราง “การโตตอบ”เอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 2 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 3. 3. Use and Context U1: Social Organization and Work U3: Human-Machine Fit and Adaptation U2: Application Areas Human Computer C2: Dialogue C4: Computer H1: Human Techniques Graphics Information Processing Aa C3: Dialogue C5: Dialogue H2: Language, Genre Architecture Communication C1: Input and and Interaction Output Devices H3: Ergonomics D4: Example Systems D3: Evaluation and Case Studies D2: Implementation Techniques Techniques and Tools D1: Design Approaches Development Process รูปที่ 1.1 แผนภาพ HCI (ที่มา: ACM SIGCHI) C3: เทคนิคเหลานี้ถูกใชทําใหเกิดผลในสวนยอยของการออกแบบที่มีขนาดใหญขึ้นเชน ลําดับขั้นของการออกแบบสวนตอประสาน C4: การลงลึกสูฐานของเครื่องคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการโตตอบ ซึ่งอาจใชเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟกมาชวย C5: การโตตอบทีซบซอนนําไปสูการพิจารณาสถาปตยกรรมระบบทีตองเกิดการสนับสนุนขึนไดแก โปรแกรมใช ่ั  ่  ้งานทีสามารถเชือมตอถึงกัน การใชงานหนาตาง การตอบสนองแบบทันที การสือสารขอมูลเปนตน ่ ่ ่ สุดทายคือกระบวนการพัฒนาทีรวมเอา ่ D1: การออกแบบสําหรับการโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร D2: เทคนิคและเครื่องมือสําหรับใชพัฒนาใหเกิดผล D3: เทคนิคการประเมินผล D4: และปริมาณการออกแบบที่มีคุณคาสําหรับการศึกษา รายละเอียดสําหรับแตละ องคประกอบทีประกอบขึนเปน HCI อธิบายไดดังนี้ ่ ้3.1. Use and context of computersการใชงานและบริบทของคอมพิวเตอร ในหัวขอนี้เปนเรื่องของการแกไขปญหาใหมีความลงตัวระหวางคอมพิวเตอรและการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงบริบทของการใชงานเอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 3 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 4. 4. ทางดาน Social organization and work จะเกี่ยวของกับมนุษยที่มีการปฏิสัมพันธปรากฏอยูในสังคม โดยเราจะพิจารณาถึงธรรมชาติการทํางานโดยใชแบบจําลองกิจกรรมการทํางานของมนุษยทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญระดับองคกรรวมถึงคุณภาพชีวิตการทํางานและความพึงพอใจในงาน ทางดาน  Application areas จะมุงประเด็นไปที่ลักษณะของการประยุกตใชงาน เชน สวนตอประสานจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใชงานสวนบุคคลหรือเปนกลุม รูปแบบที่นิยมใชไดแก การพัฒนาสวนตอประสานในงานผลิตเอกสาร(Text editing) การพัฒนาสวนตอประสานในการสือสาร (Email และ Voice message) การพัฒนาสวนตอประสานในระบบ ่ฝงตัว (Embedded system) เชน การควบคุมบันไดเลื่อน และตัวควบคุมอุปกรณเครื่องใชในบานตางๆไดแก โทรทัศนและไมโครเวฟเปนตน ทางดาน Human-machine fit and adaptation จะทําการปรับปรุงความลงตัวหรือความพอดีระหวางวัตถุที่ออกแบบไวกับการใชงาน3.2. Human characteristicsในหัวขอนี้ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย โดยเปรียบมนุษยเหมือนกับระบบประมวลผลขอมูลและศึกษาถึงการติดตอสื่อสารและความตองการทางกายภาพและจิตวิทยาของมนุษย ทางดาน Human information processing จะศึกษาถึงลักษณะของมนุษยเหมือนกับตัวประมวลผลขอมูล โดยดูรายละเอียดตางๆของมนุษย เชน หนวยความจํา ความเขาใจ การแกปญหา การเรียนรูและการมีทักษะ แรงจูงใจและความหลากหลาย ทางดาน Language, communication and interaction จะศึกษาในแงมุมของภาษา ตั้งแตโครงสรางและความหมายลักษณะการปฏิสัมพันธเมื่อเกิดการสนทนา และภาษาพิเศษอื่นๆ ทางดาน Ergonomics หรือการยศาสตร มุงเนนลักษณะทางมานุษยวิทยาและสรีรศาสตรของมนุษยและความสัมพันธกับพื้นที่และสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การจัดเตรียมการแสดงผลและตัวควบคุม3.3. Computer system and interface architectureในหัวขอนี้เนนที่สวนประกอบพิเศษที่คอมพิวเตอรมีเพื่อการปฏิสัมพันธกับมนุษย ทางดาน Input and output devices จะศึกษารายละเอียดกลไกและลักษณะของอุปกรณฮารดแวร ลักษณะการทํางานของมนุษยและระบบ อุปกรณซึ่งทํางานในพื้นที่จํากัดและอุปกรณเสมือน ทางดาน Dialogue techniques จะศึกษาเทคนิคการสรางการสนทนาโตตอบของมนุษยและสถาปตยกรรมซอฟตแวรพื้นฐาน เชน การโตตอบเพื่อนําขอมูลเขาและแสดงผลลัพธ และกระบวนแบบตางๆของการปฏิสัมพันธ ทางดาน Dialog genre หรือประเภทการโตตอบ จะเกี่ยวของกับแนวคิดการใชงานที่จะนําเทคนิคตางๆมาใชโดยทั่วไปมีปรากฏในการจัดการแฟมขอมูลและการออกแบบกราฟก เชน การสรางเมตาฟอ (Metaphor) ของการโตตอบและการปรับเปลียน (Transition) ซึ่งไดแก การเลื่อน (Fade) และการขยายภาพมุมกวาง (Pan) ่ ทางดาน Computer graphics เกี่ยวของกับแนวคิดพื้นฐานเฉพาะของคอมพิวเตอรกราฟกที่เปนประโยชนตองานทางดาน HCI เชน รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติหรือ 3 มิติ และการเลือกใชสี ทางดาน Dialogue architecture หรือสถาปตยกรรมของการโตตอบ ซึ่งจะเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมซอฟตแวรและมาตรฐานสําหรับสวนตอประสาน เชน การใชหนาตางการทํางาน และการตอบสนองแบบทันที (Real time)3.4. The development processเอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 4 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 5. 5. ในหัวขอนี้เกี่ยวของกับการสรางและประเมินผลสวนตอประสานที่ใชกับมนุษย ซึ่งแตละดานจะถูกผูกติดกันไว การเลือกทําสวนใดสวนหนึ่งจะมีผลตอสวนอื่นๆในกระบวนการดวย ทางดาน Design approaches เกี่ยวของกับขั้นตอนการออกแบบการโตตอบ ซึ่งอาจนําความรูทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร การวิเคราะหงาน การออกแบบอุตสาหกรรม และการออกแบบกราฟกมาใชเปนตน ทางดาน Implementation techniques and tools เกี่ยวของกับเทคนิคและเครื่องมือสําหรับใชพัฒนาใหเกิดผล และความสัมพันธระหวางการออกแบบ ประเมินผลและพัฒนา เชน เทคนิคการทําตนแบบ ชุดเครื่องมือสรางการโตตอบขั้นตอนวิธีและการนําเสนอขอมูล ทางดาน Evaluation techniques หรือเทคนิคการประเมินผลซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการทางจิตวิทยาและวิธีการเฉพาะสําหรับการประเมินผล เชนประเมินประโยชนทจะไดรบ และการทดสอบการใชงานได ่ี ั ทางดาน Example systems and case studies เกี่ยวของกับระบบที่ใชเปนแบบอยางและกรณีศึกษา ซึ่งสวนใหญสามารถใชเปนตนแบบหรือตัวอยางประเภทของการออกแบบสวนตอประสาน4. หลักการที่ทําใหแนใจถึง HCI ที่ดี2 หลักการที่ทําใหแนใจถึง HCI ที่ดี คือ Visibility และ Affordance และจาก 2 หลักการนี้จะนําไปสูหลักการสําคัญอีกอันหนึ่งคือ Perceived affordance4.1. Visibilityคือการมีตัวควบคุมที่สามารถมองเห็นไดและเชื่อมกับผลการทํางานของตัวควบคุมไดอยางเหมาะสม หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถมองเห็นวาเราทําอะไรและการตอบสนองสามารถถูกตอบกลับมาในทันที4.2. Affordanceคือการแนะถึงหนาที่ ฟงกชั่นการทํางาน หรือคุณสมบัติของวัตถุ นั่นคือ การจัดการแบบใดสามารถนํามากระทําการกับวัตถุนั้น เชน ประตูมีไวเปด เกาอี้ใชสําหรับนั่ง เปนตน Affordance อาจหมายถึง “The perceived and actual properties of the thing, primarily those fundamentalproperties that determine just how the thing could possibly be used.” เมื่อเกิด Affordance แลว มนุษยหรือผูใชเพียงแคมองดูวัตถุก็รูไดทันทีวาจะตองทําอะไร โดยที่ไมตองมีรูป ปายหรือคําแนะนํามาอธิบายถึงวิธีใช วัตถุหรือสิ่งของที่มีความซับซอนอาจตองการคําอธิบาย แตสิ่งของที่ไมมีความซับซอนไมควรมีคําอธิบาย เมื่อไหรก็ตามที่สิ่งของที่ไมมีความซับซอนนั้นตองการรูป ปายหรือคําแนะนํามาอธิบายถึงวิธีใช การออกแบบนั้นถือวาลมเหลว4.3. Perceived affordanceคือ มนุษยหรือผูใชคิดจะกระทําอะไรกับวัตถุ Perceived affordance อาจหมายถึง “the actions a user perceives to be possible.”4.5. ตัวอยางการออกแบบประตูตัวอยางการออกแบบประตูที่แนะวามันควรจะถูกดึงหรือผลัก รูปที่ 1.2 และ 1.3 เปนการออกแบบทีไมชดเจนสวนรูปที่ 1.4 ่ ัและ 1.5 เปนการออกแบบประตูที่ดีที่ใช Affordance ในการออกแบบเอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 5 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 6. 6. A knob affords turning, but do A horizontal bar affords you push or pull? pushing, but which side do you push on? รูปที่ 1.2 ประตูที่ใชลูกบิดแทนมือจับ แตไมรู รูปที่ 1.3 ประตูทมมอจับในแนวนอนแนะให ่ี ี ื วาควรผลกหรอดง  ั ื ึ ผลัก แตไมรูวาควรผลักดานไหน A flat panel affords pushing and A vertical handle affords grasping the broadness indicates which and pulling. side to push. รูปที่ 1.4 ประตูที่ใชมือจับแบบแผนราบ รูปที่ 1.5 ประตูที่มีมือจับแนวตั้งแนะวาใหจับ ระบุไดวาใหผลัก ซึ่งสวนกวางเปนตัวบอก และดึง วาตองผลกดานไหน   ั  (ที่มา: Andrews, 2005)5. ความทาทายทางดาน HCI2 สิงทีทาทายนักออกแบบทางดาน HCI มีดังนี้ ่ ่  • ทําอยางไรจะเก็บเกี่ยวและกาวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี • ทําอยางไรจึงจะแนใจวาการออกแบบของนักออกแบบจะให HCI ที่ดีพอๆกับการนําฟงกชั่นที่มีศักยภาพของ เทคโนโลยใหมๆมาใช ี เอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 6 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 7. 7. เอกสารอางอิง1. Association for Computing Machinery, Special Interest Group of Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI).http://sigchi.org/cdg/cdg2.html2. Dix, A., Finlay, J., Abowd, G.D., and Beale, R. Human-Computer Interaction. 3rd edn. Prentice Hall. (2004)3. Andrews, K. Lecture Note: Human-Computer Interaction. http://courses.iicm.edu/hci/ (2005)เอกสารประกอบการสอนวิชา 204462 ♣ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หนาที่ 7 /7เรื่อง: ภาพรวมของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดย: อ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

×