The Components of HCI Human-Computer Interaction    วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร      ...
Motivation Quiz 1จงยกตัวอยางอุปกรณเชื่อมตอประสานระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรทรจก               ี่ ู ัมาค...
Continued from Week 1:What is HCI ?Outlines ความเปนมาของ HCI เปาหมายของ HCI แผนภาพของ HCI หลักการที่ทําใหได HCI ที่ดี ...
วิชานี้ไดกําเนิดมาในวงการคอมพิวเตอร 10 กวาปหรือ 20 ปตนๆสมัยกอนจะมีสอนในสาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ระดับสูงๆ ตั้งแต...
เปาหมายของ HCI คือการสรางระบบที่สามารถใชงานได, มีความปลอดภัย และสามารถใชงานไดจริง ซึ่งสามารสรุปเปาหมายออกเปนหัวขอ...
System ระบบ มีความหมายที่ครอบคลุมไมไดมีเพียงแคฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร แตหมายถึงสภาพแวดลอมทั้งหมดที่ใช หรือถูก กระทบ...
Effectiveness and Efficiency การปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คือการมุงเนนให ระบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการทํางานที่ดีขึ้น...
Safety ความปลอดภัย คือการมุงเนนในเรื่องการออกแบบใหระบบที่ พัฒนามีความปลอดภัยทั้งกับบุคคล และองคกรที่ใชงานระบบ    ...
Utility ความมีประโยชน คือการสรางระบบใหสามารใชงานไดจริงของ ระบบที่ไดพัฒนาขึ้น         วิชา INT2104 การปฏิสัม...
Usability การใชงานได คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทําระบบใหงายตอการ เรียนรู และงายตอการใชงานระบบคอมพิวเตอรไมกอความ ...
ขั้นตอนทีจะนําไปสูเปาหมายของ HCI     ่ ประกอบไปดวย 3 ขันตอนดังนี้           ้ Understand คือมีความเขาใ...
แผนภาพรวมของ HCI
แผนภาพของ HCI องคประกอบของ HCI แบงออกเปนสี่สวน แสดงดังรูป U1: กลุมระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานในกลุมสังคมที่ทํางาน รวมก...
แผนภาพของ HCI H1: กระบวนการรับรู และวิเคราะหของมนุษย H2: ภาษา การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ H3: ลักษณะการทํางานทางกายภาพของ...
แผนภาพของ HCI C1: อุปกรณนําเขา และแสดงผลเปนตัวเชื่อมมนุษยและ คอมพิวเตอร C2: เทคนิคที่ใชในขั้นตอนการโตตอบระหวางใชง...
แผนภาพของ HCI D1:  การออกแบบสําหรับการโตตอบ D2:  เทคนิคและเครื่องมือสําหรับใชพฒนาใหเกิดผล              ...
การทําความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย    -การประมวลผลขอมูลของมนุษย-ภาษา, วิธีการสื่อสาร และการโตตอบของมนุษย  -มานุษยวิทย...
บริบทของกระบวนการสรางและประเมิน       - อุปกรณ Input/output    -Technique การสรางการสนทนาโตตอบ       ...
บริบทของคอมพิวเตอร      - อุปกรณ Input/output   -Technique การสรางการสนทนาโตตอบ        -- ประเภทการโต...
แผนภาพของ HCI Use and Context of Computer     การใชงาน และ บริบทของคอมพิวเตอรเพื่อใหมีความลงตัวในการใชงาน Human C...
หลักการทีทําใหแนใจถึง HCI ทีดี     ่          ่ หลักการทีทําใหแนใจถึง HCI ที่ดีคือ Visibility และ   ...
ความทาทายทางดาน HCI ปจจัยที่ทาทายงานวิจัยทางดาน HCI นั้นมีอยู 2       ปจจัยดังนี้ ทําอยางไร จึงจะสามารถเก็บเก...
เอกสารอางอิง
Week 2: The Components of HCI ?Outlines HCI คือการบูรนาการจากหลายสาขาวิชา ขอบังคับที่ทําใหเกิด HCI ตัวแบบกรอบความคิดสําห...
เปาหมายของ HCI เปาหมายของ HCI คือการพัฒนา หรือการปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอรในแงของความปลอดภัย, อรรถประโยชน, ประสิทธิภาพป...
HCI คือการบูรนาการจากหลายสาขาวิชา           Social and     Cognitive          Organizational   ...
Cognitive psychology สาขาวิชาจิตวิทยา ในแนวทางของ HCI จะเกียวของกับการทําความเขาใจกับ                  ...
Social and Organizationalpsychology สาขาวิชาสังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคมในแนวทางของ HCI จะเกี่ยวของกับ การศึกษาธรรมชาติและ...
Ergonomics or Human factorsสาขาวิชาสรีระวิทยา หรือปจจัยของมนุษยในแนวทางของ HCI มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเงื่อนไข และเครื...
Linguisticsสาขาวิชาอักษรศาสตร ในแนวทางของ HCI มีความความเกียวของมาจากมุมมอง                       ...
Artificial Intelligenceสาขาวิชาปญญาประดิษฐ ในแนวทางของ HCI มีความเกี่ยวของในแงของการแกแบบระบบคอมพิวเตอรที่ฉลาด สามารถ...
Philosophy, Sociology andAnthropologyสาขาวิชาปรัชญา, สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในแนวทางของ HCI มีการแทรกอยูในขั้นตอนยอยข...
Engineering and Designสาขาวิชาวิศวกรรม และการออกแบบ ในแนวทางของ HCI มีความสวนในการประยุกตทฤษฏี และหลักการตางๆเพื่อออกแบ...
ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI เปนที่แนชัดแลววาระบบ HCI สามารถเพิ่มคุณภาพของ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรได แ...
Level 3             Organization                 Goal        Social        Sy...
ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI ตัวแบบ HCI ประกอบไปดวยสี่สวนคือ มนุษย, งาน, สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งปจจัยทั้งสี่นี้ส...
ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI ตัวแบบกรอบความคิดนําเสนอในรูปแบบของระดับตางๆที่ สงผลถึงกัน โดยที่ในระดับแรกเปนปฏิสัมพันธร...
การออกแบบ HCI กระบวนการออกแบบ HCI สามารถใชตัวแบบมาตรฐาน แบบนาตกของวิศวกรรมซอฟทแวรได ซึ่งแบงระดับการทํางาน เปนสี่ระด...
การออกแบบ HCIRequirementAnalysis and Definition      System and     Software Design            Implem...
การออกแบบ HCIระดับที่หนึ่ง แสดงขั้นตอนการวิเคราะหและกําหนดนิยามของความตองการ หรือเปนการระบุลักษณะของปญหานั่นเอง โดยขั้...
การออกแบบ HCI
Summary
Assignment Works จงไปคนควาขอมูลและสรุปในหัวขอตอไปนี้1. มนุษยสามารถรับรูและตอบสนองกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดในทางใดไดบ...
เอกสารอางอิง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

546345

758 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

546345

 1. 1. The Components of HCI Human-Computer Interaction วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 2. 2. Motivation Quiz 1จงยกตัวอยางอุปกรณเชื่อมตอประสานระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรทรจก ี่ ู ัมาคนละ 10ชนิด วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 3. 3. Continued from Week 1:What is HCI ?Outlines ความเปนมาของ HCI เปาหมายของ HCI แผนภาพของ HCI หลักการที่ทําใหได HCI ที่ดี ความทาทายของ HCI
 4. 4. วิชานี้ไดกําเนิดมาในวงการคอมพิวเตอร 10 กวาปหรือ 20 ปตนๆสมัยกอนจะมีสอนในสาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ระดับสูงๆ ตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก....ปจจุบันมีสาขาเอกใหเลือก ทาง HCI โดยตรงบุคลากรทางดาน HCI ยังเปนที่ตองการของตลาดอุสาหกรรมซอฟตแวรและโมบาย วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 5. 5. เปาหมายของ HCI คือการสรางระบบที่สามารถใชงานได, มีความปลอดภัย และสามารถใชงานไดจริง ซึ่งสามารสรุปเปาหมายออกเปนหัวขอดังนี้มีความปลอดภัย (Safety)มีประโยชน (Utility)มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (Effectiveness andEfficiency)สามารถใชงานได (Usability) วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 6. 6. System ระบบ มีความหมายที่ครอบคลุมไมไดมีเพียงแคฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร แตหมายถึงสภาพแวดลอมทั้งหมดที่ใช หรือถูก กระทบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 7. 7. Effectiveness and Efficiency การปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คือการมุงเนนให ระบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการทํางานที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย ในแตละสวนของระบบ แตอยางไรก็ตามหัวขอนี้เปนเรื่องของ การวัดผล ดังนั้นมันจึงขึ้นอยูกบมุมมองที่พิจารณาดวย วาดี ั ขึ้นในแงใด วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 8. 8. Safety ความปลอดภัย คือการมุงเนนในเรื่องการออกแบบใหระบบที่ พัฒนามีความปลอดภัยทั้งกับบุคคล และองคกรที่ใชงานระบบ วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 9. 9. Utility ความมีประโยชน คือการสรางระบบใหสามารใชงานไดจริงของ ระบบที่ไดพัฒนาขึ้น วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 10. 10. Usability การใชงานได คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทําระบบใหงายตอการ เรียนรู และงายตอการใชงานระบบคอมพิวเตอรไมกอความ ลําบาก หรือรําคาญกับผูใช วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 11. 11. ขั้นตอนทีจะนําไปสูเปาหมายของ HCI ่ ประกอบไปดวย 3 ขันตอนดังนี้ ้ Understand คือมีความเขาใจในเรื่องจิตวิทยา, กาย วิภาคศาสตร, และปจจัยเกี่ยวกับองคกรทางสังคม Develop คือการใชเทคนิคตางๆในทางคอมพิวเตอรเพือ ่ ใชในการออกแบบ หรือพัฒนาผลงาน Achieve คือการทําปฏิสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยตอทั้งบุคคลและกลุม วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 12. 12. แผนภาพรวมของ HCI
 13. 13. แผนภาพของ HCI องคประกอบของ HCI แบงออกเปนสี่สวน แสดงดังรูป U1: กลุมระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานในกลุมสังคมที่ทํางาน รวมกัน U2: กลุมการใชโปรแกรมประยุกต ระบบ และงานที่ตองนํา คอมพิวเตอรเขามาใชงาน U3: กลุมที่ใชงานคอมพิวเตอรแบบเฉพาะบุคคล ตองมีการ ดัดแปลงเพือใหใชเฉพาะงาน หรือเฉพาะบุคคล ่
 14. 14. แผนภาพของ HCI H1: กระบวนการรับรู และวิเคราะหของมนุษย H2: ภาษา การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ H3: ลักษณะการทํางานทางกายภาพของมนุษย
 15. 15. แผนภาพของ HCI C1: อุปกรณนําเขา และแสดงผลเปนตัวเชื่อมมนุษยและ คอมพิวเตอร C2: เทคนิคที่ใชในขั้นตอนการโตตอบระหวางใชงาน C3: เทคนิคที่ทําใหเกิดผลในการออกแบบขนาดใหญ C4: รายละเอียดในสวนสนับสนุนการโตตอบ C5: การโตตอบหลายเทคนิค ที่นําไปสูการออกแบบระบบ สถาปตยกรรม
 16. 16. แผนภาพของ HCI D1: การออกแบบสําหรับการโตตอบ D2: เทคนิคและเครื่องมือสําหรับใชพฒนาใหเกิดผล ั D3: เทคนิคการประเมิน D4: ตัวอยางระบบการออกแบบ และกรณีศึกษาที่เหมาะสม
 17. 17. การทําความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย -การประมวลผลขอมูลของมนุษย-ภาษา, วิธีการสื่อสาร และการโตตอบของมนุษย -มานุษยวิทยา และสรีระวิทยาของมนุษย
 18. 18. บริบทของกระบวนการสรางและประเมิน - อุปกรณ Input/output -Technique การสรางการสนทนาโตตอบ -- ประเภทการโตตอบ --การนํากราฟกสมาชวยสื่อสาร--สถาปตยกรรมซอฟทแวร และมาตรฐานสําหรับสวนตอประสาน
 19. 19. บริบทของคอมพิวเตอร - อุปกรณ Input/output -Technique การสรางการสนทนาโตตอบ -- ประเภทการโตตอบ --การนํากราฟกสมาชวยสื่อสารสถาปตยกรรมซอฟทแวร และมาตรฐานสําหรับสวนตอประสาน
 20. 20. แผนภาพของ HCI Use and Context of Computer การใชงาน และ บริบทของคอมพิวเตอรเพื่อใหมีความลงตัวในการใชงาน Human Characteristics เปนหัวขอที่ศึกษาทําความ เขาใจเกี่ยวกับมนุษย Computer System and Interface Architecture เปนสวนประกอบพิเศษที่คอมพิวเตอรมีเพื่อการปฏิสัมพันธ The Development Process เปนสวนที่เกี่ยวของกับการ สรางและประเมินผลสวนตอประสานที่ใชกบมนุษย ั
 21. 21. หลักการทีทําใหแนใจถึง HCI ทีดี ่ ่ หลักการทีทําใหแนใจถึง HCI ที่ดีคือ Visibility และ ่ Affordance Visibility คือแนวคิดที่ใชเพื่อควบคุมการออกแบบใหสามารถ มองเห็นวาเราทําอะไร และระบบตอบสนองเชนไร เหมาะสมหรือไม Affordance คือแนวคิดที่ใชเพื่อควบคุมการออกแบบให สามารถสื่อสารกับผูใชงานไดอยางชัดเจน โดยไมตองอาศัย กระบวนการตีความเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเห็นเกาอี้ ก็เขาใจได ทันทีวาใชงานเชนไร
 22. 22. ความทาทายทางดาน HCI ปจจัยที่ทาทายงานวิจัยทางดาน HCI นั้นมีอยู 2  ปจจัยดังนี้ ทําอยางไร จึงจะสามารถเก็บเกี่ยว และกาวตามความ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําอยางไรจึงจะแนใจวาการประยุกตใชวชา HCI กับ ิ การออกแบบในรูปแบบเดิมจะเหมาะสมกวา การนําเอา เทคโนโลยีใหมๆมาใชทดแทนรูปแบบเดิม
 23. 23. เอกสารอางอิง
 24. 24. Week 2: The Components of HCI ?Outlines HCI คือการบูรนาการจากหลายสาขาวิชา ขอบังคับที่ทําใหเกิด HCI ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI การออกแบบ HCI
 25. 25. เปาหมายของ HCI เปาหมายของ HCI คือการพัฒนา หรือการปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอรในแงของความปลอดภัย, อรรถประโยชน, ประสิทธิภาพประสิทธิผล, การใชงาน โดยตองแนใจวาทุกๆ เงื่อนไขที่กลาวมาจะทํางานรวมกันไดสมบูรณ วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 26. 26. HCI คือการบูรนาการจากหลายสาขาวิชา Social and Cognitive Organizational psychology Psychology Computer Ergonomics Science and Human factors AI HCI Engineering Linguistics Design Philosophy Sociology Anthropology
 27. 27. Cognitive psychology สาขาวิชาจิตวิทยา ในแนวทางของ HCI จะเกียวของกับการทําความเขาใจกับ ่ มนุษย, พฤฒิกรรม, และกระบวนการทางจิตของมนุษย
 28. 28. Social and Organizationalpsychology สาขาวิชาสังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคมในแนวทางของ HCI จะเกี่ยวของกับ การศึกษาธรรมชาติและการใชเหตุผลในการตัดสินใจของมนุษยในบริบทของสังคม ซึ่งสามารถจําแนกออกมาไดเปนสี่หัวขอดังนี้ การจูงใจในทัศนคติและพฤฒิกรรมของบุคคลหนึ่งตออีกบุคคลหนึ่ง ผลกระทบของทัศนคติและพฤฒิกรรมของกลุมจากสมาชิกภายในกลุม   ผลกระทบของทัศนคติและโครงสรางของสมาชิกจากกลุม ความสัมพันธระหวางโครงสรางกลุมและกิจกรรมระหวางกลุมตางๆ
 29. 29. Ergonomics or Human factorsสาขาวิชาสรีระวิทยา หรือปจจัยของมนุษยในแนวทางของ HCI มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเงื่อนไข และเครื่องมือสําหรับออกแบบใชงานอุปกรณทเี่ กี่ยวของกับมนุษย โดยจะตองมีความแข็งแรง ปลอดภัย ถูกตองกับหลักการสรีระวิทยา ใชงานแลวไมเกิดความลา หรือไมกอใหเกิดความผิดพลาดที่มาจากมนุษยโดยที่สาเหตุมาจากการใชงานเครื่องจักร
 30. 30. Linguisticsสาขาวิชาอักษรศาสตร ในแนวทางของ HCI มีความความเกียวของมาจากมุมมอง ่ที่วามนุษยสามารถที่จะเรียนรู โดยการประยุกตใชความรูจากทฤษฏีผานทางภาษาดังนั้นภาษาที่ตองใชสื่อสารระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร จึงตองเปนภาษาที่เหมาะสม เขาใจไดงาย และเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ตองสามารถชี้นําทางเลือกเพื่อใหเกิดการแกไขไดตอไป 
 31. 31. Artificial Intelligenceสาขาวิชาปญญาประดิษฐ ในแนวทางของ HCI มีความเกี่ยวของในแงของการแกแบบระบบคอมพิวเตอรที่ฉลาด สามารถที่จะเรียนรูพฤฒิกรรมการใชงานของมนุษยได
 32. 32. Philosophy, Sociology andAnthropologyสาขาวิชาปรัชญา, สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในแนวทางของ HCI มีการแทรกอยูในขั้นตอนยอยของกระบวนการออกแบบ และประเมินผล ซึ่งจะกินความหมายลึกไปถึงปรัชญาในการออกแบบเครืองมือที่ใชเพื่อออกแบบสรางชิ้นงาน ่ผลกระทบตอสังคม หรือปจจัยที่เปลี่ยนแปลงมนุษยในระยะยาว
 33. 33. Engineering and Designสาขาวิชาวิศวกรรม และการออกแบบ ในแนวทางของ HCI มีความสวนในการประยุกตทฤษฏี และหลักการตางๆเพื่อออกแบบและสรางชิ้นงาน โดยจะประเมินในแงความปลอดภัย ความคุมคา หรือความมีประโยชน ความเหมาะสมในแงมุมของวิศวกรรม
 34. 34. ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI เปนที่แนชัดแลววาระบบ HCI สามารถเพิ่มคุณภาพของ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรได แตเพือให ่ เปาหมายสมบูรณมากยิ่งขึนเรายังตองการระบบที่เปดกวางเพือ ้ ่ การเพิ่มความรูเกี่ยวกับเปาหมายของมนุษย, ความสามารถ และขอจํากัดของมนุษย และยังมีบริบททางสังคม กายภาพ ขององคกรดวย ดังนั้นตัวแบบกรอบความคิดควรมีดังนี้ วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 35. 35. Level 3 Organization Goal Social System Level 2 Techincal Work System Level 1 People Technology
 36. 36. ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI ตัวแบบ HCI ประกอบไปดวยสี่สวนคือ มนุษย, งาน, สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งปจจัยทั้งสี่นี้สามารถแปลงรูปใหมี ความหมายไดหลากหลายดังนี้ มนุษย หมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล งาน มีความหมายครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ถือเปนงาน สิ่งแวดลอม หมายถึงบริบททางกายภาพ, สังคม และองคกร เทคโนโลยี หมายถึงสิงตางๆที่ใชในการปฏิสัมพันธกบ ่ ั คอมพิวเตอร
 37. 37. ตัวแบบกรอบความคิดสําหรับ HCI ตัวแบบกรอบความคิดนําเสนอในรูปแบบของระดับตางๆที่ สงผลถึงกัน โดยที่ในระดับแรกเปนปฏิสัมพันธระหวาง คอมพิวเตอรกบมนุษยเพื่อใหเกิดงานซึ่งจะแสดงอยูใน ั  สิ่งแวดลอมเปนระดับที่สอง ซึ่งงานนี้สงผลกระทบกับ สิ่งแวดลอมในระดับที่สามซึ่งกวางที่สุดคือ ระบบสังคม, เปาหมายขององคกร หรือ ระบบเทคนิค ซึ่งเปนผลกระทบ แบบวงกวาง กลาวคือ ถาเกิดเทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธขึ้น ใหม ก็จะสงผลถึงระบบเทคนิคแบบใหมในระดับที่สาม
 38. 38. การออกแบบ HCI กระบวนการออกแบบ HCI สามารถใชตัวแบบมาตรฐาน แบบนาตกของวิศวกรรมซอฟทแวรได ซึ่งแบงระดับการทํางาน เปนสี่ระดับ ดังนี้ วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 39. 39. การออกแบบ HCIRequirementAnalysis and Definition System and Software Design Implementation and Unit Testing Integration and System Testing วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 40. 40. การออกแบบ HCIระดับที่หนึ่ง แสดงขั้นตอนการวิเคราะหและกําหนดนิยามของความตองการ หรือเปนการระบุลักษณะของปญหานั่นเอง โดยขั้นตอนนี้อาจแสดงอยูในรูปแบบของแบบสอบถาม ระดับที่สอง เปนการออกแบบระบบ และการออกแบบซอฟทแวร ซึ่งเปนขั้นของการวางแผนงานระดับที่สาม เปนขั้นตอนของการจังสรางชิ้นงาน และทดสอบการทํางานยอยในแตละสวนระดับที่สี่ เปนการรวบรวมระบบยอยและทดสอบเพือดูการ ่ทํางานทั้งระบบวามีขอผิดพลาดใดหรือไม วิชา INT2104 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร ั
 41. 41. การออกแบบ HCI
 42. 42. Summary
 43. 43. Assignment Works จงไปคนควาขอมูลและสรุปในหัวขอตอไปนี้1. มนุษยสามารถรับรูและตอบสนองกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดในทางใดไดบาง2. จากขอ 1 ขอจํากัดของชองทางเหลานั้นมีอะไรบาง
 44. 44. เอกสารอางอิง

×