ப௄ார்ச் 2011                  இதழ் 30             வணக௃கந௏,             வணக௃கந௏,...
இதழ் 30   முழுமப௄யான ப௄திப௃பீடு கருத்துத் தெரிவிப௃பில்   தெற்ற ாரின் ெங்களிப௃பு        ந்ழுரநொநௐான      ...
இதழ் 30       இரதந௉     ந௄ற்ள௅ந௉  ந்டிதவடுத்வதன௃.            ந்ன௃வந௄   தந௄ற்வள௄ாரரச௃  ந௄லரிடந...
கருத்து                                                    இதழ் 30   ...
நாடக உத்தியும் தப௄ாழி கற்பித்ெலும்                                     இதழ் 30    ...
இதழ் 30        எரு   கரதரநௐந௉    ந௄டந௏      காட்டுகிள௄து.   தகாண்டுவந௃தார்கள௃.   இது  ந௄டிக௃கச௃ ...
ெப௅ழ்ப௃ ொரம்ெரியச் சிறுவர் விமையாட்டுகள்                                    இதழ் 30  ...
இதழ் 30  தப௄ாழிப௃ புழக்கம்       “ந௄ரழநௐன கழிதலுந௏ நேதிநௐன நேகுதலுந௏ வழுவல‛ ஋ன௃ள௄ார் நன௃னூலார். தநொாழி, காலத்திற்...
இதழ் 30       அஃள௅ரண எருரநொந௑ல் கிறு, கின௃று ஋ன௃னுந௏ இரண்டு இரடநிரலகளுந௏ ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் இருக௃கின௃ள௄ன. ஆனால்  அஃள...
‘பி மர ப௄தித்ெல்’ எனும் விழுப௅யம்                               இதழ் 30        இன௃ரள௄...
இதழ் 30        2010 ஆந௏ ஆண்டு, ஜூன௃ நொாதந௏ அதநொரிக௃காவில் திரு.ந௅ல்வகட்சு நொற்றுந௏ திரு.வாரன௃ ந௄ஃதந௄ட் அவர்கைால் ...
Thendral march 2011 issue
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thendral march 2011 issue

330
-1

Published on

Thendral March issue 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
330
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thendral march 2011 issue

 1. 1. ப௄ார்ச் 2011 இதழ் 30 வணக௃கந௏, வணக௃கந௏, ஆசிரிநௐர்களுக௃கு ஋ங்களின௃ இதநௐங்கனிந௃த வாழ்த்துகள௃. வாழ்த்துகள௃. நீங்கள௃ ததாடர்ந௃து ஋ங்களுக௃கு ஆதரவு வழங்கிவருவதற்கு ஋ங்கள௃ நன௃ள௅. நன௃ள௅. இந௃த இதழிலுந௏ உங்களுக௃குந௉ ந௄நௐன௃தருந௏ சில கட்டுரரகள௃ இடந௏தந௄ற்ள௅ருக௃கின௃ள௄ன. இடந௏தந௄ற்ள௅ருக௃கின௃ள௄ன. ந௄டித்து நொகிழுங்கள௃. நொகிழுங்கள௃. இதழில் இடந௏தந௄ற்ள௅ருக௃குந௏ கட்டுரரகரைந௉ ந௄ற்ள௅நௐ கருத்துகரை நாங்கள௃ வரவவற்கிவள௄ாந௏. கருத்துகரை ஋டியுநொால்2 . 0 -இல் நீங்கள௃ ந௄திவு தெய்நௐலாந௏. அன௃நேடன௃ இந்த இதழில௃ ததன௃ள௄ல் தெய்திக௃குழு முழுமப௄யான ப௄திப௃பீடு கருத்துத் 2 ததரில௅ப௃பில௃ தெற்ற ாரின் ெங்களிப௃பு நாடக உத்தியும் தப௄ாழி கற்பித்தலும் 5 தப௅ழ்ப௃ ொரம்ெரியச் சிறுல௄ர் 7 ல௅மையாட்டுகள் தப௄ாழிப௃ புழக்கம் 8 ‘பி மர ப௄தித்தல௃’ எனும் ல௅ழுப௅யம் 101
 2. 2. இதழ் 30 முழுமப௄யான ப௄திப௃பீடு கருத்துத் தெரிவிப௃பில் தெற்ற ாரின் ெங்களிப௃பு ந்ழுரநொநௐான ந௄குதிநௐாகச௃ சில விைக௃கிவனன௃. அவதாடு நொதிந௉நெட்டு ந்ரள௄ரநௐச௃ தெநௐல்திள௄ன௃ ந௄ணிகரை நொாணவர்கரைச௃ வொதரன தெய்யுந௏ 16 வகுந௉ந௅ல் வநொற்தகாண்வடன௃. தெநௐல்திள௄ன௃ ந௄ணிகரை ந௄ள௃ளிகளுள௃ என௃ள௄ாக ஋டுத்துக௃காட்டிற்குந௉ வநொற்தகாள௃ைத் ஋ன௃னுரடநௐ ந௄ள௃ளி தந௄ாருரைக௃ காட்டிந௉ தநௐார்தெய்வதற்காக ஆதார திகழ்ந௃தது. என௃ள௄ாந௏ வந௄சுதல், ந௄டத்ரதந௉ ந௄ார்த்து நடவடிக௃ரககரையுந௏ இரண்டாந௏ விவரித்துக௃ கூறுதல் வநொற்தகாண்வடன௃. ஆதார வகுந௉நேகளுக௃குக௃ வந௄ான௃ள௄வற்ரள௄க௃ நடவடிக௃ரககள௃ ந௄லவாள௄ாக கற்ந௅க௃குந௏ ஆசிரிநௐர் குள௅ந௉ந௅டலாந௏. அரநொந௃தன. நான௃ ஋ன௃ள௄ ந்ரள௄ந௑ல் ஋னக௃கு நொாணவர்களுக௃கு வநொற்கூள௅நௐ இந௃தச௃ வொதரனத் ந்ன௃நொாதிரிநௐாக இருந௃து தெநௐல்திள௄ன௃ ந௄ணிகள௃ திட்டத்தில் ந௄ங்வகற்க வந௄சிக௃ காட்டிவனன௃, எவ்தவான௃ரள௄யுந௏ வாய்ந௉நேக௃ கிட்டிநௐது. இது சிள௄ந௉ந௄ாகந௉ வந௄ெக௃கூடிநௐ வநொற்தகாள௃வதற்கு ந்ன௃ந௄ாக எரு வைந௏ நிரள௄ந௃த நொாணவர்களுந௏ வந௄சிக௃ நொாணவர்களிடத்தில் கற்ள௄ல் ந௄நௐணநொாக காட்டினர். சில ெநொநௐங்களில் ஋ன௃னுரடநௐ ஋னக௃கு அரநொந௃தது. தநொாழி விரைநௐாட்டுகளிலுந௏ ஋திர்ந௄ார்ந௉நேகரைத் நொாணவர்கரை ந்ழுரநொநௐான ததளிவாக ஈடுந௄டுத்திவனன௃. இவ்வாள௄ாக நொதிந௉நெட்டு ந்ரள௄ரநௐச௃ ஋டுத்துரரத்வதன௃. வநொலுந௏ நொாணவர்களுக௃குத் வொதரன தெய்யுந௏ எரு நொதிந௉நெட்டு அைரவகரையுந௏ வதரவந௉ந௄டுந௏ தொல்வைத்ரதந௉ கற்ள௄ல் இலக௃குகள௃ ந்ழுரநொநௐான தந௄ருக௃கிவனன௃. அதன௃ ஆகிநௐவற்ரள௄ நொதிந௉நெட்டுந௉ ந௄நௐணத்தின௃ ந௅ள௄வக நொாணவர்கரைந௉ அடிந௉ந௄ரடநௐாகக௃ தகாண்டு ததாடக௃கத்தில் ந௎ன௃று வந௄ெ ஊக௃குவித்வதன௃. நொாணவர்களின௃ நிரலகளில் கருத்துத் நொாணவர்கள௃ தெநௐல்திள௄ரனதநௐாட்டிக௃ ததரிவிந௉நே தகாடுக௃கந௉ந௄ட்ட கருத்துத் ததரிவித்வதன௃. வநொற்தகாள௃ைந௉ந௄ட்டது. தெநௐல்திள௄ன௃ ந௄ணிரநௐச௃ கருத்துத் ததரிவிந௉நே நொாணவர்கள௃ சுநௐநொாகத் தெய்தனர். அதன௃ ந௅ள௄கு வாய்தநொாழிநௐாகவுந௏ ஋ழுத்து தங்கரை நொதிந௉நெடு நொாணவர்களின௃ வடிவிலுந௏ அரநொந௃தது. தெய்தனர், ந௅ன௃, ெக தெநௐல்திள௄ரனதநௐாட்டி நொாணவர்களின௃ நொாணவர்கள௃ நொதிந௉நெடு உடனுக௃குடன௃ கருத்துத் ந௄ரடந௉நேகளில் காணந௉ந௄ட்ட தெய்தனர். அவதாடு ததரிவித்வதன௃. நிரள௄கள௃, குரள௄கள௃, ஆசிரிநௐரான நானுந௏ கருத்துத் ததரில௅ப௃பு வநொந௏ந௄ாட்டுக௃கான கருத்துத் ததரிவித்வதன௃. ஆவலாெரனகள௃ ஆகிநௐரவ வநரத்வதாடு குள௅ந௉ந௄ான நொாணவர்களிடத்தில் ந௄கிர்ந௃துதகாள௃ைந௉ந௄ட்டன. விரிவான கருத்துத் ஋னக௃கு இருக௃குந௏ ததரிவிந௉நே நோகவுந௏ ஋திர்ந௄ார்ந௉நே, ந௄ாடத்தின௃ ஆக௃கந௉நைர்வநொாகவுந௏ உற்ொகத்துடனுந௏ நொாணவர்கரை ந்ரனந௉நேடனுந௏ ந௄ாடங்களில் ஊக௃குவிக௃கக௃கூடிநௐதாகவுந௏ ந௄ங்வகற்ந௄ரதயுந௏ நான௃ அரநொந௃தரத ஋ன௃னால் கண்வடன௃. கருத்துத் நன௃கு உணர ந்டிந௃தது. ததரிவிந௉ந௅ன௃ ஆழநொான நொாணவர்களிடத்தில் கற்ள௄லில் ெக௃திரநௐ உணர்ந௃வதன௃. நல்ல ந்ன௃வனற்ள௄த்ரதக௃ ஋னவவ, இந௃தக௃ கருத்துத் கண்வடன௃. நொாணவர்கள௃ ததரிவிந௉நே ந்ரள௄ரநௐ வநொலுந௏ அவர்களுரடநௐ நிரள௄கள௃, வலுந௉ந௄டுத்தத் குரள௄கள௃ ஆகிநௐவற்ரள௄ திட்டநோட்வடன௃. நன௃கு உணர்ந௃திருந௃தார்கள௃. வநொலுந௏ ஆசிரிநௐரின௃ ஋திர்ந௄ார்ந௉நேகரை நன௃கு நேரிந௃துதகாண்டார்கள௃. நொாணவர்கள௃ நோகவுந௏2
 3. 3. இதழ் 30 இரதந௉ ந௄ற்ள௅ந௉ ந்டிதவடுத்வதன௃. ந்ன௃வந௄ தந௄ற்வள௄ாரரச௃ ந௄லரிடந௏ ெந௃தித்து அவர்கள௃ வகுந௉ந௅ல் எரு சில கலந௃துரரநௐாடிவனன௃. ஋ன௃ன தெய்நௐ வவண்டுந௏ தந௄ற்வள௄ாரரத் அச௃ெநொநௐத்தில் கல்வி ஋ன௃ந௄ரத விைக௃கிவனன௃. ததாரலவந௄சிந௑ன௃ ந௎லந௏ அரநொச௃சின௃ ந௄ாடத்திட்ட அவர்களிடந௏ வகுந௉நேக௃கு வந௃து அரழத்து இந௃தத் அதிகாரி திரு சுந௉ந௅ரநொணிநௐந௏ ந௅ள௃ரைகளின௃ திட்டத்ரதந௉ ந௄ற்ள௅ தந௄ற்வள௄ாரரயுந௏ கருத்துத் ந௄ரடந௉ந௄ாற்ள௄ரலந௉ ந௄ற்ள௅க௃ அவர்களிடந௏ விைக௃கிவனன௃. ததரிவிந௉ந௅ல் ஈடுந௄டுத்தலாந௏ கருத்துத் ததரிவிந௉நேச௃ தெய்நௐ இரதந௉ ந௄ற்ள௅க௃ வகள௃வியுற்ள௄ ஋ன௃று ஆவலாெரன வவண்டுந௏ ஋ன௃று கூள௅வனன௃. தந௄ற்வள௄ார், “நோக௃க நொகிழ்ச௃சி. கூள௅னார். அவர் கூள௅நௐ அவதாடு அவர்களிடந௏ நாங்கள௃ கட்டாநௐந௏ ஆவலாெரன ஋னக௃கு தகுதிநிரல கலந௃துதகாள௃கிவள௄ாந௏,” நோகவுந௏ ந௅டித்திருந௃தது. விைக௃கக௃குள௅ந௉நேகரையுந௏ ஋ன௃ள௄னர். தந௄ற்வள௄ாரின௃ இரதந௉ந௄ற்ள௅ நான௃ ஋ன௃ ெக தகாடுத்து அவற்ள௅ன௃ வார்த்ரதகள௃ ஋னக௃குந௉ ஆசிரிநௐரிடந௏ கலந௃து ந௄நௐன௃ந௄ாட்ரடயுந௏ தந௄ருந௏ ஊக௃குவிந௉ந௄ாக வந௄சிவனன௃. அவருந௏ இந௃த விைக௃கிவனன௃. அதன௃ ந௅ள௄கு அரநொந௃தன. நான௃ உடவன ஆவலாெரனரநௐ தந௄ற்வள௄ார் வகுந௉நேக௃கு வந௃து தெநௐலில் இள௄ங்கிவனன௃. வரவவற்ள௄ார். ஋னவவ எரு நொாணவர்கரை நொதிந௉நெடு வொதரன ந்நௐற்சிநௐாகத் எவ்தவாரு தெய்தனர். ததாடக௃கநிரல என௃று, ந்ரள௄யுந௏ இரண்டு அவர்கள௃ இரண்டு ஆகிநௐ வகுந௉நேகளில் தந௄ற்வள௄ாரர வகுந௉நேக௃கு தங்கள௃ இதரனச௃ தெய்து ந௄ார்க௃க அரழத்வதன௃. ந௄ாடத்துக௃கு நொாணவர்கள௃ தெற்ற ாரின் கருத்துகள் தநௐார்தெய்நௐலாந௏ ஋ன௃ந௄ரத தற்வந௄ாது நான௃கு அள௅ந௃துதகாண்வடன௃. நிரலகளில் கருத்துகரைந௉ வகுந௉ந௅ல் நொாணவர்களுக௃கு தந௄ற்ள௄னர். அதாவது சுநௐ திருப௄தி அன்ெரசியின் உரிநௐ வநரத்தில் நொதிந௉நெடு, ெக நொாணவர் கருத்துகள்: உடனுக௃குடன௃ வழங்கந௉ந௄ட்ட நொதிந௉நெடு, ஆசிரிநௐர் நொதிந௉நெடு ந்ழுரநொநௐான ததளிவான நொற்றுந௏ விரிவான நொற்றுந௏ தந௄ற்வள௄ாரின௃ நொதிந௉நெட்டுத் திட்டத்தில் கருத்துகள௃ ஋ன௃ ந௅ள௃ரைந௑ன௃ நொதிந௉நெடு. தந௄ற்வள௄ாரின௃ ந௄ங்வகற்க ஋னக௃கு வாய்ந௉நேக௃ கற்ள௄ல் வைர்ச௃சிக௃குந௉ ந௄ங்வகற்ந௅ன௃வழிக௃ கருத்துத் கிரடத்ததில் ஋னக௃குந௉ தந௄ரிதுந௏ உதவியுள௃ைன. ததரிவிந௉நே ந்ரள௄ வநொலுந௏ தந௄ருந௏ நொகிழ்ச௃சி. நான௃ வலுந௉தந௄ற்றுள௃ைது ஋ன௃வள௄ ஋னக௃குக௃ கிரடத்த இந௃த குள௅ந௉ந௅ட வவண்டுந௏. அரிநௐ வாய்ந௉ரந௄ நழுவ விடாநொல் வகுந௉நேக௃கு வந௃தரத ஋ண்ணி நொகிழ்கிவள௄ன௃. வகுந௉ந௅ல் ஋ன௃ன நடக௃கிள௄து, ஆசிரிநௐரின௃ ஋திர்ந௄ார்ந௉நேகள௃ நௐாரவ வந௄ான௃ள௄வற்ரள௄ நான௃ நன௃கு அள௅ந௃துதகாண்வடன௃. இதன௃ விரைவாக ஋ன௃ ந௅ள௃ரைரநௐந௉ வந௄சுதல் நடவடிக௃ரகக௃கு ஋ந௉ந௄டித்3
 4. 4. கருத்து இதழ் 30 தெற்ற ார் வவரல தெய்யுந௏ தந௄ற்வள௄ாரர திருப௄தி ொனுப௄தியின் வகுந௉நேக௃கு வரச௃ தெய்வதில் கருத்து: ப௄ாணல௅ ரக்ஷிகால௅ன் கருத்து: ஋திர்வநாக௃கிநௐ சிரநொந௏. தந௄ாருரைக௃ காட்டிந௉ ஋ன௃னுரடநௐ தாநௐார் ஋ன௃ தந௄ற்வள௄ார் ந௄லருக௃கு வகுந௉நேக௃கு வந௄சுதல், நடித்தல் வந௄ான௃ள௄ வகுந௉நேக௃கு வந௃து ஋ன௃ ெக வர விருந௉ந௄ந௏ இருந௃த வந௄ாதிலுந௏ நடவடிக௃ரககள௃ ஋ன௃ நண்ந௄ர்களின௃ ந௄ரடந௉நேகரைந௉ வவரல தெய்வதால் அவர்கைால் ந௅ள௃ரைந௑ன௃ ந௄ற்ள௅க௃ கருத்துத் ததரிவித்தது வர இநௐலவில்ரல. தன௃னந௏ந௅க௃ரகரநௐந௉ ஋னக௃கு நொகிழ்ச௃சிரநௐத் தந௃தது. தந௄ற்வள௄ார் ஆசிரிநௐர் தந௄ருக௃கியுள௃ைது. அவதாடு கருத்துத் ததரிவிந௉ந௅ல் நல்லுள௄வுந௏, ந௅ள௃ரைகளின௃ ந௄ரடந௉நேத் திள௄னிலுந௏ நல்ல தந௄ற்வள௄ாரரந௉ ந௄ங்வகற்கச௃ கல்விந௑ல் தந௄ற்வள௄ாரின௃ வநொந௏ந௄ாடு ததன௃ந௄டுகிள௄து. தெய்ததில் நான௃ நொன ந௄ங்களிந௉நேந௏ ந௅ள௃ரைகளின௃ வகுந௉ந௅ல் ஋ன௃ ந௅ள௃ரைக௃கு நிரள௄ரவக௃ கண்வடன௃. கல்விைர்ச௃சிந௑ல் தந௄ரிதுந௏ வழங்கந௉ந௄டுந௏ கருத்துகள௃ இருந௉ந௅னுந௏ ெவால்களுந௏ உதவுகின௃ள௄ன. இதன௃ நோகவுந௏ ந௄நௐனுள௃ைதாக இருக௃கவவ தெய்தன. ந்தல் விரைவாக ஋ன௃ இருக௃கின௃ள௄ன. அவதாடு ெவால் வநரந௉ ந௄ற்ள௄ாக௃குரள௄. நொாணவர்களிடத்தில் நல்ல அவள௃ இன௃னுந௏ ஆனால், என௃ள௄ாந௏ இரண்டாந௏ ந்ன௃வனற்ள௄த்ரதயுந௏ நான௃ ஋வற்ள௅தலல்லாந௏ வநொந௏ந௄ாடு வகுந௉நே நொாணவர்களுக௃குத் வதர்வு கண்வடன௃. காண வவண்டுந௏ ஋ன௃ந௄ரதயுந௏ இல்லாததால் ஏரைவு ெநொாளிக௃க நன௃கு அள௅ந௃து ந்டிந௃தது ஋ன௃வள௄ குள௅ந௉ந௅ட ரவத்திருக௃கிள௄ாள௃. வவண்டுந௏. அடுத்த ெவால், திருப௄தி சாந்தா குப௄ார் ொடத்தமைல௅ தசயிண்ட் அந்றதாணி ததாடக்கப௃ெள்ளி4
 5. 5. நாடக உத்தியும் தப௄ாழி கற்பித்ெலும் இதழ் 30 உலகவநொ எரு நாடக ந்டிநௐாது. வநொரட ஋ன௃ள௄ான௃ எரு கிவரக௃க அந௉ந௄டிந௑ருக௃குந௏வந௄ாது தநொாழி அள௅ச௄ன௃. ஋ல்வலாருந௏ தினந௏ கற்ள௄ல் கற்ந௅த்தலில் நாடக தினந௏ ந௄ல்வவறு உத்திரநௐந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தினால் கதாந௄ாத்திரங்கைாக நொாள௅ அது ஋ந௃த அைவுக௃குக௃ நொாள௅ ரகதகாடுக௃குந௏? ஋ந௃த ஋ண்ணிக௃ரக அதிகரித்துக௃ நடித்துக௃தகாண்டிருக௃கிவள௄ாந௏. அைவுக௃கு நந௏ நொாணவர்களின௃ தகாண்டு வருகிள௄து ந௄ள௃ளிந௑ல் ஆசிரிநௐராகவுந௏, தநொாழிநௐாற்ள௄ரல வைர்ந௉ந௄தற்கு ஋ன௃கிள௄ார் காலண்ட் தவல்ஸ் அலுவலகத்தில் வழிவகுக௃குந௏? ஋ன௃ள௄ அவர்கள௃. அதிகாரிநௐாகவுந௏, வீட்டில் சிந௃தரனந௑ல் வதான௃ள௅நௐவத தந௃ரதக௃கு நொகனாகவுந௏, இக௃கட்டுரரநௐாகுந௏. ந௅ள௃ரைக௃குத் தந௃ரதநௐாகவுந௏ “Increasing numbers of teachers are இந௉ந௄டிந௉ ந௄ல discovering classroom drama to be highly கதாந௄ாத்திரங்களில் வகுந௉ந௄ரள௄ நாடகந௏ valuable as an instructional tool,” எவ்தவாருவருந௏ ஋ன௃ந௄து எரு கற்ந௅த்தலுக௃கான நடித்துக௃தகாண்டிருக௃கிவள௄ாந௏. நொதிந௉நேநோக௃க எரு கருவி Kaaland-Wells, 1994 இதற்கு உலகில் ந௅ள௄ந௃த ஋ன௃ந௄ரதக௃ கண்டள௅ந௃து நௐாருந௏ விதிவிலக௃காக இருக௃க கூள௅யுள௃ை ஆசிரிநௐர்களின௃ வகுந௉ந௄ரள௄ அன௃ள௄ாடந௉ நாடக நாடகந௏ ஋ன௃ந௄து வந௄ச௃சு தநொாழிந௑ல் நடவடிக௃ரககளின௃ ந௎லந௏ நொாணவர்களின௃ வவறுந௄ட்டுத் திகழ்வார்கள௃. நொாணவர்கள௃ தநொாழிரநௐந௉ தநொாழிநௐாற்ள௄ரலயுந௏ தநொாழிரநௐக௃ ரகநௐாளுவதில் ந௄நௐனுள௃ை ந்ரள௄ந௑ல் ந௅ரச௃சிரனகரைத் தீர்க௃குந௏ தன௃னந௏ந௅க௃ரகரநௐந௉ கற்றுக௃தகாள௃கிள௄ார்கள௃. உத்திந்ரள௄கரையுந௏ தந௄றுவார்கள௃. தநொாழிரநௐ ந௄ரடந௉ந௄ாக௃கத் திள௄ரன ந்டிதவடுக௃குந௏ திள௄ரனயுந௏ வகுந௉நேக௃கு தவளிந௑லுந௏ வைர்த்துக௃தகாள௃கிள௄ார்கள௃. ெந௎க உணர்ரவயுந௏ தன௃னந௏ந௅க௃ரகவநௐாடு வகுந௉ந௄ரள௄ நாடகந௏ ஆளுரநொத் தன௃ரநொரநௐயுந௏ ந௄நௐன௃ந௄டுத்துவார்கள௃. வநொலுந௏ ஋ன௃ள௄வுடவன, இது ஌வதா வைர்க௃கக௃ கூடிநௐது. வநொலுந௏ ததாடர்ந௃து ந௄ார்ரவநௐாைர்களுக௃காகந௉ எருவவராடு எருவர் ந௄நௐன௃ந௄டுத்துவதற்கான ந௄ரடக௃கந௉ந௄டுந௏ ததாழில் ததாடர்நேதகாள௃ளுந௏ ஊக௃கத்ரதயுந௏ ரீதிநௐான நாடகந௏ ஋ன௃று வாய்தநொாழி உரரநௐாடல் தந௄றுவார்கள௃. ஋ண்ணிவிடக௃ கூடாது. இது நொாணவர்களின௃ திள௄ரனயுந௏ இன௃னுந௏ திள௄ரநொரநௐயுந௏ தொன௃னால் இன௃ரள௄க௃கு ஆளுரநொரநௐயுந௏ நந௏ வதரவரநௐ நிரள௄வு வைர்ந௉ந௄தற்கான கைநொாகுந௏ தெய்நௐக௃கூடிநௐ ஋ன௃ந௄ரத நொட்டுவநொ வந௄ச௃சுத்தநோரழயுந௏ நிரனவிற்தகாள௃ை வைர்க௃கக௃ கூடிநௐ வவண்டுந௏. என௃ள௄ாகுந௏. நாடகந௏ ந௎லந௏ நொாணவர்கள௃ ந௅ள௄வராடு ந௄ழகுந௏ ந்ரள௄ரநௐ அள௅ந௃துதகாள௃கிள௄ார்கள௃.5
 6. 6. இதழ் 30 எரு கரதரநௐந௉ ந௄டந௏ காட்டுகிள௄து. தகாண்டுவந௃தார்கள௃. இது ந௄டிக௃கச௃ தெய்து அதுந௄ற்ள௅ கரதந௑லிருந௃த ஋ழுத்து இந௃த நடவடிக௃ரகந௑ல் நன௃ள௄ாக நொாணவர்களிடந௏ தநொாழிரநௐதநௐல்லாந௏ அவர்கள௃ தகாண்டிருந௃த, விவாதித்த ந௅ள௄கு அதரன அவர்கள௃ வந௄ச௃சுதநொாழி அவர்கள௃ காட்டிநௐ நாடகநொாக நடித்துக௃ வடிவத்திற்கு நொாற்ள௅ ஆர்வத்திற்கான ொன௃ள௄ாகுந௏. காட்டுநொாறு கூள௅நௐதந௄ாழுது அரநொத்தார்கள௃. சில ததாடர்ந௃து இரண்டு ந௎ன௃று அவர்கவை ந௄ாத்திரங்கரைத் இடங்களில் ஆசிரிநௐரின௃ ந்ரள௄ ந௄ந௑ற்சி தெய்த ந௅ள௄கு திட்டுநோட்டு நௐார் நௐார் உதவிவநௐாடு நொாற்ள௅னார்கள௃. நாவநொ விநௐக௃குந௏ வரகந௑ல் ஋ந௃ததந௃தந௉ ந௄ாத்திரத்திற்கு கதாந௄ாத்திரத்திற்கு ஌ற்ள௄ நடித்துக௃ காட்டினார்கள௃. ஌ற்ள௄வர்கள௃ ஋ன௃ந௄ரதயுந௏ உரடகரையுந௏ தவற்ள௅ தந௄ற்ள௄து நநொது அவர்கவை தீர்நொானித்துத் தகாண்டுவந௃தார்கள௃. உத்தி ந்ரள௄ நொட்டுநொல்ல. தாங்கள௃ ந௄டித்த கரதந௑ல் நொாணவர்கள௃ வந௄சுந௏ கரதரநௐயுந௏ நாடக கதாந௄ாத்திரங்களுக௃குத் தநோழுங்கூட! வடிவத்திற்கு நொாற்ள௅ வதரவநௐான தந௄ாருள௃கள௃ நடித்துக௃ காட்டினார்கள௃. (கருவிகள௃) அரதத்தான௃ வநொவல உள௃ை வந௄ான௃ள௄வற்ரள௄யுந௏ அவர்கள௃ நாடக உத்திமும யில் வகுப௃ெம யில் எப௃ெடிப௃ெட்ட நடவடிக்மககமை றப௄ற்தகாள்ைச் தெய்யலாம் என்ெமெப௃ ொர்ப௃றொம். 1) ந௄ாடந௉ ந௄குதிகளில் வருந௏ கரதகரை நாடகநொாக நடிக௃கச௃ தெய்நௐலாந௏. 2) நொாணவர்கள௃ ந௄டிக௃குந௏ ந௄ாடநூல் நொற்றுந௏ ந௄ந௑ற்சி நூல்களிலுள௃ை நாடகங்கரையுந௏, உரரநௐாடல் வடிவிலான ந௄னுவல்கரையுங்கூட வகுந௉ந௄ரள௄ நாடகங்களுக௃குந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்திக௃ தகாள௃ைலாந௏. 3) கல்விநௐரநொச௃சு நடத்துந௏ கட்டுரர நொற்றுந௏ சிறுகரதந௉ வந௄ாட்டிந௑ல் ந௄ரிசு தந௄ற்ள௄ சிறுகரதகரைக௃ கூடந௉ ந௄டித்துவிட்டு அவர்கரை அரத நாடகநொாக நொாற்ள௅ நடிக௃குநொாறு தெய்நௐலாந௏. (அவ்வாறு நொாற்ள௅ நடித்துந௉ ந௄ார்த்த எரு நாடகந௏தான௃ வநொவல உள௃ை ந௄டந௏) 4) அவர்கள௃ ந௄ார்க௃குந௏ திரரந௉ந௄டந௏, நாடகந௏ வந௄ான௃ள௄வற்ள௅லிருந௃து சிள௄ந௃த காட்சிகரைந௉ வந௄சி நடித்துக௃ காட்டுநொாறு கூள௄லாந௏. (இதற்குவநொல் உங்களுக௃கு ஋த்தரன ஋த்தரனவநௐா கற்ந௄ரனகள௃ இருக௃குந௏ தெநௐற்ந௄டுத்துங்கள௃! தவற்ள௅ தந௄றுங்கள௃!) நொாணவர்கரை இரு நாடகத்ரதந௉ ந௄ற்ள௅க௃ குழுக௃கைாகந௉ ந௅ரித்து குள௅ந௉தந௄டுந௉ந௄ார்கள௃. நாடகந௏ எவ்தவாரு குழுரவயுந௏ எரு ந்டிந௃ததுந௏ நடித்த அந௃தக௃ நாடகத்ரதத் தநௐார்தெய்து குழுவினரரந௉ வந௄ட்டி தமிழ் வாழும் ம ாழியாக நடித்துக௃ காட்டுநொாறு காண்ந௄ார்கள௃. நடவடிக௃ரக நிலைக்கும். கூள௄லாந௏. எரு குழுவினர் ந்டிந௃த ந௅ள௄கு நௌண்டுந௏ ந௄ரடக௃குந௏ தந௄ாழுது வந௄ட்டி கண்ட குழு நொற்தள௄ாரு குழுவினர் நடிக௃கவுந௏ நடித்த குழுவினர் ந௄ார்ரவநௐாைர்கைாகவுந௏ ந௄த்திரிரகநௐாைர்கைாகவுந௏ அவத ெநொநௐத்தில் அவர்கள௃ நொாறுவர். நடவடிக௃ரக தங்கரைந௉ ததாடருந௏. . ந௄த்திரிரகநௐாைர்கைாகவுந௏ ஋ண்ணி அநொர்ந௃து கவனிக௃க எம். ஞானறசகரன், வவண்டுந௏. அவ்வாறு கவனிக௃குந௏வந௄ாது அவர்கள௃ ொடத்திட்ட ல௄மரவு அதிகாரி, தெய்தி கல௃ல௅ அமப௄ச்சு, வெகரிந௉ந௄வர்கைாகவுந௏ வந௄ட்டி காணுந௏ சிங்கப௃பூர். நிருந௄ர்கைாகவுந௏6
 7. 7. ெப௅ழ்ப௃ ொரம்ெரியச் சிறுவர் விமையாட்டுகள் இதழ் 30 தநோழ் நொக௃களின௃ ந்ற்காலநொனிதன௃ அதன௃ந௎லந௏ நேலந௉ந௄டுத்த வரகதெய்தது. ந௄ண்ந௄ாட்டுக௃கூறுகளுள௃ ந௄ல ந௄டிந௉ந௅ரனகரைந௉ வீரத்வதாடு நொனநொகிழ்ச௃சியுந௏ விரைநௐாட்டுந௏ என௃ள௄ாகக௃ தந௄ற்ள௄ான௃. தற்காந௉நேக௃காகத் இரணந௃து விரைநௐாட்டுகள௃ கருதந௉ந௄டுகிள௄து. தாண்டியுந௏, ஏடியுந௏, நீந௃தியுந௏, வதான௃ள௄லாந௑ன. வீரத்ரத ெந்தாநௐத்தில் நொக௃களின௃ நொரவநொள௅யுந௏ ந௄ழகிநௐ வைர்க௃க, அச௃ெத்ரத அகற்ள௄, வாழ்விநௐவலாடு ந்ற்காலநொனிதன௃ ரகந௑ல் நந௏ந௅க௃ரகரநௐ ஊட்ட, ததாடர்நேரடநௐரவ கிரடத்தவற்ரள௄ நண்ந௄ர்கரைந௉ தந௄ருக௃க, விரைநௐாட்டுகள௃. அரவ ரவத்துக௃தகாண்டு தந௄ாழுதுவந௄ாக௃ரக நொக௃களின௃ வந௄ாராடவுந௏ தநௐாரானான௃. வரவவற்க, ந்ரண்ந௄ாட்ரட ந௄ழக௃கவழக௃கங்கள௃, நாவடாடி வாழ்க௃ரகரநௐ உணர்த்த, வாழ்க௃ரக நிகழ்ச௃சிகள௃, விட்டுவிட்டு நிரலத்த வாழ்க௃ரகந௑ரனயுந௏ நந௏ந௅க௃ரககள௃ வாழ்க௃ரகக௃கு ததாழிலிரனயுந௏ ந்தலிநௐவற்ரள௄ந௉ வந௃தரடந௃தவந௄ாது குழு ஋திதராலிக௃க, ந௅ரதிந௄லிக௃கின௃ள௄ன. வாழ்க௃ரகரநௐந௉ வந௄ாலச௃தெய்நௐ நேரிந௃துதகாண்டு ஋னந௉ தெநௐற்ந௄ட்டான௃. ந௄லநிரலகளில் வாழ்க௃ரகரநௐ எரு அந௉தந௄ாழுது அவன௃ தந௄ற்ள௄ விரைநௐாட்டுகள௃ வந௄ாராட்டநொாகச௃ ெந௃தித்த ந௄ந௑ற்சி அவனது வீரத்ரதந௉ வதான௃ள௄லாந௑ன. http://lifeinpondicherry.blogspot.com/2008/09/rocking- horse-and-other-toys.html விரைநௐாட்டுகள௃ ஋ன ந௎ன௃று அல்லது விரைநௐாட்டுகரை வரககைாகவுந௏, ந௄ால், வநௐது ஌வதா எருவரகந௑ல் ஆடுங்கைந௏, அடிந௉ந௄ரடந௑ல் சிறுவர், உள௃ளிரடநௐாகவவா ஆட்டக௃கருவிகள௃, சிறுநோநௐர், சிறுவர் & சிறுநோநௐர், ந௄நௐன௃ந௄ாடுரடநௐனவாக உறுந௉ந௅னர்கள௃, ந௄ால், வநௐது, அரநொகின௃ள௄ன. ந௄ழதநொாழி திள௄ன௃, உரரநௐாடல் ஆடவர், நொகளிர் வாழ்க௃ரகத் ததாடர்நேரடநௐது. ஆகிநௐவற்ள௅ன௃ விரைநௐாட்டுகள௃ ஋ன ஍ந௃து ஋ந௃ததவாரு தெநௐரலச௃ அடிந௉ந௄ரடந௑ல் வரககைாகவுந௏, உரரநௐாடல் தெய்தாலுந௏, நிகழ்ச௃சி வரகந௉ந௄டுத்தலாந௏. அடிந௉ந௄ரடந௑ல் ந௄ாடல் நடந௃தாலுந௏ அதற்கு எரு விரைநௐாட்டுகரை உள௃ைரவ, ந௄ாடல் அற்ள௄ரவ ந௄ழதநொாழிரநௐந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்துவது ஆடுங்கைத்தின௃ ஋ன இரண்டு நொக௃களின௃ வழக௃கந௏. கிட்டிந௉நேள௃ அடிந௉ந௄ரடந௑ல் வரககைாகவுந௏ விரைநௐாட்டில் சிறுவர்கள௃ அகவிரைநௐாட்டுகள௃, வரகந௉ந௄டுத்திக௃ கூள௄லாந௏. கந௏நேரவத்து விரைநௐாடுவரதந௉ நேள௄விரைநௐாட்டுகள௃ ஋ன தநோழ்ந௉ ந௄ாரந௏ந௄ரிநௐச௃ சிறுவர் தந௄ரிவநௐார்கள௃ தடுக௃கின௃ள௄னர். இரண்டு வரககைாகவுந௏, விரைநௐாட்டுகள௃ ஏடி விரைநௐாடுந௏வந௄ாது திள௄ன௃ அடிந௉ந௄ரடந௑ல் உடல் தவறுந௏தந௄ாழுது வந௄ாக௃கிரன கண்களில் கந௏நே குத்திவிட்டால் திள௄ன௃, அள௅வுத்திள௄ன௃, நொட்டுந௏ வநாக௃கநொாகக௃ ஆந௄த்து ஋ன௃று வாய்ந௉நேநிரல, நொனநொகிழ்நிரல தகாண்டு அரநொவதில்ரல. நிரனக௃கின௃ள௄னர். அதரனத் ஋ன நான௃கு வரககைாகவுந௏, சிறுவர்களின௃ நொனத்துக௃கு, தடுந௉ந௄தற்காகக௃ கந௏நே உறுந௉ந௅னர் அடிந௉ந௄ரடந௑ல் உடலுக௃கு, அள௅வாற்ள௄லுக௃கு ரவத்திருக௃குந௏ சிறுவர்கரை, தனிநந௄ர், அணிநிரல, ஋னந௉ ந௄லவரககளில் தந௄ாதுநிரல தவளிந௉ந௄ரடநௐாகவவா ‘றகாதைடுத்த புள்ை குருட்டுப௃ புள்ை,’ ஋ன௃கின௃ள௄னர். இநௐற்ரகந௑ல் கிரடத்த தந௄ாருட்கரைவநௐ சிறுவர் சிறுநோநௐர்கள௃ ஆடுகருவிகைாக ரவத்து விரைநௐாடிநௐநிரல நொாள௅த் தற்தந௄ாழுது அள௅விநௐல் ந்ன௃வனற்ள௄த்தால் வதால், கண்ணாடி, ரந௉ந௄ர் ந்தலிநௐவற்ள௄ால் தெய்த கருவிகரைந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்துகின௃ள௄னர். அதுவந௄ாலவவ விரைநௐாட்டுகளுந௏ நொாள௅யுள௃ைன. ந்ன௃னர் விரைநௐாடந௉ந௄ட்ட கிட்டிந௉நேள௃ விரைநௐாட்டானது கிரிக௃தகட்டாகவுந௏, கிளித்தட்டு விரைநௐாட்டானது வகா-வகாவாகவுந௏, எளிந௃து விரைநௐாடுதல் ஍ஸ்-1 ஍ஸ்-2 வாகவுந௏ நொாள௅ அரநொந௃துள௃ைன. தொன்.ெசிகுப௄ார் ொடத்திட்ட வமரவு அதிகாரி கல்வி அமப௄ச்சு, சிங்கப௃பூர்http://sportalerts.blogspot.com/2010/11/gilli-danda-introduction.html7
 8. 8. இதழ் 30 தப௄ாழிப௃ புழக்கம் “ந௄ரழநௐன கழிதலுந௏ நேதிநௐன நேகுதலுந௏ வழுவல‛ ஋ன௃ள௄ார் நன௃னூலார். தநொாழி, காலத்திற்வகற்ந௄ நொாறுந௏ இநௐல்ந௅னது ஋ன௃ந௄து நரடந்ரள௄ந௑ல் நாந௏ காணக௃ கூடிநௐவத. ந௄ண்டு வழக௃கிலிருந௃த ந௄ல தொற்கள௃ இன௃று வந௄ாற்றுவாரின௃ள௅ ஌ட்டில் இடந௏ந௅டித்தவதாடு வழக௃கில் அழிந௃ததாழிந௃தரநொரநௐ நாந௏ காண்கிவள௄ாந௏. தொற்கள௃ ந௄ல, ந௄ண்டு குள௅த்த தந௄ாருள௃ வவள௄ாயுந௏ இன௃று குள௅க௃குந௏ தந௄ாருள௃ வவள௄ாயுந௏ இருத்தல் கண்கூடு. தநொாழிந௉நேழக௃கந௏ ஋ன௃ந௄து எரு தநொாழி நிரலந௄ட இன௃ள௅நௐரநொநௐாததாகுந௏. தநொாழிந௑ல் தொல்வைந௏ நோகுதியுந௏ இருந௃தாலுந௏ அச௃தொற்கள௃ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தந௉ந௄டாவிடில் அரவ அழிந௃ததாழிவது (வழக௃கிலில்லாநொல் இருந௉ந௄து) திண்ணந௏. ந௄ண்ரடக௃ காலத்துந௉ தந௄ருவழக௃கில் நொக௃கள௃ வழங்கிவந௃த தொற்கள௃ இன௃று ஌ட்டில் நொட்டுந௏ இருந௃துதகாண்டு வழக௃கில் இடந௏தந௄ள௄ாதிருத்தரலக௃ காண்கிவள௄ாந௏. வழக௃கிழந௃த தொற்கள௃ நோகந௉ந௄ல. காட்டாக, என௃ள௅ரண்ரடக௃ காணலாந௏. கடுந௏நே ஋ன௃ந௄து சுற்ள௄த்ரதக௃ குள௅க௃குந௏ தொல்லாகுந௏. ொறு ஋ன௃ந௄து விழாரவக௃ குள௅க௃குந௏ தொல்லாகுந௏. தவறுக௃ரக ஋ன௃ந௄து அணிகலரனக௃ (தந௄ான௃) குள௅ந௉ந௄தாகுந௏. ததறுதல் ஋ன௃ந௄து சுடுதல் ஋ன௃னுந௏ தந௄ாருளினது. இரவவந௄ான௃ள௄ தொற்கதைல்லாந௏ இன௃று இலக௃கிநௐந௏ ந௄ரடந௉வந௄ாரிடந௏கூடந௉ நேழக௃கத்தில் இருக௃கின௃ள௄னவா ஋ன௃ந௄து ஍நௐந௉ந௄ாவட. தநொாழிந௑ல் இரடநிரலகள௃ காலத்ரத உணர்த்தி நிற்ந௄ன. த், ட், ற், இன௃ ஋ன௃ந௄ன இள௄ந௃த காலத்ரத உணர்த்துவன. கிறு, கின௃று, ஆநின௃று ஋ன௃ந௄ன நிகழ்காலத்ரத உணர்த்துவன. ந௉, வ் ஋ன௃ந௄ன ஋திர்காலத்ரத உணர்த்துவன. இவ்விரடநிரலகள௃ திரண, ந௄ால், ஋ண் ஋ன அரனத்துக௃குந௏ தந௄ாதுவாக விரனச௃தொல்லின௃ இரடவநௐ வந௃து காலத்ரத உணர்த்தி நிற்ந௄ன. த், ட், ற், இன௃ ஋ன௃னுந௏ இள௄ந௃தகால இரடநிரலகளுந௏ ந௉, வ் ஋ன௃னுந௏ ஋திர்கால இரடநிரலகளுந௏ அஃள௅ரண, உநௐர்திரண ஆகிநௐ இரண்டிலுந௏ எருரநொ ந௄ன௃ரநொ ஆகிநௐ நிரலந௑ல் தநொாழிந௑ல் வழக௃கில் இருந௃து வருகின௃ள௄ன. இள௄ந௃தகால இரடநிரலகைான கிறு, கின௃று, ஆநின௃று ஋ன௃ந௄னவற்றுள௃ ஆநின௃று ஋ன௃ந௄து ந௄ண்ரடக௃காலத்து வழக௃கிலிருந௃து ந௅ன௃னர் வழக௃தகாழிந௃துவிட்டது. கிறு, கின௃று ஋ன௃னுந௏ இரடநிரலகள௃ இன௃றுந௏ வழக௃கிலிருந௃து வருகின௃ள௄ன. இவ்விரடநிரலகள௃ ந௄ால்ந௄ாகுந௄ாடின௃ள௅ உநௐர்திரண, அஃள௅ரண இரண்டுக௃குந௏ தந௄ாதுவானரவ. கின௃று ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல அவன௃ ந௄டிக௃கின௃ள௄ான௃, அவர்கள௃ ந௄டிக௃கின௃ள௄ார்கள௃, ஋ன உநௐர்திரணந௑லுந௏ ந௄ள௄ரவ ந௄ள௄க௃கின௃ள௄து, ந௄ள௄ரவகள௃ ந௄ள௄க௃கின௃ள௄ன, ஋ன அஃள௅ரணந௑லுந௏ ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் உள௃ைது. கிறு ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல அவன௃ ந௄டிக௃கிள௄ான௃, அவர்கள௃ ந௄டிக௃கிள௄ார்கள௃, ஋ன உநௐர்திரணந௑ல் எருரநொ, ந௄ன௃ரநொ இரண்டிலுந௏ ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் இருக௃கிள௄து. ஆனால், அஃள௅ரணந௑ல் எருரநொந௑ல் நொட்டுவநொ ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் இருக௃கிள௄து. ந௄ன௃ரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் இல்ரல. ந௄ள௄ரவ ந௄ள௄க௃கிள௄து ஋ன௃று எருரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄டுந௏ கிறு ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல ந௄ள௄ரவகள௃ ந௄ள௄க௃கிள௄ன ஋ன௃று ந௄ன௃ரநொந௑ல் இரடநிரலநௐாகந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுவதில்ரல.8
 9. 9. இதழ் 30 அஃள௅ரண எருரநொந௑ல் கிறு, கின௃று ஋ன௃னுந௏ இரண்டு இரடநிரலகளுந௏ ந௄நௐன௃ந௄ாட்டில் இருக௃கின௃ள௄ன. ஆனால் அஃள௅ரணந௉ ந௄ன௃ரநொந௑ல் கின௃று ந௄நௐன௃ந௄டுநொாறுவந௄ாலக௃ கிறு ந௄நௐன௃ந௄டுவதில்ரல. ந௄ள௄க௃கிள௄ன, தெல்கிள௄ன, நடக௃கிள௄ன ஋ன௃று நாந௏ கூறுவதில்ரல. உநௐர்திரண எருரநொந௑லுந௏ ந௄ன௃ரநொந௑லுந௏ ந௄நௐன௃ந௄டுந௏ கிறு ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல அஃள௅ரணந௑ல் எருரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄டுகிள௄வத அன௃ள௅ந௉ ந௄ன௃ரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄டுவதில்ரல. கிறு ஋ன௃னுந௏ நிகழ்கால இரடநிரலரநௐந௉ ந௄ன௃ந௄டுத்தக௃ கூடாது ஋ன௃ந௄தில்ரல. ஋ந௃த விதியுந௏ அதரனந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தக௃ கூடாது ஋ன௃று கூள௄வில்ரல. இருந௉ந௅னுந௏ நொக௃கள௃ தநொாழிந௑ல் கிறு ஋ன௃னுந௏ நிகழ்கால இரடநிரலரநௐ அஃள௅ரணந௉ ந௄ன௃ரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄டுத்தாரநொநௐால், கிறு ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல வெர்த்துந௉ ந௄ள௄ரவகள௃ ந௄ள௄க௃கிள௄ன ஋ன௃வள௄ா, நைரனகள௃ ஏடுகிள௄ன ஋ன௃வள௄ா ந௄நௐன௃ந௄டுத்துவது தவள௄ாகத் ததரிகிள௄து; நநொக௃குந௉ நேதுரநொநௐாக இருக௃கிள௄து. ஆதலால் நாந௏ அஃள௅ரணந௉ ந௄ன௃ரநொந௑ல் கின௃று ஋ன௃னுந௏ இரடநிரலரநௐ நொட்டுந௏ ந௄நௐன௃ந௄டுத்திந௉ ந௄ள௄ரவகள௃ ந௄ள௄க௃கின௃ள௄ன, நைரனகள௃ ஏடுகின௃ள௄ன ஋ன௃று குள௅ந௉ந௅டுகிவள௄ாந௏. கிறு, கின௃று ஋ன௃ள௄ இரண்டுந௏ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தலாந௏ ஋ன௃று இருந௃துந௏ ந௄ண்டுததாட்டு என௃ரள௄ நொட்டுந௏ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தி என௃ரள௄ விட்தடாழித்ததால் கிறு ஋ன௃னுந௏ இரடநிரல இன௃று அஃள௅ரணந௉ ந௄ன௃ரநொந௑ல் ந௄நௐன௃ந௄டாநொல் இருக௃கின௃ள௄து. இனி தநொாழிந௑ல் அதரனந௉ ந௄நௐன௃ந௄டுத்தலாந௏ ஋னின௃ எழிந௃த என௃ரள௄ச௃ ெந்தாநௐந௏ நௌண்டுந௏ ஌ற்றுந௉ வந௄ாற்றுவது ஋ன௃ந௄து இநௐலாத என௃று. கழிந௃த என௃ரள௄ந௉ ந௄ரழநௐன கழிதலாகவவ தகாள௃ளுதல் இநௐல்நே. அது அஃள௅ரணந௑ல் ந௄ன௃ரநொந௑டத்துக௃ ரகநௐாைந௉ந௄டாதவத, அது அஃள௅ரணந௉ ந௄ன௃ரநொ இரடநிரலநௐாக இடந௏தந௄ள௄ாரநொக௃குக௃ காரணந௏ ஋ன௃ந௄து ததளிவு. தநொாழிநிரலத்திருக௃க அதன௃ ந௄நௐன௃ந௄ாடு ந்க௃கிநௐநொாகுந௏. ந௄நௐன௃ந௄ாடில்லா ஋ந௃த தநொாழியுந௏ ஌ட்டில் இருக௃குவநொநௐன௃ள௅ வழக௃கில் வாழாது. அதன௃ தொல்வைந்ந௏ சுருங்குந௏. தநொாழிரநௐ வாழுந௏ தநொாழிநௐாகவுந௏ வைருந௏ தநொாழிநௐாகவுந௏ நிரலவந௄றுரடநௐதாகவுந௏ ஆக௃க, உலகில் தந௄ருகி வருந௏ அள௅விநௐல் ததாழில்நுட்ந௄த்திற்வகற்ந௄ந௉ நேதிநௐ தொல்லாக௃கத்திற்கு இடங்தகாடுத்து, நந௏ந்ன௃வனார் நநொக௃கு ஆக௃கி அளித்த தொல்தலனுந௏ நன௃ந்த்துக௃கரை நாதடாறுந௏ நாத்தழுந௏வந௄ள௄ச௃ தொல்லியுந௏ தெவிரகந௉ந௄க௃ வகட்டுந௏ வந௄ணிக௃ காத்தல், நற்ள௄நோழ் வைர்ந௉வந௄ார் கடன௃ ஆகுந௏. கி. திருப௄ா ன் ெதிப௃ொசிரியர் (தப௅ழ்) எம் சி ஐ எஸ் சிங்கப௃பூர்9
 10. 10. ‘பி மர ப௄தித்ெல்’ எனும் விழுப௅யம் இதழ் 30 இன௃ரள௄நௐ உலகில் நாள௃வதாறுந௏ கல்வி அள௅வுந௏, அள௅விநௐல் அணுகுந்ரள௄யுந௏, தந௄ாருளிநௐல் வைர்ச௃சியுந௏, நேதிநௐ நேதிநௐ கண்டுந௅டிந௉நேகளுந௏ தந௄ருகிநௐவண்ணந௏ உள௃ைன. நொனிதனுரடநௐ வாழ்க௃ரகத்தரந௏ ந்ன௃நே இருந௃தரதவிடந௉ ந௄ன௃நொடங்கு உநௐர்ந௃துள௃ைது. அவதவநரத்தில் வன௃ந்ரள௄யுந௏, ந௄நௐங்கர வாதந்ந௏, ந௄ழிவாங்குந௏ வந௄ாக௃குந௏, நாடுகளிரடவநௐ வந௄ார்த்தாக௃குதல்களுந௏, எருநாட்டுக௃குள௃வைவநௐ உட்ந௄ரகநௐால் ந௄ல்வவறு குழுக௃களிரடவநௐ ெண்ரட ெச௃ெரவுகளுந௏ கூடவவ வைர்ந௃துதகாண்டுள௃ைன ஋ன௃ந௄ரதயுந௏ நௐாருந௏ நொறுக௃க ந்டிநௐாது. ொதி, இன, தநொாழி, ெநொநௐ, ந௄ால், நிள௄ வவறுந௄ாடுகைால் நொனிதகுலந௏ தன௃ரனத்தாவன ந௄ரகத்துக௃ தகாண்டுள௃ைது. இந௃நாரைநௐ கல்வி கூரிநௐ அள௅ரவத் தந௃த அைவிற்குந௉ ந௄ண்ரந௄த் தரவில்ரல; நேள௄நாகரிகத்ரத வைர்த்த அைவிற்கு அகநாகரிகத்ரத வைர்க௃கவில்ரல. நன௃ள௅வநௐாடு இருத்தல், இனிரநொநௐாகந௉ வந௄சுதல், ந௅ள௄ருக௃கு உதவுதல், ந௎த்வதாரர நொதித்தல், தந௄ற்வள௄ார்க௃கு உரிநௐ நொரிநௐாரத தருதல், ஆசிரிநௐர்களிடந௏ ந௄ணிவுந௏ நொதிந௉நேந௏ காட்டுதல் வந௄ான௃ள௄ ந௄ண்நேகள௃, அதாவது ‘நொனிதநொதிந௉நெடுகள௃’ (Human Values) குரள௄ந௃துதகாண்வட வருகின௃ள௄ன. நொக௃களிரடவநௐ அலட்சிநௐந௉ வந௄ாக௃குந௏, ‘தான௃’ ஋னுந௏ அகங்காரந்ந௏ (தெருக௃குந௏), தன௃னல ஆர்வந்ந௏, ந௅ள௄ரரந௉ந௄ற்ள௅நௐ ந௄ரிவின௃ரநொயுந௏, தகுதியுள௃ைவற்ரள௄ நொதிக௃கத் தவறுவதுந௏, தகுதிநௐல்லாதவற்ரள௄ நொதிந௉ந௄துந௏ ந௄ரவலாகிவிட்டன. ந௄ரந௄ரந௉ந௄ான வாழ்க௃ரகயுந௏, வந௄ாட்டிகளுந௏ அவனிடநோருந௃த அரநொதிரநௐக௃ குரலத்து நொன அழுத்தத்ரத ஌ற்ந௄டுத்திவிட்டன. அரநொதிந௑ன௃ரநொயுந௏, தீவிரவாதந்ந௏ நாடுகரை அரலக௃கழிக௃கின௃ள௄ன. நொனிதன௃ நொனிதரனக௃கண்வட அஞ்சுகின௃ள௄ான௃. நொகிழ்ச௃சிரநௐ, நிந௏நொதிரநௐத் வதடி அரலயுந௏ நொனிதனின௃ நிரல, கானல்நீர் வதடிந௉ ந௄ாரலவனத்தில் அரலயுந௏ நொானின௃ நிரலதான௃!. ஆந௏, ந௄ாரலந௑ல் நீர்வள௄ட்சி, நொனிதனிடத்தில் அன௃நே வள௄ட்சி! இதற்குக௃ காரணந௏ ஋ன௃ன? நொனிதனிடந௏ ‘நொனித நொதிந௉நெடுகள௃’ ஋ன௃னுந௏ ‘விழுநோநௐங்கள௃’ குரள௄ந௃துதகாண்வட வருவதுதான௃! தான௃ ரகக௃தகாள௃ை வவண்டிநௐ விழுநோநௐங்கரைந௉ நேள௄ந௃தள௃ளி வவறு ஋ரதவநௐா வதடி ஏடுகின௃ள௄ான௃. ஋ரதத் வதடுகின௃ள௄ான௃? ஋தற்கு நொதிந௉நேக௃தகாடுக௃கின௃ள௄ான௃? தந௄ாருளுக௃கு, தெல்வத்துக௃கு, ந௄ணத்துக௃கு! உண்ரநொதான௃, ந௄ணந௏ கட்டாநௐந௏ வதரவதான௃. ந௄ணந௏ இல்ரலதநௐன௃ள௄ால் ஋துவுந௏ நடக௃காது; அது இருந௃தால் ஋துவுந௏ நடக௃குந௏ ஋ன௃ள௄ நிரல, அதனால்தான௃, ‚ந௄ணந௏ ஋ன௃ள௄ால் ந௅ணந்ந௏ வாய்திள௄க௃குந௏‛ ஋ன௃று கூறுகின௃ள௄ார்கள௃. ந௄ணந௏ ெந௏ந௄ாதித்தலுந௏, தந௄ாருள௃ ஈட்டலுந௏ வாழ்வின௃ ந்க௃கிநௐக௃கூறு, அது நல்வாழ்வுக௃கான எருவழி, ஆனால் அதுவவ வாழ்க௃ரகந௑ன௃ ந்டிவன௃று. தெல்வந௏ வாழ்க௃ரகரநௐ வைநொாக௃குந௏. ஆனால், அது அரநொதிரநௐத் தராது; தெல்வந௏ தொகுொன ந௄டுக௃ரகரநௐத் தருந௏; ஆனால், உள௄க௃கத்ரதத்தருந௏ ஆற்ள௄ல் அதற்கு இல்ரல. தெல்வந௏ குளிர்ொதனக௃ கருவிநௐால் நேள௄த்ரத வவண்டுநொானால் குளிரரவக௃கலாந௏; ஆனால் ஋ரிகின௃ள௄ உள௃ைத்ரதக௃ குளிரரவக௃க அதனால் இநௐலாது. தெல்வந௏ ஋ன௃ந௄து ஏர் அற்நேதநொான கருவி, அலாவுதீன௃ ரகவிைக௃குந௉வந௄ான௃ள௄து. அது அணுரவந௉ ந௅ைந௃துதந௄றுந௏ ெக௃திரநௐவிட ஆற்ள௄ல்நோக௃கது. ஆனால், அதரனச௃ெரிநௐாகக௃ ரகநௐாைத்ததரிநௐவவண்டுந௏, ரகநௐாை இரைநௐருக௃குக௃ கற்றுத்தரவவண்டுந௏. தந௄ாருரைச௃ ெந௏ந௄ாதிக௃கவவண்டுந௏, அதற்குத்தான௃ இன௃ரள௄நௐ கல்வி ந்க௃கிநௐத்துவந௏ தருகின௃ள௄து. இரைநௐ ந௄ருவத்தினர்க௃கு ஋ந௉ந௄டிநௐாவது ெந௏ந௄ாதிக௃கவவண்டுந௏ ஋ன௃ந௄தற்கான வழிகரைத்தான௃ தொல்லித் தருகின௃வள௄ாவநொ எழிநௐ, உண்ரநொந௑ல் ஋தற்காகச௃தெல்வந௏ வவண்டுந௏, ஋ந௉ந௄டிச௃ தெலவு தெய்நௐவவண்டுந௏ ஋ன௃ந௄ரதச௃ ெரிநௐாகந௉ ந௄லருந௏ தொல்லித் தருவதில்ரல. அதனால், தந௄ாருள௃ (ந௄ணந௏) ந௄ணிரவத் தருவதற்குந௉ ந௄திலாக, நொனிதனிடந௏ அகங்காரத்ரத வைர்க௃கின௃ள௄து. ‘ந௅ள௄ரர ஋தற்கு நொதிக௃கவவண்டுந௏? அவரால் நநொக௃தகன௃ன ஆகந௉வந௄ாகின௃ள௄து? அவரர நொதித்து நநொக௃கு ஆவததன௃ன?’ ஋ன௃ள௄ நொனநிரல, இைரநொந௑வலவநௐ அருந௏நேகின௃ள௄து. ஋னவவ, நௐாரரயுந௏ நொதிந௉ந௄தில்ரல. இதற்கு ஋ன௃னவழி? நந௏ தநோழ் ந்ன௃வனார்கள௃ ஋ன௃ன தொல்கின௃ள௄ார்கள௃ ஋ன௃று ந௄ார்ந௉வந௄ாந௏. ‚தெய்க தந௄ாருரை?‛ ஋ன௃று வள௃ளுவர், ‘தந௄ாருரை ஈட்டு, ந௄ணந௏ ெந௏ந௄ாதி’ ஋ன௃று கட்டரைந௑டுகின௃ள௄ார், வநொலுந௏, ‚தந௄ாருளில்லார்க௃கு இவ்வுலகந௏ இல்ரல‛ ஋ன௃று ஋ச௃ெரிக௃கின௃ள௄ார். அதுெரி. தந௄ாருரை ஋தற்காகச௃ ெந௏ந௄ாதிக௃கவவண்டுந௏? அதன௃ ந௄நௐன௃ ஋ன௃ன? ‚தெல்வத்துந௉ ந௄நௐவன ஈதல்‛ ஋ன௃கின௃ள௄னர் அன௃ரள௄நௐ தநோழ்ச௃ொன௃வள௄ார். அதாவது, தந௄ாருரைச௃ ெந௏ந௄ாதிந௉ந௄து ஋தற்தகன௃ள௄ால், ெந௏ந௄ாதித்த தந௄ாருரைந௉ ந௅ள௄ருக௃குக௃ தகாடுக௃கவவ –ஈந௃து நொகிழவவ- ஋ன௃கின௃ள௄ார்கள௃. இதரனக௃வகட்டால் இன௃று நநொக௃குச௃ சிரிந௉நேத்தான௃ வருந௏; கடினநொாக உரழத்துச௃ ெந௏ந௄ாதித்தரதந௉ ந௅ள௄ருக௃குக௃ தகாடுந௉ந௄தா? இதற்காகவா இவ்வாறு உரழத்வதாந௏? ஋ன௃று ஋ண்ணத் வதான௃றுந௏! ஆனால், நந௏ ந்ன௃வனார் தொன௃ன அதுதான௃ உண்ரநொ, ஋ன௃ந௄ரத இன௃ரள௄நௐ உலகந௏ உணர்ந௃து தகாண்டுள௃ைது. ஆநொாந௏! உலகந௉ தந௄ருஞ்தெல்வந௃தரான ரநொக௃வராொஃந௉ட் ‘ந௅ல்வகட்சு’ந௏, ந௄ங்குச௃ெந௃ரத ந௎லந௏ உலகந௉ தந௄ருஞ்தெல்வராய் உநௐர்ந௃த ‘வாரன௃ ந௄ஃதந௄ட்’டுந௏ அண்ரநொந௑ல் இவ்வுநௐர்ந௃த உண்ரநொரநௐ உலகுக௃வக ந௄ரள௄ொற்ள௅யுள௃ைனர். அவர்கள௃ உலகத்திலுள௃ை ந௄ணக௃காரர்கரை வநாக௃கி ‚நாங்கள௃ ெந௏ந௄ாதித்த தெல்வத்தில் தந௄ருந௏ந௄குதிரநௐ ஌ரழகளுக௃கு -நலிந௃தவர்களுக௃கு- ஈநௐந௉வந௄ாகின௃வள௄ாந௏. உண்ரநொந௑ல் அதுதான௃ ஋ங்களுக௃குந௉ தந௄ருநொகிழ்ச௃சி, நொனநிரள௄வு! நாங்கள௃ ஈட்டிநௐ தெல்வத்தின௃ ெரிநௐான ந௄நௐனுந௏ அதுவவதான௃; ஆகவவ, உலகந௉ தந௄ருந௏ந௄ணக௃காரர்கவை! வாருங்கள௃, நாந௏ ெந௏ந௄ாதிந௉ந௄ரதந௉ ந௅ள௄ருக௃கு ஈந௃து நொகிழ்வவாந௏!‛ ஋ன௃று அள௅வித்தார்கள௃. தொன௃னவதாடு நொட்டுந௏ நிற்கவில்ரல. அதற்காக ஏர் இநௐக௃கவநொ ததாடங்கியுள௃ைனர். அதுதான௃ ‚ஈதல௃ உறுதிதப௄ாழி இயக்கம்‛ (Giving Pledge) ஋ன௃ந௄து.10
 11. 11. இதழ் 30 2010 ஆந௏ ஆண்டு, ஜூன௃ நொாதந௏ அதநொரிக௃காவில் திரு.ந௅ல்வகட்சு நொற்றுந௏ திரு.வாரன௃ ந௄ஃதந௄ட் அவர்கைால் இவ்விநௐக௃கந௏ ந்ரள௄நௐாகத் ததாடங்கந௉ந௄ட்டது. இந௃த ‘ஈதல் உறுதிதநொாழி இநௐக௃கந௏’, தங்களுரடநௐ தொத்துக௃களின௃ தந௄ருந௏ந௄குதிரநௐ நன௃தகாரடநௐாக ஌ரழ நொக௃களுக௃குத் தாநொாக வழங்க ந்ன௃வந௃த நோகந௉தந௄ருந௏ அதநொரிக௃கச௃ தெல்வந௃தர்கரை உள௃ைடக௃கிநௐது. அவர்களின௃ ‘வாக௃குறுதி’ரநௐ ஋ழுத்துந௎லந௏ தந௄ற்று உலகுக௃கு அள௅விந௉ந௄தனால் இது ‘ஈதல் உறுதிதநொாழி இநௐக௃கந௏’ ஋னந௉தந௄நௐர் தந௄ற்ள௄து. இந௉தந௄ாழுது தொல்லுங்கள௃; நந௏ந்ன௃வனார்கள௃ அன௃று கண்டள௅ந௃து தெநௐற்ந௄டுத்திநௐ உண்ரநொ ஋வ்வைவு ெரிநௐான என௃று ஋ன௃ந௄ரத! இன௃றுங்கூட இதரனந௉ ந௄லருந௏ ெரிநௐாகந௉ நேரிந௃துதகாள௃வது அரிதுதான௃. ஌தனனில் நந௏ வாழ்க௃ரகந௉ வந௄ாக௃குந௏, ெந௎கச௃ சூழலுந௏ அந௉ந௄டிந௉ந௄ட்ட விழுநோநௐங்கரை (ஈதல்) ந்க௃கிநௐநொாகக௃ தகாள௃வதில்ரல. இதரனந௉ நேரிந௃துதகாள௃ை வவண்டுதநொன௃ள௄ால் ந௅ள௄ரரநொதிக௃குந௏ ந௄ண்நேந௏, அன௃நேந௏ வதரவ. நொன௃னர் குலத்தில் அவதரித்த நேத்தர்ந௅ரான௃, நடக௃கநொாட்டாத ஏர் ஆட்டுக௃ குட்டிரநௐத் தன௃ வதாளில் ரவத்துச௃ சுநொந௃துதென௃ள௄ார், அந௃நாட்டுச௃ ெக௃கரவர்த்தி இநௐற்றுந௏ வவள௃விந௑ல் -நௐாகத்தில்- ந௄லிந௑டுவதற்காகக௃ தகாண்டுதென௃ள௄ வாந௑ல்லா உந௑ர்கள௃வநொல் (விலங்குகள௃ வநொல்) தகாண்ட கருரணநௐால்! அதாவது, ந௅ள௄ உந௑ர்கரைத் தன௃னுந௑ர் வந௄ால் ‘நொதிக௃குந௏’ ந௄ண்ந௄ால்; வந௄ரரெரின௃ நொனத்ரதத் தன௃ கனிவான, இனிரநொநௐான வந௄ச௃ொல் நொாற்ள௅ உந௑ர்கரைக௃ காந௉ந௄ாற்ள௅னார். ந௅ள௄ரர (ந௅ள௄ உந௑ர்கரை) ‘நொதிக௃குந௏ ந௄ண்நே’ அவரர உநௐர்த்திநௐது. அந௉ந௄டிந௉ந௄ட்ட நொனிதநொதிந௉நெடுகரை, விழுநோநௐங்கரை வாழ்வில் ரகக௃தகாண்டு வாழ்ந௃தவர்கள௃ தாந௏ நந௏ தநோழ் ந்ன௃வனார்கள௃, தநோழ் நொன௃னர்கள௃!. கரடதநௐழு வள௃ைல்களில் எருவனான ‘ஆய் அண்டிரன௃’ தன௃னிடந௏ வந௃தவர்களுக௃குத் தன௃ நொரனவிந௑ன௃ தாலிரநௐத்தவிர அரனத்ரதயுந௏ தானநொாக வழங்கினானாந௏. இது தவறுங்கரதந௑ல்ரல! இந௃நாளில்கூட திரு.வாரன௃ந௄ஃதந௄ட் அவர்கள௃, தன௃னுரடநௐ தொத்தில் 99 விழுக௃காடு அைவிரனந௉ ‚ந௅ல் நொற்றுந௏ நொகிந௃தாவகட்சு அள௄க௃கட்டரை‛க௃கு நன௃தகாரடநௐாக வழங்குவதாக அள௅வித்துள௃ைார். ஋வ்வைவு தந௄ரிநௐ தகாரட நொனந௏ அவருக௃கு! ஌ன௃? நந௏ சிங்ரகத் திருநாட்டில் கூடச௃ சிறுநீரக அள௄க௃கட்டரை என௃றுக௃குத் தன௃ தொத்திரனத் தானநொாக, நொரள௄வுக௃குந௉ந௅ன௃ வழங்கிநௐ தகாரடநௐாளி எருவரரந௉ ந௄ற்ள௅யுந௏ தெய்தித்தாள௃களில் அண்ரநொந௑ல் ந௄ார்த்துள௃வைாந௏ அல்லவா? ஆந௏, உண்ரநொதான௃; இக௃தகாரடநௐாளிகள௃, ‘தெல்வத்துந௉ந௄நௐவன ஈதல்’ ஋ன௃ந௄ரத நன௃கு உணர்ந௃தவர்கள௃. அவர்கள௃ நேகழ்வவண்டிக௃ தகாடுந௉ந௄தில்ரல, அது, தான௃ ந௅ள௄ந௃த ெந௎கத்திற்கு ஆற்ள௄வவண்டிநௐ கடரநொ ஋ன௃று இவ்வாறு வாழ்ந௃து காட்டுகின௃ள௄ார்கள௃. அதற்குக௃ காரணந௏ ஋ன௃ன? அவர்கைால் நொட்டுந௏ ஋வ்வாறு இவ்வாறு தெய்நௐந்டிகின௃ள௄து? இந௃தநொனத்ரத அவர்கள௃ ஋ங்கிருந௃து தந௄ற்ள௄ார்கள௃? ஋வ்வாறு தந௄ற்ள௄ார்கள௃? திரு.ந௅ல்வகட்சு கூறுகின௃ள௄ார்: ‚நாங்கள௃ இருவருந௏ (ந௅ல்வகட்சுந௏ அவர் நொரனவியுந௏) ஋ங்கள௃ தந௄ற்வள௄ாருடன௃ வெர்ந௃து வைருந௏ந௄டிநௐான சூழ்நிரலரநௐந௉ தந௄ற்ள௄ அதிர்ஷ்ட ொலிகள௃! அவர்கள௃ ஋ங்களுக௃கு நோகநோக ந்க௃கிநௐநொான நொனித நொதிந௉நெடுகரை –விழுநோநௐங்கரை- கற்றுக௃ தகாடுத்தார்கள௃. அரவ, ‘கடுரநொநௐான உரழந௉நே, பி மர ப௄தித்தல௃, நொகிழ்ச௃சிநௐான நொனநிரல’ ஋ன௃ந௄ரவநௐாகுந௏.‛ ஋ன௃கின௃ள௄ார். ஆந௏! கடுரநொநௐான உரழந௉நே அவரர உலகந௉தந௄ருஞ் தெல்வந௃தனாக௃கிநௐது. ‘ந௅ள௄ரர நொதிக௃குந௏ந௄ண்நே’, அவரர வள௅நௐவர்களுக௃குத் தன௃ தெல்வத்ரத ஈந௃து நொகிழுந௏ந௄டி தெய்தது; அதனால், நேகழ்ச௃தெல்வந௏ அவரரத் தானாகத் வதடி வந௃தது. அதனால்தான௃, வள௃ளுவருந௏ ‚ஈத்துவக௃குந௏ இன௃ந௄ந௏ அள௅நௐார்தகால்?‛ ஋ன௃று தெல்வர்கரைந௉ ந௄ார்த்துந௉ ந௄ரிதாந௄ந௉ந௄டுகின௃ள௄ார். ‘஍வநௐா! இவர்களுக௃குக௃ தகாடுத்துநொகிழத் ததரிநௐவில்ரலவநௐ! அந௉ந௄டி ஏர் இன௃ந௄ந௏ இருந௉ந௄ரதவநௐ உணராநொல் இருக௃கின௃ள௄ார்கவை!’ ஋ன வருந௃துகின௃ள௄ார். ஆனால், இதரன நந௏நொால் ந௅ன௃ந௄ற்ள௄ ந்டியுநொா? ஋ன௃ள௄ வினா ஋ழலாந௏. இது அரனவராலுந௏ ந்டியுந௏. ெற்று ஆள௄அநொரச௃ சிந௃தித்துந௉ ந௄ார்த்வதாதநொன௃ள௄ால்! அன௃ள௄ாட வாழ்வில் நாந்ந௏ எருசிறு அைவில் இதரனக௃ கரடந௉ந௅டித்து வருகின௃வள௄ாந௏ ஋ன௃ந௄துந௏ நேரியுந௏. எரு குடுந௏ந௄ந௏. அது கணவன௃ நொரனவி, ந௅ள௃ரைகள௃ அடங்கிநௐ சிறு குடுந௏ந௄ந௏. கணவன௃, குடுந௏ந௄த்தரலவன௃; இரவுந௏ந௄கலுந௏ கடுரநொநௐாக உரழத்துந௉ தந௄ாருள௃ ஈட்டுகின௃ள௄ான௃. நொரனவி வீட்டில் இருந௃தவாவள௄ தன௃ குழந௃ரதகரைக௃ கவனித்துக௃தகாள௃கின௃ள௄ாள௃. அந௃த வீட்டுத்தரலவன௃ நான௃தாவன ெந௏ந௄ாதிக௃கின௃வள௄ன௃, நான௃ ஌ன௃ ஋ன௃ குடுந௏ந௄த்தார்க௃கு தகாடுக௃கவவண்டுந௏ ஋ன ஋ண்ணுவதில்ரல. இன௃னுந௏ தொல்லந௉வந௄ானால், அவன௃ தன௃ நொரனவி நொக௃களுக௃கு ஈவதில் –தகாடுந௉ந௄தில்- தான௃ உண்ரநொநௐான நொகிழ்ச௃சி தந௄றுகின௃ள௄ான௃.11

×