Sieu am san_khoa_tien_si_cuong

6,437 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
621
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sieu am san_khoa_tien_si_cuong

 1. 1. ChÈn ®o¸n siªu ©m trong s¶n phô khoa Ths TrÇn danh c ­êng
 2. 2. S¬ l­îc vÒ lÞch sö - 1880: Pierre Curie ph¸t hiÖn ra nguyªn t¾c cña hiÖu øng ¸p ®iÖn -1917: Paul Langevin øng dông ph¸t hiÖn tµu ngÇm b»ng siªu ©m -1942: Ian Dussik lÇn ®Çu tiªn øng dông siªu ©m trong y häc: Ph¸t hiÖn r·nh liªn b¸n cÇu -1943: ChÕ t¹o m¸y siªu ©m ®Çu tiªn -1958: Ian Donald lÇn ®Çu tiªn sö dông trong s¶n khoa
 3. 3. ¶nh h­ëng cña siªu ©m ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng
 4. 4. T¸c dông sinh häc cña siªu ©m - Mét c©u hái ®Æt ra tõ khi øng dông siªu ©m trong y häc: Siªu ©m cã h¹i g× kh«ng ?. -RÊt nhiÒu nghiªn cøu trªn thùc nghiÖm còng nh­ trªn con ng­êi nh­ng cho ®Õn nay ng­êi ta vÉn ch­a t×m thÊy cã nh÷ng chøng cí vÒ t¸c dông xÊu cña siªu ©m.
 5. 5. ¶ nh h­ëng cña siªu ©m ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng <ul><li>CÇn kh¼ng ®Þnh lµ siªu ©m kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn con ng­êi còng nh­ m«i tr­êng </li></ul><ul><li>Theo qui luËt chung, mét lo¹i tia bÊt kú ®Òu cã nh÷ng hiÖu øng cña nã ®Õn tæ chøc ®­îc th¨m dß: Lµm t¨ng nhiÖt ®é t¹i chç, g©y rèi lo¹n c¸c ph¶n øng sinh häc t¹i tæ chøc, g©y rèi lo¹n vÒ di truyÒn </li></ul>
 6. 6. ¶nh h­ëng cña siªu ©m ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng <ul><li>§Ó ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña tia siªu ©m ®Õn tæ chøc cña thai ng­êi ta sö dông mét kh¸i niÖm ®ã lµ c­êng ®é tia trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch: kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 94 mW/cm2. </li></ul><ul><li>TÊt c¶ c¸c ®Çu dß siªu ©m trong s¶n phô khoa ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o tiªu chuÈn nµy. </li></ul>
 7. 7. T¸c dông cña tia siªu ©m lªn tæ chøc -Sù dao ®éng cña sãng siªu ©m. -T¹o kho¶ng trèng trong tæ chøc -T¨ng nhiÖt ®é tæ chøc. Mét phÇn n¨ng l­îng cña tia siªu ©m biÕn thµnh nhiÖt lµm cho tæ chøng nãng lªn -T¸c dông sinh häc cña siªu ©m. Cho ®Õn nay ch­a ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng t¸c dông xÊu cña siªu ©m ®ªn con ng­êi
 8. 8. C¸c nghiªn cøu còng nh­ nh÷ng quan s¸t ®Òu: Kh«ng thÊy cã hiÖn t¨ng: DÞ d¹ng thai Thai chËm ph¸t triÓn ChËm ph¸t triÓn thÇn kinh vËn ®éng sau khi ®Î T¨ng tû lÖ khèi u hay bÖnh b¹ch cÇu Kh«ng cã thay ®æi trªn ®iÖn t©m ®å -Ng­êi ta ®· dïng thùc nghiÖm trªn chuét vµ quan s¸t trªn con ng­êi.
 9. 9. ¶ nh h­ëng cña siªu ©m ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng <ul><li>Mét sè l­u ý </li></ul><ul><li>Khi sö dông mode Doppler xung, v× n¨ng l­îng cña nã lín gÊp 10-20 lÇn mode siªu ©m B cho nªn cè g¾ng thao t¸c cµng nhanh cµng tèt. </li></ul><ul><li>Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn kÐo dµi thêi gian th¨m kh¸m mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt. </li></ul>
 10. 10. ¶ nh h­ëng cña siªu ©m ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng <ul><li>Bá ®Çu dß ra ngoµi khi ngõng th¨m kh¸m hoÆc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®o. </li></ul><ul><li>Tr¸nh sö dông Doppler xung khi kh«ng cÇn thiÕt, nhÊt lµ trong nh÷ng th¸ng ®Çu cña thai nghÐn. Cè g¾ng tao t¸c cµng nhanh cµng tèt trong tr­êng hîp cã chØ ®Þnh th¨m dß b»ng Doppler. </li></ul>
 11. 11. C¸c néi dung chÝnh cña siªu ©m trong s¶n phô khoa
 12. 12. Ph­¬ng tiÖn . - M¸y siªu ©m Tèi thiÓu ph¶i ®­îc trang bÞ hai ®Çu dß: ®Çu dß S¢ ®­êng bông 3,5 MHz vµ ®Çu dß S¢ ®­êng ©m ®¹o 7,5 MHz. - Cã c¸c ch­¬ng tr×nh tÝnh to¸n khi ®o. Tèi thiÓu ph¶i cã th­íc ®o kho¶ng c¸ch - Cã c¸c mode TM, mode Doppler xung vµ mµu lµ tèt nhÊt. - Cã thÓ cã mode 3D.
 13. 13. M¸y Siªu ©m vµ ®Çu dß siªu ©m (ALOKA ]
 14. 14. §Çu dß siªu ©m ®­êng ©m ®¹o (ALOKA]
 15. 15. §Çu dß siªu ©m 3D (ALOKA ]
 16. 16. Mét sè trang bÞ cÇn thiÕt kh¸c - HÖ thèng ghi video, hoÆc CD. - Mµn h×nh TV phôc vô cho ng­êi bÖnh, vµ häc viªn quan s¸t. - Bµn kh¸m siªu ©m phï hîp cho thao t¸c. - Phßng siªu ©m ®ñ réng vµ tho¸ng. - C¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó cho phÐp lµm c«ng t¸c gi¶ng dËy (nÕu cã thÓ]
 17. 17. Tr×nh tù th¨m kh¸m - Hái ng­êi phô n÷ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt.(tiÒn sö, KCC, bÖnh lý hiÖn t¹i]… - Chän ®Çu dac SA. - Chän c¸ch th¨m kh¸m cho phï hîp. - Chän ch­¬ng tr×nh trªn m¸y siªu ©m.
 18. 18. C¸c lo¹i siªu ©m øng dông trong s¶n khoa. - Siªu ©m c¸ch A: cßn gäi lµ siªu ©m mét chiÒu. - Siªu ©m c¸ch B: cßn gäi lµ siªu ©m 2 chiÒu [2D]. HiÖn nay øng dông réng r·i lµ siªu ©m 2D thêi gian thËt [real time]. - Siªu ©m c¸ch M cßn gäi lµ TM.
 19. 19. SI£U ¢M MODE B (2D REAL TIME]
 20. 20. SI£U ¢M MODE TM
 21. 21. Siªu ©m TM van nhÜ thÊt
 22. 22. SI£U ¢M MODE TM §éng m¹ch chñ
 23. 23. SI£U ¢M MODE TM ®o kÝch th­íc c¸c t©m thÊt
 24. 24. SI£U ¢M MODE TM ®Õm nhÞp tim thai
 25. 25. Mode DOPPLER Siªu ©m Doppler dïng th¨m dß hÖ thèng tuÇn hoµn mÑ con: Doppler xung Doppler liªn tôc Doppler mµu, Doppler t¨ng c­êng n¨ng l­îng
 26. 26. Doppler xung Doppler §M rèn b×nh th­êng
 27. 27. Doppler xung Doppler §M TC b×nh th­êng
 28. 28. Doppler xung Doppler §M n·o
 29. 29. DOPPLER Mµu
 30. 30. DOPPLER t¨ng c­êng n¨ng l­îng
 31. 31. Siªu ©m 3D Siªu ©m Mode Triplan Siªu ©m ba chiÒu [3D] thêi gian thËt. Siªu ©m 3D d¹ng bÒ mÆt Siªu ©m 3D d¹ng trong suèt
 32. 32. SI£U ¢M MODE triplan
 33. 33. SI£U ¢M 3D MODE bÒ mÆt
 34. 34. SI£U ¢M 3D MODE bÒ mÆt
 35. 35. SI£U ¢M 3D MODE bÒ mÆt
 36. 36. SI£U ¢M 3D MODE bÒ mÆt
 37. 37. SI£U ¢M 3D MODE trong suèt
 38. 38. ChØ ®Þnh, ®iÒu kiÖn vµ thêi gian th¨m kh¸m ChØ ®Þnh. -Thai nghÐn bÖnh lý: Bao gåm c¶ bÖnh lý cña ng­êi mÑ vµ bÖnh lý cña thai. Thêi gian vµ tÇn sè th¨m kh¸m siªu ©m tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ. -Thai nghÐn b×nh th­êng : §Òu phai ®­îc lµm siªu ©m nh­ng theo mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh
 39. 39. Thêi gian th¨m kh¸m . -Trong mét lÇn cã thai ng­êi phô n÷ ph¶i ®­îc lµm siªu ©m Ýt nhÊt 3 lÇn vµo ba thêi ®iÓm kh¸c nhau. -
 40. 40. LÇn ®Çu: 11-14 tuÇn (12 tuÇn) §©y lµ gian ®o¹n quan träng ®Ó tÝnh tuæi thai mét c¸ch chÝnh x¸c Nghiªn cøu h×nh th¸i sím cña ph«i. §o kho¶ng s¸ng sau g¸y ®Ó tÝnh nguy c¬ cña dÞ d¹ng nhiÔm s¾c thÓ nhÊt lµ ë nh÷ng phô n÷ cã nguy c¬.
 41. 41. - LÇn hai: 21-24 tuÇn (22 tuÇn) S iªu ©m nghiªn cøu h×nh th¸i thai nhi. L Çn siªu ©m b¾t buéc. LÇn siªu ©m quan träng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c dÞ d¹ng h×nh th¸i cña thai nhi. §o thai ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña thai. TÝnh tuæi thai
 42. 42. -LÇn 3: 30-32 tuÇn (32 tuÇn) Siªu ©m ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña thai Ph¸t hiÖn mét sè bÊt th­êng muén cña thai: Tim vµ thÓ trai. Ngoµi thêi gian chØ ®Þnh b¾t buéc trªn siªu ©m ®­îc lµm tuú theo tõng hoµn c¶nh vµ tõng tr­êng hîp cô thÓ
 43. 43. ChØ ®Þnh Doppler Ch­a cã chØ ®Þnh b¾t buéc lµm Doppler mét c¸ch hÖ thèng Trong nh÷ng tr­êng hîp bÖnh lý cña mÑ hoÆc cña thai: Doppler: §M rèn. §M n·o. §M TC mÑ v× nã rÊt cã gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng thai.
 44. 44. Ghi kÕt qu¶ siªu ©m. Cho ®Õn nay ch­a cã mét c«ng ­íc chung vÒ c¸ch ghi kÕt qu¶ siªu ©m chung. Yªu cÇu: Ghi cô thÓ, tèi thiÓu lµ c¸c sè ®o liªn quan. Nh÷ng bÊt th­êng quan s¸t thÊy ë mçi mét lÇn lµm siªu ©m. KÕt qu¶ siªu ©m ph¶i cã phÇn ch÷ vµ phÇn chøa h×nh ¶nh.
 45. 45. C¸c ®­êng c¾t chÝnh trong siªu ©m §­êng c¾t ngang §­êng c¾t däc §­êng c¾t trùc diÖn
 46. 46. S¬ ®å c¸c ®­êng c¾t cña ®Çu 1: C¾t däc 2: C¾t ®øng ngang 3: C¾t ngang
 47. 47. C¸c ®­êng c¾t ngang ®Çu
 48. 48. S¬ ®å c¸c ®­êng c¾t ngang ®Çu
 49. 49. §­êng c¾t ngang ®Çu trung b×nh
 50. 50. §­êng c¾t ngang ®Çu cao
 51. 51. §­êng c¾t ngang ®Çu qua ng· t­ NT
 52. 52. §­êng c¾t ngang ®Çu trung b×nh
 53. 53. §­êng c¾t ngang thÊp: nÒn sä
 54. 54. §­êng c¾t ngang qua hai hè m¾t
 55. 55. §­êng c¾t ngang lång ngùc
 56. 56. §­êng c¾t ngang lång ngùc: tim 4 buång
 57. 57. §­êng c¾t ngang lång ngùc: tim 4 buång
 58. 58. §­êng c¾t ngang bông
 59. 59. §­êng c¾t ngang bông
 60. 60. §­êng c¾t ngang bông
 61. 61. C¸c §­êng c¾t däc
 62. 62. §­êng c¾t ®øng däc ®Çu
 63. 63. §­êng c¾t däc th©n
 64. 64. §­êng c¾t däc chi d­íi
 65. 65. §­êng c¾t däc l­ng thai
 66. 66. §­êng c¾t däc l­ng thai
 67. 67. §­êng c¾t trùc diÖn
 68. 68. §­êng c¾t trùc diÖn
 69. 69. §­êng c¾t trùc diÖn
 70. 70. §­êng c¾t mòi c»m
 71. 71. §­êng c¾t mòi c»m
 72. 72. <ul><li>C¸C THêI §IÓM LµM SI£U ¢M TRONG S¶N KHOA </li></ul><ul><li>Siªu ©m lÇn 1 (quÝ I): 12 tuÇn (11-14) </li></ul><ul><li>Siªu ©m lÇn 2 (quÝ II): 22 tuÇn (21-24) </li></ul><ul><li>Siªu ©m lÇn 3 (quÝ III): 32 tuÇn (30-32) </li></ul>
 73. 73. Siªu ©m thai quÝ I: 12 tuÇn (11-14)
 74. 74. Siªu ©m quÝ I Môc tiªu . X¸c ®Þnh cã thai. VÞ trÝ cña thai. Sè l­îng thai X¸c ®Þnh sù sèng cña thai X¸c ®Þnh tuæi thai §o kho¶ng s¸ng sau g¸y Nghiªn cøu mét sè yÕu tè h×nh th¸i thai nhi sím
 75. 75. Siªu ©m quÝ ®Çu §­êng lµm Siªu ©m ®­êng bông: cÇn nhÞn tiÓu Siªu ©m ®­êng ©m ®¹o: kh«ng cÇn nhÞn tiÓu Thai nghÐn d­íi 11 tuÇn, nªn siªu ©m ®Çu dß ©m ®¹o.
 76. 76. Siªu ©m quÝ ®Çu §­êng c¾t §­êng c¾t däc tö cung §­êng c¾t ngang tö cung
 77. 77. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh cña tói thai. Tói thai ®­îc nh×n thÊy trªn siªu ©m vµo tuÇn thø 4-5 b»ng siªu ©m ®­êng ©m ®¹o vµ tuÇn thø 6 qua ®­êng bông. Lµ vïng ©m vang th­a, bê ®Òu, ®­îc bao bäc bëi vßng tÕ bµo l¸ nu«i ®Ëm ©m vang Tói thai th­êng n»m lÖch vÒ mét bªn cña tö cung X¸c ®Þnh cã thai
 78. 78. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói thai: trªn ®­êng c¾t däc, ngang X¸c ®Þnh cã thai
 79. 79. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh cña tói thai: n»m lÖch vÒ mét bªn thµnh tö cung X¸c ®Þnh cã thai
 80. 80. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói thai: trªn ®­êng c¾t däc vµ ngang: Thai 5 tuÇn
 81. 81. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói thai n»m gän trong bÒ dÇy cña niªm m¹c tö cung VÞ trÝ cña tói thai
 82. 82. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói thai n»m gän trong bÒ dÇy cña niªm m¹c tö cung VÞ trÝ cña tói thai
 83. 83. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói thai: Hai vµ ba tói thai Sè l­îng thai
 84. 84. Siªu ©m quÝ I X¸c ®Þnh sù sèng cña thai. C¸c dÊu hiÖu siªu ©m chøng tá thai sèng: Tói thai cã h×nh ¶nh vµ h×nh th¸i b×nh th­êng: Tói thai bê ®Òu, nÐt, vßng tÕ bµo l¸ nu«i râ nÐt KÝch th­íc t¨ng ®«i sau 1 tuÇn XuÊt hiÖn tói no·n hoµng XuÊt hiÖn ph«i
 85. 85. Siªu ©m quÝ I X¸c ®Þnh sù sèng cña thai Ho¹t ®éng tim thai: Doppler xung
 86. 86. Siªu ©m quÝ I NhÞp tim thai: NhÞp tim thai xuÊt hiÖn tõ khi xuÊt hiÖn ph«i §o nhÞp tim thai b»ng Doppler cã gi¸ trÞ x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n thai sèng
 87. 87. Siªu ©m quÝ I BiÓu ®å tÇn sè tim thai
 88. 88. Siªu ©m quÝ I §o kÝch th­íc tói thai. Tói thai ®­îc ®o tõ khi quan s¸t thÊy trªn siªu ©m. NÕu tói thai h×nh trßn chØ cÇn ®o mét chiÒu NÕu tói thai h×nh ovan cÇn ®o hai chiÒu lÊy trung b×nh §o tói thai cã gi¸ trÞ tÝnh tuæi thai ®Õn 7 tuÇn
 89. 89. Siªu ©m quÝ I §o kÝch th­íc tói thai. H×nh ¶nh tói thai h×nh trßn ®Òu
 90. 90. Siªu ©m quÝ I §o kÝch th­íc tói thai: tói thai h×nh trßn ®Òu
 91. 91. Siªu ©m quÝ I §o kÝch th­íc tói thai: Tói thai h×nh ovan
 92. 92. Siªu ©m quÝ I Ph©n biÖt tói thai thËt vµ tói thai gi¶. Tói thai gi¶. N»m ë gi÷a buång tö cung. Kh«ng thÊy vßng tÕ bµo l¸ nu«i. Thay ®æi h×nh d¹ng trªn c¸c ®­êng c¾t kh¸c nhau. KÝch th­íc kh«ng t¨ng.
 93. 93. Siªu ©m quÝ I §o kÝch th­íc tói thai. Tèc ®é ph¸t triÓn cña tói thai: T¨ng ®«i sau 1 tuÇn KÝch th­íc b×nh th­êng: -Tói thai 5mm: Thai 5 tuÇn -Tói thai 10mm: Thai 6 tuÇn -Tói thai 20mm: Thai 7 tuÇn
 94. 94. Siªu ©m quÝ I C¸c thµnh phÇn cña tói thai Tói no·n hoµng Mµng èi, khoang ngoµi thai Ph«i vµ c¸c thµnh phÇn cña ph«i
 95. 95. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh siªu ©m cña tói no·n hoµng: Lµ mét tæ chøc th­a ©m vang, trßn ®Òu, bê nÐt. Liªn hÖ víi thai nhi th«ng qua tuÇn hoµn no·n hoµng (èng no·n hoµng) Tói no·n hoµng
 96. 96. Siªu ©m quÝ I Tói no·n hoµng lµ mét thµnh phÇn cña ph«i. XuÊt hiÖn vµo tuÇn thø 6 N»m ngoµi buång èi (trong khoang ngoµi thai). KÝch th­íc b×nh th­êng 2-8mm (kh«ng v­ît qu¸10mm) Tói no·n hoµng xuÊt hiÖn chøng tá thai sèng Tói no·n hoµng biÕn mÊt sau 14 tuÇn Tói no·n hoµng
 97. 97. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói no·n hoµng: Tói no·n hoµng xuÊt hiÖn cïng víi ph«i,
 98. 98. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i, tói no·n hoµng n»m ngoµi buång èi
 99. 99. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói no·n hoµng.
 100. 100. Siªu ©m quÝ I Tói no·n hoµng vµ èng no·n hoµng
 101. 101. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh mµng èi, khoang ngoµi thai. Mµng èi: ®Ëm ©m vang, m¶nh, râ nÐt. Trong chøa n­íc èi vµ ph«i Khoang ngoµi thai (khoang t¹ng ngoµi). Lµ khoang chøa dÞch n»m gi÷a mµng èi vµ thµnh tö cung. Khoang ngoµi thai sÏ biÕn mÊt khi thai lín dÇn. Trong khoang ngµi thai cã h×nh ¶nh cña tói no·n hoµng.
 102. 102. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói èi, mµng èi, khoang ngoµi thai
 103. 103. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh tói èi, mµng èi, khoang ngoµi thai
 104. 104. Siªu ©m quÝ I Ph«i xuÊt hiÖn trªn siªu ©m vµo cuèi tuÇn thø 6, ®Çu tuÇn thø 7. H×nh ¶nh cña ph«i lµ ©m vang ®Ëm ®Æc, n»m trong buång èi. ThÊy ho¹t ®éng tim thai H×nh ¶nh ph«i
 105. 105. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i H×nh ¶nh ph«i
 106. 106. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i: Ph«i n»m trong buång èi, h×nh ¶nh cña mµng èi
 107. 107. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i Ph«i ph¸t triÓn theo tuæi thai: lÇn l­ît chóng ta cã thÓ quan s¸t thÊy c¸c thµnh phÇn cña ph«i Cùc ®Çu, cùc ®u«i H×nh ¶nh cña mÇm chi Cö ®éng cña ph«i
 108. 108. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i: X¸c ®Þnh cùc ®Çu vµ ®u«i
 109. 109. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i: cùc ®Çu, ®u«i vµ mÇm chi
 110. 110. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i: cùc ®Çu, cùc ®u«i
 111. 111. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh ph«i: c¸c mÇm chi
 112. 112. Siªu ©m quÝ I §o ph«i vµ thai
 113. 113. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi ®Çu m«ng §o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi §o kho¶ng s¸ng sau g¸y
 114. 114. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi ®Çu m«ng: Trªn ®­êng c¾t ®øng däc thai nhi Thai nhi trong t­ thÕ trung tÝnh Th­íc ®o ®Æt ë cùc ®Çu vµ cùc ®u«i cña thai §o chiÒu dµi ®Çu m«ng cã gi¸ trÞ tÝnh tuæi thai rÊt chÝnh x¸c tõ 7-12 tuÇn ChiÒu dµi ®Çu m«ng: 7mm thai 7 tuÇn
 115. 115. Siªu ©m quÝ I T­ thÕ ®o chiÒu dµi ®Çu m«ng:
 116. 116. Siªu ©m quÝ I S¬ ®å c¸ch ®o chiÒu dµi ®Çu m«ng
 117. 117. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi cña ph«i
 118. 118. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi ®Çu m«ng
 119. 119. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi ®Çu m«ng cña thai
 120. 120. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi ®Çu m«ng:
 121. 121. Siªu ©m quÝ I §o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh
 122. 122. Siªu ©m quÝ I §o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh: §­îc ®o tõ tuæi thai 9 tuÇn. Trªn ®­êng c¾t ngang ®Çu. H×nh ¶nh cña ®­êng gi÷a liªn tôc, ®Ëm ©m vang, hai n·o thÊt bªn lín, chiÕm 2 b¸n cÇu, 2 ®¸m rèi m¹ch m¹c ®Ëm ©m vang, c©n xøng ë bªn trong. §Æt th­íc ®o trªn b¶n x­¬ng §o vu«ng gãc víi ®­êng gi÷a
 123. 123. Siªu ©m quÝ I §o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh: §­êng kÝnh L§ cã gi¸ trÞ tÝnh tuæi thai cho ®Õn 27 tuÇn: §KL§ 9 mm: thai 9 tuÇn
 124. 124. Siªu ©m quÝ I ®o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh H×nh ¶nh cña ®µu ë tuæi thai 9 tuÇn
 125. 125. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh cña ®­êng giòa vµ ®¸m rèi m¹ch m¹c
 126. 126. Siªu ©m quÝ I ®o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh H×nh ¶nh ®­êng gi÷a, hai n·o thÊt bªn, hai ®¸m rèi m¹ch m¹c lín
 127. 127. Siªu ©m quÝ I H×nh ¶nh cña ®Çu vµ ®o ®­êng kÝnh l­ìng ®Ønh
 128. 128. <ul><li>Tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh cña ®­êng kÝnh L§ </li></ul><ul><ul><li>13 - 16 SA: 3.9 mm/ tuÇn (4mm/tuÇn) </li></ul></ul><ul><ul><li>17 - 28 SA: 3.1 mm/ tuÇn (3 mm/tuÇn) </li></ul></ul><ul><ul><li>§ñ th¸ng: 1.1 mm/ tuÇn (1mm/tuÇn) </li></ul></ul>
 129. 129. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi ChiÒu dµi x­¬ng ®ïi ®­îc ®o tõ tuæi thai 9 tuÇn trªn ®­êng c¾t däc ®ïi. §Æt th­íc ®o trªn hai ®Çu xu¬ng. §o däc th©n x­¬ng.
 130. 130. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi X­¬ng ®ïi ph¸t triÓn song song víi tuæi thai. §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi cã gi¸ trÞ tÝnh tuæi thai cho ®Õn ®ñ th¸ng. ChiÒu dµi X§: 14mm thai t­¬ng øng 14 tuÇn.
 131. 131. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi
 132. 132. Siªu ©m quÝ I §o chiÒu dµi x­¬ng ®ïi
 133. 133. Siªu ©m quÝ I Mét sè yÕu tè vÒ h×nh th¸i - HÖ thÇn kinh -Cét sèng -Tim, lång ngùc -Bông, hÖ tiÕt niÖu -C¸c chi
 134. 134. Siªu ©m quÝ I HÖ thÇn kinh: HÖ thÇn kinh h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn vµo tuÇn thø 8. Tõ b¶n TK-> è ng TK-> H×nh thµnh 3 tói n·o: tr­íc, gi÷a vµ sau. H×nh ¶nh cña 3 tói n·o: Cã thÓ quan s¸t ®­îc b»ng siªu ©m vµo thai 9 tuÇn. Nh÷ng vïng ©m vang th­a liªn tiÕp nhau trªn ®­êng c¾t ®øng däc ®Çu.