Lasten tukeminen
kun vanhemmalla on vaikeaa
1
Picture Antonia Ringbom,
in Solantaus&Ringbom, 2002
Petrozavosk
14. tammikuu...
Esityksen kulku
• Vanhempien vaikeudet, lasten kehitys ja
mielenterveysongelmat
• Kokemuksia muista maista
• Stigman merki...
Perheissä ja vanhemmilla on
usein vaikeuksia
• Parisuhdeongelmat
• Taloudelliset ongelmat
• Työttömyys
• Mielenterveys- ja...
Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat
tavallisia tavallisissa perheissä
• Noin 25% aikuisista kärsii mielenterveys- ja
päi...
Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat
tavallisia tavallisissa perheissä
Norjalainen tutkimus (Torvik TA, Rongmo K. 2011)
•...
Lapset ja vanhemman
mielenterveysongelmat
• Lapsilla 2-4 x vaara sairastua itsekin
– Ongelmat alkavat aikaisemmin
– Ovat v...
Ongelmien kasaantuminen, kun
vanhemmilla on vaikeaa
• Parisuhdeongelmat
• Perhesuhdeongelmat
• Puolison mielenterveys- ja ...
Lasten ongelmat
• Lapsilla lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa
– Kasvun ja kehityksen ongelmia
– Tunne-elämän ja käytt...
Vanhemman diagnoosin
merkitys
• Diagnoosi itsessään ei ole tärkeintä, vaan:
• Sairauden pitkäaikaisuus
• Komorbiditeetti (...
Miten lasten ongelmat syntyvät?
• Geenivaikutus?
• Ympäristövaikutus?
Tytti Solantaus, 2014
Lapsen kehitys
• Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa monitahoisen ja -
tasoisen ympäristön kanssa
Arkisen kanssakäymisen, to...
Mielenterveysongelmien vaikutus
vanhemmuuteen
• Mt- että päihdeongelmat vaikuttavat ihmisen tapaan
ajatella, tuntea ja toi...
Vanhemmuuden merkitys
• Vanhemmista riippuu kodin emotionaalinenja
toiminnallinen ilmapiiri
– Kuinka osoitetaan rakkautta ...
Vanhempien vaikeuksien välittyminen lapsiin
Fyysinen
terveys
Mielenterveys
Päihdekäyttö
Talous
Asuminen
Työelämä
Syrjintä
...
Vanhempien vaikeuksien välittyminen
lapsiin, päivähoidon ja koulun merkitys
Fyysinen
terveys
Mielenterveys
Päihdekäyttö
Ta...
Geenit ja ympäristö yhdessä
• Geeniperimä ei yksinään selitä
sukupolvista ketjua
• Geenien ja ympäristön monitasoinen
yhte...
17
Mitä tulisi tehdä?
Kyseessä on
•Yksilön kärsimys
•Perheen ongelma
•Yhteiskunnan ongelma
•Tarve toimia kaikilla tasoilla...
Mistä on lähdetty liikkeelle?
• Vanhempien ja lasten erottaminen toisistaan
– Lait ihmisoikeuksista, oikeudesta lapsiin
– ...
Lapsen ja nuoren tarpeet
hoitojärjestelmän suhteen
• Lastensuojelulliset tarpeet
– Hoivan riittävyys ja turvallisuus
• Las...
20
Paradigmamuutos
Lasten psykiatristen
ongelmien kartoitus ja
hoito
Kehityksen tukeminen
ja ongelmien ehkäisy
Lastensuoje...
Lapsen ja nuoren tarpeet
hoitojärjestelmän suhteen
• Lasten tarpeet kehityksellisen tukeen
– Kotona
– Koulussa
– Kodin ja ...
Mutta! Pärjäävyys, resilience
• Monet perheet ja lapset pärjäävät hyvin
• Jos 40% lapsista sairastuu, 60% ei
sairastu
• On...
Vanhemmat:
• ”Sairastuminen pysäytti. Ymmärsin, miten
tärkeitä lapset ovat”
• ”Vietämme enemmän aikaa yhdessä”
• ”Tuemme t...
Lasta tukevia tekijöitä
(joita pyrimme vahvistamaan)
• Koti
– Lämpimät ja tukevat suhteet vanhempiin ja
sisaruksiin
– Toim...
Prevention tutkimusnäyttö
Kourallinen mutta kasvava joukko nk. kovia
tutkimuksia preventionäytöstä (Siegenthaler et al,
JA...
Oma tutkimus Solantaus et al. 2006, 2009, 2010; Toikka
& Solantaus 2006; Punamäki et al 2013, Siegenthaler et al 2012
• Tu...
Vanhemman mielenterveysongelmien
ottaminen esille / tuominen pöydälle
• Uusi asia monessa maassa
• Kokemuksia kansainvälis...
Work Package 5 : Parenting and caring
for the children of mentally ill parents
CAMHEE (European Union) Program
Children an...
Partners in WorkPackage 5
Eastern Europe
• Bulgaria
• Lithuania
• Romania
Central Europe
• Austria
Northern Europe
• Finla...
Work Package 5
• To raise awareness of the needs of families and
children
• To develop policy and practice for the childre...
Levels of action in WP5
• Mass media: Awareness raising, anti-stigma
activities
• Policy and legislation: local, regional,...
Children with parental
mental problems
Parenting culture?
Rights of mentally ill parents
and of their children?
Institutio...
All countries in Eastern, Central and Northern
Europe – in the world? - share important issues
• Stigma of mental illness
...
Levels of action - you?
• Mass media: Awareness raising, anti-stigma
activities
• Policy and legislation: local, regional,...
Aims and actions of the Let’s Talk about
Children –program in Petrozavosk
• To be formulated with the group
Tytti Solantau...
Stigma
• Sekä mt että päihdeongelmat ovat vaiettuja
perheessä ja yhteisössä
• Muiden taholta syyllistäminen, torjunta,
syr...
Tavallisia lausahduksia/kokemuksia myös
terveys- ja sosiaalipalveluissa
• “Eivät nämä vanhemmat ole kiinnostuneita
lapsist...
Leima ja
mielenterveys- ja päihdeongelmat
• Stereotypiat
– ’väkivaltaisia’, ’huonoja vanhempia‘
• Ennakkoluulot
– ’eivät p...
Leiman ilmenemismuotoja
• Mielenterveysongelmat:
– heikko ihminen – sääli
• Päihdeongelmat:
– huono ihminen – halveksunta
...
Leima ja
mielenterveys- ja päihdeongelmat
• Myös lähipiirin leimaaminen
– lapsi sairas - vanhempi leimataan huonoksi
– per...
Leimaamisen seurauksia
• Leimaavat asenteet ja toiminta estävät
vanhempia kertomasta ongelmistaan,
hakeutumista hoitoon ja...
Kuitenkin
Työskentely perheen ja lasten tukemiseksi
edellyttää
•Vanhempien ymmärtämistä ts. miten ko.
ongelma vaikuttaa va...
Toimiva lapsi & perhe (Tl&p)
Tutkimus-kehittämis-implementaatiohanke/THL
I Lasten häiriöiden ehkäiseminen, kun vanhemmalla...
Työn lähtökohdat
• Lapsen kehityksen ekologia ja arkisen
vuorovaikutuksen merkitys
• Palvelujärjestelmässä yhteistoiminta ...
Lapsen kehityksen ekologia
• Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa monitahoisen ja -
tasoisen ympäristön kanssa,
• jokapäiväis...
Lapsen suotuisa kehitys -
Mitä Toimiva lapsi &perhe -työ voi antaa?
Toimiva lapsi & perhe –työn avulla pyritään
rakentamaa...
Vanhemman ongelmat
Mt-päihde-talous-rikokset ym
Perheiden koti-
palvelut
Lastensuojelu
Perheneuvola
Neuvola ja kouluth-
pa...
Toimiva lapsi & perhe -
työmenetelmät
• Yksinkertaiset työvälineet, jotka vievät työtä kohti
toivottua päämäärää
Perusmene...
Tl&p - menetelmien päämäärät
• Tukea kodin sisäisiä lasta suojaavia tekijöitä
– Vanhemmuuden tukeminen
– Vanhempien tuki l...
Kodin sisällä
• Mahdollisuus puhua vanhemman ongelmasta on
edellytys ongelmien pohtimiselle ja ratkaisuille
• Työmenetelmä...
Pyrkimyksenä
• Vanhemmat: mahdollisuus ymmärtää lasten
kokemuksia ja kyky tukea lasta pärjäämään
vanhemman oireiden kanssa...
Yhteistyösuhteen merkitys
• Yhteistyösuhde perustuu kahden
asiantuntijan kohtaamiselle
• Avoin keskustelu ja työskentely
e...
Kunnioittava suhde ja asenne vanhempiin –
ratkaiseva tekijä
• Vanhemmat ovat vahvin resurssi
lapsen/nuoren elämässä
• Kahd...
Ennen
• Minä lastenpsykiatri vanhemmalle:
• Nyt‫‏‬olisi‫‏‬tärkeää,‫‏‬että‫‏‬tekisitte‫‏‬näin….
= minä sanon mikä perheelle...
Nyt
• Minä: Monissa perheissä, joissa on
samanlainen tilanne kuin teillä, on tehty
näin*….‫‏‬Mitä‫‏‬luulette,‫‏‬sopisiko‫‏...
Lapset puheeksi-keskustelu
• 1-2 keskustelua vanhempien/asiakkaan
kanssa lapsista
• tarkoitus myös avata keskustelu lapsis...
Lapset puheeksi -keskustelu
• Lasten elämäntilanteen toiminnallinen ja kehitystä
edistävä keskustelu
• koti, päivähoito, k...
Lapset puheeksi -keskustelu
• Keinoja vanhemmille, päivähoitajalle, opettajalle,
nuorisotyöhön, harrastuksiin
– Heti kun p...
Lapset puheeksi -keskustelu
• Auttaa vanhempia ja työntekijää tunnistamaan lapsen ja
perheen/päivähoidon/koulun
– VAHVUUDE...
Kehitystä tukeva, toiminnallinen arvio (Lp)
• VAHVUUS
• on asia joka menee ok /kuten ennenkin
• ei edellytä erityisiä saav...
Toimintasuunnitelma
• Miten kotona, päiväkodissa ja koulussa voidaan
toimia jotta
• Vahvuudet vahvistuvat, esim.
– Ilon ko...
Vahvuudet työn keskiöön
• Vahvuuksien tunnistamisella, näkyväksi
tekemisellä ja niiden tukemisella on suuri
merkitys sekä ...
Taustalla:
Pärjäävyys (resilience)
• Asiat sujuvat, vaikka on olemassa
kehitystä vaarantava tekijä / riski /
olosuhde
• Pä...
Kehitystä tukeva, toiminnallinen arvio (Lp)
• HAAVOITTUVUUS
• on asia joka on jo ongelma, mutta
• myös tilanne, joka voi j...
Lapset puheeksi –Neuvonpito
• Lp:n jälkeen toteutetaan tarvittaessa
Lapset puheeksi –neuvonpito (Lp-Np)
• verkoston rakent...
Lapset puheeksi-keskustelu ja Lp-
Neuvonpito: kaksiportainen työmenetelmä
• Lapset puheeksi –keskustelussa identifioidaan
...
Lapset puheeksi – Neuvonpito
I Väline perheen tarpeisiin vastaamiseen
II Väline kehittää palvelujen yhteistyötä ja
rakenta...
Työskentely koulussa
• Miksi?
• Miten?
• Koulu on lapsen kehitysympäristö
Tytti Solantaus, 2014
Kehitysympäristö
• Ympäristö, jossa lapsi itse on osallisena,
vuorovaikutuksessa ja toiminnassa muiden kanssa
• Itsenäinen...
Lapsi kotona, koulussa ja päivähoidossa,
kun perheessä tai lapsella itsellään on vaikeuksia
Tunne-elämä
•Vetäytyminen, ala...
Lapset puheeksi –työn
päämäärät koulussa
• Lasten suotuisa kehityksen tuki kodin ja koulun
yhteistyössä
Käytännön päämäärä...
Lapset puheeksi -keskustelu
 Opettajan ja vanhempien yhteinen työväline
 Opettaja: Miten voisin parhaiten työskennellä
t...
Lapset puheeksi –keskustelu
opettajien ja vanhempien kesken
• Tutustumisen ja yhteistyön välineenä kaikille
perheille
• Ku...
Lopuksi
• Lasten ja nuorten kehityksen ymmärtämisessä
mennään kohti yhä kokonaisvaltaisempaa
näkemystä
• Painopiste siirty...
Antonia Ringbom
Kiitos!
Tytti Solantaus, 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lasten tukeminen kun vanhemmalla on vaikeaa

937 views

Published on

Basic training in FCFS (Effective Families Methods) Petrozavosk, Russia, 14.1.2014
Petrozavosk, Russia.

Tytti Solantaus lyhennetty esitys

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lasten tukeminen kun vanhemmalla on vaikeaa

 1. 1. Lasten tukeminen kun vanhemmalla on vaikeaa 1 Picture Antonia Ringbom, in Solantaus&Ringbom, 2002 Petrozavosk 14. tammikuuta, 2014 Tytti Solantaus Tytti.Solantaus@stakes.fi Tytti Solantaus, 2014
 2. 2. Esityksen kulku • Vanhempien vaikeudet, lasten kehitys ja mielenterveysongelmat • Kokemuksia muista maista • Stigman merkitys • Toimiva lapsi & Perhe –työ ja Lapset puheeksi –menetelmä lapsia ja perhettä tukemassa – Periaatteet, käytännöt Tytti Solantaus, 2014
 3. 3. Perheissä ja vanhemmilla on usein vaikeuksia • Parisuhdeongelmat • Taloudelliset ongelmat • Työttömyys • Mielenterveys- ja päihdeongelmat • Fyysiset sairaudet • Asunto-ongelmat • Lasten kasvatusongelmat • …. Tytti Solantaus, 2014
 4. 4. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tavallisia tavallisissa perheissä • Noin 25% aikuisista kärsii mielenterveys- ja päihdeongelmista • 10-15% äideistä kärsii synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, osa myös isistä 4Tytti Solantaus, 2014
 5. 5. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tavallisia tavallisissa perheissä Norjalainen tutkimus (Torvik TA, Rongmo K. 2011) • Noin 40% lapsista elää perheissä, joissa vanhemmalla on diagnosoitavissa oleva mielenterveys- tai päihdeongelma • Siis noin 20% perheistä 5Tytti Solantaus, 2014
 6. 6. Lapset ja vanhemman mielenterveysongelmat • Lapsilla 2-4 x vaara sairastua itsekin – Ongelmat alkavat aikaisemmin – Ovat vakavampia – Vaikeammin hoidettavissa • 3-sukupolven tutkimukset vahvistavat sukupolvien ketjun • (Hammen et al, 2004; Weissman et al, 2005; Olino et al, 2008)‫‏‬ 6 Tytti Solantaus, 2014
 7. 7. Ongelmien kasaantuminen, kun vanhemmilla on vaikeaa • Parisuhdeongelmat • Perhesuhdeongelmat • Puolison mielenterveys- ja päihdeongelmat • Lasten ongelmat • Väkivalta, erit. päihdeongelmissa • Fyysiset sairaudet • Työttömyys, taloudelliset vaikeudet • Huonot asuinolot • …. Ongelmat potentoivat toistensa vaikutusta 7Tytti Solantaus, 2014
 8. 8. Lasten ongelmat • Lapsilla lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa – Kasvun ja kehityksen ongelmia – Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia – Kouluvaikeuksia, keskittymisen ja oppimisen ongelmia – Mielenterveys- ja päihdeongelmia, – Sosiaalisia vaikeuksia, yksinäisyyttä – Fyysistä sairastamista – Onnettomuuksia Kyseessä on kansanterveysongelma 8Tytti Solantaus, 2014
 9. 9. Vanhemman diagnoosin merkitys • Diagnoosi itsessään ei ole tärkeintä, vaan: • Sairauden pitkäaikaisuus • Komorbiditeetti (useita diagnooseja, usein päihdeongelma, ahdistus ja depressio) • Molemmilla vanhemmilla ongelmia • Sairauden merkitys perheen vuorovaikutukseen! • Huom. Lääketieteellinen vs. Vuorovaikutuksellinen vakavuus Tytti Solantaus, 2014
 10. 10. Miten lasten ongelmat syntyvät? • Geenivaikutus? • Ympäristövaikutus? Tytti Solantaus, 2014
 11. 11. Lapsen kehitys • Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa monitahoisen ja - tasoisen ympäristön kanssa Arkisen kanssakäymisen, toiminnan ja tunnemaailman merkitys 11 Tytti Solantaus, 2014
 12. 12. Mielenterveysongelmien vaikutus vanhemmuuteen • Mt- että päihdeongelmat vaikuttavat ihmisen tapaan ajatella, tuntea ja toimia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja suoriutua arkisista tehtävistä – Vanhemman stressit välittyvät lapseen vuorovaikutuksen kautta – Perhe on tiivis vuorovaikutuksellinen yksikkö – Perheessä on paljon arkisia tehtäviä 12Tytti Solantaus, 2014
 13. 13. Vanhemmuuden merkitys • Vanhemmista riippuu kodin emotionaalinenja toiminnallinen ilmapiiri – Kuinka osoitetaan rakkautta ja kuinka lapsia rohkaistaan ja tuetaan – Miten hoidetaan lasten valvonta ja kurinpito – Miten perhe nauttii iloisista asioista yhdessä, miten ongelmia ratkaistaan yhdessä – Miten rakennetaan kokemusta yhteenkuuluvuudesta Koti on tiivis vuorovaikutuksellinen yksikkö Tytti Solantaus, 2014
 14. 14. Vanhempien vaikeuksien välittyminen lapsiin Fyysinen terveys Mielenterveys Päihdekäyttö Talous Asuminen Työelämä Syrjintä Rikosseuraamu s Muuta? Äidin jaksavuus Isän jaksavuus Parisuhde Vanhemmuus Lapset Tytti Solantaus, 2014
 15. 15. Vanhempien vaikeuksien välittyminen lapsiin, päivähoidon ja koulun merkitys Fyysinen terveys Mielenterveys Päihdekäyttö Talous Asuminen Työelämä Syrjintä Rikosseuraamu s Muuta? Äidin jaksavuus Isän jaksavuus Parisuhde Vanhemmuus Lapset Päivähoito Koulu Tytti Solantaus, 2014
 16. 16. Geenit ja ympäristö yhdessä • Geeniperimä ei yksinään selitä sukupolvista ketjua • Geenien ja ympäristön monitasoinen yhteisvaikutus • Ympäristön ongelmat aktivoivat geenivaikutuksen • Pohja ennaltaehkäisylle! Tytti Solantaus, 2014
 17. 17. 17 Mitä tulisi tehdä? Kyseessä on •Yksilön kärsimys •Perheen ongelma •Yhteiskunnan ongelma •Tarve toimia kaikilla tasoilla! Tytti Solantaus, 2014
 18. 18. Mistä on lähdetty liikkeelle? • Vanhempien ja lasten erottaminen toisistaan – Lait ihmisoikeuksista, oikeudesta lapsiin – Kulttuuriset käytännöt • Psyykenlääkkeiden kehitys johti avohoitoon 1950 – vanhemmat kotiin • Vanhemmuutta ja lasten tilannetta ei huomioitu – Kotona – Koulussa • Tarve kehittää lasta ja vanhempia tukevia palveluja • Koulun tukea lapsille Tytti Solantaus, 2014
 19. 19. Lapsen ja nuoren tarpeet hoitojärjestelmän suhteen • Lastensuojelulliset tarpeet – Hoivan riittävyys ja turvallisuus • Lasten oman psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon tarpeet • Lasten tarpeet kehityksellisen tukeen – Vanhempien tarpeet vanhemmuuden tukeen – Kehityksen tukeminen ja häiriöiden ehkäisy kotona ja koulussa 19Tytti Solantaus, 2014
 20. 20. 20 Paradigmamuutos Lasten psykiatristen ongelmien kartoitus ja hoito Kehityksen tukeminen ja ongelmien ehkäisy Lastensuojelun tarpeen kartoitus ja toimenpiteet Tytti Solantaus, 2014
 21. 21. Lapsen ja nuoren tarpeet hoitojärjestelmän suhteen • Lasten tarpeet kehityksellisen tukeen – Kotona – Koulussa – Kodin ja koulun yhteistyössä ______________________________________ • Lasten omat psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon tarpeet • Lastensuojelulliset tarpeet – Hoivan riittävyys ja turvallisuus 21Tytti Solantaus, 2014
 22. 22. Mutta! Pärjäävyys, resilience • Monet perheet ja lapset pärjäävät hyvin • Jos 40% lapsista sairastuu, 60% ei sairastu • On mahdollista olla hyvä vanhempi, antaa lapselle hyvä koti ja lapsuus mielenterveys- ja päihdeongelmista huolimatta Tytti Solantaus, 2014
 23. 23. Vanhemmat: • ”Sairastuminen pysäytti. Ymmärsin, miten tärkeitä lapset ovat” • ”Vietämme enemmän aikaa yhdessä” • ”Tuemme toinen toisiamme” • ”Nautimme pienistäkin asioista” • Perheissä on sekä haavoittuvuuksia että vahvuuksia Tytti Solantaus, 2014
 24. 24. Lasta tukevia tekijöitä (joita pyrimme vahvistamaan) • Koti – Lämpimät ja tukevat suhteet vanhempiin ja sisaruksiin – Toimiva arkipäivä – Ymmärrys perheen tapahtumista – Yhteinen ongelmaratkaisu • Hyvä koulu ja kokemus kuulumisesta kouluyhteisöön • Ikätasoinen toiminta kavereiden kanssa Tytti Solantaus, 2014
 25. 25. Prevention tutkimusnäyttö Kourallinen mutta kasvava joukko nk. kovia tutkimuksia preventionäytöstä (Siegenthaler et al, JAACAP, 2012) •Lasten psykiatrisen sairauden riski väheni 40% •Ennaltaehkäisy on mahdollista Tytti Solantaus, 2014
 26. 26. Oma tutkimus Solantaus et al. 2006, 2009, 2010; Toikka & Solantaus 2006; Punamäki et al 2013, Siegenthaler et al 2012 • Tutkittu Lapset puheeksi –keskustelua osana vanhemman psykiatrista hoitoa ja verrattu perheinterventioon • Todettu soveltuvaksi palvelu – ja perhekulttuuriin Sekä • Vaikuttavaksi lasten oireiden suhteen – Lasten psykiatriset oireet vähenivät ja myös uusien psyk. häiriöiden syntyminen väheni Tytti Solantaus, 2014
 27. 27. Vanhemman mielenterveysongelmien ottaminen esille / tuominen pöydälle • Uusi asia monessa maassa • Kokemuksia kansainvälisestä työstä Tytti Solantaus, 2014
 28. 28. Work Package 5 : Parenting and caring for the children of mentally ill parents CAMHEE (European Union) Program Children and Adolescents Mental Health in Enlarged European Union 2007-2009 Tytti Solantaus, 2014
 29. 29. Partners in WorkPackage 5 Eastern Europe • Bulgaria • Lithuania • Romania Central Europe • Austria Northern Europe • Finland • Norway Tytti Solantaus, 2014
 30. 30. Work Package 5 • To raise awareness of the needs of families and children • To develop policy and practice for the children and families with parental mental health problems with focus on parenting • To strengthen mental health promotion and prevention capacity and increase awareness • To advice EC and governments on mental health promotion actions for families with parental mental health problems Tytti Solantaus, 2014
 31. 31. Levels of action in WP5 • Mass media: Awareness raising, anti-stigma activities • Policy and legislation: local, regional, national, European levels • Health and social services: new philosophy – new practices • Work with families: methods, material, training for professionals working with families • Children and families: their living conditionsTytti Solantaus, 2014
 32. 32. Children with parental mental problems Parenting culture? Rights of mentally ill parents and of their children? Institutionalization of children? Stigma? Community based services? Infrastructure? Prevention and promotion? Preventive interventions?Knowledge base on parenting & parental mental problems? Child mental health in legislation and policy papers? Basic needs for shelter, food, support? Tytti Solantaus, 2014
 33. 33. All countries in Eastern, Central and Northern Europe – in the world? - share important issues • Stigma of mental illness • The culture of silence concerning mental health problems in families and in other social settings • Mental illness leads to accumulation of personal, interpersonal and social problems • The generational transfer of mental illness and social exclusion • Children neglected in policy and strategy papers and in legislation Tytti Solantaus, 2014
 34. 34. Levels of action - you? • Mass media: Awareness raising, anti-stigma activities • Policy and legislation: local, regional, national • Health and social services: new philosophy – new practices • Work with families: methods, material, training for professionals working with families • Children and families: their living conditions Tytti Solantaus, 2014
 35. 35. Aims and actions of the Let’s Talk about Children –program in Petrozavosk • To be formulated with the group Tytti Solantaus, 2014
 36. 36. Stigma • Sekä mt että päihdeongelmat ovat vaiettuja perheessä ja yhteisössä • Muiden taholta syyllistäminen, torjunta, syrjäyttäminen • Sisäistetty stigma: Häpeä, syyllisyys, kokemus itsestä epäonnistuneena ihmisenä 36Tytti Solantaus, 2014
 37. 37. Tavallisia lausahduksia/kokemuksia myös terveys- ja sosiaalipalveluissa • “Eivät nämä vanhemmat ole kiinnostuneita lapsistaan.” • “Ne sanoo heti, ettei niiden lapsilla ole mitään ongelmia” 37Tytti Solantaus, 2014
 38. 38. Leima ja mielenterveys- ja päihdeongelmat • Stereotypiat – ’väkivaltaisia’, ’huonoja vanhempia‘ • Ennakkoluulot – ’eivät pysty puhumaan lapsistaan’; me/ne • Syrjintä – Ei oteta mukaan päätöksentekoon – Holhoava suntautuminen palveluissa Tytti Solantaus, 2014
 39. 39. Leiman ilmenemismuotoja • Mielenterveysongelmat: – heikko ihminen – sääli • Päihdeongelmat: – huono ihminen – halveksunta • Rikollisuus: – Paha ihminen – torjunta Vahvin yhteinen reaktio on kuitenkin pelko kyseistä ihmistä kohtaan Tytti Solantaus, 2014
 40. 40. Leima ja mielenterveys- ja päihdeongelmat • Myös lähipiirin leimaaminen – lapsi sairas - vanhempi leimataan huonoksi – perheenjäsen sairas - perhe leimataan • 'anoreksiaperhe' • 'alkoholistiperhe' • 'väkivaltaperhe' • ’mielenterveysperhe’ • jne Tytti Solantaus, 2014
 41. 41. Leimaamisen seurauksia • Leimaavat asenteet ja toiminta estävät vanhempia kertomasta ongelmistaan, hakeutumista hoitoon ja lapsista puhumisen • Vanhemmat pyrkivät suojelemaan lapsiaan syrjinnältä ja kiusaamiselta • Pelkäävät huostaanottoa Tytti Solantaus, 2014
 42. 42. Kuitenkin Työskentely perheen ja lasten tukemiseksi edellyttää •Vanhempien ymmärtämistä ts. miten ko. ongelma vaikuttaa vanhemman kykyyn hoitaa kotia ja lasta •Lapsen kokemuksen ja tarpeiden ymmärtämistä •Ja näiden yhteensovittamista Tytti Solantaus, 2014
 43. 43. Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) Tutkimus-kehittämis-implementaatiohanke/THL I Lasten häiriöiden ehkäiseminen, kun vanhemmalla on vaikeaa, v 2001- – Huomio lapsiin aikuisille suunnatuissa palveluissa – Tuki lapsille kodeissa, päivähoidossa, koulussa (lapsen kehitysympäristöissä) II Monialaisten, monisektoraalisten peruspalvelujen rakentaminen yhteistyössä kuntien kanssa • THL-tiimi – Mika Niemelä, projektipäällikkö – Maija Hiltula, suunnittelija – Tytti Solantaus, projektin johtaja Tytti Solantaus, 2014
 44. 44. Työn lähtökohdat • Lapsen kehityksen ekologia ja arkisen vuorovaikutuksen merkitys • Palvelujärjestelmässä yhteistoiminta yli sektorirajojen Tytti Solantaus, 2014
 45. 45. Lapsen kehityksen ekologia • Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa monitahoisen ja - tasoisen ympäristön kanssa, • jokapäiväisessä arkisessa kanssakäymisessä syntyy sisäisiä prosesseja, rakenteita, malleja, kykyjä … kotona, päivähoidossa, koulussa, kaveripiirissä, jotka näin ollen ovat kehitysympäristöjä 45 Tytti Solantaus, 2014
 46. 46. Lapsen suotuisa kehitys - Mitä Toimiva lapsi &perhe -työ voi antaa? Toimiva lapsi & perhe –työn avulla pyritään rakentamaan •Lapsen/nuoren arkipäivää juuri tälle lapselle sopivaksi kotona, koulussa, kaveripiirissä (kaikissa kehitysympäristöissä) – Lapset puheeksi -keskustelu •Palvelujärjestelmää, jossa tämä on mahdollista – Lapset puheeksi -neuvonpito Tytti Solantaus, 2014
 47. 47. Vanhemman ongelmat Mt-päihde-talous-rikokset ym Perheiden koti- palvelut Lastensuojelu Perheneuvola Neuvola ja kouluth- palvelut Toimeentulo- palvelut Päivähoito/ koulu Perusth- palvelut Vanhemman mt – ja päihdepalvelut Työvoima- palvelut Erikois-sh Lapset vanhemmat Tytti Solantaus Vankeinhoito
 48. 48. Toimiva lapsi & perhe - työmenetelmät • Yksinkertaiset työvälineet, jotka vievät työtä kohti toivottua päämäärää Perusmenetelmät peruspalveluissa • Lapset puheeksi –keskustelu (Lp) • Lapset puheeksi – Neuvonpito (Lp-Np) • Opaskirjaset Lisäksi • Tl&p –perheinterventio, Vertti ryhmät Tytti Solantaus, 2014
 49. 49. Tl&p - menetelmien päämäärät • Tukea kodin sisäisiä lasta suojaavia tekijöitä – Vanhemmuuden tukeminen – Vanhempien tuki lapsen pärjäävyydelle • Tukea kodin ulkopuolisia suojaavia tekijöitä – Tukiverkoston vahvistaminen – Koulun tukeminen • Lapsen ja perheen hoitopalveluista huolehtiminen Tytti Solantaus, 2014
 50. 50. Kodin sisällä • Mahdollisuus puhua vanhemman ongelmasta on edellytys ongelmien pohtimiselle ja ratkaisuille • Työmenetelmät pyrkivät – Avoimeen keskusteluun ja yhteiseen ongelmanratkaisuun liittyen vanhemman vaikeuksiin – toimivaan arkipäivää – tukemaan vanhempia huolehtimaan lasten tarpeista, myös hoitoon saattamisesta 50Tytti Solantaus, 2014
 51. 51. Pyrkimyksenä • Vanhemmat: mahdollisuus ymmärtää lasten kokemuksia ja kyky tukea lasta pärjäämään vanhemman oireiden kanssa • Lapset: mahdollisuus ymmärtää mitä on tapahtumassa ja saada tukea tilanteessa pärjäämiseen • Lapset ja vanhemmat: yhteinen ongelmanratkaisu ja sense of agency Tytti Solantaus, 2014
 52. 52. Yhteistyösuhteen merkitys • Yhteistyösuhde perustuu kahden asiantuntijan kohtaamiselle • Avoin keskustelu ja työskentely edellyttävät psyykkisesti sairaan vanhemman ja perheen kunnioittamista • Syyllistäminen estää ymmärrystä ja yhteistyösuhdetta Tytti Solantaus, 2014
 53. 53. Kunnioittava suhde ja asenne vanhempiin – ratkaiseva tekijä • Vanhemmat ovat vahvin resurssi lapsen/nuoren elämässä • Kahden asiantuntijatahon kohtaaminen • Perheenjäsenet asiantuntijoita omassa asiassaan, työntekijä hallitsee ammattitiedon • Ymmärryksen merkitys Tytti Solantaus, 2014
 54. 54. Ennen • Minä lastenpsykiatri vanhemmalle: • Nyt‫‏‬olisi‫‏‬tärkeää,‫‏‬että‫‏‬tekisitte‫‏‬näin…. = minä sanon mikä perheelle/lapselle on tärkeää Tytti Solantaus, 2014
 55. 55. Nyt • Minä: Monissa perheissä, joissa on samanlainen tilanne kuin teillä, on tehty näin*….‫‏‬Mitä‫‏‬luulette,‫‏‬sopisiko‫‏‬tämä‫‏‬ teillekin?** *Ammattitiedon antaminen perheelle **Vanhempien oma asiantuntemus käyttöön, vanhemmat päättävät Tytti Solantaus, 2014
 56. 56. Lapset puheeksi-keskustelu • 1-2 keskustelua vanhempien/asiakkaan kanssa lapsista • tarkoitus myös avata keskustelu lapsista osaksi työskentelysuhdetta • Manuaali ja lokikirja nettissä Tytti Solantaus, 2014
 57. 57. Lapset puheeksi -keskustelu • Lasten elämäntilanteen toiminnallinen ja kehitystä edistävä keskustelu • koti, päivähoito, koulu, vapaa-aika • Suunnitelma, miten lasta tuetaan kodin / koulun arkipäivässä • Eväät vanhemmille ja työntekijälle lasten tukemiseksi • Lisäavun järjestäminen tarvittaessa Neuvonpidon avulla • Tulevaisuuteen suuntautuminen • Vanhemman asiantuntemuksen kunnioittaminen Tytti Solantaus, 2014
 58. 58. Lapset puheeksi -keskustelu • Keinoja vanhemmille, päivähoitajalle, opettajalle, nuorisotyöhön, harrastuksiin – Heti kun perheen / lapsen/nuoren elämään tulee paineita – Kun vanhempi on hoidossa – Lapsen psykiatrista hoitoa odoteltaessa – Hoidon aikana – Vaikka lapsi/nuori ei itse ko. hoitoa haluaisikaan • Tarvittaessa aktivoidaan Neuvonpidon avulla perheen ja lapsen oma sosiaalinen verkosto sekä muut palvelut ja toimijat Tytti Solantaus, 2014
 59. 59. Lapset puheeksi -keskustelu • Auttaa vanhempia ja työntekijää tunnistamaan lapsen ja perheen/päivähoidon/koulun – VAHVUUDET ja – HAAVOITTUVUUDET • Ja tehdään toimintasuunnitelma miten – vahvistaa lapsen vahvuuksia – tukea haavoittuvuuksissa • Ei ole lasten/nuorisopsykiatrinen arvio Tytti Solantaus, 2014
 60. 60. Kehitystä tukeva, toiminnallinen arvio (Lp) • VAHVUUS • on asia joka menee ok /kuten ennenkin • ei edellytä erityisiä saavutuksia, lahjakkuutta, erityistaitoja • voi liittyä lapseen tai perheeseen Tytti Solantaus, 2014
 61. 61. Toimintasuunnitelma • Miten kotona, päiväkodissa ja koulussa voidaan toimia jotta • Vahvuudet vahvistuvat, esim. – Ilon kokemusten lisääminen kotona, päivähoidossa, koulussa • Haavoittuvuuksissa tuetaan suojaavia tekijöitä – Miten toimia kun sijaiset vaihtuvat? – Miten toimia kun vanhempi on ärtynyt? Tytti Solantaus, 2014
 62. 62. Vahvuudet työn keskiöön • Vahvuuksien tunnistamisella, näkyväksi tekemisellä ja niiden tukemisella on suuri merkitys sekä lapsille ja vanhemmille että työntekijöille – Suhteen painopisteen muutos positiiviseen – Itseluottamus, pärjäävyyden kokemus molemmille – tie tulevaisuuteen Tytti Solantaus, 2014
 63. 63. Taustalla: Pärjäävyys (resilience) • Asiat sujuvat, vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / riski / olosuhde • Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa (Luthar 2007, Rutter 2010) • Pärjäävyys on prosessi Tytti Solantaus, 2014
 64. 64. Kehitystä tukeva, toiminnallinen arvio (Lp) • HAAVOITTUVUUS • on asia joka on jo ongelma, mutta • myös tilanne, joka voi johtaa ongelmiin • kuten perhe- pv-hoito- tai koulutilanteen ja lapsen/nuoren omien ominaisuuksien yhteen sopimattomuus – vauhdikas lapsi ja ärtyvä vanhempi – arka lapsi ja eristäytyvä vanhempi – Vilkas lapsi ja levoton pv-hoitoryhmä / luokka – Masentunut lapsi ja vaihtuvat sijaiset Tytti Solantaus, 2014
 65. 65. Lapset puheeksi –Neuvonpito • Lp:n jälkeen toteutetaan tarvittaessa Lapset puheeksi –neuvonpito (Lp-Np) • verkoston rakentaminen lapsen ympärille – Perheen ja lapsen oman sosiaalisen verkoston aktivointi – Tarvittavien palvelujen aktivointi – Vahvistamaan lapsen vahvuuksia ja tukemaan haavoittuvuuksissa Tytti Solantaus, 2014
 66. 66. Lapset puheeksi-keskustelu ja Lp- Neuvonpito: kaksiportainen työmenetelmä • Lapset puheeksi –keskustelussa identifioidaan yhdessä vanhempien/lapsen, päivähoidon/ koulun kanssa lapsen vahvuudet ja haavoittuvuudet verkoston toiminnan pohjaksi • Lp-Neuvonpito tuo tarvittavat tahot yhteen ja sitouttaa toimijat tehtäviin, joihin jokainen kokee pystyvänsä Tytti Solantaus, 2014
 67. 67. Lapset puheeksi – Neuvonpito I Väline perheen tarpeisiin vastaamiseen II Väline kehittää palvelujen yhteistyötä ja rakentaa sitä tukevaa infrastruktuuria Tytti Solantaus, 2014
 68. 68. Työskentely koulussa • Miksi? • Miten? • Koulu on lapsen kehitysympäristö Tytti Solantaus, 2014
 69. 69. Kehitysympäristö • Ympäristö, jossa lapsi itse on osallisena, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa muiden kanssa • Itsenäinen merkitys lapsen kehitykselle • Vuorovaikutuksen ja toiminnan laatu vaikuttaa lapsen kehityksen kulkuun – Suotuisaan kehitykseen – Epäsuotuisaan kehitykseen, myös psyk häiriöihin • Koti, päivähoito, koulu, vapaa-ajan ympäristöt 69 Tytti Solantaus, 2014
 70. 70. Lapsi kotona, koulussa ja päivähoidossa, kun perheessä tai lapsella itsellään on vaikeuksia Tunne-elämä •Vetäytyminen, alakulo, itkuisuus, ahdistus, pelot Käytös •Ärtyvyys, käytösongelmat, aggressiivisuus •Konfliktit muiden lasten ja aikuisten kanssa Oppiminen •Keskittymättömyys, oppimisen ongelmat, motivaatio- ongelmat Koti, päivähoito ja koulu: Miten toimia lapsen/nuoren kanssa? Tytti Solantaus, 2014
 71. 71. Lapset puheeksi –työn päämäärät koulussa • Lasten suotuisa kehityksen tuki kodin ja koulun yhteistyössä Käytännön päämäärät koulussa • Lapsen koulupäivän sujuminen, • Opettajan työn helpottuminen ja tukeminen • Kodin ja koulun sujuva ja molempia osapuolia kunnioittava yhteistyö Tytti Solantaus, 2014
 72. 72. Lapset puheeksi -keskustelu  Opettajan ja vanhempien yhteinen työväline  Opettaja: Miten voisin parhaiten työskennellä teidän lapsenne kanssa koulupäivän aikana?  Tarvittaessa mukaan koulupsykologi tai sosiaalityöntekijä  Ei ole psykiatrinen haastattelu /arvio  Lisäavun järjestäminen tarvittaessa ja oppilashuolto työryhmän kokous Neuvonpidon struktuurilla Tytti Solantaus, 2014
 73. 73. Lapset puheeksi –keskustelu opettajien ja vanhempien kesken • Tutustumisen ja yhteistyön välineenä kaikille perheille • Kun perheessä on vanhempia rasittavia paineita, jotka voivat heijastua lapseen koulussa • Kun koulussa on toimintaan vaikuttavia paineita, jotka heijastuvat lapseen • Kun lapsella/nuorella on ongelmia Tytti Solantaus, 2014
 74. 74. Lopuksi • Lasten ja nuorten kehityksen ymmärtämisessä mennään kohti yhä kokonaisvaltaisempaa näkemystä • Painopiste siirtyy kehityksen tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn • Palvelujen tulee kehittyä samansuuntaisesti: aika on ajanut ohi sektoriajattelun. Tarvitaan kokonaisvaltaista toimintatapaa päivähoitoon, kouluun ja sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteistyössä kotien kanssa. Tytti Solantaus, 2014
 75. 75. Antonia Ringbom Kiitos! Tytti Solantaus, 2014

×