Joomla Extension

1,542 views

Published on

Free Joomla Extension Description

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joomla Extension

 1. 1. • โมดูลเปนสวนประกอบทีใชสําหรับแสดงผลในหนาเว็บไซต ่ เปรยบเสมอนเปนกลองแตละกลองหรอเปนบลอกทสามารถแสดงผล ป ี ส ื ป    ื ป ็ ี่ส ส หรือติดตอกับผูชมได • โมดูลจะตองมีการกําหนดตําแหนงที่จะแสดงผลวาจะวางที่ตําแหนงใด ของเว็บไซต เชน ดานบน ดานซาย ดานขวา เปนตน ็ ไ  ป • โมดลสามารถรับขอมลจากผชมไดอีกดวย โมดูลสามารถรบขอมูลจากผู มไดอกดวย • โมดูลมีขอจํากัดในการปรับแตงพารามิเตอรการทํางานไดเพียงบางสวน เทานั้น
 2. 2. โมดูล Top ู โมดูล Newsflash โมดูล Main Menu Menu โมดูล ู Search โมดูล Latest โมดูล News Popular โมดูล Other Menu โมดูล Polls โมดูล Key Concepts โมดล โมดูล Who’s Online โมดูล Login Form โมดูล Advertisement
 3. 3. โมดูล รายละเอียด Archived Content แสดง Article ที่เก็บอยใน Achieve ทเกบอยู Banner แสดงปายโฆษณาบนเว็บไซตหมุนเวียนสับเปลี่ยนตามที่กําหนด Breadcrumbs แสดงพาธโครงสรางของเว็บไซตในหนาปจจุบันที่เปดดูตาม Section, Category ที่มี การกาหนดไว ํ ไ Custom HTML เปนโมดูลทอนุญาตใหเขยน เปนโมดลที่อนญาตใหเขียน Code HTML ขึ้นมาเองได เพอแสดงผลตามทตองการ ขนมาเองได เพื่อแสดงผลตามที่ตองการ Feed Display แสดง Syndicate Feed Footer แสดงขอมูล Joomla! Copyright Latest News แสดงรายการ Article ที่สรางขึ้นมาลาสุด Login L i แสดงแบบฟอรมสาหรบลอกอนเขาสู แสดงแบบฟอรมสําหรับล็อกอินเขาสระบบ Menu แสดงเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ Most Read Content แสดง Article ที่มผูคลิกเขามาอานเยอะที่สุด ี
 4. 4. โมดูล รายละเอียด Newsflash เปนโมดูลทใชสุ เลอก เปนโมดลที่ใชสมเลือก Article จาก Category ที่กําหนดขึ้นมาแสดงบนเว็บไซต โดยทก ทกาหนดขนมาแสดงบนเวบไซต โดยทุก ครั้งที่เปดหนาเว็บใหมกจะสุมแสดงไปเรื่อยๆ ็ Poll แสดงโพลสําหรับใหผูชมเลือกโหวต Random Image g สุมเลือกภาพจากไดเรกทอรีที่กําหนดมาแสดงบนเว็บไซต ุ Related Articles แสดงลิงคไปยัง Article อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ Article ปจจุบันที่ผูอานกําลังเปดดู อยู อย โดยตรวจสอบจาก meta k t keyword ที่กําหนดไวในแตละ A ti l d ทกาหนดไวในแตละ Article Search แสดงชองกรอกขอความสําหรับคนหาขอมูลในเว็บไซต Sections แสดง Section ทั้งหมดที่สรางในเว็บไซต สําหรับเชื่อมโยงไปยัง Article ภายใน Section นั้นๆ นนๆ Statistics แสดงสถิติเกี่ยวกับเซิฟเวอรที่ตดตั้ง Joomla! รวมไปถึงสถิติการใชงานเว็บไซต ิ Syndicate สราง Syndicate Feed ในหนาที่แสดงโมดูลนี้ Who s Who’s Online แสดงจานวนผู มในเวบไซต แสดงจํานวนผชมในเว็บไซต Wrapper แสดงหนาตาง iFrame เพื่อเชื่อมไปยังเว็บไซตที่กําหนด
 5. 5. • ซับซอนมากกวาโมดูล • มีีสวนทีี่แสดงผลในหนาเว็บไซตและมีสวนที่สามารถปรับแตงการ ใ ็ ไ ี ี ทํางานในหนา Administration • สามารถปรับแตงการทํางานไดอยางละเอียด • สามารถสรางลิงกเพื่อเชื่อมโยงจากเมนูไดโดยตรง • สามารถแสดงผลไดในหนาเว็บไซตท้ังหนา ไ  ็ ไ  • ในหนาเว็บหนาหนึ่งสามารถมีคอมโพเนนตเดียวตอหนา ในขณะที่โมดล ในหนาเวบหนาหนงสามารถมคอมโพเนนตเดยวตอหนา ในขณะทโมดูล สามารถแสดงไดหลายโมดูล
 6. 6. คอมโพเนนต Search โมดูล โมดล Search โมดูล Polls คอมโพเนนต Polls
 7. 7. คอมโพเนนต รายละเอียด Banner สาหรบกาหนดคาเพอแสดงปายโฆษณาทงแบบรูปภาพและขอความ สําหรับกําหนดคาเพื่อแสดงปายโฆษณาทั้งแบบรปภาพและขอความ Contact สําหรับแสดงรายชื่อและรายละเอียดของบุคคล เชน ชื่อ, ตําแหนง, อีเมล, ที่อยู, เบอร โทรศั ป โ ัพท เปนตน News Feeds ทํางานคลายกับโมดููล Feed Display ที่ใชสําหรับแสดงขอมููล Feed ตรงตําแหนงที่ p y กําหนดไว แต News Feeds จะมีรายละเอียดที่มากกวา สามารถกําหนดแหลงขอมูลที่ รวบรวม Feed จากที่ตางๆ มารวมกันไวได จากทตางๆ มารวมกนไวได Polls มีหนาที่ในการสรางโพลใหมรวมไปถึงการปรับแตงการทํางานของโพลเพื่อนําไปแสดง บนเว็บไซตผานทางโมดูล Polls Search S h ทาหนาทแสดงคาทผูชมคนหาผานโมดูล S h หากตองการเกบขอมูลวาผูชมคนหา ํ  ี่ ส ํ ี่   โ Search  ็    คําวาอะไรบางในเว็บไซตและไดผลลัพธการคนหากี่คําสามารถใชคอมโพเนนตนี้มา ชวยในการเก็บขอมูลได โดยการตังคาการเก็บสถิติเปน Enabled ้ Web Links ทาหนาทและแสดงลงก เหมาะสาหรบผู แลเวบทตองการจดเกบลงกใหเปนหมวดหมู ทําหนาที่และแสดงลิงก เหมาะสําหรับผดูแลเว็บที่ตองการจัดเก็บลิงกใหเปนหมวดหม ในเรื่องที่นาสนใจ 
 8. 8. • ปลั๊กอินเปนสวนที่เขามาเกี่ยวของในการติดตอระหวางผูชมหรือผูดูแล เวบกบ J l ! ป ั๊ ิ ส ็ ั Joomla! ปลกอนสามารถตรวจจบขอมูลทสงมาจาก J l ! ั  ี่ส Joomla! และแกไขขอมูลนั้นกอนนที่จะสงกลับไปใหกับผูใช นอกจากนี้ยัง สามารถตรวจจับขอมูลที่สงมาจากผูใชกอนที่จะสงกลับไปใหกบ  ั Joomla! ไดอีกดวย ไดอกดวย
 9. 9. http://www.joomlapolis.com/
 10. 10. http://extensions.joomla.org/extensions/82/details
 11. 11. http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a- images/photo-flash-gallery/254
 12. 12. http://extensions.joomla.org/extensions/ communication/forum
 13. 13. http://www.joomlacontenteditor.net/
 14. 14. http://www.jevents.net/
 15. 15. http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and- feedback/articles-comments/9985
 16. 16. http://extensions.joomla.org/extensions/1606/details p //e e s o s joo a o g/e e s o s/ 606/de a s
 17. 17. http://extensions.joomla.org/extensions/102/details
 18. 18. • http://extensions.joomla.org/ (Eng) • http://www.noartclub.com/ (Thai) • http://www.joomlathai.net/freestyle/ (Thai)

×