1
Webquest เปนนวัตกรรมการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนใชขอมูล
ออนไลนในการเรียนรูแบบสืบสอบ เนนที่กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
  ...
Dr. Bernie Dodge แหง San Diego State University ผูริเริ่มพัฒนานวัตกรรม WebQuest
       ในปจจุบันไดรบความนิยมเปน...
SITE Conference, USA. 2008
10/9/2009  Jintavee Monsakul  6
Radio Days: A WebQuest
      (http://www.thematzats.com/radio)
10/9/2009      Jintavee Monsakul     7
10/9/2009  Jintavee Monsakul  8
ครู ม อบให นั ก เรี ย นสื บ ค น สารสนเทศ   ครูตั้งคําถามกับผูเรียนวา “เมื่อพิจารณา
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 5 ประเท...
เปนสวนที่กลาวถึงที่มาของกิจกรรมการเรียนรู
บอกใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาอะไร ใน
สวนนี้ผูพัฒนาตองพยายามกระต...
สวนนี้ตองบอกนักเรียนใหทราบถึงผลลัพธที่
นักเรียนตองจัดทําขึ้นเมื่อจบกิจกรรมนี้แลว ใน
กรณีที่ผูพัฒนาตองการใหเตรียมอ...
สวนนี้ผูพัฒนาตองบอกนักเรียนใหทราบถึง
รายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ที่นักเรียนตอง
ดําเนินการ (แนะนําใหเขียนเปนขอๆ) ผูพั...
เปนสวนที่ผูพัฒนาจะแสดงเกณฑการตัดสินและ
ความหมายของคะแนนใหนักเรียนทราบโดยใช
rubric ในการประเมิน ผูพัฒนาแสดงใหเห็นโด...
สวนนี้ผูพัฒนาตองสรุปใหนักเรียนทราบถึง
ความสําคัญและคุณคาของเนื้อหากิจกรรมนั้น ๆ
เนนที่เมื่อจบกิจกรรมนั้น ๆ แลวนักเร...
สวนนี้ผูพัฒนาจะแสดงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงอางอิงตาง ๆ เชน แหลงของรูปภาพ เพลง
เอกสาร ฯลฯ ที่ใชในการพัฒนากิจก...
เปนสวนที่ผูพัฒนาชี้แจงครูที่สนใจเขามาใช
WebQuest ชิ้นนั้นๆ โดยประกอบดวยรายละเอียด
ตางๆ คือ
   • บทนํา
   • เกี่...
A WebQuests is as scaffolded learning structure
That use links to essential resources on the World Wide Web
An authentic t...
Participation in a final group process that attempts to transform
newly acquired information into a more sophisticated
und...
2726344 M1 L3
2726344 M1 L3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2726344 M1 L3

1,150 views
1,084 views

Published on

Lesson 1.3 Webquest

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
308
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2726344 M1 L3

 1. 1. 1
 2. 2. Webquest เปนนวัตกรรมการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนใชขอมูล ออนไลนในการเรียนรูแบบสืบสอบ เนนที่กิจกรรมสงเสริมทักษะการ  คนควา การคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ซึ่งจะชวย สนับสนุนใหผูเรียนคิดเปนทําเปน และยังชวยสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต โดยมากจะประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ • การนําเขาสูบทเรียน  • ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย • กระบวนการทํางาน แหลงอางอิงการเรียนรู • การประเมินผล • บทสรุป
 3. 3. Dr. Bernie Dodge แหง San Diego State University ผูริเริ่มพัฒนานวัตกรรม WebQuest ในปจจุบันไดรบความนิยมเปนอยางมากจากประเทศตาง ๆ ั
 4. 4. SITE Conference, USA. 2008
 5. 5. 10/9/2009 Jintavee Monsakul 6
 6. 6. Radio Days: A WebQuest (http://www.thematzats.com/radio) 10/9/2009 Jintavee Monsakul 7
 7. 7. 10/9/2009 Jintavee Monsakul 8
 8. 8. ครู ม อบให นั ก เรี ย นสื บ ค น สารสนเทศ ครูตั้งคําถามกับผูเรียนวา “เมื่อพิจารณา เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 5 ประเทศ ตามลั ก ษณะทางสั ง คม ทรั พ ยากร ไดแก ลาว กัมพูชา พมา มาเลเซีย ธรรมชาติ ธุรกิจการคา สภาวะอากาศ และสิ ง ค โ ปร เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากร และประวัติศาสตรแลว นักเรียนคิดวา ธรรมชาติ นโยบายทางสังคม ธุ รกิจ ประเทศใดจะประสบผลสําเร็จมากที่สุด ก า ร ค า ห ลั ก ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ แ ล ะ ในชวงปลายศตวรรษที่ 21” แตละกลุม ประวั ติ ศ าสตร เพื่ อ นํ า เสนอโดยพาว ร ว มระดมสมองและนํ า เสนอโดยพาว เวอรพอยต เวอรพอยต Reference: ดร.สุพิทย กาญจนพันธุ, ปฏิวัติการเรียนรูดวยการสืบคนบนเว็บ (WebQuests)
 9. 9. เปนสวนที่กลาวถึงที่มาของกิจกรรมการเรียนรู บอกใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาอะไร ใน สวนนี้ผูพัฒนาตองพยายามกระตุนใหนักเรียน เกิดความสนใจหรือเกิดความสงสัยที่จะติดตาม เนื้อหากิจกรรม อาจนําเสนอโดยใช scenario ตัวอยางเชน นักเรียนสวมบทบาทเปนนักสืบใน Davinci Code WebQuest นอกจากนี้อาจนําเสนอ เปนรูปภาพ video clip หรือคําถามนํา
 10. 10. สวนนี้ตองบอกนักเรียนใหทราบถึงผลลัพธที่ นักเรียนตองจัดทําขึ้นเมื่อจบกิจกรรมนี้แลว ใน กรณีที่ผูพัฒนาตองการใหเตรียมอุปกรณสําหรับ กิจกรรมตางๆ ใหระบุในสวนนี้
 11. 11. สวนนี้ผูพัฒนาตองบอกนักเรียนใหทราบถึง รายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ที่นักเรียนตอง ดําเนินการ (แนะนําใหเขียนเปนขอๆ) ผูพัฒนาจะ มีคําถามตาง ๆ ใหนักเรียนคิดวิเคราะห ในการที่ จะตอบได นักเรียนตองทํากิจกรรมตาง ๆ โดยใช ขอมูลจาก website ตาง ๆ ซึ่งผูพัฒนากิจกรรมได จัดเตรียมไวให
 12. 12. เปนสวนที่ผูพัฒนาจะแสดงเกณฑการตัดสินและ ความหมายของคะแนนใหนักเรียนทราบโดยใช rubric ในการประเมิน ผูพัฒนาแสดงใหเห็นโดยใช rubric วา ในการเรียนรูนั้น ครูจะตองประเมินเรื่อง ใดบาง ชิ้นงานของนักเรียนมีอะไรบางที่ตอง ประเมิน
 13. 13. สวนนี้ผูพัฒนาตองสรุปใหนักเรียนทราบถึง ความสําคัญและคุณคาของเนื้อหากิจกรรมนั้น ๆ เนนที่เมื่อจบกิจกรรมนั้น ๆ แลวนักเรียนจะได เรียนรูอะไร รวมทั้งอาจทิ้งคําถามที่กระตุนให นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปตอยอด
 14. 14. สวนนี้ผูพัฒนาจะแสดงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ แหลงอางอิงตาง ๆ เชน แหลงของรูปภาพ เพลง เอกสาร ฯลฯ ที่ใชในการพัฒนากิจกรรมและที่ นักเรียนไดศึกษาทั้งหมด
 15. 15. เปนสวนที่ผูพัฒนาชี้แจงครูที่สนใจเขามาใช WebQuest ชิ้นนั้นๆ โดยประกอบดวยรายละเอียด ตางๆ คือ • บทนํา • เกี่ยวกับนักเรียน • กระบวนการ • ทรัพยากร • การประเมินผล • สรุป • แหลงอางอิง
 16. 16. A WebQuests is as scaffolded learning structure That use links to essential resources on the World Wide Web An authentic task to motivate student’s investigation Of a central, open–ended question Development of individual expertise
 17. 17. Participation in a final group process that attempts to transform newly acquired information into a more sophisticated understanding” The best WQs do things in a way that inspires students to see richer thematicrelationships, facilitate a contribution to the real world of learning and reflect on their own metacognitive process Reference: ดร.สุพิทย กาญจนพันธุ, ปฏิวัติการเรียนรูดวยการสืบคนบนเว็บ(WebQuests)

×