ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน

on

  • 1,714 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,714
Views on SlideShare
1,713
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://zone-01.thaitemple.org 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน Document Transcript

  • ประกาศ สมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดงานวันมหารําลึก ณ วัดพรหมคุณาราม เมืองฟิ นิกซ์ มลรัฐอริโซน่ า อาศัยอํานาจตามมติที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๔ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออเรกอน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่ วมกับวัดพรหมคุณาราม เมืองฟี นิกซ์ มลรัฐอริ โซน่า จัดงานวันมหารําลึก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศแต่งตั้งรายนามต่อไปนี้เป็ น กรรมการผู้ประสานงาน ร่ วมกันปรึ กษาหารื อ กําหนดแนวทางวิธีการจัดงานร่ วมกับวัดพรหมคุณาราม คือ :- คณะทีปรึกษา ่ ๑. พระวิเทศธรรมรังษี ๒. พระราชธรรมวิเทศ ๓. พระสุ นทรพุทธิวิเทศ คณะกรรมการประสานงาน ๑. พระวิเทศธรรมกวี ประธาน ๒. พระครู วิเทศพรหมคุณ รองประธานฯ ๓. พระครู โสภณศาสนวิเทศ กรรมการ ๔. พระครู วิมลศาสนวิเทศ กรรมการ
  • ๕. พระครู สิริพทธวิเทศ ุ กรรมการ ๖. พระมหาสุ ขม สุ ขโม ุ ุ กรรมการ ๗. พระครู ศรี วิเทศธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการทั้งนี้ต้ งแต่บดนี้เป็ นต้นไป ั ั ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พระสุ นทรพุทธิวิเทศ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รู ปที่ ๑ ปฏิบติหน้าที่ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ั