Comenius System Oświaty w Polsce

2,736 views

Published on

To jest polska wersja prezentacji wykonanej na spotkanie nauczycieli w ramach programu Comeniusz Hiszpanii, Bułgarii i Słowacji.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comenius System Oświaty w Polsce

 1. 1. System Oświaty w Polsce Według Konstytucji RP każdy obywatel naszego kraju ma prawo do nauki. Kształcenie w szkołach publicznych jest bezpłatne. Tylko szkoły podstawowe oraz gimnazja posiadają status instytucji obowiązkowych. Nauczanie jest obligatoryjne od 6 do 18 roku życia. Za brak zgłoszenia dziecka do szkoły, a także za niewypełnianie przez dane dziecko obowiązku szkolnego odpowiedzialni są rodzice, czyli jego prawni opiekunowie, którzy w takich sytuacjach zostaną ukarani grzywną.
 2. 2. Wychowanie przedszkolne Wychowaniem przedszkolnym w Polsce objęte są dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego pełnią funkcje opiekuocze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwośd wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.Spotkanie z panią listonosz
 3. 3. 1 wrzesieo Todzieo, wktórym co rokuuczniowie różnychszkół w Polscezaczynają nowyrok szkolny. Ślubowanie klasy pierwszej
 4. 4. Sześcioletnia Szkoła PodstawowaDo szkoły podstawowej chodzą dzieci w wieku 7-12 lat. Uczą się na dwóch etapach: klasa I – III klasa IV-VIedukacja wczesnoszkolna nauczanie blokowebez podziału na przedmioty, język polski, historia, muzyka,zajęcia komputerowe plastyka, matematyka, przyroda wychowanie fizyczne, język obcy, religia. ( koła zainteresowao , basen, zajęcia wyrównawcze)Na koniec klasy VI uczniowie piszą sprawdzian wiedzy i umiejętności
 5. 5. Trzyletnie GimnazjaGimnazja – reforma z 1999 roku powołała je do życia jako nowy typ szkołydla młodzieży pomiędzy 13 a 16 r.ż. Kształcenie w tego rodzaju placówkachma charakter ogólny i obejmuje następujące przedmioty: historia, j.polski, dwa języki obce nowożytne, biologia, geografia, wiedza ospołeczeostwie, muzyka, plastyka, chemia, fizyka, wychowaniefizyczne, informatyka, Gimnazjum w Poczesnej matematyka, zajęcia artystyczne i techniczne oraz edukacja dla bezpieczeostwa. Udział w lekcjach religii, wychowania do życia w rodzinie oraz etyki jest zależny od decyzji rodziców ucznia. Edukacja w gimnazjach kooczy się egzaminem organizowanym dlaklas trzecich (kwiecieo), składającym się z 3 części:humanistycznej, językowej i matematyczno-przyrodniczej. Przystąpienie doegzaminu gimnazjalnego warunkuje ukooczenie tego etapu edukacji, zaśjego wynik brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół
 6. 6. Szkoły ponadgimnazjalneDzielą się na:- zasadnicze szkoły zawodowe - 2-3 lata egzamin dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, - trzyletnie licea ogólnokształcące lub profilowane egzamin maturalny i zdobycie świadectwadojrzałości, - czteroletnie technika świadectwo dojrzałości egzamindyplom potwierdzający ich kwalifikacjezawodowe, - dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące lub trzyletnietechnika uzupełniające umożliwiają przystąpienie do egzaminu maturalnego,- szkoły policealne - edukacja w nich trwa nie dłużej niż 2,5 roku dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe danegoucznia, - trzyletnie szkoły specjalne świadectwo, które potwierdzaprzysposobienie do pracy danego ucznia.Szkoły wyższe – według ustawy z 1991 roku o systemie oświaty szkół wyższychnie zalicza się do polskiego systemu oświaty, choć w art. 4 ust.3 z dnia 30sierpnia 2005 r. – Prawa o szkolnictwie wyższym – można wyczytać, iż uczelnie
 7. 7. Szkolna skala ocenW naszym kraju obejmuje roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęd lekcyjnych wystawiane już od klasy IV szkoły podstawowej.Skala tych stopni jest następująca:ocena celująca - 6,bardzo dobra - 5,dobra - 4,dostateczna - 3,dopuszczająca - 2niedostateczna - 1.Zachowanie ucznia również podlega skali ocen, wśród których wyróżnia się zachowanie:wzorowe,bardzo dobre,dobre,poprawne,nieodpowiednienaganne.W klasach I-III szkół podstawowych obowiązują oceny opisowe.Uczelnie wyższe najczęściej stosują skalę ocen w przedziale między 2 a 5.
 8. 8. Nauczyciel w polskiej szkole
 9. 9. Stanowisko nauczycielamoże zajmowad osoba, która:- posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukooczyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;-przestrzega podstawowych zasad moralnych;- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
 10. 10. Awans zawodowyStopnie awansu zawodowego • Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli: jest spełnienie wymagao kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakooczonego pozytywną oceną• nauczyciel stażysta dorobku zawodowego nauczyciela, • w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej• nauczyciel kontraktowy rozmowie, • w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją• nauczyciel mianowany egzaminacyjną, • w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy• nauczyciel dyplomowany. dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
 11. 11. Czas pracy nauczyciela-zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęd nie może przekraczad 40 godzin na tydzieo (pensum 18 h dydaktycznych + 2 z KN)-ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizowad: zajęcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuocze, inne zajęcia i czynności wynikające z zadao statutowych szkoły, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczni zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęd, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym
 12. 12. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:• wynagrodzenia zasadniczego;• dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;• wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;• nagród i innych świadczeo wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeo z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych i dodatków socjalnych .
 13. 13. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:• nauczyciela stażysty – 100 %• nauczyciela kontraktowego – 111 %,• nauczyciela mianowanego – 144 %,• nauczyciela dyplomowanego – 184 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
 14. 14. 14 październik
 15. 15. Wypoczynek lipiec, si erpieo Przerwy świątecznezimowa Ferie zimowe 2 tygodnie w styczniu lub lutym wiosenna

×