Rahsia usahawan internet

1,525 views
1,404 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rahsia usahawan internet

 1. 1.   Hakccipta Terpeliihara www.pperniagaaninnternet.com//blog
 2. 2.   www.p P Bak perniaga Hakc PENA kal Dilan aanintern cipta Terpeli JA U ncarkan! net.com ihara www.p UTAM ! 25 Sept /rahsiaI perniagaanin MA t 2008 IM/dlnod nternet.com/ drui.htm /blog ml
 3. 3.     · [T · [T ·  s ·  ·  · [Y memprom N TIDAK] An · [TIDAK] TIDAK] An [TIDAK] A ebagai pem [TIDAK] A [TIDAK] A YA] Anda M pand [YA] An mosi link a Hakc otis H AMA da TIDAK ] Anda TID maklum nda TIDAK izin Anda TIDA mberian p Anda TIDA seba Anda TIDA dalam MEMILIKI duan ini u nda BOLE affiliate an cipta Terpeli Hakc ARAN K K BOLEH m DAK BOLE mat atau tu K BOLEH  n bertulis AK BOLEH percuma k AK BOLEH agai bonus AK BOLEH m satu pak I hak mutl ntuk tujua H sebarka nda untuk ihara www.p cipta KERAS! menukar s EH menuk ulisan   menjual e H member kepada ora H member s  H member kej  ak untuk m an peribad an report i k mendapa perniagaanin a sebarang p kar sebara ebook ini t rikan eboo ang lain.  rikan eboo rikan eboo memprakt di  ini dengan atkan kom nternet.com/ pautan  ang  tanpa  ok ini  ok ini  ok ini  tikkan  n  misyen.  /blog
 4. 4.               T   TEM Hakc URA AB cipta Terpeli MAH BOOA ihara www.p H BER AIN perniagaanin RSAM nternet.com/ MA /blog
 5. 5.   1. A b d b s N d m s M U m b m b p Assalamu belakang dan lain berjumpa saja semu Nama sebe dari Nilam mempunya ekarang m Mendapat Ulum di U mengenai berpendid mungkin belajar p perniagaan ualaikum g Abooai n-lain la a Abooa uanya. h enar saya m Puri, ai 2 oran menetap d pendidik Universiti IT ini ikan IT. dilahirka un mem n offline. Hakc m Abooa in? Dari agi la. Y ain secar hehe a ialah Ah Kota Bh ng anak p di Nilam P kan dalam i Al-Azha i secara Bermin n dalam mang me cipta Terpeli ain. Bol ipada n Ya la, b ra lebih hmad Syai aru Kela perempua Puri. m bidang ar, Mesir. tidak nat dalam keluarga encari wa ihara www.p eh tak c nama seb bukan se dekat. ifuddeen b antan. Su an dan be g Usuludd . Saya m formal m bidang a yang b ang saku perniagaanin cerita se benar, a emua or Gambar bin Moha udah berk erumur 3 din, Jaba mendapat kerana g perniag berniaga u tamba nternet.com/ edikit la asal, um rang da r pun sa amad, ber keluarga 34 tahun atan Hadi pengetah saya bu gaan ker dan sewa ahan den /blog atar mur, apat ama rasal dan dan is & huan ukan rana aktu ngan
 6. 6.   2. A n M A m m k A m n Y m P K ‘i d Abooain. nama it Macam m Abu Ain a mata pert mengguna kerja saya Abooain ia menjadika namun seb Ya, di anta menjadika Pertama : Kedua : ke impak’ ke diingati. It . Nama tu sendi mana bol atau Aboo tama saya akan nick a sama ad alah Bapa annya leb butan teta ara strate annya seb memang erana keun epada pem tu je… Hakc yang ku iri men leh dapa oain adal a iaitu 7 tersebut da penulis a Ain ker bih unik a ap sama ia egi saya ia bagai ‘br g nama t nikan nam mbeli ker cipta Terpeli urang bi njadi st at nama A lah nick tahun y sebagai san atau s ana anak atau pelik aitu ‘Abu A alah mem and’ bag tersebut ma tersebu rana nam ihara www.p asa oran trategi p Abooain saya sele yang lalu nama pen sebagainy k saya ber k maka s Ain’. milih nam i semua merupaka ut sendiri ma yang u perniagaanin ng deng promosi n? pas mend dan sele na di dal ya. Maksu rnama Ain saya letak ma yang ag produk an gelara i, ini akan unik ini m nternet.com/ gar. Adak i Abooa dapat cah epas itu s lam sebar ud Abu A n, jadi un kkan dua gak unik saya ker an bagi s n memberi mudah un /blog kah ain? haya saya rang Ain / ntuk a ‘O’ dan rana aya. ikan ntuk
 7. 7.   3. D in p d p Y m p s p K s s s b s d p d Dalam k nternet produk M dibelanja produk te Ya, produk merupakan perniagaan aya yang perkakasan Kenapa sa aya suka alah satu atu jalan berkata be endiri un diberikan pelanggan ditetapkan kajian s dengan MRR? S akan unt ersebut. k MRR/R n niche sa n internet mengand n / tools b aya menju memasar unya ialah mudah u egitu? Ini ntuk mem lesen pu kita ber n oleh pem Hakc saya, sau menjua Sedangka tuk mem RR/PLR m aya dalam t ini denga dungi prod bagi mem ual produk rkan produ h kerana p untuk mem disebabka mulakan ula oleh p rdasarkan mbuatnya. cipta Terpeli udara b al produ an Moda mbeli pr merupakan m Perniaga an Pakej W duk MRR/ mbina webs k MRR ya uk-propd produk M mbina pe an kita tid perniaga pembuatn n kepada . ihara www.p banyak uk MRR al yang roduk M n target u aan Onlin Web Tool /PLR teta site. a? Emph, duk MRR/ MRR/PLR rniagaan dak meme aan inter nya untuk syarat d perniagaanin menceb R. Kenap agak b MRR dari utama say ne ini. saya s iaitu kol api lebih ‘n banyak s /RR/PLR R ini meru internet. erlukan ke rnet kita, k menjua dan terma nternet.com/ buri bida pa menj esar un i pengel ya dan ‘gra a memula leksi perta niche’ kep sebab ken ini, mung upakan sa Kenapa s epada pro malah alnya kep a yang te /blog ang jual ntuk uar afik’ akan ama pada napa gkin alah saya oduk kita pada elah
 8. 8.   F u k B M m ia ji d k s R m J y m b tu la Faktor ke utama sa keuntunga Baiklah, s MRR/PLR mengeluar aitu lebih imat) kem disediakan keseluruha endiri da RM60+RM menjual se Jadi berap yang mem margin keu boleh men u lah lebih ain yang m dua saya aya ialah an melebih saya bag R antara rkan sedi kurang R mudian s n sama an surat j an seteru M31 = R emula pro pa yang a mbelinya? untungan njangkau s h kurang membantu Hakc a menjadi h kerana hi 100% d gi contoh abangsa ikit moda RM60 (ka saya hany a ada ualan ata usnya me RM91 unt oduk terse nda akan Sudah ten n bagi pro sehingga kelebihan u. cipta Terpeli ikan prod produk dalam mas h : Saya yang b al lagi un alau dah a ya perlu menterj au membi elancarka tuk satu ebut deng n perolehi ntu RM20 duk MRR 2000%!!! n produk ihara www.p duk MRR MRR/P sa yang si telah m bernilai ntuk mem ada maka ‘edit’ sur emahkan ina semul nnya. Ja produk gan harga jika seki 00!!! Kala R/PLR ini ! Itu cont MRR ni d perniagaanin R ini seb PLR ini ingkat sah membeli $10 / mbeli hos guna sub rat jualan nnya, m la templat adi moda MRR/PL RM20 ke ranya 10 au 50 oran melebihi oh je …. t dan bany nternet.com/ bagai pro menjanji haja. satu pro RM31 sting+dom b domain n yang te mengubah te ministe al saya ia LR dan s epada um orang sah ng? Tidak i 100% ma tetapi ma yak lagi fak /blog oduk ikan oduk dan main lagi elah suai e itu alah saya mum. haja kkah alah cam ktor
 9. 9.   4. B d b K M S m In k p ta w b d s S s b a m Boleh A dalam p bagaiman Kiranya MRR yan Saya mul memiliki nternet kegunaann pc game it ahun 200 web Saifu bermulany dan semem ebelum i Saifulsham eperti Sm banyak lag ada melalu mereka. Abooain perniaga na Aboo agak suk ng berku a bermin pc saya setahun nya hanya tu je. Be 06 secara ulsham se ya penget mangnya itu saya m saya m martzul, M gi serta sa ui blog, r Hakc ceritaka aan inte oain men kar saya aliti. nat dalam sendiri p selepas a lebih kep egitulah se tidak sen ewaktu m tahuan sa telah men buat sec mula meng Mohd Ami aya belajar report pe cipta Terpeli an baga ernet n ndapatk a rasa un m bidang pada tahu itu iait pada chat eterusnya ngaja saya merayau-r aya tentan ncetus sat cara Offli genali par irol, Amir r dari mer ercuma, b ihara www.p aimana ni. Yang kan prod ntuk me g kompu un 1997 tu pada ting, menc a sehingga a telah be rayau di ng dunia tu lagi ca ne sahaja ra Interne rul Faisyal reka secar berbayar perniagaanin Abooain g palin duk MRR endapatk uter ini dan mul tahun cari berita alah pada erjumpa d Internet Perniagaa abang pern a. Bermu et Market l, Labano ra tidak la atau prod nternet.com/ n berm ng penti R terseb kan prod apabila s la menge 1998 te a atau ten a penghuj dengan lam t. Di situ an Online niagaan y ula dari ter yang on, Shuth angsung sa duk kelua /blog mula ing, but? duk saya enali etapi ngok jung man ulah e ini yang web lain dan ama aran
 10. 10.   S m s w b W s u s S m d d le m s y p P s Saya yang mula bela elok-belok website, b berkaitan WangCybe eumpama untuk bela aya mem Sempoihos mengumpu di Malaysi dalam Bah ebih kuran mengumpu aya updat yang berka percuma d Pada awal ebelum in sememan ajar sendi k Perniag blog, pasa rapat den er dan di a sebuah ajar tenta miliki do sting.com ul ebook- ia yang be hasa Mel ng 30 bua ul list say te sehing aitan tent di blog say 15 Mac 2 ni saya m Hakc ngnya ‘zer iri pada gaan Inte aran, pro ngan ebiz situ saya Universi ng bisnes omain+ho m dan k -ebook pe erkaitan d ayu. Kole at tersebu ya saya se ga menga tang Pern ya – www. 2007 saya enjualnya cipta Terpeli ro’ tentan bulan se ernet sam duk, jeni . Pada aw a banyak iti Terbuk s online in osting sa kemudian ercuma ya dengan P eksi eboo ut telah sa endiri pa andungi 7 niagaan In .epustaka telah mem a secara O ihara www.p ng Perniag ekitar Dis ma ada d is, niche wal tahun belajar t ka buat s ni. Maka aya sendi n saya t ang saya p Perniagaan k percum aya berika da waktu 70 buah e nternet da a.com). masarkan Offline iait perniagaanin gaan Inte sember 2 dari sudu dan seba 2007 say tentang d saya di d pada bula iri yang telah me perolehi d n Internet ma yang m an secara p u itu (Kole ebook dala an saya be n produk p tu produk nternet.com/ ernet ini te 2006 tent t pembin againya y ya join for dunia ebiz dalam pro an Mac 2 dibeli embaca dari web- t yang dit mengandu percuma b eksi ini te am B.Mel erikan sec pertama y k fizikal – /blog elah tang naan yang rum z ini oses 2007 dari dan web tulis ungi bagi elah layu cara yang – CD
 11. 11.   J m k d b B s m k 1 G In 2 b m O k in Jawi Tran melancark koleksi pe dan sehing blog. Itu ki Bagaimana ebenarny mendapatk kaedah yan . Guna kh Google un nternet m 2. Subscri bersesuaia mendapatk Oleh itu ji kita merup ni memba nslater 3. kan produ erkakasan gga kini isah saya a saya me ya saya kan prod ng saya gu hidmat pa ntuk menc mencari ba ibe – Jik an dengan kan news ka sekiran pakan ora antu saya Hakc .0. Mana uk digital p untuk m saya mem secara rin endapatka sendiri duk MRR unakan : akcik Goo cari prod ahan atau ka saya b n niche sletter / p nya terda ang perta untuk me cipta Terpeli akala 1 A pertama s membina w miliki lebi ngkasnya. an produk pun tid R berkua ogle - Say duk-produ produk te berkenan saya mak produk pe apat produ ama yang enjadi ora ihara www.p April 200 saya ialah website d ih dari 15 . k MRR ya dak ada aliti cuma ya mengg uk MRR d erkini. dengan ka saya a ercuma at uk yang b mendapa ang pertam perniagaanin 07 saya t Pakej We dan juga p 5 buah w ang berku cara kh a saya a unakan p dan mera sesuatu akan sub au demo bakal diter at maklum ma memi nternet.com/ telah berj eb Tools i produk M website da ualiti? Em husus un ada beber perkhidma ayau-rayau produk a bscribe un dari mer rbitkan m mat terse likinya. S /blog rjaya iaitu MRR an 3 mph, ntuk rapa atan u di atau ntuk reka. maka ebut, Saya
 12. 12.   ju y 3 m D W p 4 y m D y uga akan yang telah 3. Forum melalui fo Digital P WangCybe perolehi da 4- Membe yang men mungkin m Demikianl yang terkin register mengelu – Saya ju rum temp Point dan er bagi fo ari forum ership site nyediakaa memerluk lah cara ni dan ber Hakc atau subs arkan pro uga meng patan ata n Warrio orum tem antaraba e – Saya m an pelbag kan modal saya unt rkualiti. cipta Terpeli scribe Ne oduk-prod getahui te au antarab or Forum mpatan te angsa. menyertai gai jenis l sedikit ia tuk mend ihara www.p wsletter p duk yang t entang pro bangsa ya m untuk tapi mak i member produk aitu sekita dapatkan perniagaanin para IM t tersohor. oduk-prod ang saya k antara klumat ke ship site a MRR/PL ar $20 - $ produk-p nternet.com/ terkenal a duk MRR sertai sep abangsa ebiasaan s antaraban LR. Cara $100 sebul produk M /blog atau R ini perti dan saya ngsa ini lan. MRR
 13. 13.   5. B p o S d S a y m … d b m b Biasanya pengelua orang lai Saudara. dengan o Saya pern abooain.co yang suda mengguna …….. iaitu dilancarka boleh unt melancark berkuantit a pembe ar lesen, in juga . Bagaim orang yan nah men om iaitu b ah tentu m akan bebe u anda da an dan an tuk pasar kannya. K ti banyak. Hakc eli prod pasti ak yang me mana s ng menju nyentuh bagaiman mempuny erapa stra apatkan s nda lancar ran temp Kedua - Itu je! cipta Terpeli duk MRR kan ada embeli l trategi ual prod perkara na cara un yai persain ategi yang segera pro rkan pula patan itu tawarka ihara www.p R yang a saingan lesen ter Abooain duk MRR ini di ntuk mem ngan yang g mungkin oduk ters a dengan u sebelum an bonus perniagaanin dijual n. Sebab rsebut. n dalam R yang sa dalam b masarkan g bukan s n ramai d sebut seb seberapa m sempat yang be nternet.com/ oleh pih b mesti a Bukan s m bersa ama? blog saya produk M sedikit. S dah yang aik sahaj a segera y t orang erkualiti /blog hak ada saja aing a di MRR Saya tau a ia yang lain dan
 14. 14.   6. K a m d M m a b S s N s P s p M k fu A Kebanyak antaraba megeluar digital? Memang a mengeluar audio, vide bukan dala Saya sekar endiri tet Network y aya, Afza Pahang. K atu produ proses pe Mohd His kepada um ull versio Apakah pr kan p angsa. rkan pr ada di da rkan prod eo, script, am tempo rang seda tapi buka yang meru ai Afandi Kami seka uk digital mbikinan sham dan mum semp n akan di roduk ters Hakc produk Tidakka roduk M alam kepa duk MRR software oh terdeka ang berus an atas n upakan sy i dari afz arang ini l berupa n dan diu n akan di pena pela ijual deng sebut? Tun cipta Terpeli MRR ah Abo MRR s ala saya n R sendiri , grafik da at ini…..In aha untu nama peri yarikat pe zaiafandi. sedang b “perisian/ usahakan iberikan ancaran O gan harga nggu ye… ihara www.p dikelu ooain m sendiri? ni beberap sama ad an sebaga nsya-Allah k mengel ibadi teta erkongsia com dan berusaha /software oleh pro secara pe Onebiz Ne a yang be .. perniagaanin uarkan meranca Ataupu pa peranc da produ ainya. Nam h saya aka luarkan p api atas n an 3 oran n Mohd untuk m e” yang s ogramme ercuma (t etwork na erpatutan, nternet.com/ oleh ang un un prod cangan un uk berben mun mung an keluark produk dig nama On g rakan i Hisham mengeluar sedang da er kami i trial vers anti manak , Insya-Al /blog IM ntuk duk ntuk ntuk gkin kan. gital nebiz iaitu dari rkan alam iaitu ion) kala llah.
 15. 15.   7. A W b ta s E W m te k Y s Abooain Wangcyb banyak k ak tahu strategi p Emph, sa WangCybe mengira b etapi kebi keluarkan Ya, jualan aya teruta pernah ber deng keuntung u yang j pemasar aya tak t er kerana erapa kem iasaan me untuk me di forum ama di for Hakc h menda gan han gan dari jualan ran yang tau pun saya pun masukan s emang ju embeli pro m juga me rum kesay cipta Terpeli apat jua ya menj i jualan di forum baik.. yang say n sebenar sebenar d ualan terse oduk MRR erupakan yangan sa ihara www.p alan yan jual pro tersebu m meru ya menda rnya secar dari jualan ebut mele R itu send salah sa aya iaitu d perniagaanin ng tinggi oduk MR ut? Saya upakan apat jual ra rasmi n di forum ebihi mod diri. tu strateg di WangCy nternet.com/ i di for RR. Bera rasa ram salah s lan tinggi tidak per m WangCy dal yang s gi pemasa yber. /blog rum apa mai satu i di rnah yber saya aran
 16. 16.   8. M in p n h ‘p p B in d s k a s J e s s s Mungkin nternet pandanga nak mula hasil jual produk s produk M Bagi mere ni dan be dengan pe entiasa be kerana jika atau frust ebagainya Jika ada p ebiz ini ma ahaja. M eperti ebo ebagainya n bagi m berhas an dan n a menjua lan prod sampah’ MRR ni? eka yang i erhasrat u enuh min erdoa dan a tidak ad t jika tid a. peluang un aka perlua Mungkin a ook, prog a. Hakc mereka y rat unt nasihat A al produ duk MRR ’ dan ‘pr ingin men untuk men at, sabar n tawakka da kedua- dak ada ntuk anda askannya anda bole gram affil cipta Terpeli yang ing tuk men Abooain uk MRR n R ni? Dan roduk be nceburkan njual prod dan sent al. Minat -duanya m sales ata a melebar jangan te eh mencu liate, prog ihara www.p gin mem njual p n kepada ni? Bany n bagaim erkualiti n diri dala duk MRR tiasa beru dan saba mungkin k au produk rkan peng erhad kep uba prod gram PPC perniagaanin masuki produk a mereka yak tak k mana nak i’ sebelu am Pernia R ini maka usaha dan r adalah a kita akan k dikritik glibatan a ada produ duk infor C seperti nternet.com/ perniaga MRR. A a yang b keuntung k menge um menj agaan On a lakukan n jangan l amat pen berputus k orang anda di ar uk MRR/P rmasi sen Adsense /blog aan Apa aru gan enal jual nline nnya lupa nting -asa dan rena PLR ndiri dan
 17. 17.   B in u ja a d p M M Terim yang d dapat Bagi mere nternet in untuk diju angan bim atau produ dan jual produk ag Mulakan l MRR!! ma kasih a dikongsi dilahirk eka yang ni tetapi m ual (banya mbang ke uk yang d semula. ar kita tid angkah p atas kerj bersam kan di Ma Hakc ingin me merasa ‘ta ak email y erana cuk diberikan ‘ Kenal pa dak memb ertama an jasama s a. Semog alaysia. cipta Terpeli nceburka akut-takut yang saya kup banya ‘lesen jua asti pasar beli dan m nda dalam saudara ga banya ihara www.p n diri da t’ kerana t terima d ak produk alan semu ran dan menjual p m arena e Abooain ak usaha perniagaanin lam aren tidak mem ari merek k Master ula’ ini un perminta produk M ebiz ini de n atas pe awan int nternet.com/ a perniag miliki pro ka seperti Resell R ntuk anda aan terha RR ‘samp engan pro engalama ternet ya /blog gaan oduk ini) Right beli adap pah’. oduk an ang
 18. 18.   TTEM AM Hakc URA MIRO cipta Terpeli MAH OL Z ihara www.p H BER ZOLK perniagaanin RSAM IFLI nternet.com/ MA /blog
 19. 19.   1. A la u b W N s a p S re U ia P k a s Assalamu atar bela umur, da berjumpa Wa’alaikum Nama saya aya adala adalah di p penang. Saya mend endah) ke UPSR, say aitu Sekol Pahang. N ke tingkata ayah saya m awit pada ualaikum akang sa an lain-la a saudar msalam W a yang seb h di Ulu K port dicks dapat pen erana ayah ya mendap lah Menen Namun han an 2, kelu mendapat a ketika itu Hakc m saudar audara? D ain lagi l ra secara WBT. benar Moh Kinta, Per son – n9 d didikan d h saya me pat tawara ngah Sain nya setahu uarga saya t tawaran u. cipta Terpeli ra Amiro Daripad la. Ya la, a lebih d hd Amirol rak namun dan sebela di merata t erupakan an masuk ns Tengku un sahaja a berpinda n sebagai p ihara www.p ol. Boleh a nama s bukan s ekat. l B. Zolkif n kampun ah ayah di tempat se seorang a ke sekola u Abdullah a di sana k ah ke Bint penolong perniagaanin h tak ceri sebenar semua or fli. Tempa ng saya seb i seberang ewaktu ke askar (dul ah berasra h (SEMES kerana sew tulu, Saraw pengurus nternet.com/ ita sedik , asal, rang dap at kelahira belah mak g prai – cil (sekola u). Selepa ama penuh STA) di Ra waktu mas wak keran s perladan /blog kit pat an k ah as h aub, suk na ngan
 20. 20.   S m s K s h Saya berad menamatk alah satu Kini selepa aya akhirn halaman) d da di Sara kan penga IPTA yan as merant nya mene dan menj Hakc awak hamp ajian saya ng juga be tau hampi etap di Po alankan p cipta Terpeli pir 8 tahu dalam pe rada di Sa ir kesemu ort Dickso perniagaan ihara www.p un sehingg engajian K arawak. ua negeri d on (kemba n saya sen perniagaanin galah saya Kejurutera di dalam M ali ke kam ndiri di sin nternet.com/ a aan Awam Malaysia, mpung ni. /blog m di
 21. 21.   2. S a m y m M m p S K w p S d y s W te s Soalan ri ada terba mana dar yang Ami mengena Mengapa s merupakan pulangan y Seperti yan Kali Pertam www.pelua potensi me Selepas say ditawarkan yang ditaw aya waktu Walaubaga ersebut ke aya telah ingkas. M aca yang ri MLM b irol amb a dengan saya pilih n satu ind yang cuku ng saya te ma Memu angintern enjana wa ya tamat p n bekerja warkan ket u itu mem aimanapu erana saya mengikut Hakc Mengapa g Amirol boleh ter bil di uni n Interne perniagaa dustri yan up lumaya erangkan p ulakan Bis net.com, sa ang di inte pengajian di bebera tika itu ad mang agak un, saya ti a lebih be t kursus k cipta Terpeli a pilih pe pernah m rjun ke b iversity d et. an di inte ng cukup b an. pada salah snes Inter aya mula ernet pada n dalam bi apa tempa dalah seki k lumayan idak mene erminat un keusahawa ihara www.p erniagaa menyert bidang In dulu pun rnet adala berpotens h satu ebo rnet di mengetah a tahun ak idang keju at mengiku itar RM15 . erima kese ntuk bern an anjuran perniagaanin an intern tai MLM nternet? n tak ada ah kerana si untuk m ook percu hui “kewu khir di un uruteraan ut kontrak 500 – RM emua taw niaga lebih n MEDEC nternet.com/ net? Saya M. Macam ? Bidang a kena a ia memberi uma saya i ujudan” niversiti. n awam, sa k. Gaji - g 2500. Bag waran h – lebih l C sejurus /blog a m g iaitu aya gaji gi lagi
 22. 22.   s m in b y Y B s b 9 b d M o o ti M m lu elepas gra memulaka nternet ke besar untu yang sanga Ya, saya pe Bukan satu elepas say berhenti d 90% MLM berkonsep duit, duit d Maksud sa orang lain orang yang idak taja o Mungkin h mereka be umayan… aduate. Ja an perniag erana pern uk menjan at besar. ernah men u atau dua ya tamat S daripada m M yang say pkan “head dan duit. aya di sini untuk me g bakal di orang mas hal ini tiad erjaya mel … Namun b Hakc adi, minds gaan dan a niagaan d na pendap nyertai M a, tetapi b SPM. Nam melakukan ya sertai ad d hunting i adalah M endapat p taja bakal suk, maka da ada ma lakukanny bagi saya cipta Terpeli set saya k akhirnya s di internet patan serta MLM pada bermacam mun, perk n MLM ad dalah mer g” dan pela MLM yang pendapata l menerim a anda tak asalah bag ya dan me yang mala ihara www.p ketika itu t saya mem t mempun a tidak m ketika sa m – macam kara yang dalah kera rupakan M annya me g memerlu an (walaup ma pakej p k akan dap gi seseten enjana pen as untuk m perniagaanin telah ditet milih perni nyai poten emerluka tu ketika m MLM sa menyebab ana boleh MLM yang enekankan ukan anda pun pada produk). J pat penda gah pihak ndapatan memujuk nternet.com/ tapkan un iagaan di nsi yang an modal dahulu. aya sertai bkan saya dikatakan g n kepada a menaja pelannya Jika anda apatan. k kerana yang san k rayu dan /blog ntuk a n a, ngat n
 23. 23.   m s W M a s S L a d p p d J m lu ti m la memberik aya berhe Walaubaga MLM yang apa yang p erta rangk Saya lebih Langsung) adalah kep dinafikan p produknya produk ter daripada p Jika MLM menaja sah umayan, k idak mend memasark agi harga an harapa enti melak aimanapu g benar – perlu dipe kaian pro suka syor ) daripada pada rang pelan pern a bagus, m rsebut dan pelan pern lebih – le haja dan m kebiasaan dapat per kan produ produk ya Hakc an “kekay kukan ML un, bukan benar me erlihatkan duk yang rkan untu a MLM ke kaian pro niagaan ju maka tiada n seterusn niagaanny ebih lagi M memfoku nnya, prod rmintaan. k tersebut ang berlip cipta Terpeli yaan” pada LM. lah semua enjalankan adalah ko ada. uk menyer erana jika oduk yang uga adala a masalah nya menda ya. MLM yang s kepada j duk merek Kita seba t kerana t pat kali ga ihara www.p a orang la a MLM itu n perniag onsep pel rtai Direct direct sel g dimiliki. ah penting h untuk ki apat man g mengam janji – jan ka ini sebe agai agen b tak ada or anda maha perniagaanin ain untuk u tidak ba aan mere an pernia t Selling ( lling, foku Memang g, namun j ta memas faat secar malkan ko nji pendap enarnya la berasa suk rang mahu al. Bayang nternet.com/ ditaja, ma aik. Ada ju ka. Cuma agaannya Jualan us utama tidak jika sarkan ra langsun onsep taja patan angsung kar untuk u. Apatah gkan 10 /blog aka uga a ng k
 24. 24.   s u D m k b s 3 D p s p b M in m achet kop untuk kita Disebabka mana – ma kecuali 2 s berasaskan elling dar 30 tahun. Dipendekk perniagaan ewaktu sa pendapata bekerja dib Melihat ke nternet ya memutusk pi dengan pasarkan an hal itu s ana progr sahaja yan n produk ri sebuah s kan cerita n di intern aya dalam an yang m bawah ora epada pelu ang besar kan untuk Hakc harga RM n. saya berh ram MLM ng saya ma prepaid d syarikat y a, saya seb net ini ada m proses m mudah untu ang serta uang yang dalam me k masuk ke cipta Terpeli M60.00 ? S enti darip M yang say asih kekal dan satu la yang telah benarnya t alah secar mencari – uk saya p mempuny g cerah di emasarka e industri ihara www.p Sudah ten pada mene ya rasakan lkan iaitu agi penyer menjalan terlibat de ra tidak la cari apak erolehi ta yai kebeb internet s an produk i ini. perniagaanin ntu menja eruskan p n seperti m satunya s rtaan dala nkan oper engan ind angsung sa kah minat anpa perlu asan saya serta keup k, maka sa nternet.com/ adi sukar penyertaan money gam syarikat am direct rasinya leb dustri ahaja saya, sum u untuk a sendiri. payaan aya /blog n me bih mber
 25. 25.   3. P r d A P b p In m la s S la Produk A ramai Int dengan m Amirol. A Perasaan s berjaya me panduan te ni adalah membantu aman web erta pema Sekurang – aman web Amirol, P ternet M mudah. M Apa pera saya sudah embina la ersebut. kerana, la u orang – b. Semua i ahaman s – kurangn b seperti s Hakc Pakej We Marketer Malah sa asaan Am h semesti aman web ahirnya p orang bar ini diajar aya sendi nya, tidak saya dahul cipta Terpeli eb Juala yang ma aya pun m mirol? nya gemb menggun anduan w ru yang in berdasark ri sewaktu klah merek lu. ☺ ihara www.p n Berjay ampu bu menggun bira melih nakan ruju web jualan ngin belaja kan darip u proses t ka tercari perniagaanin ya mengh uat web s nakan pa hat mereka ukan dari n adalah u ar cara m ada penga trial and e – cari car nternet.com/ hasilkan sendiri anduan a yang pada untuk embina alaman sa error. ra membi /blog n aya na
 26. 26.   4. O p m S m m u N d ti k S u – m Ok. Ni so pengetah mereka y Secara juju modal bes mungkin b untuk mem Namun, bu dalam HTM idaknya m konfiguras Saya seme usahawan – kurangn mudah fah oalan yan huan dala yang ingi urnya, ian ar. Jika m boleh labu mbina lam uat merek ML dan P mereka ma si asas scr emangnya internet / nya asas H ham fungs Hakc ng agak t am HTM in memb nya sangat mereka yan urkan duit man web b ka yang da PHP ini pe ampu mem ript tanpa a amat me / internet HTML kera si – fungsi cipta Terpeli teknikal ML, php d bangunk t penting ng dari go t sahaja u bagi merek ari golong erlulah dia mbina lam mengupa engesyorka marketer ana denga i laman w ihara www.p sikit. Ap dan seba kan lama UNTUK o olongan ya ntuk men ka. gan “kuran ambil tahu man web a ah pihak k an kepada rs untuk m an memili web. perniagaanin pa pentin againya b an web se orang yan ang kaya r ngupah pih ng” kaya, u supaya atau mem ke3. a semua b mempelaja iki asas in nternet.com/ ngnya bagi endiri? g tak ada raya, mer hak ke3 pengetah setidak – mbuat bakal ari sekura ni, anda ak /blog eka uan ang kan
 27. 27.   5. B W r B n S b U te N te Boleh kon Web Evol ramai? B Berjaya d ni.. Kira l Strategi…? bekalkan p Untuk men erjual, say Namun ap elah terju ngsikan lusi sent Boleh cer dijual. D lebih ku ? Hanya p penyelesai nceritakan ya mohon pa yang da al dari ter Hakc , strateg tiasa me ritakan b ari awal urang la.. perlu cari n ian kepad n secara t n maaf ker apat saya k rbitan per cipta Terpeli gi ampuh endapat p berapa ba pelanca . niche yan da permin terbuka te rana ia me katakan, s rtama. ihara www.p h Amirol perminta anyak Pa arannya ng mendap ntaan terse entang jum erupakan sudah leb perniagaanin memast aan oleh akej ters sampai l pat permin ebut. Itu s mlah pake rekod pri ih daripad nternet.com/ tikan Pak h orang sebut dah la ke har ntaan dan sahaja. ej yang ivasi saya. da 400 un /blog kej h ri n . nit
 28. 28.   6. P m d M n Id re ru a 7. S s u la S p s o k Produk e minisite m datangny Makluml nak tulis dea tu dat esepi lain ujukan se ada. Saya ada saudara A untuk dip ain ke.. Sebenarny produk fizi emua ini. offline dan ketika ini s ebook Am memang ya idea b lah, newb panjang tang darip n untuk da erta menu tanya be Amirol p pasarkan ya saya me ikal. Cum Saya juga n mempun saya mela Hakc mirol me g banyak boleh me bie biasa g-panjan pada rujuk apat idea m ulis berdas eberapa pula.. Ke n? Kenap empunyai ma masany a turut me nyai produ akukan pe cipta Terpeli emang m k maklum enulis pa anya aga ng ni.. kan serta menulis m sarkan pen orang IM enapa me pa tidak i perancan ya belum l enjalanka uk fizikal masaran ihara www.p mengenai matnya. anjang-pa ak sukar pengalam melainkan ngalaman M yang l emilih p produk ngan untu lagi samp an beberap untuk dip produk di perniagaanin i pemban Dari ma anjang? mendap man sendi n membua n dan kebo lain dan roduk d fizikal a uk memas ai untuk s pa perniag pasarkan. igital adal nternet.com/ ngunan ana pat idea ri. Tak ad at kajian, olehan ya kini gilir igital atau prod sarkan saya setup gaan seca Cuma pa lah kerana /blog da ng ran duk p ara ada a ia
 29. 29.   m p k s mudah unt produk da keuntunga aya lepask tuk di setu n juga tid annya ada kan pelua Hakc up serta d dak meme alah lebih ang ini? ☺ cipta Terpeli dilaksanak rlukan “st daripada ☺ ihara www.p kan dari s tok” untuk 100%. Ja perniagaanin segi pengh k disimpa adi, menga nternet.com/ hantaran an. Malah apa harus /blog h s
 30. 30.   8. S m I n U y N s y b M p s b J e Soalan te mereka y nternet? nasihat A Untuk bert yang sentia Niche terse ahaja. Nic yang sanga badan, car Malah, tid produk dig ahaja pro besar untu Jangan sem ebook atau erakhir.. yang ingi ? Amirol Amirol tahan lam asa “everg ebut tidak che – nich at besar se ra mengur ak semest gital. Jika oduk terse uk dimono mpitkan p u apa – ap Hakc Apa pes in menju l sudah m ma, carilah green”. k semestin he lain seb eperti nich rangkan je tinya anda anda mem ebut. Kons opoli. pemikiran pa produk cipta Terpeli sanan Am ual produ melakuk h niche ya nya harus benarnya he kesiha erawat da a kena be miliki pro sep pernia n semata – k digital. ihara www.p mirol kep uk yang kannya.. ang menda s niche bu turut men atan (cara an sebagai rmula den oduk fizika agaan di in – mata ing perniagaanin pada sem bertaha Kini apa apat perm at duit ata ndapat pe mengura inya) ngan mem al, maka p nternet ad gin buat d nternet.com/ mua n lama d akah mintaan da au jana w ermintaan ngkan ber masarkan pasarkan dalah sang duit dari /blog di an wang n rat gat
 31. 31.   P p m P m J la y B T b J s ta Produk fiz produk un menerusi p Pendek ka memulaka Jangan ma angkah ya yang rapi. Bekerja se Tetapkan m belajar dan Jika anda i etiap perk anggungja ikal turut ntuk dipas program a ata, anda y an sesuatu ain terjah ang ingin cara profe matlamat n berusah ingin berj kara yang awab besa Hakc t mempun sarkan, pr affiliate. yang mene u, rancang sebarang diambil h essional d t dan garis ha terhada jaya menj anda laku ar yang pe cipta Terpeli nyai poten romosikan entukan k g terlebih gan kerana haruslah d dan anda a s panduan ap apa yan alankan p ukan adal erlu anda ihara www.p nsi yang be n sahaja p kejayaan a dahulu pe a anda yan disertakan akan jadi n yang per ng dilakuk perniagaa lah merup pikul. perniagaanin esar. Jika roduk ora anda send erjalanan ng bakal r n dengan p profession rlu diikuti kan. n di inter pakan satu nternet.com/ a tiada ang lain diri. Sebelu anda. rugi. Setia perancang nal. i. Sentiasa net, jadik u /blog um ap gan a kan
 32. 32.   TTEM Hakc URA S cipta Terpeli MAH SHUT ihara www.p H BER TH perniagaanin RSAM nternet.com/ MA /blog
 33. 33.   1. A s te b A M W 2 d W m Assalamu saya, sau erawal d beritahu Asal, dan MENGEN W'salam... 28 tahun d di Fakulti T Webmaste menceburi ualaikum udara Sh dan meru latar-be n sebagai NA DENG .nama say dan berasa Teknologi er selama i dunia Pe Hakc m Saudar huth mer upakan p elakang s inyala.. ( GAN INT ya dalam I al dari mu i Sains M 5 tahun d eniagaan I cipta Terpeli ra Shuth rupakan pengasas saudara? (SOALAN TERNET) IC, Mohd uar, johor aklumat, di sebuah s Internetin ihara www.p h. Sepert Usahaw s Wangc ? Nama s N YG TIA ) Suhaimy r. Saya pe dan perna syarikat s ni sepenuh perniagaanin ti dalam wan Inter cyber.com sebenar, ADA KEN Abu Baka ernah stud ah bekerja swasta seb h masa. nternet.com/ kajian rnet m. Boleh , Umur, NA ar, berum dy kat UKM a sebagai belum /blog h mur M
 34. 34.   2. N p in p B a p y S S a D “k m m D 3 p Ni mema pengalam nternet? pengalam Bagaimana adsense, w perniagaan yang kita s Semuanya Selepas be apakah yan Dari situ s kebergant membina p menguasai Dari situ, s 3 bulan.. d pertama, s ang rama man saud ? Bagaim man kala a bermula walaupun g n internet sebenarny a gara-gara eberapa bu ng akan b aya mula tungan” p perniagaa inya 100% saya mem dan akhirn sempoihos Hakc ai yang n dara Shu mana ber au boleh( a?.. Hmm google ad t”, tetapi ya meman a cek per ulan mene berlaku jik sedar, say pendapatn an interne %. mbuat stud nya.. mun sting.com cipta Terpeli nak tahu. uth berm rmula? P (dalam b .. saya ber dsense buk dari situla ng boleh b rtama yan erima cek ka google m ya perlu m na online et saya sen dy dan pen ncullah per m. Pengala ihara www.p . Boleh c mula seba Pahit man bidang in rmula den kanlah me ah saya m buat duit m g saya ter k dari goog menutup menguran saya kepa ndiri dima nelitian se rniagaan aman pahi perniagaanin ceritakan agai usah nis, dan nternet) ngan prog erupakan mula mem menerusi rima dari g gle saya m program ngkan ada google ana saya b endiri sec internet s it-manis? nternet.com/ n hawan semua l gram goog “satu mpercayai internet. google. mula terfik mereka? e.. saya pe boleh ara intens saya yang Banyakla /blog la gle kir, erlu sif ah
 35. 35.   ju y a uga.. tak c yang palin akaun ban cukup 18 m ng best... ti nk tgk duit Hakc mukasura iap-tiap h t masuk. cipta Terpeli at kalau na hari duduk ihara www.p ak cerita s k depan k perniagaanin semua.. ap omputer j nternet.com/ pa-apa pu je dan che /blog un.. eck
 36. 36.   3. P c P h s a D s m P h h b s m s h a w Perniaga ceritakan Pengalam hosting n syarikat h antaraba Dulu, saya etelah bua mengurusk Pada wakt hosting da harga host biasanya m edangkan memerluk atu pemb hanya gun ada menaw waktu itu, aan hosti n, kenap man saud ni? Bagai hosting l angsa.. a seringka at website kan sekali tu itu, saya ari pihak la ting agak m menawark n website y kan space a baziran yan na 10mb sa warkan sa tidak ada Hakc ing anda a memil dara Shu imana de lain lebih li mengam e, pelangg i hosting a tiada ser ain. Tapi p mahal pad kan spaca yang saya antara 5-1 ng amat b ahaja. Say aiz-saiz ya a satu pun cipta Terpeli a – Semp lih perni uth ketik engan pe h-lebih l mbil upah gan-pelan & nama d rvis hostin pada mas da waktu yangs ang a bina untu 10mb sah besar, beli ya cuba ju ang kecil in n webhosti ihara www.p poihostin iagaan ho ka memu ersainga lagi darip h membua ggan saya domain un ng, dan sa sa itu, wuj itu, dan s gat besar. uk pelang aja. Jadi, i sehingga uga cari ho ni.. tapi m ing provid perniagaanin ng.com. B osting ni ulakan pe an daripa pada sya at website a akan me ntuk webs aya terpak jud satu m semua sya . 1Gb, 2Gb ggan saya saya mer a 1000mb osting-hos malangnya der yang m nternet.com/ Boleh i? erniagaa ada arikat , seringka eminta say site merek ksa cari masalah, arikat host b... hanya asakan ia b (1gb) tap sting yang a.. pada menawark /blog an ali, ya ka. ting anya pi g kan
 37. 37.   sp u p S h u s s pace yang untuk mem pakej deng So.. disini hanyalah u untuk web aya ada m endiri. Re g kecil. Se mulakan p gan ruang saya defin untuk ora bsite mere market say ezeki Allah Hakc muanya b perniagaa gan space ne target m ng-orang eka. Jadi, s ya sendiri h itu kan l cipta Terpeli besar-besa n hosting yang keci market sa yang mem saya tidak dan oran luas. ihara www.p ar. Dari si g saya send il. aya dengan merlukan k perlu tak ng lain ada perniagaanin itulah tim diri yang m n jelas.. m space yan kut untuk a market m nternet.com/ mbul idea s menawark market say ng kecil k bersaing mereka /blog saya kan ya ...
 38. 38.   4. B s u B s K B b su C m h s p u e Boleh sau sesuai? D untuk ne Bagi saya, ebarang h Kita kena t Besar ke k berfungsi s upport ph Customer memerluk hosting kit endiri? Ji pantas, pa untuk dihu email dan udara be Dan sedik ewbie yan perkara p hosting, ad tahu apa y ecil websi seperti ad hp? asp? C support ju kan custom ta? Atau k ika kita ra stikan we ubungi di borang hu Hakc erikan tip kit rahsi ng ingin pertama y dalah men yang kita ite kita? C dakah web Cgi? . uag pentin mer suppo kita sudah asa kita pe ebhosting ruangan ubungi sd cipta Terpeli ps untuk ia dalam mencar yang perlu nentukan perlukan? Ciri-ciri ya bsite anda ng. Adaka ort untuk h ada peng erlukan cu tersebut a customer dah mema ihara www.p k memili m memilih i hosting u kita laku terlebih d ? Sama ad ang websit a perlukan ah kita ras memban galaman d ustomer su ada meny r support m adai. perniagaanin ih hostin h hostin g yang se ukan sebel dahulu ke da dari seg te kita per n webhost sa kita am ntu kita me dan boleh upport ya yediakan t mereka. J nternet.com/ ng yang g.. Khus esuai.. lum memb eperluan k gi space? rlukan un ting yang mat enguruska uruskann ang kerap talian telef Jiak tidak, /blog sus beli kita. ntuk an nya dan fon ,
 39. 39.   S s b . a p te fo p P p te te Selepas da emestinya berkualiti) Jadi, teta anda dan l pendapat d ersebut. R orum, blo pernah me Percaya at pelanggan erpulang k erletak di ah tahu ke a ambil ya ).. ataupun apkan satu lihat pada dan panda Review ini og dan seb enggunaka au tidak, nya yang kepada an tangan p Hakc eperluan k ang paling n ambik y u anggaran a perkara s angan ora i kita bole bagainya m an khidm webhostin tidak berp nda untuk oket anda cipta Terpeli kita.. baru g murah s yang palin n harga ya seterusny ang lain te eh search d mengenai mat hosting ng yang p puas hati. k membua a.. ho ho! ihara www.p ulah tengo sebab nak ng mahal ( ang sesua ya.. iaitu C entang we di interne pengalam g provider paling mah . Jadi, fiki at keputus Ho!. perniagaanin ok pada ba k jimat (tak (takut me ai dengan Customer ebhosting et atau tan man orang r tersebut hal pun ra ir-fikirkan san.. semu nternet.com/ ajet.. tidak kut kuran mbazir pu kemampu review, b provider nya di foru g yang tela t. amai nlah dan uanya /blog k ng ula) uan baca um- ah
 40. 40.   5. W m c p K in s B te m J in b S s p T d a Wangcyb mengum ceritakan pemasara Kelebihan ngat... apa elesa mem Betul kan? ersebut. K mereka, ba Jadi, sebag ni.. untuk berkawan So.. forum aling men pembeli. It Tapi rama datang ke akan terpin ber.com pulkan r n apakah an Inter berforum abila kita mbeli dari ? Tetapi di Kita tak ta agaimana gai seoran k mendapa dengan ra m! Adalah m ngenali da tulah stra i yang tid forum.. bu nga2 dan Hakc – Forum ramai us h kelebih rnet? m? Banyak ingin me ipada raka i internet ahu bagaim a gaya mer ng peniaga atkanjuala amai oran merupaka an mencar ategi pema dak sedar uat iklan tertanya2 cipta Terpeli m pertam sahawan han berfo k?.. tapi sa embeli ses an kita ata .. kita bias man rupa reka mahu a di intern an yang b ng.. an satu te ri lebih ra asaran for perkara in dan kemu 2.. anak sa ihara www.p ma saya k n-usahaw orum da atu perkar suatu, kita aupun ora sanya tida mereka, b upun baga net, kita p anyak. Ki mpat yan amai rakan rum yang ni, kebany udian cabu aaaapalah perniagaanin kira yang wan inter alam stra ra yang pe a selaluny ang yang k ak mengen bagaiman aimana si perlu seda ita perlu k g terbaik n = prosp sebenarn yakkanny ut... orang h nie?.. nternet.com/ g rnet. Bol ategi erlu kita ya akan leb kita kenal nali penju na suara ikap mere ar hakikat kenal & untuk kit ek = nya.. ya.. hanya g2 di foru /blog leh bih li. ual eka. a um
 41. 41.   6. R h M w M d tr w o “k b Ramai ju hanya me Maksud s website.. Macam yan dengan ora ransaksi i website pu orang akan kepercaya berteman t uga saya r enjual di saya jika ng saya ka ang yang itu lebih s un.. tapi k n beli juga aan” itu te tapi mesr Hakc rasa yan i forum. a penjual atakan tad mereka k elamat.. t alau oran a dan off c elah wuju ra di dalam cipta Terpeli ng memb Jualbeli l itu send di.. orang enal.. apa tak kisahl ng sudah k course.. se d setelah m forum. ihara www.p buat keun i di forum diri tidak g selaluny abila suda lah kalau kenal deng elalunya i beberapa perniagaanin ntungan m ni, sel k mempu ya akan m ah kenal.. penjual it gan penju a lebih se a waktu be nternet.com/ n dengan lamat ke unyai embeli biasanya tu tidak ad ual tersebu lamat ker ersama-sa /blog n e? .. da ut.. rana ama
 42. 42.   7. A b W B d g d m d a Apakah p boleh cer Wangcyb Buat masa dapat diba gembira ke dalam men membuat w daripada t amat berle pencapai ritakan s ber? a ini, saya anggakan erana wan nyedarkan wang di in erjebak ke eluasa di i Hakc ian terbe sedikit m rasa tiada hingga m ngcyber.co n masyara nternet da e dalam p nternet in cipta Terpeli esar Foru mengenai a sebaran mati.. oh! .. om serba akat tenta an sekalig program-p ni. ihara www.p um Wan i peranc g pencapa . cuma say sedikit da ang hakika gus menge program s perniagaanin ngcyber.c cangan m aian yang ya berasa apat mem at sebenar elakkan di skim cepat nternet.com/ com? Da masa dep besar yan sangat mbantu di rr bagaim iri mereka t kaya yan /blog an pan ng mana a ng
 43. 43.   8. B p y m K b ti s Boleh cer perniaga yang berh mengalam Keuntunga berapakah iap-tiap b impan du ritakan k aan Inter hasrat m mi kerug an terbesa h keuntung bulan saya uit sedikit, Hakc keuntun rnet ni? N menjalan gian? ar? Hmm. gan terbe a cukup m , dan bole cipta Terpeli gan terb Ni untuk nkan pern .. Saya tid sar saya s makan- min eh buat se ihara www.p besar sau k memot niagaan dak pernah selama ini num bole dekah sik perniagaanin udara Sh tivasikan internet h ukur pu i.. apa yan h bayar h kit.. oklah nternet.com/ huth dala n newbie t. Pernah ula ng saya tah hutang, bo tu. /blog am e2 h hu, oleh
 44. 44.   9. S m M in M ti ti b y S m la n m !h M s Selain me memasar Maskahw nternet) Mungkin iada ken ips yang buktikan yang bole Saya sendi menerbitk agi orang naskah ter maskahwin ho! Ho!.. Masa saya ahaja di d enjual ru rkan pro win (tiad ). Bagaim n ada new na-menge g boleh sa n bahawa eh dijadi iri pun ma kan ebook yang mem rjual..sikit n yang hil buat ebo dalam dun Hakc uangan h oduk digi da kena m mana den wbie yan ena deng audara S a bukan t ikan per acam kura maskahw mbelinya t masa lag lang itu se ok itu, say nia pernia cipta Terpeli hosting, ital lain mengena ngan jua ng mahu gan pern Shuth ko topic per niagaan ang perca win terseb . Sehingga gi, mungki ebagai “Be ya hanya m agaan inte ihara www.p saudara iaitu ebo a dengan alan prod memasa niagaan i ongsikan rniagaan . aya.. selep but.. sehin a kini, sud in boleh i esteller Eb menggun ernet. Iaitu perniagaanin a Shuth j ook men n perniag duk terse arkan eb internet n? Supay n interne as tiga tah ngga kini, m dah hamp istiharkan book in M akan ilmu u, “masala nternet.com/ juga ngenai gaan ebut? book yan t. Apa tip ya boleh et sahaja hun saya masih ram pir 5000 n ebook Malaysia”. u-ilmu bas ah adalah /blog ng ps- a mai Ho sic h
 45. 45.   p “e J p la s m 10. y in C a T S a peluang”.. evergreen Jadi.. kepa pemikiran agi masala elain “me macam ma Baik yang ingi nternet… Cari masal akan buat Terima k Suhaimy akan mel dan alham n”. ada newbi anda kep ah di dun engajar or ana nak b klah. Pes in mema ….? lah.. cari p banyak du kasih ban y. Semoga lahirkan Hakc mdulilah. ies, jangan pada topik ia ini yang rang mac buat pern sanan sa asarkan e penyelesa uit daripa nyak Ata a dengan n lebih ra cipta Terpeli . saya me n terlalu s k “perniag g boleh an cam mana niagaan in audara Sh ebook se aian.. dan adanya. as kerjasa n pengal amai Usa ihara www.p njumpai s sempitkan gaan inter nda teroka a nak cari nternet”. huth kep elain dar “match”k ama sau laman ya ahawan I perniagaanin satu masa n dan tum rnet” saha ai dan sel i duit di in pada ora ripada pe kan.. insya udara Shu ang diko Internet nternet.com/ alah yang mpukan aja.. banya esaikan nternet da ang rama erniagaa allah anda uth @ ongsi ini t Malaysi /blog g ak an ai an a ia.
 46. 46.   TTEM YUS Hakc URA SRY cipta Terpeli MAH JOM ihara www.p H BER MSEM perniagaanin RSAM MINAR nternet.com/ MA R /blog
 47. 47.   1. A p s n s W k in S b k d Assalamu program sejak 199 nama seb sebagainy Wa’alaikum kasih kera ni :) Secara um berasal dar kini menet dari univer ualaikum mer dan 99. Boleh benar, um ya. musssalam na terfikir mumnya, b ripada Ba tap di Am rsiti temp Hakc m Yusry. n menyer h ceritak mur, asa m Ammar r untuk m biarlah ma anting, Sel mpang, Sel patan. cipta Terpeli . Yusry te rtai bida kan sedik al, tempa r. Pertama menemura asyarakat langor (la angor dan ihara www.p erkenal ang perni kit bioda at tingga a sekali sa amah saya mengena ahir je disi n berkelul perniagaanin sebagai iagaan in ata Yusry al, lulusa aya ucapk a yang tida ali saya seb itu), lahir lusan Sain nternet.com/ seorang nternet y seperti an dan kan terima ak glamou bagai Yus tahun 197 ns Kompu /blog g a ur ry, 76, uter
 48. 48.   2. B p S s k d S s s P in b s k m Boleh Yu pembabit Satu penga esiapa yan kali memb details unt Sebelum ta ebagai pe aya. Pada mula nternet (in bersama b ervis hart kita denga mendapat usry kong tan Yusr alaman ya ng menge baca cerita tuk temur ahun 1999 engurus IT a pengliba nspirasi k eberapa o tanah. Ma an internet sambutan Hakc gsikan p ry dalam ang amat enali saya a pengalam ramah kal 9, saya be T termasu atan sepen kejayaan H orang raka alangnya, t belum m n meskipu cipta Terpeli engalam m perniag panjang b melalui n man saya. li ini. ekerja den uk menjad nuhnya sa Hotmail, Y an memba ketika itu meluas, jad un pelbag ihara www.p man Yusr gaan inte boleh saya nama sam . Jadi, say ngan sebua di tutor da aya tahun Yahoo, Am angunkan u tahap pe di projek gai promos perniagaanin ry pada a ernet ni? a katakan. maran pern ya membe ah syarika alam bidan 1999 ke d mazon dan n satu por englibatan tersebut k si giat dija nternet.com/ awal ? . Rasanya nah beber eri sedikit at swasta ng kepaka dunia n eBay), s rtal direkto n masyara kurang alankan. /blog a, apa aran aya ori akat
 49. 49.   K p u u fe te a ti it L ia a A m m K b s Kami seda pengguna usaha kerj untuk usah enomena ersebut te anda masih idak dinaf tu... :p Life must g aitu memb automasi u Alhamduli mempunya masa. Teta Kebanyaka bayaran pr etahun be aya upaya dijalanka asama Ve ha komers dot bomb erus gagal h ingat se fikan term goes on, k beri khidm untuk uni illah, kam ai syarika api ianya t an syarika rojek terse eroperasi. Hakc a mendap an termasu enture Cap sial. Nam b dan kris l bersama eperti Catc masuk fak kami bertu mat rundi versiti da mi berjaya at, pejabat tidak lam at korpora ebut. Ya, k . cipta Terpeli patkan pen uk menda pitalist da un, pelba is ekonom -sama net cha, Vol A ktor kuran ukar arah ingan dan n korpora mendapa t dan hing a, terpaks at liat untu kami “bun ihara www.p nglibatan apatkan pe aripada M agai faktor mi menyeb tpreneur l Asia dan ra ngnya peng kepada s n pembang at. at pelbaga gga 15 oran sa akur de uk memb ngkus” ak perniagaanin pelbagai elbagai da MSC, US da r negatif k babkan pr lain ketika amai lagi galaman k ervis outs gunan sis i projek d ng staff se engan kris ayar seba khirnya se nternet.com/ syarikat d ana dari an Jepun ketika itu – rojek a itu, jika (lupa). Ju kami ketik sourcing, tem disamping epenuh sis ekonom ahagian be elepas ham /blog dan – uga ka g mi. esar mpir
 50. 50.   J k p s n M A s p d k P k ra k b Jadi, saya kepakaran pernah me eperti pem niche mere Malaysia. Alhamduli ambutan pengedar p di jual seba kerja berpa Pada tahun kembali un akan baik khidmat ke berusaha, secara sol n kami kep enjadi klie mindahan eka yang p illah sekal hangat, d penjual di anyak leb asukan. n 2006, sa ntuk men k memban epakaran namun ha Hakc lo dan seo pada sebu en kami. D n teknolog pernah ka li lagi, pro dapat dom iseluruh M bih RM1.5 aya secara curi pelua ngunkan s kami kep anya 3 ora cipta Terpeli orang raka uah syarik Disamping gi dan pem ami bangu oduk nich minasi pas Malaysia d juta. Iany a separa m ang di Int satu porta pada mark ang pelan ihara www.p an baik “m kat swasta g menawa masaran k unkan unt e tersebut aran, mem dan sehing ya berjaya masa mem ernet. Jad al keahlian ket global. nggan? perniagaanin menjual” k yang keb arkan pelb kepada sat tuk pasara t kini men mpunyai p gga kini te a kerana s mberi perh di, saya da n yang me . Tiga bula nternet.com/ khidmat etulan bagai pak tu produk an di ndapat pelbagai elah berja semangat hatian an seoran emberi an kami /blog ej k aya g
 51. 51.   K p d ja m ti s 3. I ju b p a P S S L Kami tuka pelanggan dan faktor awatan di mendapat itik mula aat ini :) nternet uga salah bidang ni perniaga affiliate d Perniaga Saya seora Saya sudah Lihat pasa ar strategi, tadi seba r ini meny i syarikat t tentangan saya menj ni kaya d h seoran i. Namun aan Inter dan seba aan inter ang yang m h banyak aran berpo Hakc , buka pro agai ejen u yebabkan s tempat sa n keras da njadi usah dengan p ng dari r n dalam rnet sepe againya. rnet man malas... he menumpu otensi, car cipta Terpeli ogram affi utama di U saya mem aya bekerj aripada ke awan inte peluang akyat Ma kajian s erti lelon Yusry da na yang d eheh ukan kepa ri produk/ ihara www.p iliate dan US dan Ca mbuat kep ja ketika it eluarga, r ernet sepe perniag alaysia y saya, ban ngan, pro alam kel diusahak ada produ /servis be perniagaanin kami lant anada. Ian utusan m tu meskip rakan dan enuh masa aan. Dan yang men nyak cab oduk dig lompok m kan oleh uk/servis erkaitan se nternet.com/ tik 3 nya berha meletak pun boss. Inil a sehingga n Yusry nceburi bang gital, mana? Yusry? affiliate. edia ada y /blog asil, lah a yang
 52. 52.   m p S p k k B d n b p T a s F mempunya promosi se Setiap jual produk, da khidmat se kerenah. Bila menya dan PayDo network te berpotensi perlu cari d Tidak dina akan ada p esuai den Fokus ama ai program erta melak lan, saya d an meliba elepas jua atakan pr otCom. Te ersebut sa i mempun dan uji se afikan ada peluang ba ngan anda at penting Hakc m affiliate kukan pra dapat bah tkan diri d alan dan s rogram aff etapi, and ahaja. Ban nyai progr endiri jika a 101 pelu aru wujud , seterusn g. Tindaka cipta Terpeli e dan tuga a-jualan. hagian kom dalam set okongan p filiate, ram a tidak se nyak lagi p ram affilia a ianya ter ang besar d. Anda pe nya fokus an juga kr ihara www.p as saya set misen. Tid tiap prose pelanggan mai terfik epatutnya produk nic ate merek rnyata legi r wujud di erlu pilih sampai be ritikal. perniagaanin terusnya a dak perlu es jualan t n yang pel kirkan Clic membata che lain y ka sendiri. itimate. i internet. satu dahu erhasil (jik nternet.com/ adalah nak buat ermasuk lbagai ckbank, C askan den ang amat Anda han . Setiap m ulu yang ka boleh) /blog CJ ngan nya masa .
 53. 53.   4. Y a m r s B d J b S p p J k A y Yusry jug action). B macam m ramai ne sudi kong Betul. Sele daripada b Jeremy Pa besar saya Seperti say pelbagai p pengalama Jika anda b konsepnya Ada pelbag yang besar ga ada m Boleh Yu mana dar ewbie yan gsikan se epas mem beberapa p almer dan a dengan C ya katakan rogram af an saya un belum ken a mudah. gai merch r. Setiap p Hakc menjana p usri kong ri CPA ni ng tahu m edikit ☺ mbaca kisah pakar CPA Amit Meh CPA. n sebelum ffiliate, ja ntuk prog nal denga hant di int prospek in cipta Terpeli pendapa gsikan se i boleh b mengena h kejayaa A di US se hta sediki m ini, saya di mengap ram CPA. an program ternet ingi ni dirujuk ihara www.p atan dari edikit ap buat duit ai CPA n an dan me eperti Gau it sebanya a banyak m pa tidak s . m berbent in mengu sebagai “l perniagaanin i CPA (co pa itu CP t? Saya r ni. Harap engikuti ku uher Chau ak mengun melibatka saya aplik tuk CPA a mpul sen lead”. Set nternet.com/ ost per PA dan rasa tak p Yusry ursus udhry, ndang mi n diri dala asikan atau PPL, arai prosp tiap lead ji /blog inat am pek ika
 54. 54.   d b d ra p J tr p m M m it :) B m diberikan p bertukar m dapat lebih amai lead pelbagai m Jadi, anda rafik hany pelawat ya mereka, an Merchant maklumat tu bukan u ) Banyak sya membayar pelbagai i menjadi pe h ramai ke d berkualit maklumat a sebagai a ya perlu m ang menye nda akan akan tang peribadi urusan an arat yang r anda kom Hakc info prom elanggan. ebarangka ti yang dit peribadi) affiliate at membawa ertai apa j dibayar k ggung pro mereka d nda dan ti dikenaka misen bag cipta Terpeli mosi meny Ianya ha alian pela tapis (sele . tau ada ya prospek k juga prom komisen. oses selepa dan melak idak perlu an oleh me gi setiap le ihara www.p akinkan s nya perm anggan, m epas mere ang meruj ke laman mosi merch as itu sepe kukan follo ulah anda erchant se ead. Namu perniagaanin secara ber mainan nom mereka per eka mema uk sebaga web merc hant dan erti mend owup berk fikirkan s ebelum m un, ada ju nternet.com/ rkala boleh mbor. Un rlukan leb asukkan ai broker chant. Set menjadi l dapatkan kala. Teta secara ser mereka uga yang /blog h ntuk bih tiap lead api, ius
 55. 55.   te n J p erlalu mu nombor po Jadi, apa a program C udah. Cont oskod sah alasan log CPA sebeg Hakc tohnya, pe haja pun a ik untuk s gini? cipta Terpeli elawat yan anda boleh saya meno ihara www.p ng hanya h dapat ko olak darip perniagaanin perlu me omisen. pada meny nternet.com/ masukkan yertai /blog n
 56. 56.   5. Y u a m K m M (s O u u p s A ju m Yusry jug usahawa affiliate a masa tu? Kedengara masih belu Moya, Ewe sebab me Oleh itu, s undergrou untuk saya pasaran da ebegini. Anda perlu uga bermu menjalinka ga perna n intern antaraba ? annya heb um dapat en Chia, J reka ada l aya banya und dan ba a promosi an menjal u ingat, se ula sebaga an hubun Hakc ah menja net di U.S angsa. Bo bat... tetap menandin John Rees list berku ak menum aru bermu i. Disampi linkan hub etiap supe ai nobody ngan baik s cipta Terpeli adi Top A S. “WOW oleh Yus pi tidaklah ngi Super se atau Mi aliti yang mpukan ke ula tetapi ing faktor bungan d er affiliate y. Perkara sesama us ihara www.p Affiliate k W!!”. Sus sry share h seperti y r Affiliate ike Filsaim besar). epada usa mempun r mudah u engan usa e bermula a paling pe sahawan i perniagaanin kepada b ah tu na e sikit pe yang disan dunia sep me dan lai ahawan in nyai produ untuk pen ahawan in dari sifar enting ada internet la nternet.com/ beberapa ak jadi to engalam ngka. Saya perti Cody in-lain nternet uk berpote netrasi nternet r. Mereka alah ain, /blog a op man a y ensi
 57. 57.   m e L ru in s tu y T a membina k ekslusif se Lagi satu, k ujuk Sup nternet ya aya tidak ukar strat yang baru Tidak perlu akan dapat kredibiliti perti kom kebanyak per Affiliat ang memp mempun tegi dan ja dahulu. u saya ded t bongkar Hakc i disampin misen yang kan peluan te ini seba punyai list nyai list be alinkan hu dahkan n r nama sam cipta Terpeli ng boleh m g lebih tin ng affiliate agai JV ha t yang cuk esar teruta ubungan d ama mere maran say ihara www.p mendapat nggi berba e atau leb anya dibuk kup besar amanya d dengan us eka, keran ya yang d perniagaanin t pelbagai anding ora bih mudah ka kepada r. Semasa ari luar. J sahawan i na kemun igunakan nternet.com/ i tawaran ang lain. h mereka a usahawa bermula Jadi, saya internet la gkinan an di luar :p /blog an ain nda p
 58. 58.   6. Y s s in B s Y in ju p m C b T p Yusry kal samaran saja? Ada nternet? Banyak jug oalan. Ya, tidak d nternet la uga memp pemasaran mungkin a Contohnya beliau yan Tetapi sem promosika lau tak s di intern akah ini ? Betul k ga rahsia dinafikan. ain. Ada ya punyai pe n internet anda akan a, macam g suka me macam rap an produk Hakc silap saya net. Men strategi ke Tuahem ingin saud Taktik bi ang punya elbagai nic t, tetapi pe n terperan Rich Jerk embuat pr pat, selalu k daripada cipta Terpeli a mempu ngapa tak Yusry d mas tu s dara Amm iasa digun ai nama b ck. Ini satu erlu smart njat juga. k. Siapa ta rovokasi? u jadi JV p a usahawa ihara www.p unyai ba k guna s alam pem saudara Y mar kita in nakan oleh besar dalam u taktik p t. Kalau s ahu siapa penting da an interne perniagaanin anyak na satu nam masaran Yusry? ni cungkil h segelinti m perniag penting jug aya sebut identiti se an boleh p et besar se nternet.com/ ama ma samar n di l dalam sa ir usahaw gaan inter ga dalam tkan nama ebenar pula dia eperti Bra /blog ra atu wan rnet a, ad
 59. 59.   F A H Y T Fallon, An Apa kaitan Hah, anda Ya, ianya a Tuah Ema ndy Jenkin n mereka i a cari send amat berk as? Siapa d Hakc ns, John R ini semua diri... kesan seka dia? No co cipta Terpeli Reese, Mic a? ali jika me omment. ihara www.p chael Fort enggunaka perniagaanin tin dan Fr an strateg nternet.com/ rank Kern gi yang be /blog n. etul.
 60. 60.   7. P s s S m s p Y ta s su U m D h p Pendapat sebulan m saya la. N Saya past mereka y saudara Y pengalam Ya, sewakt ahun 200 etiap satu udah tent Untuk syar murah. Dengan ka hanya perl pendapata tan inter melalui l Namun, a ti ada ya yang tida Yusry ul man ters tu saya me 06, saya m u. Model b tu syarika rikat dilua adar tukar lukan klie an 6 angka Hakc rnet Yus laman ke ada juga ang berta ak tahu p las sedik ebut dan enjalanka mengenaka bisnes lebi at atau ent ar USD1,0 ran wang en serama a sebulan. cipta Terpeli sry juga p eahlian. a orang b anya seb perniaga kit? Mung n juga tek an servis m an yuran p ih menum titi pernia 000 adala USD1 unt ai 6 ke 30 . ihara www.p pernah m “Fuiyyo bertanya egitu leb aan inter gkin bol knik yan melalui po purata US mpukan ke agaan mem ah kos efek tuk RM 3. orang sah perniagaanin menceca oo..”. Itu “betul k bih-lebih rnet sebe eh kongs ng digun ortal keah SD1,000 k epada B2B mpunyai “ ktif atau k .80 ketika haja untuk nternet.com/ ah 6angk u pendap ke ni..” h lagi enar. Bol sikan akan. hlian pada ke USD5,0 B sebab “duit”. kata lainn a itu, saya k mencapa /blog ka pat leh a 000 ya ai
 61. 61.   N te F D te K u k ra s S m N te Namun, pa ersebut te Filipina da Disamping emurama Kes yang s unit PC, sa kerana lam amai, mak ekitar RM Saya tidak memperca Namun, sa ersebut di asaran ket erganggu d an sekitar g faktor tu ah ini dijaw sama dulu aya boleh mbakan pc ka setiap M10 sahaja k langsung ayainya :p aya pernah i salah sat Hakc tika ini tid dengan la Europe... ukaran wa wab). u, ketika se buat untu c murah d 1 unit PC a! g berkecil p h mended tu forum t cipta Terpeli dak selum ambakan b . :( ang kini ja ekitar tah ung bersih dan faktor sekarang hati jika t dahkan sa tempatan ihara www.p mayan dul buruh mu atuh ke RM hun 1999, j h sehingga r buruh m mungkin tiada lang alah satu b n. perniagaanin u. Kini, pa urah darip M3.18 sah jika saya a RM400. mahir yang n beri pula gsung oran bukti pend nternet.com/ asaran pada India haja (ketik menjual 1 . Tetapi ki g terlalu angan ber ng dapatan /blog a, ka 1 ini rsih
 62. 62.   8. T a y p S it H K G a J m T p J H Teknik W antaraba yang tak penglibat Strategi tu teknik Hmm... pa Kalau anda Google. To asas. Jika anda m mengikut p Tetapi, jika peraturan Jika strate Hat. White Ha angsa me tahu apa tan di in topi ke? k White anjang jug a perlukan opik yang melakuka peraturan a anda me dibenark egi tersebu Hakc at dan Bla enggunak a teknik nternet, s ” Boleh s Hat dan ga nak jaw n definisi amat luas an strategi n tertentu elakukan an, maka ut 50-50, j cipta Terpeli ack Hat. kan tekn ini. Saya saya tert saudara Black H wab ni. Tak yang lebi s skopnya i pemasar , maka jat strategi p Black Ha jatuhlah d ihara www.p . Ramai u nik ini. N a sendiri tanya-tan terangk Hat? kde kena ih terperin a. Saya aka ran yang b tuh dalam pemasaran at lah ia... di tengah- perniagaanin usahawa Namun, l i, masa a nya. ”Ap kan secar mengena nci, boleh an berikan biasa saha m kategori n yang dilu -tengah ia nternet.com/ an intern lebih ram awal pa ni? ra asas a a dengan t h cari di n definisi aja dan White Ha uar aitu Gray /blog net mai apa topi. at.
 63. 63.   C k u K m p p a b A K d m Contohnya kandungan untuk topi Kes kedua melakukan penggunaa pada tajuk adalah anc berkualiti Anda dan k Kemudian ditiru darip mempunya a kes perta n yang dik ik anda da , kawan a n tuning k an kataku k laman, m chor text m ditambah kawan an n, pesaing pada blog ai topik se Hakc ama, anda kemaskini alam enjin anda juga b kepada sas unci terten meta tag, d melalui ba h taktik SE nda mengg anda juga g anda dan eakan sam cipta Terpeli a membin i setiap m n carian se blogger ya saran topi ntu dengan density ka acklink. M EO. gunakan t a membua n meletak ma. ihara www.p na blog be masa. Anda ecara “nat ang tahu m ik yang di n melakuk atakunci d Masih men taktik Wh at blog de kkan dalam perniagaanin erkualiti d a dapat ra tural”. mengenai ikehendak kan pengo dan paling nggunakan ite Hat. engan kan m 10 blogn nternet.com/ dengan anking tin i SEO, aka ki melalui optimaan g penting n kandun ndungan y nya yang /blog nggi an i n ngan yang
 64. 64.   P st la k w n b K m ra a P It y S tu Pesaing an tuffing” ia ama yang katakunci warna back nampak te boleh mem Kemudian mempunya anking de anda. Pesaing an tu antara yang advan Spam dan ugas. nda juga m aitu meng masih dig kompetiti kground p eks tersebu mbacanya. n pesaing t ai 10 link engan cep nda mengg asas yang nced sepe pengguna Hakc melakukan gulang kat gunakan t if dan kem page sepe ut kerana . tadi pergi ke 10 blog pat di enjin gunakan t g boleh an erti memb aan “robo cipta Terpeli n SEO. Ta takunci te termasuk mudian m erti warna a tersembu ke blog a gnya. Tuju n carian b teknik Bla nda pelaja buat Doorw ot” untuk m ihara www.p api ditamb ertentu be melamba mewarnaka putih. M unyi. Teta anda dan s uannya un bagi topik ack Hat. ari. Banyak way Page, mengauto perniagaanin bah denga eberapa ka akkan pelb an teks sa ata anda t api robot e spam com ntuk dapa yang sam k lagi tekn , Cookies omasikan nternet.com/ an “keywo ali. Taktik bagai ama denga tidak akan enjin caria mments ya at top ma dengan nik Black Stuffing, sesuatu /blog ord k an n an ang n Hat
 65. 65.   9. P y P a p 10. u fo J m J J J u d Produk d yang Yus Produk dig amat rend pelanggan Jom usahawa forum in Jombinca merupak JomBincan JomSemin JomBincan usahawan dibuka kep digital, p sry pilih d gital sebab ah dan m . mbincang n intern i? Cerita ang! ni.O kan Adm ng.com as nar.com. A ng.com di internet. pada pese Hakc roduk fi dan ken b margin mudah sert g! Merup net. Boleh akan sek Oh ya, un ministrato salnya ada Atas perm ibuka kep Namun, m erta JomSe cipta Terpeli izikal, lel apa? keuntung ta pantas u pakan sa h Yusry c kali servi ntuk pen or untuk alah forum mintaan pe pada semu masih ada eminar.co ihara www.p long, ade gan yang a untuk sam alah satu ceritaka s-servis ngetahua k forum i m khas pe elbagai pih ua pihak y a ruangan om. perniagaanin esnse. M amat besa mpai kepa u forum u an sediki yang dis an semua ini ☺ eserta hak, maka yang berm n tertentu nternet.com/ Mana satu ar. Kos yan ada untuk t menge sediakan a, Yusry a minat menj yang han /blog u ng nai n y jadi ya
 66. 66.   Y u in y a n la Ya, saya ju untuk sert nfo yang s yang lain b anda untuk nasihat sec ain yang s uga salah s ai forum J spesifik ke bermula d k mengen cara terus senior dan Hakc seorang a JomBinca epada top dari tahap nali, berta s daripada n telah ber cipta Terpeli dmin. Say ang.com k pik membu asas sam nya, bertu a pelbagai rjaya. ihara www.p ya jemput kerana dis uat duit te mpai ke adv ukar pend i usahawa perniagaanin t para pem situ terdap erkini dan vanced. J dapat, men an interne nternet.com/ mbaca sem pat pelbag n lain dari uga, pelua ndapatkan et Malaysi /blog mua gai i ang n a
 67. 67.   11. a m y n O N M B p m u N d “l Seba apa nasih menjana yang perl ni. Orang lam Nasihat sa Menjana p Bezanya, in peluang ya membatas untuk men Namun, an dan kaji se lumpuh” agai ‘ora hat Yusry pendap lu dileng ma? Saya ju aya seperti pendapata nternet m ang ada se skan geogr njana pen nda perlu eadanya. B akibat sin Hakc ang lama y kepada atan di i gkapkan uga masih i biasa. an di inter memudahk ecara pant rafi dan m dapatan p bertindak Banyak sa ndrom par cipta Terpeli a’ dalam a orang y internet sebelum h belajar. rnet tidak kan anda u tas dan au masa. Iany pasif 24/7 k. Jangan angat info ralisis ana ihara www.p perniag yang ber ni? Serta m menjej Banyak la jauh beza untuk me utomatik d ya adalah 7 dengan e n banyak s masuk ke alisis. Tiad perniagaanin aan inte rminat u a apa pe jaki dun agi nak tah a secara o encuba pel disampin pilihan ya efektif dan sangat me epala nan da tindaka nternet.com/ ernet ni, untuk engetahu ia intern hu... :) ffline. lbagai g tidak ang ideal n pantas. embaca. U ti jadi an. /blog uan net Uji
 68. 68.   P d A C B b d U T A K m Prinsip mu dan mudah Allah, kega Cuma beza Baiklah, berkongs dengan p Usahawa Terima kas Ammar da Keberkata mesti BOL udah adal h disertak agalan itu anya lamb terima k si pengal perkongs an Intern sih juga k an pembac n penting LEH! Hakc lah bertin kan usaha u memang bat atau ce kasih ata laman. S sian ini d net Malay kepada Am ca menem g sebab ian cipta Terpeli dak sekar a berterusa g ada, teta epat sahaj as kerjas Semoga Y dapat me ysia. Ma mmar atas mui sukses nya menja ihara www.p rang, dari an secara api kejayaa ja. ama Yus Yusry ter ewujudk alaysia B s usaha m s dan kebe amin keba perniagaanin perkara y persisten an itu juga sry atas k rus maju kan lebih OLEH!! urni ini. S erkatan d ahagiaan. nternet.com/ yang kecil n. Insya- a pasti. kesudian u dan h ramai Semoga alam hidu Sesiapa j /blog l n up. uga
 69. 69.   TTEM E Hakc URA RUW cipta Terpeli MAH WAN G ihara www.p H BER GERR perniagaanin RSAM RY nternet.com/ MA /blog
 70. 70.   11. Salam ceritak umur, orang Ramai terken Nama p Kota Ki sebagai masa la bermain sejahter kan biod pekerja melihat i yang na nal ☺ penuh say inabalu, S i seorang j apang ada n bola ker Hakc ra sauda data Eruw aan dan s Eruwan ak tahu s ya adalah E Sabah dan jurutera d lah memb ranjang. cipta Terpeli ara Eruw wan? Da sebagain n di inter saya rasa Eruwan G n kini beru di Petrona buat duit d ihara www.p wan. Bole ari nama nya. Mun rnet dan a. Maklu Gerry Bin N umur 29 ta as Carigali di interne perniagaanin eh Eruwa a sebenar ngkin sel televisye umlah, or Norsen. B ahun. Say i Sdn Bhd et, memba nternet.com/ an r, asal, lama ni en saja. rang Berasal da ya bekerja d. Hobi di aca buku d /blog ari a dan
 71. 71.   22. Baikla pengal Eruwa Saya me melalui perniag mempe telah m Lelong. perniag internet ah. Boleh laman Er an dalam endapat p i laman we gaan lelon elajari pelb membawa s com.my. gaan inter t yang lain Hakc h Eruwan ruwan s m bidang pendedaha eb eBay.c ngan onlin bagai cara saya untu Oleh kera net lelong n. cipta Terpeli n ceritak emasa a internet an awal k com. Setel ne secara l a untuk m uk mengka ana ini, sa gan online ihara www.p kan serba awal-awa t? epada per ah itu, say lebih terpe membuat d aji dan me aya lebih p e berband perniagaanin a sedikit al penglib rniagaan i ya mula m erinci dan duit melal enjual di pakar di d ding mode nternet.com/ t batan internet mengkaji n uinya. Ini alam el perniaga /blog i aan
 72. 72.   33. Eruwa RajaLe pasara berger ebay? A warkan Seperti telah be lelongan mengen lagi di p mengen dan kin di Mala kerana sebenar negara. an semem elong. Da an di Lelo rak aktif Atau ada n je? jawapan ermula di n online t nai Lelong pasaran M nainya. Sa ni sedang m aysia sahaj buku Rah rnya aktif Hakc mangnya an kajian ong.com f di laman a juga pr saya kepa eBay.com telah mem g.com.my Malaysia ya aya mema mengkaji ja saya leb hsia Raja L f di dalam cipta Terpeli a terkena n saya, E m.my. Ke n web le rojek di e ada persoa m. Hasil ka mbawa say kerana ti ang meny ang aktif d beberapa bih dikait Lelong ya portal lel ihara www.p al denga Eruwan l enapa Er long ant ebay Cum alan ke-2 ajian saya ya untuk m dak terda yentuh per di eBay.co a portal ju kan kepad ng telah s longan on perniagaanin an gelara lebih me ruwan tid tarabang ma tidak tadi, saya a terhadap menulis b apat sebar rkara asas m, Lelong alan yang da Lelong saya hasilk nline dalam nternet.com/ an enumpuk dak gsa seper k mewar- a sebenarn p perniaga uku rang buku s g.com.my g lain. Cum g.com.my kan. Saya m dan lua /blog kan rti - nya aan u y ma ar
 73. 73.   44. Sebaga di lelon memb Eruwa tersebu terliba Perbeza eBay.co merupa pengunj Malaysi Laman Lelong. eBay.co Selain i keselam no. IC u menges menjua ai seoran ng.com.m ezakan l an ceritak ut? Man at dalam aan paling om.my ada akan porta njung berb ia. Sekiran Web palin com.my y om.my ter tu, portal matan kera untuk dida sahkan pe al di dalam Hakc ng ‘otai’ d my, Eruw lelong.co kan apa na satu la perniag g ketara d alah dari s al perniag banding la nya anda ng ramai yang terlet rletak di ta Lelong.co ana setiap aftarkan s engenalan m portal te cipta Terpeli dalam bi wan sem om.my d perbeza agi untun gaan lelo i antara L segi pengu gaan yang aman web melihat s pengunju tak di tan angga ke- om.my leb p ahli perl sebagai ah mereka s ersebut. In ihara www.p idang pe mestinya dengan eb aan antar ng bagi n ongan? Lelong.com unjung. L paling ra b perniaga enarai To ung di Mal ngga ke-30 80. bih menit lu membe hli. Setiap sebelum d ni membe perniagaanin erniagaa boleh bay.com ra laman newbie y m.my den Lelong.com amai mend aan yang l op 100 Ale laysia ada 0 manakal tikberatka erikan no. p penjual p dibenarkan erikan ket nternet.com/ an lelong m.my. Bo n web yang ingi ngan m.my dapat ain di exa.com, alah porta la an faktor telefon d pula perlu n untuk telusan /blog gan leh in al dan u
 74. 74.   terhada Lelong. terhada Lelong. Kepada bermula untuk b adalah l Saya me eBay.co sebelum apan urusn com.my. ap faktor k com.my. a mereka y a di Lelon bermula d lebih ram encadang om.my unt m beralih k Hakc niaga yan Portal eBa keselamat yang masi ng.com.my di situ berb mai di Lelo gkan yang tuk memb ke portal cipta Terpeli ng dijalank ay tidak m tan sepert ih baru, sa y kerana i banding e ong.com.m anda cub biasakan d eBay Ame ihara www.p kan oleh a memberik ti yang dil aya cadan ianya adal eBay.com. my berban ba menggu diri anda erika Syar perniagaanin ahli-ahli d kan penek lakukan o ngkan yan lah lebih m .my. Pelan nding eBay unakan po dengan si rikat iaitu nternet.com/ di anan leh portal g anda mudah nggan jug y.com.my ortal istem eBa u eBay.com /blog l a y. ay m.
 75. 75.   55. Eruwa sering pernia Eruwa ataupu Saya me antaran affiliate menyum satu sum yang lai sewajar Pada as Income anda pe salah sa anda tid menam an ada m muncul agaan lel an? Adak un lain? empunyai nya adalah e, royalti b mbang ke mber mem in sumber rnya. sasnya, say e” atau “Pe erlu memi atu sumbe dak akan t mbahkan 2 Hakc menerbitk l di kaca ong di in kah juala i pendapa h lelongan buku, cera pada pend mberikan r yang sam ya menga endapatan iliki pelba er pendap terjejas. S 2 sumber p cipta Terpeli kan buku TV berb nternet. an buku f atan darip n online, p amah dan dapatan k pulangan ma tidak m amalkan k n Pelbaga agai sumb patan terje Secara am pendapata ihara www.p u menge bicara me Apakah fizikal, e pada pelba penjualan seminar. keseluruh n yang leb memberik konsep “M ai Aliran”. ber pendap ejas, pend m, anda sep an baru u perniagaanin enai Lelo engenai pendapa ebook, le agai sumb ebook, pr Setiap su an saya. A ih dan pa kan pulang Multiple St Ini berma patan aga dapatan ke patutnya c ntuk diri nternet.com/ ong dan atan uta elongan, ber. Di rogram umber Adakalany da masa gan yang treams of akna yang ar sekirany eseluruha cuba anda pad /blog ama ya g ya an a
 76. 76.   6 setiap t kewang Walaup Aliran”, lelongan mempu kandun saya lak buku te tidak la 6. Sebaga memp Boleh menjal Sebenar Hampir dimuatk Bahasa ahun. Den gan anda d pun saya m , saya tida n online. unyai kaita ngan eboo kukan. Ko erbaru say ama lagi. ai seoran unyai pe Eruwan lankan p rnya tidak r kesemua kan di dal Inggeris - Hakc ngan ini, a dengan leb mengamal ak terpeso Hampir k an dengan k, cerama onsep pent ya mengen ng Raja L elbagai s bocorka perniaga k ada apa- a hasil kaj lam buku - Secrets O cipta Terpeli anda akan bih cepat. lkan kons ong daripa kesemua s n lelongan ah yang sa ting ini te nai lelong Lelong, s strategi d an sediki aan lelon -apa lagi y jian dan p Rahsia R Of The Le ihara www.p n dapat m . sep “Pend ada kepak sumber pe n online sa aya sampa elah saya k an online saya past dan tips- it tips-tip ngan ni? yang boleh pengetahu Raja Lelon elong King perniagaanin mencapai i apatan Pe karan asal endapatan ama ada d aikan atau kongsikan yang aka ti Eruwa -tips yan ps dalam h saya “bo uan saya te ng dan buk g. Sekiran nternet.com/ mpian elbagai l saya iaitu n saya dari segi u jualan ya n di dalam an diterbit an g ampuh m ocorkan”. elah ku versi nya anda /blog u ang m tkan h.
 77. 77.   memba segala r Apa yan kejayaa menjua memerl ingin di baranga perniag aca buku t rahsia say ng boleh s an yang ba al baranga lukan and ijual. Ini a an yang b gaan anda Hakc ersebut, m ya. saya tekan aik di dala an yang be da untuk m akan mem oleh mem a. cipta Terpeli maka and nkan di sin am portal elum dijua melakukan mbantu an mberikan k ihara www.p a akan da ni adalah lelongan al oleh ora n kajian k nda untuk keuntunga perniagaanin apat memp untuk me online, an ang lain. I ke atas bar mengena an yang b nternet.com/ perolehi encapai nda perlu Ini rangan ya alpasti baik kepad /blog ang da
 78. 78.   77. Apa ya adalah barang saya ba dengan Sekiran anda ak tidak te Terdapa dijual d baranga keuntun yang be pulanga ang saya h barang gan ‘limi arang lim n barang nya anda m kan mend erhad kepa at barang di dalam p an antik d ngan yang etul, baran an yang lu Hakc tahu, ke g yang me ited edit mited ed g-barang mengunju apati terd ada baran an yang m portal ters dan “limite g baik. Seb ngan bern umayan ke cipta Terpeli ebanyaka empunya tion’. Ada dition je k g lain? ung portal dapat pelb ngan antik murah seh ebut. Tida ed edition benarnya nilai renda epada and ihara www.p an baran ai nilai y akah ini ke yang l Lelong.co bagai bara k atau “lim hingga bar ak semest n” akan m dengan k ah juga bo da. perniagaanin ng yang d yang ting benar? M laris? Ba om.my da angan yan mited editi rangan be tinya deng memberika kajian dan oleh memb nternet.com/ dilelong ggi seper Maksud agaiman an eBay.co ng dijual d ion”. ernilai ting gan menju an n pemasar berikan /blog ni rti na om, dan ggi ual ran
 79. 79.   88. Hmm. memer menjal pemba sebaga Berdasa online m dilakuk memerl laman w permula internet . menari rlukan p lankan p angunan ainya bar arkan kaji merupaka kan berban lukan seb web, HTM aan yang t yang lain Hakc ik juga b pengetah perniaga n laman w ru boleh ian saya, m an perniag nding mod arang kem ML dan pe amat rend n. cipta Terpeli berniaga huan ting aan lelon web, nak h berniag model per gaan inter del pernia mahiran b emasaran dah berba ihara www.p lelongan ggi comp ngan ni? k kena ta ga di lelo rniagaan i rnet yang agaan yan berkompu online. Ia anding mo perniagaanin n ni. Ada puter unt Contohn ahu HTM ong ni? internet le paling mu ng lain. Ia uter sepert a juga mem odel perni nternet.com/ akah kita tuk nya maca ML, dan elongan udah untu tidak ti pembin merlukan iagaan /blog a am uk naan kos
 80. 80.   99. Pernia lelonga lelong berban web se Dunia p model p membu produk Saya tel model p Walaup saya jug Di samp saya sen lelongan sentiasa yang be agaan int an. Meng ni? Men nding me endiri? perniagaa perniagaa uat duit m digital. lah memil perniagaa pun saya b ga menjua ping itu, s ndiri yang n online. a berusah erasaskan Hakc ternet ni gapakah ngapa pil enjual pr n internet an internet melalui Ads lih lelong an internet bermula d al baranga saya juga t g menjual Seperti ya ha menam kepakara cipta Terpeli i bukan s h Eruwan lih perni roduk di t memang t yang bol sense, Blo an online t yang pal dengan me an digital telah mem produk d ang telah mbah pelba an saya iai ihara www.p saja tertu n mence iagaan le igital, se g luas kera leh dicebu og, Affiliat kerana b ling muda enjual bar secara lel mulakan b digital ber saya katak agai sumb itu lelonga perniagaanin umpu ke buri per elong di i ervis atau ana terdap uri. Ada y te dan pen agi saya ia ah untuk d rangan fiz longan on beberapa l rkaitan de kan sebel ber pendap an online nternet.com/ epada rniagaan internet u laman pat pelbag ang njualan a merupak dimulakan zikal, kini nline. laman we ngan um ini, sa patan bar . Sama ad /blog n t gai kan n. eb aya ru da
 81. 81.   1 penjual ebook m lelongan online. 10. Mun produk sumbe Lelong Kepada perlu m dengan tapi ma majalah tersebu di dalam baranga perlu m perniag lan barang mengenai n online a ngkin ram k laman er modal g.com.m a mereka y membeli se mencari asih berke h-majalah ut. Tujuann m lelongan an yang le mengeluark gaan anda Hakc gan melal lelongan atau pemb mai new web lelo l nak car y. Apa n yang baru ebarang b barangan adaan bai h lama, CD nya adala n online s ebih baik u kan sebar a. cipta Terpeli lui portal l online, pe berian sem wbie yang ong tetap ri barang nasihat E u ingin ber bekalan ter n yang and ik untuk d D lagu, DV ah untuk m sebelum a untuk diju rang moda ihara www.p lelongan o enerbitan minar men g teringi pi tidak m g untuk d Eruwan k rmula di L rlebih dah da tidak p dijual. An VD atau p memberik anda mula ual. Deng al untuk m perniagaanin online, pe n buku me ngenai lel n nak m mempun dijual di kepada m Lelong.com hulu. Cuku erlukan la da boleh m erhiasan d kan anda p a mencari an cara in memulaka nternet.com/ enjualan engenai ongan menjual nyai mereka? m.my, tid uplah agi di rum menjual di portal pengalam bekalan ni, anda ti an /blog dak mah an dak
 82. 82.   111. Untu bukanl mustah yang in Sama se pertama peningk Dapatka menjad Setelah kesilapa melalui kerana anda pa Jangan Lelong terkini m www.Ra uk menj lah sesu hil. Apa ngin ber eperti ma a yang pe katan pen an bahan- di lebih ba itu, mula an kerana i kesilapan anda akan asti akan d lupa untu secara PE mengenai ahsiaRaja Hakc adi seor uatu yang nasihat niaga di na-mana rlu anda l ngetahuan -bahan ru aik di dala akan langk a anda aka n yang an n menjadi dapat men uk melang ERCUMA i lelongan aLelong.co cipta Terpeli rang Raja g mudah Eruwan laman w perniagaa lakukan a n anda me ujukan bai m perniag kah anda. an mempe da lakuka i lebih bai ncapai kej ggan New untuk me n online di om. ihara www.p a Lelong h, namun n kepada web Lelo an interne adalah unt ngenai lel ik untuk m gaan lelon Jangan t elajari leb an. Jangan ik keranan jayaan! wsletter Bu endapatka i laman w perniagaanin g saya ras n ianya ti newbie- ong? et yang lai tuk melab longan on membantu ngan onlin akut untu bih banyak n takut un nya. Beru ulanan Ra an tip-tip web nternet.com/ sa idak -newbie in, perkar bur di dala nline. u anda un ne. uk melaku k perkara ntuk gagal usahalah, ahsia Raja dan berita /blog ra am ntuk ukan l a a
 83. 83.   Sekiran Lelong. alamat Baikla kesudi maju d lebih r BOLEH Terima nya anda m com.my a email: Er ah, terim ian berk dan deng ramai Us H!! kasih Am Hakc mempuny atau eBay, uwan@Ra ma kasih a kongsi pe gan perk sahawan mmar di at cipta Terpeli yai sebaran , anda bol ahsiaRaja atas kerj engalama kongsian n Interne tas jempu ihara www.p ng persoa leh mengh aLelong.co jasama E an. Semo n ini dapa et Malays utan anda. perniagaanin alan meng hubungi s om Eruwan a oga Eruw at mewuj sia. Mala . Salam ho nternet.com/ genai saya di atas wan teru ujudkan aysia ormat. /blog us
 84. 84.   TTEM Hakc URA SMA cipta Terpeli MAH ARTZ ihara www.p H BER ZUL perniagaanin RSAM L nternet.com/ MA /blog
 85. 85.   1. A b d b W s N K S m S K in b d Assalamu belakang dan lain- berjumpa Wa’alaikum aya untuk Nama sebe Kelantan D Setelah me menyambu Skudai dal Kemudian ni secara s belakang l dilakukan ualaikum g saudara lain lagi a saudar mussalam k temubua enar saya Darul Naim enamatka ung pelaja lam bidan n, saya teru sepenuh m agi sama oleh keba Hakc m saudar a Zul? Da i la. Ya la ra Zul se m. Pertama al ini. ialah Moh m. Umur an pelajara aran ke pe ng Sains K us tekad u masa sehi ada menc anyakan s cipta Terpeli ra Zul. B aripada a, bukan ecara leb a sekali, t hd Zulfad saya seka an di peri eringkat Ij Komputer. untuk mem inggalah s cari pekerj ahabat sa ihara www.p Boleh tak nama se semua o ih dekat erima kas dli bin Sud arang (200 ngkat SPM jazah Sarj . mulakan p sekarang t jaan tetap aya. perniagaanin k cerita s ebenar, a orang da t. sih kerana ddin. Bera 08) ialah M, saya te jana Mud perniagaa tanpa men p seperti m nternet.com/ sedikit la asal, um apat a menjem asal dari 26 tahun. erus da di UTM an Interne noleh ke mana yang /blog atar ur, put . M et g
 86. 86.   2. S d D te d o fu S te la fi Ia d ta 2 S la A Saya tert dunia IM Dari man epat lagi dengan b orang di full time j Sebenarny erfikirkan agi seinga ikiran say a bermula domain da api saya m 2005. Selain nam ain, namu Akhirnya, anya-tan M ni, baga na datan i, bagaim bekerja P luar san job. ya, saya se n nama Sm at saya di m ya selama a apabila s an hosting membeli n ma SmartU un nama in tanpa bua Hakc nya apab aimana n ngnya ide mana Sau Pemasar na sukar endiri pun martUsaha mana nam setahun. saya telah g. Peranca nama dom Usaha, say ni juga ya ang masa cipta Terpeli bila saya nama Sm ea menda udara Zu an Inter percaya n tidak tah a tersebut ma ini seri h meranca angan ini b main Smar ya juga m ang sering kerana su ihara www.p melangk martUsah apat nam ul menam rnet sepe a Interne hu bagaim t. Ia berm ing berleg ang untuk bermula p rtUsaha.co menyenara g mendahu udah terla perniagaanin kah mas ha tu bol ma tu? D mpung k enuh ma et boleh d mana saya mula pada gar-legar d k membeli pada tahu om pada S aikan pelb ului fikira alu lama b nternet.com/ suk ke leh dapa Dan lebih kehidupa asa? Ram dijadikan boleh tahun 20 di dalam i nama un 2004 la Septembe agai nama an sahaja. berfikir, sa /blog at? h an mai n 04 agi er a aya
 87. 87.   m In S ia te k A a B s b s m P a b p p mengambi nternet sa Secara mu alah berm elah diken kehendak A Apabila dil agak sukar Berkaitan ecara sep bergantun aya perole mungkin t Pendapata adakalany belanja da pengurusa pada keper il keputus aya. udah, Sma maksud us nali oleh r Allah dan lihat kem r untuk or dengan k enuh mas ng kepada ehi sekara tidak bagi an di dalam a turun. N n keperlu an kewang rluan dan Hakc san untuk artUsaha j aha yang ramai oran n pasti ada bali, jika s rang melih ehidupan sa dengan individu i ang mamp orang lai m perniag Namun ia uan bagi k gan adalah n bukan ke cipta Terpeli k menggun jika ditafs bijak. Say ng. Saya y a hikmah saya men hat keunik n saya di d n menggun itu sendir pu menam n. gaan Inter masih lag ehidupan h amat pe epada kem ihara www.p nakan nam sirkan dala ya tidak m yakin, sem di sebalik ggunakan kan nama dalam bek nakan Int ri. Mungki mpung keh rnet ini ad gi mampu n saya. Seb enting. Be mahuan h perniagaanin ma ini bag am bahas menyangka mua ini ad k pemiliha n nama bi a ini. erja atau b ernet, ia s in pendap hidupan s dakala nai u melunas bagai usah lanja han awa nafsu nternet.com/ gi perniag a Melayu a, nama in dalah an nama i asa, mung berniaga sebenarny patan yan saya, tapi ik dan skan segal hawan, ya perlu u semata- /blog aan ni ni. gkin ya g la
 88. 88.   m k M k J s s M u s S M 3. B s h n p mata. Insy keluar dan Melakukan kejayaan b Jadi salah ebagai seo emangat k Mungkin t usahawan emangat m Semangat Masalah d Baiklah, sebanyak hidup de nak tahu perniaga yaAllah, hi n masukny n perniaga bagi saya k satu seba orang usa keusahaw tatkala me yang ken mereka it ini wajib dan cabara kita dah k dan me ngan han bagaima aan Inter Hakc idup kita ya. aan ini se kerana tid ab mengap ahawan In wanan itu endapat p tal masih tu umpam ada bagi s an adalah h pun me embuktik nya pend ana saud rnet. Seb cipta Terpeli akan bah cara sepe dak semua pa saya m nternet sep sendiri. pendapata lagi mam ma seorang seorang u makanan engenali kan sem dapatan dara Zul bab kebia ihara www.p agia jika w nuh masa a orang be mampu unt penuh ma an yang cu mpu surviv g pahlawa usahawan n rasmi p saudara mua orang n Interne l bermul asaannya perniagaanin wang sent a sudah pu erani mela tuk terus asa adalah ukup maka ve kerana an yang be sepenuh ara usaha a Zul sed g mampu et. Seteru a dalam a orang a nternet.com/ tiasa dikaw un satu akukanny melangka h kerana an, a jiwa dan erani mati masa. awan. dikit u menya usnya, sa agak tak /blog wal ya. ah i. ara aya kut
 89. 89.   u b S y p b T m S K ju p S In m b untuk be barang ya Saya berm yang lepas panduan d belajar me Tapi sekar mana saha Saya berm Kemudian uga melak produk ora Saranan sa nternet, b mampu m bengkel at rmula d ang diju mula denga s amat ber di dalam B engenai pe rang umpa aja termas mula denga n, saya me kukan pelb ang lain (p aya bagi m belajarlah embimbin au menda Hakc engan pe al pun ‘t an mencu rbeza deng Bahasa Me erniagaan ama mem suk secara an melaku njual CD bagai serv program a mereka ya terus dar ng anda. A apatkan b cipta Terpeli erniagaa tak kelih ba dan be gan keada elayu atau n Internet. metik jari, k a percuma ukan servi perisian d vis lain da affiliate). ng mahu ripada me Atau belil imbingan ihara www.p an intern atan’. ertanya. K aan sekara u seminar . kita boleh a. is mereka dan juga e an juga me memulak ereka yang ah buku, s n peribadi perniagaanin net. Mak Keadaan ti ang. Dulu r/bengkel h belajar d abentuk la ebook. Sel empromo kan pernia g terbukti sertai sem daripada nternet.com/ klumlah, iga tahun u, tiada untuk di mana- aman web lain itu, sa osikan agaan berjaya a minar, a mereka. /blog . aya atau
 90. 90.   B s In S s In k M o te m K p y m g T g Belajar dar hortcut u nternet in Saya kuran atu, ia me nternet ad keliru dan Mengenai orang berm erpaksa ju melakukan Kita sebag para pemb yang tidak menerangk gambar seb Tip lain ag gambar, al ripada me ntuk mem ni berfung ng galakka engambil dalah lapu semakin barang ya mula deng uga mencu nnya lagi. gai peniaga beli atau p k dapat dis kan sejela benar pro gar merek lamat pre Hakc ereka yang mahami de gsi. an anda b masa yan uk dan tid lambat un ang tak ke gan takut uba dan s a atau pen prospek ya sentuh, di as mungki oduk (teru a yakin de mis perni cipta Terpeli g telah be engan mu belajar dan ng lama. K dak teruru ntuk berm elihatan it untuk me selepas itu njual di In akin untuk irasa dan in apa yan utama pro engan kita iagaan (jik ihara www.p erjaya ada udah baga n mencari Kedua, keb us. Akhirn mula. tu, ia mas embeli di u, tiada lag nternet ha k membel dipegang ng dijual i oduk fizika a ialah let ka ada) da perniagaanin alah salah aimana pe i-cari send banyakan nya, anda alah norm Internet. gi ketakut aruslah be li barang t . Salah sa itu dan let al). takkan na an juga No nternet.com/ satu cara erniagaan diri keran makluma semakin mal. Semu Tapi mere tan untuk erusaha ag tersebut atunya iala takkan ma seben o. Telefon /blog a na at di ua eka k gar ah nar, n.
 91. 91.   M y 4. P y ju s te c te J p p s s L o b Maklumat yakin atau Produk Z yang bert uga mer saya, ia P ercetusn cerita sek ersebut. Jika mahu panjang. N panduan in aya sering endiri. Lantas say orang seca bagi sahaja t sebegini u tidak den Zul, ‘Pake tahan lam rupakan PRODUK nya idea kali la pe . u diceritak Namun sec ni bermul g memban ya terfikir, ara percum a kepada m Hakc menjadi f ngan kita. ej Kit Blo ma dan s salah se K YANG B menjual engalam kan semua cara mud la pada ta ntu kawan , daripada ma, lebih b mereka. D cipta Terpeli faktor unt ogger’ bo sentiasa orang pe BAGUS. l produk an Zul m anya, ia m ahnya, ide ahun awal n-kawan u a membua baik saya Daripada s ihara www.p tuk menen oleh dik a mempu embeli d Jadi bag k tersebu memulak mengambil ea untuk m 2006 lag untuk mem ang masa hasilkan situ, pada perniagaanin ntukan ba atakan p unyai pem dan pada gaimana ut. Kalau kan prod l masa yan mengelua gi. Pada m mbina blo dengan m satu pand a pertenga nternet.com/ akal pemb produk mbeli. Sa a pendap a Zul bole u boleh, duk ng amat arkan masa terseb og mereka mengajar duan dan ahan tahu /blog beli aya pat eh but, a un
 92. 92.   2 b A B m m d D p p 5. S d b Z s ti Y 1 2006, saya berbayar d Ada yang b Blogger. Ja memulaka mengurusk dalam pan Dipendekk produk ter produk ini Saya gun dan saya berada d Zul boleh sedikit tip inggi? Ya, sejak ta 0 terbaik a mengam dan terus m bertanya, awab saya an blog do kan blog d nduan ters kan cerita rsebut dan i kepada u nakan Go boleh lih alam ked h meraih ps untuk ahun 200 di senara Hakc mbil keput memulak kenapa p a, ia adala ot com me dan mend sebut. a, saya me n pada bu umum. oogle, ke hat blog dudukan h kedudu k menda 06 lagi blo ai hasil car cipta Terpeli tusan untu kan kerja-k roduk ini ah satu pa ereka send dapatkan t ngambil b ulan Novem mudiaan Zul iaitu n 5 kedu ukan ters apat kedu og SmartU rian Goog ihara www.p uk menge kerja peny dinamak akej untuk diri. Dari m trafik, sem beberapa b mber 200 n taip pe u blog.sm dukan te sebut? B udukan r Usaha.com gle. perniagaanin eluarkan p yiapan pr kan sebaga k sesiapa s membina muanya di bulan unt 06, saya m erniagaa martusah eratas!! B Boleh kon ranking m berada d nternet.com/ panduan oduk. ai Pakej K sahaja blog, itunjukka tuk siapka melancarka an intern ha.com Bagaima ngsikan yang di kedudu /blog Kit an di an an net ana ukan
 93. 93.   T s ia p P s k s S d h T O b d 6. Z m Tiada rahs atu usaha alah menu perniagaan Perkataan ebanyak m kata-kunci ebagai ke Selain tekn dan anda b http://blog Teknik yan Optimizati blog kita d dan MSN. Zul menj menjual p sia untuk m a satu atau ulis artike n internet ini akan d menjadi fa i perniaga yword de nik terseb boleh mem g.smartus ng diperka ion) iaitu di senarai h alankan produk d Hakc mendapat u dua mal el di blog d t di dalam diulang-u aktor Goo aan intern ensity. but, ada be mbacanya saha.com/ ata ini dip teknik me hasil caria n perniag digital, a cipta Terpeli tkan hasil lam. Di an dan selalu m artikel te ulang bebe ogle melih net. Pengu eberapa te a di sini: /triks/200 panggil SE eningkatk an enjin c gaan inte adakah Z ihara www.p l tersebut ntara cara u menggun ersebut. erapa kali hat blog itu ulangan ka eknik lain 06/07/se EO (Searc kan kedud carian sep ernet sep Zul juga m perniagaanin , namun i a yang say nakan per dan ia se u ada kait ata-kunci n lagi yang o-secara-m h Engine dukan lam perti Goog penuh m mencebu nternet.com/ ia bukanla a lakukan rkataan dikit tan denga itu dipan g dilakuka mudah/ man web a gle, Yahoo masa. Sel uri caba /blog ah n an nggil an atau ain ng
 94. 94.   la s A a le te S d p su D ju d S T m te m M ain sepe servis, eb Apa yang s audio dan ebih puas ersebut ta Selain prod dan juga p pendapata umber pe Dan terakh uga. Antar dan juga k Sekarang, Training s memulaka elah mela mereka su Matlamat rti Adsen bay dan l saya lakuk juga vide hati dan anpa seba duk sendi program A an sampin endapatan hir sekali, ranya serv khidmat te saya seda secara Onl an perniag atih atau m dah mem program i Hakc nse, men lain-lain kan ialah o. Biasany saya boleh rang hala iri, saya ju Affiliate. Ia ngan sahaj n ini, tapi , saya men vis pemas eknikal. ang meran line bagi m gaan Inter membimb mpunyai pe ini bukan cipta Terpeli njual pro n? menjual p ya saya ha h lakukan angan. uga melak a bukan u ja. Target setiap bul nyediakan sangan sis ncang unt mereka ya rnet sendi bing beber erniagaan n pada kua ihara www.p oduk fizi produk dig asilkan se n apa saja kukan pro utama, teta saya tida lan, ada la n servis at stem affili uk melaku ang bermi iri. Sehing rapa orang n Internet antiti, tapi perniagaanin ikal, men gital sepe endiri kera untuk pro ogram Goo api sebaga ak terlalu b ah hasilny tau perkhi iate, pema ukan prog inat untuk gga masa g dan alha mereka s i pada kua nternet.com/ nawarka erti Ebook ana saya oduk ogle Adsen ai besar untu ya. idmatan asangan b gram k ini, saya amdulillah sendiri. aliti. Saya /blog an k, nse uk blog h, a
 95. 95.   m h 7. I d d S s p s la M N b p a mahu lahir hadapan, b ni mung dedahkan daripada Saya tidak ehingga s pendapata ebagai su ama. Mudah cer Namun, an berdasarka produk yan anda perol rkan usah berwawas gkin sedi n. Berap a tumpua k dapat me ekarang, an saya ke mber mot ritanya, bi nda boleh an kepada ng anda ju lehi. Semu Hakc hawan-usa san dan m ikit perib pa penda an sepen enjawab s saya tidak erana bagi tivasi utam iarlah ia r h dapatkan a usaha ya ual, biasan uanya ber cipta Terpeli ahawan ya mempunya badi, nam apatan Zu nuh masa soalan ini k pernah m i saya, jika ma, perni rahsia. n berapa b ang anda l nya semak rgantung k ihara www.p ang berpa ai jati diri mun nak ul setiap a dalam secara tep mendedah alau pend agaan kita banyak ya lakukan. S kin tinggi kepada us perniagaanin andangan sendiri. k juga Zu p bulan? bidang i pat. Dari d hkan bera dapatan ya a tidak ak ang anda m Semakin b i pendapa saha. nternet.com/ jauh ke ul Hasil internet dulu apa ang dijadi kan kekal mahu banyak atan yang /blog ni. kan
 96. 96.   8. P b te A u B y y s J b h te S p a S a In Pada Zul berjaya d entang d Adakah t untuk ba Bagi yang b yang boleh yang mam endiri. Jika mahu banyak. Cu habis-habi erus keka Selain itu, perniagaan akan berja Sebagai pe atau blog d nternet in , apa yan dalam pe dunia pe terlalu la aru mem baru mah h membim mpu memb u disenara uma perta is. Kemud l di dalam lakukan p n dan diri aya. ermulaan, dan baca. ni dan kem Hakc ng perlu erniagaa rniagaan ambat ba ulakan p hu bermul mbing and bantu and aikan apa y ama sekal dian, perlu m usaha pe perancang i sendiri d , belilah b Dapatkan mudian te cipta Terpeli ada pad n intern n Intern agi mere perniaga la (newbie da sebaik y a untuk b yang perlu i, anda pe u juga ada erniagaan gan, tetap dengan seb buku atau n gambara ntukan m ihara www.p da setiap net ini? D net kini d eka yang aan inter e), belajar yang mun berjaya sel u ada unt erlu ada k a motivasi n ini. pkan matla baik yang lawati ma an kasar m model pern perniagaanin newbie Dan pand dan akan sudah b rnet? rlah darip ngkin. Han lain darip uk berjay einginan y i agar mam amat dan mungkin ana-mana mengenai niagaan ap nternet.com/ yang ing dangan Z n datang. berumur ada mere nya merek ada diri ya, ia terla yang tak mpu untu uruslah n. InsyaAll a laman w perniaga pa yang /blog gin Zul .. ka ka alu uk lah, web aan
 97. 97.   m ju s D m s m in D a a la M h s p P k mahu dilak uga produ esiapa yan Di dunia se melakukan eseorang mereka ad nsyaAllah Di zaman s adalah ora adalah am ambat ber Mengenai hanya kead ebagai us pada masa Pendek ka kedudukan kukan. Ad uk fizikal. ng boleh m ekarang in n sesuatu. itu mengu dalah mud h, dia akan sekarang, ang yang a mat pantas rtindak. bidang pe daan dan ahawan h a tersebut ata, kita ja n sekaran Hakc da banyak Setelah m membimb ni, umur b . Semuany usahakan da, siapa y n berjaya. orang ya akan mem dan ia ak erniagaan masa sah hanya perl . ngan mud g. Dunia b cipta Terpeli k model se menentuka bing anda bukan lag ya berpak n sesuatu. yang rajin ng malas miliki KEG kan menin n Internet haja yang a lu melihat dah berpu berpusing ihara www.p eperti serv an model a. gi faktor u ksi kepada Walaupu berusaha atau kaku GAGALAN nggalkan s ini pada m akan men t apa kehe uas-hati d g dengan c perniagaanin vis, produ apa, caril utama untu a secepat m n anda tu a dan kena u di dalam N. Putaran sesiapa sa masa akan nentukann endak dan engan ilm cepat dan nternet.com/ uk digital d lah guru a uk mana ua dan a caranya m usaha n zaman ahaja yang n datang, nya. Kita n tuntutan mu dan n banyak /blog dan atau , g n
 98. 98.   p k 9. B m M m S in b d B b m su S p p k perkara se ketinggala Baiklah, mencebu Mungkin mencebu Seperti ma ni, semua boleh dipe daripada s Belajarlah baik dan b menyebut ungguh. S Sebelum s panduan-p pihak yang keuntunga ering beru an. akhir ka uri perni n boleh b urkan dir ana yang s anya perlu erolehi dar sumber ya . Hanya d boleh men belajar, ia Sebalikny aya terlup panduan ( g mengam an. Hakc bah-ruba ata, apa n agaan in beri sedik ri dalam saya nyata u bermula ripada me ang boleh dengan bel ngurangka a bermaks a, bukan c pa, elakka (seperti E mbil kesem cipta Terpeli h. Jika kit nasihat Z nternet? kit nasih m perniag akan pada dengan I ereka yang dipercaya lajar anda an risiko u sud betul- cuba-cuba an daripad book) yan mpatan di ihara www.p ta terleka Zul pada Zul telah hat pada gaan inte a soalan-s LMU. Ilm g betul-be ai. a mampu untuk gaga -betul bel a. da Skim C ng menipu luar sana perniagaanin , kita bias a sesiapa h pun m sesiapa ernet.. soalan yan mu yang be etul tahu a melakuka al. Apabil ajar dan b Cepat Kaya u. Terlalu a bagi men nternet.com/ sanya akan a yang in melaluiny yang ing ng sebelum etul hanya atau an dengan a saya bersunggu a atau banyak ngaut /blog n ngin ya.. gin m a n uh-
 99. 99.   P te k in J m ta b b s Permintaa elah disal kononnya ndah khab Jadi, belaj mendedah akut untu bermaksud biasanya y ebenar. an orang r ahgunaka mampu m bar dari ru arlah dari hkan siapa uk mended d yang tid yang meni Hakc ramai untu an oleh m membantu upa. ipada mer a mereka. dahkan si dak mende ipu itulah cipta Terpeli uk belajar ereka den u mereka reka yang Usahawa apa diri m edahkan d biasanya ihara www.p r mengena ngan menj yang berm g tidak tak an yang juj mereka yan diri itu ad sering m perniagaanin ai perniag jual pandu minat. Pad kut untuk ujur biasan ng sebena dalah peni enyorokk nternet.com/ gaan Inter uan yang dahal, ia nya tidak ar. Bukan pu, tapi kan identit /blog rnet ti
 100. 100.   T in m S K a m d h S Terima k ni. Semo membent Sama-sam Kepada an anda semu menulis m dapatkan e http://blog Salam maj kasih ata oga peng tuk lebih ma. Terima nda yang m ua ke blog mengenai p ebook-ebo g.smartus ju jaya. Hakc s kesudi galaman h ramai U a kasih sek mahukan g saya di h perniagaa ook percu saha.com/ cipta Terpeli ian Zul m yang Zu Usahawa kali lagi k bacaan ya http://blog an Interne uma di sin /ebook-pe ihara www.p menjayak ul kongsi an Inter kerana me ang lebih g.smartus et di sana. ni: ercuma/ perniagaanin kan temu ikan, dap rnet Mala enjemput s lanjut, say saha.com. Anda jug nternet.com/ uramah pat aysia.. saya. ya jemput . Saya ban ga boleh /blog t nyak

×